European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série C


C/2024/625

15.1.2024

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou podal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Řecko) dne 3. října 2023 – FO v. Ministr pro přistěhovalectví a azyl

(Věc C-610/23, Al Nasiria (1))

(C/2024/625)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Účastníci původního řízení

Žalobce: FO

Žalovaný: Ministr pro přistěhovalectví a azyl

Předběžné otázky

1)

Může zákonodárce vzhledem k významu opravného prostředku ve smyslu článku 46 směrnice 2013/32 (2) dovodit domněnku, že opravný prostředek nebyl řádně podán, a tudíž jej odmítnout bez úplného a ex nunc přezkoumání věci jako zjevně nedůvodný (což vede i k neposkytnutí lhůty k dobrovolnému opuštění území podle čl. 22 odst. 4 zákona č. 3907/2011 a článku 7 směrnice 2008/115 (3)) z důvodu, že se žadatel [o mezinárodní ochranu] osobně nedostavil ke Komisi, která věc posuzovala?

2)

a.

Pokud by bylo shledáno, že tato otázka spadá pod zásadu procesní autonomie členských států, musí se v rámci posuzování zásady rovnocennosti za obdobná vnitrostátní procesní pravidla považovat pravidla upravující řízení před správními komisemi, které projednávají opravné prostředky podle vnitrostátního práva, anebo procesní pravidla upravující podávání žalob ve věci samé (nebo žalob na neplatnost) ke správním soudům?

b.

Je ustanovení o povinnosti osobně se dostavit (nebo zaslat potvrzení uvedené v čl. 78 odst. 3 zákona č. 4636/2019 v případech, kdy je to stanoveno) slučitelné se zásadou efektivity unijního práva, a zejména s účinným výkonem práva na účinnou právní ochranu? Je v této souvislosti rovněž relevantní jednak to, že domněnka řádného nepodání opravného prostředku podle čl. 97 odst. 2 zákona č. 4636/2019 odpovídá poznatkům plynoucím z obecných zkušeností, a jednak to, že v rámci posuzování žádostí o mezinárodní ochranu (v prvním stupni) vede stejné jednání k domněnce konkludentního zpětvzetí, a nikoli zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné?


(1)  Název projednávané věci je fiktivní. Neodpovídá skutečnému jménu žádného z účastníků řízení.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. 2013, L 180, s. 60).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. 2008, L 348, s. 98).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/625/oj

ISSN 1977-0863 (electronic edition)