ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 420

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
20. listopadu 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 420/01

Směnné kurzy vůči euru

1


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2018/C 420/02

Výzva k předkládání návrhů – EACEA/21/2018 – Program Erasmus+ Klíčová akce 3 – Podpora reformy politiky – Sociální začleňování a společné hodnoty: přispění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

2

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2018/C 420/03

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

5

2018/C 420/04

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9032 – E.ON/Helen/Virta) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

7


 

Opravy

2018/C 420/05

Oprava oznámení týkajícího se platných antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky do Unie: změna názvu společností podléhajících sazbě antidumpingového cla pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku ( Úř. věst. C 414, 20.11.2014 )

8


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

20.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 420/1


Směnné kurzy vůči euru (1)

19. listopadu 2018

(2018/C 420/01)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1427

JPY

japonský jen

128,89

DKK

dánská koruna

7,4625

GBP

britská libra

0,89083

SEK

švédská koruna

10,2815

CHF

švýcarský frank

1,1391

ISK

islandská koruna

140,80

NOK

norská koruna

9,6493

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

26,013

HUF

maďarský forint

321,65

PLN

polský zlotý

4,3293

RON

rumunský lei

4,6666

TRY

turecká lira

6,0735

AUD

australský dolar

1,5660

CAD

kanadský dolar

1,5055

HKD

hongkongský dolar

8,9491

NZD

novozélandský dolar

1,6740

SGD

singapurský dolar

1,5684

KRW

jihokorejský won

1 287,63

ZAR

jihoafrický rand

16,0122

CNY

čínský juan

7,9349

HRK

chorvatská kuna

7,4253

IDR

indonéská rupie

16 672,00

MYR

malajsijský ringgit

4,7848

PHP

filipínské peso

60,020

RUB

ruský rubl

75,2885

THB

thajský baht

37,623

BRL

brazilský real

4,2907

MXN

mexické peso

23,1660

INR

indická rupie

81,8825


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropská komise

20.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 420/2


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/21/2018

Program Erasmus+ Klíčová akce 3 – Podpora reformy politiky

Sociální začleňování a společné hodnoty: přispění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

(2018/C 420/02)

1.   CÍLE

V rámci této výzvy k předkládání návrhů budou podporovány projekty nadnárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Každá žádost se musí zabývat jedním obecným cílem a jedním ze specifických cílů. Obecné i specifické cíle této výzvy jsou vyčerpávající: návrhy, které se jimi nebudou zabývat, nebudou posuzovány.

Obecné cíle

Tyto návrhy se mají zabývat jedním ze dvou níže uvedených obecných cílů:

1.

šíření nebo rozšiřování příkladů správné praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání a prosazování společných hodnot iniciovaných zejména na místní úrovni. V souvislosti s touto výzvou se rozšiřováním rozumí opakování správné praxe v širším rozsahu/její uplatňování v jiném kontextu nebo její provádění na vyšší/systémové úrovni

nebo

2.

vytváření a provádění inovativních metod a postupů s cílem posílit inkluzivní vzdělávání a propagovat společné hodnoty.

Specifické cíle

Tyto návrhy se mají zabývat jedním z těchto specifických cílů:

zlepšování osvojování sociálních a občanských dovedností, podpora znalostí hodnot a základních práv, jejich chápání a ctění,

podpora inkluzivního vzdělávání a odborné přípravy a vzdělávání znevýhodněných studentů, a to včetně podporování pedagogických pracovníků při řešení pestrosti a posilování pestrosti mezi nimi,

posilování kritického myšlení a mediální gramotnosti studentů, rodičů a pedagogických pracovníků,

podpora začleňování nově příchozích migrantů do kvalitního vzdělávání, včetně posuzování znalostí a potvrzování předchozího vzdělání,

posilování digitálních dovedností a kompetencí digitálně vyloučených skupin (včetně starších lidí, migrantů a mládeže ze znevýhodněných skupin) prostřednictvím partnerství mezi školami, podniky a neformálním sektorem, včetně veřejných knihoven.

Doporučuje se, aby projekty ve svých činnostech v možných případech zahrnovaly vzory.

2.   ZPŮSOBILOST

2.1.   Způsobilí žadatelé

Způsobilými žadateli jsou veřejné a soukromé organizace činné v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže nebo v jiných sociálně-ekonomických odvětvích nebo organizace vykonávající meziodvětvové činnosti (např. kulturní organizace, občanská společnost, sportovní organizace, střediska pro uznávání, obchodní komory, obchodní organizace atd.).

Způsobilé jsou pouze právnické osoby usazené v těchto zemích účastnících se programu:

28 členských států Evropské unie (1),

země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko,

kandidátské země EU: Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko a Srbsko (2).

Minimálním požadavkem na složení partnerství pro tuto výzvu jsou čtyři způsobilé organizace ze čtyř různých zemí účastnících se programu.

Jsou-li do projektu zapojeny sítě, musí konsorcium zahrnovat alespoň dvě organizace, které nejsou členy sítě/sítí a celkově by mělo zastupovat alespoň čtyři způsobilé země.

2.2.   Způsobilé činnosti a doba trvání projektu

Za způsobilé k financování budou považovány pouze činnosti probíhající v zemích účastnících se programu (viz oddíl 2.1). Náklady, které se týkají činností prováděných mimo tyto země nebo organizacemi, které nejsou zaregistrovány v zemích účastnících se programu, nejsou způsobilé. Výjimečně nebo v individuálních případech lze poskytnout příspěvek na činnosti, které zahrnují jiné státy než země účastnící se programu, musí je ale předem zvlášť schválit výkonná agentura.

Činnosti musí být zahájeny k 1. listopadu 2019, 1. prosinci 2019, nebo 15. lednu 2020.

Délka trvání projektu musí být 24 nebo 36 měsíců.

3.   OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

Projekty by měly vést mj. k tomuto:

lepší informovanost, znalosti a porozumění v oblasti správné praxe v příslušných vzdělávacích institucích a komunitách,

lepší využití moderních inovativních přístupů v politice nebo praxi,

lepší informovanost, motivace a kompetence vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání a pedagogů, pokud jde o přístupy k inkluzivnímu vzdělávání a prosazování společných hodnot,

aktivní zapojování rodin a místních komunit do podpůrných přístupů k inkluzivnímu vzdělávání a do prosazování společných hodnot,

rozšířenější a účinnější nástroje na podporu institucí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a poskytovatelů vzdělávání při zavádění přístupů k inkluzivnímu vzdělávání a prosazování společných hodnot.

4.   DOSTUPNÝ ROZPOČET:

Celkový dostupný rozpočet na spolufinancování projektů v rámci této výzvy činí 10 000 000 EUR.

Finanční příspěvek EU nesmí překročit 80 % celkových způsobilých projektových nákladů.

Maximální výše grantu na jeden projekt bude činit 500 000 EUR.

Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.

5.   KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU

Způsobilé návrhy budou posuzovány na základě těchto kritérií:

1)

význam projektu (30 %);

2)

kvalita koncepce a provádění projektu (20 %);

3)

kvalita partnerství a dohod o spolupráci (20 %);

4)

dopad, šíření a udržitelnost (30 %).

6.   POSTUP PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A LHŮTA

Uzávěrka pro podání žádostí je: 26. února 2019 – 12:00 (poledne bruselského času).

Žádáme žadatele, aby si pečlivě přečetli veškeré informace o výzvě k předkládání návrhů EACEA/21/2018 a postupu podávání žádostí a aby použili dokumenty, které naleznou na adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (odkaz týkající se výzvy EACEA/21/2018))

Žádost a její povinné přílohy musí být předloženy on-line s použitím příslušného elektronického formuláře.

7.   INFORMACE O VÝZVĚ

Kompletní informace o výzvě EACEA/21/2018 jsou k dispozici na adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (odkaz týkající se výzvy EACEA/21/2018)

Kontaktní e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Informace pro žadatele ze Spojeného království: Vezměte na vědomí, že kritéria způsobilosti musí být splněna po celou dobu projektu. Pokud Spojené království vystoupí z EU během období projektu, aniž by byla uzavřena dohoda s EU zajišťující zejména pokračující způsobilost britských žadatelů, bude poskytování financování EU zastaveno (přičemž účast bude pokračovat tam, kde to bude možné) nebo na základě článku II.16.3.1 písm. a) grantové dohody budete muset z projektu odejít.

(2)  Rozpočtové úpravy vyplývající z toho, že se Srbsko stalo zemí účastnící se programu Erasmus+, budou platit od 1. ledna 2019 za předpokladu, že bude přijato rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje (pozměněná) dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o účasti Republiky Srbsko v programu Erasmus+: programu Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport k 1. lednu 2019.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

20.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 420/5


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 420/03)

1.   

Komise dne 9. listopadu 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Dana Incorporated („Dana“, U.S.A.),

GrazianoFairfield AG, Pfaffikon („GrazianoFairfield AG“, Švýcarsko), kontrolovaného podnikem OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon („Oerlikon“, Švýcarsko),

Podnik Dana získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem GrazianoFairfield AG.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podnik Dana je celosvětovým dodavatelem hnacích ústrojí, těsnění a tepelných řídicích systémů pro výrobce lehkých, užitkových a terénních vozidel a rovněž převodovek, hydraulických výrobků a poháněcích systémů pro průmyslová stacionární zařízení,

podnik GrazianoFairfield AG je dodavatelem převodových a hnacích ústrojí pro motorová vozidla a průmyslová zařízení.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


20.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 420/7


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9032 – E.ON/Helen/Virta)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 420/04)

1.   

Komise dne 13. listopadu 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

E.ON SE, prostřednictvím jeho dceřiné společnosti E.ON Drive Infrastructure GmbH („E.ON“, Německo),

Helen Oy („Helen“, Finsko),

Liikennevirta Oy („Virta“, Finsko).

Podniky E.ON a Helen získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování společnou kontrolu nad celým podnikem Virta.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku E.ON: zaměřuje se na tři hlavní oblasti podnikání: i) výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ii) distribuční sítě energie a iii) řešení pro zákazníky (včetně maloobchodních dodávek elektřiny a plynu). E.ON navíc nabízí služby v oblasti elektromobility včetně provozování dobíjecích stanic pro elektrická vozidla v několika zemích EU,

—   podniku Helen: zabývá se zejména výrobou elektřiny, dálkovým vytápěním a chlazením a distribucí a prodejem energie. Podnik Helen navíc nabízí širokou škálu služeb pro maloobjemovou výrobu energie a pro vlastní spotřebu zákazníků. Od roku 2012 tento podnik nabízí dobíjecí stanice elektrických vozidel ve Finsku,

—   podniku Virta: podnik poskytuje řadu služeb souvisejících s dobíjením elektrických vozidel. Působí především ve Finsku, je činný též v Česku, Francii, Německu, na Islandu, v Norsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Spojeném království.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9032 – E.ON/Helen/Virta

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Opravy

20.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 420/8


Oprava oznámení týkajícího se platných antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky do Unie: změna názvu společností podléhajících sazbě antidumpingového cla pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku

( Úřední věstník Evropské unie C 414 ze dne 20. listopadu 2014 )

(2018/C 420/05)

Strana 9, tabulka, druhý sloupec třetí řádek:

místo:

„Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.“,

má být:

„Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.“