ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 42

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
5. února 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 42/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 42/02

Věc C-401/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. června 2017 společností Double W Enterprises Ltd proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 15. května 2017 ve věci T-899/16, Double W Enterprises Ltd v. Španělské království

2

2018/C 42/03

Věc C-468/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. srpna 2017 Morton’s of Chicago Inc. proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 15. května 2017 ve věci T-223/15, Morton’s of Chicago v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

2

2018/C 42/04

Věc C-520/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. srpna 2017 společností X-cen-tek GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 28. června 2017 ve věci T-470/16, X-cen-tek GmbH & Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

2

2018/C 42/05

Věc C-614/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 24. října 2017 – Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v. Industrial Quesera Cuquerella S.L. a Juan Ramón Cuquerella Montagud

3

2018/C 42/06

Věc C-627/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresným súdom Dunajská Streda (Slovensko) dne 8. listopadu 2017 – ZSE Energia a.s. v. RG

3

2018/C 42/07

Věc C-633/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 10. listopadu 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

4

2018/C 42/08

Věc C-640/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalsko) dne 16. listopadu 2017 – Luís Manuel dos Santos v. Fazenda Pública

5

2018/C 42/09

Věc C-661/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 27. listopadu 2017 – M.A., S.A., A.Z v. The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irsko

5

2018/C 42/10

Věc C-665/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2017 Evropskou komisí proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 12. září 2017 ve věci T-247/16, Trasta Komercbanka AS a další v. Evropská centrální banka

6

2018/C 42/11

Věc C-669/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2017 společností Trasta Komercbanka AS, Ivanem Fursinem, Igorsem Buimistersem a společnostmi C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV a Rikam Holding SA proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 12. září 2017 ve věci T-247/16, Trasta Komercbanka AS a další v. Evropská centrální banka

8

2018/C 42/12

Věc C-670/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. listopadu 2017 Řeckou republikou proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. září 2017 ve věci T-327/15, Řecká republika v. Evropská komise

8

 

Tribunál

2018/C 42/13

Věc T-460/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – AETMD v. Rada Dumping — Připravená nebo konzervovaná zrna kukuřice cukrové pocházející z Thajska — Částečný prozatímní přezkum — Změna konečného antidumpingového cla — Sdružení zastupující výrobce v Unii — Porušení procesních práv — Právo se v řízení účinně bránit

10

2018/C 42/14

Věc T-136/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Evropaïki Dynamiki v. Parlament Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Výzvy k podávání nabídek týkající se všech položek v rámci zadávacího řízení — Odepření přístupu — Neposouzení požadovaných dokumentů jednotlivě a konkrétně — Výjimka týkající se ochrany veřejné bezpečnosti — Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů — Výjimka týkající se ochrany soukromí — Výjimka týkající se ochrany rozhodovacího procesu — Obecná domněnka — Nepřiměřená pracovní zátěž

11

2018/C 42/15

Věc T-164/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Parlament Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Externí poskytování služeb IT Parlamentu a jiným orgánům a agenturám Unie — Zařazení uchazeče v systému kaskády — Kritéria pro zadání — Povinnost uvést odůvodnění — Mimosmluvní odpovědnost

11

2018/C 42/16

Věc T-314/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Řecko v. Komise Státní podpory — Podpora ve prospěch podniku, který uzavřel smlouvu o koncesi na využívání kontejnerových terminálů v přístavu Pireus — Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Pojem státní podpora — Podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí — Motivační účinek podpory — Nutnost podpory — Určení výše podpory

12

2018/C 42/17

Věc T-497/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Oltis Group v. Komise Výzkum a rozvoj — Rámcový program pro výzkum a inovace (2014 – 2020) (Horizont 2020) — Stimulace a koordinace investic Unie do oblasti výzkumu a inovací v odvětví železniční dopravy — Zřízení společného podniku Shift2Rail — Přidružené členství ve společném podniku Shift2Rail — Výzva k vyjádření zájmu — Zamítnutí přihlášky — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení — Zneužití pravomoci

13

2018/C 42/18

Věc T-692/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – HTTS v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Povinnost uvést odůvodnění — Mimosmluvní odpovědnost — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům

13

2018/C 42/19

Věc T-712/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Crédit mutuel Arkéa v. ECB Hospodářská a měnová politika — Obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi — Článek 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 — Obezřetnostní dohled vykonávaný na konsolidovaném základě — Skupina podléhající obezřetnostnímu dohledu — Provozovna trvale přidružená k ústřednímu subjektu — Článek 2 odst. 21 písm. c) nařízení (EU) č. 468/2014 — Článek 10 nařízení (EU) č. 575/2013 — Kapitálové požadavky — Článek 16 odst. 1 písm. c) a čl. 16 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1024/2013

14

2018/C 42/20

Věc T-52/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Crédit mutuel Arkéa v. ECB Hospodářská a měnová politika — Obezřetností dohled nad úvěrovými institucemi — Článek 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 — Obezřetností dohled na konsolidované úrovni — Skupina podléhající obezřetnostnímu dohledu — Instituce trvale přidružené k ústřednímu subjektu — Článek 2 odst. 21 písm. c) nařízení (EU) č. 468/2014 — Článek 10 nařízení (EU) č. 575/2013 — Kapitálové požadavky — Článek 16 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a) nařízení č. 1024/2013

15

2018/C 42/21

Věc T-114/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Delfin Wellness v. EUIPO – Laher (infrakabiny a sauny) (Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsané (průmyslové) vzory Společenství znázorňující infrakabiny a sauny — Starší (průmyslové) vzory — Důvod neplatnosti — Nedostatek novosti — Článek 5 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 — Zpřístupnění starších (průmyslových) vzorů veřejnosti přede dnem vzniku práva přednosti — Článek 7 odst. 1 a 2 nařízení č. 6/2002 — Právo být vyslechnut — Článek 64 odst. 1 nařízení č. 6/2002

15

2018/C 42/22

Věc T-280/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – GeoClimaDesign v. EUIPO – GEO (GEO) Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie GEO — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Rozlišovací způsobilost — Neexistence popisného charakteru — Článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 2017/1001] — Článek 52 odstavec 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní článek 59 odstavec 1 písm. a) nařízení č. 2017/1001]

16

2018/C 42/23

Věc T-482/16 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Arango Jaramillo a další v. EIB Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Lhůta pro podání žaloby — Přiměřená lhůta — Důchody — Reforma v roce 2008 — Smluvní povaha pracovněprávního vztahu — Proporcionalita — Povinnost uvést odůvodnění — Právní jistota — Odpovědnost — Nemajetková újma

17

2018/C 42/24

Věc T-575/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Martinez De Prins a další v. ESVČ Veřejná služba — Úředníci — Zaměstnanci — Odměny — Zaměstnanci ESVČ vyslaní do třetí země — Článek 10 přílohy X služebního řádu — Každoroční posouzení příspěvku za životní podmínky — Rozhodnutí o snížení příspěvku za životní podmínky v Ghaně z 25 na 20 % — Námitka protiprávnosti

17

2018/C 42/25

Věc T-577/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Campo a další v. ESVČ Veřejná služba — Úředníci — Zaměstnanci — Odměny — Zaměstnanci ESVČ vyslaní do třetí země — Článek 10 přílohy X služebního řádu — Každoroční posouzení příspěvku za životní podmínky — Rozhodnutí o snížení příspěvku za životní podmínky v Černé Hoře z 15 na 10 % — Námitka protiprávnosti

18

2018/C 42/26

Věc T-592/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – HQ v. CPVO Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Smlouva na dobu určitou — Rozhodnutí neobnovit pracovní smlouvu — Zjevně nesprávné posouzení — Povinnost jednat s náležitou péčí — Zásada řádné správy — Právo být vyslechnut — Psychické obtěžování — Zneužití pravomoci — Odpovědnost

19

2018/C 42/27

Věc T-602/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – CJ v. ECDC Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Hodnotící zpráva služebního postupu — Hodnocený rok 2012 — Vypracování — Návrh na zrušení rozhodnutí uzavírajícího hodnotící zprávu

19

2018/C 42/28

Věc T-611/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Trautmann v. ESVČ Veřejná služba — Úředníci — Odměňování — Rodinné přídavky — Příspěvek na vzdělání — Článek 15 přílohy X služebního řádu — Podmínky pro přiznání — Článek 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu — Pravidelná a celodenní docházka na placené vzdělávací zařízení — Článek 85 služebního řádu — Vrácení neoprávněně vyplacených částek — Povinnost uvést odůvodnění — Právo být vyslechnut

20

2018/C 42/29

Věc T-692/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – CJ v. ECDC Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Pracovní smlouva na dobu určitou — Článek 47 písm. b) PŘOZ — Zrušení rozhodnutí o předčasném ukončení pracovní smlouvy — Článek 266 SFEU — Plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu pro veřejnou službu — Přijetí nového rozhodnutí o předčasném ukončení pracovní smlouvy — Zpětný účinek

21

2018/C 42/30

Věc T-700/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Laboratorios Ern v. EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška k zápisu obrazové ochranné známky Evropské unie SLIMDYNAMICS — Starší národní slovní ochranná známka DYNAMIN — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Podobnost výrobků — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]

21

2018/C 42/31

Věc T-703/16 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – CJ v. ECDC Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Smlouva na dobu určitou — Předčasné ukončení pracovní smlouvy — Článek 47 písm. b) bod ii) PŘOZ — Podmínky oznámení — Odpovědnost — Morální újma

22

2018/C 42/32

Věc T-828/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Consejo Regulador Torta del Casar v. EUIPO – Consejo Regulador Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie QUESO Y TORTA DE LA SERENA — Ochrana označení původu Torta del Casar — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 2 odst. 2, čl. 3 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 510/2006 — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1001]

22

2018/C 42/33

Věc T-912/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – RRTec v. EUIPO – Mobotec (RROFA) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie RROFA — Starší slovní ochranná známka Evropské unie ROFA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]

23

2018/C 42/34

Věc T-4/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Coedo Suárez v. Rada Veřejná služba — Úředníci — Povinný odchod do důchodu — Žádost o uznání původu invalidity v povolání — Kvalifikace návrhu jako stížnosti — Přiměřená lhůta — Protiprávní předcházející správní řízení — Nepřípustnost — Odpovědnost

24

2018/C 42/35

Věc T-217/11 REV: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2017 – Staelen v. Veřejný ochránce práv Mimosmluvní odpovědnost — Návrh na přezkum — Důsledky pozdějšího rozsudku Soudního dvora, kterým se částečně zrušuje rozsudek Tribunálu — Neexistence nových skutečností — Nepřípustnost

24

2018/C 42/36

Věc T-252/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 29. listopadu 2017 – Ferrovial a další v. Komise Řízení o předběžných opatřeních — Režim podpor stanovený španělskými daňovými předpisy — Ustanovení týkající se korporační daně a umožňující podnikům usazeným na španělském území odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu v zahraničních podnicích — Nový závazný správní výklad — Zahrnutí podílů v zahraničních holdingových společnostech do režimu přímých akvizic — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti

25

2018/C 42/37

Věc T-902/16: Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2017 – HeidelbergCement v. Komise Žaloba na neplatnost — Hospodářská soutěž — Jednání ve vzájemné shodě — Trh s šedým cementem v Chorvatsku — Rozhodnutí o zahájení fáze důkladného přezkumu podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 139/2004 — Akt, který nelze napadnout žalobou — Přípravný akt — Nepřípustnost

25

2018/C 42/38

Věc T-907/16: Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2017 – Schwenk Zement v. Komise Žaloba na neplatnost — Hospodářská soutěž — Spojování podniků — Trh s šedým cementem v Chorvatsku — Rozhodnutí o zahájení fáze důkladného přezkumu podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 139/2004 — Akt, který nelze napadnout žalobou — Přípravný akt — Nepřípustnost

26

2018/C 42/39

Věc T-148/17: Usnesení Tribunálu ze dne 7. prosince 2017 – Troszczynski v. Parlament Žaloba na neplatnost — Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu — Příspěvek na parlamentní asistenci — Vrácení neoprávněně vyplacených částek — Částečná zjevná nepřípustnost — Částečné nevydání rozhodnutí ve věci

26

2018/C 42/40

Věc T-381/17: Usnesení Tribunálu ze dne 7. prosince 2017 – Acsen v. Parlament a Rada Žaloba na neplatnost — Směrnice 2011/35/EU — Fúze akciových společností — Neplatnost fúze — Nerozlišování mezi absolutní a relativní neplatností fúze — Lhůta k podání žaloby — Opožděnost — Zjevná nepřípustnost

27

2018/C 42/41

Věc T-669/17: Žaloba podaná dne 25. září 2017 – Hernando Avendaño a další v. SRB

28

2018/C 42/42

Věc T-735/17: Žaloba podaná dne 31. října 2017 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España v. SRB

28

2018/C 42/43

Věc T-745/17: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2017 – Kerkosand v. Komise

29

2018/C 42/44

Věc T-754/17: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2017 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) v. Komise

30

2018/C 42/45

Věc T-779/17: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2017 – United Wineries v. EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

31

2018/C 42/46

Věc T-781/17: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2017 – Kraftpojkarna v. Komise

32

2018/C 42/47

Věc T-782/17: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2017 – Wuxi Saijing Solar v. Komise

33

2018/C 42/48

Věc T-783/17: Žaloba podaná dne 1. prosince 2017 – GE Healthcare v. Komise

34

2018/C 42/49

Věc T-786/17: Žaloba podaná dne 4. prosince 2017 – BTC v. Komise

35

2018/C 42/50

Věc T-789/17: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2017 – TecAlliance v. EUIPO – Siemens (TecDocPower)

36

2018/C 42/51

Věc T-790/17: Žaloba podaná dne 5. prosince 2017 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/52

Věc T-791/17: Žaloba podaná dne 5. prosince 2017 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/53

Věc T-792/17: Žaloba podaná dne 5. prosince 2017 – Man Truck & Bus v. EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

38

2018/C 42/54

Věc T-797/17: Žaloba podaná dne 6. prosince 2017 – Star Television Productions v. EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

39

2018/C 42/55

Věc T-798/17: Žaloba podaná dne 8. prosince 2017 – De Masi a Varoufakis v. ECB

39

2018/C 42/56

Věc T-799/17: Žaloba podaná dne 11. prosince 2017 – Scania a další v. Komise

40

2018/C 42/57

Věc T-800/17: Žaloba podaná dne 11. prosince 2017 – Brown Street Holdings v. EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE)

41

2018/C 42/58

Věc T-801/17: Žaloba podaná dne 6. prosince 2017 – Dermatest v. EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

42

2018/C 42/59

Věc T-802/17: Žaloba podaná dne 7. prosince 2017 – Dermatest v. EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

43

2018/C 42/60

Věc T-803/17: Žaloba podaná dne 7. prosince 2017 – Dermatest v. EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)

43

2018/C 42/61

Věc T-804/17: Žaloba podaná dne 11. prosince 2017 – Stada Arzneimittel v. EUIPO (Vyobrazení dvou protilehlých oblouků)

44

2018/C 42/62

Věc T-808/17: Žaloba podaná dne 11. prosince 2017 – Pethke v. EUIPO

44

2018/C 42/63

Věc T-616/16: Usnesení Tribunálu ze dne 5. prosince 2017 – FE v. Komise

45

2018/C 42/64

Věc T-64/17: Usnesení Tribunálu ze dne 29. listopadu 2017 – Lions Gate Entertainment v. EUIPO (DIRTY DANCING)

46


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2018/C 042/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 32, 29.1.2018

Dřívější publikace

Úř. věst. C 22, 22.1.2018

Úř. věst. C 13, 15.1.2018

Úř. věst. C 5, 8.1.2018

Úř. věst. C 437, 18.12.2017

Úř. věst. C 424, 11.12.2017

Úř. věst. C 412, 4.12.2017

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/2


Kasační opravný prostředek podaný dne 30. června 2017 společností Double „W“ Enterprises Ltd proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 15. května 2017 ve věci T-899/16, Double „W“ Enterprises Ltd v. Španělské království

(Věc C-401/17 P)

(2018/C 042/02)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Double „W“ Enterprises Ltd (zástupce: A. Rubio Crespo, abogado)

Další účastník řízení: Španělské království

Usnesením ze dne 14. prosince 2017 Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/2


Kasační opravný prostředek podaný dne 3. srpna 2017 Morton’s of Chicago Inc. proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 15. května 2017 ve věci T-223/15, Morton’s of Chicago v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-468/17 P)

(2018/C 042/03)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Morton’s of Chicago Inc. (zástupci: J. Moss, Barrister, M. Krause, Solicitor)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Mortons the Restaurant Ltd

Usnesením ze dne 13. prosince 2017 Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/2


Kasační opravný prostředek podaný dne 30. srpna 2017 společností X-cen-tek GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 28. června 2017 ve věci T-470/16, X-cen-tek GmbH & Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-520/17 P)

(2018/C 042/04)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: X-cen-tek GmbH & Co. KG (zástupce: H. Hillers, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 30. listopadu 2017 Soudní dvůr (sedmý senát) zamítl kasační opravný prostředek a rozhodl, že společnost X-cen-tek GmbH & Co. KG ponese vlastní náklady řízení.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 24. října 2017 – Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v. Industrial Quesera Cuquerella S.L. a Juan Ramón Cuquerella Montagud

(Věc C-614/17)

(2018/C 042/05)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego

Odpůrci: Industrial Quesera Cuquerella S.L. a Juan Ramón Cuquerella Montagud

Předběžné otázky

1)

Musí napodobení chráněného označení původu zakázané čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení 510/2006 (1) vždy spočívat v použití označení, které se graficky, foneticky či koncepčně podobá chráněnému označení původu, nebo může spočívat v použití grafických symbolů připomínajících chráněné označení původu?

2)

Pokud jde o chráněné označení původu zeměpisné povahy (čl. 2 odst. 1 nařízení 510/2006), přičemž jde o stejné či srovnatelné výrobky, lze pro účely čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení 510/2006 používání označení, které připomíná region, s nímž je spojeno chráněné označení původu, považovat za napodobování daného chráněného označení původu, které je zakázáno i v případě, že jej používá výrobce, který má vdaném regionu sídlo, ale jehož výrobky nejsou uvedených označením původu chráněny, protože nesplňují požadavky stanovené ve specifikaci jiné, než zeměpisný původ?

3)

Má být pojem průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel, z jehož vnímání musí vnitrostátní soud vycházet při určení, zda jde o „napodobení“ pro účely čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení č. 510/2006, chápán tak, že odkazuje na evropského spotřebitele, nebo tak, že odkazuje pouze na spotřebitele členského státu, v němž se vyrábí produkt, který vede k napodobování chráněného zeměpisného označení, nebo k němuž se zeměpisně váže označení původu a v němž se konzumuje většina jeho produkce?


(1)  Nařízení Rady č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. 2006 L 93, s. 12).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresným súdom Dunajská Streda (Slovensko) dne 8. listopadu 2017 – ZSE Energia a.s. v. RG

(Věc C-627/17)

(2018/C 042/06)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Okresný súd Dunajská Streda

Účastníci původního řízení

Žalobce: ZSE Energia a.s.

Žalovaný: RG

Vedlejší účastník řízení: ZSE Energia CZ, s.r.o.

Předběžné otázky

1.

Má se pojem „jedna ze stran“ v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007 (1), kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (Úřední věstník EU ze dne 31. 7. 2007, L 199, s. 1, dále jen „nařízení 861/2007“) vykládat tak, že se jím rozumí také „vedlejší účastník řízení“, tedy takový subjekt účastnící se řízení, který není ani navrhovatelem (žalobcem) ani odpůrcem (žalovaným), ale který v řízení vystupuje pouze na podporu navrhovatele (žalobce) nebo odpůrce (žalovaného)?

2.

Pokud se „vedlejší účastník řízení“ nemá považovat za „stranu“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení 861/2007:

Patří do působnosti nařízení č. 861/2007 podle jeho čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 3 odst. 1 řízení zahájené na žalobním formuláři A z přílohy nařízení 861/2007 mezi navrhovatelem (žalobcem) a odpůrcem (žalovaným), pokud mají bydliště v témže členském státě, ve kterém má sídlo i soud, u něhož byla podána žaloba, a jen „vedlejší účastník řízení“ má bydliště v jiném státě?


(1)  Úř. věst. L 199, s. 1.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 10. listopadu 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(Věc C-633/17)

(2018/C 042/07)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Účastníci původního řízení

Stěžovatelé: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Orgány, proti nimž směřuje stížnost: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Další účastníci řízení: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr und Mag. Übermaßer KG

Předběžné otázky

Je taková kombinace procesního systému a organizace soudnictví, jako je kombinace stanovená v Rakousku pro soustavu soudů veřejného práva na jedné straně v čl. 133 odst. 4 B-VG a čl. 144 odst. 1 B-VG ve spojení s § 41, § 42 a § 63 VwGG na jedné straně, resp. ve spojení s § 87 VfGG na druhé straně,

totiž:

pouze kasace provedená nejvyšším soudem, která není ve výsledku rovnocenná vyřešení věci samé, ale pouze formálnímu vrácení věci soudu nižšího stupně, tj.

1.)

zrušení napadeného rozhodnutí

2.)

spolu s povinností soudu nižšího stupně vydat nové rozhodnutí ve věci samé

3.)

spojenou s vázaností právním názorem nejvyšších soudů,

přičemž tato vázanost je stanovena obecně zákonem, tj. i pro takové případy, kdy není zajištěno ex lege, že soudy vyššího stupně provedly v řízení, které v každém ohledu odpovídá požadavkům čl. 6 odst. 1 EÚLP, resp. článku 47 Listiny (1) (ale spíše se vyznačuje zejména

1.)

zákazem uplatňovat nové nároky a námitky a navrhovat nové důkazy (tzv. Neuerungsverbot),

2.)

vázaností skutkovým stavem zjištěným soudem nižšího stupně,

3.)

vycházením ze skutkového a právního stavu relevantního v okamžiku rozhodnutí soudu nižšího stupně a

4.)

omezením rozhodovací pravomoci na výlučně zásadní právní otázky [VwGH] na jedné straně, resp. zásahy do oblasti základních práv [VfGH] na druhé straně),

jak autonomní, tak na aktuálním skutkovém stavu spočívající přezkum soudržnosti a proporcionality,

slučitelná se svobodou usazování, zaručenou v článku 49 SFEU, resp. s volným pohybem služeb, zaručeným v článku 56 SFEU?


(1)  Listina základních práv Evropské unie


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalsko) dne 16. listopadu 2017 – Luís Manuel dos Santos v. Fazenda Pública

(Věc C-640/17)

(2018/C 042/08)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Účastníci původního řízení

Žalobce: Luís Manuel dos Santos

Žalovaná: Fazenda Pública

Předběžná otázka

Je ustanovení vnitrostátního práva [čl. 2 odst. 1 písm. b) CIUC (1)] vykládané v tom smyslu, že se pro účely jednotné silniční daně nesmí zohlednit datum první registrace, pokud k ní došlo v jiném členském státě, nýbrž je nutné vycházet jen z data registrace v Portugalsku, v rozporu se zásadou volného pohybu zboží mezi členskými státy, zakotvenou v článku 110 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), když takový výklad vede k vyššímu zdanění vozidel dovezených z jiného členského státu?


(1)  Código do Imposto Único de Circulação (zákoník o jednotné silniční dani)


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 27. listopadu 2017 – M.A., S.A., A.Z v. The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irsko

(Věc C-661/17)

(2018/C 042/09)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení

Žalobci: M.A., S.A., A.Z.

Žalovaní: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irsko

Předběžné otázky

1)

Musí vnitrostátní rozhodovací orgán při rozhodování o přemístění žadatele o mezinárodní ochranu podle nařízení č. 604/2013 (1) do Spojeného království při posuzování otázek, které vyvstaly v souvislosti s posuzovací pravomocí podle článku 17, a/nebo jakýchkoli otázek ohledně ochrany základních práv ve Spojeném království ignorovat v okamžiku takového posuzování okolnosti týkající se navrhovaného vystoupení Spojeného království z EU?

2)

Zahrnuje pojem „členský stát, který vede řízení o určení příslušného státu“, obsažený v nařízení č. 614/2013 taktéž roli členského státu při výkonu pravomoci uznané a svěřené článkem 17 nařízení?

3)

Zahrnují pravomoci členského státu podle článku 6 nařízení č. 604/2013 pravomoc uznanou či svěřenou článkem 17 nařízení?

4)

Uplatní se koncept účinného opravného prostředku na prvostupňové rozhodnutí podle článku 17 nařízení č. 604/2013 v tom smyslu, že musí být přípustné odvolání či rovnocenný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí, a/nebo mají být vnitrostátní právní předpisy upravující odvolací řízení proti prvostupňovému rozhodnutí podle nařízení vykládány tak, že zahrnuje rovněž odvolání proti rozhodnutí podle článku 17?

5)

Vyplývá z čl. 20 odst. 3 nařízení č. 604/2013 to, že v případě nedostatku důkazů pro vyvrácení domněnky, že v nejlepším zájmu dítěte je posoudit jeho situaci jako neoddělitelnou od situace jeho rodičů, nemá vnitrostátní rozhodovací orgán povinnost vzít v úvahu takový nejlepší zájem dítěte odděleně od rodičů jako samostatnou otázku nebo jako výchozí bod pro posouzení, zda se má přemístění uskutečnit?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 , kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. 2013, L 180, s. 31).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/6


Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2017 Evropskou komisí proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 12. září 2017 ve věci T-247/16, Trasta Komercbanka AS a další v. Evropská centrální banka

(Věc C-665/17 P)

(2018/C 042/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: V. Di Bucci, A. Steiblytė, K.-Ph. Wojcik, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA a Evropská centrální banka

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu (druhého senátu) ze dne 12. září 2017 ve věci T-247/16, Trasta Komercbanka AS, M. Ivan Fursin, M. Igors Buimisters, SIA C&R Invest, Figon Co Limited, G.C.K J Holding Netherlands B.V. a Rikam Holding S.A. – SPF v. Evropská centrální banka, v rozsahu, v němž zamítlo námitku nepřípustnosti žaloby podané akcionáři společnosti Trasta Komercbanka AS,

odmítl žalobu podanou Ivanem Fursinem, Igorsem Buimistersem a společnostmi SIA C&R Invest, Figon Co Limited, G.C.K. J Holding Netherlands B.V. a Rikam Holding S.A. – SPF jako nepřípustnou,

uložil žalobcům náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál měl nesprávně za to, že žalobu na neplatnost podanou akcionáři úvěrové instituce v likvidaci proti rozhodnutí o odejmutí povolení úvěrové instituci je třeba prohlásit za přípustnou, tak aby jim byl poskytnut účinný procesní prostředek. Opomenul tak ostatní procesní prostředky, kterými úvěrová instituce disponuje ve formě včasné žaloby na neplatnost a návrhu na přijetí předběžných opatření a jež mají k dispozici i akcionáři ve formě žaloby na náhradu škody podané k evropským soudům proti Evropské centrální bance a případně ve formě jiných žalob podaných k vnitrostátním soudům.

Kasační opravný prostředek je založen na následujících dvou důvodech:

1)

Navrhovatelka tvrdí, že Tribunál porušil článek 263 SFEU, pokud jde o podmínku týkající se právního zájmu na podání žaloby. Tím, že měl za to, že přímým akcionářům bylo bráněno ve výkonu práva určovat vedení a politiku podniku v likvidaci tak, jak by činili, pokud by podnik pokračoval i nadále v činnosti, se Tribunál nesprávně odchýlil od judikatury, podle níž nemají akcionáři právní zájem na podání žaloby odlišný od podniku. Tribunál rovněž opomenul vzít v potaz, že i akcionáři společnosti v činnosti, a zejména menšinoví akcionáři, nemají právo přinutit vedení podniku k podání žaloby. Tribunál mimoto nerozlišoval mezi účinky rozhodnutí orgánu dohledu nad bankami o odejmutí bankovní licence a účinky pozdějšího rozhodnutí vnitrostátního soudu o zahájení likvidace. A konečně, Tribunál měl nesprávně za to, že akcionáři společnosti v likvidaci musí mít možnost výkonu svých práv náležejících jim jako společníkům stejným způsobem jako akcionáři společnosti, která je i nadále činná.

2)

Navrhovatelka tvrdí, že Tribunál porušil čl. 263 čtvrtý pododstavec SFEU, pokud jde o podmínky osobního a bezprostředního dotčení žalobců.

Co se týče první podmínky, Tribunál nejprve opomenul, že možnost více či méně přesně určit počet, či dokonce totožnost osob, na něž se uplatní určité opatření, s sebou v žádném případě nenese to, že by toto opatření muselo být považováno za opatření, které se jich osobně dotýká, je-li toto opatření uplatněno na jím definovanou objektivní právní nebo věcnou situaci. Zadruhé měl nesprávně za to, že rozhodnutí o odejmutí bankovní licence se týká akcionářů úvěrové instituce, zatímco se týká pouze samotné úvěrové instituce. Zatřetí měl chybně za to, že rozhodnutí Evropské centrální banky se akcionářů dotýká z důvodu určitých vlastností, které jsou pro ně zvláštní, nebo faktické situace, která je vymezuje vzhledem ke všem ostatním osobám, zatímco se rozhodnutí týká pouze samotné úvěrové instituce a nedotýká se práv akcionářů. A konečně, i za předpokladu, že by jediný akcionář určité společnosti mohl být osobně dotčen rozhodnutím [Evropské centrální banky] určeným uvedené společnosti, Tribunál nesprávně považoval situaci jednotlivých menšinových akcionářů za srovnatelnou se situací jediného akcionáře.

Co se týče druhé podmínky, Tribunál se nejprve dopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že akcionáři jsou bezprostředně dotčeni odejmutím bankovní licence, jelikož opomenul rozlišit mezi účinky tohoto odejmutí a účinky rozhodnutí vnitrostátního soudu o zahájení likvidace. Zadruhé měl nesprávně za to, že se rozhodnutí Evropské centrální banky akcionářů bezprostředně dotýká z důvodu intenzity svých účinků. Tribunál tak opomenul rozlišovat mezi právními účinky rozhodnutí, které se omezují na úvěrovou instituci, a jeho hospodářskými důsledky, které se mohou vztahovat i na akcionáře.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/8


Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2017 společností Trasta Komercbanka AS, Ivanem Fursinem, Igorsem Buimistersem a společnostmi C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV a Rikam Holding SA proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 12. září 2017 ve věci T-247/16, Trasta Komercbanka AS a další v. Evropská centrální banka

(Věc C-669/17 P)

(2018/C 042/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (zástupci: O.H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská centrální banka

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelé“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil bod 1 výroku usnesení, tj. rozhodnutí Tribunálu, podle kterého není důvodné rozhodnout o žalobě na neplatnost podané společností Trasta Komercbanka AS (TKB);

prohlásil, že žaloba na neplatnost podaná společností TKB není bezpředmětná;

prohlásil žalobu na neplatnost za přípustnou;

vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí o jejich žalobě na neplatnost a

uložil Evropské centrální bance (ECB) náhradu nákladů vynaložených navrhovateli v řízení v prvním stupni i v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V rámci svého prvního důvodu navrhovatelé tvrdí, že Tribunál pochybil, když dospěl k závěru, že odpovědnost za podání žaloby společnosti TKB náleží likvidátorovi. Navrhovatelé tvrdí, že tento závěr je v rozporu s článkem 263 SFEU a zárukou účinného prostředku nápravy, jakož i s mnoha dalšími souvisejícími zásadami.

V rámci svého druhého důvodu navrhovatelé tvrdí, že Tribunál pochybil, když dospěl k závěru, že žaloba podaná akcionáři nahrazuje možnost akcionářů bránit povolení společnosti TKB prostřednictvím žaloby podané samotnou společností TKB.

V rámci svého třetího důvodu navrhovatelé namítají několik věcných vad, včetně neuplatnění zásady „nemo uditur“ z důvodu zasahování ECB do žaloby společnosti TKB.

V rámci svého čtvrtého důvodu navrhovatelé tvrdí, že Tribunál nezohlednil požadavky (včetně formálních požadavků), kterým podléhá platné zrušení zmocnění původně uděleného společnosti TKB.

V rámci svého pátého důvodu navrhovatelé tvrdí, že Tribunál nesprávně použil čl. 51 odst. 1 namísto článku 131 jednacího řádu a namítají také řadu dalších procesních vad.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/8


Kasační opravný prostředek podaný dne 20. listopadu 2017 Řeckou republikou proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. září 2017 ve věci T-327/15, Řecká republika v. Evropská komise

(Věc C-670/17 P)

(2018/C 042/12)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos, I. Pachi a A. Vassilopoulou)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr připustil její kasační opravný prostředek, zrušil napadený rozsudek Tribunálu Evropské unie vydaný dne 19. září 2017 ve věci T-327/15 a vyhověl žalobě Řecké republiky ze dne 2. června 2015 tím, že zruší prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2015 o uplatnění finančních oprav na podporu z orientační sekce EZOZF poskytnutou na operační program CCI č. 2000GR061PO021 (Řecko – Cíl 1 – Obnova venkova), které bylo oznámeno pod č. C(2015) 1936 final.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje pět důvodů kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného výkladu a použití přechodných ustanovení nařízení (ES) č. 1083/2006 (1) a (EU) č. 1303/2013 (2) ve spojení s ustanoveními nařízení (ES) č. 1290/2005 (3) a nesprávného právního posouzení ohledně použití ustanovení nařízení (ES) č. 1260/1999 (4) na orientační sekci EZOZF po 1. lednu 2017 – nedostatečné a nesprávné odůvodnění napadeného rozsudku.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného výkladu a použití ustanovení článku 39 nařízení (ES) č. 1260/1999 – rozporné a nedostatečné odůvodnění.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného výkladu a nesprávného a selektivního použití procesních ustanovení článků 144 a 145 nařízení (EU) č. 1303/2013, která byla v napadeném rozsudku považována za použitelná, zatímco měla být použita procesní záruka podle čl. 52 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1306/2013 (5), která v daném případě vymezuje pravomoc Komise ratione temporis – rozporné a nedostatečné odůvodnění napadeného rozsudku.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází z výkladu a použití zásad právní jistoty a ochrany legitimního očekávání členského státu v rámci loajální spolupráce s Komisí, pokud jde o posouzení důsledků výslovného přijetí závěrečné zprávy programu s devítiměsíčním zpožděním a o opožděné zahájení řízení o finanční opravě, což je v rozporu se závazkem Komise ukončit operační programy a přistoupit ke konečnému vyplacení finančních prostředků v přiměřených lhůtách.

Konečně pátý důvod kasačního opravného prostředku vychází z absolutně nedostatečného odůvodnění napadeného rozsudku v části, v níž se zamítají výtky Řecké republiky týkající se uložení vícenásobné, a tudíž nepřiměřené finanční opravy.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. 2006, L 210, s. 25).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 320).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. 2005, L 209, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (Úř. věst. 1999, L 161, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 549).


Tribunál

5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/10


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – AETMD v. Rada

(Věc T-460/14) (1)

(„Dumping - Připravená nebo konzervovaná zrna kukuřice cukrové pocházející z Thajska - Částečný prozatímní přezkum - Změna konečného antidumpingového cla - Sdružení zastupující výrobce v Unii - Porušení procesních práv - Právo se v řízení účinně bránit“)

(2018/C 042/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (Paříž, Francie) (zástupci: původně A. Willems, S. De Knop a J. Charles, poté A. Willems, S. De Knop a C. Zimmerman, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: S. Boelaert, zmocněnkyně, ve spolupráci s S. Gubelem, advokátem, a B. O’Connorem, solicitor)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: J.-F. Brakeland, A. Stobiecka-Kuik a A. Demeneix, zmocněnci) a River Kwai International Food Industry Co. Ltd (Kaeng Sian, Thajsko) (zástupci: J. Cornelis a F. Graafsma, advokáti)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení prováděcího nařízení Rady (EU) č. 307/2014 ze dne 24. března 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 875/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska, na základě prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. 2014, L 91, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 307/2014 ze dne 24. března 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 875/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska, na základě prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009, se zrušuje.

2)

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

3)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD).

4)

Evropská komise a společnost River Kwai International Food Industry Co. Ltd ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 303, 8.9.2014.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/11


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Evropaïki Dynamiki v. Parlament

(Věc T-136/15) (1)

(„Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Výzvy k podávání nabídek týkající se všech položek v rámci zadávacího řízení - Odepření přístupu - Neposouzení požadovaných dokumentů jednotlivě a konkrétně - Výjimka týkající se ochrany veřejné bezpečnosti - Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů - Výjimka týkající se ochrany soukromí - Výjimka týkající se ochrany rozhodovacího procesu - Obecná domněnka - Nepřiměřená pracovní zátěž“)

(2018/C 042/14)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Řecko) (zástupci: původně I. Ampazis a M. Sfyri, poté M. Sfyri a C.-N. Dede, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: původně N. Görlitz, N. Rasmussen a L. Darie, poté N. Görlitz, L. Darie a C. Burgos, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalobkyni: Švédské království (zástupci: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson a N. Otte Widgren, zmocněnci)

Předmět věci

Žádost předložená na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Parlamentu ze dne 13. února 2015, kterým byl odepřen přístup k výzvám k podávání nabídek pro všechny položky zadávacího řízení ITS 08 – Poskytování externích služeb v souvislosti s IT 2008/S 149-199622

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.

3)

Švédské království ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 228, 13.7.2015.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/11


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Parlament

(Věc T-164/15) (1)

(„Veřejné zakázky na služby - Zadávací řízení - Externí poskytování služeb IT Parlamentu a jiným orgánům a agenturám Unie - Zařazení uchazeče v systému kaskády - Kritéria pro zadání - Povinnost uvést odůvodnění - Mimosmluvní odpovědnost“)

(2018/C 042/15)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: European Dynamics Luxembourg SA (Lucemburk, Lucembursko) a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Řecko) (zástupci: původně I. Ampazis a M. Sfyri, poté M. Sfyri, D. Papadopoulou a C.-N. Dede, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: původně B. Simon, L. Darie a I. Anagnostopoulou, poté L. Darie, Z. Nagy a I. Anagnostopoulou, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU, směřující ke zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu D(2015) 7680, které bylo žalobkyním oznámeno dopisem ze dne 13. února 2015 a které nabídku žalobkyň zařadilo na třetí místo v kaskádě pro část zakázky č. 3 „Vývoj a údržba systémů pro šíření informací“ v rámci otevřeného zadávacího řízení PE/ITEC-ITS14 „Externí poskytování služeb IT“, a dále návrh založený na článku 268 SFEU, směřující k přiznání náhrady škody, která údajně vznikla žalobkyním

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu D(2015) 7680, oznámené žalobkyním dopisem ze dne 13. února 2015, které zařadilo nabídku společností European Dynamics Luxembourg SA a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE na třetí místo pro část zakázky č. 3 „Vývoj a údržba systémů pro šíření informací“ v rámci otevřeného zadávacího řízení PE/ITEC-ITS14 „Externí poskytování služeb IT“, se zrušuje.

2)

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

3)

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 228, 13.7.2015.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/12


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Řecko v. Komise

(Věc T-314/15) (1)

(„Státní podpory - Podpora ve prospěch podniku, který uzavřel smlouvu o koncesi na využívání kontejnerových terminálů v přístavu Pireus - Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem - Právo na obhajobu - Povinnost uvést odůvodnění - Pojem státní podpora - Podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí - Motivační účinek podpory - Nutnost podpory - Určení výše podpory“)

(2018/C 042/16)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: K. Boskovits a L. Kotroni, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Bouchagiar a B. Stromsky, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise (EU) 2015/1827 ze dne 23. března 2015 o státní podpoře SA 28876 (2012/C) (ex CP 202/2009) poskytnuté Řeckem ve prospěch podniků Piraeus Container Terminal S.A. a Cosco Pacific Limited (Úř. věst. 2015, L 269, s. 93)

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 279, 24.8.2015.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/13


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Oltis Group v. Komise

(Věc T-497/15) (1)

(„Výzkum a rozvoj - Rámcový program pro výzkum a inovace (2014 – 2020) (Horizont 2020) - Stimulace a koordinace investic Unie do oblasti výzkumu a inovací v odvětví železniční dopravy - Zřízení společného podniku Shift2Rail - Přidružené členství ve společném podniku Shift2Rail - Výzva k vyjádření zájmu - Zamítnutí přihlášky - Povinnost uvést odůvodnění - Zjevně nesprávné posouzení - Zneužití pravomoci“)

(2018/C 042/17)

Jednací jazyk: čeština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Oltis Group a.s. (Olomouc, Česká republika) (zástupce: P. Konečný, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Hottiaux a Z. Malůšková, zmocněnkyně)

Předmět věci

Žaloba na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Komise Ares(2015) 2691017 ze dne 26. června 2015 týkajícího se žádosti o přezkum rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žalobkynina žádost o přidružené členství ve společném podniku Shift2Rail

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti OLTIS Group a.s. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 389, 23.11.2015.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/13


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – HTTS v. Rada

(Věc T-692/15) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní - Zmrazení finančních prostředků - Povinnost uvést odůvodnění - Mimosmluvní odpovědnost - Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům“)

(2018/C 042/18)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburk, Německo) (zástupci: M. Schlingmann a M. Bever, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bishop a J.-P. Hix, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: S. Bartelt a R. Tricot, poté R. Tricot a T. Scharf, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 268 SFEU znějící na náhradu újmy, která měla vzniknout žalobkyni z toho důvodu, že její jméno bylo zařazeno jednak do přílohy V nařízení Rady (ES) č. 423/2007 ze dne 19. dubna 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. 2007, L 103, s. 1), a to na základě prováděcího nařízení Rady (EU) č. 668/2010 ze dne 26. července 2010, kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 195, s. 25), a jednak do přílohy VIII nařízení č. 961/2010, a to na základě nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a zrušení nařízení č. 423/2007 (Úř. věst. 2010, L 281, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 59, 15.2.2016.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/14


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Crédit mutuel Arkéa v. ECB

(Věc T-712/15) (1)

(„Hospodářská a měnová politika - Obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi - Článek 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 - Obezřetnostní dohled vykonávaný na konsolidovaném základě - Skupina podléhající obezřetnostnímu dohledu - Provozovna trvale přidružená k ústřednímu subjektu - Článek 2 odst. 21 písm. c) nařízení (EU) č. 468/2014 - Článek 10 nařízení (EU) č. 575/2013 - Kapitálové požadavky - Článek 16 odst. 1 písm. c) a čl. 16 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1024/2013“)

(2018/C 042/19)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Crédit mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Francie) (zástupci: H. Savoie a P. Mele, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: K. Lackhoff, R. Bax a C. Olivier, zmocněnci, ve spolupráci s D. Martinem, M. Pittiem a M. Françonem, advokáty)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: V. Di Bucci a K.-P. Wojcik, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/SSM/2015 – 9695000CG 7B84NLR5984/28 ze dne 5. října 2015 stanovující obezřetnostní požadavky použitelné na skupinu Crédit Mutuel

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Crédit mutuel Arkéa ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou centrální bankou (ECB).

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 59, 15.2.2016.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/15


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Crédit mutuel Arkéa v. ECB

(Věc T-52/16) (1)

(„Hospodářská a měnová politika - Obezřetností dohled nad úvěrovými institucemi - Článek 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 - Obezřetností dohled na konsolidované úrovni - Skupina podléhající obezřetnostnímu dohledu - Instituce trvale přidružené k ústřednímu subjektu - Článek 2 odst. 21 písm. c) nařízení (EU) č. 468/2014 - Článek 10 nařízení (EU) č. 575/2013 - Kapitálové požadavky - Článek 16 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a) nařízení č. 1024/2013“)

(2018/C 042/20)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Crédit mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Francie) (zástupci: H. Savoie a P. Mele, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: K. Lackhoff, R. Bax a C. Olivier, zmocněnci, ve spolupráci s M. Pittie, avocat)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: V. Di Bucci a K.-P. Wojcik, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/SSM/2015 – 9695000CG 7B84NLR5984/40 ze dne 4. prosince 2015, kterým se stanoví obezřetností požadavky použitelné na skupinu Crédit Mutuel.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Crédit mutuel Arkéa ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou centrální bankou (ECB).

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 111, 29.3.2016.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/15


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Delfin Wellness v. EUIPO – Laher (infrakabiny a sauny)

(Věc T-114/16) (1)

(„(Průmyslový) vzor Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Zapsané (průmyslové) vzory Společenství znázorňující infrakabiny a sauny - Starší (průmyslové) vzory - Důvod neplatnosti - Nedostatek novosti - Článek 5 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 - Zpřístupnění starších (průmyslových) vzorů veřejnosti přede dnem vzniku práva přednosti - Článek 7 odst. 1 a 2 nařízení č. 6/2002 - Právo být vyslechnut - Článek 64 odst. 1 nařízení č. 6/2002“)

(2018/C 042/21)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Delfin Wellness GmbH (Leonding, Rakousko) (zástupce: T. Riedler, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: S. Hanne, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Sabine Laher (Weyer, Rakousko) (zástupce: P. Pfeil, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti třem rozhodnutím třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. ledna 2016 (věci R 849/2014–3, R 850/2014–3 a R 851/2014–3), týkajícím se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společností Delfin Wellness a S. Laher

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Delfin Wellness GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nezbytných nákladů vynaložených Sabinou Laher pro účely všech tří řízení před odvolacím senátem Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).


(1)  Úř. věst. C 165, 10.5.2016.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/16


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – GeoClimaDesign v. EUIPO – GEO (GEO)

(Věc T-280/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o prohlášení neplatnosti - Slovní ochranná známka Evropské unie GEO - Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu - Rozlišovací způsobilost - Neexistence popisného charakteru - Článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 2017/1001] - Článek 52 odstavec 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní článek 59 odstavec 1 písm. a) nařízení č. 2017/1001]“)

(2018/C 042/22)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: GeoClimaDesign AG (Fürstenwalde/Spree, Německo) (zástupce: B. Lanz, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: GEO Gesellschaft für Energie und Oekologie GmbH (Langenhorn, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 29. března 2016 (věc R 1679/2015-4) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi GEO a GeoClimaDesign.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti GeoClimaDesign AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 260, 18.7.2016.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Arango Jaramillo a další v. EIB

(Věc T-482/16 RENV) (1)

(„Veřejná služba - Zaměstnanci EIB - Lhůta pro podání žaloby - Přiměřená lhůta - Důchody - Reforma v roce 2008 - Smluvní povaha pracovněprávního vztahu - Proporcionalita - Povinnost uvést odůvodnění - Právní jistota - Odpovědnost - Nemajetková újma“)

(2018/C 042/23)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Lucemburk, Lucembursko) a dalších 33 žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze rozsudku (zástupci: C. Cortese a B. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Evropská investiční banka (EIB) (zástupci: původně C. Gómez de la Cruz a T. Gilliams, poté T. Gilliams a G. Nuvoli a nakonec T. Gilliams a G. Faedo, zmocněnci, ve spolupráci s P.-E. Partschem, advokátem)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 270 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí EIB, která jsou obsahem výplatnic žalobců za měsíc únor 2010, zvýšit jejich příspěvky do důchodového systému, a dále na to, aby EIB byla uložena povinnost uhradit jim symbolické jedno euro z titulu náhrady nemajetkové újmy, kterou žalobci údajně utrpěli.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Oscaru Orlandovi Arango Jaramillovi a dalším zaměstnancům Evropské investiční banky (EIB), jejichž jména jsou uvedena v příloze, se ukládá náhrada nákladů tohoto řízení.

3)

EIB se ukládá náhrada nákladů řízení, které byly vynaloženy ve věcech F 34/10, T 234/11 P a T 234/11 P RENV–RX.


(1)  Úř. věst. C 234, 28. 8. 2010 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-34/10).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Martinez De Prins a další v. ESVČ

(Věc T-575/16) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Zaměstnanci - Odměny - Zaměstnanci ESVČ vyslaní do třetí země - Článek 10 přílohy X služebního řádu - Každoroční posouzení příspěvku za životní podmínky - Rozhodnutí o snížení příspěvku za životní podmínky v Ghaně z 25 na 20 % - Námitka protiprávnosti“)

(2018/C 042/24)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: David Martinez De Prins (Accra, Ghana) a 9 dalších žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze rozsudku (zástupci: N. de Montigny a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) (zástupci: S. Marquardt, zmocněnec, ve spolupráci s M. Troncoso Ferrerem, F. M. Hislairem a S. Moya Izquierdo, advokáty)

Předmět věci

Návrh na základě článku 270 SFUE a znějící na zrušení výplatnic žalobců za měsíc březen 2015, jakož i jejich následujících výplatnic v rozsahu, v němž je v těchto výplatnicích uplatněno rozhodnutí ESVČ ze dne 23. února 2015 o snížení příspěvku za životní podmínky, vypláceného zaměstnancům Evropské unie vyslaným do Ghany, od 1. ledna 2015.

Výrok rozsudku

1)

Výplatnice Davida Martinez De Prinse a dalších úředníků a zaměstnanců Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), jejichž jména jsou uvedena v příloze rozsudku, vyhotovené ke dni podání žaloby ESVČ za měsíc březen 2015 se zrušují v rozsahu, v němž je v těchto výplatnicích uplatněno rozhodnutí ESVČ ze dne 23. února 2015 o snížení příspěvku za životní podmínky, vypláceného zaměstnancům Evropské unie vyslaným do Ghany, od 1. ledna 2015.

2)

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

3)

ESVČ se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 111, 29.3.2016 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-153/15 a předaná Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/18


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Campo a další v. ESVČ

(Věc T-577/16) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Zaměstnanci - Odměny - Zaměstnanci ESVČ vyslaní do třetí země - Článek 10 přílohy X služebního řádu - Každoroční posouzení příspěvku za životní podmínky - Rozhodnutí o snížení příspěvku za životní podmínky v Černé Hoře z 15 na 10 % - Námitka protiprávnosti“)

(2018/C 042/25)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Alessandro Campo (Podgorica, Černá Hora) a 12 dalších žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze rozsudku (zástupci: N. de Montigny a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) (zástupci: S. Marquardt, zmocněnec, ve spolupráci s M. Troncoso Ferrerem, F.-M. Hislairem a S. Moya Izquierdo, advokáty)

Předmět věci

Návrh na základě článku 270 SFUE a znějící na zrušení výplatnic žalobců za měsíc březen 2015, jakož i jejich následujících výplatnic v rozsahu, v němž je v těchto výplatnicích uplatněno rozhodnutí ESVČ ze dne 23. února 2015 o snížení příspěvku za životní podmínky, vypláceného zaměstnancům Evropské unie vyslaným do Černé Hory, od 1. ledna 2015.

Výrok rozsudku

1)

Výplatnice Alessandra Campa a dalších úředníků a zaměstnanců Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), jejichž jména jsou uvedena v příloze rozsudku, vyhotovené ke dni podání žaloby ESVČ za měsíc březen 2015 se zrušují v rozsahu, v němž je v těchto výplatnicích uplatněno rozhodnutí ESVČ ze dne 23. února 2015 o snížení příspěvku za životní podmínky, vypláceného zaměstnancům Evropské unie vyslaným do Černé Hory, od 1. ledna 2015.

2)

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

3)

ESVČ se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 145, 25.4.2016 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-6/16 a předaná Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – HQ v. CPVO

(Věc T-592/16) (1)

(„Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Smlouva na dobu určitou - Rozhodnutí neobnovit pracovní smlouvu - Zjevně nesprávné posouzení - Povinnost jednat s náležitou péčí - Zásada řádné správy - Právo být vyslechnut - Psychické obtěžování - Zneužití pravomoci - Odpovědnost“)

(2018/C 042/26)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: HQ (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaný: Odrůdový úřad Společenství (CPVO) (zástupci: A. Verdini, zmocněnkyně, ve spolupráci s D. Waelbroeckem a A. Duron, advokáty)

Předmět věci

Návrh založený na článku 270 SFEU, který zní jednak na zrušení rozhodnutí CPVO ze dne 24. června 2015 o neobnovení pracovní smlouvy s žalobkyní a rozhodnutí ze dne 20. ledna 2016, kterým se zamítá stížnost žalobkyně, a jednak na přiznání náhrady škody, kterou žalobkyně údajně utrpěla.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

HQ se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 251, 11.7.2016 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-22/16 a předaná Tribunálu Evropské unie dne 1. září 2016).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – CJ v. ECDC

(Věc T-602/16) (1)

(„Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Hodnotící zpráva služebního postupu - Hodnocený rok 2012 - Vypracování - Návrh na zrušení rozhodnutí uzavírajícího hodnotící zprávu“)

(2018/C 042/27)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: CJ (zástupce: V. Kolias, advokát)

Žalovaný: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (zástupci: J. Mannheim a A. Daume, zmocněnkyně, ve spolupráci s D. Waelbroeckem a A. Duronem, advokáty)

Předmět věci

Návrh založený na článku 270 SFUE a znějící na zrušení rozhodnutí revizního hodnotitele ECDC ze dne 21. září 2015, kterým se hodnotící zpráva žalobce za rok stala konečnou, a v případě nutnosti rozhodnutí ECDC ze dne 20. dubna 2016, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem proti uvedenému rozhodnutí revizního hodnotitele

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

CJ se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 296, 16.8.2016 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-32/16 a předaná Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Trautmann v. ESVČ

(Věc T-611/16) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Odměňování - Rodinné přídavky - Příspěvek na vzdělání - Článek 15 přílohy X služebního řádu - Podmínky pro přiznání - Článek 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu - Pravidelná a celodenní docházka na placené vzdělávací zařízení - Článek 85 služebního řádu - Vrácení neoprávněně vyplacených částek - Povinnost uvést odůvodnění - Právo být vyslechnut“)

(2018/C 042/28)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Ernst Ulrich Trautmann (Kraainem, Belgie) (zástupce: M. Meyer, advokát)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) (zástupci: S. Marquardt a R. Weiss, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 270 SFEU směřující ke zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ESVČ ze dne 18. prosince 2015, kterým byla přehodnocena výše příspěvku na vzdělání náležejícího žalobci, zrušení rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) ze dne 12. ledna 2016, kterým bylo rozhodnuto o vrácení částek, jež byly neoprávněně vyplaceny žalobci, formou srážky ze mzdy, a zrušení rozhodnutí ze dne 12. května 2016, kterým byly zamítnuty stížnosti žalobce proti těmto rozhodnutím, jakož i k tomu, aby byla ESVČ uložena povinnost vrátit žalobci částky, které mu byly dříve vyplaceny z titulu jeho nároku na příspěvek na vzdělání.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Panu Ernstu Ulrichu Trautmannovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 371, 10.10.2016 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-41/16 a předaná Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/21


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – CJ v. ECDC

(Věc T-692/16) (1)

(„Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Pracovní smlouva na dobu určitou - Článek 47 písm. b) PŘOZ - Zrušení rozhodnutí o předčasném ukončení pracovní smlouvy - Článek 266 SFEU - Plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu pro veřejnou službu - Přijetí nového rozhodnutí o předčasném ukončení pracovní smlouvy - Zpětný účinek“)

(2018/C 042/29)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: CJ (zástupce: V. Kolias, advokát)

Žalovaný: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (zástupci: J. Mannheim a A. Daume, zmocněnkyně, ve spolupráci s D. Waelbroeckem a A. Duron, advokáty)

Předmět věci

Návrh na základě článku 270 SFEU směřující ke zrušení rozhodnutí ECDC ze dne 2. prosince 2015, kterým byla zpětným účinkem ode dne 30. dubna 2012 ukončena pracovní smlouva žalobce jakožto smluvního zaměstnance, a rozhodnutí ECDC ze dne 27. června 2016, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce proti tomuto rozhodnutí o ukončení pracovní smlouvy, jakož i k náhradě škody údajně vzniklé žalobci.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

CJ se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 441, 28.11.2016.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/21


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Laboratorios Ern v. EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS)

(Věc T-700/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška k zápisu obrazové ochranné známky Evropské unie SLIMDYNAMICS - Starší národní slovní ochranná známka DYNAMIN - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Podobnost výrobků - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

(2018/C 042/30)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Španělsko) (zástupkyně: S. Correa Rodríguez, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO: Ascendo Medienagentur AG (Gamprin-Bendern, Lichtenštejnsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. července 2016 (spojené věci R 1814/2015-4 a R 1780/2015-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Laboratorios Ern a Ascendo Medienagentur.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Laboratorios Ern, SA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 462, 12.12.2016.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/22


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – CJ v. ECDC

(Věc T-703/16 RENV) (1)

(„Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Smlouva na dobu určitou - Předčasné ukončení pracovní smlouvy - Článek 47 písm. b) bod ii) PŘOZ - Podmínky oznámení - Odpovědnost - Morální újma“)

(2018/C 042/31)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: CJ (zástupce: V. Kolias, advokát)

Žalovaný: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (zástupci: J. Mannheim a A. Daume, zmocněnkyně, ve spolupráci s D. Waelbroeckem a A. Duron, advokáty)

Předmět věci

Žaloba na základě článku 270 SFEU směřující k náhradě škody, která žalobci údajně vznikla v důsledku rozhodnutí ředitele ECDC, jež mu bylo oznámeno dne 24. února 2012 a kterým byla předčasné ukončena jeho pracovní smlouva smluvního zaměstnance.

Výrok rozsudku

1)

Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se ukládá zaplatit CJ částku ve výši 2 000 eur jako náhradu morální újmy.

2)

Žaloba ve věci F-161/12 se ve zbývající části zamítá.

3)

CJ a ECDC ponesou vlastní náklady původního řízení před Soudem pro veřejnou službu Evropské unie ve věci F-161/12, řízení o kasačním opravném prostředku ve věci T-370/15 P a tohoto řízení v předané věci.


(1)  Úř. věst. C 311, 21.9.2015.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/22


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Consejo Regulador „Torta del Casar“ v. EUIPO – Consejo Regulador „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Věc T-828/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie QUESO Y TORTA DE LA SERENA - Ochrana označení původu ‚Torta del Casar‘ - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Článek 2 odst. 2, čl. 3 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 510/2006 - Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1001]“)

(2018/C 042/32)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“ (Casar de Cáceres, Španělsko) (zástupci: A. Pomares Caballero a M. Pomares Caballero, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Španělsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. září 2016 (věc R 2573/2014–4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“ a Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“.

Výrok

1.

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 26. září 2016 (věc R 2573/2014–4) se zrušuje.

2.

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“.


(1)  Úř. věst. C 22, 23.1.2017.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/23


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – RRTec v. EUIPO – Mobotec (RROFA)

(Věc T-912/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie RROFA - Starší slovní ochranná známka Evropské unie ROFA - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

(2018/C 042/33)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: RRTec sp. z o.o. (Gliwice, Polsko) (zástupce: T. Gawrylczyk, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: J. Ivanauskas a M. M. Baldares, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Mobotec AB (Göteborg, Švédsko) (zástupce: N. Köster, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. října 2016 (věc R 2392/2015–1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Mobotec et RRTec.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti RRTec sp. z o.o. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 63, 27.2.2017.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/24


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – Coedo Suárez v. Rada

(Věc T-4/17) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Povinný odchod do důchodu - Žádost o uznání původu invalidity v povolání - Kvalifikace návrhu jako stížnosti - Přiměřená lhůta - Protiprávní předcházející správní řízení - Nepřípustnost - Odpovědnost“)

(2018/C 042/34)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ángel Coedo Suárez (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a R. Meyer, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 270 SFEU, směřující jednak ke zrušení rozhodnutí Rady ze dne 4 března 2016, kterým bylo zamítnuto uznání původu invalidity žalobce v povolání, a jednak k přiznání náhrady škody, kterou žalobce údajně utrpěl.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Ángel Coedo Suárezovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 78, 13.3.2017.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/24


Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2017 – Staelen v. Veřejný ochránce práv

(Věc T-217/11 REV) (1)

(„Mimosmluvní odpovědnost - Návrh na přezkum - Důsledky pozdějšího rozsudku Soudního dvora, kterým se částečně zrušuje rozsudek Tribunálu - Neexistence nových skutečností - Nepřípustnost“)

(2018/C 042/35)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Claire Staelen (Bridel, Lucembursko) (zástupce: V. Olona, advokát)

Žalovaný: Evropský veřejný ochránci práv (zástupci: původně G. Grill, poté L. Papadias, zmocněnci, ve spolupráci s A. Duron a D. Waelbroeckem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na přezkum rozsudku ze dne 29. dubna 2015, Staelen v. Veřejný ochránce práv (T-217/11, EU:T:2015:238).

Výrok

1)

Návrh na přezkum se odmítá jako nepřípustný.

2)

Claire Staelen se ukldáá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 204, 9.7.2011.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/25


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 29. listopadu 2017 – Ferrovial a další v. Komise

(Věc T-252/15 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Režim podpor stanovený španělskými daňovými předpisy - Ustanovení týkající se korporační daně a umožňující podnikům usazeným na španělském území odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu v zahraničních podnicích - Nový závazný správní výklad - Zahrnutí podílů v zahraničních holdingových společnostech do režimu přímých akvizic - Návrh na odklad vykonatelnosti - Neexistence naléhavosti“)

(2018/C 042/36)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ferrovial, SA (Madrid, Španělsko), Ferrovial Servicios, SA (Madrid), a Amey UK plc (Oxford, Spojené království) (zástupci: M. Muñoz Pérez a M. Linares Gil, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Návrh na základě článků 278 a 279 SFEU znějící na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Komise (EU) 2015/314 ze dne 15. října 2014 o státní podpoře SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), kterou poskytlo Španělsko – Režim daňových odpisů finančního goodwillu získaného nabytím podílu v zahraničních společnostech (Úř. věst. 2015, L 56, s. 38).

Výrok

1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/25


Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2017 – HeidelbergCement v. Komise

(Věc T-902/16) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Hospodářská soutěž - Jednání ve vzájemné shodě - Trh s šedým cementem v Chorvatsku - Rozhodnutí o zahájení fáze důkladného přezkumu podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 139/2004 - Akt, který nelze napadnout žalobou - Přípravný akt - Nepřípustnost“)

(2018/C 042/37)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Německo) (zástupci: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler a H. Weiß, avocats)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Dawes, H. Leupold a T. Vecchi, agents)

Předmět

Žaloba podaná na základě článku 263 SFEU a směřující ke zrušení rozhodnutí Komise C(2016) 6591 final ze dne 10. října 2016 o zahájení fáze důkladného přezkumu podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 za účelem ověření slučitelnosti s vnitřním trhem nabytí kontroly nad společnostmi Cemex Hungária Épitöanyagok Kft. a Cemex Hrvatska d.d. společnostmi HeidelbergCement a Schwenk Zement KG prostřednictvím společnosti Duna-Dráva Cement Kft.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

2)

Společnost HeidelbergCement AG ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 53 ze dne 20.2.2017.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/26


Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2017 – Schwenk Zement v. Komise

(Věc T-907/16) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Hospodářská soutěž - Spojování podniků - Trh s šedým cementem v Chorvatsku - Rozhodnutí o zahájení fáze důkladného přezkumu podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 139/2004 - Akt, který nelze napadnout žalobou - Přípravný akt - Nepřípustnost“)

(2018/C 042/38)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Schwenk Zement KG (Ulm, Německo) (zástupci: U. Soltész, M. Raible a G. Wecker, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Dawes, H. Leupold a T. Vecchi, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná na základě článku 263 SFEU a směřující ke zrušení rozhodnutí Komise C(2016) 6591 final ze dne 10. října 2016 o zahájení fáze důkladného přezkumu podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 za účelem ověření slučitelnosti s vnitřním trhem nabytí kontroly nad společnostmi Cemex Hungária Épitöanyagok Kft. a Cemex Hrvatska d.d. společnostmi HeidelbergCement AG a Schwenk Zement prostřednictvím společnosti Duna-Dráva Cement Kft.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Společnost Schwenk Zement KG ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 63, 27. 2. 2017.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/26


Usnesení Tribunálu ze dne 7. prosince 2017 – Troszczynski v. Parlament

(Věc T-148/17) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu - Příspěvek na parlamentní asistenci - Vrácení neoprávněně vyplacených částek - Částečná zjevná nepřípustnost - Částečné nevydání rozhodnutí ve věci“)

(2018/C 042/39)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Mylène Troszczynski (Noyon, Francie) (zástupci: původně M. Ceccaldi, poté F. Wagner, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: G. Corstens a S. Seyr, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovaného: Rada Evropské unie (zástupci: A. Jensen, M. Bauer a R. Meyer, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí generálního tajemníka Parlamentu ze dne 23. června 2016, jímž bylo žalobkyni uloženo, aby vrátila částku 56 554 eur, která jí byla neoprávněně vyplacena v rámci příspěvků na parlamentní asistenci, a souvisejícího oznámení o dluhu, jakož i rozhodnutí kvestorů o zamítnutí stížnosti žalobkyně proti rozhodnutí ze dne 23. června 2016.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná v rozsahu, v němž se týká návrhu na zrušení rozhodnutí generálního tajemníka Parlamentu ze dne 23. června 2016, jímž bylo Mylène Troszczynski uloženo vrácení částky 56 554 eur, neoprávněně vyplacené v rámci příspěvků na parlamentní asistenci, a souvisejícího oznámení o dluhu, jakož i návrhu domáhajícího se, aby Evropskému parlamentu bylo uloženo zaplatit žalobkyni částku 50 000 eur jakožto náhrady přiznatelných nákladů řízení.

2)

O žalobě v rozsahu, v němž se týká návrhu na zrušení rozhodnutí kvestorů o zamítnutí stížnosti žalobkyně proti rozhodnutí ze dne 23. června 2016, není důvodné rozhodnout.

3)

Mylène Troszczynski ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.


(1)  Úř. věst. C 144, 8.5.2017.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/27


Usnesení Tribunálu ze dne 7. prosince 2017 – Acsen v. Parlament a Rada

(Věc T-381/17) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Směrnice 2011/35/EU - Fúze akciových společností - Neplatnost fúze - Nerozlišování mezi absolutní a relativní neplatností fúze - Lhůta k podání žaloby - Opožděnost - Zjevná nepřípustnost“)

(2018/C 042/40)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Žalobce: Ibram Acsen (Bukurešť, Rumunsko) (zástupkyně: C. Gagu, advokátka)

Žalovaní: Evropský parlament (zástupkyně: M. Pencheva a C. Ionescu Dima, zmocněnkyně) a Rada Evropské unie (zástupci: . Petrova Cerchia a A. Varnav, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU směřující k částečnému zrušení čl. 22 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU ze dne 5. dubna 2011 o fúzích akciových společností (Úř. věst. 2011, L 110, s. 1).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

2)

Ibram Acsen ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 269, 14.8.2017.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/28


Žaloba podaná dne 25. září 2017 – Hernando Avendaño a další v. SRB

(Věc T-669/17)

(2018/C 042/41)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobci: María Hernando Avendaño (Madrid, Španělsko), Ignacio Ruiz-Rivas Hernando (Madrid), Juan Ruiz-Rivas Cuesta (Madrid), Lucía Ruiz-Rivas Cuesta (Madrid) (zástupkyně: P. Gabeiras Vázquez, advokátka)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

připustil tuto žalobu na neplatnost a předložené důkazy k projednání a nařídil provedení požadovaných důkazů;

zrušil rozhodnutí SRB/EES/2017/08;

přiznal náhradu vzniklé újmy.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou podobné žalobním důvodům a hlavním argumentům uvedeným ve věcech T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-481/17; Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-482/17; Comercial Vascongada Recalde v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí; T-483/17, García Suárez a další v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí; T-484/17, Fidesban a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí; T-497/17, Sánchez del Valle a Calatrava Real State 2015 v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/28


Žaloba podaná dne 31. října 2017 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España v. SRB

(Věc T-735/17)

(2018/C 042/42)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) (Zaragoza, Španělsko) (zástupce: J. F. Llanos Acuña, advokát)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál zrušil a zneplatnil napadené rozhodnutí.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba se podává proti rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí SRB/EES/2017/08 přijatému na rozšířeném výkonném zasedání dne ze 7. června 2017 (rozhodnutí SRB/EES/2017/08), kterým se schvaluje spuštění jednotného mechanismu pro řešení krizí ve vztahu k Banco Popular Español, S.A. a jeho uplatnění na tento španělský subjekt.

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou podobné žalobním důvodům a hlavním argumentům uvedeným ve věcech T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-481/17; Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-482/17; Comercial Vascongada Recalde v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí; T-483/17, García Suárez a další v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí; T-484/17, Fidesban a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí; T-497/17, Sánchez del Valle a Calatrava Real State 2015 v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/29


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2017 – Kerkosand v. Komise

(Věc T-745/17)

(2018/C 042/43)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Kerkosand spol. s.r.o. (Šajdíkové Humence, Slovenská republika) (zástupci: A. Rosenfeld a C. Holtmann, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské Komise C(2017)5050 final ze dne 20. července 2017 ve věci státní podpory SA.38121 (2016/FC) – Slovenská republika „Investment aid to the Slovak glass sand producer NAJPI a.s.“;

podpůrně zrušil informační dopis Evropské Komise ze dne 5. září 2017 ve věci SA.38121 (2014/CP) „Alleged State aid to Slovak glass sand producer NAJPI a.s.“ zaslaný právním zástupcům žalobkyně;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení podstatné procesní formální náležitosti stanovené podle čl. 15 odst. 1 první věty ve spojení s článkem 4 nařízení (EU) 2015/1589 (1).

Podle žalobkyně měla žalovaná za to, že státní podpora splňuje podmínky nařízení (EU) č. 651/2014 (2). Tím bylo znemožněno, aby žalovaná provedla předběžné posuzování a přijala rozhodnutí ve smyslu čl. 4 odst. 2, 3 nebo 4 nařízení (EU) 2015/1589. Tento závěr je stižen nesprávným právním posouzením, neboť žalovaná je oprávněna provést předběžné posouzení podpory podle nařízení (EU) č. 651/2014. Posouzení, které trvalo déle než tři a půl roku, podle žalobkyně překročilo práh prvotního posouzení, které předchází předběžnému posouzení. Žalovaná je tudíž podle čl. 15 odst. 1 první věty nařízení (EU) 2015/1589 povinna přijmout rozhodnutí ve smyslu čl. 4 odst. 2, 3 a 4 nařízení (EU) č. 2015/1589. Tuto povinnost však žalovaná porušila, neboť stížnost zamítla jako neopodstatněnou, aniž by stanovila, že tato dotčená podpora nepředstavuje žádné problémy s ohledem na její slučitelnost s vnitřním trhem.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení SFEU, jakož i z porušení pravidel, která ji provádějí, a sice čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU a článku 109 SFEU, ve spojení s článkem 58 odst. 1 nařízení (EU) č. 651/2014, a čl. 108 odst. 2 SFEU ve spojení s čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 2015/1589.

Žalovaná měla za to, že její prostor pro posouzení týkající se podpory na základě nařízení (EU) č. 651/2014 se omezuje pouze na zkoumání podmínek pro vyloučení stanovené v uvedeném nařízení. Tento závěr je podle žalobkyně stižen nesprávným právním posouzením, neboť podle judikatury unijních soudů je jediným důsledkem splnění podmínek nařízení (EU) č. 651/2014 skutečnost, že domněnka slučitelnosti má přednost před individuálním posouzením. Tato přednost se ovšem nepoužije v takovém případě, o jaký je jedná v projednávané věci, ve které je třeba podporu na první pohled posuzovat s ohledem na její zvláštní účinky na hospodářskou soutěž. V takových případech je žalovaná oprávněna provést individuální posouzení nad rámec nařízení (EU) 651/2014 v souladu s primárním právem a obecnými zásadami unijního práva. Tím, že žalovaná tuto pravomoc neuplatnila, porušila podle žalobkyně čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU.

Dále se měla žalovaná dopustit porušení čl. 109 SFEU, ve spojení s čl. 58 odst. 1 nařízení (EU) č. 651/2014, tím, že v projednávané věci použila uvedené nařízení se zpětnou účinností, byť k tomu nebyly splněny příslušné podmínky. V projednávané věci se jedná o státní podporu ad hoc pro velký podnik. Motivační účinek takové podpory musí podle čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 651/2014 splňovat obzvláště přísné podmínky. Nezbytný důkaz o tom, že se slovenské orgány ujistily na základě dokumentů od příjemce o splnění těchto podmínek, nebyl podle žalobkyně předložen.

Konečně se žalovaná měla dopustit porušení čl. 108 odst. 2 SFEU, ve spojení s čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2015/1589, tím, že nezahájila formální fází vyšetřování. Během celého postupu, který trval více než tři a půl roku, žalovaná provedla pouze nedostatečnou a neúplnou kontrolu postavení příjemce podpory, kterému přiznala postavení malého a středního podniku. Kromě toho žalovaná na ústním jednání výslovně uvedla, že jsou pochybnosti stran posuzování skutečnosti, zda se jedná o podporu přiznanou na základě nařízení či zda se jedná o podporu ad hoc. Žalovaná mohla tuto otázku ponechat bez odpovědi pouze tehdy, pokud by provedla dostatečnou kontrolu a platně stanovila postavení příjemce jakožto malého a středního podniku. Podle žalobkyně se však o tento případ nejednalo. Žalovaná dále uznala poprvé až v napadeném rozhodnutí neslučitelnost s nařízením (ES) č. 800/2008, i když řadu let tvrdila opak.


(1)  Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. 2015, L 248, s. 9).

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 , kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. 2014, L 187, s. 1).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/30


Žaloba podaná dne 15. listopadu 2017 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) v. Komise

(Věc T-754/17)

(2018/C 042/44)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Francie) (zástupci: J. Vanden Eynde a E. Wauters, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou a v důsledku toho zrušil rozhodnutí Komise C(2017) 5176 final o režimu podpor no SA.38398 (2016/C, ex 2015/E), který zavedla Francie – Zdanění přístavů ve Francii;

prohlásil projednávanou žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

v důsledku toho zrušil rozhodnutí Evropské komise, ve kterém se skutečnost, že hospodářské činnosti Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest nepodléhají dani z příjmu právnických osob, považuje za státní podporu neslučitelnou s vnitřním trhem;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení zásady řádné správy tím, že se v žalobě ve věci T-39/17, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) v. Komise, kterou podala žalobkyně a jež se týkala práva na přístup ke správnímu spisu, dosud nedospělo k výsledku. Vzhledem k tomu, že Komise vycházela z dokumentů, které jsou nezbytné k rozhodnutí o výtkách vůči žalobkyni, a tyto dokumenty žalobkyni neposlala, a to navzdory několika žádostem ze strany žalobkyně, musí tak být rozhodnutí vyplývající z analýzy takových dokumentů stiženo protiprávností.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z nesprávného posouzení, pokud jde o kvalifikaci činností, které provádí přístav Brest. Tento důvod se dělí na dvě části.

První část vycházející z tvrzení, podle kterého jsou činnosti přístavu Brest službami obecného zájmu. Žalobkyně se v tomto kontextu domnívá, že osvobození od daně z příjmů právnických osob nemůže být žalovanou namítáno, ledaže prokáže, že toto osvobození představuje státní podporu uplatněnou na činnost podléhající pravidlům hospodářské soutěže.

Druhou část, vznesenou podpůrně, jež vychází z toho, že pokud přístavní činnosti nejsou službami obecného zájmu, jsou přinejmenším službami obecného hospodářského zájmu, které mohou být v souladu s unijním právem podporovány, a to i prostřednictvím daňových opatření. Žalobkyně se domnívá, že v takovém případě nelze mít za to, že se v projednávané věci uplatní pravidla hospodářské soutěže.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z nedostatku odůvodnění a zjevně nesprávného posouzení, pokud jde o kvalifikaci dotčeného opatření státní podpory ze strany Komise. Tento důvod se dělí na dvě části.

První část, v rámci které se žalobkyně domnívá, že výjimku z použití čl. 106 odst. 2 SFEU je třeba vykládat ve spojení s článkem 93 SFEU, který stanoví, že se Smlouvami jsou slučitelné podpory, které odpovídají potřebě koordinovat dopravu nebo které představují náhradu za určitá plnění související s pojmem veřejné služby.

Druhá část vycházející ze zjevně nesprávného posouzení a nedostatečného odůvodnění, pokud jde o uplatnění článku 107 SFEU. Na jedné straně je napadené rozhodnutí nedostatečně odůvodněno, neboť neobsahuje žádnou skutečnost, která by stanovila nebo prokázala, jak dotčený režim podpor ovlivňuje nebo může ovlivnit obchod mezi členskými státy, pokud jde o francouzské přístavy, a konkrétně přístav Brest. Na druhé straně je rozhodnutí stiženo zjevně nesprávným posouzením v tom, že kvalifikuje opatření přijaté ve prospěch přístavu Brest jako státní podporu, ačkoli není splněna podmínka, aby došlo k ovlivnění obchodu.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/31


Žaloba podaná dne 30. listopadu 2017 – United Wineries v. EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

(Věc T-779/17)

(2018/C 042/45)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: United Wineries, SA (Cenicero, Španělsko) (zástupce: J. Oria Sousa-Montes, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Compañía de Vinos Miguel Martín, SL (Cigales, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „VIÑA ALARDE“ – Přihláška č. 13 390 521

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 25.9.2017 ve věci R 281/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

připustil tuto žalobu i její přílohy k projednání;

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 42 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/32


Žaloba podaná dne 30. listopadu 2017 – Kraftpojkarna v. Komise

(Věc T-781/17)

(2018/C 042/46)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Kraftpojkarna AB (Västerås, Švédsko) (zástupce: Y. Melin, lawyer)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

1.

určil neplatnost

čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a

čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky,

2.

zrušil

článek 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1524 ze dne 5. září 2017, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření, v rozsahu, v němž se týká žalobkyně, a

3.

uložil Komisi a jakémukoli případnému vedlejšímu účastníkovi podporujícímu Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jeden žalobní důvod.

Komise porušila čl. 8 odst. 1, 9 a 10 a čl. 10 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a čl. 13 odst. 1, 9 a 10 a čl. 16 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2), když prohlásila závazkové faktury za neplatné a poté nařídila celním orgánům vybrat clo, jako by žádná platná závazková faktura nebyla vystavena a předána celním orgánům v okamžiku, kdy bylo zboží zařazeno do volného oběhu.

Tento žalobní důvod se zakládá na protiprávnosti čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (3), a čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (4), která dávají Komisi pravomoc prohlásit závazkové faktury za neplatné.


(1)  Úř. věst. 2013, L 176, s. 21.

(2)  Úř. věst. 2016, L 176, s. 55.

(3)  Úř. věst. 2013, L 325, s. 1.

(4)  Úř. věst. 2013, L 325, s. 66.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/33


Žaloba podaná dne 30. listopadu 2017 – Wuxi Saijing Solar v. Komise

(Věc T-782/17)

(2018/C 042/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Wuxi Saijing Solar Co. Ltd (I-sing, Čína) (zástupce: Y. Melin, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

1.

konstatoval protiprávnost:

čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a

čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky;

2.

zrušil:

článek 2 prováděcího Komise (EU) 2017/1524 ze dne 5. září 2017, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření, v rozsahu, v němž se na žalobkyni uplatní;

3.

uložil Komisi a všem účastníkům řízení, kteří by vystoupili na podporu návrhových žádání Komise, náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jeden žalobní důvod.

Komise při tom, když prohlásila faktury odpovídající pravidlům za faktury, které nejsou v souladu s pravidly, a uložila celním orgánům výběr cla, tak jako by nebyla vystavena a celním orgánům předána v okamžiku deklarování zboží k propuštění do volného oběhu v Unii žádná faktura odpovídající pravidlům, porušila čl. 8 odst. 1, 9 a 10 a čl. 10 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), jakož i čl. 13 odst. 1, 9 a 10 a čl. 16 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2).

Tento žalobní důvod vychází z protiprávnosti čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (3), a čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (4), jež dávají Komisi pravomoc prohlásit faktury odpovídající pravidlům za faktury, které nejsou v souladu s pravidly.


(1)  Úř. věst. 2013, L 176, s. 21.

(2)  Úř. věst. 2016, L 176, s. 55.

(3)  Úř. věst. 2013, L 325, s. 1.

(4)  Úř. věst. 2013, L 325, s. 66.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/34


Žaloba podaná dne 1. prosince 2017 – GE Healthcare v. Komise

(Věc T-783/17)

(2018/C 042/48)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: GE Healthcare A/S (Oslo, Norsko) (zástupce: D. Scannell, Barrister, G. Castle a S. Oryszczuk, Solicitors)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise C(2017) 7941 final ze dne 23. listopadu 2017 o pozastavení registrace žadatele na omniscan (INN gadodiamide);

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z tvrzení, že napadené rozhodnutí porušuje článek 166 směrnice 2001/83/ES (1).

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu předběžné opatrnosti.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z tvrzení, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu zákazu diskriminace.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že napadené rozhodnutí je v každém případě nepřiměřené.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že napadené rozhodnutí porušuje obecnou zásadu řádné správy.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. 2001, L 311, s. 67).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/35


Žaloba podaná dne 4. prosince 2017 – BTC v. Komise

(Věc T-786/17)

(2018/C 042/49)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: BTC GmbH (Bolzano, Itálie) (zástupci: L. von Lutterotti a A. Frei, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise Ares(2017) 4709558 ze dne 27. září 2017 požadující vrácení poskytnutého financování a související oznámení o dluhu č. 3241712708 ze dne 2. října 2017 a sdělení Ares(2017) 4790311 ze dne 2. října 2017, které byly všechny oznámeny e-mailem dne 4. října 2017 na adresu info@btc-srl.com, jakož i všech (i neznámých) předchozích, souvisejících nebo prováděcích právních aktů,

podpůrně, v rámci rozhodčího řízení podle článku 272 SFEU a na základě čl. 5 odst. 2 smlouvy o financování č. C046311 ze dne 29. června 2007 určil, že částka, kterou Komise po žalobkyni požadovala v oznámení o dluhu č. 3241712708 ze dne 2. října 2017, není tato povinna vrátit, takže žalobkyně je oprávněna si ji ponechat,

ještě podpůrněji, rovněž v rámci rozhodčího řízení podle článku 272 SFEU a na základě čl. 5 odst. 2 smlouvy o financování č. C046311 ze dne 29. června 2007 a pouze v případě, že by žalobkyně byla podle uvedené smlouvy povinna k platbě jakékoliv částky Evropským společenstvím, určil, že částka případně dlužná žalobkyní je nižší nežli částka uvedená Evropskou komisí v oznámení o dluhu č. 3241712708 ze dne 2. října 2017,

každopádně uložil žalované náhradu nákladů řízení podle článku 134 jednacího řádu, které jsou odhadovány, na základě italských požadavků pro určování advokátních odměn, v souladu s vyhláškou italského ministerstva spravedlnosti č. 55/2014, na 30 000 EUR, navýšených o 15 % v rámci paušální náhrady výdajů v souladu s článkem 15 téže vyhlášky, o 4 % v rámci zákonného příspěvku do advokátského fondu a o 22 % v rámci DPH, bude-li ji třeba hradit, s výhradou pozdějšího přesnějšího určení v průběhu řízení v závislosti na vynaložené práci.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby uplatňuje žalobkyně sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod: neplatnost napadených aktů z důvodu promlčení v souladu s čl. 3 odst. 1 čtvrtým pododstavcem nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 (1).

2.

Druhý žalobní důvod: neplatnost napadených aktů z důvodu porušení článku 296 SFEU a článku 41 Listiny základních práv Evropské unie v důsledku nepřiměřené doby přijímání výše uvedených rozhodnutí a oznámení o dluhu (porušení zásady právní jistoty a přiměřené délky řízení).

3.

Třetí žalobní důvod: neplatnost napadených aktů z důvodu porušení článku 296 SFEU a článků 41 a 42 Listiny základních práv Evropské unie v důsledku pochybení při prokazování skutečností a chybějícího, nedostatečného a protiřečícího si odůvodnění rozhodnutí a porušení práva na přístup k dokumentům.

4.

Čtvrtý žalobní důvod: neplatnost napadených aktů z důvodu porušení článků 2 a 4 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 a porušení článku 296 SFEU a článku 41 Listiny základních práv Evropské unie v důsledku nepřiměřenosti požadované částky, absence nebo nesprávnosti konstatování skutečností a nedostatečného a protiřečícího si odůvodnění rozhodnutí.

5.

Pátý žalobní důvod: částka, kterou Komise požadovala po žalobkyni v oznámení o dluhu č. 3241712708 ze dne 2. října 2017, není tato povinna platit z důvodu, že Komise porušila smluvní zásadu dobré víry, prokázala skutečnosti opožděně a nedostatečně a neposoudila, nebo chybně posoudila, dostupné důkazy.

6.

Šestý žalobní důvod: částka, kterou Komise požadovala po žalobkyni v oznámení o dluhu č. 3241712708 ze dne 2. října 2017, není tato povinna platit z důvodu, že závěry, k nimž Komise došla na základě zprávy OLAF, neodpovídají skutečnosti.

7.

Sedmý žalobní důvod: částka, kterou Komise požadovala po žalobkyni v oznámení o dluhu č. 3241712708 ze dne 2. října 2017, není tato každopádně povinna platit v dané výši, jelikož podle článku 19 přílohy II smlouvy o financování musí být vráceny pouze skutečně vyplacené částky, avšak nikoliv ty, které byly uhrazeny na základě předložení skutečnosti odpovídajícího účetnictví, splňujícího smluvní požadavky (porušení zásady dobré víry a zásady proporcionality).


(1)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. 1995, L 312, s. 1).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/36


Žaloba podaná dne 29. listopadu 2017 – TecAlliance v. EUIPO – Siemens (TecDocPower)

(Věc T-789/17)

(2018/C 042/50)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: TecAlliance GmbH (Ismaning, Německo) (zástupce: Rechtsanwalt P. Engemann)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Siemens AG (Mnichov, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „TecDocPower“ – Ochranná známka Evropské unie č. 13 402 326

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. září 2017, ve věci R 2433/2016-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 47 odst. 2 nařízení č. 207/2009.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/37


Žaloba podaná dne 5. prosince 2017 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS)

(Věc T-790/17)

(2018/C 042/51)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Spojené království) (zástupkyně: B. Hattier, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „ST ANDREWS“ – Přihláška č. 9 586 348

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. října 2017, ve věci R 92/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou;

napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž bylo zamítnuto odvolání ohledně následujících služeb třídy 41: „Pořádání a vedení zábavních konferencí, kongresů, událostí, soutěží a seminářů; klubové služby (zábava nebo vzdělávání); poskytování internetových stránek s informacemi o konferencích, událostech, soutěžích a seminářích; plánování slavnostních událostí; Organizování kulturních událostí a výstav pro kulturní a vzdělávací účely, vydávání knih, online vydávání elektronických knih a časopisů; poradenství pro volbu povolání a školení (v oblasti vzdělávání nebo odborné přípravy)“;

povolil zápis přihlášky ochranné známky Evropské unie č. 9 586 348 pro výše uvedené služby; a

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení vzniklých žalobkyni v tomto řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Odvolací senát nesprávně posoudil rozlišovací způsobilost přihlášené unijní ochranné známky č. 9 586 348 ve vztahu k určitým službám zařazeným do třídy 41.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/37


Žaloba podaná dne 5. prosince 2017 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS)

(Věc T-791/17)

(2018/C 042/52)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Spojené království) (zástupkyně: B. Hattier, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „ST ANDREWS“ – Přihláška č. 11 176 773

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. října 2017 ve věci R 93/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou;

napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž bylo zamítnuto odvolání ohledně následujících služeb třídy 41 „Pořádání a vedení zábavních konferencí, kongresů, událostí, soutěží a seminářů; klubové služby (zábava nebo vzdělávání); poskytování internetových stránek s informacemi o konferencích, událostech, soutěžích a seminářích; plánování slavnostních událostí; Organizování kulturních událostí a výstav pro kulturní a vzdělávací účely, vydávání knih, online vydávání elektronických knih a časopisů; poradenství pro volbu povolání a školení (v oblasti vzdělávání nebo odborné přípravy)“;

povolil zápis přihlášky ochranné známky Evropské unie č. 11 176 773 pro výše uvedené služby; a

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení vzniklých žalobkyni v tomto řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Odvolací senát nesprávně posoudil rozlišovací způsobilost přihlášené unijní ochranné známky č. 11 176 773 ve vztahu k určitým službám zařazeným do třídy 41.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/38


Žaloba podaná dne 5. prosince 2017 – Man Truck & Bus v. EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

(Věc T-792/17)

(2018/C 042/53)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Man Truck & Bus AG (Mnichov, Němčina) (zástupce: C. Röhl, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Korejská republika)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie „MANDO“ – Přihláška č. 11 276 301

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. září 2017, ve věci R 1677/2016-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/39


Žaloba podaná dne 6. prosince 2017 – Star Television Productions v. EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

(Věc T-797/17)

(2018/C 042/54)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Star Television Productions Ltd (Tortola, Britské Panenské ostrovy) (zástupce: D. Farnsworth, solicitor)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Marc Dorcel SA (Paříž, Francie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „STAR“ – Ochranná známka Evropské unie č. 1 992 510

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. září 2017, ve věci R 1519/2016-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

zamítl žádost o zrušení; a

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní v souvislosti s touto žalobou.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/39


Žaloba podaná dne 8. prosince 2017 – De Masi a Varoufakis v. ECB

(Věc T-798/17)

(2018/C 042/55)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobci: Fabio De Masi (Hamburk, Německo) a Yanis Varoufakis (Atény, Řecko) (zástupce: Prof. A. Fischer-Lescano)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Výkonné rady Evropské centrální banky, kterým byla zamítnuta žádost žalobců o přístup k dokumentu Evropské centrální banky „Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB“ ze dne 23. dubna 2015, které bylo oznámeno dopisem ze dne 16. října 2017, jakož i

uložil žalované a případným vedlejším účastníkům řízení na podporu návrhů žalované náhradu nákladů řízení podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z nesprávného použití čl. 4 odst. 2 druhé odrážky rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (ECB/2004/3) (1)

Žalobci namítají, že zveřejnění sporného právního posudku by nenarušilo právní poradenství žalované a tvrdí, že existuje převažující veřejný zájem na jeho zpřístupnění. Kromě toho žalobce uplatňuje nedostatečné posouzení zájmů a nedostatečné odůvodnění.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z nesprávného použití čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (ECB / 2004/3)

Zveřejněním by podle žalobců nedošlo k narušení interního použití sporného právního posudku v rámci porad a předběžných konzultací v Evropské centrální bance nebo v rámci výměny názorů mezi žalovanou a národními bankami.


(1)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (ECB/2004/3) (Úř. věst. 2004, L 80, s. 42).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/40


Žaloba podaná dne 11. prosince 2017 – Scania a další v. Komise

(Věc T-799/17)

(2018/C 042/56)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Scania AB (Södertälje, Švédsko), Scania CV AB (Södertälje) a Scania Deutschland GmbH (Koblenz, Německo) (zástupci: D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs a P. Hammarskiöld, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

přijal organizační procesní opatření podle čl. 88 odst. 1 a čl. 89 odst. 3 písm. d) jednacího řádu, jehož prostřednictvím vyzve Komisi k předložení písemných vyjádření společností DAF a Iveco k oznámení námitek,

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 27. září 2017 v řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (AT.39824 – Nákladní vozidla) (napadené rozhodnutí),

podpůrně částečně zrušil napadené rozhodnutí a snížil pokutu, která byla žalobkyním uložena na základě článku 261 SFEU a článku 31 nařízení č. 1/2003,

v každém případě nahradil posouzení Komise vlastním posouzením, pokud jde o výši pokuty a snížil pokutu, která byla žalobkyním uložena na základě článku 261 SFEU a článku 31 nařízení č. 1/2003, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení podle článku 134 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně devět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje právo žalobkyň na obhajobu vyplývající z čl. 48 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie a je v rozporu s čl. 27 odst. 1 a 2 nařízení č. 1/2003, s povinností unijních orgánů vést nestranné vyšetřování v souladu s čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a se zásadou presumpce neviny stanovenou v čl. 48 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise porušila čl. 27 odst. 1 a 2 nařízení č. 1/2003 a čl. 48 odst. 2 Listiny, když společnosti Scania odepřela přístup k potenciálním novým důkazům v její prospěch obsaženým v odpovědích společností DAF a Iveco na oznámení námitek.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že v napadeném rozhodnutí je nesprávně uplatněn článek 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP, neboť bylo konstatováno, že výměna informací ve formátu „Test & Drive“ je protiprávním jednáním.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje článek 296 SFEU, protože podává nekonzistentní odůvodnění ve vztahu k tvrzené dohodě či tvrzenému jednání ve vzájemné shodě týkajícím se zavedení emisních technologií na trh, a zároveň je v něm nesprávně uplatněn článek 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP, neboť bylo konstatováno, že žalobkyně uzavřely dohodu či jednaly ve vzájemné shodě v souvislosti s načasováním zavedení emisních technologií na trh.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že v napadeném rozhodnutí je nesprávně uplatněn článek 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP, neboť výměna informací v rámci německého formátu v něm byla nesprávně kvalifikována jako protiprávní jednání „z hlediska účelu“.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z toho, že v napadeném rozhodnutí je nesprávně uplatněn článek 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP, neboť se Komise dopustila se zjevného omylu při posouzení skutkového stavu a jeho právní kvalifikaci, když měla za to, že zeměpisný rozsah protiprávního jednání týkajícího se německého formátu odpovídá celému EHP.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z toho, že v napadeném rozhodnutí je nesprávně uplatněn článek 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP, neboť se Komise dopustila zjevného omylu při posouzení skutkového stavu a jeho právní kvalifikaci, když měla za to, že zjištěné jednání představuje jediné a trvající protiprávní jednání, a když určila, že žalobkyně jsou v tomto ohledu odpovědné.

8.

Osmý žalobní důvod vycházející z toho, že v napadeném rozhodnutí je nesprávně uplatněn článek 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP, jakož i o článek 25 nařízení č. 1/2003, neboť byla uložena pokuta v souvislosti s jednáním, které je promlčené, a každopádně nebylo zohledněno, že toto jednání nebylo trvající.

9.

Devátý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu proporcionality a zásadu rovného zacházení ve vztahu k výši pokuty, a Tribunál by měl pokutu každopádně snížit na základě článku 261 SFEU a článku 31 nařízení č. 1/2003.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/41


Žaloba podaná dne 11. prosince 2017 – Brown Street Holdings v. EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE)

(Věc T-800/17)

(2018/C 042/57)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Brown Street Holdings Ltd (Auckland, Nový Zéland) (zástupci: C. Hufnagel, M. Kleespies, A. Bender a J. Clayton-Chen, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Enesan AG (Curych, Švýcarsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie slovní ochranné známky „FIGHT LIFE“ – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie č. 1 112 642

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. září 2017, ve věci R 36/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 75 druhé věty nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 75 první věty nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/42


Žaloba podaná dne 6. prosince 2017 – Dermatest v. EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

(Věc T-801/17)

(2018/C 042/58)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Německo) (zástupci: J. Bühling a D. Graetsch, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Dotčená ochranná známka Evropské unie: obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de“ – přihláška č. 15 073 381

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 25. září 2017 ve věci R 524/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil,

uložil EUIPO náhradu nákladu řízení, včetně nákladů řízení vzniklých v řízení před odvolacím senátem.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/43


Žaloba podaná dne 7. prosince 2017 – Dermatest v. EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

(Věc T-802/17)

(2018/C 042/59)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Německo) (zástupci: J. Bühling a D. Graetsch, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED“ – Přihláška č. 15 073 398

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 25. září 2017, ve věci R 525/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení, které vznikly v rámci řízení před odvolacím senátem.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/43


Žaloba podaná dne 7. prosince 2017 – Dermatest v. EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)

(Věc T-803/17)

(2018/C 042/60)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Německo) (zástupci: J. Bühling a D. Graetsch, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „ORIGINAL excellent dermatest“ – Přihláška č. 15 073 364

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 25. září 2017, ve věci R 526/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení, které vznikly v rámci řízení před odvolacím senátem.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/44


Žaloba podaná dne 11. prosince 2017 – Stada Arzneimittel v. EUIPO (Vyobrazení dvou protilehlých oblouků)

(Věc T-804/17)

(2018/C 042/61)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Německo) (zástupci: J.-C. Plate a R. Kaase, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie – Přihláška č. 15 625 437

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 20. září 2017 ve věci R 1887/2016-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/44


Žaloba podaná dne 11. prosince 2017 – Pethke v. EUIPO

(Věc T-808/17)

(2018/C 042/62)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Ralph Pethke (Alicante, Španělsko) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil hodnotící posudek za rok 2016 ve znění, které mu bylo doručeno dne 10. dubna 2017;

za tímto účelem v rozsahu, který je nezbytný, zrušil rozhodnutí správní rady EUIPO o stížnosti podané žalobcem dne 18. října 2017 podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce šest žalobních důvodů.

První žalobní důvod vychází z nesprávného posouzení přímého nadřízeného žalobce.

Žalobce tvrdí, že jeho nadřízený neprovedl osobní posouzení či kritickou analýzu příspěvku posudku, který vypracoval výkonný ředitel, pokud jde o pracovní výkonnost žalobce v období od 1. ledna 2016 do 17. října 2016, jež se částečně vztahuje na posuzované období, čímž jednal v rozporu s pokyny služby EUIPO a s rozhodnutím Komise C(2013) 8985 final ze dne 16. prosince 2013 o obecných prováděcích ustanoveních k článku 43 a čl. 44 odst. 1 služebního řádu.

Druhý a třetí žalobní důvod vychází z nedostatku pravomoci odvolacího orgánu rozhodovat o stížnosti a z nedostatku jeho nezávislosti.

Výkonný ředitel nemůže být nezávislým odvolacím orgánem v rámci každoročního posudkového řízení žalobce, neboť se na uvedeném posudku významně podílel. V pokynech služby EUIPO se stran posudků vypracovávaných výkonným ředitelem stanoví, že o stížnostech proti nim rozhoduje odvolací komise.

Čtvrtý žalobní důvod vychází ze svévolného přerušení dialogu v rámci postupu projednávání stížnosti.

V rámci postupu projednávání stížnosti neproběhl žádný řádný dialog, zejména z důvodu svévolného přerušení dialogu výkonným ředitelem, což představuje podle žalobce porušení pravidel řízení o stížnosti, tj. rozhodnutí Komise a pokynů služby, které v této souvislosti přijal úřad EUIPO. Podle žalobce tak neexistovala účinná prejudiciální právní ochrana správní povahy.

Pátý žalobní důvod vychází z nedostatku odůvodnění hodnotícího posudku

Příspěvek výkonného ředitele, a tudíž i hodnotící posudek za rok 2016, jsou stiženy podstatnými vadami odůvodnění, čímž je žalobci zčásti znemožněno vyjádřit se k uváděným důvodům. Posouzení pracovní výkonnosti žalobce ze strany výkonného ředitele se neopírá o věcné základy. Toto posouzení není podle žalobce jako celek věrohodné. Výkonný ředitel ve svém příspěvku k posouzení pracovní výkonnosti žalobce stran jeho činnosti v úloze vedoucího odboru operací uvedl značně nižší hodnocení, než uváděla veškerá předchozí hodnocení pracovní výkonnosti žalobce. Odůvodnění tohoto posouzení neodpovídá výše uvedeným přísnějším požadavkům kladeným na hodnocení.

Šestý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení.

Hodnotící posudek za rok 2016, jehož součástí je příspěvek výkonného ředitele, je podle žalobce stižen zjevně nesprávným posouzením, neboť se opírá o neúplné údaje o pracovní výkonnosti, které byly vybrány nahodile. Posouzení věcných údajů postrádá jakoukoli věrohodnost.

V hodnotícím posudku nejsou uvedeny číselné hodnoty pracovní výkonnosti žalobce stran části posudku, která se vztahuje ke spornému období, neboť nadřízený žalobce ve svém posudku tyto číselné hodnoty o pracovní výkonnosti jasně neuvedl.

V příspěvku výkonného ředitele, a tudíž i v hodnotícím posudku jsou obsaženy nepravdy, a tento posudek se opírá o neúplné a jednostranně negativní údaje o pracovní výkonnosti. Výkonný ředitel využívá svévolných a věcně neopodstatněných základů pro hodnocení a obecně nevychází z klíčových ukazatelů, jež byly na základě cílů předem stanoveny. Příspěvek výkonného ředitele tudíž zkreslil skutečnosti do takové míry, že na jeho základě nelze provést hodnocení pracovní výkonnosti žalobce. Podle žalobce nemůže být v souladu s právem, aby na konci roku bylo vydáno negativní hodnocení, aniž by se žalobce mohl vyjádřit k případným nedostatkům své pracovní výkonnosti.


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/45


Usnesení Tribunálu ze dne 5. prosince 2017 – FE v. Komise

(Věc T-616/16) (1)

(2018/C 042/63)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda čtvrtého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 371, 10.10.2016 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-46/16 a předaná Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).


5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/46


Usnesení Tribunálu ze dne 29. listopadu 2017 – Lions Gate Entertainment v. EUIPO (DIRTY DANCING)

(Věc T-64/17) (1)

(2018/C 042/64)

Jednací jazyk: angličtina

Předseda pátého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 104, 3.4.2017.