25.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/1


ROZHODNUTÍ RADY A ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ

ze dne 24. června 2010

o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé o letecké dopravě

(2010/465/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ ZASEDAJÍCÍ V RADĚ

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé o letecké dopravě, podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 (dále jen „dohoda“) obsahuje pro obě strany povinnost zahájit druhou fázi jednání.

(2)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila Evropské společenství a je jeho nástupkyní.

(3)

Komise v souladu s článkem 21 uvedené dohody jménem Unie a členských států sjednala protokol, kterým se mění dohoda (dále jen „protokol“).

(4)

Protokol byl parafován dne 25. března 2010.

(5)

Protokol je plně v souladu s právními předpisy Unie, zejména se systémem EU pro obchodování s emisemi.

(6)

Unie a v rozsahu, v jakém to umožňuje vnitrostátní právo, členské státy by měly protokol sjednaný Komisí podepsat a prozatímně uplatňovat s výhradou jeho možného pozdějšího uzavření.

(7)

Je nutné stanovit procesní pravidla pro případné rozhodování, jak ukončit prozatímní uplatňování protokolu a jak přijímat opatření podle čl. 21 odst. 5 dohody ve znění protokolu. Rovněž je nutné stanovit procesní pravidla pro pozastavení vzájemného uznávání regulativních zjištění ohledně způsobilosti a státní příslušnosti leteckého dopravce podle čl. 6a odst. 2 dohody ve znění protokolu a pro provádění některých ustanovení dohody, včetně ustanovení týkajících se životního prostředí, podle čl. 15 odst. 5 dohody ve znění protokolu,

PŘIJALI TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis a prozatímní uplatňování

1.   Podpis protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé o letecké dopravě (dále jen „protokol“), se schvaluje jménem Unie s výhradou uzavření zmíněného protokolu.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

2.   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

3.   Unie a v rozsahu, v jakém to umožňuje vnitrostátní právo, její členské státy protokol prozatímně uplatňují ode dne podpisu.

4.   Rozhodnutí o ukončení prozatímního uplatňování protokolu a jeho oznámení Spojeným státům americkým v souladu s čl. 9 odst. 2 protokolu a rozhodnutí o vzetí tohoto oznámení zpět přijímá Rada jménem Unie a členských států jednomyslně v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Článek 2

Pozastavení vzájemného uznávání

Rozhodnutí o pozastavení vzájemného uznávání regulativních zjištění ohledně způsobilosti a státní příslušnosti leteckých dopravců a o jeho oznámení Spojeným státům v souladu s čl. 6a odst. 2 dohody ve znění protokolu přijímá Rada jménem Unie a členských států jednomyslně v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Článek 3

Smíšený výbor

1.   Unie a členské státy jsou ve smíšeném výboru zřízeném článkem 18 dohody ve znění protokolu zastoupeny prostřednictvím zástupců Komise a členských států.

2.   V záležitostech spadajících do výlučné pravomoci Unie, u kterých se nevyžaduje přijetí rozhodnutí s právními účinky, přijímá postoj, který má Unie a její členské státy zaujmout ve smíšeném výboru, Komise, která jej předem oznámí Radě a členským státům.

3.   U rozhodnutí o záležitostech spadajících do pravomoci Unie přijímá postoj, který má Unie a její členské státy zaujmout ve smíšeném výboru, Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, pokud platné hlasovací postupy stanovené ve Smlouvě nestanoví jinak.

4.   U rozhodnutí týkajících se záležitostí spadajících do pravomoci členských států přijímá postoj, který má Unie a její členské státy zaujmout ve smíšeném výboru, Rada na návrh Komise nebo členských států jednomyslně, pokud členský stát do jednoho měsíce po přijetí tohoto postoje neinformuje generální sekretariát Rady, že může souhlasit s rozhodnutím, které má být přijato společným výborem, pouze se souhlasem svých legislativních orgánů, zejména s ohledem na výhradu parlamentního přezkumu.

5.   Postoj Unie a členských států ve smíšeném výboru předkládá Komise, vyjma záležitostí spadajících do výlučné pravomoci členských států, které předkládá předsednictví Rady, nebo pokud tak Rada rozhodne, Komise.

Článek 4

Rozhodnutí v souladu s článkem 21 odst. 5 dohody

Rozhodnutí neumožnit leteckým dopravcům druhé strany provoz dalších frekvencí nebo vstup na nové trhy na základě dohody a oznámit je Spojeným státům americkým nebo rozhodnutí o souhlasu se zrušením takového rozhodnutí, přijímaná v souladu s čl. 21 odst. 5 dohody ve znění protokolu, přijímá Rada jménem Unie a členských států jednomyslně v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Článek 5

Informování Komise

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o všech žádostech nebo oznámeních, které podají nebo obdrží podle článku 15 dohody ve znění protokolu.

V Lucemburku dne 24. června 2010.

Za Radu

předseda

J. BLANCO LÓPEZ


PROTOKOL,

kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (dále jen „Spojené státy“)

na jedné straně a

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

jako strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a jako členské státy Evropské unie (dále jen „členské státy“)

a EVROPSKÁ UNIE

na straně druhé,

MAJÍCE V ÚMYSLU vycházet z rámce, který vytvořila dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě, podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 (dále jen „dohoda“) s cílem otevřít přístup na trhy a maximalizovat výhody pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovníky a společnost na obou stranách Atlantského oceánu;

PLNÍCE mandát článku 21 dohody vyjednat pro prosazení tohoto cíle urychleně druhou fázi dohody;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy, kterou se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropského společenství, v platnost dne 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila Evropské společenství a stala se jeho nástupkyní a že od uvedeného dne se veškerá práva a povinnosti Evropského společenství a veškeré odkazy na něj v dohodě vztahují na Evropskou unii;

SE DOHODLY ZMĚNIT DOHODU TAKTO:

Článek 1

Definice

Článek 1 dohody se mění:

1)

vložením této nové definice za bod 2:

„2a)   „zjištěním o státní příslušnosti“ zjištění, že letecký dopravce nabízející provoz služeb podle této dohody splňuje požadavky článku 4, pokud jde o jeho vlastnictví, skutečnou kontrolu a hlavní místo obchodní činnosti;“;

2)

vložením této nové definice za bod 3:

„3a)   „zjištěním o způsobilosti“ zjištění, že letecký dopravce nabízející provoz služeb podle této dohody má uspokojivou finanční způsobilost a přiměřené zkušenosti s řízením a že je připraven dodržovat právní předpisy a požadavky, které upravují provoz takových služeb;“.

Článek 2

Vzájemné uznávání regulativních zjištění ohledně způsobilosti a státní příslušnosti leteckých dopravců

Za článek 6 se vkládá tento nový článek 6a:

„Článek 6a

Vzájemné uznávání regulativních zjištění ohledně způsobilosti a státní příslušnosti leteckých dopravců

1.   Po obdržení žádosti o provozní oprávnění podle článku 4 od leteckého dopravce jedné strany letecké orgány druhé strany uznají veškerá zjištění ohledně způsobilosti nebo státní příslušnosti, která u uvedeného leteckého dopravce provedly letecké orgány první strany, jako by takové zjištění provedly jejich vlastní letecké orgány, a neprovádějí další šetření této záležitosti, s výjimkou níže uvedených ustanovení písmene a):

a)

Pokud po obdržení žádosti o provozní oprávnění od leteckého dopravce nebo po udělení takového oprávnění mají letecké orgány přijímající strany konkrétní důvod k obavám, že nehledě na zjištění provedená leteckými orgány druhé strany nebyly podmínky stanovené článkem 4 této dohody pro udělení příslušných oprávnění nebo povolení splněny, pak uvedené orgány neprodleně upozorní a své obavy náležitě odůvodní. V takovém případě si může kterákoli ze stran vyžádat konzultace, do nichž by se měli zapojit zástupci příslušných leteckých orgánů, nebo další informace související s těmito obavami; těmto žádostem se vyhoví, jakmile to bude proveditelné. Pokud záležitost zůstává nevyřešena, může ji kterákoli ze stran předložit smíšenému výboru.

b)

Tento článek se nepoužije na zjištění ohledně bezpečnostních osvědčení nebo licencí, opatření v oblasti ochrany před protiprávními činy nebo pojistného krytí.

2.   Každá ze stran informuje druhou stranu prostřednictvím smíšeného výboru o veškerých podstatných změnách kritérií, která uplatňuje při provádění zjištění uvedených výše v odstavci 1, a to předem, pokud je to proveditelné, a jinak co nejdříve následně. Pokud si přijímající strana vyžádá o jakékoli takové změně konzultace, konají se ve smíšeném výboru do 30 dnů od takové žádosti, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud se po těchto konzultacích přijímající strana domnívá, že revidovaná kritéria druhé strany by nebyla pro vzájemné uznávání regulativních zjištění uspokojivá, může přijímající strana druhou stranu informovat o pozastavení platnosti odstavce 1. Přijímající strana může pozastavení kdykoli ukončit. Smíšený výbor je příslušně informován.“

Článek 3

Životní prostředí

Článek 15 dohody se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se tímto:

„Článek 15

Životní prostředí

1.   Strany uznávají význam ochrany životního prostředí při rozvoji a provádění politiky mezinárodní letecké dopravy za pečlivého zvažování nákladů a přínosů opatření na ochranu životního prostředí při rozvoji této politiky a případně společného prosazování účinných celosvětových řešení. Strany mají proto v úmyslu spolupracovat, aby ekonomicky efektivním způsobem omezily nebo snížily dopad mezinárodní letecké dopravy na životní prostředí.

2.   Pokud strana zvažuje navržená opatření v oblasti životního prostředí na regionální, celostátní nebo místní úrovni, měla by vyhodnotit možné nepříznivé dopady na výkon práv obsažených v této dohodě, a pokud jsou tato opatření přijata, měla by přijmout vhodné kroky ke zmírnění těchto nepříznivých dopadů. Na žádost jedné ze stran poskytne druhá strana popis takového hodnocení a zmírňujících opatření.

3.   Při stanovení opatření na ochranu životního prostředí musí být dodržovány normy ochrany životního prostředí v letectví přijaté Mezinárodní organizací pro civilní letectví a uvedené v přílohách úmluvy, s výjimkou případů, ve kterých byly oznámeny rozdíly. Strany přijímají opatření na ochranu životního prostředí, která mají vliv na letecké služby podle této dohody, v souladu s článkem 2 a čl. 3 odst. 4 této dohody.

4.   Strany potvrzují odhodlání členských států a Spojených států uplatňovat zásadu vyváženého přístupu.

5.   Na ukládání nových povinných provozních omezení ke snížení hluku na letištích s více než 50 000 pohyby civilních podzvukových proudových letadel za kalendářní rok se použijí tato ustanovení:

a)

Příslušné orgány každé ze stran umožní zohlednění stanovisek zúčastněných stran v rozhodovacím procesu.

b)

Jakékoli nové provozní omezení se druhé straně oznámí nejméně 150 dnů před jeho vstupem v platnost. Na žádost uvedené druhé strany se jí bezodkladně poskytne písemná zpráva, v níž se vysvětlí důvody pro zavedení tohoto provozního omezení, environmentální cíl stanovený pro příslušné letiště a opatření, jež byla pro dosažení tohoto cíle zvažována. Zpráva zahrnuje příslušné hodnocení pravděpodobných nákladů a přínosů různých zvažovaných opatření.

c)

Provozní opatření i) musí být nediskriminační, ii) nesmí být více omezující, než je nezbytné pro dosažení environmentálního cíle stanoveného pro konkrétní letiště, a iii) nesmí být svévolná.

6.   Strany schvalují a podporují výměnu informací a pravidelný dialog mezi odborníky, zejména prostřednictvím stávajících komunikačních kanálů, za účelem posílení spolupráce v souladu s platnými právními předpisy při řešení dopadů mezinárodní letecké dopravy na životní prostředí a jejich zmírňování, včetně:

a)

výzkumu a vývoje leteckých technologií šetrných k životnímu prostředí;

b)

lepších vědeckých znalostí o dopadech emisí z letecké dopravy s cílem získat kvalitnější informace pro politická rozhodnutí;

c)

inovací v uspořádání letového provozu za účelem snížení dopadů letecké dopravy na životní prostředí;

d)

výzkumu a vývoje udržitelných alternativních leteckých paliv a

e)

výměny názorů o problémech a možnostech na mezinárodních fórech zabývajících se dopady letecké dopravy na životní prostředí, případně včetně koordinace stanovisek.

7.   Pokud o to strany požádají, smíšený výbor vypracuje za pomoci odborníků doporučení ohledně možných společných prvků a souladu tržních opatření týkajících se leteckých emisí, která strany provedly, aby se zamezilo zdvojování opatření a nákladů a v největším možném rozsahu se snížila administrativní zátěž leteckých dopravců. Provádění těchto doporučení podléhá internímu schválení nebo ratifikaci podle požadavků každé ze stran.

8.   Pokud se jedna strana domnívá, že určitá záležitost týkající se ochrany životního prostředí v letectví, včetně navržených nových opatření, vzbuzuje obavy z hlediska uplatňování nebo provádění této dohody, může požádat o svolání smíšeného výboru podle článku 18 s cílem posoudit tuto otázku a vypracovat vhodná řešení v případě, že se zjistí oprávněnost těchto obav.“

Článek 4

Sociální rozměr

Za článek 17 se vkládá tento nový článek 17a:

„Článek 17a

Sociální rozměr

1.   Strany uznávají význam sociálního rozměru dohody a výhod dosažených tím, že jsou otevřené trhy doprovázeny vysokými pracovními standardy. Příležitosti vytvořené dohodou nejsou zamýšleny k tomu, aby oslabily pracovní standardy nebo pracovní práva a zásady obsažené v právních předpisech každé ze stran.

2.   Strany se při provádění dohody řídí zásadami uvedenými v odstavci 1, přičemž smíšený výbor v souladu s článkem 18 pravidelně posuzuje sociální důsledky dohody a vypracovává vhodná řešení v případě obav, které se zjistí jako oprávněné.“

Článek 5

Smíšený výbor

Ustanovení čl. 18 odst. 3, 4 a 5 dohody se v celém rozsahu zrušují a nahrazují se těmito:

„3.   Smíšený výbor podle potřeby přezkoumá celkové provádění této dohody, včetně případného dopadu omezení v oblasti infrastruktury letecké dopravy na výkon práv uvedených v článku 3, účinky bezpečnostních opatření přijatých podle článku 9, vliv na podmínky hospodářské soutěže, včetně oblasti počítačových rezervačních systémů, a případné sociální důsledky provádění této dohody. Smíšený výbor rovněž průběžně zvažuje jednotlivé otázky nebo návrhy, o nichž kterákoli ze stran prohlásí, že mají nebo mohou mít dopad na provoz podle dohody, mezi něž patří například konfliktní regulativní požadavky.

4.   Smíšený výbor rovněž přispívá k prohloubení spolupráce prostřednictvím:

a)

posuzování možných oblastí pro další rozvoj dohody, včetně doporučení změn dohody;

b)

posuzování sociálních důsledků provádění dohody a vypracování vhodných řešení v případě obav, které se zjistí jako oprávněné;

c)

vedení soupisu otázek týkajících se státních subvencí nebo podpory oznámených stranami ve smíšeném výboru;

d)

přijímání rozhodnutí na základě vzájemné dohody týkajících se všech záležitostí souvisejících s uplatňováním čl. 11 odst. 6;

e)

přípravy ujednání pro vzájemné uznávání regulativních zjištění, pokud si to strany vyžádají;

f)

podněcování spolupráce mezi příslušnými orgány stran v úsilí o rozvoj jejich příslušných systémů uspořádání letového provozu s cílem optimalizovat interoperabilitu a slučitelnost, snížit náklady a vylepšit bezpečnost, kapacitu a environmentální profil těchto systémů;

g)

podpory rozvoje návrhů společných projektů a iniciativ v oblasti bezpečnosti letectví, a to i se třetími zeměmi;

h)

povzbuzování pokračující úzké spolupráce mezi příslušnými orgány pro ochranu letectví před protiprávními činy každé ze stran, včetně iniciativ pro vypracování bezpečnostních postupů usnadňujících pohyb cestujících a nákladu, aniž by byla ohrožena ochrana;

i)

posouzení, zda mohou příslušné právní předpisy a zvyklosti stran v oblastech spadajících do přílohy 9 úmluvy (Usnadnění pohybu) ovlivnit výkon práv podle této dohody;

j)

podpory odborné výměny názorů na nové iniciativy a projekty v oblasti právní úpravy, včetně v oblastech ochrany, bezpečnosti, životního prostředí, infrastruktury letecké dopravy (včetně volných letištních časů) a ochrany spotřebitele;

k)

podpory případných konzultací k otázkám letecké dopravy, jimiž se zabývají mezinárodní organizace, a ve vztazích se třetími zeměmi, včetně zvážení, zda přijmout společný přístup, a

l)

přijímání rozhodnutí na základě vzájemné dohody uvedených v čl. 1 odst. 3 přílohy 4 a čl. 2 odst. 3 přílohy 4.

5.   Strany mají společný cíl dosáhnout co největšího přínosu pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovníky a společnost na obou stranách Atlantského oceánu rozšířením této dohody na třetí strany. Za tímto účelem smíšený výbor případně zváží podmínky a postupy, včetně všech nezbytných změn této dohody, jež budou potřebné pro přistoupení dalších třetích zemí k této dohodě.“

Článek 6

Další rozšiřování příležitostí

Článek 21 se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se tímto:

„Článek 21

Další rozšiřování příležitostí

1.   Strany se zavazují pokračovat v plnění společného cíle – odstraňovat překážky v přístupu na trh s cílem maximalizovat výhody pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovníky a společnost na obou stranách Atlantského oceánu, včetně zlepšení přístupu svých leteckých dopravců na celosvětové kapitálové trhy v zájmu lepšího zohlednění reality celosvětového odvětví letecké dopravy, posílení systému transatlantické letecké dopravy a vytvoření rámce, který podpoří další země v otevření svých vlastních trhů s leteckými službami.

2.   Smíšený výbor s ohledem na společný cíl stanovený v odstavci 1 a v rámci plnění svých povinností dohledu nad prováděním této dohody podle článku 18 provádí každoroční přezkum vývoje, včetně vývoje směřujícího k legislativním změnám uvedeným v tomto článku. Smíšený výbor vypracuje proces spolupráce v tomto ohledu včetně vhodných doporučení pro strany. Poté, co smíšený výbor potvrdí, že právní předpisy Spojených států umožňují většinové vlastnictví a skutečnou kontrolu jejich leteckých dopravců členskými státy nebo jejich státními příslušníky, Evropská unie a její členské státy na základě vzájemnosti umožní většinové vlastnictví a skutečnou kontrolu svých leteckých dopravců Spojenými státy nebo jejich státními příslušníky.

3.   Poté, co smíšený výbor v souladu s čl. 18 odst. 6 písemně potvrdí, že právní předpisy každé ze stran umožňují většinové vlastnictví a skutečnou kontrolu jejích leteckých dopravců druhou stranou nebo jejími státními příslušníky:

a)

oddíl 3 přílohy 1 dohody pozbývá platnosti;

b)

letečtí dopravci Spojených států mají právo poskytovat kombinované služby pravidelné přepravy cestujících mezi místy v Evropské unii a jejích členských státech a pěti zeměmi, aniž by obsluhovali místo na území Spojených států. Smíšený výbor tyto země určí do jednoho roku ode dne podpisu tohoto protokolu. Smíšený výbor může seznam pozměnit nebo zvýšit počet těchto zemí a

c)

znění článku 2 přílohy 4 dohody („Vlastnictví leteckých dopravců třetích zemí a kontrola nad nimi“) pozbývá platnosti a ve vztahu k leteckým dopravcům třetích zemí vlastněným nebo kontrolovaným Spojenými státy nebo jejich státními příslušníky namísto něj nabývá platnosti znění přílohy 6 dohody.

4.   Poté, co smíšený výbor v souladu s čl. 18 odst. 6 potvrdí, že právní předpisy Evropské unie a jejích členských států týkající se uložení provozních omezení ke snížení hluku na letištích s více než 50 000 pohyby civilních podzvukových proudových letadel ročně stanoví, že Evropská komise má pravomoc před uložením takových opatření přezkoumat příslušný proces, a pokud má za to, že příslušné postupy neproběhly v souladu s příslušnými povinnostmi, má pravomoc podniknout v takovém případě příslušné právní kroky ohledně dotčených opatření předtím, než jsou uloženy:

a)

letečtí dopravci Evropské unie mají právo poskytovat kombinované služby pravidelné přepravy cestujících mezi místy ve Spojených státech a pěti dalšími zeměmi, aniž by obsluhovali místo na území Evropské unie a jejích členských států. Smíšený výbor tyto země určí do jednoho roku ode dne podpisu tohoto protokolu. Smíšený výbor může seznam pozměnit nebo zvýšit počet těchto zemí a

b)

znění článku 2 přílohy 4 dohody („Vlastnictví leteckých dopravců třetích zemí a kontrola nad nimi“) pozbývá platnosti a ve vztahu k leteckým dopravcům třetích zemí vlastněným nebo kontrolovaným členskými státy nebo jejich státními příslušníky namísto něj nabývá platnosti znění přílohy 6 dohody.

5.   Poté, co smíšený výbor písemně potvrdí, že jedna ze stran splnila podmínky odstavců 3 a 4, které se na ni vztahují, může si uvedená strana vyžádat konzultace na vysoké úrovni o provádění tohoto článku. Tyto konzultace se zahájí do 60 dnů od data doručení žádosti, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany vyvinou veškeré úsilí, aby záležitosti předložené ke konzultacím vyřešily. Pokud není strana, která si vyžádala konzultace, s jejich výsledkem spokojena, může písemně diplomatickou cestou oznámit své rozhodnutí, že žádný letecký dopravce druhé strany nesmí provozovat další frekvence nebo vstupovat na nové trhy podle této dohody. Jakékoli takové rozhodnutí vstoupí v platnost 60 dnů ode dne oznámení. Během uvedeného období může druhá strana rozhodnout, že žádný letecký dopravce první strany nesmí provozovat další frekvence nebo vstupovat na nové trhy podle této dohody. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost ve stejný den, jako rozhodnutí první strany. Jakékoli takové rozhodnutí jedné ze stran může být zrušeno dohodou stran, kterou písemně potvrdí smíšený výbor.“

Článek 7

Doprava na zakázku vlády USA

Příloha 3 dohody se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se tímto:

„PŘÍLOHA 3

O dopravě na zakázku vlády USA

Letečtí dopravci Společenství mají právo přepravovat cestující a náklad prostřednictvím pravidelných a nepravidelných letů, jimiž civilní ministerstvo, agentura nebo zařízení vlády USA:

1)

zajišťuje dopravu pro vlastní potřebu nebo v rámci provádění ujednání, na jehož základě platbu provede vláda, nebo se platba provede z částek poskytnutých k dispozici vládě, nebo

2)

poskytuje dopravu do cizí země nebo pro cizí zemi anebo pro mezinárodní nebo jinou organizaci bez nároku na náhradu,

a tato doprava je prováděna:

a)

mezi kterýmkoli místem ve Spojených státech a kterýmkoli místem mimo Spojené státy, pokud je takováto doprava povolena podle čl. 3 odst. 1 písm. c), vyjma dopravy mezi místy, pro něž platí smluvní tarif mezi dvěma městy, a to ve vztahu k cestujícím, kteří jsou způsobilí cestovat na smluvní tarif mezi dvěma městy, nebo

b)

mezi kterýmikoli dvěma místy mimo Spojené státy.

Tato příloha se nevztahuje na dopravu zajišťovanou nebo hrazenou (federálním) ministrem obrany nebo (státním) ministrem pro vojenské otázky.“

Článek 8

Přílohy

Znění přílohy tohoto protokolu se připojuje k dohodě jako příloha 6.

Článek 9

Prozatímní uplatňování

1.   Strany se dohodly uplatňovat tento protokol prozatímně před jeho vstupem v platnost ode dne podpisu v rozsahu, v jakém to umožňuje platné vnitrostátní právo.

2.   Každá strana může kdykoli zaslat diplomatickou cestou druhé straně písemné oznámení o rozhodnutí ukončit uplatňování tohoto protokolu. V tom případě končí uplatňování tohoto protokolu o půlnoci času GMT na konci provozního období Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), které platí jeden rok ode dne písemného oznámení, pokud není toto oznámení vzato zpět na základě dohody stran před koncem tohoto období. V případě ukončení prozatímního uplatňování dohody podle jejího čl. 25 odst. 2 se současně ukončí prozatímní uplatňování tohoto protokolu.

Článek 10

Vstup v platnost

Tento protokol vstupuje v platnost k pozdějšímu z těchto dat:

1)

ke dni vstupu dohody v platnost a

2)

jeden měsíc po dni poslední doručené nóty v rámci výměny diplomatických nót mezi stranami, jíž se potvrzuje, že byly dokončeny všechny nezbytné postupy pro vstup tohoto protokolu v platnost.

Pro účely této výměny diplomatických nót se diplomatické nóty Evropské unii a jejím členským státům nebo od Evropské unie a jejích členských států doručí Evropské unii, respektive je doručí Evropská unie. Diplomatická nóta nebo nóty Evropské unie a jejích členských států obsahují sdělení každého členského státu, jímž se potvrzuje, že byly ukončeny všechny nezbytné postupy pro vstup tohoto protokolu v platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci, řádně k tomu zmocnění, k této dohodě své podpisy.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.

За Репyблика Бългaрия

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

For the United States of America

Image

Příloha Protokolu

PŘÍLOHA 6

Vlastnictví leteckých dopravců třetích zemí a kontrola nad nimi

1.

Žádná strana neuplatňuje žádná práva dostupná podle ujednání o leteckých službách se třetí zemí k odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení oprávnění nebo povolení pro kteréhokoli leteckého dopravce této třetí země z důvodu, že podstatná část vlastnictví tohoto leteckého dopravce náleží druhé straně, jejím státním příslušníkům, nebo oběma.

2.

Spojené státy neuplatňují žádná práva dostupná podle ujednání o leteckých službách k odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení oprávnění nebo povolení pro kteréhokoli leteckého dopravce z Lichtenštejnského knížectví, Švýcarské konfederace, člena ECAA ke dni podpisu této dohody nebo kteroukoli zemi v Africe, která provádí dohodu o leteckých službách „otevřené nebe“ se Spojenými státy ke dni podpisu této dohody, z důvodu, že skutečnou kontrolu nad tímto leteckým dopravcem vykonává členský stát nebo státy, státní příslušníci takového státu nebo států, nebo oba.

3.

Žádná strana neuplatňuje žádná práva dostupná podle ujednání o leteckých službách se třetí zemí k odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení oprávnění nebo povolení pro kteréhokoli leteckého dopravce této třetí země z důvodu, že skutečnou kontrolu nad tímto leteckým dopravcem vykonává druhá strana, její státní příslušníci, nebo oba, pokud dotčená třetí země v oblasti služeb letecké dopravy s oběma stranami doposud dobře spolupracovala.

4.

Smíšený výbor vede seznam třetích zemí, které podle názoru obou stran v oblasti služeb letecké dopravy doposud dobře spolupracovaly.

Společné prohlášení

Zástupci Spojených států a Evropské unie a jejích členských států potvrdili, že protokol, kterým se mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě, jenž byl dne 25. března 2010 parafován v Bruselu, bude autentifikován v dalších jazycích buď formou výměny dopisů před podpisem protokolu, nebo rozhodnutím smíšeného výboru po podpisu protokolu.

Toto společné prohlášení je nedílnou součástí protokolu.

Za Spojené státy:

John BYERLY (podepsán)

ze dne 25. března 2010

Za Evropskou unii a její členské státy:

Daniel CALLEJA (podepsán)

ze dne 25. března 2010

MEMORANDUM O KONZULTACÍCH

1.

Delegace zastupující Evropskou unii a její členské státy a Spojené státy americké se ve dnech 23. až 25. března 2010 setkaly v Bruselu s cílem dokončit jednání o druhé fázi dohody o letecké dopravě. Seznamy delegací jsou uvedeny v příloze A.

2.

Delegace dosáhly dohody ad referendum o protokolu, kterým se mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě, podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 (dále jen „protokol“, uvedený v příloze B), a parafovaly jeho znění. Delegace mají v úmyslu předložit předlohu protokolu svým příslušným orgánům ke schválení, aby mohl v brzké době vstoupit v platnost.

3.

Odkazy na dohodu a její články, odstavce a přílohy v tomto memorandu se považují za odkazy na dohodu ve znění protokolu.

4.

Delegace EU potvrdila, že v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy, kterou se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropského společenství, v platnost dne 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila Evropské společenství a stala se jeho nástupcem a že od uvedeného data veškerá práva a povinnosti Evropského společenství a veškeré odkazy na něj v dohodě odkazují na Evropskou unii.

5.

Delegace potvrdily, že postupy pro vzájemné uznávání regulativních zjištění ohledně způsobilosti a státní příslušnosti leteckých dopravců v novém článku 6a nejsou zamýšleny tak, aby měnily podmínky stanovené právními předpisy, které strany běžně uplatňují na provoz mezinárodní letecké dopravy, uvedené v článku 4 dohody.

6.

Ohledně článku 9 delegace vyjádřily své přání rozvíjet spolupráci mezi EU a USA v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy s cílem dosáhnout – kdekoli je to možné – maximální vzájemné důvěry v bezpečnostní opatření uplatňovaná druhou stranou, v souladu s platnými právními předpisy, aby se zamezilo zbytečnému zdvojování těchto opatření.

7.

Delegace uvedly, že se očekává, že spolupráce v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy bude zahrnovat pravidelné konzultace o změnách stávajících požadavků, a to před jejich zavedením, pokud je to proveditelné; úzkou koordinaci při hodnocení letišť a tam, kde je to možné a vhodné, při inspekcích leteckých dopravců; a výměnu informací o nových technologiích a postupech v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy.

8.

V rámci podpory efektivního využití dostupných zdrojů, posílení ochrany letectví před protiprávními činy a snah o usnadnění pohybu cestujících delegace poukázaly na užitečnost rychlé a – kdekoli je to možné – koordinované reakce na nové hrozby.

9.

Obě delegace uvedly, že protokolem nejsou dotčena ustanovení příslušných platných úmluv mezi členskými státy a Spojenými státy o zamezení dvojímu zdanění příjmů a kapitálu.

10.

Ohledně čl. 15 odst. 7 delegace EU uvedla, že očekává, že mezi otázky, kterými se má práce v této oblasti zabývat, by měla mimo jiné patřit efektivita z hlediska životního prostředí a technická integrita příslušných opatření, potřeba zamezit narušení hospodářské soutěže a úniku uhlíku a tam, kde je to vhodné, otázka zda a jak by tato opatření měla být vzájemně propojena či integrována. Delegace USA uvedla, že očekává, že se práce při přípravě doporučení zaměří mimo jiné na soulad s Chicagskou úmluvou a na prosazování cílů dohody.

11.

Obě delegace zdůraznily, že žádná ustanovení této dohody nemají jakýkoli vliv na jejich právní a politické postoje k rozličným otázkám životního prostředí souvisejících s letectvím.

12.

Delegace jako výraz uznání společných cílů v oblasti životního prostředí vypracovaly Společné prohlášení o spolupráci v oblasti životního prostředí, uvedené v příloze C tohoto memoranda o konzultacích.

13.

Delegace EU zopakovala úmysl EU pokračovat v práci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu s cílem stanovit pro mezinárodní leteckou dopravu cíle pro snížení celosvětových emisí.

14.

Delegace USA a EU zopakovaly úmysl USA a EU pracovat v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) s cílem řešit problém emisí skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy. Obě delegace rovněž vzaly na vědomí příspěvky dotčeného odvětví na podporu tohoto procesu.

15.

Obě delegace uvedly, že odkazy na vyvážený přístup v čl. 15 odst. 4 se vztahují k rezoluci A35-5, která byla jednomyslně přijata na 35. zasedání ICAO. Delegace zdůraznily, že významné a důležité jsou všechny aspekty zásady vyváženého přístupu stanoveného v uvedené rezoluci, včetně uznání skutečnosti, že „státy mají příslušné právní povinnosti, platné smlouvy a právní předpisy a zavedené politiky, jež mohou mít vliv na to, jak provádějí vyvážený přístup ICAO“.

16.

Obě delegace zdůraznily svou podporu uplatňování pokynů ICAO k vyváženému přístupu v souvislosti s hlukem z letadel („Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise“), v současnosti zveřejněných jako dokument ICAO 9829 (2. vydání).

17.

Ohledně čl. 15 odst. 5 písm. a) delegace EU uvedla, že pojem „zúčastněné osoby“ podle definice v čl. 2 písm. f) směrnice 2002/30/ES znamená „fyzické nebo právnické osoby, které jsou nebo mohou být dotčeny nebo mají oprávněný zájem na zavedení opatření ke snížení hluku včetně provozních omezení“. Delegace EU rovněž uvedla, že podle článku 10 uvedené směrnice musí členské státy pro použití jejích článků 5 a 6 zajistit stanovení postupů pro projednávání se zúčastněnými osobami v souladu s použitelnými vnitrostátními právními předpisy.

18.

Delegace EU uznala problémy související se vzrůstající přeshraniční mobilitou pracovníků a se strukturou společností a uvedla, že Evropská komise situaci pečlivě sleduje a zvažuje další iniciativy pro zlepšení provádění, uplatňování a vynucování v této oblasti. Delegace EU rovněž poukázala na probíhající pracovní činnost Evropské komise, pokud jde o nadnárodní podnikové dohody, a prohlásila, že je připravena smíšený výbor o těchto a dalších souvisejících iniciativách případně informovat.

19.

Delegace USA uvedla, že zásada umožňující výběr jediného zástupce určité kategorie nebo profese zaměstnanců leteckého dopravce pomohla ve Spojených státech prosadit práva členů letového i pozemního personálu leteckých dopravců organizovat se a vyjednávat a vynucovat kolektivní smlouvy.

20.

Obě delegace uvedly, že pokud by jedna ze stran přijala opatření v rozporu s dohodou, včetně článku 21, může druhá strana využít veškerá vhodná a přiměřená opatření v souladu s mezinárodním právem, včetně dohody.

21.

V souvislosti s čl. 21 odst. 4 uvedla delegace EU, že Evropská komise bude přezkum podle uvedeného odstavce provádět z moci úřední nebo na návrh jedné ze stran.

22.

Delegace uvedly, že u přepravních práv uvedených v čl. 21 odst. 4 písm. a) by se jednalo o práva nad rámec těch, která byla Evropské unii a jejím členským státům udělena v článku 3 dohody.

23.

Delegace vyjádřily uspokojení se spoluprací mezi ministerstvem dopravy USA a Evropskou komisí stanovenou v dohodě, jejímž společným cílem je lepší vzájemné porozumění právním předpisům, postupům a zvyklostem režimů hospodářské soutěže druhé strany a tomu, jaký dopad měl a pravděpodobně bude mít vývoj v odvětví letecké dopravy na hospodářskou soutěž v tomto odvětví.

24.

Delegace potvrdily odhodlání příslušných orgánů pro hospodářskou soutěž vést dialog, spolupracovat a dodržovat zásadu transparentnosti v souladu s právními požadavky, včetně ochrany důvěrných obchodních informací. Delegace dále potvrdily připravenost příslušných orgánů pro hospodářskou soutěž poskytovat případně pokyny ohledně procedurálních požadavků.

25.

Delegace uvedly, že veškerá sdělení určená smíšenému výboru nebo jinam, týkající se spolupráce podle přílohy 2, musí dodržovat pravidla o zpřístupňování důvěrných informací nebo citlivých informací o trhu.

26.

Pro účely odstavce 4 přílohy 6 delegace vyjádřily očekávání, že smíšený výbor do jednoho roku od podpisu protokolu vypracuje příslušná kritéria pro stanovení toho, zda určitá země v oblasti služeb letecké dopravy doposud dobře spolupracovala.

27.

Delegace přivítaly účast zástupců Islandu a Norska jako pozorovatelů v delegaci EU a uvedly, že v rámci smíšeného výboru bude pokračovat práce na návrhu ohledně podmínek a postupů, na jejichž základě by Island a Norsko přistoupily k dohodě ve znění protokolu.

28.

Obě delegace vyjádřily očekávání, že jejich příslušné letecké orgány budou povolovat operace splňující podmínky dohody ve znění protokolu na základě shody a vzájemnosti nebo na správním základě ode dne podpisu protokolu.

Za delegaci Evropské unie a jejích členských států

Daniel CALLEJA

Za delegaci Spojených států amerických

John BYERLY

Příloha C

Společné prohlášení o spolupráci v oblasti životního prostředí

Delegace Spojených států a Evropské unie a jejích členských států potvrdily zásadní význam řešení dopadu mezinárodní letecké dopravy na životní prostředí. Vyjádřily své společné odhodlání usilovat o splnění cílů v oblasti životního prostředí stanovených na 35. zasedání Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), konkrétně úsilí o:

a)

snížení nebo omezení počtu lidí postižených významným hlukem z letadel;

b)

snížení nebo omezení dopadu emisí z letecké dopravy na místní kvalitu ovzduší a

c)

snížení nebo omezení dopadu emisí skleníkových plynů z letecké dopravy na celosvětové klima.

Delegace vzaly na vědomí výsledek 15. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Kodaňskou dohodu, včetně společného uznání vědeckého názoru, že nárůst celosvětové teploty by měl být nižší než 2 stupně Celsia.

Delegace potvrdily silné přání a připravenost stran společně pracovat v návaznosti na výsledky dosažené na zasedání ICAO na vysoké úrovni týkajícím se mezinárodní letecké dopravy a změny klimatu tím, že budou usilovat o spojení s mezinárodními partnery v kolektivním úsilí v rámci ICAO s cílem vypracovat ambicióznější akční program zahrnující vysoké cíle, rámec pro tržní opatření a zohlednění zvláštních potřeb rozvojových zemí.

Obě strany uvedly, že jsou odhodlány spolupracovat v rámci výboru ICAO pro ochranu životního prostředí v letectví (CAEP) s cílem zajistit včasné a efektivní splnění jeho pracovního programu, včetně přijetí celosvětové normy pro emise CO2 z letadel a dalších opatření týkajících se změny klimatu, hluku a kvality ovzduší.

Delegace zdůraznily důležitost snížení dopadů letecké dopravy na životní prostředí prostřednictvím:

pokračující spolupráce na programech modernizace uspořádání letového provozu NextGen a SESAR, včetně iniciativy AIRE (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions),

podpory, případně urychlení vývoje a realizace nových technologií pro letadla a udržitelných alternativních paliv, mimo jiné prostřednictvím společné technologické iniciativy Čisté nebe, programu Continuous Low Energy, Emissions and Noise (CLEEN), iniciativy Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) a iniciativy Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation (SWAFEA) a

spolupráce s vědeckou obcí například v rámci vědecké skupiny výboru CAEP pro dopady s cílem lépe porozumět vlivu letecké dopravy na životní prostředí a kvantifikovat jej – například pokud jde o dopady na zdraví a dopady emisí jiných než CO2 na klima.