ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 134

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
16. dubna 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 134/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 134/02

Věc C-518/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour du travail de Bruxelles – Belgie) – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2003/88/ES — Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků — Úprava pracovní doby — Článek 2 — Pojmy pracovní doba a doba odpočinku — Článek 17 — Odchylky — Hasiči — Doba pohotovosti — Domácí pohotovost

2

2018/C 134/03

Věc C-16/16 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. února 2018 – Belgické království v. Evropská komise Kasační opravný prostředek — Ochrana spotřebitelů — Služby hazardních her on-line — Ochrana spotřebitelů a hráčů hazardních her on-line a prevence hraní těchto her nezletilými osobami — Doporučení Komise 2014/478/EU — Právně nezávazný unijní akt — Článek 263 SFEU

3

2018/C 134/04

Věc C-103/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španělsko) – Jessica Porras Guisado v. Bankia SA a další Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 92/85/EHS — Opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň — Článek 2 písm. a) — Článek 10 body 1 až 3 — Zákaz propustit ze zaměstnání zaměstnankyni v době od počátku jejich těhotenství až do konce jejich mateřské dovolené — Oblast působnosti — Výjimečný případ nesouvisející se stavem dotčené zaměstnankyně — Směrnice 98/59/ES — Hromadné propouštění — Článek 1 odst. 1 písm. a) — Důvody, které nesouvisí s osobou zaměstnance — Těhotná zaměstnankyně, která byla propuštěna ze zaměstnání v rámci procesu hromadného propouštění — Odůvodnění výpovědi — Přednostní setrvání [těhotné] zaměstnankyně — Přednost pracovního přeřazení

3

2018/C 134/05

Věc C-326/16 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 21. února 2018 – LL v. Parlament Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost — Článek 263 šestý pododstavec SFEU — Přípustnost — Lhůta k podání žaloby — Počítání — Bývalý člen Evropského parlamentu — Rozhodnutí o vrácení příspěvku na parlamentní asistenci — Prováděcí opatření ke statutu poslanců Parlamentu — Článek 72 — Postup podávání stížností v rámci Parlamentu — Oznámení rozhodnutí nepříznivě zasahujícího do právního postavení — Doporučená poštovní zásilka, kterou si adresát nevyzvedl

4

2018/C 134/06

Věc C-328/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 – Evropská komise v. Řecká republika Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/271/EHS — Čištění městských odpadních vod — Rozsudek Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti — Nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku — Článek 260 odst. 2 SFEU — Peněžité sankce — Paušální částka — Penále

5

2018/C 134/07

Věc C-336/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 – Evropská komise v. Polská republika Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2008/50/ES — Kvalita vnějšího ovzduší — Článek 13 odst. 1 — Článek 22 odst. 3 — Příloha XI — Koncentrace částic PM10 ve vnějším ovzduší — Překročení mezních hodnot v některých zónách a aglomeracích — Článek 23 odst. 1 — Plány zlepšování kvality ovzduší — Co možná nejkratší období překračování hodnot — Nepřijetí vhodných opatření k ochraně kvality vnějšího ovzduší v programech na ochranu ovzduší — Nesprávné provedení

6

2018/C 134/08

Věc C-396/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v úpadku) v. Republika Slovenija Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Články 184 a 185 — Oprava odpočtu daně zaplacené na vstupu — Změna okolností zohledněných při výpočtu výše odpočtu — Pojem plnění, která zůstala zcela nebo částečně nezaplacena — Účinek pravomocného rozhodnutí o povolení vyrovnání

7

2018/C 134/09

Spojené věci C-398/16 a C-399/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) v. Staatssecretaris van Financiën Řízení o předběžné otázce — Články 49 a 54 SFEU — Svoboda usazování — Daňové právní předpisy — Daň z příjmů právnických osob — Výhody spojené s vytvořením jediné daňové jednotky — Vyloučení přeshraničních skupin

7

2018/C 134/10

Věc C-545/16: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené království) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Položky sazebníku — Motorová vozidla pro přepravu nákladu — Podpoložky 8704 10 10 a 8704 21 91 — Nařízení (EU) 2015/221 — Platnost

8

2018/C 134/11

Věc C-572/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – INEOS Köln GmbH v. Spolková republika Německo Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Směrnice 2003/87/ES — Článek 10a — Rozhodnutí 2011/278/EU — Přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise — Období 2013–2020 — Žádost o přidělení — Chybné údaje — Oprava — Prekluzivní lhůta

9

2018/C 134/12

Věc C-628/16: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzgericht – Rakousko) – Kreuzmayr GmbH v. Finanzamt Linz Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Po sobě následující dodání téhož zboží — Místo druhého dodání — Informace prvního dodavatele — Identifikační číslo pro účely DPH — Nárok na odpočet — Legitimní očekávání osoby povinné k dani stran existence podmínek nároku na odpočet

9

2018/C 134/13

Věc C-132/17: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Peugeot Deutschland GmbH v. Deutsche Umwelthilfe eV Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb služeb — Směrnice 2010/13/EU — Definice — Pojem audiovizuální mediální služba — Oblast působnosti — Kanál propagačních videí na modely nových osobních automobilů dostupný na YouTube

10

2018/C 134/14

Věc C-182/17: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kúria – Maďarsko) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 2 odst. 1 písm. c), článek 9 a čl. 13 odst. 1 — Vynětí z daňové povinnosti — Pojem veřejnoprávní subjekt — Obchodní společnost ve 100 % vlastnictví obce pověřená určitými úkoly ve veřejném zájmu příslušejícími dané obci — Určení těchto úkolů a odměny za ně ve smlouvě uzavřené mezi touto společností a danou obcí

11

2018/C 134/15

Věc C-185/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad – Varna – Bulharsko) – Mitnica Varna v. SAKSA OOD Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Zařazení zboží — Evropská harmonizovaná norma EN 590:2013 — Podpoložka 2710 19 43 kombinované nomenklatury — Relevantní kritéria s ohledem na zařazení zboží jako plynového oleje

11

2018/C 134/16

Věc C-658/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim (Polsko) dne 24. listopadu 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Věc C-698/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. prosince 2017 Tonim Klementem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 10. října 2017 ve věci T-211/14 RENV, Toni Klement v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Věc C-711/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 19. prosince 2017 – Anke Hartog v. British Airways plc

14

2018/C 134/19

Věc C-727/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Wojewódzkym Sądem Administracyjnym w Kielcach (Polsko) dne 29. prosince 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie v. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Věc C-9/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Karlsruhe (Německo) dne 4. ledna 2018 – Trestní řízení proti Detlefovi Meynovi

15

2018/C 134/21

Věc C-71/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 2. února 2018 – Skatteministeriet v. KPC Herning

16

2018/C 134/22

Věc C-90/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Visoki upravni sud (Chorvatsko) dne 8. února 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v. Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Věc C-129/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 19. února 2018 – SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Tribunál

2018/C 134/24

Věc T-166/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Gramberg v. EUIPO – Mahdavi Sabet (Pouzdro na mobilní telefon) (Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující pouzdro na mobilní telefon — Zpřístupnění (průmyslového) vzoru — Článek 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 — Důkazy předložené poprvé před Tribunálem

18

2018/C 134/25

Věc T-222/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Hansen Medical v. EUIPO – Covidien (MAGELLAN) Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Evropské unie MAGELLAN — Skutečné užívání — Důkazní břemeno — Článek 15 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 18 a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] — Procesní nesrovnalost, které se dopustilo zrušovací oddělení — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 [nyní článek 94 nařízení 2017/1001] — Ústní část řízení — Článek 77 nařízení č. 207/2009 [nyní článek 96 nařízení 2017/1001]

19

2018/C 134/26

Věc T-307/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – CEE Bankwatch Network v. Komise Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se rozhodnutí Komise o poskytnutí úvěru z nástroje Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšení bezpečnosti bloků jaderných elektráren — Částečné odepření přístupu — Výjimka týkající se veřejného zájmu v oblasti mezinárodních vztahů — Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů — Převažující veřejný zájem — Nařízení (ES) č. 1367/2006 — Použití na dokumenty týkající se rozhodnutí přijímaných v rámci Smlouvy o ESAE

19

2018/C 134/27

Věc T-338/16 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Zink v. Komise Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Odměny — Náhrada za pobyt v zahraničí — Nevyplácení příspěvku během několika let v důsledku administrativní chyby — Článek 90 odstavec 1 služebního řádu — Přiměřená lhůta

20

2018/C 134/28

Věc T-260/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 20. února 2018 – Iberdrola v. Komise Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Režim podpor stanovený španělskými daňovými předpisy — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti

21

2018/C 134/29

Věc T-764/17: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo v. Komise

21

2018/C 134/30

Věc T-50/18: Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Tassi v. Soudní dvůr

22

2018/C 134/31

Věc T-51/18: Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Kleani v. Soudní dvůr

22

2018/C 134/32

Věc T-61/18: Žaloba podaná dne 5. února 2018 – Rodriguez Prieto v. Komise

23

2018/C 134/33

Věc T-63/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Torro Entertainment v. EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Věc T-65/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Venezuela v. Rada

24

2018/C 134/35

Věc T-66/18: Žaloba podaná dne 29. ledna 2018 – Tsapakidou v. Soudní dvůr

25

2018/C 134/36

Věc T-76/18: Žaloba podaná dne 9. února 2018 – CN v. Parlament

25

2018/C 134/37

Věc T-77/18: Žaloba podaná dne 12. února 2018 – VE v. ESMA

26

2018/C 134/38

Věc T-79/18: Žaloba podaná dne 9. února 2018 – Bekat v. EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Věc T-82/18: Žaloba podaná dne 13. února 2018 – Husky CZ v. EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Věc T-83/18: Žaloba podaná dne 9. února 2018 – CH v. Parlament

28

2018/C 134/41

Věc T-88/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Gruppo Armonie v. EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Věc T-89/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Věc T-90/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Věc T-91/18: Žaloba podaná dne 16. února 2018 – Equity Cheque Capital Corporation v. EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Věc T-94/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Věc T-96/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Cabell v. EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Věc T-97/18: Žaloba podaná dne 16. února 2018 – DeepMind Technologies v. EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Věc T-98/18: Žaloba podaná dne 20. února 2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Věc T-99/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Stamatopoulos v. ENISA

34

2018/C 134/50

Věc T-102/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Knauf v. EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Věc T-103/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – S & V Technologies v. EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Věc T-104/18: Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation v. REA

36

2018/C 134/53

Věc T-105/18: Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Deray v. EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Věc T-107/18: Žaloba podaná dne 20. února 2018 – Aytekin v. EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Věc T-116/07: Usnesení Tribunálu ze dne 22. února 2018 – Francie v. Komise

39

2018/C 134/56

Věc T-288/07: Usnesení Tribunálu ze dne 22. února 2018 – Alcan France v. Komise

39


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2018/C 134/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 123, 9.4.2018

Dřívější publikace

Úř. věst. C 112, 26.3.2018

Úř. věst. C 104, 19.3.2018

Úř. věst. C 94, 12.3.2018

Úř. věst. C 83, 5.3.2018

Úř. věst. C 72, 26.2.2018

Úř. věst. C 63, 19.2.2018

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/2


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour du travail de Bruxelles – Belgie) – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak

(Věc C-518/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Směrnice 2003/88/ES - Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků - Úprava pracovní doby - Článek 2 - Pojmy ‚pracovní doba‘ a ‚doba odpočinku‘ - Článek 17 - Odchylky - Hasiči - Doba pohotovosti - Domácí pohotovost“)

(2018/C 134/02)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour du travail de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Ville de Nivelles

Odpůrce: Rudy Matzak

Výrok

1)

Článek 17 odst. 3 písm. c) bod iii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby musí být vykládán v tom smyslu, že se členské státy nemohou u určitých kategorií členů požární služby přijatých do veřejných hasičských sborů odchýlit od souboru povinností plynoucích z ustanovení dané směrnice, včetně jejího článku 2, který definuje mj. pojmy „pracovní doba“ a „doba odpočinku“.

2)

Článek 15 směrnice 2003/88 musí být vykládán v tom smyslu, že neumožňuje členským státům, aby ponechaly v platnosti nebo přijaly méně omezující definici pojmu „pracovní doba“, než je uvedena v článku 2 této směrnice.

3)

Článek 2 směrnice 2003/88 musí být vykládán v tom smyslu, že neukládá členským státům povinnost určit odměnu za takovou domácí pohotovost, jako je pohotovost dotčená ve věci v původním řízení, v závislosti na předchozí kvalifikaci těchto období jako „pracovní doby“ nebo „doby odpočinku“.

4)

Článek 2 směrnice 2003/88 musí být vykládán v tom smyslu, že doba pracovní pohotovosti, kterou pracovník tráví doma s povinností reagovat na povolání svým zaměstnavatelem do 8 minut, což velmi významně omezuje možnosti věnovat se jiným činnostem, musí být považována za „pracovní dobu“.


(1)  Úř. věst. C 414, 14.12.2015.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/3


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. února 2018 – Belgické království v. Evropská komise

(Věc C-16/16 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Ochrana spotřebitelů - Služby hazardních her on-line - Ochrana spotřebitelů a hráčů hazardních her on-line a prevence hraní těchto her nezletilými osobami - Doporučení Komise 2014/478/EU - Právně nezávazný unijní akt - Článek 263 SFEU“)

(2018/C 134/03)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Belgické království, (zástupci: L. Van den Broeck, M. Jacobs a J. Van Holm, zmocněnkyně, ve spolupráci s P. Vlaemminckem, B. Van Voorenem, R. Verbekem a J. Auwerxem, advocaten)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: F. Wilman a H. Tserepa-Lacombe, zmocněnci)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Belgickému království se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 145, 25.4.2016.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/3


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španělsko) – Jessica Porras Guisado v. Bankia SA a další

(Věc C-103/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sociální politika - Směrnice 92/85/EHS - Opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň - Článek 2 písm. a) - Článek 10 body 1 až 3 - Zákaz propustit ze zaměstnání zaměstnankyni v době od počátku jejich těhotenství až do konce jejich mateřské dovolené - Oblast působnosti - Výjimečný případ nesouvisející se stavem dotčené zaměstnankyně - Směrnice 98/59/ES - Hromadné propouštění - Článek 1 odst. 1 písm. a) - Důvody, které nesouvisí s osobou zaměstnance - Těhotná zaměstnankyně, která byla propuštěna ze zaměstnání v rámci procesu hromadného propouštění - Odůvodnění výpovědi - Přednostní setrvání [těhotné] zaměstnankyně - Přednost pracovního přeřazení“)

(2018/C 134/04)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Jessica Porras Guisado

Žalovaní: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

za přítomnosti: Ministerio Fiscal

Výrok

1)

Článek 10 bod 1 směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje propustit ze zaměstnání těhotnou zaměstnankyni z důvodu hromadného propouštění ve smyslu čl. 1 bodu 1 písm. a) směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění.

2)

Článek 10 bod 2 směrnice 92/85 musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která zaměstnavateli umožňuje propustit ze zaměstnání těhotnou zaměstnankyni v rámci hromadného propouštění, ačkoli není obeznámena s jinými důvody než těmi, které odůvodňují toto hromadné propouštění, pokud jsou uvedena objektivní kritéria, která byla použita pro určení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni.

3)

Článek 10 bod 1 směrnice 92/85 musí být vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení brání vnitrostátní právní úpravě, která v zásadě nezakazuje propustit ze zaměstnání těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni krátce po porodu nebo kojící zaměstnankyni v rámci preventivní ochrany a která v případě, že je takové propuštění protiprávní, stanoví pouze jeho neplatnost jakožto nápravné opatření.

4)

Článek 10 bod 1 směrnice 92/85 musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která v rámci hromadného propouštění ve smyslu směrnice 98/59 nestanoví přednostní právo těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň na setrvání v podniku ani přednostní právo na jejich profesní přeřazení, která by se uplatnila před takovým propouštěním, avšak pro členské státy nevyloučila možnost zaručit uvedeným zaměstnankyním vyšší úroveň ochrany.


(1)  Úř. věst. C 165, 10.5.2016.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/4


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 21. února 2018 – LL v. Parlament

(Věc C-326/16 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Žaloba na neplatnost - Článek 263 šestý pododstavec SFEU - Přípustnost - Lhůta k podání žaloby - Počítání - Bývalý člen Evropského parlamentu - Rozhodnutí o vrácení příspěvku na parlamentní asistenci - Prováděcí opatření ke statutu poslanců Parlamentu - Článek 72 - Postup podávání stížností v rámci Parlamentu - Oznámení rozhodnutí nepříznivě zasahujícího do právního postavení - Doporučená poštovní zásilka, kterou si adresát nevyzvedl“)

(2018/C 134/05)

Jednací jazyk: litevština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: LL (zástupce: J. Petrulionis, advokát)

Další účastník řízení: Evropský parlament (zástupci: G. Corstens a S. Toliušis, zmocněnci)

Výrok

1)

Usnesení Tribunálu Evropské unie ze dne 19. dubna 2016, LL v. Parlament (T-615/15, nezveřejněné, EU:T:2016:432) se zrušuje.

2)

Věc se vrací Tribunálu Evropské unie, aby rozhodl ve věci samé.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/5


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-328/16) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 91/271/EHS - Čištění městských odpadních vod - Rozsudek Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti - Nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku - Článek 260 odst. 2 SFEU - Peněžité sankce - Paušální částka - Penále“)

(2018/C 134/06)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Zavvos, E. Manhaeve a D. Triantafyllou, zmocněnci)

Žalovaná: Řecká republika (zástupkyně: E. Skandalou, zmocněnkyně)

Výrok

1)

Řecká republika tím, že nepřijala veškerá opatření nezbytná ke splnění povinností vyplývajících z rozsudku ze dne 24. června 2004, Komise v. Řecko (C-119/02, nezveřejněný, EU:C:2004:385), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 260 odst. 1 SFEU.

2)

Pokud bude nesplnění povinnosti konstatované v bodě 1 přetrvávat i v okamžiku vyhlášení tohoto rozsudku, ukládá se Řecké republice povinnost zaplatit Evropské komisi penále ve výši 3 276 000 eur za každé pololetí, v němž došlo k prodlení při provádění opatření nezbytných ke splnění povinností vyplývajících z rozsudku ze dne 24. června 2004, Komise v. Řecko (C-119/02, nezveřejněný, EU:C:2004:385), a to ode dne vyhlášení tohoto rozsudku až do úplného splnění povinností vyplývajících z rozsudku ze dne 24. června 2004, Komise v. Řecko (C-119/02, nezveřejněný, EU:C:2004:385), jehož skutečná částka se vypočítá na konci každého šestiměsíčního období snížením celkové částky za každé z těchto období o procentní podíl představující poměr počtu jednotek populačního ekvivalentu, které byly na konci posuzovaného období skutečně uvedeny do souladu s povinnostmi vyplývajícími z rozsudku ze dne 24. června 2004, Komise v. Řecko (C-119/02, nezveřejněný, EU:C:2004:385), v regionu Thriasio Pedio k počtu jednotek populačního ekvivalentu, které nebyly uvedeny do souladu s povinnostmi vyplývajícími z rozsudku ze dne 24. června 2004, Komise v. Řecko (C-119/02, nezveřejněný, EU:C:2004:385), v tomto regionu ke dni vyhlášení tohoto rozsudku.

3)

Řecké republice se ukládá povinnost zaplatit Evropské komisi paušální částku ve výši 5 milionů eur.

4)

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 402, 31.10.2016.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/6


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 – Evropská komise v. Polská republika

(Věc C-336/16) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 2008/50/ES - Kvalita vnějšího ovzduší - Článek 13 odst. 1 - Článek 22 odst. 3 - Příloha XI - Koncentrace částic PM10 ve vnějším ovzduší - Překročení mezních hodnot v některých zónách a aglomeracích - Článek 23 odst. 1 - Plány zlepšování kvality ovzduší - ‚Co možná nejkratší období‘ překračování hodnot - Nepřijetí vhodných opatření k ochraně kvality vnějšího ovzduší v programech na ochranu ovzduší - Nesprávné provedení“)

(2018/C 134/07)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: K. Herrmann, K. Petersen a E. Manhaeve, zmocněnci)

Žalovaná: Polská republika (zástupci: B. Majczyna, D. Krawczyk a K. Majcher, zmocněnci)

Výrok

1)

Polská republika tím:

že připustila, aby byly od roku 2007 minimálně do roku 2015 překračovány v 35 zónách pro měření kvality ovzduší denní mezní hodnoty částic PM10 a v 9 zónách pro měření kvality ovzduší roční mezní hodnoty částic PM10, přičemž nebyly poskytnuty informace, které by svědčily o tom, že se tato situace zlepšila;

že v programech na ochranu ovzduší nebyla přijata odpovídající opatření, která by vedla k co možná největšímu zkrácení období, během něhož docházelo k překračování mezní hodnoty částic PM10 v ovzduší;

že připustila, aby byly překračovány denní mezní hodnoty pro koncentraci částic PM10 v ovzduší navýšené o přípustnou odchylku v období od 1. ledna 2010 do 10. června 2011v zóně město Radom, zóně Pruszków-Żyrardów a zóně Kędzierzyn-Koźle, a dále od 1. ledna 2010 do 10. června 2011v zóně Ostrów-Kępno, a

že nebyl správně proveden čl. 23 odst. 1 druhý pododstavec směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu,

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 13 odst. 1 této směrnice a přílohy XI směrnice 2008/50, z čl. 23 odst. 1 druhého pododstavce uvedené směrnice, jakož i z čl. 22 odst. 3 směrnice 2008/50 ve spojení s přílohou XI této směrnice.

2)

Polské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/7


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v úpadku) v. Republika Slovenija

(Věc C-396/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) - Směrnice 2006/112/ES - Články 184 a 185 - Oprava odpočtu daně zaplacené na vstupu - Změna okolností zohledněných při výpočtu výše odpočtu - Pojem ‚plnění, která zůstala zcela nebo částečně nezaplacena‘ - Účinek pravomocného rozhodnutí o povolení vyrovnání“)

(2018/C 134/08)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v úpadku)

Žalovaná: Republika Slovenija

Výrok

1)

Článek 185 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že snížení závazků dlužníka, jež vyplývá z pravomocného povolení vyrovnání, představuje změnu okolností zohledněných při výpočtu výše odpočtu ve smyslu tohoto ustanovení.

2)

Článek 185 odst. 2 první pododstavec směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že snížení závazků dlužníka, jež vyplývá z pravomocného povolení vyrovnání, nepředstavuje případ plnění, které zůstalo zcela nebo zčásti nezaplaceno a u něhož se oprava počátečního odpočtu daně neprovádí, pokud je toto snížení definitivní, což však přísluší ověřit předkládajícímu soudu.

3)

Článek 185 odst. 2 druhý pododstavec směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že za účelem provedení možnosti stanovené v tomto ustanovení nemusí členský stát výslovně stanovit povinnost opravy odpočtu v případě plnění, která zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena.


(1)  Úř. věst. C 335, 12.9.2016.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/7


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) v. Staatssecretaris van Financiën

(Spojené věci C-398/16 a C-399/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Články 49 a 54 SFEU - Svoboda usazování - Daňové právní předpisy - Daň z příjmů právnických osob - Výhody spojené s vytvořením jediné daňové jednotky - Vyloučení přeshraničních skupin“)

(2018/C 134/09)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Výrok

1)

Články 49 a 54 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, podle které mateřská společnost se sídlem v členském státě není oprávněna provést odpočet úroků z půjčky poskytnuté propojenou společností za účelem financování kapitálového vkladu do dceřiné společnosti se sídlem v jiném členském státě, kdežto kdyby dceřiná společnost měla sídlo ve stejném členském státě, mohla by mateřská společnost mít na tento odpočet nárok, pokud by s ní vytvořila integrovanou daňovou jednotku.

2)

Články 49 a 54 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, podle které mateřská společnost se sídlem v členském státě není oprávněna od svého celkového zisku odečíst ztrátu vyplývající z pohybů směnného kurzu v souvislosti s hodnotou jejích podílů na dceřiné společnosti se sídlem v jiném členském státě, pokud tatáž právní úprava nepodřizuje symetrickým způsobem dani zisk plynoucí z těchto pohybů.


(1)  Úř. věst. C 371, 10.10.2016.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/8


Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené království) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Věc C-545/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný celní sazebník - Položky sazebníku - Motorová vozidla pro přepravu nákladu - Podpoložky 8704 10 10 a 8704 21 91 - Nařízení (EU) 2015/221 - Platnost“)

(2018/C 134/10)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Žalovaný: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Výrok

Přezkum položených otázek neodhalil žádnou skutečnost, kterou by mohla být dotčena platnost prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/221 ze dne 10. února 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury.


(1)  Úř. věst. C 14, 16.1.2017.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/9


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – INEOS Köln GmbH v. Spolková republika Německo

(Věc C-572/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Životní prostředí - Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii - Směrnice 2003/87/ES - Článek 10a - Rozhodnutí 2011/278/EU - Přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise - Období 2013–2020 - Žádost o přidělení - Chybné údaje - Oprava - Prekluzivní lhůta“)

(2018/C 134/11)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: INEOS Köln GmbH

Žalovaná: Spolková republika Německo

Výrok

Článek 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, jakož i rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice 2003/87/ES musejí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené ve věci v původním řízení, které u žádostí o přidělení bezplatných povolenek pro období 2013–2020 stanoví prekluzivní lhůtu, po jejímž uplynutí nemá žadatel žádnou možnost svou žádost opravit či doplnit, jelikož tato lhůta není takové povahy, aby prakticky znemožňovala či nadměrně ztěžovala podání takové žádosti.


(1)  Úř. věst. C 53, 20.2.2017.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/9


Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzgericht – Rakousko) – Kreuzmayr GmbH v. Finanzamt Linz

(Věc C-628/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Daně - Daň z přidané hodnoty (DPH) - Po sobě následující dodání téhož zboží - Místo druhého dodání - Informace prvního dodavatele - Identifikační číslo pro účely DPH - Nárok na odpočet - Legitimní očekávání osoby povinné k dani stran existence podmínek nároku na odpočet“)

(2018/C 134/12)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzgericht

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Kreuzmayr GmbH

Žalovaný: Finanzamt Linz

Výrok

1)

Za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, musí být čl. 32 první pododstavec směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty vykládán v tom smyslu, že se použije na druhé ze dvou po sobě následujících dodání téhož zboží, u něhož došlo pouze k jedné přepravě uvnitř Společenství.

2)

Vzhledem k tomu, že druhé dodání v řetězci dvou za sebou následujících dodání, u nichž došlo pouze k jedné přepravě uvnitř Společenství, je dodáním uvnitř Společenství, musí být zásada ochrany legitimního očekávání vykládána v tom smyslu, že konečný pořizovatel, který nesprávně uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu, nemůže z titulu zaplacení daně z přidané hodnoty odpočítat daň z přidané hodnoty zaplacenou dodavateli pouze na základě faktur předložených zprostředkujícím subjektem, který nesprávně kvalifikoval své dodání.


(1)  Úř. věst. C 95, 27.3.2017.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/10


Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Peugeot Deutschland GmbH v. Deutsche Umwelthilfe eV

(Věc C-132/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Volný pohyb služeb - Směrnice 2010/13/EU - Definice - Pojem ‚audiovizuální mediální služba‘ - Oblast působnosti - Kanál propagačních videí na modely nových osobních automobilů dostupný na YouTube“)

(2018/C 134/13)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Peugeot Deutschland GmbH

Žalovaný: Deutsche Umwelthilfe eV

Výrok

Článek 1 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) musí být vykládán v tom smyslu, že se definice pojmu „audiovizuální mediální služba“ nevztahuje na takový videokanál, jaký je dotčen ve věci v původním řízení, na němž si internetoví uživatelé mohou vyvolat krátká propagační videa na modely nových osobních automobilů, ani na jediné z těchto videí samostatně.


(1)  Úř. věst. C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/11


Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kúria – Maďarsko) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Věc C-182/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Daň z přidané hodnoty (DPH) - Směrnice 2006/112/ES - Článek 2 odst. 1 písm. c), článek 9 a čl. 13 odst. 1 - Vynětí z daňové povinnosti - Pojem ‚veřejnoprávní subjekt‘ - Obchodní společnost ve 100 % vlastnictví obce pověřená určitými úkoly ve veřejném zájmu příslušejícími dané obci - Určení těchto úkolů a odměny za ně ve smlouvě uzavřené mezi touto společností a danou obcí“)

(2018/C 134/14)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Odpůrce: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Výrok

1)

Článek 2 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že taková činnost, jako je činnost dotčená ve věci v původním řízení, sestávající z toho, že společnost plní určité úkoly ve veřejném zájmu na základě smlouvy uzavřené mezi touto společností a obcí, představuje, s výhradou ověření relevantních skutkových okolností předkládajícím soudem, poskytování služeb za úplatu, podléhající podle výše uvedeného ustanovení dani z přidané hodnoty.

2)

Článek 13 odst. 1 směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že ustanovení o vynětí z povinnosti k DPH obsažené v tomto článku se, s výhradou ověření relevantních skutkových okolností, jakož i vnitrostátního právního stavu předkládajícím soudem, nevztahuje na takovou činnost, jako je činnost dotčená ve věci v původním řízení, v jejímž rámci společnost plní určité úkoly obce ve veřejném zájmu na základě smlouvy uzavřené mezi touto společností a obcí, pokud je tato služba ekonomickou činností ve smyslu čl. 9 odst. 1 uvedené směrnice.


(1)  Úř. věst. C 221, 10.7.2017.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/11


Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad – Varna – Bulharsko) – Mitnica Varna v. „SAKSA“ OOD

(Věc C-185/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný celní sazebník - Zařazení zboží - Evropská harmonizovaná norma EN 590:2013 - Podpoložka 2710 19 43 kombinované nomenklatury - Relevantní kritéria s ohledem na zařazení zboží jako plynového oleje“)

(2018/C 134/15)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad – Varna

Účastníci původního řízení

Žalobce: Mitnica Varna

Žalovaná:„SAKSA“ OOD

za přítomnosti: Okražne prokuratury – Varna

Výrok

Kombinovaná nomenklatura obsažená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, musí být vykládána v tom smyslu, že takový minerální olej, jako je olej dotčený v původním řízení, nemůže být z důvodu svých charakteristik destilace zařazen jako plynový olej do podpoložky 2710 19 43 této nomenklatury, i když tento olej splňuje technické požadavky uvedené v harmonizované normě EN 590, ve znění ze září 2013, týkající se motorové nafty určené k použití v arktickém podnebí nebo extrémně studeném klimatu.


(1)  Úř. věst. C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim (Polsko) dne 24. listopadu 2017 – WB

(Věc C-658/17)

(2018/C 134/16)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Účastnice původního řízení

Stěžovatelka: WB

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 46 odst. 3 písm. b) ve spojení s čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (1) vykládán v tom smyslu, že potvrzení týkající se rozhodnutí v dědických věcech, jehož vzor stanoví příloha 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení č. 650/2012 (2), lze vydat i v souvislosti s rozhodnutími, jimiž se potvrzuje postavení dědice, ale která nepodléhají (a to ani částečně) vykonatelnosti?

2)

Musí být čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení č. 650/2012 vykládán v tom smyslu, že takové dědické osvědčení, které je vystavené ve formě notářského zápisu na základě nesporné žádosti všech účastníků řízení o vydání osvědčení a má právní účinky pravomocného soudního usnesení o potvrzení nabytí dědictví, jako je dědické osvědčení vyhotovené polským notářem, je rozhodnutím ve smyslu tohoto ustanovení?

a v důsledku toho:

Musí být čl. 3 odst. 2 první pododstavec nařízení č. 650/2012 vykládán v tom smyslu, že notáře, který vyhotovuje takové dědické osvědčení, je třeba považovat za soud ve smyslu posledně citovaného ustanovení?

3)

Musí být čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec nařízení č. 650/2012 vykládán v tom smyslu, že oznámení provedené členským státem na základě článku 79 nařízení je pouze informativní a není podmínkou pro považování právního odborníka s pravomocí v dědických věcech, který vykonává soudní funkce, za soud ve smyslu čl. 3 odst. 2 prvního pododstavce nařízení, jestliže tento odborník splňuje podmínky vyplývající z posledně citovaného ustanovení?

4)

V případě záporné odpovědi na otázky 1, 2 nebo 3: Musí být čl. 3 odst. 1 písm. i) nařízení č. 650/2012 vykládán v tom smyslu, že kvalifikování takového vnitrostátního procesního nástroje osvědčujícího postavení dědice, jako je polské dědické osvědčení, jako rozhodnutí ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení č. 650/2012 vylučuje, aby bylo považováno za veřejnou listinu?

5)

V případě kladné odpovědi na otázku 4: Musí být čl. 3 odst. 1 písm. i) nařízení č. 650/2012 vykládán v tom smyslu, že takové dědické osvědčení vystavené ve formě notářského zápisu na základě nesporné žádosti všech účastníků řízení o vydání osvědčení, jako je dědické osvědčení vyhotovené polským notářem, je veřejnou listinou ve smyslu tohoto ustanovení?


(1)  Úř. věst. 2012, L 201, s. 107.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení; Úř. věst. 2014, L 359, s. 30.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/13


Kasační opravný prostředek podaný dne 13. prosince 2017 Tonim Klementem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 10. října 2017 ve věci T-211/14 RENV, Toni Klement v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Toni Klement (zástupce: J. Weiser, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2017 ve věci T-211/14 RENV; a

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel vznáší tři důvody kasačního opravného prostředku.

Jako první důvod kasačního opravného prostředku navrhovatel uvádí nedostatečné odůvodnění týkající se posouzení rozlišovací způsobilosti napadené trojrozměrné ochranné známky. Napadený rozsudek neobsahuje důvody, proč by měla napadená trojrozměrná ochranná známka vykazovat obzvláště vysokou rozlišovací způsobilost, když je její forma podmíněna čistě technicky. Z tohoto důvodu není odůvodnění rozsudku v podstatném bodě jasné a srozumitelné a je proto právně vadné.

Jako druhý důvod kasačního opravného prostředku navrhovatel uvádí protichůdné a nedostatečné odůvodnění napadeného rozsudku, pokud jde o rozlišovací způsobilost slovní součásti „Bullerjan“ připojené při používání k napadené ochranné známce. V napadeném rozsudku není uvedeno, jaký stupeň rozlišovací způsobilosti Tribunál připojené slovní součásti přisuzoval. Bez zjištění rozlišovací způsobilosti připojené slovní součásti nelze posoudit, zda má tento stupeň vliv na rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky. Napadený rozsudek si navíc v tomto bodě protiřečí. Na jedné straně vychází Tribunál z toho, že slovní část může usnadnit určení obchodního původu zboží, avšak na straně druhé uvádí, že nemá vliv na rozlišovací způsobilost napadené trojrozměrné ochranné známky. Usnadnění určení obchodního původu a absence vlivu rozlišovací způsobilosti se však vzájemně vylučují.

Jako třetí důvod kasačního opravného prostředku navrhovatel uvádí použití chybného právního kritéria při určení rozlišovací způsobilosti napadené trojrozměrné ochranné známky. K určení stupně rozlišovací způsobilosti trojrozměrné ochranné známky je nutno porovnat chráněnou formu s tvary, které existují na trhu. Tribunál se však ve svém odůvodnění existujícími tvary nezabývá, ale vychází z „obecné formy trouby“. Taková průměrná forma trouby ovšem neexistuje.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 19. prosince 2017 – Anke Hartog v. British Airways plc

(Věc C-711/17)

(2018/C 134/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Hamburg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Anke Hartog

Žalovaná: British Airways plc

Předběžná otázka

Má být podmínka stanovená v čl. 3 odst. 2 písm. a) jako podmínka použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (1) vykládána tak, že cestující, kteří mají potvrzenou rezervaci, se „přihlásí k přepravě“, pokud se v případě, že není uveden čas, dostaví nejpozději do 45 minut před zveřejněným časem odletu do fronty k přepážce určené leteckým dopravcem pro registraci k předmětné přepravě?


(1)  Úř. věst. L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Wojewódzkym Sądem Administracyjnym w Kielcach (Polsko) dne 29. prosince 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie v. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Věc C-727/17)

(2018/C 134/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie

Orgán veřejné správy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Předběžné otázky

1)

Má být ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (1) vykládáno v tom smyslu, že k „technickým předpisům“, jejichž návrh má být sdělen Komisi v souladu s čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice, patří zákonné ustanovení, které zavádí omezení umístění větrných elektráren v podobě stanovení minimální vzdálenosti jejich stavby od obytné budovy nebo budovy smíšeného využití, která plní rovněž obytnou funkci, a to tak, že má být stejná nebo větší než desetinásobek výšky větrné elektrárny měřeno od úrovně pozemku k nejvyššímu bodu stavby, včetně technických součástí, zejména rotoru s lopatkami?

2)

Má být ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (2) vykládáno v tom smyslu, že k předpisům, které podmiňují přístup k činnosti poskytování služeb nebo její výkon územním omezením, zejména ve formě omezení stanovených podle zeměpisné vzdálenosti mezi poskytovateli; služeb, které členský stát oznamuje Komisi v souladu s čl. 15 odst. 7 uvedené směrnice, patří zákonné ustanovení, které zavádí omezení umístění větrných elektráren v podobě stanovení minimální vzdálenosti jejich stavby od obytné budovy nebo budovy smíšeného využití, která plní rovněž obytnou funkci, a to tak, že má být stejná nebo větší než desetinásobek výšky větrné elektrárny měřeno od úrovně pozemku k nejvyššímu bodu stavby, včetně technických součástí, zejména rotoru s lopatkami?

3)

Má být ustanovení čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce a čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (3) vykládáno v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která zavádí omezení umístění větrných elektráren v podobě stanovení minimální vzdálenosti jejich stavby od obytné budovy nebo budovy smíšeného využití, která plní rovněž obytnou funkci, a to tak, že má být stejná nebo větší než desetinásobek výšky větrné elektrárny měřeno od úrovně pozemku k nejvyššímu bodu stavby, včetně technických součástí, zejména rotoru s lopatkami?


(1)  Úř. věst. 2015, L 241, s. 1.

(2)  Úř. věst. 2006, L 376, s. 36.

(3)  Úř. věst. 2009, L 140, s. 16.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Karlsruhe (Německo) dne 4. ledna 2018 – Trestní řízení proti Detlefovi Meynovi

(Věc C-9/18)

(2018/C 134/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Karlsruhe

Účastník původního řízení

Obžalovaný: Detlef Meyn

Předběžná otázka

Existuje povinnost uznávání podle čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (1) – třetí směrnice o řidičských průkazech (dále jen „směrnice o řidičských průkazech“) – i po výměně řidičského průkazu provedené členským státem Evropské unie, aniž proběhla zkouška řidičské způsobilosti, pokud předchozí řidičský průkaz nepodléhá povinnosti uznání (v projednávané věci: předchozí řidičský průkaz, který byl jiným členským státem Evropské unie vydán na základě výměny řidičského průkazu třetího státu, čl. 11 odst. 6 třetí věta směrnice o řidičských průkazech)?


(1)  Úř. věst. L 403, s. 18.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 2. února 2018 – Skatteministeriet v. KPC Herning

(Věc C-71/18)

(2018/C 134/21)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Vestre Landsret

Účastníci původního řízení

Žalobce: Skatteministeriet

Žalovaná: KPC Herning

Předběžná otázka

Je slučitelné s čl. 135 odst. 1 písm. j), srov. s čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2, ve spojení s čl. 135 odst. 1 písm. k), srov. s čl. 12 odst. 1 písm. b) a odst. 3, směrnice o DPH, aby členský stát za okolností, o jaké se jedná ve věci v původním řízení, považoval dodání pozemku, zastavěného v době dodání budovou, za prodej stavebního pozemku podléhajícího dani z přidané hodnoty (DPH), jestliže je záměrem smluvních stran úplná nebo částečná demolice této budovy, aby se uvolnilo místo pro novou budovu?


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Visoki upravni sud (Chorvatsko) dne 8. února 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v. Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Věc C-90/18)

(2018/C 134/22)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Visoki upravni sud

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Žalovaný: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Předběžná otázka

Je třeba ustanovení čl. 15 odst. 3 druhého pododstavce SFEU a čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. 2001, L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331) vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví možnost bezpodmínečného přístupu k informacím o použití veřejných prostředků, i když je přístup k těmto informacím současně omezen, jelikož jde o obchodní (bankovní) tajemství?


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 19. února 2018 – SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Věc C-129/18)

(2018/C 134/23)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: SM

Odpůrce: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Vedlejší účastníci řízení: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) a Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Předběžné otázky

(1)

Je dítě, které je v trvalém opatrovnictví občana nebo občanů Unie na základě institutu „kafala“ nebo jiné podobné úpravy stanovené právními předpisy země jeho nebo jejich původu, „potomkem v přímé linii“ ve smyslu čl. 2 bodu 2 písm. c) směrnice 2004/38 (1)?

(2)

Lze další ustanovení této směrnice, zejména články 27 a 35, vykládat v tom smyslu, že odepírají vstup takovým dětem, jsou-li oběťmi vykořisťování, zneužívání nebo obchodování s lidmi nebo jim takové zacházení hrozí?

(3)

Je členský stát oprávněn před tím, než uzná dítě, které není pokrevním potomkem státního příslušníka EHP, za potomka v přímé linii podle čl. 2 odst. 2 písm. c), zkoumat, zda postupy použité pro umístění dítěte do opatrovnictví nebo pro svěření do péče tomuto státnímu příslušníkovi EHP dostatečně zohlednily nejlepší zájmy dítěte?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. 2004, L 158, s. 77).


Tribunál

16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/18


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Gramberg v. EUIPO – Mahdavi Sabet (Pouzdro na mobilní telefon)

(Věc T-166/15) (1)

(„(Průmyslový) vzor Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující pouzdro na mobilní telefon - Zpřístupnění (průmyslového) vzoru - Článek 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 - Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“)

(2018/C 134/24)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Claus Gramberg (Essen, Německo) (zástupci: původně S. Kettler, poté F. Klopmeier a G. Becker, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: S. Hanne, zmocněnec)

Další účastník řízení před odvolacím senátem EUIPO: Sorouch Mahdavi Sabet (Paříž, Francie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. ledna 2015 (věc R 460/2013-3), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi C. Grambergem a S. Mahdavi Sabetem.

Výrok

1.

Rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 13. ledna 2015 (věc R 460/2013-3) se zrušuje.

2.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3.

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených Clausem Grambergem, včetně nutných výdajů vynaložených v souvislosti s řízením před odvolacím senátem EUIPO.


(1)  Úř. věst. C 198, 15.6.2015.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Hansen Medical v. EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

(Věc T-222/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o zrušení - Slovní ochranná známka Evropské unie MAGELLAN - Skutečné užívání - Důkazní břemeno - Článek 15 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 18 a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] - Procesní nesrovnalost, které se dopustilo zrušovací oddělení - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 75 nařízení č. 207/2009 [nyní článek 94 nařízení 2017/1001] - Ústní část řízení - Článek 77 nařízení č. 207/2009 [nyní článek 96 nařízení 2017/1001]“)

(2018/C 134/25)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, Kalifornie, Spojené státy americké) (zástupci: R. Kunze, G. Würtenberger a T. Wittmann, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: D. Gája a D. Walicka, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Švýcarko) (zástupci: R. Ingerl a D. Wiedemann, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. února 2016 (věci R 3092/2014-2 a R 3118/2014-2) týkajícímu se řízení o zrušení mezi společnostmi Hansen Medical a Covidien.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnost Hansen Medical, Inc. ponese náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 270, 25.7.2016.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – CEE Bankwatch Network v. Komise

(Věc T-307/16) (1)

(„Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty týkající se rozhodnutí Komise o poskytnutí úvěru z nástroje Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšení bezpečnosti bloků jaderných elektráren - Částečné odepření přístupu - Výjimka týkající se veřejného zájmu v oblasti mezinárodních vztahů - Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů - Převažující veřejný zájem - Nařízení (ES) č. 1367/2006 - Použití na dokumenty týkající se rozhodnutí přijímaných v rámci Smlouvy o ESAE“)

(2018/C 134/26)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: CEE Bankwatch Network (Praha, Česká republika) (zástupce: C. Kiss, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart a C. Cunniffe, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: původně M. Holt a D. Robertson, poté S. Brandon, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2016) 2319 final ze dne 15. dubna 2016, kterým byl na základě nařízení (ES) č. 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. 2001, L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331) odepřen přístup k několika dokumentům týkajícím se rozhodnutí Komise C(2013) 3496 final ze dne 24. června 2013 o poskytnutí úvěru z nástroje Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšení bezpečnosti bloků jaderných elektráren.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

CEE Bankwatch Network ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Zink v. Komise

(Věc T-338/16 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Odměny - Náhrada za pobyt v zahraničí - Nevyplácení příspěvku během několika let v důsledku administrativní chyby - Článek 90 odstavec 1 služebního řádu - Přiměřená lhůta“)

(2018/C 134/27)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Richard Zink (Bamako, Mali) (zástupci: N. de Montigny a J.-N. Louis, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: T. Bohr a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (druhý senát) ze dne 11. dubna, Zink v. Komise (F-77/15, EU:F:2016:74)a směřující ke zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (druhý senát) ze dne 11. dubna, Zink v. Komise (F-77/15) se zrušuje.

2)

Rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků Evropské komise (PMO) ze dne 23. července 2014 se zrušuje v rozsahu, v němž podle tohoto rozhodnutí Komise odmítla vyplatit R. Zinkovi náhradu za pobyt v zahraničí od 1. září 2007 do 30. dubna 2009.

3)

Žaloba podaná k Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ve věci F-77/15 se ve zbývající části zamítá.

4)

Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení souvisejících s řízením o kasačním opravném prostředku a s řízením v prvním stupni.


(1)  Úř. věst. C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/21


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 20. února 2018 – Iberdrola v. Komise

(Věc T-260/15 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Státní podpory - Režim podpor stanovený španělskými daňovými předpisy - Návrh na odklad vykonatelnosti - Neexistence naléhavosti“)

(2018/C 134/28)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Iberdrola, SA (Bilbao, Španělsko) (zástupci: J. Ruiz Calzado a J. Domínguez Pérez, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Stromsky a P. Němečková, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článků 278 a 279 SFEU a znějící na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Komise (EU) 2015/314 ze dne 15. října 2014, o státní podpoře SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), kterou poskytlo Španělsko – Režim daňových odpisů finančního goodwillu získaného nabytím podílu v zahraničních společnostech společnostech (Úř. věst. 2015, L 56, s. 38).

Výrok

1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

Usnesení ze dne 24. listopadu 2017, Iberdrola v. Komise (T-260/15 R) se zrušuje.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/21


Žaloba podaná dne 22. listopadu 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo v. Komise

(Věc T-764/17)

(2018/C 134/29)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Španělsko) (zástupce: J. Costas Alonso, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil opravu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. 2004, L 139, s. 55; Zvl. vyd. 03/45, s. 14) (oprava Úř. věst. 2004, L 226, s. 83), zveřejněnou v  Úředním věstníku Evropské unie L 243 ze dne 2[1]. září 2017;

zrušil opravu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. 2004, L 139, s. 206; Zvl. vyd. 03/45, s. 75) (oprava Úř. věst. 2004, L 226, s. 22), zveřejněnou v  Úředním věstníku Evropské unie L 243 ze dne 21. září 2017.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobkyně uvádí, že:

1.

pozornost zasluhuje implicitní souhlas Komise s rozdílným uplatňováním pravidel pro dovoz produktů živočišného původu členskými státy ve velmi konkrétních případech, jako jsou kontejnery s mrazenými produkty rybolovu z Číny, což vše má negativní vliv na poctivou hospodářskou soutěž mezi členskými státy;

2.

nejzávažnější problém byl zjištěn v souvislosti s dovozem produktů živočišného původu a požadavkem tzv. „dvojího seznamu“ plavidel, které zásobují provozovny ve třetích státech;

3.

provozovatel potravinářského podniku, který dováží produkty živočišného původu z oblastí mimo Společenství, může dovážet produkty rybolovu ze třetí země jen tehdy, když je na seznamu uvedena jak příslušná třetí země, ve které je produkt odbaven, tak provozovna, ze které byl produkt odeslán a ve které byl produkt získán nebo připraven.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/22


Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Tassi v. Soudní dvůr

(Věc T-50/18)

(2018/C 134/30)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Smaro Tassi (Berlín, Německo) (zástupkyně: E. Kleani, advokátka)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. listopadu 2017 (č. 20173192), kterým byla odmítnuta nabídka žalobkyně předložená na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení 2017/S 002-001564 pro freelance překladatele z řeckého jazyka.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí neuvádělo přesný soubor kritérií prokazujících kvalitu předkladů požadovanou v zadávacím řízení, ani k němu nebyly přiloženy poznámky revizora nebo srovnání, které by mohly odůvodňovat, proč dle názoru žalovaného zkušební překlad žalobkyně nedosáhl stanovené minimální úrovně. Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že napadené rozhodnutí není řádně odůvodněno a že výběrové řízení nebylo transparentní.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/22


Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Kleani v. Soudní dvůr

(Věc T-51/18)

(2018/C 134/31)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Efterpi Kleani (Berlín, Německo) (zástupkyně: S. Tassi, advokátka)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. listopadu 2017 (č. 20172046), kterým byla odmítnuta nabídka žalobkyně předložená na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení 2017/S 002-001564 pro freelance překladatele z řeckého jazyka.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí neuvádělo přesný soubor kritérií prokazujících kvalitu předkladů požadovanou v zadávacím řízení, ani k němu nebyly přiloženy poznámky revizora nebo srovnání, které by mohly odůvodňovat, proč dle názoru žalovaného zkušební překlad žalobkyně nedosáhl stanovené minimální úrovně. Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že napadené rozhodnutí není řádně odůvodněno a že výběrové řízení nebylo transparentní.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/23


Žaloba podaná dne 5. února 2018 – Rodriguez Prieto v. Komise

(Věc T-61/18)

(2018/C 134/32)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Lucemburk) (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

uložil Komisi vyplatit náhradu utrpěné škody a zaplatit žalobci částku 68 831 eur z titulu hmotné újmy a 100 000 eur z titulu morální újmy;

podpůrně zrušil rozhodnutí o zamítnutí asistence ze dne 28. března 2017,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobce tvrdí, že Komise se dopustila služebního pochybení, když neuznala jeho postavení informátora, což žalobci způsobilo hmotnou a morální újmu, kterou musí orgán nahradit. Podpůrně žalobce tvrdí, že orgán porušil článek 24 statutu, když mu odmítl poskytnout asistenci podle uvedeného ustanovení v návaznosti na trestní řízení.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/23


Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Torro Entertainment v. EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Věc T-63/18)

(2018/C 134/33)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulharsko) (zástupce: A. Kostov, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie TORRO Grande Meat in Style – Přiháška č. 14 744 452

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 20. prosince 2017, ve věci R 1776/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž jím bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení;

uložil EUIPO a Grupo Osborne S.A. náhradu nákladů řízení vynaložených „Torro Entertainment“ Ltd. v řízení před Soudním dvorem, v odvolacím řízení a námitkovém řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

Porušení povinnosti uvést odůvodnění a povinnosti jednat s řádnou péčí.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/24


Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Venezuela v. Rada

(Věc T-65/18)

(2018/C 134/34)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Bolívarovská republika Venezuela (zástupci: F. Di Gianni a L. Giuliano, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele v rozsahu, v němž se tato opatření týkají žalobkyně, a

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod, v němž žalobkyně tvrdí, že Rada tím, že přijala omezující opatření, aniž žalobkyni předem informovala o svém úmyslu a aniž vyslechla postoj žalobkyně ke skutečnostem, které údajně odůvodňují omezující opatření, porušila právo žalobkyně být vyslechnuta.

2.

Druhý žalobní důvod, v němž žalobkyně tvrdí, že Rada porušila svou povinnost uvést odůvodnění a poskytnout dostatečné důkazy pro přijetí omezujících opatření.

3.

Třetí žalobní důvod, v němž žalobkyně tvrdí, že se Rada dopustila zjevně nesprávného posouzení, pokud jde o skutečnosti, na nichž se zakládají omezující opatření.

4.

Čtvrtý žalobní důvod, v němž žalobkyně tvrdí, že omezující opatření představují podle mezinárodního obyčejového práva protiprávní protiopatření.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/25


Žaloba podaná dne 29. ledna 2018 – Tsapakidou v. Soudní dvůr

(Věc T-66/18)

(2018/C 134/35)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Argyro Tsapakidou (Berlín, Německo) (zástupkyně: E. Kleani, advokátka)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. listopadu 2017 (č. 20173939), kterým byla odmítnuta nabídka žalobkyně předložená na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení 2017/S 002-001564 pro freelance překladatele z řeckého jazyka,

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje obecné zásady unijního práva, podle nichž musí být správní akty dostatečně odůvodněny a uvádět zásady, na nichž je založeno. Dané rozhodnutí tato kritéria nesplňuje. Žalovaná zejména tvrdí, že odůvodnění uvedené žalovaným bylo z pohledu článku 4.3.1. zadávací dokumentace nedostatečné. Navíc informace poskytnuté žalobkyni jí neumožnily posoudit správnost výsledku dotčeného zkušebního překladu. Nedostala ani informace o pokynech pro hodnocení nebo o kritériích, na jejichž základě bylo napadené rozhodnutí přijato.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/25


Žaloba podaná dne 9. února 2018 – CN v. Parlament

(Věc T-76/18)

(2018/C 134/36)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: CN (zástupci: C. Bernard-Glanz a A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl, že je tato žaloba přípustná;

uložil žalovanému povinnost předložit stanovisko Výboru APA, zápis z výslechu svědků provedených Výborem APA a spis předaný předsedovi Evropského parlamentu na základě článku 10 jednacího řádu Výboru APA;

zrušil napadené rozhodnutí a v případně rozhodnutí o zamítnutí stížnosti;

uložil žalovanému povinnost zaplatit částku ve výši 68 500 euro z titulu náhrady majetkové a nemajetkové újmy, která vznikla žalobci;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení článku 41 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), článku 25 služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a povinnosti uvést odůvodnění, zásady dobré správy, práva na to být vyslechnut, práva na obhajobu a povinnosti jednat s náležitou péčí v napadeném rozhodnutí, který Evropský parlament zamítl žádost žalobce o poskytnutí pomoci.

2.

Druhý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení, porušení článku 31 Listiny, článku 12a služebního řádu, článku 24 služebního řádu a povinnosti jednat s náležitou péčí.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/26


Žaloba podaná dne 12. února 2018 – VE v. ESMA

(Věc T-77/18)

(2018/C 134/37)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci/ Účastnice řízení

Žalobce: VE (zástupci: L. Levi a N. Flandin, advokáti)

Žalovaná: Evropský organ pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil tuto žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

zrušil hodnotící posudek žalobce za rok 2016 v rozsahu, v němž byly žalobcovy výkony vyhodnoceny jako „neuspokojivé“;

zároveň v případě potřeby zrušil rozhodnutí ESMA ze dne 6. listopadu 2017, jímž byla zamítnuta žalobcova stížnost;

přiznal žalobci náhradu nemajetkové újmy, která mu vznikla, oceněné ex aequo et bono na 10 000 eur, a

uložil ESMA náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1.

Žalobní důvod vycházející z protiprávnosti spočívající v tom, že příručka k hodnocení byla přijata orgánem ESMA bez předchozího předložení výboru zaměstnanců v souladu s článkem 110 služebního řádu.

2.

Porušení čl. 43 odst. 1 služebního řádu a příručky k hodnocení spočívající v tom, že se žalovaný dopustil zjevně nesprávného posouzení v několika ohledech:

zjevně nesprávného posouzení v souvislosti s hlavními činnostmi žalobce z hlediska kritérií „výkonnosti“, „způsobilosti“ a „chování“, a

z hlediska zjevně nesprávného posouzení žalovaného v souvislosti s dalšími činnostmi žalobce.

3.

Porušení povinnosti jednat s náležitou péčí a zásady řádné správy z hlediska zdravotních potíží žalobce, nedostatku odborného vedení pro žalobce, nepříznivých pracovních podmínek a neexistence odpovídajících školení.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/27


Žaloba podaná dne 9. února 2018 – Bekat v. EUIPO – Borbet (ARBET)

(Věc T-79/18)

(2018/C 134/38)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Německo) (zástupce: P. Kohl, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Borbet GmbH (Hallenberg, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: žalobce

Sporná ochranná známka: přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie obsahující slovní prvek „ARBET“ – přihláška č. 14 320 915

Řízení před EUIPO: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 6. prosince 2017 ve věci R 1117/2017-4

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a zamítl odvolání další účastnice řízení proti rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 30. března 2017,

uložil EUIPO náhradu nákladů řízen, včetně nákladů řízení před odvolacím senátem.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/27


Žaloba podaná dne 13. února 2018 – Husky CZ v. EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

(Věc T-82/18)

(2018/C 134/39)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Husky CZ s.r.o. (Praha, Česká republika) (zástupce: L. Lorenc, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Spojené království)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel/Majitel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie HUSKY v modré, černé a bílé barvě – Přihláška č. 4 442 431

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 18. ledna 2018, ve věci R 812/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Odvolací senát řádně nezohlednil argumenty a důkazy předložené žalobkyní a proto dospěl k nesprávnému závěru týkajícímu se dřívějších práv, na kterých byly založeny námitky.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/28


Žaloba podaná dne 9. února 2018 – CH v. Parlament

(Věc T-83/18)

(2018/C 134/40)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: CH (zástupci: C. Bernard-Glanz a A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl, že je tato žaloba přípustná;

uložil žalovanému povinnost předložit stanovisko Výboru APA, zápis z výslechu svědků provedených Výborem APA a spis předaný předsedovi Evropského parlamentu na základě článku 10 jednacího řádu Výboru APA;

zrušil napadené rozhodnutí a v případně rozhodnutí o zamítnutí stížnosti;

uložil žalovanému povinnost zaplatit částku ve výši 68 500 euro z titulu náhrady majetkové a nemajetkové újmy, která vznikla žalobci;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení článku 41 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), článku 25 služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a povinnosti uvést odůvodnění, zásady dobré správy, práva na to být vyslechnut, práva na obhajobu a povinnosti jednat s náležitou péčí v napadeném rozhodnutí, kterým Evropský parlament zamítl žádost žalobce o poskytnutí pomoci.

2.

Druhý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení, porušení článku 31 Listiny, článku 12a služebního řádu, článku 24 služebního řádu a povinnosti jednat s náležitou péčí.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/29


Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Gruppo Armonie v. EUIPO (ARMONIE)

(Věc T-88/18)

(2018/C 134/41)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Itálie) (zástupce: G. Medri, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „ARMONIE“ – Přihláška č. 16 430 068

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 15. prosince 2017, ve věci R 2063/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 2017/1001.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/29


Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Věc T-89/18)

(2018/C 134/42)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španělsko) (zástupce: J. de Castro Hermida, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Café del Sol“ – Ochranná známka Evropské unie č. 6 105 985

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. prosince 2017, ve věci R 1095/2017-4

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil a prohlásil za přípustnou námitku založenou na španělské ochranné známce č. 2348110 ve třídě 42 mezinárodní nomenklatury, která má přednost a jejímž majitelem je Ramón Giral Broto;

potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení v tom smyslu, že zamítne přihlášku ochranné známky Společenství MUE č. 6105985 pro „služby zajišťující stravování a nápoje; dočasné ubytování“ ve třídě 43 mezinárodní nomenklatury, podanou německou obchodní společností Gastro & Soul GmbH, s ohledem na nebezpečí záměny ze strany spotřebitele plynoucí se souběžné existence kolidujících ochranných známek, vzhledem k jejich fonetické podobnosti a aplikační totožnosti; nebo pokud k tomu Tribunál není příslušný, vrátil věc zpět odvolacímu senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu s pokynem považovat námitku za přípustnou

podpůrně zrušil rozhodnutí napadené z důvodu nesrovnalostí a porušení práva na obhajobu a právní jistoty žalobce tím, že mu byla výslovně odepřena možnost předložit úplný překlad namítané ochranné známky v řízení o žalobě 1095/2017-4, čímž bylo znemožněno dosažení jednoho z cílů vrácení věci odvolacímu senátu EUIPO nařízené rozsudkem Tribunálu ze dne 13. prosince 2016 ve věci T-548/15, a nařídil další vrácení věci odvolacímu senátu EUIPO k nápravě a rozhodnutí o odvolání.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/30


Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Věc T-90/18)

(2018/C 134/43)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španělsko) (zástupce: J. de Castro Hermida, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie Café del Sol – Ochranná známka Evropské unie č. 6 104 608

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4.12.2017 ve věci R 1096/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a určil, že námitky založené na španělské ochranné známce s právem přednosti č. 2348110, zapsané ve třídě 42 mezinárodní nomenklatury, ve vlastnictví Ramóna Guiral Brota, podávajícího námitky, jsou opodstatněné;

potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení v tom smyslu, že přihláška ochranné známky EU č. 6 104 608 pro „služby zajišťující stravování a nápoje; dočasné ubytování a catering“ ve třídě 43 mezinárodní nomenklatury, podaná německou obchodní společností Gastro & Soul GmbH, se s ohledem na nebezpečí záměny, které by pro spotřebitele vyplývalo ze souběžné existence kolidujících ochranných známek, vzhledem k prokázané podobnosti jejich jmen a jejich totožnému určení, zamítá; nebo, pokud k tomu Tribunál nemá pravomoc, vrátil věc zpět odvolacímu senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu s pokynem považovat námitky za opodstatněné;

podpůrně zrušil napadené rozhodnutí pro nesoudržnost a pro porušení práva žalobce se v řízení účinně bránit a právní jistoty, neboť mu v odvolacím řízení č. 1096/2017-4 byla výslovně odepřena možnost předložit úplný překlad namítané ochranné známky s právem přednosti, čímž byl zmařen jeden ze základních cílů vrácení věci odvolacím senátům EUIPO, o kterém Tribunál rozhodl rozsudkem ze dne 13. prosince 2016 ve věci T-549/15, a věc znovu vrátil odvolacím senátům EUIPO a umožnil jim tak zjednat nápravu a rozhodnout o odvolání odpovídajícím způsobem.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/31


Žaloba podaná dne 16. února 2018 – Equity Cheque Capital Corporation v. EUIPO (DIAMOND CARD)

(Věc T-91/18)

(2018/C 134/44)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Kanada) (zásutpci: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler a C. Rani, solicitors)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka:) Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie DIAMOND CARD – Přihláška č. 15 775 422

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. prosince 2017 ve věci R 1544/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001;


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/32


Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (fit+fun)

(Věc T-94/18)

(2018/C 134/45)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Německo) (zástupce: N. Weber a L. Thiel, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie fit+fun – Přihláška č. 15 996 432

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. prosince 2017, ve věci R 847/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/32


Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Cabell v. EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

(Věc T-96/18)

(2018/C 134/46)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Robert W. Cabell (Renton, Washington, Spojené státy) (zástupce: K. Bröcker, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Zorro Productions, Inc. (Berkeley, Kalifornie, Spojené státy)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „ZORRO“ – Ochranná známka Evropské unie č. 5 399 787

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. prosince 2017, ve věci R 1637/2015-4

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

vyhověl návrhu na prohlášení částečné neplatnosti ochranné známky Evropské unie č. 5 399 787 u všech napadených výrobků a služeb;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) ve spojení s čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001;


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/33


Žaloba podaná dne 16. února 2018 – DeepMind Technologies v. EUIPO (STREAMS)

(Věc T-97/18)

(2018/C 134/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: DeepMind Technologies Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupci: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert a G. Lodge, solicitors)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie STREAMS – Přihláška č. 15 166 176

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 27. listopadu 2017, ve věci R 35/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

změnil napadené rozhodnutí, neboť porušuje článek 7 nařízení o ochranné známce Evropské unie, nebo podpůrně;

napadené rozhodnutí z téhož důvodu zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení článku 7 nařízení 2017/1001.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/33


Žaloba podaná dne 20. února 2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (MULTIFIT)

(Věc T-98/18)

(2018/C 134/48)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Německo) (zástupci: N. Weber a L. Thiel, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MULTIFIT – Přihláška č. 15 996 291

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 15. listopadu 2017 ve věci R 846/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/34


Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Stamatopoulos v. ENISA

(Věc T-99/18)

(2018/C 134/49)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Grigorios Stamatopoulos (Atény, Řecko) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí ENISA HR Team ze dne 25/07/2017, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o pracovní místo vedoucího oddělení financí a zadávání zakázek v ENISA podaná podle oznámení o volném pracovním místě „ENISA-TA16-AD-2017-03“, aby Agentura znovu posoudila kandidaturu žalobce a to spravedlivým a transparentním způsobem;

uložil žalované povinnost k náhradě morální újmy, která žalobci vznikla v důsledku protiprávnosti napadeného aktu, ve výši pět tisíc (5 000) eur; a

uložil žalované, že ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobcem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1.

K prvním žalobním důvodu žalobce uvádí, že napadený akt je v rozporu s povinností žalované uvést odůvodnění, protože neposkytuje dostatečné odůvodnění k zamítnutí jeho kandidatury. Přestože ENISA sdělila žalobci počet bodů, kterých dosáhl pro každé hodnotící kritérium, i jeho celkový počet bodů, hodnocení všech kandidátů bylo svoji povahou srovnávací a body udělené jednotlivým žadatelům tedy byly výsledkem takové srovnávací analýzy. Žalobce tak tvrdí, že s ohledem na skutečnost, že mu ENISA neposkytla konkrétní odůvodnění pro body, jež mu byly uděleny pro jednotlivá kritéria, včetně komparativních výhod úspěšného kandidáta, který postoupil k pohovoru a testovací části, nesplnila povinnost uvést dostatečné odůvodnění, které by umožnilo žalobci zjistit, zda akt, který se uchazeče nepříznivě dotýká, byl odůvodněný a zda je účelné zahájit řízení u Tribunálu, a zadruhé zda umožní Tribunálu přezkoumat legalitu tohoto aktu.

2.

K druhému žalobnímu důvodu žalobce uvádí, že hodnocení jeho dovedností ze strany výběrové komise je stiženo zjevně nesprávným posouzením, zejména pokud jde o hodnocení výběrových kritérií: „Vysoce vyvinuté organizační schopnosti, přesnost, schopnost analyzovat, shromažďovat a shrnovat složité finanční informace“, „Vynikající dovednosti v oblasti vyjednávání a řešení problémů“; „Výrazná schopnost řídit lidi a řešit konflikty“, „Vynikající dovednosti komunikovat v anglickém jazyce ústně i písemně“, a „Schopnost zůstat efektivní při velkém pracovním vytížení a důsledně dodržovat programové lhůty bez ohledu na změny pracovního prostředí“.

3.

K třetímu žalobnímu důvodu žalobce uvádí, že napadený akt je v rozporu se zásadami rovného zacházení a transparentnosti. A to z důvodu, že hranice bodů stanovená výběrovou komisí pro postup kandidátů do kola s pohovory a testy byla stanovena svévolným a protiprávním způsobem. Žalobce tvrdí, že oznámení o volném pracovním místě neobsahovalo žádné podmínky, pokud jde o uvedení data, kdy bude tato hranice bodů pro postup stanovena a jaká kritéria bude muset výběrová komise zohlednit pro její stanovení. Výběrová komise proto nikdy neuvedla žádné odůvodnění, na jakém základě stanovila tuto hranici pro postup, a kandidátům tuto hranici pro postup oznámila až poté, co dokončila hodnocení.

4.

Žalobce ve světle výše uvedených protiprávností požaduje náhradu morální újmy, kterou utrpěl z důvodu účasti v chybném a protiprávním řízení a z nedostatku odůvodnění jeho odmítnutí, což nelze považovat za nic jiného než úplný nedostatek respektu k jeho osobě a lhostejnost k jeho právu na řádnou správu.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/35


Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Knauf v. EUIPO (upgrade your personality)

(Věc T-102/18)

(2018/C 134/50)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Martin Knauf (Berlín, Německo) (zástupce: H. Jaeger, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie „upgrade your personality“ – přihláška č. 15 750 029

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 18. prosince 2017, ve věci R 1011/2017-4

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

zapsal slovní ochrannou známku Evropské unie „upgrade your personality“ pro následující zboží ve třídách 9 a 28:

třída 09 – počítačový software (nahraný); počítačové programy (s možností stažení); nahrané počítačové programy; stahovatelné počítačové programy; software; software pro počítačové hry; počítačový software pro videohry; software pro videohry; softwarové programy pro videohry; software pro hry na videozařízeních; programové vybavení zpracování dat; software pro zpracování údajů; programové vybavení počítačové grafiky; software pro virtuální realitu; optická média s nahraným software; nahraná magnetická média; kazety videoher; videopásky; videonahrávky (nahrané); nahrané videonahrávky

třída 28 – herní konzole.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/36


Žaloba podaná dne 19. února 2018 – S & V Technologies v. EUIPO – Smoothline (Smoothline)

(Věc T-103/18)

(2018/C 134/51)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: S & V Technologies GmbH (Hennigsdorf, Německo) (zástupci: T. Schmitz a M. Breuer, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Smoothline AG (Curych, Švýcarsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Smoothline“ – Mezinárodní zápis č. 958 169 s vyznačením Evropské unie

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. prosince 2017, ve věci R 115/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 95 nařízení č. 2017/1001;

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001;

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 2017/1001.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/36


Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation v. REA

(Věc T-104/18)

(2018/C 134/52)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Španělsko) (zástupci: P. Palacios Pesquera a M. Rius Coma, advokáti)

Žalovaná: Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil tuto žalobu a v ní obsažené žalobní návrhy za přípustné;

vyhověl žalobním návrhům předloženým v této žalobě a v důsledku toho zrušil napadené rozhodnutí a určil, že není důvodné vracet částky odpovídající úkolům plněným nadací TECNALIA;

uložil REA náhradu nákladů tohoto řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba směřuje proti rozhodnutí ve věci týkající se sporu o zpětné vymáhání finančních částek z grantové dohody k projektu FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. Rozhodnutí vypovědět grantovou dohodu k projektu FoodWatch se opírá o údajnou neinformovanost žalobkyně o existenci projektu BreadGuard, který podle názoru REA vykazuje výraznou podobnost s projektem FoodWatch co do cílů, metodiky práce a co do očekávaných výsledků.

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod, vycházející z nedostatku odůvodnění napadeného rozhodnutí, neboť nebyly zohledněny skutečnosti svědčící ve prospěch žalobkyně, které nadace TECNALIA předložila v průběhu šetření.

2.

Druhý žalobní důvod, vycházející z porušení přílohy II grantové dohody k projektu FoodWatch, neboť žalovaná nesdělila totožnost nezávislých odborníků, již vypracovali znalecké posudky o skutečnostech, na kterých je založeno napadené rozhodnutí, což nadaci TECNALIA znemožnilo navrhnout jejich vyloučení.

3.

Třetí žalobní důvod, vycházející z porušení zásady zavinění, neboť žalovaná nezohlednila míru účasti nadace TECNALIA na páchání vytýkaných skutků.

4.

Čtvrtý žalobní důvod, vycházející z porušení zásady trestnosti, neboť projekty byly provedeny správně a TECNALIA se nedopustila žádného porušení nebo nesplnění závazků, jež na sebe převzala.

5.

Pátý žalobní důvod, vycházející z porušení zásady proporcionality, neboť nebyla zohledněna míra zavinění jednotlivých subjektů, jež se účastnily vytýkaného jednání.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/37


Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Deray v. EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Věc T-105/18)

(2018/C 134/53)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: André Deray (Bry-sur-Marne, Francie) (zástupce: S. Santos Rodríguez, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Spojené království)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „LILI LA TIGRESSE“ – Přihláška č. 015 064 462

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. prosince 2017, ve věci R 1244/2017-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení

uložil EUIPO a společnosti Charles Claire LLP náhradu nákladů řízení, které žalobci vznikly ve správním řízení před EUIPO.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/38


Žaloba podaná dne 20. února 2018 – Aytekin v. EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

(Věc T-107/18)

(2018/C 134/54)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Erkan Aytekin (Ankara, Turecko) (zástupce: V. Martín Santos, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Dienne Salotti SRL a socio unico (Altamura, Itálie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie Dienne – Přihláška č. 15 080 302

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 15. prosince 2017 ve věci R 1444/2017-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil přihlašovatelce/vedlejší účastnici a EUIPO náhradu nákladů řízení v souvislosti s touto žalobou a veškeré náklady řízení vzniklé v důsledku rozhodnutí EUIPO.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/39


Usnesení Tribunálu ze dne 22. února 2018 – Francie v. Komise

(Věc T-116/07) (1)

(2018/C 134/55)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 140, 23.6.2007.


16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/39


Usnesení Tribunálu ze dne 22. února 2018 – Alcan France v. Komise

(Věc T-288/07) (1)

(2018/C 134/56)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 235, 6.10.2007.