ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 224A

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
13. července 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

2017/C 224 A/01

Oznámení o otevřených výběrových řízeních – EPSO/AD/343/17 – Překladatelé (AD 5) německého jazyka (DE) – EPSO/AD/344/17 – Překladatelé (AD 5) francouzského jazyka (FR) – EPSO/AD/345/17 – Překladatelé (AD 5) italského jazyka (IT) – EPSO/AD/346/17 – Překladatelé (AD 5) nizozemského jazyka (NL)

1


CS

 


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

13.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 224/1


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH

EPSO/AD/343/17 – Překladatelé (AD 5) německého jazyka (DE)

EPSO/AD/344/17 – Překladatelé (AD 5) francouzského jazyka (FR)

EPSO/AD/345/17 – Překladatelé (AD 5) italského jazyka (IT)

EPSO/AD/346/17 – Překladatelé (AD 5) nizozemského jazyka (NL)

(2017/C 224 A/01)

Lhůta pro registraci: do , 12:00 hodin (poledne) středoevropského času 5. září 2017

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá otevřená výběrová řízení s testy za účelem sestavení rezervních seznamů, z nichž orgány Evropské unie, především Evropský parlament a Rada, mohou vybírat nové zaměstnance veřejné služby na pozici „ překladatelů “ (funkční skupina AD).

Právně závazný rámec pro tato výběrová řízení tvoří toto oznámení o výběrových řízeních a jeho přílohy.

Obecná pravidla platná pro otevřená výběrová řízení naleznete v PŘÍLOZE I.

Počet úspěšných uchazečů na výběrové řízení a na variantu:

 

Varianta 1

Varianta 2

EPSO/AD/343/17 – DE

9

5

EPSO/AD/344/17 – FR

6

7

EPSO/AD/345/17 – IT

10

4

EPSO/AD/346/17 – NL

8

7

Vezměte prosím na vědomí, že pracovní místa, jež mohou být úspěšným uchazečům nabídnuta, se budou nacházet buď v Bruselu, nebo v Lucemburku.

Toto oznámení obsahuje několik výběrových řízení a v rámci každého z nich dvě varianty. Můžete se přihlásit pouze do jednoho z uvedených výběrových řízení a na jednu z uvedených variant. Tuto volbu je třeba provést již při podání elektronické přihlášky. Po potvrzení elektronické přihlášky nebude možné tuto volbu změnit.

JAKOU NÁPLŇ PRÁCE MOHU OČEKÁVAT?

Třída AD 5 je třídou umožňující nastoupit profesní dráhu administrátora – na jazykové či jiné pozici – v evropských orgánech.

Hlavním úkolem jazykového administrátora (překladatele) je přispívat k plnění poslání orgánu či instituce, pro kterou pracuje, zajišťováním vysoce kvalitních překladů ve stanovených lhůtách a poskytováním jazykového poradenství.

Mezi úkoly jazykového administrátora (překladatele) patří překlady a revize překladů nejméně ze dvou zdrojových jazyků do jazyka hlavního, terminologické rešerše, pomoc v rámci vzdělávací činnosti a rozvoj nástrojů IT. Texty jsou mnohdy složité a obvykle se týkají politiky, práva, ekonomiky a financí nebo vědy a techniky a vztahují se ke všem oblastem činností Evropské unie. Tyto úkoly vyžadují intenzivní používání zvláštních nástrojů IT a souvisejících aplikací.

SPLŇUJI POŽADAVKY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

V době, kdy potvrdíte svou přihlášku, musíte splňovat VŠECHNY tyto podmínky:

1)

Obecné podmínky:

Požívat veškerých svých občanských práv jako občan členského státu EU

Splňovat veškeré povinnosti uložené vnitrostátními zákony o vojenské službě

Splňovat požadavky na bezúhonnost vyžadované pro příslušnou náplň práce

2)

Zvláštní podmínky – jazyky:

Musíte ovládat alespoň tři úřední jazyky EU . V tomto oznámení o výběrových řízeních budeme na jazyky odkazovat takto:

jazyk 1: jazyk, v němž probíhají některé testy na počítači v podobě otázek s výběrem odpovědí a překladatelské testy,

jazyk 2: jazyk používaný pro přihlášku, pro test, který hodnotí porozumění jazyku, pro překladatelský test a pro komunikaci mezi úřadem EPSO a uchazeči, kteří podali platnou přihlášku. Tento jazyk musí být odlišný od jazyka 1,

jazyk 3: jazyk, v němž probíhá test porozumění jazyku a překladatelský test. Tento jazyk musí být odlišný od jazyků 1 a 2.

Možné varianty:

VARIANTA 1

jazyk 1: znalost jazyka výběrového řízení minimálně na úrovni C2 (dokonalá znalost),

jazyk 2: znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny minimálně na úrovni C1 (důkladná znalost). Tento jazyk musí být odlišný od jazyka 1,

jazyk 3: znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny minimálně na úrovni C1 (důkladná znalost). Tento jazyk musí být odlišný od jazyků 1 a 2.

VARIANTA 2

jazyk 1: znalost jazyka výběrového řízení minimálně na úrovni C2 (dokonalá znalost),

jazyk 2: znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny minimálně na úrovni C1 (důkladná znalost). Tento jazyk musí být odlišný od jazyka 1,

jazyk 3: znalost jednoho z 24 úředních jazyků EU minimálně na úrovni C1 (důkladná znalost). Tento jazyk musí být odlišný od jazyka 1 a 2 a nesmí jím být angličtina, francouzština ani němčina.

Upozorňujeme, že výše uvedené minimální úrovně musí platit pro všechny jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení a poslech) požadované v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky: https://europass.cedefop.europa.eu/cs/resources/european-language-levels-cefr

Jazykem 2 musí být angličtina, francouzština nebo němčina.

Vzhledem k velkému objemů překladů a dokumentů zasílaných v angličtině, francouzštině a němčině musejí uchazeči kromě svého hlavního jazyka nabízet znalost alespoň jednoho z těchto tří jazyků. Z téhož důvodu musejí být uchazeči, kteří se hlásí do výběrového řízení pro francouzský nebo německý jazyk, schopni pracovat alespoň s jedním dalším z těchto tří jazyků jako se zdrojovým jazykem.

3)

Zvláštní podmínky – kvalifikační předpoklady a odborná praxe:

Vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému vzdělání v délce minimálně tří let , doložené diplomem (který musí být udělen nejpozději do 31. prosince 2017).

Příklady minimálních kvalifikací naleznete v PŘÍLOZE II.

Není požadována žádná odborná praxe.

JAK VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROBÍHÁ?

1)    Podání přihlášky

Přihlášku musíte vyplnit v jazyce, který jste si zvolili jako jazyk 2 (viz oddíl „Zvláštní podmínky – jazyky“).

Při vyplňování přihlášky budete požádáni, abyste potvrdili, že splňujete podmínky pro účast v tomto výběrovém řízení, a poskytli další informace, jež jsou pro výběrové řízení relevantní (např. diplomy). Budete si také muset zvolit jazyky 1, 2 a 3.

Potvrzením přihlášky čestně prohlašujete, že splňujete všechny podmínky uvedené v oddíle „Splňuji požadavky pro podání přihlášky?“. Potvrzenou přihlášku již nelze změnit. Je vaší zodpovědností vyplnit a potvrdit přihlášku ve stanovené lhůtě.

2)    Testy na počítači s otázkami s výběrem odpovědí

Jestliže potvrdíte svou přihlášku ve stanovené lhůtě, budete pozváni do jednoho z akreditovaných středisek úřadu EPSO k absolvování série testů na počítači v podobě otázek s výběrem odpovědí.

Neobdržíte-li jiné pokyny, musíte si zarezervovat termín testů v podobě otázek s výběrem odpovědí podle pokynů, jež obdržíte od úřadu EPSO. Obvykle vám bude nabídnuto několik termínů v různých lokalitách, kde se můžete testů zúčastnit. Časová období, kdy si můžete rezervovat termíny testů a účastnit se jich, jsou omezena.

Testy na počítači v podobě otázek s výběrem odpovědí budou uspořádány takto:

Testy

Jazyk

Otázky

Délka

Počet bodů

Požadovaný minimální počet bodů

Verbální uvažování

Jazyk 1

20 otázek

35 minut

0 až 20 bodů

Kombinace verbálního a abstraktního uvažování: 15 z 30

Numerické uvažování

Jazyk 1

10 otázek

20 minut

0 až 10 bodů

4 z 10

Abstraktní uvažování

Jazyk 1

10 otázek

10 minut

0 až 10 bodů

Kombinace verbálního a abstraktního uvažování: 15 z 30

Porozumění jazyku

Jazyk 2

12 otázek

25 minut

0 až 12 bodů

6 z 12

Porozumění jazyku

Jazyk 3

12 otázek

25 minut

0 až 12 bodů

6 z 12

Ovládání hlavního jazyka

Jazyk 1

25 otázek

25 minut

nepoužije se

nepoužije se

Test ovládání hlavního jazyka je pilotní. Není vyřazovací a body, které za něj uchazeči získají, se v tomto výběrovém řízení nebudou zohledňovat. Výsledky budou zpracovány anonymně pouze pro účely analýzy, která bude využita při přípravě dalších výběrových řízení.

V tomto výběrovém řízení nebudou do vašeho celkového počtu bodů za testy v podobě otázek s výběrem odpovědí započteny výsledky testu numerického uvažování, přesto však musíte pro postup do další fáze výběrového řízení získat ve všech hodnocených testech alespoň minimální požadovaný počet bodů.

3)    Kontrola splnění podmínek účasti

Podle údajů uvedených v elektronických přihláškách se ověří, zda uchazeči splňují požadavky pro účast ve výběrovém řízení stanovené v oddíle „Splňuji požadavky pro podání přihlášky?“. Úřad EPSO ověří, zda splňujete obecné podmínky účasti, a výběrová komise ověří splnění zvláštních podmínek účasti.

Splnění požadavků pro účast ve výběrovém řízení se ověří podle přihlášek uchazečů v sestupném pořadí podle celkového počtu bodů získaného v testech v podobě otázek s výběrem odpovědí, a to dokud počet způsobilých uchazečů v každém výběrovém řízení a každé variantě nedosáhne počtu uchazečů, kteří mají být pozváni k překladatelským testům. Přihlášky ostatních uchazečů se kontrolovat nebudou. K účasti na překladatelských testech bude pozván přibližně čtyřnásobek, avšak nejvýše pětinásobek počtu úspěšných uchazečů, který byl stanoven pro každé výběrové řízení a variantu.

4)    Překladatelské testy

Pokud podle údajů z elektronické přihlášky splňujete požadavky pro účast ve výběrovém řízení a pokud jste v testech na počítači v podobě otázek s výběrem odpovědí získali jedno z  nejvyšších celkových hodnocení, budete pozváni do jednoho z akreditovaných středisek úřadu EPSO k absolvování dvou překladatelských testů.

Testy

Jazyk

Délka

Počet bodů

Požadovaný minimální počet bodů

(a)

Překladatelský test se slovníkem

Z jazyka 2 do jazyka 1

60 minut

0 až 80 bodů

40 z 80

(b)

Překladatelský test se slovníkem

Z jazyka 3 do jazyka 1

60 minut

0 až 80 bodů

40 z 80

Pokud nezískáte požadovaný minimální počet bodů za test a), test b) se nebude opravovat.

Pro postup do další fáze výběrového řízení musíte v těchto testech získat jedno z  nejlepších celkových hodnocení .

5)    Hodnotící centrum

K účasti v této fázi bude pozván přibližně dvojnásobek, avšak nejvýše 2,5násobek počtu úspěšných uchazečů, který byl stanoven pro každé výběrové řízení a variantu. Pokud v překladatelských testech získáte jedno z  nejlepších celkových hodnocení, budete pozváni na jeden den do hodnotícího centra k testům ve vašem jazyce 2, které budou probíhat s největší pravděpodobností v  Bruselu .

Neobdržíte-li jiné pokyny, budete muset do hodnotícího centra přinést příslušné doklady (originály či ověřené kopie). Během testů v hodnotícím centru je úřad EPSO naskenuje a ještě týž den vám je vrátí.

V hodnotícím centru bude testováno osm obecných kompetencí (za každou z nich lze získat nejvýše 10 bodů) prostřednictvím tří testů (ústní prezentace, pohovor na základě kompetencí a skupinové úlohy), jak uvádí následující tabulka.

Body za tyto testy se přičtou k bodům získaným za překladatelské testy a výsledek vytvoří celkové hodnocení uchazeče:

Kompetence

Testy

1.

Analýza a řešení problémů

Ústní prezentace

Skupinová úloha

2.

Komunikace

Ústní prezentace

Pohovor na základě obecných kompetencí

3.

Orientace na kvalitu a výsledky

Ústní prezentace

Pohovor na základě obecných kompetencí

4.

Vzdělávání a rozvoj

Skupinová úloha

Pohovor na základě obecných kompetencí

5.

Stanovování priorit a organizace práce

Ústní prezentace

Skupinová úloha

6.

Odolnost

Ústní prezentace

Pohovor na základě obecných kompetencí

7.

Práce v kolektivu

Skupinová úloha

Pohovor na základě obecných kompetencí

8.

Vedení

Skupinová úloha

Pohovor na základě obecných kompetencí


Požadovaný minimální počet bodů

40 z 80

6)    Rezervní seznam

Výběrová komise ověří doklady uchazečů a poté pro každé výběrové řízení a variantu sestaví rezervní seznam způsobilých uchazečů, kteří dosáhli ve všech hodnocených testech požadovaného minimálního počtu bodů a po hodnotícím centru získali nejvyšší počet bodů. Seznamy se sestavují až do dosažení požadovaného počtu úspěšných uchazečů. Jména úspěšných uchazečů budou na seznamu seřazena podle abecedy.

Rezervní seznamy a kompetenční pasy úspěšných uchazečů, v nichž výběrová komise poskytne kvalitativní zpětnou vazbu, budou dány k dispozici orgánům EU pro účely přijímání do zaměstnání a budoucího kariérního rozvoje. Skutečnost, že jste uvedeni na rezervním seznamu, nepředstavuje nárok ani záruku pro přijetí do zaměstnání.

KDY A KDE SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Přihlášku podejte elektronicky prostřednictvím internetových stránek úřadu EPSO http://jobs.eu-careers.eu, a to:

do 5. září 2017, 12:00 hodin (poledne) středoevropského času.


PŘÍLOHA I

OBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO OTEVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

OBECNÉ INFORMACE

Každým výrazem, kterým se v rámci výběrových řízení pořádaných úřadem EPSO odkazuje na osobu určitého pohlaví, se odkazuje rovněž na osobu jakéhokoli jiného pohlaví.

V případě, že se v kterékoli fázi výběrového řízení na posledním postupujícím místě umístí více uchazečů se stejným počtem bodů, postoupí do další fáze výběrového řízení všichni tito uchazeči. Do další fáze budou pozváni také všichni uchazeči, kteří byli na základě úspěšného odvolání znovu připuštěni do výběrového řízení.

Pokud se na rezervním seznamu na posledním dostupném místě umístí více uchazečů se stejným počtem bodů, budou na rezervní seznam zapsáni všichni tito uchazeči. Na rezervní seznam budou zapsáni také všichni uchazeči, kteří byli na základě úspěšného odvolání znovu připuštěni do této fáze výběrového řízení.

1.   KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

1.1   Obecné a zvláštní podmínky

Obecné a zvláštní podmínky (včetně jazykových znalostí) pro každý obor či profil jsou uvedeny v oddíle „Splňuji požadavky pro podání přihlášky?“.

Zvláštní podmínky týkající se kvalifikačních předpokladů, odborné praxe a jazykových znalostí se liší v závislosti na požadovaném profilu. V přihlášce uveďte co nejpodrobnější informace o svých kvalifikačních předpokladech a odborné praxi (je-li vyžadována) podle popisu v oddíle „Splňuji požadavky pro podání přihlášky?“ tohoto oznámení, jež jsou relevantní vzhledem k dané náplni práce .

(a)

Diplomy a/nebo potvrzení: diplomy, ať už vydané v EU, či v zemích mimo EU, by měly být uznány úředním subjektem některého členského státu EU, např. ministerstvem školství členského státu EU. Výběrová komise zohlední rozdíly mezi vzdělávacími systémy.

U postsekundárního vzdělání a technického, odborného či specializačního vzdělání uveďte studované předměty a délku studia a upřesněte, zda se jednalo o denní studium, kombinované studium nebo večerní kurz.

(b)

Odborná praxe (je-li vyžadována) bude zohledněna, pouze pokud je relevantní vzhledem k požadované náplni práce a:

jde o skutečný a efektivní pracovní výkon,

je za ni vyplácena odměna,

zahrnuje vztah podřízenosti nebo poskytování služby a

s výhradou těchto podmínek:

dobrovolná práce: je-li vykonávána za odměnu a obnáší týdenní pracovní dobu a dobu trvání obdobné běžnému zaměstnání,

odborné stáže: je-li při nich vyplácena odměna,

povinná vojenská služba: splněná před nebo po získání požadovaného diplomu a v délce nepřesahující zákonnou dobu trvání ve vašem členském státě,

mateřská dovolená/otcovská dovolená/dovolená při adopci dítěte: pokud se na ni vztahuje pracovní smlouva,

doktorské studium: v délce maximálně tří let, pokud bylo studium úspěšně dokončeno, a to bez ohledu na to, zda při něm byla vyplácena odměna, a

částečný pracovní úvazek: započte se poměrně podle odpracovaných hodin, např. poloviční úvazek v délce šesti měsíců by se počítal jako tříměsíční odborná praxe.

1.2   Doklady

V různých fázích výběrového řízení budete muset předložit úřední dokument (např. cestovní pas nebo občanský průkaz), který dokládá vaše občanství a je platný v den uzávěrky pro podání přihlášky (v den uzávěrky pro podání první části přihlášky v případě přihlášek, jež mají dvě části).

Všechna období odborné praxe musí být doložena originály nebo ověřenými kopiemi těchto dokladů:

dokumentů od bývalých a současných zaměstnavatelů uvádějících datum začátku a konce plnění pracovních povinností a jejich povahu a úroveň, vyhotovených na hlavičkovém papíře a opatřených razítkem společnosti a jménem a podpisem odpovědné osoby, nebo

pracovní smlouvy (smluv) a první a poslední výplatní pásky spolu s podrobným popisem pracovních povinností,

(v případě samostatně výdělečné činnosti, např. živnosti či svobodných povolání) faktur nebo objednávek, které podrobně popisují vykonanou práci, nebo jakýchkoli jiných relevantních úředních dokladů,

(v případě konferenčních tlumočníků, u kterých se požaduje odborná praxe) dokumentů osvědčujících počet dnů tlumočeníjazyky, z nichž a do nichž se tlumočilo, a to přímo pro konferenční tlumočení.

Obecně nejsou požadovány žádné doklady prokazující znalost jazyků, s výjimkou některých lingvistických nebo specializovaných profilů.

V kterémkoli stadiu řízení můžete být požádáni o další informace nebo doklady. Úřad EPSO vás bude informovat, jaké doklady je třeba předložit a kdy.

1.3   Rovné příležitosti a zvláštní opatření

Pokud vaše zdravotní postižení nebo zdravotní stav mohou být překážkou pro vaši účast v testech, uveďte to v přihlášce a informujte nás o druhu zvláštních opatření, která potřebujete. Pokud se zdravotní postižení nebo omezení objeví po uplynutí lhůty pro podání přihlášky, musíte úřad EPSO bezodkladně informovat s využitím níže uvedených kontaktních údajů.

Vezměte na vědomí, že k tomu, aby mohl být váš požadavek zohledněn, budete muset úřadu EPSO zaslat potvrzení od vnitrostátního orgánu vaší země nebo lékařské osvědčení. Vaše doklady budou přezkoumány, aby bylo možné v případě potřeby zajistit přiměřená opatření.

Pro více informací se můžete obrátit na tým pro dostupnost úřadu EPSO, a to:

e-mailem (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faxem (+32 22998081) nebo

poštou na adresu úřadu EPSO:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KDO MĚ BUDE HODNOTIT?

Výběrová komise je jmenována, aby porovnala uchazeče a na základě jejich kompetencí, schopností a kvalifikací s ohledem na požadavky stanovené v tomto oznámení o výběrovém řízení vybrala ty nejlepší z nich. Její členové také určují úroveň obtížnosti testů ve výběrovém řízení a schvalují jejich obsah na základě návrhů úřadu EPSO.

Aby byla zajištěna nezávislost výběrové komise, uchazečům a všem osobám, které nejsou členy výběrové komise, se přísně zakazuje pokoušet se o kontakt s kterýmkoli z jejích členů, s výjimkou testů, které vyžadují přímou interakci mezi uchazeči a výběrovou komisí.

Uchazeči, kteří chtějí přednést své argumenty či uplatnit svá práva, tak musí učinit písemně a korespondenci adresovat úřadu EPSO, který ji výběrové komisi předá. Jakýkoli přímý či nepřímý kontakt ze strany uchazečů, který není v souladu s tímto postupem, je zakázán a může vést k diskvalifikaci z výběrového řízení.

Ke střetu zájmů vede zejména existence rodinné vazby nebo vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi uchazečem a členem výběrové komise. Výběrové komise se žádají, aby o veškerých takových situacích uvědomily úřad EPSO, jakmile se o nich dozví. Úřad EPSO posoudí každý případ individuálně a přijme patřičná opatření. Nedodržením výše uvedených pravidel se členové výběrových komisí mohou vystavit disciplinárním sankcím a pro uchazeče může být výsledkem diskvalifikace z výběrového řízení (viz oddíl 4.4).

Jména členů výběrové komise se zveřejní na internetových stránkách úřadu EPSO (www.eu-careers.eu) před začátkem testů hodnotícího centra/hodnotící fáze.

3.   KOMUNIKACE

3.1   Komunikace s úřadem EPSO

Svůj účet EPSO byste měli nejméně dvakrát týdně kontrolovat, abyste mohli sledovat svůj postup výběrovým řízením. Pokud vám v tom brání technické potíže na straně úřadu EPSO, jste povinni to ihned úřadu EPSO oznámit:

pokud možno prostřednictvím oddílu „Kontaktujte nás“ na internetových stránkách úřadu EPSO (www.eu-careers.eu) nebo

telefonicky prostřednictvím služby Europe Direct (+800 67891011) nebo

poštou na adresu úřadu EPSO:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Úřad EPSO si vyhrazuje právo nepodávat informace, které jsou již jasně uvedeny v tomto oznámení o výběrovém řízení a jeho přílohách či na internetových stránkách úřadu EPSO, též v části „Časté dotazy“.

Ve veškeré korespondenci, která se týká konkrétní přihlášky, prosím uvádějte své jméno (tak, jak je uvedeno ve vašem účtu EPSO), číslo své přihláškyreferenční číslo výběrového řízení.

Úřad EPSO se řídí zásadami Kodexu řádného úředního chování (zveřejněn v Úředním věstníku a k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_cs). V souladu s těmito zásadami si úřad EPSO vyhrazuje právo ukončit jakoukoli nepatřičnou (tj. opakující se, urážlivou a/nebo irelevantní) korespondenci.

3.2   Přístup k informacím

Uchazeči mají zvláštní práva na přístup k určitým údajům, jež se jich osobně týkají. Tato práva jim jsou přiznána s ohledem na povinnost uvést důvody, aby bylo možné se odvolat proti zamítavým rozhodnutím.

Povinnost uvést důvody musí být v rovnováze s požadavkem na důvěrnost jednání výběrové komise, což zajišťuje nezávislost komise a objektivitu řízení. Kvůli požadavku na důvěrnost nelze sdělovat postoje jednotlivých členů výběrových komisí týkající se hodnocení dané osoby či srovnávacího hodnocení uchazečů.

Tato práva na přístup jsou specifická pro uchazeče v otevřeném výběrovém řízení a z právních předpisů o přístupu veřejnosti k dokumentům pro ně neplynou jiná práva, než jaká jsou stanovena v tomto oddíle.

3.2.1   Automatické sdělování

Prostřednictvím svého účtu EPSO po každém stadiu výběrového řízení pořádaného v daném případě automaticky obdržíte tyto informace:

testy s otázkami s výběrem odpovědí: vaše výsledky a tabulku s vašimi odpověďmi a správnými odpověďmi podle čísel/písmen. Přístup ke znění otázek a odpovědí je výslovně vyloučen,

podmínky účasti: zda byla vaše přihláška přijata; pokud přijata nebyla, nesplněné podmínky účasti,

Talent Screener: vaše výsledky a tabulku s váhami otázek, body udělenými za vaše odpovědi a vaším celkovým počtem bodů,

předběžné testy: vaše výsledky,

postupové testy: vaše výsledky, pokud nepatříte mezi uchazeče pozvané do další fáze,

hodnotící centrum/fáze: nejste-li diskvalifikováni, váš kompetenční pas s celkovými známkami za jednotlivé kompetence a s komentáři výběrové komise, jež poskytují kvantitativní a kvalitativní zpětnou vazbu k vašemu výkonu v hodnotícím centru/hodnotící fázi.

Úřad EPSO zásadně uchazečům nesděluje znění výchozích textů nebo zadání úloh, neboť se tato mohou znovu použít v budoucích výběrových řízeních. U některých testů však úřad může výjimečně zveřejnit výchozí texty nebo zadání na svých internetových stránkách, pokud:

testy byly dokončeny,

výsledky byly stanoveny a sděleny uchazečům a

výchozí texty/zadání nejsou určeny k opětovnému použití v budoucích výběrových řízeních.

3.2.2   Informace poskytované na žádost

Můžete požádat o neopravenou kopii svých odpovědí v písemných testech, pokud jejich obsah není určen k opětovnému použití v budoucích výběrových řízeních. Tím jsou výslovně vyloučeny odpovědi v případových studiích.

Na vaše opravené testy s odpověďmi, a zejména na podrobnosti o známkování, se vztahuje důvěrnost jednání výběrové komise, a proto nebudou sdělovány.

Úřad EPSO se snaží zpřístupnit uchazečům co možná nejvíce informací s ohledem na povinnost uvést důvody, důvěrnou povahu jednání výběrové komise a pravidla o ochraně osobních údajů. Všechny žádosti o informace budou posuzovány z hlediska těchto povinností.

Veškeré žádosti o informace je třeba podávat prostřednictvím oddílu „Kontaktujte nás“ na internetových stránkách úřadu EPSO (www.eu-careers.eu), a to do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byly vaše výsledky zpřístupněny ve vašem účtu EPSO.

4.   STÍŽNOSTI A PROBLÉMY

4.1   Technické problémy

Pokud v kterékoli fázi výběrového řízení narazíte na závažný technický nebo organizační problém, ihned uvědomte úřad EPSO, abychom mohli záležitost vyšetřit a přijmout nápravná opatření, a to:

pokud možno prostřednictvím oddílu „Kontaktujte nás“ na internetových stránkách úřadu EPSO (www.eu-careers.eu) nebo

poštou na adresu úřadu EPSO:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ve veškeré korespondenci prosím uvádějte své jméno (tak, jak je uvedeno ve vašem účtu EPSO), číslo své přihlášky a referenční číslo výběrového řízení.

Pokud problém nastane mimo testovací centra (např. se týká přihlášky nebo procesu rezervace), obraťte se na úřad EPSO (viz oddíl 3.1) se stručným popisem problému.

Pokud problém nastane v testovacím centru:

uvědomte osoby provádějící dozor a požádejte je, aby vaši stížnost zapsaly, a

obraťte se na úřad EPSO prostřednictvím oddílu „Kontaktujte nás“ na internetových stránkách úřadu EPSO (www.eu-careers.eu) se stručným popisem problému.

4.2   Postupy vnitřního přezkumu

4.2.1   Chyba v obsahu testů na počítači s otázkami s výběrem odpovědí

Databáze otázek s výběrem odpovědí podléhá stálé a pečlivé kontrole kvality ze strany úřadu EPSO a výběrových komisí.

Domníváte-li se, že chyba v jedné či několika otázkách s výběrem odpovědí ovlivnila vaši možnost odpovědět, máte právo požádat, aby výběrová komise tyto otázky přezkoumala (v rámci postupu zrušení otázky).

V rámci tohoto postupu může výběrová komise rozhodnout o zrušení otázky s chybou a přerozdělení bodů mezi zbývající otázky testu. Přepočet se dotkne pouze uchazečů, kterým byla tato otázka položena. Způsob hodnocení testů uvedený v příslušných oddílech tohoto oznámení o výběrovém řízení zůstává beze změn.

Jak podat stížnost ohledně testů na počítači s otázkami s výběrem odpovědí:

postup: obraťte se na úřad EPSO (viz oddíl 3.1), a to výhradně prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře,

jazyk: v jazyce 2, který jste si vybrali pro dotčené výběrové řízení,

lhůta: do deseti kalendářních dnů ode dne konání vašich testů na počítači,

další informace: popište, čeho se otázka týkala (její náplň), aby bylo možné dotčené otázky identifikovat, a co nejsrozumitelněji vysvětlete domnělou chybu.

Na žádosti, které byly obdrženy po stanovené lhůtě nebo které jasně nepopisují zpochybněné otázky a domnělou chybu, nebude brán zřetel.

Zohledněny nebudou zejména stížnosti, které pouze poukazují na domnělé problémy s překladem a neupřesňují jasně daný problém.

4.2.2   Žádosti o přezkum

Můžete požádat o přezkum kteréhokoli rozhodnutí přijatého výběrovou komisí nebo úřadem EPSO, které stanoví vaše výsledky a/nebo které určuje, zda můžete postoupit do dalšího stadia výběrového řízení, nebo zda jste z něj vyloučeni.

Žádosti o přezkum mohou být založeny na:

věcné nesrovnalosti v procesu výběrového řízení a/nebo

nedodržení služebního řádu, oznámení o výběrovém řízení a jeho příloh nebo judikatury ze strany výběrové komise nebo úřadu EPSO.

Upozorňujeme, že nelze napadnout platnost hodnocení výběrové komise, pokud jde o kvalitu vašeho výkonu v některém testu nebo relevanci vašich kvalifikací a odborné praxe. Toto hodnocení je úsudkem výběrové komise a váš nesouhlas s hodnocením vašich testů, odborné praxe a/nebo kvalifikací nedokazuje, že se komise dopustila chyby. Žádosti o přezkum podané na tomto základě nepovedou ke kladnému výsledku.

Jak podat žádost o přezkum:

postup: obraťte se na úřad EPSO (viz oddíl 3.1),

jazyk: v jazyce 2, který jste si vybrali pro dotčené výběrové řízení,

lhůta: do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy bylo napadené rozhodnutí zveřejněno ve vašem účtu EPSO,

další informace: jasně uveďte, které rozhodnutí chcete napadnout a na základě jakých důvodů.

Na žádosti, které byly obdrženy po stanovené lhůtě, nebude brán zřetel.

Do patnácti pracovních dnů vám bude zasláno potvrzení o přijetí. Subjekt, který přijal napadené rozhodnutí (výběrová komise, nebo úřad EPSO), vaši žádost přezkoumá a vydá příslušné rozhodnutí. Odůvodněnou odpověď obdržíte co nejdříve.

Bude-li výsledek kladný, budete znovu zařazeni do výběrového řízení ve stadiu, v němž jste byli vyloučeni, a to bez ohledu na to, jak dalece mezitím výběrové řízení pokročilo.

4.3   Další možnosti napadení rozhodnutí

4.3.1   Správní stížnosti

Jako uchazeč v otevřeném výběrovém řízení máte právo obrátit se na ředitele úřadu EPSO, který vykonává pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování, se správní stížností.

Stížností můžete napadnout rozhodnutí nebo skutečnost, že rozhodnutí nebylo učiněno, pokud je tím přímo a bezprostředně ovlivněn váš právní status uchazeče a pouze pokud došlo k zjevnému porušení pravidel výběrového řízení. Ředitel úřadu EPSO nemůže zvrátit úsudek výběrové komise (viz oddíl 4.2.2).

Jak podat správní stížnost:

postup: obraťte se na úřad EPSO (viz oddíl 3.1),

jazyk: v jazyce 2, který jste si vybrali pro dotčené výběrové řízení,

lhůta: do tří měsíců ode dne oznámení napadeného rozhodnutí nebo ode dne, kdy mělo být rozhodnutí učiněno,

další informace: jasně uveďte, které rozhodnutí chcete napadnout a na základě jakých důvodů.

Na žádosti, které byly obdrženy po stanovené lhůtě, nebude brán zřetel.

4.3.2   Žaloba k soudu

Jako uchazeč v otevřeném výběrovém řízení máte právo podat žalobu k Tribunálu.

Chcete-li napadnout rozhodnutí úřadu EPSO, musíte nejprve podat správní stížnost (viz oddíl 4.3.1).

Jak podat žalobu:

postup: viz internetové stránky Tribunálu (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3   Evropský veřejný ochránce práv

Všichni občané Evropské unie a osoby v EU trvale pobývající mohou podávat stížnosti k evropskému veřejnému ochránci práv.

Před podáním stížnosti k veřejnému ochránci práv musíte nejprve využít příslušné správní postupy u dotčených orgánů a institucí (viz oddíly 4.1–4.3).

Podáním stížnosti k veřejnému ochránci práv se neprodlužují lhůty pro podání správních stížností nebo žalob k soudu.

Jak podat stížnost k veřejnému ochránci práv:

postup: viz internetové stránky evropského veřejného ochránce práv (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4   Diskvalifikace z výběrového řízení

V kterékoli fázi výběrového řízení můžete být diskvalifikováni, pokud úřad EPSO zjistí některou z těchto skutečností:

vytvořili jste si více než jeden účet EPSO,

přihlásili jste se na neslučitelné obory nebo profesní profily,

nesplňujete všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení,

učinili jste nepravdivé prohlášení nebo prohlášení nepodložené příslušnými dokumenty,

nezarezervovali jste si termín testů nebo jste se jich nezúčastnili,

při testech jste podváděli,

v přihlášce jste neuvedli jazyk či jeden z jazyků požadovaných jako jazyk 2 nebo jste neuvedli minimální úroveň požadovanou u jazyka 2,

pokusili jste se nedovoleným způsobem kontaktovat člena výběrové komise,

neinformovali jste úřad EPSO o možném střetu zájmů s členem výběrové komise,

podali jste přihlášku v jiném jazyce, než stanoví toto oznámení o výběrovém řízení (použití jiného jazyka může být přípustné v případě vlastních jmen, oficiálních titulů a názvů pracovních pozic, jak jsou uvedeny v dokladech nebo v označeních/názvech diplomů), a/nebo

podepsali jste nebo jste jinak označili anonymně hodnocený písemný či praktický test.

Uchazeči o místo v orgánech EU musí prokázat maximální bezúhonnost. Podvod nebo pokus o podvod může vést k uložení sankcí a může být překážkou účasti v budoucích výběrových řízeních.

Konec PŘÍLOHY I, kliknutím se vrátíte k hlavnímu textu.


PŘÍLOHA II

PŘÍKLADY MINIMÁLNÍCH KVALIFIKACÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ A PLATOVÝCH TŘÍD, KTERÉ V ZÁSADĚ ODPOVÍDAJÍ KVALIFIKAČNÍM PŘEDPOKLADŮM POŽADOVANÝM V OZNÁMENÍCH O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Kliknutím zde se dostanete ke snadno čitelnému znění těchto příkladů.

 

AST-SC 1 až AST-SC 6

AST 1 až AST 7

AST 3 až AST 11

AD 5 až AD 16

ZEMĚ

Středoškolské vzdělání (umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělání)

Postsekundární vzdělání (nevysokoškolské vzdělání nebo kratší vysokoškolské vzdělání v zákonem stanovené délce minimálně dva roky)

Vysokoškolské vzdělání (nejméně tříleté)

Vysokoškolské vzdělání (v délce čtyři roky nebo více)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Konec PŘÍLOHY II, kliknutím se vrátíte k hlavnímu textu.