5.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 3. června 2010

o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a vládou Vietnamské socialistické republiky o některých aspektech leteckých služeb

(2010/666/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím ze dne 5. června 2003 Rada pověřila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou na úrovni Unie.

(2)

Komise jménem Unie sjednala dohodu s vládou Vietnamské socialistické republiky o některých aspektech leteckých služeb (dále jen „dohoda“) v souladu s postupy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí ze dne 5. června 2003.

(3)

Dohoda sjednaná Komisí by měla být podepsána a prozatímně uplatňována s výhradou jejího pozdějšího uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií a vládou Vietnamské socialistické republiky o některých aspektech leteckých služeb se schvaluje jménem Unie s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody se připojuje k tomu rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu či osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie s výhradou jejího uzavření.

Článek 3

Než dohoda vstoupí v platnost, bude uplatňována prozatímně od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných pro tento účel (1).

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn učinit oznámení stanovené v čl. 7 odst. 2 dohody.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 6

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 3. června 2010.

Za Radu

předseda

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Datum, od kdy bude dohoda prozatímně uplatňována, bude zveřejněno generálním sekretariátem Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropskou unií a vládou Vietnamské socialistické republiky o některých aspektech leteckých služeb

EVROPSKÁ UNIE

na jedné straně a

VLÁDA VIETNAMSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

na straně druhé,

(dále jen „strany“),

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že mezi sedmnácti členskými státy Evropské unie a vládou Vietnamské socialistické republiky byly uzavřeny dvoustranné dohody o leteckých službách, které obsahují ustanovení neslučitelná s právem Evropské unie;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Evropská unie má výlučnou pravomoc ohledně řady aspektů, které mohou být obsaženy ve dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropské unie a třetími zeměmi;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že podle práva Evropské unie mají letečtí dopravci Evropské unie usazení v členském státě právo na nediskriminační přístup na letecké trasy mezi členskými státy Evropské unie a třetími zeměmi;

S OHLEDEM na dohody mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi, podle nichž mají státní příslušníci těchto třetích zemí možnost získat vlastnický podíl v leteckých dopravcích, kterým byla udělena licence v souladu s právem Evropské unie;

UZNÁVAJÍCE, že některá ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy Evropské unie a vládou Vietnamské socialistické republiky, která jsou v rozporu s právem Evropské unie, musí být uvedena do souladu s tímto právem, aby se vytvořil řádný právní základ pro letecké služby mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou a aby se zachovala kontinuity těchto leteckých služeb;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že podle práva Evropské unie nesmějí letečtí dopravci v zásadě uzavírat dohody, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže;

UZNÁVAJÍCE, že ustanovení ve dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropské unie a vládou Vietnamské socialistické republiky, která i) požadují nebo upřednostňují přijetí dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které brání hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na příslušných trasách nebo ji narušují či omezují, nebo ii) zesilují účinek všech takových dohod, rozhodnutí či jednání ve vzájemné shodě, nebo iii) přenášejí na letecké dopravce nebo jiné soukromé hospodářské subjekty odpovědnost za přijetí opatření, která brání hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na příslušných trasách nebo ji narušují či omezují, mohou rušit účinnost pravidel o hospodářské soutěži platných pro podniky;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že záměrem Evropské unie v rámci těchto jednání není zvýšit celkový objem letecké dopravy mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou, ovlivnit rovnováhu mezi leteckými dopravci Evropské unie a leteckými dopravci Vietnamské socialistické republiky ani vyjednávat o změnách ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách, které se týkají přepravních práv,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Pro účely této dohody se „členskými státy“ rozumějí členské státy Evropské unie „smlouvami o EU“ se rozumí Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.

2.   Ve všech dohodách uvedených v příloze 1 se odkazy na státní příslušníky členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na státní příslušníky členských států Evropské unie.

3.   Odkazy ve všech dohodách uvedených v příloze 1 na letecké dopravce nebo letecké společnosti členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na letecké dopravce nebo letecké společnosti určené daným členským státem.

Článek 2

Určení členským státem

1.   Ustanovení odstavců 2 a 3 tohoto článku mají přednost před odpovídajícími ustanoveními článků uvedených v příloze 2 písm. a) a b) týkajícími se určování leteckých dopravců příslušným členským státem, jejich oprávnění a povolení udělených vládou Vietnamské socialistické republiky a zamítnutí, zrušení, dočasného odnětí nebo omezení oprávnění nebo povolení udělených leteckému dopravci.

2.   Po obdržení určení provedeného členským státem udělí vláda Vietnamské socialistické republiky příslušná oprávnění a povolení s minimálním procedurálním zpožděním za předpokladu, že:

i)

letecký dopravce je podle smluv o EU usazen na území členského státu, který provedl určení, a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie a

ii)

členský stát odpovědný za vydání osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) leteckému dopravci nad ním vykonává a udržuje účinnou regulační kontrolu a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad a

iii)

letecký dopravce je vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu a skutečně kontrolován členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze 3 nebo státními příslušníky těchto jiných států.

3.   Vláda Vietnamské socialistické republiky může zamítnout, zrušit, pozastavit nebo omezit oprávnění nebo povolení leteckého dopravce určeného členským státem, pokud:

i)

letecký dopravce není podle smluv o EU usazen na území členského státu, který provedl určení, nebo nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie, nebo

ii)

členský stát odpovědný za vydání osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) leteckému dopravci nad ním nevykonává nebo neudržuje účinnou regulační kontrolu nebo není v určení zřetelně označen příslušný letecký úřad, nebo

iii)

letecký dopravce není vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu nebo skutečně kontrolován členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze 3 nebo státními příslušníky těchto jiných států.

Při výkonu svého práva podle tohoto odstavce nesmí vláda Vietnamské socialistické republiky diskriminovat letecké dopravce Evropské unie z důvodu státní příslušnosti.

Článek 3

Bezpečnost

1.   Ustanoveními odstavce 2 tohoto článku se doplňují články uvedené v příloze 2 písm. c).

2.   Pokud členský stát určil leteckého dopravce, nad nímž regulační kontrolu vykonává a udržuje jiný členský stát, potom práva Vietnamské socialistické republiky podle bezpečnostních ustanovení dohody mezi členským státem, který určil leteckého dopravce, a vládou Vietnamské socialistické republiky platí stejným způsobem, pokud jde o přijímání, vykonávání nebo udržování bezpečnostních standardů tímto jiným členským státem a pokud jde o provozní oprávnění tohoto leteckého dopravce.

Článek 4

Slučitelnost s pravidly o hospodářské soutěži

1.   Dvoustrannými dohodami o leteckých službách uzavřenými mezi členskými státy a vládou Vietnamské socialistické republiky nejsou dotčena pravidla stran týkající se hospodářské soutěže.

2.   Ustanovení uvedená v příloze 2 písm. d) pozbývají platnosti.

Článek 5

Přílohy dohody

Přílohy této dohody jsou její nedílnou součástí.

Článek 6

Revize nebo změna

Strany mohou tuto dohodu kdykoli po vzájemné dohodě revidovat nebo změnit.

Článek 7

Vstup v platnost a prozatímní uplatňování

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost, jakmile si strany vzájemně písemně oznámí, že byly dokončeny jejich příslušné vnitřní postupy nezbytné pro vstup dohody v platnost.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se strany dohodly, že budou tuto dohodu prozatímně uplatňovat od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

3.   Dohody a jiná ujednání mezi členskými státy a vládou Vietnamské socialistické republiky, které k datu podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost a které nejsou prozatímně uplatňovány, jsou uvedeny v příloze 1 písm. b). Tato dohoda se vztahuje na všechny tyto dohody a ujednání od jejich vstupu v platnost nebo od okamžiku jejich prozatímního uplatňování.

Článek 8

Ukončení platnosti

1.   V případě, že dojde k ukončení platnosti některé z dohod uvedených v příloze 1, pozbývají současně platnosti všechna ustanovení této dohody, která se týkají příslušné dohody uvedené v příloze 1.

2.   V případě, že dojde k ukončení platnosti všech dohod uvedených v příloze 1, pozbývá platnosti současně tato dohoda.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Bruselu ve dvou vyhotoveních dne 4. října 2010 v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a vietnamském.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

PŘÍLOHA 1

Seznam dohod, na které se odkazuje v článku 1 této dohody

a)

Dohody o leteckých službách uzavřené mezi vládou Vietnamské socialistické republiky a členskými státy Evropské unie, které byly k datu podpisu této dohody uzavřeny, podepsány nebo jsou prozatímně uplatňovány

Dohoda mezi rakouskou spolkovou vládou a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, uzavřená v Hanoji dne 27. března 1995 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Rakousko“),

naposledy pozměněná schváleným zápisem sjednaným v Hanoji dne 5. dubna 2006,

Dohoda mezi vládou Belgického království a vládou Vietnamské socialistické republiky o letecké dopravě, uzavřená v Bruselu dne 21. října 1992 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Belgie“),

Dohoda mezi vládou Bulharské lidové republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, uzavřená v Sofii dne 1. října 1979 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Bulharsko“),

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, uzavřená v Praze dne 23. května 1997 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Česká republika“),

Dohoda mezi vládou Dánského království a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, uzavřená v Hanoji dne 25. září 1997 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Dánsko“),

ve spojení s memorandem o porozumění uzavřeným mezi Dánským královstvím, Norským královstvím a Švédským královstvím a Vietnamskou socialistickou republikou v Hanoji dne 25. září 1997,

Dohoda mezi vládou Finské republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, uzavřená v Hanoji dne 26. října 2000 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Finsko“),

Dohoda mezi vládou Francouzské republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, uzavřená v Paříži dne 14. dubna 1977 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Francie“),

Dohoda mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou Vietnamské socialistické republiky o letecké dopravě, uzavřená v Bonnu dne 26. srpna 1994 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Německo“),

Dohoda mezi vládou Maďarské republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, uzavřená v Hanoji dne 4. února 1998 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Maďarsko“),

Dohoda mezi vládou Lucemburského velkovévodství a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, uzavřená v Lucemburku dne 26. října 1994 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Lucembursko“),

Dohoda mezi Nizozemským královstvím a Vietnamskou socialistickou republikou o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, uzavřená v Hanoji dne 1. října 1993 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Nizozemsko“),

Dohoda mezi vládou Polské lidové republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, uzavřená ve Varšavě dne 11. září 1976 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Polsko“),

Dohoda mezi vládou Portugalské republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o letecké dopravě, uzavřená v Lisabonu dne 3. února 1998 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Portugalsko“),

Dohoda mezi vládou Rumunské socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o civilní letecké dopravě, podepsaná v Hanoji dne 26. června 1979 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Rumunsko“),

Dohoda mezi vládou Švédského království a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, uzavřená v Hanoji dne 25. září 1997 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Švédsko“),

ve spojení s memorandem o porozumění uzavřeným mezi Dánským královstvím, Norským královstvím a Švédským královstvím a Vietnamskou socialistickou republikou v Hanoji dne 25. září 1997,

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o letecké dopravě, uzavřená v Hanoji dne 6. listopadu 1997 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Slovensko“),

Dohoda mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, uzavřená v Londýně dne 19. srpna 1994 (v příloze 2 jen „dohoda Vietnam – Spojené království“),

naposledy pozměněná výměnou nót v Hanoji ve dnech 8. a 26. září 2000;

b)

Dohody o leteckých službách a jiná ujednání parafované nebo podepsané mezi a vládou Vietnamské socialistické republiky a členskými státy Evropské unie, které k datu podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost ani nejsou prozatímně uplatňovány

PŘÍLOHA 2

Seznam článků dohod uvedených v příloze 1, na které se odkazuje v článcích 2 až 4 této dohody

a)

Určení členským státem:

čl. 3 odst. 5 dohody Vietnam – Rakousko,

čl. 3 odst. 4 dohody Vietnam – Bulharsko,

čl. 3 odst. 4 dohody Vietnam – Dánsko,

čl. 4 odst. 4 dohody Vietnam – Česká republika,

čl. 4 odst. 5 dohody Vietnam – Finsko,

čl. 7 odst. 4 dohody Vietnam – Francie,

čl. 3 odst. 4 dohody Vietnam – Německo,

čl. 3 odst. 4 dohody Vietnam – Maďarsko,

čl. 3 odst. 4 dohody Vietnam – Lucembursko,

čl. 4 odst. 4 dohody Vietnam – Nizozemsko,

čl. 3 odst. 2 dohody Vietnam – Polsko,

čl. 3 odst. 4 dohody Vietnam – Portugalsko,

článek 3 dohody Vietnam – Rumunsko,

čl. 3 odst. 4 dohody Vietnam – Švédsko,

čl. 3 odst. 4 dohody Vietnam – Slovenská republika,

čl. 4 odst. 4 dohody Vietnam – Spojené království;

b)

Odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení oprávnění nebo povolení:

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Vietnam – Rakousko,

čl. 5 odst. 1 písm. d) dohody Vietnam – Belgie,

čl. 4 písm. a) dohody Vietnam – Bulharsko,

čl. 5 odst. 1 písm. a) dohody Vietnam – Česká republika,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Vietnam – Dánsko,

čl. 5 odst. 1 písm. a) dohody Vietnam – Finsko,

čl. 9 odst. 1 písm. a) dohody Vietnam – Francie,

čl. 4 odst. 1 dohody Vietnam – Německo,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Vietnam – Maďarsko,

čl. 4 odst. 1 písm. c) dohody Vietnam – Lucembursko,

čl. 5 odst. 1 písm. c) dohody Vietnam – Nizozemsko,

čl. 4 odst. 1 dohody Vietnam – Polsko,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Vietnam – Portugalsko,

článek 4 dohody Vietnam – Rumunsko,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Vietnam – Švédsko,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Vietnam – Slovenská republika,

čl. 5 odst. 1 písm. a) dohody Vietnam – Spojené království;

c)

Bezpečnost:

článek 6a dohody Vietnam – Rakousko,

článek 7 dohody Vietnam – Belgie,

článek 11 dohody Vietnam – Česká republika,

článek 18 dohody Vietnam – Finsko,

článek 4 dohody Vietnam – Francie,

článek 9 dohody Vietnam – Maďarsko,

článek 6 dohody Vietnam – Lucembursko,

článek 14 dohody Vietnam – Nizozemsko,

článek 9 dohody Vietnam – Rumunsko,

článek 7 dohody Vietnam – Slovenská republika,

článek 9a dohody Vietnam – Spojené království;

d)

Slučitelnost s pravidly hospodářské soutěže:

čl. 13 odst. 1 a 7 dohody Vietnam – Belgie,

čl. 9 odst. 3 až 8 dohody Vietnam – Bulharsko,

čl. 7 odst. 2 dohody Vietnam – Česká republika,

čl. 11 odst. 2 dohody Vietnam – Dánsko,

čl. 12 odst. 2 až 7 dohody Vietnam – Francie,

čl. 6 odst. 1 a 4 až 6 dohody Vietnam – Maďarsko,

čl. 11 odst. 2 až 4 dohody Vietnam – Lucembursko,

čl. 6 odst. 2 až 6 dohody Vietnam – Nizozemsko,

čl. 20 odst. 2 a 4 dohody Vietnam – Polsko,

čl. 16 odst. 2 až 6 dohody Vietnam – Portugalsko,

čl. 14 odst. 1 až 6 dohody Vietnam – Rumunsko,

čl. 12 odst. 3, 5 a 6 dohody Vietnam – Slovenská republika,

čl. 11 odst. 2 dohody Vietnam – Švédsko,

čl. 7 odst. 3 a 4 dohody Vietnam – Spojené království.

PŘÍLOHA 3

Seznam jiných států, na které se odkazuje v článku 2 této dohody

a)

Islandská republika (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

b)

Lichtenštejnské knížectví (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

c)

Norské království (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

d)

Švýcarská konfederace (v rámci dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě).