7.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 149/63


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. dubna 2008

o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Austrálie o některých aspektech leteckých služeb

(2008/420/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 5. června 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(2)

Komise jménem Společenství sjednala dohodu s vládou Austrálie o některých aspektech leteckých služeb (dále jen „dohoda“) v souladu s mechanismy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(3)

Dohoda by měla být podepsána a prozatímně prováděna s výhradou pozdějšího uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Austrálie o některých aspektech leteckých služeb se schvaluje jménem Společenství s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření uvedené dohody.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu či osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství s výhradou jejího uzavření.

Článek 3

Než dohoda vstoupí v platnost, je prováděna prozatímně od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nutných pro tento účel.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn učinit oznámení stanovené v čl. 7 odst. 2 dohody.

V Lucemburku dne 7. dubna 2008.

Za Radu

předseda

R. ŽERJAV


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a vládou Austrálie o některých aspektech leteckých služeb

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

VLÁDA AUSTRÁLIE

na straně druhé

(dále jen „strany“),

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Evropský soudní dvůr shledal některá ustanovení dvoustranných dohod uzavřených některými členskými státy se třetími zeměmi neslučitelnými s právem Evropského společenství,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že mezi několika členskými státy Evropského společenství a Austrálií byly uzavřeny některé dvoustranné dohody o leteckých službách, které obsahují obdobná ustanovení, a že členské státy jsou povinny přijmout veškerá vhodná opatření k odstranění neslučitelnosti mezi těmito dohodami a Smlouvou o ES,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Evropské společenství má výlučnou pravomoc ohledně řady aspektů, které mohou být obsaženy v dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že podle práva Evropského společenství mají letečtí dopravci Společenství usazení v členském státě právo na nediskriminační přístup na letecké trasy mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi,

S OHLEDEM na dohody mezi Evropským společenstvím a některými třetími zeměmi, podle nichž mají státní příslušníci těchto třetích zemí možnost nabýt vlastnictví leteckých dopravců, kterým byly vydány licence v souladu s právem Evropského společenství,

UZNÁVAJÍCE, že soulad mezi právem Evropského společenství a ustanoveními dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy Evropského společenství a Austrálií vytvoří řádný právní základ pro letecké služby mezi Evropským společenstvím a Austrálií a zachová nepřetržitost těchto leteckých služeb,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a Austrálií, která nejsou v rozporu s právem Evropského společenství, není třeba měnit ani nahrazovat,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že záměrem Evropského společenství v této dohodě není ovlivnit celkový objem letecké dopravy mezi Evropským společenstvím a Austrálií, narušit rovnováhu mezi leteckými dopravci Společenství a leteckými dopravci Austrálie ani předjímat výklad ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách, která se týkají přepravních práv,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Pro účely této dohody se „členskými státy“ rozumějí členské státy Evropského společenství, „smluvní stranou“ smluvní strana této dohody, „stranou“ smluvní strana příslušné dvoustranné dohody o leteckých službách, „leteckým dopravcem“ také letecká dopravní společnost a „územím Evropského společenství“ území členských států, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství.

2.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na státní příslušníky členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na státní příslušníky členských států Evropského společenství.

3.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na letecké dopravce nebo letecké dopravní společnosti členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na letecké dopravce nebo letecké dopravní společnosti určené daným členským státem.

Článek 2

Určení, oprávnění a zrušení oprávnění

1.   Odstavce 3 a 4 tohoto článku mají přednost před odpovídajícími ustanoveními článků uvedených v příloze II bodech a) a b) týkajícími se určení leteckého dopravce příslušným členským státem, jeho oprávnění a povolení vydaných Austrálií a zamítnutí, zrušení, dočasného odnětí anebo omezení oprávnění nebo povolení leteckého dopravce.

2.   Odstavce 3 a 4 tohoto článku mají přednost před odpovídajícími ustanoveními článků uvedených v příloze II bodech a) a b) týkajícími se určení leteckého dopravce Austrálií, jeho oprávnění a povolení vydaných příslušným členským státem a zamítnutí, zrušení, dočasného odnětí anebo omezení oprávnění nebo povolení leteckého dopravce.

3.   Po obdržení takového určení a žádostí určeného leteckého dopravce nebo dopravců v podobě a způsobem, které jsou předepsány pro provozní oprávnění a technická povolení, udělí každá strana, s výhradou odstavců 4 a 5, odpovídající oprávnění a povolení s minimálním procesním zpožděním za předpokladu, že

a)

v případě leteckého dopravce určeného členským státem:

i)

letecký dopravce je usazen podle Smlouvy o založení Evropského společenství na území určujícího členského státu a má platnou provozní licenci od členského státu v souladu s právem Evropského společenství,

ii)

členský stát odpovědný za vydání jeho osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) vykonává a udržuje účinnou regulativní kontrolu leteckého dopravce a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad,

iii)

letecký dopravce má hlavní místo podnikání na území členského státu, který mu udělil platnou provozní licenci, a

iv)

letecký dopravce je vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnictví a skutečně kontrolován členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států;

b)

v případě leteckého dopravce určeného Austrálií:

i)

Austrálie vykonává a udržuje účinnou regulativní kontrolu leteckého dopravce a

ii)

letecký dopravce má hlavní místo podnikání v Austrálii.

4.   Kterákoli strana může zamítnout, zrušit, dočasně odejmout anebo omezit provozní oprávnění nebo technické povolení leteckého dopravce určeného druhou stranou v případech, kdy

a)

v případě leteckého dopravce určeného členským státem:

i)

letecký dopravce není usazen podle Smlouvy o založení Evropského společenství na území určujícího členského státu nebo nemá platnou provozní licenci od členského státu v souladu s právem Evropského společenství,

ii)

členský stát odpovědný za vydání jeho osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) nevykonává nebo neudržuje účinnou regulativní kontrolu leteckého dopravce nebo v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad,

iii)

letecký dopravce nemá hlavní místo podnikání na území členského státu, který mu udělil platnou provozní licenci,

iv)

letecký dopravce není vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnictví nebo není skutečně kontrolován členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států,

v)

letecký dopravce již obdržel provozní oprávnění na základě dvoustranné dohody mezi Austrálií a jiným členským státem a Austrálie může prokázat, že vykonáváním přepravních práv na základě této dohody na trase, která zahrnuje místo v uvedeném jiném členském státě, by obcházel omezení přepravních práv vyplývajících ze třetí nebo čtvrté nebo páté svobody přepravních práv, jež jsou uložená touto jinou dohodou, nebo

vi)

letecký dopravce je držitelem osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) vydaného členským státem, mezi Austrálií a uvedeným členským státem není uzavřena žádná dvoustranná dohoda o leteckých službách a Austrálie může prokázat, že nezbytná přepravní práva k provádění navrhovaných služeb nejsou k dispozici určenému leteckému dopravci nebo dopravcům Austrálie na základě vzájemnosti;

b)

v případě leteckého dopravce určeného Austrálií:

i)

Austrálie neudržuje účinnou regulativní kontrolu leteckého dopravce nebo

ii)

letecký dopravce nemá hlavní místo podnikání v Austrálii.

5.   Při výkonu svého práva podle odstavce 4 nediskriminuje Austrálie letecké dopravce Společenství z důvodu státní příslušnosti, aniž jsou dotčena její práva podle odst. 4 písm. a) bodů v) a vi).

Článek 3

Práva v souvislosti s regulativní kontrolou

1.   Odstavec 2 tohoto článku doplňuje články uvedené v příloze II bodě c).

2.   Pokud členský stát (první členský stát) určil leteckého dopravce, jehož regulativní kontrolu vykonává a udržuje druhý členský stát, uplatňují se práva Austrálie podle bezpečnostních ustanovení dohody mezi prvním členským státem, který určil leteckého dopravce, a Austrálií rovněž na přijímání, vykonávání nebo udržování bezpečnostních standardů tímto druhým členským státem a na oprávnění k provozu tohoto leteckého dopravce.

Článek 4

Tarify za přepravu v rámci Evropského společenství

1.   Odstavec 2 tohoto článku doplňuje články uvedené v příloze II bodě d).

2.   Tarify za přepravu uskutečněnou zcela v rámci Evropského společenství, které jsou účtovány leteckým dopravcem nebo dopravci určenými Austrálií podle dohody uvedené v příloze I a obsahující ustanovení uvedené v příloze II bodě d), podléhají právu Evropského společenství.

Článek 5

Přílohy dohody

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 6

Revize nebo změna

Smluvní strany mohou tuto dohodu kdykoli po vzájemné dohodě revidovat nebo změnit.

Článek 7

Vstup v platnost

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost poté, co si smluvní strany navzájem písemně oznámí, že byly dokončeny jejich vnitřní postupy potřebné pro vstup dohody v platnost.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 smluvní strany souhlasí s prozatímním prováděním této dohody od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů nutných pro tento účel.

3.   Dohody a jiná ujednání mezi členskými státy a Austrálií, které ke dni podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost a nejsou prozatímně prováděny, jsou uvedeny v příloze I bodě b). Tato dohoda se vztahuje na všechny takové dohody a ujednání po jejich vstupu v platnost nebo začátku prozatímního provádění.

Článek 8

Ukončení platnosti

1.   V případě ukončení platnosti některé dohody uvedené v příloze I současně končí platnost všech ustanovení této dohody, která se týkají dotyčné dohody uvedené v příloze I.

2.   V případě ukončení platnosti všech dohod uvedených v příloze I současně končí platnost této dohody.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském. V případě rozporů má anglické znění přednost před zněními v ostatních jazycích.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

PŘÍLOHA I

Seznam dohod uvedených v článku 1 této dohody

a)

Dohody o leteckých službách mezi Australským společenstvím a členskými státy Evropského společenství, které jsou ke dni podpisu této dohody uzavřené, podepsané nebo prozatímně prováděné

Dohoda mezi rakouskou spolkovou vládou a vládou Australského společenství o leteckých službách, podepsaná ve Vídni dne 22. března 1967 (dále jen „australsko-rakouská dohoda“),

doplněná memorandem o porozumění podepsaným ve Vídni dne 25. března 1999,

Dohoda mezi vládou Dánského království a vládou Austrálie o leteckých službách, parafovaná v Canbeře dne 16. října 1998 (dále jen „návrh australsko-dánské dohody“),

doplněná memorandem o porozumění týkajícím se spolupráce mezi skandinávskými zeměmi týkající se společnosti Scandinavian Airlines System (SAS), parafovaným v Canbeře dne 16. října 1998,

doplněná schváleným zápisem ze dne 16. října 1998,

Dohoda mezi vládou Finské republiky a vládou Australského společenství o leteckých službách, parafovaná dne 15. června 1999 (dále jen „návrh australsko-finské dohody“),

doplněná memorandem o porozumění podepsaným v Helsinkách dne 15. června 1999,

Dohoda mezi vládou Australského společenství a vládou Francouzské republiky o letecké dopravě, podepsaná v Canbeře dne 13. dubna 1965 (dále jen „australsko-francouzská dohoda“),

změněná výměnou dopisů podepsaných v Paříži dne 22. prosince 1970 a 7. ledna 1971,

Dohoda mezi Spolkovou republikou Německo a Australským společenstvím o letecké dopravě, podepsaná v Bonnu dne 22. května 1957 (dále jen „australsko-německá dohoda“)

ve spojení s memorandem o porozumění podepsaným v Canbeře dne 12. června 1998 a s výměnou dopisů ze dnů 17. září 1998 a 5. listopadu 1998,

Dohoda mezi vládou Řeckého království a vládou Australského společenství o leteckých službách, podepsaná v Aténách dne 10. června 1971, v platném znění (dále jen „australsko-řecká dohoda“),

Dohoda mezi vládou Řecké republiky a vládou Austrálie o leteckých službách, parafovaná v Aténách dne 11. listopadu 1997 a připojená k memorandu o porozumění podepsanému v Aténách dne 11. listopadu 1997 (dále jen „návrh revidované australsko-řecké dohody“),

Dohoda mezi Irskem a Austrálií o letecké dopravě, uzavřená výměnou nót ze dne 26. listopadu 1957 a ze dne 30. prosince 1957 (dále jen „australsko-irská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Australského společenství a vládou Italské republiky o leteckých službách, podepsaná v Římě dne 10. listopadu 1960, v platném znění (dále jen „dohoda australsko-italská“),

Dohoda mezi vládou Austrálie a vládou Lucemburského velkovévodství o leteckých službách, připojená k memorandu o porozumění podepsanému v Lucemburku dne 3. září 1997 (dále jen „návrh australsko-lucemburské dohody“),

Dohoda mezi vládou Malty a vládou Austrálie o leteckých službách, podepsaná v Canbeře dne 11. září 1996 (dále jen „australsko-maltská dohoda“),

doplněná výměnou dopisů ze dne 1. prosince 2003,

Dohoda mezi vládou Nizozemského království a vládou Australského společenství o zřízení leteckých služeb, podepsaná v Canbeře dne 25. září 1951 (dále jen „australsko-nizozemská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Polské republiky a vládou Austrálie o leteckých službách, podepsaná ve Varšavě dne 28. dubna 2004 (dále jen „australsko-polská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Švédského království a vládou Austrálie o leteckých službách, parafovaná v Canbeře dne 16. října 1998 (dále jen „návrh australsko-švédské dohody“),

doplněná memorandem o porozumění o spolupráci mezi skandinávskými zeměmi týkajícím se společnosti Scandinavian Airlines System (SAS), parafovaným v Canbeře dne 16. října 1998,

doplněná schváleným zápisem ze dne 16. října 1998,

Dohoda mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Australského společenství o leteckých službách mezi jejich územími i mimo ně, podepsaná v Londýně dne 7. února 1958, v platném znění (dále jen „australsko-britská dohoda“),

b)

Dohody o leteckých službách a jiná ujednání parafované nebo podepsané mezi Australským společenstvím a členskými státy Evropského společenství, které ke dni podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost a nejsou prozatímně prováděny.

PŘÍLOHA II

Seznam článků dohod uvedených v příloze I, na které se odkazuje v článcích 2 až 5 této dohody

a)

Určení:

článek 4 australsko-rakouské dohody (1),

článek 3 návrhu australsko-dánské dohody,

článek 3 australsko-německé dohody (1),

článek 4 australsko-řecké dohody (1),

článek 4 návrhu australsko-řecké dohody (1),

článek 3 návrhu australsko-lucemburské dohody (1),

článek 4 australsko-irské dohody (1),

článek 4 australsko-italské dohody (1),

článek 4 australsko-maltské dohody (1),

článek 3 australsko-nizozemské dohody (1),

článek 2 australsko-polské dohody,

článek 3 návrhu australsko-švédské dohody,

článek 3 australsko-britské dohody.

b)

Zamítnutí, zrušení, dočasné odnětí anebo omezení oprávnění nebo povolení:

článek 7 australsko-rakouské dohody (1),

článek 4 návrhu australsko-dánské dohody,

článek 5 návrhu australsko-finské dohody,

článek 8 australsko-francouzské dohody (1),

článek 4 australsko-německé dohody (1),

článek 5 australsko-řecké dohody (1),

článek 5 návrhu australsko-řecké dohody (1),

článek 7 australsko-irské dohody (1),

článek 5 australsko-italské dohody (1),

článek 4 návrhu australsko-lucemburské dohody (1),

článek 5 australsko-maltské dohody (1),

článek 6 australsko-nizozemské dohody (1),

článek 2 australsko-polské dohody,

článek 4 návrhu australsko-švédské dohody,

článek 3 australsko-britské dohody.

c)

Regulativní kontrola:

příloha 4 memoranda o porozumění mezi leteckými úřady vlády Austrálie a vlády Rakouska, podepsaného dne 25. března 1999, jak je prozatímně prováděno v rámci australsko-rakouské dohody,

článek 17 návrhu australsko-dánské dohody,

článek 8 návrhu australsko-finské dohody,

příloha C memoranda o porozumění mezi leteckými úřady vlády Austrálie a vlády Spolkové republiky Německo, podepsaného v Canbeře dne 12. června 1998, jak je prozatímně prováděno v rámci australsko-německé dohody,

článek 8 návrhu australsko-řecké dohody,

článek 7 návrhu australsko-lucemburské dohody,

článek 8 australsko-maltské dohody,

příloha C memoranda o porozumění mezi leteckými úřady vlády Austrálie a vlády Nizozemského království, podepsaného v Haagu dne 4. září 1997, jak je prozatímně prováděno v rámci australsko-nizozemské dohody,

článek 5 australsko-polské dohody,

článek 17 návrhu australsko-švédské dohody.

d)

Tarify za přepravu v rámci Evropského společenství:

článek 9 australsko-rakouské dohody,

článek 13 návrhu australsko-dánské dohody,

článek 14 návrhu australsko-finské dohody,

článek 10 australsko-francouzské dohody,

příloha E memoranda o porozumění mezi leteckými úřady vlády Austrálie a vlády Spolkové republiky Německo, podepsaného v Canbeře dne 12. června 1998, ve spojení s výměnou dopisů ze dnů 17. září 1998 a 5. listopadu 1998, jak je prozatímně prováděno v rámci australsko-německé dohody,

článek 9 australsko-řecké dohody,

článek 14 návrhu australsko-řecké dohody,

článek 9 australsko-irské dohody,

článek 9 australsko-italské dohody,

článek 11 návrhu australsko-lucemburské dohody,

článek 14 australsko-maltské dohody,

oddíl IV přílohy australsko-nizozemské dohody,

článek 10 australsko-polské dohody,

článek 13 návrhu australsko-švédské dohody,

článek 7 australsko-britské dohody.


(1)  Na tato ustanovení se nevztahuje čl. 2 odst. 2 této dohody.

PŘÍLOHA III

Seznam jiných států uvedených v článku 2 této dohody

a)

Islandská republika (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru)

b)

Lichtenštejnské knížectví (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru)

c)

Norské království (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru)

d)

Švýcarská konfederace (v rámci dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě)