ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 353I

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
15. září2022


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2022/C 353 I/01

Oznámení určené osobám a subjektům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1530 a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1529, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

1

2022/C 353 I/02

Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

3

2022/C 353 I/03

Oznámení určené fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1530 a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1529, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

5


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

15.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 353/1


Oznámení určené osobám a subjektům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1530 a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1529, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(2022/C 353 I/01)

Osobám a subjektům, které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP (1) ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1530 (2) a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1529 (4), o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, se dávají na vědomí následující informace.

Rada Evropské unie rozhodla po přezkumu seznamu osob a subjektů označených ve výše uvedených přílohách, že omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 269/2014 by se na tyto osoby a subjekty měla vztahovat i nadále.

Dotčené osoby a subjekty se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze II nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 4 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby a subjekty mohou do 2. listopadu 2022 zaslat Radě žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotčené osoby a subjekty se rovněž upozorňují, že mají možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1530 ze dne 14. září 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 239, 15.9.2022, s. 149).

(3)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1529 ze dne 14. září 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 239, 15.9.2022, s. 1).


15.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 353/3


Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(2022/C 353 I/02)

Subjektům údajů se v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 2018/1725 dávají na vědomí následující informace:

Právním základem tohoto zpracování údajů jsou rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1530 (1) a nařízení (EU) č. 269/2014, prováděné prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1529 (2).

Správcem tohoto zpracování údajů je Rada Evropské unie zastupovaná generálním ředitelem generálního ředitelství RELEX (vnější vztahy) generálního sekretariátu Rady a zpracováním je pověřeno oddělení RELEX.1, které lze kontaktovat na této adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Pověřence pro ochranu osobních údajů v generálním sekretariátu Rady lze kontaktovat na této adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

data.protection@consilium.europa.eu

Účelem zpracování údajů je sestavit a aktualizovat seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí (SZBP) 2022/1530 a nařízením (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1529.

Subjekty údajů jsou fyzické osoby, které splňují kritéria pro zařazení na seznam stanovená rozhodnutím 2014/145/SZBP a nařízením (EU) č. 269/2014.

Mezi shromažďované osobní údaje patří údaje nezbytné ke správné identifikaci dotčené osoby, odůvodnění a veškeré další související údaje.

Shromažďované osobní údaje mohou být v případě potřeby sdíleny s Evropskou službou pro vnější činnost a s Komisí.

Aniž jsou dotčena omezení podle článku 25 nařízení (EU) 2018/1725, žádosti související s výkonem práv subjektů údajů, jako je právo na přístup, jakož i právo na opravu a právo vznést námitku, budou vyřízeny v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od data, kdy byl subjekt údajů vyňat ze seznamu osob, na něž se vztahují omezující opatření, nebo od data, kdy skončí platnost opatření, nebo po dobu soudního řízení, jestliže již bylo zahájeno.

Aniž jsou dotčeny jakékoli opravné prostředky soudní, správní nebo mimosoudní povahy, subjekty údajů mohou podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1530 ze dne 14. září 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 239, 15.9.2022, s. 149).

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1529 ze dne 14. září 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 239, 15.9.2022, s. 1).


15.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 353/5


Oznámení určené fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1530 a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1529, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(2022/C 353 I/03)

Fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP (1) ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1530 (2) a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1529 (4), o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, se dávají na vědomí následující informace.

Podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 269/2014 mají uvedené fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány povinnost oznámit do 1. září 2022 nebo do šesti týdnů ode dne jejich zařazení na seznam v příloze I, podle toho, co nastane později, veškeré finanční prostředky nebo hospodářské zdroje v jurisdikci daného členského státu, které jim náleží, jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány, příslušnému orgánu členského státu, v němž se tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nacházejí. Při ověřování těchto informací musí spolupracovat s příslušným vnitrostátním orgánem. Nesplnění těchto povinností bude považováno za obcházení opatření týkajících se zmrazení uvedených finančních prostředků a hospodářských zdrojů.

Oznamované informace musí být příslušnému orgánu daného členského státu zaslány prostřednictvím jeho internetových stránek uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 269/2014 (5).

Oznamovací povinnost podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 269/2014 se nepoužije do dne 1. ledna 2023, pokud jde o finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, které se nacházejí v členském státě, jenž podobnou oznamovací povinnost uložil na základě svých vnitrostátních právních předpisů před 21. červencem 2022.


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1530 ze dne 14. září 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 239, 15.9.2022, s. 149).

(3)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1529 ze dne 14. září 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 239, 15.9.2022, s. 1).

(5)  Nejnovější konsolidované znění je dostupné na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220804