European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série C


C/2024/1066

5.2.2024

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. prosince 2023 – Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství, Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl, Irsko

(Věc C-457/21 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Státní podpory - Článek 107 odst. 1 SFEU - Daňové rozhodnutí přijaté členským státem - Podpora neslučitelná s vnitřním trhem - Pojem ‚zvýhodnění‘ - Určení referenčního rámce - ‚Obvyklé‘ zdanění podle vnitrostátního práva - Zásada obvyklých tržních podmínek - Přezkum Soudního dvora týkající se výkladu a použití vnitrostátního práva Tribunálem“)

(C/2024/1066)

Jednací jazyky: angličtina a francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: F. Tomat a P. J. Loewenthal, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Lucemburské velkovévodství (zástupci: původně A. Germeaux a T. Uri, poté A. Germeaux a T. Schell, zmocněnci, ve spolupráci s: J. Bracker, A. Steichen a D. Waelbroeck, avocats), Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl (zástupci: D. Paemen, M. Petite a A. Tombiński, avocats), Irsko (zástupci: A. Joyce, zmocněnec, ve spolupráci s: P. Baker, KC, C. Donnelly, SC, B. Doherty a D. Fennelly, BL, P. Gallagher, SC)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Lucemburským velkovévodstvím, jakož i společnostmi Amazon.com Inc. a Amazon EU Sàrl.

3)

Irsko ponese vlastní náklady řízení.


(1)   Úř. věst. C 452, 8.11.2021.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1066/oj

ISSN 1977-0863 (electronic edition)