ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 223

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
27. června 2018


Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

DOPORUČENÍ

 

Rada

2018/C 223/01

Doporučení Rady ze dne 22. června 2018 k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v Maďarsku

1

2018/C 223/02

Doporučení Rady ze dne 22. června 2018 k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v Rumunsku

3


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 223/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses)) ( 1)

5

2018/C 223/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma) ( 1)

5

2018/C 223/05

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8890 – BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg) ( 1)

6


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2018/C 223/06

Rozhodnutí Rady ze dne 22. června 2018, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3 Evropské unie na rozpočtový rok 2018

7

 

Evropská komise

2018/C 223/07

Směnné kurzy vůči euru

8


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská investiční banka

2018/C 223/08

Výsledky výzvy k podávání návrhů – finanční podpora EIBURS Institutu EIB

9

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2018/C 223/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1)

10

2018/C 223/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1)

12

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2018/C 223/11

Informace o následném postupu v rámci stížnosti evidované pod číslem jednacím CHAP(2013) 2466

13

2018/C 223/12

Zveřejnění žádostí o změnu tradičního výrazu podle článku 42a nařízení Komise (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů

14


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


I Usnesení, doporučení a stanoviska

DOPORUČENÍ

Rada

27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/1


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 22. června 2018

k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v Maďarsku

(2018/C 223/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 121 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 druhý pododstac uvedeného nařízení,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 121 Smlouvy mají členské státy prosazovat zdravé veřejné finance ve střednědobém výhledu prostřednictvím koordinace hospodářských politik a mnohostranného dohledu tak, aby se zabránilo vzniku nadměrných schodků veřejných financí.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu vychází z cíle zdravých veřejných financí jakožto prostředku k posílení podmínek pro cenovou stabilitu a pro silný udržitelný růst, jenž přispívá k vytváření nových pracovních míst.

(3)

Dne 12. července 2016 doporučila Rada Maďarsku, aby v roce 2017 zajistilo fiskální korekci ve výši 0,6 % HDP, pokud by střednědobého rozpočtového cíle nebylo dosaženo s nižším úsilím (2).

(4)

Na základě prognózy Komise z jara 2018 a údajů o výsledcích za rok 2017 potvrzených Eurostatem byl růst výdajů vládního sektoru, očištěných od diskrečních opatření na straně příjmů a jednorázových opatření, v roce 2017 značně nad platnou prahovou hodnotou výdajového kritéria, což ukazuje na významné odchýlení od požadované strukturální korekce (totiž odchýlení ve výši 2,4 % HDP). Strukturální saldo se zhoršilo z hodnoty –1,8 % potenciálního HDP v roce 2016 na –3,1 % HDP v roce 2017, což rovněž ukazuje na významné odchýlení (totiž odchýlení ve výši 1,4 % HDP). Z celkového posouzení vyplývalo, že výdajové kritérium bylo negativně ovlivněno třemi prvky, totiž příliš nízkým střednědobým potenciálním tempem růstu a deflátorem HDP, na nichž je toto kritérium založeno, jakož i trvalým účinkem příjmů. Po úpravě o tyto faktory se zdá, že výdajové kritérium odráží fiskální úsilí adekvátně a poukazuje na významné odchýlení. Tento závěr potvrdilo i posouzení strukturálního salda, které po zohlednění dopadů klesajících úrokových výdajů, volatility investic a neočekávaných příjmů stále signalizuje významnou odchylku. Celkové posouzení tedy vede k závěru, že zjištěné odchýlení od střednědobého rozpočtového cíle v roce 2017 je významné.

(5)

Dne 23. května 2018 dospěla Komise po celkovém posouzení k závěru, že v Maďarsku existuje zjištěné závažné odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle, a v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy a s čl. 10 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1466/97 adresovala Maďarsku varování.

(6)

Podle čl. 10 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1466/97 má Rada dotčenému členskému státu do jednoho měsíce ode dne přijetí varování zaslat doporučení k provedení nezbytných politických opatření. Podle uvedeného nařízení má doporučení stanovit členskému státu lhůtu v délce nejvýše pěti měsíců pro nápravu odchýlení. Na tomto základě se k nápravě odchýlení jako přiměřená jeví lhůta do 15. října 2018. V uvedené lhůtě by Maďarsko mělo podat zprávu o opatřeních, která v reakci na toto doporučení přijalo.

(7)

Strukturální saldo Maďarska se v roce 2017 podle odhadů odchýlilo o 1,6 % HDP od střednědobého rozpočtového cíle, kterým je strukturální schodek ve výši –1,5 % HDP. Na základě prognózy Komise z jara 2018 ohledně produkční mezery je hospodářská situace Maďarska v roce 2018 dobrá. Míra veřejného zadlužení v Maďarsku převyšuje prahovou hodnotu 60 % HDP. Minimální požadované strukturální úsilí stanovené v nařízení (ES) č. 1466/97 a podle korekční matice společně dohdnuté v rámci Paktu o stabilitě a růstu, v níž se zohledňují panující hospodářské podmínky a případné obavy o udržitelnost, pro rok 2018 činí nejméně 1 % HDP. Komise ve své prognóze z jara 2018 předpokládá, že v roce 2018 dojde k dalšímu zhoršení strukturálního salda o 0,5 % HDP. Minimální strukturální zlepšení na úrovni 1 % HDP v roce 2018 se proto promítá do potřeby přijmout opatření v celkové výši 1,5 % HDP ve srovnání se současným základním scénářem uvedeným v prognóze Komise z jara 2018. Vzhledem ke značnému rozsahu nezbytného strukturálního konsolidačního úsilí vyplývajícího z minimální požadované korekce je vhodné nepožadovat vedle minimálního požadavku ve výši 1 % HDP žádnou další potřebnou korekci.

(8)

Požadované zlepšení strukturálního salda o 1 % HDP v roce 2018 je v souladu s nominální mírou růstu čistých primárních výdajů sektoru vládních institucí, která v roce 2018 nepřekročí 2,8 %.

(9)

Je vhodné toto doporučení zveřejnit.

(10)

Aby Maďarsko dosáhlo doporučovaných rozpočtových cílů, má zásadní význam přijetí a důsledné provedení nezbytných opatření a pozorné sledování vývoje běžných výdajů,

DOPORUČUJE, ABY MAĎARSKO:

1)

přijalo nezbytná opatření, aby zajistilo, že nominální míra růstu čistých primárních výdajů vládního sektoru nepřekročí v roce 2018 hodnotu 2,8 % HDP, což odpovídá roční strukturální korekci ve výši 1 % HDP, a tím se dostalo na vhodnou cestu k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle;

2)

ke snížení schodku využilo všech neočekávaných příjmů; opatření k rozpočtové konsolidaci by měla zajistit trvalé a prorůstově orientované zlepšování strukturálního salda veřejných financí;

3)

podalo Radě do 15. října 2018 zprávu o opatřeních, která v reakci na toto doporučení přijalo; zpráva by měla obsahovat dostatečně konkrétní a věrohodně oznámená opatření, včetně rozpočtového dopadu každého z nich, jakož i aktualizované a podrobné rozpočtové projekce na rok 2018.

Toto doporučení je určeno Maďarsku.

V Lucemburku dne 22. června 2018.

Za Radu

předseda

V. GORANOV


(1)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Doporučení Rady ze dne 12. července 2016 k národnímu programu reforem Maďarska na rok 2016 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Maďarska z roku 2016 (Úř. věst. C 299, 18.8.2016, s. 49).


27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/3


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 22. června 2018

k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v Rumunsku

(2018/C 223/02)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 121 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 121 Smlouvy mají členské státy prosazovat zdravé veřejné finance ve střednědobém výhledu prostřednictvím koordinace hospodářských politik a mnohostranného dohledu tak, aby se zabránilo vzniku nadměrných schodků veřejných financí.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu vychází z cíle zdravých veřejných financí jakožto prostředku k posílení podmínek pro cenovou stabilitu a pro silný udržitelný růst, jenž přispívá k vytváření nových pracovních míst.

(3)

Dne 16. června 2017 Rada Rumunsku doporučila (2) přijmout nezbytná opatření, aby zajistilo, že nominální míra růstu čistých primárních výdajů vládního sektoru (3) nepřekročí v roce 2017 hodnotu 3,3 % HDP, což odpovídá roční strukturální korekci ve výši 0,5 % HDP, a tím se tato země dostane na cestu k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle. Dne 5. prosince 2017 dospěla Rada k závěru, že Rumunsko v reakci na doporučení Rady ze dne 16. června 2017 účinná opatření nepřijalo. Na uvedeném základě vydala Rada dne 5. prosince 2017 pro Rumunsko revidované doporučení (4), aby přijalo nezbytná opatření k zajištění toho, aby nominální míra růstu čistých primárních výdajů sektoru vládních institucí nepřekročila v roce 2018 hodnotu 3,3 %, což odpovídá roční strukturální korekci ve výši 0,8 % HDP.

(4)

V roce 2017 byl podle prognózy Komise z jara 2018 a výstupních údajů z roku 2017 potvrzených Eurostatem růst čistých primárních výdajů vládního sektoru značně nad výdajovým kritériem, což naznačuje výrazné odchýlení v rozsáhlé míře (totiž odchýlení ve výši 3,3 % HDP). Strukturální saldo se zhoršilo z –2,1 % HDP v roce 2016 na –3,3 % HDP, což rovněž naznačuje výrazné odchýlení v rozsáhlé míře od doporučené strukturální korekce (totiž odchýlení ve výši 1,7 % HDP). Rozsah odchýlení pozorovaného ve strukturálním saldu je negativně ovlivněn vyšším bodovým odhadem potenciálního růstu HDP ve srovnání se střednědobým průměrem, z něhož vychází výdajové kritérium, jakož i poklesem veřejných investic, jenž je ve výdajovém kritériu vyrovnán. Bez ohledu na tento rozdíl oba ukazatele potvrzují významné odchýlení od požadavků preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu v roce 2017.

(5)

Dne 23. května 2018 dospěla Komise po celkovém posouzení k závěru, že v Rumunsku existuje zjištěné závažné odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle, a adresovala Rumunsku varování v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy a s čl. 10 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1466/97.

(6)

Podle čl. 10 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1466/97 má Rada dotčenému členskému státu do jednoho měsíce ode dne přijetí varování zaslat doporučení k provedení nezbytných politických opatření. Podle uvedeného nařízení má doporučení stanovit členskému státu lhůtu v délce nejvýše pěti měsíců pro nápravu odchýlení. Na tomto základě se pro Rumunsko jako přiměřená jeví lhůta do 15. října 2018. V uvedené lhůtě by Rumunsko mělo podat zprávu o opatřeních, která v reakci na toto doporučení přijalo.

(7)

Na základě prognózy Komise z jara 2017 o mezeře výstupu zůstane hospodářská situace Rumunska v letech 2018 a 2019 standardní. Míra veřejného zadlužení v Rumunsku nedosahuje prahové hodnoty 60 % HDP. Minimální požadované strukturální úsilí stanovené v nařízení (ES) č. 1466/97 a podle korekční matice společně dohdnuté v rámci Paktu o stabilitě a růstu, v níž se zohledňují panující hospodářské podmínky a případné obavy o udržitelnost, pro léta 2018 a 2019 nyní činí 0,5 % HDP.

(8)

Strukturální schodek Rumunska se v roce 2016 zvýšil o 2,1 % HDP a v roce 2017 o 1,2 % HDP na 3,3 % HDP v roce 2017. Minimální požadovanou korekci by mělo doplňovat další a vytrvalé úsilí potřebné ke korekci kumulovaného odchýlení a k návratu Rumunska po propadech v letech 2016 a 2017 zpět na cestu k postupnému dosažení rozpočtových cílů. S ohledem na rozsah zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle se další úsilí o snížení schodku o 0,3 % HDP jeví jako dostatečné a zrychlí korekci požadovanou k dosažení daného cíle.

(9)

Požadované zlepšení strukturálního salda o 0,8 % HDP v letech 2018 a 2019 je v souladu s nominální mírou růstu čistých primárních výdajů vládního sektoru, která nepřekračuje v roce 2018 3,3 % HDP a 5,1 % v roce 2019.

(10)

Komise ve své prognóze z jara 2018 předpokládá, že v roce 2018 dojde k dalšímu zhoršení strukturálního salda o 0,4 % HDP a o dalších 0,4 % HDP v roce 2019. S ohledem na požadované strukturální zlepšení na úrovni 0,8 % HDP v letech 2018 i 2019 je proto zapotřebí, aby v roce 2018 byla přijata strukturální opatření v celkové výši 1,2 % HDP a v roce 2019 v celkové výši 1,2 % HDP ve srovnání se současným základním scénářem uvedeným v prognóze Komise z jara 2018.

(11)

Komise ve své prognóze z jara 2018 předpokládá schodek sektoru vládních institucí ve výši 3,4 % HDP v roce 2018 a 3,8 % HDP v roce 2019, což je nad úrovní referenční hodnoty 3 % HDP stanovené Smlouvou. Zdá se, že požadovaná strukturální korekce je rovněž přiměřená, aby se zajistilo, že Rumunsko v letech 2018 a 2019 bez problému dodrží referenční hodnotu 3 % HDP stanovenou ve Smlouvě.

(12)

Nereagování na dřívější doporučení ke korekci zjištěného značného odchýlení a nebezpečí překročení referenční hodnoty 3 % HDP stanovené Smlouvou vyžaduje, aby Rumunsko bezodkladně přijalo opatření, jejichž prostřednictvím se jeho fiskální politika vrátí zpět na obezřetnou cestu.

(13)

Je vhodné toto doporučení zveřejnit.

(14)

Aby Rumunsko dosáhlo doporučovaných rozpočtových cílů, má zásadní význam přijetí a důsledné provedení nezbytných opatření a pozorné sledování vývoje běžných výdajů,

DOPORUČUJE, ABY RUMUNSKO:

1)

přijalo nezbytná opatření, aby zajistilo, že nominální míra růstu čistých primárních výdajů vládního sektoru nepřekročí v roce 2018 hodnotu 3,3 % HDP a 5,1 % HDP v roce 2019, což odpovídá roční strukturální korekci ve výši 0,8 % HDP v každém z uvedených roků, a tím se dostalo na vhodnou cestu k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle;

2)

ke snížení schodku využilo všech neočekávaných příjmů; opatření k rozpočtové konsolidaci by měla zajistit trvalé a prorůstově orientované zlepšování strukturálního salda veřejných financí;

3)

podalo Radě do 15. října 2018 zprávu o opatřeních, která v reakci na toto doporučení přijalo; zpráva by měla obsahovat dostatečně podrobná a věrohodně oznámená opatření, včetně rozpočtového dopadu každého z nich, jakož i aktualizované a podrobné rozpočtové projekce na roky 2018–2019.

Toto doporučení je určeno Rumunsku.

V Lucemburku dne 22. června 2018.

Za Radu

předseda

V. GORANOV


(1)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Doporučení Rady ze dne 16. června 2017 k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v Rumunsku (Úř. věst. C 216, 6.7.2018, s. 1).

(3)  Čisté primární výdaje sektoru vládních institucí se skládají z celkových výdajů sektoru vládních institucí bez úrokových nákladů, výdajů na programy Unie plně kompenzovaných příjmy z prostředků Unie a nediskrečních změn výdajů na podporu v nezaměstnanosti. Rumunskem financovaná tvorba hrubého fixního kapitálu je rozložena do čtyřletého období. Zohledněna jsou diskreční opatření na straně příjmů nebo zvýšení příjmů stanovená právními předpisy. Jednorázová opatření na straně příjmů i výdajů jsou kompenzována.

(4)  Doporučení Rady ze dne 5. prosince 2017 k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v Rumunsku (Úř. věst. C 439, 20.12.2017, s. 1).


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/5


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses))

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 223/03)

Dne 19. června 2018 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32018M8945. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/5


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 223/04)

Dne 22. června 2018 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32018M8922. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/6


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8890 – BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 223/05)

Dne 22. června 2018 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32018M8890. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/7


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. června 2018,

kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3 Evropské unie na rozpočtový rok 2018

(2018/C 223/06)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1), a zejména na článek 41 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

rozpočet Unie na rozpočtový rok 2018 byl s konečnou platností přijat dne 30. listopadu 2017 (2),

dne 23. května 2018 předložila Komise dokument obsahující návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rozpočtový rok 2018,

aby bylo možné pokrýt naléhavé potřeby financování v souvislosti s prodloužením doby trvání nástroje pro uprchlíky v Turecku a zajistit tak kontinuitu, návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2018 je třeba přijmout neprodleně. Je proto odůvodněné zkrátit v souladu s čl. 3 odst. 3 jednacího řádu Rady osmitýdenní lhůtu pro informování vnitrostátních parlamentů stanovenou v článku 4 protokolu č. 1,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3 Evropské unie na rozpočtový rok 2018 byl přijat dne 22. června 2018.

Úplné znění je k dispozici k nahlédnutí nebo ke stažení na internetových stránkách Rady: http://www.consilium.europa.eu/.

V Lucemburku dne 22. června 2018.

Za Radu

předseda

V. GORANOV


(1)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1.


Evropská komise

27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/8


Směnné kurzy vůči euru (1)

26. června 2018

(2018/C 223/07)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1672

JPY

japonský jen

127,95

DKK

dánská koruna

7,4510

GBP

britská libra

0,88160

SEK

švédská koruna

10,3383

CHF

švýcarský frank

1,1543

ISK

islandská koruna

125,20

NOK

norská koruna

9,4718

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,900

HUF

maďarský forint

326,00

PLN

polský zlotý

4,3410

RON

rumunský lei

4,6669

TRY

turecká lira

5,4053

AUD

australský dolar

1,5778

CAD

kanadský dolar

1,5549

HKD

hongkongský dolar

9,1608

NZD

novozélandský dolar

1,6998

SGD

singapurský dolar

1,5892

KRW

jihokorejský won

1 306,32

ZAR

jihoafrický rand

15,8232

CNY

čínský juan

7,6749

HRK

chorvatská kuna

7,3810

IDR

indonéská rupie

16 548,56

MYR

malajsijský ringgit

4,6956

PHP

filipínské peso

62,714

RUB

ruský rubl

73,5257

THB

thajský baht

38,523

BRL

brazilský real

4,4051

MXN

mexické peso

23,2370

INR

indická rupie

79,7095


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropská investiční banka

27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/9


Výsledky výzvy k podávání návrhů – finanční podpora EIBURS Institutu EIB

(2018/C 223/08)

Program EIB na podporu výzkumu na vysokých školách (EIB-University Research Sponsorship Programme – EIBURS) je součástí programu „Znalosti“ Institutu EIB, jehož prostřednictvím EIB posiluje vztahy s vysokými školami a výzkumnými středisky. Program EIBURS poskytuje finanční podpory do výše 100 000 EUR ročně v průběhu tří let vysokým školám a výzkumným střediskům zabývajícím se tématy, které vybírá Institut EIB a o něž má skupina EIB velký zájem. Finanční podpory jsou poskytovány na základě výběrového řízení subjektům v zemích EU a v kandidátských nebo potenciálních kandidátských zemích, které o ně projeví zájem a mají uznávané odborné znalosti v oblastech přímého zájmu skupiny EIB. Finanční podpora má vybraným vysokým školám nebo výzkumným střediskům umožnit rozšíření jejich aktivit v daných oblastech.

Pro období let 2018-2020 byla v rámci programu EIBURS zvolena dvě nová témata výzkumu:

Ekonomické dopady společné evropské bezpečnostní a obranné politiky: výzva k podávání návrhů byla zveřejněna v Úř. věst. C 60 ze dne 16.2.2018 a Institut EIB obdržel pět návrhů ze čtyř různých zemí;

Lepší měření nepřímých vlivů investičních projektů: vymezení a kalibrace metod posuzování ekonomických dopadů pro dosažení maximální slučitelnosti s analýzou nákladů a přínosů: výzva k podávání návrhů byla zveřejněna v Úř. věst. C 65 ze dne 21.2.2018 a Institut EIB obdržel čtyři návrhy ze čtyř různých zemí.

Dne 6. června 2018 interní řídící skupina Institutu EIB rozhodla, že:

v oblasti výzkumu „Ekonomické dopady společné evropské bezpečnostní a obranné politiky“ získá finanční podporu EIBURS Università di Bologna (Itálie);

v oblasti výzkumu „Lepší měření nepřímých vlivů investičních projektů: vymezení a kalibrace metod posuzování ekonomických dopadů pro dosažení maximální slučitelnosti s analýzou nákladů a přínosů“ získá finanční podporu EIBURS Universidad Las Palmas de Gran Canaria (Španělsko).

Tyto výsledky byly sděleny přímo všem uchazečům o obě finanční podpory EIBURS.

Podrobnější informace o EIBURS a o ostatních iniciativách v rámci programu „Znalosti“ jsou k dispozici na internetové stránce Knowledge Programme Institutu EIB.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/10


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 223/09)

1.   

Komise dne 13. června 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Bouygues Construction S.A. („Bouygues Construction“, Francie),

Alpiq InTec AG („Alpiq InTec“, Švýcarsko), patřící do skupiny Alpiq Group,

Kraftanlagen München GmbH („KAM“, Německo), patřící do skupiny Alpiq Group.

Bouygues Construction získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem akcií výhradní kontrolu nad celými podniky Alpiq InTec a KAM, které společně představují divizi inženýrských služeb skupiny Alpiq.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Bouygues Construction: stavebnictví, nemovitosti, média a telekomunikace,

—   podniku Alpiq InTec: stavební technologie, správa budov, dopravní technologie, technologie dodávek energií,

—   podniku KAM: energetické a elektrárenské technologie, jaderné technologie, veřejně prospěšné služby a inženýrské služby pro průmyslová zařízení.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/12


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 223/10)

1.   

Komise dne 20. června 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Lucembursko),

Mehiläinen Holding AB („Mehiläinen“, Švédsko).

Podnik CVC získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů výhradní kontrolu nad podnikem Mehiläinen.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku CVC: správa investičních fondů a platforem,

—   podniku Mehiläinen: holdingová společnost společnosti Mehiläinen Oy, která ve Finsku poskytuje služby v oblasti zdravotní a sociální péče.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


JINÉ AKTY

Evropská komise

27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/13


Informace o následném postupu v rámci stížnosti evidované pod číslem jednacím CHAP(2013) 2466

(2018/C 223/11)

Evropská komise odkazuje na řadu stížností, které obdržela v souvislosti s kontrolami prováděnými španělskými orgány na hranici s Gibraltarem. Původní potvrzení o přijetí bylo zveřejněno v Úředním věstníku (Úř. věst. 2013/C 246/07).

Komise by ráda informovala stěžovatele, že nebyla schopna dospět k rozhodnutí o vydání formálního upozornění nebo o uzavření věci, protože stížnost vyžaduje další ověření vývoje situace pro osoby odcházející ze Španělska na Gibraltar (a naopak), které v současné době probíhá.

Komise bude stěžovatele informovat o dalších krocích týkajících se jejich stížností.


27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/14


Zveřejnění žádostí o změnu tradičního výrazu podle článku 42a nařízení Komise (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů

(2018/C 223/12)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 37 nařízení (ES) č. 607/2009. Komise musí obdržet námitky do dvou měsíců po tomto zveřejnění.

Žádost o změnu tradičního výrazu

„CRU CLASSÉ“

Datum přijetí :

Jazyk žádosti : francouzština

Číslo spisu : TDT-FR-A1646

Žadatel :

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

DGPE

3 rue Barbet de Jouy

75349 Paris SP

FRANCIE

Označení : Cru classé

„Cru classé“ je tradiční výraz podle čl. 112 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

Tradiční výraz „cru classé“ může být doplněn výrazy „grand“, „premier grand“, „deuxième“, „troisième“, „quatrième“, „cinquième“.

Jazyk tradičního výrazu : francouzština

Seznam chráněných označení původu nebo zeměpisných označení

Tradiční výraz „cru classé“ lze používat k označení vín s těmito chráněnými označeními původu:

Barsac,

Côtes de Provence,

Graves,

Saint-Emilion-Grand-Cru,

Médoc,

Haut-Médoc,

Margaux,

Pauillac,

Pessac-Léognan,

Saint-Julien,

Saint-Estèphe,

Sauternes.

Druhy výrobků z révy vinné

Tradiční výraz „cru classé“ lze použít k popisu vína, jak je definováno v bodě 1 přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013.

Změna

Změnou se zavádí možnost doplnit tradiční výraz „cru classé“ o označení „1855“.

Smyslem této změny je umožnit, aby tradiční výraz „cru classé“, ať již doplněn výrazy „grand“, „premier grand“, „deuxième“, „troisième“, „quatrième“, „cinquième“ či nikoliv, mohl být doplněn označením „1855“. Tato možnost se vztahuje pouze na vína Bordeaux z vinic zařazených obchodní komorou v Bordeaux (Chambre de Commerce de Bordeaux) u příležitosti světové výstavy v Paříži v roce 1855, která náleží do jednoho z těchto chráněných označení původu:

Barsac,

Haut-Médoc,

Margaux,

Pauillac,

Pessac-Léognan,

Saint-Julien,

Saint-Estèphe.