8.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/24


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. července 2005

o uzavření Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků jménem Evropského společenství

(2006/871/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou, čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem a čl. 300 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropské společenství je smluvní stranou Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (dále jen „Bonnská úmluva“) (2).

(2)

Článek IV Bonnské úmluvy upravuje uzavírání regionálních dohod, které by pro druhy s nepříznivým záchovným statusem (druhy uvedené v příloze II) měly být uzavřeny co nejdříve.

(3)

Druhy vodního ptactva s africko-euroasijskou dráhou letu uvedené v příloze II si zaslouží okamžitou pozornost, aby se zlepšil stav jejich záchovný status a shromáždily se informace, které budou základem pro vhodná strategická rozhodnutí.

(4)

První konference stran Bonnské úmluvy rozhodla o vypracování Dohody o ochraně západopalearktických druhů čeledi Anatidae. Návrh dohody byl následně vypracován a přejmenován tak, aby zahrnoval i další druhy stěhovavých vodních ptáků.

(5)

V oblasti, které se tato dohoda týká, přijalo Společenství směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (3) a 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (4).

(6)

Komise se jménem Společenství a v souladu se směrnicemi pro vyjednávání vydanými Radou dne 7. června 1995 zúčastnila jednání, které proběhlo ve dnech 12. až 16. června 1995 v Haagu. Na tomto jednání byla obecnou shodou přijata Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (dále jen „dohoda“).

(7)

Dohoda byla otevřena k podpisu dnem 16. října 1995. Jménem Společenství byla podepsána dne 1. září 1997. V platnost vstoupila dne 1. listopadu 1999.

(8)

Článek X dohody stanoví, že změny příloh vstoupí v platnost devadesát dnů po zasedání stran, na kterém jsou přijaty, a to pro všechny strany s výjimkou těch, které uplatní výhradu v souladu s odstavcem 6 uvedeného článku.

(9)

Přílohy dohody byly změněny usneseními na prvním zasedání stran, které proběhlo v listopadu 1999 v jihoafrickém Kapském městě, a na druhém zasedání stran, které proběhlo v září 2002 v německém Bonnu.

(10)

Dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu anebo osoby zmocněné uložit listinu o schválení u vlády Nizozemského království, které je podle článku XVII dohody depozitářem dohody.

Článek 3

1.   Pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Společenství, je Komise oprávněna schvalovat změny příloh dohody přijaté v souladu s čl. X odst. 5 dohody jménem Společenství.

2.   Při plnění tohoto úkolu je Komisi nápomocen zvláštní výbor jmenovaný Radou.

3.   Oprávnění podle odstavce 1 je omezeno na změny, které jsou slučitelné s právními předpisy Společenství o ochraně volně žijících ptáků a jejich přírodních stanovišť a neznamenají změnu těchto předpisů.

4.   Kdykoli nebude změna příloh dohody provedena v příslušném právním předpisu Společenství do devadesáti dnů ode dne jejího přijetí na zasedání stran, uplatní Komise před uplynutím této devadesátidenní lhůty formou písemného oznámení depozitáři výhradu k této změně v souladu s čl. X odst. 6 dohody. Pokud bude změna následně provedena, Komise výhradu neprodleně odvolá.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. července 2005.

Za Radu

předsedkyně

M. BECKETT


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 210, 19.7.1982, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(4)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.


DOHODA

o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

SMLUVNÍ STRANY,

ODVOLÁVAJÍCE SE na skutečnost, že Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (1979) vybízí k mezinárodní spolupráci na ochranu stěhovavých druhů;

ODVOLÁVAJÍCE SE dále na to, že první zasedání konference stran této úmluvy, které se konalo v říjnu 1985 v Bonnu, dalo sekretariátu této úmluvy pokyn přijmout vhodná opatření k vypracování dohody o západopalearktických druzích čeledi Anatidae;

BEROUCE V ÚVAHU, že stěhovaví vodní ptáci představují důležitou součást globální biologické rozmanitosti, která by v souladu s duchem Úmluvy o biologické rozmanitosti (1992) a Agendy 21 měla být chráněna ku prospěchu současných i budoucích generací;

JSOUCE SI VĚDOMY ekonomických, sociálních, kulturních a rekreačních přínosů plynoucích z lovu některých druhů stěhovavých vodních ptáků a environmentálních, ekologických, genetických, vědeckých, estetických, rekreačních, kulturních, vzdělávacích, sociálních a ekonomických hodnot vodních ptáků obecně;

JSOUCE PŘESVĚDČENY, že jakýkoli lov stěhovavých vodních ptáků musí být prováděn na trvale udržitelném základě, s ohledem na ochranný status dotyčného druhu v celém areálu jeho rozšíření a také k jeho biologickým vlastnostem;

JSOUCE SI VĚDOMY, že stěhovaví vodní ptáci jsou obzvláště zranitelní, protože migrují na dlouhé vzdálenosti a jsou závislí na soustavách mokřadů, jejichž rozloha se zmenšuje a které jsou ničeny v důsledku neudržitelné činnosti člověka, jak je vyjádřeno v Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam, zejména jako přírodní stanoviště vodního ptactva (1971);

UZNÁVAJÍCE potřebu podniknout okamžité kroky k zastavení úbytku stěhovavých druhů vodních ptáků a jejich stanovišť v zeměpisné oblasti migračních systémů africko-euroasijských vodních ptáků;

JSOUCE PŘESVĚDČENY, že uzavření vícestranné dohody a její provádění prostřednictvím koordinovaných nebo společných činností nejúčinnějším a nejvýraznějším způsobem přispěje k ochraně stěhovavých vodních ptáků a jejich stanovišť a bude mít doplňkový přínos pro mnoho dalších druhů živočichů a rostlin, a

UZNÁVAJÍCE, že účinné provádění této dohody si vyžádá, aby některým státům, na jejichž území se tyto druhy vyskytují, byla poskytnuta podpora na výzkum, vzdělávání a monitorování stěhovavých druhů vodních ptáků a jejich stanovišť, na správu těchto stanovišť a také na zřízení nebo zlepšení vědeckých a správních institucí pro provádění této dohody,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek I

Oblast působnosti, definice a výklad

1.   Zeměpisnou oblastí působnosti této dohody je oblast migračních systémů africko-euroasijských vodních ptáků definovaná v příloze 1 této dohody, dále jen „oblast dohody“.

2.   Pro účely této dohody se:

a)

„úmluvou“ rozumí Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (1979);

b)

„sekretariátem úmluvy“ rozumí orgán zřízený podle článku IX úmluvy;

c)

„vodními ptáky“ rozumějí ty druhy ptáků, které jsou alespoň část svého ročního cyklu ekologicky závislé na mokřadech, oblast jejich výskytu se nachází zcela nebo částečně v oblasti dohody a jsou uvedeny v příloze 2 této dohody;

d)

„sekretariátem dohody“ rozumí orgán zřízený podle čl. VI odst. 7 písm. b) této dohody;

e)

„stranami“ rozumějí strany této dohody, pokud z kontextu nevyplývá jinak,

a

f)

„stranami přítomnými a hlasujícími“ rozumějí strany přítomné, které odevzdaly souhlasný nebo nesouhlasný hlas; strany, které se zdržely hlasování, se mezi strany přítomné a hlasující nepočítají.

Pojmy vymezené v čl. I odst. 1 písm. a) až k) úmluvy mají navíc v této dohodě obdobný význam.

3.   Tato dohoda je dohodou ve smyslu čl. IV odst. 3 úmluvy.

4.   Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást. Jakýkoli odkaz na tuto dohodu zahrnuje odkaz na její přílohy.

Článek II

Základní zásady

1.   Strany přijmou koordinovaná opatření k udržení příznivého ochranného statusu stěhovavých druhů vodních ptáků nebo k jejich navrácení do takového statusu. Za tímto účelem uplatní v mezích své vnitrostátní působnosti opatření stanovená v článku III a provedou též konkrétní kroky určené v akčním plánu stanoveném v článku IV této dohody.

2.   Při provádění opatření stanovených v odstavci 1 výše by strany měly brát v úvahu zásadu předběžné opatrnosti.

Článek III

Všeobecná ochranná opatření

1.   Strany podniknou opatření na ochranu stěhovavých vodních ptáků, přičemž budou věnovat zvláštní pozornost ohroženým druhům a druhům, jejichž ochranný status je nepříznivý.

2.   Za tímto účelem strany:

a)

poskytnou ohroženým druhům stěhovavých vodních ptáků v oblasti dohody stejně přísnou ochranu, jaká je stanovena v čl. III odst. 4 a 5 úmluvy;

b)

zajistí, aby jakékoli využívání stěhovavých vodních ptáků vycházelo z posouzení nejlepších dostupných poznatků o jejich ekologii a bylo udržitelné pro dané druhy i pro ekologické systémy, na které jsou tyto druhy vázány;

c)

určí lokality a přírodní stanoviště stěhovavých vodních ptáků nacházející se na jejich území a podpoří ochranu, správu, údržbu a obnovu těchto stanovišť ve spolupráci s orgány zabývajícími se ochranou stanovišť uvedenými v čl. IX písm. a) a b) této dohody;

d)

budou koordinovat své snahy o to, aby byla v celé oblasti výskytu každého dotyčného druhu stěhovavých vodních ptáků udržována nebo v příslušných případech obnovena síť vhodných stanovišť, zejména tehdy, rozprostírají-li se mokřady na území více než jedné strany této dohody;

e)

budou zkoumat problémy, které představují nebo by mohly představovat lidské činnosti, a usilovat o provedení nápravných opatření, včetně obnovy stanovišť a kompenzačních opatření při ztrátě stanovišť;

f)

budou spolupracovat při mimořádných situacích vyžadujících spojené mezinárodní úsilí a při identifikaci druhů stěhovavých vodních ptáků, které jsou za takovýchto situací nejvíce zranitelné, a též při stanovování vhodných postupů při mimořádných událostech, které těmto druhům v takových situacích zajistí zvýšenou ochranu, a při přípravě pokynů, jež pomohou jednotlivým stranám pomoci při řešení těchto situací;

g)

zabrání záměrnému vysazování nepůvodních druhů vodních ptáků do životního prostředí a podniknou veškerá vhodná opatření zamezující neúmyslnému vypuštění takových druhů, pokud by takové vysazení nebo vypuštění poškodilo ochranný status volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; pokud již došlo k vysazení nepůvodních druhů vodních ptáků, podniknou strany veškerá vhodná opatření, která těmto druhům znemožní, aby ohrozily původní druhy;

h)

zahájí nebo podpoří biologický a ekologický výzkum stěhovavých vodních ptáků, včetně harmonizace metod výzkumu a monitorování a v příslušných případech zavedení společných programů výzkumu a monitorování nebo takovýchto programů založených na spolupráci;

i)

provedou analýzu požadavků na vzdělávání, mimo jiné v oblasti výzkumu, monitorování a kroužkování stěhovavých vodních ptáků a správy mokřadů s cílem určit prioritní témata a oblasti pro vzdělávání a budou spolupracovat při vytváření a poskytování vhodných vzdělávacích programů;

j)

vytvoří a budou udržovat programy ke zvýšení povědomí a pochopení problematiky ochrany stěhovavých vodních ptáků obecně a o konkrétních cílech a ustanoveních této dohody;

k)

budou si vyměňovat informace a výsledky výzkumu, monitorování i ochranářských a vzdělávacích programů

a

l)

budou spolupracovat s cílem pomáhat si navzájem při provádění této dohody, zejména v oblastech výzkumu a monitorování.

Článek IV

Akční plán a pokyny pro ochranu

1.   Akční plán je připojen k této dohodě jako příloha 3. V kapitolách následujících názvů stanoví tento plán opatření, která strany podniknou ve vztahu k prioritním druhům a problémům, v souladu s všeobecnými ochrannými opatřeními stanovenými v článku III této dohody:

a)

ochrana druhů;

b)

ochrana stanovišť;

c)

řízení lidských činností;

d)

výzkum a monitorování;

e)

vzdělávání a informace

a

f)

provádění.

2.   Akční plán bude s přihlédnutím k pokynům pro ochranu přezkoumán na každém řádném zasedání smluvních stran.

3.   Jakoukoli změnu akčního plánu schvaluje zasedání smluvních stran s přihlédnutím k ustanovením článku III této dohody.

4.   Pokyny pro ochranu budou předloženy k přijetí na prvním zasedání smluvních stran a budou pravidelně přezkoumávány.

Článek V

Provádění a financování

1.   Každá strana:

a)

určí orgán nebo orgány, které budou provádět tuto dohodu a které budou mimo jiné monitorovat všechny činnosti, jež mohou mít vliv na ochranný status těch druhů stěhovavých vodních ptáků, pro něž je daná strana areálovým státem;

b)

určí kontaktní místo pro ostatní strany a bezodkladně sdělí jeho název a adresu sekretariátu dohody, aby je neprodleně předal ostatním stranám,

a

c)

připraví na každé řádné zasedání smluvních stran, počínaje druhým, zprávu o provádění této dohody, v níž se zmíní zejména o ochranných opatřeních, která podnikla. Podoba těchto zpráv bude určena na prvním zasedání smluvních stran a může být dle potřeby upravena na jakémkoli dalším zasedání. Každá zpráva musí být předložena sekretariátu dohody nejméně sto dvacet dnů před řádným zasedáním smluvních stran, pro něž byla vypracována, a sekretariát dohody neprodleně rozešle opisy zprávy ostatním stranám.

2.

a)

Každá strana přispívá do rozpočtu dohody podle příspěvkové stupnice OSN. Příspěvek jakékoli strany, která je areálovým státem, nesmí být vyšší než 25 procent celkového rozpočtu. Žádná organizace regionální hospodářské integrace nemusí přispět více než 2,5 % správních nákladů.

b)

Rozhodnutí týkající se rozpočtu a jakýchkoli změn příspěvkové stupnice, která mohou být shledána nezbytnými, přijímá zasedání smluvních stran vzájemnou dohodou.

3.   Zasedání smluvních stran může z dobrovolných příspěvků stran a z jakýchkoli jiných zdrojů zřídit fond pro účely financování monitorování, výzkumu, vzdělávání a projektů, které se vztahují k zachování vodních ptáků, včetně jejich ochrany a péče o ně.

4.   Strany se vybízejí, aby na vícestranném nebo dvoustranném základě poskytovaly jiným stranám vzdělávání a technickou a finanční podporu, a pomohly jim tak při provádění ustanovení této dohody.

Článek VI

Zasedání smluvních stran

1.   Rozhodovacím orgánem této dohody je zasedání smluvních stran.

2.   Depozitář po poradě se sekretariátem úmluvy svolá zasedání smluvních stran nejpozději do jednoho roku od vstupu této dohody v platnost. Poté sekretariát svolává řádná zasedání smluvních stran v intervalech ne delších než tři roky, nerozhodne-li zasedání smluvních stran jinak. Je-li to možné, měla by se tato zasedání konat společně s řádnými zasedáními konference smluvních stran úmluvy.

3.   Na písemnou žádost alespoň jedné třetiny stran svolá sekretariát dohody mimořádné zasedání smluvních stran.

4.   Organizace spojených národů, její specializované agentury, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, jakýkoli stát, který není stranou této dohody, a sekretariáty mezinárodních úmluv, které se týkají mimo jiné zachování stěhovavých vodních ptáků, včetně jejich ochrany a péče o ně, mohou být na zasedání smluvních stran zastoupeny pozorovateli. Jakákoli agentura nebo orgán odborně kvalifikovaný pro tyto záležitosti ochrany nebo pro výzkum stěhovavých vodních ptáků může být na zasedání smluvních stran rovněž zastoupen/a pozorovateli, nemá-li vůči tomu nejméně jedna třetina přítomných stran výhrady.

5.   Právo hlasovat mají jenom strany této dohody. Každá strana má jeden hlas, avšak regionální organizace pro hospodářskou integraci, které jsou stranami této dohody, mohou uplatnit v záležitostech spadajících do jejich kompetence právo hlasovat s počtem hlasů rovným počtu jejich členských států, které jsou stranami této dohody. Regionální organizace pro hospodářskou integraci neuplatní své právo hlasovat, využijí-li svého práva její členské státy, a naopak.

6.   Nestanoví-li tato dohoda jinak, přijímají se rozhodnutí zasedání smluvních stran vzájemnou dohodou nebo, pokud vzájemné dohody nelze dosáhnout, dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran.

7.   První zasedání smluvních stran:

a)

přijme vzájemnou dohodou svůj jednací řád;

b)

ustanoví v rámci sekretariátu úmluvy sekretariát dohody, který bude vykonávat funkce sekretariátu uvedené v článku VIII této dohody;

c)

ustanoví technický výbor stanovený v článku VII této dohody;

d)

schválí podobu zpráv, které mají být připravovány podle čl. V odst. 1 písm. c) této dohody,

a

e)

schválí kritéria vymezující mimořádné situace, které vyžadují naléhavá ochranná opatření, a určí postupy pro stanovení odpovědnosti za opatření, jež mají být podniknuta.

8.   Každé řádné zasedání smluvních stran:

a)

zváží skutečné a možné změny ochranného statusu stěhovavých vodních ptáků a stanovišť důležitých pro jejich přežití a také faktory, které je mohou ovlivňovat;

b)

posoudí dosažený pokrok a případné obtíže, jež se při provádění této dohody projevily;

c)

schválí rozpočet a zváží jakékoli záležitosti vztahující se k finančním ujednáním této dohody;

d)

projedná jakoukoli záležitost týkající se sekretariátu dohody a členství v technickém výboru;

e)

schválí zprávu, která bude předána stranám této dohody a konferenci smluvních stran úmluvy,

a

f)

stanoví čas a místo příštího zasedání.

9.   Jakékoli zasedání smluvních stran může:

a)

vydat stranám doporučení, která považuje za nezbytná nebo vhodná;

b)

přijmout zvláštní opatření ke zlepšení účinnosti této dohody a dle potřeby mimořádná opatření podle čl. VII odst. 4 této dohody;

c)

projednat návrhy na úpravu této dohody a rozhodnout o nich;

d)

pozměnit akční plán v souladu s čl. IV odst. 3 této dohody;

e)

ustanovit takové pomocné orgány, jejichž pomoc považuje za nezbytnou pro provádění této dohody, zejména pro koordinaci se subjekty zřízenými v rámci jiných mezinárodních smluv, úmluv a dohod s překrývajícím se zeměpisným a taxonomickým pokrytím,

a

f)

rozhodnout o jakékoli jiné záležitosti, která se týká provádění této dohody.

Článek VII

Technický výbor

1.   Technický výbor tvoří:

a)

devět odborníků zastupujících různé regiony oblasti dohody, v souladu s vyrovnaným zeměpisným rozložením;

b)

jeden zástupce ze Světového svazu ochrany přírody (IUCN), jeden z Mezinárodního úřadu pro výzkum vodních ptáků a mokřadů (IWRB) a jeden z Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (CIC)

a

c)

jeden odborník z každé z těchto oblastí: ekonomika zemědělství, myslivost a právo v oblasti životního prostředí.

Postup pro jmenování těchto odborníků, dobu, na niž jsou jmenováni, a postup pro jmenování předsedy technického výboru určí zasedání smluvních stran. Předseda může povolit přístup maximálně čtyřem pozorovatelům ze specializovaných mezinárodních mezivládních a nevládních organizací.

2.   Nerozhodne-li zasedání smluvních stran jinak, svolává zasedání technického výboru sekretariát dohody společně s každým řádným zasedáním smluvních stran a alespoň jednou mezi řádnými zasedáními smluvních stran.

3.   Technický výbor:

a)

bude poskytovat vědecké a technické poradenství a informace zasedání smluvních stran a prostřednictvím sekretariátu dohody stranám;

b)

bude vydávat pro zasedání smluvních stran doporučení týkající se akčního plánu, provádění této dohody a dalšího výzkumu, který se má provést;

c)

připraví pro každé řádné zasedání smluvních stran zprávu o svých činnostech, kterou předloží sekretariátu dohody nejméně sto dvacet dnů před zasedáním smluvních stran, a sekretariát dohody neprodleně rozešle opisy zprávy stranám

a

d)

bude vykonávat jakékoli další úkoly, které mu postoupí zasedání smluvních stran.

4.   Nastala-li podle názoru technického výboru mimořádná situace, která vyžaduje přijetí okamžitých opatření, aby se zabránilo zhoršení ochranného statusu jednoho nebo více druhů stěhovavých vodních ptáků, může technický výbor požádat sekretariát dohody, aby naléhavě svolal zasedání dotčených stran. Tyto strany se poté sejdou co možná nejdříve, aby urychleně stanovily mechanismus, který poskytne ochranu druhům, jež budou shledány zvláště ohroženými. Přijme-li se na takovém zasedání doporučení, dotyčné strany se informují navzájem a informují také sekretariát dohody o opatřeních přijatých k jeho provedení nebo o důvodech, proč doporučení nemohlo být provedeno.

5.   Technický výbor může zřídit takové pracovní skupiny, které jsou nezbytné pro řešení konkrétních úkolů.

Článek VIII

Sekretariát dohody

Úkolem sekretariátu dohody je:

a)

organizovat a zajišťovat zasedání smluvních stran a zasedání technického výboru;

b)

vykonávat rozhodnutí, která jsou mu určena zasedáním smluvních stran;

c)

podporovat a koordinovat činnosti v rámci této dohody, včetně akčního plánu, v souladu s rozhodnutími zasedání smluvních stran;

d)

udržovat kontakt s areálovými státy, které nejsou smluvními stranami, a usnadňovat koordinaci mezi stranami a koordinaci s mezinárodními a vnitrostátními organizacemi, jejichž činnosti se přímo či nepřímo týkají zachování stěhovavých vodních ptáků, včetně jejich ochrany a péče o ně;

e)

shromažďovat a vyhodnocovat informace, které podpoří cíle a provádění této dohody, a zajišťovat vhodné šíření těchto informací;

f)

upozorňovat zasedání smluvních stran na záležitosti, které se týkají cílů této dohody;

g)

předávat každé straně opisy zpráv orgánů uvedených v čl. V odst. 1 písm. a) této dohody a zpráv technického výboru spolu s opisy zpráv, které musí poskytovat podle písmena h) tohoto článku, a to nejméně šedesát dnů před zahájením každého řádného zasedání smluvních stran;

h)

připravovat každoročně a pro každé řádné zasedání smluvních stran zprávy o činnosti sekretariátu a o provádění této dohody;

i)

spravovat rozpočet dohody a její fond ochrany, pokud byl takový fond zřízen;

j)

poskytovat široké veřejnosti informace týkající se této dohody a jejích cílů

a

k)

vykonávat další úkoly, které mu mohou být svěřeny touto dohodou nebo zasedáním smluvních stran.

Článek IX

Vztahy s mezinárodními subjekty, které se zabývají stěhovavými vodními ptáky a jejich stanovišti

Sekretariát dohody bude konzultovat:

a)

pravidelně se sekretariátem úmluvy a v příslušných případech se subjekty odpovědnými za funkce sekretariátu v rámci dohod uzavřených podle čl. IV odst. 3 a 4 úmluvy, které jsou relevantní pro stěhovavé vodní ptáky, Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam (1971), Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (1973), Africké úmluvy o ochraně přírody a přírodních zdrojů (1968), Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (1979) a Úmluvy o biologické rozmanitosti (1992), aby zasedání smluvních stran spolupracovalo se stranami těchto úmluv ve všech záležitostech společného zájmu a zejména na přípravě a provádění akčního plánu;

b)

se sekretariáty dalších relevantních úmluv a mezinárodních nástrojů ve věcech společného zájmu

a

c)

s ostatními příslušnými organizacemi v oblasti zachování stěhovavých vodních ptáků a jejich stanovišť, včetně jejich ochrany a péče o ně, a také v oblastech výzkumu, vzdělávání a zvyšování povědomí.

Článek X

Změny dohody

1.   Tato dohoda může být změněna na jakémkoli řádném nebo mimořádném zasedání smluvních stran.

2.   Návrhy změn může předkládat kterákoli strana.

3.   Text každé navrhované změny a jejího zdůvodnění musí být sdělen sekretariátu dohody nejméně sto padesát dnů před zahájením zasedání. Sekretariát dohody neprodleně předá opisy stranám. Jakékoli připomínky stran k textu musí být sděleny sekretariátu dohody nejpozději šedesát dnů před zahájením zasedání. Sekretariát co možná nejdříve po uplynutí posledního dne lhůty pro předkládání připomínek sdělí stranám všechny připomínky předložené do tohoto dne.

4.   Jakákoli změna dohody vyjma změn jejích příloh musí být schválena dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a pro strany, které ji přijaly, vstoupí v platnost třicátý den ode dne, k němuž dvě třetiny stran dohody, jež byly stranami k datu přijetí změny, uložily u depozitáře své listiny o přijetí změny. Pro každou stranu, která uloží své listiny o přijetí po datu, k němuž své listiny o přijetí uložily dvě třetiny stran, vstoupí změna v platnost třicátý den od data, k němuž tato strana uloží své listiny o přijetí.

5.   Jakékoli dodatečné přílohy a jakákoli změna některé přílohy musejí být schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a vstoupí v platnost devadesát dnů po zasedání smluvních stran, na němž jsou přijaty, a to pro všechny strany s výjimkou těch, které uplatnily výhradu podle odstavce 6 tohoto článku.

6.   Během devadesátidenní lhůty stanovené v odstavci 5 tohoto článku může vznést kterákoli strana písemným oznámením depozitáři výhradu k dodatečné příloze nebo změně přílohy. Tato výhrada může být kdykoli stažena písemným oznámením depozitáři a dodatečná příloha nebo změna přílohy poté pro dotyčnou stranu vstoupí v platnost třicátý den ode dne stažení výhrady.

Článek XI

Účinky této dohody na mezinárodní úmluvy a právní předpisy

1.   Ustanovení této dohody nemají vliv na práva a povinnosti kterékoli strany vyplývající ze stávajících mezinárodních smluv, úmluv nebo dohod.

2.   Ustanovení této dohody žádným způsobem neovlivní právo kterékoli strany zachovat nebo přijmout přísnější opatření na ochranu stěhovavých vodních ptáků a jejich stanovišť.

Článek XII

Urovnání sporů

1.   Jakýkoli spor, který vznikne mezi dvěma nebo více stranami v otázce výkladu nebo uplatňování ustanovení této dohody, bude projednán mezi stranami, které jsou účastníky sporu.

2.   Nepodaří-li se spor urovnat podle odstavce 1 tohoto článku, mohou strany po vzájemné dohodě předložit spor k rozhodčímu řízení, zejména u Stálého rozhodčího soudu v Haagu, a strany, které tento spor předloží, budou rozhodčím výrokem vázány.

Článek XIII

Podpis, ratifikace, přijetí, schválení, přístup

1.   Tato dohoda je otevřena k podpisu každému areálovému státu bez ohledu na to, zda oblasti spadající pod jeho jurisdikci leží v oblasti dohody, nebo regionální organizaci pro hospodářskou integraci, jejíž alespoň jeden člen je areálovým státem, a to buď:

a)

k podpisu bez výhrady, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení

nebo

b)

k podpisu s výhradou, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení, po kterém následuje ratifikace, přijetí nebo schválení.

2.   Tato dohoda zůstává otevřena k podpisu v Haagu do data jejího vstupu v platnost.

3.   Tato dohoda je otevřena k přistoupení pro jakýkoli areálový stát nebo regionální organizaci pro hospodářskou integraci uvedené v odstavci 1 výše k datu vstupu této dohody v platnost a po něm.

4.   Listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení se ukládají u depozitáře.

Článek XIV

Vstup v platnost

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce poté, co alespoň čtrnáct areálových států nebo regionálních organizací pro hospodářskou integraci, zahrnujících alespoň sedm z Afriky a sedm z Eurasie, podepíše bez výhrady, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení, nebo uloží své listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení v souladu s článkem XIII této dohody u depozitáře.

2.   Pro každý areálový stát nebo organizaci regionální hospodářské integrace, které tuto dohodu:

a)

podepsaly bez výhrady, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení;

b)

ratifikovaly, přijaly nebo schválily,

nebo

c)

k ní přistoupily po datu, k němuž ji bez výhrady ratifikoval, přijal nebo schválil počet areálových států a regionálních organizací pro hospodářskou integraci potřebný pro umožnění jejího vstupu v platnost, tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po podpisu bez výhrady nebo poté, co dotyčný stát nebo organizace uloží své listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu.

Článek XV

Výhrady

Vůči ustanovením této dohody nelze vznášet všeobecné výhrady. Stát nebo regionální organizace pro hospodářskou integraci však může při podpisu bez výhrady, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení, nebo v příslušných případech při uložení svých listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu vznést zvláštní výhradu ohledně kteréhokoli druhu, na nějž se vztahuje tato dohoda, nebo kteréhokoli konkrétního ustanovení akčního plánu. Stát nebo regionální organizace pro hospodářskou integraci, které výhradu vznesly, ji mohou kdykoli stáhnout podáním písemného oznámení depozitáři; ustanovení, která jsou předmětem výhrady, se stanou pro takový stát nebo organizaci závaznými třicet dnů ode dne stažení výhrady.

Článek XVI

Vypovězení

Kterákoli ze stran může tuto dohodu kdykoli vypovědět podáním písemného oznámení depozitáři. Výpověď nabude účinku dvanáct měsíců ode dne, kdy depozitář obdržel oznámení.

Článek XVII

Depozitář

1.   Prvopis této dohody v jazyce arabském, anglickém, francouzském a ruském, přičemž všechna znění jsou stejně závazná, se uloží u vlády Nizozemského království, která bude depozitářem. Depozitář předá ověřený opis těchto znění všem státům a regionálním organizacím pro hospodářskou integraci uvedeným v čl. XIII odst. 1 této dohody a sekretariátu dohody poté, co bude zřízen.

2.   Jakmile tato dohoda vstoupí v platnost, depozitář předá její ověřený opis sekretariátu Organizace spojených národů k registraci a zveřejnění podle článku 102 Charty Organizace spojených národů.

3.   Depozitář informuje všechny státy a regionální organizace pro hospodářskou integraci, které tuto dohodu podepsaly nebo k ní přistoupily, a sekretariát dohody:

a)

o jakémkoli podpisu;

b)

o jakémkoli uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu;

c)

o datu, kdy vstupuje v platnost tato dohoda a jakákoli dodatečná příloha a také jakákoli změna této dohody nebo jejích příloh;

d)

o jakékoli výhradě k dodatečné příloze nebo změně přílohy;

e)

o jakémkoli oznámení o stažení výhrady

a

f)

o jakémkoli vypovězení této dohody.

Depozitář předá všem státům a regionálním organizacím pro hospodářskou integraci, které tuto dohodu podepsaly nebo k ní přistoupily, a sekretariátu dohody text každé výhrady, dodatečné přílohy a změny této dohody nebo jejích příloh.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zástupci řádně za tímto účelem zplnomocnění k této dohodě své podpisy.

V Haagu dne šestnáctého června roku tisíc devět set devadesát pět.

PŘÍLOHA 1

DEFINICE OBLASTI DOHODY

Hranice oblasti dohody je vymezena takto: od severního pólu na jih podél poledníku 130° západní délky po 75° severní šířky; odtud na východ a jihovýchod přes Melvillův průliv, průliv prince Waleského, záliv Boothia, Foxův záliv, Foxův průliv a Hudsonův průliv do bodu v severozápadním Atlantiku na 60° severní šířky a 60° západní délky; odtud na jihovýchod přes severozápadní Atlantik do bodu 50° severní šířky a 30° západní délky; odtud na jih podél poledníku 30° západní délky po 10° severní šířky; odtud na jihovýchod po rovník na 20° západní délky; odtud na jih podél poledníku 20° západní délky po 40° jižní šířky; odtud na východ podél rovnoběžky 40° jižní šířky po 60° východní délky; odtud na sever podél poledníku 60° východní délky po 35° severní šířky; odtud na východoseverovýchod velkým kruhem do bodu v západním Altaji na 49° severní šířky a 87° 27' východní délky; odtud na severovýchod velkým kruhem k pobřeží Severního ledového oceánu na 130° východní délky; odtud na sever podél poledníku 130°o východní délky k severnímu pólu. Hranice oblasti dohody je znázorněna na následující mapě.

Mapa oblasti dohody

Image

PŘÍLOHA 2

DRUHY VODNÍCH PTÁKŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TATO DOHODA (1)

SPHENISCIDAE (tučňákovití)

Spheniscus demersus

tučňák brýlový

GAVIIDAE (potáplicovití)

Gavia stellata

potáplice malá

Gavia arctica

potáplice severní

Gavia immer

potáplice lední

Gavia adamsii

potáplice žlutozobá

PODICIPEDIDAE (potápkovití)

Tachybaptus ruficollis

potápka malá

Podiceps cristatus

potápka roháč

Podiceps grisegena

potápka rudokrká

Podiceps auritus

potápka žlutorohá

Podiceps nigricollis

potápka černokrká

PELECANIDAE (pelikánovití)

Pelecanus onocrotalus

pelikán bílý

Pelecanus rufescens

pelikán africký

Pelecanus crispus

pelikán kadeřavý

SULIDAE (terejovití)

Sula (Morus) capensis

terej jihoafrický

PHALACROCORACIDAE (kormoránovití)

Phalacrocorax coronatus

kormorán černý

Phalacrocorax pygmeus

kormorán malý

Phalacrocorax neglectus

kormorán pobřežní

Phalacrocorax carbo

kormorán velký

Phalacrocorax nigrogularis

kormorán arabský

Phalacrocorax capensis

kormorán jihoafrický

ARDEIDAE (volavkovití)

Egretta ardesiaca

volavka černá

Egretta vinaceigula

volavka rudohrdlá

Egretta garzetta

volavka stříbřitá

Egretta gularis

volavka útesová

Egretta dimorpha

volavka madagaskarská

Ardea cinerea

volavka popelavá

Ardea melanocephala

volavka africká

Ardea purpurea

volavka červená

Casmerodius albus

volavka bílá

Mesophoyx intermedia

volavka prostřední

Bubulcus ibis

volavka rusohlavá

Ardeola ralloides

volavka vlasatá

Ardeola idae

volavka modrozobá

Ardeola rufiventris

volavka hnědobřichá

Nycticorax nycticorax

kvakoš noční

Ixobrychus minutus

bukáček malý

Ixobrychus sturmii

bukáček zakrslý

Botaurus stellaris

bukač velký

CICONIIDAE (čápovití)

Mycteria ibis

nesyt africký

Anastomus lamelligerus

zejozob africký

Ciconia nigra

čáp černý

Ciconia abdimii

čáp simbil

Ciconia episcopus

čáp bělokrký

Ciconia ciconia

čáp bílý

Leptoptilos crumeniferus

marabu africký

BALAENICIPITIDAE (člunozobcovití)

Balaeniceps rex

člunozobec africký

THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)

Plegadis falcinellus

ibis hnědý

Geronticus eremita

ibis skalní

Threskiornis aethiopicus

ibis posvátný

Platalea leucorodia

kolpík bílý

Platalea alba

kolpík africký

PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)

Phoenicopterus ruber

plameňák růžový

Phoenicopterus minor

plameňák malý

ANATIDAE (kachnovití)

Dendrocygna bicolor

husička dvoubarvá

Dendrocygna viduata

husička vdovka

Thalassornis leuconotus

kachnice bělohřbetá

Oxyura leucocephala

kachnice bělohlavá

Oxyura maccoa

kachnice africká

Cygnus olor

labuť velká

Cygnus cygnus

labuť zpěvná

Cygnus columbianus

labuť malá

Anser brachyrhynchus

husa krátkozobá

Anser fabalis

husa polní

Anser albifrons

husa běločelá

Anser erythropus

husa malá

Anser anser

husa velká

Branta leucopsis

berneška bělolící

Branta bernicla

berneška tmavá

Branta ruficollis

berneška rudokrká

Alopochen aegyptiacus

husice egyptská

Tadorna ferruginea

husice rezavá

Tadorna cana

husice šedohlavá

Tadorna tadorna

husice liščí

Plectropterus gambensis

pižmovka ostruhatá

Sarkidiornis melanotos

pižmovka hřebenatá

Nettapus auritus

kachnička pestrá

Anas penelope

hvízdák eurasijský

Anas strepera

kopřivka obecná

Anas crecca

čírka obecná

Anas capensis

čírka popelavá

Anas platyrhynchos

kachna divoká

Anas undulata

kachna žlutozobá

Anas acuta

ostralka štíhlá

Anas erythrorhyncha

ostralka rudozobá

Anas hottentota

čírka hottentotská

Anas querquedula

čírka modrá

Anas clypeata

lžičák pestrý

Marmaronetta angustirostris

čírka úzkozobá

Netta rufina

zrzohlávka rudozobá

Netta erythrophthalma

zrzohlávka rudooká

Aythya ferina

polák velký

Aythya nyroca

polák malý

Aythya fuligula

polák chocholačka

Aythya marila

polák kaholka

Somateria mollissima

kajka mořská

Somateria spectabilis

kajka královská

Polysticta stelleri

kajka bělohlavá

Clangula hyemalis

hoholka lední

Melanitta nigra

turpan černý

Melanitta fusca

turpan hnědý

Bucephala clangula

hohol severní

Mergellus albellus

morčák malý

Mergus serrator

morčák prostřední

Mergus merganser

morčák velký

GRUIDAE (jeřábovití)

Balearica pavonina

jeřáb paví

Balearica regulorum

jeřáb královský

Grus leucogeranus

jeřáb bílý

Grus virgo

jeřáb panenský

Grus paradisea

jeřáb rajský

Grus carunculatus

jeřáb bradavičnatý

Grus grus

jeřáb popelavý

RALLIDAE (chřástalovití)

Sarothrura elegans

chřástal žlutoskvrnný

Sarothrura boehmi

chřástal Böhmův

Sarothrura ayresi

chřástal Ayresův

Rallus aquaticus

chřástal vodní

Rallus caerulescens

chřástal rákosní

Crecopsis egregia

chřástal africký

Crex crex

chřástal polní

Amaurornis flavirostris

chřástal žlutozobý

Porzana parva

chřástal malý

Porzana pusilla

chřástal nejmenší

Porzana porzana

chřástal kropenatý

Aenigmatolimnas marginalis

chřástal žíhaný

Porphyrio alleni

slípka Allenova

Gallinula chloropus

slípka zelenonohá

Gallinula angulata

slípka drobná

Fulica cristata

lyska hřebenatá

Fulica atra

lyska černá

DROMADIDAE (pobřežníkovití)

Dromas ardeola

pobřežník černobílý

HAEMATOPODIDAE (ústřičníkovití)

Haematopus ostralegus

ústřičník velký

Haematopus moquini

ústřičník jihoafrický

RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)

Himantopus himantopus

psila čáponohá

Recurvirostra avosetta

tenkozobec opačný

BURHINIDAE (dytíkovití)

Burhinus senegalensis

dytík africký

GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)

Pluvianus aegyptius

běhulík pestrý

Glareola pratincola

ouhorlík stepní

Glareola nordmanni

ouhorlík černokřídlý

Glareola ocularis

ouhorlík madagaskarský

Glareola nuchalis

ouhorlík skalní

Glareola cinerea

ouhorlík bělolící

CHARADRIIDAE (kulíkovití)

Pluvialis apricaria

kulík zlatý

Pluvialis fulva

kulík pacifický

Pluvialis squatarola

kulík bledý

Charadrius hiaticula

kulík písečný

Charadrius dubius

kulík říční

Charadrius pecuarius

kulík africký

Charadrius tricollaris

kulík třípásý

Charadrius forbesi

kulík Forbesův

Charadrius pallidus

kulík krotký

Charadrius alexandrinus

kulík mořský

Charadrius marginatus

kulík proměnlivý

Charadrius mongolus

kulík menší

Charadrius leschenaultii

kulík pouštní

Charadrius asiaticus

kulík kaspický

Eudromias morinellus

kulík hnědý

Vanellus vanellus

čejka chocholatá

Vanellus spinosus

čejka trnitá

Vanellus albiceps

čejka laločnatá

Vanellus senegallus

čejka hnědá

Vanellus lugubris

čejka šedoprsá

Vanellus melanopterus

čejka černokřídlá

Vanellus coronatus

čejka korunkatá

Vanellus superciliosus

čejka hnědoprsá

Vanellus gregarius

keptuška stepní

Vanellus leucurus

keptuška běloocasá

SCOLOPACIDAE (slukovití)

Scolopax rusticola

sluka lesní

Gallinago stenura

bekasina asijská

Gallinago media

bekasina větší

Gallinago gallinago

bekasina otavní

Lymnocryptes minimus

slučka malá

Limosa limosa

břehouš černoocasý

Limosa lapponica

břehouš rudý

Numenius phaeopus

koliha malá

Numenius tenuirostris

koliha tenkozobá

Numenius arquata

koliha velká

Tringa erythropus

vodouš tmavý

Tringa totanus

vodouš rudonohý

Tringa stagnatilis

vodouš štíhlý

Tringa nebularia

vodouš štíhlý (šedý)

Tringa ochropus

vodouš kropenatý

Tringa glareola

vodouš bahenní

Tringa cinerea

vodouš malý

Tringa hypoleucos

pisík obecný

Arenaria interpres

kamenáček pestrý

Calidris tenuirostris

jespák velký

Calidris canutus

jespák rezavý

Calidris alba

jespák písečný

Calidris minuta

jespák malý

Calidris temminckii

jespák šedý

Calidris maritima

jespák mořský

Calidris alpina

jespák obecný

Calidris ferruginea

jespák křivozobý

Limicola falcinellus

jespáček ploskozobý

Philomachus pugnax

jespák bojovný

Phalaropus lobatus

lyskonoh úzkozobý

Phalaropus fulicaria

lyskonoh ploskozobý

LARIDAE (rackovití)

Larus leucophthalmus

racek bělooký

Larus hemprichii

racek arabský

Larus canus

racek bouřní

Larus audouinii

racek zelenonohý

Larus marinus

racek mořský

Larus dominicanus

racek jižní (dominikánský)

Larus hyperboreus

racek šedý

Larus glaucoides

racek polární

Larus argentatus

racek stříbřitý

Larus heuglini

racek západosibiřský

Larus armenicus

racek arménský

Larus cachinnans

racek bělohlavý

Larus fuscus

racek žlutonohý

Larus ichthyaetus

racek velký

Larus cirrocephalus

racek šedohlavý

Larus hartlaubii

racek kapský

Larus ridibundus

racek chechtavý

Larus genei

racek tenkozobý

Larus melanocephalus

racek černohlavý

Larus minutus

racek malý

Xema sabini

racek Sabinův

Sterna nilotica

rybák černozobý

Sterna caspia

rybák velkozobý

Sterna maxima

rybák královský

Sterna bengalensis

rybák oranžovozobý

Sterna bergii

rybák chocholatý

Sterna sandvicensis

rybák severní

Sterna dougallii

rybák rajský

Sterna vittata

rybák jižní

Sterna hirundo

rybák obecný

Sterna paradisaea

rybák dlouhoocasý

Sterna albifrons

rybák malý

Sterna saundersi

rybák arabský

Sterna balaenarum

rybák damarský

Sterna repressa

rybák bělolící

Chlidonias hybridus

rybák bahenní

Chlidonias leucopterus

rybák bělokřídlý

Chlidonias niger

rybák černý

RYNCHOPIDAE (zobounovití)

Rynchops flavirostris

zoboun africký


(1)  Přijaté na druhém zasedání smluvních stran, které se uskutečnilo ve dnech 25.–27. září 2002 v Bonnu, Německo.

PŘÍLOHA 3

AKČNÍ PLÁN (1)

1.   Oblast působnosti

1.1   Akční plán se vztahuje na populace stěhovavých vodních ptáků uvedené v tabulce 1 této přílohy (dále jen „tabulka 1“).

1.2   Tabulka 1 tvoří nedílnou součást této přílohy. Jakýkoli odkaz na tento akční plán zahrnuje odkaz na tabulku 1.

2.   Ochrana druhů

2.1   Právní opatření

2.1.1   Strany s populacemi uvedenými ve sloupci A tabulky 1 poskytnou těmto populacím ochranu v souladu s čl. III odst. 2 písm. a) této dohody. Tyto strany zejména a s ohledem na odstavec 2.1.3 níže:

a)

zakáží lov ptáků a sběr vajec těchto populací na jejich území;

b)

zakáží úmyslné rušení, pokud by takové rušení mohlo být významné pro dotyčné populace z hlediska jejich ochrany,

a

c)

zakáží držení a využívání ptáků a nebo vajec těchto populací, kteří byli získáni/která byla získána v rozporu se zákazem stanoveným v písmenu a) výše, a obchod s nimi a také držení a využívání jakýchkoli snadno rozpoznatelných částí nebo odvozenin těchto ptáků a jejich vajec a obchod s nimi.

Lov na trvale udržitelném základě může formou výjimky pokračovat pouze u populací uvedených v kategoriích 2 a 3 ve sloupci A, které jsou označeny hvězdičkou, pokud je lov těchto populací dlouho zavedenou kulturní zvyklostí. Toto trvale udržitelné využívání bude probíhat v rámci zvláštních ustanovení akčního plánu pro daný druh na příslušné mezinárodní úrovni.

2.1.2   Strany s populacemi uvedenými v tabulce 1 budou regulovat lov ptáků a odběr vajec u všech populací uvedených ve sloupci B tabulky 1. Cílem těchto právních opatření je udržet příznivý ochranný status těchto populací nebo přispět k jejich návratu do tohoto statusu a zajistit na základě nejlepších dostupných znalostí o populační dynamice trvalou udržitelnost jakéhokoli lovu nebo jiného využívání. Tato právní opatření, s výhradou odstavce 2.1.3 níže, zejména:

a)

zakáží lov ptáků náležejících k dotyčným populacím během různých fází jejich reprodukce, péče o mláďata a návratu na hnízdiště, má-li tento lov nepříznivý dopad na ochranný status dotyčných populací;

b)

upraví způsoby lovu;

c)

stanoví v náležitých případech kvóty úlovků a zajistí odpovídající kontrolu dodržování těchto kvót

a

d)

zakáží držení a využívání ptáků a vajec z těchto populací, kteří byli získáni/která byla získána v rozporu s jakýmkoli zákazem stanoveným podle ustanovení tohoto odstavce, a obchod s nimi a také držení a využívání jakýchkoli částí těchto ptáků a jejich vajec a obchod s nimi.

2.1.3   Neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, mohou strany udělit výjimky ze zákazů stanovených v odstavcích 2.1.1 a 2.1.2 bez ohledu na ustanovení čl. III odst. 5 úmluvy, a to pro tyto účely:

a)

aby se zabránilo závažným škodám na úrodě, vodním hospodářství a rybolovu;

b)

v zájmu letecké bezpečnosti nebo jiném prvořadém veřejném zájmu;

c)

pro účely výzkumu a vzdělávání, obnovy populací a pro chov nezbytný pro tyto účely;

d)

aby se za přísně kontrolovaných podmínek, na výběrovém základě a v omezené míře umožnil odchyt a držení nebo jiné uvážlivé využití určitých ptáků v malém množství;

e)

aby se podpořilo rozmnožování nebo přežití dotyčných populací.

Tyto výjimky musejí být přesně definované a omezené v prostoru a čase a nesmí působit ke škodě populací uvedených v tabulce 1. Strany co možná nejdříve informují sekretariát dohody o jakýchkoli výjimkách udělených podle tohoto ustanovení.

2.2   Akční plány pro jednotlivé druhy

2.2.1   Strany budou spolupracovat s cílem vypracovat a provádět mezinárodní akční plány pro jednotlivé druhy, a to přednostně pro populace uvedené v kategorii 1 sloupce A tabulky 1 a také pro populace, které jsou ve sloupci A tabulky 1 uvedeny s hvězdičkou. Sekretariát dohody bude koordinovat vytváření, harmonizaci a provádění těchto plánů.

2.2.2   Pro populace uvedené ve sloupci A tabulky 1 strany vypracují a budou provádět národní akční plány pro jednotlivé druhy s cílem zlepšit jejich celkový ochranný status. Tento akční plán bude zahrnovat zvláštní ustanovení pro populace označené hvězdičkou. V náležitých případech by se měl zvážit problém náhodných zabití ptáků lovci v důsledku nesprávného určení jejich druhu.

2.3   Mimořádná opatření

Kdykoli to bude možné a relevantní, strany ve vzájemné úzké spolupráci vypracují a budou provádět mimořádná opatření pro populace uvedené v tabulce 1, vyskytnou-li se kdekoli v oblasti dohody mimořádně nepříznivé nebo ohrožující podmínky.

2.4   Obnova populací

Strany věnují maximální péči obnově populací uvedených v tabulce 1 v částech jejich tradičního areálu, kde se již nevyskytují. Budou usilovat o vytvoření a dodržování podrobného plánu obnovy založeného na vhodných vědeckých studiích. Plány obnovy by měly tvořit nedílnou součást národních a v náležitých případech mezinárodních akčních plánů pro jednotlivé druhy. Plán obnovy by měl obsahovat posudek dopadu na životní prostředí a měl by být dostupný pro širokou veřejnost. Strany předem informují sekretariát dohody o všech programech obnovy pro populace uvedené v tabulce 1.

2.5   Vysazování nepůvodních druhů

2.5.1   Strany, považují-li to za nezbytné, zakáží vysazování nepůvodních druhů živočichů a rostlin, které by mohly mít nepříznivý vliv na populace uvedené v tabulce 1.

2.5.2   Strany budou, považují-li to za nezbytné, požadovat přijetí vhodných preventivních opatření, aby se zabránilo náhodnému úniku v zajetí držených ptáků patřících k nepůvodním druhům.

2.5.3   Strany budou v přiměřené a vhodné míře provádět opatření, včetně lovu, která zajistí, aby, pokud již byly na jejich území vysazeny nepůvodní druhy nebo jejich kříženci, tyto druhy nebo jejich kříženci neohrožovali populace uvedené v tabulce 1.

3.   Ochrana přírodních stanovišť

3.1   Inventarizace přírodních stanovišť

3.1.1   Strany, v příslušných případech ve spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi, provedou inventarizaci a zveřejní vnitrostátní soupis stanovišť na svém území, která jsou významná pro populace uvedené v tabulce 1.

3.1.2   Strany přednostně určí všechna stanoviště mezinárodního nebo vnitrostátního významu pro populace uvedené v tabulce 1.

3.2   Územní ochrana

3.2.1   Strany budou nadále usilovat o zřizování chráněných oblastí za účelem zachování přírodních stanovišť významných pro populace uvedené v tabulce 1 a o vypracování a provádění plánů řízení těchto oblastí.

3.2.2   Strany budou usilovat o zavedení zvláštní ochrany těch mokřadů, které splňují mezinárodně uznávaná kritéria pro mokřady mající mezinárodní význam.

3.2.3   Strany budou usilovat o rozumné a trvale udržitelné využívání všech mokřadů na svém území. Zvláště se budou snažit zamezit degradaci a ztrátě přírodních stanovišť, na která jsou vázány populace uvedené v tabulce 1, a to prostřednictvím zavádění vhodných předpisů nebo standardů a regulačních opatření. Zejména se budou snažit:

a)

zajistit, kde je to možné, aby existovaly vhodné zákonné kontrolní mechanismy upravující používání zemědělských chemikálií, metody regulace škůdců a nakládání s odpadními vodami, které jsou v souladu s mezinárodními normami, za účelem minimalizace jejich negativních dopadů na populace uvedené v tabulce 1,

a

b)

ve vhodných jazycích připravit a distribuovat informační materiály popisující tyto platné předpisy, standardy a kontrolní mechanismy a jejich přínos pro lidi a volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny.

3.2.4   Strany budou na základě ekosystémového přístupu usilovat o vytvoření strategií pro ochranu přírodních stanovišť všech populací uvedených v tabulce 1, včetně stanovišť populací, které jsou rozptýlené.

3.3   Obnova

Strany budou, je-li to proveditelné a vhodné, usilovat o obnovu oblastí, které byly původně významné pro populace uvedené v tabulce 1.

4.   Usměrňování lidské činnosti

4.1   Lov

4.1.1   Strany budou spolupracovat, aby zajistily soulad svých právních předpisů regulujících lov se zásadou trvale udržitelného využívání, které předpokládá tento akční plán, s přihlédnutím k celé zeměpisné oblasti rozšíření populací dotčených vodních ptáků a berouce v úvahu jejich bionomii.

4.1.2   Strany budou průběžně informovat sekretariát dohody o svých právních předpisech, které se týkají lovu populací uvedených v tabulce 1.

4.1.3   Strany budou spolupracovat s cílem vytvořit spolehlivý a harmonizovaný systém získávání údajů o úlovcích za účelem posouzení ročního úlovku populací uvedených v tabulce 1. Sekretariátu dohody poskytnou odhady celkového ročního úlovku pro každou populaci, jsou-li tyto k dispozici.

4.1.4   Strany budou usilovat o postupné zastavení používání olověných broků pro lov v mokřadech do roku 2000.

4.1.5   Strany vypracují a budou provádět opatření s cílem omezit a pokud možno odstranit používání otrávených návnad.

4.1.6   Strany vypracují a budou provádět opatření s cílem omezit a pokud možno odstranit nezákonný lov.

4.1.7   Strany budou v náležitých případech podporovat lovce na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni, aby vytvářeli kluby nebo organizace, které by koordinovaly jejich činnost a pomáhaly zajistit trvalou udržitelnost.

4.1.8   Strany budou v náležitých případech prosazovat požadavek zkoušky odborné způsobilosti lovců, které by zahrnovaly mimo jiné poznávání ptáků.

4.2   Ekoturistika

4.2.1   Strany budou podporovat, kde je to vhodné, avšak nikoli v případě hlavních pásem chráněných oblastí, všechny zainteresované strany v přípravě programů za účelem rozvoje citlivé a vhodné ekoturistiky na mokřadech, kde se soustředí populace uvedené v tabulce 1.

4.2.2   Strany budou ve spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi usilovat o vyhodnocení nákladů, přínosů a dalších důsledků, které mohou vyplynout z ekoturistiky na vybraných mokřadech, kde se soustředí populace uvedené v tabulce 1. Výsledky těchto hodnocení sdělí sekretariátu dohody.

4.3   Další lidské činnosti

4.3.1   Strany posoudí vliv navrhovaných projektů, které by mohly vést ke konfliktům mezi populacemi uvedenými v tabulce 1, jež se vyskytují v oblastech uvedených v odstavci 3.2, a zájmy člověka, a výsledky tohoto posouzení zpřístupní veřejnosti.

4.3.2   Strany se budou snažit shromažďovat informace o škodách, zejména na úrodě a rybolovu, které jsou způsobovány populacemi uvedenými v tabulce 1, a výsledky budou hlásit sekretariátu dohody.

4.3.3   Strany budou spolupracovat s cílem stanovit vhodné techniky pro minimalizaci škod nebo ke zmírnění účinků škod, zejména na úrodě a rybolovu, které jsou způsobovány populacemi uvedenými v tabulce 1, přičemž budou čerpat ze zkušeností nabytých jinde ve světě.

4.3.4   Strany budou spolupracovat na přípravě akčních plánů pro jednotlivé druhy u populací, které působí významné škody, zejména na úrodě a rybolovu. Přípravu a harmonizaci těchto plánů bude koordinovat sekretariát dohody.

4.3.5   Strany budou co nejvíce prosazovat dodržování přísných environmentálních norem při plánování a výstavbě struktur s cílem minimalizovat jejich dopad na populace uvedené v tabulce 1. Měly by podniknout kroky k minimalizaci dopadu již existujících struktur tam, kde začíná být zjevné, že tyto mají nepříznivý dopad na dotčené populace.

4.3.6   V případech, kdy rušení ze strany člověka ohrožuje ochranný status populací vodních ptáků uvedených v tabulce 1, měly by se strany snažit přijmout opatření, která omezí stupeň ohrožení. Zvláštní pozornost by měla být věnována problému rušení hnízdních kolonií vodních ptáků, kteří hnízdí v koloniích, zejména tehdy, nacházejí-li se tyto v oblíbených rekreačních oblastech. Vhodná opatření mohou mimo jiné zahrnovat zřizování klidových pásem v chráněných oblastech, kam není povolen přístup veřejnosti.

5.   Výzkum a monitorování

5.1   Strany budou usilovat o průzkum málo známých oblastí, kde se mohou významně soustřeďovat populace uvedené v tabulce 1. Výsledky těchto průzkumů budou zveřejňovány.

5.2   Strany budou usilovat o monitorování populací uvedených v tabulce 1. Výsledky tohoto monitorování budou zveřejňovány nebo zasílány příslušným mezinárodním organizacím, aby bylo možné posoudit status a trendy populací.

5.3   Strany budou spolupracovat za účelem zlepšit metody určování trendů ptačích populací jakožto kritéria pro popis statusu těchto populací.

5.4   Strany budou spolupracovat s cílem určit tažné trasy všech populací uvedených v tabulce 1, s využitím dostupných informací o rozšíření a početnosti v hnízdním i mimohnízdním období a prostřednictvím zapojení do koordinovaných programů kroužkování.

5.5   Strany se budou snažit iniciovat a podporovat společné výzkumné projekty týkající se ekologie a dynamiky populací uvedených v tabulce 1 a jejich stanovišť za účelem určení jejich specifických potřeb a též technik, které jsou nejvhodnější pro jejich ochranu a péči o ně.

5.6   Strany budou usilovat o vypracovávání studií důsledků úbytku, degradace a narušování mokřadů na nosnou kapacitu mokřadů využívaných populacemi uvedenými v tabulce 1 a na tažné trasy těchto populací.

5.7   Strany budou usilovat o vypracovávání studií dopadů lovu a obchodu na populace uvedené v tabulce 1 a významu těchto forem využívání pro místní a národní hospodářství.

5.8   Strany budou usilovat o spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi a o podporu výzkumných a monitorovacích projektů.

6.   Vzdělávání a informace

6.1   Strany v případě potřeby zabezpečí vzdělávací programy, které zajistí, aby pracovníci odpovědní za provádění tohoto akčního plánu měli odpovídající znalosti potřebné pro jeho účinné provádění.

6.2   Strany budou spolupracovat mezi sebou navzájem a se sekretariátem dohody na vývoji vzdělávacích programů a výměně podkladů.

6.3   Strany budou usilovat o vytváření programů, informačních materiálů a mechanismů, které zlepší míru povědomí nejširší veřejnosti, pokud jde o cíle, ustanovení a obsah tohoto akčního plánu. V tomto ohledu bude zvláštní pozornost věnována lidem žijícím uvnitř a v okolí významných mokřadů, uživatelům těchto mokřadů (lovcům, rybářům, turistům atd.) a místním úřadům a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí.

6.4   Strany se budou snažit provádět speciální osvětové kampaně zaměřené na ochranu populací uvedených v tabulce 1.

7.   Provádění

7.1   Při provádění tohoto akčního plánu budou strany v náležitých případech dávat přednost populacím uvedeným ve sloupci A tabulky 1.

7.2   Jestliže se v případě populací uvedených v tabulce 1 vyskytuje na území nějaké strany více než jedna populace stejného druhu, uplatní tato strana metody ochrany, které jsou vhodné pro tu populaci nebo ty populace, jejichž ochranný status je nejméně příznivý.

7.3   Sekretariát dohody bude v koordinaci s technickým výborem a za pomoci odborníků z areálových států koordinovat vypracování pokynů pro ochranu v souladu s čl. IV odst. 4 této dohody, které pomohou stranám při provádění tohoto akčního plánu. Sekretariát dohody tam, kde je to možné, zajistí soulad pokynů s pokyny schválenými v rámci jiných mezinárodních nástrojů. Tyto pokyny pro ochranu budou usilovat o zavedení zásady trvale udržitelného využívání. Budou upravovat mimo jiné:

a)

akční plány pro jednotlivé druhy;

b)

mimořádná opatření;

c)

přípravu inventarizace přírodních stanovišť a metody péče o ně;

d)

metody lovu;

e)

obchod s vodními ptáky;

f)

cestovní ruch;

g)

snižování škod na úrodě,

a

h)

protokol pro monitorování vodních ptáků.

7.4   Sekretariát dohody v koordinaci s technickým výborem a stranami připraví sérii mezinárodních přezkumů potřebných pro provádění tohoto akčního plánu, jejíž součástí budou:

a)

zprávy o statusu a trendech populací;

b)

přehled chybějících informací z průzkumů;

c)

sítě přírodních stanovišť využívaných jednotlivými populacemi, včetně posouzení statusu ochrany každého stanoviště a opatření přijatých k péči o každé stanoviště;

d)

relevantní právní předpisy upravující v každé zemi lov a obchod ve vztahu k druhům uvedeným v příloze 2 této dohody;

e)

stav příprav a provádění akčních plánů pro jednotlivé druhy;

f)

projekty obnovy populací

a

g)

situace, pokud jde o vysazené nepůvodní druhy vodních ptáků a jejich křížence.

7.5   Sekretariát dohody se bude snažit zajistit, aby přehledy uvedené v odstavci 7.4 byly aktualizovány v intervalech ne delších než tři roky.

7.6   Technický výbor bude vyhodnocovat pokyny a přehledy připravované podle odstavců 7.3 a 7.4 a vypracovávat návrhy doporučení a řešení, která se vztahují k jejich sestavování, obsahu a provádění, ke zvážení na zasedáních smluvních stran.

7.7   Sekretariát dohody bude pravidelně přezkoumávat potenciální mechanismy pro poskytnutí dalších zdrojů (finanční a technické pomoci) na provádění tohoto akčního plánu a vypracuje zprávu pro každé řádné zasedání smluvních stran.

TABULKA 1

STATUS POPULACÍ STĚHOVAVÝCH VODNÍCH PTÁKŮ (1)

Klasifikační klíč

Následující klíč k tabulce 1 je základem pro provádění akčního plánu.

Sloupec A

Kategorie 1:

a)

Druhy zahrnuté v příloze I Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů;

b)

druhy, které jsou uvedeny jako „ohrožené“ na seznamu ohrožených ptáků světa (BirdLife International 2000),

nebo

c)

populace s početností menší než cca 10 000 jedinců.

Kategorie 2:

Populace čítající od cca 10 000 do cca 25 000 jedinců.

Kategorie 3:

Populace čítající od cca 25 000 do cca 100 000 jedinců a považované za ohrožené vlivem:

a)

shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu;

b)

závislosti na typu přírodního stanoviště, který je vážně ohrožen;

c)

významného dlouhodobého snižování početnosti

nebo

d)

mimořádného kolísání početnosti populace či vývojových trendů.

Pro druhy uvedené v kategorii 2 a 3 výše viz odstavec 2.1.1 akčního plánu obsaženého v příloze 3 dohody.

Sloupec B

Kategorie 1:

Populace čítající od cca 25 000 do cca 100 000 jedinců a nesplňující výše uvedená kritéria pro sloupec A.

Kategorie 2:

Populace čítající více než cca 100 000 jedinců a považované za populace vyžadující zvláštní pozornost z důvodu:

a)

shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu;

b)

závislosti na typu přírodního stanoviště, který je vážně ohrožen;

c)

významného dlouhodobého snižování početnosti

nebo

d)

mimořádného kolísání početnosti populace či vývojových trendů.

Sloupec C

Kategorie 1:

Populace čítající více než cca 100 000 jedinců, které by mohly mít významný užitek z mezinárodní spolupráce a které nesplňují výše uvedená kritéria pro sloupec A nebo B.

Revize tabulky 1

Tato tabulka bude:

a)

pravidelně přezkoumávána technickým výborem v souladu s čl. VII odst. 3 písm. b) dohody

a

b)

dle potřeby upravována zasedáním smluvních stran v souladu s čl. VI odst. 9 písm. d) dohody na základě závěrů těchto přezkumů.

Definice zeměpisných pojmů použitých v popisech areálů

Severní Afrika

Alžírsko, Egypt, Libyjská arabská džamáhírije, Maroko, Tunisko.

Západní Afrika

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Pobřeží slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Mauretánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo.

Východní Afrika

Burundi, Džibuti, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Somálsko, Súdán, Uganda, Sjednocená republika Tanzanie.

Severovýchodní Afrika

Džibuti, Egypt, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Súdán.

Jižní Afrika

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe.

Střední Afrika

Kamerun, Středoafrická republika, Kongo, Konžská demokratická republika, Rovníková Guinea, Gabon, Svatý Tomáš a Princův ostrov.

Subsaharská Afrika

Všechny africké státy ležící na jih od Sahary.

Tropická Afrika

Subsaharská Afrika vyjma Lesotha, Namibie, Jihoafrické republiky a Svazijska.

Západní palearktická oblast

Podle definice použité v Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977).

Severozápadní Evropa

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Západní Evropa

Severozápadní Evropa a Portugalsko a Španělsko.

Severovýchodní Evropa

Severní část Ruské federace na západ od Uralu.

Východní Evropa

Bělorusko, Ruská federace na západ od Uralu, Ukrajina.

Střední Evropa

Rakousko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Polsko, Ruská federace kolem Finského zálivu a Kaliningradu, Slovensko, Švýcarsko.

Severní Atlantik:

Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Irsko, Norsko, severozápadní pobřeží Ruské federace, Špicberky, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Východní Atlantik

Atlantické pobřeží Evropy a severní Afriky od Norska po Maroko.

Západní Sibiř

Ruská federace na východ od Uralu po řeku Jenisej a na jihu po hranici s Kazachstánem.

Střední Sibiř

Ruská federace od řeky Jenisej po východní hranici poloostrova Taimyr a na jihu po pohoří Altaj.

Západní Středomoří

Alžírsko, Francie, Itálie, Malta, Monako, Maroko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Tunisko.

Východní Středomoří

Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Egypt, Řecko, Izrael, Libanon, Libyjská arabská džamáhírije, Slovinsko, Syrská arabská republika, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Jugoslávie.

Černé moře

Arménie, Bulharsko, Gruzie, Moldavská republika, Rumunsko, Ruská federace, Turecko, Ukrajina.

Kaspické moře

Ázerbájdžán, Írán (Íránská islámská republika), Kazachstán, Ruská federace, Turkmenistán, Uzbekistán.

Severozápadní Asie

Bahrajn, Írán (Íránská islámská republika), Irák, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Libanon, Omán, Saúdská Arábie, Syrská arabská republika, východní Turecko, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Jemen.

Západní Asie

Západní části Ruské federace na východ od Uralu a země kolem Kaspického moře.

Střední Asie

Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán.

Jižní Asie

Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka.

Klíč zkratek a symbolů

hnízd

:

hnízdění

S

:

severní

J

:

jižní

SV

:

severovýchodní

JV

:

jihovýchodní

zim

:

zimování

V

:

východní

Z

:

západní

SZ

:

severozápadní

JZ

:

jihozápadní

()

Neznámý status populace. Odhadovaný ochranný status.

*

U populací označených hvězdičkou může lov pokračovat na trvale udržitelném základě formou výjimky tam, kde je lov těchto populací dlouho zavedenou kulturní zvyklostí (viz odstavec 2.1.1 přílohy 3 dohody).

Poznámky

1.

Údaje o populacích použité při sestavování tabulky 1 co nejvěrohodněji odpovídají počtu jedinců v potenciální hnízdní populaci v oblasti dohody. Status vychází z dostupných publikovaných populačních odhadů.

2.

Zkratky (hnízd) nebo (zim) ve výčtu populací jsou pouze pomůckou k identifikaci populace. Neznamenají, že by činnosti zaměřené na tyto populace dle dohody a akčního plánu měly být omezeny pouze na uvedené sezóny.

3.

Stručné popisy použité k identifikaci populací vycházejí z popisů použitých ve třetím vydání Waterbird Population Estimates.

4.

Lomítky (/) jsou odděleny oblasti hnízdění od oblastí zimování.

5.

Je-li populace některého druhu zařazena v tabulce 1 ve více kategoriích, povinnosti, které ukládá akční plán, se vztahují na nejpřísnější z uvedených kategorií.

 

A

B

C

SPHENISCIDAE – tučňákovití

Spheniscus demersus – tučňák brýlový

Jižní Afrika

1b

2a 2c

 

GAVIIDAE – potáplicovití

Gavia stellata – potáplice malá

Severozápadní Evropa (zim)

 

2c

 

Kaspické moře, Černé moře a východní Středomoří (zim)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica – potáplice severní evropská

Severní Evropa a západní Sibiř/Evropa

 

2c

 

Gavia arctica suschkini – potáplice severní

Střední Sibiř/Kaspické moře

 

 

(1)

Gavia immer – potáplice lední

Evropa (zim)

1c

 

 

Gavia adamsii – potáplice žlutozobá

Severní Evropa (zim)

1c

 

 

PODICIPEDIDAE – potápkovití

Tachybaptus ruficollis ruficollis – potápka malá evropská

Evropa a severozápadní Afrika

 

 

1

Podiceps cristatus cristatus – potápka roháč palearktický

Severozápadní a západní Evropa

 

 

1

Černé moře a Středomoří (zim)

 

 

1

Kaspické moře a severozápadní Asie (zim)

2

 

 

Podiceps grisegena grisegena – potápka rudokrká evropská

Severozápadní Evropa (zim)

 

1

 

Černé moře a Středomoří (zim)

 

(1)

 

Kaspické moře (zim)

2

 

 

Podiceps cristatus infuscatus – potápka roháč africký

Východní Afrika (od Etiopie po S Zambii)

1c

 

 

Jižní Afrika

1c

 

 

Podiceps auritus auritus – potápka žlutorohá evropská

Severozápadní Evropa (velkozobá)

1c

 

 

Severovýchodní Evropa (malozobá)

 

1

 

Kaspické moře a jižní Asie (zim)

2

 

 

Podiceps nigricollis nigricollis – potápka černokrká euroasijská

Evropa/jižní a západní Evropa a severní Afrika

 

 

1

Západní Asie/jihozápadní a jižní Asie

 

1

 

Podiceps nigricollis gurneyi – potápka černokrká africká

Jižní Afrika

2

 

 

PELECANIDAE – pelikánovití

Pelecanus onocrotalus – pelikán bílý

Jižní Afrika

2

 

 

Západní Afrika

 

1

 

Východní Afrika

 

 

1

Evropa a západní Asie (hnízd)

1a 3c

 

 

Pelecanus rufescens – pelikán africký

Tropická Afrika a JZ Arabského poloostrova

 

1

 

Pelecanus crispus – pelikán kadeřavý

Černé moře a Středomoří (zim)

1a 1c

 

 

Severozápadní Asie a jižní Asie (zim)

1a 2

 

 

SULIDAE – terejovití

Sula (Morus) capensis – terej jihoafrický

Jižní Afrika

1b

2a 2c

 

PHALACROCORACIDAE – kormoránovití

Phalacrocorax coronatus – kormorán černý

Pobřeží jihozápadní Afriky

1c

 

 

Phalacrocorax pygmeus – kormorán malý

Černé moře a Středomoří

 

1

 

Severozápadní Asie

 

1

 

Phalacrocorax neglectus – kormorán pobřežní

Pobřeží jihozápadní Afriky

1b 1c

 

 

Phalacrocorax carbo carbo – kormorán velký severní

Severozápadní Evropa

 

 

1

Phalacrocorax carbo sinensis – kormorán velký eurasijský

Severní a střední Evropa

 

 

1

Černé moře a Středomoří

 

 

1

Západní a severozápadní Asie

 

 

(1)

Phalacrocorax carbo lucidus – kormorán velký

Pobřeží západní Afriky

 

1

 

Střední a východní Afrika

 

 

1

Pobřeží jižní Afriky

2

 

 

Phalacrocorax nigrogularis – kormorán arabský

Záliv a Arabské moře

1b

2a 2c

 

Phalacrocorax capensis – kormorán jihoafrický

Pobřeží jižní Afriky

 

2a 2c

 

ARDEIDAE – volavkovití

Egretta ardesiaca – volavka černá

Subsaharská Afrika

3c

 

 

Egretta vinaceigula – volavka rudohrdlá

Jižní-střední Afrika

1b 1c

 

 

Egretta garzetta garzetta – volavka stříbřitá euroasijská

Subsaharská Afrika

 

 

(1)

Evropa, Černé moře a Středomoří/Z a střední Afrika

 

 

1

Západní Asie/JZ Asie, SV a V Afrika

 

(1)

 

Egretta gularis gularis – volavka útesová

Západní Afrika

 

(1)

 

Egretta gularis schistacea – volavka útesová

Severovýchodní Afrika a Rudé moře

 

(1)

 

Severozápadní Asie a jižní Asie

2

 

 

Egretta dimorpha – volavka madagaskarská

Pobřeží východní Afriky

2

 

 

Ardea cinerea cinerea – volavka popelavá evropská

Subsaharská Afrika

 

 

1

Evropa a severní Afrika (hnízd)

 

 

1

Západní a severozápadní Asie (hnízd)

 

 

(1)

Ardea melanocephala – volavka africká

Subsaharská Afrika

 

 

(1)

Ardea purpurea purpurea – volavka červená evropská

Tropická Afrika

 

1

 

Západní Evropa a západní Středomoří/Z Afrika

2

 

 

V Evropa a SZ Asie/subsaharská Afrika

 

(2c)

 

Casmerodius albus albus – volavka bílá eurasijská

Z, střední a JV Evropa/Černé moře a Středomoří

2

 

 

Západní Asie/severozápadní Asie

 

(1)

 

Casmerodius albus melanorhynchos – volavka bílá africká

Subsaharská Afrika a Madagaskar

 

 

(1)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha – volavka prostřední

Subsaharská Afrika

 

1

 

Bubulcus ibis ibis – volavka rusohlavá

Jižní Afrika

 

 

1

Tropická Afrika

 

 

1

Jihozápadní Evropa a severozápadní Afrika

 

 

1

Východní Středomoří a severozápadní Asie

2

 

 

Ardeola ralloides ralloides – volavka vlasatá

Středom., Černé moře a S Afrika/subsaharská Afrika

3c

 

 

Západní a severozápadní Asie/subsaharská Afrika

 

(1)

 

Ardeola ralloides paludivaga – volavka vlasatá

Subsaharská Afrika a Madagaskar

 

 

(1)

Ardeola idae – volavka modrozobá

Madagaskar a Aldabra/střední a východní Afrika

1b 1c

 

 

Ardeola rufiventris – volavka hnědobřichá

Tropická východní a jižní Afrika

 

(1)

 

Nycticorax nycticorax nycticorax – kvakoš noční starosvětský

Subsaharská Afrika a Madagaskar

 

(1)

 

Evropa a SZ Afrika/Středomoří a Afrika

 

2c

 

Západní Asie/JZ Asie a SV Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus – bukáček malý evropský

Evropa a severní Afrika/subsaharská Afrika

 

2c

 

Západní a severozápadní Asie/subsaharská Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus minutus payesii – bukáček malý africký

Subsaharská Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii – bukáček zakrslý

Subsaharská Afrika

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris – bukač velký eurasijský

Evropa (hnízd)

3c

 

 

Severozápadní Asie (zim)

2

 

 

Botaurus stellaris capensis – bukač velký jihoafrický

Jižní Afrika

1c

 

 

CICONIIDAE – čápovití

Mycteria ibis – nesyt africký

Subsaharská Afrika (kromě Madagaskaru)

 

1

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus – zejozob africký

Subsaharská Afrika

 

 

1

Ciconia nigra – čáp černý

Jižní Afrika

1c

 

 

Jihozápadní Evropa/západní Afrika

1c

 

 

Střední a východní Evropa/subsaharská Afrika

2

 

 

Ciconia abdimii – čáp simbil

Subsaharská Afrika a JZ Arabského poloostrova

 

(2c)

 

Ciconia episcopus microscelis – čáp bělokrký

Subsaharská Afrika

 

(1)

 

Ciconia ciconia ciconia – čáp bílý evropský

Jižní Afrika

1c

 

 

Iberie a severozápadní Afrika/subsaharská Afrika

3b

 

 

Střední a východní Evropa/subsaharská Afrika

 

 

1

Západní Asie/severozápadní Asie

2

 

 

Leptoptilos crumeniferus – marabu africký

Subsaharská Afrika

 

 

1

BALAENICIPITIDAE – člunozobcovití

Balaeniceps rex – člunozobec africký

Střední tropická Afrika

1c

 

 

THRESKIORNITHIDAE – ibisovití

Plegadis falcinellus falcinellus – ibis hnědý evropský

Subsaharská Afrika (hnízd)

 

 

1

Černé moře a Středomoří/západní Afrika

3c

 

 

Severozápadní Asie/východní Afrika

 

(1)

 

Geronticus eremita – ibis skalní

Maroko

1a 1b 1c

 

 

Severozápadní Asie

1a 1b 1c

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus – ibis posvátný

Subsaharská Afrika

 

 

1

Irák a Írán

1c

 

 

Platalea leucorodia leucorodia – kolpík bílý eurasijský

Z Evropa/Z Středomoří a Z Afrika

1c

 

 

Střední a JV Evropa/Středomoří a tropická Afrika

2

 

 

Platalea leucorodia archeri – kolpík bílý východoafrický

Rudé moře a Somálsko

1c

 

 

Platalea leucorodia balsaci – kolpík bílý mauretánský

Pobřeží západní Afriky (Mauretánie)

1c

 

 

Platalea leucorodia major – kolpík bílý velký

Západní Asie/jihozápadní a jižní Asie

2

 

 

Platalea alba – kolpík africký

Subsaharská Afrika

2*

 

 

PHOENICOPTERIDAE – plameňákovití

Phoenicopterus ruber roseus – plameňák růžový starosvětský

Západní Afrika

3a

 

 

Východní Afrika

3a

 

 

Jižní Afrika (po Madagaskar)

3a

 

 

Západní Středomoří

 

2a

 

Východní Středomoří, jihozápadní a jižní Asie

 

2a

 

Phoenicopterus minor – plameňák malý

Západní Afrika

2

 

 

Východní Afrika

 

2a 2c

 

Jižní Afrika (po Madagaskar)

3a

 

 

ANATIDAE – kachnovití

Dendrocygna bicolor – husička dvoubarvá

Západní Afrika (od Senegalu po Čad)

 

 

(1)

Východní a jižní Afrika

 

 

(1)

Dendrocygna viduata – husička vdovka

Západní Afrika (od Senegalu po Čad)

 

 

1

Východní a jižní Afrika

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus – kachnice bělohřbetá

Západní Afrika

1c

 

 

Východní a jižní Afrika

2*

 

 

Oxyura leucocephala – kachnice bělohlavá

Západní Středomoří (Španělsko a Maroko)

1a 1b 1c

 

 

Alžírsko a Tunisko

1a 1b 1c

 

 

Východní Středomoří, Turecko a severozápadní Asie

1a 1b 1c

 

 

Oxyura maccoa – kachnice africká

Východní Afrika

1c

 

 

Jižní Afrika

1c

 

 

Cygnus olor – labuť velká

Severozápad pevninské části Evropy a střední Evropa

 

 

1

Černé moře

 

1

 

Západní a střední Asie/Kaspické moře

 

2a 2d

 

Cygnus Cygnus – labuť zpěvná

Island/UK a Irsko

2

 

 

Severozápad pevninské části Evropy

 

1

 

S Evropa a Z Sibiř/Černé moře a V Středomoří

2

 

 

Západní a střední Sibiř/Kaspické moře

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii – labuť malá eurasijská

Západní Sibiř a SV Evropa/severozápadní Evropa

3c

 

 

Severní Sibiř/Kaspické moře

1c

 

 

Anser brachyrhynchus – husa krátkozobá

Východní Grónsko a Island/UK

 

2a

 

Špicberky/severozápadní Evropa

 

1

 

Anser fabalis fabalis – husa polní evropská

Severovýchodní Evropa/severozápadní Evropa

 

1

 

Anser fabalis rossicus – husa polní jamalská

Západní a střední Sibiř/SV a JZ Evropa

 

 

(1)

Anser fabalis johanseni – husa polní západosibiřská

Západní a střední Sibiř/od Turkmenistánu po Z Čínu

 

 

(1)

Anser albifrons albifrons – husa běločelá eurosibiřská

SZ Sibiř a SV Evropa/severozápadní Evropa

 

 

1

Západní Sibiř/střední Evropa

3c*

 

 

Západní Sibiř/Černé moře a Turecko

 

 

1

Severní Sibiř/Kaspické moře a Irák

2

 

 

Anser albifrons flavirostris – husa běločelá grónská

Grónsko/Irsko a UK

3a*

 

 

Anser erythropus – husa malá

S Evropa a Z Sibiř/Černé moře a Kaspické moře

1a 1b 2

 

 

Anser anser anser – husa velká evropská

Island/UK a Irsko

 

1

 

SZ Evropa/JZ Evropa

 

 

1

Střední Evropa/severní Afrika

 

1

 

Anser anser rubrirostris – husa velká asijská

Černé moře a Turecko

 

1

 

Západní Sibiř/Kaspické moře a Irák

 

 

1

Branta leucopsis – berneška bělolící

Východní Grónsko/Skotsko a Irsko

 

1

 

Špicberky/jihozápadní Skotsko

2

 

 

Rusko/Německo a Nizozemsko

 

 

1

Branta bernicla bernicla – berneška tmavá severoevropská

Západní Sibiř/západní Evropa

 

2b 2c

 

Branta bernicla hrota – berneška tmavá atlantská

Špicberky/Dánsko a UK

1c

 

 

Kanada a Grónsko/Irsko

2

 

 

Branta ruficollis – berneška rudokrká

Severní Sibiř/Černé moře a Kaspické moře

1a 1b 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus – husice egyptská

Západní Afrika

2

 

 

Východní a jižní Afrika

 

 

1

Tadorna ferruginea – husice rezavá

Severozápadní Afrika

1c

 

 

Východní Středomoří a Černé moře/SV Afrika

2

 

 

Západní Asie a Kaspické moře/Írán a Irák

 

1

 

Tadorna cana – husice šedohlavá

Jižní Afrika

 

1

 

Tadorna tadorna – husice liščí

Severozápadní Evropa

 

2a

 

Černé moře a Středomoří

3c

 

 

Západní Asie/Kaspické moře a Střední východ

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis – pižmovka ostruhatá

Západní Afrika

 

 

1

Východní Afrika (od Súdánu po Zambii)

 

 

1

Plectropterus gambensis niger – pižmovka ostruhatá

Jižní Afrika

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos – pižmovka hřebenatá

Západní Afrika

 

1

 

Jižní a východní Afrika

 

 

1

Nettapus auritus – kachnička pestrá

Západní Afrika

1c

 

 

Jižní a východní Afrika

 

 

(1)

Anas capensis – čírka popelavá

Východní Afrika (Rift Valley)

1c

 

 

Kotlina Čadského jezera2

1c

 

 

Jižní Afrika (na severu po Angolu a Zambii)

 

 

1

Anas strepera strepera – kopřivka obecná holarktická

Severozápadní Evropa

 

1

 

Severovýchodní Evropa/Černé moře a Středomoří

 

2c

 

Západní Sibiř/JZ Asie a SV Afrika

 

 

(1)

Anas penelope – hvízdák eurasijský

Západní Sibiř a SV Evropa/SZ Evropa

 

 

1

Z Sibiř a SV Evropa/Černé moře a Středomoří

 

2c

 

Západní Sibiř/JZ Asie a SV Afrika

 

2c

 

Anas platyrhynchos platyrhynchos – kachna divoká holarktická

Severozápadní Evropa

 

 

1

Severní Evropa/západní Středomoří

 

 

1

Východní Evropa/Černé moře a východní Středomoří

 

2c

 

Západní Sibiř/severozápadní Asie

 

 

(1)

Anas undulata undulata – kachna žlutozobá

Jižní Afrika

 

 

1

Anas clypeata – lžičák pestrý

Severozápadní a střední Evropa (zim)

 

1

 

Z Sibiř, SV a V Evropa/J Evropa a západní Afrika

 

2c

 

Z Sibiř/JZ Asie, SV a východní Afrika

 

2c

 

Anas erythrorhyncha – ostralka rudozobá

Jižní Afrika

 

 

1

Východní Afrika

 

 

1

Madagaskar

2

 

 

Anas acuta – ostralka štíhlá

Severozápadní Evropa

 

1

 

Z Sibiř, SV a V Evropa/J Evropa a západní Afrika

 

2c

 

Západní Sibiř/JZ Asie a východní Afrika

 

 

(1)

Anas querquedula – čírka modrá

Západní Sibiř a Evropa/západní Afrika

 

2c

 

Západní Sibiř/JZ Asie, SV a východní Afrika

 

 

(1)

Anas crecca crecca – čírka obecná eurasijská

Severozápadní Evropa

 

 

1

Z Sibiř a SV Evropa/Černé moře a Středomoří

 

 

1

Západní Sibiř/JZ Asie a SV Afrika

 

2c

 

Anas hottentota – čírka hottentotská

Kotlina Čadského jezera

1c

 

 

Východní Afrika (na jihu po S Zambii)

 

1

 

Jižní Afrika (na severu po J Zambii)

 

1

 

Marmaronetta angustirostris – čírka úzkozobá

Západní Středomoří/Z Středomoří a Z Afrika

1a 1b 1c

 

 

Východní Středomoří

1a 1b 1c

 

 

Severozápadní Asie

1a 1b 2

 

 

Netta rufina – zrzohlávka rudozobá

SZ a střední Evropa/západní Středomoří

 

1

 

Černé moře a východní Středomoří

3c

 

 

Západní a střední Asie/severozápadní Asie

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea – zrzohlávka rudooká

Jižní a východní Afrika

 

 

1

Aythya ferina – polák velký

Severovýchodní Evropa/severozápadní Evropa

 

 

1

Střední a SV Evropa/Černé moře a Středomoří

 

 

1

Západní Sibiř/severozápadní Asie

 

2c

 

Aythya nyroca – polák malý

Západní Středomoří/severní a západní Afrika

1a 1c

 

 

Východní Evropa/V Středomoří a Sahelská Afrika

1a 3c

 

 

Západní Asie/JZ Asie a SV Afrika

1a 3c

 

 

Aythya fuligula – polák chocholačka

Severozápadní Evropa (zim)

 

 

1

Střední Evropa, Černé moře a Středomoří (zim)

 

 

1

Západní Sibiř/JZ Asie a SV Afrika

 

 

(1)

Aythya marila marila – polák kaholka eurosibiřská

Severní Evropa/západní Evropa

 

 

1

Západní Sibiř/Černé moře a Kaspické moře

 

 

1

Somateria mollissima mollissima – kajka mořská evropská

Baltské moře, Dánsko a Nizozemsko

 

 

1

Norsko a Rusko

 

 

1

Somateria mollissima borealis – kajka mořská atlantská

Špicberky a Ostrovy Františka Josefa (hnízd)

 

1

 

Somateria spectabilis – kajka královská

Východní Grónsko, SV Evropa a západní Sibiř

 

 

1

Polysticta stelleri – kajka bělohlavá

Západní Sibiř/severovýchodní Evropa

1a

1

 

Clangula hyemalis – hoholka lední

Island a Grónsko

 

 

1

Západní Sibiř/severní Evropa

 

 

1

Melanitta nigra nigra – turpan černý evropský

Z Sibiř a S Evropa/Z Evropa a SZ Afrika

 

2a

 

Melanitta fusca fusca – turpan hnědý evropský

Západní Sibiř a severní Evropa/SZ Evropa

 

2a

 

Černé moře a Kaspické moře

1c

 

 

Bucephala clangula clangula – hohol severní eurosibiřský

Severozápadní a střední Evropa (zim)

 

 

1

Severovýchodní Evropa/Jaderské moře

 

1

 

Západní Sibiř a severovýchodní Evropa/Černé moře

2

 

 

Západní Sibiř/Kaspické moře

2

 

 

Mergellus albellus – morčák malý

Severozápadní a střední Evropa (zim)

3a

 

 

Severovýchodní Evropa/Černé moře a východní Středomoří

 

1

 

Západní Sibiř/severozápadní Asie

3c

 

 

Mergus serrator serrator – morčák prostřední

Severozápadní a střední Evropa (zim)

 

 

1

Severovýchodní Evropa/Černé moře a Středomoří

 

1

 

Západní Sibiř/jihozápadní a střední Asie

1c

 

 

Mergus merganser merganser – morčák velký eurosibiřský

Severozápadní a střední Evropa (zim)

 

 

1

Severovýchodní Evropa/Černé moře

1c

 

 

Západní Sibiř/Kaspické moře

2

 

 

GRUIDAE – jeřábovití

Balearica pavonina pavonina – jeřáb paví

Západní Afrika (od Senegalu po Čad)

2

 

 

Balearica pavonina ceciliae – jeřáb paví

Východní Afrika (od Súdánu po Ugandu)

3c

 

 

Balearica regulorum regulorum – jeřáb královský

Jižní Afrika (na severu po Angolu a J Zimbabwe)

1c

 

 

Balearica regulorum gibbericeps – jeřáb královský

Východní Afrika (od Keni po Mosambik)

3c

 

 

Grus leucogeranus – jeřáb bílý

Írán (zim)

1a 1b 1c

 

 

Grus virgo – jeřáb panenský

Černé moře (Ukrajina)/severovýchodní Afrika

1c

 

 

Turecko (hnízd)

1c

 

 

Kalmykie/severovýchodní Afrika

 

1

 

Grus paradisea – jeřáb rajský

Výběžek jižní Afriky

1b 2

 

 

Grus carunculatus – jeřáb bradavičnatý

Střední a jižní Afrika

1b 1c

 

 

Grus grus – jeřáb popelavý

Severozápadní Evropa/Iberie a Maroko

 

1

 

Severovýchodní a střední Evropa/severní Afrika

 

1

 

V Evropa/Turecko, Střední východ a SV Afrika

3c

 

 

Turecko a Gruzie (hnízd)

1c

 

 

Západní Sibiř/jižní Asie

 

(1)

 

RALLIDAE – chřástalovití

Sarothrura elegans elegans – chřástal žlutoskvrnný

SV, východní a jižní Afrika

 

 

(1)

Sarothrura elegans reichenovi – chřástal žlutoskvrnný

JZ až střední Afrika

 

 

(1)

Sarothrura boehmi – chřástal Böhmův

Střední Afrika

1c

 

 

Sarothrura ayresi – chřástal Ayresův

Etiopie a jižní Afrika

1a 1b 1c

 

 

Rallus aquaticus aquaticus – chřástal vodní evropský

Evropa a severní Afrika

 

 

1

Rallus aquaticus korejewi – chřástal vodní středoasijský

Západní Sibiř/severozápadní Asie

 

 

(1)

Rallus caerulescens – chřástal rákosní

Jižní a východní Afrika

 

 

(1)

Crecopsis egregia – chřástal africký

Subsaharská Afrika

 

 

(1)

Crex crex – chřástal polní

Evropa a západní Asie/subsaharská Afrika

1b

2c

 

Amaurornis flavirostris – chřástal žlutozobý

Subsaharská Afrika

 

 

1

Porzana parva parva – chřástal malý

Západní Eurasie/Afrika

 

2c

 

Porzana pusilla intermedia – chřástal nejmenší evropský

Evropa (hnízd)

2

 

 

Porzana porzana – chřástal kropenatý

Evropa/Afrika

 

2c

 

Aenigmatolimnas marginalis – chřástal žíhaný

Subsaharská Afrika

(2)

 

 

Porphyrio alleni – slípka Allenova

Subsaharská Afrika

 

 

(1)

Gallinula chloropus chloropus – slípka zelenonohá euroasijská

Evropa a severní Afrika

 

 

1

Západní a severozápadní Asie

 

 

(1)

Gallinula angulata – slípka drobná

Subsaharská Afrika

 

 

(1)

Fulica cristata – lyska hřebenatá

Subsaharská Afrika

 

 

1

Španělsko a Maroko

1c

 

 

Fulica atra atra – lyska černá palearktická

Severozápadní Evropa (zim)

 

 

1

Černé moře a Středomoří (zim)

 

 

1

Severozápadní Asie (zim)

 

 

(1)

DROMADIDAE – pobřežníkovití

Dromas ardeola – pobřežník černobílý

Severozápadní Indický oceán, Rudé moře a Záliv

3a

 

 

HAEMATOPODIDAE – ústřičníkovití

Haematopus ostralegus ostralegus – ústřičník velký evropský

Evropa/jižní a západní Evropa a SZ Afrika

 

 

1

Haematopus ostralegus longipes – ústřičník velký středoasijský

JV Eur a Z Asie/JZ Asie a SV Afrika

 

 

(1)

Haematopus moquini – ústřičník jihoafrický

Pobřeží jižní Afriky

1c

 

 

RECURVIROSTRIDAE – tenkozobcovití

Himantopus himantopus himantopus – psila čáponohá euroasijská

Subsaharská Afrika (kromě jihu)

 

 

(1)

Jižní Afrika („meridionalis“)

2

 

 

JZ Evropa a severozápadní Afrika/západní Afrika

 

1

 

Střední Evropa a V Středomoří/S-střední Afrika

 

1

 

Z, C a JZ Asie/JZ Asie a SV Afrika

 

(1)

 

Recurvirostra avosetta – tenkozobec opačný

Jižní Afrika

2

 

 

Východní Afrika

 

(1)

 

Západní Evropa a severozápadní Afrika (hnízd)

 

1

 

Jihovýchodní Evropa, Černé moře a Turecko (hnízd)

(3c)

 

 

Západní a severozápadní Asie/východní Afrika

2

 

 

BURHINIDAE – dytíkovití

Burhinus senegalensis senegalensis – dytík africký

Západní Afrika

(2)

 

 

Burhinus senegalensis inornatus – dytík africký

Severovýchodní a východní Afrika

(2)

 

 

GLAREOLIDAE – ouhorlíkovití

Pluvianus aegyptius aegyptius – běhulík pestrý

Západní Afrika

 

(1)

 

Východní Afrika

(2)

 

 

Glareola pratincola pratincola – ouhorlík stepní středomořský

Západní Evropa a SZ Afrika/západní Afrika

2

 

 

Černé moře a V Středomoří/V Sahelské oblasti

2

 

 

JZ Asie/JZ Asie a SV Afrika

 

(1)

 

Glareola nordmanni – ouhorlík černokřídlý

JV Evropa a západní Asie/jižní Afrika

3b 3c

 

 

Glareola ocularis – ouhorlík madagaskarský

Madagaskar/východní Afrika

(2)

 

 

Glareola nuchalis nuchalis – ouhorlík skalní

Východní a střední Afrika

 

(1)

 

Glareola nuchalis liberiae – ouhorlík skalní

Západní Afrika

(2)

 

 

Glareola cinerea cinerea – ouhorlík bělolící

JV Západní Afrika a střední Afrika

(2)

 

 

CHARADRIIDAE – kulíkovití

Pluvialis apricaria apricaria – kulík zlatý západoevropský

Velká Británie, Irsko, Dánsko, Německo a Balt (hnízd)

3c*

 

 

Pluvialis apricaria altifrons – kulík zlatý severoevropský

Island a Faerské ostrovy/východní pobřeží Atlantiku

 

 

1

Severní Evropa/západní Evropa a SZ Afrika

 

 

1

Severní Sibiř/Kaspické moře a Malá Asie

 

(1)

 

Pluvialis fulva – kulík pacifický

Severní-střední Sibiř/jižní a JZ Asie, SV Afrika

 

(1)

 

Pluvialis squatarola – kulík bledý

Z Sibiř a Kanada/Z Evropa a Z Afrika

 

 

1

C a V Sibiř/JZ Asie, východní a jižní Afrika

 

1

 

Charadrius hiaticula hiaticula – kulík písečný evropský

Severní Evropa/Evropa a severní Afrika

 

1

 

Charadrius hiaticula psammodroma – kulík písečný

Kanada, Grónsko a Island/Z a J Afrika

 

(2c)

 

Charadrius hiaticula tundrae – kulík písečný sibiřský

SV Evropa a Sibiř/JZ Asie, V a J Afrika

 

 

(1)

Charadrius dubius curonicus – kulík říční eurosibiřský

Evropa a severozápadní Afrika/západní Afrika

 

 

1

Západní a severozápadní Asie/východní Afrika

 

 

(1)

Charadrius pecuarius pecuarius – kulík africký

Jižní a východní Afrika

 

 

(1)

Západní Afrika

 

(1)

 

Charadrius tricollaris tricollaris – kulík třípásý

Jižní a východní Afrika

 

 

1

Charadrius forbesi – kulík Forbesův

Západní a střední Afrika

 

(1)

 

Charadrius pallidus pallidus – kulík krotký

Jižní Afrika

2

 

 

Charadrius pallidus venustus – kulík krotký

Východní Afrika

1c

 

 

Charadrius alexandrinus alexandrinus – kulík mořský euroasijský

Západní Evropa a západní Středomoří/západní Afrika

3c

 

 

Černé moře a V Středomoří/V Sahelské oblasti

3c

 

 

JZ a střední Asie/JZ Asie a SV Afrika

 

(1)

 

Charadrius marginatus mechowi – kulík proměnlivý

Jižní a východní Afrika

2

 

 

Západní až Z-střední Afrika

2

 

 

Charadrius mongolus pamirensis – kulík menší

Z-střední Asie/JZ Asie a východní Afrika

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii columbinus – kulík pouštní

Turecko a JZ Asie/V Středomoří a Rudé moře

1c

 

 

Charadrius leschenaultii crassirostris – kulík pouštní

Kaspické moře a JZ Asie/Arabský pol. a SV Afrika

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii leschenaultii – kulík pouštní

Střední Asie/východní a jižní Afrika

 

(1)

 

Charadrius asiaticus – kulík kaspický

JV Evropa a západní Asie/V a J-střední Afrika

3c

 

 

Eudromias morinellus – kulík hnědý

Evropa/severozápadní Afrika

(3c)

 

 

Asie/Střední východ

 

(1)

 

Vanellus vanellus – čejka chocholatá

Evropa/Evropa a severní Afrika

 

2c

 

Západní Asie/severozápadní Asie

 

 

(1)

Vanellus spinosus – čejka trnitá

Černé moře a Středomoří (hnízd)

 

1

 

Vanellus albiceps – čejka laločnatá

Západní a střední Afrika

 

(1)

 

Vanellus senegallus senegallus – čejka hnědá

Západní Afrika

 

(1)

 

Vanellus senegallus solitaneus – čejka hnědá

Jihozápadní Afrika

 

(1)

 

Vanellus senegallus lateralis – čejka hnědá

Východní a jihovýchodní Afrika

 

1

 

Vanellus lugubris – čejka šedoprsá

Jihozápadní Afrika

2

 

 

Střední a východní Afrika

3c

 

 

Vanellus melanopterus minor – čejka černokřídlá

Jižní Afrika

1c

 

 

Vanellus coronatus coronatus – čejka korunkatá

Východní a jižní Afrika

 

 

1

Střední Afrika

(2)

 

 

Vanellus coronatus xerophilus – čejka korunkatá

Jihozápadní Afrika

 

(1)

 

Vanellus superciliosus – čejka hnědoprsá

Západní a střední Afrika

(2)

 

 

Vanellus gregarius – keptuška stepní

JV Evropa a západní Asie/severovýchodní Afrika

1a 1b 1c

 

 

Středoasijské republiky/SZ Indie

1a 1b 1c

 

 

Vanellus leucurus – keptuška běloocasá

JZ Asie/JZ Asie a severovýchodní Afrika

2

 

 

Středoasijské republiky/jižní Asie

 

(1)

 

SCOLOPACIDAE – slukovití

Scolopax rusticola – sluka lesní

Evropa/jižní a západní Evropa a severní Afrika

 

 

1

Západní Sibiř/severozápadní Asie (Kaspické moře)

 

 

(1)

Gallinago stenura – bekasina sibiřská

Severní Sibiř/jižní Asie a východní Afrika

 

 

(1)

Gallinago media – bekasina větší

Skandinávie/pravděpodobně Západní Afrika

 

1

 

Západní Sibiř a SV Evropa/jihovýchodní Afrika

 

2c

 

Gallinago gallinago gallinago – bekasina otavní euroasijská

Evropa/jižní a západní Evropa a SZ Afrika

 

2c

 

Západní Sibiř/severozápadní Asie a Afrika

 

 

1

Gallinago gallinago faeroeensis – bekasina otavní islandská

Island, Faerské ostrovy a severní Skotsko/Irsko

 

 

1

Lymnocryptes minimus – slučka malá

Severní Evropa/J a Z Evropa a západní Afrika

 

2b

 

Západní Sibiř/JZ Asie a SV Afrika

 

(1)

 

Limosa limosa limosa – břehouš černoocasý evropský

Západní Evropa/SZ a západní Afrika

 

2c

 

Východní Evropa/střední a východní Afrika

 

2c

 

Západní-střední Asie/JZ Asie a východní Afrika

 

(1)

 

Limosa limosa islandica – břehouš černoocasý islandský

Island/západní Evropa

3a*

 

 

Limosa lapponica lapponica – břehouš rudý eurosibiřský

Severní Evropa/západní Evropa

 

2a

 

Limosa lapponica taymyrensis – břehouš rudý

Západní Sibiř/západní a jihozápadní Afrika

 

2a 2c

 

Limosa lapponica menzbieri – břehouš rudý

Střední Sibiř/jižní a JZ Asie a východní Afrika

 

 

(1)

Numenius phaeopus phaeopus – koliha malá eurosibiřská

Severní Evropa/západní Afrika

 

 

(1)

Západní Sibiř/jižní a východní Afrika

 

 

(1)

Numenius phaeopus islandicus – koliha malá islandská

Island, Faerské ostrovy a Skotsko/západní Afrika

 

 

1

Numenius phaeopus alboaxillaris – koliha malá

Severozápadní Asie/východní Afrika

1c

 

 

Numenius tenuirostris – koliha tenkozobá

Střední Sibiř/Středomoří a JZ Asie

1a 1b 1c

 

 

Numenius arquata arquata – koliha velká evropská

Evropa/Evropa, severní a západní Afrika

 

 

1

Numenius arquata orientalis – koliha velká sibiřská

Západní Sibiř/JZ Asie, V a J Afrika

3c

 

 

Numenius arquata suschkini – koliha velká

Jihovýchodní Evropa a severozápadní Asie (hnízd)

2

 

 

Tringa erythropus – vodouš tmavý

S Evropa/jižní Evropa, severní a západní Afrika

 

 

(1)

Západní Sibiř/JZ Asie, SV a východní Afrika

 

(1)

 

Tringa totanus totanus – vodouš rudonohý evropský

SZ Evropa/Z Evropa, SZ a západní Afrika

 

2c

 

Střední a východní Evropa/východní Středomoří a Afrika

 

2c

 

Tringa totanus britannica – vodouš rudonohý anglický

Velká Británie a Irsko/Velká Británie, Irsko, Francie

 

2c

 

Tringa totanus ussuriensis – vodouš rudonohý

Západní Asie/JZ Asie, SV a východní Afrika

 

 

(1)

Tringa totanus robusta – vodouš rudonohý islandský

Island a Faerské ostrovy/západní Evropa

 

 

1

Tringa stagnatilis – vodouš štíhlý

Východní Evropa/západní a střední Afrika

 

(1)

 

Západní Asie/JZ Asie, východní a jižní Afrika

 

(1)

 

Tringa nebularia – vodouš štíhlý (šedý)

Severní Evropa/JZ Evropa, SZ a západní Afrika

 

 

1

Západní Sibiř/JZ Asie, V a J Afrika

 

 

(1)

Tringa ochropus – vodouš kropenatý

Severní Evropa/J a Z Evropa, západní Afrika

 

 

1

Západní Sibiř/JZ Asie, SV a východní Afrika

 

 

(1)

Tringa glareola – vodouš bahenní

Severozápadní Evropa/západní Afrika

 

2c

 

SV Evropa a Z Sibiř/východní a jižní Afrika

 

 

(1)

Tringa cinerea – vodouš malý

SV Evropa a Z Sibiř/JZ Asie, V a J Afrika

 

 

1

Tringa hypoleucos – pisík obecný

Západní a střední Evropa/západní Afrika

 

 

1

V Evropa a Z Sibiř/střední, V a J Afrika

 

 

(1)

Arenaria interpres interpres – kamenáček pestrý

SV Kanada a Grónsko/Z Evropa a SZ Afrika

 

1

 

Severní Evropa/západní Afrika

 

1

 

Západní a střední Sibiř/JZ Asie, V a J Afrika

 

 

(1)

Calidris tenuirostris – jespák velký

Východní Sibiř/JZ Asie a Z Jižní Asie

1c

 

 

Calidris canutus canutus – jespák rezavý severosibiřský

Severní Sibiř/Západní a jižní Afrika

 

2a 2c

 

Calidris canutus islandica – jespák rezavý islandský

SV Kanada a Grónsko/západní Evropa

 

2a 2c

 

Calidris alba – jespák písečný

Východní Atlantik Evropa, západní a jižní Afrika (zim)

 

 

1

Severozápadní Asie, východní a jižní Afrika (zim)

 

 

1

Calidris minuta – jespák malý

S Evropa/J Evropa, severní a západní Afrika

 

(2c)

 

Západní Sibiř/JZ Asie, V a J Afrika

 

 

(1)

Calidris temminckii – jespák šedý

Fennoskandie (Baltský štít)/severní a západní Afrika

 

(1)

 

SV Evropa a Z Sibiř/JZ Asie a východní Afrika

 

 

(1)

Calidris maritima maritima – jespák mořský

Severní a západní Evropa (kromě Islandu) (zim)

 

1

 

Calidris alpina alpina – jespák obecný severoevropský

SV Evropa a SZ Sibiř/Z Evropa a SZ Afrika

 

 

1

Calidris alpina centralis – jespák obecný

Střední Sibiř/JZ Asie a SV Afrika

 

 

(1)

Calidris alpina schinzii – jespák obecný baltský

Island a Grónsko/SZ a západní Afrika

 

 

1

Velká Británie a Irsko/JZ Evropa a SZ Afrika

2

 

 

Baltské moře/JZ Evropa a SZ Afrika

1c

 

 

Calidris alpina arctica – jespák obecný grónský

SV Grónsko/západní Afrika

3a

 

 

Calidris ferruginea – jespák křivozobý

Západní Sibiř/západní Afrika

 

 

1

Střední Sibiř/JZ Asie, V a J Afrika

 

 

1

Limicola falcinellus falcinellus – jespáček ploskozobý evropský

Severní Evropa/JZ Asie a Afrika

3c

 

 

Philomachus pugnax – jespák bojovný

Severní Evropa a západní Sibiř/západní Afrika

 

2c

 

Severní Sibiř/JZ Asie, V a J Afrika

 

(2c)

 

Phalaropus lobatus – lyskonoh úzkozobý

Západní Eurasie/Arabské moře

 

 

1

Phalaropus fulicaria – lyskonoh ploskozobý

Kanada a Grónsko/Atlantické pobřeží Afriky

 

 

(1)

LARIDAE – rackovití

Larus leucophthalmus – racek bělooký

Rudé moře a přilehlá pobřeží

1a 2

 

 

Larus hemprichii – racek arabský

Rudé moře, Záliv, Arabský poloostrov a V Afrika

 

2a

 

Larus canus canus – racek bouřní severoevropský

SZ a stř. Evropa/Atlantické pobřeží a Středomoří

 

2c

 

Larus canus heinei – racek bouřní západosibiřský

SV Evropa a Z Sibiř/Černé moře a Kaspické moře

 

(1)

 

Larus audouini – racek zelenonohý

Středomoří/S a Z pobřeží Afriky

1a 3a

 

 

Larus marinus – racek mořský

Severní a západní Evropa

 

 

1

Larus dominicanus vetula – racek jižní (dominikánský)

Pobřeží jižní Afriky

 

1

 

Larus hyperboreus hyperboreus – racek šedý atlantský

Špicberky a S Rusko (hnízd)

 

 

(1)

Larus hyperboreus leuceretes – racek šedý

Kanada, Grónsko a Island (hnízd)

 

 

(1)

Larus glaucoides glaucoides – racek polární

Grónsko/Island a severozápadní Evropa

 

 

1

Larus argentatus argentatus – racek stříbřitý severoevropský

Severní a severozápadní Evropa

 

 

1

Larus argentatus argenteus – racek stříbřitý

Island a západní Evropa

 

 

1

Larus heuglini – racek západosibiřský

SV Evropa a Z Sibiř/JZ Asie a SV Afrika

 

 

(1)

Larus (heuglini) barabensis – racek (západosibiřský)

Jihozápadní Sibiř/severozápadní Asie

 

 

(1)

Larus armenicus – racek arménský

Arménie, východní Turecko a SZ Írán

3a

 

 

Larus cachinnans cachinnans – racek bělohlavý

Černé moře a západní Asie/JZ Asie, SV Afrika

 

 

1

Larus cachinnans michahellis – racek bělohlavý

Středomoří, Iberie a Maroko

 

 

1

Larus fuscus fuscus – racek žlutonohý skandinávský

SV Evropa/Černé moře, JZ Asie a východní Afrika

 

(2c)

 

Larus fuscus graellsii – racek žlutonohý anglický

Západní Evropa/Středomoří a západní Afrika

 

 

1

Larus ichthyaetus – racek velký

Černé moře a Kaspické moře/severozápadní Asie

3a

 

 

Larus cirrocephalus poiocephalus – racek šedohlavý

Západní Afrika

 

(1)

 

Střední a východní Afrika

 

 

(1)

Pobřeží jižní Afriky (kromě Madagaskaru)

 

(1)

 

Larus hartlaubii – racek kapský

Pobřeží jihozápadní Afriky

 

1

 

Larus ridibundus – racek chechtavý

Z Evropa/Z Evropa, Z Středomoří, západní Afrika

 

 

1

East Evropa/Černé moře a východní Středomoří

 

 

1

Západní Asie/JZ Asie a SV Afrika

 

 

(1)

Larus genei – racek tenkozobý

Západní Afrika (hnízd)

2

 

 

Černé moře a Středomoří (hnízd)

 

2a

 

Západní, jihozápadní a jižní Asie (hnízd)

 

2a

 

Larus melanocephalus – racek černohlavý

Z Evropa, Středomoří a SZ Afrika

 

2a

 

Larus minutus – racek malý

Střední a V Evropa/JZ Evropa a Z Středomoří

 

1

 

Z Asie/V Středomoří, Černé moře a Kaspické moře

 

(1)

 

Xema sabini sabini – racek Sabinův

Kanada a Grónsko/JV Atlantik

 

 

(1)

Sterna nilotica nilotica – rybák černozobý euroasijský

Západní Evropa/západní Afrika

2

 

 

Černé moře a východní Středomoří/východní Afrika

3c

 

 

Západní a střední Asie/severozápadní Asie

2

 

 

Sterna caspia caspia – rybák velkozobý

Jižní Afrika (hnízd)

1c

 

 

Západní Afrika (hnízd)

 

1

 

Evropa (hnízd)

1c

 

 

Kaspické moře (hnízd)

2

 

 

Sterna maxima albidorsalis – rybák královský

Západní Afrika (hnízd)

 

2a

 

Sterna bengalensis bengalensis – rybák oranžovozobý

Záliv/jižní Asie

 

2a

 

Sterna bengalensis par – rybák oranžovozobý

Rudé moře/východní Afrika

3a

 

 

Sterna bengalensis emigrata – rybák oranžovozobý

J Středomoří/pobřeží SZ a západní Afriky

1c

 

 

Sterna bergii bergii – rybák chocholatý

Jižní Afrika (od Angoly po Mosambik)

2

 

 

Sterna bergii enigma – rybák chocholatý

Madagaskar a Mosambik/jižní Afrika

1c

 

 

Sterna bergii thalassina – rybák chocholatý

Východní Afrika a Seychely

1c

 

 

Sterna bergii velox – rybák chocholatý

Rudé moře a severovýchodní Afrika

3a

 

 

Sterna sandvicensis sandvicensis – rybák severní evropský

Západní Evropa/západní Afrika

 

2a

 

Černé moře a Středomoří (hnízd)

3a 3c

 

 

Západní a střední Asie/jihozápadní a jižní Asie

 

2a

 

Sterna dougallii dougallii – rybák rajský

Jižní Afrika

1c

 

 

Východní Afrika

3a

 

 

Evropa (hnízd)

1c

 

 

Sterna dougallii arideensis – rybák rajský

Madagaskar, Seychely a Maskarény

2

 

 

Sterna dougallii bangsi – rybák rajský

S Arabské moře (Omán)

1c

 

 

Sterna vittata vittata – rybák jižní

Ostrov prince Edwarda, Marion, Crozet a Kerguelenovy ostrovy/jižní Afrika

1c

 

 

Sterna vittata tristanensis – rybák jižní

Ostrovy Tristan da Cunha a Gough/jižní Afrika

1c

 

 

Sterna hirundo hirundo – rybák obecný holarktický

Jižní a západní Evropa (hnízd)

 

 

1

Severní a východní Evropa (hnízd)

 

 

1

Západní Asie (hnízd)

 

 

(1)

Sterna paradisaea – rybák dlouhoocasý

Západní Eurasie (hnízd)

 

 

1

Sterna albifrons albifrons – rybák malý euroasijský

Východní Atlantik (hnízd)

3b

 

 

Černé moře a východní Středomoří (hnízd)

3c

 

 

Kaspické moře (hnízd)

2

 

 

Sterna albifrons guineae – rybák malý nigerský

Západní Afrika (hnízd)

1c

 

 

Sterna saundersi – rybák arabský

Z jižní Asie, Rudé moře, Záliv a východní Afrika

 

(1)

 

Sterna balaenarum – rybák damarský

Namibie a jižní Afrika/Atlantické pobřeží po Ghanu

2

 

 

Sterna repressa – rybák bělolící

Z jižní Asie, Rudé moře, Záliv a východní Afrika

 

2c

 

Chlidonias hybridus hybridus – rybák bahenní evropský

Západní Evropa a severozápadní Afrika (hnízd)

3c

 

 

Černé moře a východní Středomoří (hnízd)

 

 

(1)

Kaspické moře (hnízd)

 

(1)

 

Chlidonias hybridus sclateri – rybák bahenní africký

Východní Afrika (Keňa a Tanzanie)

1c

 

 

Jižní Afrika (od Malawi a Zambie po jižní Afriku)

(2)

 

 

Chlidonias leucopterus – rybák bělokřídlý

Východní Evropa a západní Asie/Afrika

 

 

(1)

Chlidonias niger niger – rybák černý euroasijský

Evropa a západní Asie/atlantické pobřeží Afriky

 

2c

 

RYNCHOPIDAE – zobounovití

Rynchops flavirostris – zoboun africký

Pobřeží západní Afriky a střední Afrika

2

 

 

Východní a jižní Afrika

2

 

 


(1)  Přijatý na druhém zasedání smluvních stran, které se uskutečnilo ve dnech 25.–27. září 2002 v Bonnu, Německo.