24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/83


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 29. listopadu 2004

o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění

(2004/897/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 94 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. října 2001 zmocnila Rada Komisi k vyjednání vhodné dohody s Lichtenštejnským knížectvím, která by zajistila, že tento stát přijme opatření rovnocenná opatřením uplatňovaným v rámci Společenství pro zajištění účinného zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.

(2)

Znění dohody, která je výsledkem těchto jednání, je v souladu se směrnicemi pro jednání vydanými Radou. Toto znění je doprovázeno memorandem o porozumění mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Lichtenštejnským knížectvím.

(3)

S výhradou pozdějšího přijetí rozhodnutí o uzavření dohody je žádoucí podepsat oba dokumenty, které byly parafovány dne 30. července 2004, a získat od Rady potvrzení o schválení memoranda o porozumění,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

S výhradou pozdějšího přijetí rozhodnutí o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, je předseda Rady zmocněn určit osoby oprávněné k podpisu dohody a doprovodného memoranda o porozumění a dopisů Evropského společenství, které mají být vyměněny podle čl. 21 odst. 2 dohody a posledního pododstavce memoranda o porozumění, jménem Evropského společenství.

Rada schvaluje memorandum o porozumění.

Znění dohody a memoranda o porozumění se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. listopadu 2004.

Za Radu

L. J. BRINKHORST

předseda


DOHODA

Mezi evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ, dále jen „Lichtenštejnsko“,

dále jen „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“,

potvrzujíce společný zájem na dalším rozvoji privilegovaného partnerství mezi Společenstvím a Lichtenštejnskem,

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH:

Článek 1

Zadržení lichtenštejnskými platebními zprostředkovateli

1.   Výplaty úroků, jež jsou ve smyslu článek 4 prováděny platebním zprostředkovatelem usazeným na území Lichtenštejnska skutečným vlastníkům ve smyslu článku 4, kteří jsou rezidenty některého členského státu Evropské unie, dále jen „členský stát“, podléhají s výhradou článku 2 zadržení z částky výplaty úroků. Sazba tohoto zadržení činí 15 % během prvních tří let ode dne použitelnosti této dohody, 20 % v následujících třech letech a v dalších letech pak 35 %.

2.   Lichtenštejnsko přijme opatření nezbytná pro zajištění toho, aby platební zprostředkovatelé usazení na území Lichtenštejnska splnili úkoly nezbytné k provádění této dohody, a zejména stanoví předpisy o postupech a sankcích.

Článek 2

Dobrovolné poskytnutí informací

1.   Lichtenštejnsko stanoví postup, který skutečnému vlastníkovi ve smyslu článku 4 umožní vyhnout se zadržení uvedenému v článku 1 tím, že svého platebního zprostředkovatele v Lichtenštejnsku výslovně zmocní k předkládání informací o výplatách úroků příslušnému orgánu tohoto státu. Takové zmocnění se vztahuje na všechny výplaty úroků prováděné tímto platebním zprostředkovatelem skutečnému vlastníkovi.

2.   Platební zprostředkovatel předloží v případě svého výslovného zmocnění skutečným vlastníkem alespoň tyto informace:

a)

totožnost a bydliště skutečného vlastníka zjištěné podle článku 5,

b)

jméno a adresu platebního zprostředkovatele,

c)

číslo účtu skutečného vlastníka nebo, pokud není číslo účtu k dispozici, označení pohledávky, z níž úrok plyne, a

d)

částku výplaty úroků vypočítanou podle článku 3.

3.   Příslušný lichtenštejnský orgán předá informace uvedené v odstavci 2 příslušnému orgánu členského státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem. Takové předání informací proběhne automaticky a uskuteční se nejméně jednou ročně, během 6 měsíců následujících po skončení lichtenštejnského daňového roku, a to pro všechny výplaty úroků uskutečněné v průběhu daného roku.

4.   Jestliže se skutečný vlastník rozhodne využít tento postup dobrovolného poskytování informací nebo oznámí jiným způsobem daňovým orgánům členského státu, jehož je rezidentem, své příjmy úrokového charakteru získané od lichtenštejnského platebního zprostředkovatele, zdaní se dotčené příjmy úrokového charakteru v daném členském státě při použití stejných sazeb, jaké jsou uplatňovány na podobné příjmy plynoucí z daného státu.

Článek 3

Vyměřovací základ pro zadržení daně

1.   Platební zprostředkovatel sráží zadržení podle čl. 1 odst. 1 takto:

a)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a): z hrubé částky vyplacených nebo připsaných úroků,

b)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nebo d): z částky úroků nebo příjmů uvedených v těchto písmenech,

c)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c): z částky úroků podle uvedeného písmene.

2.   Pro účely odstavce 1 se zadržení sráží v poměrné výši podle délky období, během něhož skutečný vlastník držel svou pohledávku. Není-li platební zprostředkovatel schopen toto období určit na základě informací, které mu byly sděleny, má platební zprostředkovatel za to, že skutečný vlastník držel pohledávku po celou dobu její existence, pokud tento nepředloží doklad o dni nabytí této pohledávky.

3.   Jiné daně a zadržení, než je zadržení stanovené touto dohodou, ze stejné výplaty úroků budou započteny proti částce zadržení vypočtené v souladu s tímto článkem. To zejména zahrnuje Liechtenstein Couponsteuer v sazbě 4 %.

Článek 4

Definice skutečného vlastníka

1.   Pro účely této dohody se „skutečným vlastníkem“ rozumí fyzická osoba, která přijme výplatu úroků, nebo fyzická osoba, které je výplata úroků zajišťována, pokud tato osoba neprokáže, že výplata úroků nebyla provedena či zajištěna v její vlastní prospěch. Fyzická osoba se nepovažuje za skutečného vlastníka, pokud:

a)

jedná jako platební zprostředkovatel ve smyslu článku 6, nebo

b)

jedná jménem právnické osoby, investičního fondu nebo srovnatelného či rovnocenného subjektu kolektivního investování do cenných papírů, nebo

c)

jedná jménem jiné fyzické osoby, která je skutečným vlastníkem a která platebního zprostředkovatele informuje o své totožnosti a o státu, jehož je rezidentem.

2.   Pokud má platební zprostředkovatel informace naznačující, že fyzická osoba, které je úrok vyplácen nebo zajišťován, zřejmě není skutečným vlastníkem, učiní platební zprostředkovatel náležitá opatření pro zjištění totožnosti skutečného vlastníka. Není-li platební zprostředkovatel schopen určit totožnost skutečného vlastníka, považuje tento zprostředkovatel za skutečného vlastníka danou osobu.

Článek 5

Totožnost a bydliště skutečných vlastníků

Pro účely určení totožnosti a bydliště skutečného vlastníka ve smyslu článku 4 vede platební zprostředkovatel záznamy s údaji o příjmení, jménu, adrese a bydlišti v souladu s lichtenštejnskými právními předpisy proti praní špinavých peněz. Pro smluvní vztahy uzavřené k 1. lednu 2004 a později nebo pro transakce provedené v tomto období bez existujících smluvních vztahů se u fyzických osob, které předloží svůj cestovní pas nebo úřední doklad totožnosti vydaný některým z členských států a které jsou dle svého prohlášení rezidenty jiné země než členského státu nebo Lichtenštejnska, zjistí bydliště prostřednictvím potvrzení o daňovém domicilu, které vydal příslušný orgán státu, jehož je daná osoba dle vlastního prohlášení rezidentem. Pokud takové potvrzení není předloženo, má se za to, že je daná osoba rezidentem toho členského státu, který vydal cestovní pas nebo jiný úřední doklad totožnosti.

Článek 6

Definice platebního zprostředkovatele

Pro účely této dohody se „platebním zprostředkovatelem“ v Lichtenštejnsku rozumí banky ve smyslu lichtenštejnského bankovního práva, obchodníci s cennými papíry, fyzické a právnické osoby, které jsou v Lichtenštejnsku usazeny nebo jsou jeho rezidenty, včetně hospodářských subjektů upravených lichtenštejnskými právními předpisy o osobách a obchodních společnostech (Personen- und Gesellschaftsrecht), osobní společnosti bez právní subjektivity a stálé provozovny zahraničních společností, které v rámci své podnikatelské činnosti – byť jen příležitostně – přijímají, drží, investují nebo převádějí majetek třetích osob nebo pouze vyplácejí úrok či zajišťují výplatu úroků.

Článek 7

Definice výplaty úroků

1.   Pro účely této dohody se „výplatou úroků“ rozumí:

a)

vyplacené nebo na účet připsané úroky, které souvisejí s pohledávkami jakéhokoliv druhu, včetně úroků vyplacených lichtenštejnskými platebními zprostředkovateli ze svěřeneckých vkladů ve prospěch skutečných vlastníků ve smyslu článku 4, bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky zajištěny zástavním právem k nemovitosti či nikoliv a zda jsou spojeny právem účasti na zisku dlužníka či nikoliv, a zejména příjmy z vládních cenných papírů a příjmy z obligací nebo dluhopisů, včetně prémií a výher, které se vážou k těmto cenným papírům, obligacím nebo dluhopisům, avšak s vyloučením úroků z půjček mezi fyzickými osobami, které tak nečiní v rámci své podnikatelské činnosti. Penále uložené za pozdní platbu se za výplatu úroků nepovažuje,

b)

úroky vzniklé nebo kapitalizované při prodeji, splacení nebo zpětném odkupu pohledávek uvedených v písmeni a),

c)

příjmy plynoucí z výplaty úroků přímo či prostřednictvím subjektu uvedeného v čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, dále jen „směrnice“, a rozdělované:

i)

subjekty kolektivního investování usazenými v členském státě nebo v Lichtenštejnsku,

ii)

subjekty usazenými v členském státě, které využijí možnosti stanovené v čl. 4 odst. 3 směrnice a informují o této skutečnosti platebního zprostředkovatele,

iii)

subjekty kolektivního investování usazenými mimo území smluvních stran,

d)

příjmy z prodeje, splacení nebo zpětného odkupu akcií či podílů v následujících podnicích a subjektech, pokud tyto podniky a subjekty investují přímo či nepřímo, prostřednictvím jiných subjektů kolektivního investování nebo subjektů uvedených níže, více než 40 % svých aktiv do pohledávek uvedených v písmeni a):

i)

subjekty kolektivního investování usazené v členském státě nebo v Lichtenštejnsku,

ii)

subjekty usazené v členském státě, které využijí možnosti stanovené v čl. 4 odst. 3 směrnice a informují o této skutečnosti platebního zprostředkovatele,

iii)

subjekty kolektivního investování usazené mimo území smluvních stran.

2.   Pokud jde o odst. 1 písm. c), nemá-li platební zprostředkovatel žádné informace o podílu příjmů, který plyne z výplat úroků, je za výplatu úroků považována celková výše příjmů.

3.   Pokud jde o odst. 1 písm. d), nemá-li platební zprostředkovatel žádné informace o podílu aktiv investovaných do pohledávek nebo do akcií či podílů vymezených v uvedeném písmeni, je tento podíl považován za vyšší než 40 %. Pokud daný platební zprostředkovatel nemůže určit výši příjmů realizovaných skutečným vlastníkem, má se za to, že příjmy odpovídají výnosům z prodeje, splacení nebo zpětného odkupu akcií nebo podílů.

4.   Za výplatu úroků podle odst. 1 písm. c) a d) se nepovažují příjmy související s podniky nebo subjekty, jejichž investice do pohledávek ve smyslu odst. 1 písm. a) nepřekročily 15 % jejich aktiv.

5.   Podíl uvedený v odst. 1 písm. d) a v odstavci 3 činí od 1. ledna 2011 25 %.

6.   Podíl uvedený v odst. 1 písm. d) a v odstavci 4 se stanoví na základě investiční politiky vymezené ve statutu fondu či v zakládacích dokumentech těchto podniků či subjektů; v případě neexistence těchto údajů se tento podíl stanoví na základě skutečného složení aktiv těchto podniků či subjektů.

Článek 8

Sdílení výnosů

1.   Lichtenštejnsko si ponechá 25 % výnosů plynoucích ze zadržení podle této dohody a 75 % těchto výnosů převede členskému státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem.

2.   Tyto převody se uskuteční v jedné splátce za každý rok a každý členský stát, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení lichtenštejnského daňového roku.

Článek 9

Zamezení dvojího zdanění

1.   Pokud bylo na úroky přijaté skutečným vlastníkem uplatněno zadržení ze strany platebního zprostředkovatele v Lichtenštejnsku, členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, započte daň ve výši částky zadržení. Přesáhne-li tato částka výši daně splatné v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, z celkové výše úroků, které podléhají zadržení, vyplatí tento členský stát skutečnému vlastníkovi rozdíl mezi částkou zadržení a splatné daně.

2.   Pokud byly na úroky přijaté skutečným vlastníkem uplatněny jiné daně nebo zadržení, než jsou stanovené v této dohodě, a členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, započte tyto daně a zadržení v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy nebo smlouvou o zamezení dvojího zdanění, započtou se tyto jiné daně a zadržení před použitím postupu uvedeného v odstavci 1. Členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, přijme potvrzení vystavená lichtenštejnskými platebními zprostředkovateli jako řádný důkaz o dani nebo zadržení za předpokladu, že si příslušný orgán členského státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, může informace obsažené v těchto potvrzeních vystavených lichtenštejnskými platebními zprostředkovateli ověřit u příslušného lichtenštejnského orgánu.

3.   Členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, může nahradit postup daňového zápočtu podle odstavců 1 a 2 vrácením zadržení podle článku 1.

Článek 10

Výměna informací

1.   Příslušné lichtenštejnské orgány a příslušné orgány kteréhokoliv členského státu si vyměňují informace o jednání, které je pro příjmy, na které se vztahuje tato dohoda, podle právních předpisů dožádaného státu daňovým podvodem nebo podobným protiprávním činem. „Podobným protiprávním činem“ se rozumí pouze činy se stejnou úrovní protiprávnosti, jakou má podle právních předpisů dožádaného státu případ daňového podvodu. Na řádně odůvodněnou žádost poskytne dožádaný stát v souladu se svými procesními právními předpisy informace týkající se záležitostí, které v rámci občanského nebo trestního řízení žádající stát vyšetřuje nebo může vyšetřovat. Každá informace obdržená Lichtenštejnskem nebo členským státem je považována za důvěrnou jako informace získaná podle vnitrostátních právních předpisů daného státu a sdělí se jen osobám nebo organům (včetně soudů a správních orgánů), které se zabývají vyměřováním či výběrem daní z příjmů, na něž se vztahuje tato dohoda, nebo vymáháním, stíháním nebo rozhodováním o opravných prostředcích v souvislosti s těmito daněmi. Tyto osoby nebo orgány použijí tyto informace pouze k těmto účelům. Tyto informace mohou zveřejnit v průběhu veřejných soudních jednání nebo v rozsudcích.

2.   Při rozhodování o tom, zda určité informace mohou být v odpovědi na žádost poskytnuty, uplatní dožádaný stát promlčecí lhůty použitelné podle právních předpisů žádajícího státu namísto promlčecích lhůt dožádaného státu.

3.   Má-li žádající stát důvodné podezření, že jednání je daňovým podvodem nebo podobným protiprávním činem, poskytne dožádaný stát informace. Podezření žádajícího státu na daňový podvod nebo podobný protiprávní čin může vycházet z:

a)

dokumentů, ať ověřených či neověřených, mimo jiné včetně obchodních záznamů, účetních knih nebo údajů z bankovních účtů,

b)

svědeckých informací od daňového poplatníka,

c)

informací získaných od informátora nebo jiné třetí osoby, které byly nezávisle potvrzeny nebo je lze jinak považovat za důvěryhodné, nebo

d)

důkazů vyplývajících z okolností.

4.   Na žádost členského státu zahájí Lichtenštejnsko s tímto státem dvoustranná jednání, jejichž cílem je vymezit jednotlivé kategorie případů spadajících pod „podobné protiprávní činy“ podle postupu zdanění používaného v tomto státě.

Článek 11

Příslušné orgány

Pro účely této dohody se příslušnými orgány rozumí orgány uvedené v příloze I.

Článek 12

Konzultace

Dojde-li mezi lichtenštejnským příslušným orgánem a jedním nebo více jinými příslušnými orgány uvedenými v článku 11 k jakékoliv neshodě týkající se výkladu nebo provádění této dohody, snaží se tyto orgány svůj spor vyřešit vzájemnou dohodou. O výsledcích svých konzultací neprodleně informují Komisi Evropských společenství a příslušné orgány ostatních členských států. Pokud jde o otázky výkladu, může se Komise na žádost kteréhokoliv příslušného orgánu těchto konzultací zúčastnit.

Článek 13

Přezkum

1.   Alespoň každé tři roky nebo na žádost kterékoliv smluvní strany se uskuteční vzájemná konzultace smluvních stran za účelem přezkoumání a – považují-li to smluvní strany za nutné – zlepšení technického fungování této dohody a zhodnocení mezinárodního vývoje. Konzultace proběhnou do jednoho měsíce od předání žádosti nebo – v naléhavých případech – co nejdříve.

2.   Na základě tohoto zhodnocení mohou smluvní strany uskutečnit konzultace za účelem přezkoumání, zda je nutné provést změny v této dohodě s ohledem na mezinárodní vývoj.

3.   Jakmile budou k dispozici dostatečné poznatky a zkušenosti z plného provádění čl. 1 odst. 1, proběhne vzájemná konzultace smluvních stran za účelem přezkoumání, zda je nutné provést změny v této dohodě s ohledem na mezinárodní vývoj.

4.   Pro účely konzultací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 informuje každá smluvní strana druhou smluvní stranu o možném vývoji, který by mohl ovlivnit řádné působení této dohody. To zahrnuje i jakoukoliv příslušnou dohodu mezi některou smluvní stranou a třetím státem.

Článek 14

Vztah k dvoustranným smlouvám o zamezení dvojího zdanění

Ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Lichtenštejnskem a členskými státy nebrání výběru zadržení podle této dohody.

Článek 15

Přechodná ustanovení pro obchodovatelné dluhové cenné papíry (1)

1.   Ode dne použitelnosti této dohody a pokud alespoň jeden členský stát rovněž uplatňuje obdobná ustanovení, avšak nejpozději do 31. prosince 2010, nebudou domácí ani mezinárodní dluhopisy ani jiné obchodovatelné dluhové cenné papíry, které byly poprvé emitovány před 1. březnem 2001 nebo u kterých byl původní prospekt schválen před tímto datem příslušnými orgány emitujícího státu, považovány za pohledávky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a), pokud k 1. březnu 2002 nebo později nedošlo k žádné další emisi těchto obchodovatelných dluhových cenných papírů.

Pokud však alespoň jeden členský stát rovněž uplatňuje obdobná ustanovení, použije se ustanovení tohoto článku i po 31. prosinci 2010 ve vztahu k obchodovatelným dluhovým cenným papírům:

které obsahují doložku „gross-up“ nebo doložku předčasného splacení, a

u kterých je platební zprostředkovatel ve smyslu článku 6 usazen v Lichtenštejnsku, a

u kterých tento platební zprostředkovatel vyplácí úrok nebo zajišťuje výplatu úroku přímo ve prospěch skutečného vlastníka, který je rezidentem členského státu.

Přestanou-li všechny členské státy uplatňovat obdobná ustanovení, použijí se nadále ustanovení tohoto článku pouze ve vztahu k obchodovatelným dluhovým cenným papírům:

které obsahují doložku „gross-up“ nebo doložku předčasného splacení, a

u kterých je platební zprostředkovatel emitenta usazen v Lichtenštejnsku, a

u kterých tento platební zprostředkovatel vyplácí úrok nebo zajišťuje výplatu úroku přímo ve prospěch skutečného vlastníka, který je rezidentem členského státu.

Pokud došlo k 1. březnu 2002 nebo později k další emisi některého z výše uvedených obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných vládou či obdobným subjektem jednajícím jako orgán veřejné moci nebo subjektem, jehož úloha je uznána mezinárodní smlouvou (tyto subjekty jsou uvedeny v příloze II k této dohodě), je celá emise takového cenného papíru skládající se z původní emise a ze všech pozdějších emisí považována za pohledávku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a).

Pokud došlo k 1. březnu 2002 nebo později k další emisi některého z výše uvedených obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných jiným emitentem neuvedeným ve čtvrtém pododstavci, považuje se tato další emise za pohledávku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a).

2.   Tento článek nebrání Lichtenštejnsku a členským státům v dalším zdanění příjmů z obchodovatelných dluhových cenných papírů uvedených v odstavci 1 v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

Článek 16

Podpis, vstup v platnost a doba platnosti

1.   Tato dohoda vyžaduje ratifikaci nebo schválení smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Dokončení těchto postupů si smluvní strany vzájemně oznámí. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po posledním oznámení.

2.   S výhradou splnění ústavních požadavků Lichtenštejnska a požadavků práva Společenství ohledně uzavírání mezinárodních dohod a aniž je dotčen článek 17, začnou Lichtenštejnsko a případně Společenství tuto dohodu účinně provádět a uplatňovat od 1. ledna 2005, což si strany vzájemně oznámí.

3.   Tato dohoda zůstane v platnosti do vypovězení některou ze smluvních stran.

4.   Kterákoliv smluvní strana může tuto dohodu vypovědět prostřednictvím oznámení druhé smluvní straně. V takovém případě pozbude dohoda platnosti dvanáct měsíců od doručení oznámení.

Článek 17

Provádění a pozastavení provádění

1.   Provádění této dohody je podmíněno přijetím a prováděním opatření, která odpovídají opatřením směrnice nebo této dohody nebo jsou s nimi rovnocenná a která stanoví stejné dny provedení, závislými nebo přidruženými územími členských států uvedenými ve zprávě Rady (Hospodářské a finanční záležitosti) pro zasedání Evropské rady v Santa Maria da Feira ve dnech 19. a 20. června 2000, stejně jako Spojenými státy americkými, Švýcarskem, Andorrou, Monakem a San Marinem.

2.   Nejméně šest měsíců před dnem uvedeným v čl. 16 odst. 2 přijmou smluvní strany vzájemnou dohodou rozhodnutí o tom, zda bude splněna podmínka stanovená v odstavci 1, s ohledem na to, kdy v dotčených třetích státech a závislých nebo přidružených územích vstoupí příslušná opatření v platnost. Pokud smluvní strany nerozhodnou o tom, že tato podmínka bude splněna, stanoví vzájemnou dohodou pro účely čl. 16 odst. 2 nové datum.

3.   Pokud v souladu s právem Společenství pozbude směrnice nebo její část dočasně nebo trvale použitelnosti nebo pokud členský stát pozastaví uplatňování svých prováděcích předpisů, může kterákoliv smluvní strana s okamžitou platností pozastavit provádění této dohody nebo jejích částí, a to oznámením druhé smluvní straně.

4.   Pokud některý ze třetích států nebo území uvedených v odstavci 1 následně přestane uplatňovat opatření podle uvedeného odstavce, může kterákoliv smluvní strana pozastavit provádění této dohody, a to oznámením druhé smluvní straně. K pozastavení provádění dojde nejdříve po dvou měsících od oznámení. Provádění této dohody se obnoví co nejdříve po opětovném zavedení opatření.

Článek 18

Práva a konečné vyrovnání

1.   V případě vypovězení nebo pozastavení provádění této dohody, ať v plném rozsahu či částečně, zůstávají práva fyzických osob podle článku 9 nedotčena.

2.   V takovém případě vystaví Lichtenštejnsko do konce období použitelnosti této dohody konečné vyúčtování a provede konečnou platbu členským státům.

Článek 19

Územní působnost

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek ve Smlouvě stanovených, a na straně druhé na území Lichtenštejnska.

Článek 20

Přílohy

1.   Přílohy tvoří nedílnou součást této dohody.

2.   Seznam příslušných orgánů v příloze 1 může být změněn pouhým oznámením zaslaným druhé smluvní straně Lichtenštejnskem, pokud jde o orgán uvedený v písmeni a) této přílohy, a Společenstvím, pokud jde o ostatní orgány.

Seznam obdobných subjektů uvedený v příloze 2 lze změnit vzájemnou dohodou.

Článek 21

Jazyky

1.   Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2.   Maltské znění ověří smluvní strany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Eγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtųjų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image


(1)  Stejně jako ve směrnici se tato přechodná ustanovení vztahují rovněž na obchodovatelné dluhové cenné papíry držené prostřednictvím investičních fondů.

PŘÍLOHA I

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ SMLUVNÍCH STRAN

Pro účely této dohody jsou „příslušnými orgány“:

a)

v Lichtenštejnsku: Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein nebo pověřený zástupce,

b)

v Belgickém království: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances nebo pověřený zástupce,

c)

v České republice: Ministr financí nebo pověřený zástupce,

d)

v Dánském království: Skatteministeren nebo pověřený zástupce,

e)

ve Spolkové republice Německo: Der Bundesminister der Finanzen nebo pověřený zástupce,

f)

v Estonské republice: Rahandusminister nebo pověřený zástupce,

g)

v Řecké republice: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών nebo pověřený zástupce,

h)

ve Španělském království: El Ministro de Economía y Hacienda nebo pověřený zástupce,

i)

ve Francouzské republice: Le Ministre chargé du budget nebo pověřený zástupce,

j)

v Irsku: The Revenue Commissioners nebo jejich pověřený zástupce,

k)

v Italské republice: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali nebo pověřený zástupce,

l)

v Kyperské republice: Υπουργός Οικονομικών nebo pověřený zástupce,

m)

v Lotyšské republice: Finanšu ministrs nebo pověřený zástupce,

n)

v Litevské republice: Finansų ministras nebo pověřený zástupce,

o)

v Lucemburském velkovévodství: Le Ministre des Finances nebo pověřený zástupce, pro účely článku 10 je však příslušným orgánem „le Procureur Général d'Etat luxemburgeois“,

p)

v Maďarské republice: A pénzügyminiszter nebo pověřený zástupce,

q)

v Republice Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi nebo pověřený zástupce,

r)

v Nizozemském království: De Minister van Financiën nebo pověřený zástupce,

s)

v Rakouské republice: Der Bundesminister für Finanzen nebo pověřený zástupce,

t)

v Polské republice: Minister Finansów nebo pověřený zástupce,

u)

v Portugalské republice: O Ministro das Finanças nebo pověřený zástupce,

v)

v Republice Slovinsko: Minister za finance nebo pověřený zástupce,

w)

ve Slovenské republice: Minister financií nebo pověřený zástupce,

x)

ve Finské republice: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet nebo pověřený zástupce,

y)

ve Švédském království: Chefen för Finansdepartementet nebo pověřený zástupce,

z)

ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a na evropských územích, za jejichž vnější vztahy nese Spojené království odpovědnost: the Commissioners of Inland Revenue nebo jejich pověřený zástupce a příslušný orgán na Gibraltaru, který Spojené království určí v souladu s Dohodnutými opatřeními o orgánech Gibraltaru v souvislosti s EU a s nástroji EU a se souvisejícími smlouvami, které byly členským státům a orgánům Evropské unie oznámeny dne 19. dubna 2000, jejichž kopii předá generální tajemník Rady Evropské unie Lichtenštejnsku a které se vztahují na tuto dohodu.

PŘÍLOHA II

SEZNAM OBDOBNÝCH SUBJEKTŮ

Pro účely článku 15 této dohody se za „obdobný subjekt jednající jako orgán veřejné moci nebo subjekt, jehož úloha je uznána mezinárodní smlouvou“ považují tyto subjekty:

SUBJEKTY V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE:

Belgie

 

Vlaams Gewest (Vlámský region)

 

Région wallonne (Valonský region)

 

Région bruxelloise/Brussels Gewest (Region města Bruselu)

 

Communauté française (Francouzské společenství)

 

Vlaamse Gemeenschap (Vlámské společenství)

 

Deutschsprachige Gemeinschaft (Německy mluvící společenství)

Španělsko

 

Xunta de Galicia (regionální správa oblasti Galicie)

 

Junta de Andalucía (regionální správa oblasti Andalusie)

 

Junta de Extremadura (regionální správa oblasti Extremadury)

 

Junta de Castilla-La Mancha (regionální správa oblasti Kastilie-La Mancha)

 

Junta de Castilla-León (regionální správa oblasti Kastilie a León)

 

Gobierno Foral de Navarra (regionální vláda oblasti Navarry)

 

Govern de les Illes Balears (vláda Baleárských ostrovů)

 

Generalitat de Catalunya (vláda autonomní oblasti Katalánska)

 

Generalitat de Valencia (vláda autonomní oblasti Valencie)

 

Diputación General de Aragón (regionální rada oblasti Aragonie)

 

Gobierno de las Islas Canarias (vláda Kanárských ostrovů)

 

Gobierno de Murcia (vláda Murcie)

 

Gobierno de Madrid (vláda Madridu)

 

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (vláda autonomní oblasti Baskicka)

 

Diputación Foral de Guipúzcoa (rada provincie Guipúzcoa)

 

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (rada provincie Vizcaye)

 

Diputación Foral de Alava (rada provincie Alava)

 

Ayuntamiento de Madrid (město Madrid)

 

Ayuntamiento de Barcelona (město Barcelona)

 

Cabildo Insular de Gran Canaria (rada ostrova Gran Canaria)

 

Cabildo Insular de Tenerife (rada ostrova Tenerife)

 

Instituto de Crédito Oficial (Státní úvěrová instituce)

 

Instituto Catalán de Finanzas (Finanční instituce Katalánska)

 

Instituto Valenciano de Finanzas (Finanční instituce Valencie)

Řecko

 

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Řecký telekomunikační úřad)

 

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Řecké železniční dráhy)

 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Státní elektrárenská společnost)

Francie

 

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Fond pro umořování sociálního dluhu)

 

L'Agence française de développement (AFD) (Francouzská rozvojová agentura)

 

Réseau Ferré de France (RFF) (Francouzská železniční síť)

 

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Státní dálniční fond)

 

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Veřejná asistence pařížských nemocnic)

 

Charbonnages de France (CDF) (Francouzský výbor pro uhlí)

 

Entreprise minière et chimique (EMC) (Těžařská a chemická společnost)

Itálie

 

Regiony

 

Provincie

 

Obce

 

Cassa Depositi e Prestiti (Fond vkladů a úvěrů)

Lotyšsko

 

Pašvaldības (místní samosprávy)

Polsko

 

gminy (obce)

 

powiaty (okresy)

 

województwa (kraje)

 

związki gmin (sdružení obcí)

 

związki powiatów (sdružení okresů)

 

związki województw (sdružení krajů)

 

miasto stołeczne Warszawa (hlavní město Varšava)

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentura pro obnovu a rozvoj zemědělství)

 

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agentura pro zemědělský majetek)

Portugalsko

 

Região Autónoma da Madeira (autonomní region Madeira)

 

Região Autónoma dos Açores (autonomní region Azory)

 

Obce

Slovensko

 

mestá a obce (města a obce)

 

Železnice Slovenskej republiky (Železnice Slovenské republiky)

 

Štátny fond cestného hospodárstva (Státní fond silničního hospodářství)

 

Slovenské elektrárne (Slovenské elektrárny)

 

Vodohospodárska výstavba (Vodohospodářské stavby)

MEZINÁRODNÍ SUBJEKTY:

 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

 

Evropská investiční banka

 

Asijská rozvojová banka

 

Africká rozvojová banka

 

Světová banka/Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)/Mezinárodní měnový fond (IMF)

 

Mezinárodní finanční korporace

 

Meziamerická rozvojová banka

 

Fond sociálního rozvoje Rady Evropy

 

EURATOM

 

Evropské společenství

 

Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andská rozvojová korporace)

 

Eurofima

 

Evropské společenství uhlí a oceli

 

Severská investiční banka

 

Karibská rozvojová banka

Ustanoveními článku 15 nejsou dotčeny žádné mezinárodní závazky členských států vůči uvedeným mezinárodním subjektům.

SUBJEKTY VE TŘETÍCH ZEMÍCH:

Subjekty, které splňují tato kritéria:

1)

Subjekt je podle vnitrostátních kritérií jasně považován za veřejnoprávní subjekt.

2)

Tento veřejnoprávní subjekt je netržním výrobcem, který spravuje a financuje soubor činností, zejména poskytování netržního zboží a služeb ve prospěch veřejnosti, při čemž uvedený soubor činností je fakticky řízen orgány veřejné správy.

3)

Tento veřejnoprávní subjekt pravidelně emituje značný objem dluhových cenných papírů.

4)

Dotčený stát je schopen zaručit, že tento veřejnoprávní subjekt neuplatní v případě doložky „gross-up“ možnost předčasného splacení.


MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

mezi Evropským společenstvím, Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Lichtenštejnským knížectvím

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

a

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ, dále jen „Lichtenštejnsko“,

SE DOHODLY TAKTO:

1.   ÚVOD

Lichtenštejnsko a Společenství uzavírají dohodu, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (dále jen „směrnice“). Toto memorandum o porozumění doplňuje uvedenou dohodu.

2.   JEDNÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ROVNOCENNÝCH OPATŘENÍ S JINÝMI TŘETÍMI STÁTY

V průběhu přechodného období stanoveného ve směrnici zahájí Evropské společenství jednání s dalšími významnými finančními centry zaměřená na to, aby tyto subjekty přijaly opatření rovnocenná opatřením uplatňovaným Společenstvím.

3.   PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU

Signatáři tohoto memoranda o porozumění prohlašují, že považují dohodu uvedenou v bodě 1 a toto memorandum za přijatelné a vyvážené ujednání, které chrání zájmy smluvních stran. Proto budou dohodnutá opatření provádět v dobré víře a bez řádného důvodu nepodniknou jednostranné kroky, které by narušily toto ujednání.

Pokud bude zjištěn jakýkoliv významný rozdíl mezi oblastí působnosti směrnice přijaté dne 3. června 2003 a této dohody, zejména pokud jde o článek 6 dohody, zahájí smluvní strany neprodleně konzultace v souladu s čl. 13 odst. 1 dohody s cílem zajištění toho, že rovnocenný charakter opatření stanovených touto dohodou zůstane zachován.

Lichtenštejnsko se zavazuje vyvinout nejvyšší úsilí, aby bezodkladně určilo přijatelnost řádně odůvodněné žádosti o výměnu informací podle článku 10 v souladu se svým procesními právními předpisy.

Evropská unie a její členské státy vezmou v úvahu rozhodnutí Lichtenštejnska stanovit opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí při své spolupráci s Lichtenštejnskem včetně spolupráce v daňových otázkách. Signatáři se v této souvislosti dohodli, že kterákoli strana jednání podle čl. 10 odst. 4 dohody může souběžně s tímto jednáním nadnést další otázky týkající se zdanění, včetně otázek týkajících se zamezení či omezení dvojího zdanění příjmu.

V Bruselu dne 7. prosince 2004 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Maltské znění ověří signatáři na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v předchozím pododstavci.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Republikka ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropske skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image