ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 386

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
7. října 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2022/C 386/01

Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/932/SZBP, prováděným prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1902, a nařízením Rady (EU) č. 1352/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1901, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

1

2022/C 386/02

Oznámení určené osobám, subjektům a orgánům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1907 a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1906, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

3

2022/C 386/03

Oznámení určené fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1907 a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1906, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

4

2022/C 386/04

Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

5

 

Evropská komise

2022/C 386/05

Směnné kurzy vůči euru — 6. října 2022

7


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2022/C 386/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10646 – Microsoft / Activision Blizzard) ( 1 )

8

2022/C 386/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10914 – GENSTAR CAPITAL / GTCR / JSSI) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

9

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2022/C 386/08

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

11

2022/C 386/09

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

37

2022/C 386/10

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

49

2022/C 386/11

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

61

2022/C 386/12

Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014

73

2022/C 386/13

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

78


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/1


Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/932/SZBP, prováděným prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1902, a nařízením Rady (EU) č. 1352/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1901, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

(2022/C 386/01)

Osobám, které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP (1), prováděného prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1902 (2), a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1901 (4), o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu, se dávají na vědomí níže uvedené informace.

Dne 26. září 2022 doplnil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, dvě osoby.

Dotčené osoby mohou výboru OSN zřízenému podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) kdykoli předložit žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na seznam OSN bylo znovu zváženo. Žádost se zasílá na tuto adresu:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

United States of America

Tel.: +1 917 367 9448

Fax: +1 917 367 0460

E-mail: delisting@un.org

Další informace jsou uvedeny na internetové stránce: https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/2140/materials/procedures-for-delisting.

V návaznosti na rozhodnutí OSN Rada Evropské unie rozhodla, že osoby určené Organizací spojených národů by měly být zařazeny na seznamy osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP, prováděném prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1902, a v nařízení Rady (EU) č. 1352/2014, prováděném prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1901. Důvody pro zařazení dotčených osob na seznamy jsou uvedeny v příslušné položce v příloze rozhodnutí a v příloze I nařízení.

Dotčené osoby se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II nařízení Rady (EU) č. 1352/2014, o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 4 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby mohou zaslat Radě žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG RELEX 1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotčené osoby se rovněž upozorňují, že mají možnost napadnout rozhodnutí Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 147.

(2)  Úř. věst. L 260, 6.10.2022, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 60.

(4)  Úř. věst. L 260, 6.10.2022, s. 1.


7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/3


Oznámení určené osobám, subjektům a orgánům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1907 a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1906, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(2022/C 386/02)

Osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1) ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1907 (2) a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1906, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (4), se dávají na vědomí následující informace.

Rada Evropské unie rozhodla, že tyto osoby, subjekty a orgány by měly být zařazeny na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím 2014/145/SZBP a nařízením (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Důvody označení těchto osob, subjektů a orgánů jsou uvedeny v příslušných položkách uvedených příloh.

Dotčené osoby, subjekty a orgány se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze II nařízení (EU) č. 269/2014 o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 4 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby, subjekty a orgány mohou před 2. listopadem 2022 zaslat Radě žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotčené osoby, subjekty a orgány se rovněž upozorňují, že mají možnost napadnout rozhodnutí Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. LI 259, 6.10.2022, s. 98).

(3)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  Úř. věst. LI 259, 6.10.2022, s. 79.


7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/4


Oznámení určené fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1907 a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1906, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(2022/C 386/03)

Fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1) ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1907 (2) a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1906, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (4), se dávají na vědomí následující informace.

Podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 269/2014 mají uvedené fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány povinnost oznámit do 1. září 2022 nebo do šesti týdnů ode dne jejich zařazení na seznam v příloze I, podle toho, co nastane později, veškeré finanční prostředky nebo hospodářské zdroje v jurisdikci daného členského státu, které jim náleží, jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány, příslušnému orgánu členského státu, v němž se tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nacházejí. Při ověřování těchto informací musí spolupracovat s příslušným vnitrostátním orgánem. Nesplnění těchto povinností bude považováno za obcházení opatření týkajících se zmrazení uvedených finančních prostředků a hospodářských zdrojů.

Oznamované informace musí být příslušnému orgánu daného členského státu zaslány prostřednictvím jeho internetových stránek uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 269/2014 (5).

Oznamovací povinnost podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 269/2014 se nepoužije do dne 1. ledna 2023, pokud jde o finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, které se nacházejí v členském státě, jenž podobnou oznamovací povinnost uložil na základě svých vnitrostátních právních předpisů před 21. červencem 2022.


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. LI 259, 6.10.2022, s. 98).

(3)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  Úř. věst. LI 259, 6.10.2022, s. 79.

(5)  Nejnovější konsolidované znění je dostupné na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220916&qid=1664886241141


7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/5


Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(2022/C 386/04)

Subjektům údajů se v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 2018/1725 (1) dávají na vědomí následující informace.

Právním základem tohoto zpracování údajů jsou rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP (2) ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1907 (3) a nařízení (EU) č. 269/2014 (4), prováděné prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1906 (5).

Správcem tohoto zpracování údajů je oddělení RELEX.1 generálního ředitelství pro vnější vztahy (RELEX) generálního sekretariátu Rady, které lze kontaktovat na této adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Pověřence pro ochranu osobních údajů v generálním sekretariátu Rady lze kontaktovat na této adrese:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Účelem zpracování údajů je sestavit a aktualizovat seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1907 a nařízením (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1906.

Subjekty údajů jsou fyzické osoby, které splňují kritéria pro zařazení na seznam stanovená rozhodnutím 2014/145/SZBP a nařízením (EU) č. 269/2014.

Mezi shromažďované osobní údaje patří údaje nezbytné ke správné identifikaci dotčené osoby, odůvodnění a veškeré další související údaje.

Shromažďované osobní údaje mohou být v případě potřeby sdíleny s Evropskou službou pro vnější činnost a s Komisí.

Aniž jsou dotčena omezení podle článku 25 nařízení (EU) 2018/1725, žádosti související s výkonem práv subjektů údajů, jako je právo na přístup, jakož i právo na opravu a právo vznést námitku, budou vyřízeny v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od data, kdy byl subjekt údajů vyňat ze seznamu osob, na něž se vztahují omezující opatření, nebo od data, kdy skončí platnost opatření, nebo po dobu soudního řízení, jestliže již bylo zahájeno.

Aniž jsou dotčeny jakékoli opravné prostředky soudní, správní nebo mimosoudní povahy, mohou subjekty údajů podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. LI 259, 6.10.2022, s. 98.).

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).

(5)  Úř. věst. LI 259, 6.10.2022, s. 79.


Evropská komise

7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/7


Směnné kurzy vůči euru (1)

6. října 2022

(2022/C 386/05)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

0,9860

JPY

japonský jen

142,68

DKK

dánská koruna

7,4390

GBP

britská libra

0,87583

SEK

švédská koruna

10,8728

CHF

švýcarský frank

0,9709

ISK

islandská koruna

139,90

NOK

norská koruna

10,4278

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,479

HUF

maďarský forint

422,59

PLN

polský zlotý

4,8505

RON

rumunský lei

4,9364

TRY

turecká lira

18,3191

AUD

australský dolar

1,5263

CAD

kanadský dolar

1,3475

HKD

hongkongský dolar

7,7400

NZD

novozélandský dolar

1,7280

SGD

singapurský dolar

1,4057

KRW

jihokorejský won

1 388,39

ZAR

jihoafrický rand

17,5769

CNY

čínský juan

7,0164

HRK

chorvatská kuna

7,5288

IDR

indonéská rupie

15 021,24

MYR

malajsijský ringgit

4,5726

PHP

filipínské peso

57,949

RUB

ruský rubl

 

THB

thajský baht

36,827

BRL

brazilský real

5,1185

MXN

mexické peso

19,8170

INR

indická rupie

81,0615


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/8


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10646 – Microsoft / Activision Blizzard)

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 386/06)

1.   

Komise dne 30. září 2022 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Microsoft Corporation („Microsoft“, USA),

Activision Blizzard, Inc. („Activision Blizzard“, USA).

Podnik Microsoft získá ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Activision Blizzard.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Microsoft: globální technologická společnost nabízející zákazníkům širokou škálu výrobků a služeb v těchto provozních segmentech: produktivita a obchodní procesy, inteligentní cloud a počítačová řešení pro osobní použití. Svým podnikáním v oblasti počítačových her působí Microsoft jako vývojář a vydavatel her pro osobní počítače (dále jen „PC“), herní konzole a mobilní zařízení a působí jako distributor her pro osobní počítače a konzole. Kromě toho Microsoft nabízí herní konzoli Xbox a související služby;

Activision Blizzard: vývojář a vydavatel her pro osobní počítače, herní konzole a mobilní zařízení a distributor her pro osobní počítače.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10646 – Microsoft / Activision Blizzard

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/9


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10914 – GENSTAR CAPITAL / GTCR / JSSI)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 386/07)

1.   

Komise dne 29. září 2022 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Genstar Capital Partners LLC („Genstar Capital“, Spojené státy),

GTCR LLC („GTCR“, Spojené státy),

JSS Holdco LLC („JSSI“, Spojené státy).

Podnik Genstar Capital získá ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování nepřímou společnou kontrolu nad podnikem JSSI, který je v současné době pod výlučnou kontrolou podniku GTCR.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Genstar Capital: investice do společností středního trhu v odvětví finančních služeb, zdravotní péče, průmyslových technologií a softwaru po celém světě,

podniku GTCR: investice do rostoucích společností v odvětví finančních služeb a technologií, zdravotní péče, technologií, médií a telekomunikací a podnikatelských služeb po celém světě,

podniku JSSI: poskytování programů údržby pro letecké motory, draky letadel a pomocné energetické jednotky po celém světě. Podnik JSSI navíc nabízí díly letadel k prodeji nebo leasingu a určitá softwarová řešení a poskytuje poradenské služby.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10914 – GENSTAR CAPITAL / GTCR / JSSI

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


JINÉ AKTY

Evropská komise

7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/11


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2022/C 386/08)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

„Romagna“

PDO-IT-A0507-AM06

Datum oznámení: 5.7.2022

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Nové typy vína

Zařazují se tyto nové typy:

Romagna Bianco včetně Frizzante; Romagna Rosato včetně Frizzante; Romagna Rosso; Romagna Bianco s podoblastmi Brisighella, Castrocaro, Longiano, Modigliana, Oriolo; Romagna Centesimino s podoblastí Oriolo včetně Riserva, Passito a Spumante Rosé; Romagna Famoso s podoblastí Mercato Saraceno včetně Spumante; Romagna Sangiovese s podoblastmi Imola, Coriano, San Clemente a Verucchio včetně Riserva.

Důvody:

Uvedené typy se zařazují proto, aby bylo možné zhodnotit hlavní moštové odrůdy, které jsou v oblasti Romagna velmi rozšířené a mají velký potenciál z hlediska kvality a různorodosti, neboť jejich produkce pěstiteli vína a vinařskými družstvy se na daném území stala časem tradiční. Doplňková kombinace moštových odrůd byla zvolena tak, aby kombinovala odrůdy, které jsou na daném území rozšířené, s dalšími, méně rozšířenými odrůdami, které jsou však na vzestupu, protože se na základě zkušeností považují pro takovou vinifikaci za velmi vhodné.

Výroba vín s CHOP „Romagna“ se tedy obohatí přidáním nových typů do druhů vín, které jsou již ve specifikaci uvedené. Díky tomu bude zároveň možné nabídnout širší škálu výrobků, jež lépe odpovídají požadavkům trhu.

Tato změna se týká článků 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 a příloh 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 a 16 specifikace a oddílu 4 (Popis vína (vín)) jednotného dokumentu.

2.   Kombinace moštových odrůd nových typů

Popis:

Stanoví se odrůdy révy vinné, které se používají v kombinacích moštových odrůd pro výrobu nových typů: – Bianco, Bianco Frizzante, Rosato, Rosato Frizzante takto:

nejméně 70 % musí být z odrůd Trebbiano (pro Bianco a Bianco Frizzante) a Sangiovese (pro Rosato a Rosato Frizzante), přičemž je lze doplnit dalšími odrůdami (30 %) vhodnými k pěstování v regionu Emilia Romagna. Omezení platí pro použití odrůdy Manzoni Bianco (maximálně 10 %) a odrůdy Famoso (maximálně 5 %),

Rosso takto:

nejméně 70 % z odrůdy Sangiovese, může být doplněna veškerými nearomatickými odrůdami (30 %) vhodnými pro pěstování v oblasti Emilia Romagna,

Bianco s podoblastmi takto:

pro podoblast Brisighella: Trebbiano nejméně 60 %; k výrobě tohoto vína mohou být použity odrůdy Albana a Chardonnay samostatně nebo společně až do maximálního podílu 40 %;

pro podoblast Castrocaro: Albana nejméně 60 %; k výrobě tohoto vína může být použita odrůda Trebbiano až do maximálního podílu 40 % samostatně nebo společně s dalšími odrůdami bílých hroznů vhodnými k pěstování v regionu Emilia Romagna až do maximálního podílu 5 %;

pro podoblast Longiano: Trebbiano nejméně 60 %; k výrobě tohoto vína mohou být použity odrůdy Albana a Chardonnay samostatně nebo společně až do maximálního podílu 40 %;

pro podoblast Modigliana: Trebbiano nejméně 60 %; k výrobě tohoto vína mohou být použity bílé hrozny odrůd Chardonnay a Sauvignon samostatně nebo v kombinaci až do maximálního podílu 40 %;

pro podoblast Oriolo: Trebbiano nejméně 70 %; k výrobě tohoto vína může být použita odrůda Albana až do maximálního podílu 30 % samostatně nebo společně s dalšími odrůdami bílých hroznů vhodnými k pěstování v regionu Emilia Romagna až do maximálního podílu 5 %,

Centesimino Oriolo, Centesimino Oriolo Riserva, Centesimino Oriolo Passito, Centesimino Oriolo Spumante Rosé takto:

nejméně 95 % z odrůdy Centesimino, může být doplněna veškerými odrůdami modrých hroznů (5 %) vhodnými k pěstování v oblasti Emilia Romagna,

Famoso Mercato Saraceno a Famoso Mercato Saraceno Spumante takto:

100 % z odrůdy Famoso,

Sangiovese a Sangiovese Riserva s podoblastmi Imola, Coriano, San Clemente a Verucchio takto:

nejméně 95 % z odrůdy Sangiovese, může být doplněna veškerými odrůdami modrých hroznů (5 %) vhodnými k pěstování v oblasti Emilia Romagna.

Důvody:

Z pokusů, které provedlo sdružení na ochranu tohoto označení, vyplynulo, že výše vymezená kombinace moštových odrůd umožňuje vyrábět vína dobré kvality a zachovávat typický charakter daného území.

Tato změna se týká článku 2 a příloh 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 a 16 specifikace a nemá vliv na jednotný dokument.

3.   Oblast produkce hroznů pro nové typy

Popis:

Oblast produkce nových typů Bianco, Bianco Frizzante, Rosato, Rosato Frizzante a Rosso se shoduje se stávající oblastí produkce typu Romagna Trebbiano, Romagna Bianco Spumante a Romagna Rosato Spumante a doplňky a změny jsou přesně popsány v čl. 3 odst. 5 specifikace výrobku.

Oblasti produkce typů Sangiovese a Sangiovese Riserva s podoblastmi Imola, Coriano, San Clemente a Verucchio jsou podrobně popsány v článku 3 příloh 13, 14, 15 a 16 specifikace výrobku.

Důvody:

Hrozny pro výrobu typů Bianco, Bianco Frizzante, Rosato, Rosato Frizzante a Rosso se pěstují ve stejné oblasti jako hrozny pro výrobu vín Romagna Trebbiano, Romagna Bianco Spumante a Romagna Rosato Spumante a v několika dalších obcích. Vzhledem k současným klimatickým změnám je možné zaměřit se na vinice s nižší hustotou výsadby a ve vyšších nadmořských výškách, kde v minulosti některé odrůdy obtížně dozrávaly. Kvalitní produkce hroznů je proto možná i v obcích, které se nacházejí v určité nadmořské výšce, například v těch, které byly doplněny do oblasti produkce nových typů.

Na důkaz zájmu malých a středních vinařů o kvalitnější produkci, která by byla pokud možno více vázána na specifické vlastnosti území produkce, se zavádějí čtyři nové podoblasti: Imola, Coriano, San Clemente a Verucchio.

Tato změna se týká článku 3 a příloh 13, 14, 15 a 16 specifikace a nemá vliv na jednotný dokument.

4.   Hustota vinné révy na hektar

Popis:

Počet keřů na hektar se vypouští u všech typů vín s CHOP Romagna s výjimkou typů s podoblastí.

Pokud jde o hustotu výsadby na hektar v případě typů Bianco a Famoso s podoblastmi, uvádí se jako minimum 1 500 rostlin révy vinné na hektar.

Pokud jde o hustotu výsadby na hektar u typu Sangiovese včetně Riserva, uvádí se jako minimum 3 300 rostlin révy vinné na hektar pro podoblasti Bertinoro, Castrocaro, Oriolo, Coriano, San Clemente a Verucchio, 3 000 rostlin pro Mercato Saraceno a 4 000 rostlin pro Imolu.

Pokud jde o hustotu výsady na hektar u typu Centesimino s podoblastí Oriolo včetně Riserva, Passito a Spumante Rosé, uvádí se jako minimum 2 700 rostlin révy vinné na hektar.

Důvody:

Zavedená praxe, kdy se vždy začíná analýzou půdy a výběrem odrůd vhodných pro danou oblast, spolu s vysokými náklady na výsadbu znamená, že každý podnik zakládá nebo restrukturalizuje své vinice v závislosti na kvalitativně nejlepším výnosu na základě logiky udržitelného poměru kvality a kvantity. V tomto smyslu budou nové výsadby vždy dimenzovány podle počtu, který bude na základě zkušeností a vědecko-technických poznatků považován za nejvhodnější v závislosti na vývoji klimatu, s výjimkou vinic, u nichž se může uvádět podoblast, které se i nadále řídí specifikací výrobku.

Tato změna se týká článku 4 a příloh 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 a 16 specifikace a nemá vliv na jednotný dokument.

5.   Výnos hroznů na hektar a minimální přirozený obsah alkoholu

Popis:

Pro nové typy Bianco, Bianco Frizzante, Rosato a Rosato Frizzante se stanoví maximální výnos 18 tun na hektar a minimální přirozený obsah alkoholu v hroznech 11 % objemových (pro Bianco a Rosato) a 10 % objemových (pro Bianco Frizzante a Rosato Frizzante).

Pro typ Rosso se stanoví maximální výnos 14 tun na hektar a minimální přirozený obsah alkoholu v hroznech 11 % objemových.

Pro typy Bianco a Famoso s podoblastmi se stanoví maximální výnos 12 tun na hektar a minimální přirozený obsah alkoholu v hroznech 11,5 % objemových (pro Bianco Castrocaro a Bianco Oriolo), 11 % objemových (pro Bianco Brisighella, Bianco Longiano, Bianco Modigliana a Famoso Mercato Saraceno) a 10,5 % objemových (pro Famoso Mercato Saraceno Spumante).

Pro Centesimino s podoblastí Oriolo včetně Riserva a Passito se stanoví maximální výnos 11 tun na hektar a minimální přirozený obsah alkoholu v hroznech 11 % objemových, zatímco pro verzi Spumante Rosé se stanoví maximální výnos 14 tun na hektar a minimální přirozený obsah alkoholu v hroznech 10,5 % objemových.

Pro Sangiovese s podoblastmi Imola, Coriano, San Clemente a Verucchio se stanoví maximální výnos 9 tun na hektar a minimální přirozený obsah alkoholu v hroznech 12,5 % objemových (13 % objemových pro verzi Riserva).

Pokud jde o Sangiovese Riserva s podoblastmi, maximální výnos se zvyšuje na 9 tun na hektar.

Důvody:

Fyzikálně-chemické a organoleptické testy provedené vinařskými podniky v dané oblasti dokazují, že uvedený výnos a přirozený obsah alkoholu jsou pro výrobu vín ideální.

Tato změna se týká článku 4 a příloh 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 a 16 specifikace a oddílu 5.2 (Maximální výnosy) jednotného dokumentu.

6.   Podíl hroznů ve víně

Popis:

Pro nové typy vín Bianco, Bianco Frizzante, Rosato a Rosato Frizzante se stanoví maximální podíl hroznů ve víně na 70 %, což odpovídá výnosu 12 600 litrů na hektar.

Pro Rosso se stanoví maximální podíl hroznů ve víně na 65 %, což odpovídá výnosu 9 100 litrů na hektar.

Pro Bianco a Famoso se stanoví maximální podíl hroznů ve víně na 70 %, což odpovídá výnosu 8 400 litrů na hektar.

Pro Centesimino s podoblastí Oriolo se stanoví maximální podíl hroznů ve víně na 70 % (pro Centesimino Oriolo, Centesimino Oriolo Riserva), 65 % (pro Centesimino Oriolo Spumante Rosé) a 50 % (pro Centesimino Oriolo Passito), což odpovídá výnosu 7 700 litrů na hektar v případě Centesimino Oriolo a Centesimino Oriolo Riserva, 5 500 litrů na hektar v případě Centesimino Oriolo Passito a 9 100 litrů na hektar v případě Centesimino Oriolo Spumante Rosé.

Pro Sangiovese s podoblastmi Imola, Coriano, San Clemente a Verucchio včetně Riserva se stanoví maximální podíl hroznů ve víně na 65 %, což odpovídá výnosu 5 850 litrů na hektar.

Pro Sangiovese Riserva s podoblastmi se maximální výnos zvyšuje na 5 850 litrů na hektar.

Důvod: Jedná se o výnos vzniklý zpracováním hroznů na víno vyjádřený v litrech na základě tun hroznů vyprodukovaných na hektar povolených specifikací výrobku.

Tato změna se týká článku 5 a příloh 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 a 16 specifikace a nemá vliv na jednotný dokument.

7.   Formální úpravy vinařských předpisů pro typy Bianco Frizzante a Rosato Frizzante

Popis:

Také u nových typů lze provádět zpracování a plnění do láhví na celém území regionů Emilia Romagna, Marche, Lombardie, Piemont a Benátsko.

Důvody:

Jedná se o formální úpravu ustanovení, která jsou ve specifikaci již obsažena.

Tato změna se týká článku 5 specifikace a oddílu 9 (Další podmínky) jednotného dokumentu.

8.   Vlastnosti nových typů při spotřebě

Popis:

Doplňují se tyto fyzikálně-chemické a organoleptické vlastnosti nových typů.

„Romagna“ Bianco, „Romagna“ Bianco Frizzante, „Romagna“ Rosato, „Romagna“ Rosato Frizzante, „Romagna“ Rosso;

„Romagna“ Bianco Brisighella, „Romagna“ Bianco Castrocaro, „Romagna“ Bianco Longiano, „Romagna“ Bianco Modigliana, „Romagna“ Bianco Oriolo, „Romagna“ Centesimino Oriolo, „Romagna“ Centesimino Oriolo Riserva, „Romagna“ Centesimino Oriolo Passito, „Romagna“ Centesimino Oriolo Spumante Rosé, „Romagna“ Famoso Mercato Saraceno, „Romagna“ Famoso Mercato Saraceno Spumante, „Romagna“ Sangiovese Imola, „Romagna“ Sangiovese Imola Riserva, „Romagna“ Sangiovese Coriano, „Romagna“ Sangiovese Coriano Riserva, „Romagna“ Sangiovese San Clemente, „Romagna“ Sangiovese San Clemente Riserva, „Romagna“ Sangiovese Verucchio, „Romagna“ Sangiovese Verucchio Riserva.

Důvody:

Uvedené fyzikálně-chemické a organoleptické vlastnosti jsou výsledkem mnoha pokusů a jsou v souladu s parametry stanovenými v unijních a vnitrostátních předpisech.

Tato změna se týká článku 6 a příloh 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 a 16 specifikace a oddílu 4 (Popis vína (vín)) jednotného dokumentu.

9.   Označení roku produkce

Popis:

Možnost neuvést rok produkce hroznů se rozšířila i na nové typy Romagna Bianco Frizzante a Romagna Rosato Frizzante.

Důvody:

V zájmu sladění požadavků týkajících se nových typů (Bianco Frizzante) (Rosato Frizzante) s požadavky týkajícími se ostatních již vyráběných typů vín (Trebbiano Spumante) (Trebbiano Frizzante) (Bianco Spumante) (Rosato Spumante) se stanoví, že na etiketě lze vynechat rok produkce hroznů, což je v souladu s vnitrostátními právními předpisy a předpisy Společenství, které tuto možnost povolují v případě šumivých vín nepocházejících z jednoho ročníku, jakož i v případě vín perlivých.

Tato změna se týká článku 7 specifikace a nemá vliv na jednotný dokument.

10.   Označování

Popis:

V případě typu Romagna Bianco Frizzante se na etiketě může uvádět specifikace barvy Bianco (bílé).

Důvody: Uvedení barvy příslušného vína je ponecháno na uvážení výrobce.

Popis:

V případě typu „Romagna“ Rosato Frizzante se na etiketě musí uvádět specifikace barvy „Rosato“ nebo „Rosé“ (růžové).

Důvody: Uvést barvu se kvůli identifikaci zvláštní povahy výrobku považuje za vhodné.

Tyto změny se týkají článku 7 specifikace a nemají vliv na jednotný dokument.

11.   Zvláštní ustanovení týkající se balení

Popis:

Výhradně pro typy vín s kontrolovaným označením původu DOC „Romagna“ Bianco, „Romagna“ Rosato, „Romagna“ Rosso, „Romagna“ Trebbiano, „Romagna“ Pagadebit a „Romagna“ Sangiovese, u nichž není uvedena „vinice“, je povoleno používat vedle skla alternativní nádoby, vhodné pro styk s potravinami, o objemu 2 až 6 litrů.

Tato možnost balení je tedy kromě výše uvedených typů, u nichž je uvedena „vinice“, vyloučena také u typů šumivých a perlivých vín, u typů vín označených tradičními výrazy „riserva“, „superiore“ a „passito“ a u všech typů vín, u nichž je uveden název podoblasti.

Kromě toho je výhradně pro typy vín s kontrolovaným označením původu DOC „Romagna“ Bianco včetně Frizzante, „Romagna“ Rosato včetně Frizzante, „Romagna“ Rosso, „Romagna“ Trebbiano včetně Frizzante a „Romagna“ Sangiovese povoleno používat nádoby z nerezové oceli a jiných vhodných materiálů o objemu 6 až 60 litrů.

Důvody:

Jedná se o podrobné přeformulování, jehož účelem je uvést objem nádob.

Tato změna se týká článku 8 specifikace a nemá vliv na jednotný dokument.

12.   CHOP Romagna – Změny podoblastí

Popis:

„Castrocaro e Terra del Sole“ se mění na „Castrocaro“

„San Vicinio“ se mění na „Mercato Saraceno“

Doplňují se: „Imola“, „Coriano“, „San Clemente“ a „Verucchio“.

Použití podoblastí Brisighella, Castrocaro, Longiano, Modigliana je přípustné také pro typ Bianco.

Použití podoblasti Oriolo je přípustné také pro typy Bianco a Centesimino (včetně Riserva, Passito a Spumante Rosé).

Použití podoblasti Mercato Saraceno je přípustné také pro typ Famoso (včetně Spumante).

Použití podoblastí Imola, Coriano, San Clemente a Verucchio je přípustné také pro typy Sangiovese a Sangiovese Riserva.

Důvody:

Objev dávných důkazů z let 1 500 až 1 900 potvrzuje přítomnost cenných bílých odrůd v oblastech Modigliana, Castrocaro, Longiano, Brisighella a Oriolo.

Odrůda Famoso, která se v dávných dobách pěstovala v regionu Romagna, se začala šířit z obce Mercato Saraceno.

Účinek zvýšení hodnoty vína Centesimino v oblasti Oriolo jakožto vína z tohoto specifického „terroir“ je patrný v rychlosti postupu formálního uznávání odrůdy a vína. Tato odrůda se v této oblasti pěstuje nejméně od druhé světové války.

V Imole bylo víno Sangiovese charakteristickým prvkem území již na konci 18. století.

V oblasti Rimini se Sangiovese intenzivně pěstovalo až do roku 1860, pak se od něj upustilo, protože se mu vytýkal nízký obsah alkoholu. Následně bylo pěstování obnoveno.

Z těchto důvodů se považuje za vhodné zvýšit hodnotu těchto typů vín uvedením podoblasti.

Tato změna se týká příloh 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 a 16 specifikace a oddílu 4 (Popis vína (vín)) jednotného dokumentu.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Romagna

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.

Šumivé víno

8.

Perlivé víno

4.   Popis vína (vín)

1.   „Romagna“ Albana Spumante

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Albana Spumante“ se získává z hroznového moštu z částečně zaschlých hroznů, přičemž zraje v láhvi nebo ve velkokapacitních nádobách (autoklávech) v souladu s pravidly EU. Víno má zlatavě žlutou barvu s jemnou pěnou a přetrvávajícími bublinkami, charakteristickou, jemnou ovocnou vůni, která je pro tuto odrůdu typická, má dobrou strukturu a je příjemně svěží, přičemž chuť je lahodná, sametová a sladká, avšak ne příliš.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 16,0 % obj.

Minimální bezcukerný extrakt: 21,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

6 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

2.   „Romagna“ Cagnina

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Cagnina“ se získává z hroznů Terrano, které se sklízejí většinou na konci září. Toto víno je připraveno k uvedení ke spotřebě již po prvních deseti dnech měsíce října. Má purpurově červenou barvu, typickou intenzivní vinnou vůni po višních a malinách a sladkou, mírně tříslovitou chuť s příjemnými nakyslými tóny.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 11,5 % obj.

Minimální bezcukerný extrakt: 17,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

8,5

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

3.   „Romagna“ Pagadebit (včetně polosladkého a perlivého)

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Pagadebit“, které se vyrábí z hroznů odrůdy Bombino bianco, má slámově žlutou barvu různé intenzity v závislosti na stáří a metodě vinifikace, čerstvou a pronikavou vůni s náznakem hlohu, typickou pro tuto odrůdu hroznů, a příjemnou a lahodnou chuť, která se může pohybovat od suché (včetně perlivého vína) po polosladkou.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 11,5 % obj.

Minimální bezcukerný extrakt: 14,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

4.   „Romagna“ Pagadebit Bertinoro

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Pagadebit Bertinoro“, které se vyrábí z hroznů odrůdy Bombino bianco v oblasti Bertinoro, má slámově žlutou barvu různé intenzity v závislosti na stáří a metodě vinifikace, čerstvou a pronikavou vůni s náznakem hlohu, typickou pro tuto odrůdu hroznů, a příjemnou a lahodnou chuť, která může být suchá nebo polosladká, i v případě perlivého vína.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 12,0 % obj.

Minimální bezcukerný extrakt: 15,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   „Romagna“ Sangiovese

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Sangiovese“ se získává z hroznů moštové odrůdy stejného názvu, má rubínově červenou barvu s purpurovými odlesky, bohatou a vinnou vůni obohacenou o jemné aroma připomínající fialky, která je u mladého vína lehce bylinná, a elegantní, plnou, u mladého vína příjemně tříslovitou chuť s mírně nahořklou dochutí.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 12,0 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10,0 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 20,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

6.   „Romagna“ Sangiovese novello

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Sangiovese novello“ se získává z hroznů odrůdy stejného názvu vinifikovaných metodou karbonické macerace. Víno má rubínově červenou barvu, intenzivní, vinnou vůni typickou pro vína vyrobená touto metodou, a suchou nebo mírně polosuchou chuť způsobenou nízkým obsahem zbytkového cukru, jak to umožňují právní předpisy vztahující se na jeho výrobu.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 11,5 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 18,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

7.   „Romagna“ Sangiovese Superiore

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Sangiovese Superiore“ se získává z hroznů odrůdy stejného názvu. Víno má rubínově červenou až granátovou barvu s případnými fialovými odlesky, vinnou vůni obohacenou o jemné aroma připomínající fialky a plnou, tělnatou chuť, která však zůstává jemná a elegantní, přičemž u mladých vín je lehce tříslovitá, a má příjemnou, výrazně nahořklou dochuť.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 12,5 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10,0 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 24,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

8.   „Romagna“ Sangiovese Riserva (včetně Superiore Riserva)

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Sangiovese Riserva“ se získává z hroznů odrůdy stejného názvu. Víno má rubínově červenou až granátovou barvu, která během zrání ztrácí na intenzitě a získává purpurové a naoranžovělé tóny. Víno má jemný vanilkový bouquet typický pro zralá vína a výraznou plnou, suchou a harmonickou chuť, v níž je často cítit nádech dřeva získaný ze sudů používaných pro zrání.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 13,0 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10,0 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 26,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

9.   „Romagna“ Sangiovese Passito

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Sangiovese Passito“ se získává z hroznů stejnojmenné odrůdy. Víno má rubínově červenou barvou, někdy s fialovými odlesky, jemnou vůni připomínající fialky a harmonickou, jemně tříslovitou chuť doprovázenou příjemnou a charakteristicky nahořklou dochutí, přičemž lze zaznamenat náznak dřeva pocházející ze sudů používaných pro zrání.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 12,0 % obj.

Zbytkové redukující cukry: 6,0 až 20,0 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 26 g/l

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

10.   „Romagna“ Sangiovese con le sottozone (s podoblastmi)

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Sangiovese con la sottozona“ se získává z hroznů stejnojmenné odrůdy vypěstovaných v přesně vymezených oblastech, má rubínově červenou barvu s purpurovými odlesky, bohatou a vinnou vůni obohacenou o jemné aroma připomínající fialky, která je u mladého vína lehce bylinná, a typickou chuť dané oblasti produkce, u mladého vína příjemně tříslovitou, jinak s příjemně nahořklou dochutí.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 12,5 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 4,0 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 24,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

11.   „Romagna“ Sangiovese Riserva con le sottozone (s podoblastmi)

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Sangiovese Riserva con la sottozona“ se získává z hroznů stejnojmenné odrůdy vypěstovaných v přesně vymezených oblastech. Víno má rubínově červenou až granátovou barvu, která během zrání ztrácí na intenzitě a získává purpurové a naoranžovělé tóny typické pro postupující zrání. Víno má výraznou plnou, suchou a harmonickou chuť, typickou pro oblast produkce, v níž je často cítit nádech dřeva ze sudů používaných pro zrání.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 13,00 %

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 4,0 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 26,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

12.   „Romagna“ Trebbiano

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Trebbiano“ se získává z hroznů odrůdy stejného názvu. Víno má slámově žlutou barvu různé intenzity, vinnou a jemnou vůni a lehkou, lahodnou a harmonickou chuť.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 11,5 %

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 14,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

13.   „Romagna“ Trebbiano Spumante

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Trebbiano Spumante“ se získává z hroznů stejnojmenné odrůdy s použitím techniky zpracování vína založené na přirozeném druhotném kvašení v láhvi nebo autoklávu v souladu s předpisy Společenství. Víno má slámově žlutou barvu různé intenzity, jemnou a přetrvávající pěnu, příjemnou, svěží a delikátní vůni a suchou nebo polosuchou chuť podle konkrétního typu.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 10,5 % obj.

Minimální bezcukerný extrakt: 14,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

14.   „Romagna“ Trebbiano Frizzante

STRUČNÝ POPIS

Víno s kontrolovaným označením původu „Romagna Trebbiano Frizzante“ se získává z hroznů odrůdy stejného názvu s použitím techniky zpracování vína založené na přirozeném druhotném kvašení v souladu s pravidly EU. Víno má slámově žlutou barvu různé intenzity, jemnou a přetrvávající pěnu, příjemnou a delikátní vůni a harmonickou a svěží chuť.

Minimální celkový obsah alkoholu (v % objemových): 10,5 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 14,0 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

15.   „Romagna“ Bianco Spumante

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Bianco Spumante má jemnou a přetrvávající pěnu a slámově žlutou barvu různé intenzity. Vyznačuje se jemnou a lahodnou vůní. Chuť se mění v závislosti na obsahu cukru od přírodně tvrdé až po suchou, je lahodná a harmonická.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 10,5 % obj.

Minimální bezcukerný extrakt: 14 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

16.   „Romagna“ Rosato Spumante

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Rosato Spumante má jemnou a přetrvávající pěnu, růžovou barvu různé intenzity a jemnou a delikátní vůni. Chuť se mění v závislosti na obsahu cukru od brut nature až po suchou, je lahodná a harmonická.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 10,5 % obj.

Minimální bezcukerný extrakt: 15 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

17.   „Romagna“ Bianco

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Bianco má světle žlutou až slámově žlutou barvu různé intenzity a příjemnou, jemnou a delikátní vůni. Chuť je lahodná a harmonická.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 11,5 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 14 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

18.   „Romagna“ Bianco Frizzante

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Bianco Frizzante má jemnou a přetrvávající pěnu, světle žlutou až slámově žlutou barvu různé intenzity a příjemnou a charakteristickou vůni. Chuť je harmonická a svěží.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 10,5 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 14 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

19.   „Romagna“ Rosato

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Rosato má růžovou barvu různé intenzity a příjemnou, jemnou a delikátní vůni. Chuť je harmonická a svěží.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 11,5 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 14 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

20.   „Romagna“ Rosato Frizzante

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Rosato Frizzante má jemnou a přetrvávající pěnu, růžovou barvu různé intenzity a příjemnou a charakteristickou vůni. Chuť je harmonická a svěží.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 10,5 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 14 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

21.   „Romagna“ Rosso

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Rosso má rubínově červenou barvu, někdy s fialovými odlesky, a upřímnou, vinnou vůni. Chuť je harmonická, mírně tříslovitá, s příjemně hořkou dochutí.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 12 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 19 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

22.   „Romagna“ Bianco Brisighella

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Bianco Brisighella má světle žlutou až zlatavě žlutou barvu různé intenzity a charakteristickou, jemnou a širokou vůni. Chuť je lahodná, svěží a harmonická.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 11 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 4 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 19 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

23.   „Romagna“ Bianco Castrocaro

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Bianco Castrocaro má slámově žlutou až zlatavě žlutou barvu různé intenzity a vinnou, intenzivní a příjemnou vůni. Chuť je lahodná a harmonická.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 11,5 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 4 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 17 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

24.   „Romagna“ Bianco Longiano

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Bianco Longiano má světle žlutou až slámově žlutou barvu různé intenzity a vinnou, intenzivní a příjemnou vůni. Chuť je lahodná a harmonická.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 11 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 19 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

25.   „Romagna“ Bianco Modigliana

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Bianco Modigliana má světle žlutou až slámově žlutou barvu různé intenzity a vinnou, intenzivní a příjemnou vůní. Chuť je lahodná a harmonická.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 11 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 10 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 19 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

26.   „Romagna“ Bianco Oriolo

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Bianco Oriolo má světle žlutou až slámově žlutou barvu různé intenzity a vinnou, intenzivní a příjemnou vůni. Chuť je lahodná a harmonická.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 11,5 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 4 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 17 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

27.   „Romagna“ Centesimino Oriolo

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Centesimino Oriolo má granátově červenou barvu a charakteristickou vůni s tóny růží a lesních plodů. Chuť je sametová a plná.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 12 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 4 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 23 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

28.   „Romagna“ Centesimino Oriolo Riserva

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Centesimino Oriolo Riserva má granátově červenou, intenzivní barvu a pohlcující vůni s nádechem růží a zralých plodů a kořenitými tóny. Chuť je plná, harmonická, sametová a mírně tříslovitá.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 13 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejvýše 4 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 26 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4 g/l, vyjádřená v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

29.   „Romagna“ Centesimino Oriolo Passito

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Centesimino Oriolo Passito má granátově červenou, neproniknutelnou barvu a intenzivní vůni vyznačující se nádechem růží, marmelády a seschlých hroznů a kořenitými tóny. Chuť je harmonická, pohlcující, s dobrou strukturou.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 11,5 % obj.

Zbytkové redukující cukry: nejméně 50 g/l

Minimální bezcukerný extrakt: 26 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

30.   „Romagna“ Centesimino Oriolo Spumante Rosé

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Centesimino Oriolo Spumante Rosé má jemnou a přetrvávající pěnu, růžovou barvu různé intenzity a vůni vyznačují se výraznými květinovými tóny. Chuť se mění v závislosti na obsahu cukru od tvrdé až po polosuchou, je svěží, s dobrou strukturou.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 11 % obj.

Minimální bezcukerný extrakt: 14 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

31.   „Romagna“ Famoso Mercato Saraceno

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Famoso Mercato Saraceno má slámově žlutou barvu různé intenzity, vinnou, intenzivní a charakteristickou vůni a suchou, lahodnou a harmonickou chuť.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 11,5 % obj.

Minimální bezcukerný extrakt: 17 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

32.   „Romagna“ Famoso Mercato Saraceno Spumante

STRUČNÝ POPIS

Víno „Romagna“ Famoso Mercato Saraceno Spumante má jemnou a přetrvávající pěnu, slámově žlutou barvu různé intenzity a jemnou a delikátní vůni. Chuť se mění v závislosti na obsahu cukru od přírodně tvrdé až po suchou, v souladu s právními předpisy Společenství.

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 11 % obj.

Minimální bezcukerný extrakt: 16 g/l

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

5.2.   Maximální výnosy:

1.   Romagna Albana Spumante

45 hektolitrů na hektar

2.   Romagna Cagnina

84,5 hektolitru na hektar

3.   Romagna Pagadebit a Pagadebit Bertinoro včetně perlivého

98 hektolitrů na hektar

4.   Romagna Sangiovese včetně typů „novello“ a „riserva“

78 hektolitrů na hektar

5.   Romagna Sangiovese Superiore včetně typu „riserva“

68,25 hektolitru na hektar

6.   Romagna Sangiovese s podoblastmi

58,5 hektolitru na hektar

7.   Romagna Sangiovese Riserva s podoblastmi

52 hektolitrů na hektar

8.   Romagna Sangiovese Passito

60 hektolitrů na hektar

9.   Romagna Bianco včetně Frizzante a Spumante

126 hektolitrů na hektar

10.   Romagna Rosato včetně Frizzante a Spumante

126 hektolitrů na hektar

11.   Romagna Rosso

91 hektolitrů na hektar

12.   Romagna Bianco s podoblastmi: Brisighella, Castrocaro, Longiano, Modigliana a Oriolo

84 hektolitrů na hektar

13.   Romagna Centesimino včetně Riserva s podoblastí Oriolo

77 hektolitrů na hektar

14.   Romagna Centesimino Passito s podoblastí Oriolo

55 hektolitrů na hektar

15.   Romagna Centesimino Spumante Rosé s podoblastí Oriolo

91 hektolitrů na hektar

16.   Romagna Famoso včetně Spumante s podoblastí Mercato Saraceno

84 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Oblast produkce hroznů určených k výrobě vín, na která se vztahuje označení „Romagna“, se rozkládá na celém území obcí v provinciích Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna a Rimini v regionu Emilia-Romagna nebo na částech těchto obcí.

7.   Moštové odrůdy

 

Albana B.

 

Bombino bianco B.

 

Sangiovese M.

 

Terrano N.

 

Trebbiano romagnolo B. – Trebbiano

8.   Popis souvislostí

Romagna

Romagna Albana Spumante:

Až do 14. století vlastnila pozemky osázené vinnou révou v nejúrodnějších oblastech regionu Romagna rodina Baldi z Faenzy. Byla jednou z prvních, jež se zasloužily o zvýšení

jakosti vyráběného vína, neboť stejně jako další urozené rodiny z Faenzy i odjinud, které rovněž vyráběly víno, podávala i rodina Baldi své víno při zvláštních příležitostech. Na začátku 10. století byl Francesco Baldi prvním výrobcem šumivého vína v regionu Romagna. Používal pravděpodobně odrůdu Albana spolu s dalšími odrůdami. Jeho šumivé víno, které vyráběl ve velkém množství ve vile „Le Fontane“ v Sarnu di Faenza, se díky své vysoké kvalitě v rámci regionu Romagna prodávalo v Bologně a vyváželo se do Francie a Ruska, kde získalo řadu ocenění a vydobylo si uznání.

Romagna Cagnina:

Obdobím, kdy se v regionu Romagna rozšířila odrůda Terrano d’Istria, což je základní odrůda vína Cagnina, byla zřejmě doba byzantské nadvlády, kdy se z Dalmácie a Istrie dováželo velké množství vápence na stavbu nejvýznamnějších památek Ravenny. Již ve 13. století se tato odrůda pěstovala v některých nížinách kolem měst Cesena, Forlì a Ravenna. O šíření odrůdy Cagnina v regionu Romagna se zmiňují různé spisy a básnická díla z 19. a 20. století.

Romagna Pagadebit (včetně vína z oblasti Bertinoro a vína polosladkého a perlivého):

Odrůdě Bombino bianco se v oblasti říká Pagadebit, podle čehož dostalo víno svůj název. Podle autora Hohnerlein-Buchinger název znamená „vynáší tolik, aby se splatily dluhy“, neboť tato odrůda má i přes nepříznivé klimatické podmínky vysoké výnosy. Zejména v provincii Forlì se vysazovaly smíšené vinice s odrůdami Albana a Pagadebit, neboť druhá odrůda vyvažovala nižší produkci odrůdy první. První písemná zmínka o odrůdě Pagadebit v regionu Romagna (spolu s odrůdami pěstovanými kolem města Rimini) pochází od autora Acerbiho z roku 1825. Na výstavě moštových odrůd ve Forlì v roce 1876 se utkaly hrozny odrůdy Pagadebit pocházející z různých oblastí, přičemž byla uznána osobitá a obdivuhodná tradice pěstování odrůdy Pagadebit v oblasti Bertinoro.

Romagna Sangiovese (rovněž superiore, Riserva, novello a passito):

Ve státním archivu ve Faenze je uschován notářský zápis z roku 1672, který uvádí, že v hospodářství Fontanella di Pagnano v obci Casola Valsenio se nacházejí „tři řady vinné révy Sangiovese“. Podle některých lingvistů získala tato odrůda v oblasti toskánsko-emiliánských Apenin název „Sangue dei gioghi“ (krev z hor), což se v místním dialektu

zkrátilo na „sanzves“. Beppe Sangiorgi uvádí, že první zmínky o odrůdě Sangiovese v regionu Romagna se týkají oblasti kolem měst Faenza a Imola. V roce 1839 přicestoval z Florencie do Forlì Gallesio a vinice, které cestou viděl, popsal takto: „vinice jsou tvořeny nízkými keři a sestávají převážně z odrůdy Sangiovese

Romagna“. Staré spisy týkající se vinohradnictví podotýkají, že odrůda Sangiovese v regionu Romagna má charakteristické vlastnosti a na rozdíl od zvyklostí v jiných oblastech se zpracovává samostatně.

Romagna Trebbiano (včetně perlivého a šumivého):

Odrůdu Trebbiano v oblasti pravděpodobně začali pěstovat Etruskové a Římané, kteří vysazovali vinice po melioraci a rozparcelování půdy. Jednalo se tedy o víno legionářů. Pier de Crescenzi psal v roce 1305 o bílém vínu nazývaném „tribiana“; ve stejném století se v Imole hovoří o vínu „turbien“ a v Bologni o vínu „trebulanum“. V blíže neurčeném období se v regionu Romagna zmiňuje „tarbian“. V díle od Molona z roku 1906 se uvádí, že tato odrůda byla rozšířena především kolem měst Forlì a Ravenna, přičemž Pasqualini a Pasqui v popise řad vinné révy vysázených na planinách oceňují, že této odrůdě se zde daří i navzdory vysoké vlhkosti. Její široké rozšíření v oblasti Romagna je dáno její schopností přizpůsobit se různým druhům půdy a podnebí.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

CHOP „Romagna“ – oblast vinifikace

Právní rámec:

právní předpisy EU

Typ dalších podmínek:

odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Vinifikace se může provádět na celém území provincií Forlì – Cesena, Ravenna, Bologna a Rimini.

CHOP „Romagna“ – Oblast výroby perlivých a šumivých vín

Právní rámec:

vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Výroba typů vína „Romagna“ Trebbiano Frizzante, „Romagna“ Trebbiano Spumante, „Romagna“ Pagadebit Frizzante, „Romagna“ Albana Spumante, „Romagna“ Bianco Frizzante, „Romagna“ Bianco Spumante, „Romagna“ Rosato Frizzante a „Romagna“ Rosato Spumante, jakož i enologické postupy spočívající v druhotném kvašení, stabilizaci a přislazování, pokud je přípustné, mohou být prováděny na celém území regionů Emilia Romagna, Marche, Lombardie, Piemont a Benátsko.

CHOP „Romagna“ – Oblast plnění perlivých a šumivých vín do láhví

Právní rámec:

právní předpisy EU

Typ dalších podmínek:

plnění do láhví ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Postupy spojené s plněním typů vín s CHOP „Romagna“ Trebbiano Frizzante, „Romagna“ Trebbiano Spumante, „Romagna“ Pagadebit Frizzante, „Romagna“ Albana Spumante, „Romagna“ Bianco Frizzante, „Romagna“ Bianco Spumante, „Romagna“ Rosato Frizzante a „Romagna“ Rosato Spumante do láhví musí být prováděny na území regionů Emilia Romagna, Marche, Lombardie, Piemont a Benátsko. V souladu s platnými unijními a vnitrostátními právními předpisy se musí plnění do láhví nebo balení provádět ve výše uvedené vymezené zeměpisné oblasti, aby byla zajištěna jakost a pověst, zaručen původ a zajištěna účinnost kontrol.

Používání odkazů na podoblasti

Právní rámec:

právní předpisy EU

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Při označování a obchodní úpravě vín s CHOP Romagna je přípustné uvádět odkazy na podoblasti popsané v příslušných přílohách specifikace výrobku.

Na etiketě mohou být uvedeny tyto podoblasti: „Bertinoro“, „Brisighella“, „Castrocaro“, „Cesena“, „Longiano“, „Meldola“, „Modigliana“, „Marzeno“, „Oriolo“, „Predappio“, „Mercato Saraceno“, „Serra“, „Imola“, „Coriano“, „San Clemente“, „Verucchio“.

CHOP Romagna, k němuž jsou připojeny podoblasti

Právní rámec:

právní předpisy EU

Typ dalších podmínek:

odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Vinifikace se může provádět na celém území provincií Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena a Rimini.

CHOP Romagna, k němuž jsou připojeny podoblasti

Právní rámec:

právní předpisy EU

Typ dalších podmínek:

plnění do láhví ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Plnění vín s CHOP „Romagna“, k němuž jsou připojeny podoblasti, do láhví musí probíhat v oblasti produkce každé podoblasti, včetně oblastí, v nichž je odchylkou povolena vinifikace. V souladu s platnými unijními a vnitrostátními právními předpisy se musí plnění do láhví nebo balení provádět ve výše uvedené vymezené zeměpisné oblasti, aby byla zajištěna jakost a pověst, zaručen původ a zajištěna účinnost kontrol.

Odkaz na specifikaci produktu

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18282


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/37


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2022/C 386/09)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

„Alsace grand cru Geisberg“

PDO-FR-A0379-AM02

Datum oznámení: 20.7.2022

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Doplňující údaj

V kapitole I části II bodě 1 specifikace produktu se doplňují tyto používané názvy: „Sylvaner“ a „Pinot noir“, jakož i příslušné odrůdy, a to: „Sylvaner B“ a „Pinot noir N“.

Používaný název „Sylvaner“ se doplňuje, aby se opravilo opomenutí v prvním znění specifikace produktu. Toto první znění upřesňuje v kapitole I části X bodě 1 písm. b), že povolené odrůdy vinné révy „mohou být vinifikovány a uváděny na trh pod svým příslušným názvem“, ale příslušný používaný název do seznamu možných používaných názvů nebyl zapsán. Vnitrostátní rozhodnutí, předcházející schválení prvního znění specifikace produktu, doplnilo odrůdu Sylvaner B k odrůdám, které jsou povoleny u produkce vín s označením původu „Alsace grand cru Zotzenberg“, neboť vzalo v úvahu místní zvyklosti a proslulost těchto vín.

Do specifikace produktu se doplňuje používaný název „Pinot noir“, neboť na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro určitá označení původu „Alsace grand cru“. Tato žádost o uznání červeného vína je založena na starobylosti, proslulosti a vlastnostech vín vyráběných z hroznů odrůdy Pinot noir N, která se produkují na pozemcích vymezených pro tato označení „Alsace grand cru“. Odrůda Pinot noir N je jedinou odrůdou povolenou pro tato červená vína.

V kapitole I části II bodě 1 specifikace produktu se u muškátových odrůd Muscats à petits grains odpovídajících používanému názvu „Muscat“ doplňují v názvu těchto odrůd slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby se opravilo opomenutí v předchozím znění specifikace produktu.

Tyto změny nevedou ke změně jednotného dokumentu.

2.   Druhy produktů

V kapitole I části III specifikace produktu se změnil text v tom smyslu, že kontrolovaná označení původu, na která se vztahuje tato specifikace, již nejsou výlučně označení vyhrazená pro tichá bílá vína.

Jmenovitě se uvádějí kontrolovaná označení původu „Alsace grand cru“ vyhrazená tichým bílým a červeným vínům („Alsace grand cru Hengst“, „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“).

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

3.   Zeměpisná oblast

V kapitole I části IV bodě 1 specifikace produktu se doplňuje odstavec, který odkazuje na data schválení zeměpisné oblasti příslušným vnitrostátním výborem INAO (Státní ústav pro označení původu) a uvádějící definici vymezení hranic oblasti podle úředního zeměpisného kodexu z roku 2021, jak je uvedena ve specifikaci produktu. Tento údaj umožňuje zabezpečit vymezení oblasti po právní stránce.

Vložením odkazu na oficiální zeměpisný kodex z roku 2021 dochází k aktualizaci jmenného seznamu obcí. Obce Kientzheim a Sigolsheim se proto vypouštějí a jejich území se nyní připojuje k obci Kaysersberg Vignoble.

Tyto redakční změny nemění okruh zeměpisné oblasti.

K bodu 1 se rovněž doplňují tyto věty:

„Kartografické dokumenty zobrazující zeměpisnou oblast jsou k nahlédnutí na webových stránkách INAO.

V případě obcí spadajících do vymezené oblasti částečně je kartografický dokument vymezující zeměpisnou oblast uložen na obecním úřadě.“

Tyto změny vedou ke změně jednotného dokumentu v bodě 6.

4.   Vymezená pozemková oblast

V kapitole I části IV bodě 2 specifikace produktu:

se do prvního odstavce za účelem nápravy opomenutí doplňuje informace „6. a 7. září 2006“, která odpovídá datu schválení pozemkové oblasti příslušným vnitrostátním výborem,

změnilo se znění druhého odstavce, aby se vzaly v úvahu změny názvů obcí provedené v části IV bodě 1,

v tabulce se aktualizoval sloupec „Obce“, aby korespondoval s názvy obcí uvedenými v části IV bodě 1.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

5.   Oblast v bezprostřední blízkosti

V kapitole I části IV bodě 3 specifikace produktu se změnil odstavec, aby uvedl definici vymezení hranic oblasti podle úředního zeměpisného kodexu z roku 2021, jak je uvedena ve specifikaci produktu. Tento údaj umožňuje zabezpečit vymezení oblasti po právní stránce.

Vložením odkazu na oficiální zeměpisný kodex z roku 2021 dochází k aktualizaci jmenného seznamu obcí. Název obce Kaysersberg se proto vypouští a doplňuje se název obce Kaysersberg Vignoble s informací, že tato obec je pouze částečně zahrnuta do území pověřené obce Kaysersberg.

Tyto redakční změny nemění hranice oblasti v bezprostřední blízkosti.

Tyto změny vedou ke změně jednotného dokumentu v bodě 9.

6.   Odrůdová skladba

V kapitole I části V bodě 1 písm. a) specifikace produktu se doplňují slovní úseky „– u bílých vín:“ a „– u červených vín: odrůdy Pinot noir N“, neboť na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro některá označení původu „Alsace grand cru“. Odrůda Pinot noir N je jedinou odrůdou povolenou pro tato červená vína. Je zároveň jedinou odrůdou povolenou pro produkci červeného vína u označení původu „Alsace“.

V části V bodě 1 písm. a), b) a e) a v části V bodě 2 písm. b) se k názvu muškátových odrůd Muscats à petits grains doplňují slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby se napravilo opomenutí v předchozím znění specifikace.

Uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

7.   Hustota výsadby

V kapitole I části VI bodě 1 písm. a) specifikace produktu se doplňují slovní úseky: „Pro produkci bílého vína“ a „Pro produkci červeného vína“, aby se rozlišily minimální hustoty výsadby podle barvy vína. Tyto hustoty se uvádějí u označení, která mohou produkovat červená vína.

Jednotný dokument se v důsledku těchto doplnění nemění.

V kapitole I části VI bodě 1 písm. a) specifikace produktu bylo upřesněno datum účinnosti uplatnění pravidla o možnosti úpravy hustoty vyklučením: „25. říjen 2011“ náhradou za znění „k datu schválení této specifikace produktu“.

Tato změna vede ke změně jednotného dokumentu v bodě 5.

8.   Pravidlo řezu

V kapitole I části VI bodě 1 písm. b) specifikace produktu se zrušuje u bílých vín pravidlo počtu oček na metr čtvereční půdního povrchu, které se lišilo podle odrůd hroznů, ve prospěch jednotného pravidla 18 oček na kmínek.

Tato změna umožňuje sladit znění specifikací u alsaských označení původu a zjednodušit kontrolní metody.

Jednotný dokument se mění v bodě 5.

Na začátku se přidává věta „U bílých vín“ z důvodu žádosti o uznání tichých červených vín kladně vyřízené na vnitrostátní úrovni pro určitá označení původu „Alsace grand cru“.

Doplňuje se pravidlo řezu u červených vín, maximální počet je 14 oček na kmínek. Je nižší než počet oček, který je povolen pro produkci bílých vín. Toto pravidlo umožňuje být v souladu s výnosy a produkcí kvalitních hroznů.

Tyto naposledy uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

9.   Pravidla vyvazování a výšky olistění

V kapitole I části VI bodě 1 písm. c) specifikace produktu se zrušuje maximální výška vodicího drátu vyvazovacího oblouku a změnil se způsob měření výšky vyvázaného olistění.

Tyto úpravy umožňují během vegetačního období sledovat, jak se dodržuje výška olistění, což bylo dříve jen všeobecnou povinností.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

10.   Průměrné maximální zatížení pozemku

V kapitole I části VI bod 1 písm. d) specifikace produktu se snížila hodnota průměrného maximálního zatížení pozemku u bílých vín z 10 000 na 8 500 kilogramů na hektar v souladu se snížením výnosů u těchto vín.

Byla stanovena hodnota pro červená vína, která je nižší než hodnota stanovená pro bílá vína v souladu s výnosy těchto vín.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

11.   Zralost hroznů a minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových

Tabulka v kapitole I části VII bodu 2 písm. a) specifikace produktu byla změněna s ohledem na předložení žádosti o uznání některých označení původu „Alsace grand cru“ pro tichá červená vína.

Pro tato označení červených vín „Alsace grand cru“ byla stanovena minimální cukernatost hroznů při sklizni a jejich minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových.

Tyto údaje nemají vliv na jednotný dokument.

U bílých vín byly minimální hodnoty cukernatosti hroznů zvýšeny o 2 nebo 3 gramy na litr moštu, aby byl dodržen stejný rozdíl 1 % objemového s hodnotami každého minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových jako v předchozí verzi specifikací. Orgán pro ochranu a řízení zvolil pro výpočet přeměny gramů cukru na alkohol hodnotu 17 gramů cukru na 1 % objemového u bílých vín, zatímco v původní verzi specifikace produktu používal hodnotu 16,83. Tato hodnota 17 byla doporučena příslušným vnitrostátním výborem INAO při vytváření první verze specifikace produktu.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

12.   Výnosy

V kapitole I části VIII bodech 1 a 2 specifikace produktu byly sníženy výnosy, jakož i maximální povolené výnosy, což umožňuje lepší zvládnutí kontroly kvality u bílých vín a bílých vín s označením „Vendanges tardives“ (pozdní sběr) v souladu s hierarchickou strukturou označení v regionu Alsasko.

U maximálních výnosů (rendements butoirs) se změnil bod 5 jednotného dokumentu.

Doplňuje se „Bílá vína“ u vín bez přesného údaje, protože na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro některá označení původu „Alsace grand cru“.

U těchto označení „grand cru“ se u červených vín stanovil výnos a maximální výnos v souladu s hierarchizovanou strukturou označení v regionu Alsasko, tedy s nižšími hodnotami.

Tyto naposledy uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

13.   Jablečno-mléčné kvašení, obsah fermentovatelných cukrů u červených vín

V kapitole I části IX bodě 1 specifikace produktu se upřesňuje, že jablečno-mléčné kvašení je ukončeno u červených vín.

Aby byla zajištěna kontrola tohoto pravidla, byl pro okamžik stáčení stanoven obsah kyseliny jablečné nejvýše na 0,4 gramu na litr.

V části IX bodě 1 písm. d) byl stanoven u červených vín obsah fermentovatelných cukrů (glukózy a fruktózy) nejvýše na 2 gramy na litr po zkvašení.

Jednotný dokument se nemění.

14.   Zákaz zvyšování minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových u červených vín

V kapitole I části IX bodě 1. písm. e) specifikace produktu se upřesňuje, že červená vína nejsou nijak obohacována. Toto omezení platné pro výrobu je v souladu s vymezením pozemků pro produkci hroznů, minimální hustotou výsadby, pravidly řezu a nízkými hodnotami výnosů.

Jednotný dokument se nemění.

15.   Kapacita vinařského zařízení

V kapitole I části IX bodě 1. písm. g) specifikace produktu se snížil výpočetní koeficient pro kapacitu vinařského zařízení.

Poměr mezi objemem předchozí sklizně a kapacitou zařízení nemusí být tak významný.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

16.   Datum ukončení zrání a uvedení na trh pro spotřebitele u červených vín

V kapitole I části IX bodě 2 specifikace produktu se stanovila minimální doba zrání u červených vín až do 1. října roku, který následuje po roce sklizně. Vína vyrobená z hroznů odrůdy Pinot noir N pocházející z této oblasti vyžadují minimální dobu zrání pro náležité vyjádření svých typických vlastností.

V kapitole I části IX bodě 5 písm. a) specifikace produktu se uvádí, že na konci doby zrání mohou být červená vína uváděna na trh pro spotřebitele až od 1. října roku, který následuje po roce sklizně.

Tyto změny nevedou ke změně jednotného dokumentu.

17.   Kontrola balených šarží

V kapitole I části IX bodě 3 písm. b) specifikace produktu se zrušuje pravidlo týkající se uchování kontrolních lahví ke kontrole balených šarží.

Toto pravidlo je měřítkem kontrolovatelnosti, jehož zápis je uveden v plánu kontrol.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

18.   Skladování balených vín

V kapitole I části IX bodě 4 specifikace produktu byly upřesněny charakteristické vlastnosti místa ke skladování balených vín.

To umožňuje hospodářským subjektům lépe porozumět tomuto pravidlu a usnadňuje jeho kontrolu.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

19.   Lidské faktory přispívající k souvislosti se zeměpisnou oblastí

V kapitole I části X bodě 1 písm. b) specifikace produktu se změnil text tak, aby se zohlednilo uznání označení původu „Alsace grand cru Hengst“ a „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“ pro tichá červená vína:

u chráněného označení původu „Alsace grand cru Hengst“ se doplňují tyto informace: uznáno v roce 2022 pro červená vína, povolena je pouze odrůda Pinot noir N, minimální hustota výsadby je 5 500 keřů na hektar pro výrobu červeného vína, nepodléhá žádnému obohacování, musí být dodržena minimální doba zrání 10 měsíců.

u chráněného označení původu „Alsace grand cru Kirchberg de Barr “ se doplňují tyto informace: uznáno v roce 2022 pro červená vína, povolena je pouze odrůda Pinot noir N, minimální hustota výsadby je 5 000 keřů na hektar pro výrobu červeného vína, nepodléhá žádnému obohacování, musí být dodržena minimální doba zrání 10 měsíců.

V části X bodě 1 písm. b) se zrušuje informace, že tato dvě označení původu byla uznána pro bílé odrůdy révy vinné, a pokud je to nutné pro porozumění textu, doplňují se slova „u bílých vín“.

Uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

V názvu muškátových odrůd Muscats à petits grains se doplňují slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby bylo opraveno opomenutí v předchozí verzi specifikací. Tato doplnění nemají vliv na jednotný dokument.

20.   Popis vína (vín)

V kapitole I části X bodě 2 specifikace produktu se doplňuje popis vzhledu bílých vín, aby byla lépe charakterizována.

Pokud jde o první dva druhy popsaných vín: „Tyto dva druhy vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do zlatožluté.“

Pokud jde o poslední dva druhy popsaných vín: „Tyto dva druhy vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.“

Změnil se bod 4 jednotného dokumentu.

U označení původu „Alsace grand cru Hengst“ a „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“ byl doplněn popis hlavních organoleptických vlastností červených vín.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

21.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

V kapitole I části X bodě 3 specifikace produktu se u souvislosti mezi zeměpisným původem a vlastnostmi vín doplňují pro označení původu „Alsace grand cru Hengst“ ty skutečnosti, které se mohou vztahovat rovněž na červená vína tohoto označení, ještě informacemi specifickými pro červená vína.

Jednotný dokument se nemění.

22.   Přechodná opatření

V kapitole I části XI bodě 2. specifikace produktu se v souladu s úpravami části VI v kapitole I odstranila maximální výška drátu vyvazovacího oblouku a snížil se maximální počet oček na kmínek.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

23.   Povinný údaj o obsahu cukru na etiketách a dalších informačních nosičích u bílých vín

V kapitole I části XII bodě 2. písm. d) specifikace produktu je vložen nový text, aby nahradil dosud volitelný údaj o obsahu cukru, který se stal povinným, jak je určeno v nařízení (EU) 2019/33.

Tento údaj umožňuje poskytnout spotřebiteli lepší představu o druhu vína.

Toto nové pravidlo se netýká vín, která obsahují tradiční výrazy „vendanges tardives“ (pozdní sběr) a „sélection de grains nobles“ (výběr z ušlechtilých bobulí).

Doplňuje se bod 9 v jednotném dokumentu.

V části XII bodě 2 se počáteční písm. d) mění na písm. e).

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

24.   Předběžné prohlášení o určení pozemků

V kapitole II části I bodě 1 specifikace produktu se upřesnila pravidla týkající se předchozího prohlášení o určení pozemků, které hospodářský subjekt podává organizaci pro obranu a správu označení původu „Alsace grand cru“ v případě, že se sám vzdává produkce tohoto označení.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Alsace grand cru Geisberg

2.   Typ zeměpisného označení:

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   Popis vína (vín)

1.

STRUČNÝ POPIS

Jedná se o tichá bílá vína.

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 12,5 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 11 % objemových u ostatních odrůd. Po obohacení vína nepřekročí celkový obsah alkoholu 15 % objemových u vín odrůd Gewurztraminer B a Pinot gris G a 14 % objemových u vín z jiných odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Bílá archivní vína par excellence se vyznačují patrnou svěžestí založenou na dominantní kyselosti dané kyselinou vinnou ve spojení s dobrou vyzrálostí hroznů. Název označení může být doplněn jedním z používaných názvů za podmínky, že vína pocházejí výhradně z odrůd révy vinné, které mohou být označeny daným názvem. Vína mají plné tělo, velkou komplexnost a velkou aromatickou sílu. Projevují se dlouhou chutí na patře a časem se stávají složitějšími.

Rozlišují se:

suchá a minerální vína;

aromatická, ovocná, tělnatá a bohatá vína.

Tyto dva druhy vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do zlatožluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

2.   Označení doplněné výrazem „Vendanges tardives“

STRUČNÝ POPIS

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 16 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 14,5 % objemových u ostatních odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Vína využívající výrazu „vendanges tardives“ často vykazují velmi exotické aroma po kandovaném ovoci se svěžím závěrem. Mají pozoruhodnou koncentraci a velkou aromatickou trvanlivost. Tato vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

3.   Označení doplněné výrazem „Sélection de grains nobles“

STRUČNÝ POPIS

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 18,2 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 16,4 % objemových u ostatních odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Vína využívající výrazu „sélection de grains nobles“ jsou koncentrovanější, silná vína, často s vůní ovocného želé. Mají pozoruhodnou koncentraci a velkou aromatickou trvanlivost. Tato vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.   Způsoby vedení: Hustota výsadby

Pěstební postupy

Vinice mají minimální hustotu výsadby 4 500 rostlin na hektar.

Vzdálenost mezi řádky révy vinné nesmí být delší než 2 metry.

Vinice mají spon mezi řádky minimálně 0,75 metru a maximálně 1,50 metru.

Od 25. října 2011 nesmí vyklučení řádků v rámci pozemku vést ke sponu mezi nejširšími řádky většímu než 3 metry.

2.   Způsoby vedení: Pravidlo řezu

Pěstební postupy

Řez révy se provádí buď jednoduchým, nebo dvojitým Guyotovým řezem, s nejvýše 18 očky na keř.

3.   Sklizeň

Pěstební postupy

Vína jsou získávána z hroznů sklizených ručně.

4.   Zvyšování minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových

Zvláštní enologický postup

Zvýšení minimálního přirozeného obsahu alkoholu nesmí překročit:

0,5 % objemových u vín odrůd Gewurztraminer B a Pinot gris G,

1,5 % objemových u vín jiných odrůd.

Vína, která využívají výrazů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, nejsou předmětem žádného obohacování.

5.   Výroba

Omezení týkající se výroby

Používání kousků dřeva je zakázáno.

6.   Zrání vín

Zvláštní enologický postup

Víno zraje nejméně do 1. června roku, který následuje po roce sklizně.

Vína, která využívají výrazů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, zrají minimálně do 1. června dalšího roku, který následuje po roce sklizně.

5.2.   Maximální výnosy

1.

Označení doplněná nebo nedoplněná výrazem „vendanges tardives“

60 hektolitrů na hektar

2.

Označení doplněné výrazem „Sélection de grains nobles“

48 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Sklizeň hroznů, vinifikace, výroba a zrání vín probíhají na území následujících obcí na základě oficiálního zeměpisného kodexu z roku 2021:

Departement Haut-Rhin: Obce, jejichž celé území spadá do vybrané oblasti: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Obce spadající do vymezené oblasti částečně: Kaysersberg Vignoble pouze pro území obcí s přenesenou pravomocí Kientzheim a Sigolsheim.

Departement Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

V případě obcí spadajících do vymezené oblasti částečně je kartografický dokument vymezující zeměpisnou oblast uložen na obecním úřadě.

Kartografické dokumenty zobrazující zeměpisnou oblast jsou k nahlédnutí na webových stránkách INAO.

7.   Moštová odrůda (moštové odrůdy)

Gewurztraminer Rs

Muscat Ottonel B – Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato

Muscat à petits grains rouges Rg – Muscat, Moscato

Pinot gris G

Riesling B

8.   Popis souvislostí

Díky příznivým klimatickým podmínkám, které charakterizují alsaské vinice, využívá označení původu „Alsace Grand Cru Geisberg“ jednu z nejlepších poloh. Vinice, zasazená do malebné alsaské krajiny, umožňuje produkci vín s vysokou expresivitou, s výrazným charakterem a jedinečnou osobitostí.

Půdní vlastnosti spojené s polohou na konci údolí podporují slanost a kyselost vín a vedou k vyváženým, ušlechtilým vínům s dlouhou dochutí a velkou jemností. Stárnutí jim přináší mineralitu a složitost.

Výborné klimatické podmínky v pozdním období jsou příznivé pro koncentraci hroznů na keři a rozvoj ušlechtilé hniloby, což umožňuje výrobu vín z přezrálých hroznů.

Zrání uvedené ve specifikaci umožňuje, aby se vína zušlechtila.

Přijetím přísných pravidel produkce, jako je udržování velké listové plochy a ruční sklizeň, si alsaští vinaři zachovávají pevný charakter vín uznávaných pro jejich komplexnost a schopnost k dlouhodobému uchování.

Představují nejvyšší kvalitu v této oblasti. Jedná se o hodnotnější vína než vína s chráněným označením původu „Alsace“.

Již dílo Médarda Bartha „Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine“ (Pěstování révy vinné v Alsasku a oblasti, kam se místní vína dodávají), napsané v roce 1958, vychvaluje toto dnes uznávané místo.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Oblast v bezprostřední blízkosti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Oblast v bezprostřední blízkosti, vymezená odchylkou pro vinifikaci, výrobu a zrání vín, je tvořena územím těchto obcí na základě oficiálního zeměpisného kodexu z roku 2021:

Departement Haut-Rhin: Obce, jejichž celé území spadá do vybrané oblasti: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Obce spadající do vymezené oblasti částečně: Kaysersberg Vignoble pouze pro území obce s přenesenou pravomocí Kaysersberg.

Departement Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Balení v dané zeměpisné oblasti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Balení ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Vína jsou balena do lahví typu „Vin du Rhin“, které odpovídají ustanovením nařízení č. 55-673 ze dne 20. května 1955, vyhlášky ze dne 13. května 1959 a nařízení ze dne 19. března 1963 s vyloučením každého jiného typu láhve.

Od vydání zákona ze dne 5. července 1972 musí být vína povinně stáčena v departementech Bas-Rhin a Haut-Rhin, a to do tzv. lahve flûte typu „Vin du Rhin“, popsané v nařízení z roku 1955.

Údaj o ročníku

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Údaj o ročníku musí být uveden společně s názvem označení v prohlášeních o sklizni a skladování, ve všech průvodních dokumentech, v inzercích, na prospektech, etiketách, fakturách, jakýchkoli nádobách.

Používané označení

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Název kontrolovaného označení původu může být doplněn jedním z používaných názvů za podmínky, že vína pocházejí výhradně z odrůd révy vinné, které mohou být označeny daným názvem.

Zakazuje se použití dvou nebo několika používaných názvů na téže etiketě.

Tyto používané názvy jsou následující:

Gewurztraminer,

Muscat,

Muscat Ottonel,

Pinot gris,

Riesling.

Tradiční názvy „vendanges tardives“ a „sélection de grains nobles“

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Vína, která mohou využívat názvů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, povinně uvádějí:

údaj o ročníku,

a jeden z používaných názvů.

Údaj o obsahu cukru

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Bílá vína, pro která je podle podmínek této specifikace produktu nárokováno jedno z 51 kontrolovaných označení původu „Alsace Grand Cru – lieu-dit“, s výjimkou názvů „vendanges tardives“ a „sélection de grains nobles“, jež se prezentují pod uvedeným označením, nesmějí být nabízena veřejnosti, expedována, dávána do prodeje nebo prodávána, aniž by byl ve všech inzerátech, na všech prospektech, etiketách, fakturách a obalech napsán obsah cukru tak, jak je určeno evropskými předpisy, a to celý velmi zřetelným písmem.

Odkaz na specifikaci výrobku

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/49


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2022/C 386/10)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

„Alsace grand cru Moenchberg“

PDO-FR-A0383-AM02

Datum oznámení: 20. 7. 2022

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Doplňující údaj

V kapitole I části II bodě 1 specifikace produktu se doplňují tyto používané názvy: „Sylvaner“ a „Pinot noir“, jakož i příslušné odrůdy, a to: „Sylvaner B“ a „Pinot noir N“.

Používaný název „Sylvaner“ se doplňuje, aby se opravilo opomenutí v prvním znění specifikace produktu. Toto první znění upřesňuje v kapitole I části X bodě 1 písm. b), že povolené odrůdy vinné révy „mohou být vinifikovány a uváděny na trh pod svým příslušným názvem“, ale příslušný používaný název do seznamu možných používaných názvů nebyl zapsán. Vnitrostátní rozhodnutí, předcházející schválení prvního znění specifikace produktu, doplnilo odrůdu Sylvaner B k odrůdám, které jsou povoleny u produkce vín s označením původu „Alsace grand cru Zotzenberg“, neboť vzalo v úvahu místní zvyklosti a proslulost těchto vín.

Do specifikace produktu se doplňuje používaný název „Pinot noir“, neboť na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro určitá označení původu „Alsace grand cru“. Tato žádost o uznání červeného vína je založena na starobylosti, proslulosti a vlastnostech vín vyráběných z hroznů odrůdy Pinot noir N, která se produkují na pozemcích vymezených pro tato označení „Alsace grand cru“. Odrůda Pinot noir N je jedinou odrůdou povolenou pro tato červená vína.

V kapitole I části II bodě 1 specifikace produktu se u muškátových odrůd Muscats à petits grains odpovídajících používanému názvu „Muscat“ doplňují v názvu těchto odrůd slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby se opravilo opomenutí v předchozím znění specifikace produktu.

Tyto změny nevedou ke změně jednotného dokumentu.

2.   Druhy produktů

V kapitole I části III specifikace produktu se změnil text v tom smyslu, že kontrolovaná označení původu, na která se vztahuje tato specifikace, již nejsou výlučně označení vyhrazená pro tichá bílá vína.

Jmenovitě se uvádějí kontrolovaná označení původu „Alsace grand cru“ vyhrazená tichým bílým a červeným vínům („Alsace grand cru Hengst“, „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“).

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

3.   Zeměpisná oblast

V kapitole I části IV bodě 1 specifikace produktu se doplňuje odstavec, který odkazuje na data schválení zeměpisné oblasti příslušným vnitrostátním výborem INAO (Státní ústav pro označení původu) a uvádějící definici vymezení hranic oblasti podle úředního zeměpisného kodexu z roku 2021, jak je uvedena ve specifikaci produktu. Tento údaj umožňuje zabezpečit vymezení oblasti po právní stránce.

Vložením odkazu na oficiální zeměpisný kodex z roku 2021 dochází k aktualizaci jmenného seznamu obcí. Obce Kientzheim a Sigolsheim se proto vypouštějí a jejich území se nyní připojuje k obci Kaysersberg Vignoble.

Tyto redakční změny nemění okruh zeměpisné oblasti.

K bodu 1 se rovněž doplňují tyto věty:

„Kartografické dokumenty zobrazující zeměpisnou oblast jsou k nahlédnutí na webových stránkách INAO.

V případě obcí spadajících do vymezené oblasti částečně je kartografický dokument vymezující zeměpisnou oblast uložen na obecním úřadě.“

Tyto změny vedou ke změně jednotného dokumentu v bodě 6.

4.   Vymezená pozemková oblast

V kapitole I části IV bodě 2 specifikace produktu:

se do prvního odstavce za účelem nápravy opomenutí doplňuje informace „6. a 7. září 2006“, která odpovídá datu schválení pozemkové oblasti příslušným vnitrostátním výborem,

změnilo se znění druhého odstavce, aby se vzaly v úvahu změny názvů obcí provedené v části IV bodě 1,

v tabulce se aktualizoval sloupec „Obce“, aby korespondoval s názvy obcí uvedenými v části IV bodě 1.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

5.   Oblast v bezprostřední blízkosti

V kapitole I části IV bodě 3 specifikace produktu se změnil odstavec, aby uvedl definici vymezení hranic oblasti podle úředního zeměpisného kodexu z roku 2021, jak je uvedena ve specifikaci produktu. Tento údaj umožňuje zabezpečit vymezení oblasti po právní stránce.

Vložením odkazu na oficiální zeměpisný kodex z roku 2021 dochází k aktualizaci jmenného seznamu obcí. Název obce Kaysersberg se proto vypouští a doplňuje se název obce Kaysersberg Vignoble s informací, že tato obec je pouze částečně zahrnuta do území pověřené obce Kaysersberg.

Tyto redakční změny nemění hranice oblasti v bezprostřední blízkosti.

Tyto změny vedou ke změně jednotného dokumentu v bodě 9.

6.   Odrůdová skladba

V kapitole I části V bodě 1 písm. a) specifikace produktu se doplňují slovní úseky „– u bílých vín:“ a „– u červených vín: odrůdy Pinot noir N“, neboť na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro některá označení původu „Alsace grand cru“. Odrůda Pinot noir N je jedinou odrůdou povolenou pro tato červená vína. Je zároveň jedinou odrůdou povolenou pro produkci červeného vína u označení původu „Alsace“.

V části V bodě 1 písm. a), b) a e) a v části V bodě 2 písm. b) se k názvu muškátových odrůd Muscats à petits grains doplňují slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby se napravilo opomenutí v předchozím znění specifikace.

Uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

7.   Hustota výsadby

V kapitole I části VI bodě 1 písm. a) specifikace produktu se doplňují slovní úseky: „Pro produkci bílého vína“ a „Pro produkci červeného vína“, aby se rozlišily minimální hustoty výsadby podle barvy vína. Tyto hustoty se uvádějí u označení, která mohou produkovat červená vína.

Jednotný dokument se v důsledku těchto doplnění nemění.

V kapitole I části VI bodě 1 písm. a) specifikace produktu bylo upřesněno datum účinnosti uplatnění pravidla o možnosti úpravy hustoty vyklučením: „25. říjen 2011“ náhradou za znění „k datu schválení této specifikace produktu“.

Tato změna vede ke změně jednotného dokumentu v bodě 5.

8.   Pravidlo řezu

V kapitole I části VI bodě 1 písm. b) specifikace produktu se zrušuje u bílých vín pravidlo počtu oček na metr čtvereční půdního povrchu, které se lišilo podle odrůd hroznů, ve prospěch jednotného pravidla 18 oček na kmínek.

Tato změna umožňuje sladit znění specifikací u alsaských označení původu a zjednodušit kontrolní metody.

Jednotný dokument se mění v bodě 5.

Na začátku se přidává věta „U bílých vín“ z důvodu žádosti o uznání tichých červených vín kladně vyřízené na vnitrostátní úrovni pro určitá označení původu „Alsace grand cru“.

Doplňuje se pravidlo řezu u červených vín, maximální počet je 14 oček na kmínek. Je nižší než počet oček, který je povolen pro produkci bílých vín. Toto pravidlo umožňuje být v souladu s výnosy a produkcí kvalitních hroznů.

Tyto naposledy uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

9.   Pravidla vyvazování a výšky olistění

V kapitole I části VI bodě 1 písm. c) specifikace produktu se zrušuje maximální výška vodicího drátu vyvazovacího oblouku a změnil se způsob měření výšky vyvázaného olistění.

Tyto úpravy umožňují během vegetačního období sledovat, jak se dodržuje výška olistění, což bylo dříve jen všeobecnou povinností.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

10.   Průměrné maximální zatížení pozemku

V kapitole I části VI bod 1 písm. d) specifikace produktu se snížila hodnota průměrného maximálního zatížení pozemku u bílých vín z 10 000 na 8 500 kilogramů na hektar v souladu se snížením výnosů u těchto vín.

Byla stanovena hodnota pro červená vína, která je nižší než hodnota stanovená pro bílá vína v souladu s výnosy těchto vín.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

11.   Zralost hroznů a minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových

Tabulka v kapitole I části VII bodu 2 písm. a) specifikace produktu byla změněna s ohledem na předložení žádosti o uznání některých označení původu „Alsace grand cru“ pro tichá červená vína.

Pro tato označení červených vín „Alsace grand cru“ byla stanovena minimální cukernatost hroznů při sklizni a jejich minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových.

Tyto údaje nemají vliv na jednotný dokument.

U bílých vín byly minimální hodnoty cukernatosti hroznů zvýšeny o 2 nebo 3 gramy na litr moštu, aby byl dodržen stejný rozdíl 1 % objemového s hodnotami každého minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových jako v předchozí verzi specifikací. Orgán pro ochranu a řízení zvolil pro výpočet přeměny gramů cukru na alkohol hodnotu 17 gramů cukru na 1 % objemového u bílých vín, zatímco v původní verzi specifikace produktu používal hodnotu 16,83. Tato hodnota 17 byla doporučena příslušným vnitrostátním výborem INAO při vytváření první verze specifikace produktu.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

12.   Výnosy

V kapitole I části VIII bodech 1 a 2 specifikace produktu byly sníženy výnosy, jakož i maximální povolené výnosy, což umožňuje lepší zvládnutí kontroly kvality u bílých vín a bílých vín s označením „Vendanges tardives“ (pozdní sběr) v souladu s hierarchickou strukturou označení v regionu Alsasko.

U maximálních výnosů (rendements butoirs) se změnil bod 5 jednotného dokumentu.

Doplňuje se „Bílá vína“ u vín bez přesného údaje, protože na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro některá označení původu „Alsace grand cru“.

U těchto označení „grand cru“ se u červených vín stanovil výnos a maximální výnos v souladu s hierarchizovanou strukturou označení v regionu Alsasko, tedy s nižšími hodnotami.

Tyto naposledy uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

13.   Jablečno-mléčné kvašení, obsah fermentovatelných cukrů u červených vín

V kapitole I části IX bodě 1 specifikace produktu se upřesňuje, že jablečno-mléčné kvašení je ukončeno u červených vín.

Aby byla zajištěna kontrola tohoto pravidla, byl pro okamžik stáčení stanoven obsah kyseliny jablečné nejvýše na 0,4 gramu na litr.

V části IX bodě 1 písm. d) byl stanoven u červených vín obsah fermentovatelných cukrů (glukózy a fruktózy) nejvýše na 2 gramy na litr po zkvašení.

Jednotný dokument se nemění.

14.   Zákaz zvyšování minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových u červených vín

V kapitole I části IX bodě 1. písm. e) specifikace produktu se upřesňuje, že červená vína nejsou nijak obohacována. Toto omezení platné pro výrobu je v souladu s vymezením pozemků pro produkci hroznů, minimální hustotou výsadby, pravidly řezu a nízkými hodnotami výnosů.

Jednotný dokument se nemění.

15.   Kapacita vinařského zařízení

V kapitole I části IX bodě 1. písm. g) specifikace produktu se snížil výpočetní koeficient pro kapacitu vinařského zařízení.

Poměr mezi objemem předchozí sklizně a kapacitou zařízení nemusí být tak významný.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

16.   Datum ukončení zrání a uvedení na trh pro spotřebitele u červených vín

V kapitole I části IX bodě 2 specifikace produktu se stanovila minimální doba zrání u červených vín až do 1. října roku, který následuje po roce sklizně. Vína vyrobená z hroznů odrůdy Pinot noir N pocházející z této oblasti vyžadují minimální dobu zrání pro náležité vyjádření svých typických vlastností.

V kapitole I části IX bodě 5 písm. a) specifikace produktu se uvádí, že na konci doby zrání mohou být červená vína uváděna na trh pro spotřebitele až od 1. října roku, který následuje po roce sklizně.

Tyto změny nevedou ke změně jednotného dokumentu.

17.   Kontrola balených šarží

V kapitole I části IX bodě 3 písm. b) specifikace produktu se zrušuje pravidlo týkající se uchování kontrolních lahví ke kontrole balených šarží.

Toto pravidlo je měřítkem kontrolovatelnosti, jehož zápis je uveden v plánu kontrol.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

18.   Skladování balených vín

V kapitole I části IX bodě 4 specifikace produktu byly upřesněny charakteristické vlastnosti místa ke skladování balených vín.

To umožňuje hospodářským subjektům lépe porozumět tomuto pravidlu a usnadňuje jeho kontrolu.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

19.   Lidské faktory přispívající k souvislosti se zeměpisnou oblastí

V kapitole I části X bodě 1 písm. b) specifikace produktu se změnil text tak, aby se zohlednilo uznání označení původu „Alsace grand cru Hengst“ a „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“ pro tichá červená vína:

u chráněného označení původu „Alsace grand cru Hengst“ se doplňují tyto informace: uznáno v roce 2022 pro červená vína, povolena je pouze odrůda Pinot noir N, minimální hustota výsadby je 5 500 keřů na hektar pro výrobu červeného vína, nepodléhá žádnému obohacování, musí být dodržena minimální doba zrání 10 měsíců.

u chráněného označení původu „Alsace grand cru Kirchberg de Barr “ se doplňují tyto informace: uznáno v roce 2022 pro červená vína, povolena je pouze odrůda Pinot noir N, minimální hustota výsadby je 5 000 keřů na hektar pro výrobu červeného vína, nepodléhá žádnému obohacování, musí být dodržena minimální doba zrání 10 měsíců.

V části X bodě 1 písm. b) se zrušuje informace, že tato dvě označení původu byla uznána pro bílé odrůdy révy vinné, a pokud je to nutné pro porozumění textu, doplňují se slova „u bílých vín“.

Uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

V názvu muškátových odrůd Muscats à petits grains se doplňují slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby bylo opraveno opomenutí v předchozí verzi specifikací. Tato doplnění nemají vliv na jednotný dokument.

20.   Popis vína (vín)

V kapitole I části X bodě 2 specifikace produktu se doplňuje popis vzhledu bílých vín, aby byla lépe charakterizována.

Pokud jde o první dva druhy popsaných vín: „Tyto dva druhy vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do zlatožluté.“

Pokud jde o poslední dva druhy popsaných vín: „Tyto dva druhy vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.“

Změnil se bod 4 jednotného dokumentu.

U označení původu „Alsace grand cru Hengst“ a „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“ byl doplněn popis hlavních organoleptických vlastností červených vín.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

21.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

V kapitole I části X bodě 3 specifikace produktu se u souvislosti mezi zeměpisným původem a vlastnostmi vín doplňují pro označení původu „Alsace grand cru Hengst“ ty skutečnosti, které se mohou vztahovat rovněž na červená vína tohoto označení, ještě informacemi specifickými pro červená vína.

Jednotný dokument se nemění.

22.   Přechodná opatření

V kapitole I části XI bodě 2. specifikace produktu se v souladu s úpravami části VI v kapitole I odstranila maximální výška drátu vyvazovacího oblouku a snížil se maximální počet oček na kmínek.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

23.   Povinný údaj o obsahu cukru na etiketách a dalších informačních nosičích u bílých vín

V kapitole I části XII bodě 2. písm. d) specifikace produktu je vložen nový text, aby nahradil dosud volitelný údaj o obsahu cukru, který se stal povinným, jak je určeno v nařízení (EU) 2019/33.

Tento údaj umožňuje poskytnout spotřebiteli lepší představu o druhu vína.

Toto nové pravidlo se netýká vín, která obsahují tradiční výrazy „vendanges tardives“ (pozdní sběr) a „sélection de grains nobles“ (výběr z ušlechtilých bobulí).

Doplňuje se bod 9 v jednotném dokumentu.

V části XII bodě 2 se počáteční písm. d) mění na písm. e).

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

24.   Předběžné prohlášení o určení pozemků

V kapitole II části I bodě 1 specifikace produktu se upřesnila pravidla týkající se předchozího prohlášení o určení pozemků, které hospodářský subjekt podává organizaci pro obranu a správu označení původu „Alsace grand cru“ v případě, že se sám vzdává produkce tohoto označení.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Alsace grand cru Moenchberg

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   Popis vína (vín)

1.

STRUČNÝ POPIS

Jedná se o tichá bílá vína.

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 12,5 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 11 % objemových u ostatních odrůd. Po obohacení vína nepřekročí celkový obsah alkoholu 15 % objemových u vín odrůd Gewurztraminer B a Pinot gris G a 14 % objemových u vín z jiných odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Bílá archivní vína par excellence se vyznačují patrnou svěžestí založenou na dominantní kyselosti dané kyselinou vinnou ve spojení s dobrou vyzrálostí hroznů. Název označení může být doplněn jedním z používaných názvů za podmínky, že vína pocházejí výhradně z odrůd révy vinné, které mohou být označeny daným názvem. Vína mají plné tělo, velkou komplexnost a velkou aromatickou sílu. Projevují se dlouhou chutí na patře a časem se stávají složitějšími.

Rozlišují se: – suchá a minerální vína; – aromatická, ovocná, tělnatá a bohatá vína. Tyto dva druhy vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do zlatožluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

2.   Označení doplněné výrazem „Vendanges tardives“

STRUČNÝ POPIS

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 16 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 14,5 % objemových u ostatních odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Vína využívající výrazu „vendanges tardives“ často vykazují velmi exotické aroma po kandovaném ovoci se svěžím závěrem. Mají pozoruhodnou koncentraci a velkou aromatickou trvanlivost. Tato vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

3.   Označení doplněné výrazem „Sélection de grains nobles“

STRUČNÝ POPIS

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 18,2 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 16,4 % objemových u ostatních odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Vína využívající výrazu „sélection de grains nobles“ jsou koncentrovanější, silná vína, často s vůní ovocného želé. Mají pozoruhodnou koncentraci a velkou aromatickou trvanlivost. Tato vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.   Způsoby vedení: Hustota výsadby

Pěstební postupy

Vinice mají minimální hustotu výsadby 4 500 rostlin na hektar.

Vzdálenost mezi řádky révy vinné nesmí být delší než 2 metry.

Vinice mají spon mezi řádky minimálně 0,75 metru a maximálně 1,50 metru.

Od 25. října 2011 nesmí vyklučení řádků v rámci pozemku vést ke sponu mezi nejširšími řádky většímu než 3 metry.

2.   Způsoby vedení: Pravidlo řezu

Pěstební postupy

Řez révy se provádí buď jednoduchým, nebo dvojitým Guyotovým řezem, s nejvýše 18 očky na keř.

3.   Sklizeň

Pěstební postupy

Vína jsou získávána z hroznů sklizených ručně.

4.   Zvyšování minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových

Zvláštní enologický postup

Zvýšení minimálního přirozeného obsahu alkoholu nesmí překročit:

0,5 % objemových u vín odrůd Gewurztraminer B a Pinot gris G,

1,5 % objemových u vín jiných odrůd.

Vína, která využívají výrazů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, nejsou předmětem žádného obohacování.

5.   Výroba

Omezení týkající se výroby

Používání kousků dřeva je zakázáno.

6.   Zrání vín

Zvláštní enologický postup

Víno zraje nejméně do 1. června roku, který následuje po roce sklizně.

Vína, která využívají výrazů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, zrají minimálně do 1. června dalšího roku, který následuje po roce sklizně.

5.2.   Maximální výnosy

1.

Označení doplněná nebo nedoplněná výrazem „vendanges tardives“

60 hektolitrů na hektar

2.

Označení doplněné výrazem „Sélection de grains nobles“

48 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Sklizeň hroznů, vinifikace, výroba a zrání vín probíhají na území následujících obcí na základě oficiálního zeměpisného kodexu z roku 2021:

Departement Haut-Rhin: Obce, jejichž celé území spadá do vybrané oblasti: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Obce spadající do vymezené oblasti částečně: Kaysersberg Vignoble pouze pro území obcí s přenesenou pravomocí Kientzheim a Sigolsheim.

Departement Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

V případě obcí spadajících do vymezené oblasti částečně je kartografický dokument vymezující zeměpisnou oblast uložen na obecním úřadě.

Kartografické dokumenty zobrazující zeměpisnou oblast jsou k nahlédnutí na webových stránkách INAO.

7.   Moštová odrůda (moštové odrůdy)

Gewurztraminer Rs

Muscat Ottonel B – Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato

Muscat à petits grains rouges Rg – Muscat, Moscato

Pinot gris G

Riesling B

8.   Popis souvislostí

Díky příznivým klimatickým podmínkám, které charakterizují alsaské vinice, využívá označení původu „Alsace Grand Cru Moenchberg“ jednu z nejlepších poloh. Vinice, zasazená do malebné alsaské krajiny, umožňuje produkci vín s vysokou expresivitou, s výrazným charakterem a jedinečnou osobitostí.

Kamenité půdy dodávají vínům pravidelnou a mocnou a kyselinu, která přináší slanost, dlouhou dochuť a sílu.

Výborné klimatické podmínky v pozdním období jsou příznivé pro koncentraci hroznů na keři a rozvoj ušlechtilé hniloby, což umožňuje výrobu vín z přezrálých hroznů.

Zrání uvedené ve specifikaci umožňuje, aby se vína zušlechtila.

Přijetím přísných pravidel produkce, jako je udržování velké listové plochy a ruční sklizeň, si alsaští vinaři zachovávají pevný charakter vín uznávaných pro jejich komplexnost a schopnost k dlouhodobému uchování.

Představují nejvyšší kvalitu v této oblasti. Jedná se o hodnotnější vína než vína s chráněným označením původu „Alsace“.

Vína jsou zahrnuta do klasifikace alsaských terroir grand cru ampelografa Stoltze vydané v roce 1852.

Již dílo Médarda Bartha „Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine“ (Pěstování révy vinné v Alsasku a oblasti, kam se místní vína dodávají), napsané v roce 1958, vychvaluje toto dnes uznávané místo.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Oblast v bezprostřední blízkosti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Oblast v bezprostřední blízkosti, vymezená odchylkou pro vinifikaci, výrobu a zrání vín, je tvořena územím těchto obcí na základě oficiálního zeměpisného kodexu z roku 2021:

Departement Haut-Rhin: Obce, jejichž celé území spadá do vybrané oblasti: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Obce spadající do vymezené oblasti částečně: Kaysersberg Vignoble pouze pro území obce s přenesenou pravomocí Kaysersberg.

Departement Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Balení v dané zeměpisné oblasti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Balení ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Vína jsou balena do lahví typu „Vin du Rhin“, které odpovídají ustanovením nařízení č. 55-673 ze dne 20. května 1955, vyhlášky ze dne 13. května 1959 a nařízení ze dne 19. března 1963 s vyloučením každého jiného typu láhve.

Od vydání zákona ze dne 5. července 1972 musí být vína povinně stáčena v departementech Bas-Rhin a Haut-Rhin, a to do tzv. lahve flûte typu „Vin du Rhin“, popsané v nařízení z roku 1955.

Údaj o ročníku

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Údaj o ročníku musí být uveden společně s názvem označení ve všech prohlášeních o sklizni a zásobách, průvodních dokumentech, v inzerátech, na všech prospektech, etiketách, fakturách a nádobách.

Používané označení

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Název kontrolovaného označení původu může být doplněn jedním z používaných názvů za podmínky, že vína pocházejí výhradně z odrůd révy vinné, které mohou být označeny daným názvem.

Zakazuje se použití dvou nebo několika používaných názvů na téže etiketě.

Tyto používané názvy jsou následující:

Gewurztraminer,

Muscat,

Muscat Ottonel,

Pinot gris,

Riesling.

Tradiční názvy „vendanges tardives“ a „sélection de grains nobles“

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Vína, která mohou využívat názvů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, povinně uvádějí:

údaj o ročníku,

a jeden z používaných názvů.

Údaj o obsahu cukru

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Bílá vína, pro která je podle podmínek této specifikace produktu nárokováno jedno z 51 kontrolovaných označení původu „Alsace Grand Cru – lieu-dit“, s výjimkou názvů „vendanges tardives“ a „sélection de grains nobles“, jež se prezentují pod uvedeným označením, nesmějí být nabízena veřejnosti, expedována, dávána do prodeje nebo prodávána, aniž by byl ve všech inzerátech, na všech prospektech, etiketách, fakturách a obalech napsán obsah cukru tak, jak je určeno evropskými předpisy, a to celý velmi zřetelným písmem.

Odkaz na specifikaci výrobku

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/61


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2022/C 386/11)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

„Alsace grand cru Hatschbourg“

PDO-FR-A0372-AM02

Datum oznámení: 20.7.2022

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Doplňující údaj

V kapitole I části II bodě 1 specifikace produktu se doplňují tyto používané názvy: „Sylvaner“ a „Pinot noir“, jakož i příslušné odrůdy, a to: „Sylvaner B“ a „Pinot noir N“.

Používaný název „Sylvaner“ se doplňuje, aby se opravilo opomenutí v prvním znění specifikace produktu. Toto první znění upřesňuje v kapitole I části X bodě 1 písm. b), že povolené odrůdy vinné révy „mohou být vinifikovány a uváděny na trh pod svým příslušným názvem“, ale příslušný používaný název do seznamu možných používaných názvů nebyl zapsán. Vnitrostátní rozhodnutí, předcházející schválení prvního znění specifikace produktu, doplnilo odrůdu Sylvaner B k odrůdám, které jsou povoleny u produkce vín s označením původu „Alsace grand cru Zotzenberg“, neboť vzalo v úvahu místní zvyklosti a proslulost těchto vín.

Do specifikace produktu se doplňuje používaný název „Pinot noir“, neboť na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro určitá označení původu „Alsace grand cru“. Tato žádost o uznání červeného vína je založena na starobylosti, proslulosti a vlastnostech vín vyráběných z hroznů odrůdy Pinot noir N, která se produkují na pozemcích vymezených pro tato označení „Alsace grand cru“. Odrůda Pinot noir N je jedinou odrůdou povolenou pro tato červená vína.

V kapitole I části II bodě 1 specifikace produktu se u muškátových odrůd Muscats à petits grains odpovídajících používanému názvu „Muscat“ doplňují v názvu těchto odrůd slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby se opravilo opomenutí v předchozím znění specifikace produktu.

Tyto změny nevedou ke změně jednotného dokumentu.

2.   Druhy produktů

V kapitole I části III specifikace produktu se změnil text v tom smyslu, že kontrolovaná označení původu, na která se vztahuje tato specifikace, již nejsou výlučně označení vyhrazená pro tichá bílá vína.

Jmenovitě se uvádějí kontrolovaná označení původu „Alsace grand cru“ vyhrazená tichým bílým a červeným vínům („Alsace grand cru Hengst“, „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“).

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

3.   Zeměpisná oblast

V kapitole I části IV bodě 1 specifikace produktu se doplňuje odstavec, který odkazuje na data schválení zeměpisné oblasti příslušným vnitrostátním výborem INAO (Státní ústav pro označení původu) a uvádějící definici vymezení hranic oblasti podle úředního zeměpisného kodexu z roku 2021, jak je uvedena ve specifikaci produktu. Tento údaj umožňuje zabezpečit vymezení oblasti po právní stránce.

Vložením odkazu na oficiální zeměpisný kodex z roku 2021 dochází k aktualizaci jmenného seznamu obcí. Obce Kientzheim a Sigolsheim se proto vypouštějí a jejich území se nyní připojuje k obci Kaysersberg Vignoble.

Tyto redakční změny nemění okruh zeměpisné oblasti.

K bodu 1 se rovněž doplňují tyto věty:

„Kartografické dokumenty zobrazující zeměpisnou oblast jsou k nahlédnutí na webových stránkách INAO.

V případě obcí spadajících do vymezené oblasti částečně je kartografický dokument vymezující zeměpisnou oblast uložen na obecním úřadě.“

Tyto změny vedou ke změně jednotného dokumentu v bodě 6.

4.   Vymezená pozemková oblast

V kapitole I části IV bodě 2 specifikace produktu:

se do prvního odstavce za účelem nápravy opomenutí doplňuje informace „6. a 7. září 2006“, která odpovídá datu schválení pozemkové oblasti příslušným vnitrostátním výborem,

změnilo se znění druhého odstavce, aby se vzaly v úvahu změny názvů obcí provedené v části IV bodě 1,

v tabulce se aktualizoval sloupec „Obce“, aby korespondoval s názvy obcí uvedenými v části IV bodě 1.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

5.   Oblast v bezprostřední blízkosti

V kapitole I části IV bodě 3 specifikace produktu se změnil odstavec, aby uvedl definici vymezení hranic oblasti podle úředního zeměpisného kodexu z roku 2021, jak je uvedena ve specifikaci produktu. Tento údaj umožňuje zabezpečit vymezení oblasti po právní stránce.

Vložením odkazu na oficiální zeměpisný kodex z roku 2021 dochází k aktualizaci jmenného seznamu obcí. Název obce Kaysersberg se proto vypouští a doplňuje se název obce Kaysersberg Vignoble s informací, že tato obec je pouze částečně zahrnuta do území pověřené obce Kaysersberg.

Tyto redakční změny nemění hranice oblasti v bezprostřední blízkosti.

Tyto změny vedou ke změně jednotného dokumentu v bodě 9.

6.   Odrůdová skladba

V kapitole I části V bodě 1 písm. a) specifikace produktu se doplňují slovní úseky „– u bílých vín:“ a „– u červených vín: odrůdy Pinot noir N“, neboť na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro některá označení původu „Alsace grand cru“. Odrůda Pinot noir N je jedinou odrůdou povolenou pro tato červená vína. Je zároveň jedinou odrůdou povolenou pro produkci červeného vína u označení původu „Alsace“.

V části V bodě 1 písm. a), b) a e) a v části V bodě 2 písm. b) se k názvu muškátových odrůd Muscats à petits grains doplňují slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby se napravilo opomenutí v předchozím znění specifikace.

Uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

7.   Hustota výsadby

V kapitole I části VI bodě 1 písm. a) specifikace produktu se doplňují slovní úseky: „Pro produkci bílého vína“ a „Pro produkci červeného vína“, aby se rozlišily minimální hustoty výsadby podle barvy vína. Tyto hustoty se uvádějí u označení, která mohou produkovat červená vína.

Jednotný dokument se v důsledku těchto doplnění nemění.

V kapitole I části VI bodě 1 písm. a) specifikace produktu bylo upřesněno datum účinnosti uplatnění pravidla o možnosti úpravy hustoty vyklučením: „25. říjen 2011“ náhradou za znění „k datu schválení této specifikace produktu“.

Tato změna vede ke změně jednotného dokumentu v bodě 5.

8.   Pravidlo řezu

V kapitole I části VI bodě 1 písm. b) specifikace produktu se zrušuje u bílých vín pravidlo počtu oček na metr čtvereční půdního povrchu, které se lišilo podle odrůd hroznů, ve prospěch jednotného pravidla 18 oček na kmínek.

Tato změna umožňuje sladit znění specifikací u alsaských označení původu a zjednodušit kontrolní metody.

Jednotný dokument se mění v bodě 5.

Na začátku se přidává věta „U bílých vín“ z důvodu žádosti o uznání tichých červených vín kladně vyřízené na vnitrostátní úrovni pro určitá označení původu „Alsace grand cru“.

Doplňuje se pravidlo řezu u červených vín, maximální počet je 14 oček na kmínek. Je nižší než počet oček, který je povolen pro produkci bílých vín. Toto pravidlo umožňuje být v souladu s výnosy a produkcí kvalitních hroznů.

Tyto naposledy uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

9.   Pravidla vyvazování a výšky olistění

V kapitole I části VI bodě 1 písm. c) specifikace produktu se zrušuje maximální výška vodicího drátu vyvazovacího oblouku a změnil se způsob měření výšky vyvázaného olistění.

Tyto úpravy umožňují během vegetačního období sledovat, jak se dodržuje výška olistění, což bylo dříve jen všeobecnou povinností.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

10.   Průměrné maximální zatížení pozemku

V kapitole I části VI bod 1 písm. d) specifikace produktu se snížila hodnota průměrného maximálního zatížení pozemku u bílých vín z 10 000 na 8 500 kilogramů na hektar v souladu se snížením výnosů u těchto vín.

Byla stanovena hodnota pro červená vína, která je nižší než hodnota stanovená pro bílá vína v souladu s výnosy těchto vín.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

11.   Zralost hroznů a minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových

Tabulka v kapitole I části VII bodu 2 písm. a) specifikace produktu byla změněna s ohledem na předložení žádosti o uznání některých označení původu „Alsace grand cru“ pro tichá červená vína.

Pro tato označení červených vín „Alsace grand cru“ byla stanovena minimální cukernatost hroznů při sklizni a jejich minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových.

Tyto údaje nemají vliv na jednotný dokument.

U bílých vín byly minimální hodnoty cukernatosti hroznů zvýšeny o 2 nebo 3 gramy na litr moštu, aby byl dodržen stejný rozdíl 1 % objemového s hodnotami každého minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových jako v předchozí verzi specifikací. Orgán pro ochranu a řízení zvolil pro výpočet přeměny gramů cukru na alkohol hodnotu 17 gramů cukru na 1 % objemového u bílých vín, zatímco v původní verzi specifikace produktu používal hodnotu 16,83. Tato hodnota 17 byla doporučena příslušným vnitrostátním výborem INAO při vytváření první verze specifikace produktu.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

12.   Výnosy

V kapitole I části VIII bodech 1 a 2 specifikace produktu byly sníženy výnosy, jakož i maximální povolené výnosy, což umožňuje lepší zvládnutí kontroly kvality u bílých vín a bílých vín s označením „Vendanges tardives“ (pozdní sběr) v souladu s hierarchickou strukturou označení v regionu Alsasko.

U maximálních výnosů (rendements butoirs) se změnil bod 5 jednotného dokumentu.

Doplňuje se „Bílá vína“ u vín bez přesného údaje, protože na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro některá označení původu „Alsace grand cru“.

U těchto označení „grand cru“ se u červených vín stanovil výnos a maximální výnos v souladu s hierarchizovanou strukturou označení v regionu Alsasko, tedy s nižšími hodnotami.

Tyto naposledy uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

13.   Jablečno-mléčné kvašení, obsah fermentovatelných cukrů u červených vín

V kapitole I části IX bodě 1 specifikace produktu se upřesňuje, že jablečno-mléčné kvašení je ukončeno u červených vín.

Aby byla zajištěna kontrola tohoto pravidla, byl pro okamžik stáčení stanoven obsah kyseliny jablečné nejvýše na 0,4 gramu na litr.

V části IX bodě 1 písm. d) byl stanoven u červených vín obsah fermentovatelných cukrů (glukózy a fruktózy) nejvýše na 2 gramy na litr po zkvašení.

Jednotný dokument se nemění.

14.   Zákaz zvyšování minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových u červených vín

V kapitole I části IX bodě 1. písm. e) specifikace produktu se upřesňuje, že červená vína nejsou nijak obohacována. Toto omezení platné pro výrobu je v souladu s vymezením pozemků pro produkci hroznů, minimální hustotou výsadby, pravidly řezu a nízkými hodnotami výnosů.

Jednotný dokument se nemění.

15.   Kapacita vinařského zařízení

V kapitole I části IX bodě 1. písm. g) specifikace produktu se snížil výpočetní koeficient pro kapacitu vinařského zařízení.

Poměr mezi objemem předchozí sklizně a kapacitou zařízení nemusí být tak významný.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

16.   Datum ukončení zrání a uvedení na trh pro spotřebitele u červených vín

V kapitole I části IX bodě 2 specifikace produktu se stanovila minimální doba zrání u červených vín až do 1. října roku, který následuje po roce sklizně. Vína vyrobená z hroznů odrůdy Pinot noir N pocházející z této oblasti vyžadují minimální dobu zrání pro náležité vyjádření svých typických vlastností.

V kapitole I části IX bodě 5 písm. a) specifikace produktu se uvádí, že na konci doby zrání mohou být červená vína uváděna na trh pro spotřebitele až od 1. října roku, který následuje po roce sklizně.

Tyto změny nevedou ke změně jednotného dokumentu.

17.   Kontrola balených šarží

V kapitole I části IX bodě 3 písm. b) specifikace produktu se zrušuje pravidlo týkající se uchování kontrolních lahví ke kontrole balených šarží.

Toto pravidlo je měřítkem kontrolovatelnosti, jehož zápis je uveden v plánu kontrol.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

18.   Skladování balených vín

V kapitole I části IX bodě 4 specifikace produktu byly upřesněny charakteristické vlastnosti místa ke skladování balených vín.

To umožňuje hospodářským subjektům lépe porozumět tomuto pravidlu a usnadňuje jeho kontrolu.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

19.   Lidské faktory přispívající k souvislosti se zeměpisnou oblastí

V kapitole I části X bodě 1 písm. b) specifikace produktu se změnil text tak, aby se zohlednilo uznání označení původu „Alsace grand cru Hengst“ a „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“ pro tichá červená vína:

u chráněného označení původu „Alsace grand cru Hengst“ se doplňují tyto informace: uznáno v roce 2022 pro červená vína, povolena je pouze odrůda Pinot noir N, minimální hustota výsadby je 5 500 keřů na hektar pro výrobu červeného vína, nepodléhá žádnému obohacování, musí být dodržena minimální doba zrání 10 měsíců.

u chráněného označení původu „Alsace grand cru Kirchberg de Barr “ se doplňují tyto informace: uznáno v roce 2022 pro červená vína, povolena je pouze odrůda Pinot noir N, minimální hustota výsadby je 5 000 keřů na hektar pro výrobu červeného vína, nepodléhá žádnému obohacování, musí být dodržena minimální doba zrání 10 měsíců.

V části X bodě 1 písm. b) se zrušuje informace, že tato dvě označení původu byla uznána pro bílé odrůdy révy vinné, a pokud je to nutné pro porozumění textu, doplňují se slova „u bílých vín“.

Uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

V názvu muškátových odrůd Muscats à petits grains se doplňují slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby bylo opraveno opomenutí v předchozí verzi specifikací. Tato doplnění nemají vliv na jednotný dokument.

20.   Popis vína (vín)

V kapitole I části X bodě 2 specifikace produktu se doplňuje popis vzhledu bílých vín, aby byla lépe charakterizována.

Pokud jde o první dva druhy popsaných vín: „Tyto dva druhy vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do zlatožluté.“

Pokud jde o poslední dva druhy popsaných vín: „Tyto dva druhy vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.“

Změnil se bod 4 jednotného dokumentu.

U označení původu „Alsace grand cru Hengst“ a „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“ byl doplněn popis hlavních organoleptických vlastností červených vín.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

21.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

V kapitole I části X bodě 3 specifikace produktu se u souvislosti mezi zeměpisným původem a vlastnostmi vín doplňují pro označení původu „Alsace grand cru Hengst“ ty skutečnosti, které se mohou vztahovat rovněž na červená vína tohoto označení, ještě informacemi specifickými pro červená vína.

Jednotný dokument se nemění.

22.   Přechodná opatření

V kapitole I části XI bodě 2. specifikace produktu se v souladu s úpravami části VI v kapitole I odstranila maximální výška drátu vyvazovacího oblouku a snížil se maximální počet oček na kmínek.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

23.   Povinný údaj o obsahu cukru na etiketách a dalších informačních nosičích u bílých vín

V kapitole I části XII bodě 2. písm. d) specifikace produktu je vložen nový text, aby nahradil dosud volitelný údaj o obsahu cukru, který se stal povinným, jak je určeno v nařízení (EU) 2019/33.

Tento údaj umožňuje poskytnout spotřebiteli lepší představu o druhu vína.

Toto nové pravidlo se netýká vín, která obsahují tradiční výrazy „vendanges tardives“ (pozdní sběr) a „sélection de grains nobles“ (výběr z ušlechtilých bobulí).

Doplňuje se bod 9 v jednotném dokumentu.

V části XII bodě 2 se počáteční písm. d) mění na písm. e).

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

24.   Předběžné prohlášení o určení pozemků

V kapitole II části I bodě 1 specifikace produktu se upřesnila pravidla týkající se předchozího prohlášení o určení pozemků, které hospodářský subjekt podává organizaci pro obranu a správu označení původu „Alsace grand cru“ v případě, že se sám vzdává produkce tohoto označení.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Alsace grand cru Hatschbourg

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   Popis vína (vín)

1.   

 

STRUČNÝ POPIS

Jedná se o tichá bílá vína.

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 12,5 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 11 % objemových u ostatních odrůd. Po obohacení vína nepřekročí celkový obsah alkoholu 15 % objemových u vín odrůd Gewurztraminer B a Pinot gris G a 14 % objemových u vín z jiných odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Bílá archivní vína par excellence se vyznačují patrnou svěžestí založenou na dominantní kyselosti dané kyselinou vinnou ve spojení s dobrou vyzrálostí hroznů. Název označení může být doplněn jedním z používaných názvů za podmínky, že vína pocházejí výhradně z odrůd révy vinné, které mohou být označeny daným názvem. Vína mají plné tělo, velkou komplexnost a velkou aromatickou sílu. Projevují se dlouhou chutí na patře a časem se stávají složitějšími.

Rozlišují se: – suchá a minerální vína; – aromatická, ovocná, tělnatá a bohatá vína. Tyto dva druhy vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do zlatožluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

2.   Označení doplněné výrazem „Vendanges tardives“

STRUČNÝ POPIS

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 16 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 14,5 % objemových u ostatních odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Vína využívající výrazu „vendanges tardives“ často vykazují velmi exotické aroma po kandovaném ovoci se svěžím závěrem. Mají pozoruhodnou koncentraci a velkou aromatickou trvanlivost. Tato vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

3.   Označení doplněné výrazem „Sélection de grains nobles“

STRUČNÝ POPIS

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 18,2 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 16,4 % objemových u ostatních odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Vína využívající výrazu „sélection de grains nobles“ jsou koncentrovanější, silná vína, často s vůní ovocného želé. Mají pozoruhodnou koncentraci a velkou aromatickou trvanlivost. Tato vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.   Způsoby vedení: Hustota výsadby

Pěstební postupy

Vinice mají minimální hustotu výsadby 4 500 rostlin na hektar.

Vzdálenost mezi řádky révy vinné nesmí být delší než 2 metry.

Vinice mají spon mezi řádky minimálně 0,75 metru a maximálně 1,50 metru.

Od 25. října 2011 nesmí vyklučení řádků v rámci pozemku vést ke sponu mezi nejširšími řádky většímu než 3 metry.

2.   Způsoby vedení: Pravidlo řezu

Pěstební postupy

Řez révy se provádí buď jednoduchým, nebo dvojitým Guyotovým řezem, s nejvýše 18 očky na keř.

3.   Sklizeň

Pěstební postupy

Vína jsou získávána z hroznů sklizených ručně.

4.   Zvyšování minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových

Zvláštní enologický postup

Zvýšení minimálního přirozeného obsahu alkoholu nesmí překročit:

 

0,5 % objemových u vín odrůd Gewurztraminer B a Pinot gris G,

 

1,5 % objemových u vín jiných odrůd.

Vína, která využívají výrazů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, nejsou předmětem žádného obohacování.

5.   Výroba

Omezení týkající se výroby

Používání kousků dřeva je zakázáno.

6.   Zrání vín

Zvláštní enologický postup

Víno zraje nejméně do 1. června roku, který následuje po roce sklizně.

Vína, která využívají výrazů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, zrají minimálně do 1. června dalšího roku, který následuje po roce sklizně.

5.2.   Maximální výnosy

1.   Označení doplněná nebo nedoplněná výrazem „vendanges tardives“

60 hektolitrů na hektar

2.   Označení doplněné výrazem „Sélection de grains nobles“

48 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Sklizeň hroznů, vinifikace, výroba a zrání vín probíhají na území následujících obcí na základě oficiálního zeměpisného kodexu z roku 2021:

Departement Haut-Rhin: Obce, jejichž celé území spadá do vybrané oblasti: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Obce spadající do vymezené oblasti částečně: Kaysersberg Vignoble pouze pro území obcí s přenesenou pravomocí Kientzheim a Sigolsheim.

Departement Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

V případě obcí spadajících do vymezené oblasti částečně je kartografický dokument vymezující zeměpisnou oblast uložen na obecním úřadě.

Kartografické dokumenty zobrazující zeměpisnou oblast jsou k nahlédnutí na webových stránkách INAO.

7.   Moštová odrůda (moštové odrůdy)

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B – Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains rouges Rg – Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Popis souvislostí

Díky příznivým klimatickým podmínkám, které charakterizují alsaské vinice, využívá označení původu „Alsace Grand Cru Hatschbourg“ jednu z nejlepších poloh. Vinice, zasazená do malebné alsaské krajiny, umožňuje produkci vín s vysokou expresivitou, s výrazným charakterem a jedinečnou osobitostí.

Bohaté a odvodněné půdy dodávají vínům aromatický a ovocný charakter. Jsou tělnatá, bohatá, komplexní a s dobrým potenciálem archivace.

Výborné klimatické podmínky v pozdním období jsou příznivé pro koncentraci hroznů na keři a rozvoj ušlechtilé hniloby, což umožňuje výrobu vín z přezrálých hroznů.

Zrání uvedené ve specifikaci umožňuje, aby se vína zušlechtila.

Přijetím přísných pravidel produkce, jako je udržování velké listové plochy a ruční sklizeň, si alsaští vinaři zachovávají pevný charakter vín uznávaných pro jejich komplexnost a schopnost k dlouhodobému uchování.

Představují nejvyšší kvalitu v této oblasti. Jedná se o hodnotnější vína než vína s chráněným označením původu „Alsace“.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Oblast v bezprostřední blízkosti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Oblast v bezprostřední blízkosti, vymezená odchylkou pro vinifikaci, výrobu a zrání vín, je tvořena územím těchto obcí na základě oficiálního zeměpisného kodexu z roku 2021:

Departement Haut-Rhin: Obce, jejichž celé území spadá do vybrané oblasti: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Obce spadající do vymezené oblasti částečně: Kaysersberg Vignoble pouze pro území obce s přenesenou pravomocí Kaysersberg.

Departement Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Balení v dané zeměpisné oblasti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Balení ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Vína jsou balena do lahví typu „Vin du Rhin“, které odpovídají ustanovením nařízení č. 55-673 ze dne 20. května 1955, vyhlášky ze dne 13. května 1959 a nařízení ze dne 19. března 1963 s vyloučením každého jiného typu láhve.

Od vydání zákona ze dne 5. července 1972 musí být vína povinně stáčena v departementech Bas-Rhin a Haut-Rhin, a to do tzv. lahve flûte typu „Vin du Rhin“, popsané v nařízení z roku 1955.

Údaj o ročníku

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Údaj o ročníku musí být uveden společně s názvem označení v prohlášeních o sklizni a skladování, ve všech průvodních dokumentech, v inzercích, na prospektech, etiketách, fakturách, nádobách.

Používané označení

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Název kontrolovaného označení původu může být doplněn jedním z používaných názvů za podmínky, že vína pocházejí výhradně z odrůd révy vinné, které mohou být označeny daným názvem.

Zakazuje se použití dvou nebo několika používaných názvů na téže etiketě.

Tyto používané názvy jsou následující:

 

Gewurztraminer,

 

Muscat,

 

Muscat Ottonel,

 

Pinot gris,

 

Riesling.

Tradiční názvy „vendanges tardives“ a „sélection de grains nobles“

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Vína, která mohou využívat názvů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, povinně uvádějí:

údaj o ročníku,

a jeden z používaných názvů.

Údaj o obsahu cukru

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Bílá vína, pro která je podle podmínek této specifikace produktu nárokováno jedno z 51 kontrolovaných označení původu „Alsace Grand Cru – lieu-dit“, s výjimkou názvů „vendanges tardives“ a „sélection de grains nobles“, jež se prezentují pod uvedeným označením, nesmějí být nabízena veřejnosti, expedována, dávána do prodeje nebo prodávána, aniž by byl ve všech inzerátech, na všech prospektech, etiketách, fakturách a obalech napsán obsah cukru tak, jak je určeno evropskými předpisy, a to celý velmi zřetelným písmem.

Odkaz na specifikaci výrobku

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/73


Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014

(2022/C 386/12)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 6b odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 (1).

Sdělení o schválení standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, který pochází z členského státu (nařízení (EU) č. 1151/2012)

„Arroz de Valencia / Arròs de València“

EU č.: PDO-ES-0151-AM01 — 21. 7. 2022

CHZO ( ) CHOP (X)

1.   Název produktu

„Arroz de Valencia / Arròs de València“

2.   Členský stát, ke kterému zeměpisná oblast patří

Španělsko

3.   Orgán členského státu sdělující standardní změnu

Dirección General de Desarrollo Rural (Generální ředitelství pro rozvoj venkova), Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Ministerstvo zemědělství, rozvoje venkova, klimatické nouze a ekologické transformace)

4.   Popis schválené změny (schválených změn)

Změna spočívá v zahrnutí nových odrůd (Bombón, Copsemar 7 a Argila), které přímo souvisejí s odrůdami již zahrnutými ve specifikaci a mají vlastnosti podobné těmto odrůdám, ale zároveň vykazují agronomické výhody, jako jsou vyšší odolnost vůči slanosti, využívání pesticidů a živin v menší míře nebo menší potřeba vody. Změna se považuje za „standardní“ podle čl. 53 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1151/2012, neboť:

1.

Zahrnutí těchto nových odrůd se netýká hlavních vlastností produktu, jak je uvedeno v připojených zprávách šlechtitelů.

2.

Nemění se souvislost mezi kvalitou, vlastnostmi produktu a zeměpisným prostředím.

3.

Nepožaduje se změna názvu produktu nebo jakékoli části tohoto názvu.

4.

Nepožaduje se žádná změna, která by změnila vymezenou zeměpisnou oblast.

5.

Nedochází ke zpřísnění omezení obchodu s daným produktem nebo jeho surovinami.

Touto změnou se mění jednotný dokument.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Arroz de Valencia / Arròs de València“

EU č.: PDO-ES-0151-AM01 — 21. 7. 2022

CHZO ( ) CHOP (X)

1.   Označení

„Arroz de Valencia / Arròs de València“

2.   Členský stát nebo třetí země

Španělsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.6 Ovoce a zelenina (čerstvé nebo zpracované)

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Rýže (Oryza sativa) odrůd Senia, Bahía, Bomba, J. Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet a Albufera, Bombón, Argila a Copsemar 7. Na trh se uvádí jakožto bílá nebo celozrnná rýže s těmito parametry (průměrné hodnoty):

Zlomková zrna

4  %

Zrna žluté a měděné barvy

0,20  %

Červená a červeně pruhovaná zrna

0,50  %

Křídově bílá a zelená zrna

2  %

Skvrnitá zrna a zrna poškozená škůdci

0,50  %

Cizorodé látky

0,10  %

Minimální množství bez poškození

92,70  %

Vlastnosti zpracovaného syrového zrna (průměrné hodnoty):

Odrůda

Délka (mm)

Délka / šířka

Perlování (%)

Bahía

5,6

1,8

99

Senia

5,6

1,8

99

Bomba

5,2

1,8

99

J. Sendra

5,7

1,8

99

Montsianell

5,7

1,8

99

Gleva

5,7

1,8

99

Sarçet

6

1,8

99

Albufera

5,2

1,7

99

Bombón

5,3

1,8

99

Argila

5,8

1,7

99

Copsemar 7

5,5

1,7

99

Rýže s CHOP „Arroz de Valencia“ musí mít rovněž tyto vlastnosti týkající se složení (průměrné hodnoty):

ODRŮDA

AMYLÓZA (%)

Bahía

19,1  %

Senia

16,3  %

Bomba

24,9  %

J. Sendra

17,5  %

Montsianell

18,1  %

Gleva

17,7  %

Sarçet

16,3  %

Albufera

25,6  %

Bombón

24  %

Argila

20,9  %

Copsemar 7

24,4  %

3.3.   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů) a krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Všechny fáze počínaje setím až po sklizeň, sušení a přípravu k balení.

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

Produkt je třeba balit v oblasti produkce, aby byly zaručeny jeho organoleptické vlastnosti a zajištěna jeho dohledatelnost v rámci téhož kontrolního systému.

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování, k němuž se vztahuje zapsaný název

Rýže s CHOP se uvádí na trh výhradně v obalech opatřených číslovaným kontrolním štítkem. Jak na etiketě, tak na kontrolním štítku musí být uveden výraz „Denominación de Origen ‚Arroz de Valencia‘“ („označení původu Arroz de Valencia“) a v daném případě rovněž jeho ekvivalent ve valencijské katalánštině „Denominació d’Orige ‚Arròs de València‘“.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Rýže se pěstuje v přirozeně vlhkých oblastech provincií Alicante, Castellón a Valencia ve Valencijské oblasti. Jedná se zejména o obce nalézající se v oblasti, jež je ovlivněna přírodním parkem Albufera ve Valencii, přírodním bažinným parkem Pego–Oliva a přírodním bažinným parkem Almenara. Všechny tyto oblasti mají vysokou ekologickou hodnotu a rýže v nich hraje velmi významnou úlohu pro udržitelnost ekosystému.

Obce, které danou zeměpisnou oblast tvoří:

v rámci oblasti ovlivněné přírodním parkem Albufera (provincie Valencia): Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca a Valencia,

další obce provincie Valencie: Alginet, Almacera, Almusafes, Alquería de la Condesa, La Alcudia, Alcira, Benifayó, Corbera, Favareta, Fortaleny, Llaurí, Masamagrell, Oliva, La Pobla de Farnals, Polinya del Xuquer, Puzol, Rafelbuñol, Riola, Sagunto a Tavernes de Valldigna,

obec provincie Alicante: Pego,

obce provincie Castellón: Almenara, Castellón, Chilches a La Llosa.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1.   Specifičnost zeměpisné oblasti

Přírodní faktory

Oblast, v níž se pěstuje rýže s CHOP „Arroz de Valencia“, se rozkládá na bahnitém podkladě se zvláštními podmínkami pro zaplavování. Jedná se o vápencové (30–50 % uhličitanů), jílovité půdy s alkalickou reakcí (pH 8–8,3), jež jsou chudé na organické látky. Zemina je tvrdá a málo propustná.

Pokud jde o podnebí, nalézá se tato oblast u pobřeží Středozemního moře, a proto jsou teploty po celý rok mírné a srážky, jež nejsou příliš vydatné, se dostavují především na podzim a na jaře.

Právě blízkost moře dává vzniknout brízám, jež v oblasti vanou, a během dne tak zamezují příchodu studených větrů. Během letních měsíců v oblasti vane západní vítr (viento de poniente), jenž je velmi suchý a teplý a přichází z náhorní plošiny.

Významná část oblasti, na niž se vztahuje CHOP, je vklíněna do přírodního parku Albufera ve Valencii s vysoce hodnotnými krajinnými prvky. V této oblasti je kvůli jejím zvláštním vlastnostem možné pěstovat pouze rýži, jež je ostatně nezbytná pro zachování ekologické vyváženosti přírodního parku.

Plochu přírodního parku Albufera ve Valencii o rozloze 21 120 ha zabírají z 65 % rýžoviště.

Faktory spojené s činností člověka

Rýže se v oblasti, na niž se vztahuje CHOP, pěstuje již po staletí. Podle některých dokladů se rýže pěstovala ve starobylém Valencijském království předtím, než bylo roku 1238 dobyto Jakubem I. Rýžoviště jsou již popisována v knize „Llibre dels repartiments“, jež obsahovala rozdělení pozemků nedávno dobytého království.

Hranice rýžovišť byly v dané oblasti vymezeny v nařízení vydaném roku 1753 králem Ferdinandem VI.

Mezi dalšími doklady, které nám dávají nahlédnout do historie pěstování rýže ve Valencijské oblasti, je třeba zmínit knihy „El arroz“ (Rýže) (1939) od Rafaela Fonta de Mory y Llorense a „Compendio arrocero“ (Stručný přehled o rýži) (1952) od Josého Ma Carrascy Garcíi.

Během těch mnoha let, co se v dané oblasti rýže pěstuje, se vyvinuly specifické postupy, jako např. tzv. „eixugons“ (vypláchnutí), jež spočívají v tom, že se plodina ponechá po několik dní bez vody, aby se tak zabránilo růstu vodních řas. K uvedeným „eixugons“ dochází zhruba koncem června, jakmile rostlinky rýže vyklíčí.

Dalším typickým postupem při pěstování rýže v oblasti je zaplavení v zimě, kdy půda leží ladem. V důsledku tohoto postupu se přeruší biologický cyklus některých organismů v půdě, a dochází tak k jakési dezinfekci. Zároveň se zvyšuje vodní biologická rozmanitost (houby, vodní řasy, malí členovci), jež usnadňuje rozklad zbytků po sklizni a půdě navrací živiny v podobě vlastních zbytků, makroživin a mikroživin.

5.2.   Specifičnost produktu

Rýže s CHOP „Arroz de Valencia“ do značné míry pohlcuje chuť v důsledku podílu amylózy v odrůdách, jež se v dané oblasti pěstují. Vedle vysokého podílu perlových zrn je jednotná velikost zrn velmi významným faktorem, jenž zaručuje, že se rýže uvaří stejnoměrně a plynule.

5.3.   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

Oblast, na niž se vztahuje CHOP, se nalézá mezi pobřežím a pobřežními horami. Díky tomuto jedinečnému zeměpisnému umístění vane v noci na pole bríza od moře, která je zárukou pomalého a postupného zrání zrna a jež zabraňuje vzniku prasklin a minimalizuje množství rozbitých zrn jak během mletí, tak během vaření.

Oblast, na niž se vztahuje CHOP a kterou z většiny tvoří přírodní park Albufera ve Valencii, se skládá z pradávných přirozeně vlhkých oblastí. Půdy v nich jsou vápencové, jílovité s alkalickou reakcí a jsou chudé na organické látky. Na základě těchto vlastností jsou půdy těžké, velmi tvrdé a nepropustné, díky čemuž mohou být plodiny zaplaveny minimálním množstvím vody a lze maximálně využít zdroje výživy. Uvedené skutečnosti mají velmi příznivý vliv na hojnost zrn v základní části každé laty, čímž je minimalizován výskyt deformovaných a tvarově vadných zrn.

V oblasti, na niž se vztahuje CHOP, během dne nevanou studené větry a voda je vlažná, což je příznivé pro vznik perlových zrn a díky čemuž lze sázet odrůdy s dlouhým cyklem, aniž by bylo třeba se obávat neúspěchu. Tyto příznivé okolnosti rovněž umožňují pěstovat odrůdy s CHOP, jimž pěstování ve vymezené zeměpisné oblasti dodává jednu z charakteristických vlastností, totiž obsah amylózy. Tato složka se následně projeví ve vysoké kulinářské kvalitě, na níž závisí patřičná vyváženost mezi pohlcováním chutě a stupněm tvrdosti, kterou rýže disponuje.

Agronomická tradice valencijské rýže je úzce spjata s gastronomickou tradicí. V gastronomii Valencie je výrazně zastoupena rýže, jež se používá především k přípravě paelly, „arroces caldosos“ (pokrmů připravovaných z vařené rýže) a „arroces al horno“ (pokrmů připravovaných ze zapečené rýže). Tato gastronomie, v níž rýže hraje hlavní úlohu, upevňuje příčinnou souvislost s odrůdami, jež jsou pro danou oblast typické. Jedná se totiž o odrůdy, které velmi dobře pohlcují chutě vzniklé vařením a stávají se dobrými „převaděči“ chuti, což dalo vzniknout velmi specifické kuchyni, pokud ji porovnáme s kuchyní, jež je postavena na rýži, ve zbytku světa.

Západní vítr zamezuje vzniku spór hub (jako pyriculariahemiltosporium), díky čemuž je množství nekvalitních zrn minimální.

Odkaz na zveřejnění specifikace

http://www.agricultura.gva.es/pc_arrozdevalencia


(1)  Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 17.


7.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/78


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2022/C 386/13)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

„Yecla“

PDO-ES-A0606-AM02

Datum oznámení: 12.7.2022

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Přizpůsobení terminologie analytického parametru „celkový obsah cukru“ platným předpisům

POPIS:

V souladu s ustanoveními článku 20 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018 (2), ve kterém se stanoví určení celkového obsahu cukru vyjádřeného s ohledem na fruktózu a glukózu, se analytický parametr „celkový obsah cukru“ nadále označuje jako „celkový obsah cukru vyjádřený jako obsah fruktózy a glukózy“.

Změna se týká bodu 2 písm. a) „Analytické vlastnosti“ specifikace produktu. Jednotný dokument se nemění.

Jedná se o standardní změnu, jež spočívá v úpravě terminologie používané ve vztahu k fyzikálně-chemickým vlastnostem a jež není spojena s žádnou změnou konečného výrobku – ten bude mít i nadále vlastnosti a profil, které jsou popsány v oddíle o souvislostech a které jsou dány spolupůsobením přírodních a lidských faktorů. Proto se má za to, že změna neodpovídá žádnému z druhů uvedených v čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

Je třeba upřesnit, jak je vyjádřen celkový obsah cukru ve vínech.

2.   Zvýšení obsahu těkavých kyselin

POPIS:

Obsah těkavých kyselin: u bílých a růžových vín se zvyšuje na 0,8 g kyseliny vinné na litr. U červených vín a likérových vín nesmí obsah těkavých kyselin překročit 1,2 g kyseliny vinné na litr. U šumivých vín se zvyšuje na 1 g kyseliny vinné na litr.

Změna se týká bodu 2 písm. a) „Analytické vlastnosti“ specifikace produktu a bodu 4 jednotného dokumentu.

Tyto změny specifikace lze považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

Pokud jde o obsah těkavých kyselin, stávající specifikace stanoví pro tento parametr příliš omezující limity, čímž jsou vyloučeny výrobky, které mají odpovídající organoleptické vlastnosti a vykazují typické charakteristiky vín Yecla. V současné době se vzhledem ke způsobu výroby a zrání vín setkáváme s víny, která jsou ponechávána v dřevěných nádobách o objemu vyšším než 330 litrů. Když je objem nádob vyšší, nemohou se používat označení Crianza nebo Reserva. Vína ponechávaná v těchto nádobách přitom obvykle vykazují podobný obsah těkavých kyselin, jako by byla ponechána v sudu o objemu 330 l. Zároveň nemají žádné degustační vady, a proto je žádoucí tento parametr uzpůsobit současným trendům ve zrání a výrobě vín. To vše podpoří výrobu s menšími zásahy a kvašení s pomocí původních kvasinek, čímž budou vznikat vína s větší typičností.

Z výše uvedených důvodů by tedy tento analytický parametr měl být aktualizován tak, aby bylo možné uvádět na trh pod CHOP i část vinařské produkce, která v současné době nemá na chráněné označení nárok.

3.   Snížení minimálního skutečného obsahu alkoholu a minimálního celkového obsahu alkoholu u červených vín

POPIS:

Minimální hodnoty pro skutečný obsah alkoholu a pro celkový obsah alkoholu v červených vínech se snižují o 0,5 % objemových.

Změna se týká bodu 2 písm. a) „Analytické vlastnosti“ specifikace produktu a bodu 4 „Popis vína (vín)“ jednotného dokumentu.

Tyto změny specifikace lze považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

V oblasti produkce vymezené pro chráněné označení Yecla se vedle sebe vyskytují odrůdy révy s velmi odlišnými vlastnostmi. Hlavní odrůdou je Monastrell a spolu s ním se zde pěstují zbývající povolené odrůdy, jako např. Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet sauvignon, Garnacha tinta, Garnacha tintorera a Petit Verdot.

V posledním desetiletí si trhy obecně žádají slabší vína s větší ovocností, která by oslovila nové generace spotřebitelů, jež se zapojují do kultury vína. Enologové v každém vinařství musí mít k dispozici nástroje potřebné k výrobě vín, která by v rámci vlastností, jež naše oblast produkce a odrůdy nabízejí, oslovovala domácí i zahraniční trhy.

Snížení minimální hodnoty pro skutečný obsah alkoholu a celkový obsah alkoholu v červených vínech o 0,5 % obj. neznamená snížení jejich kvality, ale právě naopak rozšíření možností různých moštových odrůd v dané oblasti, které umožní získávat jemnější, komplexnější a atraktivnější vína.

4.   Zvýšení celkové kyselosti

POPIS:

Celková kyselost u bílých, růžových a červených vín se zvyšuje na 7,5 g kyseliny vinné na litr.

Změna se týká bodu 2 písm. a) „Analytické vlastnosti“ specifikace produktu a bodu 4 „Popis vína (vín)“ jednotného dokumentu.

Tyto změny specifikace lze považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

V oblasti produkce vymezené pro chráněné označení Yecla se vedle sebe vyskytují odrůdy révy s velmi odlišnými vlastnostmi. Hlavní odrůdou je Monastrell a spolu s ním se zde pěstují ostatní odrůdy – z modrých ještě Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet sauvignon, Garnacha tinta, Garnacha tintorera a Petit Verdot a z bílých Macabeo, Airen, Merseguera, Malvasía, Chardonnay, Moscatel de Grano Menudo, Sauvignon Blanco a Verdejo.

V posledním desetiletí si trhy obecně žádají slabší vína s větší ovocností, která by oslovila nové generace spotřebitelů, jež se zapojují do kultury vína. Hrozny se sklízejí dříve při nižším obsahu alkoholu, což může mít za následek mírné zvýšení celkové kyselosti.

5.   Změna popisu organoleptických vlastností

POPIS:

Tato změna spočívá v adaptaci organoleptických vlastností, aby je bylo možné lépe ověřovat v rámci senzorické analýzy.

Změna se týká bodu 2 písm. b) „Organoleptické vlastnosti“ specifikace produktu a bodu 4 „Popis vína (vín)“ jednotného dokumentu.

Předmětné změny ve specifikaci lze považovat za standardní v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, neboť nejsou spojeny se změnou produktu – ten bude mít i nadále vlastnosti a profil, které jsou popsány v oddíle o souvislosti a které jsou dány spolupůsobením přírodních a lidských faktorů. Proto se má za to, že změna neodpovídá žádnému z druhů uvedených v čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

Tato změna neznamená snížení požadavků na jakost vyráběných vín, které jsou dobře stanoveny, pouze zajišťuje jasnější a logičtější klasifikaci, aby vinaři a certifikační subjekty mohli organoleptické vlastnosti vín snáze hodnotit.

Při ověřování specifikace výrobku navíc začala být uplatňována norma UNE-EN-ISO 17065, a je proto nutné upravit organoleptický popis chráněných vín tak, aby existovala spojitost mezi jejich vlastnostmi a deskriptory, které může hodnotit senzorický panel splňující kritéria stanovená v normě UNE-EN-ISO 17025.

6.   Změny ve zvláštních enologických postupech

POPIS:

Minimální přirozený obsah alkoholu se již nebude vyjadřovat v % objemových, ale ve oBé. U modrých hroznů určených k výrobě červených vín se tento parametr snižuje na 11 °Bé. U modrých hroznů určených k výrobě likérových vín se naopak zvyšuje na 13 °Bé.

Změna se týká bodu 3 písm. a) „Zvláštní enologické postupy“ specifikace produktu a bodu 5.1 „Zvláštní enologické postupy“ jednotného dokumentu.

Tyto změny specifikace lze považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

Parametr se bude nově vyjadřovat ve °Bé, protože se jedná o nejběžnější způsob, jakým se ve vinařstvích měří cukernatost moštu podle jeho hustoty, a předejde se neustálému používání převodních tabulek.

Tato změna tedy zjednodušuje měření cukernatosti hroznů při jejich příjmu do vinařství a přizpůsobuje obsah alkoholu ve vínech pěstitelské realitě a tržním trendům. Hodnota parametru u vín se tak snižuje, nebo mírně zvyšuje, jelikož v oblasti produkce vymezené pro chráněné označení Yecla se vedle sebe vyskytují odrůdy révy s velmi odlišnými vlastnostmi. Hlavní odrůdou je Monastrell a spolu s ním se zde pěstují zbývající povolené odrůdy, jako např. Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet sauvignon, Garnacha tinta, Garnacha tintorera a Petit Verdot.

V posledním desetiletí si trhy obecně žádají slabší vína s větší ovocností, která by oslovila nové generace spotřebitelů, jež se zapojují do kultury vína. Enologové v každém vinařství musí mít k dispozici nástroje potřebné k výrobě vín, která by v rámci vlastností, jež naše oblast produkce a odrůdy nabízejí, oslovovala domácí i zahraniční trhy.

7.   Změna výlisnosti

POPIS:

Zvyšuje se ukazatel přeměny hroznů na víno, tj. množství moštu vylisovaného při uplatnění patřičného tlaku. Limit pro výlisnost se zvyšuje ze 70 na 74 litrů vína na 100 kg hroznů.

Změna se týká bodu 3 písm. b) „Omezení, pokud jde o vinifikaci“ specifikace produktu a bodu 5.1 „Omezení, pokud jde o vinifikaci“ jednotného dokumentu.

Tyto změny specifikace lze považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

V posledních letech probíhá v odvětví vína stejně jako v celém zemědělsko-potravinářském průmyslu technologická revoluce. Tento vývoj, který zdaleka nekončí, enologům nepřestává nabízet nové nástroje, díky nimž mohou vyrábět atraktivnější, trvanlivější a ekologičtější vína.

Postupy, jako je 70 % limit pro výlisnost, nejenže nepřispívají ke zlepšení jakosti vína, ale také v mnoha ohledech vinaře omezují v tom, aby v každém výrobním procesu vytěžili z hroznů to nejlepší.

Enologické postupy se musí zaměřovat na výrobu kvalitního vína a každý odborný tým by měl mít možnost uplatňovat na základě svých znalostí, zkušeností a schopností nejlepší techniky, které již existují, nebo které mohou být vyvinuty v budoucnu a které respektují specifikaci, jež je pro výrobu vín s CHOP Yecla stanovena.

Zvýšení výlisnosti ze 70 na 74 litrů na 100 kilogramů hroznů vychází ze skutečnosti, že některé odrůdy z této oblasti produkce, jako například Monastrell, Cabernet, Garnacha tintorera nebo Merlot, dávají při mírně vyšším tlaku lisování mošty s velmi kvalitní koncentrací polyfenolů, ale tyto mošty se v současnosti musí vyřazovat, aby nebyl překročen aktuální limit.

Kvalita vín vyráběných z některých odrůd, které jsou povoleny pro označení původu Yecla a které jsou méně bohaté na antokyany a polyfenoly, by se při použití těchto 4 % kvalitního vína s vysokou koncentrací daných sloučenin posílila.

8.   Změny v pěstebních postupech

POPIS:

Ruší se regulace zavlažování řídicím orgánem regulační rady a minimální hustota výsadby. Znění textu je aktualizováno tak, aby v něm bylo uvedeno, že réva může být pěstována jak ve tvaru gobelet, tak na drátěnce a pěstování musí být orientováno na získávání produktů nejvyšší jakosti.

Změna se týká bodu 3 písm. c) „Pěstební postupy“ specifikace produktu a bodu 5.1 jednotného dokumentu.

Tyto změny ve specifikaci produktu nijak nemění vlastnosti konečného produktu. Lze je považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

Specifikace nebyla od doby svého vzniku aktualizována a cílem žadatele je upravit text tak, aby reflektoval postupy, které jsou ve vymezené oblasti skutečně potřebné.

Pěstební postupy, které jsou zahrnuty v současných normách produkce, jako např. regulace zavlažování řídicím orgánem regulační rady nebo minimální hustota výsadby, nejenže nepřispívají ke zlepšení kvality vína, ale v mnoha ohledech omezují zemědělce v tom, aby pro každý výrobek získávali nejlepší hrozny.

Kromě toho se má za to, že produkční výnosy (kg/ha) určené a regulované ve specifikaci už zajišťují dostatečnou kontrolu.

Regulace zavlažování a minimální hustota výsadby se proto ruší a formulace pěstebních postupů se mění tak, aby byla aktuální a lépe fungovala a aby byla přizpůsobena potřebám vinařů.

9.   Změna maximálních výnosů v hl/ha

POPIS:

V souvislosti se změnou výlisnosti dochází ke změně maximálních hektarových výnosů.

Změna se týká bodu 5 „Maximální výnosy“ specifikace produktu a bodu 5.2 jednotného dokumentu.

Tyto změny specifikace lze považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

Jedná se o úpravu maximálních výnosů v souvislosti se změnou množství vylisovaného moštu/vína na 100 kilogramů hroznů.

10.   Úprava názvu jedné odrůdy

POPIS:

Název Malvasia je aktualizován na „ Malvasia Aromatica“ nebo „Malvasia de Sitges“.

Změna se týká bodu 6 „Moštové odrůdy“ specifikace produktu. Jednotný dokument se nemění, protože se jedná o vedlejší odrůdu.

Tyto změny specifikace lze považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

Použití správné nomenklatury.

11.   Redakční změny popisu přírodních faktorů v oddíle o souvislosti

POPIS:

Vypouští se text o vysokém množství železa a o nadmořské výšce oblasti a aktualizuje se maximální nadmořská výška, ve které se v současné době nacházejí vinice.

Změna se týká bodu 7 písm. a) „Informace o zeměpisné oblasti – přírodní faktory“ specifikace produktu a bodu 8 jednotného dokumentu.

Tyto změny specifikace lze považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, jelikož souvislost se nemění, třebaže se v určitých bodech mění formulace textu.

ODŮVODNĚNÍ:

Informace o průměrné nadmořské výšce vinic a o minimální a maximální nadmořské výšce oblasti působí zmatečně. Budou zachovány pouze údaje o minimální a maximální (ta se zvyšuje) nadmořské výšce vinic. Nedávno založené vinice v severní části oblasti zvyšují maximální nadmořskou výšku, ve které je v rámci tohoto CHOP réva pěstována. Vypouští se text o vysokém množství železa, jelikož současné moderní metody vinifikace problém železitého zákalu odstranily.

12.   Změny povinných prohlášení

POPIS:

Mění se datum prohlášení pěstitelů révy o sklizni a datum předkládání prohlášení vinařských podniků o jimi nepoužitých zadních etiketách.

Změna se týká bodu 8 specifikace produktu. Jednotný dokument se nemění.

Tyto změny specifikace lze považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

Vzhledem k vlastnostem hlavní odrůdy Monastrell se v některých letech prodlužuje vinobraní a sklizeň může být dokončena až v listopadu. V takových případech pak fermentace posledních sklizených šarží končí na začátku prosince. I když vinařství v procesu výroby dodržují všechny požadavky na předběžný výběr vinifikačních nádrží určených pro CHOP, o využití produkce s konečnou platností rozhodují až po skončení kvašení. V těchto případech tedy vinaři znají konečné určení své produkce po 30. listopadu, a datum by proto mělo být posunuto.

Omezení předkládání prohlášení o zadních etiketách na deset dnů je z hlediska provozu vinařství časově těsné, a bylo by tudíž záhodno lhůtu prodloužit do následujícího měsíce.

13.   Jiné změněné požadavky

POPIS:

Ruší se text „Limit pro množství litrů moštu nebo vína na 100 kilogramů hroznů může být v některých hospodářských letech výjimečně změněn řídicím orgánem z vlastního podnětu nebo na žádost dotyčných producentů, a to před sklizní, na základě předchozích doporučení a nezbytných kontrol a až do limitu 74 litrů.“

Změna se týká bodu 8 specifikace produktu. Jednotný dokument se nemění.

Tyto změny specifikace lze považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že u výlisnosti dochází k trvalému zvýšení limitu, jeho zvyšování ad hoc už není zapotřebí.

14.   Aktualizace údajů, pokud jde o kontroly

POPIS:

Aktualizují se údaje o příslušném orgánu a pověřeném kontrolním subjektu.

Změna se týká bodu 9 specifikace produktu. Jednotný dokument se nemění.

Tyto změny specifikace lze považovat za „standardní změnu“ v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

ODŮVODNĚNÍ:

Při této příležitosti se rovněž aktualizují uvedené informace.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Yecla

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

3.

Likérové víno

4.

Šumivé víno

4.   Popis vína (vín)

1.   VÍNO – bílá vína

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Vzhled: čistá a jiskrná, bledě žluté až zlaté tóny, někdy s nádechy zelené.

Vůně: čistá ovocná a/nebo květinová aromata. U vín, která zrála ve dřevě, jsou aromata vyvážená s aromaty typickými pro sud.

Chuť: příjemná kyselost, ovocnost. U vín, která zrála ve dřevě, jsou patrné klasické tóny, jež vínům jako celku dodává tento materiál. V případě polosladkých a sladkých vín vyváženost, pokud jde o obsah alkoholu, kyselost a obsah zbytkového cukru.

*

Pokud je obsah cukru vyšší nebo roven 5 g/l, činí maximální obsah oxidu siřičitého 250 mg/l.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

10,5

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno obsahem kyseliny vinné

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

13,3

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

200

2.   VÍNO – růžová vína

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Vzhled: čistá a jiskrná, barva na škále mezi bledě lososovou až růžovou.

Vůně: ovocná a/nebo květinová aromata.

Chuť: příjemná kyselost, vyváženost, ovocnost. V případě polosladkých a sladkých vín vyváženost, pokud jde o obsah alkoholu, kyselost a obsah zbytkového cukru.

*

Pokud je obsah cukru vyšší nebo roven 5 g/l, činí maximální obsah oxidu siřičitého 250 mg/l.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

11

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno obsahem kyseliny vinné

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

13,3

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

200

3.   VÍNO – červená vína

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Vzhled: středně či silně temná. Barva je fialkově třešňová, nachová, granátová, někdy může vykazovat odstíny fialové nebo červené tóny na paletě od třešňové po rubínovou nebo cihlovou.

Vůně: čerstvé a/nebo zralé plody, příjemná intenzita. U vín, která kvasila nebo zrála ve dřevě, vyváženost mezi ovocnými a dřevitými aromaty. Lehká přezrálost, koření, balzám, stopy dubu.

Chuť: velmi vyvážená, teplá, tělnatá, plná, s příjemně dlouhým chuťovým dojmem a s jemnými zralými tříslovinami. V případě polosladkých a sladkých vín vyváženost, pokud jde o obsah alkoholu, kyselost a obsah zbytkového cukru.

*

Pokud je obsah cukru vyšší nebo roven 5 g/l, činí maximální obsah oxidu siřičitého 200 mg/l.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

12

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno obsahem kyseliny vinné

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

20

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

150

4.   Likérové víno

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Vzhled: odpovídá vzhledu jednotlivých druhů bílého, růžového a červeného vína.

Vůně: příjemně intenzivní aromata příznačná pro zrání, u vín z odrůdy Monastrell velmi intenzivní a charakteristická vůně.

Chuť: příjemná rovnováha mezi sladkostí a hořkostí, tělo, viskóznost a dlouhá dochuť.

*

Pokud je obsah cukru vyšší nebo roven 5 g/l, činí maximální obsah oxidu siřičitého 200 mg/l.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

15

Minimální celková kyselost

3,5 g/l, vyjádřeno obsahem kyseliny vinné

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

20

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

150

5.   ŠUMIVÉ VÍNO

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Vzhled: je-li základní víno bílé, převládají žluté tóny, které jsou bledé až zlaté. Je-li základní víno růžové, patrné jsou růžové odstíny, které mohou být protkány malinovými, jahodovými, rybízovými nebo lososovými odlesky. Je-li základní víno červené, patrné jsou červené odstíny s fialkovými, nachovými, granátovými, třešňovými nebo rubínovými odlesky.

Vůně: květinová a/nebo ovocná aromata příznačná pro použitou odrůdu.

Chuť: vyvážená co do cukru a kyselosti.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

11,5

Minimální celková kyselost

4,5 g/l, vyjádřeno obsahem kyseliny vinné

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

16,7

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

235

5.   Enologické postupy

5.1   Zvláštní enologické postupy

1.   

 

Zvláštní enologický postup

Hrozny musí vykazovat minimální cukernatost 11 °Bé u modrých odrůd a 10 °Bé u bílých odrůd; hrozny určené pro výrobu likérových vín musí vykazovat minimální cukernatost 13 °Bé.

2.   

 

Omezení, pokud jde o vinifikaci

K extrakci moštu z čerstvých hroznů při výrobě využívající samotok nebo k extrakci moštu z nakvašeného rmutu při výrobě červeného vína se mohou používat pouze mechanické systémy, které nepoškodí nebo nerozdrtí pevné složky hroznů. Nesmí se používat vysokorychlostní odstředivky.

Je zakázáno používání kontinuálních lisů.

Výnos při extrakci moštu a částečně zkvašeného moštu a jeho oddělení od matolin nepřesahuje 74 litrů konečného vína na 100 kilogramů hroznů. Pro výrobu vín s chráněným označením nesmí být v žádném případě použity frakce moštu nebo částečně zkvašeného moštu získané nepřiměřeným tlakem.

3.   

 

Pěstební metoda

Vedení a řez révy: tradiční gobelet a jeho varianty, různé varianty vedení na drátěnce.

5.2   Maximální výnosy

1.   NEZAVLAŽOVANÉ VINICE – BÍLÉ ODRŮDY

4 500 kilogramů hroznů na hektar

2.   

 

33,3 hektolitru na hektar

3.   NEZAVLAŽOVANÉ VINICE – MODRÉ ODRŮDY

4 000 kilogramů hroznů na hektar

4.   

 

29,6 hektolitru na hektar

5.   ZAVLAŽOVANÉ VINICE – BÍLÉ ODRŮDY

9 000 kilogramů hroznů na hektar

6.   

 

66,6 hektolitru na hektar

7.   ZAVLAŽOVANÉ VINICE – MODRÉ ODRŮDY

7 000 kilogramů hroznů na hektar

8.   

 

51,8 hektolitru na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Oblast produkce vín chráněných označením původu je tvořena pozemky, které jsou zapsány v registru vinic a nacházejí se v katastrálním území obce Yecla v regionu Murcia.

Oblast zpracování se shoduje s oblastí produkce a s oblastí zrání.

7.   Moštová odrůda (odrůdy)

MONASTRELL

8.   Popis souvislostí

V oblasti Yecla panuje suché kontinentální podnebí s teplými léty a velmi studenými zimami. Roční úhrn srážek dosahuje v průměru 300 mm a roční úhrn slunečního svitu přesahuje 3 000 hodin.

Nejvýznamnějším horopisným rysem oblasti je výrazná nadmořská výška náhorní plošiny.

Oblast je bezodtoká Půdy jsou mimo jiné vápenatého typu a jsou hluboké, dobře propustné a chudé na organickou hmotu. Pěstování vinné révy je archeologicky doloženo od 1. století př. n. l.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Na etiketách balených vín musí být uvedena slova „Denominación de Origen Yecla“ (označení původu Yecla) nebo „Denominación de Origen Protegida Yecla“ (chráněné označení původu Yecla). Etikety přezkoumává kontrolní subjekt za účelem ověření požadavků specifikace.

Balení, ve kterém jsou vína expedována, musí nést záruční pečeť nebo zadní etiketu, přičemž obě musí být na jedno použití, musí být očíslované a vydané nebo číslované kontrolním subjektem a musí být na vína připevněna v samotném vinařství.

Odkaz na specifikaci produktu

https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Pliego_Condiciones_DOP_Yecla__definitivo[1].pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&VALORCLAVE=77958


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 46.