ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 162

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
8. května 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 162/01

Oznámení Komise – Předběžný seznam odvětví ohrožených únikem uhlíku na období 2021–2030 ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 162/02

Směnné kurzy vůči euru

10


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2018/C 162/03

Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska

11

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2018/C 162/04

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8865 – AIG/Validus) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

25

2018/C 162/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8913 – HPS/MDP/Capita) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

26

2018/C 162/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL) ( 1 )

27

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2018/C 162/07

Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

28


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

8.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/1


Oznámení Komise

Předběžný seznam odvětví ohrožených únikem uhlíku na období 2021–2030

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 162/01)

1.   Úvod

Obecnou metodou přidělování emisních povolenek společnostem, které se účastní systému EU pro obchodování s emisemi (dále jen „systém EU ETS“), je dražba.

Bezplatné přidělování emisních povolenek je výjimkou z tohoto pravidla, která se uplatňuje pouze po přechodné období. Podíl povolenek, které jsou takto přidělovány, se neustále snižuje. Účelem tohoto dočasného bezplatného přidělování emisních povolenek není poskytovat dotace dotčeným producentům, ale omezit hospodářský dopad toho, že Evropská unie bezprostředně a jednostranně zřídila trh s emisními povolenkami.

Bezplatné povolenky jsou poskytovány přesně vymezeným odvětvím jako ochranné opatření proti závažnému riziku úniku uhlíku, dokud ostatní země nepřijmou v oblasti klimatu srovnatelná politická opatření. Únik uhlíku označuje situaci, jež nastane, jestliže z důvodu nákladů souvisejících s politikami v oblasti klimatu podniky v jistých průmyslových odvětvích nebo pododvětvích převedou svou výrobu do jiných zemí, kde platí méně přísná omezení emisí. V důsledku toho by se mohly zvýšit jejich celkové celosvětové emise, což by omezilo účelnost opatření EU zaměřených na zmírňování změny klimatu a zároveň by se tím snížila hospodářská produkce energeticky náročných podniků v EU z důvodu ztráty podílu na trhu.

Bezplatné přidělování povolenek tak řeší oprávněné obavy ohledně konkurenceschopnosti. Snižuje totiž skutečné náklady spojené s emisemi uhlíku pro průmyslová odvětví a pododvětví, která pak mohou takto ušetřené finanční prostředky využít na investice do nízkouhlíkových technologií.

Nedávno revidovaná směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi (1) (dále jen „směrnice o EU ETS“) stanoví pravidla pro systém přidělování bezplatných povolenek pro období 2021–2030 a uděluje Evropské komisi pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci, kterým by směrnici doplnila, pokud jde o odvětví a pododvětví ohrožená rizikem úniku uhlíku.

Byly podniknuty přípravné kroky k sestavení seznamu odvětví ohrožených únikem uhlíku (dále jen „seznam úniku uhlíku“), který bude platit po celých deset let od roku 2021 do roku 2030. Průmyslová odvětví tak získají vysokou úroveň bezpečnosti a jistoty ohledně svých dlouhodobých investic. Účelem tohoto sdělení je zveřejnit výsledky posouzení prvního stupně (dále jen „předběžný seznam úniku uhlíku“), aby měla dotčená průmyslová odvětví a pododvětví dostatek času na přípravu svých žádostí v souladu s kritérii způsobilosti, která jsou vysvětlena v oddíle 4.2, a v dostatečném předstihu před lhůtou stanovenou v revidované směrnici o EU ETS (tj. 30. června 2018 pro žádosti podávané prostřednictvím členských států).

2.   Systém EU pro obchodování s emisemi pro období 2021–2030

Seznam úniku uhlíku je předpokladem pro další právní akty (2) k provedení reformy systému EU ETS na období po roce 2020 a bude sloužit k určení přídělů bezplatných povolenek, jež odvětví obdrží, aby se chránila před rizikem úniku uhlíku. Aby byly uvedené právní akty připraveny na začátku čtvrtého obchodovacího období, tj. 1. ledna 2021, musí být přijaty postupně a je třeba vyhradit dostatek času na zapojení zúčastněných subjektů. Seznam úniku uhlíku na období 2021–2030 musí být zveřejněn dříve, než průmyslová odvětví prostřednictvím členských států předloží údaje nezbytné pro aktualizaci technických referenčních úrovní a pro určení přídělů bezplatných povolenek.

Revidovaná směrnice o EU ETS obsahuje ustanovení k zajištění toho, aby seznam úniku uhlíku byl cílenější (kratší) než předchozí rozhodnutí ohledně úniku uhlíku, čímž by se mělo zajistit, aby odvětví, která jsou vysoce ohrožena únikem uhlíku, obdržela přiměřený počet bezplatných povolenek. Zajistí se tím rovněž, že EU splní povinnosti stanovené WTO. Konkrétně se v revidované směrnici o EU ETS podrobně stanoví, jak se mají zavést pravidla přidělování bezplatných povolenek a sestavit seznam úniku uhlíku.

Zařazení odvětví nebo pododvětví na seznam úniku uhlíku znamená, že každému zařízení v tomto (pod)odvětví bude udělen 100 % počet bezplatných povolenek, jenž pro ně byl vypočítán na základě referenčních úrovní (3), zatímco odvětví nebo pododvětví, které na seznamu nebudou, obdrží 30 % (až do roku 2026) a tento podíl se bude do roku 2030 postupně snižovat. Seznam úniku uhlíku bude mít tedy hospodářský význam, neboť bezplatné povolenky mají značnou finanční hodnotu.

3.   Proces

Během konzultace, která probíhala on-line od listopadu 2017 do února 2018, byly zúčastněné subjekty vyzvány, aby vyjádřily své názory na výběr metod pro sestavení seznamu úniku uhlíku. Svou odpověď zaslaly odvětvová sdružení (102), jednotlivé společnosti (43), nevládní organizace (5), vládní instituce (5) a jeden občan. Celkem Komise od zúčastněných subjektů obdržela 156 odpovědí. Respondenti se vyslovili ve prospěch posouzení druhého stupně, během nichž se bude usilovat o dosažní stejné míry spolehlivosti, spravedlnosti, transparentnosti a rovnosti podmínek, které vykazovala kvantitativní posouzení prvního stupně. Vyjádřili podporu pro jednotný rámec hodnocení, který bude vycházet ze zapojení zúčastněných subjektů. Průmyslová odvětví si přála být konzultována dříve, než bude posouzení dokončeno.

Proces úniku uhlíku a další kroky ohledně nezbytných posouzení, jež je třeba provést, byla rovněž diskutována s členskými státy na zasedáních ad hoc k sestavení seznamu úniku uhlíku dne 22. února a 22. března 2018.

Dne 2. března 2018 bylo uspořádáno pracovní setkání, jehož cílem bylo poskytnout zúčastněným subjektům přehled o revidovaném právním rámci a procesu provádění systému EU ETS, pokud jde o přidělování bezplatných povolenek a únik uhlíku. Hlavním tématem diskuze byl proces, obsah a kritéria související s posuzováním při sestavování seznamu úniku uhlíku na období 2021–2030. Na 16. května 2018 je plánováno další setkání, na kterém se budou se zástupci průmyslových odvětví a dalšími zúčastněnými subjekty (členskými státy, nevládními organizacemi, expertními týmy atd.) diskutovat výsledky předběžného seznamu úniku uhlíku na evropské úrovni.

4.   Kritéria pro vymezení seznamu úniku uhlíku (2021–2030)

K tomu, aby Komise určila míru vystavení riziku úniku uhlíku, musí provést posouzení všech relevantních průmyslových odvětví a pododvětví s použitím kritérií stanovených ve směrnici o EU ETS.

Posouzení úniku uhlíku se provádí ve dvou následných krocích:

1.

Kvantitativní posouzení prvního stupně podle klasifikace NACE-4 (4) (viz oddíl 4.1): Odvětví se považuje za vystavené značnému riziku úniku uhlíku, pokud „ukazatel úniku uhlíku“ překračuje prahovou hodnotu 0,2 (čl. 10b odst. 1 směrnice o EU ETS).

2.

U omezeného počtu případů vybraných podle jasně vymezených kritérií způsobilosti (viz oddíl 4.2) lze provést „posouzení druhého stupně“, a to buď jako kvalitativní posouzení podle stanovených kritérií, nebo kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni (5). Tyto případy jsou uvedeny v čl. 10b odst. 2 a 3 směrnice o EU ETS.

4.1   Posouzení prvního stupně

Kvantitativní posouzení prvního stupně se provádí s využitím statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství. U činností v sekcích B (Těžba a dobývání) a C (Zpracovatelský průmysl) byla posouzena všechna výrobní odvětví, protože všechna zařízení zapojená do systému EU ETS jsou zařazena v těchto dvou sekcích. Jako výchozí bod bylo použito rozčlenění na úrovni čtyřmístného číselného kódu NACE-4.

Ukazatel úniku uhlíku je definován v článku 10b směrnice o EU ETS jako součin intenzity obchodu daného odvětví se třetími zeměmi a intenzity jeho emisí. Odvětví a pododvětví, u nichž je ukazatel úniku uhlíku vyšší než 0,2, se považují za ohrožená únikem uhlíku.

Intenzita obchodu se třetími zeměmi je v revidované směrnici o EU ETS definována jako součet celkové hodnoty vývozu do třetích zemí a hodnoty dovozu ze třetích zemí vydělený celkovým objemem trhu za Evropský hospodářský prostor (roční obrat spolu s celkovým dovozem ze třetích zemí).

Intenzita emisí se měří v kg CO2 na euro hrubé přidané hodnoty a vyjadřuje se jako součet přímých a nepřímých emisí pro dotčené odvětví vydělený hrubou přidanou hodnotou (HPH).

Pro výpočet přímých emisí jednotlivých odvětví byly použity údaje z protokolu transakcí Evropské unie (EUTL), neboť ten se považuje za nejpřesnější a nejtransparentnější zdroj údajů o emisích CO2 na úrovni zařízení. Zařízení byla rozdělena do odvětví podle klasifikace NACE-4 na základě informací, které o zařízení poskytují členské státy v rámci vnitrostátních prováděcích opatření podle rozhodnutí 2011/278/EU (6).

Pokud jde o posouzení spotřeby elektrické energie použité k výpočtu nepřímých emisí, vzhledem k tomu, že údaje na úrovni EU-28 nebyly k dispozici, byly za nejspolehlivější dostupný zdroj považovány údaje získané přímo od členských států (7). Spotřeba elektrické energie se převádí na nepřímé emise s použitím emisního faktoru elektrické energie. Výpočet je stejný jako u dvou minulých seznamů úniku uhlíku, kde průměrná celková skladba zdrojů výroby elektřiny je referenční úroveň založená na průměrné intenzitě emisí z elektřiny vyrobené z celkové skladby zdrojů energie v EU se započítáním všech zdrojů energie v Evropě vydělené odpovídajícím objemem výroby elektřiny.

Emisní faktor elektrické energie Komise aktualizovala s přihlédnutím k dekarbonizaci energetického systému a rostoucímu podílu obnovitelných zdrojů energie. Pro hodnotu použitou ve dvou předchozích seznamech úniku uhlíku se jako referenční rok použil rok 2005, zatímco nová hodnota se odkazuje na rok 2015, což je v souladu s „údaj[i] za tři poslední dostupné kalendářní roky“ (2013–2015), jak to stanoví čl. 10b odst. 5 směrnice o EU ETS. Na základě toho se aktualizovaná hodnota stanoví jako 376 gramů oxidu uhličitého na kWh.

4.2   Způsobilost k žádosti o posouzení druhého stupně

Revidovaná směrnice o EU ETS stanoví podrobná pravidla pro způsobilost specifických odvětví a pododvětví k druhému posouzení v případě, že nesplní hlavní kritérium ohledně úniku uhlíku pro zařazení na seznam úniku uhlíku.

V revidované směrnice o EU ETS se jasně uvádí, že o zařazení odvětví a pododvětví na seznam úniku uhlíku na základě posouzení druhého stupně rozhoduje Komise. Směrnice o EU ETS vskutku jasně rozlišuje mezi způsobilostí k žádosti o posouzení druhého stupně, procesem posuzování a jeho kritérii na jedné straně a zahrnutím odvětví na seznam na straně druhé. Tento předběžný seznam se týká způsobilosti k žádosti.

V případech, kdy je hodnota ukazatele úniku uhlíku v rozmezí mezi 0,15 a 0,2, je možné požádat o provedení kvalitativního posouzení podle kritérií uvedených v čl. 10b odst. 2, a to předložením důkazů o potenciálu pro snižování emisí nebo spotřeby energie, vlastnostech trhu a ziskových maržích.

Odvětví a pododvětví s intenzitou emisí (jak je použita pro výpočet ukazatele úniku uhlíku, viz oddíl 4.1) přesahující 1,5 jsou způsobilá požádat buď o kvalitativní posouzení, nebo kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni (úroveň členění PRODCOM-6 nebo 8).

Odvětví a pododvětví, pro něž se množství přidělených bezplatných povolenek vypočítává na základě referenčních úrovní rafinérií, jsou rovněž způsobilá požádat o pro oba typy posouzení.

Odvětví a pododvětví, která jsou na seznamu úniku uhlíku na období 2015–2020 (8) uvedena podle členění na úrovni PRODCOM-6 nebo 8, jsou způsobilá k podání žádostí o kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni.

Kritéria způsobilosti pro posouzení druhého stupně jsou stanovena v revidované směrnici v čl. 10b odst. 2 a 3 a shrnuta v tabulce č. 1 níže:

Tabulka 1

Přehled kritérií způsobilosti k žádosti o posouzení „druhého stupně“

Kritéria

Článek

Proces posouzení

A

Ukazatel úniku uhlíku mezi 0,15 a 0,2

čl. 10b odst. 2

Kvalitativní posouzení

B

Intenzita emisí vyšší než 1,5

čl. 10b odst. 3

Kvalitativní posouzení NEBO kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni

C

Počet přidělených bezplatných povolenek se vypočítává na základě referenční úrovně rafinérií

čl. 10b odst. 3

Kvalitativní posouzení NEBO kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni

D

Na seznamu úniku uhlíku v systému EU ETS na období 2015–2020 s udáním 6místného nebo 8místného kódu odvětví

čl. 10b odst. 3

Kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni

5.   Předběžný seznam úniku uhlíku na období 2021–2030

Výsledkem posouzení prvního stupně, které zahrnuje všechna průmyslová odvětví, je předběžný seznam úniku uhlíku. Na seznamu jsou uvedena odvětví, kterým hrozí značné riziko úniku uhlíku na období systému EU ETS v letech 2021–2030 a která jsou uvedena v tabulce č. 2 v příloze tohoto oznámení. Odvětví a pododvětví, která se považují za způsobilá k žádosti o další posouzení podle čtyř kritérií způsobilosti stanovených v revidované směrnici o EU ETS (podrobněji popsaná výše v oddíle 4.2), jsou uvedena v tabulkách č. 3, 4 a 5 v příloze tohoto oznámení.

6.   Další kroky

Odvětví a pododvětví způsobilá k žádosti o posouzení druhého stupně podle kritérií A, B či C mohou Evropské komisi předložit žádosti nejpozději tři měsíce po zveřejnění tohoto předběžného seznamu úniku uhlíku. Žádosti spolu s příslušnými důkazy se předkládají elektronicky na adresu CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Členské státy mohou navíc do 30. června 2018 na základě žádostí, které jim předložila odvětví a pododvětví způsobilá k posouzení druhého stupně podle kritéria D, požádat o zařazení dotčených odvětví a pododvětví na seznam úniku uhlíku, pokud jejich ukazatel úniku uhlíku přesahuje prahovou hodnotu 0,2. Tato odvětví a pododvětví mohou předložit členským státům žádosti, jež budou obsahovat řádné doložené, úplné, ověřené a zauditované údaje za posledních pět let, a měly by zahrnovat i jakékoli další relevantní údaje. Komise zveřejní další rámcové pokyny.

Komise na základě výsledků těchto hodnocení a přiměřeného posouzení dopadů, jež sama provede, hodlá seznam úniku uhlíku na období 2021–2030 schválit do konce roku 2018.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1524212020040&uri=CELEX%3A32018L0410

(2)  Dalšími právními akty se: revidují pravidla pro přidělování bezplatných povolenek, aktualizují referenční úrovně o pokroku v průmyslových zařízeních, zavádějí pravidla pro úpravy přídělů bezplatných povolenek v důsledku změn činnosti, určují příděly bezplatných povolenek pro každé zařízení.

(3)  Příděl bezplatných povolenek = referenční úroveň x historická úroveň činnosti x faktor ohrožení únikem uhlíku x opravné koeficienty; pro více informací viz Pokyn č. 5 – pokyny k úniku uhlíku: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/gd5_carbon_leakage_en.pdf

(4)  Eurostat, statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, NACE Revize 2.

(5)  Podrobnější úrovní se rozumí úroveň nižší než NACE-4, například PRODCOM-8.

(6)  Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 130, 17.5.2011, s. 1).

(7)  Údaje o spotřebě elektřiny na úrovni čtyřmístného číselného kódu NACE, které se použily pro výpočet nepřímých nákladů pro každé odvětví, bylo nutné shromáždit ad hoc. Údaje byly takto shromažďovány i pro předchozí seznamy úniku uhlíku v roce 2009 a 2014.

(8)  Rozhodnutí Komise 2014/746/EU.


PŘÍLOHA

Předběžný seznam odvětví, která se považují za ohrožená únikem uhlíku

Předběžný seznam odvětví a pododvětví na úrovni NACE-4, která se podle čl. 10b odst. 1 směrnice o EU ETS považují za ohrožená únikem uhlíku, obsahuje 44 odvětví.

Tabulka 2

Kvantitativní kritérium: Ukazatel úniku uhlíku je vyšší než 0,2

Kód NACE

Popis

0510

Těžba černého uhlí

0610

Těžba ropy

0710

Těžba železných rud

0729

Těžba ostatních neželezných rud

0891

Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

0899

Ostatní těžba a dobývání j. n.

1041

Výroba olejů a tuků

1062

Výroba škrobárenských výrobků

1081

Výroba cukru

1106

Výroba sladu

1310

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

1395

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

1411

Výroba kožených oděvů

1621

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

1711

Výroba buničiny

1712

Výroba papíru a lepenky

1910

Výroba koksárenských produktů

1920

Výroba rafinovaných ropných produktů

2011

Výroba technických plynů

2012

Výroba barviv a pigmentů

2013

Výroba jiných základních anorganických chemických látek

2014

Výroba jiných základních organických chemických látek

2015

Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

2016

Výroba plastů v primárních formách

2017

Výroba syntetického kaučuku v primárních formách

2060

Výroba chemických vláken

2311

Výroba plochého skla

2313

Výroba dutého skla

2314

Výroba skleněných vláken

2319

Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického

2320

Výroba žáruvzdorných výrobků

2331

Výroba keramických obkladaček a dlaždic

2351

Výroba cementu

2352

Výroba vápna a sádry

2399

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

2410

Výroba surového železa, oceli a feroslitin

2420

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

2431

Tažení tyčí za studena

2442

Výroba a hutní zpracování hliníku

2443

Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu

2444

Výroba a hutní zpracování mědi

2445

Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů

2446

Zpracování jaderného paliva

2451

Odlévání železa

Odvětví a pododvětví způsobilá pro kvalitativní posouzení (kritérium A)

Odvětví a pododvětví na úrovni NACE-4 uvedená v tabulce č. 3 jsou podle čl. 10b odst. 2 směrnice o EU ETS způsobilá požádat o kvalitativní posouzení.

Tabulka 3

Kritérium A – Ukazatel úniku uhlíku je vyšší než 0,15

Kód NACE

Popis

0893

Těžba soli

1330

Konečná úprava textilií

2110

Výroba základních farmaceutických výrobků

2341

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

2342

Výroba keramických sanitárních výrobků

2343

Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství

2344

Výroba ostatních technických keramických výrobků

2611

Výroba elektronických součástek

2720

Výroba baterií a akumulátorů

2731

Výroba kabelů z optických vláken

Odvětví a pododvětví způsobilá požádat o kvalitativní posouzení nebo kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni (kritérium B)

Odvětví a pododvětví na úrovni NACE-4 uvedená v tabulce č. 4 jsou podle čl. 10b odst. 3 prvního pododstavce směrnice o EU ETS způsobilá požádat o kvalitativní posouzení nebo kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni.

Tabulka 4

Kritérium B – Intenzita emisí je vyšší než 1,5

Kód NACE

Popis

0520

Těžba hnědého uhlí

2332

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

Odvětví a pododvětví způsobilá požádat o kvalitativní posouzení nebo kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni (kritérium C)

Podle čl. 10b odst. 3 směrnice o EU ETS jsou odvětví způsobilá požádat o kvalitativní posouzení nebo kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni, pokud se množství přidělených bezplatných povolenek vypočítává na základě referenční úrovní rafinérií. Odvětví, jež by mohla být způsobilá k žádosti, se považují za ohrožená únikem uhlíku na základě kvantitativního kritéria a jsou již uvedena v tabulce č. 2. Není proto zapotřebí provádět žádné další posouzení.

Odvětví a pododvětví způsobilá požádat o kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni (kritérium D)

Odvětví a pododvětví na úrovni šestimístného či osmimístného kódu (PRODCOM-6 nebo 8) uvedená v tabulce č. 5 jsou podle čl. 10b odst. 3 pátého pododstavce směrnice o EU ETS způsobilá požádat o kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni prostřednictvím členských států.

Seznam obsahuje 16 odvětví nebo pododvětví. Pro dalších šest pododvětví je odpovídající čtyřmístný kód odvětví (NACE-4) již uveden v tabulce č. 2, a proto u nich není zapotřebí žádné další posouzení.

Tabulka 5

Kritérium D – Odvětví uvedena na seznamu úniku uhlíku pro období 2015–2020 podle podrobnější úrovně členění (PRODCOM-6 nebo 8)

Kód NACE

Popis

081221

Kaolin a jiné kaolinitické jíly

08122250

Hrubé kaolinické jíly a břidlice pro stavební účely (kromě bentonitu, žáruvzdorného jílu, expandovaných jílů, kaolinu a kaolinitických jílů); andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy

10311130

Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené (včetně brambor vařených nebo částečně vařených v oleji a zmrazených)

10311300

Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet

10391725

Rajčatový protlak koncentrovaný

105121

Sušené odstředěné mléko

105122

Sušené plnotučné mléko

105153

Kasein

105154

Laktóza a laktózový sirup

10515530

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, sušená, v granulích nebo v jiné pevné formě, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

108211

Kakaová hmota, též odtučněná

108212

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

108213

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

10891334

Pekařské droždí

203021

Připravené pigmenty, připravená kalidla a barvy, sklotvorné smalty a glazury, engoby, tekuté listry a podobné výrobky; skleněné frity

25501134

Volně kované výkovky dílů převodových a klikových hřídelí a klik, z oceli apod.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

8.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/10


Směnné kurzy vůči euru (1)

7. května 2018

(2018/C 162/02)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1902

JPY

japonský jen

130,15

DKK

dánská koruna

7,4486

GBP

britská libra

0,88010

SEK

švédská koruna

10,5383

CHF

švýcarský frank

1,1964

ISK

islandská koruna

121,80

NOK

norská koruna

9,6190

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,518

HUF

maďarský forint

314,34

PLN

polský zlotý

4,2537

RON

rumunský lei

4,6563

TRY

turecká lira

5,0827

AUD

australský dolar

1,5882

CAD

kanadský dolar

1,5338

HKD

hongkongský dolar

9,3428

NZD

novozélandský dolar

1,7013

SGD

singapurský dolar

1,5917

KRW

jihokorejský won

1 288,09

ZAR

jihoafrický rand

14,9730

CNY

čínský juan

7,5778

HRK

chorvatská kuna

7,3985

IDR

indonéská rupie

16 735,40

MYR

malajsijský ringgit

4,6947

PHP

filipínské peso

61,763

RUB

ruský rubl

74,8299

THB

thajský baht

37,944

BRL

brazilský real

4,2162

MXN

mexické peso

23,0215

INR

indická rupie

79,9040


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

8.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/11


Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska

(2018/C 162/03)

Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (1) antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska (dále jen „dotčené země“) obdržela Evropská komise (dále jen „Komise“) žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní nařízení“).

1.   Žádost o přezkum

Žádost podali dne 13. února 2018 čtyři výrobci z EU (ATUSA – Berg Montana Fittings A.D, Georg Fischer Fittings GmbH, Odlewnia Zéliwa S.A. a Livarna Titan d.o.o.) (společně dále jen „žadatelé“), kteří představují více než 95 % celkové výroby příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem v Unii.

2.   Výrobek, který je předmětem přezkumu

Výrobek, který je předmětem tohoto přezkumu, je příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem, s vynětím částí kompresních fitinek používajících metrický závit podle normy ISO DIN 13 a kruhových rozvodných skříní z kujné (tvárné) litiny se závitem bez víka (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“), v současnosti kódu KN ex 7307 19 10 (kód TARIC 7307191010).

3.   Stávající opatření

V současné době je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 430/2013 (3).

4.   Odůvodnění přezkumu

Žádost je odůvodněna tím, že pokud by opatření pozbyla platnosti, vedlo by to pravděpodobně k přetrvání nebo obnovení dumpingu a obnovení újmy působené výrobnímu odvětví Unie.

4.1    Tvrzení o pravděpodobnosti přetrvání nebo obnovení dumpingu

4.1.1   Čínská lidová republika

Žadatelé tvrdili, že domácí ceny a náklady v Čínské lidové republice (dále jen „ČLR“) není vhodné použít kvůli existenci podstatných zkreslení ve smyslu čl. 2 odst. 6a písm. b) základního nařízení.

Na podporu tvrzení o podstatných zkresleních odkazují žadatelé na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 20. prosince 2017 nazvaný „Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations“ (zpráva o podstatných zkresleních v ekonomice ČLR pro účely šetření na ochranu obchodu) (4), který popisuje konkrétní podmínky v dotčených zemích a zejména narušení trhu v odvětví železných a neželezných kovů, plynu a elektřiny.

Podle čl. 2 odst. 6a základního nařízení proto tvrzení o přetrvání nebo obnovení dumpingu vychází ze srovnání početně zjištěné běžné hodnoty na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo referenční hodnoty ve vhodné reprezentativní zemi s vývozní cenou (na úrovni cen ze závodu) výrobku, který je předmětem přezkumu, z Čínské lidové republiky při jeho prodeji na vývoz do Unie. Na základě toho jsou vypočítaná dumpingová rozpětí pro dotčené země značná.

Vzhledem k dostupným informacím se Komise domnívá, že existují dostatečné důkazy podle čl. 5 odst. 9 základního zařízení nasvědčující tomu, že v důsledku podstatných zkreslení, která ovlivňují ceny a náklady, je použití domácích cen a nákladů v dotčené zemi nevhodné, což odůvodňuje zahájení šetření na základě čl. 2 odst. 6a základního nařízení.

4.1.2   Thajsko

Pokud jde o Thajsko, tvrzení o pravděpodobnosti přetrvání dumpingu vychází ze srovnání cen na domácím trhu s vývozními cenami (na úrovni ceny ze závodu) výrobku, který je předmětem přezkumu, při jeho prodeji na vývoz do Unie.

4.2    Tvrzení o pravděpodobnosti přetrvání nebo obnovení újmy

Žadatelé tvrdí, že kromě jiných dopadů mají ceny výrobku, který je předmětem přezkumu, dováženého z dotčených zemí nepříznivý vliv na ceny stanovené výrobním odvětvím Unie, což vede k závažným nepříznivým důsledkům pro finanční situaci výrobního odvětví Unie a jeho celkový výkon.

Žadatelé tvrdí, že obnovení újmy je pravděpodobné. V tomto ohledu žadatelé poskytli důkazy o tom, že pokud by opatření přestala platit, současná úroveň dovozu výrobku, který je předmětem přezkumu, z dotčených zemí do Unie by se pravděpodobně zvýšila vzhledem k existenci nevyužité kapacity výrobních zařízení výrobců v dotčených zemích, atraktivitě trhu Unie z hlediska objemu a cen a existenci opatření na ochranu obchodu v jiných třetích zemích.

Žadatelé dále tvrdí, že k odstranění újmy došlo hlavně díky opatřením, přestože dovoz je i nadále značný, a to jak v absolutních hodnotách, tak i co se týče podílu na trhu, a že jakýkoliv opakovaný výskyt značného objemu dovozu za dumpingové ceny z dotčených zemí by pravděpodobně vedl k obnovení újmy působené výrobnímu odvětví Unie, pokud by platnost těchto opatření zanikla.

5.   Postup

Poněvadž Komise po konzultaci s výborem zřízeným podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení zjistila, že existuje dostatek důkazů pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti, zahajuje přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

Tímto přezkumem před pozbytím platnosti se zjistí, zda je, či není pravděpodobné, že pozbytí platnosti opatření povede k přetrvání nebo obnovení dumpingu výrobku, který je předmětem přezkumu, pocházejícího z dotčených zemí a přetrvání nebo obnovení újmy působené výrobnímu odvětví Unie.

5.1    Období přezkumného šetření a posuzované období

Šetření týkající se přetrvání nebo obnovení dumpingu se bude týkat období od 1. dubna 2017 do 31. března 2018 (dále jen „období přezkumného šetření“). Zkoumání trendů, které mají význam pro posouzení pravděpodobnosti přetrvání nebo obnovení újmy, se bude týkat období od 1. ledna 2014 do konce období přezkumného šetření (dále jen „posuzované období“).

5.2    Postup pro stanovení pravděpodobnosti přetrvání nebo obnovení dumpingu

V rámci přezkumu před pozbytím platnosti Komise zkoumá objem vývozu do Unie během období přezkumného šetření a nezávisle na vývozu do Unie posuzuje, zda situace společností vyrábějících a prodávajících výrobek, který je předmětem přezkumu, v dotčené zemi je taková, že by pravděpodobně došlo k přetrvání nebo obnovení vývozu do Unie za dumpingové ceny, pokud by opatření pozbyla platnost.

Všichni výrobci výrobku, který je předmětem přezkumu, v dotčené zemi, bez ohledu na to, zda výrobek, který je předmětem přezkumu, v období přezkumného šetření vyváželi (5) do Unie či nikoli, se proto vyzývají, aby se zúčastnili šetření Komise.

5.2.1   Šetření výrobců v dotčených zemích

S ohledem na potenciálně velký počet výrobců v dotčených zemích, jichž se tento přezkum před pozbytím platnosti týká, a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh výrobců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, a to včetně těch, kteří nespolupracovali při šetření vedoucím k opatřením, jež jsou předmětem tohoto přezkumu, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o svých společnostech údaje požadované v příloze I tohoto oznámení.

Aby Komise získala informace, které považuje pro výběr vzorku výrobců za nezbytné, obrátí se také na orgány dotčených zemí a může se též obrátit na jakákoli známá sdružení výrobců.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Bude-li nutné provést výběr vzorku, budou výrobci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu výroby, prodeje nebo vývozu, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým výrobcům, orgánům dotčených zemí a sdružením výrobců oznámí, případně prostřednictvím orgánů dotčených zemí, které společnosti byly do vzorku vybrány.

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, pokud jde o výrobce, zašle dotazníky výrobcům vybraným do vzorku, jakémukoli známému sdružení výrobců a orgánům dotčených zemí.

Všichni výrobci vybraní do vzorku musí předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

Aniž je dotčeno případné použití článku 18 základního nařízení, společnosti, které souhlasily se svým případným zařazením do vzorku, ale nebyly do vzorku vybrány, se považují za spolupracující (dále jen „spolupracující výrobci nezařazení do vzorku“).

5.2.2   Doplňkový postup týkající se ČLR, kde dochází k podstatným zkreslením

V souladu s čl. 2 odst. 6a písm. e) základního nařízení Komise ihned po zahájení řízení prostřednictvím záznamu do dokumentace určené zúčastněným stranám k nahlédnutí informuje zúčastněné strany o relevantních zdrojích, jež hodlá použít pro účely stanovení běžné hodnoty v ČLR podle čl. 2 odst. 6a základního nařízení. To se bude týkat všech zdrojů, včetně případného výběru vhodné reprezentativní třetí země. Stranám šetření je poskytnuta lhůta k vyjádření, jež činí 10 dnů ode dne uvedeného záznamu do dokumentace. Podle informací, které má Komise k dispozici, je možnou reprezentativní třetí zemí pro ČLR v daném případě Thajsko. V zájmu konečného výběru vhodné reprezentativní třetí země Komise prozkoumá, zda je její úroveň hospodářského rozvoje podobná jako v zemi vývozu, zda skutečně dochází k výrobě a prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu, a zda jsou relevantní údaje snadno dostupné. Je-li takových zemí více, dostanou případně přednost země s náležitou úrovní sociální a environmentální ochrany.

Pokud jde o relevantní zdroje, žádá Komise všechny výrobce v ČLR, aby informace požadované v příloze III tohoto oznámení poskytli do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, pokud jde o údajná podstatná zkreslení ve smyslu čl. 2 odst. 6a písm. b) základního nařízení, zašle dotazník také vládě dotčené země.

S výhradou ustanovení tohoto oznámení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy v souvislosti s použitím čl. 2 odst. 6a základního nařízení.

Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.2.3   Šetření dovozců, kteří nejsou ve spojení  (6)  (7)

Dovozci, kteří nejsou ve spojení a dováží výrobek, který je předmětem přezkumu, z dotčených zemí do Unie, včetně těch, kteří nespolupracovali při šetření vedoucím k platným opatřením, se vyzývají k účasti na tomto šetření.

S ohledem na potenciálně velký počet dovozců, kteří nejsou ve spojení, jichž se tento přezkum před pozbytím platnosti týká, a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh těchto dovozců, kteří nejsou ve spojení a budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni dovozci, kteří nejsou ve spojení, nebo zástupci jednající jejich jménem, a to včetně těch, kteří nespolupracovali při šetření vedoucím k opatřením, jež jsou předmětem tohoto přezkumu, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o svých společnostech údaje požadované v příloze II tohoto oznámení.

Aby Komise získala informace, které považuje pro výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení, za nezbytné, může se také obrátit na jakákoli známá sdružení dovozců.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Bude-li nutné provést výběr vzorku, mohou být dovozci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu prodeje výrobku, který je předmětem přezkumu a který pochází z dotčené země, v Unii, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým dovozcům, kteří nejsou ve spojení, a sdružením dovozců oznámí, které společnosti byly do vzorku vybrány.

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle dotazníky dovozcům, kteří nejsou ve spojení, zařazeným do vzorku. Není-li stanoveno jinak, musí tyto strany předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku.

5.3    Postup pro stanovení pravděpodobnosti přetrvání nebo obnovení újmy

Výrobci výrobku, který je předmětem přezkumu, v Unii se vyzývají k účasti na šetření Komise, aby bylo možno zjistit, zda existuje pravděpodobnost přetrvání nebo obnovení újmy pro výrobní odvětví Unie.

5.3.1   Šetření výrobců v Unii

S ohledem na velký počet výrobců v Unii, jichž se tento přezkum před pozbytím platnosti týká, a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách rozhodla Komise omezit okruh výrobců v Unii, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku se provádí v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Komise předběžně vybrala vzorek výrobců v Unii. Více informací lze nalézt v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí označené jako „For inspection by interested parties“. Zúčastněné strany se vyzývají, aby se s uvedenou dokumentací seznámily (za tímto účelem by se měly obrátit na Komisi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 5.7 níže). Ostatní výrobci v Unii nebo zástupci jednající jejich jménem, včetně výrobců v Unii, kteří nespolupracovali při šetření vedoucím k uložení platných opatření, kteří se domnívají, že existují důvody, proč by měli být zařazeni do vzorku, se musí obrátit na Komisi do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Komise všem známým výrobcům v Unii a/nebo sdružením výrobců v Unii oznámí, které společnosti byly nakonec do vzorku vybrány.

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle dotazníky výrobcům v Unii zařazeným do vzorku a evropským sdružením výrobců. Není-li stanoveno jinak, musí tyto strany předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku.

5.4    Postup pro posouzení zájmu Unie

Pokud bude potvrzena pravděpodobnost přetrvání nebo obnovení dumpingu a újmy, bude v souladu s článkem 21 základního nařízení rozhodnuto, zda by zachování antidumpingových opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie. Výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení a reprezentativní organizace spotřebitelů se vyzývají, aby se přihlásili do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Aby se mohly zúčastnit šetření, musí reprezentativní organizace spotřebitelů v téže lhůtě prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem přezkumu.

Strany, které se přihlásí v uvedené 15denní lhůtě, mohou sdělit Komisi informace týkající se zájmu Unie do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Tyto informace mohou být poskytnuty buď ve volném formátu, nebo vyplněním dotazníku vypracovaného Komisí. V každém případě budou informace předložené podle článku 21 zohledněny pouze tehdy, budou-li v době předložení doloženy věcnými důkazy.

5.5    Jiná písemná podání

S výhradou ustanovení tohoto oznámení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy.

Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.6    Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení musí být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

5.7    Pokyny pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit svá práva na obhajobu.

Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“. Strany, jež předkládají informace v průběhu tohoto šetření, se vyzývají, aby žádost o důvěrné zacházení odůvodnily.

Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označené poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí musí být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, neodůvodní žádost o důvěrné zacházení oprávněnými důvody, nebo nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí Komise k takovým informacím přihlédnout, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že jsou správné.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly elektronickou poštou, včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které se předkládají na nosičích CD-ROM nebo DVD přímým předáním nebo doporučeným dopisem. Použitím e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mailové adresy:

pro záležitosti týkající se dumpingu:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

pro záležitosti týkající se újmy:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odepře přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušných lhůtách nebo pokud závažným způsobem brání šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odepření spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou dodatečnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by se měla okamžitě obrátit na Komisi.

7.   Úředník pro slyšení

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 11 odst. 5 základního nařízení bude šetření ukončeno do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

9.   Možnost požádat o přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení

Vzhledem k tomu, že tento přezkum před pozbytím platnosti je zahájen v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 2 základního nařízení, nepovedou příslušná zjištění ke změně stávajících opatření, ale povedou ke zrušení, či zachování platnosti těchto opatření v souladu s čl. 11 odst. 6 základního nařízení.

Pokud se některá ze zúčastněných stran domnívá, že je namístě přezkum opatření, aby bylo možné opatření změnit, může tato strana požádat o přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

Strany, které chtějí požádat o takový přezkum, jenž by byl proveden nezávisle na přezkumu před pozbytím platnosti, který je předmětem tohoto oznámení, se mohou obrátit na Komisi na výše uvedenou adresu.

10.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (8).


(1)  Úř. věst. C 268, 12.8.2017, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 430/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu a o ukončení řízení s ohledem na Indonésii (Úř. věst. L 129, 14.5.2013, s. 1).

(4)  SWD (2017)483 final/2 k dispozici na adrese: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  Výrobce je jakákoliv společnost z dotčené země, která vyrábí výrobek, který je předmětem přezkumu, včetně jakékoliv z jejích společností ve spojení, jež se podílejí na výrobě, prodeji na domácím trhu nebo vývozu výrobku, který je předmětem přezkumu.

(6)  Do vzorku mohou být zařazeni pouze dovozci, kteří nejsou ve spojení s výrobci v dotčených zemích. Dovozci, kteří jsou ve spojení s výrobci v dotčených zemích, musí pro tyto výrobce v dotčených zemích vyplnit přílohu I dotazníku. V souladu s článkem 127 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se za osoby ve spojení považují dvě osoby, které splňují jednu z těchto podmínek: a) jsou členy vedení nebo správní rady podniku druhé osoby; b) jsou právně uznanými obchodními společníky; c) jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) třetí strana přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) jedna z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; nebo h) jsou členy jedné rodiny (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové. V souladu s čl. 5 bodem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se „osobou“ rozumí fyzická osoba, právnická osoba a jakékoli sdružení osob, které není právnickou osobou, ale je podle právních předpisů Unie nebo podle vnitrostátních právních předpisů způsobilé k právním úkonům (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(7)  Údaje poskytnuté dovozci, kteří nejsou ve spojení, lze použít také v souvislosti s jinými aspekty tohoto šetření, než je zjištění dumpingu.

(8)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA I

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA II

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA III

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

8.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/25


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8865 – AIG/Validus)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 162/04)

1.

Komise dne 30. dubna 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

American International Group („AIG“) (Spojené státy),

Validus Holdings Limited („Validus“) (Bermudy).

Podnik AIG získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Validus.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku AIG: celosvětově působící pojišťovna poskytující širokou škálu pojišťovacích a jiných finančních služeb obchodním zákazníkům i zákazníkům z řad soukromých fyzických osob,

—   podniku Validus: působí celosvětově v oblastech pojištění, zajištění, speciálních pojištění a investičního poradenství.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8865 – AIG/Validus

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


8.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/26


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8913 – HPS/MDP/Capita)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 162/05)

1.

Komise dne 30. dubna 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

HPS Investment Partners, LLC (Spojené státy) („HPS“),

Madison Dearborn Partners, LLC (Spojené státy) („MDP“),

Capita Specialist Insurance Solutions Limited (Spojené království) („CSIS“)

Podniky HPS a MDP získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování společnou kontrolu nad celým podnikem CSIS.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   HPS: podnik HPS je mezinárodní investiční společnost se sídlem v USA, která se zaměřuje na akvizice a strategické financování či rekapitalizaci společností, jež potřebují finanční pomoc.

—   MDP: MDP je investiční společnost soukromého kapitálu se sídlem v USA.

—   CSIS: CSIS je malá společnost poskytující služby zprostředkovatelů pojištění se sídlem ve Spojeném království.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8913 – HPS/MDP/Capita

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


8.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/27


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 162/06)

1.

Komise dne 2. května 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

T-Mobile Netherlands Holding B.V. („TMNL“, Nizozemsko) kontrolovaného podnikem Deutsche Telekom AG (Německo) a

Tele2 Netherlands Holding N.V. („Tele2 NL“, Nizozemsko).

Podnik TMNL získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Tele2 NL.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku TMNL: TMNL poskytuje prostřednictvím svých dceřiných společností ve výlučném vlastnictví T-Mobile Netherlands B.V. a T-Mobile Thuis B.V. (TMT) telekomunikační služby soukromým zákazníkům a podnikům v Nizozemsku. TMNL vlastní mobilní síť s celostátním pokrytím, jejímž prostřednictvím poskytuje mobilní komunikační služby 2G, 3G, 4G a NB-IoT. TMT poskytuje maloobchodní pevné služby, včetně širokopásmového internetu, televize a služeb pevné telefonní sítě na základě služeb velkoobchodního přístupu. Další dceřiná společnost TMNL nabízí soukromým zákazníkům úvěry na telefony;

—   podniku Tele2 NL: Tele 2 NL je telekomunikační operátor, který působí v Nizozemsku jako operátor výhradně 4G mobilní sítě, poskytuje hlasové a datové služby, služby zasílání zpráv a pevné širokopásmové služby. Tele2 NL poskytuje služby podnikům a domácnostem a v omezeném rozsahu i dalším poskytovatelům telekomunikačních služeb. Dceřiné společnosti podniku Tele2 NL provozují v Nizozemsku také síť maloobchodních prodejen a nabízejí soukromým zákazníkům úvěry na telefony.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


JINÉ AKTY

Evropská komise

8.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/28


Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(2018/C 162/07)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1).

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„SCRUMBIE DE DUNĂRE AFUMATĂ“

EU č.: PGI-RO-02234 – 26. října 2016

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Název (názvy)

„Scrumbie de Dunăre afumată“ (RO)

2.   Členský stát nebo třetí země

Rumunsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1   Druh produktu

Třída 1.7 Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

„Scrumbie de Dunăre afumată“ je uzená placka bezeskvrnná z delty Dunaje. Tato ryba patří do čeledi Clupeidae, druhu Alosa pontica (Eichwald), poddruhu Alosa pontica var. Danubii. Ryba o minimální hmotnosti 250 gramů a maximální hmotnosti 400 g a délce mezi 25 a 30 cm se zpracovává celá solením a uzením za studena za použití prastaré metody specifické pro vymezenou zeměpisnou oblast. Uzená ryba má díky procesu uzení po celém povrchu kůže kovově zlatou barvu a lehce slanou šťavnatou uzenou chuť.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Celkový obsah tuku: minimálně 11 %.

Organoleptické vlastnosti:

Vzhled

:

vnější vzhled uzené ryby, celé, bez šupin, vykuchané a s čistou a suchou kůží, beze stop soli; ryba je hladká, bez prasklin v kůži.

Vnější barva

:

zlatá s jednolitým kovovým leskem.

Barva řezu

:

bíložlutá s růžovým nádechem.

Chuť a vůně

:

souvislá, lehce slaná chuť uzené ryby. V důsledku metody zpracování je ryba nejprve sladké chuti, po níž následují náznaky soli a lehké kyselosti.

Konzistentnost

:

hutná, pružná, krémovitá.

Textura

:

šťavnatá.

3.3   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Suroviny

Placka bezeskvrnná je volně žijící ryba, která žije v Černém moři a migruje za třením do Dunaje. Během celé cesty tam i zpět zůstává bez potravy. Tento druh nelze chovat v zařízeních akvakultury a ryby se loví pouze během jejich migrace do Dunaje. Když placka bezeskvrnná ve věku dvou až tří let dosáhne dospělosti a délky těla 25 až 30 cm, je možné ji konzumovat. Produkt „Scrumbie de Dunăre afumată“ se vyrábí výhradně z placky bezeskvrnné (Alosa pontica var. Danubii).

Placka bezeskvrnná používaná jako surovina pro výrobu „Scrumbie de Dunăre afumată“ se loví tradičním způsobem pouze v Dunaji, a to v oblasti od jeho ústí (izobáta 20 m) až po záhyb zvaný Cotul Pisicii (námořní míle 75-75). U placek bezeskvrnných ulovených mimo tuto oblast byl zjištěn nejen nižší obsah tuku, který má nepříznivý vliv na chuť, ale také silný parazitismus ryb. Ihned po vylovení se placka bezeskvrnná umístí do nádrží chlazených vločkovým ledem.

3.4   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Všechny kroky výrobního procesu produktu „Scrumbie de Dunăre afumată“ probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti. Výrobní proces „Scrumbie de Dunăre afumată“ sestává z těchto konkrétních kroků: lov, příjem surovin, přísad a pomocných látek; mražení a skladování (prvotní zpracování), tání, zbavení šupin, kuchání, vykrvení, solení, odsolování, odkapávání, uzení (sušení, uzení, chlazení a zrání).

3.5   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

3.6   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Zeměpisná oblast je tvořena dvěma správními oblastmi:

První správní oblastí je biosférická rezervace delty Dunaje, která probíhá od záhybu Cotul Pisicii (v Grindu, okres Tulcea) k izobátě 20 m ústí Dunaje pouze podél tří ramen Dunaje a uvedeného úseku pravého Dunaje.

Druhou oblastí je obec Frecăței (ves Cataloi), která navazuje na první správní oblast.

Obě správní oblasti tvoří v okresu Tulcea souvislý celek.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Vlastnosti produktu „Scrumbie de Dunăre afumată“ souvisejí se zeměpisnou oblastí produkce jak díky specifické metodě používané v této oblasti, tak díky pověsti produktu.

Delta Dunaje se z hlediska podnebí liší od zbytku Rumunska. Její zeměpisná poloha (45° s. š.), nízká nadmořská výška (0–12 m. n. m.), existence rozsáhlých vodních ploch, mokřadní vegetace, přírodních hrází a výsep, jakož i široké rozevření k povodí Černého moře jsou podmínky, které vytvářejí její mírné kontinentální suché klima ovlivňované Středozemním a Černým mořem.

Placka bezeskvrnná z delty Dunaje obývá západní část Černého moře. Jedná se spíše o rybu pobřežních oblastí. Aby si zvykly na sladkou vodu, zdržují se ryby v dosahu ústí Dunaje a čekají, než voda v řece dosáhne správné teploty. Do Dunaje začínají připlouvat přibližně začátkem března, ale jestliže chladné počasí trvá déle, odplavou zpět do moře, jelikož jsou citlivé na chlad.

Poté, co se v ústí Dunaje nakrmí, jejich zabarvení obvykle ztmavne a zvětší se jejich hřbetní ploutve. Ryby se živí organickým materiálem v řece, díky němuž ztuční a vytvoří si velké zásoby tuku (placka bezeskvrnná je nejtučnější ryba své velikosti na světě), které dávají konečnému produktu jeho jedinečnou chuť.

Dospělé placky bezeskvrnné se zhruba ze tří čtvrtin (70–75 %) živí rybami z Černého moře (čeledi Engraulis, Clupeonella, Sprattus) a ústí Dunaje (Cyprinidae), dále pak korýši (Crangon, Upogebia, Idotheia), a dalšími organismy, jsou-li dostatečně hojné a dostupné.

Jak v roce 1916 poznamenal Grigore Antipa, lze metody solení a uzení za studena používané v oblasti delty Dunaje ke konzervování ryb aplikovat díky skutečnosti, že si místní obyvatelé předávají dovednosti a zkušenosti z generace na generaci.

V pokynech k uzení za studena, které v roce 1942 vypracoval rumunský výzkumný ústav pro rybolov, byla placka bezeskvrnná lovená v Dunaji vyzdvižena jako zvláště vhodný a ilustrativní příklad.

Solení se provádí ručně, přičemž se ryby posypou kamennou solí, aby se jí část vstřebala. Solení probíhá po dobu nejvýše pěti dnů v prostorách o teplotě přibližně +40 °C.

Produkt „Scrumbie de Dunăre“ se solí v nádobách v množstvích, jež se liší v závislosti na denním výlovu, a různé skupiny ryb se nesměšují. Dno nádrže se posype tenkou vrstvou soli, na niž se ryby skládají vedle sebe hřbetní ploutví dolů a hlavami stejným směrem. Poté se dosype sůl, která vyplní mezery mezi rybami a vytvoří novou tenkou vrstvu. Vrstvy ryb a soli se pak střídavě skládají na sebe, dokud není nádrž plná, a nakonec se přidá silná vrstva soli. Následující den se nálev, který se v nádrži vytvořil, dolije nálevem čerstvým a na vrstvy soli a ryb se umístí zatěžovací mříž, díky níž zůstanou ryby v nálevu plně ponořené.

Po solení se ryby z nádrže vyjmou a nechají se odkapat.

Ryby jsou podrobeny organoleptickému testu, a pokud mají lehce znatelnou slanou chuť, jsou připraveny k fázi uzení.

Je-li třeba, jsou přesolené „Scrumbie de Dunăre“ po dobu tří až šestnácti hodin odsolovány v nádobách obsahujících velké množství ledové vody. Během této doby se voda v závislosti na organoleptickém testování vyměňuje.

Solení a odsolování mohou provádět pouze místní obyvatelé, kteří jsou obeznámeni s těmito tradičními postupy, jež se předávají z generace na generaci. Odsolování se provádí pouze v případě potřeby.

Po odkapání se ryby napíchnou za oko na bodce a poté se pověsí na tyče. Mezi rybami se ponechává mezera o velikosti 15 cm, aby kouř mohl volně cirkulovat. První a následující řady se prokládají, aby mezi rybami vždy zůstalo místo.

Ačkoli uzení je běžným postupem, používá se k výrobě „Scrumbie de Dunăre afumată“ tradičně uzení za studena. Tento postup je specifický pro danou zeměpisnou oblast, neboť placka bezeskvrnná je velmi tučná ryba a uzení za studena uchovává v rybě velkou část tuku. Uzení trvá nejméně devět hodin při maximální teplotě 35 stupňů Celsia, aby nedošlo ke ztrátě tuku a aby bylo možné zachovat výživové a senzorické vlastnosti ryb.

Uzení za studena sestává ze čtyř kroků: sušení, uzení, chlazení a zrání.

Sušení probíhá v otevřené hale nebo sušárně s cirkulujícím vzduchem (v noci, neboť je chladněji) po dobu šesti až deseti hodin, dokud kůže neuschne a nezíská lesk.

Ryby se zkontrolují, aby se zjistilo, zda jsou dostatečně usušené (pevná konzistence, při stisku nevytéká tekutina, což znamená, že ryby pozbyly dostatečného množství vody, ocasy by měly být pevné). Jsou-li tato kritéria splněna, jsou ryby předány k uzení. Není-li tomu tak, proces sušení pokračuje.

K uzení se používají sušené piliny z tvrdého dřeva.

Ryby zavěšené na tyčích se umístí do udírny. Kouř se vytváří doutnáním pilin z tvrdého dřeva. Teplota se kontroluje teploměrem, a pokud přesáhne 35 °C, sníží se. Délka uzení závisí na teplotě a vlhkosti prostředí a uzení může trvat od dvou do 48 hodin. Uzení je považováno za dokončené, když kůže ryb získá zlatou barvu a když bylo dosaženo požadovaných organoleptických vlastností.

Po dokončení uzení se tyče s uzenými rybami vyjmou z udírny a umístí na vozíky, kde se nechají vychladnout.

Ryby zrají při chladném skladování a cirkulaci vzduchu, dokud není dosaženo určité „elasticity“ ryb.

Úspěšné dokončení těchto kroků závisí na znalostech organoleptických vlastností „Scrumbie de Dunăre“ po každé fázi produkce. Tyto vlastnosti se nezjišťují v laboratoři (např. proces uzení se ukončí, když ryby získají zlatou barvu), ale dociluje se jich díky know-how předávanému z generace na generaci.

Vymezená zeměpisná oblast má prospěch ze skutečnosti, že v ní lze získávat ryby vhodné k uzení. Aby bylo uzení úspěšné, musí být zohledněna řada faktorů týkajících se fyzických a chemických vlastností ryb, doby výlovu, metody lovu a rybářského náčiní.

Uzenáři ryb ve vymezené zeměpisné oblasti mohou čerpat z generací odborných znalostí, které jim umožňují dosáhnout stejně vysoké jakosti produktu pouze s využitím hmatu a zraku.

Placku bezeskvrnnou lovenou v Dunaji mimo vymezenou zeměpisnou oblast nelze k produkci „Scrumbie de Dunăre afumată“ použít, neboť obsah tuku se kvůli úsilí, jež ryby vynaloží k plavání proti proudu, snižuje a většina dospělých ryb po reprodukci umírá vyčerpáním. Jedinci, kteří přežijí, mají mnohem horší organoleptické vlastnosti než ryby ulovené ve vymezené oblasti.

Rybolov je hlavním a nejstarším zaměstnáním místních obyvatel regionu delty Dunaje. Ryby jsou důležitým zdrojem výživy a jejich zpracování přináší obyvatelům dodatečný příjem, který jim pomáhá vydělávat si na živobytí.

Tato činnost má proto v kultuře dunajské delty hluboké kořeny, a jelikož je charakteristickým prvkem regionu, zanechává v paměti mnoha turistů z celého světa trvalou vzpomínku.

Pověst produktu „Scrumbie de Dunăre afumată“ a vývoj jeho produkce lze připsat skutečnosti, že se jedná o starý regionální produkt uznávaný v celém Rumunsku. Recept tohoto produktu vychází z místního know-how, které se předává z jedné generace na druhou a je úzce spjat s vymezenou zeměpisnou oblastí.

Zmíněné jakostní znaky spolu s dlouhodobou pověstí produktu „Scrumbie de Dunăre afumată“ v kuchyni vymezené zeměpisné oblasti vytvářejí spotřebiteli oceňovanou specialitu, jejíž pověst je úzce spojena s regionem. K pověsti produktu přispěla i skutečnost, že je v zeměpisné oblasti produkován a uváděn na trh již více než 100 let.

Pověst produktu „Scrumbie de Dunăre afumată“ produkovaného v dané zeměpisné oblasti byla popsána vědcem Grigorem Antipou, který ve svém díle z roku 1916 nazvaném „Rybolovné oblasti a rybolov v Rumunsku“ (Rumunská akademie, „Publicațiunile Fondului Vasile Adamachi“, svazek XIII, č. XLVI) napsal: „[…] Rozvoj odvětví konzervování ryb v Rumunsku v poslední době zaznamenává stabilní růst. Kromě rybářů zabývajících se produkcí solených ryb (nejjednodušší a nejběžnější způsob konzervace ryb v Rumunsku) ve velkém měřítku a nabízejících sudy plné placek, tresek a jeseterů, uzených parmic apod. lze v regionu již nějakou dobu pozorovat narůstající počet továren a provozoven na konzervování ryb, které se nacházejí v blízkosti tržnic. Na jedné straně jsou to udírny produkující uzenou tresku, ‚Scrumbie de Dunăre‘ a různé druhy uzených mořských ryb…“

Dopisy z roku 1919 z okresu Tulcea v téže zeměpisné oblasti týkající se výměny ryb za obilí zmiňují prodej produktu „Scrumbie de Dunăre afumată“ a „tabulku maximálních cen za čerstvé, solené a uzené ryby“ v ministerském rozhodnutí č. 740 ze dne 20. května 1919.

V pokynech k uzení za studena, které v roce 1942 vypracoval rumunský výzkumný ústav pro rybolov, byla placka bezeskvrnná lovená v Dunaji vyzdvižena jako zvláště vhodný a ilustrativní příklad.

Produkt „Scrumbie de Dunăre afumată“ se v dané zeměpisné oblasti produkoval a prodával v letech sociálně-ekonomického rozvoje Rumunska a byl zmiňován ve výrobní dokumentaci. Podle souhrnné tabulky rozvojových plánů vydaných podnikem IIDP Tulcea (industrializace a rozvoj rybolovu) se produkt „Scrumbie de Dunăre afumată“ v roce 1958 prodával v celém Rumunsku. V roce 1965 produkce pokračovala a byla zmíněna ve výrobním plánu podniku IIDP uvedeném na seznamu č. 69 národního archivu okresu Tulcea. Členové sdružení RO-Pescador jako jediní producenti v dané zeměpisné oblasti od roku 2011 pokračují v tradiční výrobě produktu „Scrumbie de Dunăre afumată“ v dané zeměpisné oblasti.

O produktu „Scrumbie de Dunăre afumată“ byla napsána řada článků, např. článek od Angeliky Sontheimerové nazvaný „Regionale Produkte auch in Rumänien zunehmend beliebt — Geräucherter Hering aus dem Donaudelta“ (Regionální produkty jsou i v Rumunsku stále oblíbenější – uzené slanečky z delty Dunaje), publikováno v německém časopise o venkovských a městských oblastech podél Rýna „LZ Rheinland“ (Landwirtschaftliche Zeitschrift Rheinland) č. 34/2017 (link: https://www.lz-rheinland.de/), článek nazvaný „Geräucherter Hering aus dem Donaudelta“ (Uzené slanečky z delty Dunaje), zveřejněno v online publikaci „BWagrar“ (Baden-Württemberg Agrar) č. 43/2017 vydávané federálním sdružením zemědělců Bádenska-Württemberska (link: https://www.bwagrar.de/), a zpráva nazvaná „Pe urmele scrumbiei de Dunăre“ (Po stopách dunajské placky bezeskvrnné) v časopise National Geographic Traveler, red. Domnica Macri, ilustroval umělecký fotograf Ionut Macri, ročník 37, léto 2017.

Produkt „Scrumbie de Dunăre afumată“ je oceňován na těchto specializovaných celostátních a mezinárodních obchodních veletrzích, na nichž pomáhá propagovat biosférickou rezervaci delty Dunaje: Seafood Expo Global/Seafood Processing Global (Brusel, Belgie), Donaufest Ulm/Neu-Ulm (Německo), Polfish - International Fair of Seafood Processing and Products (Gdaňsk, Polsko), INDAGRA (Bukurešť), Světový den výživy FAO (Bukurešť – Casa Poporului), Rural Fest (Bukurešť), festival rybích tržnic v dunajské deltě (Tulcea) a gastronomický a etnicko-kulturní festival dunajské delty (Tulcea).

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/documentatie-2016/Documentatie-caiet-de-sarcini-Scrumbie-afumata-de-Dunare-IGP.pdf


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.