ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 309

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
18. září2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 309/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 309/02

Věc C-599/14 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 – Rada Evropské unie v. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Nizozemské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Evropská komise Kasační opravný prostředek — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Boj proti terorismu — Omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům — Zmrazení finančních prostředků — Společný postoj 2001/931/SZBP — Článek 1 odst. 4 a 6 — Nařízení (ES) č. 2580/2001 — Článek 2 odst. 3 — Ponechání organizace na seznamu osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů — Podmínky — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků — Rozhodnutí přijaté příslušným orgánem — Povinnost uvést odůvodnění

2

2017/C 309/03

Posudek 1/15: Posudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 – Evropský parlament Posudek vydaný na základě čl. 218 odst. 11 SFEU — Návrh dohody mezi Kanadou a Evropskou unií — Předávání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě z Unie do Kanady — Náležitý právní základ — Článek 16 odst. 2, čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) SFEU — Slučitelnost s články 7 a 8 a s čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie

3

2017/C 309/04

Věc C-79/15 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 – Rada Evropské unie v. Hamas, Evropská komise Kasační opravný prostředek — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Boj proti terorismu — Omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům — Zmrazení finančních prostředků — Společný postoj 2001/931/SZBP — Článek 1 odst. 4 a 6 — Nařízení (ES) č. 2580/2001 — Článek 2 odst. 3 — Ponechání organizace na seznamu osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů — Podmínky — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků — Rozhodnutí přijaté příslušným orgánem — Povinnost uvést odůvodnění

4

2017/C 309/05

Věc C-517/15 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. července 2017 – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH v. Evropská komise Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Článek 101 a 102 SFUE — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Článek 30 — Rozhodnutí Evropské komise konstatující protiprávní kartelovou dohodu na evropském trhu se skly určenými pro motorová vozidla — Zveřejnění nedůvěrné verze tohoto rozhodnutí — Zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení s některými informacemi — Mandát úředníka pro slyšení — Rozhodnutí 2011/695/EU — Článek 8 — Důvěrnost — Informace pocházející z žádosti o shovívavost — Částečné zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení — Legitimní očekávání — Rovné zacházení

5

2017/C 309/06

Věc C-560/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Europa Way Srl, Persidera SpA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze Řízení o předběžné otázce — Sítě a služby elektronických komunikací — Telekomunikační služby — Směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES — Přidělování práv na užívání frekvencí pro digitální pozemní rádiové a televizní vysílání — Zrušení probíhajícího bezplatného výběrové řízení (soutěž krásy) a nahrazení uvedeného řízení dražbou — Zásah vnitrostátního zákonodárce — Nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů — Předchozí konzultace — Kritéria zadávání — Legitimní očekávání

5

2017/C 309/07

Věc C-670/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht – Německo) – řízení zahájené na návrh Jana Šalplachty Řízení o předběžné otázce — Oblast svobody, bezpečnosti a práva — Přístup k spravedlnosti v přeshraničních sporech — Směrnice 2003/8/ES — Minimální společná pravidla pro právní pomoc v těchto sporech — Oblast působnosti — Právní úprava členského státu, jež stanoví, že se náklady na překlad podkladů potřebných k vyřízení žádosti o právní pomoc nenahrazují

6

2017/C 309/08

Věc C-696/15 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 – Česká republika v. Evropská komise Kasační opravný prostředek — Doprava — Směrnice 2010/40/EU — Zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy — Článek 7 — Přenesení pravomoci na Evropskou komisi — Meze — Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 — Poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla — Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 — Údaje a postupy pro bezplatné poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům — Článek 290 SFEU — Výslovné vymezení cílů, obsahu, rozsahu a doby trvání přenesení pravomoci — Podstatný prvek předmětné oblasti — Zřízení kontrolního orgánu

7

2017/C 309/09

Věc C-80/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif de Montreuil – Francie) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine v. Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 2003/87/ES — Článek 10a odst. 1 — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Přidělování bezplatných povolenek — Rozhodnutí 2011/278/EU — Platnost — Zásada řádné správy — Určení referenční úrovně produktu pro tekutý kov — Použití údajů pocházejících z BREF pro železo a ocel a pokynů pro určení referenčních úrovní pro tekutý kov — Pojem podobné produkty — Referenční zařízení — Povinnost uvést odůvodnění

7

2017/C 309/10

Věc C-84/16 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. července 2017 – Continental Reifen Deutschland GmbH v. Compagnie générale des établissements Michelin, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odstavec 1 písm. b) — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek XKING — Námitky majitele národních ochranných známek a mezinárodního zápisu obsahujících slovní prvek X — Zamítnutí námitek odvolacím senátem — Nebezpečí záměny — Zkreslení důkazů

8

2017/C 309/11

Věc C-112/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Persidera SpA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Elektronické komunikace — Telekomunikační služby — Směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES — Rovné zacházení — Stanovení počtu digitálních rádiových frekvencí, které je nutno přidělit každému držiteli analogových rádiových frekvencí — Zohlednění analogových rádiových frekvencí, které byly doposud užívány protiprávně — Soulad mezi počtem držených analogových rádiových frekvencí a počtem získaných digitálních rádiových frekvencí

9

2017/C 309/12

Věc C-175/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus – Finsko) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik v. SOS-Lapsikylä ry Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2003/88/ES — Článek 17 — Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků — Úprava pracovní doby — Doplňkové příplatky — Spolek na ochranu dětí — Náhradní rodiče v dětské vesničce — Dočasná nepřítomnost náhradních rodičů — Pracovnice zaměstnané coby zástupkyně náhradních rodičů — Pojem

10

2017/C 309/13

Věc C-182/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. července 2017 – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek STICK MiniMINI Beretta — Námitka majitelky slovní ochranné známky Evropské unie Mini Wini — Zamítnutí námitky odvolacím senátem Úřadem Evropské unie pro dušení vlastnictví (EUIPO) — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odstavec 1 písm. b) — Nebezpečí záměny — Úroveň pozornosti relevantní veřejnosti — Samostatná rozlišovací role — Dominantní charakter — Kritéria pro posouzení obrazové podobnosti — Povinnost uvést odůvodnění

10

2017/C 309/14

Spojené věci C-196/16 a C-197/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Itálie) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) a další v. Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 85/337/EHS — Směrnice 2011/92/EU — Možnost provést dodatečné posouzení vlivů, které má zařízení na výrobu elektrické energie z bioplynu v provozu, na životní prostředí, za účelem získání nového povolení

11

2017/C 309/15

Věc C-225/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – trestní řízení proti Mossovi Ouhramimu Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí — Směrnice 2008/115/ES — Článek 11 odst. 2 — Rozhodnutí o zákazu vstupu přijaté před vstupem této směrnice v platnost a vztahující se na delší dobu, než je doba stanovená uvedenou směrnicí — Počátek běhu doby zákazu vstupu

12

2017/C 309/16

Věc C-348/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Milano – Itálie) – Moussa Sacko v. Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano Řízení o předběžné otázce — Azylová politika — Směrnice 2013/32/EU — Články 12, 14, 31 a 46 — Listina základních práv Evropské unie — Článek 47 — Právo na účinnou soudní ochranu — Žaloba proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu — Možnost soudu rozhodnout bez nařízení výslechu žadatele

12

2017/C 309/17

Věc C-386/16: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Toridas UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 138 odst. 1 — Kvalifikace plnění jako dodání zboží uvnitř Společenství — Osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně — Záměr pořizovatele zakoupené zboží dále prodat osobě povinné k dani v jiném členském státě před tím, než toto zboží opustí území prvního členského státu — Případný vliv zpracování části zboží před jeho odesláním

13

2017/C 309/18

Věc C-471/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. července 2017 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Meissen Keramik GmbH Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek meissen — Zamítnutí námitek — Poprvé předložené důkazy — Zkreslení — Skutečné užívání starších ochranných známek — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 7 odst. 3 — Článek 8 odst. 5 — Vztah mezi porovnávanými ochrannými známkami

14

2017/C 309/19

Věc C-490/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – A.S. v. Republika Slovenija Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EU) č. 604/2013 — Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států — Příchod mimořádně vysokého počtu státních příslušníků třetích zemí dožadujících se získání mezinárodní ochrany — Zorganizování překročení hranice orgány jednoho členského státu za účelem průjezdu do jiného členského státu — Oprávněný vstup na základě výjimky z humanitárních důvodů — Článek 13 — Překročení vnější hranice nedovoleným způsobem — Dvanáctiměsíční lhůta, která počíná běžet od okamžiku překročení hranice — Článek 27 — Opravné prostředky — Rozsah soudního přezkumu — Článek 29 — Šestiměsíční lhůta k provedení přemístění — Počítání lhůt — Podání opravného prostředku — Odkladný účinek

14

2017/C 309/20

Věc C-519/16: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugalsko) – Superfoz – Supermercados Lda v. Fazenda Pública Řízení o předběžné otázce — Sbližování právních předpisů — Nařízení (ES) č. 882/2004 — Úřední kontroly krmiv a potravin — Financování úředních kontrol — Články 26 a 27 — Všeobecné zdanění — Poplatky — Poplatek z prodejen potravin

15

2017/C 309/21

Věc C-646/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – řízení zahájené Khadijou Jafari a Zainab Jafari Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EU) č. 604/2013 — Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států — Příchod mimořádně vysokého počtu státních příslušníků třetích zemí dožadujících se získání mezinárodní ochrany — Zorganizování překročení hranice orgány jednoho členského státu za účelem průjezdu do jiného členského státu — Oprávněný vstup na základě výjimky z humanitárních důvodů — Článek 2 písm. m) — Pojem vízum — Článek 12 — Udělení víza — Článek 13 — Překročení vnější hranice nedovoleným způsobem

16

2017/C 309/22

Věc C-670/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Minden – Německo) – Tsegezab Mengesteab v. Spolková republika Německo Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EU) č. 604/2013 — Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států — Článek 20 — Zahájení postupu určení — Podání žádosti o mezinárodní ochranu — Úřední zápis sepsaný orgánem, který obdržely příslušné orgány — Článek 21 odst. 1 — Lhůty, které jsou stanoveny pro předložení žádosti o převzetí — Přesun příslušnosti na jiný členský stát — Článek 27 — Opravné prostředky — Rozsah soudního přezkumu

17

2017/C 309/23

Věc C-262/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 10. května 2017 – Solvay Chimica Italia SpA a další v. Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Věc C-263/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 10. května 2017 – Whirlpool Europe Srl a další v. Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

Věc C-273/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 10. května 2017 – Sol Gas Primari Srl v. Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Věc C-297/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 23. května 2017 – Bašar Ibrahim v. Spolková republika Německo

20

2017/C 309/27

Věc C-299/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Berlin (Německo) dne 23. května 2017 – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH v. Google Inc.

21

2017/C 309/28

Věc C-312/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesarbeitsgericht Hamm (Německo) dne 29. května 2017 – Surjit Singh Bedi v. Spolková republika Německo, Spolková republika Německo jménem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v rámci tzv. Prozessstandschaft

22

2017/C 309/29

Věc C-318/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 30. května 2017 – Mahmud Ibrahim a další v. Spolková republika Německo

23

2017/C 309/30

Věc C-319/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 30. května 2017 – Nišrén Šarkáví a další v. Spolková republika Německo

24

2017/C 309/31

Věc C-328/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Itálie) dne 31. května 2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA a další v. Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Věc C-331/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte d’appello di Roma (Itálie) dne 1. června 2017 – Martina Sciotto v. Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Věc C-342/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Itálie) dne 8. června 2017 – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia v. Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Věc C-368/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Düsseldorf (Německo) dne 16. června 2017 – Hüsken a další v. Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Věc C-374/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 21. června 2017 – Finanzamt B v. A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Věc C-389/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo (Litva) dne 29. června 2017 – UAB EVP International v. Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Věc C-400/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Dolj (Rumunsko) dne 30. června 2017 – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă v. SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

Věc C-402/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. července 2017 společností JYSK sp. z o.o. proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 4. května 2017 ve věci T-403/15, JYSK sp. z o.o. v. Evropská komise

29

2017/C 309/39

Věc C-413/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Litva) dne 10. července 2017 – UAB Roche Lietuva v. VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Věc C-431/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias (Řecko) dne 17. července 2017 – Monachos Eirinaios (bratr Ireneos), občanským jménem Antonios Iakumakis v. Advokátní komora v Aténách

30

2017/C 309/41

Věc C-443/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 24. července 2017 – Abraxis Bioscience LLC v. Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Věc C-458/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 31. července 2017 Rami Makhloufem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 18. května 2017 ve věci T-410/16, Rami Makhlouf v. Rada Evropské unie

31

 

Tribunál

2017/C 309/43

Věc T-371/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 12. července 2017 – Qualcomm a Qualcomm Europe v. Komise Řízení o předběžných opatřeních — Hospodářská soutěž — Antimonopolní opatření — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Článek 18 odst. 3 — Rozhodnutí o žádosti o informace — Návrh na vydání předběžného opatření — Neexistence naléhavosti

33

2017/C 309/44

Věc T-429/17: Žaloba podaná dne 11. července 2017 – Laboratoires Majorelle v. EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

Věc T-438/17: Žaloba podaná dne 17. července 2017 – The Scotch Whisky Association v. EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

Věc T-456/17: Žaloba podaná dne 21. července 2017 – Lupu v. EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

Věc T-459/17: Žaloba podaná dne 21. července 2017 – Fifth Avenue Entertainment v. EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

Věc T-464/17: Žaloba podaná dne 26. července 2017 – TP v. Komise

36

2017/C 309/49

Věc T-465/17: Žaloba podaná dne 26. července 2017 – VKR Holding v. EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

Věc T-469/17: Žaloba podaná dne 28. července 2017 – The Scotch Whisky Association v. EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

Věc T-470/17: Žaloba podaná dne 26. července 2017 – Sensotek v. EUIPO – Senso Tecnologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

Věc T-471/17: Žaloba podaná dne 28. července 2017 – Edison v. EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

Věc T-488/17: Žaloba podaná dne 3. srpna 2017 – Ghost – Corporate Management v. EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

Věc T-489/17: Žaloba podaná dne 2. srpna 2017 – Windspiel Manufaktur v. EUIPO (Vyobrazení uzávěru láhve)

40

2017/C 309/55

Věc T-13/16: Usnesení Tribunálu ze dne 18. července 2017 – Gauff v. EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

Věc T-260/17: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2017 – Bank of New York Mellon v. EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2017/C 309/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 300, 11.9.2017

Dřívější publikace

Úř. věst. C 293, 4.9.2017

Úř. věst. C 283, 28.8.2017

Úř. věst. C 277, 21.8.2017

Úř. věst. C 269, 14.8.2017

Úř. věst. C 256, 7.8.2017

Úř. věst. C 249, 31.7.2017

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/2


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 – Rada Evropské unie v. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Nizozemské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Evropská komise

(Věc C-599/14 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Boj proti terorismu - Omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům - Zmrazení finančních prostředků - Společný postoj 2001/931/SZBP - Článek 1 odst. 4 a 6 - Nařízení (ES) č. 2580/2001 - Článek 2 odst. 3 - Ponechání organizace na seznamu osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů - Podmínky - Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků - Rozhodnutí přijaté příslušným orgánem - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2017/C 309/02)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rada Evropské unie (zástupci: E. Finnegan, B. Driessen a G. Étienne, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (zástupci: T. Buruma a A. M. van Eik, advocaten), Nizozemské království (zástupci: M. K. Bulterman a J. Langer, zmocněnci), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: S. Brandon, C. Crane, J. Kraehling a V. Kaye, zmocněnci, ve spolupráci s M. Gray, barrister), Evropská komise (zástupci: D. Gauci a M. F. Castillo de la Torre, zmocněnci)

Vedlejší účastnice řízení podporující navrhovatelku: Francouzská republika (zástupci: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas a B. Fodda, zmocněnci)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené organizací Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

3)

Francouzská republika, Nizozemské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 89, 16.3.2015.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/3


Posudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 – Evropský parlament

(Posudek 1/15) (1)

(„Posudek vydaný na základě čl. 218 odst. 11 SFEU - Návrh dohody mezi Kanadou a Evropskou unií - Předávání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě z Unie do Kanady - Náležitý právní základ - Článek 16 odst. 2, čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) SFEU - Slučitelnost s články 7 a 8 a s čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie“)

(2017/C 309/03)

Jednací jazyk: všechny úřední jazyky

Žadatel

Evropský parlament (zástupci: F. Drexler, A. Caiola a D. Moore, zmocněnci)

Výrok

1)

Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících jménem Unie se musí zakládat současně na čl. 16 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 písm. a) SFEU.

2)

Dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících je neslučitelná s články 7, 8 a 21 a s čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie v rozsahu, v němž nevylučuje předávání citlivých údajů z Evropské unie do Kanady a využití a uchovávání těchto údajů.

K tomu, aby byla Dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících slučitelná s články 7 a 8 a s čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv, musí:

a)

jasně a přesně určit, jaké údaje jmenné evidence cestujících mají být předávány z Evropské unie do Kanady;

b)

stanovit, že vzorce a kritéria používané v rámci automatizovaného zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících budou konkrétní, spolehlivé a nediskriminační; stanovit, že používanými databázemi budou pouze databáze provozované Kanadou v souvislosti s bojem proti terorismu a závažné nadnárodní trestné činnosti;

c)

mimo rámec ověřování předem stanovených vzorců a kritérií, na nichž se zakládá automatizované zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících, podrobit využívání těchto údajů příslušným kanadským orgánem během pobytu cestujících v letecké dopravě v Kanadě a po jejich odletu z této země, stejně jako veškeré sdělování těchto údajů jiným orgánům, hmotněprávním a procesním podmínkám založeným na objektivních kritériích; podrobit toto využití a sdělování, s výjimkou náležitě odůvodněných naléhavých případů, předchozí kontrole prováděné soudem nebo nezávislým správním orgánem, jehož rozhodnutí, kterým se využití povoluje, bude vydáno na základě odůvodněné žádosti uvedených orgánů podané zejména v rámci postupů pro předcházení, odhalování nebo stíhání trestných činů;

d)

omezit uchovávání údajů jmenné evidence cestujících po odletu cestujících v letecké dopravě pouze na údaje těch cestujících, u nichž jsou dány objektivní skutečnosti, na jejichž základě se lze domnívat, že by mohli představovat riziko z hlediska boje proti terorismu a závažné nadnárodní trestné činnosti;

e)

podmínit sdělování údajů jmenné evidence cestujících příslušným kanadským orgánem veřejným orgánům třetí země buď existencí dohody mezi Evropskou unií a touto třetí zemí, jež bude rovnocenná Dohodě mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících, nebo existencí rozhodnutí Evropské komise vydaného na základě čl. 25 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, vztahujícího se na orgány, jimž mají být údaje jmenné evidence cestujících sdělovány;

f)

stanovit právo na individuální vyrozumění cestujících v letecké dopravě v případě využití údajů jmenné evidence, které se jich týkají, během jejich pobytu v Kanadě a po jejich odletu z této země, jakož i v případě sdělení těchto údajů příslušným kanadským orgánem jiným orgánům nebo jednotlivcům a

g)

zaručit, že dohled nad pravidly Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících týkajícími se ochrany cestujících v letecké dopravě v souvislosti se zpracováním údajů jmenné evidence cestujících, které se jich týkají, bude zajištěn nezávislým orgánem dohledu.


(1)  Úř. věst. C 138, 27.4.2015.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/4


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 – Rada Evropské unie v. Hamas, Evropská komise

(Věc C-79/15 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Boj proti terorismu - Omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům - Zmrazení finančních prostředků - Společný postoj 2001/931/SZBP - Článek 1 odst. 4 a 6 - Nařízení (ES) č. 2580/2001 - Článek 2 odst. 3 - Ponechání organizace na seznamu osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů - Podmínky - Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků - Rozhodnutí přijaté příslušným orgánem - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2017/C 309/04)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rada Evropské unie (zástupci: B. Driessen, G. Étienne, M. Bishop, zmocněnci)

Další účastník řízení: Hamás (zástupce: L. Glock, avocate), Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis a R. Tricot, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující navrhovatelku: Francouzská republika (zástupci: D. Colas, F. Fize a G. de Bergues, zmocněnci)

Výrok

1)

Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 17. prosince 2014, Hamás v. Rada (T-400/10, EU:T:2014:1095), se zrušuje.

2)

Věc se vrací Tribunálu Evropské unie.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 146, 4.5.2015.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/5


Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. července 2017 – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH v. Evropská komise

(Věc C-517/15 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Článek 101 a 102 SFUE - Nařízení (ES) č. 1/2003 - Článek 30 - Rozhodnutí Evropské komise konstatující protiprávní kartelovou dohodu na evropském trhu se skly určenými pro motorová vozidla - Zveřejnění nedůvěrné verze tohoto rozhodnutí - Zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení s některými informacemi - Mandát úředníka pro slyšení - Rozhodnutí 2011/695/EU - Článek 8 - Důvěrnost - Informace pocházející z žádosti o shovívavost - Částečné zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení - Legitimní očekávání - Rovné zacházení“)

(2017/C 309/05)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (zástupci: L. Garzaniti, F. Hoseinian a A. Burckett St Laurent, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: G. Meessen, P.J.O. Van Nuffel a F. van Schaik, zmocněnci)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd et AGC Glass Germany GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 398, 30.11.2015.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/5


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Europa Way Srl, Persidera SpA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Věc C-560/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sítě a služby elektronických komunikací - Telekomunikační služby - Směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES - Přidělování práv na užívání frekvencí pro digitální pozemní rádiové a televizní vysílání - Zrušení probíhajícího bezplatného výběrové řízení (soutěž krásy) a nahrazení uvedeného řízení dražbou - Zásah vnitrostátního zákonodárce - Nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů - Předchozí konzultace - Kritéria zadávání - Legitimní očekávání“)

(2017/C 309/06)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Europa Way Srl, Persidera SpA

Žalovaní: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

za přítomnosti: Elettronica Industriale SpA, Cairo Network Srl, Tivuitalia SpA, Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Sky Italia Srl

Výrok

1)

Článek 3 odst. 3a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby vnitrostátní zákonodárce za takových okolností, jako jsou okolnosti sporu v původním řízení, zrušil probíhající – rozhodnutím ministerstva pozastavené – výběrové řízení pro přidělování rádiových frekvencí organizované příslušným vnitrostátním regulačním orgánem.

2)

Článek 9 směrnice 2002/21, ve znění směrnice 2009/140, články 3, 5 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice), ve znění směrnice 2009/140, jakož i články 2 a 4 směrnice Komise 2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby bezplatné výběrové řízení pro přidělování rádiových frekvencí, které bylo zahájeno za účelem zhojení protiprávního vyloučení některých operátorů z trhu, bylo nahrazeno řízením za úplatu, které se zakládá na pozměněném plánu přidělování rádiových frekvencí po omezení jejich počtu, pokud nové výběrové řízení vychází z objektivních, transparentních, nediskriminačních a přiměřených kritérií a je v souladu s cíli definovanými v čl. 8 odst. 2 až 4 směrnice 2002/21 v platném znění. Předkládajícímu soudu přísluší s ohledem na všechny relevantní okolnosti ověřit, zda podmínky stanovené pro výběrové řízení za úplatu umožňují novým subjektům skutečný vstup na trh digitálního televizního vysílání bez neodůvodněného zvýhodňování operátorů, kteří jsou již přítomni na trhu analogového či digitálního televizního vysílání.

3)

Zásada ochrany legitimního očekávání musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání zrušení výběrového řízení pro přidělování rádiových frekvencí pouze z toho důvodu, že takoví operátoři, jako jsou žalobkyně v původním řízení, byli do uvedeného řízení vpuštěni a jako jediným uchazečům by jim byla přidělena práva na užívání radiových frekvencí pro digitální pozemní vysílání pro rádio a televizi, pokud by řízení nebylo zrušeno.


(1)  Úř. věst. C 38, 1.2.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/6


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht – Německo) – řízení zahájené na návrh Jana Šalplachty

(Věc C-670/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Oblast svobody, bezpečnosti a práva - Přístup k spravedlnosti v přeshraničních sporech - Směrnice 2003/8/ES - Minimální společná pravidla pro právní pomoc v těchto sporech - Oblast působnosti - Právní úprava členského státu, jež stanoví, že se náklady na překlad podkladů potřebných k vyřízení žádosti o právní pomoc nenahrazují“)

(2017/C 309/07)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesarbeitsgericht

Účastník původního řízení

Jan Šalplachta

Výrok

Články 3, 8 a 12 směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech musí být ve vzájemném spojení vykládány v tom smyslu, že právní pomoc poskytnutá v členském státě, v němž se koná řízení a v němž fyzická osoba s bydlištěm nebo obvyklým pobytem v jiném členském státě požádala o právní pomoc v rámci přeshraničního sporu, zahrnuje také náklady zaplacené touto osobou za překlad podkladů potřebných k rozhodnutí o této žádosti.


(1)  Úř. věst. C 90, 7.3.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/7


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 – Česká republika v. Evropská komise

(Věc C-696/15 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Doprava - Směrnice 2010/40/EU - Zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy - Článek 7 - Přenesení pravomoci na Evropskou komisi - Meze - Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 - Poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla - Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 - Údaje a postupy pro bezplatné poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům - Článek 290 SFEU - Výslovné vymezení cílů, obsahu, rozsahu a doby trvání přenesení pravomoci - Podstatný prvek předmětné oblasti - Zřízení kontrolního orgánu“)

(2017/C 309/08)

Jednací jazyk: čeština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Česká republika (zástupci: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller a J. Pavliš, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: A. Buchet, P.J.O. Van Nuffel, J. Hottiaux a Z. Malůšková, zmocněnci)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

České republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 78, 29.2.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/7


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif de Montreuil – Francie) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine v. Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Věc C-80/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Životní prostředí - Směrnice 2003/87/ES - Článek 10a odst. 1 - Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii - Přidělování bezplatných povolenek - Rozhodnutí 2011/278/EU - Platnost - Zásada řádné správy - Určení referenční úrovně produktu pro tekutý kov - Použití údajů pocházejících z ‚BREF‘ pro železo a ocel a pokynů pro určení referenčních úrovní pro tekutý kov - Pojem ‚podobné produkty‘ - Referenční zařízení - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2017/C 309/09)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal administratif de Montreuil – Francie

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Žalovaný: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Výrok

Zkoumání položených otázek neodhalilo nic, čím by mohla být dotčena platnost rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.


(1)  Úř. věst. C 136, 18.04.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/8


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. července 2017 – Continental Reifen Deutschland GmbH v. Compagnie générale des établissements Michelin, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-84/16 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Ochranná známka Evropské unie - Nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 8 odstavec 1 písm. b) - Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek ‚XKING‘ - Námitky majitele národních ochranných známek a mezinárodního zápisu obsahujících slovní prvek ‚X‘ - Zamítnutí námitek odvolacím senátem - Nebezpečí záměny - Zkreslení důkazů“)

(2017/C 309/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Continental Reifen Deutschland GmbH (zástupci: S. O. Gillert, K. Vanden Bossche, Köhn-Gerdes a J. Schumacher, Rechtsanwalwälte)

Další účastníci řízení: Compagnie générale des établissements Michelin (zástupce: E. Carrillo, abogada), Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Continental Reifen Deutschland GmbH ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Compagnie générale des établissements Michelin.

3)

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 211, 13.6.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/9


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Persidera SpA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Věc C-112/16) (1)

(„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Elektronické komunikace - Telekomunikační služby - Směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES - Rovné zacházení - Stanovení počtu digitálních rádiových frekvencí, které je nutno přidělit každému držiteli analogových rádiových frekvencí - Zohlednění analogových rádiových frekvencí, které byly doposud užívány protiprávně - Soulad mezi počtem držených analogových rádiových frekvencí a počtem získaných digitálních rádiových frekvencí“)

(2017/C 309/11)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Persidera SpA

Žalovaní: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

za přítomnosti: Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Reti Televisive Italiane SpA (RTI), Elettronica Industriale SpA, Television Broadcasting System Spa, Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl, Rete A SpA, Centro Europa 7 Srl, Prima TV SpA, Sky Italia Srl, Elemedia SpA

Výrok

1)

Článek 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, články 3, 5 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice), ve znění směrnice 2009/140, jakož i články 2 a 4 směrnice Komise 2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která pro účely konverze stávajících analogových stanic na digitální zohledňuje protiprávně provozované analogové stanice, pokud vede k zachování, či dokonce k posílení neoprávněné konkurenční výhody.

2)

Zásady nediskriminace a proporcionality musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která použitím stejného kritéria konverze vede k proporcionálně významnějšímu snížení počtu přidělených digitálních sítí ve vztahu k počtu provozovaných analogových stanic na úkor provozovatele vůči jeho konkurentům, není-li objektivně odůvodněná a přiměřená svému cíli. Kontinuita televizní nabídky představuje legitimní cíl, kterým lze odůvodnit takové rozdílné zacházení. Nicméně ustanovení vedoucí k tomu, že provozovatelům, kteří již působí na trhu, je přidělen vyšší počet digitálních rádiových frekvencí, než je počet, který by postačoval k zajištění kontinuity jejich televizní nabídky, jde nad rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle, a je tak nepřiměřené.


(1)  Úř. věst. C 175, 17.5.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/10


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus – Finsko) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik v. SOS-Lapsikylä ry

(Věc C-175/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Směrnice 2003/88/ES - Článek 17 - Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků - Úprava pracovní doby - Doplňkové příplatky - Spolek na ochranu dětí - ‚Náhradní rodiče v dětské vesničce‘ - Dočasná nepřítomnost ‚náhradních rodičů‘ - Pracovnice zaměstnané coby ‚zástupkyně náhradních rodičů‘ - Pojem“)

(2017/C 309/12)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein oikeus

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik

Žalovaný: SOS-Lapsikylä ry

Výrok

Článek 17 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby musí být vykládán v tom smyslu, že jej nelze uplatnit na takové zaměstnání, o jaké se jedná ve věci v původním řízení, které spočívá v péči o děti za podmínek podobajících se rodinnému prostředí v postavení zástupce osoby, která je tímto úkolem primárně pověřena, není-li prokázáno, že celková délka pracovní doby se neměří nebo není předem určena nebo si ji může pracovník určit sám, což musí ověřit předkládající soud.


(1)  Úř. věst. C 191, 30. 5. 2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/10


Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. července 2017 – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA

(Věc C-182/16 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Ochranná známka Evropské unie - Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek ‚STICK MiniMINI Beretta‘ - Námitka majitelky slovní ochranné známky Evropské unie Mini Wini - Zamítnutí námitky odvolacím senátem Úřadem Evropské unie pro dušení vlastnictví (EUIPO) - Nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 8 odstavec 1 písm. b) - Nebezpečí záměny - Úroveň pozornosti relevantní veřejnosti - Samostatná rozlišovací role - Dominantní charakter - Kritéria pro posouzení obrazové podobnosti - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2017/C 309/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (zástupce: S. Labesius, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (zástupce: M. Rajh, zmocněnec), Salumificio Fratelli Beretta SpA (zástupci: G. Ghisletti, F. Braga a P. Pozzi, advokáti)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnosti Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 296, 16.8.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/11


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Itálie) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) a další v. Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

(Spojené věci C-196/16 a C-197/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Životní prostředí - Směrnice 85/337/EHS - Směrnice 2011/92/EU - Možnost provést dodatečné posouzení vlivů, které má zařízení na výrobu elektrické energie z bioplynu v provozu, na životní prostředí, za účelem získání nového povolení“)

(2017/C 309/14)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Účastníci původního řízení

Žalobci: Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16), Marcello Bartolini (C-197/16), Filippo Bruè (C-197/16), Sergio Forti (C-197/16), Stefano Piatti(C-197/16), Gaetano Silvetti (C-197/16), Gianfranco Silvetti (C-197/16), Rocco Tirabasso(C-197/16), Sante Vagni (C-197/16), Albergo Ristorante Le Grazie Sas di Forti Sergio & Co. (C-197/16), Suolificio Elefante Srl (C-197/16), Suolificio Roxy Srl(C-197/16), Aldo Alessandrini (C-197/16)

Žalovaní: Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

Za přítomnosti: VBIO1 Società Agricola Srl (C-196/16), Regione Marche, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche – (ARPAM) -Dipartimento Provinciale di Macerata, ARPAM, VBIO2 Società Agricola Srl (C-197/16), Azienda Sanitaria Unica Regionale – Marche (ASUR Marche) (C-197/16), ASUR Marche – Area Vasta 3 (C-197/16), Comune di Colmurano (C-197/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16)

Výrok

V případě neprovedení posouzení vlivu určitého záměru na životní prostředí vyžadovaného směrnicí Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009, unijní právo zaprvé vyžaduje, aby členské státy odstranily protiprávní důsledky tohoto neprovedení, a zadruhé nebrání tomu, aby se posouzení těchto vlivů uskutečnilo v rámci legalizace po výstavbě a zprovoznění dotyčného zařízení, za podmínky, že:

vnitrostátní pravidla umožňující takovou legalizaci dotčeným osobám nedávají příležitost ke zkreslování pravidel unijního práva nebo k vyhýbání se jeho použití a

posouzení provedené v rámci legalizace se netýká jen budoucích vlivů tohoto zařízení na životní prostředí, ale zohledňuje rovněž vlivy v oblasti životního prostředí, ke kterým došlo od okamžiku jeho realizace.


(1)  Úř. věst. C 251, 11.7.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/12


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – trestní řízení proti Mossovi Ouhramimu

(Věc C-225/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Prostor svobody, bezpečnosti a práva - Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí - Směrnice 2008/115/ES - Článek 11 odst. 2 - Rozhodnutí o zákazu vstupu přijaté před vstupem této směrnice v platnost a vztahující se na delší dobu, než je doba stanovená uvedenou směrnicí - Počátek běhu doby zákazu vstupu“)

(2017/C 309/15)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastník původního trestního řízení

Mossa Ouhrami

Výrok

Článek 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí musí být vykládán v tom smyslu, že délka zákazu vstupu uvedená v tomto ustanovení, která v zásadě nepřekročí pět let, musí být počítána ode dne, kdy dotyčný skutečně opustil území členských států.


(1)  Úř. věst. C 232, 27.6.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/12


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Milano – Itálie) – Moussa Sacko v. Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

(Věc C-348/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Azylová politika - Směrnice 2013/32/EU - Články 12, 14, 31 a 46 - Listina základních práv Evropské unie - Článek 47 - Právo na účinnou soudní ochranu - Žaloba proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu - Možnost soudu rozhodnout bez nařízení výslechu žadatele“)

(2017/C 309/16)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Milano

Účastníci původního řízení

Žalobce: Moussa Sacko

Žalovaná: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

Výrok

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany, a zejména její články 12, 14, 31 a 46, ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby vnitrostátní soud, jemuž byla předložena žaloba, kterou je napadáno rozhodnutí o zamítnutí zjevně nedůvodné žádosti o mezinárodní ochranu, uvedenou žalobu zamítl bez vyslechnutí žadatele, když na základě skutkových okolností není pochyb o opodstatněnosti tohoto rozhodnutí za předpokladu, že v řízení v prvním stupni byla žadateli poskytnuta příležitost k osobnímu pohovoru o jeho žádosti o mezinárodní ochranu v souladu s článkem 14 této směrnice a zpráva z tohoto pohovoru nebo přepis tohoto pohovoru v případě, že se uskutečnil, byly vloženy do spisu v souladu s čl. 17 odst. 2 uvedené směrnice a dále že soud, k němuž byla podána žaloba, může nařídit takový výslech, pokud to považuje za nezbytné pro účely úplného a ex nunc posouzení jak skutkové, tak právní stránky podle čl. 46 odst. 3 téže směrnice.


(1)  Úř. věst. C 343, 19.9.2016


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/13


Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – „Toridas“ UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Věc C-386/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) - Směrnice 2006/112/ES - Článek 138 odst. 1 - Kvalifikace plnění jako dodání zboží uvnitř Společenství - Osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně - Záměr pořizovatele zakoupené zboží dále prodat osobě povinné k dani v jiném členském státě před tím, než toto zboží opustí území prvního členského státu - Případný vliv zpracování části zboží před jeho odesláním“)

(2017/C 309/17)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka:„Toridas“ UAB

Odpůrkyně: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Za přítomnosti: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Výrok

1)

Článek 138 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, není dodání zboží uskutečněné osobou povinnou k dani usazenou v prvním členském státě osvobozeno od daně na základě tohoto ustanovení, pokud pořizovatel, který je pro účely daně z přidané hodnoty identifikován pro účely DPH ve druhém členském státě, před ukončením tohoto dodání informuje dodavatele, že zboží bude okamžitě dále prodáno osobě povinné k dani usazené ve třetím členském státě před tím, než opustí první členský stát a bude přepraveno k této třetí osobě povinné k dani, jestliže toto druhé dodání bylo uskutečněno a zboží bylo poté přepraveno z prvního členského státu do členského státu třetí osoby povinné k dani. Identifikace prvního pořizovatele pro účely daně z přidané hodnoty v jiném členském státě, než je stát místa prvního dodání nebo stát místa konečného pořízení, není kritériem kvalifikace plnění jako plnění uvnitř Společenství ani sama o sobě dostatečným důkazem o tom, že plnění má povahu plnění uvnitř Společenství.

2)

Pro účely výkladu čl. 138 odst. 1 směrnice 2006/112 nemá zpracování zboží v rámci takového řetězce dvou po sobě následujících dodání, jako je řetězec, o který se jedná ve věci v původním řízení, uskutečněné na příkaz zprostředkujícího pořizovatele a před jeho přepravou do členského státu konečného pořizovatele, vliv na podmínky případného osvobození prvního dodání od daně, jelikož toto zpracování je uskutečněno po prvním dodání.


(1)  Úř. věst. C 343, 19.9.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/14


Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. července 2017 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Meissen Keramik GmbH

(Věc C-471/16 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek ‚meissen‘ - Zamítnutí námitek - Poprvé předložené důkazy - Zkreslení - Skutečné užívání starších ochranných známek - Nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 7 odst. 3 - Článek 8 odst. 5 - Vztah mezi porovnávanými ochrannými známkami“)

(2017/C 309/18)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (zástupci: O. Spuhler a M. Geitz, Rechtsanwälte)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (zástupce: M. Fischer, zmocněnec), Meissen Keramik GmbH (zástupci: M. Vohwinkel a K. Gennen, Rechtsanwälte)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnosti Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 454, 5.12.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/14


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – A.S. v. Republika Slovenija

(Věc C-490/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Nařízení (EU) č. 604/2013 - Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států - Příchod mimořádně vysokého počtu státních příslušníků třetích zemí dožadujících se získání mezinárodní ochrany - Zorganizování překročení hranice orgány jednoho členského státu za účelem průjezdu do jiného členského státu - Oprávněný vstup na základě výjimky z humanitárních důvodů - Článek 13 - Překročení vnější hranice nedovoleným způsobem - Dvanáctiměsíční lhůta, která počíná běžet od okamžiku překročení hranice - Článek 27 - Opravné prostředky - Rozsah soudního přezkumu - Článek 29 - Šestiměsíční lhůta k provedení přemístění - Počítání lhůt - Podání opravného prostředku - Odkladný účinek“)

(2017/C 309/19)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci původního řízení

Odvolatel: A.S.

Odpůrkyně: Republika Slovenija

Výrok

1)

Článek 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, ve spojení s bodem 19 odůvodnění tohoto nařízení, musí být vykládán v tom smyslu, že se žadatel o mezinárodní ochranu může v rámci opravného prostředku proti rozhodnutí o svém přemístění dovolávat nesprávného použití kritéria příslušnosti, které se týká překročení hranice členského státu nedovoleným způsobem, jež je uvedeno v čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení.

2)

Článek 13 odst. 1 nařízení č. 604/2013 musí být vykládán v tom smyslu, že státního příslušníka třetí země, jehož vstup strpěly orgány prvního členského státu, které se potýkaly s příchodem mimořádně vysokého počtu státních příslušníků třetích zemí dožadujících se průjezdu přes území tohoto členského státu za účelem podání žádosti o mezinárodní ochranu v jiném členském státě, a který nesplňoval podmínky pro vstup v zásadě vyžadované v tomto prvním členském státě, je třeba považovat za osobu, která „překročila nedovoleným způsobem“ hranici uvedeného prvního členského státu ve smyslu tohoto ustanovení.

3)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 druhé věty nařízení č. 604/2013, ve spojení s jeho čl. 7 odst. 2, musí být vykládáno v tom smyslu, že podání opravného prostředku proti rozhodnutí o přemístění nemá dopad na počítání lhůty stanovené v uvedeném čl. 13 odst. 1.

Článek 29 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že podání takového opravného prostředku znamená, že lhůta stanovená v těchto ustanoveních počíná běžet až od vydání konečného rozhodnutí o tomto opravném prostředku, má-li uvedený opravný prostředek podle čl. 27 odst. 3 téhož nařízení odkladný účinek, a to včetně případu, kdy se soud, kterému byl takový opravný prostředek podán, rozhodl předložit Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.


(1)  Úř. věst. C 419, 14.11.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/15


Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugalsko) – Superfoz – Supermercados Lda v. Fazenda Pública

(Věc C-519/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sbližování právních předpisů - Nařízení (ES) č. 882/2004 - Úřední kontroly krmiv a potravin - Financování úředních kontrol - Články 26 a 27 - Všeobecné zdanění - Poplatky - Poplatek z prodejen potravin“)

(2017/C 309/20)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Superfoz – Supermercados Lda

Žalovaná: Fazenda Pública

Výrok

Články 26 a 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, ve znění nařízení (EU) č. 652/2014 Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. května 2014, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání uložení povinnosti k takovému poplatku, jako je poplatek dotčený v původním řízení, jen maloobchodním prodejnám potravin, aniž příjmy z tohoto poplatku slouží k financování konkrétních úředních kontrol prováděných z podnětu osob povinných k tomuto poplatku nebo v jejich prospěch.


(1)  Úř. věst. C 6, 9.1.2017.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/16


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – řízení zahájené Khadijou Jafari a Zainab Jafari

(Věc C-646/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Nařízení (EU) č. 604/2013 - Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států - Příchod mimořádně vysokého počtu státních příslušníků třetích zemí dožadujících se získání mezinárodní ochrany - Zorganizování překročení hranice orgány jednoho členského státu za účelem průjezdu do jiného členského státu - Oprávněný vstup na základě výjimky z humanitárních důvodů - Článek 2 písm. m) - Pojem ‚vízum‘ - Článek 12 - Udělení víza - Článek 13 - Překročení vnější hranice nedovoleným způsobem“)

(2017/C 309/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastnice původního řízení

Khadija Jafari, Zainab Jafari

Výrok

1)

Článek 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, ve spojení s čl. 2 písm. m) tohoto nařízení, musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že orgány prvního členského státu, které se potýkaly s příchodem mimořádně vysokého počtu státních příslušníků třetích zemí dožadujících se průjezdu přes území tohoto členského státu za účelem podání žádosti o mezinárodní ochranu v jiném členském státě, strpěly vstup takových státních příslušníků, kteří nesplňovali podmínky pro vstup v zásadě vyžadované v tomto prvním státě, na své území, nelze kvalifikovat jako „vízum“ ve smyslu tohoto článku 12.

2)

Článek 13 odst. 1 nařízení č. 604/2013 musí být vykládán v tom smyslu, že státního příslušníka třetí země, jehož vstup strpěly orgány prvního členského státu, které se potýkaly s příchodem mimořádně vysokého počtu státních příslušníků třetích zemí dožadujících se průjezdu přes území tohoto členského státu za účelem podání žádosti o mezinárodní ochranu v jiném členském státě, a který nesplňoval podmínky pro vstup v zásadě vyžadované v tomto prvním členském státě, je třeba považovat za osobu, která „překročila nedovoleným způsobem“ hranici uvedeného prvního členského státu ve smyslu tohoto ustanovení.


(1)  Úř. věst. C 53, 20.2.2017.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/17


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Minden – Německo) – Tsegezab Mengesteab v. Spolková republika Německo

(Věc C-670/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Nařízení (EU) č. 604/2013 - Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států - Článek 20 - Zahájení postupu určení - Podání žádosti o mezinárodní ochranu - Úřední zápis sepsaný orgánem, který obdržely příslušné orgány - Článek 21 odst. 1 - Lhůty, které jsou stanoveny pro předložení žádosti o převzetí - Přesun příslušnosti na jiný členský stát - Článek 27 - Opravné prostředky - Rozsah soudního přezkumu“)

(2017/C 309/22)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Minden

Účastníci původního řízení

Žalobce: Tsegezab Mengesteab

Žalovaná: Spolková republika Německo

Výrok

1)

Článek 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, ve spojení s bodem 19 odůvodnění tohoto nařízení, musí být vykládán v tom smyslu, že se žadatel o mezinárodní ochranu může v rámci opravného prostředku proti rozhodnutí o svém přemístění dovolávat uplynutí lhůty stanovené v čl. 21 odst. 1 uvedeného nařízení, a to i tehdy, pokud je dožádaný členský stát připraven tohoto žadatele převzít.

2)

Článek 21 odst. 1 nařízení č. 604/2013 musí být vykládán v tom smyslu, že žádost o převzetí nelze platně předložit po uplynutí více než tří měsíců od podání žádosti o mezinárodní ochranu, ačkoli byla prvně uvedená žádost předložena ve lhůtě dvou měsíců od nalezení shody v rámci systému Eurodac ve smyslu tohoto ustanovení.

3)

Článek 20 odst. 2 nařízení č. 604/2013 musí být vykládán v tom smyslu, že se žádost o mezinárodní ochranu považuje za podanou v okamžiku, kdy orgán pověřený plněním povinností vyplývajících z tohoto nařízení obdrží písemný dokument, který je vyhotoven veřejným orgánem a potvrzuje, že státní příslušník třetí země projevil úmysl ucházet se o mezinárodní ochranu, a případně v okamžiku, kdy tento orgán obdržel pouze nejdůležitější informace, které jsou uvedeny v takovém dokumentu, ale nikoli jeho originál nebo kopii.


(1)  Úř. věst. C 104, 3.4.2017.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 10. května 2017 – Solvay Chimica Italia SpA a další v. Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(Věc C-262/17)

(2017/C 309/23)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari F.lli Lunelli SpA, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA

Žalovaná: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Předběžné otázky

1)

Musí být směrnice 2009/72/ES (1), a zejména čl. 3 odst. 5 a 6 a článek 28 vykládány v tom smyslu, že soustava vytvořená a provozovaná soukromou osobu, ke které je připojen omezený počet výrobních a spotřebních jednotek a která je připojena k veřejné síti, nutně představuje elektroenergetickou síť, a tudíž „distribuční soustavu“ ve smyslu této směrnice, aniž by bylo možné z této klasifikace vyloučit soukromé soustavy s těmito vlastnostmi vytvořené před vstupem směrnice v platnost a původně vzniklé za účelem vlastní výroby?

2)

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, je jedinou možností, kterou nabízí směrnice pro účely zhodnocení zvláštních charakteristik soukromé elektroenergetické sítě, zařadit tuto síť do kategorie uzavřených distribučních soustav uvedené v článku 28 této směrnice, nebo je vnitrostátnímu zákonodárci dovoleno stanovit jinou kategorii distribučních soustav podléhajících zjednodušené právní úpravě, která se liší od úpravy stanovené pro UDS?

3)

Bez ohledu na předchozí otázky, musí být směrnice vykládána v tom smyslu, že se na uzavřené distribuční soustavy uvedené v článku 28 v každém případě vztahuje povinnost přístupu třetích osob?

4)

Bez ohledu na předchozí otázky, umožňuje klasifikace soukromé elektroenergetické sítě jako uzavřené distribuční soustavy ve smyslu článku 28 směrnice 2009/72/ES vnitrostátnímu zákonodárci, aby ve prospěch této soustavy stanovil pouze výjimky ze všeobecného režimu distribučních soustav, které jsou výslovně stanoveny v článku 28 a čl. 26 odst. 4 této směrnice, nebo je s ohledem na ustanovení bodu 29 a 30 odůvodnění směrnice dovoleno či uloženo členskému státu stanovit další výjimky z použití všeobecného režimu distribučních soustav tak, aby bylo zajištěno dosažení cílů stanovených ve výše uvedených bodech odůvodnění?

5)

V případě, že Soudní dvůr učiní závěr, že členský stát může nebo musí přijmout právní úpravu, která zohledňuje zvláštnosti uzavřených distribučních soustav, brání ustanovení směrnice 2009/72/ES, a zejména body 29 a 30 odůvodnění, čl. 15 odst. 7, čl. 37 odst. 6 písm. b) a čl. 26 odst. 4 takovým vnitrostátním právním předpisům, jako jsou právní předpisy relevantní v tomto řízení, které podrobují uzavřené distribuční soustavy právní úpravě v oblasti dispečinku a účetního a funkčního oddělení, která je zcela obdobná právní úpravě, která je stanovena pro veřejné sítě a která v oblasti všeobecných nákladů elektrické soustavy stanoví placení těchto poplatků v poměrné výši i za energii spotřebovanou uvnitř uzavřené soustavy?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, s. 55).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 10. května 2017 – Whirlpool Europe Srl a další v. Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(Věc C-263/17)

(2017/C 309/24)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci původního řízení

Navrhovatelky: Whirlpool Europe Srl, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, FCA Italy SpA, FCA Group Purchasing Srl, FCA Melfi SpA, Barilla G. e R. Fratelli SpA, Versalis SpA

Odpůrce: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Předběžné otázky

1)

Musí být směrnice 2009/72/ES (1), a zejména čl. 3 odst. 5 a 6 a článek 28 vykládány v tom smyslu, že soustava vytvořená a provozovaná soukromou osobu, ke které je připojen omezený počet výrobních a spotřebních jednotek a která je připojena k veřejné síti, nutně představuje elektroenergetickou síť, a tudíž „distribuční soustavu“ ve smyslu této směrnice, aniž by bylo možné z této klasifikace vyloučit soukromé soustavy s těmito vlastnostmi vytvořené před vstupem směrnice v platnost a původně vzniklé za účelem vlastní výroby?

2)

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, je jedinou možností, kterou nabízí směrnice pro účely zhodnocení zvláštních charakteristik soukromé elektroenergetické sítě, zařadit tuto síť do kategorie uzavřených distribučních soustav uvedené v článku 28 této směrnice, nebo je vnitrostátnímu zákonodárci dovoleno stanovit jinou kategorii distribučních soustav podléhajících zjednodušené právní úpravě, která se liší od úpravy stanovené pro UDS?

3)

Bez ohledu na předchozí otázky, musí být směrnice vykládána v tom smyslu, že se na uzavřené distribuční soustavy uvedené v článku 28 v každém případě vztahuje povinnost přístupu třetích osob?

4)

Bez ohledu na předchozí otázky, umožňuje klasifikace soukromé elektroenergetické sítě jako uzavřené distribuční soustavy ve smyslu článku 28 směrnice 2009/72/ES vnitrostátnímu zákonodárci, aby ve prospěch této soustavy stanovil pouze výjimky ze všeobecného režimu distribučních soustav, které jsou výslovně stanoveny v článku 28 a čl. 26 odst. 4 této směrnice, nebo je s ohledem na ustanovení bodu 29 a 30 odůvodnění směrnice dovoleno či uloženo členskému státu stanovit další výjimky z použití všeobecného režimu distribučních soustav tak, aby bylo zajištěno dosažení cílů stanovených ve výše uvedených bodech odůvodnění?

5)

V případě, že Soudní dvůr učiní závěr, že členský stát může nebo musí přijmout právní úpravu, která zohledňuje zvláštnosti uzavřených distribučních soustav, brání ustanovení směrnice 2009/72/ES, a zejména body 29 a 30 odůvodnění, čl. 15 odst. 7, čl. 37 odst. 6 písm. b) a čl. 26 odst. 4 takovým vnitrostátním právním předpisům, jako jsou právní předpisy relevantní v tomto řízení, které podrobují uzavřené distribuční soustavy právní úpravě v oblasti dispečinku a účetního a funkčního oddělení, která je zcela obdobná právní úpravě, která je stanovena pro veřejné sítě a která v oblasti všeobecných nákladů elektrické soustavy stanoví placení těchto poplatků v poměrné výši i za energii spotřebovanou uvnitř uzavřené soustavy?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. 2009, L 211, s. 55).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 10. května 2017 – Sol Gas Primari Srl v. Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(Věc C-273/17)

(2017/C 309/25)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci/Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Sol Gas Primari Srl

Žalovaná: Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Předběžné otázky

1)

Musí být směrnice 2009/72/ES (1), a zejména čl. 3 odst. 5 a 6 a článek 28 vykládány v tom smyslu, že soustava vytvořená a provozovaná soukromou osobu, ke které je připojen omezený počet výrobních a spotřebních jednotek a která je připojena k veřejné síti, nutně představuje elektroenergetickou síť, a tudíž „distribuční soustavu“ ve smyslu této směrnice, aniž by bylo možné z této klasifikace vyloučit soukromé soustavy s těmito vlastnostmi vytvořené před vstupem směrnice v platnost a původně vzniklé za účelem vlastní výroby?

2)

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, je jedinou možností, kterou nabízí směrnice pro účely zhodnocení zvláštních charakteristik soukromé elektroenergetické sítě, zařadit tuto síť do kategorie uzavřených distribučních soustav uvedené v článku 28 této směrnice, nebo je vnitrostátnímu zákonodárci dovoleno stanovit jinou kategorii distribučních soustav podléhajících zjednodušené právní úpravě, která se liší od úpravy stanovené pro UDS?

3)

Bez ohledu na předchozí otázky, musí být směrnice vykládána v tom smyslu, že se na uzavřené distribuční soustavy uvedené v článku 28 v každém případě vztahuje povinnost přístupu třetích osob?

4)

Bez ohledu na předchozí otázky, umožňuje klasifikace soukromé elektroenergetické sítě jako uzavřené distribuční soustavy ve smyslu článku 28 směrnice 2009/72/ES vnitrostátnímu zákonodárci, aby ve prospěch této soustavy stanovil pouze výjimky ze všeobecného režimu distribučních soustav, které jsou výslovně stanoveny v článku 28 a čl. 26 odst. 4 této směrnice, nebo je s ohledem na ustanovení bodu 29 a 30 odůvodnění směrnice dovoleno či uloženo členskému státu stanovit další výjimky z použití všeobecného režimu distribučních soustav tak, aby bylo zajištěno dosažení cílů stanovených ve výše uvedených bodech odůvodnění?

5)

V případě, že Soudní dvůr učiní závěr, že členský stát může nebo musí přijmout právní úpravu, která zohledňuje zvláštnosti uzavřených distribučních soustav, brání ustanovení směrnice 2009/72/ES, a zejména body 29 a 30 odůvodnění, čl. 15 odst. 7, čl. 37 odst. 6 písm. b) a čl. 26 odst. 4 takovým vnitrostátním právním předpisům, jako jsou právní předpisy relevantní v tomto řízení, které podrobují uzavřené distribuční soustavy právní úpravě v oblasti dispečinku a účetního a funkčního oddělení, která je zcela obdobná právní úpravě, která je stanovena pro veřejné sítě a která v oblasti všeobecných nákladů elektrické soustavy stanoví placení těchto poplatků v poměrné výši i za energii spotřebovanou uvnitř uzavřené soustavy?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, s. 55).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 23. května 2017 – Bašar Ibrahim v. Spolková republika Německo

(Věc C-297/17)

(2017/C 309/26)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobce: Bašar Ibrahim

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

1)

Brání přechodné ustanovení čl. 52 odst. 1 směrnice 2013/32/EU (1) použití takové vnitrostátní právní úpravy, podle které je při uplatnění v porovnání s předchozí právní úpravou širšího oprávnění stanoveného v čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU žádost o mezinárodní ochranu nepřípustná, pokud žadateli jiný členský stát přiznal doplňkovou ochranu, jestliže se vnitrostátní právní úprava z důvodu chybějícího vnitrostátního přechodného ustanovení uplatní i na žádosti podané před 20. červencem 2015?

Umožňuje přechodné ustanovení čl. 52 odst. 1 směrnice 2013/32/EU členským státům uplatnit rozšířené oprávnění stanovené v čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU se zpětnou účinností, což by znamenalo, že i žádosti o azyl podané před provedením tohoto rozšířeného oprávnění do vnitrostátního práva, o nichž v době provedení nebylo dosud právoplatně rozhodnuto, budou nepřípustné?

2)

Poskytuje článek 33 směrnice 2013/32/EU členským státům možnost volby, zda žádost o azyl zamítnou na základě jinak určené mezinárodní příslušnosti (dublinské nařízení), nebo na základě čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU?

3)

V případě kladné odpovědi na druhou otázku: Bráni unijní právo členským státům při uplatňování rozšířeného oprávnění stanoveného v čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU zamítnout žádost o mezinárodní ochranu jako nepřípustnou z důvodu udělení doplňkové ochrany v jiném členském státě, pokud

a)

se žadatel domáhá zvýšení své ochrany poskytnuté v jiném členském státě (přiznání postavení uprchlíka) a azylové řízení v tomto jiném členském státě se vyznačovalo a stále vyznačuje systémovými nedostatky, nebo

b)

konkrétní podoba této mezinárodní ochrany, zejména životní podmínky osoby, které byla udělena doplňková ochrana, v tomto jiném členském státě, který žadatelovi udělil doplňkovou ochranu,

je v rozporu s článkem 4 Listiny základných práv, případně s článkem 3 EÚLP, nebo

nevyhovuje požadavkům článků 20 a násl. směrnice 2011/95/EU bez toho, že by byla v rozporu s článkem 4 Listiny nebo s článkem 3 EÚLP?

4)

V případě kladné odpovědi na otázku 3b): Platí to i v případě, že osobám s doplňkovou ochranou nejsou zabezpečovány žádné existenční potřeby, případně jim jsou v porovnání s jinými členskými státy zabezpečovány jen ve velmi omezeném rozsahu, ale není s nimi v tomto ohledu zacházeno jinak než se státními příslušníky dotčeného státu?

5)

V případě záporné odpovědi na druhou otázku:

a)

Uplatní se nařízení Dublin III v řízení o udělení mezinárodní ochrany, byla-li žádost o azyl podaná před 1. lednem 2014, žádost o přijetí zpět však až po 1. lednu 2014 a žadatel již dříve (v únoru 2013) získal v dožádaném členském státě doplňkovou ochranu?

b)

Vyplývá z dublinských nařízení (nepsané) pravidlo o přechodu příslušnosti na členský stát, který žádá o přijetí žadatele zpět, pokud dožádaný příslušný členský stát na základě dublinských nařízení zamítl ve lhůtě podanou žádost o přijetí zpět a místo toho odkázal na mezistátní dohodu o zpětném přebírání osob?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. 2013, L 180, s. 60).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Berlin (Německo) dne 23. května 2017 – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH v. Google Inc.

(Věc C-299/17)

(2017/C 309/27)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Žalovaná: Google Inc.

Předběžné otázky

1)

Představuje vnitrostátní právní úprava, která zakazuje výhradně komerčním provozovatelům internetových vyhledávačů a komerčním poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají obsah, nikoli však ostatním – rovněž komerčním – uživatelům, veřejně zpřístupňovat tiskoviny nebo jejich části (s výjimkou jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků textu), podle čl. 1 bodů 2 a 5 směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES (1) předpis, který se netýká konkrétně služeb definovaných v tomto bodě,

a pokud tomu tak není,

2)

Představuje vnitrostátní právní úprava, která zakazuje výhradně komerčním provozovatelům internetových vyhledávačů a komerčním poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají obsah, nikoli však ostatním – rovněž komerčním – uživatelům, veřejně zpřístupňovat tiskoviny nebo jejich části (s výjimkou jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků textu), podle čl. 1 bodu 11 směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES, technický předpis, který se týká poskytování služby.


(1)  Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. L 217, s. 18; Zvl. vyd. 13/21, s. 8).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesarbeitsgericht Hamm (Německo) dne 29. května 2017 – Surjit Singh Bedi v. Spolková republika Německo, Spolková republika Německo jménem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v rámci tzv. Prozessstandschaft

(Věc C-312/17)

(2017/C 309/28)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesarbeitsgericht Hamm

Účastníci původního řízení

Žalobce: Surjit Singh Bedi

Žalovaná: Spolková republika Německo, Spolková republika Německo jménem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v rámci tzv. Prozessstandschaft [oprávnění vést vlastním jménem řízení k uplatnění práva jiné osoby]

Předběžná otázka

Je čl. 2 odst. 2 směrnice 2000/78/ES (1), kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, nutno vykládat v tom smyslu, že brání právní úpravě v kolektivní smlouvě, která stanoví, že pobírání dočasné podpory, jež byla přiznána s cílem zajistit přiměřené živobytí pracovníkům, kteří ztratili své pracovní místo, na základě základní odměny stanovené kolektivní smlouvou do okamžiku nabytí hospodářského zajištění vznikem nároku na důchod ze zákonného důchodového pojištění, končí vznikem oprávnění k pobírání předčasného starobního důchodu, a při jejímž použití se vychází z možnosti získání předčasného starobního důchodu z důvodu postižení?


(1)  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 30. května 2017 – Mahmud Ibrahim a další v. Spolková republika Německo

(Věc C-318/17)

(2017/C 309/29)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobci: Mahmud Ibrahim, Fadwa Ibrahim, Bušra Ibrahim, Mohammad Ibrahim, zákonně zastupovaný rodiči, Fadwou a Mahmudem Ibrahimovými, a Ahmad Ibrahim, zákonně zastupovaný rodiči, Fadwou a Mahmudem Ibrahimovými

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

1)

Brání přechodné ustanovení čl. 52 odst. 1 směrnice 2013/32/EU (1) použití takové vnitrostátní právní úpravy, podle které je při uplatnění v porovnání s předchozí právní úpravou širšího oprávnění stanoveného v čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU žádost o mezinárodní ochranu nepřípustná, pokud žadateli jiný členský stát přiznal doplňkovou ochranu, jestliže se vnitrostátní právní úprava z důvodu chybějícího vnitrostátního přechodného ustanovení uplatní i na žádosti podané před 20. červencem 2015?

Umožňuje přechodné ustanovení čl. 52 odst. 1 směrnice 2013/32/EU členským státům uplatnit rozšířené oprávnění stanovené v čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU se zpětnou účinností, což by znamenalo, že i žádosti o azyl podané před provedením tohoto rozšířeného oprávnění do vnitrostátního práva, o nichž v době provedení nebylo dosud právoplatně rozhodnuto, budou nepřípustné?

2)

Poskytuje článek 33 směrnice 2013/32/EU členským státům možnost volby, zda žádost o azyl zamítnou na základě jinak určené mezinárodní příslušnosti (dublinské nařízení), nebo na základě čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU?

3)

V případě kladné odpovědi na druhou otázku: Bráni unijní právo členským státům při uplatňování rozšířeného oprávnění stanoveného v čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU zamítnout žádost o mezinárodní ochranu jako nepřípustnou z důvodu udělení doplňkové ochrany v jiném členském státě, pokud

a)

se žadatel domáhá zvýšení své ochrany poskytnuté v jiném členském státě (přiznání postavení uprchlíka) a azylové řízení v tomto jiném členském státě se vyznačovalo a stále vyznačuje systémovými nedostatky, nebo

b)

konkrétní podoba této mezinárodní ochrany, zejména životní podmínky osoby, které byla udělena doplňková ochrana, v tomto jiném členském státě, který žadatelovi udělil doplňkovou ochranu,

je v rozporu s článkem 4 Listiny základných práv, případně s článkem 3 EÚLP, nebo

nevyhovuje požadavkům článků 20 a násl. směrnice 2011/95/EU bez toho, že by byla v rozporu s článkem 4 Listiny nebo s článkem 3 EÚLP?

4)

V případě kladné odpovědi na otázku 3b): Platí to i v případě, že osobám s doplňkovou ochranou nejsou zabezpečovány žádné existenční potřeby, případně jim jsou v porovnání s jinými členskými státy zabezpečovány jen ve velmi omezeném rozsahu, ale není s nimi v tomto ohledu zacházeno jinak než se státními příslušníky dotčeného státu?

5)

V případě záporné odpovědi na druhou otázku:

a)

Uplatní se nařízení Dublin III v řízení o udělení mezinárodní ochrany, byla-li žádost o azyl podaná před 1. lednem 2014, žádost o přijetí zpět však až po 1. lednu 2014 a žadatel již dříve (v únoru 2013) získal v dožádaném členském státě doplňkovou ochranu?

b)

Vyplývá z dublinských nařízení (nepsané) pravidlo o přechodu příslušnosti na členský stát, který žádá o přijetí žadatele zpět, pokud dožádaný příslušný členský stát na základě dublinských nařízení zamítl ve lhůtě podanou žádost o přijetí zpět a místo toho odkázal na mezistátní dohodu o zpětném přebírání osob?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. 2013, L 180, s. 60).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/24


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 30. května 2017 – Nišrén Šarkáví a další v. Spolková republika Německo

(Věc C-319/17)

(2017/C 309/30)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobci: Nišrén Šarkáví, Jazan Fattajrji, zákonně zastupovaný matkou, Nišrén Šarkáví, a Hosam Fattajrji, zákonně zastupovaný matkou, Nišrén Šarkáví

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

1)

Brání přechodné ustanovení čl. 52 odst. 1 směrnice 2013/32/EU (1) použití takové vnitrostátní právní úpravy, podle které je při uplatnění v porovnání s předchozí právní úpravou širšího oprávnění stanoveného v čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU žádost o mezinárodní ochranu nepřípustná, pokud žadateli jiný členský stát přiznal doplňkovou ochranu, jestliže se vnitrostátní právní úprava z důvodu chybějícího vnitrostátního přechodného ustanovení uplatní i na žádosti podané před 20. červencem 2015?

Umožňuje přechodné ustanovení čl. 52 odst. 1 směrnice 2013/32/EU členským státům uplatnit rozšířené oprávnění stanovené v čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU se zpětnou účinností, což by znamenalo, že i žádosti o azyl podané před provedením tohoto rozšířeného oprávnění do vnitrostátního práva, o nichž v době provedení nebylo dosud právoplatně rozhodnuto, budou nepřípustné?

2)

Poskytuje článek 33 směrnice 2013/32/EU členským státům možnost volby, zda žádost o azyl zamítnou na základě jinak určené mezinárodní příslušnosti (dublinské nařízení), nebo na základě čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU?

3)

V případě kladné odpovědi na druhou otázku: Bráni unijní právo členským státům při uplatňování rozšířeného oprávnění stanoveného v čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU zamítnout žádost o mezinárodní ochranu jako nepřípustnou z důvodu udělení doplňkové ochrany v jiném členském státě, pokud

a)

se žadatel domáhá zvýšení své ochrany poskytnuté v jiném členském státě (přiznání postavení uprchlíka) a azylové řízení v tomto jiném členském státě se vyznačovalo a stále vyznačuje systémovými nedostatky, nebo

b)

konkrétní podoba této mezinárodní ochrany, zejména životní podmínky osoby, které byla udělena doplňková ochrana, v tomto jiném členském státě, který žadatelovi udělil doplňkovou ochranu,

je v rozporu s článkem 4 Listiny základných práv, případně s článkem 3 EÚLP, nebo

nevyhovuje požadavkům článků 20 a násl. směrnice 2011/95/EU bez toho, že by byla v rozporu s článkem 4 Listiny nebo s článkem 3 EÚLP?

4)

V případě kladné odpovědi na otázku 3b): Platí to i v případě, že osobám s doplňkovou ochranou nejsou zabezpečovány žádné existenční potřeby, případně jim jsou v porovnání s jinými členskými státy zabezpečovány jen ve velmi omezeném rozsahu, ale není s nimi v tomto ohledu zacházeno jinak než se státními příslušníky dotčeného státu?

5)

V případě záporné odpovědi na druhou otázku:

a)

Uplatní se nařízení Dublin III v řízení o udělení mezinárodní ochrany, byla-li žádost o azyl podaná před 1. lednem 2014, žádost o přijetí zpět však až po 1. lednu 2014 a žadatel již dříve (v únoru 2013) získal v dožádaném členském státě doplňkovou ochranu?

b)

Vyplývá z dublinských nařízení (nepsané) pravidlo o přechodu příslušnosti na členský stát, který žádá o přijetí žadatele zpět, pokud dožádaný příslušný členský stát na základě dublinských nařízení zamítl ve lhůtě podanou žádost o přijetí zpět a místo toho odkázal na mezistátní dohodu o zpětném přebírání osob?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. 2013, L 180, s. 60).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/25


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Itálie) dne 31. května 2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA a další v. Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(Věc C-328/17)

(2017/C 309/31)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Žalovaní: Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Předběžná otázka

Brání čl. 1 odst. 1, 2 a 3 a čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice č. 89/665/EHS, jejímž předmětem je koordinace právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (1) vnitrostátním právním předpisům, které přiznávají možnost napadnout akty v zadávacím řízení pouze hospodářským subjektům, které požádaly o účast v zadávacím řízení, i když žaloba u soudu napadá základ řízení, protože ze zadávací dokumentace vyplývá vysoká pravděpodobnost, že zakázka nebude zadána?


(1)  Směrnice Rady č. 89/665/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Úř. věst. L 395, s. 33).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte d’appello di Roma (Itálie) dne 1. června 2017 – Martina Sciotto v. Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

(Věc C-331/17)

(2017/C 309/32)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte d’appello di Roma

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Martina Sciotto

Odpůrkyně: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

Předběžné otázky

Brání evropské právní předpisy (konkrétně ustanovení 5 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, uzavřené dne 18. března 1999, která je přílohou směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (1)) vnitrostátním právním předpisům (především čl. 3 odst. 6 vládního nařízení s mocí zákona č. 64 ze dne 30. dubna 2010, přeměněného se změnami na zákon č. 100 ze dne 29. června 2010), které je třeba vzhledem k tomu, že obecně vylučují pracovní poměry na dobu určitou zaměstnanců operních a symfonických nadací z pravidla, podle kterého jsou obecnou formou pracovního poměru smlouvy na dobu neurčitou, vykládat ve smyslu úplné liberalizace těchto poměrů, aniž by se i v případě opakování uzavírání smluv po dobu více než tří let (nebo jinou dobu) stanovila opatření na přeměnu poměru (stabilizaci) nebo náhradu škody?


(1)  Úř. věst. L 175, s. 43.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Itálie) dne 8. června 2017 – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia v. Comune di Padova

(Věc C-342/17)

(2017/C 309/33)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia

Žalovaná: Comune di Padova

Předběžná otázka

Musí být články 49 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládány v tom smyslu, že brání použití následujících ustanovení článku 52 nařízení obce Padova o pohřebních službách:

„V žádném případě není dovoleno, aby příjemce svěřil úschovu urny třetím osobám. Tento zákaz platí i pro případ výslovné vůle vyjádřené za života zesnulého (třetí odstavec).

Urna se uchovává výhradně v obydlí příjemce (čtvrtý odstavec)…

V žádném případě nemůže mít uchovávání uren účel zisku, a proto nejsou dovoleny hospodářské činnosti, jejichž předmětem je, i když ne výlučně, uchovávání uren z jakéhokoli důvodu a na jakkoli dlouhou dobu. Tento zákaz platí i pro případ výslovné vůle vyjádřené za života zesnulého (desátý odstavec).“?


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/27


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Düsseldorf (Německo) dne 16. června 2017 – Hüsken a další v. Lufthansa CityLine GmbH

(Věc C-368/17)

(2017/C 309/34)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobci: Hüsken a další

Žalovaná: Lufthansa CityLine GmbH

Usnesením Soudního dvora ze dne 6. července 2017 byla věc vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/27


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 21. června 2017 – Finanzamt B v. A-Brauerei

(Věc C-374/17)

(2017/C 309/35)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalovaný a navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: Finanzamt B

Žalobkyně a odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: A-Brauerei

Předběžná otázka

Má být čl. 107 odst. 1 SFEU vykládán v tom smyslu, že jde o zakázanou podporu podle tohoto ustanovení, pokud se podle právní úpravy členského tátu nevybírá daň z převodu nemovitosti v souvislosti se zdanitelným nabytím vlastnického práva na základě přeměny společnosti (fúze) v situaci, kdy se na procesu přeměny podílely určité právní subjekty (řídící podnik a řízený podnik), přičemž řídící podnik vlastní v řízeném podniku podíl ve výši 100 % v průběhu pěti let před uskutečněním právního úkonu a pěti let po jeho uskutečnění?


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/28


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo (Litva) dne 29. června 2017 – UAB „EVP International“ v. Lietuvos bankas

(Věc C-389/17)

(2017/C 309/36)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: UAB „EVP International“

Odpůrkyně: Lietuvos bankas

Předběžné otázky

Musí být čl. 5 odst. 2 ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES (1) ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu a o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jaké jsou dány v projednávaném případě, je třeba považovat za platební služby, které jsou (nejsou) spojené s vydáváním elektronických peněz:

a)

platební transakci, kdy na žádost (pokyn) držitele elektronických peněz adresovanou instituci elektronických peněz (vydavateli) jsou elektronické peníze (zpětně vyměnitelné peněžní prostředky) zpětně vyměněné ve výši odpovídající jmenovité hodnotě převedeny na bankovní účet třetí osoby;

b)

platební transakce, kdy kupující (plátce) zboží nebo služeb na pokyn prodávajícího zaplatí za zboží nebo služby převodem/platbou peněžních prostředků instituci elektronických peněz (vydavateli elektronických peněz), která po obdržení peněžních prostředků vydá elektronické peníze – ve výši odpovídající jmenovité hodnotě obdržených prostředků – ve prospěch prodávajícího (držitele elektronických peněz)?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. 2009, L 267, s. 7).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/28


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Dolj (Rumunsko) dne 30. června 2017 – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă v. SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

(Věc C-400/17)

(2017/C 309/37)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Dolj

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă

Odpůrkyně: SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 3 odst. 1 směrnice 93/13 (1) vykládán v tom smyslu, že značná nerovnováha mezi právy a povinnostmi stran, které vyplývají z dané smlouvy, zahrnuje i případ, kdy se během platnosti smlouvy s postupným plněním stane plnění spotřebitele v důsledku značných výkyvů směnného kurzu příliš nákladným v porovnání s okamžikem uzavření smlouvy?

2)

Je třeba jasnost a srozumitelnost smluvního ujednání ve smyslu čl. 4 odst. 2 směrnice 93/13 chápat tak, že dotčené smluvní ujednání musí stanovit pouze důvody pro jeho vložení do smlouvy a způsob, jakým se uplatňuje, nebo že musí stanovit i všechny jeho možné důsledky, v závislosti na kterých se může měnit cena placená spotřebitelem, například kurzové riziko?

3)

Musí být výraz „nejsou pro spotřebitele závazná“ uvedený v čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13 vykládán v tom smyslu, že v případě značné nerovnováhy mezi právy a povinnostmi stran, k níž dojde na základě vývoje směnného kurzu, může vnitrostátní soud zprostit spotřebitele povinnosti zcela nést kurzové riziko?


(1)  Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/29


Kasační opravný prostředek podaný dne 4. července 2017 společností JYSK sp. z o.o. proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 4. května 2017 ve věci T-403/15, JYSK sp. z o.o. v. Evropská komise

(Věc C-402/17 P)

(2017/C 309/38)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: JYSK sp. z o.o. (zástupce: H. Sønderby Christensen, advokat)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil rozsudek Tribunálu, kterým byla odmítnuta její žaloba jako nepřípustná z důvodu, že není bezprostředně a osobně dotčena rozhodnutím Komise C (2015) 3228 final ze dne 11. května 2015, neboť je podle ní v rozporu se zásadou účinné soudní ochrany.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že nepřímý přístup k Soudnímu dvoru prostřednictvím žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce od polských soudů jí neposkytuje ochranu ve smyslu čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech.

Navrhovatelka tvrdí, že je výše uvedeným rozhodnutím Komise bezprostředně a osobně dotčena.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/29


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Litva) dne 10. července 2017 – UAB „Roche Lietuva“ v. VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

(Věc C-413/17)

(2017/C 309/39)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: UAB „Roche Lietuva“

Odpůrkyně: VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

Předběžná otázka

Mají být ustanovení článků 2 a 23 a přílohy VI směrnice 2004/18 (1) (ať už společně, nebo odděleně, ale bez omezení na tato ustanovení) vykládána a chápána v tom smyslu, že v případě, kdy veřejný zadavatel – zdravotnické zařízení – hodlá získat dodávky (zdravotnická diagnostická zařízení a materiály) nebo zvláštní práva k těmto dodávkám prostřednictvím postupu zadávání veřejných zakázek, aby mohl sám provádět testy, je v rámci svého volného uvážení oprávněn stanovit v technické specifikaci pouze takové požadavky na tyto dodávky, které namísto odděleného popisu jednotlivých provozních (technických) vlastností tohoto zařízení nebo materiálů a vlastností související s jejich používáním (funkčních vlastností) vymezují kvalitativní parametry testů, které mají být provedeny, a provoz zkušební laboratoře, jejichž obsah musí být odděleně popsán ve specifikacích dotčeného zadávacího řízení veřejných zakázek?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. 2004, L 134, s. 114).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/30


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias (Řecko) dne 17. července 2017 – Monachos Eirinaios (bratr Ireneos), občanským jménem Antonios Iakumakis v. Advokátní komora v Aténách

(Věc C-431/17)

(2017/C 309/40)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Symvoulio tis Epikrateias

Účastníci původního řízení

Žalobce: Monachos Eirinaios (bratr Ireneos), občanským jménem Antonios Iakumakis

Žalovaná: Advokátní komora v Aténách

Předběžná otázka

Musí být článek 3 směrnice 98/5/ES (1) vykládán v tom smyslu, že zápis řeholníka Církve Řecka jako advokáta do seznamu příslušného orgánu jiného členského státu, než ve kterém získal profesní titul, za účelem výkonu jeho povolání s jeho původním profesním označením, může být zakázán vnitrostátním zákonodárcem z důvodu toho, že řeholníci Církve Řecka nemohou být na základě vnitrostátního práva zapsáni do seznamů advokátních komor, protože z důvodu jejich postavení nejsou dány záruky považované za nezbytné pro výkon advokacie?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu A Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst. 1998, L 77, s. 36).


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/30


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 24. července 2017 – Abraxis Bioscience LLC v. Comptroller General of Patents

(Věc C-443/17)

(2017/C 309/41)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Abraxis Bioscience LLC

Odpůrce: Comptroller General of Patents

Předběžná otázka

Má být čl. 3 písm. d) nařízení o DOO vykládán v tom smyslu, že umožňuje udělení DOO, pokud je registrace podle čl. 3 písm. b) první registrací v rámci základního patentu pro uvedení přípravku na trh coby léčivého přípravku a pokud je přípravek novou formulací starší účinné látky?


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/31


Kasační opravný prostředek podaný dne 31. července 2017 Rami Makhloufem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 18. května 2017 ve věci T-410/16, Rami Makhlouf v. Rada Evropské unie

(Věc C-458/17 P)

(2017/C 309/42)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Rami Makhlouf (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

prohlásil tento kasační opravný prostředek za přípustný a opodstatněný;

a z toho důvodu,

zrušil rozsudek ze dne 18. května 2017 vydaný Tribunálem Evropské unie ve věci T-410/16, Rami Makhlouf v. Rada Evropské unie, ECLI:EU:T:2017:349;

a

ve věci nově rozhodl tak, aby,

zrušil rozhodnutí (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016 (1) a související prováděcí akty v rozsahu, v němž se týkají navrhovatele;

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů tohoto řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, jelikož Tribunál porušil právo navrhovatele být vyslechnut před přijetím nových omezujících opatření zakotvené v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a zkreslení skutkového stavu, jelikož Tribunál nezohlednil články předložené navrhovatelem na podporu jeho žaloby na neplatnost, aby prokázal, že nepodporoval syrský režim.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, jelikož Tribunál nerozhodl, že ustanovení článků 27 a 28 rozhodnutí 2013/255/SZBP (2), na základě kterých příslušnost k rodině Al-Assad nebo rodině Makhlouf představuje samostatné kritérium odůvodňující uložení sankce, jsou protiprávní, čímž přenesl důkazní břemeno.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a nedostatečného odůvodnění, jelikož Tribunál rozhodl, že pojem „přední podnikatel“ je dostatečně přesný k tomu, aby mohl být navrhovatel zahrnut na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, a neuvedl důvody, pro které měl za to, že navrhovatel měl jakýkoliv vliv na syrský režim.


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. 2016, L 141, s. 125).

(2)  Rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. 2013, L 147, s. 14),


Tribunál

18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/33


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 12. července 2017 – Qualcomm a Qualcomm Europe v. Komise

(Věc T-371/17 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Hospodářská soutěž - Antimonopolní opatření - Nařízení (ES) č. 1/2003 - Článek 18 odst. 3 - Rozhodnutí o žádosti o informace - Návrh na vydání předběžného opatření - Neexistence naléhavosti“)

(2017/C 309/43)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Qualcomm, Inc. (San Diego, Kalifornie, Spojené státy americké) a Qualcomm Europe, Inc. (Londýn, Spojené království) (zástupci: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato a M. Davilla, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: H. Van Vliet, G. Conte, C. Urraca Caviedes a M. Farley, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článcích 278 a 279 SFEU a znějící na vydání předběžných opatření za účelem dosažení odkladu vykonatelnosti rozhodnutí Komise ze dne 31. března 2017 v řízení podle čl. 18 odst. 3 a čl. 24 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1) [věc AT.39711 – Qualcomm (dravé ceny)].

Výrok

1)

Návrh na vydání předběžného opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/33


Žaloba podaná dne 11. července 2017 – Laboratoires Majorelle v. EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

(Věc T-429/17)

(2017/C 309/44)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Laboratoires Majorelle (Paříž, Francie) (zástupce: G. Odinot, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Jardin Majorelle (Marrákeš, Maroko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „LABORATOIRES MAJORELLE“ – Přihláška č. 11 371 655

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. května 2017, ve věci R 1238/2016-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

povolil zápis ochranné známky Společenství „LABORATOIRES MAJORELLE“ pro:

třídu 3: mýdla; kosmetika; kosmetické přípravky; intimní hygiena (přípravky), k deodoračním a hygienickým účelům; (kosmetické přípravky pro) péči o pokožku; nelékařské přípravky pro péči o pokožku; přípravky na čištění pleti; přípravky na ošetření pleti;

třídu 5: (farmaceutické výrobky pro péči o) pleť; dietetické (látky) pro léčebné účely; bylinné léčivé přípravky; dietetické a výživové doplňky; potravinové doplňky pro léčebné účely; dietetické potravinové doplňky; farmaceutické (výrobky);

třídu 10: chirurgické, lékařské, zubní a veterinářské přístroje a nástroje; umělé údy, oči a zuby; ortopedické potřeby; materiály na sešívání ran; chirurgické (přístroje a nástroje); lékařské (přístroje a nástroje);

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení nařízení č. 207/2009, pokud jde o existenci starších práv, na nichž jsou námitky založeny, přezkum důkazů o skutečném užívání starších ochranných známek a celkové posouzení nebezpečí záměny.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/34


Žaloba podaná dne 17. července 2017 – The Scotch Whisky Association v. EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

(Věc T-438/17)

(2017/C 309/45)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Scotch Whisky Association (Edinburg, Spojené království) (zástupci: F. Rodríguez Domínguez a J. Gracia Albero, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: José Estévez, SA (Jerez de la Frontera, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „JOHN COR“ – Ochranná známka Evropské unie č. 10 965 937

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 16. května 2017, ve věci R 1289/2016-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 64 odst. 1 a čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

Porušení čl. 51 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/35


Žaloba podaná dne 21. července 2017 – Lupu v. EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

(Věc T-456/17)

(2017/C 309/46)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Victor Lupu (Bukurešť, Rumunsko) (zástupce: P. Acsinte, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Ibryam Dzhihangir (Silistra, Bulharsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „Djili soy original DS“ – Přihláška č. 8 810 558

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. května 2017 ve věci R 516/2011-5

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

vyhověl námitkám proti zápisu přihlášky ochranné známky Evropské unie č. 008404551 „Djili DS“ nebo zrušil zápis přihlášky ochranné známky Evropské unie č. 008404551 „Djili DS“;

podpůrně zrušil rozhodnutí pátého odvolacího senátu ze dne 3. května 2017 o odvolání R 516/2011-5, nařídil pokračování řízení před odvolacím senátem a nařídil odvolacímu senátu, aby ponechal řízení i nadále přerušené, dokud nebude odvolánu senátu předloženo písemné, odůvodněné a podepsané konečné rozhodnutí o žalobě na neplatnost, č. 2794/1/2016;

uložil EUIPO und Ibryamu Dzhihangirovi náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 1 Prvního protokolu k Evropské úmluvě o lidských právech;

Porušení pravidla 20 odst. 7 písm. a) a c) nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství;

obdobně čl. 53 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 v souvislosti s autorským právem žalobce k obrázku na obalu „Djili“ vyvedenému červenými písmeny na modrém obalu s obrázkem papouška a v souvislosti s právem žalobce na užívání obchodního jména pro výrobky ve smyslu rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-17/06 „Céline“;

jiný příslušný právní předpis.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/36


Žaloba podaná dne 21. července 2017 – Fifth Avenue Entertainment v. EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

(Věc T-459/17)

(2017/C 309/47)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fifth Avenue Entertainment LLC (Orlando, Florida, Spojené státy americké) (zástupci: B. Brandreth, barrister a D. Cañadas Arcas, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Commodore Entertainment Corporation (Saint Paul, Minnesota, Spojené státy americké)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „THE COMMODORES“ – Přihláška č. 13 370 077

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. května 2017 ve věci R 851/2016-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 207/2009.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/36


Žaloba podaná dne 26. července 2017 – TP v. Komise

(Věc T-464/17)

(2017/C 309/48)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: TP (zástupce: W. Limuti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil a odvolal napadené rozhodnutí a zrušil všechny z něj plynoucí akty, jakož i přípravné akty, i ty doposud neznámé, tím, že zruší všechny účinky z nich plynoucí ve vztahu k žalobci a zasahující do jeho právní a majetkové sféry; nařídil, aby otázka byla vyřešena takovým způsobem, který žalobci umožní uplatnit své argumenty poté, co obdrží nezbytné informace, a dále aby bylo přijato nové rozhodnutí v souladu se zásadami důvěry, legality a transparentnosti;

vyhověl této žalobě, a v důsledku toho uznal škodu, jež žalobci od té doby vznikla, a konkrétně nejen majetkovou škodu, ale i nemajetkovou škodu (psychickou a tělesnou újma), jak byla popsána v lékařském znaleckém posudku, jenž byl vložen do spisu, který konstatuje středně závažnou existenční újmu [utrpení], jakož i problémy s adaptací doprovázené úzkostí a chronickou depresí, jež byly vyvolány traumatizmem způsobeným v pracovním prostředí, ve výši 20 %.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba směřuje proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem. Touto stížností žalobce zpochybnil srážku z platu, kterou provedl Úřad „pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) v důsledku rozsudku vydaného Tribunale di Treviso (soud v Trevisu, Itálie), který rozhodl o rozvodu žalobce a jeho bývalé manželky.

Žalobce uplatňuje na podporu žaloby následující důvody:

1-

Porušení práva úředníka být vyslechnut a předložit vyjádření.

2-

Porušení práva žalobce získat relevantní informace pro svoji obranu.

3-

Porušení práva žalobce na sdělení důvodů, jež brání tomu, aby mu byly relevantní informace předány.

4-

Porušení a nesprávné uplatnění článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (1), a v důsledku toho porušení práva na informace o řízení zahájeném proti žalobci a porušení povinnosti odůvodnit rozhodnutí.

5-

Porušení článku 24 statutu, a v důsledku toho porušení práva žalobce být vyslechnut a práva na pomoc ze strany instituce při obraně proti útokům jiných osob.

6-

Existence psychické a tělesné újmy žalobce a příčinná souvislost mezi chováním správy a vzniklou újmou.


(1)  Úř. věst. 2001, L 145, s. 3.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/37


Žaloba podaná dne 26. července 2017 – VKR Holding v. EUIPO (VELUX)

(Věc T-465/17)

(2017/C 309/49)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: VKR Holding A/S (Søborg, Dánsko) (zástupce: J. Heebøll, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „VELUX“ – Přihláška č. T 2 299 611

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 23. května 2017 ve věci R 1927/2016-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí odvolacího senátu o zamítnutí odvolání a vyhověl přihlášce č. T 2 299 611 týkající se ochranné známky Evropské unie 000651869 (VELUX),

podpůrně vrátil věc odvolacímu senátu.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 34 odst. 2 a pravidla 28 prováděcího nařízení o ochranné známce Evropské unie.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/38


Žaloba podaná dne 28. července 2017 – The Scotch Whisky Association v. EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

(Věc T-469/17)

(2017/C 309/50)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Scotch Whisky Association (Edinburgh, Spojené království) (zástupci: F. Rodríguez Domínguez a J. Gracia Albero, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: José Estévez, SA (Jerez de la Frontera, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „JOHN COR“ – Ochranná známka Evropské unie č. 10 965 937

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 31. května 2017, ve věci R 1290/2016-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 64 odst. 1 a čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 52 odst. 1 písm. a), ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) a j) nařízení č. 207/2009.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/38


Žaloba podaná dne 26. července 2017 – Sensotek v. EUIPO – Senso Tecnologie (sensotek)

(Věc T-470/17)

(2017/C 309/51)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sensotek GmbH (Reichenbach an der Fils, Německo) (zástupce: J. Klink, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Senso Tecnologie Srl (Řím, Itálie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel: Žalobce

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „sensotek“ – Přihláška č. 10 648 871

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 16. května 2017, ve věci R 1953/2016-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/39


Žaloba podaná dne 28. července 2017 – Edison v. EUIPO (EDISON)

(Věc T-471/17)

(2017/C 309/52)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Edison SpA (Milán, Itálie) (zástupci: F. Boscariol de Roberto, D. Martucci a I. Gatto, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „EDISON“ – Přihláška č. 3 315 991

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. dubna 2017, ve věci R 1355/2016-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil,

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Rozhodnutí je stiženo vadou spočívající v tom, že ze třídy 4 vylučuje „elektrickou energii“ v rozsahu, v němž nespadá pod „pohonné látky (včetně pohonných hmot)“, „paliva“ a „paliva na svícení“ podle osmého vydání Niceského třídění


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/40


Žaloba podaná dne 3. srpna 2017 – Ghost – Corporate Management v. EUIPO (Dry Zone)

(Věc T-488/17)

(2017/C 309/53)

Jednací jazyk: portugalština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ghost – Corporate Management SA (Lisboa, Portugal) (zástupkyně: S. de Barros Araújo, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka „Dry zone“ – Přihláška č. 15 498 322

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. června 2017, ve věci R 0683/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

vyhověl žalobě a v plném rozsahu zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. června 2017, a následně jej nahradil rozhodnutím, kterým se potvrdí, že odvolání ve věci R 0683/2017-2, MUE č. 015498322 Dry Zone byl podán včas a že řízení tedy pokračuje;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

První žalobní důvod: porušení článku 60 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1) a pravidla 72 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se prování nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/001, s. 189), pozměněné a doplněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se prování nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích splatných Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (Úř. věst. L 341, s. 21).

Druhý žalobní důvod: porušení procesních záruk žalobkyně, jelikož nebyla přezkoumána existence skutečností, které nepodléhají kontrole ze strany žalobkyně či představují případy vyšší moci, čímž došlo k porušení zásady proporcionality.

Třetí žalobní důvod: porušení zásady legitimního očekávání a zásady právní jistoty.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/40


Žaloba podaná dne 2. srpna 2017 – Windspiel Manufaktur v. EUIPO (Vyobrazení uzávěru láhve)

(Věc T-489/17)

(2017/C 309/54)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Windspiel Manufaktur GmbH (Daun, Německo) (zástupce: O. Löffel, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Poziční ochranná známka EU (vyobrazení uzávěru láhve) – Přihláška č. 15 024 987.

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 1. června 2017 ve věci R 1374/2016-4.

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí,

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/41


Usnesení Tribunálu ze dne 18. července 2017 – Gauff v. EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

(Věc T-13/16) (1)

(2017/C 309/55)

Jednací jazyk: němčina

Předseda čtvrtého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 90, 7.3.2016.


18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/41


Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2017 – Bank of New York Mellon v. EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

(Věc T-260/17) (1)

(2017/C 309/56)

Jednací jazyk: angličtina

Předseda pátého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 221, 10.7.2017.