ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 209A

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
20. června 2019


Obsah

Strana

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropský parlament

2019/C 209 A/01

Oznámení o výběrovém řízení č. PE/226/S – Administrátor, stavební inženýr (AD 6) (žena nebo muž)

1


CS

 


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropský parlament

20.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 209/1


OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Č. PE/226/S

ADMINISTRÁTOR, STAVEBNÍ INŽENÝR (AD 6)

(žena nebo muž)

(2019/C 209 A/01)

 

Evropský parlament pořádá výběrové řízení na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek za účelem vytvoření seznamu vhodných uchazečů pro obsazení 12 pracovních míst:

ADMINISTRÁTOR, STAVEBNÍ INŽENÝR (AD 6)

(žena nebo muž)

Před podáním přihlášky si pozorně pročtěte pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení.

Tyto pokyny jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomohou vám pochopit pravidla týkající se postupů a podmínky pro podání přihlášky.

OBSAH

A.

PRACOVNÍ NÁPLŇ, PODMÍNKY ÚČASTI (POŽADOVANÝ PROFIL)

B.

PRŮBĚH ŘÍZENÍ

C.

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA:

POKYNY PRO UCHAZEČE K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM, KTERÁ PŘIPRAVUJE EVROPSKÝ PARLAMENT

A.   PRACOVNÍ NÁPLŇ, PODMÍNKY ÚČASTI (POŽADOVANÝ PROFIL)

1.   Obecné podmínky

Evropský parlament se v souladu s čl. 29 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie (1) rozhodl vyhlásit výběrové řízení s cílem obsadit 12 pracovních míst úředníků (AD 6) na generálním ředitelství pro infrastrukturu a logistiku, konkrétně na ředitelství pro infrastrukturu a ředitelství pro projekty v oblasti nemovitostí. Hledáme odborníky v oboru stavební inženýr (2) a/nebo architekt se specializací na jednu z těchto čtyř oblastí:

1)

Facility Management (správa budov) (inženýr)

2)

Technický systém budov (inženýr se specializací na hydrauliku, vzduchotechniku nebo elektřinu)

3)

Řízení stavebních projektů: hrubá stavba (architekt nebo inženýr)

4)

Řízení stavebních projektů: technické vybavení budov (vytápění, ventilace, klimatizace, sanitární zařízení, elektřina (silnoproud, slaboproud), (inženýr se specializací na technické vybavení)

Vezměte prosím na vědomí, že se můžete přihlásit pouze na jednu ze čtyř uvedených oblastí.

Tyto profese vyžadují zvláštní kvalifikaci, která je uvedena v části A 3 b).

Úspěšný uchazeč bude přijat ve třídě AD 6, prvním platovém stupni, přičemž základní plat činí 5 416,58 EUR měsíčně. Tento plat podléhá zdanění ze strany Společenství a dalším odvodům stanoveným v pracovním řádu úředníků Evropské unie1. Je osvobozen od vnitrostátní daně. Platový stupeň, do něhož budou úspěšní uchazeči přijati, bude však možné upravit podle délky jejich praxe. Kromě toho je základní plat za určitých podmínek navýšen o příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace, například na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

2.   Pracovní náplň

Vybraní kandidáti budou zaměstnáni v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku (3). Jejich úkolem bude dohlížet na řízení fondu budov a projektů v oblasti nemovitostí Evropského parlamentu. Pod dohledem vedoucího oddělení a v rámci programů a priorit stanovených parlamentními orgány a jejich nadřízenými budou v rámci příslušných oblastí vykonávat tyto úkoly:

Oblast 1: Facility Management (správa budov)

Tato oblast se týká různých technických služeb a služeb pro uživatele, které je třeba provést k zajištění řádné údržby a využívání budov, v rámci postupu BIM (Building Information Management/Modelling – informační model budovy).

Oblast 2: Technický systém budov (hydraulika, vzduchotechnika, elektřina)

Tato oblast se týká řízení technického vybavení budov: hydrauliky, vzduchotechniky a elektřiny, zejména pak vytápění, ventilace a klimatizace, jakož i sanitárního zařízení. Součástí této oblasti je i systém požární ochrany.

Oblast 3: Řízení stavebních projektů: hrubá stavba

Tato oblast pokrývá řízení projektů, ať už se jedná o výstavbu nových budov nebo částečnou či úplnou rekonstrukci stávajících budov.

Oblast 4: Řízení stavebních projektů: technické vybavení budov (vytápění, ventilace, klimatizace, sanitární zařízení, elektřina (silnoproud, slaboproud))

Tato oblast pokrývá řízení projektů, ať už se jedná o výstavbu nebo přeměnu technického vybavení budov: vytápění, ventilace, klimatizace, sanitárního zařízení, elektřiny (silnoproud, slaboproud), elektromechanických nástrojů a zdvihacích zařízení.

Plnění těchto úkolů vyžaduje mimo jiné analytické dovednosti, logické myšlení, schopnost písemného vyjadřování, schopnost vykonávat technickou kontrolu a administrativní řízení a důkladné praktické znalosti kancelářského softwaru a přípravy a řízení projektů pomocí počítače. Úspěšní uchazeči musí mít rovněž vynikající diplomatické schopnosti, musí být schopni vystupovat na veřejnosti, udržovat snadno kontakty s různými politickými, ekonomickými a sociálními partnery a musí být schopni zapojit se do kolektivu.

Tyto funkce vyžadují časté pracovní cesty do pracovních míst Evropského parlamentu a četné interní a externí kontakty.

3.   Podmínky přijetí

Ke dni uplynutí lhůty stanovené pro podávání přihlášek musíte splňovat tyto podmínky:

a)   Všeobecné podmínky

V souladu s článkem 28 služebního řádu úředníků Evropské unie musíte:

být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

požívat plných občanských práv,

splňovat veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

poskytovat morální záruky vyžadované pro předpokládanou pracovní náplň.

b)   Specifické podmínky

i)   Kvalifikační předpoklady, diplomy a požadované znalosti

Je třeba mít úroveň vzdělání odpovídající úplnému cyklu vysokoškolského studia v délce nejméně tří let zakončeného získáním oficiálně uznaného diplomu v oboru architektury nebo inženýrství ve vztahu ke stavebnímu odvětví, stavebnictví nebo hydrauliky, vzduchotechniky, elektromechaniky a elektřiny.

ii)   Požadovaná praxe

Po získání kvalifikace požadované podle části A.3. b) i) je třeba, abyste měli odbornou praxi v trvání alespoň 3 let:

pro oblast 1, Facility Management (inženýr), v odvětví služeb souvisejících s výstavbou a/nebo správou průmyslového zařízení nebo technického zařízení budov, z toho jeden rok odborné praxe v uplatňování a/nebo využívání postupu BIM nebo postupu průmyslových vzorů,

pro oblast 2, technický systém budov (inženýr se specializací na hydrauliku, vzduchotechniku a elektřinu), v odvětví technického řízení hydraulického, vzduchotechnického a elektrického zařízení průmyslového vybavení a/nebo vybavení budov,

pro oblast 3, řízení stavebních projektů (architekt nebo inženýr), v odvětví řízení simultánních projektů, buď výstavby nových budov nebo částečné či úplné rekonstrukce stávajících budov,

pro oblast 4, řízení projektů výstavby technického zařízení budov (vytápění, ventilace, klimatizace, sanitární zařízení, elektřina (silnoproud, slaboproud) (inženýr se specializací na technické zařízení), v odvětví řízení simultánních projektů technického zařízení buď v rámci výstavby nových budov nebo v rámci částečné či úplné rekonstrukce stávajících budov.

iii)   Jazykové znalosti

Musíte mít důkladnou znalost (minimálně úroveň C1 (4)) jednoho úředního jazyka Evropské unie (jazyk 1): angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština nebo švédština,

a

velmi dobrou znalost (minimálně úroveň B2 1) anglického nebo francouzského jazyka (jazyk 2).

Jazyk 2 musí být jiný než jazyk 1.

Vezměte prosím na vědomí, že jazyky 2 (angličtina a francouzština) vybrané pro toto výběrové řízení byly stanoveny s ohledem na zájem útvaru. S ohledem na povahu úkolů vyžadují nabízená zaměstnání zvláštní kvalifikaci: analytické schopnosti, schopnost písemného vyjadřování, technický dohled a administrativní řízení. Přijatí pracovníci musí být schopni rozumět zadaným úkolům, vést složky a efektivně komunikovat s externími partnery, vedoucími a kolegy.

Francouzština je jazykem nejčastěji používaným při komunikaci v rámci oddělení obou zaměstnávajících orgánů a mezi těmito odděleními. Dobrá znalost francouzštiny je rovněž potřeba pro dobré porozumění právním předpisům v oblasti nemovitostí a dohled nad správou nemovitostního fondu a projektů v oblasti nemovitostí v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku. Je rovněž běžným jazykem pro komunikaci s externími partnery (poskytovateli služeb a místní správou a orgány v rámci platných předpisů v oblasti budov a hygieny a zdraví). Angličtina je jazykem nejčastěji používaným při komunikaci s ostatními ředitelstvími generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku, s ostatními generálními ředitelstvími a s politickými a správními orgány Parlamentu, zejména pokud jde o vypracovávání dokumentů.

V angličtině a francouzštině jsou navíc formulovány pokyny a předpisy v oblasti bezpečnosti budov, které musí být v těchto jazycích rovněž zpřístupňovány a sdělovány veřejnosti.

Aby mohli přijatí uchazeči plnit své úkoly a zajišťovat řádné fungování služeb, musí být po uplynutí přiměřené doby schopni efektivně pracovat a komunikovat alespoň v jednom z těchto dvou jazyků.

V zájmu zajištění rovného zacházení je navíc potřeba, aby každý kandidát, a to i ten, jehož prvním úředním jazykem je jeden z těchto dvou jazyků, měl dostatečnou znalost druhého jazyka, který musí být druhým z těchto dvou jazyků.

B.   PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Řízení se pořádá na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek.

1.   Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Pokud

splňujete obecné podmínky pro přijetí

a předložili jste veškeré dokumenty podle daných podmínek a v požadované lhůtě,

výběrová komise posoudí, zda vaše dokumenty splňují zvláštní podmínky pro přijetí.

Splňujete-li zvláštní podmínky pro přijetí, připustí vás výběrová komise do výběrového řízení.

Výběrová komise vychází výhradně z informací uvedených v přihlášce, které jsou doloženy příslušnými doklady.

2.   Posouzení kvalifikace

Výběrová komise provede na základě předem stanovené hodnotící tabulky posouzení kvalifikace uchazečů přijatých do výběrového řízení a sestaví seznam 60 nejlepších uchazečů (15 pro každou oblast), kteří budou pozváni ke zkouškám.

Při posuzování kvalifikace uchazečů vezme výběrová komise v úvahu zejména následující prvky, které je třeba doložit v přihlášce:

pro oblast 1, Facility Management (správa budov),

zkušenosti s provozní organizací různých hledisek správy budov, mimo jiné pokud jde o:

údržbu vybavení,

správu služeb pro uživatele,

řízení fondu nemovitostí,

zkušenosti s uplatňováním a používáním postupu BIM, především pokud jde o:

vypracovávání a/nebo používání dokumentace postupu BIM,

používání softwarů elektronického zobrazení budov,

používání softwarů elektronického modelování vybavení a/nebo budov,

zkušenosti s vytvářením a/nebo používáním nástrojů na organizaci informací, mimo jiné pokud jde o:

řízení smluvních závazků (odhad a sledování nákladů, plánování atd.),

rozdělování práce mezi zaměstnance,

zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek;

pro oblast 2, technický systém budov (hydraulika, vzduchotechnika a elektřina),

zkušenosti s řízením různých oblastí technického zařízení (hydraulika, vzduchotechnika a elektřina):

kalibrace přístrojů,

sledování instalace vybavení,

analýza a řešení problémů týkajících se vybavení v provozu,

výkon a/nebo sledování údržby vybavení,

zkušenosti s technickým řízením systému požárního zabezpečení:

provádění a/nebo sledování údržby prvků systému v souladu s belgickými, francouzskými nebo lucemburskými právními předpisy,

zkušenosti s vypracováváním funkčních analýz požárního zabezpečení v rámci prací spojených se zařizováním prostor,

zkušenosti v následujících oblastech:

odhad předpokládaných nákladů a ověřování skutečných nákladů operací,

řízení projektů,

řízení administrativních a právních aspektů smluv,

zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek;

pro oblast 3, řízení stavebních projektů, hrubá stavba,

zkušenosti v odvětví architektury, zejména pokud jde o:

sestavování návrhů,

vývoj prvků a materiálů,

environmentální výkonnost,

přístupnost,

předcházení požárům,

zkušenosti v ostatních oblastech stavby a v oblasti technické koordinace,

zkušenosti v jednotlivých fázích projektů, od konzultací s uživateli po uvádění do provozu a sledování záruk,

zkušenosti v různých oblastech řízení projektů,

zkušenosti s projektováním pomocí počítače (CAD) ve 2-D, 3-D a v rámci postupu BIM,

zkušenosti v následujících oblastech:

odhad předpokládaných nákladů a ověřování skutečných nákladů operací,

řízení administrativních a právních aspektů smluv,

řízení týmu a/nebo různých zúčastněných stran,

zadávání veřejných zakázek;

pro oblast 4, řízení stavebních projektů, technické zařízení budov (vytápění, ventilace, klimatizace, sanitární zařízení, elektřina (silnoproud, slaboproud)),

zkušenosti v jednotlivých oblastech technického zařízení, tj.:

sestavování návrhů,

kalibrace přístrojů,

uvádění do provozu a využívání vybavení,

analýza a řešení problémů týkajících se vybavení v provozu,

environmentální výkonnost,

udržovatelnost,

předcházení požárům,

zkušenosti v ostatních oblastech stavby a v oblasti technické koordinace,

zkušenosti v jednotlivých fázích projektů, od konzultací s uživateli po uvádění do provozu a sledování záruk,

zkušenosti v různých oblastech řízení projektů,

zkušenosti s projektováním pomocí počítače (CAD) ve 2-D, 3-D a v rámci postupu BIM,

zkušenosti v následujících oblastech:

odhad předpokládaných nákladů a ověřování skutečných nákladů operací,

řízení administrativních a právních aspektů smluv,

řízení týmu a/nebo různých zúčastněných stran,

zadávání veřejných zakázek.

Hodnocení: 0 až 20 bodů.

3.   Zkoušky

Písemná zkouška

a)

Samostatná písemná práce v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština) na základě dokumentace slouží k posouzení vaší schopnosti vykonávat funkce popsané v části A.2 v oblasti, kterou jste si vybrali, a schopnosti písemného vyjadřování.

Trvání zkoušky: 3 hodiny.

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum 20 bodů).

Ústní zkoušky

b)

Pohovor s výběrovou komisí v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština) umožňující posoudit s ohledem na veškeré údaje uvedené ve složce vaši schopnost vykonávat funkce popsané v části A bodu 2 v oblasti, kterou jste si vybrali. Výběrová komise se může rozhodnout, že ověří ostatní jazykové znalosti uvedené v přihlášce.

Maximální doba trvání zkoušky: 45 minut.

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum 20 bodů).

c)

Diskuse ve skupině v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), která má výběrové komisi umožnit posouzení vaší schopnosti přizpůsobit se, vašich vyjednávacích schopností, rozhodnosti a chování v rámci skupiny.

Dobu trvání této zkoušky stanoví výběrová komise podle definitivního složení skupin.

Hodnocení: 0 až 20 bodů (požadované minimum: 10 bodů).

4.   Zařazení na seznam vhodných uchazečů

Seznam vhodných uchazečů pro každou oblast bude obsahovat, v pořadí podle úspěšnosti, jména šesti uchazečů, kteří získali v průběhu celého řízení nejvyšší počet bodů (hodnocení kvalifikace a zkoušek) a minimum bodů požadovaných pro každou ze zkoušek.

O výsledcích budete individuálně písemně informováni.

Seznam vhodných uchazečů bude vyvěšen na informačních tabulích v budovách Evropského parlamentu. Platnost seznamu vhodných uchazečů vyprší dne 31. prosince 2022; bude moci být prodloužena. V tom případě o tom budou uchazeči uvedení na seznamu vhodných uchazečů včas informováni.

Pokud vám bude nabídnuto zaměstnání, budete muset předložit za účelem osvědčení originály všech požadovaných dokladů, tj. diplomů a záznamů o zaměstnání.

C.   PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Je nutné použít formulář přihlášky (originál nebo kopii) odpovídající tomuto oznámení o výběrovém řízení, který je obsažen v tomto Úředním věstníku vydaném Úřadem pro publikace Evropské unie. Můžete se přihlásit pouze na jednu ze čtyř uvedených oblastí.

Před vyplněním přihlášky si pozorně pročtěte pokyny pro uchazeče.

Lhůta pro podání přihlášky

Přihláška a fotokopie dokumentů musí být zaslány pouze doporučenou poštou (5) nejpozději do 22. července 2019 (rozhoduje datum poštovního razítka) na následující adresu:

PARLEMENT EUROPÉEN

Unité Sélection des talents – MON 05 S030

Procédure de sélection PE/226/S

(číslo výběrového řízení – procédure de sélection – musí být uvedeno)

60 rue Wiertz

1047 Bruxelles

Belgique

Přihlášky zaslané pouze poštou, nikoli doporučeně, nebo zaslané vnitřní poštou nebudou vzaty v úvahu. Oddělení pro výběr zaměstnanců s vhodným profilem nepřijímá předání přihlášek do vlastních rukou.

Nebude zasláno žádné potvrzení o převzetí přihlášky s výjimkou případů, kdy je potvrzení o převzetí součástí doporučené zásilky.

Žádáme vás, abyste NETELEFONOVALI ohledně časového harmonogramu řízení.

Pokud do 31. října 2019 neobdržíte e-mail týkající se vaší přihlášky, zašlete e-mail na adresu PE-226-S@ep.europa.eu.


(1)  Viz nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví Služební řád úředníků a Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterým se zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1), pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1) a naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15).

(2)  Jakýkoli odkaz v tomto oznámení na osobu mužského pohlaví bude považován také za odkaz na ženské pohlaví a naopak.

(3)  Tato pracovní místa mohou být přesunuta do některého z ostatních pracovních míst Evropského parlamentu.

(4)  Viz společný evropský referenční rámec pro jazyky – https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-cs.pdf

(5)  Zaslání soukromou zásilkovou společností se považuje za doporučenou zásilku. V tomto případě je rozhodující datum odeslání uvedené na potvrzení o doručení.


PŘÍLOHA

Pokyny pro uchazeče ve výběrových řízeních pořádaných Evropským parlamentem

Strana

1.

ÚVOD

11

 

Jak probíhá výběrové řízení?

11

2.

ETAPY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

11

 

Přijímání přihlášek

11

 

Zkoumání všeobecných podmínek

12

 

Zkoumání zvláštních podmínek

12

 

Posouzení kvalifikace

13

 

Zkoušky

13

 

Seznam vhodných uchazečů

13

3.

JAKÝM ZPŮSOBEM SE PŘEDKLÁDÁ PŘIHLÁŠKA?

13

 

Obecné podmínky

13

 

Jak zaslat úplnou dokumentaci?

13

 

Které doklady je třeba přiložit?

14

 

Obecné podmínky

14

 

Doklady týkající se všeobecných podmínek

14

 

Doklady týkající se zvláštních podmínek a posouzení kvalifikace

14

4.

SDĚLENÍ

15

5.

OBECNÉ INFORMACE

16

 

Rovné příležitosti

16

 

Žádosti uchazečů o přístup k informacím, které se jich týkají

16

 

Ochrana osobních údajů

17

 

Výdaje na dopravu a pobyt

17

PŘÍLOHA I

18

PŘÍLOHA II

21

1.   ÚVOD

Jak probíhá výběrové řízení?

Výběrové řízení se skládá z několika etap, v nichž probíhá soutěž mezi uchazeči; mohou se ho zúčastnit všichni občané Evropské unie, kteří k termínu předložení přihlášek splňují požadovaná kritéria. Výběrové řízení poskytuje všem uchazečům stejnou příležitost, aby prokázali své schopnosti, a umožňuje výběr na základě předností a dodržení zásady rovného zacházení.

Uchazeči, kteří jsou v průběhu řízení vybráni, jsou zapsáni na seznam vhodných uchazečů, z něhož bude Evropský parlament čerpat při obsazování místa, které je předmětem oznámení o výběrovém řízení.

Pro každé výběrové řízení je jmenována výběrová komise, kterou tvoří zástupci správních útvarů a výboru zaměstnanců. Činnost výběrové komise je neveřejná a probíhá v souladu s přílohou III služebního řádu úředníků Evropské unie (1).

Přímé nebo nepřímé ovlivňování výběrové komise ze strany uchazečů je přísně zakázáno. Orgán oprávněný ke jmenování si vyhrazuje právo vyloučit každého uchazeče, který by tento zákaz porušil.

Při rozhodování o přijetí přihlášky jednotlivých uchazečů výběrová komise důsledně zohledňuje podmínky účasti uvedené v oznámení o výběrovém řízení. Skutečnost, že se uchazeči účastnili dřívějších výběrových řízení, jim nedává žádné přednostní právo.

S cílem vybrat nejlepší uchazeče srovnává výběrová komise výkony kandidátů a posuzuje jejich schopnost zastávat pracovní místo popsané v oznámení o výběrovém řízení. Musí proto posoudit úroveň jejich znalostí, ale také určit na základě předností uchazečů, kteří z nich mají nejlepší kvalifikaci.

Podle počtu uchazečů může výběrové řízení orientačně trvat 6 až 9 měsíců.

2.   ETAPY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení tvoří následující etapy:

přijímání přihlášek,

zkoumání všeobecných podmínek,

zkoumání zvláštních podmínek,

posouzení kvalifikace,

zkoušky,

zapsání do seznamu vhodných uchazečů.

Přijímání přihlášek

Uchazeči, kteří se rozhodnou podat přihlášku, musí zaslat úplnou dokumentaci obsahující vyplněnou a podepsanou přihlášku odpovídající oznámení o výběrovém řízení a všechny požadované doklady prokazující, že splňují všeobecné i zvláštní podmínky stanovené v oznámení o výběrovém řízení. V opačném případě bude uchazeč vyloučen. Dokumentaci je třeba zaslat doporučeně (zaslání soukromou zásilkovou službou se považuje za doporučenou zásilku. Pokud jde o dodržení lhůty stanovené v oznámení o výběrovém řízení, je rozhodující datum uvedené na potvrzení o doručení). Adresa a lhůta pro podání přihlášek jsou uvedeny v části C oznámení o výběrovém řízení.

Zkoumání všeobecných podmínek

Oddělení pro výběr zaměstnanců s vhodným profilem zkoumá, zda může být přihláška přijata, tj. byla-li předložena v souladu s podmínkami a ve lhůtě uvedené v oznámení o výběrovém řízení a splňuje-li všeobecné podmínky pro účast.

Automaticky jsou proto vyřazeni uchazeči, kteří:

nezaslali přihlášku ve stanovené lhůtě (rozhodující je poštovní razítko nebo potvrzení soukromé zásilkové služby o doručení), nebo

nezaslali dokumentaci doporučeně nebo prostřednictvím soukromé zásilkové služby, nebo

nepoužili přihlášku odpovídající oznámení o výběrovém řízení, nebo

řádně nevyplnili přihlášku odpovídající oznámení o výběrovém řízení, nebo

přihlášku nepodepsali, nebo

nesplňují všeobecné podmínky pro účast.

Uchazeči jsou o zamítnutí přihlášky informováni jednotlivě po uplynutí lhůty pro zaslání přihlášek.

Orgán oprávněný ke jmenování sestaví seznam uchazečů, kteří splňují všeobecné podmínky uvedené v oznámení o výběrovém řízení, a předá jej spolu s dokumentací výběrové komisi.

Zkoumání zvláštních podmínek

Výběrová komise přezkoumá přihlášky a sestaví seznam uchazečů, kteří splňují zvláštní podmínky uvedené v oznámení o výběrovém řízení. Vychází přitom výhradně z informací uvedených v přihlášce, které osvědčují příslušné doklady.

V přihlášce je třeba co nejpodrobněji uvést studium, odborné vzdělání, jazykové znalosti a případnou praxi, a to:

u studia: datum zahájení a ukončení studia, druh diplomu/diplomů a studovaný obor;

u případné praxe: datum zahájení a ukončení činnosti a přesný popis svěřených úkolů.

Uchazeči, kteří uveřejnili studie, články nebo jiné texty související s příslušnou pracovní náplní, je musí v přihlášce uvést.

V této fázi jsou vyloučeni uchazeči, kteří nesplňují zvláštní podmínky pro účast stanovené v oznámení o výběrovém řízení.

Každý uchazeč je písemně vyrozuměn o rozhodnutí výběrové komise o přijetí/zamítnutí jeho přihlášky ve výběrovém řízení.

Posouzení kvalifikace

Za účelem výběru uchazečů, kteří jsou pozváni ke zkouškám, provede výběrová komise hodnocení kvalifikací uchazečů připuštěných ke zkouškám. Vychází přitom výhradně z informací uvedených v přihlášce, které osvědčují příslušné doklady (viz bod 3 níže). Výběrová komise se řídí kritérii, která stanovila předem zejména s ohledem na kvalifikaci uvedenou v části B bodu 2 oznámení o výběrovém řízení.

Každý uchazeč je písemně vyrozuměn o rozhodnutí výběrové komise o svém přijetí/nepřijetí ke zkouškám.

Zkoušky

Všechny zkoušky jsou povinné a vyřazovací. Maximální počet uchazečů, kteří se podrobí zkouškám, je stanoven v části B.2 oznámení o výběrovém řízení.

Z organizačních důvodů mohou být uchazeči pozváni ke všem písemným i ústním zkouškám. Tyto zkoušky se však hodnotí v pořadí, v němž jsou uvedeny v oznámení o výběrovém řízení. Pokud tedy uchazeč u některé ze zkoušek nezíská minimální požadovaný počet bodů, nebude výběrová komise následující zkoušky hodnotit.

Pokud uchazeč z výběrového řízení odstoupí, nebudou se zkoušky hodnotit.

Seznam vhodných uchazečů

Na seznam vhodných uchazečů je zapsán pouze maximální počet uchazečů stanovený v části B.4 oznámení o výběrovém řízení.

Skutečnost, že je jméno uchazeče uvedeno v seznamu vhodných uchazečů, znamená, že uchazeč bude moci být pozván některým útvarem Parlamentu k pohovoru, nevyplývá z ní však žádný nárok nebo záruka, že uchazeč bude Parlamentem zaměstnán.

3.   JAKÝM ZPŮSOBEM SE PŘEDKLÁDÁ PŘIHLÁŠKA?

Obecné podmínky

Dříve než uchazeči předloží přihlášku, musí si pečlivě ověřit, zda splňují všechny podmínky pro přijetí, a to jak všeobecné, tak zvláštní, což znamená, že se musí předem seznámit s oznámením o výběrovém řízení a s těmito pokyny a souhlasit s jejich zněním.

Ačkoli se v oznámení o výběrovém řízení neuvádí věková hranice, je vhodné brát v úvahu věk pro odchod do důchodu stanovený ve Služebním řádu úředníků Evropské unie.

Uchazeči musí vyplnit formulář přihlášky (originál nebo kopii) odpovídající oznámení o výběrovém řízení, který je obsažen v tomto Úředním věstníku vydaném Úřadem pro publikace Evropské unie.

Doklady zaslané po uplynutí stanovené lhůty se neberou v úvahu.

Uchazeči se zdravotním postižením nebo nacházející se ve zvláštní situaci (například těhotenství, kojení, zdravotní stav, léčba, kterou je třeba dodržovat, atd.), která by mohla ztížit průběh zkoušek, musí tuto skutečnost uvést ve své přihlášce a poskytnout všechny vhodné informace umožňující správním útvarům přijmout, je-li to možné, veškerá nezbytná opatření. Tito uchazeči by měli případně připojit k přihlášce na zvláštním listu podrobnosti týkající se opatření, která považují za nezbytná, aby se mohli zkoušek účastnit.

Jak zaslat úplnou dokumentaci?

1)

Vyplňte a podepište přihlášku odpovídající oznámení o výběrovém řízení.

2)

Přiložte očíslovaný seznam všech dokladů, které jsou připojeny k dokumentaci.

3)

Přiložte všechny požadované doklady, které jste předem očíslovali.

4)

Zašlete dokumentaci způsobem uvedeným v oznámení o výběrovém řízení a ve stanovené lhůtě.

Které doklady je třeba přiložit?

Obecné podmínky

Není třeba zasílat originály; musí být přiloženy pouze neověřené kopie požadovaných dokumentů. Za doklady nelze v tomto smyslu považovat odkazy na internetové stránky. Vytištěné internetové stránky se nepovažují za potvrzení, ale mohou být připojeny pouze jako informace doplňující tato potvrzení.

Je třeba zdůraznit, že uchazeči zařazení na seznam vhodných uchazečů, kterým je nabídnuto pracovní místo, musí před nástupem předložit originály všech požadovaných dokladů.

Životopis se nepovažuje za doklad.

Uchazeči nemohou odkazovat na přihlášky nebo jiné dokumenty zaslané v některém z předchozích výběrových řízení (2).

Uchazečům se nevrací žádný ze zaslaných dokladů.

Doklady týkající se všeobecných podmínek

V této fázi se nepožaduje žádný doklad osvědčující, že uchazeči:

jsou státními příslušníky jednoho z členských států Evropské unie,

požívají svých občanských práv,

splňují veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

prokazují morální způsobilost vyžadovanou pro výkon předpokládaných funkcí.

Uchazeči jsou povinni přihlášku podepsat. Tímto podpisem zároveň čestně prohlašují, že splňují uvedené podmínky a že poskytnuté informace jsou pravdivé a úplné.

Doklady týkající se zvláštních podmínek a posouzení kvalifikace

Je povinností uchazečů poskytnout výběrové komisi všechny informace a doklady, které jí umožní ověřit pravdivost informací uvedených v přihlášce.

Diplomy nebo osvědčení o úspěšném ukončení studia

Uchazeči musí předložit kopie diplomů nebo osvědčení o dosažení úrovně vzdělání požadované v oznámení o výběrovém řízení.

Výběrová komise v této souvislosti vezme v úvahu odlišnost vzdělávacích systémů členských států Evropské unie.

U diplomů týkajících se postsekundárního vzdělání je třeba doplnit co nejpodrobnější informace, zejména pokud jde o délku studia a studovaný obor, aby mohla výběrová komise posoudit relevantnost diplomů pro danou pracovní náplň.

U odborného nebo dalšího odborného vzdělávání či v případě doplňujících nebo specializačních kurzů musí uchazeči uvést, zda šlo o celodenní studium, kurz ve zkráceném časovém rozsahu nebo večerní kurz, o jaké předměty šlo a jak dlouho oficiálně kurz trval.

Odborná praxe

Pokud se v oznámení o výběrovém řízení požaduje praxe, bere se v úvahu pouze praxe uchazeče dosažená po získání požadovaného diplomu nebo osvědčení. Doklady musí prokazovat délku a úroveň praxe a musí být co nejpřesněji uvedena povaha vykonávané činnosti, aby výběrová komise mohla posoudit relevantnost praxe pro předpokládanou pracovní náplň.

Všechna dotčená období profesní činnosti musí být doložena, zejména:

prostřednictvím potvrzení bývalých zaměstnavatelů a stávajícího zaměstnavatele, kterými se dokládá praxe požadovaná pro účast ve výběrovém řízení;

pokud uchazeči nemohou s ohledem na důvěrnost potřebná pracovní potvrzení předložit, je nezbytné je nahradit fotokopiemi pracovní smlouvy nebo potvrzením o přijetí do zaměstnání nebo první a poslední výplatní páskou;

v případě pracovní činnosti, za niž nenáleží plat (živnostníci, svobodná povolání atd.), je možné přijmout místo dokladů faktury s rozpisem poskytnutých služeb, nebo jiný vhodný oficiální doklad.

Jazykové znalosti

Požadované jazykové znalosti musí být doloženy diplomem, osvědčením nebo čestným prohlášením předloženým na zvláštním listu, v němž je uvedeno, jakým způsobem byla znalost jazyků získána.

Pokud se v kterékoli fázi výběrového řízení zjistí, že informace uvedené v přihlášce nejsou pravdivé, nejsou podloženy požadovanými dokumenty nebo neodpovídají všem podmínkám uvedeným v oznámení o výběrovém řízení, bude účast uchazeče prohlášena za neplatnou.

4.   SDĚLENÍ

V souladu s povinností věnovat této záležitosti náležitou pozornost musí uchazeči přijmout veškerá opatření, aby řádně vyplněná a podepsaná přihláška (originál nebo kopie) byla spolu se všemi doklady odeslána doporučeně (3), v požadované lhůtě, přičemž rozhoduje datum poštovního razítka.

Přihlášky zaslané poštou, a nikoli doporučeně, nebo vnitřní poštou nebudou vzaty v úvahu. Oddělení pro výběr zaměstnanců s vhodným profilem nepřijímá doručení přihlášek do vlastních rukou.

Nebude zasláno žádné potvrzení o převzetí přihlášky s výjimkou případů, kdy je potvrzení o převzetí součástí doporučené zásilky.

Uchazeči musí zaslat oddělení pro výběr zaměstnanců s vhodným profilem dopis nebo e-mail (1), pokud jim do data uvedeného v posledním odstavci oznámení o výběrovém řízení nepřijde e-mailová zpráva ohledně jejich přihlášky.

Ve veškeré korespondenci, kterou uchazeč zasílá v souvislosti s přihláškou podanou pod určitým jménem, je třeba uvést toto jméno a číslo výběrového řízení.

Veškerá korespondence, kterou zasílá Evropský parlament v souvislosti s výběrovým řízením, včetně pozvánek ke zkouškám, se zasílá elektronicky na adresu, kterou uchazeč uvede v přihlášce. Uchazeč je povinen pravidelně (nejméně dvakrát týdně) prohlížet svou e-mailovou schránku a oznámit oddělení pro výběr zaměstnanců s vhodným profilem případnou změnu svých osobních údajů.

Veškerou komunikaci týkající se tohoto výběrového řízení je vhodné zasílat elektronicky na adresu e-mailové schránky zřízené pro tento účel:

PE-226-S@ep.europa.eu

Nemohou-li uchazeči nadále kontrolovat svou e-mailovou schránku, je jejich povinností o tom neprodleně informovat oddělení pro výběr zaměstnanců s vhodným profilem a sdělit mu novou elektronickou adresu.

Aby se zachovala nezávislost výběrové komise, je přísně zakázáno jakékoli, přímé či nepřímé, ovlivňování výběrové komise ze strany uchazečů. Nedodržení zákazu může vést k vyloučení z výběrového řízení.

Veškerá korespondence určená výběrové komisi stejně jako všechny žádosti o informace nebo jiná korespondence související s průběhem řízení musí být adresovány výhradně oddělení pro výběr zaměstnanců s vhodným profilem 1, které je pověřeno komunikací s uchazeči až do uzavření výběrového řízení.

5.   OBECNÉ INFORMACE

Rovné příležitosti

Evropský parlament vědomě usiluje o to, aby nedocházelo k žádné diskriminaci.

Uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace, například na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

Žádosti uchazečů o přístup k informacím, které se jich týkají

V souvislosti s výběrovým řízením se uchazečům přiznává zvláštní právo na přístup k určitým informacím, které se jich přímo a osobně týkají, a to za níže uvedených podmínek. Na základě tohoto práva může Evropský parlament sdělit uchazeči na jeho žádost následující dodatečné informace:

a)

Uchazeči, kteří nebyli pozváni k písemné zkoušce, mohou na svou žádost obdržet kopii hodnocení svých kvalifikací. Veškeré žádosti je třeba podat do jednoho měsíce od data zaslání dopisu informujícího o tomto rozhodnutí.

b)

Uchazeči, kteří nebyli úspěšní u písemné zkoušky nebo nebyli pozváni k ústní zkoušce, si mohou vyžádat kopii této zkoušky a kopii osobního hodnocení, v němž jsou uvedeny posudky formulované výběrovou komisí. Veškeré žádosti je třeba podat do jednoho měsíce od data zaslání dopisu informujícího o tomto rozhodnutí.

c)

Uchazeči, kteří byli pozváni k ústním zkouškám a jejichž jméno nebylo uvedeno na seznamu vhodných uchazečů, jsou o počtech bodů, které u jednotlivých zkoušek získali, informováni až po vypracování seznamu vhodných uchazečů výběrovou komisí. Na svou žádost mohou obdržet kopii své písemné zkoušky a z každé písemné či ústní zkoušky kopii osobního hodnocení, v němž jsou uvedeny posudky formulované výběrovou komisí. Veškeré žádosti je třeba podat do jednoho měsíce od data zaslání dopisu informujícího o rozhodnutí nezařadit uchazeče do seznamu vhodných uchazečů.

d)

Uchazeči, kteří byli zapsáni do seznamu vhodných uchazečů, jsou informováni pouze o skutečnosti, že úspěšně absolvovali výběrové řízení.

Žádosti se zpracovávají s ohledem na neveřejnou činnost výběrové komise, kterou stanoví Služební řád úředníků Evropské unie (Příloha III článek 6), a při dodržení pravidel o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Evropský parlament, který odpovídá za organizaci výběrových řízení, dbá na to, aby při zpracovávání osobních údajů uchazečů bylo důsledně dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4), zejména pokud jde o důvěrnou povahu a bezpečnost těchto údajů.

Výdaje na dopravu a pobyt

Uchazečům pozvaným ke zkouškám se vyplácí příspěvek na cestovní výdaje a výdaje na pobyt. Zároveň s pozvánkou ke zkouškám obdrží informaci o způsobu úhrady a platných tarifech.

Adresa, kterou uchazeč uvedl v přihlášce, se považuje za místo odjezdu při cestě na místo, kam je uchazeč ke zkouškám pozván. V této souvislosti nemůže být zohledněna změna adresy, kterou uchazeč oznámil po zaslání pozvánek ke zkouškám Evropským parlamentem, kromě případů, kdy okolnosti, které uchazeč uvede, znamenají, že jde o případ vyšší moci nebo o náhodnou událost.


(1)  Viz nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68.

(2)  Tyto podmínky platí pro všechny uchazeče, včetně úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie.

(3)  Zaslání soukromou zásilkovou službou se považuje za doporučenou zásilku. V tomto případě je rozhodující datum uvedené na potvrzení o doručení.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA I

Orientační tabulka diplomů umožňujících účast ve výběrových řízeních pro funkční skupinu AD (1) (k posouzení případ od případu)

ZEMĚ

Vysokoškolské vzdělání – nejméně 4leté

Vysokoškolské vzdělání – nejméně 3leté

Belgique – België – Belgien

Licence/Licentiaat/Diplôme d’études approfondies (DEA)/Diplôme d’études spécialisées (DES)/Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)/Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)/Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)/Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur/Master — 60/120 ECTS/Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit „de transition“) - 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor - 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS/Магистър — 300 ECTS/Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS/Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česká republika

Diplom o ukončení vysokoškolského studia/Magistr/Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus/Master/Magistergrad (Mag.Art)/Licenciatgrad/Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc)/Professionsbachelorgrad/Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen)/Diplom (Univ.)/Magister/Staatsexamen/Doktorgrad

Bachelor/Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)/Magistrikraad/Arstikraad/Hambaarstikraad/Loomaarstikraad/Filosoofiadoktor/Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)/Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/240 ECTS)/Céim Ollscoile University Degree/

Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS)/Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο [ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου), ΤΕΙ υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης] 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto/Graduado/Máster Universitario/Doctor

Diplomado/Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise/MST (maîtrise des sciences et techniques)/MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d’études supérieures techniques)/DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées)/DEA (diplôme d’études approfondies)

Master 1/Master 2 professionnel/Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles/Diplôme d’ingénieur/Doctorat

Licence

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni/Laurea specialistica (LS)/Laurea magistrale (LM)/Master universitario di primo livello/Master universitario di secondo livello/Diploma di Specializzazione (DS)/Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni)/Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni)/Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master/Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredītpunkti)/Profesionālā bakalaura diploms/Maģistra diploms/Profesionālā maģistra diploms/Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunkti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas/Bakalauro diplomas/Magistro diplomas/Daktaro diplomas/Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master/Diplôme d’ingénieur industriel/DESS en droit européen

Bachelor/Diplôme d’ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél/Alapfokozat – 240 kredit/Mesterfokozat/Doktori fokozat

Főiskolai oklevél/Alapfokozat – 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor’s degree/Master of Arts/Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat/Inżynier

Portugal

Licenciado/Mestre/Doutor

Bacharel/Licenciado

Hrvatska

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke/Doktor umjetnosti

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

România

Diplomă de Licență/Diplomă de inginer/Diplomă de urbanist/Diplomă de Master/Diplomă de Studii Aprofundate/Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)/Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/Magisterij/Specializacija/Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia/bakalár (Bc.)/magister magister/inžinier/ArtD

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen/Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)/Licentiatexamen/Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng/Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng/Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree/Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)/Doctorate

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland


(1)  Pro uchazeče o pracovní místa funkční skupiny AD platové třídy 7 až 16 platí rovněž podmínka, že musí mít nejméně roční odpovídající praxi.


PŘÍLOHA II

ŽÁDOSTI O PŘEZKUM – OPRAVNÉ PROSTŘEDKY – STÍŽNOSTI K EVROPSKÉMU VEŘEJNÉMU OCHRÁNCI PRÁV

Uchazeči, kteří se domnívají, že je určité rozhodnutí poškozuje, mohou požádat o přezkum tohoto rozhodnutí, využít opravných prostředků nebo podat stížnost u evropského veřejného ochránce práv (1).

Žádosti o přezkum

Uchazeči mohou požádat výběrovou komisi o přezkum následujících rozhodnutí:

nepřijetí uchazeče k výběrovému řízení

nepozvání k písemné zkoušce a

nepozvání k ústním zkouškám.

Předmětem přezkumu výběrové komise nemůže být rozhodnutí o nezařazení na seznam náhradníků.

Odůvodněné žádosti o přezkum je třeba zaslat e-mailem na adresu PE-226-S@ep.europa.eu, a to ve lhůtě deseti kalendářních dnů počínaje dnem, kdy oddělení pro výběr zaměstnanců s vhodným profilem zaslalo elektronické sdělení o tomto rozhodnutí. Odpověď bude žadateli zaslána co nejdříve.

Opravné prostředky

Podání stížnosti podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie (2), na adresu:

M. le Secrétaire général (pan generální tajemník)

Parlement européen

Bât. Konrad Adenauer

L-2929 Luxembourg

LUCEMBURSKO

Tuto možnost lze uplatnit v kterékoli fázi výběrového řízení.

Upozorňujeme, že orgán oprávněný ke jmenování není zmocněn měnit rozhodnutí výběrové komise, která má rozsáhlou posuzovací pravomoc a rozhoduje zcela nezávisle. Tato posuzovací pravomoc podléhá kontrole pouze v případě zjevného porušení pravidel, jimiž se činnost komise řídí. V takovém případě lze na rozhodnutí výběrové komise podat žalobu přímo u Tribunálu Evropské unie, aniž by bylo nutné předtím předložit stížnost ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie.

Žaloba se podává na adrese:

Tribunal de l’Union européenne (Tribunál Evropské unie)

L-2925 Luxembourg

LUCEMBURSKO

podle článku 270 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 91 služebního řádu úředníků Evropské unie.

Tato možnost se týká pouze rozhodnutí výběrové komise.

Proti správním rozhodnutím, kterými se uchazeči vylučují z výběrového řízení na základě nesplnění podmínek přijetí do výběrového řízení, které jsou stanoveny v části B.1 oznámení o výběrovém řízení, je možné podat žalobu u Tribunálu Evropské unie až po předložení stížnosti za výše stanovených podmínek.

Pro podání žaloby u Tribunálu Evropské unie je nutné být zastoupen/a advokátem oprávněným k výkonu advokacie podle práva některého členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Lhůty stanovené v článcích 90 a 91 služebního řádu úředníků Evropské unie, které se týkají těchto dvou typů opravných prostředků, začínají plynout buď počínaje oznámením o prvním rozhodnutí, které uchazeče poškozuje, nebo (pouze v případě žádosti o přezkoumání) počínaje datem oznámení první odpovědi výběrové komise na tuto žádost.

Stížnosti u evropského veřejného ochránce práv

Jako každý občan Evropské unie mohou uchazeči zaslat stížnost na adresu:

Médiateur européen (evropský veřejný ochránce práv)

1 avenue du président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCIE,

podle čl. 228 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom (3).

Upozorňujeme uchazeče, že stížnosti podané u evropského veřejného ochránce práv nemají odkladný účinek, pokud jde o lhůtu stanovenou v článku 91 služebního řádu úředníků Evropské unie pro podávání opravných prostředků u Tribunálu Evropské unie podle článku 270 Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Podání odvolání, využití opravného prostředku nebo podání stížnosti u evropského veřejného ochránce práv nepřerušuje práci výběrové komise.

(2)  Nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68.

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv (Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15).


 

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4