23.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/61


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. prosince 2005

o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994

(2005/929/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. března 2004 zmocnila Rada Komisi zahájit jednání s některými dalšími členy Světové obchodní organizace (WTO) podle článku XXIV.6 Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 v průběhu přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii.

(2)

Jednání vedla Komise v konzultaci s výborem zřízeným článkem 133 Smlouvy a v rámci směrnic pro jednání vydaných Radou.

(3)

Komise dokončila jednání o dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII GATT 1994. Uvedená dohoda ve formě výměny dopisů by proto měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII GATT 1994 s ohledem na odvolání určitých koncesí ve vztahu k odvolání listin České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Společenství (1).

V Bruselu dne 13. prosince 2005.

Za Radu

J. GRANT

předseda


(1)  Den vstupu dohody v platnost bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994

V Bruselu dne 13. prosince 2005

Vážený pane,

v návaznosti na zahájení jednání mezi Evropským společenstvím (ES) a Korejskou republikou podle článku XXIV.6 a článku XXVIII GATT 1994 týkajících se změny koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k ES bylo mezi ES a Korejskou republikou, s cílem ukončit jednání zahájená po oznámení ES ze dne 19. ledna 2004 pro WTO v souladu s článkem XXIV.6 GATT 1994, dohodnuto následující:

ES souhlasí, že do svých listin pro celní území ES 25 zahrne i koncese, které byly součástí jeho předchozí listiny.

ES souhlasí, že zavede tyto nižší uplatňované sazby:

 

8525 40 99: nižší uplatňovaná sazba ve výši 12,5 %,

 

3903 19 00: nižší uplatňovaná sazba ve výši 4 %,

 

8521 10 30: nižší uplatňovaná sazba ve výši 13,0 %,

 

8527 31 91: nižší uplatňovaná sazba ve výši 11,4 %.

Uvedené nižší uplatňované sazby se budou uplatňovat po dobu tří let nebo dokud nedosáhne provádění výsledků kola jednání rozvojové agendy z Dohá výše uvedené úrovně cel, podle toho, co nastane dříve. Nižší uplatňovaná sazba pro produkty kódu 8525 40 99 se však bude uplatňovat po dobu čtyř let nebo dokud nedosáhne provádění výsledků kola jednání rozvojové agendy z Dohá výše uvedené úrovně cel, podle toho, co nastane dříve. Výše uvedené lhůty začínají dnem provedení.

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy po zvážení smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy obdrží ES od Korejské republiky řádně vyhotovený dopis o dohodě. ES se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, aby zajistilo, že náležitá prováděcí opatření vstoupí v platnost nejpozději 1. ledna 2006.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištěné o mé nejhlubší úctě.

Za Evropské společenství

Image

V Bruselu dne 13. prosince 2005

Vážený pane,

odkazuji na Váš dopis tohoto znění:

„v návaznosti na zahájení jednání mezi Evropským společenstvím (ES) a Korejskou republikou podle článku XXIV.6 a článku XXVIII GATT 1994 týkajících se změny koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k ES bylo mezi ES a Korejskou republikou, s cílem ukončit jednání zahájená po oznámení ES ze dne 19. ledna 2004 pro WTO v souladu s článkem XXIV.6 GATT 1994, dohodnuto následující:

ES souhlasí, že do svých listin pro celní území ES 25 zahrne i koncese, které byly součástí jeho předchozí listiny.

ES souhlasí, že zavede tyto nižší uplatňované sazby:

 

8525 40 99: nižší uplatňovaná sazba ve výši 12,5 %,

 

3903 19 00: nižší uplatňovaná sazba ve výši 4 %,

 

8521 10 30: nižší uplatňovaná sazba ve výši 13,0 %,

 

8527 31 91: nižší uplatňovaná sazba ve výši 11,4 %.

Uvedené nižší uplatňované sazby se budou uplatňovat po dobu tří let nebo dokud nedosáhne provádění výsledků kola jednání rozvojové agendy z Dohá výše uvedené úrovně cel, podle toho, co nastane dříve. Nižší uplatňovaná sazba pro produkty kódu 8525 40 99 se však bude uplatňovat po dobu čtyř let nebo dokud nedosáhne provádění výsledků kola jednání rozvojové agendy z Dohá výše uvedené úrovně cel, podle toho, co nastane dříve. Výše uvedené lhůty začínají dnem provedení.

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy po zvážení smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy obdrží ES od Korejské republiky řádně vyhotovený dopis o dohodě. ES se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, aby zajistilo, že náležitá prováděcí opatření vstoupí v platnost nejpozději 1. ledna 2006.“

Mám tu čest vyjádřit souhlas své vlády.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištěné o mé nejhlubší úctě.

Za Korejskou republiku

Image