ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 89

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
8. března 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2017–2018
Dílčí zasedání od 11. do 14. září 2017
ŠTRASBURK

2018/C 89/01

Zápis ze zasedání z 11. září 2017

1

2018/C 89/02

Zápis ze zasedání z 12. září 2017

20

2018/C 89/03

Zápis ze zasedání z 13. září 2017

67

2018/C 89/04

Zápis ze zasedání z 14. září 2017

167


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

postup konzultace

***

postup souhlasu

***I

řádný legislativní postup: první čtení

***II

řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Zkratky používané pro parlamentní výbory

AFET

Výbor pro zahraniční věci

DEVE

Výbor pro rozvoj

INTA

Výbor pro mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočtový výbor

CONT

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECON

Hospodářský a měnový výbor

EMPL

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

IMCO

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

TRAN

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Výbor pro rybolov

CULT

Výbor pro kulturu a vzdělávání

JURI

Výbor pro právní záležitosti

LIBE

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Výbor pro ústavní záležitosti

FEMM

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petiční výbor

DROI

podvýbor pro lidská práva

SEDE

podvýbor pro bezpečnost a obranu

Zkratky používané pro politické skupiny

PPE

skupina Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté)

S&D

skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

ECR

skupina Evropských konzervativců a reformistů

ALDE

skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

GUE/NGL

skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

Verts/ALE

skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

EFDD

skupina Evropa svobody a přímé demokracie

ENF

skupina Evropa národů a svobody

NI

nezařazení poslanci

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT ZASEDÁNÍ 2017–2018 Dílčí zasedání od 11. do 14. září 2017 ŠTRASBURK

8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 89/1


11. září 2017
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Z 11. ZÁŘÍ 2017

(2018/C 89/01)

Obsah

Pokračování zasedání 3
Prohlášení předsednictví 3
Schválení zápisu z předchozího denního zasedání 3
Složení Parlamentu 3
Ověření pověřovacích listin 4
Posouzení slučitelnosti funkce svěřené poslanci 4
Žádost o zbavení imunity – zastavení řízení 4
Žádost o ochranu imunity 5
Členství ve výborech a delegacích 5
Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) 6
Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu) 7
Oprava (článek 231 jednacího řádu) 7
Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu) 7
Předložení dokumentů 8
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení) 14
Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení) 14
Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu 14
Plán práce 14
Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rozprava) 15
Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (rozprava) 15
Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (rozprava) 16
Členství v delegacích 17
Transparentnost, odpovědnost a integrita v orgánech EU (krátké přednesení) 17
Kosmická strategie pro Evropu (krátké přednesení) 17
Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (krátké přednesení) 18
Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (krátké přednesení) 18
Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám 18
Pořad jednání příštího denního zasedání 18
Ukončení denního zasedání 18
PREZENČNÍ LISTINA 19

Zápis ze zasedání z 11. září 2017

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI

předseda

1.   Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.

2.   Prohlášení předsednictví

Předseda odsoudil teroristické útoky, které byly nedávno spáchány v několika evropských městech, a vyjádřil solidaritu Parlamentu obětem terorismu a nedávných přírodních katastrof.

Parlament uctil minutou ticha památku obětí.

Vystoupili:

Nicola Danti, který připomněl význam závazku EU v souvislosti s bojem proti změnám klimatu (předseda se ztotožnil s výroky poslance),

Gianni Pittella u příležitosti výročí úmrtí Salvadora Allendeho,

Franck Proust v souvislosti s hurikánem Irma, řízením přírodních katastrof a úlohou Evropského fondu solidarity (předseda poskytl upřesnění),

Sajjad Karim k údělu občanů EU žijících ve Spojeném království a k podmínkám udělování Sacharovovy ceny,

James Carver k výrokům, které pronesl Franck Proust (předseda poskytl upřesnění), a

Teresa Jiménez-Becerril Barrio k zemětřesení, které nedávno postihlo Mexiko (předseda se ztotožnil s výroky poslankyně).

3.   Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

4.   Složení Parlamentu

Petr Mach a Glenis Willmottová oznámili, že odstupují z funkce poslanců Evropského parlamentu s platností resp. od 1. září a 3. října 2017.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu konstatoval uvolnění mandátu Petra Macha a Glenis Willmotové s platností resp. od 1. září a 3. října 2017 a informoval o této skutečnosti dotčené vnitrostátní orgány.

Mariya Gabrielová byla jmenována členkou Evropské komise s platností od 7. července 2017.

Příslušné německé orgány oznámily, že Herbert Reul byl jmenován členem zemské vlády Severního Porýní-Vestfálska s platností od 7. července 2017.

Příslušné francouzské orgány oznámily, že Louis Aliot byl zvolen poslancem francouzského parlamentu s platností od 21. července 2017.

Rada Evropské unie oznámila, že Ildikó Gáll-Pelczová byla jmenována členkou Účetního dvora s platností od 1. září 2017.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 a 3 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách jsou tyto funkce neslučitelné s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 7. července, 21. července, resp. 1. září 2017 a informoval o této skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány.

Příslušné orgány Republiky Malta, Spolkové republiky Německo, Spojeného království a Francouzské republiky oznámily, že Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet a Nosheena Mobarik, kterými jsou nahrazeni Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot a Ian Duncan, byli zvoleni poslanci Evropského pasrlamentu s platností od 24. června, 24. července, 1. srpna, 21. července, resp. 8 září 2017.

Parlement vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet a Nosheena Mobarik v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

5.   Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátů těchto poslanců: John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn a John Howarth.

6.   Posouzení slučitelnosti funkce svěřené poslanci

Výbor JURI na své schůzi dne 12. července 2017 posoudil podle čl. 4 odst. 5 jednacího řádu slučitelnost dočasné funkce, kterou Arnaudu Danjeanovi svěřil francouzský premiér a která se týká zahájení vypracovávání strategického přehledu obrany a národní bezpečnosti, s aktem ze dne 20. září 1976. Výbor rozhodl, že funkce je slučitelná s aktem.

7.   Žádost o zbavení imunity – zastavení řízení

Výbor JURI, který je v dané věci příslušný, informoval předsedu, že s ohledem na zvolení Marine Le Penové poslankyní francouzského Národního shromáždění je žádost o zbavení imunity, která byla oznámena na plenárním zasedání dne 26. dubna 2017(bod 6 zápisu ze dne 26.4.2017) bezpředmětná, jelikož Marine Le Penová již nepožívá imunity podle Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie. Řízení o zbavení imunity tudíž bylo zastaveno.

Vystoupil Bruno Gollnisch k opodstatněnosti tohoto rozhodnutí (předseda poslance vyzval, aby se obrátil na výbor JURI).

8.   Žádost o ochranu imunity

Předsedkyně skupiny GUE/NGL Gabriele Zimmerová předložila žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá poslankyně Evropského parlamentu Eleonora Forenzaová, v souvislosti s incidentem, který se poslankyni přihodil v návaznosti na demonstraci konanou u příležitosti summitu G20 v Hamburku dne 8. července 2017.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.

9.   Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD a ENF tyto žádosti o jmenování:

výbor EMPL: Dennis Radtke, kterým je nahrazen Sven Schulze

delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem: Dennis Radtke

výbor JURI: Francis Zammit Dimech

delegace pro vztahy s Palestinou: Francis Zammit Dimech

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Francis Zammit Dimech

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Jude Kirton-Darling, kterou je nahrazena Theresa Griffin

delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství: Theresa Griffin, kterou je nahrazena Jude Kirton-Darling

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Theresa Griffin, kterou je nahrazena Jude Kirton-Darling

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: Doru-Claudian Frunzulică

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Rebecca Harms, kterou je nahrazen Jakop Dalunde

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko: Jakop Dalunde již není členem

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Jakop Dalunde již není členem

výbor ITRE: Jonathan Bullock

výbor IMCO: Stuart Agnew, kterým je nahrazena Margot Parker

výbor REGI: Paul Nuttall, kterým je nahrazen Jim Carver

výbor AFET: Jean-Luc Schaffhauser

výbor DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

výbor INTA: France Jamet

výbor ITRE: Christelle Lechevalier, kterou je nahrazen Jean-Luc Schaffhauser

delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru: France Jamet, kterou je nahrazena Sophie Montel

delegace pro vztahy s Mercosurem: Sophie Montel

delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Christelle Lechevalier, kterou je nahrazen Jean-Luc Schaffhauser

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Jean-Luc Schaffhauser

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Sophie Montel.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

10.   Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

výbor EMPL na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 (COM(2016)0528 — C8-0344/2016 — 2016/0254(COD)). Zpravodaj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

výbor EMPL na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 — C8-0343/2016 — 2016/0257(COD)). Zpravodajka: Anne Sander (A8-0273/2017)

výbor EMPL na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 (COM(2016)0531 — C8-0342/2016 — 2016/0256(COD)). Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

výbor ECON na základě zprávy o nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 (COM(2016)0850 — C8-0158/2016 — 2016/0360B(COD)). Zpravodaj: Peter Simon (A8-0255/2017)

výbor ENVI na základě zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS (COM(2016)0789 — C8-0526/2016 — 2016/0394(COD)). Zpravodaj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

výbor AFET na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru (COM(2016)0447 — C8-0264/2016 — 2016/0207(COD)). Zpravodaj: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, tj. úterý 12. září 2017, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

11.   Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 13. září 2017 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení (00033/2017/LEX — C8-0302/2017 — 2016/0308(COD));

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice (00027/2017/LEX — C8-0301/2017 — 2017/0007(COD));

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměm ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení (00024/2017/LEX — C8-0246/2017 — 2016/0279(COD));

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (00023/2017/LEX — C8-0245/2017 — 2016/0278(COD));

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury na období 2020 až 2033 (00025/2017/LEX — C8-0244/2017 — 2016/0186(COD)).

12.   Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Příslušný výbor přdal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 6. července 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 — C8-0377/2016 — 2016/0281(COD)) – výbor BUDG, výbor AFET, výbor DEVE

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

13.   Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

doporučení výboru PECH nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky (C(2017)03881 — 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na intranetových stránkách Europarl.

14.   Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1)

Radou a Komisí

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (COM(2017)0331 — C8-0191/2017 — 2017/0136(COD))

Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno příslušný výbor: ECON stanovisko: AFCO, BUDG, ITRE, JURI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2017)0352 — C8-0216/2017 — 2017/0145(COD))

předáno příslušný výbor: LIBE stanovisko: BUDG, CONT

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2017)0344 — C8-0217/2017 — 2017/0144(COD))

předáno příslušný výbor: LIBE stanovisko: BUDG, CONT

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (COM(2017)0343 — C8-0219/2017 — 2017/0143(COD))

Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno příslušný výbor: ECON stanovisko: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků (COM(2017)0375 — C8-0227/2017 — 2017/0158(COD))

předáno příslušný výbor: INTA stanovisko: CULT, LIBE, IMCO

Návrh doporučení pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (10850/2017 — C8-0228/2017 — 2017/0810(COD))

předáno příslušný výbor: ECON stanovisko: AFCO

Návrh nařízení Rady, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (09941/2017 — C8-0229/2017 — 2013/0255(APP))

předáno příslušný výbor: LIBE stanovisko: PETI, BUDG, JURI, CONT

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Řecku (10476/2017 — C8-0230/2017 — 2017/0809(CNS))

předáno příslušný výbor: LIBE

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Panamy, Uruguaye, Kolumbie a Salvadoru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2017)0369 — C8-0231/2017 — 2017/0153(NLE))

předáno příslušný výbor: JURI stanovisko: LIBE

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Chorvatsko, Nizozemsko, Portugalsko a Rumunsko opravňují, aby vzájmu Evropské unie přijaly přistoupení San Marina k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2017)0359 — C8-0232/2017 — 2017/0149(NLE))

předáno příslušný výbor: JURI stanovisko: LIBE

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní Afriky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2017)0357 — C8-0233/2017 — 2017/0148(NLE))

předáno příslušný výbor: JURI stanovisko: LIBE

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rumunsko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Chile, Islandu a Baham k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2017)0360 — C8-0234/2017 — 2017/0150(NLE))

předáno příslušný výbor: JURI stanovisko: LIBE

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (COM(2017)0480 — C8-0235/2017 — 2017/2134(BUD))

předáno příslušný výbor: BUDG stanovisko: DEVE, AFET

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) (COM(2017)0385 — C8-0236/2017 — 2017/0163(COD))

Předseda bude v souladu s čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Výborem regionů.

Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno příslušný výbor: CULT stanovisko: BUDG

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách jménem Evropské Unie (07712/2016 — C8-0237/2017 — 2016/0006(NLE))

předáno příslušný výbor: INTA

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (COM(2017)0422 — C8-0238/2017 — 2017/0189(COD))

předáno příslušný výbor: JURI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice (COM(2017)0424 — C8-0239/2017 — 2017/0190(COD))

Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno příslušný výbor: PECH

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí (05883/2017 — C8-0240/2017 — 2016/0329(NLE))

předáno příslušný výbor: INTA

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí (05882/2017 — C8-0241/2017 — 2016/0328(NLE))

předáno příslušný výbor: INTA

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením (11212/2017 — C8-0242/2017 — 2017/0152(NLE))

předáno příslušný výbor: LIBE

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států (09021/2017 — C8-0243/2017 — 2017/0083(NLE))

předáno příslušný výbor: AFET stanovisko: DEVE, INTA

Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: zvýšení rozpočtových prostředků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) v celé Evropské unii a aktualizace plánů pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2 (11812/2017 — C8-0303/2017 — 2017/2078(BUD))

předáno příslušný výbor: BUDG stanovisko: CULT, EMPL, ITRE, TRAN

Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Itálii (11813/2017 — C8-0304/2017 — 2017/2109(BUD))

předáno příslušný výbor: BUDG stanovisko: REGI

2)

parlamentními výbory, zprávy

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001 (COM(2016)0745 — C8-0501/2016 — 2016/0368(COD)) – výbor TRAN – Zpravodajka: Karima Delli (A8-0228/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) (COM(2016)0788 — C8-0516/2016 — 2016/0393(COD)) – výbor REGI – Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (COM(2016)0721 — C8-0456/2016 — 2016/0351(COD)) – výbor INTA – Zpravodaj: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech („směrnice o mediaci“) (2016/2066(INI)) – výbor JURI – Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti (COM(2016)0378 — C8-0213/2016 — 2016/0176(COD)) – výbor LIBE – Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0240/2017)

Zpráva o politických vztazích EU s Indií (2017/2025(INI)) – výbor AFET – Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Zpráva o politických vztazích EU se sdružením ASEAN (2017/2026(INI)) – výbor AFET – Zpravodaj: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 — C8-0404/2016 — 2016/0304(COD)) – výbor EMPL – výbor CULT – Zpravodajové: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (COM(2016)0466 — C8-0324/2016 — 2016/0223(COD)) – výbor LIBE – Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

Zpráva o korupci a lidských právech ve třetích zemích (2017/2028(INI)) – výbor AFET – Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založený na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů (COM(2016)0551 — C8-0345/2016 — 2016/0264(COD)) – výbor EMPL – Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

Zpráva o kosmické strategii pro Evropu (2016/2325(INI)) – výbor ITRE – Zpravodajka: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Zpráva o vězeňských systémech a podmínkách ve věznicích (2015/2062(INI)) – výbor LIBE – Zpravodajka: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Zpráva o akademickém pokračujícím a dálkovém vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení (2016/2142(INI)) – výbor CULT – Zpravodaj: Milan Zver (A8-0252/2017)

***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS (COM(2016)0789 — C8-0526/2016 — 2016/0394(COD)) – výbor ENVI – Zpravodaj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

*** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (11782/2016 — C8-0123/2017 — 2016/0252(NLE)) – výbor INTA – Zpravodaj: David Borrelli (A8-0254/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] — C8-0158/2017 — 2016/0360B(COD)) – výbor ECON – Zpravodaj: Peter Simon (A8-0255/2017)

*** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (12146/2016 — C8-0129/2017 — 2016/0293(NLE)) – výbor INTA – Zpravodaj: David Borrelli (A8-0256/2017)

*** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty (05530/2017 — C8-0144/2017 — 2016/0383(NLE)) – výbor INTA – Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (COM(2017)0054 — C8-0028/2017 — 2017/0017(COD)) – výbor ENVI – Zpravodajka: Julie Girling (A8-0258/2017)

Zpráva o žádosti, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity (2017/2063(IMM)) – výbor JURI – Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

*** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru (15654/2016 — C8-0098/2017 — 2006/0036(NLE)) – výbor TRAN – Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru (COM(2016)0447 — C8-0264/2016 — 2016/0207(COD)) – výbor AFET – Zpravodaj: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu (COM(2016)0479 — C8-0330/2016 — 2016/0230(COD)) – výbor ENVI – Zpravodaj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD)) – výbor PECH – Zpravodajka: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (2017/2029(INI)) – výbor AFET – Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0264/2017)

*** Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE)) – výbor LIBE – výbor FEMM – Zpravodajky: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU–Chile (2017/2057(INI)) – výbor INTA – Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Zpráva o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou (2017/2027(INI)) – výbor AFET – Zpravodaj: Javi López (A8-0268/2017)

Zpráva o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (2016/2301(INI)) – výbor INTA – Zpravodajka: Maria Arena (A8-0269/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 (COM(2016)0157 — C8-0123/2016 — 2016/0084(COD)) – výbor IMCO – Zpravodaj: Mihai Țurcanu (A8-0270/2017)

Zpráva o boji proti kyberkriminalitě (2017/2068(INI)) – výbor LIBE – Zpravodajka: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 (COM(2016)0528 — C8-0344/2016 — 2016/0254(COD)) – výbor EMPL – Zpravodaj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 (COM(2016)0531 — C8-0342/2016 — 2016/0256(COD)) – výbor EMPL – Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Zpráva o nové agendě dovedností pro Evropu (2017/2002(INI)) – výbor EMPL – výbor CULT – Zpravodajové: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

*** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (06750/2017 — C8-0225/2017 — 2017/0042(NLE)) – výbor INTA – Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 — C8-0193/2017 — 2017/2098(BUD)) – výbor BUDG – Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (COM(2017)0540 — C8-0199/2017 — 2017/2101(BUD)) – výbor BUDG – Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (11813/2017 — C8-0304/2017 — 2017/2109(BUD)) – výbor BUDG – Zpravodaj: Jens Geier (A8-0281/2017)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017, kterým se navyšují rozpočtové zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí s cílem snížit nezaměstnanost mladých v Evropské unii a aktualizace plánů pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2 (11812/2017 — C8-0303/2017 — 2017/2078(BUD)) – výbor BUDG – Zpravodaj: Jens Geier (A8-0282/2017)

* Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením (08858/2017 — C8-0179/2017 — 2017/0073(NLE)) – výbor LIBE – Zpravodaj: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

15.   Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili tuto otázku k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

(O-000062/2017), kterou pokládá Petra Kammerevert za výbor CULT Komisi: Budoucnost programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).

16.   Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byly předloženy následující závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

(O-000061/2017), kterou pokládají Beatrix von Storch a Robert Jarosław Iwaszkiewicz za skupinu EFDD Komisi: Zrušení UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017),

(O-000063/2017), kterou pokládají Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel a Enrique Guerrero Salom Komisi: Požáry letošního léta v Evropské unii (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).

17.   Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prosincovém, letošním prvním a druhém březnovém, prvním a druhém dubnovém, prvním a druhém květnovém a červnovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.

18.   Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního zářijového plenárního zasedání (PE 608.828/PDOJ). Nebyla navržena žádná změna.

Plán práce byl tímto schválen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT

místopředsedkyně

19.   Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rozprava)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí [COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE)] – Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci – Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt uvedly zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Jiří Maštálka (zpravodaj výboru JURI), Barbara Matera za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska a Csaba Sógor.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI

místopředseda

Vystoupili: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan a Anna Hedh, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Maria Corazza Bildt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek a Nicola Caputo.

Vystoupily: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.14 zápisu ze dne 12.9.2017.

20.   Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 [COM(2017)0054 — C8-0028/2017 — 2017/0017(COD)] – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling uvedla zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Werner Langen (zpravodaj výboru ITRE), Jacqueline Foster (zpravodajka výboru TRAN) a Peter Liese za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA

místopředseda

Vystoupili: Seb Dance za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux a Damiano Zoffoli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini a Notis Marias.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Julie Girling.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 13.9.2017.

21.   Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0479 — C8-0330/2016 — 2016/0230(COD)] – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Florent Marcellesi (zpravodaj výboru DEVE), Marisa Matias (zpravodajka výboru ITRE), Franc Bogovič (zpravodaj výboru AGRI), Peter Liese za skupinu PPE, Paul Brannen za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a José Inácio Faria.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME

místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė a Petri Sarvamaa.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Norbert Lins.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 13.9.2017.

22.   Členství v delegacích

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádost o jmenování:

delegace pro vztahy s Íránem: Bas Belder

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.

23.   Transparentnost, odpovědnost a integrita v orgánech EU (krátké přednesení)

Zpráva o odpovědnosti, transparentnosti a integritě v orgánech EU [2015/2041(INI)] – Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward a Stanislav Polčák.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 14.9.2017.

24.   Kosmická strategie pro Evropu (krátké přednesení)

Zpráva o kosmické strategii pro Evropu [2016/2325(INI)] – Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Georgios Epitideios.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 12.9.2017.

25.   Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (krátké přednesení)

Zpráva o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce [2016/2301(INI)] – Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.15 zápisu ze dne 12.9.2017.

26.   Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (krátké přednesení)

Zpráva o akademickém pokračujícím a dálkovém vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení [2016/2142(INI)] – Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec a Seán Kelly.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 12.9.2017.

27.   Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský a Seán Kelly.

28.   Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 608.828/OJMA).

29.   Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

generální tajemník

David-Maria Sassoli

místopředseda


11. září 2017

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureșan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour


8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 89/20


12. září 2017
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Z 12. ZÁŘÍ 2017

(2018/C 89/02)

Obsah

Zahájení denního zasedání 24
Lov velryb v Norsku (předložený návrh usnesení) 24
Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I (rozprava) 24
Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I (rozprava) 25
Skandál s fipronilem: jak zlepšit evropský systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (rozprava) 25
Prohlášení předsednictví 26
Hlasování 26
Žádost, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 26
Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 27
Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování) 27
Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 27
Dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 28
Provádění směrnice o mediaci (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 28
Fungování franšíz v maloobchodním odvětví (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 28
Kosmická strategie pro Evropu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 28
Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 29
Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy ***I (hlasování) 29
Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I (hlasování) 29
Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I (hlasování) 29
Lov velryb v Norsku (hlasování) 30
Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (hlasování) 30
Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (hlasování) 30
Vysvětlení hlasování 31
Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat 31
Schválení zápisu z předchozího denního zasedání 31
Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (rozprava) 32
Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava) 32
Situace v Severní Koreji (rozprava) 33
Nedávný vývoj v oblasti migrace (rozprava) 33
Oprava (článek 231 jednacího řádu) 34
Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) 34
Vztahy mezi EU a Tureckem (rozprava) 34
Situace ve Venezuele (rozprava) 35
Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (rozprava) 35
Politické vztahy EU s Indií (krátké přednesení) 36
Korupce a lidská práva ve třetích zemích (krátké přednesení) 36
Členství ve výborech a delegacích 36
Další postup na základě usnesení Parlamentu 37
Pořad jednání příštího denního zasedání 37
Ukončení denního zasedání 37
PREZENČNÍ LISTINA 41

PŘÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 43
Žádost, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity 43
Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie 43
Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu 44
Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin *** 44
Dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty *** 44
Provádění směrnice o mediaci 44
Fungování franšíz v maloobchodním odvětví 44
Kosmická strategie pro Evropu 45
Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení 45
Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy ***I 45
Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I 45
Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I 45
Lov velryb v Norsku 46
Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí 46
Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce 48

PŘÍLOHA II

VÝSLEDEK JMENOVITÉHO HLASOVÁNÍ 49
A8-0254/2017 – David Borrelli – schválení 49
A8-0256/2017 – David Borrelli – schválení 50
A8-0238/2017 – Kostas Chrysogonos – jediné hlasování 52
A8-0199/2017 – Dennis de Jong – jediné hlasování 53
A8-0250/2017 – Constanze Krehl – jediné hlasování 55
A8-0252/2017 – Milan Zver – jediné hlasování 56
A8-0228/2017 – Karima Delli – pn. 3 58
A8-0181/2017 – Carlos Zorrinho – pn. 30 59
A8-0310/2016 – Jerzy Buzek – pn. 179 61
A8-0266/2017 – Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt – usnesení 63
A8-0269/2017 – Maria Arena – usnesení 64

Zápis ze zasedání z 12. září 2017

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS

místopředsedkyně

1.   Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.

2.   Lov velryb v Norsku (předložený návrh usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000058/2017), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Lov velryb v Norsku (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rozprava se konala dne 6. července 2017(bod 7 zápisu ze dne 6.7.2017).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE a Eleonora Evi za skupinu EFDD o lovu velryb v Norsku (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 12.9.2017.

3.   Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách [COM(2016)0589 — C8-0378/2016 — 2016/0287(COD)] — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Předsedající přivítala Mariyi Gabrielovou, která se poprvé zúčastní rozpravy jako komisařka.

Carlos Zorrinho uvedl zprávu.

Vystoupila Mariya Gabriel (členka Komise).

Vystoupili: Claudia Țapardel (zpravodajka výboru TRAN), Anne Sander za skupinu PPE, Dan Nica za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Jonathan Bullock za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer a Fernando Ruas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir a Nicola Caputo.

Vystoupili: Mariya Gabriel a Carlos Zorrinho.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 12.9.2017.

4.   Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 [COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD)] – Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Ruža Tomašić (zpravodajka výboru REGI), Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Dan Nica za skupinu S&D, Edward Czesak za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Christelle Lechevalier za skupinu ENF, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes, Zoltán Balczó — nezařazený poslanec, András Gyürk, Martina Werner a Jaromír Kohlíček.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI

místopředseda

Vystoupili: Tim Aker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Paul Rübig a Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly a Zdzisław Krasnodębski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini a Nicola Caputo.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Jerzy Buzek.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 12.9.2017.

5.   Skandál s fipronilem: jak zlepšit evropský systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Skandál s fipronilem: jak zlepšit evropský systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ivo Belet za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na tři otázky, kterou zvednutím modré karty položili Molly Scott Cato, Marc Tarabella a Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo a Tibor Szanyi.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica k průběhu rozpravy a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI

předseda

6.   Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém připomněl ústřední úlohu Parlamentu v souvislosti s výzvami, kterým Evropa a její občané musí čelit, a nastínil hlavní směry činnosti Parlamentu do konce stávajícího volebního období.

Vystoupila Iratxe García Pérez k osudu fyzioterapeutky Mezinárodního výboru Červeného kříže Loreny Enebralové Pérezové, která byla včera zavražděna v Afghánistánu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI

místopředseda

7.   Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

7.1.   Žádost, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity [2017/2063(IMM)] – Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0317)

7.2.   Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s článkem 120 jednacího řádu předložil Pavel Svoboda za výbor JURI, o návrhu na jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2) (tajné hlasování) Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 12.9.2017)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0318)

7.3.   Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)

Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (2017/2833(RSO))

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SLOŽENÍ ZVLÁŠTNÍHO VÝBORU PRO BOJ PROTI TERORISMU

prohlášen za schválený (příloha 2 zápisu ze dne 12.9.2017)

7.4.   Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin [11782/2016 — C8-0123/2017 — 2016/0252(NLE)] – Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Borrelli (A8-0254/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0319)

Parlament schválil uzavření dohody.

7.5.   Dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty [12146/2016 — C8-0129/2017 — 2016/0293(NLE)] – Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Borrelli (A8-0256/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0320)

Parlament schválil uzavření dohody.

7.6.   Provádění směrnice o mediaci (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech („směrnice o mediaci“) [2016/2066(INI)] – Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0321)

7.7.   Fungování franšíz v maloobchodním odvětví (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o fungování franšíz v maloobchodním odvětví [2016/2244(INI)] – Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

 

Dennis de Jong (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0322)

7.8.   Kosmická strategie pro Evropu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o kosmické strategii pro Evropu [2016/2325(INI)] – Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)323)

7.9.   Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o akademickém pokračujícím a dálkovém vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení [2016/2142(INI)] – Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Milan Zver (A8-0252/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)324)

7.10.   Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001 [COM(2016)0745 — C8-0501/2016 — 2016/0368(COD)] – Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Karima Delli (A8-0228/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)325)

7.11.   Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách [COM(2016)0589 — C8-0378/2016 — 2016/0287(COD)] – Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)326)

7.12.   Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 [COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD)] – Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)327)

7.13.   Lov velryb v Norsku (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000058/2017), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Lov velryb v Norsku (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rozprava se konala dne 7. července 2017(bod 7 zápisu ze dne 6.7.2017).

Návrh usnesení byl oznámen dne 12. září 2017(bod 2 zápisu ze dne 12.9.2017).

Návrh usnesení B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)328)

7.14.   Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí [COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE)] – Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci – Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)329)

Vystoupení

Před hlasováním Steven Woolfe k bodu 4.

7.15.   Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (hlasování)

Zpráva o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce [2016/2301(INI)] – Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0269/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)330)

8.   Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Constanze Krehl – A8-0250/2017

Diane James, Stanislav Polčák a Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Milan Zver – A8-0252/2017

Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Momchil Nekov

zpráva Carlos Zorrinho – A8-0181/2017

Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Diane Dodds

zpráva Jerzy Buzek – A8-0310/2016

Eleonora Forenza, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Lov velryb v Norsku (2017/2712 (RSP)) – B8-0499/2017

José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James a Jiří Pospíšil

průběžná zpráva Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt – A8-0266/2017

Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds a Eleonora Forenza

zpráva Maria Arena – A8-0269/2017

Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias a Seán Kelly.

9.   Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:55, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI

místopředseda

10.   Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

11.   Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2018(rozprava)

Prohlášení Rady: Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Siegfried Mureșan (zpravodaj) a Richard Ashworth (zpravodaj).

Vystoupil Märt Kivine.

Rozprava skončila.

12.   Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)

Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2017/2029(INI)] – Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero uvedla zprávu.

Vystoupil Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Javier Nart za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, a Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK

místopředsedkyně

Vystoupili: Michael Gahler a Tonino Picula.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI

místopředseda

Vystoupili: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux a Sergio Gaetano Cofferati.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME

místopředsedkyně

Vystoupil Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward a Nicola Caputo.

Vystoupili: Matti Maasikas a Bodil Valero.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.14 zápisu ze dne 13.9.2017.

13.   Situace v Severní Koreji (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Severní Koreji (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Victor Boștinaru za skupinu S&D, Nirj Deva za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala a Neena Gill, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios a Csaba Sógor, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nirj Deva.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

14.   Nedávný vývoj v oblasti migrace (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nedávný vývoj v oblasti migrace (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK

místopředsedkyně

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Gianni Pittella za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Udo Voigt — nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri a Patrizia Toia.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai a Konstantinos Papadakis.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

15.   Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Oprava P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 12 zápisu ze dne 11.9.2017).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali (čl. 231 odst. 4 jednacího řádu), aby se o ní hlasovalo.

16.   Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněla, že dne 11. září 2017 bylo oznámeno doporučení výboru PECH nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky (C(2017)03881 — 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) (bod 13 zápisu ze dne 11.9.2017).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na zítřejším denním zasedání, tj. 13. září 2017.

17.   Vztahy mezi EU a Tureckem (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vztahy mezi EU a Tureckem (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Charles Tannock za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF

místopředseda

Vystoupili: Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Edouard Ferrand za skupinu ENF, David McAllister, Victor Boștinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker a Costas Mavrides.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

18.   Situace ve Venezuele (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupil Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU

místopředseda

Vystoupili: Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo a José Inácio Faria.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák a Eduard Kukan.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.

19.   Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (rozprava)

Zpráva o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou [2017/2027(INI)] – Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López uvedl zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom (zpravodaj výboru DEVE), Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Renate Weber za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho a Laima Liucija Andrikienė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Christos Stylianides a Javi López.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.15 zápisu ze dne 13.9.2017.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

20.   Politické vztahy EU s Indií (krátké přednesení)

Zpráva o politických vztazích EU s Indií [2017/2025(INI)] – Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 13.9.2017.

21.   Korupce a lidská práva ve třetích zemích (krátké přednesení)

Zpráva o korupci a lidských právech ve třetích zemích [2017/2028(INI)] – Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Notis Marias.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 9.16 zápisu ze dne 13.9.2017.

22.   Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádosti o jmenování:

výbor REGI: Sławomir Kłosowski, kterým je nahrazen Edward Czesak

výbor ITRE: Edward Czesak

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

23.   Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na druhém únorovém dílčím zasedání 2017 je k dispozici na internetových stránkách Europarl.

24.   Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 608.828/OJME).

25.   Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:05.

Klaus Welle

generální tajemník

Dimitrios Papadimoulis

místopředseda


12. září 2017

ALDE: Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR: Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF: Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI: Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE: Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


12. září 2017

Zvláštní výbor pro boj proti terorismu – (30 členů) – Stálí členové

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André


12. září 2017

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


12. září 2017

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

+

přijat

-

zamítnut

nebrán v potaz

VZ

vzat zpět

JH (…, …, …)

jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)

EH (…, …, …)

elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)

dílč.

dílčí hlasování

odděl.

oddělené hlasování

pn

pozměňovací návrh

KPN

kompromisní pozměňovací návrh

odpovídající část

Z

zrušující pozměňovací návrh

=

totožné pozměňovací návrhy

§

odstavec

čl.

článek

odův.

bod odůvodnění

NU

návrh usnesení

SNU

společný návrh usnesení

TAJ

tajné hlasování

1.   Žádost, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity

Zpráva: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

jediné hlasování

 

+

 

2.   Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

Návrh rozhodnutí: B8-0503/2017 (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu))

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

hlasování: kandidatura Simona Busuttila

TAJ

+

556, 82, 35

3.   Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu

Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

schválení bez hlasování

4.   Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin ***

Doporučení: David Borrelli (A8-0254/2017)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

hlasování: schválení

JH

+

665, 7, 18

5.   Dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty ***

Doporučení: David Borrelli (A8-0256/2017)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

hlasování: schválení

JH

+

637, 8, 46

6.   Provádění směrnice o mediaci

Zpráva: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

jediné hlasování

JH

+

606, 30, 54

7.   Fungování franšíz v maloobchodním odvětví

Zpráva: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

jediné hlasování

JH

+

617, 31, 43

8.   Kosmická strategie pro Evropu

Zpráva: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

jediné hlasování

JH

+

609, 66, 16

9.   Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení

Zpráva: Milan Zver (A8-0252/2017)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

jediné hlasování

JH

+

577, 54, 59

10.   Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy ***I

Zpráva: Karima Delli (A8-0228/2017)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

předběžná dohoda

předběžná dohoda

3

výbor

JH

+

683, 3, 2

11.   Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I

Zpráva: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

předběžná dohoda

předběžná dohoda

30

výbor

JH

+

582, 98, 9

společné prohlášení

29

výbor

 

+

 

12.   Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I

Zpráva: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

předběžná dohoda

předběžná dohoda

179

výbor

JH

+

567, 101, 23

prohlášení Komise

178

výbor

 

+

 

13.   Lov velryb v Norsku

Návrh usnesení: B8-0499/2017

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

Návrh usnesení B8-0499/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

§ 1

1

ENF

 

-

 

§

původní znění

odděl.

+

 

§ 2

2

ENF

 

-

 

§

původní znění

odděl.

+

 

§ 3

9

PPE

EH

-

231, 427, 17

3

ENF

 

-

 

§ 7

10

PPE

 

-

 

§ 8

4

ENF

 

-

 

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

odův. I

5

PPE

 

-

 

odův. N

6

PPE

 

-

 

hlasování: usnesení (celé znění)

 

+

 

Žádosti o oddělené hlasování

PPE: § 1, 2

Žádosti o dílčí hlasování

GUE/NGL:

§ 8

1. část

:

celé znění kromě slov: „Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Radu, aby pomocí bilaterálních i multilaterálních jednání přiměly“

2. část

:

tato slova

Různé

Pozměňovací návrhy 7 a 8 byly vzaty zpět.

14.   Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

Průběžná zpráva: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

§ 4

§

původní znění

dílč.

 

 

1/EH

+

454, 163, 45

2/EH

+

402, 221, 37

3

+

 

§ 9 písm. k)

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9 písm. m)

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 13

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 15

§

původní znění

odděl./EH

+

339, 307, 25

odův. I

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

odův. R

§

původní znění

odděl.

+

 

odův. AA

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2/EH

+

384, 276, 8

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

489, 114, 69

Žádosti o oddělené hlasování

PPE: odův. R, § 15

Žádosti o dílčí hlasování

PPE:

odův. I

1. část

:

celé znění kromě slov: „a LGBTI osobám“

2. část

:

tato slova

odův. AA

1. část

:

celé znění kromě slov: „a opatření na usnadnění přístupu obětí k bydlení a zaměstnání“

2. část

:

tato slova

§ 4

1. část

:

celé znění kromě slov: „včetně bezpečného a legálního přerušení těhotenství“ a „a bezpečného a legálního přerušení těhotenství“

2. část

:

„včetně bezpečného a legálního přerušení těhotenství“

3. část

:

„a bezpečného a legálního přerušení těhotenství“

§ 9 písm. k)

1. část

:

celé znění kromě slov: „jako jsou ženy se zdravotním postižením, uprchlice, oběti z řad dětí, těhotné ženy, lesbické a bisexuální ženy a transgender a intersexuální osoby a osoby, které potřebují dodatečnou podporu,“

2. část

:

tato slova

§ 9 písm. m)

1. část

:

celé znění kromě slov: „vzdělávacích programů o sexualitě a vztazích“

2. část

:

tato slova

§ 13

1. část

:

„žádá Komisi, aby přepracovala současně platné rámcové rozhodnutí EU o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva,“

2. část

:

„tak aby zahrnovalo sexismus, trestné činy páchané na základě předsudků a podněcování k nenávisti z důvodu sexuální orientace, genderové identity a pohlavních znaků;“

15.   Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce

Zpráva: Maria Arena (A8-0269/2017)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

§ 46

§

původní znění

dílč.

 

 

1/EH

+

159, 322, 188

2

+

 

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

497, 124, 56

Žádosti o dílčí hlasování

poslanci:

§ 46

1. část

:

„varuje před negativními dopady obchodní expanze a liberalizace na kvalitu zaměstnanosti a také před rizikem nárůstu obchodování s lidmi za účelem nucené práce;“

2. část

:

„zdůrazňuje, že ženy často trpí nejvíce a že v jejich případě dochází k obchodování s lidmi za účelem nucené práce velmi často současně s obchodováním s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a s vraždami žen;“

Různé

V bodě 21 má výraz „ISO 2600“ znít takto: „ISO 26000“.


12. září 2017

A8-0254/2017 – David Borrelli – schválení

Pro 665

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan , Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 7

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Hazekamp

NI : Papadakis Konstantinos, Sonneborn

Zdržel se 18

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Atkinson

NI : Woolfe

Verts/ALE : Scott Cato

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Molly Scott Cato

A8-0256/2017 – David Borrelli – schválení

Pro 637

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bütikofer, Dalunde, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Hudghton, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Valero, Ždanoka

Proti 8

ECR : Marias

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Hazekamp, Senra Rodríguez

NI : Papadakis Konstantinos

Zdržel se 46

ALDE : Cavada

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Atkinson

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Couso Permuy, de Jong, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Mineur, Sylikiotis, Vallina

NI : Woolfe

Verts/ALE : Bové, Buchner, Cramer, Delli, Durand, Heubuch, Jadot, Joly, Lamberts, Lunacek, Marcellesi, Reimon, Rivasi, Scott Cato, Staes, Urtasun, Vana

A8-0238/2017 – Kostas Chrysogonos – jediné hlasování

Pro 606

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl , Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 30

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Montel, Philippot, Stuger, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

Zdržel se 54

ECR : Demesmaeker, Dohrmann, Loones, Marias, Messerschmidt, Stevens, Van Bossuyt, Vistisen

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Carthy, Ferreira, Ní Riada, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke

S&D : Christensen, Kofod, Schaldemose

A8-0199/2017 – Dennis de Jong – jediné hlasování

Pro 617

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Paksas

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Rebega, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 31

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Epitideios, Fountoulis, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe

Zdržel se 43

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Anderson Martina, Carthy, Ní Riada, Senra Rodríguez

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke

S&D : Nica

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Janusz Korwin-Mikke

A8-0250/2017 – Constanze Krehl – jediné hlasování

Pro 609

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Maštálka, Omarjee

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Morvai, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan , Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 66

ECR : Dohrmann, Messerschmidt, Vistisen

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Lechevalier, Marusik, Montel, Philippot, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn

Zdržel se 16

ECR : Karlsson, Marias, Piotrowski

ENF : Schaffhauser

GUE/NGL : Chrysogonos, Flanagan, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, Matias, Papadimoulis, Sakorafa, Vergiat, Vieu

NI : Woolfe

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Christelle Lechevalier

A8-0252/2017 – Milan Zver – jediné hlasování

Pro 577

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Dalton, Flack, Foster, Girling, Karim, Karlsson, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Piecha, Ruohonen-Lerner, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Rebega, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Morvai, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 54

ECR : Belder, van Dalen, Dohrmann, Halla-aho, Lucke, Marias, Messerschmidt, Vistisen

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Gollnisch, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

Zdržel se 59

ECR : Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Obermayr, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Björk, Ferreira, Hazekamp, de Jong, Kari, Mineur, Pimenta Lopes, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Saryusz-Wolski, Woolfe

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Franz Obermayr

Proti : Ulrike Trebesius

A8-0228/2017 – Karima Delli – pn. 3

Pro 683

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 3

NI : James, Sonneborn, Woolfe

Zdržel se 2

ECR : Marias

NI : Papadakis Konstantinos

A8-0181/2017 – Carlos Zorrinho – pn. 30

Pro 582

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Czarnecki, Czesak, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Tomaševski, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Rebega, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 98

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Girling, Halla-aho, Henkel, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Eck, Kari

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE : Fjellner, Hökmark

Verts/ALE : Buchner

Zdržel se 9

ALDE : Løkkegaard

ECR : Ruohonen-Lerner, Tošenovský, Zahradil

GUE/NGL : Hazekamp, de Jong, Mineur

NI : Papadakis Konstantinos

PPE : Corazza Bildt

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Zdržel se : Joëlle Mélin

A8-0310/2016 – Jerzy Buzek – pn. 179

Pro 567

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Lundgren, Paksas, Winberg

ENF : Rebega

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Maštálka

NI : Chauprade, Dodds, Saryusz-Wolski

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure , Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 101

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Zdržel se 23

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Chrysogonos, Kouloglou, Kuneva, Papadimoulis, Sakorafa

PPE : Zeller

A8-0266/2017 – Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt – usnesení

Pro 489

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Demesmaeker, Dohrmann, Henkel, Karlsson, Kölmel, Loones, Marias, Starbatty, Stevens, Sulík, Theocharous, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Zahradil

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Sonneborn

PPE : Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Delahaye, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gambús, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Martusciello, Matera, Maydell, Melo, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Patriciello, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Spyraki, Štětina, Šuica, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Țurcanu, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zagorakis, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Proti 114

ALDE : Grigule-Pēterse, Michel

ECR : Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Fotyga, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Andrikienė, Casa, Cesa, Deß, Gardini, Grzyb, Hölvényi, Kalinowski, Lins, Marinescu, Maullu, Metsola, Mikolášik, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Saudargas, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Šulin, Svoboda, Tolić, Ungureanu, Wałęsa, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zeller

S&D : Mamikins

Zdržel se 69

ALDE : Harkin, Pagazaurtundúa Ruiz

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Deva, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Gericke, Girling, Kamall, Karim, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Swinburne, Tannock, Van Orden, Vistisen

EFDD : Aker

ENF : Annemans, Bizzotto, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Rebega, Salvini, Vilimsky

NI : Balczó, Dodds, Morvai, Papadakis Konstantinos

PPE : Bocskor, Cicu, Cirio, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Erdős, Ferber, Florenz, Gál, Gieseke, de Grandes Pascual, Gyürk, Hetman, Kósa, Kuhn, Maletić, Mato, Millán Mon, Pabriks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Schöpflin, Tőkés, Urutchev, Vaidere, Voss

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proti : Fulvio Martusciello

Zdržel se : Salvatore Domenico Pogliese

A8-0269/2017 – Maria Arena – usnesení

Pro 497

ALDE : Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Deprez, Griesbeck, Harkin, Jäätteenmäki, Jakovčić, Lalonde, Marinho e Pinto, Michel, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Rochefort, Tremosa i Balcells, Vautmans, Wikström

ECR : Gericke, Karlsson, Macovei, Marias, Ruohonen-Lerner

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Rebega

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Sonneborn, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Ždanoka

Proti 124

ALDE : van Baalen, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Federley, Grigule-Pēterse, Huitema, Ježek, Mazuronis, Selimovic, Takkula, Telička

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, Parker, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Senra Rodríguez

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Synadinos, Woolfe

PPE : Novakov

Zdržel se 56

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Calvet Chambon, Gerbrandy, Hyusmenova, in 't Veld, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Schaake, Theurer, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Theocharous, Van Bossuyt

EFDD : Bergeron, Lundgren, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Morvai

PPE : Bendtsen, Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Zdržel se : Ramon Tremosa i Balcells


8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 89/67


13. září 2017
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Z 13. ZÁŘÍ 2017

(2018/C 89/03)

Obsah

Zahájení denního zasedání 72
Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení) 72
Předložení dokumentů 75
Převody prostředků 80
Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu) 81
Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) 84
Stav Unie (rozprava) 87
Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu) 88
Hlasování 89
Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 89
Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 89
Politické vztahy EU s Indií (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 89
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 90
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 90
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování) 90
Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (hlasování) 91
Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (hlasování) 91
Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I (hlasování) 91
Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (hlasování) 92
Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4 (hlasování) 92
Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (hlasování) 92
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2 (hlasování) 93
Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (hlasování) 93
Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (hlasování) 93
Korupce a lidská práva ve třetích zemích (hlasování) 93
Vysvětlení hlasování 94
Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat 94
Schválení zápisu z předchozího denního zasedání 94
Změna pořadu jednání 95
Dieselgate: posílení norem EU v oblasti životního prostředí, zdraví a práv spotřebitelů v souvislosti s nedávnými kroky členských států, včetně Německa a Rakouska (rozprava na aktuální téma) (článek 153a jednacího řádu) 95
Požární bezpečnost v budovách (rozprava) 95
Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (rozprava) 96
Prodloužení evropského statistického programu do roku 2020 ***I (rozprava) 96
Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání ***I (rozprava) 97
Hurikán Irma (rozprava) 97
Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (rozprava) 98
Budoucnost programu Erasmus+ (rozprava) 98
Modernizace obchodního pilíře dohody o přidružení mezi EU a Chile – Dohoda mezi EU a Chile o obchodu s ekologickými produkty *** – Protokol k Dohodě o přidružení mezi EU a Chile (přistoupení Chorvatska) *** (rozprava) 99
Pořad jednání příštího denního zasedání 100
Ukončení denního zasedání 100
PREZENČNÍ LISTINA 101

PŘÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 103
Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru *** 103
Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením * 103
Politické vztahy EU s Indií 104
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii 104
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii 104
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 104
Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I 104
Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I 107
Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I 108
Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti 108
Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4 109
Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima 109
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2 109
Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP 109
Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou 110
Korupce a lidská práva ve třetích zemích 111

PŘÍLOHA II

VÝSLEDEK JMENOVITÉHO HLASOVÁNÍ 112
A8-0260/2017 – Roberts Zīle – schválení 112
A8-0284/2017 – Brice Hortefeux – jediné hlasování 113
A8-0242/2017 – Cristian Dan Preda – jediné hlasování 115
A8-0280/2017 – Giovanni La Via – jediné hlasování 116
A8-0281/2017 – Jens Geier – jediné hlasování 118
A8-0278/2017 – Petri Sarvamaa – jediné hlasování 119
A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 5 121
A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 13 123
A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 16 124
A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 21 126
A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 23 127
A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 24 129
A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 31 130
A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 32 132
A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 35 134
A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 26 135
A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 4 136
A8-0258/2017 – Julie Girling – návrh Komise 138
A8-0262/2017 – Norbert Lins – pn. 65/1 140
A8-0262/2017 – Norbert Lins – pn. 65/2 141
A8-0262/2017 – Norbert Lins – pn. 65/3 143
A8-0262/2017 – Norbert Lins – návrh Komise 145
A8-0065/2017 – Jussi Halla-aho – pn. 1 147
B8-0497/2017 – usnesení 148
B8-0498/2017 – usnesení 150
B8-0502/2017 – usnesení 151
A8-0282/2017 – Jens Geier – pn. 1 153
A8-0282/2017 – Jens Geier – usnesení 155
A8-0264/2017 – Bodil Valero – § 29 156
A8-0264/2017 – Bodil Valero – § 34 158
A8-0264/2017 – Bodil Valero – usnesení 159
A8-0268/2017 – Javi López – usnesení 161
A8-0246/2017 – Petras Auštrevičius – pn. 1 163
A8-0246/2017 – Petras Auštrevičius – usnesení 165

Zápis ze zasedání z 13. září 2017

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI

předseda

1.   Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.

2.   Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.

Kambodža, zejména případ Kema Sokhy (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE a Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o Kambodži, zejména případ Kema Sokhy (B8-0506/2017),

Elena Valenciano, Victor Boștinaruu, Soraya Post a David Martin za skupinu S&D o Kambodži, zejména případ Kema Sokhy (B8-0507/2017),

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o Kambodži, a zejména případ Kema Sokhy (B8-0508/2017),

Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Kambodži, zejména případ Kema Sokhy (B8-0509/2017),

Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Kambodži, zejména případ Kema Sokhy (B8-0510/2017),

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o Kambodži, zejména případ Kema Sokhy (B8-0511/2017).

II.

Gabon: potlačování opozice (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD o Gabonu: potlačování opozice (B8-0512/2017),

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post a Jo Leinen za skupinu S&D o Gabonu: potlačování opozice (B8-0514/2017),

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL o Gabonu: potlačování opozice (B8-0515/2017),

Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE o Gabonu: potlačování opozice (B8-0520/2017),

Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Gabonu: potlačování opozice (B8-0522/2017),

Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Gabonu: potlačování opozice (B8-0524/2017),

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o Gabonu: potlačování opozice (B8-0526/2017).

III.

Laos, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE a Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0513/2017),

Elena Valenciano, Victor Boștinaru a Soraya Post za skupinu S&D o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0517/2017),

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0518/2017),

Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0519/2017),

Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0521/2017),

Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0523/2017).

IV.

Myanmar, zejména situace Rohingyů (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini a Michel Reimon za skupinu Verts/ALE a Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0525/2017),

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0527/2017),

Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0528/2017);

Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0529/2017),

Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0530/2017),

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0531/2017).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.

3.   Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská komise (COM(2017)0365 [01] — C8-0247/2017 — 2017/2136(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský parlament (COM(2017)0365 [02] — C8-0248/2017 — 2017/2137(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská rada a Rada (COM(2017)0365 [03] — C8-0249/2017 — 2017/2138(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Soudní dvůr (COM(2017)0365 [04] — C8-0250/2017 — 2017/2139(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Účetní dvůr (COM(2017)0365 [05] — C8-0251/2017 — 2017/2140(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2017)0365 [06] — C8-0252/2017 — 2017/2141(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie — rozpočtový rok 2016 – Výbor regionů (COM(2017)0365 [07] — C8-0253/2017 — 2017/2142(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský veřejný ochránce práv (COM(2017)0365 [08] — C8-0254/2017 — 2017/2143(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2017)0365 [09] — C8-0255/2017 — 2017/2144(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: JURI, LIBE

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská služba pro vnější činnost (COM(2017)0365 [10] — C8-0256/2017 — 2017/2145(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: AFCO, DEVE, AFET, INTA

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru – Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2016 (COM(2017)0364 — C8-0257/2017 — 2017/2146(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: DEVE, BUDG

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (COM(2017)0365 [11] — C8-0258/2017 — 2017/2147(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: EMPL, ITRE

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] – C8-0259/2017 — 2017/2148(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: EMPL

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (COM(2017)0365 [13] — C8-0260/2017 — 2017/2149(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: LIBE

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (OEDT) (COM(2017)0365 [14] — C8-0261/2017 — 2017/2150(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ENVI, LIBE

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro životní prostředí (AEE) (COM(2017)0365 [15] – C8-0262/2017 — 2017/2151(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ENVI

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] — C8-0263/2017 — 2017/2152(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: EMPL

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (COM(2017)0365 [17] — C8-0264/2017 — 2017/2153(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: CULT

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (COM(2017)0365 [18] — C8-0265/2017 — 2017/2154(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ENVI

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] — C8-0266/2017 — 2017/2155(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: LIBE

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (COM(2017)0365 [20] — C8-0267/2017 — 2017/2156(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: EMPL

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM) (COM(2017)0365 [21] — C8-0268/2017 — 2017/2157(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: TRAN

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (COM(2017)0365 [22] — C8-0269/2017 — 2017/2158(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: TRAN

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (COM(2017)0365 [23] – C8-0270/2017 — 2017/2159(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ENVI

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (COM(2017)0365 [24] — C8-0271/2017 — 2017/2160(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ENVI

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (COM(2017)0365 [25] — C8-0272/2017 — 2017/2161(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (COM(2017)0365 [26] — C8-0273/2017 — 2017/2162(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: TRAN

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 — Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] — C8-0274/2017 — 2017/2163(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: LIBE

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (COM(2017)0365 [28] — C8-0275/2017 — 2017/2164(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: AFET, LIBE

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (COM(2017)0365 [29] — C8-0276/2017 — 2017/2165(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (COM(2017)0365 [30] — C8-0277/2017 — 2017/2166(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: PECH

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (COM(2017)0365 [31] — C8-0278/2017 — 2017/2167(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ENVI

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Zásobovací agentura Euratomu (AA) (COM(2017)0365 [32] — C8-0279/2017 — 2017/2168(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (COM(2017)0365 [33] — C8-0280/2017 — 2017/2169(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: LIBE

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (COM(2017)0365 [34] — C8-0281/2017 — 2017/2170(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: FEMM

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (COM(2017)0365 [35] — C8-0282/2017 — 2017/2171(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ECON

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (COM(2017)0365 [36] — C8-0283/2017 — 2017/2172(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: EMPL, ECON

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (COM(2017)0365 [37] — C8-0284/2017 — 2017/2173(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ECON

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (COM(2017)0365 [38] — C8-0285/2017 — 2017/2174(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (COM(2017)0365 [39] — C8-0286/2017 — 2017/2175(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE, IMCO

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský inovační a technologický institut (EIT) (COM(2017)0365 [40] — C8-0287/2017 — 2017/2176(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (COM(2017)0365 [41] — C8-0288/2017 — 2017/2177(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: LIBE

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] — C8-0289/2017 — 2017/2178(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: LIBE

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2017)0365 [43] — C8-0290/2017 — 2017/2179(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (COM(2017)0365 [44] — C8-0291/2017 — 2017/2180(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Společný podnik – Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (COM(2017)0365 [45] — C8-0292/2017 — 2017/2181(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE, TRAN

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Společný podnik – letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] — C8-0293/2017 — 2017/2182(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ENVI, ITRE, TRAN

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Biotechnologie (BBI) (COM(2017)0365 [47] — C8-0294/2017 — 2017/2183(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE, REGI

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Iniciativa v oblasti inovativních léčivých přípravků (IMI) (COM(2017)0365 [48] — C8-0295/2017 — 2017/2184(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ENVI, ITRE

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (COM(2017)0365 [49] — C8-0296/2017 — 2017/2185(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE

Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] — C8-0297/2017 — 2017/2186(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE, TRAN

Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (COM(2017)0365 [51] — C8-0298/2017 — 2017/2187(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT stanovisko: ITRE

Zvláštní zprávy Účetního dvora o udělení absolutoria Komisi za rok 2016 (COM(2017)0365 [52] — C8-0299/2017 — 2017/2188(DEC))

předáno příslušný výbor: CONT

Návrh na převod prostředků DEC 18/2017 – Oddíl III – Komise (N8-0047/2017 — C8-0300/2017 — 2017/2189(GBD))

předáno příslušný výbor: BUDG

Návrh na převod prostředků V/AB-10/C/17 – Evropský účetní dvůr (N8-0048/2017 — C8-0305/2017 — 2017/2195(GBD))

předáno příslušný výbor: BUDG

4.   Převody prostředků

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení nevydat námitku proti převodu prostředků Evropského veřejného ochránce práv INF 2/2017.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 13/2017.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropského parlamentu C1/2017.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení nevydat námitku proti převodu prostředků Evropského parlamentu C2/2017.

5.   Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly produktů rybolovu ulovených plavidly plujícími pod vlajkou členského státu a dovážených do Unie poté, co byly přepraveny ve třetích zemích, a kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro tyto produkty (D047924/07 – 2017/2793(RPS) – lhůta: 18. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

nařízení Komise, kterým se stanoví zmírňující opatření a referenční množství pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách (D048379/05 – 2017/2804(RPS) – lhůta: 25. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (D048947/06 – 2017/2801(RPS) – lhůta: 21. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

nařízení Komise, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy olova, rtuti, melaminu a dekochinátu (D049730/04 – 2017/2810(RPS) – lhůta: 22. listopadu 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

nařízení Komise, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (D050026/02 – 2017/2781(RPS) – lhůta: 11. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ITRE

nařízení Komise, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o program dohledu nad chronickým chřadnutím u jelenovitých v Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku a Švédsku, a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/182/ES (D050237/03 – 2017/2792(RPS) – lhůta: 18. října 2017)

předáno příslušnému výboru ENVI

nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (D050356/04 – 2017/2797(RPS) – lhůta: 20. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (D050357/04 – 2017/2798(RPS) – lhůta: 20. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o metodu zjišťování paralytického toxinu (PSP) (D050358/04 – 2017/2800(RPS) – lhůta: 21. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o teplotní podmínky během přepravy masa (D050361/04 – 2017/2799(RPS) – lhůta: 20. října 2017)

předáno příslušnému výboru ENVI

nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D050725/02 – 2017/2803(RPS) – lhůta: 21. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv (D050799/04 – 2017/2815(RPS) – lhůta: 29. listopadu 2017)

předáno příslušnému výboru: AGRI

nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 7 (D050942/01 – 2017/2775(RPS) – lhůta: 6. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ECON stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí Komise 2010/670/EU, pokud jde o použití nevyplacených výnosů z prvního kola výzev k podávání návrhů (D051086/02 – 2017/2771(RPS) – lhůta: 6. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)

nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (D051106/03 – 2017/2818(RPS) – lhůta: 30. listopadu 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 4 (D051300/02 – 2017/2774(RPS) – lhůta: 7. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ECON stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro účinné látky Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600, jílovité uhlí, dichlorprop-P, ethefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, peroxid vodíku, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinát a Urtica spp. v některých produktech a na jejich povrchu (D051407/02 – 2017/2786(RPS) – lhůta: 15. září 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard 12 (D051482/01 – 2017/2773(RPS) – lhůta: 7. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ECON stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 15 (D051488/01 – 2017/2777(RPS) – lhůta: 7. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ECON stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky 4,5-epoxydec-2(trans)-enal ze seznamu Unie (D051563/03 – 2017/2791(RPS) – lhůta: 18. srpna 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16 (D051617/01 – 2017/2776(RPS) – lhůta: 7. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ECON stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU (D051629/02 – 2017/2778(RPS) – lhůta: 11. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (D051657/01 – 2017/2779(RPS) – lhůta: 11. října 2017)

předáno příslušnému výboru: IMCO

nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D051688/02 – 2017/2796(RPS) – lhůta: 19. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

nařízení Komise, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, pokud jde o seznam referenčních laboratoří Unie (D051799/03 – 2017/2794(RPS) – lhůta: 18. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

návrh nařízení Komise, kterým se stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (D051832/02 – 2017/2787(RPS) – lhůta: 15. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)

směrnice Komise, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (D052035/02 – 2017/2795(RPS) – lhůta: 18. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2009/607/ES, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU tvrdým podlahovým krytinám (D052092/02 – 2017/2802(RPS) – lhůta: 21. října 2017)

předáno příslušnému výboru: ENVI

6.   Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité (C(2017)04565 – 2017/2785(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku (C(2017)04644 – 2017/2782(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 11. července 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje příloha nařízení (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2017)04854 – 2017/2788(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2017)04855 — 2017/2789(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

nařízení Komise v v přenesené pravomoci, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (C(2017)04859 — 2017/2783(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy (C(2017)05329 — 2017/2812(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách klasifikace bez zkoušení výrobků z křížem vrstveného dřeva, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 16351, a výrobků z vrstveného dřeva z dýh, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14374, pokud jde o jejich reakci na oheň (C(2017)05389 — 2017/2808(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace (C(2017)05446 — 2017/2807(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení (EU) č. 528/2012 (C(2017)05467 — 2017/2822(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 54 jednacího řádu)

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (C(2017)05516 — 2017/2805(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o upuštění od/výjimku z kapitálových požadavků u některých krytých dluhopisů (C(2017)05562 — 2017/2806(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o souborné pokyny (C(2017)05611 — 2017/2809(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povahu a typ informací, které mají být oznámeny pro účely licencí v odvětví rýže (C(2017)05656 — 2017/2811(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (C(2017)05716 — 2017/2813(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: REGI

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o upřesnění definice systematických internalizátorů pro účely směrnice 2014/65/EU (C(2017)05812 — 2017/2814(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 28. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise (C(2017)05825 — 2017/2817(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: EMPL

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zveřejňování zatížených a nezatížených aktiv (C(2017)05959 — 2017/2823(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 4 září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se nahrazuje příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (C(2017)05963 — 2017/2821(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2017

předáno příslušnému výboru: TRAN

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (C(2017)05968 — 2017/2824(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165, pokud jde o dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek v Řecku, Španělsku a Itálii (C(2017)05993 — 2017/2844(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. září 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy (C(2017)06054 — 2017/2845(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. září 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u kterých byla lhůta pro vyslovení námitek prodloužena na žádost příslušných výborů:

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (C(2017)03664 — 2017/2717(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: ENVI

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky (C(2017)03881 — 2017/2743(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. června 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: PECH

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2017)04505 — 2017/2768(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. července 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: PECH

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u kterých byla lhůta prodloužena z 1 na 3 měsíce na žádost příslušného výboru:

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku (C(2017)04644 — 2017/2782(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 11. července 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o souborné pokyny (C(2017)05611 — 2017/2809(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí (C(2017)04250 — 2017/2751(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 27. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (C(2017)04408 — 2017/2759(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 30. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

7.   Stav Unie (rozprava)

Prohlášení předsedy Komise: Stav Unie (2017/2709(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, a Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec.

Vystoupil Matti Maasikas (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay a Martin Sonneborn.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS

místopředsedkyně

Vystoupili: Manfred Weber s žádostí, aby předsednictvo věnovalo pozornost výrokům, které pronesl Martin Sonneborn (předsedající odpověděla, že žádost postoupí předsednictvu), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boștinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt a Marita Ulvskog.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar a Notis Marias.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI

předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker a Nikolaos Chountis.

Vystoupil Jean-Claude Juncker.

Vystoupili: Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella a Manfred Weber.

Rozprava skončila.

8.   Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od skupin GUE/NGL a Verts/ALE a rovněž od několika poslanců obdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru AFET zahájit interinstitucionální jednání, které bylo oznámeno v zápise z pondělí 11. září 2017(bod 10 zápisu ze dne 11.9.2017).

Hlasování se bude konat zítra.

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost, aby se hlasovalo o dalších rozhodnutích zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z pondělí 11. září 2017(bod 10 zápisu ze dne 11.9.2017).

Výbory EMPL, ECON a ENVI tudíž mohly po uplynutí lhůty stanovené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

9.   Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

9.1.   Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru [15654/2016 — C8-0098/2017 — 2006/0036(NLE)] – Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0332)

Parlament schválil uzavření dohody.

9.2.   Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením [08858/2017 — C8-0179/2017 — 2017/0073(NLE)] – Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0333)

9.3.   Politické vztahy EU s Indií (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o politických vztazích EU s Indií [2017/2025(INI)] – Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)334)

9.4.   Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie [COM(2017)0540 — C8-0199/2017 — 2017/2101(BUD)] – Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)335)

Vystoupení

Před hlasováním:

Giovanni La Via (zpravodaj) učinil prohlášení v souladu s čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

Po hlasování:

Předseda oznámil, že v návaznosti na žádost, která byla vznesena v pondělí na začátku denního zasedání (bod 2 zápisu ze dne 11.9.2017), dnes podepíše dopis určený předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudovi Junckerovi, kterým ho požádá, aby bylo nalezeno řešení s cílem poskytnout finanční pomoc nizozemské části ostrova Svatý Martin, kterou zdevastoval hurikán Irma.

9.5.   Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii [11813/2017 — C8-0304/2017 — 2017/2109(BUD)] – Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0281/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)336)

9.6.   Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 — C8-0193/2017 — 2017/2098(BUD)] – Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)337)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF

místopředseda

9.7.   Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 [COM(2017)0054 — C8-0028/2017 — 2017/0017(COD)] – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0258/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2017)338)

Po hlasování vystoupila Julie Girling (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.

9.8.   Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0479 — C8-0330/2016 — 2016/0230(COD)] – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2017)339)

Po hlasování vystoupil Norbert Lins (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.

9.9.   Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí [COM(2016)0434 — C8-0247/2016 — 2016/0198(COD)] – Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)340)

9.10.   Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložila Julie Girling za skupinu ECR, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 2. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (C(2017)03664 — 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

9.11.   Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis za výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D051451- 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)341)

9.12.   Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini a Sirpa Pietikäinen za výbor ENVI, o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6, pokud jde o potraviny a krmiva, na něž se vztahují zvláštní podmínky dovozu potravin a krmiv pocházejících nebo odesílaných z Japonska po nehodě v jaderné elektrárně Fukušima (D051561/01 – 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)342)

9.13.   Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017, kterým se navyšují rozpočtové zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí s cílem snížit nezaměstnanost mladých v Evropské unii a aktualizace plánů pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2 [11812/2017 — C8-0303/2017 — 2017/2078(BUD)] – Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0282/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)343)

9.14.   Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (hlasování)

Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2017/2029(INI)] – Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)344)

9.15.   Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (hlasování)

Zpráva o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou [2017/2027(INI)] – Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Javi López (A8-0268/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)345)

Vystoupení

Javi López (zpravodaj)

9.16.   Korupce a lidská práva ve třetích zemích (hlasování)

Zpráva o korupci a lidských právech ve třetích zemích [2017/2028(INI)] – Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(požaduje se prostá většina) (výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)346)

10.   Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Cristian Dan Preda – A8-0242/2017

Rupert Matthews, Jiří Pospíšil a Tomáš Zdechovský

zpráva Julie Girling – A8-0258/2017

Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria a Robert Jarosław Iwaszkiewicz

zpráva Norbert Lins – A8-0262/2017

Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez a Clara Eugenia Aguilera García

zpráva Bodil Valero – A8-0264/2017

Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga a Janusz Korwin-Mikke

zpráva Javi López – A8-0268/2017

Estefanía Torres Martínez a Tomáš Zdechovský

zpráva Petras Auštrevičius – A8-0246/2017

Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins a Norica Nicolai.

11.   Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:25, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS

místopředseda

12.   Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

13.   Změna pořadu jednání

Předsedající po konzultaci s politickými skupinami a s ohledem na předpokládanou délku hlasování navrhl, aby zítřejší denní zasedání začalo v 8:30 a hlasování v 11:30.

Parlament žádost schválil. Pořad jednání je tímto změněn.

14.   Dieselgate: posílení norem EU v oblasti životního prostředí, zdraví a práv spotřebitelů v souvislosti s nedávnými kroky členských států, včetně Německa a Rakouska (rozprava na aktuální téma) (článek 153a jednacího řádu)

Dieselgate: posílení norem EU v oblasti životního prostředí, zdraví a práv spotřebitelů v souvislosti s nedávnými kroky členských států, včetně Německa a Rakouska (2017/2835(RSP))

Předsedající uvedl, že v rámci rozpravy nebude možné položit otázku zvednutím modré karty ani vystoupit na základě přihlášení se zvednutím ruky.

Vystoupila Ska Keller, aby uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina Verts/ALE.

Vystoupili: Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA

místopředseda

Vystoupil Matti Maasikas.

Rozprava skončila.

15.   Požární bezpečnost v budovách (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Požární bezpečnost v budovách (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) a Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ivan Štefanec za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Franz Obermayr za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni a Marijana Petir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Matti Maasikas a Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.

16.   Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb [COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD)] – Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard uvedl zprávu.

Vystoupili: Ádám Kósa (zpravodaj výboru EMPL) a Keith Taylor (zpravodaj výboru TRAN).

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Petra Kammerevert (zpravodajka výboru CULT), Rosa Estaràs Ferragut (zpravodajka výboru FEMM), Kostadinka Kuneva (zpravodajka výboru PETI), Sabine Verheyen za skupinu PPE, Olga Sehnalová za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

místopředseda

Vystoupili: Marco Zullo za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Christos Stylianides a Morten Løkkegaard.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 14.9.2017.

17.   Prodloužení evropského statistického programu do roku 2020***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013-17 prodloužením tohoto programu na období let 2018-2020 [COM(2016)0557 — C8-0367/2016 — 2016/0265(COD)] – Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri uvedl zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Daniel Buda za skupinu PPE, Alfred Sant za skupinu S&D, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, David Coburn za skupinu EFDD, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Gabriel Mato, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Nikolaos Chountis a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Christos Stylianides a Roberto Gualtieri.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 14.9.2017.

18.   Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání [COM(2016)0461 — C8-0320/2016 — 2016/0221(COD)] – Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen uvedla zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Andrea Cozzolino za skupinu S&D, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Bernard Monot za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Jonás Fernández.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI

místopředseda

Vystoupili: Gerolf Annemans, Alfred Sant a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupili: Karmenu Vella a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 14.9.2017.

19.   Hurikán Irma (rozprava)

Prohlášení Komise: Hurikán Irma (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Louis-Joseph Manscour za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Maurice Ponga a Agnes Jongerius, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Thierry Cornillet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák a Gabriel Mato.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.

20.   Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 [COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD)] – Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust uvedla zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Jens Gieseke za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, a Peter van Dalen za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI

místopředseda

Vystoupili: Nils Torvalds za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Gabriel Mato, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García a Sander Loones.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Karmenu Vella a Ulrike Rodust.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 14.9.2017.

21.   Budoucnost programu Erasmus+ (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000062/2017), kterou pokládá Petra Kammerevert za výbor CULT Komisi: Budoucnost programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert rozvinula otázku.

Tibor Navracsics (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Silvia Costa za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: William (The Earl of) Dartmouth a José Inácio Faria.

Vystoupil Tibor Navracsics.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

Petra Kammerevert za výbor CULT o budoucnosti programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 14.9.2017.

22.   Modernizace obchodního pilíře dohody o přidružení mezi EU a Chile – Dohoda mezi EU a Chile o obchodu s ekologickými produkty *** – Protokol k Dohodě o přidružení mezi EU a Chile (přistoupení Chorvatska) *** (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU-Chile [2017/2057(INI)] – Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty [05530/2017 — C8-0144/2017 — 2016/0383(NLE)] – Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [06750/2017 — C8-0225/2017 — 2017/0042(NLE)] – Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández uvedla zprávu a doporučení.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Clara Eugenia Aguilera García (zpravodajka výboru AGRI), Gabriel Mato za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz a Francisco José Millán Mon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Notis Marias.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 14.9.2017, bod 8.6 zápisu ze dne 14.9.2017 a bod 8.7 zápisu ze dne 14.9.2017.

23.   Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 608.828/OJJE).

24.   Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:50.

Klaus Welle

generální tajemník

Rainer Wieland

místopředseda


13. září 2017

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal , Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


13. září 2017

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

+

přijat

-

zamítnut

nebrán v potaz

VZ

vzat zpět

JH (…, …, …)

jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)

EH (…, …, …)

elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)

dílč.

dílčí hlasování

odděl.

oddělené hlasování

pn

pozměňovací návrh

KPN

kompromisní pozměňovací návrh

odpovídající část

Z

zrušující pozměňovací návrh

=

totožné pozměňovací návrhy

§

odstavec

čl.

článek

odův.

bod odůvodnění

NU

návrh usnesení

SNU

společný návrh usnesení

TAJ

tajné hlasování

1.   Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru ***

Doporučení: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

hlasování: schválení

JH

+

599, 38, 30

2.   Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením *

Zpráva: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

jediné hlasování

JH

+

632, 9, 33

3.   Politické vztahy EU s Indií

Zpráva: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

jediné hlasování

JH

+

520, 73, 86

4.   Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii

Zpráva: Giovanni La Via (A8-0280/2017 (požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

jediné hlasování

JH

+

658, 6, 26

5.   Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii

Zpráva: Jens Geier (A8-0281/2017)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

jediné hlasování

JH

+

660, 6, 27

6.   Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Zpráva: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

jediné hlasování

JH

+

600, 83, 9

7.   Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021***I

Zpráva: Julie Girling (A8-0258/2017)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednou

1-2 6-12 14-15 18-19 22 25 27-29 33-34

výbor

 

+

 

pozměňovací návrhy příslušného výboru – oddělené hlasování

5

výbor

JH

+

542, 119, 28

13

výbor

JH

+

571, 115, 6

16

výbor

JH

+

545, 117, 31

21

výbor

JH

+

527, 157, 6

23

výbor

JH

+

569, 93, 27

24

výbor

JH

+

571, 93, 27

31

výbor

JH

+

570, 118, 6

32

výbor

JH

-

143, 546, 4

35

výbor

JH

+

581, 113, 3

čl. 3d § 2

36

PPE

dílč.

 

 

1

+

 

2

-

 

17

výbor

dílč.

 

 

1/JH

 

2/JH

 

čl. 3d § 4 pododst. 1

42

PPE

 

+

 

20

výbor

 

 

44

+ 38 poslanců:

 

 

čl. 12 za § 3

47

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

čl. 28a § 2 pododst. 1

26

výbor

JH

+

547, 118, 23

45

+ 38 poslanců:

 

-

 

čl. 28b § 1

30

výbor

 

+

 

46

+ 38 poslanců

 

 

čl. 28b za § 2

37

PPE

 

-

 

odův. 3

38

PPE

 

+

 

odův. 4

39

PPE

 

+

 

3

výbor

 

 

odův. 5

40

PPE

EH

-

255, 431, 7

4

výbor

JH

+

544, 110, 35

za odův. 6

41

PPE

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

-

 

4

+

 

43

+ 38 poslanců:

 

-

 

hlasování: návrh Komise

JH

+

601, 69, 26

Žádosti o jmenovité hlasování

poslanci: pn. 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35

Žádosti o oddělené hlasování

PPE, ECR: pn. 32

ALDE: pn. 21

Žádosti o dílčí hlasování

Verts/ALE:

pn. 41

1. část

:

„Na úrovni Unie bylo přijato několik legislativních aktů, jejichž cílem je zabránit roztříštěnosti evropského vzdušného prostoru, a zlepšit tak plynulost leteckého provozu a kontrolu využívání vzdušného prostoru, čímž se omezí emise.“

2. část

:

„V rámci Unie by měl být systém CORSIA považován za součást tzv. ‚balíčku opatření‘ ICAO, společně s tím, že členské státy plně provedou právní předpisy v oblasti jednotného evropského nebe, SESAR, s využíváním GNSS pro satelitní navigaci a společnými technologickými iniciativami, jako jsou Clean Sky I a Clean Sky II.“

3. část

:

„Veškeré příjmy z výnosů z budoucích dražeb povolenek by měly být vyhrazeny na rozvoj výše uvedených programů výzkumu a vývoje, jakož i na společné projekty zaměřené na to, aby ve všech členských státech vznikl soubor základních interoperabilních kapacit, které povedou především ke zlepšení infrastruktury letové navigace, poskytování letových navigačních služeb a využívání vzdušného prostoru, jak to vyžaduje provedení hlavního plánu řízení letového provozu.“

4. část

:

„Komise by také měla Evropskému parlamentu a Radě podat zprávu o opatřeních přijatých členskými státy v rámci provádění celosvětového tržního opatření s cílem omezit emise skleníkových plynů z letectví, včetně informací týkajících se využívání příjmů, které členské státy předkládají v souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 525/2013.“

ALDE:

pn. 17

1. část

:

„Od 1. ledna 2021 se vydraží 50 % povolenek. Tento procentní podíl lze v rámci všeobecného přezkumu této směrnice zvýšit.“

2. část

:

„Zbývající bezplatné povolenky se případně použijí na to, aby se v období let 2021 až 2030 předešlo uplatňování čl. 10a odst. 5.“

pn. 36

1. část

:

„Od 1. ledna 2021 se vydraží 50 % povolenek,“

2. část

:

„pokud nejsou zapotřebí k tomu, aby v letech 2021 až 2030 zabránily uplatňování čl. 10a odst. 5. Pokud zapotřebí jsou, musí být použity pro tento účel.“

8.   Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I

Zpráva: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednou

1-23 25-50 52-64

výbor

 

+

 

pozměňovací návrhy příslušného výboru – oddělené hlasování

24

výbor

dílč.

 

 

1/EH

+

391, 295, 8

2

+

 

3/EH

+

367, 320, 8

4

+

 

čl. 8 § 3 pododst. 2

65

PPE

dílč.

 

 

1/JH

+

365, 310, 17

2/JH

+

345, 330, 13

3/JH

+

569, 64, 61

51

výbor

 

 

hlasování: návrh Komise

JH

+

532, 144, 20

Žádosti o jmenovité hlasování

Verts/ALE: pn. 65

Žádosti o dílčí hlasování

PPE:

pn. 24

1. část

:

„Vyšší míra udržitelného využívání výrobků z vytěženého dřeva může podstatně snížit emise prostřednictvím substitučního účinku (s ohledem na energii a náročnost vůči CO2 v jiných odvětví, např. výroba cementu představuje zhruba 8 % celkových emisí CO2)“

2. část

:

„a posílit pohlcování skleníkových plynů z ovzduší. Pravidla započítávání by měla zajistit, aby členské státy v záznamech přesně zaznamenaly změny v zásobníku výrobků z vytěženého dřeva, jakmile k nim dojde, s cílem raději uznat a stimulovat větší využívání výrobků z vytěženého dřeva s dlouhou životností“

3. část

:

„než je využívat pro energetické účely.“

4. část

:

„Aby bylo možné dále podporovat a zahrnovat pozitivní substituční účinek, Komise by měla prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci zahrnout více výrobků do výpočtů vztahujících se na výrobky z vytěženého dřeva. Komise by měla poskytnout pokyny k metodickým otázkám souvisejícím se započítáváním pro výrobky z vytěženého dřeva.“

S&D:

pn. 65

1. část

:

„Vnitrostátní plán započítávání pro lesnictví obsahuje všechny prvky uvedené v příloze IV oddílu B a obsahuje novou referenční úroveň pro lesy, která je založena na zachování stávajících postupů při obhospodařování lesů v souladu s nejlepšími dostupnými údaji, jak je v období 2000–2012 zdokumentováno u jednotlivých typů lesů a věkové třídy lesů v členských státech, vyjádřeno v tunách ekvivalentu CO2 ročně.“

2. část

:

„Při zvyšování těžby v členské státě založené na udržitelném obhospodařování lesů a na strategii členských států, kterou přijaly do oznámení referenční úrovně pro lesy, je nutné dodržovat tyto podmínky: a) obhospodařovaná lesní půda zůstává úložištěm skleníkových plynů a b) způsoby zachování nebo rozšiřování úložišť a rezervoárů skleníkových plynů do roku 2050, s cílem splnit cíl stanovený v článku 4.1 Pařížské dohody, totiž cíl dosáhnout rovnováhy mezi antropogenními emisemi ze zdrojů a jejich odstraněním pomocí úložišť skleníkových plynů ve druhé polovině tohoto století, jsou načrtnuty v dlouhodobé strategii zaměřené na snižování emisí.“

3. část

:

„Komise může po podání odůvodněné žádosti ze strany členského státu, který doloží, že tato výjimka je z důvodu dostupnosti údajů, jako je načasování inventarizace lesů, naprosto nezbytná, poskytnout výjimku z referenčního období 2000–2012.“

Různé

Nils Torvalds (skupina ALDE) rovněž podepsal pozměňovací návrh 65.

9.   Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I

Zpráva: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

předběžná dohoda

předběžná dohoda

1

výbor

JH

+

614, 11, 67

10.   Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

Návrh usnesení: B8-0497/2017 (pro přijetí návrhu usnesení požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

Návrh usnesení B8-0497/2017 (ECR)

odův. I

§

původní znění

dílč.

 

 

1/EH

-

319, 349, 23

2

 

odův. R

§

původní znění

odděl.

-

 

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

-

345, 344, 7

Žádosti o jmenovité hlasování

ECR: konečné hlasování

Žádosti o oddělené hlasování

ECR: odův. R

Žádosti o dílčí hlasování

ECR:

odův. I

1. část

:

celé znění kromě slov: „a označování“

2. část

:

tato slova

11.   Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4

Návrh usnesení: B8-0498/2017

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

Návrh usnesení B8-0498/2017 (výbor ENVI)

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

433, 216, 31

Žádosti o jmenovité hlasování

ENF, Verts/ALE: konečné hlasování

12.   Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

Návrh usnesení: B8-0502/2017

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

Návrh usnesení B8-0502/2017 (výbor ENVI)

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

543, 100, 43

Žádosti o jmenovité hlasování

ECR, EFDD: konečné hlasování

13.   Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2

Zpráva: Jens Geier (A8-0282/2017)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

§ 1

1

ENF

JH

-

113, 555, 21

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

574, 113, 2

Žádosti o jmenovité hlasování

ENF: pn. 1

14.   Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP

Zpráva: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

§ 18

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 29

§

původní znění

JH

+

351, 297, 38

§ 34

§

původní znění

JH

+

377, 295, 16

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

386, 107, 198

Žádosti o jmenovité hlasování

Verts/ALE: § 29, 34

Žádosti o oddělené hlasování

PPE: § 29, 34

Žádosti o dílčí hlasování

S&D:

§ 18

1. část

:

„konstatuje, že podle výročních zpráv bylo kritérium č. 3 k zamítnutí žádosti uplatněno v roce 2014 99krát a v roce 2015 139krát; zdůrazňuje, že v rámci kritéria č. 3 je nezbytné posoudit nedávné transfery zbraní prováděné členskými státy ve prospěch nestátních subjektů, včetně poskytování technické pomoci a odborné přípravy, v souvislosti se společnou akcí 2002/589/SZBP z roku 2002 o příspěvku EU k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní;“

2. část

:

„připomíná, že společná akce stanoví, že členské státy by neměly provádět žádné transfery ručních palných a lehkých zbraní ve prospěch nestátních subjektů;“

15.   Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou

Zpráva: Javi López (A8-0268/2017)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

§ 24

§

původní znění

dílč.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 59

3

zpravodaj

 

+

 

1

+ 76 poslanců

 

 

§ 60

2

+ 76 poslanců

EH

+

354, 289, 36

4

zpravodaj

 

 

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

526, 96, 59

Žádosti o dílčí hlasování

poslanci:

§ 24

1. část

:

„naléhavě vyzývá k účinnému uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů, ke zlepšování postavení žen a k zavedení politik na podporu zapojení žen do všech sfér politického, hospodářského a společenského života s cílem posílit jejich aktivní zapojení do společnosti, energicky bojovat proti vraždám žen, zaručit fyzickou a psychologickou bezpečnost žen, usnadnit jejich přístup na trh práce, vlastnictví půdy a zaměstnanost“

2. část

:

„a zajistit jejich sexuální a reprodukční zdraví a práva;“

3. část

:

„zdůrazňuje, že je důležité zlepšit životy dívek a žen; zdůrazňuje, že přístup ke vzdělání je proto klíčový a mohl by vést ke společenské a hospodářské transformaci; vítá Meziamerickou úmluvu o předcházení, trestání a vymýcení násilí na ženách (Úmluva z Belém do Pará) z roku 1994 a žádá, aby byla jejímu sekretariátu, mechanismu pro sledování Úmluvy z Belém do Pará, přidělena významnější úloha; vítá, že Istanbulská úmluva Rady Evropy vstoupila v roce 2016 v platnost, a vyzývá země obou regionů, které tuto úmluvu dosud nepodepsaly, aby tak učinily;“

Různé

Javier Nart stáhl svůj podpis z pozměňovacího návrhu 2.

16.   Korupce a lidská práva ve třetích zemích

Zpráva: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH – poznámky

za § 78

1

+ 76 poslanců

JH

+

349, 290, 42

hlasování: usnesení (celé znění)

JH

+

578, 19, 68

Žádosti o jmenovité hlasování

poslanci: pn. 1


13. září 2017

A8-0260/2017 – Roberts Zīle – schválení

Pro 599

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Morgano, Mosca, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon , Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 38

ECR : Marias

EFDD : von Storch

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, López Bermejo, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Vallina, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

Zdržel se 30

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, O'Flynn, Parker, Reid

ENF : Annemans, Atkinson, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Fontana, de Graaff, Stuger, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Forenza, Omarjee, Vergiat, Vieu

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Paulo Rangel, Geoffrey Van Orden

Proti : Neoklis Sylikiotis

A8-0284/2017 – Brice Hortefeux – jediné hlasování

Pro 632

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Macovei, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Morgano, Mosca, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 9

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Elissen, de Graaff, Lechevalier, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Korwin-Mikke

Zdržel se 33

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Flack, Foster, Girling, Karim, McClarkin, McIntyre, Matthews, Mobarik, Nicholson, Swinburne, Van Orden

EFDD : Aker, Arnott, Batten, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Atkinson

Verts/ALE : Joly

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Gerolf Annemans

Zdržel se : Charles Tannock

A8-0242/2017 – Cristian Dan Preda – jediné hlasování

Pro 520

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Zullo

NI : Dodds, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár , Moody, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Bütikofer, Häusling, Šoltes

Proti 73

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, O'Flynn, Parker, Reid, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Carthy, Couso Permuy, Ferreira, Flanagan, Forenza, López Bermejo, Ní Riada, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

Zdržel se 86

ALDE : Paet

EFDD : Finch, von Storch, Valli

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat

NI : Balczó, Chauprade, James, Morvai, Woolfe

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Marco Valli

A8-0280/2017 – Giovanni La Via – jediné hlasování

Pro 658

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Moi, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 6

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

NI : James

PPE : Melo

Zdržel se 26

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, Winberg

ENF : Annemans, Atkinson, Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Woolfe

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Gerolf Annemans, Laura Ferrara, Nuno Melo

A8-0281/2017 – Jens Geier – jediné hlasování

Pro 660

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 6

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Mineur

NI : James

Zdržel se 27

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, Winberg

ENF : Atkinson, Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Woolfe

PPE : Fjellner, Hökmark

A8-0278/2017 – Petri Sarvamaa – jediné hlasování

Pro 600

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Tomaševski, Ujazdowski, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas

NI : Chauprade, Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 83

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Girling, Henkel, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zahradil, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Morvai, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson

Zdržel se 9

ALDE : Meissner, Müller, Selimovic, Wikström

ECR : Gericke, Zīle

ENF : Annemans

PPE : Winkler Hermann, Zeller

A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 5

Pro 542

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Sernagiotto, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Chauprade, Morvai, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini , Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 119

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Griesbeck, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Hohlmeier

S&D : Sant

Zdržel se 28

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

PPE : Polčák, Pospíšil, Spyraki

S&D : Mizzi

A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 13

Pro 571

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat

NI : Balczó, Chauprade, Morvai, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 115

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Griesbeck, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Zdržel se 6

ECR : Sulík, Van Orden

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos

Verts/ALE : Bové

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Zdržel se : João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 16

Pro 545

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vieu

NI : Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Sonneborn, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 117

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : Balczó, Dodds, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Voigt, Woolfe

PPE : Casa, Metsola, Zammit Dimech

Zdržel se 31

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Vergiat, Viegas

NI : James, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

PPE : Polčák, Pospíšil

S&D : Mizzi, Sant

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 21

Pro 527

ALDE : Calvet Chambon, Lambsdorff, Mazuronis, Uspaskich

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Obermayr

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vieu

NI : Chauprade, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach , Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 157

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Zdržel se 6

ECR : Van Orden

GUE/NGL : Sylikiotis, Vergiat

NI : James, Papadakis Konstantinos

S&D : Sant

A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 23

Pro 569

ALDE : Ali, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Chauprade, Gollnisch, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 93

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Schaake, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Stuger, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

Zdržel se 27

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Vergiat, Vieu

NI : Balczó, James, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 24

Pro 571

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Chauprade

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 93

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Stuger, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Zdržel se 27

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL : Vergiat, Vieu

NI : Balczó, James, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 31

Pro 570

ALDE : Ali, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 118

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Dantin

Zdržel se 6

ECR : Van Orden

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos

Verts/ALE : Bové, Terricabras

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Michel Dantin, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 32

Pro 143

ALDE : Lambsdorff

ECR : Karim, Karlsson, Marias, Škripek

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Synadinos

PPE : Bach, Faria, Florenz, Gambús, Hohlmeier, Kósa, Pietikäinen, Rangel, Reding, Rolin, Spyraki

S&D : Balčytis, Blanco López, Bonafè, Boștinaru, Bresso, Cabezón Ruiz, Corbett, Cozzolino, Drăghici, Gomes, Grammatikakis, Jaakonsaari, Kumpula-Natri, Mavrides, Post, Sippel, Soru, Ulvskog

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 546

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blinkevičiūtė, Borzan, Brannen, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Zdržel se 4

GUE/NGL : Omarjee, Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Richard Corbett, Costas Mavrides, Marita Ulvskog

A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 35

Pro 581

ALDE : Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 113

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Škripek, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Dodds, Gollnisch, Korwin-Mikke, Voigt, Woolfe

Zdržel se 3

ECR : Van Orden

NI : James, Papadakis Konstantinos

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Anna Maria Corazza Bildt

A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 26

Pro 547

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Sernagiotto, Škripek, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, James, Morvai

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl , Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 118

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Zdržel se 23

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

A8-0258/2017 – Julie Girling – pn. 4

Pro 544

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vallina, Vergiat

NI : Epitideios, Fountoulis, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 110

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Dodds, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Sonneborn, Voigt, Woolfe

PPE : Hohlmeier

Zdržel se 35

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Björk, Ferreira, González Peñas, Le Hyaric, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas

NI : Balczó, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

S&D : Post

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 – Julie Girling – návrh Komise

Pro 601

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Chrysogonos, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maštálka, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Scholz, Spinelli

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister , McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 69

ALDE : Cornillet, Riquet

ECR : Halla-aho

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Hazekamp, de Jong, Mineur, Pimenta Lopes, Sylikiotis, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Woolfe

Zdržel se 26

ALDE : Nicolai

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Couso Permuy, González Peñas, Kari, López Bermejo, Maltese, Matias, Ní Riada, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

PPE : Pospíšil

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Jean Arthuis, Eleonora Forenza

A8-0262/2017 – Norbert Lins – pn. 65/1

Pro 365

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Castaldo, Corrao, Lundgren, Paksas, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Zanni

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Maštálka

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Bușoi, Buzek, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Ayala Sender, Boștinaru, Cristea, Dăncilă, Fajon, Frunzulică, García Pérez, Gierek, Grapini, Guillaume, Guteland, Hedh, Jaakonsaari, Keller Jan, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Liberadzki, Ludvigsson, Łybacka, Mavrides, Moisă, Nica, Nilsson, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Picierno, Piri, Poc, Poche, Post, Sehnalová, Tănăsescu, Țapardel, Ulvskog, Zemke

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Šoltes, Trüpel, Valero

Proti 310

ECR : Demesmaeker, Fitto, Henkel, Kölmel, Lucke, Marias, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Stevens, Trebesius, Van Bossuyt, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : van de Camp, de Lange, Lenaers, van Nistelrooij, Pietikäinen, Schreijer-Pierik, Thun und Hohenstein

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fernández, Fleckenstein, Freund, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lietz, López, López Aguilar, McAvan, Mamikins, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Peillon, Picula, Pittella, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tang, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zanonato, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

Zdržel se 17

ALDE : Lalonde

ECR : van Dalen

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Annemans, Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

PPE : Coelho, Faria, Juvin, Rolin

S&D : Beňová, Maňka, Smolková, Zala

Verts/ALE : Škrlec

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Inés Ayala Sender, Ignazio Corrao, Iratxe García Pérez, Sylvie Guillaume

A8-0262/2017 – Norbert Lins – pn. 65/2

Pro 345

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Castaldo, Lundgren, Paksas, Winberg

ENF : Annemans, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Maštálka

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Boștinaru, Cristea, Dăncilă, De Castro, Frunzulică, Grapini, Guteland, Hedh, Jaakonsaari, Keller Jan, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, López, López Aguilar, Ludvigsson, Moisă, Nica, Pașcu, Pavel, Poc, Poche, Sehnalová, Tănăsescu, Țapardel, Ulvskog

Verts/ALE : Šoltes

Proti 330

ECR : Barekov, Demesmaeker, Fitto, Henkel, Kölmel, Loones, Lucke, Marias, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Stevens, Trebesius, Van Bossuyt, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : van de Camp, de Lange, Lenaers, van Nistelrooij, Schreijer-Pierik, Thun und Hohenstein

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida , Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Liberadzki, Lietz, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tang, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Zdržel se 13

ALDE : Grigule-Pēterse

ECR : van Dalen, Sulík, Tošenovský, Zahradil

EFDD : Borrelli, Iwaszkiewicz

ENF : Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

PPE : Rolin

Verts/ALE : Škrlec

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Jens Nilsson

Proti : David Borrelli

A8-0262/2017 – Norbert Lins – pn. 65/3

Pro 569

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Šoltes

Proti 64

ECR : Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Tamburrano

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Kyllönen, Matias, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

PPE : de Grandes Pascual, Pietikäinen

S&D : Childers, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Mamikins

Zdržel se 61

ALDE : Grigule-Pēterse

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Björk, Mineur

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

PPE : Rolin, Thun und Hohenstein

S&D : Post

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Ramón Jáuregui Atondo, Dario Tamburrano

A8-0262/2017 – Norbert Lins – návrh Komise

Pro 532

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Lundgren, Moi, Paksas, Winberg, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, Forenza, Kohlíček, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Spinelli, Sylikiotis, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Šoltes, Valero

Proti 144

ECR : Fitto, Henkel, Marias, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tošenovský, Trebesius, Zahradil

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Chountis, Ernst, Ferreira, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kuneva, Lösing, Matias, Mineur, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Voigt, Woolfe

PPE : Florenz, Thun und Hohenstein, Winkler Hermann

S&D : Rodrigues Liliana, Serrão Santos, Silva Pereira, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

Zdržel se 20

ALDE : Grigule-Pēterse

ECR : Campbell Bannerman, Zīle

ENF : Annemans, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Björk, Eck, Flanagan, Kari, Konečná, Maštálka, Sakorafa, Senra Rodríguez

PPE : Pieper, Rolin

S&D : Noichl

Verts/ALE : Škrlec

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Marie-Pierre Vieu, Marco Zullo

Zdržel se : Michaela Šojdrová

A8-0065/2017 – Jussi Halla-aho – pn. 1

Pro 614

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vieu

NI : Chauprade, Dodds, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 11

ECR : Marias

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

Zdržel se 67

ECR : Dohrmann, Messerschmidt, Vistisen

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Flanagan, Pimenta Lopes, Vergiat, Viegas

NI : Balczó, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Woolfe

S&D : Christensen, Kofod, Schaldemose

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Zdržel se : William (The Earl of) Dartmouth, Mireille D'Ornano

B8-0497/2017 – usnesení

Pro 345

ALDE : Jakovčić

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Gollnisch, James, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis , Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Dăncilă, Gentile, Sippel

Proti 344

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Ruohonen-Lerner, Zīle

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Synadinos

PPE : Polčák, Rolin

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Zdržel se 7

ALDE : Cornillet, Grigule-Pēterse

ECR : Campbell Bannerman, Škripek

EFDD : von Storch

PPE : Pietikäinen, Pospíšil

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Proti : Notis Marias, Birgit Sippel

B8-0498/2017 – usnesení

Pro 433

ALDE : Bilbao Barandica, Cavada, Diaconu, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Jakovčić, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, Müller, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Rochefort, Telička, Vajgl

ECR : Barekov, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Arimont, Bach, Becker, Bocskor, Bogovič, Buzek, Casa, Cesa, Christoforou, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Dorfmann, Engel, Faria, Gardini, Grzyb, Hayes, Hetman, Karas, Kariņš, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Matera, Maydell, Metsola, Mussolini, Pabriks, Peterle, Petir, Pietikäinen, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Radev, Reding, Rolin, Ruas, Rübig, Schöpflin, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zwiefka

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 216

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Girling, Halla-aho, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Zahradil

NI : Dodds, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Belet, Bendtsen, Böge, Boni, Brok, Buda, Bușoi, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Mănescu, Mann, Marinescu, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Pieper, Pitera, Plura, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rosati, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D : Aguilera García, Ayala Sender

Zdržel se 31

ALDE : Cornillet, Riquet

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Atkinson, Marusik, Żółtek

PPE : Dati, Lewandowski, Saïfi, Szejnfeld, Wenta, Zeller

S&D : De Castro

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Piernicola Pedicini, Claudia Schmidt, Csaba Sógor, Eleni Theocharous

Proti : Sander Loones

B8-0502/2017 – usnesení

Pro 543

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule-Pēterse, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Dzhambazki, Gericke, Karlsson, Macovei, Marias, Ruohonen-Lerner, Škripek, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Buda, Bușoi, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schulze, Schwab, Spyraki, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 100

ALDE : van Baalen, Charanzová, Dlabajová, Harkin, Huitema, Ježek, Lambsdorff, Telička

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana

NI : Chauprade, Dodds, Gollnisch, Saryusz-Wolski, Woolfe

PPE : Boni, van de Camp, Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Kalniete, Kariņš, de Lange, van Nistelrooij, Pabriks, Preda, Schreijer-Pierik, Sommer, Vălean

S&D : Boștinaru, Cristea, Dăncilă, Grapini, Nica, Pașcu, Pavel

Zdržel se 43

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Atkinson, Marusik, Zanni, Żółtek

NI : Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Bocskor, Brok, Csáky, Deli, Deutsch, Kósa, Niedermayer, Polčák, Pospíšil, Schöpflin, Sógor, Šojdrová, Svoboda, Tőkés, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zdechovský

S&D : Silva Pereira

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Marian Harkin

Proti : Jeroen Lenaers, Alojz Peterle

A8-0282/2017 – Jens Geier – pn. 1

Pro 113

ALDE : Calvet Chambon, Grigule-Pēterse, Rohde

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Gericke, Girling, Halla-aho, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zahradil

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Flanagan

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Cirio, Liese, Schreijer-Pierik

S&D : Brannen

Verts/ALE : Rivasi

Proti 555

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Federley, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Mobarik, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Ujazdowski, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Lundgren, Paksas, Winberg

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Zdržel se 21

ECR : Ashworth

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Zanni

NI : Balczó, Morvai

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Marco Zanni

Proti : Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić

A8-0282/2017 – Jens Geier – usnesení

Pro 574

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Tomaševski, Ujazdowski, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant , dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 113

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kamall, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zahradil, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Hazekamp, de Jong, Mineur

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark

Verts/ALE : Cramer

Zdržel se 2

NI : Dodds, Papadakis Konstantinos

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Ruža Tomašić

Proti : Marco Zanni

A8-0264/2017 – Bodil Valero – § 29

Pro 351

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Fitto, Henkel, Karlsson, Kölmel, Lucke, Macovei, Starbatty, Tomaševski, Trebesius

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, González Peñas, Juaristi Abaunz, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Omarjee, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat

PPE : Adaktusson, Arimont, Becker, Bendtsen, Christoforou, Clune, Engel, Hayes, Herranz García, Karas, Kelly, Köstinger, de Lange, Lenaers, McGuinness, Malinov, Pietikäinen, Reding, Rolin, Rübig, Schmidt, Schreijer-Pierik, Vandenkendelaere

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 297

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Carthy, Ferreira, Ní Riada, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Bach, Belet, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

Zdržel se 38

ALDE : Charanzová, Dlabajová, Harkin, Takkula, Väyrynen

ECR : Demesmaeker, Loones, Škripek, Stevens, Van Bossuyt

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Chountis, Chrysogonos, Forenza, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maštálka, Mineur, Papadimoulis, Senra Rodríguez, Sylikiotis

NI : Balczó, Morvai

PPE : Faria

S&D : Hedh, Hoffmann, Post, Ulvskog

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Pro : Ivo Belet, Wim van de Camp, Lambert van Nistelrooij

A8-0264/2017 – Bodil Valero – § 34

Pro 377

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Czarnecki, Demesmaeker, Fitto, Henkel, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, Macovei, Starbatty, Stevens, Trebesius, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Morvai, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Arimont, Bach, Becker, Belet, Christoforou, Engel, Faria, Karas, Köstinger, de Lange, Lenaers, Pietikäinen, Reding, Rolin, Rübig, Schmidt, Schreijer-Pierik, Vandenkendelaere, Virkkunen

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Proti 295

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana,