ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 104

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
4. března 2022


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2022/C 104/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10567 – ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING) ( 1 )

1

2022/C 104/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10480 – GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) ( 1 )

2

2022/C 104/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10595 – CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)) ( 1 )

3

2022/C 104/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10592 – KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT) ( 1 )

4

2022/C 104/05

Sdělení komise na základě čl. 11 odst. 5 Měnové dohody mezi Evropskou unií a Monackým knížectvím

5


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2022/C 104/06

Směnné kurzy vůči euru — 3. března 2022

9


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2022/C 104/07

Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

10

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2022/C 104/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

11

2022/C 104/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

13

2022/C 104/10

Sdělení Komise zveřejněné v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci AT.40511 – Insurance Ireland: Databáze pojistných pohledávek a podmínky přístupu

15

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2022/C 104/11

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

20

2022/C 104/12

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

28

2022/C 104/13

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

39

2022/C 104/14

Oznámení podnikům, které mají v roce 2023 v úmyslu dovážet nebo vyvážet regulované látky poškozující ozonovou vrstvu do Evropské unie nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v úmyslu v roce 2023 vyrábět nebo dovážet tyto látky pro základní laboratorní a analytické použití

46


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.10567 – ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING)

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 104/01)

Dne 16. února 2022 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v nizozemštině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32022M10567. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k právu Evropské unie po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/2


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.10480 – GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING)

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 104/02)

Dne 17. února 2022 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32022M10480. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k právu Evropské unie po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/3


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.10595 – CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 104/03)

Dne 23. února 2022 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32022M10595. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k právu Evropské unie po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/4


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.10592 – KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT)

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 104/04)

Dne 25. února 2022 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32022M10592. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k právu Evropské unie po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/5


Sdělení komise na základě čl. 11 odst. 5 Měnové dohody mezi Evropskou unií a Monackým knížectvím

(2022/C 104/05)

Příloha B Měnové dohody mezi Evropskou unií a Monackým knížectvím (1) byla v souladu s čl. 11 odst. 5 uvedené dohody nahrazena zněním připojeným k tomuto sdělení.


(1)  Úř. věst. C 23, 28.1.2012.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA B

 

Právní předpisy, jež mají být provedeny

Lhůta pro provedení

Předcházení praní peněz

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).

30. června 2017 (2)

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

30. června 2017 (2)

 

ve znění:

 

3

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 43).

31. prosince 2020 (4)

 

doplněná a provedená:

 

4

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1).

1. prosince 2017 (3)

 

ve znění:

 

5

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/105 ze dne 27. října 2017, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o doplnění Etiopie na seznam vysoce rizikových třetích zemí v tabulce v bodě I přílohy (Úř. věst. L 19, 24.1.2018, s. 1).

31. března 2019 (4)

6

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/212 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (Úř. věst. L 41, 14.2.2018, s. 4).

31. března 2019 (4)

7

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1467 ze dne 27. července 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Pákistánu do tabulky v bodě I přílohy (Úř. věst. L 246, 2.10.2018, s. 1).

31. prosince 2019 (5)

8

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/855 ze dne 7. května 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o doplnění Baham, Barbadosu, Botswany, Kambodže, Ghany, Jamajky, Mauricia, Mongolska, Myanmaru/Barmy, Nikaraguy, Panamy a Zimbabwe do tabulky v bodě I přílohy a vyškrtnutí Bosny a Hercegoviny, Etiopie, Guyany, Laoské lidově demokratické republiky, Šrí Lanky a Tuniska z této tabulky (Úř. věst. L 195, 19.6.2020, s. 1).

31. prosince 2022 (7)

9

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/37 ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o odstranění Mongolska z tabulky v bodě I přílohy (Úř. věst. L 14, 18.1.2021, s. 1).

31. prosince 2023 (7)

10

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/758 ze dne 31. ledna 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o regulační technické normy pro minimální opatření a druh dalších opatření, která musí úvěrové a finanční instituce přijmout ke zmírnění rizika praní peněz a financování terorismu v některých třetích zemích (Úř. věst. L 125, 14.5.2019, s. 4).

31. prosince 2020 (5)

11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 6).

31. prosince 2021 (5)

12

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 22).

31. prosince 2021 (5)

Předcházení podvodům a padělání

13

Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6).

 

 

ve znění:

 

14

nařízení Rady (ES) č. 44/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 1).

 

15

Rozhodnutí Rady 2001/887/SVV ze dne 6. prosince 2001 o ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 329, 14.12.2001, s. 1).

 

16

Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 1).

 

 

ve znění:

 

17

nařízení Rady (ES) č. 46/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 5).

 

18

Pokud jde o trestné činy uvedené v čl. 3 písm. b) až e):

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39).

31. prosince 2022 (6)

19

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (Úř. věst. L 151, 21.5.2014, s. 1).

30. června 2016 (1)

20

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV (Úř. věst. L 123, 10.5.2019, s. 18)

31. prosince 2021 (5)

Právní předpisy v bankovní a finanční oblasti

21

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst. L 84, 26. 3. 1997, s. 22).

 


(1)  Smíšený výbor se v roce 2014 dohodl na této lhůtě na základě čl. 11 odst. 5 Měnové dohody mezi Evropskou unií a Monackým knížectvím.

(2)  Smíšený výbor se v roce 2015 dohodl na této lhůtě na základě čl. 11 odst. 5 Měnové dohody mezi Evropskou unií a Monackým knížectvím.

(3)  Smíšený výbor se v roce 2017 dohodl na této lhůtě na základě čl. 11 odst. 5 Měnové dohody mezi Evropskou unií a Monackým knížectvím.

(4)  Smíšený výbor se v roce 2018 dohodl na této lhůtě na základě čl. 11 odst. 5 Měnové dohody mezi Evropskou unií a Monackým knížectvím.

(5)  Smíšený výbor se v roce 2019 dohodl na této lhůtě na základě čl. 11 odst. 5 Měnové dohody mezi Evropskou unií a Monackým knížectvím.

(6)  Smíšený výbor se v roce 2020 dohodl na této lhůtě na základě čl. 11 odst. 5 Měnové dohody mezi Evropskou unií a Monackým knížectvím.

(7)  Smíšený výbor se v roce 2021 dohodl na této lhůtě na základě čl. 11 odst. 5 Měnové dohody mezi Evropskou unií a Monackým knížectvím.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/9


Směnné kurzy vůči euru (1)

3. března 2022

(2022/C 104/06)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1076

JPY

japonský jen

128,18

DKK

dánská koruna

7,4399

GBP

britská libra

0,82773

SEK

švédská koruna

10,7688

CHF

švýcarský frank

1,0192

ISK

islandská koruna

143,40

NOK

norská koruna

9,8418

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,634

HUF

maďarský forint

378,64

PLN

polský zlotý

4,7691

RON

rumunský lei

4,9496

TRY

turecká lira

15,6897

AUD

australský dolar

1,5139

CAD

kanadský dolar

1,3992

HKD

hongkongský dolar

8,6547

NZD

novozélandský dolar

1,6329

SGD

singapurský dolar

1,5042

KRW

jihokorejský won

1 334,20

ZAR

jihoafrický rand

16,8798

CNY

čínský juan

6,9996

HRK

chorvatská kuna

7,5700

IDR

indonéská rupie

15 934,42

MYR

malajsijský ringgit

4,6370

PHP

filipínské peso

57,293

RUB

ruský rubl

 

THB

thajský baht

36,063

BRL

brazilský real

5,6041

MXN

mexické peso

22,8945

INR

indická rupie

84,1740


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/10


Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

(2022/C 104/07)

1.   Podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), Komise oznamuje, že pokud nebude zahájen přezkum v souladu s následujícím postupem, pozbudou níže uvedená antidumpingová opatření platnosti dnem uvedeným v tabulce níže.

2.   Postup

Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum. Tato žádost musí obsahovat dostatečné důkazy o tom, že dumping a újma pravděpodobně přetrvají nebo se obnoví, pokud opatření pozbudou platnosti. Pokud by se Komise rozhodla dotyčná opatření přezkoumat, bude poté dovozcům, vývozcům, zástupcům země vývozu a výrobcům v Unii poskytnuta příležitost doplnit, vyvrátit nebo objasnit tvrzení obsažená v žádosti o přezkum.

3.   Lhůta

Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum z výše uvedených důvodů tak, aby byla doručena Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro obchod, na adresu European Commission, Directorate-General for Trade (Unit G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, Belgie (2) kdykoli ode dne zveřejnění tohoto oznámení, avšak nejpozději tři měsíce před datem uvedeným v tabulce níže.

4.   Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036.

Výrobek

Země původu nebo vývozu

Opatření

Odkaz

Datum pozbytí platnosti (3)

Ruční paletové vozíky

Čínská lidová republika

Thajsko

Antidumpingové clo

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2206 ze dne 29. listopadu 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

(Úř. věst. L 314, 30.11.2017, s. 12)

1.12.2022


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Opatření pozbývá platnosti o půlnoci (00:00) dne uvedeného v tomto sloupci.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 104/08)

1.   

Komise dne 24. února 2022 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

Altor Fund Manager AB („Altor Fund Manager“, Švédsko),

SMS GmbH („SMS“, Německo),

Kaefer Holding SE & Co. KG („Kaefer Holding“, Německo),

Kaefer Isoliertechnik („Kaefer“, Německo), v současnosti výlučně kontrolovaného podnikem Kaefer Holding.

Podniky Altor Fund Manager, SMS a Kaefer Holding získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad podnikem Kaefer.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Altor Fund Manager je správcem fondů pro skupinu fondů soukromého kapitálu, včetně fondu Altor Fund V, který investuje do podniku Kaefer,

SMS je rodinná společnost zaměřená na výrobu strojů a zařízení pro metalurgii a válcovací průmysl,

Kaefer Holding je rodinná holdingová společnost, která kromě společnosti Kaefer nemá žádné jiné obchodní zájmy a nevytváří obrat nad rámec své účasti ve společnosti Kaefer,

Kaefer je poskytovatelem izolačních služeb a přístupových řešení (např. lešení), jakož i služeb povrchové ochrany a pasivní protipožární ochrany. Společnost Kaefer poskytuje také související služby, jako jsou elektromechanické služby, odstraňování azbestu a protipožární ochrana pro průmyslové zákazníky nebo služby v oblasti vybavení interiérů pro zákazníky z odvětví stavebnictví a stavby lodí.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10597 - SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/13


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 104/09)

1.   

Komise dne 25. února 2022 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Porsche Austria GmbH & Co OG („Porsche Austria“, Rakousko), v konečném důsledku kontrolovaného společností Volkswagen AG, což je nejvyšší mateřská společnost skupiny Volkswagen,

Wolfgang Denzel Auto AG („Denzel“, Rakousko), kontrolovaného podnikem „Familienstiftung W. Denzel“ a jednotlivými členy rodiny Denzel,

Saubermacher Dienstleistungs AG („Saubermacher“, Rakousko), výhradně kontrolovaného podnikem Roth Privatstiftung.

Toto oznámení se týká získání společné kontroly podniků Porsche Austria, Denzel a Saubermacher v nově založeném plně funkčním společném podniku ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Porsche Austria: dovoz a velkoobchodní prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů a příslušenství) značek Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Porsche, Audi, Škoda, SEAT a CUPRA v Rakousku,

Denzel: dovoz a velkoobchodní prodej motorových vozidel značek Mitsubishi, Hyundai, MG a Maxus v Rakousku,

Saubermacher: logistika, zpracování, úprava a likvidace odpadů,

společného podniku JV: poradenské služby týkající se nakládání s lithiovými bateriemi a jejich zneškodňování/zpracování, poskytování zvláštních kontejnerů a najímání dodavatelů.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/15


Sdělení Komise zveřejněné v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci AT.40511 – Insurance Ireland: Databáze pojistných pohledávek a podmínky přístupu

(2022/C 104/10)

1.   Úvod

1)

Podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (1) může Komise – pokud zamýšlí přijmout rozhodnutí, které nařizuje ukončení protiprávního jednání, a dotyčné strany nabídnou Komisi závazky takové povahy, že reagují na výhrady, o nichž Komise tyto strany informovala ve svém předběžném posouzení – svým rozhodnutím prohlásit tyto závazky pro dotyčné podniky za závazné. Takové rozhodnutí může být přijato na dobu určitou a musí konstatovat, že pominuly důvody pro zásah Komise. Podle čl. 27 odst. 4 uvedeného nařízení Komise zveřejní stručné vylíčení případu a hlavní obsah závazků. Zúčastněné strany mohou předložit svá vyjádření ve lhůtě, kterou Komise stanoví.

2.   Shrnutí případu

2)

Dne 14. května 2019 zahájila Komise formální vyšetřovací řízení týkající se Insurance Ireland (Member Association) Company Limited by Guarantee (dále jen „Insurance Ireland“), sdružení podniků, které spravuje systém výměny informací Insurance Link. Šetření bylo zahájeno s cílem posoudit, zda podmínky přístupu k systému výměny informací Insurance Link mohou omezovat hospodářskou soutěž. Dne 18. června 2021 přijala Komise prohlášení o námitkách týkající se podezření na protiprávní jednání sdružení Insurance Ireland na irském trhu pojištění motorových vozidel. Prohlášení o námitkách je předběžným posouzením ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003.

3)

Předběžné posouzení vyjadřuje názor, že sdružení Insurance Ireland porušilo čl. 101 odst. 1 SFEU a článek 53 Dohody o EHP omezením přístupu k systému výměny informací Insurance Link, čímž omezilo hospodářskou soutěž na irském trhu pojištění motorových vozidel. Systém výměny informací Insurance Link zahrnuje soubor údajů o pohledávkách z neživotního pojištění a nástroj pro vyžádání dalších informací o těchto pohledávkách. Systém výměny informací obsahuje informace, jež jsou užitečné pro odhalování a potírání podvodů v odvětví pojištění motorových vozidel.

4)

Komise měla předběžně za to, že sdružení Insurance Ireland svévolně zpozdilo nebo de facto odepřelo přístup k systému výměny informací společnostem, které měly oprávněný zájem se k němu připojit, a že přetrvávají překážky, které by mohly mít dopad na společnosti usilující o vstup na irský trh pojištění motorových vozidel. Podle předběžného posouzení toho bylo dosaženo prostřednictvím řady vzájemně propojených rozhodnutí, která byla uplatňována s různou intenzitou v různých časových obdobích. Přinejmenším od roku 2009 je přístup k systému Insurance Link spojen s členstvím ve sdružení Insurance Ireland a/nebo je na něm závislý. Komise měla dále předběžně za to, že koncepce a uplatňování kritérií pro členství ve sdružení Insurance Ireland nejsou jasné, transparentní, objektivní, nediskriminační ani snadno dostupné. Předběžné posouzení vyjadřuje názor, že sdružení Insurance Ireland vyřizovalo žádosti o členství v Insurance Ireland svévolným a diskriminačním způsobem a vyřízení žádostí v případě řady žadatelů výrazně zdržovalo. Některé kategorie účastníků trhu (např. pojistitelé usazení v jiných členských státech a poskytující služby v Irsku na základě pravidel týkajících se volného pohybu služeb mezi členskými státy (dále jen „volný pohyb služeb“), pojišťovací agenti s pověřením provádět upisování) byly po určitou dobu z členství vyloučeny. Některým žadatelům byl přístup k souboru údajů sice umožněn, ale přístup k nástroji Insurance Link pro vyžádání dalších informací jim byl de facto odepřen a/nebo byl pozdržen.

5)

Komise měla předběžně za to, že nedostatečný nebo opožděný přístup k systému Insurance Link měl za následek znevýhodnění společností v hospodářské soutěži na irském trhu pojištění motorových vozidel ve srovnání se společnostmi, které měly přístup k systému výměny informací. To mělo negativní dopad na jejich náklady, kvalitu služeb a ceny. Jednalo se rovněž o překážku vstupu na trh, čímž byla omezena možnost tvorby konkurenceschopnějších cen a výběru dodavatelů. Nedostatečný přístup k příslušným údajům obsaženým v systému Insurance Link měl rovněž vliv na přeshraniční obchod mezi členskými státy, což mohlo vést k rozdělení vnitřního trhu.

3.   Hlavní obsah nabídnutých závazků

6)

Sdružení Insurance Ireland nesouhlasí s předběžným posouzením Komise. V souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 1/2003 nicméně nabídlo závazky, jež reagují na obavy Komise z narušení hospodářské soutěže (dále jen „nabídnuté závazky“).

7)

Znění nabídnutých závazků je stručně shrnuto níže a v úplnosti je v anglickém znění zveřejněno na internetové stránce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

 

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

A)   Závazky týkající se přístupu k systému Insurance Link

8)

Do dvaceti pracovních dnů od data, kdy sdružení Insurance Ireland obdrží formální oznámení rozhodnutí Komise podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003, se Insurance Ireland zavazuje:

a)

oddělit přístup k systému Insurance Link od členství ve sdružení Insurance Ireland, aby uživatel Insurance Link, který chce mít k tomuto systému přístup nebo chce využívat kteroukoli z jeho funkcí, nebyl nucen být či se stát členem Insurance Ireland;

b)

přijmout a zveřejnit kritéria pro přístup k systému Insurance Link, která budou spravedlivá, objektivní, transparentní a nediskriminační a budou uplatňována jednotně na všechny žadatele (včetně žadatelů z jiných členských států) (2). Přístup k systému Insurance Link bude udělen: i) každému pojistiteli, který vykonává pojišťovací činnost v Irsku nebo projeví úmysl vykonávat pojišťovací činnost v Irsku na základě volného pohybu služeb nebo na základě pravidel týkajících se svobody usazování, a ii) jakémukoli subjektu, který byl pojistitelem určen, aby na základě pověření vykonával v Irsku jménem pojistitele funkce upisování a/nebo funkce správy pohledávek. V případě subjektů, které působí na základě pověření a které chtějí přístup k systému Insurance Link, není nutné, aby pojistitel, jehož jménem jednají, byl nebo se stal členem sdružení Insurance Ireland. Žadatelé budou muset předložit formulář žádosti, souhlasit s vkládáním údajů o pohledávkách do systému Insurance Link, uzavřít a plnit dohodu o podmínkách přístupu (3) a dodržovat kodex zásad ochrany údajů pro odvětví pojišťovnictví z roku 2013;

c)

zavést nový postup pro podávání žádostí o přístup k systému Insurance Link se stanoveným harmonogramem pro udělení nebo zamítnutí přístupu k Insurance Link a právem na odvolání (4). Proces od okamžiku podání žádosti do přijetí rozhodnutí by měl trvat dvacet pracovních dnů. Dalších deset dnů je vyhrazeno na přezkum postupu a jeho výsledku, pokud je přístup nejprve odepřen nebo pokud v průběhu dvaceti dnů není přijato žádné rozhodnutí.

9)

Do deseti pracovních dnů od data, kdy sdružení Insurance Ireland obdrží formální oznámení rozhodnutí Komise podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003, se Insurance Ireland zavazuje:

a)

jmenovat úředníka pro žádosti o přístup k Insurance Link, který bude odpovědný za nezávislý přezkum žádostí o přístup k Insurance Link a rozhodnutí o nich v souladu s příslušným postupem podávání žádostí. Úředník pro žádosti o přístup bude informovat sdružení Insurance Ireland o výsledku postupu, ale sdružení Insurance Ireland ani žádná externí strana nebudou moci tento postup ovlivnit. Pouze pokud úředník pro žádosti o přístup rozhodne o tom, že žadatel nesplňuje kritéria pro přístup, bude muset správní rada Insurance Ireland potvrdit jeho rozhodnutí, nebo jej zrušit a v takovém případě přístup udělit (5);

b)

zavést revidované poplatky za používání systému Insurance Link stanovené v souladu se zásadami revidované struktury poplatků, jež musí být spravedlivá, objektivní, transparentní a nediskriminační pro všechny uživatele Insurance Link (6). Celkové poplatky účtované uživatelům Insurance Link budou odrážet skutečné náklady vzniklé při provozování systému. Poplatky účtované jednotlivým uživatelům Insurance Link budou stanoveny na základě skutečného využívání systému uživatelem během daného referenčního období. Všem novým uživatelům Insurance Link bude účtován jednorázový počáteční poplatek určený na pokrytí nákladů na zřízení přístupu.

10)

Do třiceti pracovních dnů od data, kdy sdružení Insurance Ireland obdrží formální oznámení rozhodnutí Komise podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003, se Insurance Ireland zavazuje zřídit dozorčí výbor (7), tj. odvolací orgán složený z: i) osoby navržené ministerstvem financí; ii) kvalifikovaného právníka s odbornými znalostmi v oblasti řešení sporů, navrženého předsedou institutu Chartered Institute of Arbitrators (irské pobočky); iii) osoby zastupující zájmy obchodních zákazníků navržené sdružením ISME, tj. Irským sdružením malých a středních podniků; iv) osoby navržené Irským úřadem pro pojištění motorových vozidel (Motor Insurance Bureau of Ireland) a v) osoby navržené Výborem pro posuzování újmy na zdraví (Personal Injuries Assessment Board). Žadatel se může odvolat k dozorčímu výboru, pokud Insurance Ireland zamítne jeho žádost nebo ve stanovené lhůtě nepřijme žádné rozhodnutí (8). Dozorčí výbor bude přezkoumávat operace Insurance Link a podávat o nich zprávy. Bude také poskytovat poradenství ohledně veškerých změn operací a postupů týkajících se systému Insurance Link a bude vydávat doporučení ke struktuře poplatků za přístup k Insurance Link.

B)   Závazky týkající se členství ve sdružení Insurance Ireland

11)

Do dvaceti pracovních dnů od data, kdy sdružení Insurance Ireland obdrží formální oznámení rozhodnutí Komise podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003, se Insurance Ireland zavazuje:

a)

přijmout a zveřejnit kritéria pro přijímání řádných a přidružených členů do sdružení Insurance Ireland, která budou spravedlivá, objektivní, transparentní a nediskriminační. Plné členství v Insurance Ireland bude otevřeno pojistitelům, kteří vykonávají nebo hodlají vykonávat svou činnost v Irsku. Ostatní subjekty, které v Irsku nabízejí nebo hodlají nabízet služby v odvětví pojišťovnictví, se budou moci stát přidruženými členy Insurance Ireland (9). Insurance Ireland zruší v současnosti platná kritéria, podle nichž: i) žadatel o členství musí vykonávat svou činnost alespoň jeden rok a ii) žadatel musí být podporován stávajícím řádným členem Insurance Ireland, aby byl přijat jako přidružený člen; (10)

b)

zavést nový postup pro podávání žádostí o členství se stanoveným harmonogramem a právem žadatele o členství na odvolání. Tento postup podávání žádostí trvá stejně dlouho jako postup pro podávání žádostí o přístup k systému Insurance Link; (11)

c)

jmenovat úředníka pro žádosti o členství, který bude odpovědný za vyřizování žádostí o přijetí do sdružení Insurance Ireland v souladu s příslušným postupem podávání žádostí a bude při výkonu této funkce nezávislý. V případě, že úředník pro žádosti o členství rozhodne, že žadatel nesplňuje kritéria členství, bude muset správní rada Insurance Ireland potvrdit jeho rozhodnutí, nebo jej zrušit a v takovém případě žadatele přijmout za člena (12).

12)

Do třiceti pracovních dnů od data, kdy sdružení Insurance Ireland obdrží formální oznámení rozhodnutí Komise podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003, se Insurance Ireland zavazuje jmenovat odvolací komisi pro členství, jež bude složena z nezávislých rozhodců, kteří mají prokázané znalosti a odborné zkušenosti v odvětví pojišťovnictví a/nebo v oblasti řešení sporů (13). Odvolací komise pro členství bude přezkoumávat odvolání proti rozhodnutí úředníka pro žádosti o členství a/nebo správní rady Insurance Ireland, podle nichž žadatel nesplňuje kritéria členství (14).

13)

Doba platnosti všech nabídnutých závazků bude deset let ode dne, kdy sdružení Insurance Ireland obdrží formální oznámení rozhodnutí Komise podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003.

14)

Insurance Ireland se zavazuje jmenovat kontrolního správce, který bude sledovat provádění nabídnutých závazků a podávat o něm zprávy Komisi. Během prvních dvou let bude kontrolní správce Komisi předkládat zprávy každých šest měsíců a po zbytek doby platnosti nabídnutých závazků jednou za rok.

15)

Insurance Ireland se zavazuje neobcházet nabídnuté závazky ani se o jejich obcházení nepokoušet, ať už aktivně, nebo opomenutím.

4.   Výzva k předkládání připomínek

16)

S výhradou tržního testu má Komise v úmyslu přijmout rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003, kterým prohlásí závazky, jejichž shrnutí je uvedeno výše, za závazné. Rozhodnutí bude zveřejněno na internetové stránce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž.

17)

V souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003 vyzývá Komise zúčastněné třetí strany, aby k nabídnutým závazkům předložily svá vyjádření. Vyjádření musí být Komisi doručena nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění tohoto sdělení. Komise dále zúčastněné třetí strany vyzývá, aby předložily nedůvěrné znění svých připomínek, v němž budou všechny informace, jež považují za obchodní tajemství, a jiné důvěrné informace podle potřeby vypuštěny a nahrazeny shrnutím nedůvěrné povahy nebo slovy „obchodní tajemství“ či „důvěrné“.

18)

Odpovědi a připomínky by měly pokud možno obsahovat odůvodnění a uvádět relevantní fakta. Pokud se domníváte, že některá část nabídnutých závazků by účinně nereagovala na obavy vyjádřené Komisí v předběžném posouzení, dovoluje si vás Komise vyzvat rovněž k navržení možného řešení.

19)

Připomínky s uvedením čísla jednacího AT.40511 – Insurance Ireland: Databáze pojistných pohledávek a podmínky přístupu lze Komisi zaslat buď e-mailem (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faxem na číslo +32 22950128 nebo poštou na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. S účinkem ode dne 1. prosince 2009 se články 81 a 82 Smlouvy o ES staly články 101 a 102 Smlouvy o fungování EU. Oba soubory ustanovení jsou v podstatě totožné. Pro účely tohoto sdělení by měly být odkazy na články 81 a 82 Smlouvy o ES v příslušných případech chápány jako odkazy na články 101 a 102 Smlouvy o fungování EU.

(2)  Viz nabídnuté závazky a jejich příloha 1.

(3)  Viz příloha 3 nabídnutých závazků.

(4)  Viz nabídnuté závazky a jejich přílohy 4 a 5. Pokud jde o právo na odvolání, viz rovněž bod 10 tohoto sdělení.

(5)  Viz nabídnuté závazky a jejich příloha 4. Kromě toho správní rada přezkoumá i) každé rozhodnutí o odnětí, omezení nebo faktickém odepření práv uživatele Insurance Link na přístup (po jejich udělení) k systému nebo některému z jeho nástrojů; ii) nedodržení jakéhokoliv aspektu postupu podávání žádostí o přístup k Insurance Link, které má za následek zpoždění při vyřizování žádostí, nebo iii) neprovedení výpočtu poplatků účtovaných uživateli Insurance Link za přístup k tomuto systému v souladu se strukturou poplatků platnou pro Insurance Link.

(6)  Viz nabídnuté závazky a jejich příloha 7.

(7)  Viz nabídnuté závazky a jejich přílohy 5 a 6.

(8)  Dozorčí výbor bude kromě toho přezkoumávat odvolání týkající se rozhodnutí nebo opatření úředníka pro žádosti o přístup nebo správní rady, pokud jde o: i) rozhodnutí o neudělení přístupu k Insurance Link; ii) odnětí, omezení nebo faktické odepření práv uživatele Insurance Link na přístup (po jejich udělení) k systému nebo některému z jeho nástrojů; iii) nedodržení jakéhokoliv aspektu postupu podávání žádostí o přístup k Insurance Link, které má za následek zpoždění při vyřízení žádosti žadatele o přístup k Insurance Link, a/nebo iv) neprovedení výpočtu poplatků účtovaných uživateli Insurance Link za přístup k tomuto systému v souladu se strukturou poplatků platnou pro Insurance Link.

(9)  Např. likvidátoři pojistných událostí, zprostředkovatelé působící jako upisovatelé, subjekty zprostředkovávající pojištění, atd.

(10)  Viz nabídnuté závazky a jejich přílohy 9 a 10.

(11)  Viz nabídnuté závazky a jejich přílohy 12, 13 a 14.

(12)  Viz nabídnuté závazky a jejich příloha 13.

(13)  Viz nabídnuté závazky a jejich přílohy 13 a 14.

(14)  Viz nabídnuté závazky a jejich příloha 14. Odvolací komise pro členství bude také přezkoumávat odvolání podaná členy, kterým byl bez řádného odůvodnění zcela nebo částečně odepřen přístup k nástrojům nebo službám Insurance Ireland, na něž mají nárok v rámci své členské třídy.


JINÉ AKTY

Evropská komise

4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/20


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2022/C 104/11)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY, KTERÝM SE MĚNÍ JEDNOTNÝ DOKUMENT

Côtes de Thau

PGI-FR-A1229-AM01

Datum oznámení: 6. prosince 2021

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Organoleptický popis vín

V kapitole I specifikace byly v bodě 3.3 „Organoleptický popis vín“ doplněny informace o barvě a organoleptických vlastnostech vín.

Tyto změny byly rovněž provedeny v jednotném dokladu pod nadpisem „Popis vína“.

2.   Zeměpisná oblast

V bodě 4 kapitoly I specifikace byla zeměpisná oblast rozšířena na devět přilehlých obcí departementu Hérault. Stávající zeměpisná oblast se skládá ze šesti obcí v departementu Hérault: Agde, Castelnau de Guers, Florensac, Marseillan, Pinet a Pomerols. Rozšiřuje se na devět obcí v tomto departementu, které sousedí se současnou oblastí na severovýchodě. Tyto obce byly součástí oblasti v bezprostřední blízkosti: Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux, Bouzigues, Frontignan, Loupian, Mèze, Poussan, Sète a Villeveyrac.

Cílem žádosti je posílit soudržnost zeměpisné oblasti CHZO kolem laguny Thau v souladu s prvky územního plánování a řízení vodních zdrojů v laguně Thau. Jedná se o povodí s teplým středomořským podnebím. Rozšíření CHZO „Côtes de Thau“ posiluje souvislost se zeměpisnou oblastí a zeměpisnou identitu tohoto CHZO. Jedná se o konzistentnější a jednotnější geografický celek z hlediska klimatu, který se vyznačuje teplým středomořským charakterem, jakož i z hlediska charakteristik podloží a lidských faktorů.

Uvedená změna byla zanesena do bodu „Vymezená zeměpisná oblast“ jednotného dokumentu.

3.   Oblast v bezprostřední blízkosti

V kapitole I bodě 4 specifikace byla oblast v bezprostředním okolí jasněji vymezena a rozšířena tak, aby zahrnovala obce sousedící s geografickou oblastí, v níž se v současné době provádějí produkční postupy.

Tato změna byla rovněž provedena v jednotném dokumentu pod nadpisem „Dodatečné podmínky – výjimka pro produkci ve vymezené zeměpisné oblasti“.

4.   Odrůdová skladba

V kapitole I – bodě 5 specifikace se aktualizuje seznam moštových odrůd používaných k výrobě vín s CHZO „Côtes de Thau“. Organizace producentů chce ze specifikace vyjmout 15 moštových odrůd, protože se k výrobě těchto vín nepoužívají ani nejsou v dané zeměpisné oblasti pěstovány. Byly odstraněny tyto odrůdy: Chasselas B, Chasselas rose Rs, Chambourcin N, Couderc noir N, Danlas B, Jurançon blanc B, Landal N, Lival N, Maréchal Foch N, Mondeuse N, Müller-Thurgau B, Ravat blanc b, Rayon d’or B, Rubilande Rs, Valérien B.

Tato změna byla rovněž provedena v jednotném dokumentu pod nadpisem „Hlavní moštové odrůdy“.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

V kapitole I bodě 7 specifikace byly doplněny další informace. Bod 7.1 „Zvláštní povaha zeměpisné oblasti“ vysvětluje, že CHZO zahrnuje 15 obcí na severovýchodním okraji departementu Hérault, které tvoří amfiteátr kolem laguny Thau.

Doplňuje se také bod „7.3 – Příčinná souvislost“, aby se posílilo prokázání příčinné souvislosti, která je založena na interakci mezi zvláštnostmi zeměpisné oblasti a zvláštnostmi produktu. Côtes de Thau je oblast se starobylou tradicí a její vinice se odedávna vyznačují zaměřením na výrobu bílého vína. Oblast obklopující lagunu Thau se vyznačuje středomořským podnebím a orientací svahů, které jsou pro výrobu vína zvláště příhodné. Půdy, které jsou často propustné, jsou tvořeny směsí písku, jílu, jílu a vápence. Díky tomu lze vinnou révu hluboce zakořenit a dát vínům jejich ovocnou a čerstvou chuť.

Tyto změny byly rovněž provedeny v jednotném dokumentu pod nadpisem „Souvislost se zeměpisnou oblastí“.

6.   Pravidla pro obchodní úpravu a označování

V bodě 8 specifikace „Pravidla obchodní úpravy a označování“ bylo v souladu s evropskými pravidly doplněno pravidlo označování, které stanoví, které moštové odrůdy mohou být uvedeny. Pravidlo označování se vztahuje rovněž na další zeměpisné označení „Cap d’Agde“, které je součástí specifikace, a jeho používání v souvislosti s označením „Côtes de Thau“. Toto pravidlo označování posiluje a chrání identitu názvu CHZO.

7.   Orgán pověřený kontrolou

Kapitola III specifikace chráněného zeměpisného označení „Côtes de Thau“ byla doplněna o kontaktní údaje ústavu INAO (Národní ústav pro původ a kvalitu), což je orgán pověřený kontrolou. Kontrolu jménem ústavu INAO provádí CERTIPAQ, kontrolní subjekt.

Tyto dodatečné informace byly doplněny do jednotného dokumentu pod nadpisem „Podrobné informace o orgánu pověřeném kontrolou“.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Côtes de Thau

2.   Typ zeměpisného označení

CHZO – chráněné zeměpisné označení

3.   Kategorie výrobků z révy vinné

1.

Víno

5.

Jakostní šumivé víno

4.   Popis vína (vín)

1.   Analytický popis

STRUČNÝ POPIS

Chráněné zeměpisné označení „Côtes de Thau“ je vyhrazeno tichým vínům a jakostním červeným, růžovým a bílým šumivým vínům.

Pro tichá vína jsou údaje o celkovém obsahu alkoholu (minimálním nebo maximálním), celkovém obsahu kyselin, obsahu těkavých kyselin a celkovém obsahu oxidu siřičitého stanoveny předpisy EU.

Pro jakostní šumivá vína jsou údaje o skutečném obsahu alkoholu (minimálním nebo maximálním), celkovém obsahu alkoholu, celkovém obsahu kyselin, obsahu těkavých kyselin a celkovém obsahu oxidu siřičitého stanoveny předpisy EU.

Vína, jejichž obsah fermentovatelných cukrů (glukózy a fruktózy) je vyšší nebo roven 45 g/l, mají odchylně obsah těkavých kyselin stanovený společnou vyhláškou ministra odpovědného za spotřebu a ministra odpovědného za zemědělství.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

9

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

2.   Organoleptický popis

STRUČNÝ POPIS

Vína se vyznačují především svou aromatickou intenzitou a vyváženou chutí, která podtrhuje jejich čerstvost.

Bílá vína jsou obvykle čistě jasně žluté barvy, která se podobá světle zlaté barvě. Počáteční chuť v ústech se vyznačuje citrusovými tóny a silnou čerstvostí. V závěru se mohou objevit tóny citrusů a/nebo exotického ovoce s lehce amylovými tóny. Závěr je dlouhý, někdy s nádechem minerality.

Růžová vína jsou křišťálově čirá se světlými broskvovými až fialovými odstíny. Pokud jde o vůni, vyznačují se jemnou a delikátní vůní červeného ovoce. V ústech jsou zpočátku výrazná a silná s vůní červených bobulí, zatímco v závěru někdy připomínají chuť tvrdých bonbonů. Chuť v ústech je obecně dlouhotrvající a příjemně čerstvá.

Červená vína mají výraznou barvu s výraznými odlesky. Vůně je silná, s tóny červeného ovoce a aromaty místní vegetace (garrigue). V ústech převládá chuť plného a svěžího vína ze zralého ovoce.

Jakostní šumivá vína se vyznačují jemnými a elegantními bublinami a příjemnou svěžestí a v závislosti na odrůdách použitých při scelování vykazují květinové nebo ovocné aroma.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.   Zvláštní enologické postupy

Víno musí z hlediska enologických postupů splňovat podmínky stanovené na úrovni EU a v zákoníku pro zemědělství a mořský rybolov.

5.2.   Maximální výnosy

1.   Růžová a bílá vína

120 hektolitrů na hektar

2.   Červená vína

110 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Sklizeň hroznů, vinifikace a výroba vína s chráněným zeměpisným označením „Côtes de Thau“ probíhá v následujících obcích departementu Hérault:

Agde, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Castelnau-de-Guers, Florensac, Frontignan, Loupian, Marseillan, Mèze, Pinet, Pomerols, Poussan, Sète a Villeveyrac.

7.   Hlavní moštová odrůda (moštové odrůdy)

 

Alicante Henri Bouschet N

 

Alphonse Lavallée N

 

Altesse B

 

Aramon N

 

Aramon blanc B

 

Aramon gris G

 

Aranel B

 

Arinarnoa N

 

Auxerrois B

 

Baco blanc B

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Caladoc N

 

Cardinal Rg

 

Carignan N

 

Carignan blanc B

 

Carménère N

 

Chardonnay B

 

Chasan B

 

Chenanson N

 

Chenin B

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Clarin B

 

Colombard B

 

Counoise N

 

Egiodola N

 

Gamay N

 

Gamay de Chaudenay N

 

Gewurztraminer Rs

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Gros Manseng B

 

Lledoner pelut N

 

Marsanne B

 

Marselan N

 

Mauzac B

 

Merlot N

 

Meunier N

 

Muscadelle B

 

Muscardin N

 

Négrette N

 

Parrellada B

 

Petit Manseng B

 

Petit Verdot N

 

Pinot gris G

 

Pinot noir N

 

Piquepoul blanc B

 

Piquepoul gris G

 

Piquepoul noir N

 

Portan N

 

Riesling B

 

Roussanne B

 

Savagnin rose Rs

 

Sciaccarello N

 

Sémillon B

 

Servant B

 

Seyval B

 

Sylvaner B

 

Tannat N

 

Tempranillo N

 

Terret blanc B

 

Terret gris G

 

Terret noir N

 

Ugni blanc B

 

Verdelho B

 

Villard blanc B

 

Villard Noir N

 

Viognier B

8.   Popis souvislostí

Zeměpisná oblast CHZO „Côtes de Thau“ zahrnuje 15 obcí departementu Hérault, které tvoří amfiteátr kolem laguny Thau.

Středozemní moře, laguny, pláže a místní vegetace (garrigue) tvoří jedinečné přírodní prostředí, které poskytuje základ pro místní ekonomiku a způsob života. Laguna Thau má na krajinu a klima zmírňující účinek. Od Středozemního moře je oddělena úzkým pásmem pevniny zvaným lido, na němž se pěstuje réva. Půdy mají červenobéžovou barvu, obvykle lehkou strukturu a mohou to být písčitohlinité až písčitohlinité půdy, které jsou většinou bez kamenů a jsou poměrně hluboké. Podnebí je charakterizováno poměrně vysokými srážkami na podzim a v zimě, zatímco v létě jsou srážky vzácné, i když se někdy mohou vyskytnout bouřky. Naštěstí je vzácnost srážek kompenzována větry vanoucími od moře, které snižují odpařování a riziko nedostatku vody. Roční srážky činí přibližně 600 milimetrů. Laguna Thau je 20 kilometrů dlouhé vnitrozemské moře, jehož vliv na oblast je zásadní.

Její vodní prostředí zmírňuje horké středomořské podnebí mírnými teplotami, což přispívá především ke zrání odrůd bílé révy.

Toto přírodní dědictví je úzce spojeno s hospodářskými hodnotami oblasti, zejména s turistikou (koupání v moři, lázeňství, nudismus), vinařstvím, chovem měkkýšů a rybolovem.

Spotřebitelské trendy se vyvíjejí ve prospěch čerstvých a ovocných bílých vín. Terroir vín „Côtes de Thau“ je pro výrobu těchto druhů vína zvláště vhodný. Zeměpisná oblast se vyznačuje klimatickými a půdními podmínkami, které umožňují pomalé zrání bílých odrůd révy.

Tichá vína se vyrábějí v oblasti CHZO „Côtes de Thau“ ve třech barvách: bílá, růžová a červená. V této oblasti existuje dobře zavedená tradice výroby suchých bílých vín. CHZO „Côtes de Thau“ je jedním z mála CHZO produkujících více bílých než červených vín.

Historickou odrůdou byla vždy odrůda Terret B. Pěstují se zde však i jiné odrůdy z různých částí Francie, které napomáhají výrazně zlepšit vůni a kvalitu.

Côtes de Thau je oblast se starobylou tradicí a její vinice se odedávna vyznačují zaměřením na výrobu bílého vína. Oblast obklopující lagunu Thau se vyznačuje středomořským podnebím a orientací svahů, které jsou pro výrobu vína zvláště příhodné. Půdy, které jsou často propustné, jsou tvořeny směsí písku, jílu, jílu a vápence. Díky tomu lze vinnou révu hluboce zakořenit, což vínům dává jejich ovocnou a čerstvou chuť.

Vinaři se zaměřují na čerstvá a aromatická vína a využívají všechny moderní technologie k zajištění jemného lisování a regulace teplot při výrobě.

Vína s CHZO „Côtes de Thau“ svou charakteristickou čerstvostí odrážejí specifičnost podnebí kolem laguny Thau. Velmi se hodí k místně vyprodukovaným mořským plodům.

Pěstitelům se také podařilo přizpůsobit se tržní poptávce mimo oblast laguny Thau, a to produkcí červených a růžových vín.

Zároveň i nadále zohledňují biologickou rozmanitost svého regionu pomocí vhodných technik. Podílejí se na programu zabývajícím se oblastí laguny Thau, který byl vytvořen vnitrostátními a místními orgány s podporou Evropské komise.

Laguna Thau je komplexní a atraktivní prostředí. V tomto ohledu poskytuje vynikající základ pro důkladnou environmentální výchovu. Vinaři se této problematice přizpůsobují a rozvíjejí postupy, které respektují místní biologickou rozmanitost.

Laguna je také důležitou turistickou atrakcí. Umožňuje koupání, vodní sporty, rybaření, tematické procházky, návštěvy míst, kde se chovají mořští měkkýši. Oblast Cap d’Agde každoročně navštěvují stovky tisíc turistů. To jsou hlavní faktory, které přispívají k pověsti vín „Côtes de Thau“.

S těmito otázkami úzce souvisí i budoucnost vinařství. Vinaři vděčí za svou existenci silnému spojení s lagunou Thau. Ochrana tohoto privilegovaného přírodního prostředí je základem, který umožňuje chráněnému zeměpisnému označení rozvíjet se a budovat v tomto bohatém a složitém prostředí svou pověst.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Druh dalších podmínek:

Odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Oblast v bezprostřední blízkosti vymezená odchylkou pro vinifikaci a výrobu vín s chráněným zeměpisným označením „Côtes de Thau“ zahrnuje tyto obce sousedící se zeměpisnou oblastí: Montagnac, Saint Pons de Mauchiens, Saint Pargoire, Plaissan, Cournonterral, Montbazin, Gigean, Vic la Gardiole, Saint Thibery, Pézenas, Nézignan l’Evèque, Bessan, Vias, Aumes, Cazouls d’Hérault.

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Druh dalších podmínek:

Doplňující ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Chráněné zeměpisné označení „Côtes de Thau“ může být doplněno výrazy „primeur“ nebo „nouveau“.

Je-li na označení namísto výrazu „Chráněné zeměpisné označení“ uveden tradiční výraz „Vin du pays“ (zemské víno), použije se logo CHZO.

Chráněné zeměpisné označení „Côtes de Thau“ lze doplnit názvem jedné nebo více odrůd.

Název moštové odrůdy nebo odrůd musí být uveden bezprostředně pod názvem chráněného zeměpisného označení „Côtes de Thau“ a nesmí být ani na výšku ani na šířku větší než polovina velikosti písma použitého pro název CHZO.

Chráněné zeměpisné označení „Côtes de Thau“ může být doplněno menší zeměpisnou jednotkou „Cap d’Agde“.

Písmo používané pro menší zeměpisnou jednotku „Cap d’Agde“ nesmí být ani na výšku ani na šířku větší než je velikost písma použitého pro chráněné zeměpisné označení „Côtes de Thau“.

Odkaz na specifikaci produktu

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2cf1f3e1-6ab1-45ea-9fbb-0371f556cb1f


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/28


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2022/C 104/12)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY, KTERÝM SE MĚNÍ JEDNOTNÝ DOKUMENT

Var

PGI-FR-A1145-AM02

Datum oznámení: 6. prosince 2021

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

Zavedení doplňkového zeměpisného označení

V kapitole I specifikace CHZO „Var“ se v bodě 2 „Doplňkové údaje“ doplňuje nový doplňkový zeměpisný název „Correns“ vyhrazený pro bílá vína s CHZO „Var“.

Tato změna se týká také jednotného dokumentu v části „Dodatečné podmínky“.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Var

2.   Typ zeměpisného označení

CHZO – chráněné zeměpisné označení

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

5.

Jakostní šumivé víno

4.   Popis vína

1.   Tichá červená, růžová a bílá vína

STRUČNÝ POPIS

Chráněné zeměpisné označení „Var“ je vyhrazeno tichým vínům a jakostním šumivým vínům, červeným, růžovým a bílým.

Vína, jejichž obsah fermentovatelných cukrů (glukózy a fruktózy) je vyšší nebo roven 45 g/l, mají odchylně obsah těkavých kyselin stanovený společnou vyhláškou ministra odpovědného za spotřebu a ministra odpovědného za zemědělství.

Pro tichá vína jsou údaje o dosaženém obsahu (prahovém nebo mezním) alkoholu (pouze šumivé víno), o celkovém obsahu alkoholu, celkovém obsahu kyselin, obsahu těkavých kyselin, celkovém obsahu oxidu siřičitého a obsahu oxidu uhličitého (pouze u šumivých vín) stanoveny předpisy Společenství.

Růžová vína (70 % produkce) mají obvykle bledou barvu. Vyznačují se především živostí a ovocným aroma, které se samozřejmě liší podle odrůd a podle použitých vinařských technologií.

Červená vína jsou obvykle bohatá s dobrou texturou, někdy silnější, pokud jde o koncentrovanější vína. Mají sytě rubínově červenou granátovou barvu s purpurovými odlesky.

Bílá vína kombinují jemnost, ovocný charakter a živost. Mají světle žlutou barvu se zelenými a zářivými a průzračnými zlatými odlesky.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

9

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

2.   Jakostní šumivá červená, růžová a bílá vína

STRUČNÝ POPIS

Perlivá vína nabízejí stejné odstíny a stejné organoleptické vlastnosti jako tichá vína s vyšší svěžestí, jemností a aromatickou stálostí, a vyznačují se jemnými a elegantními bublinami.

U jakostních šumivých vín jsou údaje o dosaženém (prahovém nebo mezním) obsahu alkoholu, celkového obsahu alkoholu, celkovém obsahu kyselin, obsahu těkavých kyselin, celkovém obsahu oxidu siřičitého a obsahu oxidu uhličitého (pouze u šumivých vín) stanoveny předpisy Společenství.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.   Zvláštní enologický postup

Víno musí z hlediska enologických postupů splňovat podmínky stanovené na úrovni EU a v zákoníku pro zemědělství a mořský rybolov.

5.2.   Maximální výnosy

1.   120 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Sklizeň hroznů, vinifikace a výroba vína s chráněným označením původu „Var“ probíhá ve všech obcích departementu Var.

7.   Hlavní moštová odrůda (moštové odrůdy)

 

Alicante Henri Bouschet N

 

Aligoté B

 

Alphonse Lavallée N

 

Altesse B

 

Aramon N

 

Aramon blanc B

 

Aramon gris G

 

Aranel B

 

Arbane B

 

Arinarnoa N

 

Arriloba B

 

Arrouya N

 

Artaban N

 

Aubin B

 

Aubin vert B

 

Aubun N – Murescola

 

Auxerrois B

 

Bachet N

 

Barbaroux Rs

 

Baroque B

 

Biancu Gentile B

 

Blanc Dame B

 

Bouchalès N

 

Bouillet N

 

Bouquettraube B

 

Bourboulenc B – Doucillon blanc

 

Brachet N – Braquet

 

Brun Fourca N

 

Brun argenté N – Vaccarèse

 

Béclan N – Petit Béclan

 

Béquignol N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet Sauvignon N

 

Caladoc N

 

Calitor N

 

Camaralet B

 

Carcajolo N

 

Carcajolo blanc B

 

Carignan N

 

Carignan blanc B

 

Carménère N

 

Castets N

 

Chardonnay B

 

Chasan B

 

Chatus N

 

Chenanson N

 

Chenin B

 

Cinsaut N – Cinsault

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Clarin B

 

Claverie B

 

Codivarta B

 

Colombard B

 

Corbeau N – Douce noire

 

Cot N – Malbec

 

Couderc noir N

 

Counoise N

 

Courbu B – Gros Courbu

 

Courbu noir N

 

Couston N

 

Crouchen B – Cruchen

 

César N

 

Duras N

 

Durif N

 

Egiodola N

 

Ekigaïna N

 

Elbling B

 

Etraire de la Dui N

 

Fer N – Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

 

Feunate N

 

Floreal B

 

Folignan B

 

Folle blanche B

 

Fuella nera N

 

Furmint B

 

Gamaret

 

Gamay N

 

Gamay de Bouze N

 

Gascon N

 

Genovèse B

 

Gewurztraminer Rs

 

Goldriesling B

 

Gouget N

 

Graisse B

 

Gramon N

 

Grassen N – Grassenc

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Gringet B

 

Grolleau N

 

Grolleau gris G

 

Gros Manseng B

 

Gros vert B

 

Joubertin

 

Jurançon blanc B

 

Jurançon noir N – Dame noire

 

Knipperlé B

 

Lauzet B

 

Liliorila B

 

Listan B – Palomino

 

Lledoner pelut N

 

Macabeu B – Macabeo

 

Mancin N

 

Manseng noir N

 

Marsanne B

 

Marselan N

 

Maréchal Foch N

 

Mauzac B

 

Mauzac rose Rs

 

Mayorquin B

 

Melon B

 

Merlot N

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B – Gros Meslier

 

Meunier N

 

Milgranet N

 

Molette B

 

Mollard N

 

Monarch N

 

Mondeuse N

 

Mondeuse blanche B

 

Monerac N

 

Montils B

 

Morrastel N – Minustellu, Graciano

 

Mourvaison N

 

Mourvèdre N – Monastrell

 

Mouyssaguès

 

Muresconu N – Morescono

 

Muscadelle B

 

Muscardin N

 

Muscaris B

 

Muscat Ottonel B – Muscat, Moscato

 

Muscat cendré B – Muscat, Moscato

 

Muscat d’Alexandrie B – Muscat, Moscato

 

Muscat de Hambourg N – Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs – Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains rouges Rg – Muscat, Moscato

 

Mérille N

 

Müller-Thurgau B

 

Nielluccio N – Nielluciu

 

Noir Fleurien N

 

Négret de Banhars N

 

Négrette N

 

Oberlin noir N

 

Ondenc B

 

Orbois B

 

Pagadebiti B

 

Pascal B

 

Perdea B

 

Persan N

 

Petit Courbu B

 

Petit Manseng B

 

Petit Meslier B

 

Petit Verdot N

 

Picardan B – Araignan

 

Pineau d’Aunis N

 

Pinot blanc B

 

Pinot gris G

 

Piquepoul blanc B

 

Piquepoul gris G

 

Piquepoul noir N

 

Plant de Brunel N

 

Plant droit N – Espanenc

 

Portan N

 

Portugais bleu N

 

Prior N

 

Prunelard N

 

Précoce Bousquet B

 

Précoce de Malingre B

 

Raffiat de Moncade B

 

Riesling B

 

Riminèse B

 

Rivairenc N – Aspiran noir

 

Rivairenc blanc B – Aspiran blanc

 

Rivairenc gris G – Aspiran gris

 

Rosé du Var Rs

 

Roublot B

 

Roussanne B

 

Roussette d’Ayze B

 

Sacy B

 

Saint Côme B

 

Saint-Macaire N

 

Saint-Pierre doré B

 

Sauvignon B - Sauvignon blanc

 

Sauvignon gris G – Fié gris

 

Sciaccarello N

 

Segalin N

 

Seinoir N

 

Select B

 

Semebat N

 

Sémillon B

 

Servanin N

 

Solaris B

 

Soreli B

 

Souvignier gris Rs

 

Sylvaner B

 

Syrah N – Shiraz

 

Tannat N

 

Tempranillo N

 

Terret blanc B

 

Terret gris G

 

Terret noir N

 

Tibouren N

 

Tourbat B

 

Tressot N

 

Téoulier N

 

Ugni blanc B

 

Valdiguié N

 

Varousset N

 

Velteliner rouge précoce Rs

 

Verdesse B

 

Vermentino B – Rolle

 

Vidoc N

 

Villard blanc B

 

Villard noir N

 

Viognier B

 

Voltis B

8.   Popis souvislostí

8.1.   Specifičnost zeměpisné oblasti

Var je jedním z departementů v oblasti Provence-Alpes-Côte d’Azur v jihovýchodní části Francie. Svůj název odvozuje od řeky Var, tekoucí podél pobřeží, která kdysi vymezovala jeho východní hranici. Na západě je ohraničený departementem Bouches-du-Rhône, na severu departementem Alpes de Haute Provence, na východě departementem Alpes-Maritimes a konečně na jihu Středozemním mořem.

Zeměpisná oblast představuje různorodý reliéf se dvěma geologicky odlišnými částmi: vápencová část směrem na západ od osy Toulon – Draguignan a část s krystalickými horninami směrem na východ.

Tyto dva odlišné geologické celky jsou spojeny se dvěma typy vegetace, které jsou charakteristické pro středomořskou oblast, jmenovitě: garrigue na vápencových půdách a makchie a les (borovice a duby) na krystaličtějších půdách. Tyto dva typy vegetace přináší jen málo humusu. Půdy v departementu Var jsou zpravidla chudé, dobře odvodněné, ale citlivé na erozi. Takový terén je pro růst vinné révy příznivý. Volba Římanů zavést zde před 2 600 lety révu a rozvíjet oblast Provincia Romana (Provence) byla tedy správná.

Jednou z hlavních charakteristik klimatu departementu Var je sluneční svit. Departement Var má středomořské klima, pro něž jsou charakteristická horká a suchá léta a mírné zimy se dvěma deštivými obdobími na podzim a na jaře. Tyto podmínky jsou vhodné pro pěstování vinné révy a příznivé tepelné amplitudy na mnohých pozemcích je předurčují k pěstování a výrobě červených a růžových vín.

Převládající vítr v regionu je mistral (ze severu). V zimě bývá ledový poté, co se prožene po sněhu v Alpách, ale v létě zajišťuje příjemný chládek. Někdy je velmi silný, ale vinaři si cení především jeho základní vlastnosti: chrání vinnou révu před příliš vlhkým prostředím a před škodlivými kryptogamickými tlaky (padlí).

8.2.   Specifičnost produktu

Od svého vzniku se výroba chráněného zeměpisného označení „Var“ (Vin de Pays du Var) neustále rozšiřovala, až se na začátku 21. století ustálila na přibližně 250 000 hektolitrech.

Většina produkce je zaměřena na růžová vína (v průměru 70 %) vyrobená především z kupáží.

Přestože se stále ve velké míře pěstují místní odrůdy, jako jsou Grenache N, Cinsault N, Carignan N, Syrah N a Mourvèdre N pro červená a růžová vína a Vermentino B a Ugni blanc B pro bílá vína, je třeba uznat, že díky podpoře Společenství určené na restrukturalizaci se otevřely dveře odrůdám pocházejícím z jiných vinařských oblastí Francie, jako je Cabernet Sauvignon N, Merlot N, Chardonnay B a v menší míře Viognier B. Tato škála moštových odrůd umožnila diverzifikovat výraz vína a přispět zejména k založení nebo dokonce rozvoji výroby jakostních růžových vín.

Jedna z charakteristických vlastností většiny růžových vín, tedy jejich velmi světle růžová barva, je jim dána díky mistrnému zvládnutí přímého lisování spočívajícího v přímém lisování celých hroznů nebo hroznů bez stopek pomocí pneumatických lisů, aby bylo možné nechat čirou šťávu okamžitě kvasit při nízké teplotě. Získaná vína jsou živá, s ovocnou chutí a světle růžovou barvou.

Používají se i jiné technologické postupy, jako je saignée, macerace se slupkami nebo prefermentace (sklizené hrozny jsou před lisováním udržované při nízké teplotě 8 až 24 hodin), jejich výsledkem jsou růžová vína se sytější barvou a bohatší strukturou.

Červená vína (představující přibližně 20 % z požadovaných objemů) jsou často silná, bohatá a s dobrou strukturou tříslovin. Jsou vyráběna z trojice odrůd Grenache N, Syrah N a Cabernet Sauvignon N, k nimž se často přidává Merlot N a Cinsault N.

Co se týče bílých vín a jejich menší produkce (10 % z deklarovaných objemů), potěší jak milovníky odrůdových vín (Rolle B nebo Vermentino B, Viognier B a Chardonnay B), tak ostatní konzumenty milující vína z kupáží, která v sobě snoubí jemnost a živost.

V dotyčné produkční oblasti se vyrábějí také jakostní šumivá vína. Výroba perlivých vín není v Provence žádnou novinkou. Jedná se o tradiční výrobu, která představuje přibližně jeden milion lahví ročně a kterou zajišťuje přibližně padesát provozovatelů (vinařů, zpracovatelů, obchodníků). Na začátku dvacátého století se již některé družstevní nebo producentské sklepy, jako například „La Tête Noire“, pokusily zvýšit popularitu jakostních šumivých vín vyrobených v Provence.

Jednou z hlavních charakteristik šumivých vín s chráněným zeměpisným označením „Var“ je, že se vyrábějí z místních odrůd, takže je v nich silně zastoupeno růžové víno, které se v oblasti vyrábí nejvíce ze všech tichých vín.

Chráněné zeměpisné označení „Var“ by tak označovalo tichá vína, která jsou spojena s šumivými víny s relativně podobným organoleptickým profilem. Tato perlivá růžová vína mají skutečně velmi ovocnou a květinovou chuť a nabízejí příjemnou kulatost, která připomíná tichá růžová vína.

Právě tyto organoleptické vlastnosti (květinová a ovocná stránka spojená s příjemnou kulatostí) umožňují odlišit perlivá vína vyrobená v departementu Var od vín vyrobených v jiných francouzských regionech.

8.3.   Příčinná souvislost mezi specifičností zeměpisné oblasti a specifičností produktu

Departement Var má nepopiratelný turistický potenciál díky svému příznivému klimatu, rozmanitosti krajiny, mořskému pobřeží, bohatému historickému a kulturnímu dědictví, ale také díky své řemeslné výrobě a tradicím. Díky všem těmto přednostem se v departementu rozvinula silná ekonomika cestovního ruchu.

Tato pozoruhodná atraktivita umožňuje přilákat více než 14 milionů turistů ročně. Turisté, jejichž důvěru si departement získal, se samozřejmě seznamují s provensálskou kuchyní a provensálskými produkty, včetně vín z oblasti Var, pro která byla podána žádost o chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení.

Produkce chráněného zeměpisného označení „Var“ si tedy již od svého vzniku pod předchozím regulovaným označením „Vin de Pays“ vybudovala proslulost, kterou získala z velké části díky aktivitám regionu v oblasti cestovního ruchu, jak o tom svědčí silná místní poptávka po růžových vínech. Spotřebitelé umí ocenit a rozpoznat kvalitu nabízeného sortimentu vín.

Je však skvělé, že výrobci jsou i nadále bdělí a jsou trvale schopni rozvíjet zpracování svých Vins de Pays ve snaze vždy vyhovět vkusu spotřebitelů (například barvou růžových vín).

Tyto snahy se projevily na počátku 21. století, kdy se odborníci z departementu Var podíleli na vytvoření národního výzkumného a zkušebního centra specializovaného na růžová vína (sídlí v obci Vidauban v departementu Var). Od té doby byly některé z původních činností rozšířeny (např. na činnosti týkající se nuancí růžového vína), což operativně přispělo k dalšímu zvýšení úrovně kvality růžových vín. Kromě toho odvětví náležitě investovalo do zařízení nezbytného pro dokonalé zvládnutí výroby růžového vína. Zvládnutí této technologie zaměřené na růžové víno a know-how výrobců samozřejmě přispívají k výrobě vín s chráněným označením původu, ale jsou také neoddělitelně spjaty s procesem výroby vín s chráněným zeměpisným označením.

Je třeba také poznamenat, že vinařská oblast Var se nachází v blízkosti velkých městských center a lázeňských měst regionu a tato blízkost je výhodou pro výrobce, kteří mohou svou nabídku přímo zhodnotit, a proto svá vína prodávají ve vinařství. Přímý prodej (v lahvích nebo v „bag in box“) dosahuje nyní přibližně 50 % objemu a jen samotný přímý prodej ve vinařstvích by mohl představovat 30 % objemu.

Departement Var se nachází v regionu Provence, jehož pověst je dobře známá. Image vinařské oblasti Provence, která je úzce spojena s výrobou kvalitních růžových vín – světovou jedničkou ve výrobě růžového vína – je dobře zavedená a potvrzená průzkumy veřejného mínění (zdroj: Wine Intelligence Vinitrac – listopad 2009).

Tato pověst a odborné znalosti, zejména v oblasti výroby růžových vín, se přirozeně přenášejí i na červená a bílá vína a šumivá vína, která v této vinařské oblasti departementu vyrábějí stejní lidé ve stejném zeměpisném prostředí.

Úspěch růžových vín dnes nepochybně zajišťuje kvalitu a pověst ostatních vín vyráběných v departementu.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Označování

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Chráněné zeměpisné označení „Var“ může být doplněno o:

název jedné odrůdy či více odrůd,

označení „primeur“ nebo „nouveau“. Označení „primeur“ nebo „nouveau“ jsou vyhrazena pro tichá vína.

Chráněné zeměpisné označení „Var“ může být u červených, růžových a bílých vín doplněno názvy těchto menších zeměpisných jednotek: „Argens“, „Coteaux du Verdon“, „Sainte Baume“.

Chráněné zeměpisné označení „Var“ může být u bílých vín doplněno názvem menší zeměpisné jednotky „Correns“.

Logo chráněného zeměpisného označení Evropské unie je uvedeno na štítcích, zatímco samotné označení „chráněné zeměpisné označení“ je nahrazeno označením „Vin de Pays“.

Oblast v bezprostřední blízkosti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Oblast v bezprostřední blízkosti stanovená odchylně pro výrobu vína a zpracování vína, které nese chráněné zeměpisné označení „Var“ doplněné či nedoplněné o název menší zeměpisné jednotky je tvořena okresy sousedícími se zeměpisnou oblastí, konkrétně:

na východě na hranici s departementem Alpes-Maritimes: okres Grasse;

na západě na hranici s departementem Bouches-du-Rhône: okresy Aix-en-Provence a Marseille;

na západě / severozápadě na hranici s departementem Vaucluse: okres Apt;

na severu na hranici s departementem Alpes de Haute-Provence: okresy Forcalquier, Digne a Castellane.

Odkaz na specifikaci produktu

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-60d6245a-2c59-4f6c-9415-f07a40aa849e


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/39


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2022/C 104/13)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY, KTERÝM SE MĚNÍ JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Languedoc / Coteaux du Languedoc“

PDO-FR-A0922-AM07

Datum oznámení: 6. prosince 2021

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Odrůdová skladba

Do kapitoly I bodu V specifikace se zařazují odrůdy jakožto druhotné odrůdy pro výrobu vín s chráněným označením.

Tyto odrůdy zařazené jako druhotné odpovídají profilu vín s chráněným označením a díky nim je možné přizpůsobit se suchu a chorobám způsobeným cizopasnými houbami. Lze pak používat méně přípravků na ochranu rostlin.

Pro výrobu červených vín: œillade N a montepulciano N

Pro výrobu růžových vín: œillade N

Do jednotného dokumentu se doplňuje bod „druhotné moštové odrůdy“.

2.   Zařazení růžového vína pod doplňkové zeměpisné označení Saint-Saturnin

Kapitola I specifikace pro produkt LANGUEDOC byla doplněna tak, aby bylo růžové víno znovu zařazeno pod doplňkové zeměpisné označení pro červená vína „Saint-Saturnin“. Do specifikace byly doplněny zvláštní podmínky produkce, které upravují výrobu těchto růžových vín, jež podléhají přísnějším pravidlům než vína s označením „Languedoc“. Tato kritéria produkce již byla stanovena v rámci přechodných opatření. Týkají se odrůdové skladby, pravidel pro kombinaci odrůd, data zahájení produkce mladých vinic a výnosu, zákazu aktivního uhlí. Doplňuje se rovněž souvislost se zeměpisným původem, aby se specifikovala produkce růžových vín s doplňkovým zeměpisným označením Saint-Saturnin.

Specifikace se mění v těchto bodech kapitoly I:

v bodě V – Odrůdová skladba,

v bodě VIII – Výnosy – Zahájení produkce,

v bodě IX – Zpracování, výroba, zrání, balení a skladování,

v bodě X – Souvislost se zeměpisnou oblastí.

Tyto změny specifikace nemají vliv na jednotný dokument.

3.   Přechodná opatření

V kapitole I bodu XI specifikace – Přechodná opatření – pozbyla zastaralá opatření a opatření týkající se výroby růžových vín pod názvem „Saint-Saturnin“ platnosti, a proto byla zrušena. Tato opatření se týkají kritérií výnosu, pravidel pro kombinaci odrůd, maximální doby zrání a uvedení ke spotřebě, jakož i označování.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Languedoc

Coteaux du Languedoc

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   Popis vína

1.   Analytické vlastnosti

STRUČNÝ POPIS

Vína označení „Languedoc“ jsou tichá suchá vína, která se člení na červená, růžová a bílá.

Minimální přirozený obsah alkoholu vína je 11,5 %.

U červených vín s výjimkou vín, která mohou být označena jako „mladá“ (primeur) nebo „nová“ (nouveau), připravených k uvedení na trh jako rozlévaná nebo lahvová, činí obsah kyseliny jablečné nejvýše 0,4 g/l.

Obsah zkvasitelných cukrů (glukóza a fruktóza) u červených vín připravených k uvedení na trh jako rozlévaná nebo lahvová odpovídá těmto hodnotám:

Maximální obsah zkvasitelných cukrů:

Bílá vína, růžová vína, červená vína s minimálním přirozeným obsahem alkoholu vyšším než 14 %: 4 g/l

Červená vína s přirozeným obsahem alkoholu nejvýše 14 %: 3 g/l

Vína s označením „mladá“ nebo „nová“: 2 g/l

U nerozlévaných vín s označením „mladá“ nebo „nová“ je obsah těkavých kyselin nejvýše 10,2 meq/l.

Celkový obsah kyselin, obsah těkavých kyselin u jiných vín než mladých a celkový obsah oxidu siřičitého je stanoven v právních předpisech Společenství.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

13

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

2.   Organoleptické vlastnosti

STRUČNÝ POPIS

Červená vína, vždy vyrobená ze směsi několika odrůd révy, mají barvu střední až vysoké intenzity, škálu vůní od červeného a černého ovoce po kořeněné a pražené tóny a výraznou strukturu se zralými tříslovinami. Jejich potenciál uchovávání je v průměru 2 až 5 let, s výjimkou „mladých“ nebo „nových“ vín, která musí být spotřebována během měsíců následujících po jejich výrobě.

Růžová vína se vyrábějí ze směsi nejméně dvou odrůd révy, zejména Syrah N, Cinsaut N a Grenache N. Vína se vyrábějí přímým lisováním, krátkou macerací nebo tzv. krvácením (metoda Saignée), jejich barva je přirozeně lesklá. Mají komplexní aroma a lahodnou plnou chuť.

Bílá vína jsou rovněž suchá. Vyrábějí se kupáží. Mají nejčastěji světlou barvu, chuťovou plnost, která je pro vína z oblasti Languedoc typická, a vůni evokující exotické ovoce, citrusové plody, bílé květy nebo sušené ovoce.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Postupy vinifikace

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.   Zvláštní enologický postup

Výrobce může za určitých podmínek pro výrobu růžových vín používat k enologickým účelům aktivní uhlí nebo jeho směsi v přípravcích, a to výhradně u lisovaných moštů a vín v procesu kvašení v množství, které nemůže být vyšší než 20 % objemu růžových vín vyrobených dotyčným vinařem v rámci dané sklizně, a v dávce maximálně 30 g/hl u zpracovávaného objemu.

Kromě uvedeného ustanovení musí víno z hlediska enologických postupů splňovat povinnosti stanovené na úrovni EU a v zákoně o zemědělství.

2.   Pěstební postupy

Vinice mají minimální hustotu výsadby 4 000 kmínků na hektar. Spon mezi kmínky nemůže být větší než 2,5 m.

Plocha pro každý keř je maximálně 2,50 m2. Tato plocha se vypočítá vynásobením vzdáleností mezi řadami a odstupem mezi kmínky ve stejném řadu.

Řez se provádí před stádiem E, přičemž tři rozvinuté listy se nachází na dvou prvních očkách. Réva je prořezávána krátkým řezem, na čípek, s nejvíce 12 očky na kmínek; na každém čípku se ponechávají nejvýše dvě očka.

Odrůdu Syrah N je možné prořezávat jednoduchým Guyotovým řezem s nejvíce 10 očky na kmínek, z toho nanejvýš 6 očky na tažeň, a jedním nebo dvěma čípky s nejvíce jedním nebo dvěma očky.

V případě odrůdy Grenache N mohou být rostliny, kterým hrozí opadávání plodů, prořezávány s nejvíce 5 očky na tažeň.

V souladu s článkem D.645-5 zákona o zemědělství a o mořském rybolovu lze povolit zavlažování.

5.2.   Maximální výnosy

1.

Výnos u červených a růžových vín

60 hektolitrů na hektar

2.

Výnos u bílých vín

70 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

a)

– Sklizeň hroznů, vinifikace a výroba červených a růžových vín jsou prováděny na území těchto obcí:

v departementu Aude: Aigues-Vives, Ajac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouriège, Boutenac, Cabrespine, Campagne-sur-Aude, Camplong-d’Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Cassaignes, Castelnau-d’Aude, Castelreng, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caves, Cépie, Comigne, Conilhac-Corbières, Conilhac-de-la-Montagne, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Douzens, Duilhac-sous-Pyerepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Espéraza, Fa, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Festes-et-Saint-André, Feuilla, Fitou, Fleury-d’Aude, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Fraissé-des-Corbières, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ginestas, Gruissan, Homps, Les Ilhes, Jonquières, Labastide-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Lastours, Laure-Minervois, Leucate, Lézignan-Corbières, Limoux, Limousis, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Mayronnes, Maisons, Magrie, Malras, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Montazels, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moussoulens, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paraza, Pauligne, Paziols, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pezens, Pennautier, Pieusse, Pomas, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Pradelles-en-Val, Puichéric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade, Rouffiac-d’Aude, Roubia, Rouffiac-des-Corbières, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d’Aude, Saint-Couat-du-Razès, Sainte-Eulalie, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire-d’Aude, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sainte-Valière, Salles-d’Aude, Sallèles-Cabardès, Salsigne, La Serpent, Serres, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Treilles, Tuchan, Ventenac-Cabardès, Ventenac-Minervois, Vignevieille, Villanière, Villalier, Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villardonnel, Villarzel-Cabardès, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d’Aude, Villemoustaussou, Villeneuve-des-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls, Vinassan,

v departementu Gard: Aspères, Aujargues, Brouzet-lès-Quissac, La Cadière-et-Cambo, Calvisson, Cannes-et-Clairan, Carnas, Combas, Conqueyrac, Corconne, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Liouc, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Saint-Clément, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Mamert-du-Gard, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesq, Villevieille,

v departementu Hérault: Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Alignan-duVent, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Berlou, Béziers, Boisseron, Le Bosc , Boujan-sur-Libron, Brignac, Brissac, Cabrerolles, Cabrières, Campagne, Canet, Cassagnoles, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazevieille, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Claret, Clermont-l’Hérault, Combaillaux, Corneilhan, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Fontanès, Fontès, Fos, Fouzilhon, Fozières, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Liausson, Lieuran-Cabrières, La Livinière, Lodève, Lunel, Lunel-Viel, Magalas, Margon, Les Matelles, Mauguio, Mérifons, Minerve, Montagnac, Montarnaud, Montesquieu, Montbazin, Montblanc, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Neffiès, Nézignan-l’Evêque, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l’Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Pignan, Plaissan, Poujols, Poussan, Pouzolles, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Le Puech, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Chinian, Saint-Christol, Saint-Drézéry, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Saint-Sériès, Saint-Thibéry, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saturargues, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Servian, Siran, Soubès, Soumont, Sussargues, Le Triadou, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Valflaunès, Valmascle, Vendémian, Vendres, Vérargues, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeneuvette, Villeveyrac, Villespassans,

v departementu Pyrénées-Orientales: Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pene, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-Conflent, Espira-de-l’Agly, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-Conflent, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier;

b)

– Sklizeň hroznů, vinifikace, výroba a zrání bílých vín jsou prováděny na území obcí uvedených v souvislosti se sklizní hroznů, vinifikací a výrobou červených a růžových vín a dále na území těchto obcí departementu Hérault: Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Pinet, Pomerols.

7.   Hlavní moštová odrůda (moštové odrůdy)

Bourboulenc B – Doucillon blanc

Clairette B

Grenache N

Grenache blanc B

Lledoner pelut N

Marsanne B

Mourvèdre N – Monastrell

Piquepoul blanc B

Roussanne B

Syrah N – Shiraz

Tourbat B

Vermentino B – Rolle

8.   Popis souvislostí

Vinná réva se na svazích kopců nabízejících suchou a kamenitou půdu pěstuje od založení languedockého vinařství nepřetržitě.

Historický vývoj a vliv klášterů a opatství, hospodářská omezení související s výsadbou vinic na svazích a vývoj společnosti od římských dob vedly k různorodosti a zdokonalování produktů. V průběhu doby se tak začala vyrábět vína sladká, fortifikovaná, suchá, červená a bílá, rovněž se přistoupilo k produkci stolních hroznů, což vše vyžaduje dobrou zralost.

Na těchto svazích tedy postupně vznikla celá škála lokalit uznávaných pro kvalitu a originalitu své produkce.

Na slunečných stráních od městečka Collioure po brány Nîmes se pěstuje vinná réva již více než 2 000 let a kvalita a jedinečnost vín byla již mnohokrát potvrzena.

Vína z těchto svahů si za dobu své existence získala dobrou pověst, často spojovanou s jednotlivými opatstvími (Caunes-Minervois, Valmagne, Lagrasse, Fontfroide...). Vinice Svatý Saturnin a Cabrières založil společník svatého Benedikta Aniánského. Montpeyroux byl od 14. století ve vlastnictví biskupů z Montpellier, kteří zde sídlili a vyráběli proslulá vína. Totéž platí pro Saint-Aignan (Saint-Chinian), o kterém píše Jean Clavel v „Histoire et Avenir des vins en Languedoc“ (Historie a budoucnost vín v oblasti Languedoc) (nakladatelství Edition Privat – 1985).

V roce 1788 uvádí ve zprávě určené pro krále správce Ballainvillers toto: „Ve všech případech jde o vína s přívlastkem, která byla pod obecným názvem vína z Narbonne právem ceněna mimo provincii a království, mluvím zejména o vínech Lapalme, Leucate, Fitou...“

V roce 1816 upozorňuje A. Jullien v „Topographie de tous les vignobles connus“ (Topografie všech známých vinic) na specifičnost vín související s jejich původem, uvádí vinice nacházející se severně od Têt až po Espira-de-l’Agly a Rivesaltes a hovoří o vínech „Saint-Christol“, „Saint-Georges d’Orques“ nebo „Saint-Drézéry“: „vína mají příjemnou ryzí chuť, plné tělo, správný obsah alkoholu a po 5 až 6 letech zrání se z nich stávají vznešená vína...“

Pro dosažení specifičnosti vín související s jejich původem je pozemková oblast určená ke sklizni hroznů vymezena pozemky s půdou dobře propustnou pro kořenový systém, schopnou zajistit mírný a pravidelný přísun vláhy pro rostlinu, aby dokázala odolávat horkému suchému letnímu podnebí. Pozemky oblasti mají příznivé umístění, nacházejí se mezi úrovní moře a nadmořskou výškou 400 metrů.

Patří sem především pozemky umístěné na svazích kopců, v blízkosti moře nebo na strmých svazích podhorské oblasti, jež jsou někdy terasovitě upravené.

Plocha této přesně vymezené oblasti představuje méně než třetinu celkové plochy vinic regionu a vyrábí se zde méně než 15 % objemů vyrobených v regionu.

Výběr odrůd hroznů a místa jejich vysazování podmiňují klimatické podmínky a povaha půdy. Odrůdy mají poměrně dlouhý vegetativní cyklus, dostatečnou odolnost vůči suchu a teplu a vyhovují jim vysoké teploty. Kontrola produkce, která se odrazila ve stanovení omezených výnosů, zajišťuje dobrou zralost révy při sklizni před podzimními dešti a přítomnost větrů přispívá k zachování hygienické kvality hroznů.

Specifické teplé a suché středomořské podnebí zaručuje přítomnost zralých tříslovin v červených vínech a charakteristickou plnost růžových a bílých vín.

Nezbytná obnova velké části vinic na svazích po druhé světové válce posílila využívání tradičních odrůd. S touto obnovou jsou spojeny počátky kolektivního postupu spočívajícího v rekonstrukci historického vinařství, na které se podílely jak vinařská družstva, tak nezávislí pěstitelé seskupení do odborů.

Zavedení mechanizace a rozvoj v pěstování dlouhé révy, jako je odrůda Syrah N, která se musí povinně vyvazovat, vedly ke zdokonalení zemědělských postupů. Plochy vinic, které se dříve vysazovaly do čtverce a na nichž nebylo nutné vyvazování, byly nejčastěji nahrazeny pozemky s rozestupem mezi řadami nanejvýše 2,50 metru, s minimální hustotou výsadby 4 000 rostlin na hektar. Způsob řezu se však v podstatě zachoval, měl by být krátký a měl by ve všech případech ponechávat omezený počet oček na kmínek.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Označování

Právní rámec:

vnitrostátní právní předpisy

Typ další podmínky:

další ustanovení týkající se označování

Popis podmínky:

Název chráněného označení původu „Languedoc“, který lze doplnit poznámkou „mladé“ nebo „nové“, se povinně uvádí s uvedením ročníku.

Vína s chráněným označením původu „Languedoc“, též s doplňkovým zeměpisným označením „Cabrières“, „Grés de Montpellier“, „La Méjanelle“, „Montpeyroux“, „Pézenas“, „Quatourze“, „Saint-Christol“, „Saint-Drézéry“, „Saint-Georges-d’Orques“, „Saint-Saturnin“, „Sommières“, které je uvedeno pod uvedeným označením původu, nelze po sklizni deklarovat, nabízet veřejnosti, dodávat, uvádět do prodeje nebo prodávat, aniž by v průvodních dokladech, prohlášení o zásobách, oznámeních, prospektech, štítcích, fakturách, veškerých nádobách nebylo uvedeno výše uvedené chráněné označení původu, v případě potřeby i s doplňkovým zeměpisným označením.

Oblast v bezprostřední blízkosti

Právní rámec:

vnitrostátní právní předpisy

Typ další podmínky:

odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínky:

Oblast v bezprostřední blízkosti, vymezená odchylkou pro vinifikaci a výrobu vín, tvoří území těchto obcí:

v departementu Aude: Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brenac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l’Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d’Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granes, Greffeil, Labastide-Esparbairenque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malves-en-Minervois, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d’Aude, Raissac-sur-Lampy, La Redorte, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefère, Roquefort-des-Corbières, Routier, Rouvenac, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d’Aude, Salza, Soulatge, Terroles, Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-Cabardès-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande,

v departementu Gard: Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissières, Bouillargues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congénies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Générac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Come-et-Maruéjols, Saint-Dionizy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Théodorit, Sauve, Sumène, Uchaud, Vergèze,

v departementu Hérault: Abeilhan, Agde, Agonès, Les Aires, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bédarieux, Bélarga, Bessan, Boisset, La Boissière, Bouzigues, Brenas, Buzignargues, Campagnan, Candillargues, Capestang, Cazilhac, Cazouls-d’Hérault, Celles, Cers, Clapiers, Colombiers, Coulobres, Le Crès, Le Cros, Dio-et-Valquières, Espondeilhan, Fabrègues, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Frontignan, Galargues, Ganges, Gigean, Gorniès, Grabels, La Grande-Motte, Hérépian, Jacou, Lansargues, Laroque, Lattes, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Loupian, Lunas, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Maureilhan, Mireval, Mons, Montady, Montaud, Montels, Montferrier-sur-Lez, Mudaison, Notre-Dame-de-Londres, Olargues, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Pérols, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Poilhes, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Pouzols, Puilacher, Puimisson, Puissalicon, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Etienne-d’Albagnan, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l’Héras, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Just, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Salasc, Saussan, Saussines, Sète, Teyran, Thézan-lès-Béziers, Tourbes, Tressan, Usclas-d’Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valergues, Valras-Plage, Valros, Vélieux, Vendargues, Vias, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Béziers, Villetelle, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort,

v departementu Pyrénées-Orientales: L’Albère, Alenya, Arles-sur-Tech, Baillestavy, Le Barcarès, Bompas, Boule-d’Amont, Calmeilles, Campoussy, Casefabre, Clara, Eus, Fenouillet, Glorianes, Los Masos, Molitg-les-Bains, Montbolo, Mosset, Le Perthus, Prunet-et-Belpuig, Rabouillet, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Saint-Marsal, Taurinya, Théza, Torreilles, Valmanya, Villelongue-de-la-Salanque, Vira.

Odkaz na specifikaci produktu

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7e46f9d3-55a7-4fed-a312-52a267e4f576


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/46


Oznámení podnikům, které mají v roce 2023 v úmyslu dovážet nebo vyvážet regulované látky poškozující ozonovou vrstvu do Evropské unie nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v úmyslu v roce 2023 vyrábět nebo dovážet tyto látky pro základní laboratorní a analytické použití

(2022/C 104/14)

1.   

Toto oznámení je určeno podnikům, jichž se týká nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1) (dále jen „nařízení“), a které mají v úmyslu v roce 2023:

a)

do Evropské unie dovážet nebo z ní vyvážet látky uvedené v příloze I nařízení nebo

b)

v Evropské unii vyrábět nebo do ní dovážet tyto látky pro základní laboratorní a analytické použití.

Protokol o Irsku/Severním Irsku (2) stanoví, že nařízení (ES) č. 1005/2009 se použije na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. To znamená, že odkazy na Evropskou unii v tomto oznámení je nutno vykládat tak, že zahrnují Severní Irsko.

2.   

Jedná se o tyto skupiny látek:

skupina I

:

chlorfluoruhlovodíky (CFC) 11, 12, 113, 114 nebo 115

skupina II

:

jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky

skupina III

:

halon 1211, 1301 nebo 2402

skupina IV

:

tetrachlormethan

skupina V

:

1,1,1-trichlorethan

skupina VI

:

methylbromid

skupina VII

:

hydrobromfluoruhlovodíky

skupina VIII

:

hydrochlorfluoruhlovodíky

skupina IX

:

bromchlormethan

3.   

Pro každý dovoz nebo vývoz regulovaných látek (3) je nutná licence Komise, kromě případů tranzitu, dočasného uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo režimu svobodného pásma podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) (4), které netrvají déle než 45 dní. Pro jakoukoli výrobu regulovaných látek pro základní laboratorní a analytické účely je nutné předchozí povolení.

4.   

Tyto činnosti podléhají rovněž množstevním limitům:

a)

výroba a dovoz pro laboratorní a analytická použití;

b)

dovoz za účelem propuštění do volného oběhu v Evropské unii pro kritická použití (halony);

c)

dovoz za účelem propuštění do volného oběhu v Evropské unii pro použití jako vstupní suroviny;

d)

dovoz za účelem propuštění do volného oběhu v Evropské unii pro použití jako technologické činidlo.

Komise přiděluje kvóty pro látky uvedené v písmenech a), b), c) a d). Kvóty se stanoví na základě žádostí o kvótu a:

v souladu s čl. 10 odst. 6 nařízení a v případě písmene a) výše s nařízením Komise (EU) č. 537/2011 (5) a

v souladu s článkem 16 nařízení v případech uvedených v písmenech b), c) a d) výše.

Pro činnosti uvedené v odstavci 4

5.

Každý podnik, který chce v roce 2023 dovážet nebo vyrábět regulované látky pro základní laboratorní a analytická použití nebo dovážet regulované látky pro kritická použití (halony), k použití jako vstupní suroviny nebo technologická činidla, se musí řídit postupem popsaným v odstavcích 6 až 9.

6.

Podnik, který nebyl dosud zapsán v systému udělování licencí pro látky poškozující ozonovou vrstvu (https://webgate.ec.europa.eu/ods2), tak musí učinit nejpozději před 23. květnem 2022.

7.

Podnik musí vyplnit a předložit formulář žádosti o kvótu, který je k dispozici na internetu v systému udělování licencí pro látky poškozující ozonovou vrstvu.

Formulář žádosti o kvótu bude k dispozici na internetu v systému udělování licencí pro látky poškozující ozonovou vrstvu, a sice od 23. května 2022.

8.

Komise bude považovat za platné pouze řádně vyplněné formuláře žádosti o kvótu, které neobsahují chyby a které obdrží do 23. června 2022.

Podniky by měly předkládat formuláře žádosti o kvótu co nejdříve a s dostatečným předstihem před termínem, aby bylo možné ještě před termínem provést případné opravy a předložit opravené žádosti.

9.

Předložení formuláře žádosti o kvótu samo o sobě neopravňuje k výrobě nebo dovozu regulovaných látek pro základní laboratorní a analytická použití nebo k dovozu regulovaných látek pro kritická použití (halony), k použití jako vstupní suroviny nebo pro použití jako technologické činidlo. Dříve než se tento dovoz nebo výroba v roce 2023 uskuteční, musí podniky požádat o licenci prostřednictvím formuláře žádosti o licenci, který je k dispozici na internetu v systému udělování licencí pro látky poškozující ozonovou vrstvu.

Pro dovoz pro použití jiná než ta, která jsou uvedena v odstavci 4, a pro vývoz

10.

Každý podnik, který chce v roce 2023 vyvážet regulované látky nebo dovážet regulované látky pro účely jiné než ty, které jsou uvedeny v odstavci 4, se musí řídit postupem popsaným v odstavcích 11 a 12.

11.

Podniky, které nebyly dosud zapsány v systému udělování licencí pro látky poškozující ozonovou vrstvu, se musí co nejdříve zapsat.

12.

Dříve než se dovoz pro použití jiná než ta, která jsou uvedena v odstavci 4, nebo vývoz v roce 2023 uskuteční, musí podniky požádat o licenci prostřednictvím formuláře žádosti o licenci, který je k dispozici na internetu v systému udělování licencí pro látky poškozující ozonovou vrstvu.

(1)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s 1.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1

(3)  Upozornění: povolen je pouze dovoz nebo vývoz, na který se nevztahuje obecný zákaz dovozu a vývozu podle článků 15 a 17.

(4)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 537/2011 ze dne 1. června 2011 o mechanismu pro přidělování množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 147, 2.6.2011, s. 4).