16.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/61


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. září 2005

o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech jménem Společenství

(2005/790/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, není nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (1) pro Dánsko závazné ani použitelné.

(2)

Rada rozhodnutím ze dne 8. května 2003 výjimečně zmocnila Komisi, aby sjednala dohodu mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím rozšiřující na Dánsko působnost výše uvedeného nařízení.

(3)

Komise sjednala tuto dohodu s Dánským královstvím jménem Společenství.

(4)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Spojené království a Irsko účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(5)

V souladu s články 1 a 2 výše uvedeného Protokolu o postavení Dánska se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí a není pro ně závazné ani použitelné.

(6)

Uvedená dohoda, parafována v Bruselu dne 17. ledna 2005, by měla být podepsána.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech se schvaluje jménem Společenství, s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření uvedené dohody.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství, s výhradou jejího uzavření.

V Bruselu dne 20. září 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2245/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 10).


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, dále jen „Dánsko“,

na straně druhé,

S PŘÁNÍM sjednotit pravidla pro určení příslušnosti v občanských a obchodních věcech a zjednodušit formality s ohledem na rychlé a jednoduché uznávání a výkon soudních rozhodnutí v rámci Společenství,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE dne 27. září 1968 uzavřely členské státy podle čl. 293 čtvrté odrážky Smlouvy o založení Evropského společenství Bruselskou úmluvu o příslušnosti a o výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (1) (dále jen „Bruselská úmluva“), ve znění úmluv o přistoupení nových členských států k této úmluvě. Dne 16. září 1988 uzavřely členské státy a státy ESVO Luganskou úmluvu o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (2), což je úmluva obdobná Bruselské úmluvě z roku 1968,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE hlavní obsah Bruselské úmluvy byl převzat do nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (3) (dále jen „nařízení Brusel I“),

S ODKAZEM na Protokol o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství (dále jen „Protokol o postavení Dánska“), podle nějž není nařízení Brusel I pro Dánsko závazné ani použitelné,

S DŮRAZEM NA nutnost najít řešení neuspokojivé právní situace vyplývající z rozdílů v použitelných pravidlech pro příslušnost, uznávání a výkon soudních rozhodnutí v rámci Společenství,

S PŘÁNÍM, aby se nařízením Brusel I, jeho budoucími změnami a prováděcími pravidly na základě mezinárodního práva řídily vztahy mezi Společenstvím a Dánskem jako členským státem se zvláštním postavením s ohledem na hlavu IV Smlouvy o založení Evropského společenství,

S DŮRAZEM NA TO, že by měla být zajištěna návaznost mezi Bruselskou úmluvou a touto dohodou a že by přechodná ustanovení nařízení Brusel I měla být použitelná i pro tuto dohodu. Stejná potřeba návaznosti platí pro výklad Bruselské úmluvy Soudním dvorem Evropských společenství a protokolu z roku 1971 (4), který by měl zůstat v platnosti pro již projednávané případy i poté, kdy tato dohoda vstoupí v platnost,

S DŮRAZEM NA TO, že Bruselská úmluva i nadále platí na území členských států, které spadají do oblasti působnosti uvedené úmluvy a které jsou z této dohody vyloučeny,

S DŮRAZEM NA význam řádné koordinace mezi Společenstvím a Dánskem při sjednávání a uzavírání mezinárodních smluv, které mohou ovlivnit nebo změnit působnost nařízení Brusel I,

S DŮRAZEM NA TO, že by Dánsko mělo usilovat o přistoupení k mezinárodním smlouvám, jež Společenství podepsalo, je-li účast Dánska na nich důležitá pro soudržné uplatňování nařízení Brusel I a této dohody,

S POUKAZEM NA TO, ŽE Soudní dvůr Evropských společenství by měl mít pravomoc zajišťovat jednotný výklad a uplatňování této dohody, včetně nařízení Brusel I a veškerých prováděcích pravidel Společenství, které tvoří součást této dohody,

S ODKAZEM NA pravomoc, která je Soudnímu dvoru Evropských společenství v souladu s čl. 68 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství svěřena pro rozhodování o předběžných otázkách týkajících se platnosti a výkladu aktů orgánů Společenství na základě hlavy IV Smlouvy, včetně platnosti a výkladu této dohody, a na okolnost, že toto ustanovení není pro Dánsko závazné ani použitelné, jak vyplývá z Protokolu o postavení Dánska,

S OHLEDEM NA TO, že Soudní dvůr Evropských společenství by měl mít za stejných podmínek pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách vznesených dánskými soudy o platnosti a výkladu této dohody, a že dánské soudy by proto měly žádat Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžných otázkách za stejných podmínek jako soudy ostatních členských států při výkladu nařízení Brusel I a prováděcích pravidel k němu,

S ODKAZEM NA ustanovení o tom, že v souladu s čl. 68 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství jsou Rada Evropské unie, Evropská komise a členské státy oprávněny žádat Soudní dvůr Evropských společenství o rozhodnutí v otázkách výkladu aktů orgánů Společenství na základě hlavy IV Smlouvy, včetně výkladu této dohody, a na okolnost, že toto ustanovení není pro Dánsko závazné ani použitelné, jak vyplývá z Protokolu o postavení Dánska,

S OHLEDEM NA TO, že Dánsko by mělo mít za stejných podmínek jako ostatní členské státy v případě nařízení Brusel I a prováděcích pravidel k němu možnost žádat Soudní dvůr Evropských společenství o rozhodnutí v otázkách výkladu této dohody,

S DŮRAZEM NA TO, že podle dánského práva by soudy v Dánsku měly při výkladu této dohody, včetně nařízení Brusel I a veškerých prováděcích pravidel Společenství, které jsou její součástí, brát řádně v úvahu judikaturu Soudního dvora Evropských společenství a soudů členských států Evropských společenství vztahující se k ustanovením Bruselské úmluvy, nařízení Brusel I a veškerých prováděcích pravidel Společenství,

S OHLEDEM NA TO, že by mělo být možné žádat Soudní dvůr Evropských společenství o rozhodnutí v otázkách dodržování závazků vyplývajících z této dohody v souladu s ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství, která upravují řízení před Soudním dvorem,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE podle čl. 300 odst. 7 Smlouvy o založení Evropského společenství zavazuje tato dohoda členské státy, a je proto vhodné, aby Dánsko v případě, že dojde ze strany některého členského státu k jejímu nedodržení, mělo možnost podat stížnost Komisi jakožto strážkyni Smlouvy,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel

1.   Účelem této dohody je uplatňovat ustanovení nařízení Brusel I a prováděcích pravidel k němu na vztahy mezi Společenstvím a Dánskem v souladu s čl. 2 odst. 1 této dohody.

2.   Cílem smluvních stran je dosáhnout jednotného uplatňování a výkladu ustanovení nařízení Brusel I a prováděcích pravidel k němu ve všech členských státech.

3.   Ustanovení čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 této dohody vyplývají z Protokolu o postavení Dánska.

Článek 2

Příslušnost, uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

1.   Nařízení Brusel I, které je uvedeno v příloze této dohody a tvoří její součást, a prováděcí pravidla k němu přijatá na základě čl. 74 odst. 2 nařízení, a pokud jde o prováděcí pravidla přijatá po vstupu této dohody v platnost, provedená Dánskem podle článku 4 této dohody a pravidla přijatá podle čl. 74 odst. 1 nařízení, se použijí podle mezinárodního práva na vztahy mezi Společenstvím a Dánskem.

2.   Pro účely této dohody se však uvedené nařízení mění takto:

a)

ustanovení čl. 1 odst. 3 se nepoužije;

b)

v článku 50 se doplňuje nový odstavec, který zní (jako odstavec 2):

„2.   Navrhovatel požadující výkon rozhodnutí o výživném učiněný správním orgánem v Dánsku však může v dožádaném státě požádat o výhody uvedené v prvním odstavci, jestliže předloží prohlášení dánského ministerstva spravedlnosti o tom, že splnil finanční požadavky, které jej činí způsobilým k poskytnutí úplné nebo částečné bezplatné právní pomoci nebo k osvobození od úhrady nákladů či výdajů.“;

c)

v článku 62 se doplňuje nový odstavec, který zní (jako odstavec 2):

„2.   V záležitostech týkajících se výživného se ‚soudem‘ rozumí i dánské správní orgány.“;

d)

článek 64 se vztahuje na námořní plavidla zaregistrovaná v Dánsku, Řecku a Portugalsku;

e)

namísto dne vstupu v platnost nařízení uvedeného v čl. 70 odst. 2 a čl. 76 nařízení se použije den vstupu této dohody v platnost;

f)

namísto článku 66 nařízení se použijí přechodná ustanovení této dohody;

g)

do přílohy I se doplňuje tato položka: „v Dánsku: čl. 246 odst. 2 a 3 zákona o organizaci soudnictví (lov om rettens pleje)“;

h)

do přílohy II se doplňuje tato položka: „v Dánsku u ‚byret‘“;

i)

do přílohy III se doplňuje tato položka: „v Dánsku u ‚landsret‘“;

j)

do přílohy IV se doplňuje tato položka: „v Dánsku opravný prostředek k ‚Højesteret‘ s povolením od ‚Procesbevillingsnævnet‘“.

Článek 3

Změny nařízení Brusel I

1.   Dánsko se neúčastní přijímání změn nařízení Brusel I a žádné takové změny nejsou pro Dánsko závazné ani použitelné.

2.   Kdykoli jsou přijaty změny tohoto nařízení, oznámí Dánsko Komisi, zda se rozhodlo provést obsah těchto změn či nikoli. Takové oznámení musí být učiněno v okamžiku přijetí změn nebo do 30 dnů poté.

3.   Jestliže se Dánsko rozhodne provést obsah změn, musí být v oznámení uvedeno, zda může být provedení uskutečněno správním opatřením nebo zda je musí schválit parlament.

4.   Je-li v oznámení uvedeno, že provedení lze uskutečnit správním opatřením, musí oznámení navíc uvádět, že veškerá potřebná správní opatření vstupují v platnost dnem vstupu v platnost změn nařízení nebo že vstoupily v platnost dnem oznámení, podle toho, co nastane později.

5.   Je-li v oznámení uvedeno, že provedení musí v Dánsku schválit parlament, platí tato pravidla:

a)

zákonodárná opatření v Dánsku vstoupí v platnost dnem vstupu v platnost změn nařízení nebo do šesti měsíců po oznámení, podle toho, co nastane později;

b)

Dánsko oznámí Komisi den vstupu prováděcích zákonodárných opatření v platnost.

6.   Dánské oznámení o tom, že obsah změn byl v Dánsku proveden podle odstavců 4 a 5 zakládá vzájemné závazky podle mezinárodního práva mezi Dánskem a Společenstvím. Změny nařízení pak tvoří změny této dohody a považují se za její přílohy.

7.   V případě, že:

a)

Dánsko oznámí své rozhodnutí neprovést obsah změn nebo

b)

Dánsko neučiní žádné oznámení ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 2 nebo

c)

zákonodárná opatření v Dánsku nevstoupí v platnost ve lhůtách uvedených v odstavci 5,

považuje se tato dohoda za ukončenou, pokud se strany do 90 dnů nedohodnou jinak nebo pokud v situaci uvedené v písmenu c) zákonodárná opatření v Dánsku vstoupí ve stejné lhůtě v platnost. Ukončení nabývá účinku tři měsíce po uplynutí této lhůty 90 dnů.

8.   Zahájená soudní řízení a veřejné listiny vypracované přede dnem ukončení dohody, jak je uvedeno v odstavci 7, nejsou dotčeny.

Článek 4

Prováděcí pravidla

1.   Dánsko se neúčastní přijímání stanovisek výboru uvedeného v článku 75 nařízení Brusel I. Prováděcí pravidla přijatá podle čl. 74 odst. 2 uvedeného nařízení nejsou pro Dánsko závazná ani použitelná.

2.   Kdykoli jsou přijata prováděcí pravidla podle čl. 74 odst. 2 nařízení, jsou tato prováděcí pravidla sdělena Dánsku. Dánsko oznámí Komisi, zda se rozhodlo provést obsah prováděcích pravidel či nikoli. Toto oznámení musí být učiněno v okamžiku obdržení prováděcích pravidel nebo do 30 dnů poté.

3.   V oznámení musí být uvedeno, že všechna nezbytná správní opatření vstupují v Dánsku v platnost dnem vstupu v platnost prováděcích pravidel nebo že vstoupila v platnost dnem oznámení, podle toho, co nastane později.

4.   Dánské oznámení o tom, že obsah prováděcích pravidel byl v Dánsku proveden, zakládá vzájemné závazky podle mezinárodního práva mezi Dánskem a Společenstvím. Prováděcí pravidla pak tvoří součást této dohody.

5.   V případě, že:

a)

Dánsko oznámí své rozhodnutí neprovést obsah prováděcích pravidel nebo

b)

Dánsko neučiní žádné oznámení ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 2,

považuje se tato dohoda za ukončenou, pokud se strany do 90 dnů nedohodnou jinak. Ukončení nabývá účinku tři měsíce po uplynutí této lhůty 90 dnů.

6.   Zahájená soudní řízení a veřejné listiny vypracované přede dnem ukončení dohody, jak je uvedeno v odstavci 5, nejsou dotčeny.

7.   Musí-li ve výjimečných případech v Dánsku provedení schválit parlament, uvede to Dánsko ve svém oznámení podle odstavce 2 a použije se čl. 3 odst. 5 až 8.

8.   Dánsko oznámí Komisi znění, kterým se mění položky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. g) až j) této dohody. Komise odpovídajícím způsobem upraví čl. 2 odst. 2 písm. g) až j).

Článek 5

Mezinárodní smlouvy, které mají vliv na nařízení Brusel I

1.   Mezinárodní smlouvy, které uzavře Společenství na základě pravidel nařízení Brusel I, nejsou pro Dánsko závazné ani použitelné.

2.   Dánsko se zdrží uzavírání mezinárodních smluv, které mohou ovlivnit nebo změnit působnost nařízení Brusel I, jak je přiloženo k této dohodě, ledaže by tak učinilo po dohodě se Společenstvím a došlo by k uspokojivému uspořádání vztahu mezi touto dohodou a danou mezinárodní dohodou.

3.   Při jednání o mezinárodních smlouvách, které mohou ovlivnit nebo změnit působnost nařízení Brusel I, jak je přiloženo k této dohodě, koordinuje Dánsko svůj postoj se Společenstvím a zdrží se veškeré činnosti, která by při tomto jednání ohrozila cíle postoje Společenství v oblasti jeho pravomocí.

Článek 6

Pravomoc Soudního dvora Evropských společenství ve vztahu k výkladu této dohody

1.   Vyvstane-li otázka platnosti nebo výkladu této dohody v řízení před dánským soudem, obrátí se tento soud na Soudní dvůr se žádostí o rozhodnutí v této věci vždy, kdy by se to za stejných okolností vyžadovalo od jiného členského státu Evropské unie v souvislosti s nařízením Brusel I a prováděcími pravidly k němu uvedenými v čl. 2 odst. 1 této dohody.

2.   Podle dánského práva jsou dánské soudy při výkladu této dohody povinny brát řádně v úvahu judikaturu Soudního dvora vztahující se k ustanovením Bruselské úmluvy, nařízení Brusel I a veškerých prováděcích pravidel Společenství.

3.   Dánsko je stejně jako Rada, Komise a kterýkoli členský stát oprávněno obracet se na Soudní dvůr se žádostmi o rozhodnutí ve věci výkladu této dohody. Rozhodnutí vydané Soudním dvorem v odpovědi na takovou žádost se nevztahuje na rozsudky soudů členských států, které již nabyly právní moci.

4.   Dánsko má právo předkládat Soudnímu dvoru svá vyjádření v případě, že Soudnímu dvoru byla soudem členského státu položena předběžná otázka týkající se výkladu některého ustanovení uvedeného v čl. 2 odst. 1.

5.   Použije se Protokol o statutu Soudního dvora Evropských společenství a jeho jednací řád.

6.   Jestliže dojde ke změně ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství, která upravují rozhodování Soudního dvora s důsledky pro rozhodování v souvislosti s nařízením Brusel I, může Dánsko oznámit Komisi své rozhodnutí neuplatňovat tyto změny ve vztahu k této dohodě. Oznámení musí být učiněno v okamžiku vstupu těchto změn v platnost nebo do 60 dnů poté.

V takovém případě se dohoda považuje za ukončenou. Ukončení nabývá účinku tři měsíce po oznámení.

7.   Zahájená soudní řízení a veřejné listiny vypracované přede dnem ukončení dohody, jak je uvedeno v odstavci 6, nejsou dotčeny.

Článek 7

Pravomoc Soudního dvora Evropských společenství ve vztahu k dodržování této dohody

1.   Komise může podat žalobu na Dánsko u Soudního dvora za nedodržení závazků vyplývajících z této dohody.

2.   Dánsko může podat Komisi stížnost na nedodržování závazků podle této dohody některým ze členských států.

3.   Použijí se související ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství, která upravují řízení před Soudním dvorem, Protokol o statutu Soudního dvora Evropských společenství a jeho jednací řád.

Článek 8

Územní působnost

1.   Tato dohoda se vztahuje na území uvedená v článku 299 Smlouvy o založení Evropského společenství.

2.   Rozhodne-li se Společenství rozšířit územní působnost nařízení Brusel I na území, která v současnosti spadají do působnosti Bruselské úmluvy, budou Společenství a Dánsko spolupracovat tak, aby byla tato působnost rozšířena i na Dánsko.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1.   Tato dohoda se použije pouze na zahájená soudní řízení a na veřejné listiny vypracované po vstupu této dohody v platnost.

2.   Jestliže však bylo řízení zahájeno v členském státě původu před vstupem této dohody v platnost, rozhodnutí, která byla vydána po tomto dni, se uznají a vykonají podle této dohody:

a)

pokud bylo řízení zahájeno v členském státě původu až poté, co Bruselská nebo Luganská úmluva vstoupila v platnost jak v členském státě původu, tak v dožádaném členském státě;

b)

ve všech dalších případech za předpokladu, že soud byl příslušný podle pravidel, která se shodují s pravidly pro určení příslušnosti obsaženými v této dohodě nebo v dohodě uzavřené mezi členským státem původu a dožádaným členským státem, která byla platná v době zahájení řízení.

Článek 10

Vztah k nařízení Brusel I

1.   Touto dohodou není dotčeno uplatňování nařízení Brusel I jinými členskými státy Společenství než Dánskem.

2.   Tato dohoda se však v každém případě použije:

a)

v otázkách příslušnosti, kdy má žalovaný bydliště v Dánsku nebo kdy je podle článků 22 nebo 23 nařízení použitelných na vztahy mezi Společenstvím a Dánskem podle článku 2 této dohody příslušnost udělena soudům v Dánsku;

b)

v souvislosti s překážkou litis pendence a jinými závislými řízeními uvedenými v článcích 27 a 28 nařízení Brusel I použitelnými na vztahy mezi Společenstvím a Dánskem podle článku 2 této dohody, jestliže je řízení zahájeno v jiném členském státě nebo v Dánsku;

c)

v otázkách uznávání a výkonu, kdy je Dánsko buď státem původu, nebo dožádaným státem.

Článek 11

Ukončení dohody

1.   Tato dohoda je ukončena, jestliže Dánsko uvědomí ostatní členské státy, že si již nepřeje využívat část I Protokolu o postavení Dánska v souladu s článkem 7 uvedeného protokolu.

2.   Tuto dohodu může ukončit kterákoli smluvní strana tím, že předá výpověď druhé smluvní straně. Ukončení nabývá účinku šest měsíců ode dne této výpovědi.

3.   Zahájená soudní řízení a veřejné listiny vypracované přede dnem ukončení dohody, jak je uvedeno v odstavci 1 nebo 2, nejsou dotčeny.

Článek 12

Vstup v platnost

1.   Tato dohoda bude přijata smluvními stranami v souladu s jejich postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem šestého měsíce po oznámení smluvních stran o dokončení jejich postupů nezbytných k tomuto účelu.

Článek 13

Platná znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  Úř. věst. L 299, 31.12.1972, s. 32. Úř. věst. L 304, 30.10.1978, s. 1. Úř. věst. L 388, 31.12.1982, s. 1. Úř. věst. L 285, 3.10.1989, s. 1. Úř. věst. C 15, 15.1.1997, s. 1. Úplné znění viz Úř. věst. C 27, 26.1.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 319, 25.11.1988, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2245/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 204, 2.8.1975, s. 28. Úř. věst. L 304, 30.10.1978, s. 1. Úř. věst. L 388, 31.12.1982, s. 1. Úř. věst. L 285, 3.10.1989, s. 1. Úř. věst. C 15, 15.1.1997, s. 1. Úplné znění viz Úř. věst. C 27, 26.1.1998, s. 28.

PŘÍLOHA

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ve znění nařízení Komise (ES) č. 1496/2002 ze dne 21. srpna 2002, kterým se mění příloha I (Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2.) a příloha II (seznam soudů nebo příslušných orgánů) nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2245/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.