ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 167

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
16. května 2019


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2019/C 167/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9270 – VINCI Airports/Gatwick Airport) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2019/C 167/02

Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2019 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Maďarsko

2

 

Evropská komise

2019/C 167/03

Směnné kurzy vůči euru

4

2019/C 167/04

Sdělení Komise – Zveřejnění celkového počtu povolenek v oběhu v roce 2018 pro účely rezervy tržní stability v rámci systému EU pro obchodování s emisemi zřízeného směrnicí 2003/87/ES

5

2019/C 167/05

Nová cena Evropské unie za výuku o EU

9


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr ESVO

2019/C 167/06

Žádost o poradní stanovisko Soudního dvora ESVO předložená odvolacím soudem Borgarting lagmannsrett dne 10. září 2018 ve věci Andreas Gyrre v. norská vláda (Věc E-1/19)

10

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2019/C 167/07

Oznámení o zahájení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta

11

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2019/C 167/08

Informační oznámení – veřejná konzultace – Názvy z Ázerbájdžánu, které mají být v Evropské unii chráněny jako zeměpisná označení

26


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

16.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 167/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.9270 – VINCI Airports/Gatwick Airport)

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 167/01)

Dne 15. března 2019 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32019M9270. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

16.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 167/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. května 2019

o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Maďarsko

(2019/C 167/02)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na seznam kandidátů předložený Radě vládami členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutími ze dne 12. března 2019 (2) a 15. dubna 2019 (3) Rada jmenovala členy a náhradníky Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období od 1. března 2019 do 28. února 2022.

(2)

Maďarské organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů navrhly na několik uvolněných míst další své kandidáty,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členy a náhradníky Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou na období končící dnem 28. února 2022 jmenováni:

II.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNANCŮ

Země

Členové

Náhradníci

Maďarsko

Károly GYÖRGY

László MISKÉRI


III.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

Země

Členové

Náhradníci

Maďarsko

István KOMORÓCZKI

Melinda PARRAGHNÉ GÁLOVÁ

Judit H. NAGYOVÁ

Článek 2

Členy a náhradníky, kteří zatím nebyli navrženi, jmenuje Rada později.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno pro informaci v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 100, 15.3.2019, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 142, 23.4.2019, s. 20.


Evropská komise

16.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 167/4


Směnné kurzy vůči euru (1)

15. května 2019

(2019/C 167/03)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1183

JPY

japonský jen

122,24

DKK

dánská koruna

7,4695

GBP

britská libra

0,86820

SEK

švédská koruna

10,7688

CHF

švýcarský frank

1,1276

ISK

islandská koruna

137,40

NOK

norská koruna

9,8003

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,760

HUF

maďarský forint

325,15

PLN

polský zlotý

4,3094

RON

rumunský lei

4,7615

TRY

turecká lira

6,7780

AUD

australský dolar

1,6166

CAD

kanadský dolar

1,5075

HKD

hongkongský dolar

8,7784

NZD

novozélandský dolar

1,7067

SGD

singapurský dolar

1,5317

KRW

jihokorejský won

1 331,31

ZAR

jihoafrický rand

15,9620

CNY

čínský juan

7,6925

HRK

chorvatská kuna

7,4183

IDR

indonéská rupie

16 170,62

MYR

malajsijský ringgit

4,6728

PHP

filipínské peso

58,588

RUB

ruský rubl

72,4794

THB

thajský baht

35,322

BRL

brazilský real

4,4659

MXN

mexické peso

21,4741

INR

indická rupie

78,6785


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


16.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 167/5


SDĚLENÍ KOMISE

Zveřejnění celkového počtu povolenek v oběhu v roce 2018 pro účely rezervy tržní stability v rámci systému EU pro obchodování s emisemi zřízeného směrnicí 2003/87/ES

(2019/C 167/04)

1.   Úvod

V roce 2015 přijaly Rada a Evropský parlament rozhodnutí o vytvoření rezervy tržní stability (1) v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) zřízeného směrnicí 2003/87/ES (2). Rezerva tržní stability začala fungovat v lednu 2019. Účelem rezervy tržní stability je předejít tomu, aby trh s uhlíkem v EU fungoval s velkým strukturálním přebytkem povolenek, s čímž souvisí riziko, že by systém EU ETS neposkytoval potřebný signál pro investice vedoucí k nákladově efektivnímu dosažení cíle EU týkajícího se snižování emisí.

V rozhodnutí se uvádí, že do 15. května každého roku, počínaje rokem 2017, Komise zveřejní celkový počet povolenek v oběhu. Tento údaj rozhoduje o tom, zda by povolenky, které mají být v následujícím roce vydraženy, měly být umístěny do rezervy.

Dne 15. května 2018 Komise zveřejnila celkový počet povolenek v oběhu v roce 2017, který činil přibližně 1,65 miliardy povolenek (3). V souladu s pravidly pro rezervu tržní stability bude po tomto zveřejnění 264 731 936 povolenek umístěno do rezervy na období prvních osmi měsíců roku 2019 počínající dnem 1. ledna (4).

Toto sdělení je třetím zveřejněním pro účely rezervy tržní stability a týká se roku 2018. Zahrnuje skutečný celkový počet povolenek v oběhu a podrobně popisuje, jak byl tento údaj vypočten. Toto zveřejnění určí počet povolenek, které budou umístěny do rezervy od září 2019 do srpna 2020.

2.   Fungování rezervy tržní stability

Rezerva tržní stability funguje automaticky, jakmile celkový počet povolenek v oběhu překročí nastavené rozpětí. Povolenky se do rezervy umístí, pokud celkový počet povolenek v oběhu překročí prahovou hodnotu 833 milionů. Povolenky se z rezervy uvolní, pokud je celkový počet povolenek v oběhu nižší než 400 milionů. Prakticky se povolenky umístí do rezervy tím, že se jich vydraží méně, a uvolní z rezervy tím, že se jich v budoucnu vydraží o 100 milionů více.

Zveřejnění celkového počtu povolenek v oběhu, na jehož základě budou povolenky umístěny do rezervy nebo z rezervy uvolněny, je proto klíčovým prvkem pro fungování rezervy.

V souvislosti s přepracováním systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) (5) byly provedeny významné změny týkající se fungování rezervy tržní stability. Během období let 2019–2023 se procentní podíl celkového počtu povolenek v oběhu pro určování počtu povolenek, které mají být umístěny do rezervy v případě překročení prahové hodnoty 833 milionů povolenek, dočasně zdvojnásobí z 12 % na 24 %. Od roku 2023 navíc již nebudou platné povolenky držené v rezervě tržní stability nad rámec objemu povolenek vydražených v předcházejícím roce.

Na základě tohoto sdělení proto bude do rezervy na období dvanácti měsíců počínající dnem 1. září 2019 do rezervy umístěno 24 % (6) celkového počtu povolenek v oběhu. Odpovídající množství bude odečteno od dražených objemů členských států v závislosti na jejich dražebních podílech. V této souvislosti je třeba připomenout, že do 31. prosince 2025 se při určování příslušných podílů nezohledňují povolenky přerozdělené v Unii v zájmu solidarity a růstu.

3.   Celkový počet povolenek v oběhu

V souladu s čl. 1 odst. 4 rozhodnutí (EU) 2015/1814 celkový počet povolenek v oběhu „odpovídá souhrnnému počtu povolenek vydaných v období od 1. ledna 2008, včetně povolenek vydaných podle čl. 13 odst. 2 směrnice 2003/87/ES v tomto období a práv na použití mezinárodních kreditů, která byla zařízeními v rámci systému EU ETS uplatněna ve vztahu k emisím do 31. prosince daného roku, od kterého se odečtou souhrnné tuny ověřených emisí ze zařízení v rámci systému EU ETS od 1. ledna 2008 do 31. prosince téhož daného roku, povolenky zrušené v souladu s čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES a počet povolenek v rezervě“.

Stručně řečeno se celkový počet povolenek v oběhu, relevantní pro jejich umístění do rezervy tržní stability a jejich uvolnění z této rezervy, vypočítá podle tohoto vzorce:

Celkový počet povolenek v oběhu = nabídka – (poptávka + povolenky v rezervě tržní stability)

Celkový počet povolenek v oběhu určují tři různé prvky: zaprvé nabídka povolenek od 1. ledna 2008; zadruhé počet vyřazených a zrušených povolenek („poptávka“) a zatřetí držené rezervy.

Jak je stanoveno v rozhodnutí (EU) 2015/1814, povolenky pro letectví a ověřené emise z letecké dopravy nejsou v této souvislosti zohledněny.

3.1.   Nabídka

Nabídku povolenek na trhu určuje pět různých prvků:

povolenky převedené z období 2008–2012 (druhá fáze),

povolenky bezplatně přidělené v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2018, včetně povolenek přidělených z rezervy pro nové účastníky trhu (NER),

povolenky vydražené v období od 1. ledna 2013 (7) do 31. prosince 2018,

povolenky zpeněžené Evropskou investiční bankou (EIB) pro účely programu „NER300“ a

nároky na mezinárodní kredity uplatněné zařízeními ve vztahu k emisím do 31. prosince 2018.

Z druhé fáze systému EU ETS bylo převedeno 1 749 540 826 povolenek (8). Toto „celkové množství převedených povolenek“ představuje celkový počet povolenek vydaných během druhé fáze systému EU ETS, které nebyly vyřazeny ke krytí ověřených emisí ani zrušeny. Pro účely stanovení celkového počtu povolenek v oběhu proto toto celkové množství převedených povolenek odpovídá počtu povolenek ETS v oběhu na počátku období 2013–2020 (třetí fáze) k 1. lednu 2013 a je jako takové zohledněno ve výpočtu.

Podle zpráv z dražeb společné dražební platformy a příslušných alternativních platforem (9) bylo mezi 1. lednem 2013 a 31. prosincem 2018 vydraženo 4 641 208 000 povolenek, včetně tzv. dřívějších dražeb.

Počet povolenek bezplatně přidělených v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2018, včetně povolenek přidělených z NER, činí 5 162 023 498 (10).

Pro účely programu NER300 zpeněžila EIB 300 000 000 povolenek (11).

Nároky na mezinárodní kredity uplatněné zařízeními ve vztahu k emisím do 31. prosince 2018 činí 434 049 616 (12).

3.2.   Poptávka

Poptávka představuje celkové množství ověřených emisí ze zařízení v období od 1. ledna 2013 (13) do 31. prosince 2018, tj. 10 631 597 033 (14), a množství povolenek zrušených ve stejném období, což odpovídá 315 083 povolenek.

3.3.   Držená rezerva tržní stability

V období, jehož se týká toto zveřejnění, nejsou v rezervě drženy žádné povolenky (15).

3.4.   Celkový počet povolenek v oběhu

S ohledem na výše uvedené údaje činí celkový počet povolenek v oběhu 1 654 909 824 povolenek.

4.   Závěr

V souladu s pravidly pro rezervu tržní stability bude během dvanáctiměsíčního období – od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 –, do rezervy tržní stability umístěno celkem 397 178 358 milionů povolenek.

Další zveřejnění proběhne v květnu 2020 a jeho cílem bude určit počet povolenek, které mají být umístěny do rezervy v období od září 2020 do srpna 2021.

Tabulka

Přehled

Nabídka

a)

množství povolenek převedených z druhé fáze

1 749 540 826

b)

celkový počet povolenek bezplatně přidělených v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2018, včetně povolenek z NER

5 162 023 498

c)

celkový počet povolenek vydražených v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2018, včetně dřívějších dražeb

4 641 208 000

d)

počet povolenek, které byly zpeněženy Evropskou investiční bankou pro účely programu „NER300“

300 000 000

e)

nároky na mezinárodní kredity uplatněné zařízeními ve vztahu k emisím do 31. prosince 2018

434 049 616

Součet (nabídka)

12 286 821 940


Poptávka

a)

ověřené emise ze zařízení v rámci systému EU ETS v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2018 v tunách

10 631 597 033

b)

povolenky zrušené v souladu s čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES do 31. prosince 2018

315 083

Součet (poptávka)

10 631 912 116


Držená rezerva tržní stability

Počet povolenek v rezervě

0

 

Celkový počet povolenek v oběhu

1 654 909 824


(1)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

(3)  Viz sdělení Komise C(2018) 2801 final, k dispozici na:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf

(4)  Příspěvky všech členských států do rezervy tržní stability od 1. ledna do 31. srpna 2019 byly zveřejněny ve zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem, COM(2018) 842 final, zveřejněno dne 17. prosince 2018, k dispozici na: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/com_2018_842_final_en.pdf

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814 (Úř. věst. L 76, 19.3.2018, s. 3); k dispozici zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1524562022909&uri=CELEX:32018L0410

(6)  To představuje 2 % za měsíc.

(7)  Tento údaj zahrnuje tzv. dřívější dražby, tj. povolenky platné pro období 2013–2020, které byly vydraženy před 1. lednem 2013.

(8)  Viz zpráva o fungování trhu s uhlíkem z roku 2015, COM(2015) 576.

(9)  Dostupné na: http://www.eex.com/en/products/environmental-markets/emissions-auctions/archive a https://www.theice.com/marketdata/reports/148

(10)  Na základě výpisu z protokolu transakcí EU (EUTL) ze dne 1. dubna 2019.

(11)  První tranše ve výši 200 milionů povolenek – prodaných v letech 2011 a 2012 – a druhá tranše ve výši 100 milionů povolenek – prodaných v letech 2013 a 2014, viz další podrobnosti na:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ner300/docs/summary_report_ner300_monetisation_en.pdf.

(12)  Na základě výpisu z protokolu EUTL ze dne 1. dubna 2019.

(13)  S ohledem na ověřené povolenky v období 2008–2012 viz vysvětlivky k „celkovému množství převedených povolenek“ (oddíl 3.1).

(14)  Celkové množství ověřených emisí vychází z výpisu z protokolu EUTL ze dne 1. dubna 2019, aby byly zohledněny ověřené emise vykázané do 31. března 2019. Emise vykázané po tomto datu proto v tomto celkovém množství zohledněny nejsou.

(15)  Toto sdělení ukazuje celkový počet povolenek v oběhu do konce roku 2018. Rezerva tržní stability funguje od 1. ledna 2019. V období od 1. ledna do 31. srpna 2019 bude do rezervy umístěno zhruba 265 milionů povolenek, na základě celkového počtu povolenek v oběhu v roce 2017.


16.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 167/9


Nová cena Evropské unie za výuku o EU

(2019/C 167/05)

Evropská unie zavádí novou cenu pro učitele a školy za zlepšování výuky o Evropské unii.

Nové ocenění ponese název „Cena Jana Amose Komenského za vysoce kvalitní výuku o Evropské unii“.

Způsobilými kandidáty jsou střední školy v Evropské unii.

Cena bude udělována středním školám a středoškolským učitelům, kteří svým žákům podnětným způsobem předávají znalosti o EU. Zajistí uznání a viditelnost jejich práce v celé Unii a upozorní na význam výuky a získávání vědomostí o EU v mladém věku. Díky ocenění bude možné představit a následně šířit inspirativní výukové metody, které aktivně zapojují žáky do vzdělávání o EU.

Zveřejnění výzvy k podávání přihlášek na rok 2019 se předpokládá v září 2019.

Evropská komise vypracuje a zveřejní pravidla soutěže, v nichž budou podrobně stanoveny podmínky účasti, příslušné lhůty, kritéria výběru a počet a hodnota udělovaných cen a způsob výplaty daného obnosu vítězům.

Cena je iniciativou Evropského parlamentu. Provádět ji bude Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise.


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr ESVO

16.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 167/10


Žádost o poradní stanovisko Soudního dvora ESVO předložená odvolacím soudem Borgarting lagmannsrett dne 10. září 2018 ve věci Andreas Gyrre v. norská vláda

(Věc E-1/19)

(2019/C 167/06)

Dopisem ze dne 10. září 2018, který byl na podatelnu Soudního dvora ESVO doručen dne 3. ledna 2019, požádal Borgarting lagmansrett (odvolací soud Borgarting) Soudní dvůr ESVO ve věci Andreas Gyrre v. norská vláda o poradní stanovisko k následující otázce:

1.

Má se bod 9 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu vykládat tak, že se vztahuje na situace, kdy obchodník tvrdí nebo jinak vytváří dojem, že prodej produktu je dovolený, pokud v členském státě EHP existuje právní ustanovení, jako v případě zákona o olympijských a paralympijských hrách v Londýně z roku 2006, podle něhož se produkt nemůže legálně prodávat a který je vymahatelný podle vnitrostátního práva?

a.

Má na toto posuzování vliv skutečnost, že se zákaz uplatňuje ve státě EHP, kde se má produkt používat, ale ne ve státě, kde se produkt prodává?

b.

Má na toto posuzování vliv, jestli se po prodeji zjistí, že byl zákaz v rozporu s právními předpisy EHP?

2.

Pokud má posouzení toho, zda je zákaz podle vnitrostátních právních přepisů v rozporu s právními předpisy EHP, vliv na posouzení podle bodu 9 přílohy I směrnice 2005/29/ES:

a.

Představuje zákaz dalšího prodeje takovýchto lístků, jako v případě zákona o olympijských a paralympijských v Londýně z roku 2006, regulaci obchodních praktik spadající do rozsahu působnosti směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu?

b.

Brání směrnice vnitrostátnímu zákazu dalšího prodeje, jak je stanoveno v zákoně o olympijských a paralympijských hrách v Londýně z roku 2006, pokud takový zákaz slouží nejen ochraně spotřebitele, ale i jinému účelu, například bezpečnosti?

c.

Je-li třeba zjistit, zda jsou omezení dalšího prodeje lístků na sportovní akce, jako jsou olympijské hry, v rozporu se základními svobodami podle Dohody o EHP včetně článků 11 a 36 Dohody o EHP, jaká kritéria má vnitrostátní soud použít jako základ k vlastnímu posouzení toho, zda jsou taková omezení vhodná a nezbytná pro dosažení legitimních cílů, jako je ochrana spotřebitele a bezpečnost?


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

16.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 167/11


Oznámení o zahájení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta

(2019/C 167/07)

Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela podnět podle článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), ve kterém se uvádí, že dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta je subvencovaný, a způsobuje proto výrobnímu odvětví Unie újmu (2).

1.   Podnět

Podnět podalo dne 1. dubna 2019 sdružení Tech-Fab Europe (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken v Unii.

Veřejně přístupná verze podnětu a analýza míry podpory podnětu ze strany výrobců v Unii jsou k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí. Informace o přístupu k dokumentaci určené zúčastněným stranám jsou uvedeny v oddíle 5.6 tohoto oznámení.

2.   Výrobek, který je předmětem šetření

Výrobek, který je předmětem tohoto šetření, jsou textilie z tkaných a/nebo vpichovaných pramenců či příze z nekonečných skleněných vláken s výjimkou výrobků, které jsou impregnované či předimpregnované („pre-preg“), a s výjimkou otevřených síťovin o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti vyšší než 35 g/m2 (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit informace týkající se definice výrobku, tak musí učinit do deseti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení (3).

3.   Tvrzení o subvencování

Výrobkem označeným za subvencovaný je výrobek, který je předmětem šetření, pocházející z Čínské lidové republiky a Egypta (dále jen „dotčené země“), v současnosti kódů KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 a ex 7019 90 00 (kódy TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 a 7019900080). Kódy KN a kódy TARIC se uvádějí jen pro informaci.

3.1    Čínská lidová republika

Komise se domnívá, že stížnost obsahuje dostatečné důkazy o tom, že výrobci výrobku, který je předmětem šetření, z Čínské lidové republiky těží z řady subvencí poskytovaných vládou Čínské lidové republiky.

Uváděné praktiky subvencování spočívají mimo jiné v i) přímém převodu finančních prostředků, ii) prominutém nebo nevybraném vládním příjmu a iii) poskytnutí zboží nebo služeb vládou za cenu nižší než přiměřenou. Podnět obsahoval důkazy například o preferenčních úvěrech a poskytování úvěrových linek bankami ve vlastnictví státu, programech subvencí vývozních úvěrů, vývozních zárukách a pojištění a grantových programech; o snížení daní pro podniky působící v oblasti špičkových a nových technologií, zápočtu daně za výzkum a vývoj, zrychlených odpisech vybavení používaného podniky špičkové technologie pro vývoj a výrobu špičkových technologií, osvobození od daně mezi způsobilými tuzemskými podniky, snížení srážkové daně pro dividendy ze zahraničních podniků, které investovaly do jiných než čínských mateřských společností, osvobození od daně z užívání pozemků a slevě na vývozní dani; a o poskytování pozemků a energie vládou za cenu nižší než přiměřenou.

Žadatel dále tvrdí, že výše uvedená opatření představují subvence, neboť zahrnují finanční příspěvek čínské vlády nebo jiných regionálních a místních orgánů správy (včetně veřejnoprávních subjektů) a vyvážejícím výrobcům výrobku, který je předmětem šetření, přinášejí výhody. Jsou údajně omezeny na určité podniky či výrobní odvětví nebo skupinu podniků a/nebo závislé na vývozní výkonnosti, a proto jsou specifické a napadnutelné. Na tomto základě se údajná výše subvencí v případě Čínské lidové republiky jeví jako značná.

Komise si vyhrazuje právo prošetřit další relevantní praktiky subvencování, které mohou být v průběhu šetření zjištěny.

3.2    Egypt

Komise se domnívá, že stížnost obsahuje dostatečné důkazy o tom, že výrobci výrobku, který je předmětem šetření, z Egypta těží z řady subvencí poskytovaných egyptskou vládou.

Uváděné praktiky subvencování spočívají mimo jiné v i) přímém převodu finančních prostředků, ii) prominutém nebo nevybraném vládním příjmu a iii) poskytnutí zboží nebo služeb vládou za cenu nižší než přiměřenou. Podnět obsahoval důkazy například o preferenčních státních úvěrech a daňových úlevách podle egyptských právních předpisů a o osvobození od dovozního cla na dovoz surovin a výrobních zařízení.

Žadatel dále tvrdí, že výše uvedená opatření představují subvence, neboť zahrnují finanční příspěvek egyptské vlády (včetně veřejnoprávních subjektů) a vyvážejícím výrobcům výrobku, který je předmětem šetření, přinášejí výhody. Jsou údajně omezeny na určité podniky či výrobní odvětví nebo skupinu podniků a/nebo závislé na vývozní výkonnosti, a proto jsou specifické a napadnutelné. Na tomto základě se údajná výše subvencí v případě Egypta jeví jako značná.

Žadatel dále tvrdí, že některé subvence jsou přímo poskytovány vládou Egypta a některé jsou poskytovány nepřímo vládou Číny, avšak prostřednictvím egyptské vlády. Podle podnětu se jediný egyptský vyvážející výrobce nachází ve zvláštní ekonomické zóně (zóna čínsko-egyptské hospodářské a obchodní spolupráce v Suezském průplavu) a je v čínském vlastnictví. Podnět obsahuje důkazy o dohodách o spolupráci mezi čínskými a egyptskými vládami i o půjčkách od čínských státem vlastněných nebo státem ovládaných bank do egyptských státních bank. S ohledem na cíle těchto dohod a úvěrů žadatel uvádí, že tyto půjčky jsou výhodné pro Čínou vlastněného vyvážejícího výrobce v Egyptě.

S ohledem na čl. 10 odst. 2 a 3 základního nařízení připravila Komise zprávu o dostatečnosti důkazů obsahující analýzu všech důkazů týkajících se Čínské lidové republiky a Egypta, jež má Komise k dispozici, a na jejímž základě zahajuje Komise šetření. Tuto zprávu lze nalézt v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí označené jako „For inspection by interested parties“.

Komise si vyhrazuje právo prošetřit další relevantní případy subvencování, které mohou být v průběhu šetření zjištěny.

4.   Tvrzení o újmě a příčinné souvislosti

Žadatel poskytl důkazy o tom, že se dovoz výrobku, který je předmětem šetření, z dotčených zemí celkově zvýšil, a to jak v absolutních hodnotách, tak i co se týče podílu na trhu.

Z důkazů předložených žadatelem vyplývá, že kromě jiných dopadů mají objem a ceny dováženého výrobku, který je předmětem šetření, nepříznivý vliv na množství prodaná výrobním odvětvím Unie, což vede k závažným nepříznivým důsledkům pro finanční situaci, zaměstnanost a celkový výkon výrobního odvětví Unie.

5.   Postup

Poněvadž Komise poté, co informovala členské státy, zjistila, že podnět byl podán výrobním odvětvím Unie nebo jeho jménem a že existuje dostatek důkazů pro zahájení řízení, zahajuje šetření podle článku 10 základního nařízení.

Šetřením se stanoví, zda je výrobek, který je předmětem šetření a který pochází z dotčených zemí, subvencován a zda dovoz tohoto subvencovaného výrobku způsobil nebo hrozí, že způsobí, podstatnou újmu výrobnímu odvětví Unie.

V případě kladné odpovědi se šetření bude zabývat tím, zda by uložení příslušných opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie.

Vláda Číny a egyptská vláda byly vyzvány ke konzultacím.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 (4), které vstoupilo v platnost dne 8. června 2018 (balíček opatření k modernizaci nástrojů na ochranu obchodu), zavedlo změny harmonogramu a lhůt, které byly dříve platné v antisubvenčních řízeních. Je třeba, aby Komise poskytla informace o plánovaném uložení prozatímních cel tři týdny před uložením prozatímních opatření. Zkracují se lhůty k přihlášení se stanovené pro zúčastněné strany, a to zejména v počáteční fázi šetření. Komise proto vyzývá zúčastněné strany, aby dodržovaly procesní kroky a lhůty stanovené v tomto oznámení i v dalších sděleních Komise.

5.1    Období šetření a posuzované období

Šetření subvencování a újmy se týká období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 (dále jen „období šetření“). Zkoumání trendů významných pro posouzení újmy se týká období od 1. ledna 2015 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

5.2    Stanoviska k podnětu a zahájení šetření

Všechny zúčastněné strany, jež se chtějí vyjádřit k podnětu (včetně záležitostí týkajících se újmy a příčinné souvislosti) nebo k jakýmkoli aspektům týkajícím se zahájení šetření (včetně míry podpory podnětu), tak musí učinit do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Žádosti o slyšení ohledně zahájení šetření musí být podány do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

5.3    Postup pro zjištění subvencování

Vyvážející výrobci (5) výrobku, který je předmětem šetření, z dotčených zemí se vyzývají k účasti na šetření Komise. Další strany, od nichž bude Komise požadovat informace významné pro zjištění existence a výše napadnutelných subvencí poskytnutých na výrobek, který je předmětem šetření, se rovněž vyzývají, aby s Komisí v co možná největší míře spolupracovaly.

5.3.1   Šetření vyvážejících výrobců

5.3.1.1   Postup pro výběr vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření v Čínské lidové republice

a)   Výběr vzorku

S ohledem na potenciálně velký počet vyvážejících výrobců v Čínské lidové republice zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 27 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni vyvážející výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby Komisi do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení poskytli informace o svých společnostech požadované v příloze I tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku vyvážejících výrobců, se Komise obrátila také na orgány Čínské lidové republiky a může se též obrátit na jakákoli známá sdružení vyvážejících výrobců.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být vyvážející výrobci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu vývozu do Unie, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým vyvážejícím výrobcům, orgánům Čínské lidové republiky a sdružením vyvážejících výrobců oznámí, případně prostřednictvím orgánů Čínské lidové republiky, které společnosti byly vybrány do vzorku.

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, pokud jde o vyvážející výrobce, zašle dotazníky vyvážejícím výrobcům vybraným do vzorku, všem známým sdružením vyvážejících výrobců a orgánům Čínské lidové republiky.

Jakmile Komise obdrží informace nezbytné pro výběr vzorku vyvážejících výrobců, informuje dotčené strany o svém rozhodnutí, zda byly do vzorku zařazeny, či nikoli. Vyvážející výrobci zařazení do vzorku musí předložit vyplněný dotazník do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o jejich zařazení do vzorku, není-li stanoveno jinak.

Komise přidá záznam ohledně výběru vzorku do dokumentace určené zúčastněným stranám k nahlédnutí. Veškeré připomínky k výběru vzorku musí být doručeny do tří dnů ode dne oznámení rozhodnutí o výběru vzorku.

Kopie dotazníku pro vyvážející výrobce je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398).

Dotazník bude rovněž k dispozici všem známým sdružením vyvážejících výrobců a orgánům Čínské lidové republiky.

Aniž je dotčeno případné použití článku 28 základního nařízení, vyvážející výrobci, kteří vyplnili přílohu I ve stanovené lhůtě a souhlasili se svým zařazením do vzorku, ale nebyli do vzorku vybráni, se považují za spolupracující (dále jen „spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku“). Aniž je dotčeno písmeno b) bodu 5.3.1 níže, vyrovnávací clo, které může být uloženo na dovoz od spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku, nebude vyšší než vážená průměrná výše subvence, která byla zjištěna u vyvážejících výrobců zařazených do vzorku (6).

b)   Individuální výše napadnutelné subvence pro společnosti nezařazené do vzorku

Podle čl. 27 odst. 3 základního nařízení mohou spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku požádat Komisi, aby stanovila jejich individuální výši subvence. Vyvážející výrobci, kteří chtějí požádat o individuální výši subvence, musí vyplnit dotazník a zaslat jej řádně vyplněný do 30 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak. Kopie dotazníku pro vyvážející výrobce je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398).

Komise prověří, zda spolupracujícím vyvážejícím výrobcům nezařazeným do vzorku může být přiznána individuální výše subvence v souladu s čl. 27 odst. 3 základního nařízení.

Spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku, kteří požadují individuální výši subvence, by si však měli být vědomi skutečnosti, že se Komise může přesto rozhodnout nestanovit pro ně individuální výši subvence, pokud je například počet spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku tak vysoký, že by takové stanovení znamenalo příliš velké zatížení a bránilo včasnému dokončení šetření.

5.3.1.2   Postup pro výběr vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření v Egyptě

Všichni vyvážející výrobci a sdružení vyvážejících výrobců v Egyptě se vyzývají, aby se za účelem přihlášení a vyžádání dotazníku neprodleně obrátili na Komisi, nejlépe elektronickou poštou, a to nejpozději 7 dnů po zveřejnění tohoto oznámení.

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, pokud jde o vyvážející výrobce, zašle dotazníky vyvážejícím výrobcům, všem známým sdružením vyvážejících výrobců a orgánům v Egyptě.

Vyvážející výrobci v Egyptě musí vyplnit dotazník do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Dotazník bude rovněž k dispozici všem známým sdružením vyvážejících výrobců a orgánům v Egyptě.

Kopie výše uvedeného dotazníku pro vyvážející výrobce je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398).

5.3.2   Šetření dovozců, kteří nejsou ve spojení (7) (8)

Dovozci, kteří nejsou ve spojení a dovážejí výrobek, který je předmětem šetření, z dotčených zemí do Unie, se vyzývají, aby se zúčastnili tohoto šetření.

S ohledem na potenciálně velký počet dovozců, kteří nejsou ve spojení, jichž se toto řízení týká, a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh těchto dovozců, kteří nejsou ve spojení a budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 27 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni dovozci, kteří nejsou ve spojení, nebo zástupci jednající jejich jménem, aby Komisi do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení poskytli informace o svých společnostech požadované v příloze II tohoto oznámení.

Aby Komise získala informace, které považuje pro výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení, za nezbytné, může se také obrátit na jakákoli známá sdružení dovozců.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být dovozci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu prodeje výrobku, který je předmětem šetření, v Unii, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán.

Jakmile Komise obdrží informace nezbytné pro výběr vzorku, informuje dotčené strany o svém rozhodnutí o výběru vzorku dovozců. Komise také přidá záznam ohledně výběru vzorku do dokumentace určené zúčastněným stranám k nahlédnutí. Veškeré připomínky k výběru vzorku musí být doručeny do tří dnů ode dne oznámení rozhodnutí o výběru vzorku.

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zpřístupní dotazníky dovozcům, kteří nejsou ve spojení, zařazeným do vzorku. Není-li stanoveno jinak, musí tyto strany předložit vyplněný dotazník do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o výběru vzorku.

Kopie dotazníku pro dovozce je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398).

5.4    Postup pro zjištění újmy a šetření výrobců v Unii

Zjištění újmy je založeno na skutečných důkazech a zahrnuje objektivní stanovení objemu dovozu subvencovaných výrobků, jeho účinku na ceny na trhu Unie a následného účinku tohoto dovozu na výrobní odvětví Unie. Aby bylo možné stanovit, zda je výrobnímu odvětví Unie působena újma, vyzývají se výrobci výrobku v Unii, který je předmětem šetření, k účasti na šetření Komise.

S ohledem na velký počet dotčených výrobců v Unii a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách se Komise rozhodla omezit okruh výrobců v Unii, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku se provádí v souladu s článkem 27 základního nařízení.

Komise předběžně vybrala vzorek výrobců v Unii. Více informací lze nalézt v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí označené jako „For inspection by interested parties“. Zúčastněné strany se vyzývají, aby se k předběžnému vzorku vyjádřily. Kromě toho se ostatní výrobci v Unii nebo zástupci jednající jejich jménem, kteří se domnívají, že existují důvody, proč by měli být zařazeni do vzorku, musí obrátit na Komisi do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Všechna stanoviska k předběžnému vzorku musí být obdržena do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, není-li stanoveno jinak.

Komise všem známým výrobcům v Unii a/nebo sdružením výrobců v Unii oznámí, které společnosti byly nakonec do vzorku vybrány.

Výrobci v Unii zařazení do vzorku musí předložit vyplněný dotazník do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o jejich výběru do vzorku, není-li stanoveno jinak.

Kopie dotazníku pro výrobce v Unii je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398).

5.5    Postup pro posouzení zájmu Unie

Pokud bude zjištěna existence subvence a jí působené újmy, bude v souladu s článkem 31 základního nařízení rozhodnuto, zda by přijetí antisubvenčních opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie. Výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení, reprezentativní organizace spotřebitelů a odborové svazy se vyzývají, aby Komisi poskytli informace týkající se zájmu Unie.

Informace týkající se posouzení zájmu Unie musí být předloženy do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, není-li stanoveno jinak. Tyto informace mohou být poskytnuty buď ve volném formátu, nebo vyplněním dotazníku vypracovaného Komisí. Kopie dotazníků, včetně dotazníku pro uživatele výrobku, který je předmětem šetření, je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398). V každém případě budou předložené informace zohledněny pouze tehdy, budou-li v době předložení doloženy věcnými důkazy.

5.6    Zúčastněné strany

Aby se mohly zúčastnit šetření, musí zúčastněné strany, jako například vyvážející výrobci, výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení, odborové svazy a reprezentativní organizace spotřebitelů, nejprve prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem šetření.

Vyvážející výrobci, výrobci v Unii, dovozci a reprezentativní sdružení, kteří poskytli informace v souladu s postupy popsanými v bodech 5.3, 5.4 a 5.5 výše, budou považováni za zúčastněné strany v případě, že mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem šetření, existuje objektivní souvislost.

Ostatní strany se šetření budou moci účastnit jako zúčastněné strany od okamžiku, kdy se přihlásí, a za předpokladu, že mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem šetření, existuje objektivní souvislost. Tím, že je strana považována za zúčastněnou stranu, není dotčeno použití článku 28 základního nařízení.

Dokumentace určená zúčastněným stranám k nahlédnutí je přístupná prostřednictvím internetových stránek Tron.tdi na této adrese: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Pro přístup k dokumentaci se řiďte pokyny na zmíněných stránkách.

5.7    Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise, které provádějí šetření.

Jakákoli žádost o slyšení musí být podána písemně a s uvedením důvodů žádosti a shrnutí toho, co si zúčastněná strana přeje během slyšení projednat. Slyšení bude omezeno na otázky, které zúčastněné strany předem písemně uvedly.

Časový rámec slyšení je tento:

V případě slyšení, která se mají konat před uložením prozatímních opatření, by měla být žádost podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení a slyšení se obvykle koná do 60 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Po prozatímní fázi by měla být žádost podána do pěti dnů ode dne poskytnutí prozatímních informací nebo od data informačního dokumentu a slyšení se obvykle koná do 15 dnů ode dne oznámení o poskytnutí informací nebo od data informačního dokumentu.

V konečné fázi by měla být žádost podána do tří dnů ode dne poskytnutí konečných informací a slyšení se obvykle koná ve lhůtě stanovené pro předložení stanovisek k poskytnutí konečných informací. V případě poskytnutí dodatečných konečných informací by měla být žádost podána ihned po obdržení těchto dodatečných konečných informací a slyšení se obvykle koná ve lhůtě k předložení stanovisek k tomuto poskytnutí informací.

Stanoveným časovým rámcem není dotčeno právo útvarů Komise v řádně odůvodněných případech akceptovat slyšení mimo daný časový rámec a právo Komise v řádně odůvodněných případech slyšení zamítnout. Pokud útvary Komise žádost o slyšení zamítnou, budou dotčené straně sděleny důvody tohoto zamítnutí.

Slyšení nebude v zásadě použito k předložení věcných informací, které dosud nejsou v dokumentaci. Nicméně v zájmu řádné správy a aby útvary Komise mohly pokročit v šetření, mohou být zúčastněné strany požádány, aby po slyšení předložily nové věcné informace.

5.8    Pokyny pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit svá práva na obhajobu.

Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (9). Strany, jež předkládají informace v průběhu tohoto šetření, se vyzývají, aby žádost o důvěrné zacházení odůvodnily.

Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 29 odst. 2 základního nařízení předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označené poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací.

Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, neodůvodní žádost o důvěrné zacházení oprávněnými důvody, nebo nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí Komise k takovým informacím přihlédnout, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že jsou správné.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které se předloží na nosičích CD-R nebo DVD přímým předáním nebo doporučeným dopisem. Použitím TRON.tdi nebo e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze prostřednictvím stránek TRON.tdi nebo elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání prostřednictvím stránek TRON.tdi a elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi

:

https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail

:

TRADE-AS656-GFF-SUBSIDY@ec.europa.eu

TRADE-AS656-GFF-INJURY@ec.europa.eu

6.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 11 odst. 9 základního nařízení bude šetření dokončeno obvykle do dvanácti měsíců, avšak nejpozději do třinácti měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení. V souladu s čl. 12 odst. 1 základního nařízení mohou být prozatímní opatření uložena obvykle nejpozději devět měsíců od zveřejnění tohoto oznámení.

V souladu s článkem 29a základního nařízení poskytne Komise informace o plánovaném uložení prozatímních cel tři týdny před uložením prozatímních opatření. Zúčastněné strany mohou o tyto informace požádat písemně do čtyř měsíců od zveřejnění tohoto oznámení. Zúčastněným stranám budou poskytnuty tři pracovní dny na zaslání písemných připomínek k přesnosti výpočtů.

V případech, kdy Komise zamýšlí neuložit prozatímní cla, ale nadále pokračovat v šetření, budou zúčastněné strany o neuložení cel písemně informovány tři týdny před uplynutím lhůty uvedené v čl. 12 odst. 1 základního nařízení.

Zúčastněným stranám bude v zásadě poskytnuta patnáctidenní lhůta k předložení písemného stanoviska k prozatímním zjištěním nebo k informačnímu dokumentu a desetidenní lhůta k předložení písemného stanoviska ke konečným zjištěním, není-li stanoveno jinak. Dodatečné konečné informace v příslušných případech stanoví lhůtu, ve které mohou zúčastněné strany předložit písemná stanoviska.

7.   Předkládání informací

Zúčastněné strany mohou zpravidla předkládat informace pouze ve lhůtách stanovených v bodech 5 a 6 tohoto oznámení. Při předkládání jakýchkoli jiných informací, které nejsou zahrnuty v uvedených bodech, by se měl dodržovat tento harmonogram:

Veškeré informace, které se týkají fáze prozatímních zjištění, by měly být předloženy do 70 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, není-li stanoveno jinak.

Není-li stanoveno jinak, neměly by zúčastněné strany předkládat nové věcné informace po uplynutí lhůty k předložení stanovisek k poskytnutí prozatímních informací nebo k informačnímu dokumentu v prozatímní fázi. Po uplynutí uvedené lhůty mohou zúčastněné strany předkládat nové věcné informace pouze tehdy, pokud tyto strany mohou prokázat, že takové nové věcné informace jsou nezbytné k vyvrácení skutkových tvrzení jiných zúčastněných stran, a pokud takové nové věcné informace lze ověřit v době, která je k dispozici k včasnému dokončení šetření.

Aby Komise dokončila šetření v předepsaných lhůtách, nebude přijímat podání od zúčastněných stran po uplynutí lhůty k předložení stanovisek k poskytnutí konečných informací, nebo případně po uplynutí lhůty k předložení stanovisek k dodatečnému poskytnutí konečných informací.

8.   Možnost vyjádřit se k podáním jiných stran

V zájmu zaručení práv na obhajobu by zúčastněné strany měly mít možnost vyjádřit své připomínky k informacím podaným jinými zúčastněnými stranami. Při tom se zúčastněné strany smí zabývat jen záležitostmi vznesenými v podáních jiných zúčastněných stran a nesmí vznášet záležitosti nové.

Tyto připomínky by měly být učiněny v souladu s tímto časovým rámcem:

Veškeré připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami před uložením prozatímních opatření by měly být učiněny nejpozději do 75 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, není-li stanoveno jinak.

Připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami v reakci na zveřejnění prozatímních zjištění nebo informačního dokumentu by měly být předloženy do sedmi dnů od uplynutí lhůty k předložení stanovisek k prozatímním zjištěním nebo k informačnímu dokumentu, není-li stanoveno jinak.

Připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami v reakci na poskytnutí konečných zjištění by měly být předloženy do tří dnů od uplynutí lhůty k předložení stanovisek ke konečným zjištěním, není-li stanoveno jinak. Pokud byly poskytnuty dodatečné konečné informace, měly by být připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami v reakci na toto poskytnutí dalších informací učiněny do jednoho dne od uplynutí lhůty k předložení stanovisek k tomuto poskytnutí dalších informací, není-li stanoveno jinak.

Stanoveným časovým rámcem není dotčeno právo Komise vyžádat si od zúčastněných stran v řádně odůvodněných případech dodatečné informace.

9.   Prodloužení lhůt uvedených v tomto oznámení

O jakékoli prodloužení lhůt uvedených v tomto oznámení lze požádat pouze za výjimečných okolností a toto prodloužení bude povoleno jen v řádně odůvodněných případech.

Prodloužení lhůty pro odpověď na dotazníky lze povolit jen v řádně odůvodněných případech, přičemž bude obvykle omezeno na tři další dny. Prodloužení zpravidla nepřekročí sedm dnů. Co se týče lhůt pro podání dalších informací uvedených v tomto oznámení, bude prodloužení omezeno na tři dny, není-li prokázáno, že nastaly výjimečné okolnosti.

10.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 28 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 28 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odepření spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou dodatečnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by se měla okamžitě obrátit na Komisi.

11.   Úředník pro slyšení

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a jakékoli další žádosti týkající se práv zúčastněných stran na obhajobu a žádosti třetích stran, které se mohou objevit v průběhu řízení.

Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení pro zúčastněné strany a působit jako prostředník mezi těmito stranami a útvary Komise, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu. Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení posoudí důvody těchto žádostí. Tato slyšení by se měla konat pouze tehdy, pokud příslušné záležitosti nebyly v patřičné době vyřešeny s útvary Komise.

Veškeré žádosti musí být předloženy včas a neprodleně, aby nebyl ohrožen řádný průběh řízení. Za tímto účelem by měly zúčastněné strany požádat o intervenci úředníka pro slyšení v nejkratší možné době po události odůvodňující tuto intervenci. Časové rámce stanovené v bodě 5.7 pro předložení žádosti o slyšení u útvarů Komise se v zásadě použijí obdobně na žádosti o slyšení u úředníka pro slyšení. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, úředník pro slyšení rovněž přezkoumá důvody pro tyto opožděné žádosti, charakter nadnesených otázek a jejich dopad na práva na obhajobu, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (10).

Oznámení o ochraně osobních údajů, jež informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činností na ochranu obchodu, jež provádí Komise, je dostupné na internetové stránce GŘ pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Obecným pojmem „újma“ se rozumí podstatná újma, jakož i hrozba podstatné újmy nebo závažné zpoždění při zavádění výrobního odvětví podle čl. 2 písm. d) základního nařízení.

(3)  Odkazy na zveřejnění tohoto oznámení se rozumí zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 143, 7.6.2018, s. 1).

(5)  Vyvážejícím výrobcem je jakákoliv společnost z dotčených zemí, která vyrábí a vyváží výrobek, který je předmětem šetření, na trh Unie, ať přímo, nebo prostřednictvím třetí strany, včetně jakékoliv z jejích společností ve spojení, jež se podílejí na výrobě, prodeji na domácím trhu nebo vývozu výrobku, který je předmětem šetření.

(6)  Podle čl. 15 odst. 3 základního nařízení se nepřihlíží k napadnutelným subvencím, které jsou nulové nebo zanedbatelné nebo jejichž výše byla zjištěna postupem podle článku 28 základního nařízení.

(7)  Tento bod se týká pouze dovozců, kteří nejsou ve spojení s vyvážejícími výrobci. Dovozci, kteří jsou ve spojení s vyvážejícími výrobci, musí pro tyto vyvážející výrobce vyplnit přílohu I tohoto oznámení. V souladu s článkem 127 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se za osoby ve spojení považují dvě osoby, které splňují jednu z těchto podmínek: a) jsou členy vedení nebo správní rady podniku druhé osoby; b) jsou právně uznanými obchodními společníky; c) jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) třetí strana přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) jedna z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; nebo h) jsou členy jedné rodiny (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové. V souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se „osobou“ rozumí fyzická osoba, právnická osoba a jakékoli sdružení osob, které není právnickou osobou, ale je podle právních předpisů Unie nebo podle vnitrostátních právních předpisů způsobilé k právním úkonům (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Údaje poskytnuté dovozci, kteří nejsou ve spojení, lze použít také v souvislosti s jinými aspekty tohoto šetření, než je zjištění subvencí.

(9)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 29 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA I

Image 1

Text obrazu

Image 2

Text obrazu

Image 3

Text obrazu

PŘÍLOHA II

Image 4

Text obrazu

Image 5

Text obrazu

JINÉ AKTY

Evropská komise

16.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 167/26


INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ KONZULTACE

Názvy z Ázerbájdžánu, které mají být v Evropské unii chráněny jako zeměpisná označení

(2019/C 167/08)

V rámci probíhajících jednání s Ázerbájdžánem o nové dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Ázerbájdžánem se v Evropské unii zvažuje ochrana níže uvedených ázerbájdžánských názvů jako zeměpisného označení.

Komise vyzývá všechny členské státy nebo třetí země či všechny fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem, které mají bydliště nebo jsou usazeny v členském státě či třetí zemi, aby předložily případné námitky proti této ochraně, a to podáním řádně odůvodněného prohlášení.

Komise musí námitky obdržet do jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Prohlášení o námitce se zasílají na tuto e-mailovou adresu:

AGRI-A5-GI@ec.europa.eu

Prohlášení o námitce se posuzují pouze tehdy, pokud jsou obdržena ve výše stanovené lhůtě a pokud prokazují, že navrhovaný název, na nějž by se vztahovala ochrana:

a)

by se dostával do střetu s názvem některé rostlinné odrůdy nebo některého živočišného plemene, a ve výsledku by tak mohl uvádět spotřebitele v omyl ohledně skutečného původu produktu;

b)

by byl zcela nebo částečně totožný s názvem již chráněným v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (2), nebo by byl obsažen v dohodách, které Unie uzavřela s jednou z těchto zemí:

Jižní Korea (3)

Střední Amerika (4),

Kolumbie, Peru a Ekvádor (5),

Černá Hora (6),

Bosna a Hercegovina (7),

Srbsko (8),

Gruzie (9),

Moldavsko (10),

Jižní Afrika (11),

státy CARIFORA (12),

Ukrajina (13),

Švýcarsko (14),

Arménie (15),

Austrálie (16),

Chile (17),

Kanada (18),

Spojené státy americké (19),

Albánie (20),

Japonsko (21);

c)

by vzhledem k pověsti ochranné známky, její proslulosti a době jejího používání mohl uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečnou totožnost produktu;

d)

by ohrozil existenci zcela nebo částečně totožného názvu nebo ochranné známky nebo existenci produktů, které byly v souladu s právem na trhu po dobu nejméně pěti let před datem zveřejnění tohoto oznámení;

e)

nebo pokud lze uvést skutečnosti, z nichž lze vyvodit závěr, že název, o jehož ochraně se uvažuje, je druhový.

Výše uvedená kritéria se posuzují ve vztahu k území Unie, což se v případě práv duševního vlastnictví týká pouze jednoho nebo více území, kde jsou daná práva chráněna. Případná ochrana těchto názvů v Evropské unii podléhá úspěšnému zakončení těchto jednání a následnému právnímu aktu.

Zeměpisné označení z Ázerbájdžánu, které má být v Evropské unii chráněno jako zeměpisná označení zemědělských produktů, potravin a vína  (22)

Název v ázerbájdžánštině, který se má chránit

Přepis do latinky

Druh produktu

Abşeron

Absheron

Olivová dolma

Bakı

Baku

Dolma

Duzdağ

Duzdagh

Sůl

İsmayıllı

Ismayilli

Dolma (dolma obalená v bukových listech)

K

Image 6

ng

Image 7

rli

Kengerli

Jablečná dolma

L

Image 8

k

Image 9

ran

Lekoran

Citronová dolma

Ordubad

Ordubad

Dolma (gupa dolma)

Qax

Gakh

Sušená plněná dolma

Q

Image 10

b

Image 11

l

Image 12

Gabala

Dolma s ořechy, vlašskými ořechy

Quba

Guba

Melounová dolma

Salyan

Salyan

Rybí dolma

Az

Image 13

rbaycan**

Azerbaijan

Víno

Meys

Image 14

ri**

Meysari

Víno

Naxçıvan**

Nakhchivan

Švestky

Naxçıvan**

Nakhchiıvan

Masný výrobek (govurma)

Ş

Image 15

ki**

Sheki

Cukrovinky (khalva)

Zir

Image 16

**

Zira

Olivy

Zir

Image 17

**

Zira

Rajčata


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Rozhodnutí Rady 2011/265/EU ze dne 16. září 2010 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 127, 14.5.2011, s. 1.).

(4)  Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (Úř. věst. L 346, 15.12.2012, s. 3).

(5)  Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 3) a Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 3).

(6)  Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (Úř. věst. L 108, 29.4.2010, s. 3).

(7)  Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (Úř. věst. L 164, 30.6.2015, s. 2).

(8)  Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (Úř. věst. L 278, 18.10.2013, s. 16).

(9)  Rozhodnutí Rady 2012/164/EU ze dne 14. února 2012 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 93, 30.3.2012, s. 1).

(10)  Rozhodnutí Rady 2013/7/EU ze dne 3. prosince 2012 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 10, 15.1.2013, s. 1).

(11)  Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (Úř. věst. L 250, 16.9.2016, s. 3).

(12)  Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 289, 30.10.2008, s. 3).

(13)  Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3).

(14)  Rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, pokud jde o dohodu o vědeckotechnické spolupráci, ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací, a zejména dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(15)  Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 23, 26.1.2018, s. 4).

(16)  Rozhodnutí Rady 2009/49/ES ze dne 28. listopadu 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Austrálií o obchodu s vínem (Úř. věst. L 28, 30.1.2009, s. 1).

(17)  Rozhodnutí Rady 2002/979/ES ze dne 18. listopadu 2002 o podpisu a prozatímním provádění některých ustanovení dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 1).

(18)  Rozhodnutí Rady 2004/91/ES ze dne 30. července 2003 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kanadou o obchodu s vínem a lihovinami (Úř. věst. L 35, 6.2.2004, s. 1).

(19)  Rozhodnutí Rady 2006/232/ES ze dne 20. prosince 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem (Úř. věst. L 87, 24.3.2006, s. 1).

(20)  Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 107, 28.4.2009, s. 166).

(21)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1907 ze dne 20. prosince 2018 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství (Úř. věst. L 330, 27.12.2018, s. 1).

(22)  Seznam poskytly ázerbájdžánské orgány v rámci probíhajících jednání, výrobky jsou registrované v Ázerbájdžánu nebo se nachází v procesu registrace (**).