ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 467

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 64
19. listopadu 2021


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2021/C 467/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10024 – Blackstone / Winoa) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2021/C 467/02

Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/932/SZBP, prováděným prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/2016, a nařízením Rady (EU) č. 1352/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2021/2015, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

2

2021/C 467/03

Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/932/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

4

 

Evropská komise

2021/C 467/04

Směnné kurzy vůči euru — 18. listopadu 2021

5


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2021/C 467/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

6

2021/C 467/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

8

2021/C 467/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10528 – ADVENT / EURAZEO / PROTEL) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

10

2021/C 467/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10350 – MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY) ( 1 )

12

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2021/C 467/09

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

13

2021/C 467/10

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku s názvem v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

19

2021/C 467/11

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikaci výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

25


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

19.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.10024 – Blackstone / Winoa)

(Text s významem pro EHP)

(2021/C 467/01)

Dne 9. února 2021 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32021M10024. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

19.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/2


Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/932/SZBP, prováděným prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/2016, a nařízením Rady (EU) č. 1352/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2021/2015, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

(2021/C 467/02)

Osobám, které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP (1), prováděného prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/2016 (2), a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) 2021/2015 (4), o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu, se dávají na vědomí níže uvedené informace.

Dne 9. listopadu 2021 doplnil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, tři osoby.

Dotčené osoby mohou výboru OSN zřízenému podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) kdykoli předložit žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na seznam OSN bylo znovu zváženo. Žádost se zasílá na tuto adresu:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

United States of America

Tel. +1 9173679448

Fax +1 9173670460

E-mail: delisting@un.org

Další informace jsou uvedeny na internetové stránce http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

V návaznosti na rozhodnutí OSN Rada Evropské unie rozhodla, že osoby určené Organizací spojených národů by měly být zařazeny na seznamy osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP, prováděném prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/2016, a v nařízení Rady (EU) č. 1352/2014, prováděném prováděcím nařízením (EU) 2021/2015. Důvody pro zařazení dotčených osob na seznamy jsou uvedeny v příslušných položkách v příloze rozhodnutí a v příloze I nařízení.

Dotčené osoby se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II nařízení Rady (EU) č. 1352/2014, o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 4 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby mohou zaslat Radě žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotčené osoby se rovněž upozorňují, že mají možnost napadnout rozhodnutí Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 147.

(2)  Úř. věst. L 410 I, 18.11.2021, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 60.

(4)  Úř. věst. L 410 I, 18.11.2021, s. 1.


19.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/4


Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/932/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

(2021/C 467/03)

Subjektům údajů se v souladu s článkem 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1) poskytují tyto informace:

Právním základem tohoto zpracování údajů je rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP (2), prováděné prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/2016 (3), a nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 (4), prováděné prováděcím nařízením Rady (EU) 2021/2015 (5), o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu.

Správcem tohoto zpracování údajů je oddělení RELEX.1.C generálního ředitelství pro zahraniční věci, rozšíření a civilní ochranu – RELEX generálního sekretariátu Rady (GSR), které lze kontaktovat na této adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Pověřence pro ochranu osobních údajů v generálním sekretariátu Rady lze kontaktovat na této adrese:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Účelem zpracování údajů je sestavit a aktualizovat seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření v souladu s rozhodnutím Rady 2014/932/SZBP, prováděným prováděcím rozhodnutím (SZBP) 2021/2016, a s nařízením (EU) č. 1352/2014, prováděným prováděcím nařízením (EU) č. 2021/2015.

Subjekty údajů jsou fyzické osoby, které splňují kritéria pro zařazení na seznam stanovená rozhodnutím 2014/932/SZBP a nařízením (EU) č. 1352/2014.

Mezi shromažďované osobní údaje patří údaje nezbytné ke správné identifikaci dotčené osoby, odůvodnění a veškeré další související údaje.

Shromažďované osobní údaje mohou být v případě potřeby sdíleny s Evropskou službou pro vnější činnost a s Komisí.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od data, kdy byl subjekt údajů vyňat ze seznamu osob, na něž se vztahují omezující opatření, nebo od data, kdy skončí platnost opatření, nebo po dobu trvání soudního řízení, jestliže již bylo zahájeno.

Aniž jsou dotčeny jakékoli opravné prostředky soudní, správní nebo mimosoudní povahy, subjekty údajů mohou podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 147.

(3)  Úř. věst. L 410 I, 18.11.2021, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 60.

(5)  Úř. věst. L 410 I, 18.11.2021, s. 1.


Evropská komise

19.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/5


Směnné kurzy vůči euru (1)

18. listopadu 2021

(2021/C 467/04)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1345

JPY

japonský jen

129,58

DKK

dánská koruna

7,4362

GBP

britská libra

0,84173

SEK

švédská koruna

10,0555

CHF

švýcarský frank

1,0511

ISK

islandská koruna

148,80

NOK

norská koruna

9,9523

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,230

HUF

maďarský forint

363,69

PLN

polský zlotý

4,6565

RON

rumunský lei

4,9497

TRY

turecká lira

12,5522

AUD

australský dolar

1,5580

CAD

kanadský dolar

1,4295

HKD

hongkongský dolar

8,8366

NZD

novozélandský dolar

1,6106

SGD

singapurský dolar

1,5408

KRW

jihokorejský won

1 342,26

ZAR

jihoafrický rand

17,7211

CNY

čínský juan

7,2419

HRK

chorvatská kuna

7,5120

IDR

indonéská rupie

16 138,10

MYR

malajsijský ringgit

4,7439

PHP

filipínské peso

57,099

RUB

ruský rubl

82,8200

THB

thajský baht

37,030

BRL

brazilský real

6,2839

MXN

mexické peso

23,5605

INR

indická rupie

84,2180


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

19.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/6


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2021/C 467/05)

1.   

Komise dne 11. listopadu 2021 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

Compagnie Générale de Location d’Equipements S.A. („CGL“, Francie), kontrolovaného podnikem Société Générale, S.A. („Société Générale“, Francie),

Hyundai Capital Services Inc. („HCS“, Jižní Korea), kontrolovaného podnikem Hyundai Motor Company (Jižní Korea),

Sefia SAS (dále jen „společný podnik“, Francie), kontrolovaného podnikem Société Générale (Francie).

Podniky Société Générale a Hyundai Motor Company získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad společným podnikem.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku CGL: úvěrová instituce, která působí v oblasti financování kapitálových statků (automobilů, plavidel, pojízdných příbytků), konsolidace spotřebitelských úvěrů nebo úvěrů na nemovitosti a financování zásob partnerských dodavatelů zboží. Je součástí skupiny Société Générale, francouzské skupiny finančních služeb působící v několika členských státech EHP,

podniku HCS: divize finančních služeb podniku Hyundai Motor Company,

společného podniku: nabídka finančních řešení týkající se automobilů, např. úvěry a leasing, jakož i související služby, např. distribuce pojištění.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


19.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/8


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2021/C 467/06)

1.   

Komise dne 12. listopadu 2021 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

Cogenio (Itálie), patřící do skupiny M&G,

Avio (Itálie),

Termica Colleferro (Itálie).

Podniky Cogenio a Avio získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování společnou kontrolu nad celým podnikem Termica Colleferro.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Cogenio: působí v oblasti projektování zařízení a služeb souvisejících s výrobou, distribucí a využíváním elektrické energie, vytápění, parních a chladicích systémů a systémů zlepšujících účinnost energetiky. Rozvíjí projekty energetické účinnosti pro italské obchodní a průmyslové skupiny prostřednictvím projektů kombinované výroby tepla a elektřiny, kombinované výroby elektřiny, tepla a chladu, jakož i fotovoltaiky a ukládání energie,

podniku Avio: působí v leteckém a kosmickém průmyslu. Vyvíjí a prodává odpalovací systémy a taktické rakety a působí v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů a zařízení pro kosmické aplikace,

podniku Termica Colleferro: působí v odvětví energetiky, konkrétně v oblasti výroby elektrické a tepelné energie. Vlastní a provozuje zařízení kombinované výroby tepla a elektřiny v Itálii.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


19.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/10


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10528 – ADVENT / EURAZEO / PROTEL)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2021/C 467/07)

1.   

Komise dne 12. listopadu 2021 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

Advent International Corporation („Advent“, USA);

Eurazeo SE („Eurazeo“, Francie) a

Protel hotelsoftware GmbH („Protel“, Německo).

Podniky Advent a Eurazeo získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad celým podnikem Protel.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Advent: investor soukromého kapitálu se zaměřením na: i) nabývání majetkových podílů (kontrolních i nekontrolních) ve společnostech, kde by podle jeho názoru kapitálová injekce zlepšila vyhlídky na budoucí růst, a ii) správu investičních fondů. Jako investor soukromého kapitálu, působí Advent v různých odvětvích, mj. v odvětví průmyslu, maloobchodu, sdělovacích prostředků, komunikací, informačních technologií, internetu, zdravotní péče a léčiv,

podniku Eurazeo: kótovaná investiční společnost s portfoliem diverzifikovaných aktiv v hodnotě několika miliard eur. Jejím účelem je detekovat, urychlovat a posilovat potenciální transformace společností všech velikostí, do kterých investuje. Má tři hlavní činnosti: soukromý kapitál, soukromý dluh a nemovitosti,

podniku Protel: poskytovatele softwaru pro systém správy budov (hotelů) se sídlem v německém Dortmundu.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10528 – ADVENT / EURAZEO / PROTEL

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


19.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/12


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10350 – MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY)

(Text s významem pro EHP)

(2021/C 467/08)

1.   

Komise dne 18. října 2021 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Mondelēz International, Inc. („Mondelēz“, USA),

Chipita Industrial and Commercial Company S.A. („Chipita“, Řecko).

Podnik Mondelēz získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Chipita.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Mondelēz: globální společnost nabízející občerstvení, mezi jejíž produkty patří sušenky, čokoláda, žvýkačky a sladkosti, sýry a práškové nápoje. Mondelēz své produkty vyrábí a uvádí na trh v mezinárodním měřítku,

podniku Chipita: nadnárodní výrobce značkových balených croissantů a dalších produktů občerstvení, z většiny pekařských výrobků.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10350 – MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


JINÉ AKTY

Evropská komise

19.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/13


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2021/C 467/09)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY, KTERÝM SE MĚNÍ JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Uhlen Roth Lay“

PDO-DE-02083-AM02

Datum oznámení: 16. 9. 2021

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

Popis vína / vinařských produktů

Nařízením (EU) 2017/2393 se změnila příloha VII část II bod 1 písm. c druhá odrážka nařízení (EU) č. 1308/2013. Ustanovení, že horní mez pro celkový obsah alkoholu může překročit 15 % objemových u vín s chráněným označením původu vyrobených bez obohacení nebo s obohacením postupy částečného zahuštění uvedenými v příloze VIII části I oddíle B bodě 1, bylo doplněno o formulaci: „pokud specifikace produktu v technické dokumentaci dotyčného chráněného označení původu tuto možnost dovoluje;“. Bylo nezbytné, aby byla specifikace produktu odpovídajícím způsobem doplněna.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Uhlen Roth Lay

2.   Druh zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

5.

Jakostní šumivé víno

4.   Popis vína (vín)

1.   Jakostní víno

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Roth Lay dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Roth Lay jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu. Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic, které se často vyznačují chladnou kovovou, ale decentní ostrostí vytvářející na patře jemný aristokratický pocit. Ve většině případů mají vína jen málo vůní ze světa známých ovocných aromat. Někdy je to náznak zralých podzimních jablek, jindy je patrná jemná vůně fialek v kombinaci s lékořicí.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

2.   Víno s přívlastkem (Prädikatswein) (výběr z hroznů – Auslese)

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Roth Lay dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Roth Lay jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu. Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic, které se často vyznačují chladnou kovovou, ale decentní ostrostí vytvářející na patře jemný aristokratický pocit. Ve většině případů mají vína jen málo vůní ze světa známých ovocných aromat. Někdy je to náznak zralých podzimních jablek, jindy je patrná jemná vůně fialek v kombinaci s lékořicí. Výše uvedenou škálu vůní a chutí doplňuje v případě výběrů z hroznů (Auslese) delikátní sladkost.

Celkový obsah alkoholu může být vyšší než 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

3.   Víno s přívlastkem (Prädikatswein) (výběr z bobulí – Beerenauslese, výběr ze suchých bobulí – Trockenbeerenauslese a ledové víno – Eiswein)

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Roth Lay dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Roth Lay jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu. Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic, které se často vyznačují chladnou kovovou, ale decentní ostrostí vytvářející na patře jemný aristokratický pocit. Ve většině případů mají vína jen málo vůní ze světa známých ovocných aromat. Někdy je to náznak zralých podzimních jablek, jindy je patrná jemná vůně fialek v kombinaci s lékořicí. Výše uvedenou škálu vůní a chutí doplňuje v případě výběrů z hroznů (Auslese) delikátní sladkost a v případě výběrů z bobulí (Beerenauslese) krémovitější sladkost případně s medovými tóny. Tyto aspekty chuti vína jsou ještě výraznější v případě výběrů ze suchých bobulí (Trockenbeerenauslese). V případě ledových vín (Eiswein) zahrnuje výše uvedená škála vůní a chutí pikantní kyselinku.

Celkový obsah alkoholu může být vyšší než 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

4.   Jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.)

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Roth Lay dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Roth Lay jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu. Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic, které se často vyznačují chladnou kovovou, ale decentní ostrostí vytvářející na patře jemný aristokratický pocit. Ve většině případů mají vína jen málo vůní ze světa známých ovocných aromat. Někdy je to náznak zralých podzimních jablek, jindy je patrná jemná vůně fialek v kombinaci s lékořicí. V případě jakostních šumivých vín z vymezených oblastí (Sekt b.A.) popsanou škálu vůní a chutí vín s přívlastkem (Prädikatswein) zesiluje a zvýrazňuje oxid uhličitý, který při výrobě šumivého vína vzniká.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

13,5

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

11,5

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.   Relevantní omezení vztahující se na výrobu vín

Není povoleno následující: sorban draselný, lysozym, dimethyldikarbonát, elektrodialýza, dealkoholizace, katex, koncentrace (kryokoncentrace, osmóza, kolona s rotujícími talíři), přislazování, použití kousků dubového dřeva nebo přípravků z dubového dřeva.

2.   Jakostní víno

Zvláštní enologický postup

Minimálně 88 °Oechsle nebo maximální celková kyselost (vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr) = 7,5 g/l

Do 100 °Oechsle a alkoholizovaná vína: maximální obsah zbytkového cukru = „polosuché“ podle zákona o víně.

Více než 100 °Oechsle: maximální obsah zbytkového cukru = hmotnost moštu/3.

3.   Víno s přívlastkem (Prädikatswein), s doplňujícím označením: výběr z hroznů (Auslese), výběr z bobulí (Beerenauslese), výběr ze suchých bobulí (Trockenbeerenauslese), ledové víno (Eiswein)

Zvláštní enologický postup

Výběr z hroznů (Auslese): minimálně 105 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 90 g/l

Výběr z bobulí (Beerenauslese): minimálně 130 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 150 g/l

Výběr ze suchých bobulí (Trockenbeerenauslese): minimálně 180 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 180 g/l

Ledové víno (Eiswein): minimálně 130 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 150 g/l

4.   Jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.)

 

Zvláštní enologický postup

 

tradiční kvašení v lahvích

5.2.   Maximální výnosy

70 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Uhlen Roth Lay je součástí CHOP „Mosel“ s registračním číslem GU Mosel PDO-DE-A1270.

Vinice Uhlen Roth Lay se nacházejí v oblastech Kobern a Winningen venkovského okresu Mayen-Koblenz ve spolkové zemi Porýní-Falc. Tato část pozemků Uhlen, pojmenovaná po nejvyšším bodě lesa nad vinicemi a po načervenalých skalách, je od nepaměti známa jako „Uhlen Roth Lay“. Oblast začíná prvními vinicemi směrem po proudu řeky v údolí Belltal – pozemky č. 262/54 a č. 156/53 – a končí směrem po proudu těmito pozemky: č. 6/1, č. 117/1 a č. 2394/3.

Produkty nesoucí chráněné označení původu „Uhlen Roth Lay“ mohou být vyráběny v oblasti s registrovaným CHOP „Mosel“ (registrační číslo GU Mosel PDO-DE-A1270). Vymezená oblast se nachází v oblasti s CHOP „Mosel“.

Pozemky Uhlen Roth Lay se rozkládají na ploše 15,97 ha.

7.   Hlavní moštové odrůdy

Weißer Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

8.   Popis souvislostí

Vinice Uhlen Roth Lay jsou součástí terasovité krajiny na dolním toku Mosely. Terasy Uhlen Roth Lay jsou tradičně orientovány na jih a nacházejí se v nadmořské výšce zhruba 75 až 210 m nad mořem. Podle očekávání u takto nízké nadmořské výšky byla průměrná teplota za posledních pět let poměrně vysoká – 11,6 °C. Nízký úhrn srážek (přibližně 620 mm) a vysoký počet hodin slunečního svitu (1 922) vytvářejí mikroklima, které se značně liší od jiných oblastí s CHOP „Mosel“ a jsou odpovědné za zvláštní zralost hroznů (vysoký potenciální objemový obsah alkoholu s nízkou kyselostí a bohaté na fenoly). Vína jsou považována za velmi výrazná a s velmi plnou chutí. Zvláštní geologické podmínky oblasti Uhlen Roth Lay napomáhají dosahování fyziologické zralosti hroznů a vytvářejí osobitou chuť vína, které se zde pěstuje. V rámci geologické časové stupnice spadá Uhlen Roth Lay do devonského systému, do oddělení spodního devonu. Podle dalšího členění tvoří oblast sedimenty z podstupně Oberems/Lahnstein a konkrétně pak Emsquarzit (křemenec) a starší část vrstev Hohenrhein. Hornina má vysoký obsah hořčíku, hliníku a zejména železa. Některé horniny sestávají z 8 % z oxidů železa, které jsou mezi zrnky písku uzavřeny v kuličkách o velikosti pouhých 0,25 mm. Jednotlivá zrnka písku jsou spojena kyselinou křemičitou, proto je hornina tak tvrdá. Výsledná zvětralá kamenitá půda představuje regosol tvořený různými břidlicemi, většinou siltovými a pískovitými. Hodnota pH půdy je nižší než v sousedních oblastech s CHOP (zhruba 6,0 oproti 7,5 v sousedních oblastech). Skutečnost, že půda obsahuje relativně málo částic jílu, ale má vysoký podíl kamene (více než 50 %), znamená, že je dobře provzdušněná až do spodních vrstev. Tato skutečnost v kombinaci se specifickou mikroflórou a mikrofaunou znamená, že vína z tohoto regionu mají značně odlišné organoleptické vlastnosti oproti vínům produkovaným v sousedních oblastech s CHOP. Mnoho vín Uhlen Roth Lay má velmi aristokraticky jemný charakter. Mladé víno, ačkoli je obvykle velmi uzavřené, má velký potenciál k delšímu zrání. Lidský vliv vychází z vinařské tradice, která sahá tisíce let nazpět. Umění pěstovat vinnou révu na terasách podpíraných suchými kamennými zídkami lze vysledovat do římského období. V roce 380 př. n. l. popsal římský básník Ausonius takovéto konstrukce jako „amfiteátry“. Pěstování dokládá i nález římských mincí na terasách, které byly pravděpodobně zamýšleny jako oběť. Vinná réva se v této oblasti pěstuje doposud, přičemž v průběhu staletí se kvalita produkce neustále zlepšovala díky novým způsobům vedení (keř, na kůlech nebo drátěných rámech) a šlechtěním nových odrůd (od počátku 19. století se jedná o odrůdu Riesling). V posledních desetiletích roste povědomí o životním prostředí, a proto se stále méně používají vysoce rozpustná minerální hnojiva. Následkem toho se do půdy vrací přirozená mikroflóra a mikrofauna, čímž se zvyšuje absorpce živin a stále více probíhají procesy výměny kationtů v důsledku začlenění složitých molekul, které symbioticky reagují s mikroby na kořenovém vlášení. Tyto mikroby lze využít jako přenašeče mezi specifickými organickými látkami a minerály obsaženými v půdě, čímž se umocňuje jedinečná chuť vína.

Výše uvedené souvislosti se stejnou měrou vztahují i na jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Doplňující požadavky na označování

Popis podmínek:

Informace, které mají být uvedeny na etiketách a obalu, jsou definovány v platných právních a správních předpisech Evropské unie, Spolkové republiky Německo a spolkové země Porýní-Falc. Před tím, než je možné použít na etiketě vína tradiční výrazy související s tímto označením původu, musí být víno podrobeno úřední kontrole. Pouze vína, která v rámci této úřední kontroly splňují zvláštní požadavky, obdrží úřední kontrolní číslo (tzv. číslo AP) sestávající z několika číslic, které označují kontrolní subjekt, číslo zemědělského podniku, počet vín předložených ke kontrole a rok, v němž byla vína předložena nebo kdy bylo kontrolní číslo vydáno. Kontrolní číslo musí být uvedeno na etiketě. Tradiční výrazy „Qualitätswein“, „Prädikatswein“, „Sekt b.A.“ jsou spojeny s označením původu a mohou nahradit označení CHOP.

Odkaz na specifikaci výrobku

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


19.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/19


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku s názvem v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2021/C 467/10)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY, KTERÝM SE MĚNÍ JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Uhlen Laubach“

PDO-DE-02082-AM02

Datum oznámení: 16. 9. 2021

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

Popis vína/ výrobku z révy vinné

NAŘÍZENÍM (EU) 2017/2393 byla změněna příloha VII část II písm. c) bod 1 druhá odrážka nařízení (EU) č. 1308/2013. Ustanovení, že maximální celkový obsah alkoholu u vína s chráněným označením původu získaného bez obohacení nebo výhradně obohaceného postupem částečného zahuštění v souladu s přílohou VIII částí I oddílem B odstavcem 1 může překročit 15 % objemových, se doplňuje takto: „,pokud to umožňuje specifikace produktu v technické dokumentaci pro dotyčné chráněné označení původu;“. Bylo nezbytné, aby specifikace produktu byla odpovídajícím způsobem doplněna.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Uhlen Laubach

2.   Druh zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

5.

Jakostní šumivé víno

4.   Popis vína (vín)

1.   Jakostní víno

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Laubach dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Laubach jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu. Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic. Šedá břidlice z Laubachu je pro svůj obsah vápence (25 až 45 %) jednou z nejvíce vápenatých hornin v oblasti Mosely. Proto aroma vín, která zde dozrávají, často evokuje chladný kouř a lískové oříšky a jeho chuť je obecně plnější a měkká. Chuť je teplá sametová a u mnohých vín fascinuje svojí plností a hloubkou. Vína jsou krémovitá a všeobecně je lze pít po velmi krátké době zrání.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

2.   Víno s přívlastkem (Prädikatswein), s doplňujícím označením: výběr z hroznů (Auslese)

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Laubach dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Laubach jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu. Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic. Šedá břidlice z Laubachu je pro svůj obsah vápence (25 až 45 %) jednou z nejvíce vápenatých hornin v oblasti Mosely. Proto aroma vín, která zde dozrávají, často evokuje chladný kouř a lískové oříšky a jeho chuť je obecně plnější a měkká. Chuť je teplá sametová a u mnohých vín fascinuje svojí plností a hloubkou. Vína jsou krémovitá a všeobecně je lze pít po velmi krátké době zrání.

Výše uvedenou škálu vůní a chutí doplňuje v případě výběrů z hroznů (Auslese) delikátní sladkost a v případě výběrů z bobulí (Beerenauslese) krémovitější sladkost případně s medovými tóny. Tyto aspekty chuti vína jsou ještě výraznější v případě výběrů ze suchých bobulí (Trockenbeerenauslese). V případě ledových vín (Eiswein) zahrnuje výše uvedená škála vůní a chutí pikantní kyselinku.

Celkový obsah alkoholu může být vyšší než 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

3.   Víno s přívlastkem (Prädikatswein), s doplňujícím označením: výběr z bobulí (Beerenauslese), výběr ze suchých bobulí (Trockenbeerenauslese) nebo ledové víno (Eiswein)

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Laubach dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Laubach jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu. Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic. Šedá břidlice z Laubachu je pro svůj obsah vápence (25 až 45 %) jednou z nejvíce vápenatých hornin v oblasti Mosely. Proto aroma vín, která zde dozrávají, často evokuje chladný kouř a lískové oříšky a jeho chuť je obecně plnější a měkká. Chuť je teplá sametová a u mnohých vín fascinuje svojí plností a hloubkou. Vína jsou krémovitá a všeobecně je lze pít po velmi krátké době zrání.

Výše uvedenou škálu vůní a chutí doplňuje v případě výběrů z hroznů (Auslese) delikátní sladkost a v případě výběrů z bobulí (Beerenauslese) krémovitější sladkost případně s medovými tóny. Tyto aspekty chuti vína jsou ještě výraznější v případě výběrů ze suchých bobulí (Trockenbeerenauslese). V případě ledových vín (Eiswein) zahrnuje výše uvedená škála vůní a chutí pikantní kyselinku.

Celkový obsah alkoholu může být vyšší než 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

4.   Jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.)

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Laubach dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Laubach jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu. Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic. Šedá břidlice z Laubachu je pro svůj obsah vápence (25 až 45 %) jednou z nejvíce vápenatých hornin v oblasti Mosely. Proto aroma vín, která zde dozrávají, často evokuje chladný kouř a lískové oříšky a jeho chuť je obecně plnější a měkká. Chuť je teplá sametová a u mnohých vín fascinuje svojí plností a hloubkou. Vína jsou krémovitá a všeobecně je lze pít po velmi krátké době zrání. V případě jakostních šumivých vín z vymezených oblastí (Sekt b.A.) popsanou škálu vůní a chutí vín s přívlastkem (Prädikatswein) zesiluje a zvýrazňuje oxid uhličitý, který při výrobě šumivého vína vzniká.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

13,5

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

11,5

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.   Relevantní omezení vztahující se na výrobu vín

Není povoleno následující: sorban draselný, lysozym, dimethyldikarbonát, elektrodialýza, dealkoholizace, katex, koncentrace (kryokoncentrace, osmóza, kolona s rotujícími talíři), přislazování, použití kousků dubového dřeva nebo přípravků z dubového dřeva.

2.   Jakostní víno

Zvláštní enologický postup

Minimálně 88 °Oechsle nebo maximální celková kyselost (vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr) = 7,5 g/l

Do 100 °Oechsle a alkoholizovaná vína: maximální obsah zbytkového cukru = „polosuché“ podle zákona o víně.

Více než 100 °Oechsle: maximální obsah zbytkového cukru = hmotnost moštu/3.

3.   Víno s přívlastkem (Prädikatswein)

Zvláštní enologický postup

Výběr z hroznů (Auslese): minimálně 105 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 90 g/l

Výběr z bobulí (Beerenauslese): minimálně 130 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 150 g/l

Výběr ze suchých bobulí (Trockenbeerenauslese): minimálně 180 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 180 g/l

Ledové víno (Eiswein): minimálně 130 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 150 g/l

4.   Jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.)

 

Zvláštní enologický postup

 

tradiční kvašení v lahvích

5.2.   Maximální výnosy

70 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Uhlen Laubach je součástí CHOP „Mosel“ s registračním číslem GU Mosel PDO-DE-A1270.

Vinice Uhlen Laubach se nacházejí v oblasti Winningen venkovského okresu Mayen-Koblenz ve spolkové zemi Porýní-Falc. Tato část regionu Uhlen je známá nejen ve světě vín již více než deset let jako „Laubach“, což je název pocházející z přesného geologického vymezení břidlic, které se zde nacházejí. Tato oblast začíná směrem po proudu řeky pozemky č. 256/112, 2571/118, 2581/119, 2398/0, 2395/3, 2393/0 a končí směrem po proudu pozemkem č. 2222/1.

Produkty nesoucí chráněné označení původu „Uhlen Laubach“ mohou být vyráběny v oblasti s registrovaným CHOP „Mosel“ (registrační číslo GU Mosel PDO-DE-A1270). Vymezená oblast se nachází v oblasti s CHOP „Mosel“. Pozemky Uhlen Laubach se rozkládají na ploše 13,83 ha.

7.   Hlavní moštové odrůdy

Weißer Riesling – Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger.

8.   POPIS SOUVISLOSTÍ

Vinice Uhlen Laubach leží v terasovité krajině na dolním toku Mosely. Terasy Uhlen Laubach jsou tradičně orientovány na jihozápad a nacházejí se v nadmořské výšce zhruba 75 až 210 m nad mořem. Podle očekávání u takto nízké nadmořské výšky byla průměrná teplota za posledních pět let poměrně vysoká, 11,6 °C. Nízký úhrn srážek (přibližně 620 mm) a vysoký počet hodin slunečního svitu (1 922) vytvářejí mikroklima, které se značně liší od jiných oblastí s CHOP „Mosel“ a jsou odpovědné za zvláštní zralost hroznů (vysoký potenciální objemový obsah alkoholu s nízkou kyselostí a bohaté na fenoly). Vína jsou považována za velmi výrazná a s velmi plnou chutí. Zvláštní geologické podmínky oblasti Uhlen Laubach napomáhají dosahování fyziologické zralosti hroznů a vytvářejí osobitou chuť vína, které se zde pěstuje. V rámci geologické časové stupnice spadá Uhlen Laubach do devonského systému, do oddělení spodního devonu. Podle dalšího členění tvoří oblast sedimenty z podstupně Oberems/Laubach a Lahnstein, vrstev Laubach a Hohenrhein.

Vysoký obsah vápence v břidlici nacházející se v této oblasti ukazuje na narůstající zarovnávání mořského dna. Tropické moře, hluboké maximálně 10 až 20 metrů, původně obsahovalo dostatek kyslíku, což umožňovalo růst korálů a mušlí, jež jsou nyní obsaženy v břidlici. Výsledná zvětralá kamenitá půda představuje regosol tvořený různými břidlicemi, většinou siltovými. Obsah vápence v půdě je mnohem vyšší než v sousedních oblastech s CHOP, což znamená, že je také vyšší hodnota pH půdy (7,5 oproti 6,0 v sousedních oblastech). Jednotlivé částečky půdy drží pohromadě z větší části pomocí uhličitanů. Skutečnost, že půda obsahuje relativně málo částic jílu, ale má vysoký podíl kamene (více než 50 %), znamená, že je dobře provzdušněná až do spodních vrstev. Tato skutečnost spolu s vysokým obsahem vápence a zejména se specifickou mikroflórou a mikrofaunou znamená, že vína z tohoto regionu mají značně odlišné organoleptické vlastnosti od vín produkovaných v sousedních oblastech s CHOP. Víno Uhlen Laubach má často lehce kouřové aroma. Jeho chuť je obvykle popisována jako plná a měkká, jemná a sametová. Je mnohem krémovitější než vína ze sousedních oblastí s CHOP. Všeobecně je lze pít po velmi krátké době zrání. Lidský vliv vychází z vinařské tradice, která sahá tisíce let nazpět. Umění pěstovat vinnou révu na terasách podpíraných suchými kamennými zídkami lze vysledovat do římského období. V roce 380 př. n. l. popsal římský básník Ausonius takovéto konstrukce jako „amfiteátry“. Pěstování dokládá i nález římských mincí na terasách, které byly pravděpodobně zamýšleny jako oběť. Vinná réva se v této oblasti pěstuje doposud, přičemž v průběhu staletí se kvalita produkce neustále zlepšovala díky novým způsobům vedení (keř, na kůlech nebo drátěných rámech) a šlechtěním nových odrůd (od počátku 19. století se jedná o odrůdu Riesling). V posledních desetiletích roste povědomí o životním prostředí, a proto se stále méně používají vysoce rozpustná minerální hnojiva. Následkem toho se do půdy vrací přirozená mikroflóra a mikrofauna, čímž se zvyšuje absorpce živin a stále více probíhají procesy výměny kationtů v důsledku začlenění složitých molekul, které symbioticky reagují s mikroby na kořenovém vlášení. Tyto mikroby lze využít jako přenašeče mezi specifickými organickými látkami a minerály obsaženými v půdě, čímž se umocňuje jedinečná chuť vína.

Výše uvedené souvislosti se stejnou měrou vztahují i na jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Doplňující požadavky na označování

Popis podmínek:

Informace, které mají být uvedeny na etiketách a obalu, jsou definovány v platných právních a správních předpisech Evropské unie, Spolkové republiky Německo a spolkové země Porýní-Falc. Před tím, než je možné použít na etiketě vína tradiční výrazy související s tímto označením původu, musí být víno podrobeno úřední kontrole. Pouze vína, která v rámci této úřední kontroly splňují zvláštní požadavky, obdrží úřední kontrolní číslo (tzv. číslo AP) sestávající z několika číslic, které označují kontrolní subjekt, číslo zemědělského podniku, počet vín předložených ke kontrole a rok, v němž byla vína předložena nebo kdy bylo kontrolní číslo vydáno. Kontrolní číslo musí být uvedeno na etiketě. Tradiční výrazy „Qualitätswein“, „Prädikatswein“, „Sekt b.A.“ jsou spojeny s označením původu a mohou nahradit označení CHOP.

Odkaz na specifikaci výrobku

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


19.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/25


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikaci výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2021/C 467/11)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY, KTERÝM SE MĚNÍ JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Uhlen Blaufüsser Lay/Uhlen Blaufüßer Lay“

PDO-DE-02081-AM02

Datum oznámení: 16. září 2021

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

Popis vína/vinařského produktu

NAŘÍZENÍM (EU) 2017/2393 byla změněna příloha VII část II bod 1 písm. c) druhá odrážka nařízení (EU) č. 1308/2013. Ustanovení, že horní mez pro celkový obsah alkoholu může překročit 15 % objemových u vín s chráněným označením původu vyrobených bez obohacení nebo s obohacením postupy částečného zahuštění uvedenými v příloze VIII části I oddíle B bodě 1, bylo doplněno těmito slovy: „pokud specifikace produktu v technické dokumentaci dotyčného chráněného označení původu tuto možnost dovoluje;“. Je proto nezbytné, aby specifikace produktu byla doplněna odpovídajícím způsobem.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

 

Uhlen Blaufüsser Lay

 

Uhlen Blaufüßer Lay

2.   Druh zeměpisného označení:

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

5.

Jakostní šumivé víno

4.   Popis vína (vín)

1.   Jakostní víno

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Blaufüsser Lay dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Blaufüsser Lay jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu. Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic. Jílovitější sediment hlubších mořských vrstev dodává produktu Uhlen Blaufüsser Lay (Uhlen Blaufüßer Lay) chuť, kterou lze často popsat jako „poněkud chladnější“. Díky struktuře a mikrokrystalickým minerálům víno často šimravě tančí na jazyku tak jemně a lehce, že to může připomínat aroma mořského vánku. V některých letech je dokonce možné vnímat slanou chuť jódu z moře.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

2.   Víno s přívlastkem (Prädikatswein), s doplňujícím označením: výběr z hroznů (Auslese)

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Blaufüsser Lay dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Blaufüsser Lay jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu. Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic. Jílovitější sediment hlubších mořských vrstev dodává produktu Uhlen Blaufüsser Lay (Uhlen Blaufüßer Lay) chuť, kterou lze často popsat jako „poněkud chladnější“. Díky struktuře a mikrokrystalickým minerálům víno často šimravě tančí na jazyku tak jemně a lehce, že to může připomínat aroma mořského vánku. V některých letech je dokonce možné vnímat slanou chuť jódu z moře. Výše popsanou škálu vůní a chutí doplňuje v případě výběrů z hroznů (Auslese) delikátní sladkost.

Celkový obsah alkoholu může být vyšší než 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

3.   Víno s přívlastkem (Prädikatswein), s doplňujícím označením: výběr z bobulí (Beerenauslese), výběr ze suchých bobulí (Trockenbeerenauslese), ledové víno (Eiswein)

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Blaufüsser Lay dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Blaufüsser Lay jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu. Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic. Jílovitější sediment hlubších mořských vrstev dodává produktu Uhlen Blaufüsser Lay (Uhlen Blaufüßer Lay) chuť, kterou lze často popsat jako „poněkud chladnější“. Díky struktuře a mikrokrystalickým minerálům víno často šimravě tančí na jazyku tak jemně a lehce, že to může připomínat aroma mořského vánku. V některých letech je dokonce možné vnímat slanou chuť jódu z moře. Výše uvedenou škálu vůní a chutí doplňuje v případě výběrů z hroznů (Auslese) delikátní sladkost a v případě výběrů z bobulí (Beerenauslese) krémovitější sladkost případně s medovými tóny. Tyto aspekty chuti vína jsou ještě výraznější v případě výběrů ze suchých bobulí (Trockenbeerenauslese). V případě ledových vín (Eiswein) zahrnuje výše uvedená škála vůní a chutí pikantní kyselinku.

Celkový obsah alkoholu může být vyšší než 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

4.   Jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.)

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Na pozemcích Uhlen Blaufüsser Lay dozrávají bílá vína odrůdy Riesling. Jedná se o tři druhy produktů z révy vinné, přičemž každý z nich má poněkud odlišné vlastnosti: jakostní víno (Qualitätswein), víno s přívlastkem (Prädikatswein) a jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

Mladá vína Uhlen Blaufüsser Lay jsou světle žlutá, někdy s nazelenalým odstínem, s přibývající zralostí se barva zintenzivňuje, až získá po úplném dozrání bohatou, sytě zlatou barvu.

Pro vůni vína je charakteristická souhra ovocných tónů s dotekem typických břidlic. Jílovitější sediment hlubších mořských vrstev dodává produktu Uhlen Blaufüsser Lay (Uhlen Blaufüßer Lay) chuť, kterou lze často popsat jako „poněkud chladnější“. Díky struktuře a mikrokrystalickým minerálům víno často šimravě tančí na jazyku tak jemně a lehce, že to může připomínat aroma mořského vánku. V některých letech je dokonce možné vnímat slanou chuť jódu z moře. V případě jakostních šumivých vín z vymezených oblastí (Sekt b.A.) popsanou škálu vůní a chutí vín s přívlastkem (Prädikatswein) zesiluje a zvýrazňuje oxid uhličitý, který při výrobě šumivého vína vzniká.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

13,5

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

11,5

Minimální celková kyselost:

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.   Relevantní omezení vztahující se na výrobu vín

Není povoleno následující: sorban draselný, lysozym, dimethyldikarbonát, elektrodialýza, dealkoholizace, katex, koncentrace (kryokoncentrace, osmóza, kolona s rotujícími talíři), přislazování, použití kousků dubového dřeva nebo přípravků z dubového dřeva.

2.   Jakostní víno

Zvláštní enologický postup

Minimálně 88 °Oechsle nebo maximální celková kyselost (vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr) = 7,5 g/l.

Do 100 °Oechsle a alkoholizovaná vína: maximální obsah zbytkového cukru = „polosuché“ podle zákona o víně.

Více než 100 °Oechsle: maximální obsah zbytkového cukru = hmotnost moštu/3.

3.   Víno s přívlastkem (Prädikatswein)

Zvláštní enologický postup

Výběr z hroznů (Auslese): minimálně 105 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 90 g/l.

Výběr z bobulí (Beerenauslese): minimálně 130 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 150 g/l.

Výběr ze suchých bobulí (Trockenbeerenauslese): minimálně 180 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 180 g/l.

Ledové víno (Eiswein): minimálně 130 °Oechsle, minimální obsah zbytkového cukru = 150 g/l.

4.   Jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.)

Zvláštní enologický postup

tradiční kvašení v lahvích

5.2.   Maximální výnosy

70 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Uhlen Blaufüsser Lay je součástí CHOP „Mosel“ s registračním číslem GU Mosel PDO-DE-A1270.

Vinice Uhlen Blaufüsser Lay se nacházejí v oblasti Winningen venkovského okresu Mayen-Koblenz ve spolkové zemi Porýní-Falc. Název „Blaufüßer Lay“ je zapsán v katastru nemovitostí jako pomístní název pozemku. Již více než deset let se objevuje na etiketách k označení břidlicové formace. Pojem „Blumslay“ (z Blaufüßer Lay – Blauslay – Blooslay – Blumslay), nářeční výraz, který si našel cestu zpět do spisovné němčiny, odkazuje na vyhlídku na vrcholu vinice. Oblast začíná pozemkem č. 2219/1 a končí směrem po proudu pozemky č. 2179, 2181/1, 2186, 2190 a 2189/2.

Produkty nesoucí chráněné označení původu „Uhlen Blaufüsser Lay“ mohou být vyráběny v oblasti s registrovaným CHOP „Mosel“ (registrační číslo GU Mosel PDO-DE-A1270). Vymezená oblast se nachází v oblasti s CHOP „Mosel“.

Pozemky Uhlen Blaufüßer Lay se rozkládají na ploše 1,96 ha.

7.   Hlavní moštové odrůdy

Weißer Riesling – Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

8.   Popis souvislostí

Vinice Uhlen Blaufüsser Lay jsou součástí terasovité krajiny na dolním toku Mosely. Terasy Uhlen Blaufüsser Lay jsou tradičně orientovány na jihozápad a nacházejí se v nadmořské výšce zhruba 75 až 210 m nad mořem. Podle očekávání u takto nízké nadmořské výšky byla průměrná teplota za posledních pět let poměrně vysoká – 11,6 °C. Nízký úhrn srážek (přibližně 620 mm) a vysoký počet hodin slunečního svitu (1 922) vytvářejí mikroklima, které se značně liší od jiných oblastí s CHOP „Mosel“ a jsou odpovědné za zvláštní zralost hroznů (vysoký potenciální objemový obsah alkoholu s nízkou kyselostí a bohaté na fenoly). Vína jsou považována za velmi výrazná a s velmi plnou chutí. Zvláštní geologické podmínky oblasti Uhlen Blaufüsser Lay významně napomáhají dosahování fyziologické zralosti hroznů a vytvářejí osobitou chuť vína, které se zde pěstuje.

V rámci geologické časové stupnice spadá Uhlen Blaufüßer Lay do devonského systému, do oddělení spodního devonu. Podle dalšího členění tvoří oblast sedimenty z podstupně Oberems/Laubach a konkrétně pak starší sedimenty vrstev Laubach. Na zhušťujících se tmavých naplaveninách a jílovité břidlici je patrna zvyšující se hloubka moře. Zvětralá kamenitá půda vzniklá z těchto sedimentů představuje regosol různých typů jílovité a siltové břidlice. Vyšší obsah jílu v půdě v porovnání se sousedními oblastmi s CHOP znamená vyšší polní vodní kapacitu a nižší průměrnou teplotu půdy v nižších vrstvách. V důsledku toho existují oproti sousedním oblastem s CHOP značné organoleptické rozdíly. Uhlen Blaufüsser Lay má ve své obecně tlumené vůni menší podíl ovocných složek. Výsledný minerální čichový vjem pokračuje na patře pocitem nejčastěji popisovaným jako „jemné, chladivé, čisté“.

Lidský vliv vychází z vinařské tradice, která sahá tisíce let nazpět. Umění pěstovat vinnou révu na terasách podpíraných suchými kamennými zídkami lze vysledovat do římského období. V roce 380 př. n. l. popsal římský básník Ausonius takovéto konstrukce jako „amfiteátry“. Pěstování dokládá i nález římských mincí na terasách, pravděpodobně se jednalo o obětní dary. Vinná réva se v této oblasti pěstuje doposud, přičemž v průběhu staletí se kvalita produkce neustále zlepšovala díky novým způsobům vedení (keř, na kůlech nebo drátěných rámech) a šlechtěním nových odrůd (od počátku 19. století se jedná o odrůdu Riesling). V posledních desetiletích roste povědomí o životním prostředí, a proto se stále méně používají vysoce rozpustná minerální hnojiva. Následkem toho se do půdy vrací přirozená mikroflóra a mikrofauna, čímž se zvyšuje absorpce živin a stále více probíhají procesy výměny kationtů v důsledku začlenění složitých molekul, které symbioticky reagují s mikroby na kořenovém vlášení. Tyto mikroby lze využít jako přenašeče mezi specifickými organickými látkami a minerály obsaženými v půdě, čímž se umocňuje jedinečná chuť vína.

Výše uvedené souvislosti se stejnou měrou vztahují i na jakostní šumivé víno z vymezených oblastí (Sekt b.A.).

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Doplňující požadavky na označování

Popis podmínek:

Informace, které mají být uvedeny na etiketách a obalu, jsou definovány v platných právních a správních předpisech Evropské unie, Spolkové republiky Německo a spolkové země Porýní-Falc. Před tím, než je možné použít na etiketě vína tradiční výrazy související s tímto označením původu, musí být víno podrobeno úřední kontrole. Pouze vína, která v rámci této úřední kontroly splňují zvláštní požadavky, obdrží úřední kontrolní číslo (tzv. číslo AP) sestávající z několika číslic, které označují kontrolní subjekt, číslo zemědělského podniku, počet vín předložených ke kontrole a rok, v němž byla vína předložena nebo kdy bylo kontrolní číslo vydáno. Kontrolní číslo musí být uvedeno na etiketě. Tradiční výrazy „Qualitätswein“, „Prädikatswein“, „Sekt b.A.“ jsou spojeny s označením původu a mohou nahradit označení CHOP.

Odkaz na specifikaci výrobku

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.