ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 216

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
20. června 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2018/C 216/01

Rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2018, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2 Evropské unie na rozpočtový rok 2018

1

 

Evropská komise

2018/C 216/02

Směnné kurzy vůči euru

2

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2018/C 216/03

Sdělení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Změna závazků veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami ( 1)

3

2018/C 216/04

Sdělení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Výzva k podávání nabídek v souvislosti s provozováním pravidelných leteckých služeb v souladu se závazky veřejné služby ( 1)

3


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2018/C 216/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8900 – Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall) ( 1)

4

2018/C 216/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8904 – PIMCO/Echo/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1)

6


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

20.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 216/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. června 2018,

kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2 Evropské unie na rozpočtový rok 2018

(2018/C 216/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Rozpočet Unie na rozpočtový rok 2018 byl s konečnou platností přijat dne 30. listopadu 2017 (2).

Dne 13. dubna 2018 předložila Komise dokument obsahující návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rozpočtový rok 2018,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2 Evropské unie na rozpočtový rok 2018 byl přijat dne 18. června 2018.

Úplné znění je k dispozici k nahlédnutí nebo ke stažení na internetových stránkách Rady: http://www.consilium.europa.eu/.

V Lucemburku dne 18. června 2018.

Za Radu

předseda

R. PORODZANOV


(1)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1.


Evropská komise

20.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 216/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

19. června 2018

(2018/C 216/02)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1534

JPY

japonský jen

126,78

DKK

dánská koruna

7,4529

GBP

britská libra

0,87693

SEK

švédská koruna

10,3227

CHF

švýcarský frank

1,1501

ISK

islandská koruna

126,20

NOK

norská koruna

9,4895

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,811

HUF

maďarský forint

324,33

PLN

polský zlotý

4,3143

RON

rumunský lei

4,6680

TRY

turecká lira

5,4971

AUD

australský dolar

1,5695

CAD

kanadský dolar

1,5319

HKD

hongkongský dolar

9,0534

NZD

novozélandský dolar

1,6747

SGD

singapurský dolar

1,5685

KRW

jihokorejský won

1 287,91

ZAR

jihoafrický rand

15,9903

CNY

čínský juan

7,4765

HRK

chorvatská kuna

7,3860

IDR

indonéská rupie

16 337,37

MYR

malajsijský ringgit

4,6176

PHP

filipínské peso

61,521

RUB

ruský rubl

73,8050

THB

thajský baht

37,878

BRL

brazilský real

4,3536

MXN

mexické peso

23,8447

INR

indická rupie

78,8670


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

20.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 216/3


Sdělení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Změna závazků veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 216/03)

Členský stát

Spojené království

Dotčená trasa

Cardiff – RAF Valley/Anglesey Airport

Původní datum vstupu závazků veřejné služby v platnost

5. října 2006

Datum vstupu změn v platnost

18. února 2019

Adresa, na které lze obdržet znění změněných závazků veřejné služby a všechny relevantní informace a/nebo dokumentaci k těmto závazkům

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

E-mail: airpso@transportfor.wales

Internet: https://www.sell2wales.gov.wales/


20.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 216/3


Sdělení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Výzva k podávání nabídek v souvislosti s provozováním pravidelných leteckých služeb v souladu se závazky veřejné služby

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 216/04)

Členský stát

Spojené království

Dotčené trasy

Cardiff – RAF Valley/Anglesey Airport

Doba platnosti smlouvy

18. února 2019 až 18. února 2022

Lhůta pro podávání nabídek

29. srpna 2018

Adresa, na které lze obdržet znění výzvy k podávání nabídek a příslušné informace nebo dokumentaci související s veřejným nabídkovým řízením a závazkem veřejné služby

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

E-mail: airpso@transportfor.wales

Internet: https://www.sell2wales.gov.wales/


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

20.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 216/4


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8900 – Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 216/05)

1.   

Komise dne 13. června 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Wieland Werke AG („Wieland“, Německo),

Aurubis Flat Rolled Products („ARP“, Německo), kontrolovaného podnikem Aurubis AG (Německo),

Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG („Schwermetall“, Německo), společného podniku (50/50) podniků Wieland a Aurubis AG.

Podnik Wieland získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování kontrolu nad celým podnikem ARP a celým podnikem Schwermetall.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů a majetku.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Wieland: výroba a dodávky polotovarů z mědi a ze slitin mědi,

—   podniku ARP: výroba a dodávky polotovarů z mědi a ze slitin mědi,

—   podniku Schwermetall: výroba předválcovaných pásů z mědi a ze slitin mědi.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8900 – Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


20.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 216/6


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8904 – PIMCO/Echo/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 216/06)

1.   

Komise dne 13. června 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

R4R S.à.r.l. („R4R“, Lucembursko), patřící společnosti Pacific Investment Management Company LLC („PIMCO“, Spojené státy),

Echo Investment S.A. („Echo“, Polsko),

nově vytvořeného společného podniku („JV“, Polsko).

Podniky PIMCO a Echo získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad nově vytvořeným společným podnikem („JV“).

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku PIMCO: investiční činnost zahrnující investice do nemovitostí a související služby,

—   podniku Echo: výstavba nemovitostí v odvětví kanceláří, maloobchodu a bydlení,

—   společného podniku („JV“): pronájem nemovitostí.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8904 – PIMCO/Echo/JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.