ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 393

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
21. listopadu 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2017/C 393/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8634 – ATP/OTPP/Copenhagen Airports) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2017/C 393/02

Oznámení určené osobě, na níž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP, ve znění rozhodnutí (SZBP) 2017/2163, a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2017/2153 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

2

2017/C 393/03

Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2017/2153, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

3

 

Evropská komise

2017/C 393/04

Směnné kurzy vůči euru

4

2017/C 393/05

Sdělení Komise o uplatňování zásady uvádění údaje o množství složek (QUID)

5


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2017/C 393/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8685 – Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

13

2017/C 393/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

15

2017/C 393/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

17


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

21.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 393/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8634 – ATP/OTPP/Copenhagen Airports)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 393/01)

Dne 7.11.2017 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32017M8634. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

21.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 393/2


Oznámení určené osobě, na níž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP, ve znění rozhodnutí (SZBP) 2017/2163, a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2017/2153 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(2017/C 393/02)

Osobě, která je uvedena v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP (1), ve znění rozhodnutí (SZBP) 2017/2163 (2), a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) 2017/2153 (4), o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, se dávají na vědomí následující informace.

Rada Evropské unie rozhodla, že osoba uvedená ve výše zmíněných přílohách by měla být zařazena na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím 2014/145/SZBP a nařízením (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Důvody označení této osoby jsou uvedeny v příslušné položce jednotlivých příloh.

Dotčená osoba se upozorňuje, že může požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze II nařízení (EU) č. 269/2014 o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 4 uvedeného nařízení).

Dotčená osoba může zaslat Radě žádost doloženou požadovanou podpůrnou dokumentací, aby rozhodnutí o jejím zařazení na výše uvedený seznam bylo přehodnoceno. Žádosti se zasílají na tuto adresu:

Rada Evropské unie

Generální sekretariát

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotčená osoba se rovněž upozorňuje, že má možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 304, 21.11.2017, s. 50.

(3)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 304, 21.11.2017, s. 3.


21.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 393/3


Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2017/2153, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(2017/C 393/03)

Subjektům údajů se v souladu s článkem 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1) poskytují tyto informace:

Právním základem tohoto zpracování údajů je nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (2), prováděné prováděcím nařízením Rady (EU) 2017/2153 (3).

Správcem tohoto zpracování údajů je Rada Evropské unie zastupovaná generálním ředitelem generálního ředitelství C (GŘ C) (zahraniční věci, rozšíření, civilní ochrana) generálního sekretariátu Rady a zpracováním je pověřeno oddělení 1C GŘ C, které lze kontaktovat na této adrese:

Rada Evropské unie

Generální sekretariát

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Účelem zpracování údajů je sestavit a aktualizovat seznam osob, na které se vztahují omezující opatření v souladu s nařízením (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením (EU) 2017/2153.

Subjekty údajů jsou fyzické osoby, které splňují kritéria pro zařazení na seznam stanovená v uvedeném nařízení.

Mezi shromažďované osobní údaje patří údaje nezbytné ke správné identifikaci dotčené osoby, odůvodnění a veškeré další související údaje.

Shromažďované osobní údaje mohou být v případě potřeby sdíleny s Evropskou službou pro vnější činnost a s Komisí.

Aniž jsou dotčena omezení stanovená v čl. 20 odst. 1 písm. a) a d) nařízení (ES) č. 45/2001, žádosti o přístup, jakož i žádosti o opravu či námitky budou vyřízeny v souladu s oddílem 5 rozhodnutí Rady 2004/644/ES (4).

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od data, kdy byl subjekt údajů vyňat ze seznamu osob, na něž se vztahuje zmrazení majetku, nebo od data, kdy skončí platnost opatření, nebo po dobu trvání soudního řízení, jestliže již bylo zahájeno.

Subjekty údajů se mohou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.


(1)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 304, 21.11.2017, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 296, 21.9.2004, s. 16.


Evropská komise

21.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 393/4


Směnné kurzy vůči euru (1)

20. listopadu 2017

(2017/C 393/04)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1781

JPY

japonský jen

132,10

DKK

dánská koruna

7,4414

GBP

britská libra

0,88940

SEK

švédská koruna

9,9585

CHF

švýcarský frank

1,1676

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

9,7298

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,568

HUF

maďarský forint

312,44

PLN

polský zlotý

4,2311

RON

rumunský lei

4,6514

TRY

turecká lira

4,6211

AUD

australský dolar

1,5592

CAD

kanadský dolar

1,5066

HKD

hongkongský dolar

9,2036

NZD

novozélandský dolar

1,7243

SGD

singapurský dolar

1,5972

KRW

jihokorejský won

1 291,10

ZAR

jihoafrický rand

16,5582

CNY

čínský juan

7,8155

HRK

chorvatská kuna

7,5648

IDR

indonéská rupie

15 932,62

MYR

malajsijský ringgit

4,8869

PHP

filipínské peso

59,761

RUB

ruský rubl

70,1470

THB

thajský baht

38,606

BRL

brazilský real

3,8388

MXN

mexické peso

22,3489

INR

indická rupie

76,6975


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


21.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 393/5


Sdělení Komise o uplatňování zásady uvádění údaje o množství složek (QUID)

(2017/C 393/05)

OBSAH

1.

Úvod 5

2.

Povinnost uvádět údaj o množství složek 5

3.

Výjimky z povinnosti uvádět údaj o množství složek 7

4.

Způsoby vyjádření údaje o množství složek 10

5.

Umístění údaje o množství složek na etiketě 12

Účelem tohoto sdělení Komise je poskytnout podnikům a vnitrostátním orgánům pokyny k použití zásady uvedení údaje o množství složek (QUID) v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (1) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení“). Toto sdělení nahrazuje a doplňuje pokyny o údajích o množství složek, které byly přijaty v souladu s článkem 7 směrnice Rady 79/112/EHS (2).

Sdělení zohledňuje diskuse, které vedlo Generální ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE) s odborníky z členských států v rámci pracovní skupiny k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Tímto sdělením není dotčen výklad, který může poskytnout Soudní dvůr Evropské unie.

1.   Úvod

1.

V nařízení (EU) č. 1169/2011 (dále jen „nařízení“) je stanovena povinnost uvádět množství určitých složek nebo skupin složek používaných při výrobě nebo přípravě všech balených potravin (čl. 9 odst. 1 písm. d) a článek 22 nařízení).

2.

Požadavek uvádět údaj o množství složek (QUID) se netýká potravin, které sestávají z jediné složky, protože množství jediné složky bude vždy 100 %.

3.

Uvedení údaje o množství složek se nevyžaduje ani v dalších zvláštních případech balených potravin (příloha VIII nařízení). Kromě toho se uvedení údaje o množství složek nevyžaduje u „nebalených potravin“ (potravin, které se nabízejí bez obalu nebo jsou zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny pro účely přímého prodeje), nepřijaly-li členské státy vnitrostátní pravidla, podle nichž je údaj o množství složek vyžadován i u těchto potravin (článek 44 nařízení).

4.

Jelikož se zkratkou QUID rozumí uvádění údaje o množství složek, netýká se součástí, které se v potravinách vyskytují přirozeně a které nebyly přidány jako složky, např. kofein (v kávě) a vitaminy a minerální látky (v ovocných šťávách).

2.   Povinnost uvádět údaj o množství složek

5.

Čl. 22 odst. 1 nařízení stanoví, že: „Množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny se uvede, pokud je dotčená složka nebo skupina složek:

a)

uvedena v názvu potraviny nebo ji spotřebitelé s tímto názvem obvykle spojují;

b)

v označení zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním, nebo;

c)

důležitá pro charakterizaci potraviny a pro její odlišení od výrobků, s nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému názvu nebo vzhledu.“

6.

Pokud jde o čl. 22 odst. 1 písm. a) nařízení, toto ustanovení stanoví povinnost uvádět údaj o množství složky, pokud je složka uvedena v názvu potraviny, jako je například „pizza se šunkou a houbami“, „jahodový jogurt“„lososová pěna“, „čokoládová zmrzlina“. V těchto případech je třeba uvést množství podtržené složky uvedené v názvu potraviny.

7.

Čl. 22 odst. 1 písm. a) nařízení též stanoví povinnost uvést údaj o množství složky, pokud je v názvu potraviny uvedena skupina složek, jako jsou například zeleninové pirohy, rybí prsty, ořechový chléb, ovocný koláč. V těchto případech by se údaj o množství složek měl týkat celkového podílu zeleninové, rybí, ořechové nebo ovocné složky v dané potravině.

8.

Pokud jsou složky směsné  (3), použije se následující ustanovení:

a.

Pokud je směsná složka obsažena v názvu potraviny (např. sušenky s krémovou náplní), měl by být uveden údaj o množství směsné složky (tj. krémové náplně).

b.

Pokud je v názvu potraviny obsažena jedna ze složek směsné složky (např. sušenky s krémovou náplní s obsahem vajec), je třeba kromě množství směsné složky rovněž uvést údaj o množství této složky (tj. vajec).

9.

Čl. 22 odst. 1 písm. a) nařízení rovněž stanoví povinnost uvádět údaj o množství složek, pokud nějakou složku nebo skupinu složek spotřebitelé s názvem dané potraviny obvykle spojují. Tato povinnost se nejčastěji týká případů, kdy jsou potraviny popsány svým vžitým názvem (4) bez dalších popisných názvů (5). V těchto případech lze jako vodítko pro rozhodování o tom, které složky budou pravděpodobně spojovány s potravinou označenou výlučně vžitým názvem, zvážit popisný název dané potraviny. Údaj o množství složek by pak měl uvádět určené hlavní nebo přínosné složky, protože ty jsou obvykle spotřebiteli spojovány s názvem potraviny.

Příklady:

Vžité názvy

Příklady popisných názvů

Údaj o množství složek

„Lancashire hot pot“

Skopové maso a brambory s cibulí, mrkví a výpekem

Skopové maso

„Chilli con carne“

Mleté hovězí maso s červenými fazolemi, rajčaty, paprikami, cibulí a chilli

Mleté hovězí maso

„Forloren skildpadde“

Telecí maso, kuličky z mletého masa a z rybího masa s cibulí, mrkví a omáčkou ze sherry

Telecí maso

„Boudoir“

Sušenky obsahující vejce

Vejce

„Brandade“

Pokrm z brambor a tresky

Treska

„Cassoulet“

Pokrm z bílých fazolí, párků a kusů masa

Maso

„Königinpastete“

Dušená směs z telecího masa s chřestem a houbami v krustě

Telecí maso

„Königsberger Klopse“

Kuličky z mletého masa s bílou omáčkou s kapary

Maso

„Gulaschsuppe“

Polévka s hovězím masem, cibulí a mletou paprikou

Hovězí maso

„Hutspot“

Pokrm převážně z mrkve a cibule

Mrkev a cibule

„Kåldolmar“

Závitek ze zelného listu plněný mletým masem a rýží

Maso

„Kroppkakor“

Koule z těsta vyrobeného z brambor a pšeničné mouky a naplněné smaženým a uzeným mletým vepřovým masem

Vepřové maso

„Janssonin kiusaus“ nebo „Janssons frestelse“

Pokrm z brambor a sardelí

Sardele

Toto ustanovení by však nemělo být vykládáno v tom smyslu, že každý název, pod nímž se potravina prodává, je v konečném důsledku spojován s určitou konkrétní složkou, což by mělo za následek, že je třeba pro tuto složku uvést údaj o jejím množství. Je třeba posoudit každý případ individuálně. Například není nezbytné uvádět množství jablek použitých při výrobě cideru. Obdobně toto ustanovení nestanoví automatickou povinnost uvádět množství masa ve výrobcích, jako je sušená šunka.

10.

Čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení stanoví, že: „Množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny se uvede, pokud je dotčená složka nebo skupina složek: […] b) v označení zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním, […].“

11.

Podle čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení se povinnost uvádět údaj o množství složek týká:

i)

případů, kdy je konkrétní složka nebo skupina složek zdůrazněna na etiketě jinak než v názvu potraviny, např. v podobě informace v tomto znění:

„s obsahem kuřecího masa“

„vyrobeno z másla“

„se smetanou“

nebo kdy je zdůrazněna konkrétní složka nebo skupina složek použitím různé velikosti, barvy a/nebo stylu písma, které odkazuje na konkrétní složky jinde na etiketě než v názvu potraviny;

ii)

v případech, kdy se vyobrazení použije k selektivnímu zdůraznění jedné nebo více složek, např.:

rybí casserole s výrazným vyobrazením nebo ilustrací pouze výběru rybích složek;

iii)

v případech, kdy je složka zdůrazněna vyobrazením, které evokuje její původ, např.:

obrázek nebo kresba krávy za účelem zdůraznění mléčné složky: mléko, máslo.

12.

U některých způsobů uvádění informací by se nemělo mít za to, že spadají do působnosti tohoto ustanovení. Například:

pokud je uveden obrázek potraviny nabízené k prodeji; pokud vyobrazení má podobu „návrhu servírování“, jestliže je jasná povaha tohoto zobrazení a není jinak zdůrazňována prodávaná potravina a/nebo některá z jejích složek;

pokud obrázek znázorňuje všechny složky potraviny, aniž by některou konkrétní zdůrazňoval;

pokud v případě směsi potravin vyobrazení ukazuje, jak potravinu připravovat v souladu s pokyny, aniž by se zdůraznila jakákoliv konkrétní složka.

13.

Čl. 22 odst. 1 písm. c) nařízení stanoví, že: „Množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny se uvede, pokud je dotčená složka nebo skupina složek: […] c) důležitá pro charakterizaci potraviny a pro její odlišení od výrobků, s nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému názvu nebo vzhledu.“

14.

Účelem tohoto ustanovení je splnit požadavky spotřebitelů v členských státech, kde je složení určitých potravin regulováno a/nebo kde spotřebitelé spojují určité názvy s konkrétním složením.

Spektrum potravin, které budou pravděpodobně tímto ustanovením dotčeny, je velmi úzké, jelikož záměrem tohoto ustanovení je zahrnout výrobky, jejichž složení by se mohlo v různých členských státech výrazně lišit, ale které jsou obvykle uváděny na trh pod tímtéž názvem.

Mezi případy, které byly až dosud zjištěny během proběhnuvších diskusí s odborníky členských států, patří:

majonéza,

marcipán.

Aby vznikla povinnost uvádět údaj o množství složek, musí být kumulativně splněny dvě podmínky. Složka nebo skupina složek musí být důležitá:

jak pro charakterizaci potraviny, tak

pro její odlišení od výrobků, s nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému názvu nebo vzhledu.

3.   Výjimky z povinnosti uvádět údaj o množství složek

15.

V příloze VIII nařízení jsou stanoveny případy, kdy není nutné uvádět údaj o množství složek.

16.

Bod 1 písm. a) podbod i) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „1. Uvedení množství se nevyžaduje: a) u složky nebo skupiny složek: i) jejichž čistá hmotnost po odkapání je uvedena v souladu s bodem 5 přílohy IX, […]“.

Bod 5 přílohy IX nařízení stanoví, že: „U pevných potravin v nálevu se při označování uvádí též čistá hmotnost této potraviny po odkapání. V případě potravin s glazurou se uvádí čistá hmotnost potraviny bez glazury.

Pro účely tohoto bodu se ‚nálevem‘ rozumí následující výrobky, popřípadě jejich směsi a rovněž tyto výrobky ve zmrazeném a hluboce zmrazeném stavu, pokud je kapalina při této úpravě pouze doplňkem základních složek, a není tedy rozhodujícím faktorem pro koupi: voda, vodné roztoky solí, lák, vodné roztoky potravinářských kyselin, ocet, vodné roztoky cukrů, vodné roztoky jiných látek se sladivým účinkem, ovocné nebo zeleninové šťávy v případě ovoce či zeleniny.“

Proto v souladu s výše uvedenými ustanoveními nařízení je každý výrobek, u něhož je třeba uvést na etiketě čistou hmotnost po odkapání a čistou hmotnost podle bodu 5 přílohy IX, osvobozen od povinnosti uvádět samostatný údaj o množství složek. Množství složek nebo skupiny složek lze vypočítat z údaje o čisté hmotnosti po odkapání.

Příklady: tuňák ve vlastní šťávě, ananas ve sladkém nálevu.

Obdobně se týž princip jako ve výše uvedeném případě může uplatnit také tehdy, pokud jsou na etiketě výrobku v tekutině (nálevu), která není zahrnuta v bodě 5 přílohy IX (např. slunečnicový olej), dobrovolně uvedeny údaje o čisté hmotnosti po odkapání. Množství složek nebo skupiny složek lze vypočítat z údaje o čisté hmotnosti po odkapání. Proto by v těchto případech nemělo být nutné uvádět údaj o množství složek.

Tato výjimka neplatí v případě, že čistá hmotnost a čistá hmotnost po odkapání je uvedena pro výrobky obsahující směs složek, přičemž jedna nebo více složek je uvedena v názvu nebo nějak zdůrazněna. Množství každé složky nelze spočítat z již uvedených hmotnostních údajů.

Příklady: olivy a papriky v (tekutém) nálevu. V tomto případě je nutné uvést údaj o množství složek pro olivy a papriky zvlášť.

17.

Bod 1 písm. a) podbod ii) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „1. Uvedení množství se nevyžaduje: a) u složky nebo skupiny složek: […] ii) jejichž množství již musí být na etiketě uváděno podle předpisů Unie; […]“.

Předpisy Unie, na něž se v tomto bodu odkazuje, jsou uvedeny v tabulce níže. Údaj o množství složek není nutný, pokud právní předpisy již vyžadují uvedení množství dotčené složky nebo skupiny složek na etiketě. Avšak v případě nektarů a džemů vyrobených ze dvou či více druhů ovoce, které jsou každý zvlášť zdůrazněny na etiketě pomocí slov nebo obrázků nebo které jsou každý zvlášť součástí názvu potraviny, je rovněž nutné uvést množství nebo procentuální podíl těchto složek.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES (6)

Kávové a cikorkové extrakty

(článek 2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES (7)

Kakaové a čokoládové výrobky

(článek 3)

Směrnice Rady 2001/112/ES (8)

Ovocné šťávy a některé podobné produkty

(čl. 3 odst. 7: podíl ovocné složky v nektarech)

Směrnice Rady 2001/113/ES (9)

Ovocné džemy, rosoly a marmelády a kaštanový krém

(článek 2)

18.

Bod 1 písm. a) podbod iii) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „Uvedení množství se nevyžaduje: a) u složky nebo skupiny složek: […] iii) jež jsou použity v malém množství pro účely aromatizování; […]“

Tuto výjimku je třeba chápat tak, že se netýká pouze „aromat“ ve smyslu definice uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 (10): týká se veškerých složek (nebo skupin složek), které jsou užity v malém množství za účelem aromatizování potraviny (např. česnek, byliny, koření).

Nařízení neurčuje definici „malého množství“. Je třeba provést posouzení v každém jednotlivém případě.

Příklady: česnekový chléb, bramborové lupínky s příchutí krevetového koktejlu, bramborové lupínky s příchutí kuřecího masa.

19.

Bod 1 písm. a) podbod iv) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „Uvedení množství se nevyžaduje: a) u složky nebo skupiny složek: […] iv) které nejsou takové povahy, aby jejich uvedení v názvu potraviny mělo vliv na volbu spotřebitele v zemi prodeje, neboť rozdílné množství není podstatné pro charakterizaci potraviny nebo potravinu neodlišuje od podobných potravin; […]“.

Toto ustanovení stanoví výjimku z povinnosti uvádět údaje o množství složek, pokud množství složky uvedené v názvu potraviny neovlivňuje rozhodnutí spotřebitele, zda potravinu koupí.

Výjimka se použije pouze tehdy, pokud se název složky nebo skupiny složek uvádí v názvu potraviny. Použije se také tehdy, pokud se na různých stranách obalu uvádí doslovné opakování znění použitého v názvu potraviny. Neměla by se použít, pokud je název složky zdůrazněn, a zejména pokud se daný název uvádí jinde než v názvu potraviny a v informacích, které upozorňují kupujícího na přítomnost složky.

Mezi druhy potravin, které podléhají této výjimce, může orientačně patřit:

sladová whiskey/whisky a výrobky podobné obilné vodce,

standardní likéry, součástí jejichž názvu je pouze složka, která byla použita k aromatizaci alkoholu,

matolinové pálenky, ovocné destiláty a pálenky (s uvedením názvu ovoce) získané macerací a destilací a Geist (s uvedením názvu použitého ovoce nebo použité suroviny) ve smyslu bodů 6, 9, 16 a 17 přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (11),

sójová omáčka,

slané tyčinky,

tyčinky s mákem,

tyčinky se sezamem,

pražená kukuřice,

medové pivo.

20.

Bod 1 písm. b) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „Uvedení množství se nevyžaduje: b) pokud zvláštní předpisy Unie přesně stanoví množství složky nebo skupiny složek, aniž by stanovily jeho uvádění na etiketě; […]“

Právní předpisy Unie neobsahují ustanovení, která by stanovila přesná množství složek, aniž by stanovila jejich uvádění na etiketě. V bodu 1 písm. b) přílohy VIII nařízení se vyžaduje „přesné množství“. Proto by tedy nemělo být považováno za důvod pro výjimku podle tohoto ustanovení stanovení minimálního množství složky.

21.

Bod 1 písm. c) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „Uvedení množství se nevyžaduje: c) v případech uvedených v části A bodech 4 a 5 přílohy VII.“

22.

Část A bod 4 přílohy VII nařízení stanoví, že: „Směsi ovoce, zeleniny nebo hub použitých jako složky potraviny, ve kterých výrazně nepřevládá hmotnostní podíl žádné ze složek směsi a podíly složek se mohou měnit, smějí být uvedeny v seznamu složek společně pod označením ‚ovoce‘, ‚zelenina‘ nebo ‚houby‘, s dovětkem ‚v různém poměru‘, po němž bezprostředně následuje seznam přítomného ovoce, zeleniny nebo hub. V takovém případě se směs uvede v seznamu složek v souladu s čl. 18 odst. 1 v pořadí podle celkové hmotnosti přítomného ovoce, zeleniny nebo hub.“

V tomto případě není nutné uvést údaje o množství složek pro každou složku dané směsi, ve kterých výrazně nepřevládá hmotnostní podíl žádné ze složek a podíly složek se mohou měnit.

23.

Část A bod 5 přílohy VII nařízení stanoví, že: „Směsi koření nebo bylin, ve kterých hmotnostní podíl žádného z nich výrazně nepřevládá, smějí být uvedeny v různém pořadí, pokud je spolu se seznamem složek uveden např. výraz ‚v různém poměru‘.“

V tomto případě není nutné uvádět údaje o množství složek pro každou složku dané směsi, ve kterých hmotnostní podíl žádné ze složek výrazně nepřevládá.

24.

Bod 2 přílohy VIII nařízení stanoví, že: „Ustanovení čl. 22 odst. 1 písm. a) a b) se nepoužije v případě: a) složky nebo skupiny složek, na něž se vztahuje označení ‚se sladidlem (sladidly)‘ nebo ‚s cukrem (cukry) a sladidlem (sladidly)‘, pokud je toto označení připojeno k názvu potraviny podle přílohy III, nebo b) veškerých přidaných vitaminů a minerálních látek, pokud se na tuto látku vztahuje uvedení výživových údajů.“

Podle téže zásady by uvádění údaje o množství složek v souvislosti s čl. 22 odst. 1 písm. a) a b) nemělo být povinné pro jakékoliv přidané živiny nebo jiné látky s výživovým a fyziologickým účinkem, které jsou složkami doplňků stravy, pokud jsou uvedeny informace o živinách v souladu s článkem 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (12).

4.   Způsoby vyjádření údaje o množství složek

25.

Bod 3 písm. a) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „Údaj o množství složky nebo skupiny složek: a) se vyjádří jako procentní podíl, který odpovídá množství složky nebo složek v okamžiku jejich použití […]“.

Uvedené množství složky se vypočítá na základě výrobního postupu v okamžiku přidání složek, tj. podle stejné metody, která se použije k určení pořadí na seznamu složek (čl. 18 odst. 1 nařízení).

26.

Bod 4 přílohy VIII nařízení uvádí řadu výjimek ze zásady uvedené v bodě 3 písm. a), které jsou významné zejména pro potraviny, které ztratily po úpravě vlhkost, pro těkavé složky a pro koncentrované a dehydratované potraviny a složky.

Konkrétně pak:

27.

Bod 4 písm. a) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „Odchylně od bodu 3 a) se v případě potravin, které ztratily po tepelné nebo jiné úpravě vlhkost, uvedené množství vyjádří jako procentní podíl odpovídající množství použité složky nebo použitých složek v hotovém výrobku, pokud toto množství nebo celkové množství všech složek uvedených na etiketě nepřekračuje 100 %. V tom případě se uvede množství na základě hmotnosti složky nebo složek použitých k přípravě 100 g konečného výrobku;“.

Údaj o množství složek u potravin, které po výrobě ztratily vlhkost (např. dorty, sušenky, koláče, sušené maso), musí vycházet z množství složky před úpravou, vyjádřeno jako procentní podíl množství konečného výrobku. Například:

V případě „butter cookie“ (máslových sušenek), kde se vyžaduje uvedení množství složky pouze u másla, musí být použit následující výpočet:

Hmotnost složky:

Mouka: 100 g

Cukr: 40 g

Máslo: 50 g

Vejce: 10 g

Celková hmotnost složek před úpravou: 200 g

Celková hmotnost konečného výrobku po pečení: 170 g

Výpočet pro účely uvedení údaje o množství másla v procentuální hodnotě: (50/170)*100 = 29,4 % másla.

Jelikož výsledek výpočtu pro uvedení údaje o množství másla nepřesahuje 100 %, musí být údaj o množství másla vyjádřen jako procentní podíl konečného výrobku (tj. 29,4 %).

Avšak v případě, že údaj o množství složky přesahuje ve vztahu ke konečnému výrobku 100 %, je třeba jej uvést na základě hmotnosti složky či složek použitých při výrobě 100 g konečného výrobku. Například:

U výrobků ze sušeného masa (salámů) vyrobených z vepřového masa, kde by bylo třeba uvést údaj o množství složky pouze u vepřového masa, musí výpočet vypadat takto:

Hmotnost složky:

Vepřové maso: 120 g

Sůl: 4,1 g

Sušené mléko: 3 g

Jiné složky: 2,9 g.

Celková hmotnost složek před úpravou: 130 g

Celková hmotnost konečného výrobku: 100 g

Výpočet pro účely uvedení údaje o množství vepřového masa, vyjádřeno v procentuální hodnotě: (120/100)*100 = 120 % vepřového masa.

Jelikož výsledek výpočtu údaje o množství vepřového masa přesahuje 100 %, musí být procentní poměr nahrazen údajem vycházejícím z hmotnosti vepřového masa použitého k výrobě 100 g salámu (např. údaj o množství složky by mohl být vyjádřen takto: „Na výrobu 100 g salámu bylo použito 120 g vepřového masa“).

28.

Bod 4 písm. b) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „Odchylně od bodu 3 […] b) se množství těkavých složek uvádí v závislosti na jejich hmotnostních podílech v konečném výrobku;“.

Uvedení údaje o množství složek týkajícího se těkavých složek (např. brandy v dortu nebo v pudinku) musí vycházet z množství složky před úpravou, vyjádřeno jako procentní podíl hmotnosti konečného výrobku.

29.

Bod 4 písm. c) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „Odchylně od bodu 3 […] c) může být množství složek použitých v koncentrované nebo dehydratované formě a rekonstituovaných během zpracování uvedeno na základě jejich hmotnostních podílů před koncentrací nebo dehydratací;“.

Výše uvedenou výjimku je třeba chápat ve spojení s bodem 2 části A přílohy VII nařízení, která stanoví, že: „Složky používané v koncentrované nebo sušené podobě a rekonstituované během výroby/Tyto složky mohou být uvedeny v pořadí podle jejich hmotnosti stanovené před koncentrací nebo sušením“. Pokud tedy v této souvislosti provozovatel potravinářského podniku uvede složky za použití ustanovení bodu 2 části A přílohy VII, musí rovněž uvést údaj o množství složky v souladu s ustanovením bodu 4 písm. c) přílohy VIII.

30.

Bod 4 písm. d) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „Odchylně od bodu 3 […] d) může být v případě koncentrovaných nebo dehydratovaných potravin, které mají být rekonstituovány přidáním vody, množství složek uvedeno na základě jejich hmotnostních podílů v obnoveném výrobku.“

Výše uvedenou odchylku je třeba číst ve spojení s bodem 3 části A přílohy VII nařízení, která stanoví, že: „Složky koncentrovaných nebo sušených potravin, které mají být rekonstituovány přidáním vody/Tyto složky mohou být uvedeny v pořadí podle jejich poměru v rekonstituovaném výrobku, pokud je spolu se seznamem složek uveden např. výraz ‚složky rekonstituovaného výrobku‘ nebo ‚složky hotového výrobku‘.“ Pokud tedy v této souvislosti provozovatel potravinářského podniku uvede složky za použití ustanovení bodu 3 části A přílohy VII, musí rovněž uvést údaj o množství složky v souladu s ustanovením bodu 4 písm. d) přílohy VIII.

31.

Údaj o množství složek by se měl týkat složek, které jsou uvedeny na seznamu složek. Množství složky označené např. jako „kuřecí maso“, „mléko“, „vejce“, „banán“ by mělo být uvedeno v syrovém stavu/nezpracované, jelikož použité názvy nijak nezmiňují zpracování, a tudíž implikují syrové, nezpracované potraviny. Množství složek určených názvy, z nichž vyplývá, že byly použity v jiném než syrovém/nezpracovaném stavu, např. „pečené kuře“, „sušené mléko“, „kandované ovoce“, by mělo být uvedeno podle užitého názvu.

32.

Bod 1 části A přílohy VII nařízení stanoví, že přidaná voda a těkavé látky musí být uvedeny v seznamu v pořadí podle své hmotnosti v konečném výrobku. To však neplatí pro přidanou vodu v případě, že její množství nepřesáhne 5 % hmotnosti konečného výrobku. Tato výjimka se nevztahuje na maso, masné polotovary, nezpracované produkty rybolovu a nezpracované mlže.

Množství přidané vody nepřesahující 5 % však musí být zohledněno při výpočtu údaje o množství složky v případě složek potraviny, do které byla voda přidána.

33.

Množství uvedené na etiketě označuje průměrné množství složky nebo skupiny složek, které je třeba uvést. Průměrným množstvím se rozumí množství složky nebo skupiny složek, které se získá dodržením výrobního postupu a osvědčených výrobních postupů se zohledněním běžné odchylky při výrobě na straně výrobce.

5.   Umístění údaje o množství složek na etiketě

34.

Údaj o množství složek je povinný údaj uvedený v čl. 9 odst. 1 nařízení a musí být uveden na etiketě v souladu s pravidly stanovenými v článku 13 s názvem „Způsob uvádění povinných údajů“.

35.

Bod 3 písm. b) přílohy VIII nařízení stanoví, že: „Údaj o množství složky nebo skupiny složek: […] b) uvede se buď v názvu potraviny, nebo bezprostředně vedle tohoto názvu, nebo v seznamu složek společně s danou složkou nebo skupinou složek.“

36.

V případě skupin složek, které nejsou zahrnuty v části B přílohy VII, a které tudíž nemohou být uvedeny samostatně na seznamu složek, musí být údaj o množství těchto skupin složek uveden buď v názvu potraviny, nebo bezprostředně vedle tohoto názvu.

37.

V případě potravin, které jsou v současnosti vyňaty z povinnosti uvádět seznam složek, musí být údaj o množství složek uveden buď v názvu potraviny, nebo bezprostředně vedle tohoto názvu, není-li seznam složek uveden na etiketě dobrovolně. V takovém případě pak údaj o množství složek může být uveden na seznamu složek.


(1)  Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 1.

(3)  Podle čl. 2. odst. 2 písm. h) nařízení se „směsnou složkou“ rozumí složka, která je sama vyrobena z více než jedné složky.

(4)  Vžitý název ve smyslu definice uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. o) nařízení (EU) č. 1169/2011.

(5)  Popisný název ve smyslu definice uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. p) nařízení (EU) č. 1169/2011.

(6)  Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 26.

(7)  Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19.

(8)  Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 58.

(9)  Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 67.

(10)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(11)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

(12)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

21.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 393/13


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8685 – Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 393/06)

1.

Komise dne 13. listopadu 2017 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Foncière des Régions („FDR“, Francie),

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC („Starwood“, USA),

Le Méridien Hotel v Nice („Le Méridien Nice“, Francie).

FDR získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů výlučnou kontrolu nad podnikem Lehwood Nice SAS, který je vlastníkem aktiv společnosti Le Méridien Nice.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

Získáním výlučné kontroly nad podnikem Lehwood získá FDR nepřímo také společnou kontrolu nad hotelem Le Méridien Nice spolu s podnikem Starwood, přidruženým k podniku Marriott International, Inc., jenž nepřímo spravuje hotel Le Méridien Nice na základě smlouvy o řízení.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku FDR: francouzská realitní investiční skupina, jejíž portfolio obchodních aktiv zahrnuje především kancelářské prostory, ale i obytné prostory a hotely,

—   podniku Starwood: dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví společnosti Marriott. Marriott je diverzifikovaná hotelová společnost, která působí jako poskytovatel franšízy na hotely a manažer hotelů a nemovitostí pro dočasné užívání. Koncem roku 2016 provozoval 6 080 nemovitostí po celém světě nebo pro ně poskytoval franšízu,

—   pondiku Le Méridien Nice: čtyřhvězdičkový hotel nacházející se v Nice.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8685 – Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


21.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 393/15


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 393/07)

1.

Komise dne 13. listopadu 2017 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Carl-Zeiss-Stiftung (Německo),

Carl Zeiss AG (Německo), kontrolovaného podnikem Carl-Zeiss-Stiftung,

Deutsche Telekom AG (Německo),

Carl Zeiss Smart Optics, Inc. (USA), kontrolovaného podnikem Carl Zeiss AG a Deutsche Telekom AG.

Podniky Carl Zeiss AG a Deutsche Telekom AG získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad podnikem Carl Zeiss Smart Optics, Inc.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Carl-Zeiss-Stiftung: podnik Carl-Zeiss-Stiftung kontroluje podniky Carl Zeiss AG a Schott AG. Podnik Carl Zeiss AG je technologická společnost působící v oblasti optiky a optoelektroniky. Podnik Schott AG je technologická společnost působící v oblasti speciálního skla a sklokeramiky,

—   podniku Deutsche Telekom: podnik Deutsche Telekom AG je poskytovatelem telekomunikačních a informačních technologií působící ve více než 50 zemích. Uvádí na trh produkty a poskytuje služby z oblasti pevné sítě / širokého pásma, mobilních telefonních spojení, internetu, IPTV a informačních a komunikačních technologií. Na velkoobchodní úrovni nabízí jiným poskytovatelům telekomunikačních a internetových služeb telekomunikační služby,

—   podniku Carl Zeiss Smart Optics: podnik se zabývá vývojem systému datových brýlí a jejich uváděním na trh.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


21.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 393/17


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 393/08)

1.

Komise dne 14. listopadu 2017 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Zukunft Ventures GmbH („ZV“, Německo), kontrolovaného podnikem ZF Friedrichshafen AG („ZF“, Německo),

Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG („MAGURA“, Německo), kontrolovaného podnikem MAGENWIRTH Technologies GmbH (Německo),

Brake Force One GmbH („BFO“, Německo),

Unicorn Energy GmbH („Unicorn“, Německo), kontrolovaného podnikem Preiß BeteiligungsGmbH (Německo),

nově založeného společného podniku („JV“, Německo).

Podniky ZV, MAGURA, BFO a Unicorn získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad společným podnikem.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku ZV: vlastní podíly v inovativních začínajících podnicích a technologických společnostech, které se zabývají technologiemi, jež jsou zajímavé pro podnik ZF. Podnik ZF působí po celém světě v odvětví technologií pohonu a převodového ústrojí, jakož i technologií aktivní a pasivní bezpečnosti,

—   podniku MAGURA: vyvíjí, vyrábí a dodává hydraulické brzdové systémy a jiné technologicky vyspělé komponenty pro jízdní kola, elektrokola, kola s pomocným elektrickým pohonem a motocykly,

—   podniku BFO: zabývá se vývojem brzdových systémů pro jednostopá vozidla. Kromě toho vyvíjí elektrokola pro německý automobilový průmysl,

—   podniku Unicorn: zabývá se vývojem systémů pohonu pro elektrická lehká vozidla,

—   podniku JV: bude působit v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a dodávek systémů ABS a systémů pohonu pro elektrická lehká vozidla, včetně segmentu vozidel „nová městská mobilita“ (jízdní kola, elektrokola, kola s pomocným elektrickým pohonem, elektrické skútry, mobilita poslední míle do třídy L7e).

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.