European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série C


C/2023/409

23.11.2023

P9_TA(2023)0086

Obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. března 2023 o obecných zásadách EU týkajících se obránců lidských práv (2021/2204(INI))

(C/2023/409)

Evropský parlament,

s ohledem na Chartu OSN,

s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

s ohledem na Deklaraci OSN o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody (prohlášení o zastáncích lidských práv),

s ohledem na činnost zvláštního zpravodaje OSN pro situaci obránců lidských práv,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na články 8 a 21 této smlouvy,

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv, zejména na obecné zásady týkající se obránců lidských práv (dále jen „obecné zásady“), které byly přijaty v červnu 2004 a revidovány v roce 2008, na druhé pokyny k provádění těchto obecných zásad schválené v roce 2020 a na obecné zásady EU pro dialogy o lidských právech s partnerskými/třetími zeměmi, jež byly přijaty v prosinci 2001 a revidovány v roce 2021,

s ohledem na obecné zásady EU pro prosazování a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení ze dne 24. června 2013,

s ohledem na závěry Rady ze dne 23. června 2014 u příležitosti 10. výročí vydání obecných zásad EU týkajících se obránců lidských práv,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 ze dne 9. června 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (1),

s ohledem na strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii z roku 2012 a na akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024, jak je stanoven ve společném sdělení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise ze dne 25. března 2020 (JOIN(2020)0005) přijatém Radou dne 18. listopadu 2020,

s ohledem na soubor nástrojů Komise z roku 2021 o přístupu k mezinárodním partnerstvím založeným na lidských právech, jak je stanoven v pracovním dokumentu útvarů Komise ze dne 30. června 2021 nazvaném „Uplatňování přístupu založeného na lidských právech v mezinárodních partnerstvích – aktualizovaný soubor nástrojů pro umisťování držitelů práv do centra politiky sousedství, rozvoje a mezinárodní spolupráce EU“ (SWD(2021)0179),

s ohledem na své zvláštní pokyny pro činnosti poslanců Evropského parlamentu v zájmu lidských práv a demokracie při jejich cestách do třetích zemí,

s ohledem na stanovy Sacharovovy ceny za svobodu myšlení přijaté Konferencí předsedů dne 15. května 2003 a pozměněné dne 14. června 2006,

s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2021 o ochraně lidských práv a vnější migrační politice EU (2),

s ohledem na studii generálního ředitelství pro parlamentní výzkumné služby ze dne 24. srpna 2022 nazvanou „Obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv – posouzení provádění v Evropě“,

s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv,

s ohledem na ukazatel cílů udržitelného rozvoje OSN č. 16.10.1, který se týká počtu ověřených případů zabíjení, únosů, násilného zmizení, svévolného zadržování a mučení novinářů, zaměstnanců sdělovacích prostředků, odborářů a obhájců lidských práv v uplynulých 12 měsících,

s ohledem na čl. 1 odst. 1 písm. e) a přílohu 3 rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu,

s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o politikách EU ve prospěch zastánců lidských práv (3),

s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2021 o dopadech změny klimatu na lidská práva a úloze ochránců životního prostředí v této oblasti (4),

s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2021 obsahující doporučení Komisi k náležité péči a odpovědnosti podniků (5),

s ohledem na své usnesení ze dne 6. října 2022 o výsledku přezkumu patnáctibodového akčního plánu pro obchod a udržitelný rozvoj provedeného Komisí (6),

s ohledem na své doporučení ze dne 17. února 2022 Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající se korupce a lidských práv (7),

s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2022 o Akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů III (8),

s ohledem na svá usnesení týkající se porušování lidských práv, demokracie a právního státu (tzv. „naléhavá usnesení“) podle článku 144 jednacího řádu,

s ohledem na své usnesení ze dne 17. února 2022 nazvané „Lidská práva a demokracie ve světě a politika Evropské unie v této oblasti – výroční zpráva za rok 2021“  (9) a na svá předchozí usnesení k předešlým výročním zprávám,

s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0034/2023),

A.

vzhledem k tomu, že Deklarace OSN o obráncích lidských práv definuje obránce lidských práv jako jednotlivce nebo skupiny, kteří prosazují nebo chrání lidská práva a základní svobody nebo kteří usilují o ochranu a realizaci těchto práv pokojnými prostředky;

B.

vzhledem k tomu, že obránci lidských práv jsou klíčovými spojenci v úsilí EU o ochranu a prosazování lidských práv, demokracie a právního státu a předcházení konfliktům na celém světě; vzhledem k tomu, že je proto v hlavním zájmu EU a jejích členských států podporovat jejich práci a chránit je;

C.

vzhledem k tomu, že obecné zásady přijaté v roce 2004 a revidované v roce 2008 se postupně staly referenčním rámcem pro orgány EU, delegace EU, diplomatické mise členských států a vedoucí představitele EU s cílem prosazovat a zajišťovat dodržování práv obránců lidských práv a chránit ty obránce lidských práv, jimž hrozí útoky a hrozby ze strany státních i nestátních subjektů; vzhledem k tomu, že Parlament neustále vyzýval k řádnému a koordinovanému provádění obecných zásad; vzhledem k tomu, že členské státy spolu s orgány EU by měly provádět obecné zásady, které obsahují řadu konkrétních závazků, jako je pravidelné podávání zpráv, koordinace a opatření na podporu obránců lidských práv;

D.

vzhledem k tomu, že důsledná a soudržná činnost EU na podporu a ochranu obránců lidských práv může mít významný dopad, pokud mise členských států a delegace EU své činnosti koordinují, zejména v souvislosti s jednotlivými případy na dvoustranných i mnohostranných fórech;

E.

vzhledem k tomu, že přijetí strategického rámce pro lidská práva a demokracii v roce 2012 a tří následných akčních plánů poskytlo vizi, zásady a realizovatelná opatření pro podporu EU k prosazování lidských práv na celém světě a provádění obecných zásad;

F.

vzhledem k tomu, že EU vyvinula širokou škálu nástrojů na podporu obránců lidských práv, od koordinačních nástrojů až po finanční pomoc; vzhledem k tomu, že evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) byl dříve hlavním finančním nástrojem EU na podporu obránců lidských práv, a to jak prostřednictvím grantů na mimořádné události, tak prostřednictvím mechanismu EU na ochranu obránců lidských práv ProtectDefenders.eu; vzhledem k tomu, že nástroj EIDHR byl nahrazen tematickým programem pro lidská práva a demokracii, který je součástí Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa; vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv, demokracie a právního státu je průřezovým cílem celého nástroje NDICI – Globální Evropa a je podporováno také činností Evropské nadace pro demokracii;

G.

vzhledem k tomu, že v rámci nástroje EIDHR bylo přiděleno více než 186 milionů EUR na podporu lidských práv a obránců lidských práv v situacích, kdy byli v období 2014–2020 nejvíce v ohrožení; vzhledem k tomu, že v rámci tematického programu nástroje NDICI pro lidská práva a demokracii byla na podporu obránců lidských práv a na boj proti zmenšujícímu se prostoru pro občanskou společnost v současném období 2021–2027 vyčleněna orientační částka ve výši 326 milionů EUR; vzhledem k tomu, že na iniciativu ProtectDefenders.eu bylo z finančních prostředků EU přiděleno přibližně 35 milionů EUR a od roku 2015 bylo v jejím rámci podpořeno přibližně 55 000 obránců lidských práv včetně 8 700 v roce 2021; vzhledem k tomu, že od roku 2010 bylo v rámci zvláštního nouzového grantového programu EU podpořeno přibližně 1 600 obránců lidských práv;

H.

vzhledem k tomu, že Evropský konsensus o rozvoji zavazuje EU a její členské státy k uplatňování takového přístupu k rozvojové spolupráci, který je založen na lidských právech a který zahrnuje všechna lidská práva, a proto i práva osob, jež tato práva hájí;

I.

vzhledem k tomu, že EU má coby silný ekonomický aktér schopnost ovlivňovat situaci v oblasti lidských práv a situaci obránců lidských práv na celém světě tím, že do svých politik jednotným způsobem začleňuje přístup založený na lidských právech; vzhledem k tomu, že přezkum obchodní politiky na rok 2021 zavazuje EU k razantnějšímu postoji při obraně jejích zájmů a hodnot, „zejména prosazování a ochrany lidských práv“; vzhledem k tomu, že přezkum Komise v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje zajišťuje zvýšené monitorování závazků v oblasti udržitelného rozvoje v obchodních dohodách, posílení úlohy občanské společnosti a posílení prosazování těchto dohod;

J.

vzhledem k tomu, že nový globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv (unijní akt Magnitský) jí umožňuje zaměřovat se na závažné porušování a zneužívání lidských práv na celém světě; vzhledem k tomu, že osud obránců lidských práv by měl být nedílnou součástí globálního monitorování EU v oblasti porušování lidských práv ve světě, a to i v souvislosti se zaváděním sankcí; vzhledem k tomu, že používání tohoto nástroje by mohlo být posíleno tím, že by podléhalo hlasování kvalifikovanou většinou;

K.

vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzýval EU, aby prostřednictvím sankcí řešila případy velké korupce jednotlivců a subjektů; vzhledem k tomu, že obránci lidských práv zapojení do protikorupčních činností jsou kvůli své práci stále více terčem útoků; vzhledem k tomu, že Rada a Komise zahájily práci na potrestání jednotlivců a subjektů odpovědných za trestné činy korupce;

L.

vzhledem k tomu, že důsledné, účinné a účelné provádění obecných zásad je v současném globálním kontextu, kdy dochází ke snižování úrovně demokracie, zhoršování stavu lidských práv, zmenšování prostoru pro občanskou společnost, zhroucení klimatu a zvýšeným rizikům pro obránce lidských práv, jež představují faktory, jako je digitální dohled a dopad pandemie COVID-19, ještě důležitější;

M.

vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo k podstatnému nárůstu počtu, rozsahu a závažnosti útoků na obránce lidských práv, na jejich rodiny a právníky; vzhledem k tomu, že podle několika mezinárodních organizací a nevládních organizací se počet obránců lidských práv, kteří byli usmrceni v roce 2020 a 2021 pohybuje mezi 331 a 358, a vzhledem k tomu, že je běžné nedostatečné oznamování takových případů, je pravděpodobné, že jejich skutečný počet není znám a bude mnohem vyšší; vzhledem k tomu, že vysoký počet těch, kteří byli usmrceni, byli obránci obránci životního prostředí, přičemž k více než polovině těchto vražd došlo pouze ve třech zemích – v Kolumbii, v Mexiku a na Filipínách; vzhledem k tomu, že počet obránců lidských práv, kteří byli v Kolumbii usmrceni, dosáhl v roce 2022 rekordní výše a v poslední polovině tohoto roku byl obzvláště vysoký; vzhledem k tomu, že velký počet obránců lidských práv je ohrožován a napadán, protože vzbuzuje obavy ohledně nepříznivých dopadů obchodních činností na lidská práva, a to i v souvislosti s velkými rozvojovými projekty, které mají dopad na přístup k půdě a živobytí lidí; vzhledem k tomu, že v posledních letech se většina obránců lidských práv, kteří byli terčem útoků nebo byli zavražděni státními nebo nestátními subjekty, zabývala právy k půdě, vodě, životnímu prostředí a původním obyvatelům;

N.

vzhledem k tomu, že autoritářské vlády, ale i znepokojivý počet dlouhodobě zavedených demokratických zemí po celém světě, včetně zemí EU, stále častěji přijímají nové druhy taktik a omezujících opatření vůči obráncům lidských práv s cílem cenzurovat jejich práci, umlčet je a obtěžovat; vzhledem k tomu, že tato opatření zahrnují strategické žaloby proti účasti veřejnosti, restriktivní vládní politiky, nenávistné projevy, diskriminaci a zastrašování nebo násilí, včetně zabíjení, únosů, svévolného zatýkání a zadržování; vzhledem k tomu, že v mnoha zemích po celém světě převládá atmosféra beztrestnosti, pokud jde o násilí vůči obráncům lidských práv;

O.

vzhledem k tomu, že autoritářské režimy třetích zemí se na obránce lidských práv stále častěji zaměřují prostřednictvím velvyslanectví, diplomatických misí a personálu, úředníků donucovacích orgánů a dalších zmocněnců na území členských států EU, kde nalezli útočiště nebo azyl;

P.

vzhledem k tomu, že ženským obránkyním lidských práv hrozí genderově specifické hrozby a větší riziko, že budou vystaveny určitým formám násilí a jiného porušování práv, předsudkům, vyloučení a odmítnutí než jejich mužské protějšky a že trpí nedostatkem přístupu k odpovídajícím zdrojům a mechanismům ochrany; vzhledem k tomu, že nejvíce nehlášených případů se týká osob, které se potýkají s genderově specifickými překážkami nebo překážkami souvisejícími se sexuální orientací;

Q.

vzhledem k tomu, že útoky na obránce lidských práv se stále častěji zaměřují i na jejich rodiny a komunity;

R.

vzhledem k tomu, že mezi další skupiny a kategorie obránců, kteří jsou obzvláště vystaveni útokům a porušování lidských práv, patří novináři, ti, kteří prosazují občanská a politická práva – zejména ti, kteří vyšetřují nebo obhajují oběti státních zločinů, násilných zmizení nebo mučení, ti, kteří svojí činností prosazují hospodářská, sociální a kulturní práva, zejména kolektivní práva, jako je právo na potraviny a přístup k přírodním zdrojům, včetně odborářů, a ti, kteří usilují o komunitní práva, práva etnických a náboženských menšin, dětská práva, práva osob se zdravotním postižením, práva domorodého obyvatelstva a LGBTQI+ a ti, kteří bojují proti korupci;

S.

vzhledem k tomu, že k pronásledování obránců lidských práv jsou využívány stále sofistikovanější prostředky, včetně nových technologií; vzhledem k tomu, že obránci lidských práv čelí rovněž omezením a často se na ně přímo zaměřují politiky, právní předpisy a postupy označované jako „bezpečnostní“ opatření, která se často pojí se stigmatizací a obviňováním z teroristické činnosti;

Celkové posouzení politického rámce EU v oblasti podpory obránců lidských práv

1.

děkuje všem obráncům lidských práv za jejich odvážnou a zásadně důležitou práci při obraně lidských práv a planety; uznává, že musí svou práci vykonávat za stále obtížnějších a měnících se okolností a často za vysokých osobních nákladů pro sebe, své rodiny a své komunity;

2.

vítá politický rámec EU na podporu obránců lidských práv, který se v posledních dvou desetiletích vyvíjel a v jehož středu jsou obecné zásady; zdůrazňuje významný dopad obecných zásad při zvyšování povědomí o úloze obránců lidských práv jakožto nepostradatelných a ústředních partnerů pro zahraniční politiku a politiku EU v oblasti lidských práv a politiku na podporu demokracie, při jejich pochopení a při zaměření a zintenzivnění úsilí o stanovení priorit a zefektivnění ochrany obránců lidských práv v rámci vnější činnosti EU;

3.

zdůrazňuje neocenitelnou práci v první linii na podporu obránců lidských práv, již vykonává řada delegací EU a misí členských států ve třetích zemích, i značnou a rostoucí finanční podporu, včetně přímé pomoci, kterou Komise poskytuje obráncům lidských práv v rámci různých nástrojů;

4.

domnívá se však, že celkové uplatňování obecných zásad Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ), Komisí a členskými státy je nerovnoměrné, do značné míry se zaměřuje na reaktivní opatření, postrádá jednotné celkové provádění strategie a vyznačuje se nedostatečnou viditelností činnosti EU a způsobů podpory obránců lidských práv; je přesvědčen, že rozměr obránců lidských práv je potřeba teprve systematicky a soudržně začlenit do všech vnějších činností EU, včetně politických dokumentů EU pro jednotlivé země a regionálních a tematických politických dokumentů, a na všech příslušných úrovních diplomatické angažovanosti a rozhodování EU, a to až po nejvyšší úrovně;

5.

vyzývá EU, aby dále posílila svůj politický rámec obránců lidských práv, prostřednictvím soustavných, konkrétních, důsledných a účinných opatření, zejména pokud jde o její vztahy s autoritářskými režimy v místech, kde mají EU a členské státy dohody o přidružení, obchodu, investicích nebo spolupráci nebo kde mají významné obchodní, energetické, bezpečnostní, migrační nebo jiné zájmy; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že jejich finanční podpora obránců lidských práv bude rovněž doprovázena trvalou politickou angažovaností EU ve vztahu k třetím zemím;

6.

vyzývá k tomu, aby obecné zásady odkazovaly na globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv a aby systematické útoky na obránce lidských práv vedly k zařazení jednotlivců a subjektů na seznam v rámci tohoto režimu; opakuje svou žádost o změnu stávajícího globálního sankčního režimu EU v oblasti lidských práv rozšířením jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala korupční jednání, nebo případně o předložení legislativního návrhu na přijetí nového tematického režimu proti závažným korupčním činům;

Tým Evropa – spolupráce k dosažení maximálního dopadu

7.

vyzývá EU, aby uplatňovala skutečný přístup týmu Evropa k obráncům lidských práv a vybídla členské státy, které dosud nejsou aktivní v otázkách obránců lidských práv, aby vypracovaly zvláštní strategii a rámec politiky, spojily síly na diplomatické a finanční oblasti a sdružily širokou koalici vládních a nevládních zúčastněných stran, a aby při tom rovněž podporovaly a prosazovaly stejný přístup ve svých dvoustranných vztazích;

8.

domnívá se, že takový přístup, jehož prostřednictvím by všechny orgány a aktéři EU, včetně zvláštního zástupce EU pro lidská práva a rovněž členských států, spolupracovaly na provádění obecných zásad, by se ukázal jako účinný přístup v boji proti celosvětovému zhoršování situace v oblasti lidských práv a demokracie;

9.

vítá úsilí mnoha delegací EU a misí členských států o zviditelnění a uznání obránců lidských práv, zejména zřízením místních pracovních skupin pro lidská práva s personálem z misí EU, aktivním kontaktováním a pořádáním pravidelných setkání ochránců lidských práv, prováděním systematických návštěv na místě v oblastech, kde jsou obránci lidských práv ohroženi (například v Mexiku a Kolumbii), vypracováním seznamů diplomatů pro monitorování soudních procesů (například v Rusku), uznáním vynikajících příspěvků obránců lidských práv prostřednictvím každoročních ocenění (například v Ugandě a Hondurasu), poskytováním mimořádné podpory obráncům lidských práv, zpochybňováním zákonů, které obránce lidských práv kriminalizují, a podporou rozvoje sítí na ochranu obránců lidských práv; jako příklad osvědčeného postupu zdůrazňuje inovativní iniciativu #DefendamosLaVida zahájenou delegacemi EU a misemi členských států v Kolumbii a nejnověji v Mexiku;

10.

vyjadřuje však politování nad tím, že vzhledem k dobrovolnosti obecných zásad se intenzita a kvalita spolupráce delegací EU s obránci lidských práv a s nimi v jednotlivých zemích značně liší a v praxi do značné míry závisí na místním politickém kontextu nebo individuálním odhodlání a politické vůli konkrétního velvyslance nebo zaměstnanců EU či úředníků v ústředí ESVČ a Komise; vyzývá v tomto ohledu k větší soudržnosti a strategickému celkovému přístupu a k pevnému závazku místopředsedy Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a jeho úřadu zajistit důsledné uplatňování obecných zásad ve všech delegacích, zejména v zemích, kde jsou obránci lidských práv nejvíce ohroženi; očekává, že všichni velvyslanci EU a členských států zajistí, aby jejich mise účinně začlenily podporu obránců lidských práv do své každodenní práce;

11.

vyzývá EU, aby posílila své institucionální kapacity jak v Bruselu, tak ve svých delegacích, aby byla schopna adekvátně reagovat na zhoršující se podmínky, kterým čelí obránci lidských práv; požaduje, aby se pokud možno více pracovníků zabývalo poskytováním menších grantů, zejména v oblasti pomoci při mimořádných událostech, a výraznější diplomatickou podporu na místě; dále trvá na tom, že je třeba posílit lidské a finanční kapacity delegací EU pro ochranu obránců lidských práv a koordinovat činnost s členskými státy, což je hlavním úkolem každé mise, zejména v zemích, kde se zmenšuje prostor pro občanskou společnost; zdůrazňuje, že je důležité, aby budovy delegací EU sloužily jako bezpečné místo pro setkávání obránců lidských práv, zejména v nepřátelském prostředí;

12.

je povzbuzen zprávami o lepší koordinaci mezi delegacemi EU a členskými státy v oblasti ochrany obránců lidských práv, zejména prostřednictvím sdílení zátěže a společné veřejné diplomacie; je však i nadále znepokojen tím, že se v této oblasti v praxi aktivně angažuje méně než polovina členských států, neboť většina se v souvislosti s ochranou obránců lidských práv spoléhá na delegace EU a že se stále jedná o selektivní zapojení; vyjadřuje politování nad tím, že pouze několik členských států přijalo své vlastní vnitrostátní zásady pro oblast obránců lidských práv; vyzývá členské státy, aby přijaly aktivnější kroky k dosažení širšího a důslednějšího zapojení do ochrany obránců lidských práv a aby vypracovaly vlastní politické dokumenty pro ochranu lidských práv, které by byly v souladu s dokumenty EU;

13.

vítá pravidelná školení v oblasti lidských práv včetně politiky v oblasti obránců lidských práv pro zaměstnance, kteří pracují jako kontaktní osoby v politických sekcích a sekcích pro spolupráci v delegacích EU; je však znepokojen zprávami, že povědomí o zásadách a znalost těchto zásad jsou i nadále nedostatečné; vyzývá k rozšíření těchto školení a k tomu, aby byla povinná; navrhuje zvážit začlenění závazků EU a členských států v oblasti obránců lidských práv do pracovních profilů příslušných zaměstnanců ESVČ a delegací EU a misí členských států s cílem zajistit systematický přístup k ochraně obránců lidských práv, tak aby znalosti o ochraně obránců lidských práv a praxe na jejich ochranu mohly být institucionalizovány, což zabrání přístupu závislému na osobě a minimalizuje účinky rotace zaměstnanců;

14.

vyzývá k většímu zapojení místopředsedy Komise, vysokého představitele a zvláštního zástupce EU pro lidská práva a příslušných zástupců členských států, pokud jde o ochranu lidských práv, včetně jednotlivých obránců lidských práv; vybízí místopředsedu Komise, vysokého představitele a jednotlivé komisaře, aby se zavázali systematicky setkávat se s obránci lidských práv během svých zahraničních návštěv a aby na nejvyšší úrovni upozorňovali na tíživou situaci ochránců lidských práv, a to i těch, kteří jsou pronásledováni, zastrašováni, svévolně zadržováni nebo nuceni uprchnout ze své země, včetně těch, kteří jsou vystaveni útokům, zejména i prostřednictvím případných veřejných prohlášení; vyzývá zvláštní zástupce EU pro situace v jednotlivých zemích a regionech, aby se zapojili do jednání s vnitrostátními orgány, konkrétně pokud jde o obránce lidských práv;

15.

zdůrazňuje, že je důležité i nadále odbourávat izolovanost vnějších vztahů EU; vítá zvýšenou koordinaci mezi delegacemi EU, ústředím ESVČ a Generálním ředitelstvím pro mezinárodní partnerství, pokud jde o naléhavé případy obránců lidských práv a krizové situace, které mají na obránce lidských práv významný dopad; vyzývá k lepší koordinaci v oblasti lidských práv s generálními ředitelstvími Komise, jakož i s příslušnými agenturami EU;

Větší zaměření na prevenci a potřeby financování

16.

vítá značný a neustále rostoucí finanční příspěvek EU na podporu obránců lidských práv na celém světě, což z ní činí v tomto ohledu hlavního dárce, jakož i její úsilí o zvýšení transparentnosti, flexibility a rozvoj různých programů na podporu lidských práv a činností a potřeb obránců lidských práv, včetně případů, kdy obránci lidských práv pracují v exilu; zdůrazňuje jedinečnou úlohu mechanismu ProtectDefenders.eu provozovaného občanskou společností při poskytování neocenitelné praktické podpory ohroženým obráncům lidských práv; naléhavě vyzývá Komisi, aby s větším důrazem informovala o tomto úsilí veřejnost; vyzývá ke kvalitativnímu posunu směrem k ucelenějšímu a dlouhodobému přístupu zaměřenému na integrální bezpečnost celých komunit, jež se mobilizovaly k obraně svých práv; vyzývá delegace EU, aby usnadnily a financovaly místní a regionální sítě a setkání obránců lidských práv, na nichž by si tyto osoby mohly vyměňovat zkušenosti, vzájemně se učit ze svých strategií, úspěchů a osvědčených postupů a vytvářet aliance; vítá práci Evropské nadace pro demokracii a zdůrazňuje, že je důležité, aby EU a její členské státy pokračovaly v dalším posilování jejích aktivit prostřednictvím flexibilních nástrojů finanční podpory na podporu činností a potřeb aktivistů;

17.

varuje před rozšířením mnoha nevládních organizací zřízených a financovaných vládami, které se vydávají za legitimní organizace občanské společnosti, a vyzývá Komisi a členské státy, aby se vyvarovaly jakékoli podpory či prosazování těchto organizací nebo jakékoli formy spojování s těmito organizacemi;

18.

odsuzuje nárůst útoků na rodiny obránců lidských práv, komunity a právníky na celém světě; zdůrazňuje, že k těmto útokům dochází i v exilu a jejich cílem je mimo jiné způsobovat bolest, vyvolat strach, úzkost a pocit zranitelnosti s cílem ponižovat a degradovat oběti a prolomit jejich fyzický a morální odpor; opakuje proto, že je důležité využívat mimořádné granty Komise, ProtectDefenders.eu a krizový nástroj ke zvýšení ochrany a podpory těchto rodinných příslušníků, přičemž je třeba mít na paměti různé existující rodinné jednotky a právníky obránců lidských práv;

19.

zdůrazňuje, že kromě provádění reaktivních opatření zaměřených na jednotlivce je třeba více investovat do celkové dlouhodobé ochrany a psychosociální ochrany obránců lidských práv a jejich rodin, a to i prostřednictvím preventivního přístupu s cílem předvídat závažné problémy, jako jsou útoky;

20.

zdůrazňuje, že je důležité, aby se ochrana obránců lidských práv stala ústředním prvkem politické angažovanosti EU vůči třetím zemím a diplomatické agendy pro třetí země tím, že se veškerá vnější činnost EU ve třetích zemích sladí s opatřeními EU na ochranu obránců lidských práv a na podporu jejich práce; vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby upřednostňovaly:

systematické určování klíčových spojenců v rámci orgánů a institucí třetích zemí;

zvýšenou finanční podporu na zřízení a posílení vnitrostátních institucí pro lidská práva, zejména pokud jde o jejich schopnost angažovat se a chránit obránce lidských práv a jednat nezávisle;

posílení vnitrostátních právních předpisů a politik týkajících se obránců lidských práv v souladu s rámcem OSN pro obránce lidských práv a legislativních a politických rámců s cílem zavést vnitrostátní programy ochrany obránců lidských práv;

podporu vnitrostátních kampaní, sítí a struktur s cílem uznat neocenitelný přínos obránců lidských práv k ochraně a prosazování lidských práv a účinně podporovat ochranu obránců lidských práv;

systematické zpochybňování právních předpisů, které kriminalizují nebo omezují legitimní práci obránců lidských práv a/nebo jsou často využívány k obtěžování a zastrašování obránců lidských práv, včetně strategických žalob proti účasti veřejnosti;

úsilí o povzbuzení vlád k tomu, aby vyčlenily dostatečné finanční prostředky na ochranu obránců lidských práv a aby se zdržely zasahování do financování z vnějších zdrojů;

pomoc při rozvoji nezávislých mechanismů k řešení atmosféry beztrestnosti, pokud jde o násilí vůči obráncům lidských práv, včetně vyšetřování stížností na hrozby nebo porušování lidských práv vůči obráncům lidských práv;

poskytování odborné přípravy vládním úředníkům, včetně policejních, vojenských a dalších bezpečnostních důstojníků, jakož i soudcům, o legitimní úloze obránců lidských práv a jejich právech;

podpora školení pro obránce lidských práv v oblastech, jako je podávání zpráv o porušování lidských práv a útocích na obránce lidských práv, místní a mezinárodní právní mechanismy ochrany proti porušování lidských práv a procesní práva, včetně případů, kdy obránci lidských práv čelí trestnímu obvinění za své legitimní aktivity;

vypracování strategie práce na propuštění svévolně zadržovaných obránců lidských práv nebo dlouhodobě zadržovaných osob, usnadnění pravidelných návštěv obránců lidských práv ve vězení ze strany zástupců EU a členských států a poskytování podpory rodinám a příbuzným těchto zadržovaných osob;

21.

opakuje svou výzvu Komisi, aby se striktně zdržela poskytování rozpočtové podpory vládám třetích zemí, které jsou odpovědné za rozsáhlé porušování lidských práv a represe vůči obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, aby naopak zintenzivnila svou pomoc orgánům, které se skutečně zavázaly k vytvoření příznivého prostředí pro obránce lidských práv; připomíná svůj požadavek na větší transparentnost ustanovení o lidských právech v dohodách o financování v rámci Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci;

22.

vyzývá Komisi a ostatní orgány EU, včetně Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a dalších rozvojových a investičních bank a nástrojů, aby rozvíjely přístup, podle něhož bude financování poskytováno pouze subjektům, které provádějí zdravou a přísně sledovanou politiku v oblasti lidských práv a které zaujímají nulovou toleranci vůči hrozbám nebo násilí vůči nim, identifikují a posuzují nepříznivé dopady v rámci operací, hodnotových řetězců a obchodních vztahů, předcházejí nepříznivým dopadům či je zmírňují nebo ukončují a zajišťují nápravu;

23.

vyzývá delegace EU a mise členských států, aby navázaly skutečný a komplexní dialog s obránci lidských práv ve třetích zemích, který by zahrnoval financování, způsoby dialogu a potřeby diplomatických opatření, a aby pokud možno poskytovaly základní financování jejich činností;

24.

zdůrazňuje, že je důležité spojit síly s agenturami OSN a zvláštními postupy, zejména se zvláštním zpravodajem OSN pro situaci obránců lidských práv; vyzývá EU a členské státy, aby více přijímaly opatření v návaznosti na doporučení týkající se obránců lidských práv, která byla učiněna prostřednictvím všeobecného pravidelného přezkumu; vyzývá EU, aby poskytla finanční a politickou podporu stávajícím regionálním mechanismům ochrany obránců lidských práv, včetně zvláštního zpravodaje Evropské hospodářské komise OSN pro obránce životního prostředí, dohody z Escazú a Meziamerických, afrických a Rady Evropy regionálních mechanismů týkajících se obránců lidských práv; vyzývá delegace EU a mise členských států v Ženevě a New Yorku, aby přijaly účinná opatření v reakci na odvetná opatření třetích zemí vůči obráncům lidských práv za jejich spolupráci s orgány OSN a aby usnadnily akreditaci obránců lidských práv a jejich interakci s mnohostrannými fóry; dále vyzývá mise EU v Ženevě a New Yorku, aby hrály vedoucí úlohu při prosazování a obhajobě výdobytků lidských práv na mnohostranných fórech, mimo jiné tím, že se budou bránit útokům na definici obránce lidských práv, a tím, že začlení a zajistí klíčové formulace o úloze obránců lidských práv do tematických rezolucí OSN i rezolucí pro jednotlivé země; za tímto účelem vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, že tomuto úsilí bude důsledně věnováno prvořadé místo v každoročních závěrech Rady o prioritách EU na fórech OSN pro lidská práva; vítá praktickou spolupráci v případech obránců lidských práv mezi delegacemi EU, misemi členských států a podobně smýšlejícími třetími zeměmi;

Nové skupiny obránců, nové výzvy, nová řešení

25.

vítá nedávné úsilí delegací EU a misí členských států v některých třetích zemích o navázání kontaktů s aktivisty, kteří neodpovídají tradičnímu pojetí obránců lidských práv; vybízí EU, aby k obráncům lidských práv zaujala široký přístup, zejména tím, že bude spolupracovat s obránci lidských práv na místní a místní úrovni, zejména marginalizovanými a zranitelnými obránci lidských práv, jako jsou obránci lidských práv hájící práva původních obyvatel, obránci lidských práv působící mimo městské oblasti nebo v odlehlých oblastech či pocházející ze zranitelných skupin, včetně žen, které jsou vystaveny většímu riziku násilí a omezení, a posilovat jejich podporu; vyzývá EU, aby pokud možno – a s ohledem na digitální bezpečnost – využívala on-line technologií a posílila koordinaci úsilí a zdrojů misí EU o spojení s marginalizovanými obránci lidských práv;

26.

zdůrazňuje, že tyto pokyny je třeba provádět se zohledněním genderu a že je třeba zavést ochranné mechanismy s průřezovým a genderovým hlediskem; vyzývá Komisi, aby upřednostňovala přístup k ochranným mechanismům a zdrojům pro obránkyně lidských práv a poskytovala větší finanční prostředky organizacím občanské společnosti, které prosazují práva žen a dívek, zejména sexuální a reprodukční práva a zdraví;

27.

vyzývá ESVČ a členské státy, aby podporovaly obránkyně lidských práv a aby přijaly jako přílohu obecných zásad soubor nástrojů, který bude poskytovat praktické kroky k tomu, aby EU mohla lépe reagovat na genderově specifické hrozby, potřeby a výzvy, jimž obránkyně lidských práv čelí na celém světě;

28.

zdůrazňuje, že EU by se měla v rámci své politiky v oblasti lidských práv zabývat aktivismem v oblasti klimatu jako nedílnou otázkou lidských práv a zintenzivnit svou činnost na podporu těch, kteří brání klima a životní prostředí, zejména těch obránců práv v oblasti životního prostředí a práv původních obyvatel, kteří jsou nejvíce ohroženi; zdůrazňuje, že je třeba začlenit otázky týkající se obránců lidských práv do diplomacie a pomoci EU v oblasti klimatu, mimo jiné podporou skutečného zapojení obránců lidských práv do provádění a monitorování programů, projektů a schémat spolupráce v oblasti klimatu a hlasitým reagováním na omezení jejich účinné účasti a monitorovacích činností;

29.

vítá zveřejnění výzev k předkládání návrhů zaměřených na podporu obránců práv LGBTQI+ a vybízí mise EU, aby zintenzivnily monitorování a podporu aktivistů hájících práva LGBTQI+ jako nedílné součásti politiky EU v oblasti obránců lidských práv;

30.

vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby se zabývaly hrozbami a útoky na obránce lidských práv ze strany vládních i nevládních subjektů, včetně podniků nebo jejich jménem jednajících skupin, zločineckých skupin a ozbrojených skupin, jakož i hrozbami v konfliktním a transformačním prostředí; zdůrazňuje, že je vždy odpovědností státu zajistit bezpečnost obránců lidských práv a jejich schopnost pracovat v příznivém prostředí, a to i v případech, kdy hrozby a represe pocházejí od nestátních subjektů;

31.

vyzývá EU, aby násilí páchané na obráncích lidských práv začlenila do své politiky krizového řízení a zajistila účinnou ochranu obránců lidských práv, když potřebují přemístění; v této souvislosti vyzývá EU, aby si vzala ponaučení z nedostatečné evropské reakce na potřeby evakuace afghánských obránců lidských práv a jejich rodin po převzetí moci Talibanem; vyzývá zejména Komisi, aby rychleji reagovala na náhlé krize, v nichž jsou potřeby obránců lidských práv naléhavé a rozsáhlé, a to jak doplněním finančních prostředků na iniciativy, jako je ProtectDefenders.eu, tak přeorientováním financování jednotlivých zemí a diplomatického úsilí na pomoc přesidlování obránců lidských práv; vyzývá Komisi a ESVČ, aby považovaly obránce lidských práv za klíčové aktéry a partnery jakékoli účinné a udržitelné reakce po skončení konfliktu;

32.

vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby upřednostňovaly boj proti zneužívání sledovacích technologií k podkopávání práce obránců lidských práv, zejména prostřednictvím vypracování spolehlivých vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů; opakovaně vyzývá Komisi, aby podporovala iniciativy související s vývojem a rozšířením technologií digitální bezpečnosti, a pomohla tak obráncům lidských práv s využíváním mechanismů bezpečného shromažďování, šifrování a uchovávání údajů s cílem zabránit monitorování ze strany represivních vládních orgánů kybernetickým útokům a obtěžování online;

33.

domnívá se, že s ohledem na velký a rostoucí počet hrozeb a útoků, jimž čelí obránci lidských práv, kteří poukazují na znepokojení ohledně nepříznivých dopadů některých obchodních operací na lidská práva, by EU měla důsledně začleňovat prosazování a ochranu práv obránců lidských práv, zejména zástupců odborů a obránců půdy, práv původních obyvatel a životního prostředí, do své směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a do svých obchodních a investičních dohod a dohod o spolupráci i do svých nástrojů, jako je všeobecný systém preferencí (GSP); vyzývá EU, aby důsledněji a ve větší míře využívala doložky v obchodních a investičních dohodách, které chrání lidská práva, včetně ustanovení o důkladnějším sledování a náležitém prosazování závazků v oblasti lidských práv, a aby plně využívala podmíněnost v oblasti lidských práv při poskytování preferenčního přístupu na svůj trh třetím zemím; dále se domnívá, že systematické a rozsáhlé útoky na obránce lidských práv by měly vést k aktivaci těchto doložek nebo doložky zastřešující rámcové dohody s danou zemí, a domnívá se, že by Komise měla v případě zjevného selhání vnitrostátních orgánů při zlepšování situace přijmout vhodná opatření včetně opatření vedoucích k pozastavení platnosti příslušné dohody;

34.

zdůrazňuje úlohu domácích poradních skupin při monitorování závazků v oblasti udržitelného rozvoje v obchodních dohodách; je znepokojen zprávami o tom, že vlády preferenčních obchodních partnerů brání obráncům lidských práv a práv k životnímu prostředí ve vstupu do domácích poradních skupin; žádá, aby byly domácím poradním skupinám přiděleny dostatečné finanční zdroje a technická pomoc, aby mohly řádně plnit své úkoly;

35.

vyzývá EU, aby sladila své strategie pro obránce lidských práv s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv a s dalšími mezinárodními normami v této oblasti; zdůrazňuje, že delegace EU a členské státy by měly upřednostňovat spolupráci s podnikatelskou sférou, a zejména s evropskými společnostmi a jejich dceřinými společnostmi v zahraničí, s cílem chránit obránce lidských práv, kteří se zabývají otázkami souvisejícími s půdou, těžbou, výrobou a dalšími odvětvími zahrnujícími velké riziko porušování lidských práv v souvislosti s jejich činností nebo velkého počtu zpráv o něm, a komplexně monitorovat jejich podnikatelské činnosti; trvá na tom, aby delegace EU usnadňovaly a podporovaly přístup obránců lidských práv k soudní ochraně v EU v případě porušení jejich práv;

36.

vyzývá v této souvislosti Komisi a ESVČ, aby zajistily důsledné zapojení obránců lidských práv, zejména těch, kteří se zabývají pracovními právy a právy žen, do mechanismů monitorování občanské společnosti připojených k příslušným dohodám EU; žádá Komisi, aby zajistila, že obránci lidských práv budou chráněni před riziky, kterým čelí při odhalování případů porušování lidských práv;

37.

vyzývá Komisi, aby zajistila, že rizika odvety a odplaty a další rizika týkající se porušování práv obránců lidských práv v oblasti podnikání a práce budou zahrnuta do fáze identifikace a posuzování rizik společností v rámci postupu náležité péče; vyzývá Komisi, aby zajistila, že podniky budou systematicky spolupracovat s obránci a zaručí jejich bezpečnou účast;

38.

vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala začleňování mechanismů ochrany a prevence pro obránce lidských práv do odvětvových projektů, programů a investičních programů, přinejmenším v oblastech, které jsou z hlediska obránce lidských práv nejrizikovější, jako jsou projekty v oblasti půdy a životního prostředí, těžební průmysl nebo zpracovatelský průmysl, a ve všech politikách souvisejících s bezpečností; trvá na tom, že je důležité, aby Parlament v této věci vykonával svou kontrolní úlohu;

39.

zdůrazňuje rostoucí jev nadnárodních hrozeb pro obránce lidských práv ze strany jejich vnitrostátních orgánů nebo zmocněnců, a to i v členských státech; vyzývá Komisi a členské státy, aby tyto hrozby v rámci EU identifikovaly a řešily jako prioritu a jako nedílný aspekt pokynů; vybízí Komisi a členské státy, aby zahraničním obráncům lidských práv s bydlištěm v EU poskytly vhodné finanční a jiné prostředky, včetně zvláštních ochranných mechanismů, školení a programů v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetického obtěžování, s cílem umožnit jim pokračovat v práci v oblasti lidských práv na dálku a bez strachu z odvetných opatření; vyzývá k tomu, aby donucovacím orgánům v členských státech EU byla poskytnuta větší odborná příprava a zdroje s cílem usnadnit oznamování, vyšetřování a přičítání těchto nadnárodních útoků, a žádá, aby odpovědné osoby byly trestány; zdůrazňuje, že představitelé a agenti třetích zemí, kteří obtěžují obránce lidských práv v EU, jakož i místní podporovatelé – jednotlivci nebo subjekty – by měli být předvoláni, odhaleni a postihnuti;

40.

vyzývá Komisi, aby prošetřila zejména případy, kdy třetí země pronásledují obránce lidských práv v členských státech EU prostřednictvím nezákonných zahraničních zastoupení svých vnitrostátních orgánů bez vědomí nebo souhlasu orgánů členských států;

Víza a útočiště – důležitý nástroj ochrany

41.

bere na vědomí zlepšení podpory EU pro přemístění ohrožených obránců lidských práv a přijetí osvědčených postupů v některých členských státech; s politováním konstatuje, že mnoha obráncům lidských práv a jejich rodinám je i nadále zamítáno naléhavé přemístění nebo žádosti o vízum;

42.

zdůrazňuje, že víza jsou klíčovým ochranným nástrojem a že v zájmu účinné pomoci ohroženým obráncům lidských práv by Komise měla hrát aktivní úlohu při vytváření celounijního systému vydávání krátkodobých víz těmto obráncům lidských práv; domnívá se, že členské státy by měly zejména usnadnit udělování víz 1) procedurálním způsobem tím, že zajistí, aby postupy jejich velvyslanectví a konzulátů byly rychlé, srozumitelné, přístupné a dosažitelné, a 2) strukturálně vytvořením zvláštní kategorie ve vízovém kodexu EU (10) pro ohrožené obránce lidských práv a začleněním zvláštních pokynů do příručky (11) o vízovém kodexu EU pro udělování zjednodušených postupů obráncům lidských práv a jejich rodinným příslušníkům; zdůrazňuje, že je třeba zmírnit požadavky a podmínky pro udělení víz obráncům lidských práv, kteří potřebují nouzovou evakuaci; vyzývá k úsilí o zvýšení povědomí úředníků členských států o konkrétních potřebách a výzvách spojených s uplatňováním ze strany obránců lidských práv;

43.

vyzývá kontaktní místa delegací EU pro lidská práva, aby u misí členských států identifikovala konkrétní naléhavé potřeby relokace a předkládala ohledně těchto záležitostí doporučení; je přesvědčen, že poskytnutí prostoru na zklidnění může pomoci obráncům lidských práv vyhnout se rizikům; vyzývá ESVČ, aby každoročně podávala zprávu o počtu nouzových víz, která členské státy EU vydaly obráncům lidských práv;

44.

vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily poskytování dočasné ochrany a útočiště ohroženým obráncům lidských práv a jejich rodinám; poukazuje na iniciativy v některých členských státech a vybízí k dalšímu úsilí v oblasti přemístění, zejména prostřednictvím zapojení regionálních a místních orgánů; vítá rostoucí počet iniciativ týkajících se poskytování útočiště na místní úrovni v celé EU; vyzývá Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci, aby zavedlo zvláštní pomoc pro praktickou podporu s cílem usnadnit dočasný pobyt, práci a mobilitu obránců lidských práv a jejich rodin v EU; vyzývá příslušné delegace EU, aby sledovaly návrat a bezpečnostní situaci obránců lidských práv, pokud se vrátí do svých zemí;

45.

vyzývá členské státy, aby usnadnily vydávání krátkodobých víz pro více vstupů pro obránce lidských práv, kteří chtějí cestovat do Evropy za účelem prosazování zájmů nebo odborné přípravy;

46.

vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly a usnadňovaly aktivní propojení a konzultace s obránci lidských práv, kteří již byli přemístěni do Evropy, ohledně navrhování a provádění programů pro relokaci obránců lidských práv, pomoci a regionálních iniciativ v souladu s konkrétní situací a potřebami, jimž jsou obránci lidských práv vystaveni ve třetích zemích;

Dohled Evropského parlamentu a praktická podpora obránců lidských práv na celém světě

47.

opakuje, že je odhodlán hrát vedoucí úlohu při utváření a posilování činnosti EU na podporu obránců lidských práv, zejména prostřednictvím naléhavých usnesení a rozprav na plenárním zasedání, práce Podvýboru pro lidská práva (DROI), zejména jeho zpráv a slyšení, misí do třetích zemí a mezinárodních a regionálních organizací a každoročního udělování Sacharovovy ceny, včetně spolupráce se Společenstvím Sacharovovy ceny; dále zdůrazňuje úlohu jednotlivých poslanců EP v tom, že upozorňují Komisi a členské státy na problémy v situaci lidských práva a na situaci obránců lidských práv, kteří jsou terčem útoků, a to zejména prostřednictvím parlamentních otázek, novinových komentářů a veřejných akcí; domnívá se, že parlamentní spolupráce s obránci lidských práv a subjekty občanské společnosti je nepostradatelným rozměrem práce Evropského parlamentu v oblasti vnějších vztahů;

48.

zdůrazňuje, že je zapotřebí větší transparentnost při provádění obecných zásad s cílem zlepšit informovanost ochránců lidských práv, zajistit účinný parlamentní dohled a poskytnout větší viditelnost a ochranu a jasnější a snazší přístup ke kontaktním osobám pro lidská práva v delegacích EU a k dokumentům EU souvisejícím s obecnými zásadami, zejména k pokynům z roku 2020, k místním strategiím týkajícím se obránců lidských práv a k jasným informacím o financování projektů a programů pro obránce lidských práv;

49.

zdůrazňuje, že jako nedílný člen týmu Evropa by měl být Parlament plně začleněn do politiky EU týkající se obránců lidských práv, a to i prostřednictvím pravidelného dialogu, v případě potřeby v důvěrném prostředí, o klíčových otázkách a politickém vývoji v souvislosti s obecnými zásadami, jakož i prostřednictvím Komise a členských států rychle jednajících na základě svých žádostí o zahájení cílených sankcí za přísné represe proti obráncům lidských práv; navrhuje, aby byly obavy a doporučení vyjádřené v jeho naléhavých usneseních začleněny do místních strategií;

50.

je odhodlán posílit svou podporu a ochranu obránců lidských práv, zejména prostřednictvím:

přijetí nového politického rámce Evropského parlamentu na podporu obránců lidských práv, který by do své činnosti začlenil podporu obránců lidských práv a byl by založen na přístupu „neškodit“, který by podporoval bezpečné využívání informačních a komunikačních technologií v jeho interakcích s obránci lidských práv, zajistil bezpečnou účast na evropských zasedáních a reagoval na odvetná opatření v návaznosti na interakci obránců lidských práv s jeho orgány a fóry;

systematičtější spolupráce s obránci lidských práv ze strany všech příslušných orgánů, zejména meziparlamentních delegací a výborů pro vnější záležitosti (Výbor pro zahraniční věci, podvýbor pro lidská práva, podvýbor pro bezpečnost a obranu, Výbor pro mezinárodní obchod), a jeho předsedy;

pořádání výročního setkání s obránci lidských práv každou meziparlamentní delegací a výbory pro vnější záležitosti (a dalšími příslušnými výbory);

tím, že každá meziparlamentní delegace určí mezi členy svého předsednictva kontaktní osobu pro lidská práva;

tím, že meziparlamentní delegace nebo výbory budou v rámci svých pracovních cest mimo EU systematicky zařazovat program pro spolupráci s obránci lidských práv/organizacemi občanské společnosti a případně vypracovávat seznam obránců lidských práv vzbuzujících obavy (vypracovaný ve spolupráci s podvýborem pro lidská práva a ESVČ) a analýzu celkové situace obránců lidských práv a jejich interakce s místními orgány, který bude předložen podvýboru pro lidská práva;

systematického úsilí svých misí o setkání se svévolně vězněnými obránci lidských práv a jejich nejbližšími rodinnými příslušníky nebo o provádění pozorování soudních procesů, je-li to považováno za užitečné pro obránce lidských práv a jejich rodinné příslušníky;

zvýšení počtu veřejných prohlášení a počtu soukromých a/nebo veřejných diplomatických prohlášení předsedy a předsedy podvýboru pro lidská práva ve spolupráci s předsedou příslušné meziparlamentní delegace na podporu obránců lidských práv, zejména laureátů Sacharovovy ceny, finalistů a ohrožených spolupracovníků;

pověření výzkumné služby Evropského parlamentu, aby pravidelně shromažďovala a zveřejňovala informace o situaci a potřebách obránců lidských práv na celém světě, včetně prohlášení a zpráv obránců lidských práv;

51.

zavazuje se, že zlepší monitorování konkrétních případů obránců lidských práv, které vznesl, zejména pokud jde o naléhavá usnesení, schůze výborů a prohlášení;

52.

je odhodlán zajistit, aby jeho klíčová usnesení o lidských právech, zejména naléhavá usnesení, byla přeložena do místních jazyků dotčených zemí a aby byla odpovídajícím způsobem zveřejněna a distribuována; očekává, že delegace EU v dané zemi zpřístupní tato usnesení na svých internetových stránkách a že budou systematicky spolupracovat s vnitrostátními orgány a podávat zprávy Parlamentu; vyzývá k revizi obecných zásad pro meziparlamentní delegace Evropského parlamentu o prosazování lidských práv a demokracie při návštěvách zemí, které nejsou členy EU;

53.

vyzývá ke strategičtější koordinaci mezi orgány EU v souvislosti s naléhavými případy obránců lidských práv; je přesvědčen, že parlamentní diplomacie se může ukázat jako účinný a doplňkový mechanismus pro spolupráci se třetími zeměmi v naléhavých případech obránců lidských práv; vyzývá k tomu, aby úsilí zejména v oblasti prioritních případů obránců lidských práv koordinovala interinstitucionální pracovní skupina pro obránce lidských práv, která by zahrnovala rozšířené předsednictvo podvýboru DROI, Komisi, ESVČ a předsedu pracovní skupiny Rady pro lidská práva; vyzývá k posílení dialogu mezi podvýborem DROI a touto pracovní skupinou, a to i prostřednictvím výročních setkání;

54.

trvá na tom, aby se Komise řídila interinstitucionální dohodou a systematicky písemně reagovala na všechna usnesení Výboru pro zahraniční věci a podvýboru DROI, včetně tohoto usnesení;

55.

vyjadřuje politování nad nedostatečným využíváním Sacharovovy ceny ze strany ESVČ a členských států jako nástroje pro zlepšení životních podmínek obránců lidských práv a lidských práv na celém světě; vyzývá mise EU v zemích původu laureátů Sacharovovy ceny, aby s těmito laureáty účinněji spolupracovaly, zejména pokud jsou ohroženi nebo vězněni;

Další postup: nezbytné institucionální a politické změny

56.

vyjadřuje politování nad tím, že ESVČ a Komise neprovedly od roku 2008 hloubkovou a konkrétní analýzu provádění těchto zásad; vyzývá ke komplexnímu posouzení činnosti EU zaměřené na obránce lidských práv v rámci přezkumu provádění akčního plánu pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024 v polovině období, který je naplánován na červen 2023; vyzývá k tomu, aby tento přezkum zahrnoval identifikaci a šíření osvědčených postupů delegacemi EU a misemi členských států a průběžné sledování provádění obecných zásad;

57.

zdůrazňuje, že je třeba tyto pokyny aktualizovat s ohledem na vyvíjející se výzvy a rizika, jimž obránci lidských práv čelí, zejména s ohledem na digitální transformaci a hrozby, a že je třeba lépe zohlednit skupiny obránců lidských práv v současném globálním prostředí, zejména ty, kteří se zabývají právy žen a komunity LGBTQI+, jakož i obránce práv v oblasti půdy, životního prostředí a původního obyvatelstva, a specifická rizika, jimž tyto skupiny čelí;

58.

zdůrazňuje, že revize obecných zásad by měla rovněž rozšířit rozsah spolupráce EU s obránci lidských práv nad rámec tradičních partnerů v hlavních městech tak, aby zahrnovala jednotlivce a skupiny v odlehlých nebo venkovských oblastech a osoby pracující na obraně práv uprchlíků a migrantů; považuje za vhodné umožnit širší a inovativní přístup k pojmu obránce lidských práv, který by zahrnoval více proměnlivých a dočasných skupin, včetně oznamovatelů;

59.

vyzývá k tomu, aby byly do revidovaných obecných zásad začleněny pokyny týkající se navrhování opatření v nejnepřátelnějším prostředí pro obránce lidských práv a způsobů řešení strukturálních nebo systémových otázek v oblasti lidských práv;

60.

vyzývá k začlenění zvláštního oddílu do pokynů týkajících se vnitřního rozměru činnosti EU vůči obráncům lidských práv, zejména pokud jde o víza pro obránce lidských práv (a jejich rodiny), kteří jsou bezprostředně ohroženi, o relokaci a přístřeší, jakož i o řešení nadnárodních hrozeb ze strany třetích zemí namířených proti obráncům lidských práv; vyzývá k začlenění zvláštního oddílu o politice obránců lidských práv do kapitoly ve výroční zprávě Rady a ESVČ o lidských právech a demokracii věnované činnosti EU v této oblasti;

61.

uznává, že tichá diplomacie může být účinným nástrojem ke zlepšení situace některých obránců lidských práv ve třetích zemích; zdůrazňuje však, že aktéři EU musí vyjádřit své názory na naléhavé a závažné případy a nalézt vhodnou rovnováhu mezi soukromou a veřejnou diplomacií, zejména pokud se tichá diplomacie ukázala jako neúčinná; v této souvislosti bere na vědomí, že Komise využívá jen v omezené míře veřejná prohlášení a tato prohlášení jsou často velmi slabá, pokud jde o jejich tón, a zaměřují se především na významné případy v závislosti na jejich úrovni a na fóru, na němž jsou vydávána; vyzývá ke zvážení alternativních komunikačních strategií nebo možností v případech, kdy je prohlášení EU znemožněno, včetně možného využití médií, sociálních médií nebo jiných fór;

62.

vyjadřuje politování nad tím, že místní strategie delegací EU jsou jen zřídka veřejně přístupné, což ztěžuje posouzení toho, zda a do jaké míry byla místní občanská společnost konzultována a zapojena do jejich přípravy;

63.

vyzývá ESVČ a Komisi, aby zlepšily komunikaci a transparentnost ohledně provádění pokynů, například zveřejněním pokynů z roku 2020, místních prováděcích strategií a dalších příslušných interních dokumentů, jakož i úplného seznamu kontaktních míst delegací EU a jejich kontaktních údajů;

64.

vyzývá ke sloučení funkcí kontaktních osob pro lidská práva a obránce lidských práv v delegacích EU a k usnadnění přístupu k těmto partnerům pro obránce lidských práv a další subjekty občanské společnosti; trvá na tom, aby byly vyjasněny jejich úkoly a aby se věnovaly výhradně svým povinnostem kontaktních osob pro lidská práva;

65.

s politováním konstatuje, že delegace EU nejsou přítomny v některých zemích, kde jsou obránci lidských práv při výkonu své činnosti vystaveni zvláštním rizikům a nebezpečí; uznává, že přítomnost delegací EU v těchto třetích zemích je nezbytná pro provádění těchto obecných zásad a účinné zapojení do jednotlivých naléhavých a závažných případů obránců lidských práv a dalších místních opatření; vyzývá ESVČ, aby i nadále zkoumala možnost zajistit přítomnost EU ve všech zemích, kde existují vážné problémy v oblasti lidských práv;

66.

vyzývá k systematickému a strategickému monitorování pozorování soudních procesů s cílem zlepšit celkovou viditelnost a výsledky pozorování soudních procesů ze strany misí EU a k přijetí alternativních opatření na podporu obránců lidských práv v soudních řízeních, kde sledování soudních procesů není možné; vyzývá k pozorování soudních řízení nejen u případů symbolického významu, ale také u méně viditelných a méně známých případů vedených proti kriminalizovaným obráncům lidských práv;

67.

vyzývá k tomu, aby byly tyto pokyny přeloženy do místních jazyků třetích zemí a aby byly snadno přístupným způsobem zveřejněny na internetových stránkách každé delegace EU;

68.

vyzývá ESVČ a Komisi, aby před zahájením jakéhokoli dialogu o lidských právech systematicky konzultovaly se zástupci občanské společnosti a obránci lidských práv, aby konzultace byly skutečné a aby tito partneři byli následně informováni; vyzývá ESVČ a Komisi, aby ve vztahu k jednotlivým případům zaujaly přístup, jenž bude více zaměřený na výsledky, a aby na ně mezi setkáními k dialogům o lidských právech účinně navazovaly; vyzývá k systematickému začleňování segmentu občanské společnosti do jakéhokoli dvoustranného nebo regionálního dialogu o lidských právech; opakuje, že je třeba, aby EU systematicky a rozhodně reagovala na jakýkoli odvetný akt proti obráncům lidských práv, k němuž dojde poté, co se zúčastnili akcí EU nebo který je spojen s kontaktem s partnery z EU;

69.

opakuje svou výzvu Radě pro zahraniční věci, aby každoročně formulovala závěry, v nichž zhodnotí opatření orgánů EU a členských států týkající se obránců lidských práv a stanoví strategické závazky pro obránce lidských práv na nejvyšší úrovni; domnívá se, že 25. výročí přijetí deklarace OSN o obráncích lidských práv je obzvláště vhodným okamžikem pro to, aby Rada veřejně potvrdila svůj závazek vůči obráncům lidských práv a aktualizovala svou politiku v této oblasti;

70.

vybízí místopředsedu Komise / vysokého představitele, aby ve spolupráci s členskými státy a Parlamentem každoročně přijímal seznam zemí vzbuzujících vážné obavy ve vztahu k tíživé situaci obránců lidských práv, který by byl upravován v závislosti na vývoji situace na místě, což by mimo jiné umožnilo: 1) plně koordinované praktické reakce týmu Evropa na místě; 2) lepší přístup ke zdrojům, zejména v rámci nástroje financování týmu Evropa, na ochranu při mimořádných událostech a dlouhodobější financování s cílem řešit širší institucionální a strukturální kontext lidských práv; 3) posílení monitorování lidských práv na místní úrovni; 4) zvláštní vnitrostátní prováděcí strategie; a 5) další zdroje na úrovni ústředí a delegací;

o

o o

71.

pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

(1)   Úř. věst. L 209, 14.6.2021, s. 1.

(2)   Úř. věst. C 15, 12.1.2022, s. 70.

(3)   Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 69.

(4)   Úř. věst. C 15, 12.1.2022, s. 111.

(5)   Úř. věst. C 474, 24.11.2021, s. 11.

(6)  Přijaté texty, P9_TA(2022)0354.

(7)   Úř. věst. C 342, 6.9.2022, s. 295.

(8)   Úř. věst. C 347, 9.9.2022, s. 150.

(9)   Úř. věst. C 342, 6.9.2022, s. 191.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

(11)  Příručka pro vyřizování žádostí o víza a změnu udělených víz (Příručka vízového kodexu I) ze dne 28. ledna 2020 (C(2020)0395).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/409/oj

ISSN 1977-0863 (electronic edition)