ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 183

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 64
11. května 2021


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2021/C 183/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2021/C 183/02

Směnné kurzy vůči euru — 10. května 2021

2

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2021/C 183/03

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke strategii kybernetické bezpečnosti EU a směrnici NIS 2 (Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese www.edps.europa.eu)

3


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2021/C 183/04

Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky a rozšířených na Vietnam a Laoskou lidově demokratickou republiku

8

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2021/C 183/05

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změnyspecifikace výrobku týkající se názvu v odvětvívína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

20


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

11.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 183/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk)

(Text s významem pro EHP)

(2021/C 183/01)

Dne 5. května 2021 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32021M10215. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

11.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 183/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

10. května 2021

(2021/C 183/02)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2169

JPY

japonský jen

132,31

DKK

dánská koruna

7,4361

GBP

britská libra

0,86195

SEK

švédská koruna

10,1235

CHF

švýcarský frank

1,0939

ISK

islandská koruna

150,90

NOK

norská koruna

10,0008

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,591

HUF

maďarský forint

357,26

PLN

polský zlotý

4,5631

RON

rumunský lei

4,9248

TRY

turecká lira

10,0495

AUD

australský dolar

1,5433

CAD

kanadský dolar

1,4743

HKD

hongkongský dolar

9,4504

NZD

novozélandský dolar

1,6673

SGD

singapurský dolar

1,6110

KRW

jihokorejský won

1 353,14

ZAR

jihoafrický rand

17,0843

CNY

čínský juan

7,8045

HRK

chorvatská kuna

7,5415

IDR

indonéská rupie

17 189,26

MYR

malajsijský ringgit

4,9984

PHP

filipínské peso

58,247

RUB

ruský rubl

90,0154

THB

thajský baht

37,809

BRL

brazilský real

6,3848

MXN

mexické peso

24,2464

INR

indická rupie

89,2585


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


Evropský inspektor ochrany údajů

11.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 183/3


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke strategii kybernetické bezpečnosti EU a směrnici NIS 2

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese www.edps.europa.eu)

(2021/C 183/03)

Dne 16. prosince 2020 přijala Evropská komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (dále jen „návrh“). Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku současně vydali společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu“ (dále jen „strategie“).

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) plně podporuje obecný cíl strategie zajistit globální a otevřený internet se silnou ochranou k řešení rizik pro bezpečnost a základní lidská práva, uznává strategickou hodnotu internetu a jeho správy a podporuje činnost Unie v této oblasti, a to v modelu se zapojením různých zúčastněných stran.

EIOÚ tedy stejnou měrou vítá cíl návrhu zavést systémové a strukturální změny stávající směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii s cílem zavázat širší soubor subjektů napříč celou Unií přísnějšími bezpečnostními opatřeními, včetně povinného řízení rizik, minimálních standardů a příslušných ustanovení pro dohled a vymáhání. V tomto ohledu se EIOÚ domnívá, že pro dosažení jednotné úrovně ochrany je nezbytně nutné plně integrovat instituce, úřady, orgány a agentury Unie do celkového celoevropského rámce kybernetické bezpečnosti, a to jejich výslovným zahrnutím do oblasti působnosti návrhu.

EIOÚ dále zdůrazňuje význam zohlednění ochrany soukromí a osobních údajů v opatřeních kybernetické bezpečnosti vyplývajících z návrhu nebo z jiných iniciativ strategie v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby byl zajištěn holistický přístup a aby byla umožněna součinnost při řízení kybernetické bezpečnosti a ochraně zpracovávaných osobních údajů. Rovněž je důležité, aby jakákoli potenciální omezení práva na ochranu osobních údajů a soukromí vycházející z těchto opatření splňovala kritéria stanovená v článku 52 Listiny základních práv EU, a zejména aby bylo těchto omezení dosaženo prostřednictvím legislativního opatření a aby tato omezení byla nezbytná i přiměřená.

EIOÚ očekává, že návrh nemá za cíl ovlivnit uplatňování stávajících právních předpisů Unie upravujících zpracování osobních údajů, a to ani úkoly a pravomoci nezávislých dozorových úřadů příslušných k monitorování dodržování těchto nástrojů. To znamená, že všechny systémy a služby kybernetické bezpečnosti, zapojené do prevence a odhalování kybernetických hrozeb a reakce na ně, by měly být v souladu se stávajícím rámcem ochrany soukromí a údajů. V tomto ohledu považuje EIOÚ za důležité a nezbytné stanovit pro účely návrhu jasnou a jednoznačnou definici pojmu „kybernetická bezpečnost“.

EIOÚ vydává konkrétní doporučení, aby zajistil, že návrh bude správně a účinně doplňovat stávající právní předpisy Unie o ochraně osobních údajů, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů a směrnici o soukromí a elektronických komunikacích, a to i případným zapojením EIOÚ nebo Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, jakož i zavedením jasných mechanismů pro spolupráci mezi příslušnými orgány z různých regulačních oblastí.

Kromě toho by ustanovení o správě registrů internetových domén nejvyšší úrovně měla jasně definovat příslušnou právní oblast působnosti a příslušné právní podmínky. Koncept aktivního skenování sítě a informačních systémů prováděného týmy CSIRT rovněž vyžaduje další objasnění oblasti působnosti a typů zpracovávaných osobních údajů. Je třeba pamatovat na rizika případných nevyhovujících přenosů dat související s externím zajištěním služeb kybernetické bezpečnosti nebo pořízením produktů kybernetické bezpečnosti a jejich dodavatelským řetězcem.

EIOÚ vítá výzvu k podpoře využívání šifrování, zejména pak šifrování mezi koncovými body, a znovu potvrzuje svůj postoj k šifrování jakožto kritické a nenahraditelné technologii pro účinnou ochranu údajů a soukromí, jejíž obcházení by zbavilo mechanismus jakýchkoli ochranných schopností kvůli možnému nezákonnému zneužití údajů a následné ztrátě důvěry v úroveň bezpečnosti celého mechanismu. Za tímto účelem by mělo být jasně stanoveno, že by žádná část návrhu neměla být vykládána jako podpora oslabení šifrování mezi koncovými body prostřednictvím „zadních vrátek“ nebo podobných řešení.

1.   ÚVOD A SOUVISLOSTI

1.

Dne 16. prosince 2020 přijala Evropská komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (1) (dále jen „návrh“).

2.

Téhož dne vydali Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu“ (dále jen „strategie“). (2)

3.

Strategie si klade za cíl posílit strategickou autonomii Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti a zlepšit její odolnost a kolektivní reakci, jakož i vybudovat globální a otevřený internet se silnou ochranou k řešení rizik pro bezpečnost a základní práva a svobody lidí v Evropě. (3)

4.

Strategie obsahuje návrhy regulačních, investičních a politických iniciativ ve třech oblastech činnosti Unie: 1) odolnost, technologická suverenita a vedoucí postavení, 2) budování operační kapacity s cílem předcházet, odrazovat a reagovat a 3) prosazování globálního a otevřeného kyberprostoru.

5.

Návrh představuje jednu z regulačních iniciativ strategie, zejména v oblasti odolnosti, technologické suverenity a vedoucího postavení.

6.

Podle důvodové zprávy je cílem návrhu modernizovat stávající právní rámec, tj. směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 (dále jen „směrnice NIS“) (4). Cílem návrhu je navázat na stávající směrnici NIS a zrušit ji. Tato směrnice byla prvním celoevropským právním předpisem o kybernetické bezpečnosti a zavedla právní opatření na zvýšení celkové úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii. Návrh zohledňuje zvýšenou digitalizaci vnitřního trhu v posledních letech a vyvíjející se prostředí kybernetických bezpečnostních hrozeb, přičemž oba tyto vývojové trendy od vypuknutí krize COVID-19 dále zesílily. Cílem návrhu je vyřešit několik zjištěných nedostatků směrnice NIS a zvýšit úroveň kybernetické odolnosti všech odvětví, veřejných i soukromých, která plní důležitou funkci pro hospodářství a společnost.

7.

Hlavní prvky návrhu jsou:

i)

rozšíření oblasti působnosti stávající směrnice NIS přidáním nových odvětví na základě jejich úrovně kritické důležitosti pro hospodářství a společnost;

ii)

přísnější bezpečnostní požadavky na společnosti a subjekty, na které se návrh vztahuje, a to zavedením přístupu založeného na řízení rizik, jež poskytuje minimální seznam základních bezpečnostních prvků, které je nutné používat;

iii)

řešení bezpečnosti dodavatelských řetězců a dodavatelských vztahů zavedením požadavku, aby jednotlivé společnosti řešily rizika kybernetické bezpečnosti v dodavatelských řetězcích a dodavatelských vztazích;

iv)

posílení spolupráce mezi orgány členských států a institucemi, úřady, orgány a agenturami Unie při řešení činností souvisejících s kybernetickou bezpečností, včetně řešení kybernetických krizí.

8.

Dne 14. ledna 2021 obdržel EIOÚ od Evropské komise žádost o formální projednání „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148“.

3.   ZÁVĚRY

77.

Vzhledem k výše uvedenému vydává EIOÚ tato doporučení:

Ke strategii kybernetické bezpečnosti

zohlednit, že prvním krokem ke zmírnění rizik v oblasti ochrany údajů a soukromí, která jsou spojena s novými technologiemi pro zlepšení kybernetické bezpečnosti, jako je umělá inteligence (AI), je uplatnění požadavků na záměrnou a standardní ochranu údajů stanovených v článku 25 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jež napomůže při integraci odpovídajících prvků zabezpečení, jako jsou pseudonymizace, šifrování, přesnost údajů, minimalizace údajů, do návrhu a používání těchto technologií a systémů,

zohlednit význam integrace ochrany soukromí a údajů do politik a standardů souvisejících s kybernetickou bezpečností, jakož i do tradičního řízení kybernetické bezpečnosti, aby byl zajištěn holistický přístup a aby byla umožněna součinnost mezi veřejnými a soukromými organizacemi při řízení kybernetické bezpečnosti a ochraně zpracovávaných informací, a to bez zbytečného znásobení úsilí,

zvážit a naplánovat zdroje, které budou orgány, instituce a jiné subjekty EU využívat k posílení své kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to způsobem, který plně respektuje hodnoty EU,

zohlednit dimenzi ochrany soukromí a údajů v oblasti kybernetické bezpečnosti investováním do politik, postupů a nástrojů, kde je hledisko ochrany soukromí a údajů již integrováno do tradičního řízení kybernetické bezpečnosti a kde jsou do činností v oblasti kybernetické bezpečnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů, integrovány účinné záruky ochrany údajů.

K oblasti působnosti strategie a návrhu pro instituce, úřady, orgány a agentury Unie

zohlednit potřeby a úlohy orgánů, institucí a jiných subjektů EU, aby byly začleněny do tohoto celkového celoevropského rámce kybernetické bezpečnosti jako subjekty požívající stejně vysoké úrovně ochrany jako subjekty v členských státech,

výslovně zahrnout do oblasti působnosti návrhu instituce, úřady, orgány a agentury Unie.

Ke vztahu ke stávajícím právním předpisům Unie o ochraně osobních údajů

vyjasnit v článku 2 návrhu, že právní předpisy Unie na ochranu osobních údajů, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, se vztahují na jakékoli zpracování osobních údajů spadající do oblasti působnosti návrhu (a nikoli pouze v konkrétních kontextech),

v příslušném bodu odůvodnění rovněž vyjasnit, že návrh nemá za cíl ovlivnit uplatňování stávajících právních předpisů Unie upravujících zpracování osobních údajů, a to ani úkoly a pravomoci nezávislých dozorových úřadů příslušných k monitorování dodržování těchto nástrojů.

K definici kybernetické bezpečnosti

vyjasnit rozdílné používání pojmů „kybernetická bezpečnost“ a „bezpečnost sítí a informačních systémů“; obecně používat pojem „kybernetická bezpečnost“ a pojem „bezpečnost sítí a informačních systémů“ pouze tehdy, pokud to kontext umožňuje (např. v čistě technickém kontextu, bez ohledu na dopady rovněž na uživatele systémů a jiné osoby).

K názvům domén a registračním údajům („údaje WHOIS“)

jasně vymezit, co tvoří „podstatné informace“ umožňující identifikaci a kontaktování držitelů doménových jmen a kontaktních míst spravujících doménová jména v registrech internetových domén nejvyšší úrovně,

podrobněji objasnit, které kategorie údajů o registraci datové domény (jež nepředstavují osobní údaje) by měly být předmětem zveřejnění,

dále objasnit, které (veřejné nebo soukromé) subjekty mohou představovat „oprávněné žadatele o přístup“,

vyjasnit, zda by osobní údaje uchovávané registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytujícími služby registrace doménových jmen pro internetové domény nejvyšší úrovně měly být přístupné také subjektům mimo EHP, a pokud by tomu tak bylo, jasně stanovit podmínky, omezení a postupy pro takový přístup, a to případně i s přihlédnutím k požadavkům čl. 49 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,

zavést další objasnění toho, co představuje „oprávněnou a řádně odůvodněnou“ žádost, na jejímž základě bude poskytnut přístup a za jakých podmínek.

K „aktivnímu skenování sítě a informačních systémů“ prováděnému týmy CSIRT

jasně vymezit typy aktivního skenování, o jejichž provedení mohou být týmy CSIRT požádány, a určit hlavní kategorie osobních údajů obsažené v textu návrhu.

K externímu zajištění služeb nebo činností a dodavatelskému řetězci

při hodnocení dodavatelských řetězců pro technologie a systémy zpracovávající osobní údaje zohlednit prvky umožňující účinné uplatnění zásady záměrné a standardní ochrany údajů,

při hodnocení rizik dodavatelského řetězce služeb, systémů nebo produktů IKT zohlednit konkrétní požadavky v zemi původu, které by mohly představovat překážku pro dodržování právních předpisů Unie o ochraně soukromí a osobních údajů,

zahrnout do právního textu povinné projednání s Evropským sborem pro ochranu osobních údajů při definování výše uvedených prvků a v případě potřeby také při koordinovaném odvětvovém posouzení rizik zmíněném v bodě odůvodnění 46,

doporučit uvedení zmínky v odůvodnění, že produkty kybernetické bezpečnosti s otevřeným zdrojovým kódem (software a hardware), včetně šifrování s otevřeným zdrojovým kódem, by mohly poskytnout nezbytnou transparentnost potřebnou ke zmírnění konkrétních rizik dodavatelského řetězce.

K šifrování

jasně stanovit v bodě odůvodnění 54, že by žádná část návrhu neměla být vykládána jako podpora oslabení šifrování mezi koncovým body prostřednictvím „zadních vrátek“ nebo podobných řešení.

K opatřením k řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti

zahrnout do odůvodnění i do hlavní části návrhu koncepci, která by objasňovala, že integrace hlediska ochrany soukromí a údajů do tradičního řízení rizik kybernetické bezpečnosti zajistí holistický přístup a umožní součinnost mezi veřejnými a soukromými organizacemi při řízení kybernetické bezpečnosti a ochraně zpracovávaných informací, a to bez zbytečného znásobení úsilí,

přidat do právního textu povinnost agentury ENISA projednat přípravu příslušných doporučení s Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.

K porušení zabezpečení osobních údajů

změnit v čl. 32 odst. 1 text „v přiměřené lhůtě“ na „bez zbytečného odkladu“.

Ke skupině pro spolupráci

zahrnout do právního textu účast Evropského sboru pro ochranu osobních údajů ve skupině pro spolupráci s přihlédnutím k vazbě mezi úkoly této skupiny a rámcem pro ochranu údajů.

K pravomoci a územní působnosti

objasnit v právním textu, že návrh neovlivňuje pravomoci dozorových úřadů pro ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů,

poskytnout komplexní právní základ pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a orgány dohledu, kdy každý jedná v rámci svých příslušných oblastí působnosti,

objasnit, že příslušné orgány podle návrhu by měly mít možnost poskytnout příslušným dozorovým úřadům podle nařízení (EU) 2016/679, na požádání nebo z vlastního podnětu, jakékoli informace získané v souvislosti s audity a šetřeními, které se týkají zpracování osobních údajů, a zařadit za tímto účelem do návrhu výslovný právní základ.

V Bruselu dne 11. března 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148, COM/2020/823 final.

(2)  Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu, JOIN/2020/18 final.

(3)  Viz kapitola I. ÚVOD, strana 4 strategie.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

11.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 183/8


Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky a rozšířených na Vietnam a Laoskou lidově demokratickou republiku

(2021/C 183/04)

Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (1) antidumpingových opatření uložených na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčená země“ nebo „ČLR“) obdržela Evropská komise (dále jen „Komise“) žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní nařízení“).

1.   Žádost o přezkum

Žádost byla podána dne 12. února 2021 aliancí Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (dále jen „žadatel“) jménem výrobců, kteří představují více než 25 % celkové výroby některých mechanismů kroužkových pořadačů v Unii.

Veřejně přístupná verze žádosti a analýza míry podpory žádosti ze strany výrobců v Unii je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí označené jako „For inspection by interested parties“. Informace o přístupu k dokumentaci určené zúčastněným stranám jsou uvedeny v bodě 5.6 tohoto oznámení.

2.   Výrobek, který je předmětem přezkumu

Výrobkem, který je předmětem tohoto přezkumu, jsou některé mechanismy kroužkových pořadačů (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“), v současnosti kódu KN ex 8305 10 00 (kódy TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 a 8305100035). Kódy KN a kódy TARIC se uvádějí pouze pro informaci.

3.   Stávající opatření

V současné době je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/703 (3), které bylo rozšířeno na dovoz zasílaný z Vietnamu a Laoské lidově demokratické republiky, bez ohledu na to, zda byl prohlášen za pocházející z Vietnamu a Laoské lidově demokratické republiky, či nikoli, a sice nařízeními Rady (ES) č. 1208/2004 a (ES) č. 33/2006 (4).

4.   Odůvodnění přezkumu

Žádost je odůvodněna tím, že by skončení platnosti stávajících opatření pravděpodobně vedlo k přetrvání nebo obnovení dumpingu a k přetrvání nebo obnovení újmy působené výrobnímu odvětví Unie.

4.1    Tvrzení o pravděpodobnosti přetrvání nebo obnovení dumpingu

Žadatel tvrdil, že domácí ceny a náklady v ČLR není vhodné použít kvůli existenci podstatných zkreslení ve smyslu čl. 2 odst. 6a písm. b) základního nařízení.

Při odůvodnění tvrzení o podstatných zkresleních se žadatel spoléhal převážně na informace obsažené ve zprávě o zemi předložené útvary Komise dne 20. prosince 2017, která popisuje specifické tržní podmínky v ČLR (5). Žadatel zejména poukázal na zkreslení, jako jsou rozdílné nebo preferenční ceny surovin, a zkreslení, pokud jde o jiné materiální vstupy, půdu, energie a pracovní sílu.

Kromě toho žadatel odkazuje na studii Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry (Analýza narušení trhu v čínském odvětví neželezných kovů) z roku 2017 zadanou společností Wirtschafts Vereinigung Metalle e.v. (6) a na nařízení, kterými se ukládají prozatímní opatření na za tepla válcované ocelové plechy (7) a hliníkové výlisky (8).

V důsledku toho a s ohledem na čl. 2 odst. 6a písm. a) základního nařízení vychází tvrzení o přetrvání nebo obnovení dumpingu z porovnání početně zjištěné běžné hodnoty na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej, které odráží nezkreslené ceny nebo referenční hodnoty ve vhodné reprezentativní zemi, s vývozní cenou (na úrovni ceny ze závodu) výrobku, který je předmětem přezkumu, z dotčené země při jeho prodeji na vývoz do Unie.

Vzhledem k dostupným informacím se Komise domnívá, že existují dostatečné důkazy podle čl. 5 odst. 9 základního nařízení nasvědčující tomu, že v důsledku podstatných zkreslení, která ovlivňují ceny a náklady, je použití domácích cen a nákladů v dotčené zemi nevhodné, což odůvodňuje zahájení šetření na základě čl. 2 odst. 6a základního nařízení.

Zpráva o zemi je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod (9).

Na základě toho jsou vypočítaná dumpingová rozpětí pro dotčenou zemi značná.

4.2    Tvrzení o pravděpodobnosti přetrvání nebo obnovení újmy

Žadatel tvrdí, že přetrvání nebo obnovení újmy je pravděpodobné. Žadatel předložil dostatečné důkazy o tom, že dovoz výrobku, který je předmětem přezkumu, z dotčené země do Unie zůstal stabilní, a to jak v absolutních hodnotách, tak i co se týče podílu na trhu.

Z důkazů předložených žadatelem vyplývá, že kromě jiných dopadů mají objem a/nebo ceny dováženého výrobku, který je předmětem přezkumu, nepříznivý vliv na prodaná množství a/nebo na stanovené ceny, což vede k závažným nepříznivým důsledkům pro celkový výkon výrobního odvětví Unie.

Každopádně žadatel navíc poskytl dostatečné důkazy o tom, že pokud by opatření pozbyla platnosti, současná úroveň dovozu výrobku, který je předmětem přezkumu, z dotčené země do Unie by se pravděpodobně zvýšila z důvodu značné nevyužité výrobní kapacity vyvážejících výrobců v ČLR a přitažlivosti trhu EU. V tomto ohledu žadatel tvrdí, že v konečném důsledku by k odstranění újmy došlo hlavně díky existujícím opatřením, a že pokud by opatření pozbyla platnosti, jakýkoliv opakovaný výskyt značného objemu dovozu za dumpingové ceny z dotčené země by pravděpodobně vedl k obnovení újmy působené výrobnímu odvětví Unie.

5.   Postup

Poněvadž Komise po konzultaci s výborem zřízeným podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení zjistila, že existují dostatečné důkazy o pravděpodobnosti dumpingu a újmy pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti, zahajuje přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

Tímto přezkumem před pozbytím platnosti se zjistí, zda je, či není pravděpodobné, že pozbytí platnosti opatření povede k přetrvání nebo obnovení dumpingu výrobku, který je předmětem přezkumu, pocházejícího z dotčené země a přetrvání nebo obnovení újmy působené výrobnímu odvětví Unie.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 (10) (balíček opatření k modernizaci nástrojů na ochranu obchodu), které vstoupilo v platnost dne 8. června 2018, zavedlo řadu změn harmonogramu a lhůt, které byly dříve platné v antidumpingových řízeních. Komise proto vyzývá zúčastněné strany, aby dodržovaly procesní kroky a lhůty stanovené v tomto oznámení i v dalších sděleních Komise. Komise rovněž strany upozorňuje, že v návaznosti na rozšíření onemocnění COVID-19 bylo zveřejněno oznámení (11) o důsledcích výskytu tohoto onemocnění pro antidumpingová a antisubvenční šetření, které může být použitelné na toto řízení.

5.1    Období přezkumného šetření a posuzované období

Šetření týkající se přetrvání nebo obnovení dumpingu se bude týkat období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 (dále jen „období přezkumného šetření“). Zkoumání trendů, které mají význam pro posouzení pravděpodobnosti přetrvání nebo obnovení újmy, se bude týkat období od 1. ledna 2017 do konce období přezkumného šetření (dále jen „posuzované období“).

5.2    Připomínky k žádosti a zahájení šetření

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby oznámily svá stanoviska ohledně vstupů a kódů harmonizovaného systému (HS) uvedených v žádosti (12) do 15 dnů od data zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie (13).

Všechny zúčastněné strany, jež se chtějí vyjádřit k žádosti (včetně záležitostí týkajících se újmy a příčinné souvislosti) nebo k jakýmkoli aspektům týkajícím se zahájení šetření (včetně míry podpory žádosti), tak musí učinit do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Žádosti o slyšení ohledně zahájení šetření musí být podány do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

5.3    Postup pro stanovení pravděpodobnosti přetrvání nebo obnovení dumpingu

V rámci přezkumu před pozbytím platnosti Komise zkoumá vývoz do Unie během období přezkumného šetření a nezávisle na vývozu do Unie posuzuje, zda situace společností vyrábějících a prodávajících výrobek, který je předmětem přezkumu, je v dotčené zemi taková, že by pravděpodobně došlo k přetrvání nebo obnovení vývozu do Unie za dumpingové ceny, pokud by opatření pozbyla platnost.

Všichni výrobci (14) výrobku, který je předmětem přezkumu, z dotčené země, bez ohledu na to, zda výrobek, který je předmětem přezkumu, v období šetření vyváželi do Unie či nikoli, se proto vyzývají, aby se zúčastnili šetření Komise.

5.3.1   Šetření výrobců v dotčené zemi

S ohledem na potenciálně velký počet vyvážejících výrobců v ČLR, jichž se týká tento přezkum před pozbytím platnosti, a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh výrobců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, a to včetně těch, kteří nespolupracovali při šetření vedoucím k opatřením, jež jsou předmětem tohoto přezkumu, aby Komisi do sedmi dnů od data zveřejnění tohoto oznámení poskytli informace o své společnosti (svých společnostech). Tyto informace musí být poskytnuty prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi na této adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Informace o přístupu ke stránkám TRON.tdi lze nalézt v bodech 5.6 a 5.9 níže.

Aby Komise získala informace, které považuje pro výběr vzorku výrobců v dotčené zemi za nezbytné, obrátí se také na orgány ČLR a může se též obrátit na jakákoli známá sdružení výrobců v dotčené zemi.

Bude-li nutné provést výběr vzorku, budou výrobci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu výroby, prodeje nebo vývozu, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým výrobcům v dotčené zemi, orgánům dotčené země a sdružením výrobců v dotčené zemi oznámí, případně prostřednictvím orgánů dotčené země, které společnosti byly do vzorku vybrány.

Jakmile Komise obdrží informace nezbytné pro výběr vzorku výrobců, informuje dotčené strany o svém rozhodnutí, zda byly do vzorku zařazeny, či nikoli. Výrobci zařazení do vzorku musí předložit vyplněný dotazník do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o jejich zařazení do vzorku, není-li stanoveno jinak.

Komise přidá poznámku ohledně výběru vzorku do dokumentace určené zúčastněným stranám k nahlédnutí. Veškeré připomínky k výběru vzorku musí být doručeny do tří dnů ode dne oznámení rozhodnutí o výběru vzorku.

Kopie dotazníku pro výrobce v dotčené zemi je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod. https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

Aniž je dotčeno případné použití článku 18 základního nařízení, společnosti, které souhlasily se svým případným zařazením do vzorku, ale nebyly do vzorku vybrány, se považují za spolupracující (dále jen „spolupracující výrobci nezařazení do vzorku“).

5.3.2   Doplňkový postup týkající se dotčené země, ve které dochází k podstatným zkreslením

S výhradou ustanovení tohoto oznámení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy v souvislosti s použitím čl. 2 odst. 6a základního nařízení. Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

V souladu s čl. 2 odst. 6a písm. e) základního nařízení Komise ihned po zahájení řízení prostřednictvím záznamu do dokumentace určené zúčastněným stranám k nahlédnutí informuje zúčastněné strany o relevantních zdrojích, jež hodlá použít pro účely stanovení běžné hodnoty v dotčené zemi podle čl. 2 odst. 6a základního nařízení. To se bude týkat všech zdrojů, včetně případného výběru vhodné reprezentativní třetí země. Stranám šetření je poskytnuta lhůta k vyjádření, jež činí 10 dnů ode dne uvedeného záznamu do dokumentace.

Podle informací, které má Komise k dispozici, jsou možnými reprezentativními třetími zeměmi pro dotčenou zemi v tomto případě Turecko a Srbsko. V zájmu konečného výběru vhodné reprezentativní třetí země Komise prozkoumá, zda existují země s úrovní hospodářského rozvoje podobnou dotčené zemi, ve kterých dochází k výrobě a prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu, a ve kterých jsou relevantní údaje snadno dostupné. Je-li takových zemí více, dostanou případně přednost země s náležitou úrovní sociální a environmentální ochrany.

Pokud jde o relevantní zdroje, Komise vyzývá všechny výrobce v ČLR, aby jí do patnácti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení poskytli informace o surovinách (zpracovaných a nezpracovaných) a energii použitých při výrobě výrobku, který je předmětem přezkumu. Tyto informace musí být poskytnuty prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi na této adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Informace o přístupu ke stránkám TRON.tdi lze nalézt v bodech 5.6 a 5.9 níže.

Kromě toho musí být jakékoli věcné informace ohledně hodnoty nákladů a cen podle čl. 2 odst. 6a písm. a) základního nařízení podány do 65 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Tyto věcné informace by měly být brány výhradně z veřejně dostupných zdrojů.

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, pokud jde o údajná podstatná zkreslení ve smyslu čl. 2 odst. 6a písm. b) základního nařízení, zpřístupní dotazník také vládě dotčené země.

5.3.3   Šetření dovozců, kteří nejsou ve spojení (15) (16)

Dovozci, kteří nejsou ve spojení a dováží výrobek, který je předmětem přezkumu, z ČLR do Unie, včetně těch, kteří nespolupracovali při šetření (šetřeních) vedoucím (vedoucích) k platným opatřením, se vyzývají k účasti na tomto šetření.

S ohledem na potenciálně velký počet dovozců, kteří nejsou ve spojení, jichž se tento přezkum před pozbytím platnosti týká, a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh těchto dovozců, kteří nejsou ve spojení a budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni dovozci, kteří nejsou ve spojení, nebo zástupci jednající jejich jménem, a to včetně těch, kteří nespolupracovali při šetření vedoucím k opatřením, jež jsou předmětem tohoto přezkumu, aby se Komisi přihlásili. Tyto strany tak musí učinit do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to tím, že Komisi poskytnou o svých společnostech údaje požadované v příloze tohoto oznámení.

Aby Komise získala informace, které považuje pro výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení, za nezbytné, může se také obrátit na jakákoli známá sdružení dovozců.

Bude-li nutné provést výběr vzorku, mohou být dovozci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu prodeje výrobku, který je předmětem přezkumu, pocházejícího z dotčené země, v Unii, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým dovozcům, kteří nejsou ve spojení, a sdružením dovozců oznámí, které společnosti byly do vzorku vybrány.

Komise rovněž přidá poznámku ohledně výběru vzorku do dokumentace určené zúčastněným stranám k nahlédnutí. Veškeré připomínky k výběru vzorku musí být doručeny do tří dnů ode dne oznámení rozhodnutí o výběru vzorku.

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zpřístupní dotazníky dovozcům, kteří nejsou ve spojení, zařazeným do vzorku. Není-li stanoveno jinak, musí tyto strany předložit vyplněný dotazník do 30 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku.

Kopie dotazníku pro dovozce, kteří nejsou ve spojení, je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod. https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.4    Postup pro stanovení pravděpodobnosti přetrvání nebo obnovení újmy

Výrobci výrobku, který je předmětem přezkumu, v Unii se vyzývají k účasti na šetření Komise, aby bylo možno zjistit, zda existuje pravděpodobnost přetrvání nebo obnovení újmy pro odvětví Unie.

5.4.1   Šetření výrobců v Unii

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné s ohledem na výrobce v Unii, poskytne Komise dotazníky známým výrobcům v Unii nebo zástupcům výrobců v Unii, konkrétně: IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft a Ring Alliance Ringbuchtechnik Gmbh.

Není-li stanoveno jinak, musí výše uvedení výrobci v Unii předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Výše neuvedení výrobci a reprezentativní sdružení v Unii se vyzývají, aby se za účelem přihlášení a vyžádání dotazníku neprodleně obrátili na Komisi, nejlépe elektronickou poštou, a to nejpozději 7 dnů po zveřejnění tohoto oznámení, není-li stanoveno jinak.

Kopie dotazníku pro výrobce v Unii je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.5    Postup pro posouzení zájmu Unie

Pokud bude potvrzena pravděpodobnost přetrvání nebo obnovení dumpingu a přetrvání nebo obnovení újmy, bude v souladu s článkem 21 základního nařízení rozhodnuto, zda by zachování antidumpingových opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie.

Výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení, odborové svazy a reprezentativní organizace spotřebitelů se vyzývají, aby Komisi poskytli informace týkající se zájmu Unie. Aby se mohly zúčastnit šetření, musí reprezentativní organizace spotřebitelů prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem přezkumu.

Informace týkající se posouzení zájmu Unie musí být předloženy do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, není-li stanoveno jinak. Tyto informace mohou být poskytnuty buď ve volném formátu, nebo vyplněním dotazníku vypracovaného Komisí.

Kopie dotazníků, včetně dotazníku pro uživatele výrobku, který je předmětem přezkumu, je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526. V každém případě budou informace předložené podle článku 21 zohledněny pouze tehdy, budou-li v době předložení doloženy věcnými důkazy, které potvrzují jejich platnost.

5.6    Zúčastněné strany

Aby se mohly zúčastnit šetření, musí zúčastněné strany, jako například výrobci v dotčené zemi, výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení, odborové svazy a reprezentativní organizace spotřebitelů, nejprve prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem přezkumu.

Výrobci v dotčené zemi, výrobci v Unii, dovozci a reprezentativní sdružení, kteří předložili informace v souladu s postupy popsanými v bodech 5.3.1, 5.3.3 a 5.4.1, budou považováni za zúčastněné strany v případě, že mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem přezkumu, existuje objektivní souvislost.

Ostatní strany se šetření budou moci účastnit jako zúčastněné strany od okamžiku, kdy se přihlásí, a za předpokladu, že mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem přezkumu, existuje objektivní souvislost. Tím, že je strana považována za zúčastněnou stranu, není dotčeno použití článku 18 základního nařízení.

Dokumentace určená zúčastněným stranám k nahlédnutí je přístupná prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi na této adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Pro přístup k dokumentaci se řiďte pokyny na zmíněných stránkách (17).

5.7    Jiná písemná podání

S výhradou ustanovení tohoto oznámení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy. Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

5.8    Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení musí být podána písemně a musí obsahovat důvody žádosti a shrnutí toho, co si zúčastněná strana přeje během slyšení projednat. Slyšení bude omezeno na záležitosti, které zúčastněné strany předem písemně uvedly.

Slyšení nebude v zásadě sloužit k předložení věcných informací, které dosud nejsou v dokumentaci. Nicméně v zájmu řádné správy, a aby útvary Komise mohly pokročit v šetření, mohou být zúčastněné strany požádány, aby po slyšení předložily nové věcné informace.

5.9    Pokyny pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit svá práva na obhajobu.

Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Sensitive“ (18). Strany, jež předkládají informace v průběhu tohoto šetření, se vyzývají, aby žádost o důvěrné zacházení odůvodnily.

Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Sensitive“, mají podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označené poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí musí být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud strana, která sdělila důvěrné informace, neodůvodní žádost o důvěrné zacházení oprávněnými důvody nebo nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí Komise k takovým informacím přihlédnout, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že jsou správné.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení. Použitím TRON.tdi nebo e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze prostřednictvím stránek TRON.tdi nebo elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání prostřednictvím stránek TRON.tdi a elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství G:

European Commission

Directorate-General for Trade

Ředitelství G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-mailové adresy:

Pro otázky související s dumpingem: TRADE-R738-RBM-DUMPING@ec.europa.eu

Pro otázky související s újmou a zájmem Unie: TRADE-R738-RBM-INJURY@ec.europa.eu

6.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 11 odst. 5 základního nařízení musí být šetření obvykle ukončeno do 12 měsíců a v každém případě nejpozději do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

7.   Předkládání informací

Zúčastněné strany smí zpravidla předkládat informace pouze ve lhůtách stanovených v bodě 5 tohoto oznámení.

Aby Komise dokončila šetření v předepsaných lhůtách, nebude přijímat podání od zúčastněných stran po uplynutí lhůty k předložení stanovisek k poskytnutí konečných informací, nebo případně po uplynutí lhůty k předložení stanovisek k poskytnutí dodatečných konečných informací.

8.   Možnost vyjádřit se k podáním jiných stran

V zájmu zaručení práv na obhajobu by zúčastněné strany měly mít možnost vyjádřit se k informacím podaným jinými zúčastněnými stranami. Při tom se zúčastněné strany mohou zabývat jen záležitostmi vznesenými v podáních jiných zúčastněných stran a nesmí vznášet záležitosti nové.

Připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami v reakci na poskytnutí konečných zjištění by měly být předloženy do pěti dnů od uplynutí lhůty k předložení stanovisek ke konečným zjištěním, není-li stanoveno jinak. Pokud byly poskytnuty dodatečné konečné informace, měly by být připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami v reakci na toto poskytnutí dalších informací učiněny do jednoho dne od uplynutí lhůty k předložení stanovisek k tomuto poskytnutí dalších informací, není-li stanoveno jinak.

Stanoveným časovým rámcem není dotčeno právo Komise vyžádat si od zúčastněných stran v řádně odůvodněných případech dodatečné informace.

9.   Prodloužení lhůt uvedených v tomto oznámení

Prodloužení lhůt stanovených v tomto oznámení lze povolit na žádost zúčastněných stran, které ji patřičně odůvodní.

O jakékoli prodloužení lhůt uvedených v tomto oznámení lze požádat pouze za výjimečných okolností a toto prodloužení bude povoleno jen v řádně odůvodněných případech. V každém případě bude lhůta k odpovědi na dotazník prodloužena obvykle o tři dny a zásadně ne o více než o sedm dní. Co se týče lhůt pro předložení dalších informací uvedených v tomto oznámení, bude prodloužení omezeno na tři dny, není-li prokázáno, že nastaly výjimečné okolnosti.

10.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odepře přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušných lhůtách nebo pokud závažným způsobem brání šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odepření spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou dodatečnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by se měla okamžitě obrátit na Komisi.

11.   Úředník pro slyšení

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a jakékoli další žádosti týkající se práv zúčastněných stran a třetích stran na obhajobu, které se mohou objevit v průběhu řízení.

Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení pro zúčastněné strany a působit jako prostředník mezi těmito stranami a útvary Komise, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu. Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení posoudí důvody těchto žádostí. Tato slyšení by se měla konat pouze tehdy, pokud příslušné záležitosti nebyly v patřičné době vyřešeny s útvary Komise.

Veškeré žádosti musí být předloženy včas a neprodleně, aby nebyl ohrožen řádný průběh řízení. Za tímto účelem by měly zúčastněné strany požádat o intervenci úředníka pro slyšení v nejkratší možné době po události odůvodňující tuto intervenci. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, úředník pro slyšení rovněž přezkoumá důvody pro tyto opožděné žádosti, charakter nadnesených záležitostí a jejich dopad na práva na obhajobu, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Možnost požádat o přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení

Vzhledem k tomu, že tento přezkum před pozbytím platnosti je zahájen v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 2 základního nařízení, nepovedou příslušná zjištění ke změně stávajících opatření, ale povedou ke zrušení, či zachování platnosti těchto opatření v souladu s čl. 11 odst. 6 základního nařízení.

Pokud se některá ze zúčastněných stran domnívá, že je namístě přezkum opatření, aby bylo možné opatření změnit, může tato strana požádat o přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

Strany, které chtějí požádat o takový přezkum, jenž by byl proveden nezávisle na přezkumu před pozbytím platnosti, který je předmětem tohoto oznámení, se mohou obrátit na Komisi na výše uvedenou adresu.

13.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (19).

Oznámení o ochraně osobních údajů, jež informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činností na ochranu obchodu, jež provádí Komise, je dostupné na internetových stránkách GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  Úř. věst. C 331, 7.10.2020, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/703 ze dne 11. května 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 122, 12.5.2016, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1208/2004 ze dne 28. června 2004 rozšiřující konečná antidumpingová opatření uvalená nařízením Rady (ES) č. 119/97 ve znění nařízení (ES) č. 2100/2000 o dovozu určitých mechanismů kroužkových vazačů původem v Čínské lidové republice na dovoz stejného výrobku odesílaného z Vietnamské socialistické republiky (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 1). Nařízení Rady (ES) č. 33/2006 ze dne 9. ledna 2006, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 2074/2004 z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz téhož výrobku z Laoské lidově demokratické republiky (Úř. věst. L 7, 12.1.2006, s. 1).

(5)  Commission Staff Working Document, on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations (Pracovní dokument útvarů Komise o podstatných zkresleních v ekonomice Čínské lidové republiky pro účely šetření na ochranu obchodu), 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, k dispozici na adrese: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(6)  https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/508 ze dne 7. dubna 2020, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Indonésie, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 110, 8.4.2020, s. 3).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1428 ze dne 12. října 2020 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz hliníkových výlisků pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 336, 13.10.2020, s. 8).

(9)  Dokumenty citované ve zprávě o zemi lze také získat na základě náležitě odůvodněné žádosti.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 143, 7.6.2018, s. 1).

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(12)  Informace o kódech HS jsou rovněž uvedeny ve shrnutí žádosti o přezkum, které je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro obchod (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).

(13)  Veškerými odkazy na zveřejnění tohoto oznámení se rozumí odkazy na zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

(14)  Výrobce je jakákoliv společnost z dotčené země, která vyrábí výrobek, který je předmětem přezkumu, včetně jakékoliv z jejích společností ve spojení, jež se podílejí na výrobě, prodeji na domácím trhu nebo vývozu výrobku, který je předmětem přezkumu.

(15)  Do vzorku mohou být zařazeni pouze dovozci, kteří nejsou ve spojení s výrobci v dotčené zemi. Dovozci, kteří jsou ve spojení s výrobci, musí pro tyto vyvážející výrobce vyplnit přílohu I dotazníku. V souladu s článkem 127 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se za osoby ve spojení považují dvě osoby, které splňují jednu z těchto podmínek: a) jsou členy vedení nebo správní rady podniku druhé osoby; b) jsou právně uznanými obchodními společníky; c) jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) třetí strana přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) jedna z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; nebo h) jsou členy jedné rodiny (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové. V souladu s čl. 5 bodem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se „osobou“ rozumí fyzická osoba, právnická osoba a jakékoli sdružení osob, které není právnickou osobou, ale je podle právních předpisů Unie nebo podle vnitrostátních právních předpisů způsobilé k právním úkonům (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(16)  Údaje poskytnuté dovozci, kteří nejsou ve spojení, lze použít také v souvislosti s jinými aspekty tohoto šetření, než je zjištění dumpingu.

(17)  V případě technických problémů se obraťte na uživatelskou podporu GŘ TRADE prostřednictvím e-mailové adresy trade-service-desk@ec.europa.eu nebo telefonicky na čísle +32 22979797.

(18)  Dokument označený poznámkou „Sensitive“ je považován za důvěrný podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Verze „Sensitive

Verze „For inspection by interested parties

(zaškrtněte příslušné políčko)

PŘEZKUM PŘED POZBYTÍM PLATNOSTI ANTIDUMPINGOVÝCH OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍCH SE NA DOVOZ NĚKTERÝCH MECHANISMŮ KROUŽKOVÝCH POŘADAČŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY A ROZŠÍŘENÝCH NA VIETNAM A LAOSKOU LIDOVĚ DEMOKRATICKOU REPUBLIKU

INFORMACE PRO VÝBĚR VZORKU DOVOZCŮ, KTEŘÍ NEJSOU VE SPOJENÍ

Tento formulář má pomoci dovozcům, kteří nejsou ve spojení, při poskytování informací týkajících se výběru vzorku požadovaných v bodě 5.3.3 oznámení o zahájení přezkumu.

Jak verze označená jako „Sensitive“, tak i verze určená pro zúčastněné strany k nahlédnutí označená jako „For inspection by interested parties“ by měly být zaslány Komisi zpět, jak je uvedeno v oznámení o zahájení přezkumu.

1.   NÁZEV A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Uveďte tyto údaje týkající se vaší společnosti:

Název společnosti

 

Adresa

 

Kontaktní osoba

 

E-mailová adresa

 

Telefon

 

Internetové stránky

 

2.   OBRAT A OBJEM PRODEJE

Uveďte celkový obrat vaší společnosti v eurech (EUR), obrat a hmotnost dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů podle definice v oznámení o zahájení přezkumu do Unie a jejich dalšího prodeje na trhu Unie po dovozu z ČLR, a to v období přezkumného šetření (od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020). Uveďte použitou jednotku hmotnosti, pokud není vyjádřena v tunách.

 

V tunách

Hodnota v eurech (EUR)

Celkový obrat vaší společnosti vyjádřený v eurech (EUR)

 

 

Dovoz výrobku, který je předmětem přezkumu, do Unie

 

 

Další prodej výrobku, který je předmětem přezkumu, na trhu Unie po dovozu z ČLR

 

 

3.   ČINNOSTI VAŠÍ SPOLEČNOSTI A SPOLEČNOSTÍ VE SPOJENÍ (1)

Uveďte podrobnosti o činnostech vaší společnosti a všech společností ve spojení (uveďte prosím jejich seznam a jejich vztah k vaší společnosti), jež se podílejí na výrobě a/nebo prodeji (na vývoz a/nebo v rámci domácího trhu) výrobku, který je předmětem přezkumu. Tyto činnosti mohou mimo jiné zahrnovat nákup výrobku, který je předmětem přezkumu, nebo jeho výrobu na základě dohod o subdodávkách, jakož i jeho zpracování nebo obchodování s ním.

Název a sídlo společnosti

Činnosti

Vztah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   DALŠÍ INFORMACE

Uveďte prosím veškeré další podstatné informace, o kterých se domníváte, že by Komisi napomohly při výběru vzorku.

5.   OSVĚDČENÍ

Poskytnutím výše uvedených informací společnost vyjadřuje souhlas se svým případným zařazením do vzorku. Je-li společnost vybrána jako součást vzorku, znamená to, že vyplní dotazník a že souhlasí s inspekcí ve svých prostorách za účelem ověření jejích odpovědí. Pokud společnost uvede, že se svým případným zařazením do vzorku nesouhlasí, bude její nesouhlas považován za nespolupráci při šetření. Zjištění Komise týkající se nespolupracujících dovozců vycházejí z dostupných údajů a výsledek může být pro dotčenou společnost méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

Podpis pověřeného úředníka:

Jméno a funkce pověřeného úředníka:

Datum:


(1)  V souladu s článkem 127 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se za osoby ve spojení považují dvě osoby, které splňují jednu z těchto podmínek: a) jsou členy vedení nebo správní rady podniku druhé osoby; b) jsou právně uznanými obchodními společníky; c) jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) třetí strana přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) jedna z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu nebo h) jsou členy jedné rodiny (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové. V souladu s čl. 5 bodem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se „osobou“ rozumí fyzická osoba, právnická osoba a jakékoli sdružení osob, které není právnickou osobou, ale je podle právních předpisů Unie nebo podle vnitrostátních právních předpisů způsobilé k právním úkonům (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


JINÉ AKTY

Evropská komise

11.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 183/20


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2021/C 183/05)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1)

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY, KTERÝM SE MĚNÍ JEDNOTNÝ DOKUMENT

„PUISSEGUIN SAINT-EMILION“

PDO-FR-A0992-AM03

Datum oznámení: 9. 3. 2021

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Zeměpisná oblast

Zeměpisná oblast byla ve svém znění změněna tak, aby již neodkazovala na katastrální úseky. Kromě toho se odkazuje na oficiální zeměpisný kodex.

Tato změna pouze pozměňuje znění a nedotýká se zeměpisné oblasti.

Tato změna vede ke změně bodu 1.6 jednotného dokumentu.

2.   Oblast v bezprostřední blízkosti

Oblast v bezprostřední blízkosti je upravena tak, aby bylo odstraněno následující opomenutí: když se obec Puisseguin spojila s obcí Monbadon, část odpovídající původní obci Monbadon nebyla připsána do oblasti v bezprostřední blízkosti. Kromě toho se odkazuje na oficiální zeměpisný kodex.

Tato změna vede ke změně bodu 1.9 jednotného dokumentu.

3.   Oběh mezi oprávněnými skladovateli

V kapitole 1 části IX bodě 5 se zrušuje písmeno b) o datu uvedení vín do oběhu mezi oprávněnými skladovateli.

Tato změna nevede ke změně jednotného dokumentu.

4.   Údaje o kontrolním orgánu

Znění odkazu na kontrolní subjekt bylo revidováno, aby bylo v souladu se zněním použitým v jiných specifikacích produktu. Tento pozměňovací návrh je čistě redakční povahy. Tato změna nevede ke změně jednotného dokumentu.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (Názvy)

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Typ zeměpisného označení:

CHOP – chráněné označení původu

3.   Kategorie výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   POPIS VÍNA (VÍN)

Jedná se o silná a kulatá červená vína s intenzivní červenou barvou, s intenzivními aromaty červeného ovoce. Vyrábějí se převážně z odrůdy Merlot N a zráním získávají komplexní buket.

Často se nechávají zrát v sudech, což jim dodává tóny vanilky a spáleného dřeva a obohacuje tak jejich aromatickou paletu a texturu.

Vína mají:

minimální přirozený obsah alkoholu 11 %,

celkový obsah alkoholu po obohacení 13,5 %,

maximální obsah kyseliny jablečné 0,3 g/l,

maximální obsah fermentovatelného cukru (glukózy a fruktózy) 3 g/l.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

13,26

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

140

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

Obohacování

Zvláštní enologický postup

Metody obohacování zahušťováním jsou povoleny do výše limitní hodnoty koncentrace 15 %.

Po úpravě koncentrace nepřekračuje celkový obsah alkoholu ve vínech 13,5 % objemových.

Vedení révy

Pěstební postupy

Vinice mají minimální hustotu výsadby 5 500 rostlin na hektar.

Spon mezi řadami u této révy může být nejvýše 2 metry a spon výsadby mezi kmínky v téže řadě musí být nejméně 0,50 metr.

Řez je povinný. Provádí se nejpozději ve stádiu rozvinutých listů (stádium 9 podle Lorenze).

Réva se prořezává pomocí následujících technik, aby se dosáhlo rovnoměrného rozložení a provzdušňování rostlin vedených na jednoduchém závěsu, přičemž se omezí počet hroznů:

jednoduchým nebo dvojitým Guyotovým řezem,

krátkým řezem „na čípky“ prostřednictvím kordonového řezu typu Royat nebo do vějíře,

řezem na tažně.

Na každém keři se nechává nejvýše dvanáct oček.

Překrývání tažňů je ve všech případech zakázáno.

Zavlažování

Během vegetačního období révy může být povoleno zavlažování v případě přetrvávajícího sucha za předpokladu, že by sucho narušilo zdravý fyziologický vývoj révy a optimální zrání hroznů.

5.2.   Maximální výnosy

Červené víno

65 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Sklizeň hroznů, vinifikace, výroba a zrání vín probíhá na části území obce Puisseguin v departementu Gironde (podle oficiálního zeměpisného kodexu ze dne 26. února 2020), která odpovídá území této obce před jejím spojením s obcí Monbadon dne 1. ledna 1989 (prefekturální nařízení ze dne 10. listopadu 1988).

7.   Hlavní moštová odrůda (moštové odrůdy)

Cabernet Franc N

Cabernet Sauvignon N

Cot N – Malbec

Merlot N

8.   Popis souvislostí

Zeměpisná oblast s CHOP „Puisseguin Saint-Emilion“ se nachází v obci Puisseguin a je omezena na území obce před jejím spojením s obcí Monbadon v roce 1989. Nachází se v oblasti Libourne na severovýchodě departementu Gironde, 48 kilometrů severovýchodně od Bordeaux a 10 kilometrů severovýchodně od Saint-Emilion.

Vinice na pozemcích CHOP „Puisseguin Saint-Emilion“ se nacházejí na soutoku řek Isle a Dordogne a vyznačují se převážně vápencovými a jílovito-vápencovými půdami.

Díky blízkosti Atlantského oceánu se oblast Gironde vyznačuje mírným oceánským podnebím s malými výkyvy teplot, což je vhodné pro pěstování révy. Na severovýchodě departementu Gironde jsou díky kontinentálním vlivům teploty v létě a na podzim vyšší, což podporuje zrání hroznů. Nepředvídatelné oceánské podnebí, jež v některých letech provázejí deštivé podzimní tlakové níže nebo naopak horký a slunečný konec podzimu, stojí za výraznými ročníky.

Oblast je ideální pro pěstování odrůdy Merlot N, která dobře dozrává zejména na chladných vlhkých jílovitých půdách.

Jiné odrůdy se pěstují na písčito-štěrkovitých a písčito-jílovitých půdách s mírně teplejší texturou a na jílovito-vápenatých půdách, když jsou vhodně vystaveny slunečnímu světlu.

Oceánské podnebí oblasti s kontinentálními vlivy (horká léta, dlouhý a mírný podzim, mírné a obecně suché zimy) přispívá k pomalému zrání hroznů.

Vymezená pozemková plocha se skládá z pozemků, které mají díky své struktuře půdy nebo topografické poloze (na horní části kopců nebo na svazích) dobré odvodnění. Z vinařské oblasti jsou vyloučeny pozemky s převážně hydromorfními půdami nebo půdami vyvinutými na jílech a spraších, které jsou nepropustné již v malé hloubce. Vyloučeny jsou rovněž pozemky na dně údolí s půdami vykazujícími hydromorfní vlastnosti a vystavené riziku jarních mrazů.

Místní odrůdy se v průběhu staletí vybíraly tak, aby víno bylo vhodné ke skladování a zrání – muselo se totiž přepravovat na velké vzdálenosti. Díky přesnému vymezení pozemků se místní odrůdy mohly optimálně rozvíjet.

Hustota výsadby je vyšší, aby se zajistila dostatečná sklizeň, aniž by se réva na půdách se známým produkčním potenciálem vysazovala příliš hustě. Tím se zajistí optimální zralost a koncentrace hroznů. Obecně používaný systém vinifikace révy spolu s přísnými pravidly pro řez a zákaz překrývání tažňů zajišťuje rovnoměrně distribuovanou sklizeň, jakož i dostatečnou plochu listů pro fotosyntézu potřebnou k tomu, aby hrozny měly optimální zralost.

Aby byla zajištěna sanitárně kvalitní sklizeň, musí být během třídění odstraněny nezralé, poškozené nebo napadené hrozny.

Vína zrají nejméně do jara roku následujícího po sklizni. Toto období je nezbytné ke stabilizaci, vyzrání a optimálnímu vyjádření charakteru vína před jeho uvedením na trh a prodeji spotřebitelům.

Vína „Puisseguin Saint-Emilion“ jsou silná a kulatá červená vína s intenzivním aroma červeného ovoce. Vyrábějí se převážně z odrůdy Merlot N a komplexní buket získávají zráním.

Odrůdy Cabernet Franc N a Cabernet Sauvignon N přinášejí do kupáží svěžest a texturu, čímž zlepšují možnosti archivace a aromatické komplexnosti vína.

Často se nechávají zrát v sudech, což jim dodává tóny vanilky a spáleného dřeva a obohacuje tak jejich aromatickou paletu a texturu.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Větší zeměpisná jednotka

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Druh dalších podmínek:

Doplňující ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Na etiketě vín s chráněným označením původu může být uvedena větší zeměpisná jednotka „Vin de Bordeaux“ nebo „Grand Vin de Bordeaux“. Rozměry písma použitého pro větší zeměpisnou jednotku nesmějí být na výšku ani na šířku větší, než je dvoutřetinová velikost písmen tvořících název chráněného označení původu.

Oblast v bezprostřední blízkosti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Druh dalších podmínek:

Odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Oblast v bezprostřední blízkosti, vymezená odchylkou pro vinifikaci, výrobu a zrání vín, je tvořena územími těchto obcí v departementu Gironde na základě oficiálního zeměpisného kodexu ze dne 26. února 2020: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, jakož i součástí území obce Puisseguin (omezeného na oblast, která tvořila její území před jejím sloučením s obcí Monbadon 1. ledna 1989) a územím obce Libourne (omezeno na oblast na jih od říčky Capelle a dále až po místní komunikaci č. 28, po této cestě k řece Dordogne a železniční trati mezi městy Bordeaux a Bergerac).

Odkaz na specifikaci výrobku

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.