ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 114

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
26. března 2019


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2019/C 114/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9254 – MUTB/CFSGAM) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2019/C 114/02

Závěry Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti

2

 

Evropská komise

2019/C 114/03

Směnné kurzy vůči euru

9

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

2019/C 114/04

Propojení organizací působících v oblastech působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)

10


 

V   Oznámení

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2019/C 114/05

Zveřejnění jednotného dokumentu změněného na základě žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

11

2019/C 114/06

Zveřejnění jednotného dokumentu změněného na základě žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

15


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

26.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.9254 – MUTB/CFSGAM)

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 114/01)

Dne 20. března 2019 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32019M9254. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

26.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/2


Závěry Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti

(2019/C 114/02)

RADA EVROPSKÉ UNIE:

1.

PŘÍPOMÍNÁ závěry Rady ze dne 25. května 2016 o vnější strategii pro zdanění a opatřeních proti zneužívání daňových úmluv, závěry Rady ze dne 8. listopadu 2016 o kritériích a postupu pro sestavení unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti a závěry Rady ze dne 5. prosince 2017 o unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti;

2.

VÍTÁ práci, kterou odvedla Skupina pro kodex chování – zdanění podniků (dále jen „Skupina pro kodex chování“) za podpory generálního sekretariátu Rady a útvarů Evropské komise, pokud jde o monitorování provádění závazků přijatých jurisdikcemi v zájmu uplatňování zásad řádné správy v oblasti daní a pokud jde o posouzení činnosti realizované na příslušných fórech OECD;

3.

VÍTÁ skutečnost, že většina těchto jurisdikcí se Skupinou pro kodex chování jednala otevřeně a konstruktivně a vyřešila nedostatky identifikované v oblastech daňové transparentnosti, spravedlivého zdanění a provádění standardů pro boj proti BEPS tím, že v dohodnuté lhůtě zavedla nezbytná opatření;

4.

VYJADŘUJE POLITOVÁNÍ NAD TÍM, že na druhé straně řada jurisdikcí do konce roku 2018 nezavedla všechna opatření, k nimž se zavázala, a že některé jurisdikce se nezavázaly k provedení žádných nebo některých ze zásad řádné správy v oblasti daní, v jejichž případě bylo rozhodnuto, že nejsou v souladu;

5.

POTVRZUJE tudíž revidovaný unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, jehož znění je uvedeno v příloze I;

6.

DOMNÍVÁ SE, že odůvodnění předložené některými jurisdikcemi, pokud jde o skutečnost, že navzdory hmatatelnému úsilí nezavedly v plné míře veškerá opatření, k nimž se zavázaly, lze v některých případech považovat za opodstatněná, a SOUHLASÍ tudíž s tím, že lhůta pro dodržení jejich závazků by měla být prodloužena v souladu s přílohou II;

7.

Zejména ZASTÁVÁ NÁZOR, že:

1.

některým rozvojovým zemím by mělo být poskytnuto více času na provedení reforem jejich škodlivých preferenčních daňových režimů v oblasti výroby a v oblasti činností, jejichž mobilita podobně jako v případě výroby není vysoká, se zřetelem k výraznějšímu ekonomickému dopadu takových reforem na tyto země;

2.

v případě jurisdikcí, které čelily reálným institucionálním či ústavním problémům a v důsledku těchto problémů nemohly splnit své závazky v roce 2018, by měla být lhůta pro provedení reforem rovněž přiměřeným způsobem prodloužena za podmínky, že dotčené jurisdikce předloží patřičné návrhy právních předpisů;

3.

jurisdikcím, jež ve spojitosti se zrušením některých škodlivých preferenčních daňových režimů doložily riziko soudních sporů, by mělo být poskytnuto prodloužené období pro zachování právních účinků;

4.

jurisdikcím, které obdržely hodnocení „částečně splňuje“, pokud jde o výměnu informací v daňových záležitostech na základě žádosti, a čekají na doplňující hodnocení Globálního fóra, by mělo být poskytnuto prodloužené období, dokud nebude k dispozici revidované hodnocení;

8.

VYJADŘJE uspokojení nad tím, že mnohé jurisdikce, na něž se vztahovalo kritérium 2.2, během roku 2018 uskutečnily potřebné reformy, a jsou tudíž vyjmuty z přílohy II, avšak ŽÁDÁ Skupinu pro kodex chování, aby každoročně monitorovala řádné provádění legislativních a donucovacích ustanovení těchto jurisdikcí;

9.

UZNÁVÁ, že bude zapotřebí další práce s cílem vymezit přijatelné požadavky týkající se ekonomické podstaty v oblasti fondů kolektivního investování podle kritéria 2.2, a VYBÍZÍ skupinu, aby v dialogu s dotčenými jurisdikcemi pokračovala a aby jim během první poloviny roku 2019 poskytla další technické pokyny;

10.

BERE SE ZNEPOKOJENÍM NA VĚDOMÍ, že některé jurisdikce nahradily škodlivé preferenční daňové režimy opatřeními s obdobným účinkem, KONSTATUJE S POLITOVÁNÍM, že jedna z těchto jurisdikcí nepřijala dostatečný závazek k úpravě či zrušení těchto opatření do konce roku 2019, a ZDŮRAZŇUJE, že při posuzování provedení požadovaných závazků na začátku roku 2020 již žádná další nahrazení opatřeními s obdobným účinkem ani žádné další prodlevy nebudou akceptovány;

11.

BERE NA VĚDOMÍ, že Skupina pro kodex chování bude i nadále usilovat o obdržení závazků od jurisdikcí, které se k řešení zjištěných nedostatků dosud nezavázaly;

12.

BERE NA VĚDOMÍ, že Skupina pro kodex chování bude i nadále monitorovat účinné provádění závazků přijatých rozvojovými zeměmi bez finančního centra v oblasti daňové transparentnosti a provádění minimálních standardů pro boj proti BEPS, se lhůtou do konce roku 2019, jakož i provádění příslušných závazků v oblasti transparentnosti a provádění minimálních standardů pro boj proti BEPS v jurisdikcích, jež se nemohou nebo si nepřejí se připojit ke Globálnímu fóru nebo k inkluzivnímu rámci OECD pro řešení problému eroze základu daně a přesouvání zisku;

13.

VÍTÁ činnost Skupiny pro kodex chování, pokud jde o přezkum nově identifikovaných preferenčních režimů v některých jurisdikcích a o monitorování závazků, jež tyto jurisdikce přijaly v zájmu odstranění škodlivých prvků těchto režimů;

14.

POTVRZUJE aktuální stav, co se týče závazků přijatých spolupracujícími jurisdikcemi v zájmu uplatňování zásad řádné správy v oblasti daní, jak je uvedeno v příloze II;

15.

VYBÍZÍ Skupinu pro kodex chování a její předsedkyni, aby za podpory generálního sekretariátu Rady a za využití technické pomoci útvarů Komise pokračovali v komunikaci a dialozích s příslušnými jurisdikcemi, mimo jiné ve věci ukončení obecného přístupu „dvou třetin“ ke konci června roku 2019;

16.

Připomínajíc bod 11 závěrů Rady ze dne 5. prosince 2017 o unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti POTVRZUJE, že Skupina pro kodex chování by měla Radě doporučit, aby na základě jakýchkoli nově přijatých závazků nebo jejich provádění kdykoli aktualizovala unijní seznam uvedený v příloze I a současný stav popsaný v příloze II, a to alespoň jednou ročně; nicméně od roku 2020 by takové aktualizace unijního seznamu neměly být prováděny častěji než dvakrát ročně, aby byl členským státům v případě potřeby poskytnut dostatek času na změnu vnitrostátních právních předpisů;

17.

PŘIPOMÍNÁ, že v roce 2018 bylo dohodnuto rozšíření zeměpisné oblasti působnosti cíleného prověřování ze strany EU na další jurisdikce, a VYBÍZÍ Skupinu pro kodex chování, aby přezkoumala ekonomická data použitá pro výběr jurisdikcí v roce 2020, pokud jde o použitelnost od roku 2021;

18.

POTVRZUJE zahájení uplatňování kritéria 3.2 (provádění minimálního standardu CbCR – podávání zpráv podle jednotlivých zemí) a OPĚTOVNĚ VYZÝVÁ Skupinu pro kodex chování, aby završila jednání o budoucím kritériu 1.4 (transparentnost skutečného vlastnictví);

19.

VÍTÁ skutečnost, že Evropská komise zohledňuje přílohu I těchto závěrů Rady při provádění finančních a investičních operací EU, jakož i dohody dosažené od přijetí závěrů Rady ze dne 5. prosince 2017 ohledně koordinovaných obranných opatření v nedaňové oblasti proti nespolupracujícím jurisdikcím (1);

20.

Zároveň OPĚTOVNĚ VYBÍZÍ Skupinu pro kodex chování, aby dokončila jednání o dalších koordinovaných obranných opatřeních, aniž by byly dotčeny povinnosti členských států podle unijního a mezinárodního práva;

21.

VYZÝVÁ orgány EU a členské státy, aby ve vhodných případech zohledňovaly revidovaný unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, jak je uveden v příloze I, v rámci zahraniční politiky, hospodářských vztahů a rozvojové spolupráce s danými třetími zeměmi a aby usilovaly o komplexní přístup k otázce plnění kritérií, aniž by byly dotčeny příslušné oblasti pravomoci členských států a Unie vyplývající ze Smluv;

22.

OPĚTOVNĚ POUKAZUJE NA TO, že Skupina pro kodex chování by s podporou Generálního sekretariátu Rady a za technické pomoci útvarů Evropské komise měla pokračovat v organizaci unijního prověřování, vypracovávání seznamu a monitorování a v dohledu nad těmito činnostmi, v koordinaci s Pracovní skupinou na vysoké úrovni pro daňové otázky.

(1)  Nařízení (EU) 2017/2402 o obecném rámci pro sekuritizaci, nařízení (EU) 2017/2396 o Evropském fondu pro strategické investice a o Evropském centru pro investiční poradenství, rozhodnutí (EU) 2018/412 o poskytnutí záruky EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii a nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 o finančních pravidlech pro souhrnný rozpočet EU.


PŘÍLOHA I

Unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti

1.   Americká Samoa

Americká Samoa neuplatňuje žádnou automatickou výměnu finančních informací, nepodepsala ani neratifikovala – a to ani prostřednictvím jurisdikce, na níž je závislá – Mnohostrannou úmluvu OECD o vzájemné správní pomoci v platném znění, nezavázala se k uplatňování minimálních standardů v oblasti BEPS ani se nezavázala tyto problémy řešit.

2.   Aruba

Aruba dosud neupravila ani nezrušila jeden škodlivý preferenční daňový režim.

3.   Barbados

Barbados nahradil škodlivý preferenční daňový režim opatřením s podobným účinkem a nezavázal se k jeho úpravě či zrušení do konce roku 2019.

4.   Belize

Belize dosud neupravilo ani nezrušilo jeden škodlivý preferenční daňový režim.

Závazek Belize upravit nebo zrušit nově zjištěný škodlivý preferenční daňový režim do konce roku 2019 bude monitorován.

5.   Bermudy

Bermudy podporují offshorové struktury a uspořádání, jejichž cílem je přilákat zisky bez skutečné ekonomické podstaty, a zatím tento problém nevyřešily.

Závazek Bermud řešit obavy týkající se ekonomické podstaty v oblasti fondů kolektivního investování do konce roku 2019 bude monitorován.

6.   Dominika

Dominika neuplatňuje žádnou automatickou výměnu finančních informací, nepodepsala ani neratifikovala Mnohostrannou úmluvu OECD o vzájemné správní pomoci v platném znění ani tyto problémy zatím nevyřešila.

7.   Fidži

Fidži dosud neupravilo ani nezrušilo své škodlivé preferenční daňové režimy.

Závazek Fidži splnit kritéria 1.2., 1.3 a 3.1 do konce roku 2019 bude i nadále monitorován.

8.   Guam

Guam neuplatňuje žádnou automatickou výměnu finančních informací, nepodepsal ani neratifikoval – a to ani prostřednictvím jurisdikce, na níž je závislý – Mnohostrannou úmluvu OECD o vzájemné správní pomoci v platném znění, nezavázal se k uplatňování minimálních standardů v oblasti BEPS ani se nezavázal tyto problémy řešit.

9.   Marshallovy ostrovy

Marshallovy ostrovy podporují offshorové struktury a uspořádání, jejichž cílem je přilákat zisky bez skutečné ekonomické podstaty, a zatím tento problém nevyřešily.

Závazek Marshallových ostrovů splnit kritérium 1.2 bude i nadále monitorován: čeká se na doplňující hodnocení provedené Globálním fórem.

10.   Omán

Omán neuplatňuje žádnou automatickou výměnu finančních informací, nepodepsal ani neratifikoval Mnohostrannou úmluvu OECD o vzájemné správní pomoci v platném znění ani tyto problémy zatím nevyřešil.

11.   Samoa

Samoa má škodlivý preferenční daňový režim a nezavázala se tento problém řešit.

Samoa se navíc zavázala splnit kritérium 3.1 do konce roku 2018, ale tento problém nevyřešila.

12.   Trinidad a Tobago

Trinidad a Tobago obdržel od Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech hodnocení „nesplňuje“, pokud jde o výměnu informací v daňových záležitostech na základě žádosti.

Závazek Trinidadu a Tobaga splnit kritéria 1.1, 1.2., 1.3 a 2.1 do konce roku 2019 bude monitorován.

13.   Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty podporují offshorové struktury a uspořádání, jejichž cílem je přilákat zisky bez skutečné ekonomické podstaty, a zatím tento problém nevyřešily.

14.   Americké Panenské ostrovy

Americké Panenské ostrovy neuplatňují žádnou automatickou výměnu finančních informací, nepodepsaly ani neratifikovaly – a to ani prostřednictvím jurisdikce, na níž jsou závislé – Mnohostrannou úmluvu OECD o vzájemné správní pomoci v platném znění, mají škodlivé preferenční daňové režimy, nezavázaly se k uplatňování minimálních standardů v oblasti BEPS ani se nezavázaly tyto problémy řešit.

15.   Vanuatu

Vanuatu podporuje offshorové struktury a uspořádání, jejichž cílem je přilákat zisky bez skutečné ekonomické podstaty, a zatím tento problém nevyřešilo.


PŘÍLOHA II

Současný stav spolupráce s EU, pokud jde o závazky učiněné v zájmu provádění zásad řádné správy v oblasti daní

1.   Transparentnost

1.1   Závazek zavést automatickou výměnu informací, a to buď na základě podepsání vícestranné dohody mezi příslušnými orgány nebo prostřednictvím dvoustranných dohod

K zavedení automatické výměny informací do konce roku 2019 se zavázaly tyto jurisdikce:

Palau a Turecko.

1.2   Členství v Globálním fóru pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech („Globální fórum“) a dosažení uspokojivého hodnocení, pokud jde o výměnu informací v daňových záležitostech na základě žádosti

K dosažení dostatečného hodnocení do konce roku 2018 se zavázaly tyto jurisdikce, které čekají na doplňující hodnocení provedené Globálním fórem:

Anguilla a Curaçao.

K tomu, že se do konce roku 2019 stanou členy Globálního fóra nebo dosáhnou dostatečného hodnocení, se zavázaly tyto jurisdikce:

Jordánsko, Namibie, Palau, Turecko a Vietnam.

1.3   Podpis a ratifikace Mnohostranné úmluvy OECD o vzájemné správní pomoci nebo sítě ujednání pokrývající všechny členské státy EU

K podpisu a ratifikaci Mnohostranné úmluvy nebo k zavedení sítě ujednání pokrývající všechny členské státy EU do konce roku 2019 se zavázaly tyto jurisdikce:

Arménie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Černá Hora, Jordánsko, Kapverdy, Maledivy, Maroko, Mongolsko, Namibie, Palau, Severní Makedonie, Srbsko, Svazijsko, Thajsko a Vietnam.

2.   Spravedlivé zdanění

2.1   Existence škodlivých daňových režimů

K úpravě či zrušení svých škodlivých daňových režimů v oblasti výroby a v oblasti činností, jejichž mobilita podobně jako v případě výroby není vysoká, do konce roku 2018 se zavázaly tyto jurisdikce, které v roce 2018 vykázaly hmatatelný pokrok v zahájení těchto reforem a byl jim ponechán čas do konce roku 2019 k úpravě jejich právních předpisů:

Kostarika a Maroko.

K úpravě či zrušení svých škodlivých daňových režimů do konce roku 2018 se zavázaly tyto jurisdikce, které však v roce 2018 z důvodu reálných institucionálních nebo ústavních problémů tak nemohly navzdory hmatatelnému pokroku učinit a kterým byl ponechán čas do konce roku 2019 k úpravě jejich právních předpisů:

Cookovy ostrovy, Maledivy a Švýcarsko.

K úpravě či zrušení škodlivých daňových režimů do 9. listopadu 2019 se zavázala tato jurisdikce:

Namibie.

K úpravě či zrušení škodlivých daňových režimů do konce roku 2019 se zavázaly tyto jurisdikce:

Antigua a Barbuda, Austrálie, Curaçao, Maroko, Mauricius, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie a Seychely.

K úpravě či zrušení škodlivých daňových režimů do konce roku 2020 se zavázala tato jurisdikce:

Jordánsko.

2.2.   Existence daňových režimů podporujících offshorové struktury, jež lákají zisky bez skutečné ekonomické činnosti

K řešení obav týkajících se ekonomické podstaty v oblasti fondů kolektivního investování se zavázaly tyto jurisdikce, které se Skupinou vedly konstruktivní dialog a i nadále spolupracovaly, avšak potřebují další technické pokyny a byl jim ponechán čas do konce roku 2019 (1) k úpravě jejich právních předpisů:

Bahamy, Britské Panenské ostrovy a Kajmanské ostrovy.

3.   Opatření proti BEPS

3.1   Členství v inkluzivním rámci pro řešení BEPS nebo závazek zavedení minimálních standardů OECD proti BEPS

K tomu, že se do konce roku 2019 stanou členy inkluzivního rámce pro řešení BEPS nebo zavedou minimální standardy OECD proti BEPS, se zavázaly tyto jurisdikce:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Jordánsko, Maroko, Namibie a Svazijsko.

K tomu, že se stanou členy inkluzivního rámce pro řešení BEPS nebo zavedou minimální standardy OECD proti BEPS, když a jakmile se takový závazek stane relevantním, se zavázaly tyto jurisdikce:

Nauru, Niue a Palau.


(1)  Tuto lhůtu lze přezkoumat v závislosti na technických pokynech, na kterých se dohodne Skupina, a na pokračujícím dialogu s dotčenými jurisdikcemi.


Evropská komise

26.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/9


Směnné kurzy vůči euru (1)

25. března 2019

(2019/C 114/03)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1325

JPY

japonský jen

124,65

DKK

dánská koruna

7,4646

GBP

britská libra

0,85638

SEK

švédská koruna

10,4450

CHF

švýcarský frank

1,1237

ISK

islandská koruna

136,30

NOK

norská koruna

9,6590

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,759

HUF

maďarský forint

316,84

PLN

polský zlotý

4,2953

RON

rumunský lei

4,7553

TRY

turecká lira

6,3425

AUD

australský dolar

1,5931

CAD

kanadský dolar

1,5204

HKD

hongkongský dolar

8,8888

NZD

novozélandský dolar

1,6413

SGD

singapurský dolar

1,5286

KRW

jihokorejský won

1 283,07

ZAR

jihoafrický rand

16,2997

CNY

čínský juan

7,6015

HRK

chorvatská kuna

7,4170

IDR

indonéská rupie

16 058,85

MYR

malajsijský ringgit

4,6081

PHP

filipínské peso

59,411

RUB

ruský rubl

72,7646

THB

thajský baht

35,804

BRL

brazilský real

4,4032

MXN

mexické peso

21,6039

INR

indická rupie

78,0460


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


Evropský úřad pro bezpečnost potravin

26.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/10


Propojení organizací působících v oblastech působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)

(2019/C 114/04)

Čl. 36 odst. 2 nařízení (ES) č. 178/2002 (1) stanoví, že „[s]právní rada [Evropského úřadu pro bezpečnost potravin] vypracuje na návrh výkonného ředitele seznam příslušných organizací jmenovaných členskými státy, které mohou úřadu pomáhat v jeho poslání, buď jednotlivě, nebo v rámci síťového propojení. Tento seznam se zveřejní.“

Poprvé byl seznam správní radou úřadu EFSA vypracován dne 19. prosince 2006 a od té doby:

i.

je pravidelně aktualizován na základě návrhu výkonného ředitele úřadu, s ohledem na revize nebo nové návrhy ke jmenování ze strany členských států (v souladu s čl. 2 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 2230/2004 (2));

ii.

zveřejňován na webových stránkách úřadu EFSA, kde se zveřejňuje nejnovější aktualizovaná verze seznamu příslušných organizací, a

iii.

zpřístupněn organizacím prostřednictvím vyhledávacího nástroje v souladu s článkem 36, přičemž poskytuje kontaktní údaje a oblasti konkrétních kompetencí příslušných organizací.

Tyto informace jsou k dispozici na webových stránkách úřadu EFSA na níže uvedených odkazech:

i.

poslední aktualizace seznamu příslušných organizací provedená správní radou úřadu EFSA dne [20.3.2019] – [https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/mb190320];

ii.

aktualizovaný seznam příslušných organizací – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf a

iii.

vyhledávací nástroj v souladu s článkem 36 – http://www.efsa.europa.eu/art36/search

Úřad EFSA toto oznámení pravidelně aktualizuje, zejména pokud jde o uvedené odkazy na webové stránky.

Více informací získáte na adrese Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 64).


V Oznámení

JINÉ AKTY

Evropská komise

26.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/11


Zveřejnění jednotného dokumentu změněného na základě žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

(2019/C 114/05)

Evropská komise schválila tuto žádost o změnu menšího rozsahu v souladu s čl. 6 odst. 2 třetím pododstavcem nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 (1).

Žádost o schválení této změny menšího rozsahu je veřejně dostupná v databázi Komise DOOR.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„PROVOLONE VALPADANA“

EU č.: PDO-IT-0021-AM02 – 20.4.2018

CHOP ( X ) CHZO ( )

1.   Název

„Provolone Valpadana“

2.   Členský stát nebo třetí země

Itálie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.3 Sýry

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Polotvrdý tažený sýr vyráběný ze surového plnotučného kravského mléka s přirozenou kyselostí pocházející z kvašení, které se v oblasti původu sbírá do 60 hodin od dojení a může se:

tepelně upravovat maximální pasterizací v případě jemného a pikantního druhu v rozměrech do 6 kg,

tepelně upravovat termizací v případě pikantního druhu.

Doba zrání se může měnit takto:

 

do 6 kg: minimální doba zrání 10 (deset) dní,

 

nad 6 kg: minimální doba zrání 30 (třicet) dní,

 

nad 15 kg a jen v případě pikantního druhu: minimální doba zrání 90 (devadesát) dní,

 

nad 30 kg a s označením P.V.S., jen v případě pikantního druhu: doba zrání více než 8 měsíců.

Sýr může být uzený.

Hmotnost se mění v závislosti na tvaru.

Sýr může mít různý tvar: salám, meloun, kužel, případně hruška, která může mít na vrchu malou kulatou hlavičku (fiaschetta). Na povrchu sýra se mohou nacházet slabé rýhy po podpůrných provázcích.

Kůrka je hladká, jemná a má světle žlutou, zlatavou, případně žlutohnědou barvu. Jemný druh, který je určený na porcování, nemusí mít kůrku.

Sýrová hmota je obvykle kompaktní, případně s několika otvory. Nedozrálý sýr může mít charakteristické jemné zářezy, které jsou výraznější u trvanlivých sýrů. Barva je obvykle slámově žlutá.

Chuť je jemná, pokud zrání nepřekročí tři měsíce, a výrazná až ostrá při delším zrání nebo při současném, či samostatném použití kozího nebo ovčího syřidla.

Maximální obsah vody nesmí překročit:

 

46 % u všech jemných druhů a u pikantního druhu do 6 kg,

 

43 % u pikantního druhu nad 6 kg.

Obsah tuku v sušině nesmí být nižší než 44 % a vyšší než 54 %.

3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Základní výživa dojnic se skládá ze zelených nebo konzervovaných pícnin a případně koncentrovaných krmiv a nejméně 50 % z ní musí pocházet z oblasti původu. Tato krmiva se podávají krávám během dojivosti nebo v období zastavení produkce mléka a kravám starším 7 měsíců. Nejméně 75 % suché složky pícnin, které tvoří denní dávku, musí pocházet z krmiv vypěstovaných na území produkce mléka. Povolené krmné směsi: čerstvé krmné směsi pocházející z trvalých nebo dočasných travních porostů, krmné rostliny, seno sušené na plochách s krmnými rostlinami, sláma, siláže, silážované a mleté krmné směsi, senáž. Povolená krmiva: obilniny a produkty z nich, kukuřičné pokrutiny, semena olejnin a produkty z nich, hlízy a kořeny, suché pícniny, vedlejší produkty cukrovarnického průmyslu, jako melasa a/nebo produkty z ní, výlučně jako technologické doplňkové látky a zvýrazňovače chuti v maximálním obsahu 2,5 % sušiny v denní dávce. Povolena jsou rovněž tato krmiva: jádra luskovin, sušené lusky svatojánského chleba a produkty z něj, tuky, minerální soli povolené platnými předpisy a přídavné látky jako vitamíny, stopové prvky, aminokyseliny, aroma a antioxidanty povolené platnými předpisy. Všechny použité antioxidanty a aroma musí být přírodní nebo přírodně identické. Je povoleno používat inaktivované kvasinky.

Suroviny: mléko, syřidlo, sůl.

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Všechny fáze produkce musí probíhat ve vymezené zeměpisné oblasti.

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Všechny celé bochníky musí být označeny logem chráněného označení původu „Provolone Valpadana“ na vhodném neporušitelném podkladu (kov, plast).

Označování se musí provádět při vkládání bochníků do prostor určených pro zrání. U menších rozměrů (do 6 kg) lze označení provádět při vynětí z prostor určených pro zrání, pokud byly bochníky vhodnými prostředky jasně identifikovány podle systému zavedeného podnikem při jejich vkládání do těchto prostor.

Na dodatečnou úpravu celých bochníků sýra „Provolone Valpadana“ před uvedením na trh lze použít papírové pásky, etikety, sáčky nebo jiný srovnatelný materiál. Při každém z uvedených způsobů dodatečné úpravy musí být uvedeno logo a celé chráněné označení původu „Provolone Valpadana“ písmem o velikosti jedné šestiny plochy, na které se nachází obchodní značka, s výjimkou rozměrů do 6 kg.

V případě označení pomocí inkoustového razítka musí být název „Provolone Valpadana“ uveden podle výše zmíněných požadavků, nicméně bez povinnosti uvádět logo produktu.

Držitelé označení „Provolone Valpadana“ mohou po osmi měsících zrání výhradně pikantního druhu sýra požádat o vypálení značky „P.V.S.“ – zkratky označení „Provolone Valpadana Stagionato“, tj. zralého sýra. Aby sýr mohl získat výše uvedenou značku, musí projít technickou kontrolou, kterou provádějí specializovaní pracovníci na výslovnou žádost a na náklady držitele označení sýra. Selektivní kontrola se týká vnějšího vzhledu bochníku (nesmí mít pukliny a při poklepání musí vydávat jednolitý zvuk), struktury sýrové hmoty (neelastická, se zářezy a bez otvorů), barvy (bílá až slámově nažloutlá), chuti (pikantní a ne slaná) a aromatu (intenzivní až zapáchající).

Logo zahrnující označení umístěné na obalech určených konečnému spotřebiteli musí mít rozměry odpovídající nejméně 10 % využitelného prostoru na použitém obalu. Označení „Provolone Valpadana“ musí být uvedeno stejným písmem. Nápis „Denominazione di Origine Protetta“ může být nahrazen symbolem Společenství.

Image 1

Logo může být ztvárněno i v jednobarevném provedení.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Jedinečnou zeměpisnou oblast tvoří celé území provincií Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Piacenza a sousedící obce provincií Bergamo, Mantova, Lodi a autonomní provincie Trento.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Zeměpisná oblast produkce zahrnuje část Pádské nížiny a vyznačuje se dobrou produkcí píce, velkým množstvím dostupného mléka a zvlášť příznivými klimatickými podmínkami pro krmení a chov mléčných plemen skotu. Díky uvedeným environmentálním faktorům se v oblasti produkce vytvořily podmínky vhodné pro produkci sýrů s chráněným označením „Provolone Valpadana“.

„Provolone Valpadana“ patří mezi tažené sýry, a přestože má původ na jihu Itálie, dokázal se díky sýrařskému umění v Pádské nížině disponující nezbytnými technickými znalostmi a surovinami nutnými pro jeho produkci prosadit i v severní části země. Mezi klíčové faktory při výrobě sýrů „Provolone Valpadana“ patří používání přírodní syrovátky získané ze zbytkové syrovátky z předchozího zpracování, schopnosti místních sýrařů vhodně používat různá syřidla (jehněčí, kůzlečí a telecí), jakož i zručnost a dovednost při tažení a zpracování sýrové hmoty.

Sýr „Provolone Valpadana“ se vyznačuje jemnou chutí v případě zrání do tří měsíců a výraznější až ostrou chutí při delším zrání a v závislosti na použitém syřidlu. Může mít různé tvary o různé velikosti (salám, meloun, kužel, hruška) a hmotnost přesahující 30 kg. Sýrová hmota je kompaktní, ale ne suchá na rozdíl od italských středomořských tažených sýrů, které pro své malé rozměry mohou dozrát a získat pikantnost jen vysušením a přeměnou na sýr na strouhání.

Sýr „Provolone Valpadana“ se vyrábí ve vymezené zeměpisné oblasti od druhé poloviny 19. století, a i když má druh sýra s taženou hmotou středomořský původ, prosadil se ve 20. století jako produkt severní Itálie, o čemž svědčí díla Besany (1916) a Fascettiho (1923).

Za rozmachem výroby sýra „Provolone Valpadana“ stojí vlastní postupy sýření producentů z Pádské nížiny, které se v průběhu času vyvíjely díky vlastnostem zeměpisné oblasti zvlášť příznivým pro chov krav produkujících velké množství mléka určeného ke zpracování. Jedním z charakteristických rysů metody produkce sýra „Provolone Valpadana“ je použití syrovátky z předchozího zpracování pro následující produkci. Tento postup totiž představuje z hlediska území i metody významný prvek produkce sýra „Provolone Valpadana“, protože se při výrobě sýrů používá jen zřídka. Zdokonalení technik produkce ovlivnilo vlastnosti produktu „Provolone Valpadana“, jako jsou různé tvary a rozměry, přičemž však zůstávají zachovány jeho základní charakteristiky. Různé tvary a rozměry produktu s chráněným označením „Provolone Valpadana“ jsou výsledkem šikovnosti sýrařských mistrů ze zeměpisné oblasti při tažení sýrové hmoty. Jsou schopni dosáhnout takové poddajnosti sýrové hmoty, že z ní dokáží vytvořit nejrůznější tvary a i ty největší rozměry. Tyto vlastnosti produktu vyplývají ze zeměpisné oblasti produkce, ve které vznikly a předávaly se z generace na generaci. Společná existence dvou různých druhů „Provolone Valpadana“, tzn. jemného a pikantního, je mimo jiné výsledkem schopnosti sýrařských mistrů používat různá syřidla, díky kterým lze i při použití podobných postupů zpracování dosáhnout charakteristické jemné chuti a tvarů s omezenou hmotností a kratším zráním na jedné straně nebo pikantní chuti a těžších formátů s delším zráním na druhé straně a zároveň celistvé sýrové hmoty, která nikdy není natolik suchá, aby se musela strouhat jako v případě nejtypičtějších tažených sýrů z jižní Itálie.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

Úplné znění specifikace je k dispozici na internetové adrese: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

nebo

lze přímo vstoupit na domovskou stránku ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví (www.politicheagricole.it) a kliknout na „Qualità“ [Jakost] (na obrazovce nahoře vpravo), potom „Prodotti DOP, IGP e STG“ a nakonec na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Specifikace produkce podléhající posouzení EU)“.


(1)  Úř. věst. L 179, 19.6.2014, S. 17.


26.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/15


Zveřejnění jednotného dokumentu změněného na základě žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

(2019/C 114/06)

Evropská komise schválila tuto změnu menšího rozsahu v souladu s čl. 6 odst. 2 třetím pododstavcem nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 (1).

Žádost o schválení této změny menšího rozsahu je veřejně dostupná v databázi Komise DOOR.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„ECHALOTE D’ANJOU“

č. EU: PGI-FR-01253-AM01 – 11.9.2018

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Název

„Echalote d’Anjou“

2.   Členský stát nebo třetí země

Francie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

„Echalote d’Anjou“ je jednoděložná rostlina patřící do čeledi Liliaceae, rodu Allium, druhu Cepa a výhradně do skupiny Aggregatum.

Jde o „tradiční“ růžovou šalotku (z vegetativního rozmnožování), dlouhého odrůdového typu Jersey, která se prodává čerstvá.

„Echalote d’Anjou“ se získává z odrůd zapsaných do seznamu odrůd uznaných seskupením producentů, které ho i aktualizuje. Zapsání nové odrůdy se řídí postupem, který umožňuje ověřit technická kritéria (zejména: výnosnost, dělicí poměr, trvanlivost, metody pěstování, schopnost adaptace na prostředí, odolnost proti patogenům, výživové požadavky, míru odpadu, schopnost mechanizace, sběr, přepravu na stanici řetězců), ale i hlavní charakteristiky „Echalote d’Anjou“ (velikost, tvar, vzhled, délku, barvu suknice, obsah sušiny).

Po každé změně se producentům, kontrolnímu subjektu a příslušným kontrolním orgánům rozesílá aktualizovaný seznam schválených odrůd.

Fyzikální vlastnosti

a)

hlízy musí být: pevné a celistvé, bez dutých nebo tvrdých stonků, prakticky bez kořenových trsů. Povolují se však následující menší nedostatky, pokud nenarušují celkový vzhled produktu, jeho jakost, trvanlivost a obchodní úpravu: menší nedostatky tvaru, menší praskliny suknice, pokud je chráněna dužina;

b)

tvar: „Echalote d’Anjou“ má pravidelný, mírně protáhlý a úzký tvar, velikost 20–55 mm a poměr výška/průměrný průměr (*) více než 1,2;

(*) průměrný průměr = (velký příčný průměr + malý příčný průměr)/2;

c)

suknice hlíz jsou tenké a lesklé, s jasným červenožlutým až světle žlutým zbarvením se stále výraznějším měděným odstínem podle stupně jejich zralosti, sušení a délky skladování před expedováním.

Chemické vlastnosti

Vysoký obsah sušiny je nejméně 16 %.

Organoleptické vlastnosti

Šalotka „Echalote d’Anjou“ se vyznačuje těmito organoleptickými vlastnostmi: je pevná na dotek, její dužina je růžové barvy a měkké konzistence. Má originální aromatickou intenzitu s výraznou ostrou vůní a chutí.

Obchodní úprava produktu

Šalotka „Echalote d’Anjou“ se prodává ve dvou variantách:

raná nebo polosuchá, jež se expeduje na začátku sezóny,

na uskladnění nebo suchá, jež se expeduje po celý zbytek roku a vyznačuje se velmi suchým vzhledem krčku.

3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Sázení hlíz, sklizeň a sušení na poli se provádějí ve vymezené zeměpisné oblasti.

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

První skladování, příprava, třídění, konečné třídění podle velikosti a kontrola produktu „Echalote d’Anjou“ probíhají v dané zeměpisné oblasti.

Prostřednictvím těchto úkonů lze ověřit fyzikální a chemické vlastnosti a vlastnosti obchodní úpravy, a tím zachovat jeho specifické vlastnosti.

Zkušenosti a znalosti pracovníků při provádění těchto úkonů se řídí řádně ustáleným postupem střídání manuální práce při přípravě, třídění a pak konečném třídění podle velikosti před konečnou kontrolou. Tímto způsobem se šalotky optimálně připraví, aby se v závislosti na šaržích určených k prodeji nebo na vývoz příhodněji usušily, přičemž se tak činí po celý rok. Tyto zkušenosti a znalosti jsou dodatečnou zárukou kvality a zachování vlastností produktu „Echalote d’Anjou“, které jsou skutečně zaručeny, pokud jsou tyto činnosti prováděny v zeměpisné oblasti produkce.

Šalotka „Echalote d’Anjou“ se po celý rok uvádí na trh v jednotlivých baleních, přičemž celý produkt nebo jeho část zůstávají viditelné, nebo v ochranných baleních určených k jednotkovému prodeji konečnému spotřebiteli. Tato balení mají hmotnost nejvýše 20 kg.

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Na každém balení nebo spotřebitelských prodejních jednotkách jsou uvedeny tyto údaje:

zapsaný název produktu a symbol CHZO Evropské unie ve stejném zorném poli,

obchodní třída,

certifikační subjekt.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Zeměpisnou oblast tvoří území těchto obcí departementu Maine-et-Loire:

Allonnes, Artannes-sur-Thouet, Beaufort-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Blou, Bois d’Anjou (Les), Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac-Loire-Aubance (bývalá území spádových obcí Alleuds (Les), Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital), Chacé, Cornillé-les-Caves, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (bývalé území spádové obce Meigné), Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire, Jarzé-Villages (bývalá území spádových obcí Anjou, Jarzé et Lué-en-Baugeois), Loire-Authion, Longué-Jumelles, Louresse-Rochemenier, Mazé-Milon, Ménitré (La), Montsoreau, Neuillé, Parnay, Rosiers-sur-Loire (Les), Rou-Marson, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Philbert-du-Peuple, Sarrigné, Saumur, Sermaise, Souzay-Champigny, Tuffalun, Turquant, Ulmes (Les), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vernantes, Verrie, Villebernier, Vivy.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

CHZO „Echalote d’Anjou“ se zakládá na přírodních i lidských faktorech, které produktu dodávají jeho pravidelný a protáhlý tvar, pikantní organoleptický profil a vhodnost k uchování. Tyto jedinečné vlastnosti přispěly k tomu, že se dobrá pověst šalotky „Echalote d’Anjou“ rozšířila i za hranice.

Zeměpisná oblast produkce šalotky „Echalote d’Anjou“ se nachází na vnější straně Pařížské pánve, z východu na západ jí prochází údolí řeky Loiry, kde převažují naplaveniny a jílovito-vápencové usazeniny. Půdy jsou poměrně lehké a jemně zrnité. V podloží se nacházejí značné zásoby vody.

Podnebí v Anjou je oceánského typu. Ve francouzštině se pro něj běžně používá výraz „douceur angevine“ (anjouská mírnost). Vyznačuje se mírnými teplotami, malými teplotními výkyvy během roku (přibližně 15 °C), pravidelnými a mírnými srážkami (přibližně 650 mm) a slabými větry. V díle „Statistique horticole du Maine-et-Loire“ (Statistické údaje o zahradnictví v Maine-et-Loire) z roku 1842 se ve zprávě komise uvádí výskyt šalotky v tomto departementu.

V roce 1962 vytvořili producenti v regionu Maze společnou organizaci a postupně začali rozvíjet produkci šalotky typu Jersey.

Od let 1975–1980 zaznamenalo pěstování dlouhé šalotky velký rozmach. Začala se tedy rýsovat specifická typologie zemědělských podniků produkujících šalotku z Anjou: podniky se vyznačují středně velkou rozlohou pozemků, jež umožňuje pěstovat průměrně tři až čtyři hektary šalotky, kterou doplňují další specializované plodiny.

Metody používané v současnosti se zakládají na tradičních pěstitelských zvyklostech a postupech, které se do velké míry vyznačují využíváním pracovní síly, mezi něž patří výběr používaných odrůd a rozmnožování rostlin (systematické termoterapické namáčení), střídání plodin, mulčování půdy, ruční vysazování a sklizeň, sušení na poli nebo ve skladu, příprava šarží šalotky (zbavení stonků), třídění (vizuální kontrola) a třídění podle velikosti před kontrolou, a umožňují uvádět na trh kvalitní produkt během téměř celého roku až do následující sklizně.

Šalotka „Echalote d’Anjou“ se vyznačuje zejména:

podlouhlejším a užším tvarem než polodlouhá šalotka, což jí dodává vnější vzhled, který je pro zákazníky a spotřebitele lákavější; má více červenožluté a jasnější, až světle žluté odstíny, když je vcelku,

chemickým profilem: vysoký obsah sušiny nejméně 16 %,

organoleptickým profilem: je pevná na dotek, má měkkou růžovou dužinu, originální aromatickou intenzitu s výrazně ostrou vůní a chutí, které ji odlišují od šalotky pěstované v jiném regionu a které zvyšují její přitažlivost pro vaření,

trvanlivostí: sklizeň v plné zralosti umožňuje skladovat šalotku několik měsíců ve vyhovujících podmínkách a zachovat velkou pevnost cibulí při minimální ztrátě hmotnosti,

neměnným složením: jako výsledek vegetativního rozmnožování jsou všechny sklizené cibule geneticky zcela identické, což neplatí v případě materiálu získaného pohlavním rozmnožováním (echalion a šalotka ze sazenic).

Morfologií, texturou a barvou se liší od téhož produktu pěstovaného v jiných oblastech. Šalotka „Echalote d’Anjou“ má rovněž velmi dobrou pověst, která daleko přesahuje hranice oblasti produkce, ba dokonce i Francie.

Vymezení zeměpisné oblasti spočívá v interakci mezi přírodními faktory a lidskými faktory, které určují specifické vlastnosti „Echalote d’Anjou“ (prodloužený tvar, vysoký obsah sušiny, organoleptický profil, trvanlivost a pravidelnost) a umožňují její odlišení od šalotky, která se pěstuje jinde.

Půdy se vyznačují jemnou a pravidelnou zrnitostí, která umožňuje snadné a hluboké zakořenění šalotky, a tím i harmonický růst hlízy, která se vyznačuje pravidelností a specifickým tvarem.

Značná dostupnost vody v zeměpisné oblasti přispívá k pravidelnému zásobování plodiny vodou. Mírně vyšší srážky v květnu přesně odpovídají potřebám šalotky „Echalote d’Anjou“ během tvorby hlízy.

„Anjouská mírnost“ (douceur angevine) splňuje potřeby, které má šalotka „Echalote d’Anjou“ na teplotu, a umožňuje předcházet problémům s fyziologickými popáleninami, které mohou ovlivnit její organoleptickou kvalitu.

Zvláštní vlastnosti produktu „Echalote d’Anjou“ vyplývají také ze zkušeností a znalostí producentů vycházejících ze starých místních postupů, které sahají do devatenáctého století a které se postupně od 60. let 20. století uspořádávaly a rozvíjely.

Ve specializovaných zemědělských podnicích se výběru odrůd a rostlin vždy věnovala velká pozornost a technický dohled. Termoterapické namáčení před výsadbou umožňuje chránit hlízy před případným napadáním půdními parazity.

Po náročné přípravě půdy se vysazování provádí ručně, takže je možné přizpůsobit zejména hloubku výsadby s cílem dosáhnout u šalotky „Echalote d’Anjou“ co nejharmoničtějšího růstu. Při ruční sklizni se využívají zkušenosti a znalosti producentů, kteří umějí posoudit náležitý stupeň zralosti.

Přirozené sušení na poli umožňuje dosáhnout vysokého podílu sušiny a koncentrovat aroma šalotky „Echalote d’Anjou“, čímž jí dodává typickou ostrost.

Produkt „Echalote d’Anjou“ má ve Francii dobrou pověst, jež se rozšířila i za její hranice. Téměř 40 % současné produkce šalotky „Echalote d’Anjou“ se totiž uvádí na trh v některých severských evropských zemích a vyváží se do Spojených států, Kanady a jihovýchodní Asie.

Šalotka „Echalote d’Anjou“ určená k maloobchodnímu prodeji oslovuje specializovanou širokou základnu zákazníků, kteří již dlouho tento produkt velmi oceňují, a to zejména pro jeho pravidelný tvar a pevnost. K udržování a rozvíjení dobré pověsti tohoto produktu u široké veřejnosti rovněž přispívají lidové slavnosti, jako je slavnost šalotky (Grande fête de l’Echalote), kterou pořádá Bratrstvo přátel šalotky z Anjou (Confrérie des amis de l’Echalote d’Anjou) v Chemellier.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e6b6e010-dc41-48c8-99e1-3080eb6d5cf2


(1)  Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 17.