ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 88

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
8. března 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

DOPORUČENÍ

 

Rada

2018/C 88/01

Doporučení Rady ze dne 6. března 2018 o harmonogramu pro provádění stálé strukturované spolupráce

1


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 88/02

Sdělení o zveřejnění množství produkce syrového mléka podle čl. 149 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

5


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 88/03

Směnné kurzy vůči euru

7

 

Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace

2018/C 88/04

Rozhodnutí Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace ze dne 29. září 2017 o registraci nadace Fondation pour une Europe des nations et des libertés

8

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2018/C 88/05

Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

16

2018/C 88/06

Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

17

2018/C 88/07

Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

18


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

2018/C 88/08

Oznámení o otevřeném výběrovém řízení

19

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2018/C 88/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8825 – Platinum Equity Group / Wyndham Vacation Rentals Europe) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

20

2018/C 88/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8742 – IBM/Maersk/GTD JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

22

2018/C 88/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8843 – Macquarie Group / TDC) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

24


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


I Usnesení, doporučení a stanoviska

DOPORUČENÍ

Rada

8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/1


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 6. března 2018

o harmonogramu pro provádění stálé strukturované spolupráce

(2018/C 88/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 46 odst. 6,

s ohledem na Protokol č. 10 o stálé strukturované spolupráci stanovené článkem 42 Smlouvy o Evropské unii, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, kterým se zřizuje stálá strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států (1),

s ohledem na návrh Spolkové republiky Německo, Španělského království, Francouzské republiky a Italské republiky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada se na zasedání v červnu 2017 shodla na tom, že je třeba zahájit inkluzivní a ambiciózní stálou strukturovanou spolupráci v zájmu posílení evropské bezpečnosti a obrany s cílem přispět k naplnění úrovně ambicí Unie, jak vyplývá z globální strategie EU a jak je vymezena v závěrech Rady z 14. listopadu 2016 o provádění globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany. Konstatovala, že tato činnost má být v souladu s vnitrostátním obranným plánováním a závazky členských států, jak se na nich dotčené členské státy dohodly v rámci NATO a OSN.

(2)

Dne 13. listopadu 2017 obdržela Rada a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) společné oznámení v souladu s čl. 46 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii od dvaceti tří členských států a dne 7. prosince 2017 od dalších dvou členských států.

(3)

Rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 zřídilo stálou strukturovanou spolupráci a stanovilo, že její řízení bude organizováno na úrovni Rady a v rámci projektů prováděných skupinami zúčastněných členských států, které se na provedení těchto projektů vzájemně dohodly.

(4)

Dne 11. prosince 2017 přijaly členské státy účastnící se stálé strukturované spolupráce rovněž prohlášení, v němž vyjádřily svůj záměr vypracovat v různých složeních první kooperativní projekty stálé strukturované spolupráce, jak jsou uvedeny v příloze uvedeného prohlášení.

(5)

Dne 14. prosince 2017 uvítala Evropská rada zřízení ambiciózní a inkluzivní stálé strukturované spolupráce a zdůraznila, že je důležité urychleně provádět první soubor projektů, a současně vyzvala zúčastněné členské státy, aby dostály svým vnitrostátním prováděcím plánům.

(6)

Dne 6. března 2018 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2018/340 (2), kterým se stanoví seznam projektů, jež mají být rozvíjeny v rámci stálé strukturované spolupráce.

(7)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 potvrzuje, že Rada může v souladu s čl. 46 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii přijmout rozhodnutí nebo doporučení, jimiž poskytne strategické směry a pokyny pro stálou strukturovanou spolupráci.

(8)

Rada by proto měla přijmout doporučení, kterým budou tyto strategické směry a pokyny pro provádění stálé strukturované spolupráce poskytnuty.

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

I.   CÍLE A OBLAST PŮSOBNOSTI

1.

Cílem tohoto doporučení je poskytnout strategické směry a pokyny pro provádění stálé strukturované spolupráce s cílem strukturovat další nezbytnou činnost týkající se procesů a řízení, a to i pokud jde o projekty, tak aby zúčastněné členské státy splnily přísnější závazky, které vůči sobě navzájem přijaly a které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí (SZBP) 2017/2315.

II.   PROVÁDĚNÍ

Stanovení pořadí plnění závazků a vymezení konkrétnějších cílů

2.

Podle čl. 4 odst. 2 písm. b) rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 by Rada měla přijmout rozhodnutí a doporučení, jimiž stanoví pořadí plnění přísnějších závazků uvedených v příloze daného rozhodnutí v průběhu dvou po sobě následujících úvodních fází (roky 2018–2020 a roky 2021–2025) a na začátku každé fáze vymezí konkrétnější cíle pro plnění přísnějších závazků.

3.

Je proto vhodné, aby Rada do června 2018 přijala doporučení o stanovení pořadí plnění závazků pro fáze realizované v letech 2018–2020 a 2021–2025 a vymezila konkrétnější cíle, včetně závazků, jež mají být splněny do roku 2020. V tomto doporučení by měly být rovněž vymezeny společně dohodnuté ukazatele s cílem napomoci zúčastněným členským státům s plněním závazků a vyhodnocovat pokrok v tomto ohledu.

4.

Sekretariát stálé strukturované spolupráce (dále jen „sekretariát“), který společně zajišťují Evropská služba pro vnější činnost, včetně Vojenského štábu EU, a Evropská obranná agentura, jak je stanoveno v článku 7 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315, se vyzývá, aby do konce března 2018 poskytl počáteční zpětnou vazbu, pokud jde o druh, podrobnost a strukturu informací poskytnutých ve vnitrostátních prováděcích plánech, jež zúčastněné členské státy předložily v prosinci 2017, s ohledem na plnění jejich závazků. Informace poskytnuté v rámci této zpětné vazby by měly přispět k vypracování doporučení o stanovení pořadí plnění závazků, jež má Rada přijmout v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) rozhodnutí (SZBP) 2017/2315. Sekretariát by rovněž mohl jednotlivým zúčastněným členským státům na základě jejich žádosti poskytovat individuální podporu s cílem zvýšit kvalitu jejich vnitrostátních prováděcích plánů.

5.

V návaznosti na přijetí doporučení o stanovení pořadí plnění závazků by zúčastněné členské státy měly v souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 své vnitrostátní prováděcí plány náležitě přezkoumat a případně aktualizovat a do 10. ledna 2019 je předložit sekretariátu. Počínaje rokem 2020 by tyto plány měly být sekretariátu každoročně předkládány do 10. ledna, přičemž je třeba zohlednit přezkum stálé strukturované spolupráce prováděný Radou – na základě předcházející výroční zprávy vysokého představitele uvedené v článku 6 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 –, plán rozvoje schopností a doporučení uvedená ve zprávě o koordinovaném každoročním přezkumu v oblasti obrany předkládané každé dva roky.

6.

Na konci první fáze Rada v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. c) rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 aktualizuje a v případě nutnosti posílí přísnější závazky uvedené v daném rozhodnutí s ohledem na výsledky dosažené prostřednictvím stálé strukturované spolupráce, aby zohlednila schopnosti a operační potřeby Unie, jakož i její měnící se bezpečnostní prostředí. Takové rozhodnutí bude vycházet z procesu strategického přezkumu, v němž se zhodnotí plnění závazků v rámci stálé strukturované spolupráce.

7.

Na začátku následující fáze by Rada měla s ohledem na čl. 4 odst. 2 písm. c) rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 přijmout druhý soubor konkrétnějších cílů pro fázi realizovanou v letech 2021–2025.

Seznam projektů, jež mají být rozvíjeny v rámci stálé strukturované spolupráce

8.

Poté, co Rada dne 6. března 2018 přijala rozhodnutí, kterým se stanoví seznam projektů, které by měly být rozvíjeny v rámci stálé strukturované spolupráce, by zúčastněné členské státy měly vynaložit značné úsilí, aby určily cíle a harmonogramy pro každý projekt.

9.

Rada by do listopadu 2018 měla tento seznam aktualizovat postupem podle článku 5 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 s cílem zahrnout do něj další soubor projektů stálé strukturované spolupráce.

10.

S cílem dosáhnout udržitelného a účinného provádění stálé strukturované spolupráce by tento postup hodnocení nových projektů předložených zúčastněnými členskými státy měl být v zásadě dokončen každý rok v listopadu, v návaznosti na výzvu k předkládání nových návrhů projektů do začátku května téhož roku. Hodnocení návrhů projektů stálé strukturované spolupráce sekretariátem by se mělo řídit transparentními kritérii, jež se týkají hlediska schopností i provozního hlediska a jež by zúčastněné členské státy měly dále rozpracovat. V souladu s článkem 5 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 bude Vojenský výbor Evropské unie poskytovat vojenské poradenství k doporučení vysokého představitele týkajícímu se určení a zhodnocení projektů stálé strukturované spolupráce.

11.

Zúčastněné členské státy, které mají v úmyslu navrhnout jednotlivý projekt, by o tom měly informovat ostatní zúčastněné členské státy v dostatečném předstihu před předložením svých návrhů, aby si zajistily podporu a umožnily jim se k návrhu připojit a předložit jej společně s ostatními. Podrobné návrhy projektů, včetně lhůt pro jejich provedení, by měly být předloženy tak, aby ponechaly sekretariátu dostatek času k jejich posouzení s ohledem na doporučení vysokého představitele Radě v souladu s čl. 5 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315. Rada vyzývá sekretariát, aby vytvořil vzor pro projekty, které mají být předloženy, a podporoval zúčastněné členské státy při rozesílání jejich jednotlivých návrhů projektů stálé strukturované spolupráce jiným členským státům.

Společný soubor pravidel řízení pro projekty

12.

Společný soubor pravidel řízení pro projekty v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. f) rozhodnutí (SZBP) 2017/2315, jejž by mohly zúčastněné členské státy účastnící se jednotlivého projektu podle potřeby danému projektu přizpůsobit, by měl být přijat Radou do června roku 2018. Měl by poskytnout rámec, který zajistí soudržné a konzistentní provádění projektů stálé strukturované spolupráce, a obsahovat postupy pro pravidelné informování Rady o vývoji jednotlivých projektů v souladu s čl. 5 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 a s cílem umožnit Radě provádět potřebný dohled. V tomto ohledu by měly být rovněž dále upřesněny úlohy a povinnosti zúčastněných členských států, jakož i sekretariátu, případně včetně úlohy pozorovatelů. Tento rámec by měl rovněž stanovit všeobecné pokyny pro účastníky při navrhování vhodných opatření pro řízení každého projektu v souladu s čl. 5 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315. V této souvislosti se Rada rovněž do června 2018 vrátí k otázce koordinačních funkcí zúčastněných členských států v rámci projektů.

Obecné podmínky pro výjimečnou účast třetích států na jednotlivých projektech

13.

V souladu s čl. 4 odst. 2 písm. g) a čl. 9 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 přijme Rada rozhodnutí, kterým se v patřičné době stanoví obecné podmínky, za nichž by třetí státy mohly být výjimečně přizvány k účasti na jednotlivých projektech, a v souladu s čl. 9 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 rozhodne, zda daný třetí stát tyto podmínky splňuje. Práce na vypracování těchto obecných podmínek by měla být zahájena ihned po zavedení společného souboru pravidel řízení pro projekty a stanovení pořadí plnění závazků do června 2018 a po dalším posouzení Radou by rozhodnutí mělo být v zásadě přijato do konce roku 2018.

Výroční zpráva vysokého představitele Radě a mechanismus hodnocení

14.

V souladu s čl. 6 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 a na základě aktualizovaných vnitrostátních prováděcích plánů předložených zúčastněnými členskými státy předloží vysoký představitel Radě výroční zprávu popisující stav provádění stálé strukturované spolupráce, včetně toho, jak každý zúčastněný členský stát plní své závazky v souladu se svým vnitrostátním prováděcím plánem. Zpráva by se měla soustředit na konkrétní kroky a opatření, jež zúčastněné členské státy podnikly ke splnění svých závazků, mimo jiné prostřednictvím projektů stálé strukturované spolupráce a na základě konkrétnějších cílů a pořadí stanovených pro dvě po sobě následující úvodní fáze. V této souvislosti se sekretariát vyzývá, aby poskytl aktualizovaný vzor pro vnitrostátní prováděcí plány

Zúčastněné členské státy by měly do svých vnitrostátních prováděcích plánů začlenit informace o konkrétních krocích a opatřeních, jež podnikly k plnění svých závazků, včetně informací o příspěvcích k projektům. Kromě toho se k objasnění uvedených informací mohou využít neformální konzultace.

15.

Vysoký představitel by měl svou první výroční zprávu předložit v dubnu 2019 nebo nejpozději před příslušným zasedáním Rady pro zahraniční věci v prvním pololetí každého roku, aby se tak zohlednily aktualizované vnitrostátní prováděcí plány předložené zúčastněnými členskými státy do 10. ledna 2019. Od roku 2020 by výroční zpráva měla být předkládána v březnu až dubnu a měla by zohlednit revidované a aktualizované vnitrostátní prováděcí plány předložené v lednu téhož roku.

16.

Na základě zprávy vysokého představitele by Vojenský výbor EU měl Politickému a bezpečnostnímu výboru poskytovat vojenské poradenství a doporučení s cílem umožnit mu, aby do května každého roku vypracoval přezkum Rady týkající se toho, zda zúčastněné členské státy nadále plní přísnější závazky. V této souvislosti by Rada měla přezkoumat i pokrok v naplňování úrovně ambicí Unie, tedy ve zlepšování schopnosti Unie jednat jako zajišťovatel bezpečnosti a posilování její strategické samostatnosti a schopnosti spolupracovat s partnery a chránit své občany.

V Bruselu dne 6. března 2018.

Za Radu

předseda

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 57.

(2)  (Úř. věst. L 65, 8.3.2018, s. 24.


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/5


Sdělení o zveřejnění množství produkce syrového mléka podle čl. 149 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (1)

(2018/C 88/02)

Roční údaje (1000 t)

Množství produkce syrového mléka (*2) podle čl. 149 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013

2016

Kravské

Ovčí

Kozí

Buvolí

BE

3 895,00

0,00

26,00

0,00

BG

1 018,58

79,70

40,90

9,48

CZ

3 064,73

0,14

0,40

0,00

DK

5 435,70

0,00

0,00

0,00

DE

32 672,34

0,04

15,26

0,00

EE

782,70

0,00

0,50

0,00

IE

6 869,80

0,00

0,00

0,00

EL

706,00

838,00

353,00

0,00

ES

7 123,77

570,87

523,85

0,00

FR

25 216,97

301,73

621,13

0,00

HR

671,00

8,00

10,00

0,00

IT

11 886,04

482,25

66,52

234,78

CY

200,00  (*3)

27,48

24,15

0,00

LV

983,50

0,00

2,70

0,00

LT

1 623,87

0,00

3,81

0,00

LU

376,22

0,00

3,16

0,00

HU

1 918,23

1,66

3,91

0,00

MT

43,13

1,67

0,84

0,00

NL

14 000,00

0,00

294,00

0,40

AT

3 627,61

10,79

21,56

0,00

PL

13 244,17

0,47

6,92

0,00

PT

1 922,97

71,16

26,52

0,00

RO

3 934,00

396,00

235,40

20,30

SI

649,68

0,45

1,27

0,00

SK

905,26

11,38

0,24

0,00

FI

2 429,59

0,00

0,00

0,00

SE

2 862,23

0,00

0,00

0,00

UK

14 938,00

0,00

0,00

0,00

EU-28

163 001,09

2 801,79

2 282,04

264,96


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(*1)  0,0: nula nebo množství nižší než půl jednotky.

(*2)  Mléko vyprodukované v zemědělském podniku v roce 2016. Eurostat – NewCronos Products Obtained.

(*3)  Sdělení členského státu a/nebo odhad/výpočet produkce.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/7


Směnné kurzy vůči euru (1)

7. března 2018

(2018/C 88/03)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2417

JPY

japonský jen

131,41

DKK

dánská koruna

7,4502

GBP

britská libra

0,89513

SEK

švédská koruna

10,2383

CHF

švýcarský frank

1,1673

ISK

islandská koruna

123,70

NOK

norská koruna

9,6775

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,421

HUF

maďarský forint

311,74

PLN

polský zlotý

4,1939

RON

rumunský lei

4,6605

TRY

turecká lira

4,7152

AUD

australský dolar

1,5909

CAD

kanadský dolar

1,6056

HKD

hongkongský dolar

9,7295

NZD

novozélandský dolar

1,7063

SGD

singapurský dolar

1,6323

KRW

jihokorejský won

1 327,71

ZAR

jihoafrický rand

14,7815

CNY

čínský juan

7,8484

HRK

chorvatská kuna

7,4280

IDR

indonéská rupie

17 082,07

MYR

malajsijský ringgit

4,8472

PHP

filipínské peso

64,571

RUB

ruský rubl

70,6046

THB

thajský baht

38,878

BRL

brazilský real

4,0094

MXN

mexické peso

23,4057

INR

indická rupie

80,5780


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace

8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/8


Rozhodnutí Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

ze dne 29. září 2017

o registraci nadace Fondation pour une Europe des nations et des libertés

(Pouze anglické znění je závazné)

(2018/C 88/04)

ÚŘAD PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (1), zejména na článek 9 tohoto nařízení,

s ohledem na žádost obdrženou od nadace Fondation pour une Europe des nations et des libertés,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

úřad dne 4. září 2017 obdržel podání strany Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) týkající se registrace nadace Fondation pour une Europe des nations et des libertés (FENL) jako evropské politické nadace (dále jen „podání“),

(2)

MENL k uvedenému datu zatím nebyla evropskou politickou stranou podle nařízení (EU, Euroatom) č. 1141/2014, protože ještě nebyla zaregistrována podle podmínek a postupů stanovených v uvedeném nařízení,

(3)

úřad dne 8. září 2017 zaslal MENL a FENL předběžné hodnocení podle článku 34 nařízení (EU, Euroatom) č. 1141/2014 („první předběžné hodnocení“), v němž odkázal na čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení, podle něhož může žádost o registraci jako evropská politická nadace podat pouze evropská politická strana, k níž je dotčená nadace formálně přidružena,

(4)

úřad v prvním předběžném posouzení prozatímně stanovil, že podání – aniž je dotčena otázka, zda podání představuje žádost podle nařízení (EU, Euroatom) č. 1141/2014 – je nepřípustné, resp. že nesplňuje minimálně jednu z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

(5)

úřad dne 18. září 2017 oznámil straně MENL své rozhodnutí ze dne 14. září 2017 o její registraci jako evropské politické strany podle nařízení (EU, Euroatom) č. 1141/2014 a téhož dne také obdržel žádost nadace FENL (dále jen „žadatel“) o registraci jako evropská politická nadace (dále jen „žádost“),

(6)

úřad dne 20. září 2017 telefonicky informoval žadatele o tom, že aktuální žádost podle jejího názoru nahrazuje podání ze dne 4. září 2017,

(7)

úřad dne 25. září 2017 zaslal žadateli předběžné hodnocení podle článku 34 nařízení (EU, Euroatom) č. 1141/2014 („druhé předběžné hodnocení“), v němž odkázal na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení, podle něhož musí každá evropská politická strana a jejich přidružená evropská politická nadace zajistit oddělení svých struktur běžného řízení, řídících struktur a finančního účetnictví,

(8)

úřad v druhém předběžném posouzení prozatímně stanovil, že žádost nesplňuje minimálně jednu z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, protože sedm z osmi členů správní rady žadatele je současně členy správní rady strany MENL,

(9)

dne 27. září 2017 žadatel veřejně oznámil, že provádí změny ve složení své právní rady, aby snížil počet členů, kteří jsou současně členy správní rady MENL, a splnil ustanovení čl. 3 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 nejpozději do 19. října 2017,

(10)

dne 28. září 2017 žadatel předložil dokument, v němž informoval o výše uvedeném veřejném oznámení a poskytl další informace o probíhajících změnách ve složení své právní rady, aby snížil počet jejích členů, kteří jsou současně členy správní rady MENL a tak splnil ustanovení čl. 3 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014,

(11)

úřad se domnívá, že veřejné prohlášení žadatele určené široké veřejnosti a kroky, které již podnikl k jeho realizaci, představují fakta, která je nutné v tomto případě zohlednit spolu s dalšími prvky spisu,

(12)

pokud žadatel své veřejné prohlášení nesplní, bude úřad oprávněn zrušit své rozhodnutí o registraci, protože by bylo založeno na nesprávných a zavádějících informacích,

(13)

žadatel rovněž předložil dokumenty potvrzující, že splňuje ostatní podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, prohlášení v podobě uvedené v příloze k uvedenému nařízení a stanovy žadatele, které obsahují ustanovení požadovaná v článku 5 nařízení,

(14)

žadatel předložil další dokumenty v souladu s články 1 a 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU, Euratom) 2015/2401 (2),

(15)

v souladu s článkem 9 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 úřad posoudil předloženou žádost a podpůrné dokumenty a domnívá se, že z nich nevyplývá, že žadatel nesplňuje podmínky pro registraci stanovené v článku 3 nařízení ani že stanovy neobsahují ustanovení požadovaná podle článku 5 nařízení,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Fondation pour une Europe des nations et des libertés se tímto registruje jako evropská politická nadace.

Dnem zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nabývá evropskou právní subjektivitu.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno pro:

Fondation pour une Europe des nations et des libertés

75, Boulevard Haussmann

75008 Paris

FRANCIE

V Bruselu dne 29. září 2017.

Za Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace

ředitel

M. ADAM


(1)  Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU, Euratom) 2015/2401 ze dne 2. října 2015 o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 50).


PŘÍLOHA

STATUTS

Article 1

Constitution et conversion

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhèreront ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application.

Elle peut se convertir de la personnalité juridique nationale en une personnalité juridique européenne en cas de l’acquisition de la personnalité juridique européenne conformément aux conditions exposées dans le règlement (UE/Euratom) No 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

Article 2

Dénomination et logo

Elle est dénommée «Association pour la Fondation pour une Europe des Nations et des Libertés» en abrégé «FENL».

Le logo de l’association est défini à l’ANNEXE 1 des statuts.

Article 3

Objet

L’association est un espace de réflexion qui rassemble les fondations politiques, les élus européens et nationaux des États membres de l’Union européenne et des États tiers.

Elle œuvre par tous les moyens à la réalisation du présent objet. En particulier elle soutient et complète les objectifs du parti politique européen auquel elle est affiliée par:

Observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politiques publiques européennes et sur le processus d’intégration européenne;

Développement d’activités liées à des questions de politiques publiques européennes, notamment organisation et soutien de séminaires, formations, conférences et études sur ce type de questions entre les acteurs concernés;

Développement de la coopération notamment dans des pays tiers;

Mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés;

L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son but. Dans cet objectif elle peut également, de façon accessoire, exercer toute activité commerciale, à la condition que les revenus de ces activités soient affectés exclusivement à son but principal.

L’association ne doit pas poursuivre de buts lucratifs.

Article 4

Siège et représentation

Son siège est fixé au 3, rue de Téhéran 75008 Paris 8EME et sera transféré au 75, boulevard Hausmann, 75008 Paris 8EME le jour de la publication de ce changement au Journal officiel.

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Bureau, cette décision impliquant un changement de statut.

Sa représentation auprès de l’Union européenne est fixée au 14B rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique

L’administration centrale de la FENL se situe à son siège à Paris.

Article 5

Durée

L’association est constituée pour une durée indéterminée.

Article 6.1.

Membres

1.

L’association se compose de membres individuels, des fondations membres et membres observateurs.

2.

Sont membres individuels de l’association les Membres du Parlement européen qui sont Membres du Mouvement pour une Europe des Nations, parti européen affilié.

3.

Sont fondations membres de l’association les personnes morales qui participent par leurs représentants au fonctionnement de l’association et à la réalisation de son objet.

Article 6.2.

Les droits et les devoirs de membres

1.

Les membres individuels participent aux réunions de l’association avec le droit d’expression, le droit d’initiative et le droit de vote.

2.

Les représentants de fondations membres ont le droit d’assister aux réunions auxquelles ils sont invités avec le droit d’expression et le droit d’initiative, mais sans droit de vote.

Article 7

Admission – Radiation des membres

1.

L’admission des membres est décidée par le Bureau statuant aux deux tiers. Le refus d’admission n’a pas à être motivé.

2.

La qualité de membre de l’association se perd par:

Radiation prononcée par le Bureau statuant aux deux tiers de ses membres hormis, le cas échéant, celui qui est concerné par ladite radiation, pour motif grave, l’intéressé ayant été préalablement invité à présenter sa défense;

Démission notifiée par lettre recommandée au président de l’association;

Décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelle que cause que ce soit pour les personnes morales. Les membres fondateurs ne peuvent être radiés.

Article 8

Bureau

1.

Le Bureau de l’association comprend au moins un président, un trésorier et plusieurs membres individuels provenant d’au moins un quart des États membres.

La demande d’adhésion doit être adressée au président et confirmée par le Bureau actuel.

2.

La durée des fonctions des membres du Bureau est fixée à deux années, chaque année s’entendant de la période comprise entre deux assemblées générales annuelles.

3.

En cas de vacance d’un ou plusieurs postes de membres du Bureau, cet organe pourvoira à leur remplacement en procédant à une ou plusieurs nominations à titre provisoire.

Ces cooptations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Les membres du Bureau cooptés ne demeurent en fonction que pour la durée du mandat restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.

4.

Le mandat de membre du Bureau prend fin par la démission, la perte de la qualité de membre de l’association ou la révocation prononcée par l’assemblée générale, ladite révocation pouvant intervenir sur incident de séance.

5.

Les fonctions de membre du Bureau sont gratuites.

Article 9

Réunions et délibérations du Bureau

1.

Le Bureau se réunit:

Sur convocation du président, chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins une fois par an;

Si la réunion est demandée par au moins la moitié des membres du Bureau;

Les convocations sont adressées 15 jours avant la réunion au moins par lettre simple ou par courrier électronique dans un délai raisonnable. Elles mentionnent l’ordre du jour de la réunion arrêté par le président ou les membres qui ont demandé cette réunion.

2.

Le Bureau peut délibérer si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Le nombre de pouvoirs pouvant être détenus par une seule personne est illimité.

3.

Sauf dispositions contraires dans les présents statuts le Bureau prend les décisions a' la majorité absolue des présents ou représentés.

Article 10

Pouvoirs du Bureau

1.

Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l’assemblée générale. Il autorise le(s) président(s) à agir en justice. Il désigne le trésorier et les éventuels vice-présidents de l’association. Il prend notamment toutes décisions relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’association, à la gestion du personnel. Le Bureau définit les principales orientations de l’association. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’association.

2.

Les membres du Bureau sous la direction du président et du Trésorier veillent à la transparence de toutes activités menées par l’association, en particulier en ce qui concerne la tenue des livres de compte, les comptes et les dons, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

Article 11

Président(s)

1.

Un président ou deux co-présidents est (sont) élu(s) à la majorité des membres de l’association avec droit de vote, pour une période de deux ans renouvelable. Il(s) dirige(nt) et représente(nt) de plein droit l’association, notamment dans tous les actes de représentation administrative, financière et juridique. Il(s) peut (peuvent) déléguer l’exercice de ces responsabilités.

2.

Tous les actes juridiques passés au nom de l’association, ne relevant pas de la gestion journalière comme décrite dans l’article 15.1 ou d’une délégation spéciale de pouvoirs, doivent être signés par le président

Article 12

Trésorier

Le trésorier est nommé par le Bureau pour une période de deux ans. Il est chargé des aspects financiers de la vie de l’association. Il veille en particulier à la régularité de la gestion de l’association au regard de la réglementation nationale et des obligations que l’association pourrait souscrire auprès des pouvoirs publics nationaux et européens.

Il veuille au respect des règles décrites dans l’article 15.

Article 13

Assemblées générales

Elles réunissent tous les membres de l’association à jour du paiement de leurs cotisations à la date de la réunion. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir spécial.

Le nombre de pouvoirs dont peut disposer chaque membre de l’assemblée est illimité. Chaque membre de l’association dispose d’une voix et des voix des membres qu’il représente. Les assemblées sont convoquées à l’initiative du président.

La convocation est effectuée par lettre simple ou par courrier électronique contenant l’ordre du jour arrêté par le président et adressé à chaque membre de l’association quinze jours à l’avance. L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée en entrant en séance et certifiée par le président et le secrétaire de l’assemblée.

L’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l’ordre chronologique sur le registre des délibérations de l’association.

Quorum: l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Sauf dispositions contraires dans les présents statuts l’Assemblée générale prend les décisions a' la majorité absolue des présents ou représentés.

Article 14

Secretariat et gestion journalière

Le Secretariat est en charge de la gestion journalière de l’association, y compris la représentation de l’association, dans les limites de la gestion journalière.

Cette gestion journalière inclut, entre autres:

La gestion du secrétariat et la mise en œuvre des décisions prises par le Bureau et Assemblées générales;

La coordination entre les membres individuels, les secrétariats généraux des fondations membres et le secrétariat général du parti politique européen auquel elle est affiliée;

La préparation, en accord avec le président, des ordres du jour des réunions des organes, la supervision de la convocation des réunions, leur préparation et la rédaction des procès-verbaux;

La vérification des documents relatifs a' toutes les demandes d’activité qui engage l’association financièrement et politiquement

Il est en lien direct avec l’exécutif: président et trésorier

Article 15

Comptes annuelles

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Au plus tard dans les cinq mois qui suivent la fin de l’exercice, le Secretariat présente au Bureau pour l’acceptation les états financiers annuels et les notes d’accompagnement, qui couvrent les recettes et les dépenses, ainsi que l’actif et le passif de début et de fin d’exercice, conformément au droit applicable.

Les documents acceptés par le Bureau sont signés par le président.

Les états financiers et les notes d’accompagnement sont préparés par le Trésorier et vérifiés par un expert indépendant externe.

Article 16

Dissolution

En cas de dissolution de l’association pour quelque cause que ce soit, décidée à la majorité absolue par l’assemblée générale après accord des membres du Bureau, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. Lors de la clôture de la liquidation, l’assemblée se prononce sur la dévolution de l’actif net.

Article 17

Règlement intérieur

Le Bureau peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter les règles de fonctionnement de l’association.

Article 18

Modification des statuts

Toute modification des présents statuts doit être approuvée par au moins deux tiers des membres du Bureau présents.

Article 19

Affiliation

L’Association pour la Fondation pour une Europe des Nations et des Libertés est affiliée au Mouvement pour une Europe des Nations et des Libertés, parti politique européen siégeant au 3, rue de Téhéran

Fait à Strasbourg le 5 juillet 2017.

Gerolf ANNEMANS

Président

Annexe 1

Logo de l’association

Image

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Kontrolní úřad ESVO

8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/16


Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

(2018/C 88/05)

Kontrolní úřad ESVO nevznáší námitky vůči tomuto opatření státní podpory:

Datum přijetí rozhodnutí

:

14. prosince 2017

Věc č.

:

81383

Rozhodnutí č.

:

213/17/KOL

Stát ESVO

:

Lichtenštejnsko

Oblast

:

Lichtenštejnsko

Název (a/nebo jméno příjemce)

:

Zákon o podpoře médií na období 2018–2023

Právní základ

:

Zákon o podpoře médií ze dne 21. září 2006 (Medienförderungsgesetz)

Druh opatření

:

Režim

Cíl

:

Kultura

Forma podpory

:

Přímá dotace

Rozpočet

:

11,04 milionu CHF, ročně 1,84 milionu CHF

Intenzita

:

25 %–40 %

Doba trvání

:

2018–2023

Hospodářská odvětví

:

Informace a komunikace

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

:

Medienkommission

Äulestrasse 51

Postfach 684

9490 Vaduz

LICHTENŠTEJNSKO

Další informace

:

 

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů je k dispozici na internetových stránkách Kontrolního úřadu ESVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/17


Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

(2018/C 88/06)

Kontrolní úřad ESVO nevznáší námitky vůči tomuto opatření státní podpory:

Datum přijetí rozhodnutí

:

14. prosince 2017

Věc č.

:

80770

Rozhodnutí č.

:

214/17/KOL

Stát ESVO

:

Norsko

Název

:

Norský zvláštní daňový systém pro lodní dopravu 2018–2027

Právní základ

:

Norský daňový zákon č. 14 ze dne 26. března 1999, § 8-10 až 8-18 a § 8-20

Druh opatření

:

Režim podpory

Cíl

:

Podpora námořního odvětví

Forma podpory

:

Osvobození od daně

Rozpočet

:

200 milionů NOK ročně

Doba trvání

:

2018–2027

Hospodářská odvětví

:

Námořní doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

:

Skatt øst

P.O Box 9200 Grønland

NO-0134 Oslo

NORSKO

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů je k dispozici na internetových stránkách Kontrolního úřadu ESVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/18


Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

(2018/C 88/07)

Kontrolní úřad ESVO nevznáší námitky vůči tomuto opatření státní podpory:

Datum přijetí rozhodnutí

:

15. prosince 2017

Věc č.

:

81263

Rozhodnutí č.

:

225/17/KOL

Stát ESVO

:

Norsko

Název (a/nebo jméno příjemce)

:

Zaměstnanecké akciové opce

Právní základ

:

§ 5-14 norského daňového zákona

Druh opatření

:

Režim podpory

Cíl

:

Podpora pro mikropodniky

Forma podpory

:

Osvobození od daně

Rozpočet

:

350 milionů NOK ročně

Doba trvání

:

2018–2027

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

:

Ministry of Finance

P.O Box 8008 Dep

NO-0030 Oslo

Norsko

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů je k dispozici na internetových stránkách Kontrolního úřadu ESVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/19


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

(2018/C 88/08)

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá toto otevřené výběrové řízení:

 

EPSO/AD/356/18 – ADMINISTRÁTOŘI (AD 5)

Oznámení o výběrovém řízení se zveřejňuje ve 24 jazycích v Úředním věstníku Evropské unie C 88 A ze dne 8. března 2018.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu EPSO: https://epso.europa.eu/


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/20


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8825 – Platinum Equity Group / Wyndham Vacation Rentals Europe)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 88/09)

1.

Komise dne 28. února 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Platinum Equity Group (Spojené státy),

Wyndham Vacation Rentals Europe, podniku tvořeného podniky Wyndham Vacation Rentals UK, Landal GreenParks a Novasol (Spojené království, Dánsko, Nizozemsko).

Podnik Platinum Equity Group získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování kontrolu nad celým podnikem Wyndham Vacation Rentals Europe.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Platinum Equity Group: podnik je zaměřen na fúze, akvizice a provoz společností, které poskytují služby a řešení zákazníkům v širokém spektru odvětví podnikání, včetně informačních technologií, telekomunikací, logistiky, kovovýroby, zpracovatelského průmyslu a distribuce,

—   podniku Wyndham Vacation Rentals Europe: podnik působí v odvětví rekreačních pronájmů a souvisejících služeb.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8825 – Platinum Equity Group / Wyndham Vacation Rentals Europe

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/22


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8742 – IBM/Maersk/GTD JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 88/10)

1.

Komise dne 28. února 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

International Business Machines Corporation (USA, „IBM“),

A.P. Møller Mærsk A/S, (Dánsko, „Maersk“).

Podniky IBM a Maersk získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad nově založenou společností představující společný podnik GTD Operations LLC (USA, „JV“). Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku IBM: nadnárodní společnost, jež působí po celém světě ve vývoji, výrobě a uvádění na trh široké škály řešení v oblasti informačních technologií („IT“), jež zahrnuje software, systémy (např. servery a paměťové systémy) a služby (např. obchodní poradenství a služby v oblasti poskytování informační infrastruktury),

—   podniku Maersk: mezinárodní skupina činná v oblasti kontejnerové lodní dopravy, terminálových služeb, logistiky a přístavních vlečných služeb, se samostatnou energetickou divizí (zejména těžba ropy a plynu, vrty a provoz tankerů),

—   společného podniku: vývoj a komercializace řešení v oblasti obchodní digitalizace pro celosvětový lodní dodavatelský řetězec, která přinese viditelnost a správu dokumentů pro celosvětový obchod.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8742 – IBM/Maersk/GTD JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


8.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/24


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8843 – Macquarie Group / TDC)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 88/11)

1.

Komise dne 1. března 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik DK Telekommunikation ApS, zvolená právní forma konsorcia („konsorcium sestávající ze subjektů MIRACo, PFA Holding, PKA Holding a ATP Holding), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování na základě veřejné nabídky na koupi akcií kontrolu nad podnikem TDC A/S („TDC“, Dánsko). Konsorcium je pod negativní kontrolou podniku Macquarie Group Limited („Macquarie Group“, Austrálie), který si po transakci podrží negativní výlučnou kontrolu nad podnikem TDC.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Macquarie Group: celosvětový poskytovatel bankovních, finančních a poradenských služeb a služeb v oblasti investic a správy fondů, který je kótovaný na burze cenných papírů v Austrálii,

—   podniku TDC: poskytovatel řešení v oblasti komunikací, televizního vysílání a zábavy především pro domácnosti a podniky v Dánsku a Norsku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8843 – Macquarie Group / TDC A/S lze Komisi zaslat faxem (č. faxu +32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.