ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 25

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
21. ledna 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2019/C 25/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2019/C 25/02

Spojené věci C-626/15 a C-659/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. listopadu 2018 – Evropská komise v. Rada Evropské unie (C-626-15), – Evropská komise v. Rada Evropské unie (C-659/16) Žaloba na neplatnost – Rozhodnutí Výboru stálých zástupců (Coreper) – Rozhodnutí o předložení diskusního dokumentu mezinárodnímu orgánu – Přípustnost – Napadnutelný akt – Výlučná, sdílená či doplňková pravomoc Evropské unie – Samostatné jednání Unie v rámci mezinárodního orgánu nebo účast členských států po jejím boku – Zachování biologických mořských zdrojů – Rybolov – Ochrana životního prostředí – Výzkum – Chráněné mořské oblasti (CHMO) – Smlouva o Antarktidě – Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě – Weddellovo moře a Rossovo moře

2

2019/C 25/03

Věc C-648/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – Itálie) – Fortunata Silvia Fontana v. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria Řízení o předběžné otázce – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 273 – Dodatečný daňový výměr – Odhad základu daně induktivní metodou – Nárok na odpočet DPH – Domněnka – Zásady neutrality a proporcionality – Vnitrostátní právo zakládající výpočet DPH na předpokládaném obratu

3

2019/C 25/04

Věc C-664/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunsko) – Lucreţiu Hadrian Vădan v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba Řízení o předběžné otázce – Společný systém daně z přidané hodnoty – Směrnice 2006/112/ES – Články 167, 168, 178 a 273 – Rozsah nároku na odpočet – Chybějící faktury – Použití soudního znaleckého posudku – Důkazní břemeno ohledně nároku na odpočet – Zásady daňové neutrality a proporcionality

4

2019/C 25/05

Věc C-29/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Novartis Farma SpA v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità Řízení o předběžné otázce – Humánní léčivé přípravky – Směrnice 2001/83/ES – Článek 3 bod 1 – Článek 6 – Směrnice 89/105/EHS – Nařízení (ES) č. 726/2004 – Články 3, 25 a 26 – Přebalení léčivého přípravku za účelem jeho užití k léčbě, na kterou se nevztahuje jeho registrace léčivého přípravku (mimo registraci léčivého přípravku) – Úhrada vnitrostátním systémem zdravotního pojištění

4

2019/C 25/06

Věc C-147/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Constanţa – Rumunsko) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas a další v. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa Řízení o předběžné otázce – Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků – Úprava pracovní doby – Listina základních práv Evropské unie – Článek 31 – Směrnice 2003/88/ES – Oblast působnosti – Odchylka – Článek 1 odst. 3 – Směrnice 89/391/EHS – Článek 2 odst. 2 – Činnost vykonávaná pěstounem

5

2019/C 25/07

Věc C-151/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2018 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Spojené království] – Swedish Match AB v. Secretary of State for Health Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových výrobků – Směrnice 2014/40/EU – Článek 1 písm. c) a článek 17 – Zákaz uvádět na trh tabákové výrobky pro orální užití – Platnost

6

2019/C 25/08

Věc C-245/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Castilla-La Mancha – Španělsko) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González v. Consejería de Educación de Castilla-La Mancha Řízení o předběžné otázce – Směrnice 1999/70/ES – Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Ustanovení 4 – Zásada zákazu diskriminace – Vnitrostátní právní úprava, která umožňuje ukončit pracovní smlouvy na dobu určitou, jestliže odpadl důvod k zaměstnávání – Učitelé zaměstnaní po dobu školního roku – Ukončení pracovního poměru ke dni ukončení školní výuky – Úprava pracovní doby – Směrnice 2003/88/ES

7

2019/C 25/09

Věc C-295/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. listopadu 2018 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko] – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira Řízení o předběžné otázce – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Oblast působnosti – Zdanitelná plnění – Plnění za úplatu – Rozdíl mezi náhradou škody nepodléhající zdanění a službami podléhajícími zdanění poskytovanými proti platbě náhrady

8

2019/C 25/10

Věc C-452/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de commerce de Liège – Belgie) – Zako SPRL v. Sanidel SA Řízení o předběžné otázce – Nezávislí obchodní zástupci – Směrnice 86/653/EHS – Článek 1 odst. 2 – Pojem obchodní zástupce – Nezávislý zprostředkovatel vykonávající činnost v podniku zmocnitele – Plnění jiných úkolů, než jsou úkoly související se sjednáváním prodeje a nákupu zboží pro zmocnitele

9

2019/C 25/11

Věc C-575/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA v. Ministre de l'Action et des Comptes publics Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb kapitálu – Srážková daň z hrubé částky dividend vnitrostátního původu vyplácených společnostem-nerezidentům – Odklad zdanění dividend v případě ztrátového zdaňovacího období – Rozdílné zacházení – Odůvodnění – Srovnatelnost – Vyvážené rozdělení zdaňovací pravomoci mezi členskými státy – Účinnost vymáhání daní – Proporcionalita – Diskriminace

10

2019/C 25/12

Věc C-619/17: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Ministerio de Defensa v. Ana de Diego Porras Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 1999/70/ES – Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Ustanovení 4 – Zásada zákazu diskriminace – Odůvodnění – Ustanovení 5 – Opatření, která mají předcházet zneužitím vznikajícím využitím po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů na dobu určitou – Odstupné při ukončení pracovní smlouvy na dobu neurčitou z objektivního důvodu – Neposkytnutí odstupného při uplynutí období, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva o dočasném obsazení pracovního místa

10

2019/C 25/13

Věc C-625/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG v. Finanzamt Feldkirch Řízení o předběžné otázce – Články 56 a 63 SFEU – Volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu – Úvěrové instituce – Stabilizační poplatek a zvláštní příspěvek k tomuto poplatku, které se vyměřují na základě nekonsolidované bilanční sumy úvěrových institucí usazených v Rakousku – Zahrnutí bankovních operací, které mají přeshraniční povahu – Vyloučení operací dceřiných společností v jiném členském státě – Rozdílné zacházení – Omezení – Odůvodnění

11

2019/C 25/14

Věc C-627/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresným súdem Dunajská Streda – Slovensko) – ZSE Energia, a.s., v. RG Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 861/2007 – Evropské řízení o drobných nárocích – Článek 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 – Oblast působnosti – Pojem strany – Přeshraniční případy

12

2019/C 25/15

Věc C-679/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen – Belgie) – Vlaamse Gewest, zastoupený Vlaamse regering prostřednictvím osoby Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, zastoupený Vlaamse regering prostřednictvím osoby Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw v. Johannes Huijbrechts Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb kapitálu – Omezení – Daňové právní předpisy – Dědická daň – Lesy obhospodařované trvale udržitelným způsobem – Osvobození od daně – Ochrana zalesněné plochy

13

2019/C 25/16

Věc C-713/17: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Rakousko) – Ahmad Shah Ayubi v. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2011/95/EU – Normy o obsahu mezinárodní ochrany – Postavení uprchlíka – Článek 29 – Sociální péče – Odlišné zacházení – Uprchlíci, kteří mají dočasné právo pobytu

13

2019/C 25/17

Věc C-490/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 26. července 2018 – SD v. Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

Věc C-580/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. září 2018 Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-41/17, Lotte Co. Ltd v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

15

2019/C 25/19

Věc C-618/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di L’Aquila (Itálie) dne 1. října 2018 – Gabriele Di Girolamo v. Ministerstvo spravedlnosti

16

2019/C 25/20

Věc C-639/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Kiel (Německo) dne 12. října 2018 – KH v. Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

Věc C-641/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Genova (Itálie) dne 12. října 2018 – LG a další v. Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

18

2019/C 25/22

Věc C-646/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Španělsko) dne 15. října 2018 – OD v. Ryanair D.A.C.

18

2019/C 25/23

Věc C-648/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) dne 17. října 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) v. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

Věc C-658/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di Bologna (Itálie) dne 22. října 2018 – UX v. Governo della Repubblica italiana

19

2019/C 25/25

Věc C-660/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Berlin (Německo) dne 22. října 2018 – Sundair GmbH v. WV a další

21

2019/C 25/26

Věc C-661/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) dne 22. října 2018 – CTT – Correios de Portugal v. Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

Věc C-667/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 25. října 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone v. Ministerraad

22

2019/C 25/28

Věc C-670/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itálie) dne 29. října 2018 – CO v. Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

Věc C-672/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 29. října 2018 – DN v. Ministre de l'Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

Věc C-673/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d’appel de Paris (Francie) dne 30. října 2018 – Santen SAS v. Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

Věc C-677/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 5. listopadu 2018 – Amoena Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

Věc C-678/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 5. listopadu 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

Věc C-679/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresním soudem v Ostravě (Česká republika) dne 5. listopadu 2018 – OPR-Finance s.r.o. v. GK

26

2019/C 25/34

Věc C-687/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dne 7. října 2018 – SY v. Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

Věc C-688/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 6. listopadu 2018 – trestní řízení proti TX a UW

28

2019/C 25/36

Věc C-689/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Dioikitiko Protodikeio Patron (Řecko) dne 5. listopadu 2018 – XT v. Elliniko Dimosio

28

2019/C 25/37

Věc C-703/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 12. listopadu 2018 – Healthspan Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

Věc C-704/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Spetsializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 12. listopadu 2018 – trestní řízení proti LD, ME, NF, OG, PH a RI

30

 

Tribunál

2019/C 25/39

Spojené věci T-202/10 RENV II a T-203/10 RENV II: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Stichting Woonlinie a další v. Komise Státní podpory – Sociální bydlení – Režim podpor ve prospěch společností působících v oblasti sociálního bydlení – Existující podpory – Závazky členského státu – Rozhodnutí prohlašující podporu za slučitelnou s vnitřním trhem – Článek 17 nařízení (ES) č. 659/1999 – Služba obecného hospodářského zájmu – Článek 106 odst. 2 SFEU – Definice poslání veřejné služby

31

2019/C 25/40

Věc T-207/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Deutsche Telekom v. Komise Státní podpory – Daňový režim umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill plynoucí z nabytí podílu v podnicích, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou se společným trhem a nařizuje se její částečné navrácení – Ustanovení, které dovoluje, aby se režim nadále zčásti uplatňoval – Návrh na nevydání rozhodnutí ve věci samé – Přetrvání právního zájmu na podání žaloby – Legitimní očekávání – Konkrétní ujištění poskytnutá Komisí – Legitimita očekávání – Časová působnost legitimního očekávání

32

2019/C 25/41

Věc T-219/10 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – World Duty Free Group v. Komise Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje se její navrácení – Pojem státní podpora – Selektivnost – Referenční systém – Odchylka – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení – Podniky, které mají z opatření prospěch – Legitimní očekávání

33

2019/C 25/42

Věc T-227/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Banco Santander v. Komise Státní podpory – Ustanovení týkající se daně z příjmů právnických osob, která umožňují podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku odepisovat goodwill vzniklý z nabytí podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje se její navrácení – Pojem státní podpora – Selektivita – Referenční systém – Odchylka – rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení – Podniky, které měly prospěch z opatření – Legitimní očekávání

34

2019/C 25/43

Věc T-239/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Sigma Alimentos Exterior v. Komise Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu v podnicích, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí o neslučitelnosti státní podpory s vnitřním trhem a jejím vrácení – Pojem státní podpora“ – Selektivita – Referenční systém – Výjimka – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení

34

2019/C 25/44

Věc T-399/11 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Banco Santander a Santusa v. Komise Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje se její navrácení – Pojem státní podpora – Selektivnost – Referenční systém – Odchylka – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení – Podniky, které mají z opatření prospěch – Legitimní očekávání

35

2019/C 25/45

Věc T-405/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Axa Mediterranean v. Komise Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně a umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepisovat goodwill vzniklý z nabytí podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje její vrácení – Pojem státní podpora – Selektivita – Referenční systém – Odchylná úprava – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení – Podniky, které jsou příjemci daného opatření – Legitimní očekávání

36

2019/C 25/46

Věc T-406/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Prosegur Compañía de Seguridad v. Komise Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně, jež umožňují podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku odepsat goodwill vzniklý nabytím podílů ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, které prohlašuje podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje její navrácení – Pojem státní podpora – Selektivita – Referenční systém – Odchylka – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení – Podniky, které jsou beneficienty opatření – Legitimní očekávání

37

2019/C 25/47

Věc T-487/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – CHEMK a KF v. Komise Dumping – Dovoz ferosilicia pocházejícího z Ruska – Konečné antidumpingové clo – Přezkum před pozbytím platnosti – Stanovení vývozní ceny – Jediný hospodářský subjekt – Zohlednění antidumpingového cla v ceně dalšího prodeje v Unii – Použití jiné metody než v předchozím šetření – Přetrvávání nebo obnovení dumpingu a újmy – Článek 2 odst. 9, článek 3 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (ES) č. 1225/2009 [nyní čl. 2 odst. 9, článek 3 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (EU) 2016/1036]

37

2019/C 25/48

Věc T-113/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – RFA International v. Komise Dumping – Dovoz ferosilicia pocházejícího z Ruska – Zamítnutí žádostí o vrácení odvedeného antidumpingového cla – Určení běžné hodnoty a vývozní ceny – Jediná hospodářská jednotka – Zohlednění antidumpingového cla v ceně při dalším prodeji v Unii – Použití jiné metody, než která byla použita při předchozím šetření – Článek 2 odst. 9 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (ES) č. 1225/2009 [nyní čl. 2 odst. 9 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (EU) 2016/1036] – Článek 18.3.1 antidumpingové dohody WTO

38

2019/C 25/49

Věc T-854/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – Barata v. Parlament Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšovací řízení 2015 – Osvědčovací řízení – Vyloučení z konečného seznamu úředníků vybraných k účasti ve vzdělávacím programu – Článek 45a služebního řádu – Povinnost uvést odůvodnění – Zjevně nesprávné posouzení – Rovné zacházení – Právo na obhajobu

39

2019/C 25/50

Věc T-546/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Haufe-Lexware v. EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Leshare – Starší mezinárodní slovní ochranná známka LEXWARE – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Podobnost označení

39

2019/C 25/51

Věc T-790/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS) Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ST ANDREWS – Absolutní důvod pro zamítnutí – Popisný charakter – Zeměpisný původ – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 – [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]

40

2019/C 25/52

Věc T-791/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS) Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ST ANDREWS – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Zeměpisný původ – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]

41

2019/C 25/53

Věc T-831/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – DRH Licensing & Managing v. EUIPO – Merck (Flexagil) Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Obrazová ochranná známka Evropské unie Flexagil – Řádné užívání ochranné známky – Článek 18 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) a článek 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001 – Podoba, která se liší prvky neměnícími rozlišovací způsobilost

41

2019/C 25/54

Věc T-36/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – Asahi Intecc v. EUIPO – Celesio (Celeson) Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka Celeson – Starší mezinárodní slovní ochranná známka CELESIO – Relativní důvod zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001

42

2019/C 25/55

Věc T-646/18: Žaloba podaná dne 26. října 2018 – Bonnafous v. Komise

42

2019/C 25/56

Věc T-653/18: Žaloba podaná dne 31. října 2018 – Armani v. EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

Věc T-654/18: Žaloba podaná dne 31. října 2018 – Armani v. EUIPO – Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

Věc T-655/18: Žaloba podaná dne 30. října 2018 – Aupicon a další v. ESVČ

45

2019/C 25/59

Věc T-658/18: Žaloba podaná dne 31. října 2018 – Hästens Sängar v. EUIPO (vyobrazení čtvercového vzoru)

46

2019/C 25/60

Věc T-661/18: Žaloba podaná dne 7. listopadu 2018 – Securitec v. Komise

46

2019/C 25/61

Věc T-663/18: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2018 – Nissin Foods Holdings v. EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES

47

2019/C 25/62

Věc T-666/18: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2018 – 6Minutes Media v. EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

Věc T-668/18: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2018 – 6Minutes Media v. EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

Věc T-669/18: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2018 – Neoperl v. EUIPO (Prezentace čtyř vyplněných otvorů ve schématu pravidelného otvoru)

50

2019/C 25/65

Věc T-672/18: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2018 – Pyke v. EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

Věc T-674/18: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2018 – Vattenfall Europe Nuclear Energy v. Komise

51

2019/C 25/67

Věc T-675/18: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2018 – Trifolio-M a další v. EFSA

52

2019/C 25/68

Věc T-678/18: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2018 – Società agricola Giusti Dal Col v. EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

Věc T-679/18: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2018 – Showroom v. EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

Věc T-680/18: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2018 – SLL Service v EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

Věc T-681/18: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2018 – Korporacija Masternet v. EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

Věc T-682/18: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2018 – Twitter v. EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

Věc T-683/18: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2018 – Conte v. EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

Věc T-685/18: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2018 – Apple v. EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

Věc T-686/18: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2018 – LegalCareers v. EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

Věc T-687/18: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2018 – Pilatus Bank v. ECB

59

2019/C 25/77

Věc T-688/18: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2018 – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf v. EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

Věc T-689/18: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2018 – Executive Selling v. EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

Věc T-695/18: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2018 – Werner v. EUIPO – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

Věc T-697/18: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2018 – Aldi v. EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

Věc T-700/18: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2018 – Kalypso Media Group v. EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2019/C 25/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 16, 14.1.2019

Dřívější publikace

Úř. věst. C 4, 7.1.2019

Úř. věst. C 455, 17.12.2018

Úř. věst. C 445, 10.12.2018

Úř. věst. C 436, 3.12.2018

Úř. věst. C 427, 26.11.2018

Úř. věst. C 408, 12.11.2018

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/2


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. listopadu 2018 – Evropská komise v. Rada Evropské unie (C-626-15), – Evropská komise v. Rada Evropské unie (C-659/16)

(Spojené věci C-626/15 a C-659/16) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Rozhodnutí Výboru stálých zástupců (Coreper) - Rozhodnutí o předložení diskusního dokumentu mezinárodnímu orgánu - Přípustnost - Napadnutelný akt - Výlučná, sdílená či doplňková pravomoc Evropské unie - Samostatné jednání Unie v rámci mezinárodního orgánu nebo účast členských států po jejím boku - Zachování biologických mořských zdrojů - Rybolov - Ochrana životního prostředí - Výzkum - Chráněné mořské oblasti (CHMO) - Smlouva o Antarktidě - Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě - Weddellovo moře a Rossovo moře“)

(2019/C 25/02)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

(C-626/15)

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Bouquet, E. Paasivirta a C. Hermes, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro a M. Simm, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze, J. Möller, K. Stranz a S. Eisenberg, zmocněnci), Řecká republika (zástupci: G. Karipsiadis a K. Boskovits, zmocněnci), Španělské království (zástupce: M. A. Sampol Pucurull, zmocněnec), Francouzská republika (zástupci: F. Fize, D. Colas, G. de Bergues et B. Fodda, zmocněnci), Nizozemské království (zástupkyně: M. Gijzen, M. Bulterman a M. Noort, zmocněnkyně), Portugalská republika (zástupci: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo a M. L. Duarte, zmocněnci), Finská republika (zástupce: J. Heliskoski, zmocněnec), Švédské království (zástupkyně: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, L. Zettergren a L. Swedenborg, zmocněnkyně), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: C. Brodie, zmocněnkyně, ve spolupráci s J. Holmesem, QC)

(C-659/16)

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Bouquet, E. Paasivirta a C. Hermes, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro a M. Simm, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Belgické království (zástupci: J. Van Holm, C. Pochet a L. Van den Broeck, zmocněnci), Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze, J. Möller a S. Eisenberg, zmocněnci), Španělské království (zástupce: M. A. Sampol Pucurull, zmocněnec), Francouzská republika (zástupci: D. Colas a B. Fodda, zmocněnci), Lucemburské velkovévodství (zástupce: D. Holderer, zmocněnec), Nizozemské království (zástupkyně: B. Koopman, M. Bulterman a M. Noort, zmocněnkyně), Portugalská republika (zástupci: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo a L. Medeiros, zmocněnci), Finská republika (zástupce: J. Heliskoski, zmocněnec), Švédské království (zástupkyně: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev a L. Zettergren, zmocněnkyně), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: C. Brodie a G. Brown, zmocněnkyně, ve spolupráci s J. Holmesem, QC a J. Gregorym, barrister)

Výrok

1)

Žaloby se zamítají.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

3)

Belgické království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 59, 15.2.2016

Úř. věst. C 38, 6.2.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/3


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – Itálie) – Fortunata Silvia Fontana v. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria

(Věc C-648/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Daň z přidané hodnoty (DPH) - Směrnice 2006/112/ES - Článek 273 - Dodatečný daňový výměr - Odhad základu daně induktivní metodou - Nárok na odpočet DPH - Domněnka - Zásady neutrality a proporcionality - Vnitrostátní právo zakládající výpočet DPH na předpokládaném obratu“)

(2019/C 25/03)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Fortunata Silvia Fontana

Žalovaná: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria

Výrok

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, jakož i zásady daňové neutrality a proporcionality musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, o jakou se jedná ve věci v původním řízení, která daňové správě umožňuje, aby v případě zásadních rozdílů mezi přiznanými příjmy a příjmy odhadovanými na základě sektorových studií použila induktivní metodu založenou na takovýchto sektorových studiích pro účely určení výše obratu dosaženého osobou povinnou k dani, a v důsledku toho vydala dodatečný daňový výměr, kterým je doměřena daň z přidané hodnoty (DPH), za podmínky, že tato úprava a její použití při dodržení zásad daňové neutrality a proporcionality a respektování práva na obhajobu umožňují osobě povinné k dani zpochybnit výsledky získané touto metodou na základě všech důkazů svědčících o opaku, jež má k dispozici, a uplatnit svůj nárok na odpočet v souladu s ustanoveními hlavy X směrnice 2006/112, což musí ověřit předkládající soud.


(1)  Úř. věst. C 86, 20.3.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/4


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunsko) – Lucreţiu Hadrian Vădan v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba

(Věc C-664/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný systém daně z přidané hodnoty - Směrnice 2006/112/ES - Články 167, 168, 178 a 273 - Rozsah nároku na odpočet - Chybějící faktury - Použití soudního znaleckého posudku - Důkazní břemeno ohledně nároku na odpočet - Zásady daňové neutrality a proporcionality“)

(2019/C 25/04)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Alba Iulia

Účastníci původního řízení

Žalobce: Lucreţiu Hadrian Vădan

Žalovaní: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba

Výrok

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, a zejména její články 167 a 168, čl. 178 písm. a) a článek 179, jakož i zásady neutrality daně z přidané hodnoty (DPH) a proporcionality, musí být vykládány v tom smyslu, že za takových okolností, jako nastaly ve věci v původním řízení, nelze osobě povinné k dani, která není schopna předložením faktur nebo jakýchkoli jiných dokladů prokázat částku DPH, kterou zaplatila na vstupu, přiznat nárok na odpočet DPH pouze na základě odhadu vyplývajícího ze znaleckého posudku, jejž si vyžádal vnitrostátní soud.


(1)  Úř. věst. C 104, 3.4.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/4


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Novartis Farma SpA v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità

(Věc C-29/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Humánní léčivé přípravky - Směrnice 2001/83/ES - Článek 3 bod 1 - Článek 6 - Směrnice 89/105/EHS - Nařízení (ES) č. 726/2004 - Články 3, 25 a 26 - Přebalení léčivého přípravku za účelem jeho užití k léčbě, na kterou se nevztahuje jeho registrace léčivého přípravku (mimo registraci léčivého přípravku) - Úhrada vnitrostátním systémem zdravotního pojištění“)

(2019/C 25/05)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Novartis Farma SpA

Odpůrkyně: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità

za přítomnosti: Ministero della Salute, Regione Veneto, Società Oftalmologica Italiana (SOI) – Associazione Medici Oculisti Italiani (AMOI), Regione Emilia-Romagna

Výrok

1)

Článek 3 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/26/EU ze dne 25. října 2012 musí být vykládán v tom smyslu, že léčivý přípravek Avastin poté, co byl přebalen za podmínek stanovených vnitrostátními opatřeními dotčenými v původním řízení, spadá do oblasti působnosti této směrnice.

2)

Článek 6 směrnice 2001/83 ve znění směrnice 2012/26 musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání takovým vnitrostátním opatřením, jako jsou opatření dotčená v původním řízení, která vymezují podmínky, za nichž lze Avastin přebalit za účelem jeho užívání pro léčbu oftalmologických indikací, na něž se nevztahuje jeho registrace léčivého přípravku.

3)

Články 3, 25 a 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1027/2012 ze dne 25. října 2012, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takovému vnitrostátnímu opatření, jako je opatření vyplývající z čl. 1 odst. 4a decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante „Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996“, convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648 (legislativní nařízení č. 536 ze dne 21. října 1996, kterým se stanoví „Opatření kontroly farmaceutických výdajů a opatření nové maximální výše výdajů za rok 1996“, změněné zákonem č. 648 ze dne 23. prosince 1996), ve znění změn provedených decreto-legge del 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge del 16 maggio 2014, n. 79 (legislativní nařízení č. 36 ze dne 20. března 2014, změněné zákonem č. 79 ze dne 16. května 2014, který opravňuje Agenzia Italiana del farmaco (italská agentura pro léčivé přípravky) monitorovat léčivé přípravky, jako je Avastin, jejichž užívání mimo registraci léčivého přípravku je hrazeno Servizio Sanitario Nazionale (Národní zdravotní služba, Itálie), a v případě potřeby přijímat opatření nezbytná k zajištění ochrany bezpečnosti pacientů.


(1)  Úř. věst. C 195, 19.6.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/5


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Constanţa – Rumunsko) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas a další v. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

(Věc C-147/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků - Úprava pracovní doby - Listina základních práv Evropské unie - Článek 31 - Směrnice 2003/88/ES - Oblast působnosti - Odchylka - Článek 1 odst. 3 - Směrnice 89/391/EHS - Článek 2 odst. 2 - Činnost vykonávaná pěstounem“)

(2019/C 25/06)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Constanţa

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas, Silvica Jianu, Dumitra Bocu, Cader Aziz, Georgeta Crângaşu, Sema Cutlacai

Odpůrce: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

Výrok

Článek 1 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby, vykládaný ve spojení s čl. 2 odst. 2 směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, musí být vykládán v tom smyslu, že do oblasti působnosti směrnice 2003/88 nespadá činnost vykonávaná pěstounem, která v rámci pracovního poměru s veřejným orgánem spočívá v péči a začlenění dítěte do pěstounovy domácnosti a v tom, že je soustavně zajišťován harmonický rozvoj a vzdělávání tohoto dítěte.


(1)  Úř. věst. C 231, 17.7.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/6


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2018 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Spojené království] – Swedish Match AB v. Secretary of State for Health

(Věc C-151/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sbližování právních předpisů - Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových výrobků - Směrnice 2014/40/EU - Článek 1 písm. c) a článek 17 - Zákaz uvádět na trh tabákové výrobky pro orální užití - Platnost“)

(2019/C 25/07)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Swedish Match AB

Žalovaný: Secretary of State for Health

Za přítomnosti: New Nicotine Alliance

Výrok

Přezkum položené otázky neodhalil nic, čím by mohla být dotčena platnost čl. 1 písm. c) a článku 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/ES ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.


(1)  Úř. věst. C 161, 22.5.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/7


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Castilla-La Mancha – Španělsko) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González v. Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

(Věc C-245/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Směrnice 1999/70/ES - Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS - Ustanovení 4 - Zásada zákazu diskriminace - Vnitrostátní právní úprava, která umožňuje ukončit pracovní smlouvy na dobu určitou, jestliže odpadl důvod k zaměstnávání - Učitelé zaměstnaní po dobu školního roku - Ukončení pracovního poměru ke dni ukončení školní výuky - Úprava pracovní doby - Směrnice 2003/88/ES“)

(2019/C 25/08)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Castilla-La Mancha

Účastníci původního řízení

Žalobci: Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González

Žalovaný: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

Výrok

1)

Ustanovení 4 bod 1 Rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, uzavřené dne 18. března 1999, která se nachází v příloze směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS musí být vykládáno v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje zaměstnavateli ukončit ke dni skončení výuky pracovní poměr na dobu určitou učitelů, kteří byli přijati do zaměstnaní na jeden školní rok jako dočasní zaměstnanci, a to z důvodu, že podmínky potřeby a naléhavosti, kterými bylo podmíněno jejich zaměstnání, k tomuto datu již nejsou splněny, kdežto pracovní poměr na dobu neurčitou s učiteli, kteří mají postavení úředníků, nadále trvá.

2)

Článek 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje ke dni ukončení výuky skončit pracovní poměr na dobu určitou učitelů, kteří byli přijati do zaměstnání na jeden školní rok jako dočasní zaměstnanci, přestože toto připravuje tyto učitele o dny placené letní dovolené za kalendářní rok, které připadají na tento školní rok, pokud uvedení učitelé z tohoto důvodu dostanou finanční náhradu.


(1)  Úř. věst. C 382, 13.11.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/8


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. listopadu 2018 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko] – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-295/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) - Směrnice 2006/112/ES - Oblast působnosti - Zdanitelná plnění - Plnění za úplatu - Rozdíl mezi náhradou škody nepodléhající zdanění a službami podléhajícími zdanění poskytovanými proti platbě ‚náhrady‘“)

(2019/C 25/09)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Výrok

1)

Článek 2 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že předem stanovená částka, kterou hospodářský subjekt obdrží v případě předčasného ukončení smlouvy o poskytování služeb s minimální dobou vázanosti ze strany jeho zákazníka nebo z důvodu tomuto zákazníkovi přičitatelného, přičemž tato částka odpovídá částce, kterou by daný hospodářský subjekt obdržel po zbytek uvedené doby v případě, že by k takovému ukončení nedošlo, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu, musí být považována za odměnu za poskytnutí služby za úplatu a jako taková podléhá této dani.

2)

Pro kvalifikaci částky předem stanovené ve smlouvě o poskytování služeb, kterou dluží zákazník při předčasném ukončení této smlouvy, není rozhodující skutečnost, že účelem této paušální částky je odradit zákazníky od nedodržení minimální doby vázanosti a nahradit škodu vzniklou hospodářskému subjektu v případě nedodržení této doby, skutečnost, že odměna obdržená obchodním zástupcem za uzavření smluv stanovujících minimální dobu vázanosti je vyšší, než je odměna určená v rámci smluv, které takovouto dobu nestanovují, ani skutečnost, že uvedená částka je ve vnitrostátním právu kvalifikována jako smluvní pokuta.


(1)  Úř. věst. C 256, 7.8.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/9


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de commerce de Liège – Belgie) – Zako SPRL v. Sanidel SA

(Věc C-452/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Nezávislí obchodní zástupci - Směrnice 86/653/EHS - Článek 1 odst. 2 - Pojem ‚obchodní zástupce‘ - Nezávislý zprostředkovatel vykonávající činnost v podniku zmocnitele - Plnění jiných úkolů, než jsou úkoly související se sjednáváním prodeje a nákupu zboží pro zmocnitele“)

(2019/C 25/10)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de commerce de Liège

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Zako SPRL

Žalovaná: Sanidel SA

Výrok

1)

Článek 1 odst. 2 směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců musí být vykládán v tom smyslu, že okolnost, že osoba trvale pověřená sjednáváním prodeje nebo nákupu zboží pro jinou osobu anebo sjednáváním a uzavíráním těchto obchodů jménem a na účet této osoby vykonává tuto činnost v provozovně této osoby, nebrání tomu, aby tato osoba mohla být kvalifikována jako „obchodní zástupce“ ve smyslu tohoto ustanovení, za předpokladu, že tato okolnost nebrání této osobě vykonávat její činnost nezávisle, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.

2)

Článek 1 odst. 2 směrnice 86/653 musí být vykládán v tom smyslu, že okolnost, že osoba vykonává nejen činnosti spočívající ve sjednávání prodeje nebo nákupu zboží pro jinou osobu anebo sjednávání a uzavírání těchto obchodů jménem a na účet této osoby, nýbrž vykonává pro tutéž osobu i činnosti jiného druhu, aniž by tyto činnosti byly vedlejší ve vztahu k prvně uvedeným činnostem, nebrání tomu, aby tato osoba mohla být kvalifikována jako „obchodní zástupce“ ve smyslu uvedeného ustanovení, za předpokladu, že jí tato okolnost nebrání vykonávat prvně uvedené činnosti nezávisle, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 347, 16.10.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/10


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA v. Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Věc C-575/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Volný pohyb kapitálu - Srážková daň z hrubé částky dividend vnitrostátního původu vyplácených společnostem-nerezidentům - Odklad zdanění dividend v případě ztrátového zdaňovacího období - Rozdílné zacházení - Odůvodnění - Srovnatelnost - Vyvážené rozdělení zdaňovací pravomoci mezi členskými státy - Účinnost vymáhání daní - Proporcionalita - Diskriminace“)

(2019/C 25/11)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA

Žalovaný: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Výrok

Články 63 a 65 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, jako je úprava dotčená ve věci v původním řízení, podle níž podléhají dividendy vyplácené společností-rezidentem srážkové dani, pokud je jejich příjemcem společnost-nerezident, zatímco pokud je jejich příjemce společnost-rezident, k jejich zdanění na základě režimu podle obecné právní úpravy korporační daně dochází na konci zdaňovacího období, ve kterém byly obdrženy, a to pouze tehdy, pokud posledně uvedená společnost dosáhla v tomto zdaňovacím období zisku, přičemž k takovému zdanění nemusí případně vůbec dojít, pokud uvedená společnost ukončí svou činnost, aniž dosáhla ve zdaňovacích obdobích po přijetí dividend zisku.


(1)  Úř. věst. C 437, 18.12.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/10


Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Ministerio de Defensa v. Ana de Diego Porras

(Věc C-619/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sociální politika - Směrnice 1999/70/ES - Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS - Ustanovení 4 - Zásada zákazu diskriminace - Odůvodnění - Ustanovení 5 - Opatření, která mají předcházet zneužitím vznikajícím využitím po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů na dobu určitou - Odstupné při ukončení pracovní smlouvy na dobu neurčitou z objektivního důvodu - Neposkytnutí odstupného při uplynutí období, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva o dočasném obsazení pracovního místa“)

(2019/C 25/12)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Ministerio de Defensa

Odpůrkyně: Ana de Diego Porras

Výrok

1)

Ustanovení 4 bod 1 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, uzavřené dne 18. března 1999, která je obsažena v příloze Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, musí být vykládáno v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která nestanoví vyplacení odstupného zaměstnancům zaměstnaným na základě takových pracovních smluv na dobu určitou uzavřených za účelem zastupování zaměstnance, jenž má nárok na zachování svého pracovního místa, jako je smlouva o dočasném obsazení pracovního místa dotčená ve věci v původním řízení, po uplynutí doby, na kterou byly tyto smlouvy uzavřeny, zatímco zaměstnancům v pracovním poměru na dobu neurčitou je odstupné vypláceno při ukončení pracovní smlouvy z objektivního důvodu.

2)

Ustanovení 5 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, která je obsažena v příloze směrnice 1999/70, musí být vykládáno v tom smyslu, že vnitrostátnímu soudu přísluší, aby v souladu se všemi použitelnými vnitrostátními předpisy posoudil, zda takové opatření, jako je opatření dotčené v původním řízení, které stanoví povinné vyplacení odstupného zaměstnancům zaměstnaným na základě určitých pracovních smluv na dobu určitou po uplynutí doby, na kterou byly tyto smlouvy uzavřeny, představuje opatření vhodné k předcházení a případně k sankcionování zneužívání po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů na dobu určitou nebo rovnocenné právní opatření ve smyslu uvedeného ustanovení.

3)

V případě, že vnitrostátní soud konstatuje, že takové opatření, jako je opatření dotčené v původním řízení, které stanoví povinné vyplacení odstupného zaměstnancům zaměstnaným na základě určitých pracovních smluv na dobu určitou po uplynutí doby, na kterou byly tyto smlouvy uzavřeny, představuje opatření vhodné k předcházení a případně k sankcionování zneužívání po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů na dobu určitou nebo rovnocenné právní opatření ve smyslu ustanovení 5 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, která je obsažena v příloze směrnice 1999/70, musí být dané ustanovení vykládáno v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, podle níž uplynutí doby, na kterou byly uzavřeny pracovní smlouvy na dobu určitou náležející do určitých kategorií, vede k výplatě odstupného pro zaměstnance, kteří byli na jejich základě zaměstnáni, zatímco uplynutí doby, na kterou byly uzavřeny pracovní smlouvy na dobu určitou náležející do jiných kategorií, k výplatě jakéhokoliv odstupného pro zaměstnance, kteří byli zaměstnáni na základě posledně uvedených smluv, nevede, ledaže by ve vnitrostátním právním řádu neexistovalo žádné jiné účinné opatření, kterým lze takovým případům zneužití vůči posledně uvedeným zaměstnancům zamezit a sankcionovat je, což musí ověřit vnitrostátní soud.


(1)  Úř. věst. C 22, 22.1.2018.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/11


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG v. Finanzamt Feldkirch

(Věc C-625/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Články 56 a 63 SFEU - Volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu - Úvěrové instituce - Stabilizační poplatek a zvláštní příspěvek k tomuto poplatku, které se vyměřují na základě nekonsolidované bilanční sumy úvěrových institucí usazených v Rakousku - Zahrnutí bankovních operací, které mají přeshraniční povahu - Vyloučení operací dceřiných společností v jiném členském státě - Rozdílné zacházení - Omezení - Odůvodnění“)

(2019/C 25/13)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Žalovaný: Finanzamt Feldkirch

Výrok

Článek 56 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, v rozsahu, v němž úvěrovým institucím usazeným v Rakousku, které stejně jako instituce, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, poskytují služby svým zákazníkům s bydlištěm v jiných členských státech, aniž přitom využívají stálých provozoven se sídlem v těchto státech, ukládá povinnost zaplatit poplatek, který se určuje na základě „průměrné nekonsolidované bilanční sumy“, která zahrnuje bankovní operace, které tyto instituce provádějí přímo se státními příslušníky jiných členských států, zatímco tytéž operace prováděné dceřinými společnostmi úvěrových institucí usazených v Rakousku vylučuje, pokud jsou tyto dceřiné společnosti usazeny v jiných členských státech.


(1)  Úř. věst. C 112, 26. 3. 2018.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/12


Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresným súdem Dunajská Streda – Slovensko) – ZSE Energia, a.s., v. RG

(Věc C-627/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Nařízení (ES) č. 861/2007 - Evropské řízení o drobných nárocích - Článek 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 - Oblast působnosti - Pojem ‚strany‘ - Přeshraniční případy“)

(2019/C 25/14)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Okresný súd Dunajská Streda

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: ZSE Energia, a.s.

Žalovaný: RG

Za účasti: ZSE Energia CZ, s.r.o.

Výrok

1)

Článek 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, ve znění nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „strany“ se vztahuje jen na žalobkyni v původním řízení a žalovaného v původním řízení.

2)

Článek 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 nařízení č. 861/2007, ve znění nařízení č. 517/2013, musí být vykládány v tom smyslu, že takový případ, jaký nastal ve věci v původním řízení, kdy žalobce i žalovaný mají bydliště či sídlo nebo místo obvyklého pobytu ve stejném členském státě, jako je členský stát soudu, u něhož byla podána žaloba, nespadá do oblasti působnosti tohoto nařízení.


(1)  Úř. věst. C 42, 5.2.2018.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/13


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen – Belgie) – Vlaamse Gewest, zastoupený Vlaamse regering prostřednictvím osoby Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, zastoupený Vlaamse regering prostřednictvím osoby Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw v. Johannes Huijbrechts

(Věc C-679/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Volný pohyb kapitálu - Omezení - Daňové právní předpisy - Dědická daň - Lesy obhospodařované trvale udržitelným způsobem - Osvobození od daně - Ochrana zalesněné plochy“)

(2019/C 25/15)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van beroep te Antwerpen

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: Vlaamse Gewest, zastoupený Vlaamse regering prostřednictvím osoby Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, zastoupený Vlaamse regering prostřednictvím osoby Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Odpůrce: Johannes Huijbrechts

Výrok

Článek 63 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která přiznává daňovou výhodu pro lesy získané na základě dědictví pod podmínkou, že jsou obhospodařovány trvale udržitelným způsobem tak, jak ho definuje vnitrostátní právo, ale omezuje tuto výhodu jen na lesy, které se nachází na území tohoto členského státu.


(1)  Úř. věst. C 94, 12. 3. 2018.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/13


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Rakousko) – Ahmad Shah Ayubi v. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

(Věc C-713/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Směrnice 2011/95/EU - Normy o obsahu mezinárodní ochrany - Postavení uprchlíka - Článek 29 - Sociální péče - Odlišné zacházení - Uprchlíci, kteří mají dočasné právo pobytu“)

(2019/C 25/16)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ahmad Shah Ayubi

Žalovaný: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Výrok

1)

Článek 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany, musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, která stanoví, že uprchlíkům, jež mají právo na dočasný pobyt v členském státě, jsou poskytovány nižší dávky sociální péče, než jsou dávky poskytované státním příslušníkům tohoto členského státu a uprchlíkům, kterým bylo uděleno právo na trvalý pobyt v uvedeném členském státě.

2)

Uprchlík se před vnitrostátními soudy může dovolávat neslučitelnosti takové právní úpravy, jako je právní úprava, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, s čl. 29 odst. 1 směrnice 2011/95 za tím účelem, aby nebylo uplatněno omezení jeho práv, které obsahuje tato právní úprava.


(1)  Úř. věst. C 123, 9.4.2018.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 26. července 2018 – SD v. Agrárminiszter

(Věc C-490/18)

(2019/C 25/17)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobce: SD

Žalovaný: Agrárminiszter

Předběžné otázky

1)

Má být „spolehlivá metoda“, podle článku 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1366 (1), jíž se každoročně v období od 1. září do 31. prosince určí počet úlů připravených k přezimování, vykládat v tom smyslu, že žadatel o podporu musí oznámit počet včelstev, a v případě kladné odpovědi, je tato metoda spolehlivá?

2)

Pokud se má v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci 2015/1366 z důvodu biologických charakteristik včel každoročně v období od 1. září do 31. prosince určit počet úlů, na němž se zakládá podpora v oblasti včelařství, lze uvedené nařízení vykládat v tom smyslu, že se členské státy mohou od uvedeného pravidla odchýlit?

3)

Může v případě kladné odpovědi vnitrostátní právní úprava stanovit, že se požadovaný počet včelstev určí se zpětnou palností v lednu?

4)

Lze skutečnost, finanční prostředky Unie určené pro včelařské programy na období 2017–2019 by se měly přidělovat na základě počtu úlů, který členské státy sdělily v roce 2013 ve svých včelařských programech na období 2014–2016, vykládat v tom smyslu, že počet úlů pro účely rozdělení podpory lze stanovit jiným způsobem po uplynutí období, které skončilo dne 31. prosince 2016, a které slouží jako základ pro rozdělení podpory na rok 2017?

5)

Lze uvedené nařízení EU vykládat tak, že umožňuje přijmout vnitrostátní právní úpravu, která podmiňuje vyplacení de minimis požadavku, který není v souladu s unijním právem? Má být podpora stanovená unijním právem přiměřená také v praxi výkonu včelařské činnosti?


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství (Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 3).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/15


Kasační opravný prostředek podaný dne 18. září 2018 Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-41/17, Lotte Co. Ltd v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-580/18 P)

(2019/C 25/18)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (zástupci: Dr. A. Jaeger-Lenz, Rechtsanwältin, C. Elkemann, Rechtsanwältin, Dr. A. Lambrecht, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Lotte Co. Ltd, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (devátého senátu) ze dne 12. července 2018 (T-41/17) a žalobu podanou proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) ze dne 28. října 2016 (věc R-0250/2016-5) zamítl;

podpůrně, zrušil napadený rozsudek Tribunálu a věc mu vrátil;

uložil žalobkyni (Lotte Co. Ltd) náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uvádí následující důvody kasačního opravného prostředku:

1.

Tribunál v rozporu s právem využil své pozměňovací pravomoci podle čl. 65 odst. 3 nařízení č. 207/2009 (1), přestože odvolací senát ještě neučinil dostatečné skutkové zjištění, pokud jde o otázku týkající se četnosti a časové konstantnosti užívání. Toto narušuje zájmy navrhovatelky, protože konstatování učiněná Tribunálem jsou neúplná a nezohledňují relevantní důkazy. Pokud by příslušná zjištění byla učiněna již před odvolacím senátem, navrhovatelka by je mohla napadnout žalobou u Tribunálu.

2.

Tribunál při posuzování „skutečného užívání“ podle čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 vycházel v rozhodující míře z toho, že údaje týkající se obratu vykázané ve fakturách byly ve srovnání s údaji týkajícími se obratu, které byly uvedeny v předloženém čestném prohlášení, příliš nízké. Tribunál však v každém případě mohl zohlednit objektivní, v daném odvětví obvyklé výrobní a prodejní kapacity. Aktuální subjektivní podmínky jednotlivého podniku nemohou hrát, pokud jde o rozsah užívání, žádnou roli. Krom toho je nutno užívání ochranné známky kvalifikovat jako skutečné i tehdy, pokud je z hlediska množství nevýznamné; absolutní minimální hranice neexistují. Posuzování obchodní strategie a komerční úspěšnosti příslušného výrobku se provádět nemá. Relevantní je pouze to, zda se jedná o čistě symbolické užívání.

3.

Tribunál pojmový znak skutkové podstaty „skutečné užívání“ ve smyslu čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 nesprávně vyložil i v tom, že paušálně vycházel z velikosti celkového trhu, aniž by zohlednil objektivní, v daném odvětví obvyklé výrobní a prodejní kapacity a stupeň diverzifikace podniků na příslušném trhu.

4.

Tribunál zkreslil skutkový stav, pokud jde o skutečné užívání starší ochranné známky, tím, že přešel rozhodující údaje uvedené v čestném prohlášení týkající se zejména časové konstantnosti užívání.

5.

Skutečnost, že Tribunál při posuzování otázky, zda existuje užívání, které zachovává právo, vycházel ze subjektivních poměrů držitele licence navrhovatelky a že zejména rozhodujícím způsobem zohlednil rovněž rozsah obchodní činnosti, jakož i výrobní a prodejní kapacity držitele licence, porušuje obecnou zásadu rovného zacházení.

6.

Porušení obecné zásady rovného zacházení spočívá rovněž v tom, že se Tribunál odchýlil od dřívějších rozhodnutí Tribunálu a Soudního dvora, v nichž Tribunál resp. Soudní dvůr v případě srovnatelných skutkových stavů skutečné užívání potvrdil.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di L’Aquila (Itálie) dne 1. října 2018 – Gabriele Di Girolamo v. Ministerstvo spravedlnosti

(Věc C-618/18)

(2019/C 25/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Giudice di pace di L’Aquila

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Gabriele Di Girolamo

Odpůrce: Ministerstvo spravedlnosti

Předběžné otázky

1)

Je třeba obecné zásady platného práva Evropské unie, kterými jsou přednost unijního práva, právní jistota, ochrana legitimního očekávání, rovnost procesních zbraní, účinná soudní ochrana, právo na nezávislý soud a obecněji na spravedlivý proces, zaručené článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie, ve spojení s článkem 267 Smlouvy o fungování Evropské unie, ve světle judikatury Soudního dvora EU v oblasti odpovědnosti italského státu za zjevné porušení právních předpisů Společenství ze strany soudu posledního stupně v rozsudcích [ze dne 30. září 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513; ze dne 13. června 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, EU:C:2006:391 a ze dne 24. listopadu 2011, Komise v. Itálie, C-379/10, EU:C:2011:775], vykládat v tom smyslu, že tato ustanovení a uvedená judikatura Soudního dvora brání tomu, aby členský stát ve svůj prospěch nebo ve prospěch jeho orgánů veřejné moci, jako je tomu v projednávané věci, přijal takovou právní úpravu, jaká byla zavedena zákonem č. 18/2015 s deklarovaným záměrem dosáhnout souladu s výše uvedenými rozhodnutími Soudního dvora EU, avšak se skutečným cílem zmařit jejich účinky a ovlivnit vnitrostátní judikaturu, která v novém znění článku 2 odst. 3 a 3a legge 13 aprile 1988, n.117, sulla responsabilità civile dei magistrati (zákon č. 117 ze dne 13. dubna 1988 o občanskoprávní odpovědnosti soudců) zavádí pojem odpovědnost za úmyslné protiprávní jednání nebo hrubou nedbalost „v případě zjevného porušení zákona a práva Evropské unie“. Uvedená vnitrostátní právní úprava totiž staví vnitrostátní soud před volbu – přičemž ať se rozhodne jakkoli, jeho volba povede k založení občanskoprávní a disciplinární odpovědnosti vůči státu v řízeních, v nichž hraje významnou roli samotná veřejná správa – jako je tomu v projednávané věci, zda postupovat v rozporu s vnitrostátní právní úpravou tím, že se tato právní úprava neuplatní a uplatní se právo Evropské unie, jak jej vykládá Soudní dvůr, nebo naopak postupovat v rozporu s právem Evropské unie tím, že se uplatní vnitrostátní předpisy, které brání přiznání účinné ochrany a jsou v rozporu s čl. 1 odst. 3 a 7 směrnice 2003/88, s ustanoveními 2 a 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, provedenými směrnicí 1999/70, a s čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie, ve světle výkladu podaného v judikatuře Soudního dvora v rozsudcích [ze dne 1. března 2012, O’Brien, C-393/10, EU:C:2012:110; a ze dne 29. listopadu 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914]?

2)

Může být v případě kladné odpovědi na první předběžnou otázku a s ohledem na stanovisko Corte costituzionale italiana (Ústavní soud, Itálie) [v náleze] č. 269/2017 ze dne 14. prosince 2017 v návaznosti na rozsudek [Soudního dvora ze dne 5. prosince 2010, M.A.S. a M.B., C-42/17, EU:C:2017:936] rozhodnutí Soudního dvora, jež má být přijato v tomto řízení o předběžné otázce a v němž Soudní dvůr shledá rozpor mezi právem Evropské unie a čl. 2 odst. 3 a 3a zákona č. 117 ze dne 13. dubna 1988, a to v rámci původního řízení, v němž je odpůrcem orgán státní správy, přiznána s ohledem na čl. 31 odst. 2 a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie, článek 267 SFEU a článek 4 Smlouvy o Evropské unii právní síla předpisu práva Evropské unie s přímým účinkem a uplatněním ze strany vnitrostátního soudu, takže se neuplatní odporující ustanovení vnitrostátního práva?

3)

Je v případě kladné odpovědi na první předběžnou otázku možno pro účely uplatnění ustanovení 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, provedeného směrnicí 1999/70 (1), považovat řádného soudce nebo soudce „v taláru“ za srovnatelného zaměstnance v pracovním poměru na dobu neurčitou ve vztahu k zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou, kterým je smírčí soudce se stejným počtem odpracovaných let jako dotyčný řádný soudce, pokud jsou soudní funkce stejné, ale liší se výběrová řízení na obsazení míst řádných soudců (na základě dosažené kvalifikace a zkoušek se přijímají do stálé služby a až na výjimečné případy velmi závažného porušení služebních povinností je jejich pracovní poměr na dobu neurčitou v zásadě nezrušitelný) a smírčích soudců (na základě dosažené kvalifikace se přijímají do dočasné služby, kterou lze na základě diskrečního uvážení prodloužit v závislosti na kladném výsledku pravidelného hodnocení, které provádí Consiglio superiore della magistratura (Nejvyšší soudcovská rada, Itálie), přičemž v případě záporného hodnocení jsou tito honorární soudci okamžitě odvolatelní)?


(1)  Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. 1999, L 175, s. 43; Zvl. vyd. 05/03, s. 368).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Kiel (Německo) dne 12. října 2018 – KH v. Sparkasse Südholstein

(Věc C-639/18)

(2019/C 25/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Kiel

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: KH

Žalovaná: Sparkasse Südholstein

Předběžné otázky

1.

Představuje v případě, kdy banka se sítí poboček uzavírá smlouvy o úvěru, které souvisejí s financováním pořízení nemovitostí a jsou zajištěny věcnými právy k nemovitostem, jen ve svých obchodních prostorách, avšak v rámci stávajících smluvních vztahů zčásti uzavírá dodatky k již uzavřeným smlouvám o úvěru za výhradního použití prostředků na dálku, smluvní ujednání, kterým je stávající smlouva o úvěru změněna výlučně co se týče výše sjednané úrokové sazby (dodatek o stanovení úrokové sazby na další období), „smlouvu uzavřenou v rámci systému odbytu na dálku nebo poskytování služeb na dálku provozovaného poskytovatelem“ ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 2002/65/ES (1)?

2.

Jedná se v případě, že dojde ke změně stávající smlouvy o úvěru, která se týká výlučně sjednané úrokové sazby (dodatek o stanovení úrokové sazby na další období), aniž by byla prodloužena doba, na kterou byl úvěr poskytnut, nebo jeho výše, o „smlouvu o finančních službách“ ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 2002/65/ES?


(1)  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES (Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16; Zvl. vyd. 06/04, s. 321).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Genova (Itálie) dne 12. října 2018 – LG a další v. Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Věc C-641/18)

(2019/C 25/21)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Genova

Účastníci původního řízení

Žalobci: LG a další

Žalované: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Předběžná otázka

Je třeba čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 44/2001 (1) ze dne 22. prosince 2000 vykládat – rovněž ve světle článku 47 Listiny základních práv EU, čl. 6 odst. 1 EÚLP a bodu 16 odůvodnění směrnice 2009/15/ES (2) – v tom smyslu, že vylučuje, aby v souvislosti s řízením ve věci žaloby na náhradu škody v případě úmrtí nebo újmy na zdraví, jež byly způsobeny potopením osobní lodi, a stanovením odpovědnosti za nedbalostní jednání, mohl soud členského státu odmítnout svou příslušnosti tím, že uzná jurisdikční imunitu ve prospěch soukromých institucí a právnických osob vykonávajících činnost spočívající v klasifikaci nebo vydávání osvědčení, které mají sídlo v tomto členském státě, a které tyto činnosti spočívající v klasifikaci nebo vydávání osvědčení vykonávají jménem státu, který není členem EU?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001, L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009 , kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (Úř. věst. 2009, L 131, s. 47).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Španělsko) dne 15. října 2018 – OD v. Ryanair D.A.C.

(Věc C-646/18)

(2019/C 25/22)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: OD

Žalovaná: Ryanair D.A.C.

Předběžné otázky

1)

Vyžaduje pravidlo konkludentní volby příslušnosti stanovené v článku 26 nařízení (EU) č. 1215/12 (1) nějaký objektivní vztah předmětu sporu a bydliště žalobce k soudu, k němuž je podána žaloba?

2)

Vyžaduje pravidlo konkludentní volby příslušnosti stanovené v článku 26 nařízení (EU) č. 1215/2012 v každém ohledu autonomní výklad společný pro všechny členské státy? Nemůže být tedy podmíněno omezeními stanovenými pravidly členských států o určení vnitrostátní příslušnosti, jako je jeho neplatnost v řízeních, v nichž má být podle španělského občanského řádu vzhledem k nízké hodnotě sporu rozhodnuto ve zjednodušeném řízení?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) dne 17. října 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) v. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(Věc C-648/18)

(2019/C 25/23)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Bucureşti

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Odpůrkyně: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Předběžná otázka

Brání článek 35 SFEU takovému výkladu čl. 23 odst. 1 a čl. 28 písm. c) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 [zákon č. 123/2002 o elektřině a zemním plynu], podle kterého jsou rumunští výrobci elektřiny povinni obchodovat veškeré množství vyrobené elektřiny výhradně prostřednictvím rumunského konkurenčního centralizovaného trhu, existuje-li možnost vývozu elektřiny, avšak nikoli přímo, ale prostřednictvím obchodních společností?


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di Bologna (Itálie) dne 22. října 2018 – UX v. Governo della Repubblica italiana

(Věc C-658/18)

(2019/C 25/24)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Giudice di pace di Bologna

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: UX

Odpůrce: Governo della Repubblica italiana (vláda Italské republiky)

Předběžné otázky

1)

Zahrnuje pojem řádný soud členského státu Unie, který má pravomoc podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podle článku 267 SFEU, smírčího soudce, který je předkládajícím soudem, ačkoli vnitrostátní právo takovémuto soudci nepřiznává z důvodu nestálosti jeho profesní situace pracovní podmínky rovnocenné pracovním podmínkám profesionálních soudců, přestože vykonává stejné soudní funkce a je součástí vnitrostátní soudního systému, v rozporu se zárukami nezávislosti a nestrannosti řádných soudů členských států Unie, které Soudní dvůr uvedl v rozsudcích ze dne 19. září 2006, Wilson (C-506/04, EU:C:2006:587, body 47 až 53), ze dne 27. února 2018, Associaçâo Sindical dos Juizes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117, bod 32 a body 41 až 45), a ze dne 25. července 2018, Minister for Justice and Equality (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, body 50 až54)?

2)

V případě kladné odpovědi na první otázku, spadá služba smírčí soudkyně, která je navrhovatelkou, pod pojem „zaměstnanec v pracovním poměru na dobu určitou“ podle čl. 1 odst. 3 a článku 7 směrnice 2003/88 (1), ve spojení s ustanovením 2 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, provedené směrnicí 1999/70 (2), a čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie, ve světle výkladu podaného Soudním dvorem v rozsudcích ze dne 1. Března 2012, O’ Brien (C-393/10, EU:C:2012:110) a ze dne 29. Listopadu 2017, King (C-214/16, EU:C:2017:914), a v případě kladné odpovědi může být pro účely uplatnění stejných pracovních podmínek podle ustanovení 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, provedené směrnicí 1999/70, řádný soudce nebo profesionální soudce považován za srovnatelného zaměstnance v pracovním poměru na dobu neurčitou ve vztahu k zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou, kterým je smírčí soudce?

3)

V případě kladné odpovědi na první a druhou otázku, brání článek 47 Listiny základních práv Evropské unie, ve spojení s článkem 267 SFEU, ve světle judikatury Soudního dvora EU v oblasti odpovědnosti italského státu za zjevné porušení právních předpisů Společenství ze strany soudu posledního stupně v rozsudcích ze dne 30. září 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513), ze dne 13. června 2006, Traghetti del Mediterraneo (C-173/03, EU:C:2006:391) a ze dne 24. listopadu 2011, Komise v. Italská republika (C-379/10, nezveřejněný, EU:C:2011:775], článku 2 odst. 3 a 3a legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati (zákon č. 117 ze dne 13. dubna 1988 o občanskoprávní odpovědnosti soudců), který stanoví odpovědnost soudců za úmyslné protiprávní jednání nebo hrubou nedbalost „v případě zjevného porušení zákona a práva Evropské unie“ a staví vnitrostátní soud před volbu – přičemž ať se rozhodne jakkoli, jeho volba povede k založení občanskoprávní a disciplinární odpovědnosti vůči státu v řízeních, v nichž hraje významnou roli samotná veřejná správa, zejména tehdy, když soudcem rozhodujícím ve věci je smírčí soudce v pracovním poměru na dobu určitou bez jakékoli účinné právní, hospodářské a sociální ochrany – jako je tomu v projednávané věci, zda postupovat v rozporu s vnitrostátní právní úpravou tím, že se tato právní úprava neuplatní a uplatní se právo Evropské unie, jak jej vykládá Soudní dvůr, nebo naopak postupovat v rozporu s právem Evropské unie tím, že se uplatní vnitrostátní předpisy, které brání přiznání ochrany a jsou v rozporu s čl. 1 odst. 3 a článkem 7 směrnice 2003/88, s ustanoveními 2 a 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, provedené směrnicí 1999/70, a s čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie?

4)

Představuje postup Evropské komise, která odmítá zahájit řízení o nesplnění povinnosti nebo podat k Soudnímu dvoru žalobu pro nesplnění povinnosti z důvodu jednaní členského státu v rozporu s unijním právem závažné protiprávní jednaní, které může být podle článku 2, čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 6 odst. 1, článku 9, čl. 10 odst. 1, čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie důvodem pro podání žaloby na určení mimosmluvní odpovědnosti Evropské unie podle čl. 340 druhého pododstavce SFEU, a to v případě, kdy nastaly, jako v projednávané věci, tyto situace:

sdělením DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016), došlým italským orgánům veřejné moci dne 10. června 2016, dospěla Komise v červnu 2016 k negativnímu stanovisku ve věci EU Pilot 7779/15/EMPL, čímž avizovala zahájení řízení o nesplnění povinnosti s tím, že konstatovala neslučitelnost vnitrostátní právní úpravy týkající se služby honorárních soudců, pokud jde o opakované protiprávní uzavírání smluv na dobu určitou, nerovné zacházení při odměňování oproti řádným nebo profesionálním soudcům, dovolenou a mateřskou dovolenou, s unijním právem, přičemž předmětné řízení o nesplnění povinnosti nebylo doposud zahájeno;

Komise ve sdělení ze dne 21. prosince 2016 C(2016) 8600 final uvedla, že v rámci diskreční pravomoci se může rozhodnout, zda a kdy zahájí řízení o nesplnění povinnosti nebo předloží věc Soudnímu dvoru, který ve své judikatuře uznává, že občané Unie nebudou mít úspěch v soudních řízeních zahájených proti Komisi týkajících se odmítnutí Komise zahájit řízení o nesplnění povinnosti?

5)

Bez ohledu na odpovědi na čtyři předchozí otázky, mohou být články 268, 274 a čl. 340 druhý pododstavec SFEU vykládány s ohledem na článek 2, čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 6 odst. 1, článek 9, čl. 10 odst. 1, čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie, v tom smyslu, že žalobu na určení mimosmluvní odpovědnosti Unie nelze vyjmout z pravomoci vnitrostátních soudů v takovém případě, o jaký jde v projednávané věci, tedy v situaci, kdy je neuplatnění unijního práva zaručujícího zásadu nezávislosti a nestrannosti soudů v rámci vnitrostátního práva považováno za jednu z příčin zjevného porušení úkolů a povinností vyplývajících z funkce „strážkyně Smluv“ ze strany Komise, jakož i diskreční pravomoci Komise rozhodnout, zda a kdy zahájí řízení o nesplnění povinnosti nebo předloží věc Soudnímu dvoru, který ve své judikatuře uznává, že občané Unie nebudou mít úspěch v soudních řízeních zahájených proti Komisi týkajících se odmítnutí Komise zahájit řízení o nesplnění povinnosti, což vede k neúčinnosti pravomoci Soudního dvora výlučně rozhodovat ve věci mimosmluvní odpovědnosti Unie?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. 2003, L 299, s. 9).

(2)  Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. 1999, L 175, s. 43).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Berlin (Německo) dne 22. října 2018 – Sundair GmbH v. WV a další

(Věc C-660/18)

(2019/C 25/25)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Berlin

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Sundair GmbH

Odpůrci: WV, XU, YT, zastoupení XU a ZS

Předběžná otázka

Musí být čl. 7 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (1), vykládán v tom smyslu, že náhrady za zrušení letu náležejí dotčeným cestujícím i tehdy, pokud podnik zabývající se leteckou dopravou, který má provést přepravu, nemá platnou provozní licenci ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004, neexistence platné provozní licence byla přinejmenším jednou z příčin zrušení letu a cestující o ní v době provedení rezervace nevěděli?


(1)  Úř. věst. 2004, L 46, s. 1.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) dne 22. října 2018 – CTT – Correios de Portugal v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-661/18)

(2019/C 25/26)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně v rozhodčím řízení: CTT – Correios de Portugal

Žalovaný v rozhodčím řízení: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky

1)

Brání zásady neutrality, efektivity, rovnocennosti a proporcionality takovému výkladu čl. 98 odst. 2 CIVA (1), který vylučuje použití tohoto ustanovení na změnu nebo opravu již provedených odpočtů?

2)

Brání tyto zásady takové právní úpravě, jako je čl. 23 odst. 1 písm. b) a odst. 6 CIVA, která je vykládána v tom smyslu, že osoba povinná k dani, která si pro účely výpočtu nároku na odpočet daně na vstupu ze zboží nebo služeb ke smíšenému využití zvolila určitou metodu stanovení koeficientu nebo určité rozdělovací kritérium a provedla úpravy základu konečných hodnot vztahujících se k roku, za nějž se odpočet uplatňuje, podle odstavce 6 tohoto ustanovení, nemůže v rámci dodatečného přiznání k DPH z činnosti, která byla původně považována za činnost osvobozenou od této daně, tyto prvky zpětně změnit a znovu vypočítat původní odpočet, který již podle tohoto ustanovení provedla?


(1)  Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zákoník o dani z přidané hodnoty)


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 25. října 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone v. Ministerraad

(Věc C-667/18)

(2019/C 25/27)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Grondwettelijk Hof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Žalovaná: Ministerraad

Předběžná otázka

Musí být pojem „soudní řízení“ uvedený v čl. 201 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (1) vykládán v tom smyslu, že zahrnuje mimosoudní, jakož i soudní mediaci ve smyslu článků 1723/1 až 1737 belgického Gerechtelijk Wetboek (soudní řád)?


(1)  Úř. věst. 2009, L 335, s. 1


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itálie) dne 29. října 2018 – CO v. Comune di Gesturi

(Věc C-670/18)

(2019/C 25/28)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Účastníci původního řízení

Žalobce: CO

Žalovaná: Comune di Gesturi

Předběžná otázka

Brání zásada zákazu diskriminace uvedená v článcích 1 a 2 směrnice 2000/78/ES (1) ustanovení čl. 5 odst. 9 nařízení vlády s mocí zákona č. 95 ze dne 6. července 2012 (přeměněného se změnami na zákon č. 135 ze dne 7. srpna 2012, ve znění článku 6 nařízení vlády s mocí zákona č. 90 ze dne 24. června 2014 přeměněného na zákon č. 114 ze dne 11. srpna 2014), které orgánům veřejné správy ukládá zákaz zadávat zakázky na studii a poradenství osobám, které jsou bývalými zaměstnanci v soukromém sektoru v důchodu nebo bývalými státními zaměstnanci v důchodu?


(1)  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. 2000, L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 29. října 2018 – DN v. Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Věc C-672/18)

(2019/C 25/29)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobce: DN

Žalovaný: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Předběžné otázky

1)

Musí být ustanovení článku 8 směrnice ze dne 19. října 2009 (1) vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby kapitálové zisky z převodu cenných papírů získaných při výměně a kapitálové zisky v režimu odloženého zdanění byly zdaňovány podle odlišných pravidel pro určení základu daně a daňových sazeb?

2)

Musí být tato ustanovení vykládána zejména v tom smyslu, že brání tomu, aby se snížení daňového základu určená k zohlednění doby, po kterou trvalo držení cenných papírů, nevztahovala na kapitálový zisk v režimu odloženého zdanění, jelikož se toto pravidlo pro určení základu daně nepoužilo k datu, kdy bylo tohoto kapitálového zisku dosaženo, a vztahovala se na kapitálový zisk z převodu cenných papírů získaných výměnou, přičemž se přihlíží k datu výměny a nikoli k datu nabytí cenných papírů předaných při výměně?


(1)  Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (Úř. věst. L 310, s. 34).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/24


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d’appel de Paris (Francie) dne 30. října 2018 – Santen SAS v. Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(Věc C-673/18)

(2019/C 25/30)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d’appel de Paris

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Santen SAS

Žalovaný: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Předběžné otázky

1)

Musí být pojem odlišný způsob použití ve smyslu rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci NEURIM ze dne 19. července 2012, C-130/11, vykládán restriktivně, a sice tak, že

je omezen jen na případ použití v oblasti lidského zdraví poté, co byl použit ve veterinární oblasti,

nebo se týká indikace spadající do nové terapeutické působnosti ve smyslu nového lékařského oboru ve vztahu k dřívější registraci, nebo léčivého přípravku, v němž účinná složka působí jinak, než v léčivém přípravku, který byl poprvé registrován;

nebo obecně s ohledem na cíle nařízení (ES) č. 469/2009 (1), kterými jsou zavedení vyváženého systému zohledňujícího veškeré dotčené zájmy, včetně zájmů týkajících se veřejného zdraví, musí být posuzován podle přísnějších kritérií, než jsou kritéria, kterými se řídí posuzování skutečnosti, zda vynález je patentem;

či musí být naopak vykládán extenzivně, a sice tak, že zahrnuje nejen jiné terapeutické indikace a nemoci, ale také jiná složení, dávkování nebo způsoby podávání?

2)

Nese s sebou pojem způsob použití spadající do rozsahu ochrany základního patentu ve smyslu rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. července 2012 vydaného ve věci NEURIM, C-130/11, že rozsah základního patentu musí být totožný s rozsahem uplatňované registrace, a tudíž se omezovat na nový způsob zdravotního použití odpovídající terapeutické indikaci uvedené registrace?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 152, s. 1).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/25


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 5. listopadu 2018 – Amoena Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-677/18)

(2019/C 25/31)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Amoena Ltd

Odpůrkyně: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžné otázky

1)

Postupovaly Výbor (1) a/nebo Evropská komise zjevně nesprávně, když podprsenky po mastektomii zařadily:

a)

do kapitoly 62 kombinované nomenklatury (2) Evropské unie, čísla 6212, které výslovně zahrnuje „podprsenky“, a kódu KN 6212 10 90;

namísto

b)

kapitoly 90, čísla 9021 a kódu KN 9021 10 10 jako příslušenství umělých částí těla ve smyslu poznámky 2 písm. b) ke kapitole 90 KN?

2)

Platí, že prováděcí nařízení Komise (3) protiprávně zužuje rozsah klasifikace pro příslušenství umělých částí těla dle čísla 9021 a poznámky 2 písm. b) kapitoly 90 KN, čímž dochází k překročení pravomocí Evropské komise (akt ultra vires)?

3)

Představuje prováděcí nařízení Komise porušení zásady loajální spolupráce zakotvené v čl. 4 odst. 3 [SEU], když:

a)

Evropská komise musí respektovat rozhodnutí vnitrostátních soudů, ale musí rovněž podporovat jednotné (a správné) uplatňování celního kodexu a KN;

b)

Supreme Court (Nejvyšší soud, Spojené království) dospěl k jednomyslnému závěru, že podprsenky po mastektomii mají být správně zařazeny do kapitoly 90 KN pod číslo 9021; a

c)

rozhodnutí Supreme Court (Nejvyšší soud, Spojené království bylo předloženo Evropské komisi, která jej předložila všem členským státům EU, spolu se shrnutím odůvodnění Supreme Court (Nejvyšší soud)?


(1)  Výbor pro celní kodex (dale jen „Výbor“).

(2)  Dále jen „KN“.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1167 ze dne 26. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. 2017, L 170, s. 50) (dále jen „prováděcí nařízení Komise“).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 5. listopadu 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(Věc C-678/18)

(2019/C 25/32)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Předběžná otázka

Musí být čl. 90 odst. 1 nařízení č. 6/2002 (1) vykládán v tom smyslu, že kogentně přenáší příslušnost k vydávání předběžných a ochranných opatření na všechny v něm vyjmenované soudy členského státu, nebo ponechává zcela či zčásti na členských státech, aby příslušnost k vydávání takovýchto opatření svěřily výlučně soudům, které jsou podle čl. 80 odst. 1 nařízení č. 6/2002 určeny jako soudy pro (průmyslové) vzory Společenství (prvního a druhého stupně)?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresním soudem v Ostravě (Česká republika) dne 5. listopadu 2018 – OPR-Finance s.r.o. v. GK

(Věc C-679/18)

(2019/C 25/33)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Okresní soud v Ostravě

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: OPR-Finance s.r.o.

Žalovaná: GK

Předběžné otázky

1)

Brání článek 8 ve spojení s článkem 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES (1) ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS vnitrostátní právní úpravě, která za porušení povinnosti věřitele před uzavřením úvěrové smlouvy posoudit úvěruschopnost spotřebitele stanoví sankci neplatnosti úvěrové smlouvy spojenou s povinností spotřebitele vrátit věřiteli poskytnutou jistinu v době přiměřené jeho možnostem, přičemž však tato sankce (neplatnost úvěrové smlouvy) se uplatní jen v případě, že se jí spotřebitel v tříleté promlčecí době dovolá (tj. namítne neplatnost smlouvy)?

2)

Zakládá článek 8 ve spojení s článkem 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS povinnost vnitrostátního soudu aplikovat sankci stanovenou ve vnitrostátní právní úpravě za porušení povinnosti věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele z úřední povinnosti (tj. i v případě, že se jí spotřebitel aktivně nedovolá)?


(1)  Úř. věst. 2008, L 133, s. 66


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/27


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dne 7. října 2018 – SY v. Associated Newspapers Ltd

(Věc C-687/18)

(2019/C 25/34)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci původního řízení

Žalobce: SY

Žalovaný: Associated Newspapers Ltd

Předběžná otázka

Jsou ustanovení vnitrostátního práva, jako jsou článek 32 odst. 4 a odst. 5 Data Protection Act 1998 (zákon o ochraně údajů z roku 1998; dále jen „DPA“), která stanoví, že pokud správce údajů tvrdí, že jakékoliv osobní údaje, kterých se týká řízení vedené proti němu, jsou zpracovány i) pouze pro účely žurnalistiky nebo pro umělecké či literární účely a ii) s cílem zveřejnění žurnalistického, literárního nebo uměleckého materiálu, který jím nebyl předtím zveřejněn, pak se takové řízení přeruší, pokud se týká nezveřejněných osobních údajů, a to do a) rozhodnutí Information Commissioner (komisařka pro informace, Spojené království), že podmínky i) nebo ii) nejsou splněny, b) odvolání tvrzení správce údajů nebo c) zveřejnění osobních údajů, v souladu s články 9, 22 a 23 směrnice 95/46/ES (1) a články 7, 8 a 47 Listiny základních práv Evropské unie?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 1995, L 281, s. 31).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/28


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 6. listopadu 2018 – trestní řízení proti TX a UW

(Věc C-688/18)

(2019/C 25/35)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Specializiran nakazatelen sad

Účastníci původního trestního řízení

TX a UW

Předběžná otázka

Je porušeno právo obžalovaného být přítomen při řízení před soudem podle čl. 8 odst. 1 a 2 ve spojení s body 35 a 44 odůvodnění směrnice (EU) 2016/343 (1), pokud se některé jednání v trestním řízení konalo v nepřítomnosti obžalovaného a tento byl řádně předvolán, vyrozuměn o důsledcích nedostavení se a jeho obhajobu zajistil obhájce, kterého si zvolil, pokud:

a)

se nedostavil z důvodu, za nějž odpovídá (vlastní rozhodnutí, že se konkrétního jednání nezúčastní);

b)

se nedostavil z důvodu, za nějž neodpovídá (nemoc), pokud byl následně vyrozuměn o provedených úkonech a při znalosti situace se rozhodl a prohlásil, že:

zákonnost těchto úkonů s odvoláním na svou nepřítomnost nezpochybňuje a nepožaduje jejich opakování za své [přítomnosti];

se chce těchto úkonů účastnit, přičemž soud následně provedl dodatečný výslech osoby označené obžalovaným a obžalovanému umožnil se jej přiměřeně účastnit?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. 2016, L 65, s. 1).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/28


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Dioikitiko Protodikeio Patron (Řecko) dne 5. listopadu 2018 – XT v. Elliniko Dimosio

(Věc C-689/18)

(2019/C 25/36)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Dioikitiko Protodikeio Patron

Účastníci původního řízení

Žalobce: XT

Žalovaný: Elliniko Dimosio

Předběžné otázky

1)

Představuje ustanovení čl. 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 4111/2013 ve znění platném během rozpočtového roku 2013 (rok 2012), podle něhož jsou vlastníci nebo držitelé osobních automobilů (s objemem motoru nejméně 1 929 kubických centimetrů), jejichž stáří přesahuje deset let od roku, kdy byly poprvé uvedeny do provozu v Řecku, a nikoli od roku jejich případného předchozího (prvního) uvedení do provozu v jiném členském státě Evropské unie, osvobozeni od daně z luxusního zboží, poplatek s účinkem rovnocenným clu mezi členskými státy Evropské unie podle článků 28 až 30 Smlouvy o fungování Evropské unie?

2)

Je-li odpověď na tuto otázku záporná, představuje toto citované ustanovení vyšší vnitrostátní (nepřímé) zdanění výrobků dovezených z jiných členských států Evropské unie než je to, jemuž jsou podrobeny podobné domácí výrobky, ve smyslu článku 110 této Smlouvy?


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/29


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 12. listopadu 2018 – Healthspan Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-703/18)

(2019/C 25/37)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Healthspan Limited

Odpůrkyně: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžné otázky

1.

Uzavře-li zákazník a) smlouvu o koupi zboží s dodavatelem a b) smlouvu o odeslání a přepravě zboží se třetí osobou, která je přepravní společností (dále jen „přepravní společnost“), považuje se zboží za dodané z místa, kde se nachází v době zahájení odeslání nebo přepravy zboží k zákazníkovi, takže se vždy použije článek 32 (1) (a nikoliv článek 33)?

2.

Je-li odpověď na první otázku záporná, je zboží přepravováno „dodavatelem nebo na jeho účet“, uzavře-li zákazník smlouvu s přepravní společností a je-li splněna jedna z následujících podmínek, a pokud ano, která:

a)

Zákazník prakticky nemá jinou alternativu, než použít přepravní společnost.

b)

Zákazník je v kontaktu pouze s dodavatelem a nikoliv s přepravní společností.

c)

Dodavatel a přepravní společnost si dohodnou cenu, kterou má přepravní společnost účtovat, bez jakéhokoliv vstupu zákazníka.

d)

Dodavatel poskytne zákazníkovi slevu na poplatek za přepravu prostřednictvím poskytnutí slevy z ceny zboží.

e)

Dodavatel od zákazníka vybírá poplatek za přepravu a předává ho přepravní společnosti, která je třetí stranou.

f)

Smluvní podmínky, které stanovily okamžik přechodu vlastnického práva ke zboží na zákazníka, nedávají z obchodního hlediska smysl, ale to v praxi nepředstavuje problém, jelikož dodavatel zákazníkovi nahradí jakoukoli škodu na zboží vzniklou v průběhu přepravy.

g)

Ve vztahu k poplatkům za přepravu, dojde-li k problému s původním dodáním, platí:

i)

dodavatel je podle smlouvy se zákazníkem povinen vrátit zákazníkovi již uhrazené poplatky,

ii)

dodavatel není podle smlouvy se zákazníkem povinen tyto poplatky vrátit, ale v praxi tak činí,

iii)

v obou případech nese náklady na tato vrácení dodavatel (a nikoliv přepravní společnost), nebo

iv)

dodavatel je podle smlouvy se zákazníkem povinen uhradit jak náklady na zaslání náhradního zboží, tak související poplatek za přepravu, nebo

v)

dodavatel je podle smlouvy se zákazníkem povinen uhradit náklady na zaslání náhradního zboží, ale nikoliv za jeho přepravu, ale v praxi tak činí.

3.

Je-li odpověď na druhou otázku záporná, jedná přepravní společnost na účet dodavatele, pokud je splněna více než jedna z výše uvedených podmínek? Pokud ano, jaké faktory musí být zohledněny a jaká má být každému faktoru dána váha?

4.

Je-li odpověď na druhou, nebo třetí otázku kladná, jedná přepravní společnost na účet dodavatele, pokud dodavatel přímo nebo nepřímo zasahuje do přepravy nebo odeslání zboží, jak tomu bude od roku 2021 podle směrnice 2017/2455 (2)? Jinými slovy, jedná se v případě změn zavedených směrnicí 2017/2455 o pouhé zpřesnění významu článku 33 v jeho současné podobě?


(1)  Článek 32 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).

(2)  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. 2017, L 348, s. 7).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/30


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Spetsializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 12. listopadu 2018 – trestní řízení proti LD, ME, NF, OG, PH a RI

(Věc C-704/18)

(2019/C 25/38)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Spetsializiran nakazatelen sad

Účastníci původního řízení

LD, ME, NF, OG, PH a RI

Předběžná otázka

Musí být článek 267 SFEU vykládán v tom smyslu, že umožňuje vnitrostátnímu soudu upustit od uplatnění rozsudku v řízení o předběžné otázce v rámci věci v původním řízení, ve kterém byl tento rozsudek přijat, tím, že odkáže na skutkové okolnosti, které Soudní dvůr zohlednil při rozhodování o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce?


Tribunál

21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/31


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Stichting Woonlinie a další v. Komise

(Spojené věci T-202/10 RENV II a T-203/10 RENV II) (1)

(„Státní podpory - Sociální bydlení - Režim podpor ve prospěch společností působících v oblasti sociálního bydlení - Existující podpory - Závazky členského státu - Rozhodnutí prohlašující podporu za slučitelnou s vnitřním trhem - Článek 17 nařízení (ES) č. 659/1999 - Služba obecného hospodářského zájmu - Článek 106 odst. 2 SFEU - Definice poslání veřejné služby“)

(2019/C 25/39)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně ve věci T-202/10 RENV II: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Nizozemsko) Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Nizozemsko) a Stichting Woonstede (Ede, Nizozemsko) (zástupci: L. Hancher, E. Besselink, J. de Kok, Y. de Vries a F. van Orden, advokáti)

Žalobkyně ve věci T-203/10 RENV II: Stichting Woonpunt (Maastricht, Nizozemsko), Woningstichting Haag Wonen (Haag, Nizozemsko) a Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Nizozemsko) (zástupci: L. Hancher, E. Besselink, J. de Kok, Y. de Vries a F. van Orden, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: S. Noë a P. J. Loewenthal, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalobkyně: Belgické království (zástupci: J.-C. Halleux a L. Van den Broeck, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Nizozemsko) (zástupci: M. Meulenbelt a B. Natens, advokáti)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU znějící na částečné zrušení rozhodnutí Komise C(2009) 9963 final ze dne 15. prosince 2009, týkajícího se státní podpory E 2/2005 a N 642/2009 – Nizozemsko – Existující podpora a zvláštní podpora projektů pro společnosti působící v oblasti bydlení.

Výrok rozsudku

1)

Žaloby se zamítají.

2)

Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang a Stichting Woonstede ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí ve věcech T 202/10, T 202/10 RENV, T 202/10 RENV II, C 133/12 P a C 414/15 P, jakož i náklady řízení vynaložené Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) ve věcech T 202/10, T 202/10 RENV a T 202/10 RENV II.

3)

Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen a Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí ve věcech T 203/10, T 203/10 RENV, T 203/10 RENV II, C 132/12 P a C 415/15 P, jakož i náklady řízení vynaložené IVBN ve věcech T 203/10, T 203/10 RENV a T 203/10 RENV II.

4)

Belgické království ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 179, 3.7.2010.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/32


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Deutsche Telekom v. Komise

(Věc T-207/10) (1)

(„Státní podpory - Daňový režim umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill plynoucí z nabytí podílu v podnicích, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí - Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou se společným trhem a nařizuje se její částečné navrácení - Ustanovení, které dovoluje, aby se režim nadále zčásti uplatňoval - Návrh na nevydání rozhodnutí ve věci samé - Přetrvání právního zájmu na podání žaloby - Legitimní očekávání - Konkrétní ujištění poskytnutá Komisí - Legitimita očekávání - Časová působnost legitimního očekávání“)

(2019/C 25/40)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Deutsche Telekom AG (Bonn, Německo) (zástupci: původně A. Cordewener a J. Schönfeld, poté J. Schönfeld, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Martenczuk, T. Maxian Rusche a C. Urraca Caviedes, poté T. Maxian Rusche, C. Urraca Caviedes, a konečně T. Maxian Rusche, C. Urraca Caviedes a K. Blanck Putz, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Ebro Foods, SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: původně J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan a R. Calvo Salinero, poté J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro a R. Calvo Salinero, advokáti), Banco Santander, SA (Santander, Španělsko) (zástupci: původně J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan a R. Calvo Salinero, poté J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro a R. Calvo Salinero), Iberdrola, SA (Bilbao, Španělsko) (zástupci: původně J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller a J. Domínguez Pérez, poté J. Ruiz Calzado, J. Domínguez Pérez a S. Völcker, advokáti) a Telefónica, SA (Madrid) (zástupci: původně J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller a J. Domínguez Pérez, poté J. Ruiz Calzado, J. Domínguez Pérez a S. Völcker, advokáti)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení čl. 1 odst. 2 a 3 rozhodnutí Komise 2011/5/ES ze dne 28. října 2009 o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) zavedených Španělskem (Úř. věst. 2011, L 7, s. 48)

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Deutsche Telekom AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 195, 17.7.2010.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/33


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – World Duty Free Group v. Komise

(Věc T-219/10 RENV) (1)

(„Státní podpory - Ustanovení týkající se korporační daně umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí - Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje se její navrácení - Pojem ‚státní podpora‘ - Selektivnost - Referenční systém - Odchylka - Rozdílné zacházení - Odůvodnění rozdílného zacházení - Podniky, které mají z opatření prospěch - Legitimní očekávání“)

(2019/C 25/41)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: World Duty Free Group, SA, dříve Autogrill España, SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes a P. Němečková, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalobkyni: Spolková republika Německo (zástupce: T. Henze, zmocněnec), Irsko (zástupci: původně G. Hodge a E. Creedon, poté G. Hodge a D. Browne, zmocněnci, ve spolupráci s B. Doherty Barrym a A. Goodman, barristers) a Španělské království (zástupce: M. Sampol Pucurull, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Komise 2011/5/ES ze dne 28. října 2009 o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) zavedených Španělskem (Úř. věst. 2011, L 7, s. 48), a podpůrně článku 4 tohoto rozhodnutí.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

World Duty Free Group, SA ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Spolková republika Německo, Irsko a Španělské království ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 179, 3.7.2010.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/34


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Banco Santander v. Komise

(Věc T-227/10) (1)

(„Státní podpory - Ustanovení týkající se daně z příjmů právnických osob, která umožňují podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku odepisovat goodwill vzniklý z nabytí podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí - Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje se její navrácení - Pojem státní podpora - Selektivita - Referenční systém - Odchylka - rozdílné zacházení - Odůvodnění rozdílného zacházení - Podniky, které měly prospěch z opatření - Legitimní očekávání“)

(2019/C 25/42)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Banco Santander, SA (Santander, Španělsko) (zástupci: původně J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan a R. Calvo Salinero, poté J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Evropksá komise (zástupci: R. Lyal a C. Urraca Caviedes, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Komise 2011/5/ES ze dne 28. října 2009 o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) zavedených Španělskem, a podpůrně článku 4 tohoto rozhodnutí.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Banco Santander, SA ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 195, 17.7.2010.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/34


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Sigma Alimentos Exterior v. Komise

(Věc T-239/11) (1)

(„Státní podpory - Ustanovení týkající se korporační daně umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu v podnicích, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí - Rozhodnutí o neslučitelnosti státní podpory s vnitřním trhem a jejím vrácení - Pojem státní podpora“ - Selektivita - Referenční systém - Výjimka - Rozdílné zacházení - Odůvodnění rozdílného zacházení“)

(2019/C 25/43)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Španělsko) (zástupci: původně A. Morillo Méndez a M. Ferre Navarrete, poté A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio a C. Cañizares Pacheco, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně R. Lyal, C. Urraca Caviedes a P. Němečková, poté R. Lyal a C. Urraca Caviedes, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení čl. 1 odst. 1 a článku 4 rozhodnutí Komise 2011/282/EU ze dne 12. ledna 2011 o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) zavedených Španělskem (Úř. věst. L 135, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Sigma Alimentos Exterior, SL ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 204, 9.7.2011.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/35


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Banco Santander a Santusa v. Komise

(Věc T-399/11 RENV) (1)

(„Státní podpory - Ustanovení týkající se korporační daně umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí - Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje se její navrácení - Pojem ‚státní podpora‘ - Selektivnost - Referenční systém - Odchylka - Rozdílné zacházení - Odůvodnění rozdílného zacházení - Podniky, které mají z opatření prospěch - Legitimní očekávání“)

(2019/C 25/44)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Banco Santander, SA (Santander, Španělsko) a Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Španělsko) (zástupci: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes a P. Němečková, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalobkyně: Spolková republika Německo (zástupce: T. Henze, zmocněnec), Irsko (zástupci: původně G. Hodge a E. Creedon, poté G. Hodge a M. Browne, zmocněnci) a Španělské království (zástupce: M. Sampol Pucurull, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení čl. 1 odst. 1 a článku 4 rozhodnutí Komise 2011/282/EU ze dne 12. ledna 2011 o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích č. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) zavedených Španělskem (Úř. věst. 2011, L 135, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Banco Santander, SA a Santusa Holding, SL ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Spolková republika Německo, Irsko a Španělské království ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 282, 24.9.2011.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/36


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Axa Mediterranean v. Komise

(Věc T-405/11) (1)

(„Státní podpory - Ustanovení týkající se korporační daně a umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepisovat goodwill vzniklý z nabytí podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí - Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje její vrácení - Pojem ‚státní podpora‘ - Selektivita - Referenční systém - Odchylná úprava - Rozdílné zacházení - Odůvodnění rozdílného zacházení - Podniky, které jsou příjemci daného opatření - Legitimní očekávání“)

(2019/C 25/45)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Axa Mediterranean Holding, SA (Palma de Mallorca, Španělsko) (zástupci: původně J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan a R. Calvo Salinero, poté J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro a R. Calvo Salinero, a nakonec J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: R. Lyal, C. Urraca Caviedes a P. Němečková, zmocněnci)

Předmět

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení čl. 1 odst. 1 a článku 4 rozhodnutí Komise 2011/282/EU ze dne 12. ledna 2011 o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích č. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) zavedených Španělskem (Úř. věst. 2011, L 135, s. 1).

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Axa Mediterranean Holding, SA, ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 282, 24.9.2011.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/37


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Prosegur Compañía de Seguridad v. Komise

(Věc T-406/11) (1)

(„Státní podpory - Ustanovení týkající se korporační daně, jež umožňují podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku odepsat goodwill vzniklý nabytím podílů ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí - Rozhodnutí, které prohlašuje podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje její navrácení - Pojem státní podpora - Selektivita - Referenční systém - Odchylka - Rozdílné zacházení - Odůvodnění rozdílného zacházení - Podniky, které jsou beneficienty opatření - Legitimní očekávání“)

(2019/C 25/46)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: původně J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro a M. Muñoz de Juan, poté J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: R. Lyal, C. Urraca Caviedes a P. Němečková, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení čl. 1 odst. 1 a článku 4 rozhodnutí Komise 2011/282/EU ze dne 12. ledna 2011 o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) zavedených Španělskem (Úř. věst. 2011, L 135, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost Prosegur Compañía de Seguridad, SA ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 282, 24.9.2011.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/37


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – CHEMK a KF v. Komise

(Věc T-487/14) (1)

(„Dumping - Dovoz ferosilicia pocházejícího z Ruska - Konečné antidumpingové clo - Přezkum před pozbytím platnosti - Stanovení vývozní ceny - Jediný hospodářský subjekt - Zohlednění antidumpingového cla v ceně dalšího prodeje v Unii - Použití jiné metody než v předchozím šetření - Přetrvávání nebo obnovení dumpingu a újmy - Článek 2 odst. 9, článek 3 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (ES) č. 1225/2009 [nyní čl. 2 odst. 9, článek 3 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (EU) 2016/1036]“)

(2019/C 25/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Čeljabinsk, Rusko) a Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) (Novokuzněck, Rusko) (zástupci: B. Evtimov a M. Krestiyanova, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: M. França, J.-F. Brakeland, A. Stobiecka-Kuik a A. Demeneix, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Euroalliages (Brusel, Belgie) (zástupci: O. Prost a M.-S. Dibling, advokáti)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení prováděcího nařízení Komise (EU) č. 360/2014 ze dne 9. dubna 2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky a Ruska na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. 2014, L 107, s. 13) v rozsahu, v němž se týká žalobkyň.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) a Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Euroalliages ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 282, 25. 8. 2014.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/38


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – RFA International v. Komise

(Věc T-113/15) (1)

(„Dumping - Dovoz ferosilicia pocházejícího z Ruska - Zamítnutí žádostí o vrácení odvedeného antidumpingového cla - Určení běžné hodnoty a vývozní ceny - Jediná hospodářská jednotka - Zohlednění antidumpingového cla v ceně při dalším prodeji v Unii - Použití jiné metody, než která byla použita při předchozím šetření - Článek 2 odst. 9 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (ES) č. 1225/2009 [nyní čl. 2 odst. 9 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (EU) 2016/1036] - Článek 18.3.1 antidumpingové dohody WTO“)

(2019/C 25/48)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: RFA International, LP (Calgary, Kanada) (zástupci: B. Evtimov a M. Krestiyanova, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. F. Brakeland a A. Stobiecka-Kuik, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na úplné nebo částečné zrušení prováděcích rozhodnutí Komise C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final a C(2014) 9816 final ze dne 18. prosince 2014 týkající se žádostí o vrácení antidumpingového cla odvedeného z dovozu ferosilicia pocházejícího z Ruska.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti RFA International, LP se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 155, 11.5.2015.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/39


Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – Barata v. Parlament

(Věc T-854/16) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Povyšovací řízení 2015 - Osvědčovací řízení - Vyloučení z konečného seznamu úředníků vybraných k účasti ve vzdělávacím programu - Článek 45a služebního řádu - Povinnost uvést odůvodnění - Zjevně nesprávné posouzení - Rovné zacházení - Právo na obhajobu“)

(2019/C 25/49)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Joao Miguel Barata (Evere, Belgie) (zástupci: G. Pandey, D. Rovetta, advokáti, a J. Grayston, solicitor)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: D. Nessaf a Í. Ní Riagáin Düro, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na základě článku 270 SFEU znějící na zrušení, zaprvé, rozhodnutí Parlamentu ze dne 29. ledna 2016 a potvrzujícího rozhodnutí ze dne 29. března 2016 nezapsat žalobce na seznam úředníků vybraných v roce 2015 k účasti ve vzdělávacím programu v rámci osvědčovacího řízení za rok 2015, zadruhé, rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 25. srpna 2016, zatřetí, oznámení o interním výběrovém řízení 2015/023, šířeného mezi zaměstnanci dne 18. září 2015, a, začtvrté, návrhu seznamu úředníků vybraných k účasti v dotčeném vzdělávacím programu.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Joãu Miguelu Baratovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 38, 6.2.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/39


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Haufe-Lexware v. EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare)

(Věc T-546/17) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Leshare - Starší mezinárodní slovní ochranná známka LEXWARE - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] - Podobnost označení“)

(2019/C 25/50)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG (Friburg-en-Brisgau, Německo) (zástupce: N. Hebeis, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: M. Fischer a D. Walicka, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Le Shi Holdings (Beijing) Ltd (Peking, Čína)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 15. června 2017 (věc R 1691/2016-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Haufe-Lexware a Le Shi Holdings (Beijing).

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Haufe-Lexware GmbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 338, 9.10.2017.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/40


Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS)

(Věc T-790/17) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ST ANDREWS - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Zeměpisný původ - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 – [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“)

(2019/C 25/51)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Spojené království) (zástupkyně: B. Hattier, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupkyně: K. Kompari, zmocněnkyně)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. října 2017 (věc R 92/2017-4) týkajícímu přihlášky slovního označení ST ANDREWS jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti St. Andrews Links Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení


(1)  Úř. věst. C 42, 5.2.2018.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/41


Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS)

(Věc T-791/17) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ST ANDREWS - Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu - Popisný charakter - Zeměpisný původ - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“)

(2019/C 25/52)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Spojené království) (zástupce: B. Hattier, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupkyně: K. Kompari, zmocněnkyně)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2 října 2017 (věc R 93/2017-4) týkajícímu se přihlášky slovního označení ST ANDREWS jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti St. Andrews Links Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 42, 5.2.2018.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/41


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – DRH Licensing & Managing v. EUIPO – Merck (Flexagil)

(Věc T-831/17) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o zrušení - Obrazová ochranná známka Evropské unie Flexagil - Řádné užívání ochranné známky - Článek 18 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) a článek 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001 - Podoba, která se liší prvky neměnícími rozlišovací způsobilost“)

(2019/C 25/53)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: DRH Licensing & Managing AG (Curych, Švýcarsko) (zástupce: S. Salomonowitz, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: W. Schramek a M. Fischer, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Merck KGaA (Darmstadt, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 17. října 2017 (věc R 2043/2016-4), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi DRH Licensing & Managing a Merck.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti DRH Licensing & Managing AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 52, 12. 2. 2018.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/42


Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – Asahi Intecc v. EUIPO – Celesio (Celeson)

(Věc T-36/18) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie - Slovní ochranná známka Celeson - Starší mezinárodní slovní ochranná známka CELESIO - Relativní důvod zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

(2019/C 25/54)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Asahi Intecc Co, Ltd (Nagoya, Japonsko) (zástupce: T. Schmidpeter, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: M. Rajh a D. Walicka, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO: Celesio AG (Stuttgart, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 20. listopadu 2017 (věc R 1004/2017-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Celesio et Asahi Intecc.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Asahi Intecc Co., Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 104, 19.3.2018.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/42


Žaloba podaná dne 26. října 2018 – Bonnafous v. Komise

(Věc T-646/18)

(2019/C 25/55)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Laurence Bonnafous (Brusel, Belgie) (zástupci: A. Blot a S. Rodrigues, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil tuto žalobu za přípustnou a odůvodněnou;

v důsledku toho

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil žalované náhradu všech nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby znějící na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2018, kterým se zamítá potvrzující žádost o přístup k dokumentu (auditní zpráva o řízení lidských zdrojů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast z roku 2018 s interním registračním číslem ARES(2018)361356 ze dne 21. ledna 2018), předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení nařízení č. 1049/2001, čl. 15 odst. 3 SFEU a článku 42 Listiny z důvodu, že Komise porušila povinnosti, které pro ni vyplývají z práva veřejnosti na přístup k dokumentům orgánů a povinnosti transparentnosti.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článku 296 SFEU a článku 41 Listiny, tj. povinnosti uvést odůvodnění, jelikož analýza vypracovaná v napadeném rozhodnutí spočívá na obecných tvrzeních a abstraktním odůvodnění.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení zásady proporcionality z důvodu, že Komise odmítla přístup k požadovanému dokumentu, přičemž se neprávem odvolala na obecnou domněnku nezpřístupnění.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/43


Žaloba podaná dne 31. října 2018 – Armani v. EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

(Věc T-653/18)

(2019/C 25/56)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Giorgio Armani SpA (Milán, Itálie) (zástupkyně: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie GIORGIO ARMANI le Sac 11 – přihláška č. 13 826 623

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. srpna 2018, ve věci R 2462/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

změnil napadené rozhodnutí tak, aby jím bylo rozhodnuto, že odvolání podané žalobkyní k odvolacímu senátu je odůvodněné a že je tudíž třeba námitku zamítnout a přihlášku ochranné známky Evropské unie přijmout; nebo alternativně zrušil napadené rozhodnutí;

uložil EUIPO a případně vedlejšímu účastníkovi řízení náhradu nákladů řízení i nákladů řízení vzniklých v rámci odvolacího řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení procesních pravidel použitelných v řízení před EUIPO a zejména článku 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001;

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001;

porušení článku 18 a čl. 47 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/44


Žaloba podaná dne 31. října 2018 – Armani v. EUIPO – Asunción (le Sac 11)

(Věc T-654/18)

(2019/C 25/57)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Giorgio Armani SpA (Milano, Itálie) (zástupce: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, lawyer)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně před Tribunálem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie le Sac 11 – Přihláška č. 13 612 593

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. srpna 2018, ve věci R 2646/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

změnil napadené rozhodnutí a rozhodl, že odvolání přihlašovatele k odvolacímu senátu je opodstatněné a že se v důsledku toho námitka zamítá a přihláška ochranné známky Evropské unie se přijímá; nebo podpůrně, aby rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO a případně dalšímu účastníku řízení náhradu nákladů řízení před Tribunálem, jakož i před odvolacím senátem EUIPO.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení procesních pravidel použitelných v řízení před EUIPO a zejména článku 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001;

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001;

Porušení článku 18 a čl. 47 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/45


Žaloba podaná dne 30. října 2018 – Aupicon a další v. ESVČ

(Věc T-655/18)

(2019/C 25/58)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Delphine Aupicon (Gaborone, Botswana) a dalších deset žalobců (zástupce: N. de Montigny, advokát)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí generálního ředitele pro rozpočet a administrativu Evropské služby pro vnější činnost ADMIN(2017)26 ze dne 19. prosince 2017 ohledně určení zemí, ve kterých lze životní podmínky považovat za srovnatelné se životními podmínkami v Evropské unii, kde nevzniká nárok na vyplácení příspěvku za životní podmínky podle článku 10 přílohy X služebního řádu – rozpočtový rok 2018;

bude-li to nezbytné, zrušil výplatní pásky žalobců za leden 2018;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 1 třetího pododstavce přílohy X služebního řádu úředníků Evropské unie s odůvodněním, že ESVČ nepřijala obecná prováděcí ustanovení v souladu s článkem 110 služebního řádu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení, kterého se ESVČ údajně dopustila v analýze kritérií, které je třeba zohlednit v rámci posuzování příspěvku za životní podmínky a dále z neposkytnutí příslušného odůvodnění.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/46


Žaloba podaná dne 31. října 2018 – Hästens Sängar v. EUIPO (vyobrazení čtvercového vzoru)

(Věc T-658/18)

(2019/C 25/59)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Hästens Sängar AB (Köping, Švédsko) (zástupci: M. Johansson and R. Wessman, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie obrazové ochranné známky v modré a bílé barvě (vyobrazení čtvercového vzoru) – Přihláška č. 1 340 047.

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. srpna 2018, ve věci R 442/2018-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 94 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2001, neboť odvolací senát neprovedl řádný přezkum a/nebo neuvedl ve svém rozhodnutí odůvodnění stran různých přihlášených výrobků a služeb;

porušení článků 94 a 95 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2001, neboť předmětem ochranné známky není opakovaný vzor ani prostorová ochranná známka;

nesprávné posouzení dotčeného odůvodňujícího veřejného zájmu, jež je porušením čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2001;

porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2001, neboť odvolací senát se dopustil nesprávného posouzení, pokud jde o inherentní rozlišovací způsobilost.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/46


Žaloba podaná dne 7. listopadu 2018 – Securitec v. Komise

(Věc T-661/18)

(2019/C 25/60)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Securitec (Livange, Lucembursko) (zástupce: P. Peuvrel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil tuto žalobu na neplatnost za formálně přípustnou;

pokud jde o věc samou, prohlásil žalobu na neplatnost za odůvodněnou;

zrušil v důsledku toho rozhodnutí o odmítnutí přijaté dne 7. září 2018;

zrušil rovněž rozhodnutí Komise ze dne 17. září 2018;

nařídil veškeré další právní povinnosti nezbytné ve věci;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení a jiných výdajů vynaložených v rámci tohoto řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení povinnosti uvést odůvodnění, kterým jsou stižena rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2018 o odmítnutí nabídky předložené žalobkyní v rámci zadávacího řízení č. HR/R1/PR/2017/059 nazvaného „Údržba bezpečnostních zařízení v budovách využívaných nebo spravovaných Evropskou komisí v Belgii a v Lucembursku“ (JO 2018/S 209-476275) a rozhodnutí ze dne 17. září 2018, jímž se odmítá poskytnout žalobkyni další informace, které žádala v souvislosti s výše uvedeným zadávacím řízením. Rozhodnutí o odmítnutí nabídky předložené žalobkyní totiž pouze uvádí, že nabídka nenabízela nejnižší cenu, ačkoliv kritérium ceny nebylo jediným kritériem stanoveným v zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že nedostatečné odůvodnění lze považovat za chybějící odůvodnění, je třeba v důsledku toho rozhodnutí zrušit.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z protiprávnosti napadeného rozhodnutí. Žalobkyně v tomto ohledu poukazuje na to, že kritérium nejnižší ceny nebylo použito jako jediné a že bylo kromě toho třeba, aby vybraná nabídka byla řádná a v souladu se stanovenými požadavky. Podle žalobkyně přitom úspěšný uchazeč neměl certifikaci NEDAP, kterou však zadávací dokumentace vyžadovala. Zadání zakázky této společnosti tedy bylo protiprávní a napadená rozhodnutí je třeba zrušit.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, kterými jsou stižena napadená rozhodnutí, zejména s ohledem na nepřiměřený požadavek obratu minimálně 900 000 eur pro podniky ucházející se o položku č. 4 v Lucembursku a na to, že Komise neodpověděla na dopis žalobkyně ze dne 28. června 2018, kterým se na tuto věc dotazovala.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/47


Žaloba podaná dne 9. listopadu 2018 – Nissin Foods Holdings v. EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES

(Věc T-663/18)

(2019/C 25/61)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Nissin Foods Holdings Co. Ltd (Osaka, Japonsko) (zástupci: S. Malynicz, QC, G. Messenger, Barrister, K. Gilbert and G. Lodge, Solicitors)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: The GB Foods, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie Soba JAPANESE FRIED NOODLES v červené, černé, šedé a bílé barvě – Ochranná známka Evropské unie č. 9 377 904

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 29. srpna 2018, ve věci R 111/2018-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO a další účastnici řízení, že ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené žalobkyní.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/48


Žaloba podaná dne 6. listopadu 2018 – 6Minutes Media v. EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

(Věc T-666/18)

(2019/C 25/62)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: 6Minutes Media GmbH (Berlín, Německo) (zástupci: P. Koch a T. Hilser, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: ad pepper media International NV (Normimberk, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie ad pepper – Ochranná známka Evropské unie č. 1 307 966

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 20. června 2018, ve věci R R 839/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení vynaložených žalobkyní a v případě formálního vstupu do řízení i nákladů řízení další účastnci řízení před odvolacím senátem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

porušení čl. 58 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/49


Žaloba podaná dne 6. listopadu 2018 – 6Minutes Media v. EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

(Věc T-668/18)

(2019/C 25/63)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: 6Minutes Media GmbH (Berlín, Německo) (zástupci: P. Koch a T. Hilser, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: ad pepper media International NV (Norimberk, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie ADPepper – ochranná známka Evropské unie č. 1 109 990

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 20. června 2018, ve věci R 840/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení, včetně nákladů žalobkyně, a – v případě formálního vstupu do řízení – uložil také dalším účastníkům řízení náhradu nákladů.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 95 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení čl. 58 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/50


Žaloba podaná dne 13. listopadu 2018 – Neoperl v. EUIPO (Prezentace čtyř vyplněných otvorů ve schématu pravidelného otvoru)

(Věc T-669/18)

(2019/C 25/64)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Neoperl AG (Reinach, Švýcarsko) (zástupce: H. Börjes-Pestalozza, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Přihláška poziční ochranné známky Evropské unie (Prezentace čtyř vyplněných otvorů ve schématu pravidelného otvoru) – Přihláška č. 16 259 665

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 10. září 2018, ve věci R 2059/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/50


Žaloba podaná dne 13. listopadu 2018 – Pyke v. EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

(Věc T-672/18)

(2019/C 25/65)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Pyke Srl (Milán, Itálie) (zástupce: P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta a R. Perotti, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Paglieri SpA (Alessandria, Itálie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie CLIOMAKEUP – Přihláška č. 11 698 446

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. srpna 2018, ve věci R 2675/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení;

uložil společnosti Paglieri náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/51


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2018 – Vattenfall Europe Nuclear Energy v. Komise

(Věc T-674/18)

(2019/C 25/66)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH (Hamburg, Němčina) (zástupce: U. Karpenstein a R. Sangi, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil dopis Evropské komise ze dne 4. července 2018 v řízení o státní podpoře SA.51169 (2018/PN) – 16 Atomgesetz-Änderungsgesetz (16. AtG-Novelle) (zákon o změně atomového zákona);

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby byly předloženy následující důvody.

1.

Porušení čl. 107 odst. 1 SFEU (ve spojení s čl. 108 odst. 3 SFEU)

Žalobkyně tvrdí, že napadený dopis porušuje čl. 107 odst. 1 ve spojení s čl. 108 odst. 3 SFEU, jelikož – pokud má být závazný – vyjímá vnitrostátní zákon upravující odškodnění z povinnosti oznamování státních podpor, ačkoli konkurent žalobkyně, který nemá na základě rozsudku Bundesverfassungsgericht nárok na odškodnění, byl z hlediska přiznání státních prostředků na základě tohoto zákona selektivně zvýhodněn.

2.

Porušení čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 (1)

Žalobkyně tvrdí, že pokud se členský stát domnívá, že opatření jím přijaté nepředstavuje podporu, předvídá nařízení č. 2015/1589 formální rozhodnutí podle článku 288 SFEU, za předpokladu, že Komise dospěje na základě předběžného zkoumání k závěru, že oznámené opatření nepředstavuje státní podporu. Napadený dopis tento požadavek porušuje.


(1)  Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. 2015, L 248, s. 9).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/52


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2018 – Trifolio-M a další v. EFSA

(Věc T-675/18)

(2019/C 25/67)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Trifolio-M GmbH (Lahnau, Německo), Oxon Italia SpA (Milán, Itálie) a Mitsui AgriScience International (Woluwe-Saint-Pierre, Belgie) (zástupci: C. Mereu a S. Englebert, advokáti)

Žalovaný: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí EFSA ze dne 11. září 2018 o posouzení žádosti žalobkyň o důvěrnost v souvislosti se závěrem závěr o vzájemném přezkumu hodnocení rizik účinné látky Azadirachtin;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení článku 63 nařízení (ES) č. 1107/2009 (1).

Žalobkyně tvrdí, že žalovaný provedl nesprávný výklad toho, co jsou informace související s průmyslovým a obchodním tajemstvím, které si zaslouží důvěrné zacházení, a nesprávně uplatnil článek 63 nařízení č. 1107/2009 a to na základě zjevně nesprávného posouzení žádosti žalobkyň o důvěrnost.

1.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení základních zásad unijního práva v rozsahu, v němž žalovaný neuvedl důvody svého rozhodnutí, neuplatňoval unijní právo jednotně a nedodržel zásadu proporcionality.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. 2009, L 309, s. 1).


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/53


Žaloba podaná dne 13. listopadu 2018 – Società agricola Giusti Dal Col v. EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

(Věc T-678/18)

(2019/C 25/68)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Società agricola Giusti Dal Col Srl (Nervesa della Battaglia, Itálie)(zástupci: M. Pizzigati a A. Mayr, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: DMC Srl (San Vendemiano, Itálie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie slovní ochranné známky GIUSTI WINE

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. září 2018, ve věci R 1154/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/53


Žaloba podaná dne 12. listopadu 2018 – Showroom v. EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

(Věc T-679/18)

(2019/C 25/69)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Showroom sp. z o.o. (Varšava, Polsko) (zástupkyně: M. Janicka – Kapłon, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: E-Gab NV (Ternat, Belgie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně / Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „SHOWROOM“ – Přihláška č. 11 110 376

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. Září 2018, ve věci R 1834/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO a společnosti E-Gab (pokud se účastní řízení) náhradu nákladů řízení, včetně těch, které žalobkyni vznikly v řízení před odvolacím senátem a námitkovým oddělením Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/54


Žaloba podaná dne 15. listopadu 2018 – SLL Service v EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

(Věc T-680/18)

(2019/C 25/70)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: SLL Service GmbH (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: C. Schmitt, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Elfa International AB (Västervik, Švédsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie ochranné známky LUMIN8 – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie č. 1 276 543

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. srpna 2018, ve věci R 2752/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/55


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2018 – „Korporacija ‚Masternet‘“ v. EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

(Věc T-681/18)

(2019/C 25/71)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZAO „Korporacija ‚Masternet‘“ (Moskva, Rusko) (zástupce: N. Bürglen, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie „STAYER“ – Ochranná známka Evropské unie č. 4 675 881

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. září 2018, ve věci R 1940/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/55


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2018 – Twitter v. EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

(Věc T-682/18)

(2019/C 25/72)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Twitter, Inc. (San Francisco, Kalifornie, Spojené státy) (zástupci: I. Fowler, Solicitor a J. Schmitt, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Francie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Přihláška lovní ochranné známky Evropské unie PERISCOPE – Přihláška č. 13 837 794

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. září 2018, ve věci R 2315/2016-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž jím bylo rozhodnuto, že a) starší francouzská ochranná známka č. 3 366 460 byla skutečně užívána pro „software a počítačové programy“ zařazené do třídy 9 a že b) existuje nebezpečí záměny sporných ochranných známek pro zboží a služby zařazené do tříd 9, 41, 42 a 45;

uložil žalovanému a další účastnici řízení před odvolacím senátem, vstoupí-li do řízení jako vedlejší účastník, náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 207/2009;

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/56


Žaloba podaná dne 20. listopadu 2018 – Conte v. EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

(Věc T-683/18)

(2019/C 25/73)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Santa Conte (Neapol, Itálie) (zástupci: C. Demichelis, E. Ortaglio a G. Iorio Fiorelli, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „CANNABIS STORE AMSTERDAM“ v barvách černé, olivově zelené, světle zelené a bílé – Přihláška č. 16 176 968

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 31. srpna 2018, ve věci R 2181/2017-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů tohoto řízení, včetně nákladů vynaložených žalobcem v řízení před průzkumovým referentem a druhým odvolacím senátem EUIPO.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 71 odst. 1 ve spojení s čl. 95 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Neposouzení skutečnosti relevantní pro zápis sporné ochranné známky;

Nedostatek nestrannosti a péče při posuzování významu sporné ochranné známky a vnímání této ochranné známky relevantní veřejností;

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. f) ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Nesprávné určení relevantní veřejnosti a vnímání sporné ochranné známky;

Neexistence rozporu s veřejným pořádkem.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/57


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2018 – Apple v. EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

(Věc T-685/18)

(2019/C 25/74)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornie, Spojené státy) (zástupci: J. Olsen a P. Andreottola, solicitors)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL (La Hulpe, Belgie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SWIFT – Přihláška č. 13 370 861

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 30. srpna 2018, ve věci R 476/2018-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

vyhověl žalobě žalobkyně směřující proti napadenému rozhodnutí v plném rozsahu;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/58


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2018 – LegalCareers v. EUIPO (LEGALCAREERS)

(Věc T-686/18)

(2019/C 25/75)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: LegalCareers GmbH (Kolín, Německo) (zástupce: M. Nielen, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie LEGALCAREERS – Přihláška č. 9 978 594

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 17. září 2018, ve věci R 234/2018-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

porušení čl. 7 odst. 2) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/59


Žaloba podaná dne 20. listopadu 2018 – Pilatus Bank v. ECB

(Věc T-687/18)

(2019/C 25/76)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Pilatus Bank plc (Ta'Xbiex, Malta) (zástupci: O. Behrends, M. Kirchner a L. Feddern, advokáti)

Žalovaná: ECB

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí ECB ze dne 10. září 2018, podle něhož každé oznámení Pilatur Bank plc určené ECB musí být provedeno prostřednictvím „příslušné osoby“ nebo musí obsahovat v příloze souhlas „příslušné osoby“;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně 9 žalobních důvodů:

1.

První žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že rozhodnutí ECB chybí právní základ ve vnitrostátním nebo evropském právu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že ECB porušila hmotná a procesní práva žalobkyně vyplývající z nařízení o jednotném mechanismu dohledu, Listiny základních práv Evropské unie a zásady právního státu, zejména právo na přístup ke spisu, právo podat opravný prostředek, právo být zastoupen externím poradcem a právo na důvěrnost komunikace s právním poradcem.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že ECB porušila právo žalobkyně na účinnou právní ochranu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že EBC porušila zásady legitimní důvěry a právní jistoty.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že ECB porušila zásadu proporcionality.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející ze zneužití pravomoci ze strany ECB.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že ECB nesplnila požadavek na náležité odůvodnění rozhodnutí.

8.

Osmý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že ECB porušila právo žalobkyně být vyslechnuta.

9.

Devátý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že ECB porušila zásadu nemo auditur.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/59


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2018 – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf v. EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

(Věc T-688/18)

(2019/C 25/77)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV (Barneveld, Nizozemsko) (zástupci: R. Pansch, S. Klopschinski a M. von Rospatt, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Brigade Electronics Group plc (Kent, Spojené království)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie CORNEREYE – Přihláška č. 15 175 284

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 24. července 2018, ve věci R 1966/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 95 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/60


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2018 – Executive Selling v. EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

(Věc T-689/18)

(2019/C 25/78)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Executive Selling (Paříž, Francie) (zástupci: V. Bouchara a A. Maier, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis obrazového označení EXECUTIVE SELLING s vyznačením Evropské unie – Přihláška č. 1 343 783

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. září 2018, ve věci R 313/2018-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Přihlašovaná ochranná známka jako celek nepopisuje žádný ze znaků dotčených služeb. Posouzení, které provedl EUIPO, je v rozporu se zněním předpisů a příslušnou judikaturou a přihlašované obrazového označení má jednoznačně rozlišovací způsobilost a je tedy způsobilé splnit základní funkci ochranné známky.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/61


Žaloba podaná dne 26. listopadu 2018 – Werner v. EUIPO – Merck (fLORAMED)

(Věc T-695/18)

(2019/C 25/79)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Stefan Werner (Baldham, Německo) (zástupce: T. Büttner, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Merck KGaA (Darmstadt, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie fLORAMED – přihláška č. 15 336 639

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 17. listopadu 2018, ve věci R 197/2018-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 24. listopadu 2017, kterým byla zamítnuta přihláška k zápisu ochranné známky pro všechny požadované výrobky a bylo vyhověno námitkám protistrany ze dne 7. října 2016.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/61


Žaloba podaná dne 26. listopadu 2018 – Aldi v. EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

(Věc T-697/18)

(2019/C 25/80)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Německo) (zástupci: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen a M. Minkner, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Aleš Titlbach (Meziboří, Česká republika)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastník v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis ochranné známky ALTISPORT s vyznačením Evropské unie – Mezinárodní zápis č. 1 226 617 s vyznačením Evropské unie

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. září 2018 ve věci R 2683/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/1001.


21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/62


Žaloba podaná dne 26. listopadu 2018 – Kalypso Media Group v. EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

(Věc T-700/18)

(2019/C 25/81)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Německo) (zástupce: T. Boddien, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Wizards of the Coast LLC (Pawtucket, Rhode Island, Spojené státy)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně v řízení před Tribunálem

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie „DUNGEONS“ – Přihláška č. 13 271 838

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. září 2018, ve věci R 599/2018-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rad (EU) 2017/1001;