ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 195

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
19. června 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 195/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 195/02

Věc C-527/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Midden-Nederland – Nizozemsko) – Stichting Brein v. Jack Frederik Wullems, který se účastní řízení pod jménem Filmspeler Řízení o předběžné otázce — Duševní a průmyslové vlastnictví — Směrnice 2001/29/ES — Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících — Článek 3 odst. 1 — Sdělování veřejnosti — Pojem — Prodej multimediálního přehrávače — Doplňky (add-ons) — Zveřejnění děl bez svolení nositele autorského práva — Přístup k internetovým stránkám využívajícím kontinuální přenos audiovizuálního materiálu (streamování) — Článek 5 odst. 1 a 5 — Právo na rozmnožování — Výjimky a omezení — Oprávněné užití

2

2017/C 195/03

Věc C-564/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Tibor Farkas v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága Řízení o předběžné otázce — Zkoumání důvodu vycházejícího z porušení unijního práva bez návrhu — Zásady rovnocennosti a efektivity — Společný systém daně z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Nárok na odpočet daně odvedené na vstupu — Systém přenesení daňové povinnosti — Článek 199 odst. 1 písm. g) — Uplatnění pouze na nemovitosti — Situace, kdy pořizovatel zboží bezdůvodně zaplatí daň prodávajícímu na základě nesprávně vystavené faktury — Rozhodnutí daňového orgánu, kterým je konstatován daňový dluh pořizovatele zboží, odmítnuto vyplacení uplatňovaného odpočtu a kterým je pořizovateli uložena daňová pokuta

3

2017/C 195/04

Věc C-632/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Înalta Curte de Casație şi Justiție – Rumunsko) – Costin Popescu v. Guvernul României a další Řízení o předběžné otázce — Doprava — Silniční doprava — Řidičské průkazy — Směrnice 2006/126/ES — Článek 13 odst. 2 — Pojem řidičské oprávnění udělené před 19. lednem 2013 — Vnitrostátní právní předpisy provádějící tuto směrnici — Povinnost získat řidičský průkaz uložená osobám, které před nabytím účinnosti těchto právních předpisů měly oprávnění řídit mopedy bez řidičského průkazu

4

2017/C 195/05

Věc C-51/16: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 26. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Noord-Holland – Nizozemsko) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Položky sazebníku — Zařazení zboží — Implantační šrouby určené k zavedení do lidského těla k léčbě zlomenin nebo upevnění protéz — Kombinovaná nomenklatura — Číslo 9021 — Prováděcí nařízení (EU) č. 1212/2014 — Platnost

4

2017/C 195/06

Věc C-142/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2017 – Evropská komise v. Spolková republika Německo Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Směrnice 92/43/EHS — Článek 6 odst. 3 — Ochrana přírodních stanovišť — Výstavba uhelné elektrárny Moorburg (Německo) — Oblasti Natura 2000 na toku řeky Labe nad uhelnou elektrárnou — Posouzení vlivů plánu nebo projektu na chráněnou lokalitu

5

2017/C 195/07

Věc C-464/16 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 6. dubna 2017 – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) v. Evropská komise Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Žádost o přístup k dokumentům Komise — Odmítnutí — Žaloba na neplatnost — Článek 19 statutu Soudního dvora Evropské unie — Zastupování před unijními soudy — Advokát, který nemá ve vztahu k žalobkyni postavení třetí osoby — Zjevná nepřípustnost žaloby — Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie — Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces — Kasační opravný prostředek, který je zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný

6

2017/C 195/08

Věc C-625/16 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 2. března 2017 – Anikó Pint v. Evropská komise Kasační opravný prostředek — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty pocházející od maďarské vlády týkající se řízení EU Pilot č. 8572/15 [CHAP(2015)00353 et 6874/14/JUST] ve věci údajného porušení článku 47 Listiny základních práv Evropské unie ze strany Maďarska — Žádost o poskytnutí dokumentů — Neobdržení odpovědi Evropské komise

6

2017/C 195/09

Věc C-555/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Salerno (Itálie) dne 31. října 2016 – trestní řízení proti Vincenzu D’Andriovi a Giuseppině D’Andria

7

2017/C 195/10

Věc C-581/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Salerno (Itálie) dne 16. listopadu 2016 – trestní řízení proti Nicole Turco

7

2017/C 195/11

Věc C-582/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Salerno (Itálie) dne 16. listopadu 2016 – trestní řízení proti Alfonsu Consalvovi

8

2017/C 195/12

Věc C-610/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2016 paní Anastasií-Soultana Gaki proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. září 2016 ve věci T-112/16, Gaki v. Parlament

8

2017/C 195/13

Věc C-29/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 19. ledna 2017 – Novartis Farma SpA v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Věc C-42/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte costituzionale (Itálie) dne 26. ledna 2017 – M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Věc C-101/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. února 2017 Verus Eood proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 7. července 2016 ve věci T-82/14, Copernicus-Trademarks v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Věc C-141/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španělsko) dne 21. března 2017 – José Luis Cabana Carballo v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Věc C-145/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. března 2017 společností Internacional de Productos Metálicos, S.A. proti usnesení Tribunálu (druhý senát) vydanému dne 25. ledna 2017 ve věci T-217/16, Internacional de productos metálicos v. Komise

12

2017/C 195/18

Věc C-154/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyško) dne 27. března 2017 – SIA E LATS v. Valsts ieņēmumu dienests

14

2017/C 195/19

Věc C-169/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 3. dubna 2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino v. Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Věc C-181/17: Žaloba podaná dne 7. dubna 2017 – Evropská komise v. Španělské království

15

2017/C 195/21

Věc C-205/17: Žaloba podaná dne 20. dubna 2017 – Evropská komise v. Španělské království

16

 

Tribunál

2017/C 195/22

Věc T-512/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2017 – Green Source Poland v. Komise Žaloba na neplatnost — EFRR — Článek 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 — Zamítnutí poskytnutí finančního příspěvku na velký projekt — Podnik odpovědný za provedení projektu — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost

17

2017/C 195/23

Věc T-744/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2017 – Meta Group v. Komise Rozhodčí doložka — Smlouvy o dotaci uzavřené v rámci šestého rámcového programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2002-2006) — Smlouvy o dotaci uzavřené v rámci rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (2007 – 2013) — Vrácení vyplacených částek — Zůstatek k výplatě z celkové částky finanční pomoci přiznané žalobkyni — Uznatelné náklady — Smluvní zodpovědnost

17

2017/C 195/24

Věc T-264/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. dubna 2017 – Gameart v. Komise Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se řízení o nesplnění povinnosti — Dokumenty vypracované členským státem — Žádost o přístup k dokumentům podaná členskému státu — Postoupení žádosti o přístup Komisi — Odepření přístupu — Pravomoc Komise — Dokument, který pochází od orgánu — Článek 5 nařízení (ES) č. 1049/2001

18

2017/C 195/25

Věc T-375/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2017 – Germanwings v. Komise Státní podpory — Podpora poskytnutá letecké společnosti využívající letiště Zweibrücken — Výhoda — Přičitatelnost státu — Povinnost odůvodnění — Legitimní očekávání — Přístup k dokumentům — Dokumenty související s řízením o kontrole státních podpor — Odepření přístupu k požadovaným dokumentům — Výjimka týkající se ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu

19

2017/C 195/26

Věc T-403/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2017 – JYSK v. Komise Žaloba na neplatnost — EFRR — Článek 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 — Zamítnutí poskytnutí finančního příspěvku na velký projekt — Podnik odpovědný za provedení projektu — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost

20

2017/C 195/27

Věc T-622/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2017 – Deere v. EUIPO – (EXHAUST-GARD) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie EXHAUST-GARD — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Právo se v řízení účinně bránit — Článek 75 nařízení č. 207/2009

20

2017/C 195/28

Věc T-681/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2017 – Environmental Manufacturing v. EUIPO – Société Elmar Wolf (Znázornění vlčí hlavy) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška k zápisu ochranné známky Evropské unie znázorňující vlčí hlavu — Starší mezinárodní obrazová ochranná známka Outils WOLF — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

21

2017/C 195/29

Věc T-721/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2017 – BASF v. EUIPO – Evonik Industries (DINCH) Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie DINCH — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009

21

2017/C 195/30

Věc T-25/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2017 – Haw Par v. EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie GELENKGOLD — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie představující tygra — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Překážka věci pravomocně rozsouzené — Zvýšená rozlišovací způsobilost starší ochranné známky nabytá užíváním — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Právo být vyslechnut — Článek 75 druhá věta nařízení č. 207/2009 — Série ochranných známek

22

2017/C 195/31

Věc T-36/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2017 – Enercon v. EUIPO – Gamesa Eólica (Odstíny zelené) Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Ochranná známka Evropské unie spočívající v odstínech zelené — Absolutní důvody pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009

23

2017/C 195/32

Věc T-97/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2017 – Kasztantowicz v. EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Evropské unie GEOTEK — Článek 51 odstavec 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 40 odstavec 5, nařízení (ES) č. 2868/95 — Důkaz o skutečném užívání ochranné známky — Opožděnost — Pravidlo 61 odstavce 2 a 3 a pravidlo 65 odstavec 1 nařízení č. 2868/95 — Oznámení stanovené lhůty majiteli ochranné známky faxem — Neexistence okolností, které mohou zpochybnit zprávu o předání poskytnutou EUIPO — Článek 78 nařízení č. 207/2009 — Pravidlo 57 nařízení č. 2868/95 — Návrh na výslech svědků — Prostor pro uvážení poskytnutý EUIPO

23

2017/C 195/33

Věc T-132/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. května 2017 – PayPal v. EUIPO – Hub Culture (VENMO) Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie VENMO — Neexistence dobré víry — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

24

2017/C 195/34

Věc T-200/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2017 – Gfi PSF v. Komise Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Rozvoj, údržba, vývoj a technická podpora pro internetové stránky — Odmítnutí nabídky uchazeče — Obdržená nabídka, která již byla otevřena — Článek 111 odst. 4 písm. b) finančního nařízení

24

2017/C 195/35

Věc T-224/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. května 2017 – Messe Friedrichshafen v. EUIPO – El Corte Inglés (Out Door) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Obrazová ochranná známka Evropské unie Out Door — Starší slovní ochranná známka Evropské unie OUTDOOR PRO — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 76 nařízení č. 207/2009

25

2017/C 195/36

Věc T-446/16 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2017 – CC v. Parlament Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Přijímání — Oznámení o výběrovém řízení — Otevřené výběrové řízení — Pochybení, ke kterým došlo při vedení seznamu úspěšných uchazečů — Mimosmluvní odpovědnost — Označení nových důkazů — Majetková újma — Rovné zacházení — Zkreslení skutkového stavu — Ztráta příležitosti

26

2017/C 195/37

Věc T-569/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2017 – OU v. Komise Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Disciplinární řízení — Dočasné zproštění — Krácení odměny — Důtka — Zpětné vyplacení — Článek 24 odst. 4 přílohy IX služebního řádu

26

2017/C 195/38

Věc T-580/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. dubna 2017 – Azoulay a další v. Parlament Veřejná služba — Úředníci — Dočasní zaměstnanci — Odměňování — Rodinné přídavky — Příspěvek na vzdělávání — Odmítnutí náhrady výdajů na vzdělávání — Článek 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu — Legitimní očekávání — Rovné zacházení — Zásada řádné správy

27

2017/C 195/39

Věc T-588/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. dubna 2017 – HN v. Komise Veřejná služba — Úředníci — Nařízení (EU, Euratom) č. 1023/2013 — Reforma služebního řádu — Nová pravidla pro služební postup a povyšování do platových tříd AD 13 a AD 14 — Úředníci zařazení do platové třídy AD 12 — Výkon zvláštní odpovědnosti — Článek 30 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu — Povyšovací řízení za rok 2014 — Žádost o zařazení na pozici poradce nebo rovnocenné pracovní místo — Neposkytnutí odpovědi ze strany orgánu oprávněného ke jmenování — Povyšovací řízení za rok 2015 — Nová žádost o zařazení na pozici poradce nebo rovnocenné pracovní místo nebo vedoucí oddělení nebo rovnocenné pracovní místo — Zamítnutí orgánem oprávněným ke jmenování — Potvrzující povaha zamítnutí zařazení na pozici poradce nebo rovnocenné pracovní místo — Požadavky související s postupem před zahájením soudního řízení — Nepřípustnost

28

2017/C 195/40

Věc T-381/16: Usnesení Tribunálu ze dne 17. března 2017 – Düll v. EUIPO Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zpětvzetí návrhu na zrušení — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

28

2017/C 195/41

Věc T-123/17 R: Usnesení místopředsedy Tribunálu ze dne 10. dubna 2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte v. ACER Předběžné opatření — Energetika — Rozhodnutí ACER zamítající návrh na vstup do řízení ve věci A – 001 – 2017 (v konsolidovaném znění) — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti

29

2017/C 195/42

Věc T-158/17 R: Usnesení místopředsedy Tribunálu ze dne 21. dubna 2017 – Post Telecom v. EIB Řízení o předběžném opatření — Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Komunikační služby metropolitní sítě pro budovy a kanceláře skupiny Evropské investiční banky v Lucembursku — Odmítnutí nabídky uchazeče a zadání zakázky jinému uchazeči — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti

30

2017/C 195/43

Věc T-159/17: Žaloba podaná dne 10. března 2017 – Claro Sol Cleaning v. EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Věc T-202/17: Žaloba podaná dne 31. března 2017 – Calhau Correia de Paiva v. Komise

31

2017/C 195/45

Věc T-203/17: Žaloba podaná dne 3. dubna 2017 – GY v. Komise

32

2017/C 195/46

Věc T-206/17: Žaloba podaná dne 3. dubna 2017 – Argus Security Projects v. Komise a EUBAM

33

2017/C 195/47

Věc T-216/17: Žaloba podaná dne 7. dubna 2017 – Mabrouk v. Rada

34

2017/C 195/48

Věc T-222/17: Žaloba podaná dne 18. dubna 2017 – Recylex a další v. Komise

34

2017/C 195/49

Věc T-228/17: Žaloba podaná dne 19. dubna 2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry v. Komise

35

2017/C 195/50

Věc T-229/17: Žaloba podaná dne 19. dubna 2017 – Německo v. Komise

37

2017/C 195/51

Věc T-234/17: Žaloba podaná dne 19. dubna 2017 – Siberian Vodka v. EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Věc T-235/17: Žaloba podaná dne 20. dubna 2017 – Dometic Sweden v. EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Věc T-238/17: Žaloba podaná dne 25. dubna 2017 – Gugler v. EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Věc T-239/17: Žaloba podaná dne 25. dubna 2017 – Německo v. Komise

40

2017/C 195/55

Věc T-241/17: Žaloba podaná dne 25. dubna 2017 – Polská republika v. Komise

41

2017/C 195/56

Věc T-246/17: Žaloba podaná dne 24. dubna 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik v. EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Věc T-247/17: Žaloba podaná dne 27. dubna 2017 – Azarov v. Rada

43

2017/C 195/58

Věc T-250/17: Žaloba podaná dne 24. dubna 2017 – avanti v. EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Věc T-251/17: Žaloba podaná dne 28. dubna 2017 – Robert Bosch v. EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Věc T-252/17: Žaloba podaná dne 28. dubna 2017 – Robert Bosch v. EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Věc T-253/17: Žaloba podaná dne 28. dubna 2017 – Der Grüne Punkt v. EUIPO – Halston Properties (vyobrazení kruhu se dvěma šipkami)

45


 

Opravy

2017/C 195/62

Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci T-232/16 P ( Úř. věst. C 63, 27.2.2017 )

47


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2017/C 195/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 178, 6.6.2017

Dřívější publikace

Úř. věst. C 168, 29.5.2017

Úř. věst. C 161, 22.5.2017

Úř. věst. C 151, 15.5.2017

Úř. věst. C 144, 8.5.2017

Úř. věst. C 129, 24.4.2017

Úř. věst. C 121, 18.4.2017

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/2


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Midden-Nederland – Nizozemsko) – Stichting Brein v. Jack Frederik Wullems, který se účastní řízení pod jménem Filmspeler

(Věc C-527/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Duševní a průmyslové vlastnictví - Směrnice 2001/29/ES - Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících - Článek 3 odst. 1 - Sdělování veřejnosti - Pojem - Prodej multimediálního přehrávače - Doplňky (‚add-ons‘) - Zveřejnění děl bez svolení nositele autorského práva - Přístup k internetovým stránkám využívajícím kontinuální přenos audiovizuálního materiálu (‚streamování‘) - Článek 5 odst. 1 a 5 - Právo na rozmnožování - Výjimky a omezení - Oprávněné užití“)

(2017/C 195/02)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Midden-Nederland

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Stichting Brein

Žalovaný: Jack Frederik Wullems, který se účastní řízení pod jménem Filmspeler

Výrok

1)

Pojem „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, musí být vykládán v tom smyslu, že zahrnuje prodej takového multimediálního přehrávače, jako je přehrávač, o nějž se jedná ve věci v původním řízení, na kterém byly předem nainstalovány doplňky („add-ons“) dostupné na internetu, jež obsahují hypertextové odkazy na veřejnosti volně dostupné internetové stránky, na kterých byla díla chráněná autorským právem zpřístupněna veřejnosti bez svolení nositelů tohoto práva.

2)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 a 5 směrnice 2001/29 musí být vykládána v tom smyslu, že dočasné úkony rozmnožení učiněné na takovém multimediálním přehrávači, jako je přehrávač dotčený ve věci v původním řízení, během kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu („streamování“) díla chráněného autorským právem z internetové stránky třetí strany, na níž je toto dílo nabízeno bez svolení nositele autorského práva, nesplňují podmínky uvedené v těchto ustanoveních.


(1)  Úř. věst. C 27, 25. 1. 2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/3


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Tibor Farkas v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Věc C-564/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Zkoumání důvodu vycházejícího z porušení unijního práva bez návrhu - Zásady rovnocennosti a efektivity - Společný systém daně z přidané hodnoty - Směrnice 2006/112/ES - Nárok na odpočet daně odvedené na vstupu - Systém přenesení daňové povinnosti - Článek 199 odst. 1 písm. g) - Uplatnění pouze na nemovitosti - Situace, kdy pořizovatel zboží bezdůvodně zaplatí daň prodávajícímu na základě nesprávně vystavené faktury - Rozhodnutí daňového orgánu, kterým je konstatován daňový dluh pořizovatele zboží, odmítnuto vyplacení uplatňovaného odpočtu a kterým je pořizovateli uložena daňová pokuta“)

(2017/C 195/03)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobce: Tibor Farkas

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Výrok

1)

Článek 199 odst. 1 písm. g) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, musí být vykládán v tom smyslu, že se uplatní na dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji.

2)

Ustanovení směrnice 2006/112, ve znění směrnice 2010/45, a zásady daňové neutrality, efektivity a proporcionality musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby v takové situaci, jaká nastala ve věci v původním řízení, byl pořizovateli zboží odepřen nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, kterou bezdůvodně zaplatil prodávajícímu na základě faktury vystavené podle pravidel obecného režimu daně z přidané hodnoty, ačkoliv předmětné plnění spadalo do mechanismu přenesení daňové povinnosti, pokud prodávající odvedl uvedenou daň do státního rozpočtu. Tyto zásady však vyžadují, aby se pořizovatel za situace, kdy je vrácení bezdůvodně naúčtované daně z přidané hodnoty prodávajícím pořizovateli nemožné či nepřiměřeně náročné, zejména v případě platební neschopnosti prodávajícího, mohl obrátit se žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty přímo na daňový orgán.

3)

Zásada proporcionality musí být vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby v takové situaci, jaká nastala ve věci v původním řízení, vnitrostátní daňové orgány uložily osobě povinné k dani, která nabyla zboží, jehož dodání spadá do mechanismu přenesení daňové povinnosti, daňovou sankci ve výši 50 % daně z přidané hodnoty, kterou je tato osoba povinna odvést daňové správě, nevznikla-li této správě žádná ztráta na daňových příjmech a nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k daňovému úniku, což musí ověřit předkládající soud.


(1)  Úř. věst. C 90, 7. 3. 2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/4


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Înalta Curte de Casație şi Justiție – Rumunsko) – Costin Popescu v. Guvernul României a další

(Věc C-632/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Doprava - Silniční doprava - Řidičské průkazy - Směrnice 2006/126/ES - Článek 13 odst. 2 - Pojem ‚řidičské oprávnění udělené před 19. lednem 2013‘ - Vnitrostátní právní předpisy provádějící tuto směrnici - Povinnost získat řidičský průkaz uložená osobám, které před nabytím účinnosti těchto právních předpisů měly oprávnění řídit mopedy bez řidičského průkazu“)

(2017/C 195/04)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Înalta Curte de Casație şi Justiție

Účastníci původního řízení

Dovolatel: Costin Popescu

Žalovaní: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a vehiculelor

Výrok

Ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech, konkrétně její čl. 13 odst. 2, musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání vnitrostátním právním předpisům přijatým za účelem provedení této směrnice do vnitrostátního práva, v jejichž důsledku zaniká oprávnění řídit mopedy osobám, které nejsou držiteli řidičského průkazu, jehož vydání podléhá složení podobných zkoušek, jako jsou zkoušky vyžadované pro jiná motorová vozidla.


(1)  Úř. věst. C 68, 22.2.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/4


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 26. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Noord-Holland – Nizozemsko) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(Věc C-51/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný celní sazebník - Položky sazebníku - Zařazení zboží - Implantační šrouby určené k zavedení do lidského těla k léčbě zlomenin nebo upevnění protéz - Kombinovaná nomenklatura - Číslo 9021 - Prováděcí nařízení (EU) č. 1212/2014 - Platnost“)

(2017/C 195/05)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Noord-Holland

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Stryker EMEA Supply Chain Services BV

Žalovaný: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Výrok

Číslo 9021 kombinované nomenklatury společného celního sazebníku, která tvoří přílohu I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, musí být vykládáno v tom smyslu, že pod něj spadají takové lékařské implantační šrouby, jako jsou šrouby dotčené ve věci v původním řízení, pokud vykazují charakteristiky, které je odlišují od běžných výrobků vysokou úrovní jejich konečné úpravy a velkou přesností, jakož i způsobem výroby a zvláštností jejich funkce. Především skutečnost, že takové lékařské implantační šrouby, jako jsou šrouby dotčené v původním řízení, mohou být zavedeny do lidského těla pouze prostřednictvím zvláštních lékařských nástrojů, a nikoli pomocí běžných nástrojů, představuje charakteristiku, kterou je nutno vzít v úvahu při odlišení těchto lékařských implantačních šroubů od běžných výrobků.


(1)  Úř. věst. C 136, 18.4.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/5


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2017 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-142/16) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Životní prostředí - Směrnice 92/43/EHS - Článek 6 odst. 3 - Ochrana přírodních stanovišť - Výstavba uhelné elektrárny Moorburg (Německo) - Oblasti Natura 2000 na toku řeky Labe nad uhelnou elektrárnou - Posouzení vlivů plánu nebo projektu na chráněnou lokalitu“)

(2017/C 195/06)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupce: C. Hermes a E. Manhaeve, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a J. Möller, zmocněnci, ve spolupráci s W. Ewerem, Rechtsanwalt)

Výrok

1)

Spolková republika Německo tím, že při schvalování výstavby uhelné elektrárny Moorburg poblíž Hamburku (Německo) neprovedla řádné a úplné posouzení vlivů, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 3 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 165, 10.5.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/6


Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 6. dubna 2017 – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) v. Evropská komise

(Věc C-464/16 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora - Žádost o přístup k dokumentům Komise - Odmítnutí - Žaloba na neplatnost - Článek 19 statutu Soudního dvora Evropské unie - Zastupování před unijními soudy - Advokát, který nemá ve vztahu k žalobkyni postavení třetí osoby - Zjevná nepřípustnost žaloby - Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie - Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces - Kasační opravný prostředek, který je zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný“)

(2017/C 195/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (zástupce: D. Lazar, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: H. Krämer a F. Erlbacher, zmocněnci)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá.

2)

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 402, 31. 10. 2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/6


Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 2. března 2017 – Anikó Pint v. Evropská komise

(Věc C-625/16 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty pocházející od maďarské vlády týkající se řízení EU Pilot č. 8572/15 [CHAP(2015)00353 et 6874/14/JUST] ve věci údajného porušení článku 47 Listiny základních práv Evropské unie ze strany Maďarska - Žádost o poskytnutí dokumentů - Neobdržení odpovědi Evropské komise“)

(2017/C 195/08)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Anikó Pint (zástupce: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Anikó Pint ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 112, 10.4.2017.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Salerno (Itálie) dne 31. října 2016 – trestní řízení proti Vincenzu D’Andriovi a Giuseppině D’Andria

(Věc C-555/16)

(2017/C 195/09)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Salerno

Účastníci původního trestního řízení

Vincenzo D’Andria a Giuseppina D’Andria

Soudní dvůr (sedmý senát) usnesením ze dne 4. dubna 2017 rozhodl:

1)

Články 49 a 56 SFEU, jakož i zásady rovného zacházení a účinnosti je třeba vykládat v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě týkající se hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, jež z důvodu reorganizace systému prostřednictvím sjednocení data uplynutí platnosti koncesí stanoví vyhlášení nové veřejné zakázky týkající se udělení koncesí platných po kratší dobu než dříve poskytované koncese.

2)

Články 49 a 56 SFEU je třeba vykládat v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu restriktivnímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které ukládá držiteli koncese pro hazardní hry, aby při ukončení činnosti z důvodu uplynutí platnosti koncese bezplatně postoupil užívání hmotného a nehmotného majetku v jeho vlastnictví, jenž tvoří síť pro provoz a sběr her, pokud toto omezení přesahuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, který toto ustanovení skutečně sleduje, což náleží ověřit předkládajícímu soudu.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Salerno (Itálie) dne 16. listopadu 2016 – trestní řízení proti Nicole Turco

(Věc C-581/16)

(2017/C 195/10)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Salerno

Účastník původního trestního řízení

Nicola Turco

Soudní dvůr (sedmý senát) usnesením ze dne 4. dubna 2017 rozhodl:

1)

Články 49 a 56 SFEU, jakož i zásady rovného zacházení a účinnosti je třeba vykládat v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě týkající se hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, jež z důvodu reorganizace systému prostřednictvím sjednocení data uplynutí platnosti koncesí stanoví vyhlášení nové veřejné zakázky týkající se udělení koncesí platných po kratší dobu než dříve poskytované koncese.

2)

Články 49 a 56 SFEU je třeba vykládat v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu restriktivnímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které ukládá držiteli koncese pro hazardní hry, aby při ukončení činnosti z důvodu uplynutí platnosti koncese bezplatně postoupil užívání hmotného a nehmotného majetku v jeho vlastnictví, jenž tvoří síť pro provoz a sběr her, pokud toto omezení přesahuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, který toto ustanovení skutečně sleduje, což náleží ověřit předkládajícímu soudu.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Salerno (Itálie) dne 16. listopadu 2016 – trestní řízení proti Alfonsu Consalvovi

(Věc C-582/16)

(2017/C 195/11)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Salerno

Účastník původního trestního řízení

Alfonso Consalvo

Usnesením ze dne 4. dubna 2017 Soudní dvůr (sedmý senát) rozhodl:

1)

Články 49 a 56 SFEU, jakož i zásada rovného zacházení a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která z důvodu změny uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, stanoví, že bude uspořádáno nové koncesní řízení na koncese s kratší dobou platnosti, než je doba platnosti dříve udělených koncesí.

2)

Články 49 a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardních her, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/8


Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2016 paní Anastasií-Soultana Gaki proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. září 2016 ve věci T-112/16, Gaki v. Parlament

(Věc C-610/16 P)

(2017/C 195/12)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Anastasia-Soultana Gaki (zástupce: G. Keisers, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Soudní dvůr Evropské unie (desátý senát) zamítl usnesením ze dne 6. dubna 2017 kasační opravný prostředek a rozhodl, že navrhovatelka ponese vlastní náklady řízení.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 19. ledna 2017 – Novartis Farma SpA v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(Věc C-29/17)

(2017/C 195/13)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Novartis Farma SpA

Odpůrkyně: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Předběžné otázky

1)

Brání ustanovení směrnice 2001/83/ES (1), ve znění pozdějších předpisů, a zejména články 5 a 6 ve vztahu mimo jiné k druhému bodu odůvodnění téže směrnice, použití vnitrostátního práva (vícekrát uvedeného čl. 1 odst. 4a nařízení s mocí zákona), které za účelem dosažení cíle omezení výdajů podporuje prostřednictvím zahrnutí do seznamu léčivých přípravků hrazených národní zdravotní službou používání léku mimo léčebnou indikaci povoleného ve vztahu k většině pacientů bez ohledu na jakékoli uvážení léčebných potřeb jednotlivého pacienta a bez ohledu na existenci a dostupnost na trhu léků registrovaných pro konkrétní léčebnou indikaci?

2)

Lze čl. 3 bod 1 směrnice 2001/83/ES (individuálně připravený léčivý přípravek) použít v případě, kdy je příprava farmaceutického výrobku, byť je prováděna v lékárně na základě lékařského předpisu určeného pro jednotlivého pacienta, nicméně prováděna sériově, stejným způsobem a opakovaně, bez ohledu na konkrétní potřeby jednotlivého pacienta, a přípravek je vydán nemocnici, a nikoli pacientovi (vzhledem k tomu, že lék je klasifikován ve třídě H-OSP [lék používaný výhradně v nemocnicích]) a je využíván jinou strukturou, než ve které byl zhotoven obal?

3)

Brání ustanovení nařízení (ES) č. 726/2004 (2), ve znění pozdějších předpisů, a zejména články 3, 25 a 26, jakož i příloha, které přiznávají Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) výlučnou pravomoc posoudit kvalitu, bezpečnost a účinnost léčivých přípravků, jejichž léčebnou indikací je léčba onkologických onemocnění, jak v rámci postupu vydávání povolení k uvedení na trh (povinný centralizovaný postup), tak pro účely sledování a koordinace činností souvisejících s farmakovigilancí, následujících po uvedení léku na trh, použití vnitrostátního práva, které vyhrazuje národnímu regulačnímu orgánu (AIFA) pravomoc přijímat rozhodnutí pokud jde o bezpečnost léčivých přípravků související s jejich použitím off-label, jejichž registrace spadá do výlučné pravomoci Evropské komise při zohlednění technického a vědeckého posouzení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA)?

4)

Brání ustanovení směrnice 89/105/EHS (3), ve znění pozdějších předpisů, a zejména čl. 1 odst. 3 použití vnitrostátního práva, které umožňuje členskému státu, aby v rámci vlastních rozhodnutí týkajících se hrazení nákladů vynaložených pacientem na zdravotní péči stanovil úhradu nákladů na lék užívaný mimo rámec léčebných indikací stanovených v rozhodnutí o registraci vydaného Evropskou komisí nebo specializovanou evropskou agenturou po skončení centralizovaného hodnotícího postupu, aniž by byly splněny podmínky stanovené v článcích 3 a 5 směrnice 2001/83/ES?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, s. 67).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, s. 1).

(3)  Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění (Úř. věst. L 40, s. 8).


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/10


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte costituzionale (Itálie) dne 26. ledna 2017 – M.A.S., M.B.

(Věc C-42/17)

(2017/C 195/14)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte costituzionale

Účastníci původních řízení

M.A.S., M.B.

Předběžné otázky

1)

Je třeba čl. 325 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládat v tom smyslu, že trestnímu soudu ukládá povinnost nepoužít vnitrostátní právní předpisy o promlčení, které ve značném počtu případů brání potírání závažných podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie, nebo které stanoví kratší promlčecí lhůty pro podvody ohrožující finanční zájmy Unie, než jsou promlčecí lhůty stanovené pro podvody ohrožující finanční zájmy státu, i v případě, že toto nepoužití nemá dostatečně určitý právní základ?

2)

Je třeba čl. 325 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládat v tom smyslu, že trestnímu soudu ukládá povinnost nepoužít vnitrostátní právní předpisy o promlčení, které ve značném počtu případů brání potírání závažných podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie, nebo které stanoví kratší promlčecí lhůty pro podvody ohrožující finanční zájmy Unie, než jsou promlčecí lhůty stanovené pro podvody ohrožující finanční zájmy státu, i v případě, že promlčení je v právním řádu členského státu součástí trestního práva hmotného a podléhá zásadě zákonnosti?

3)

Je třeba rozsudek velkého senátu Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. září 2015 ve věci Taricco, C-105/14, vykládat v tom smyslu, že trestnímu soudu ukládá povinnost nepoužít vnitrostátní právní předpisy o promlčení, které ve značném počtu případů brání potírání závažných podvodů ohrožujících finanční zájmy Evropské unie, nebo které stanoví kratší promlčecí lhůty pro podvody ohrožující finanční zájmy Evropské unie, než jsou promlčecí lhůty stanovené pro podvody ohrožující finanční zájmy státu, i v případě, že je toto nepoužití v rozporu s nejvyššími zásadami ústavního pořádku členského státu nebo s nezadatelnými osobními právy uznanými Ústavou daného členského státu?


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/10


Kasační opravný prostředek podaný dne 23. února 2017 Verus Eood proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 7. července 2016 ve věci T-82/14, Copernicus-Trademarks v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-101/17 P)

(2017/C 195/15)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Verus Eood (zástupce: C. Pfitzer, advokát)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Maquet

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozhodnutí T-82/14 v celém rozsahu.

podpůrně: zrušit rozhodnutí T-82/14 a z důvodu zkreslení skutečností v rozhodnutí vrátit věc soudu předchozího stupně.

uložit žalované náhradu nákladů řízení ve všech stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) uplatňuje následující důvody kasačního opravného prostředku:

1)

Porušení nařízení č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 (1), zejména článku 52 nařízení o ochranné známce Unie (nařízení o ochranné známce Společenství)

2)

Porušení nařízení č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, zejména článku 75 nařízení o ochranné známce Unie (nařízení o ochranné známce Společenství)

3)

Porušení nařízení č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, zejména článku 76 nařízení o ochranné známce Unie (nařízení o ochranné známce Společenství)

4)

Porušení judikatury Soudního dvora týkající se „přihlášky ochranné známky, která nebyla v dobré víře“

5)

Porušení „katalogu základních práv“ Soudního dvora

6)

Porušení mezinárodního práva, a to Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví

7)

Porušení mezinárodního práva, a to dohody TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví)

8)

Porušení článku 16 Listiny základních práv Evropské unie (LZP)

9)

Porušení čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie (LZP)

10)

Porušení článku 47 Listiny základních práv Evropské unie (LZP)

11)

Porušení článku 17 „Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948“

12)

Porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP) a jejích dodatkových protokolů, zejména článku 1 Protokolu č. 1

13)

Porušení článku 6 EÚLP – Právo na spravedlivé řízení, zejména v souvislosti se zkreslenými, nepravdivými skutečnostmi (skutkovými zjištěními), křivými obviněními, nepravdivými obviněními, očerňováním, urážkami na cti, pomluvami.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství, Úř. věst. L 78, s. 1.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/11


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španělsko) dne 21. března 2017 – José Luis Cabana Carballo v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Věc C-141/17)

(2017/C 195/16)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Účastníci původního řízení

Odvolatel: José Luis Cabana Carballo

Odpůrci: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Předběžné otázky

1)

Má být čl. 53 odst. 3 písm. a) a d) nařízení (ES) 883/2004 (1) chápán jako ustanovení, které stanoví jinak, jak uvádí jeho článek 5, s tím, že proto se použije místo ustanovení čl. 5 písm. b)?

2)

Má být pro účely čl. 53 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení chápána španělská právní úprava příplatku 20 % k plnému trvalému invalidnímu důchodu pro obvyklé zaměstnání jako právní úprava, která stanoví zohlednění dávek nebo příjmů získaných v zahraničí?

3)

Je v případě záporné odpovědi na předchozí otázku praxe španělských správních orgánů a soudů, která pozastavuje či odnímá příplatek 20 % k plnému trvalému invalidnímu důchodu pro obvyklé zaměstnání, když příjemce dávky získá doživotní dávku z jiného členského státu, v rozporu s uvedeným unijním právním předpisem?

4)

Má být v případě kladné odpovědi na druhou otázku považováno za neslučitelné s čl. 53 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení, že se příplatek 20 % k plnému trvalému invalidnímu důchodu pro obvyklé zaměstnání odejme také v té části, která převyšuje částku důchodu z jiného členského státu, která byla důvodem jeho pozastavení či odnětí?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ( Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/12


Kasační opravný prostředek podaný dne 21. března 2017 společností Internacional de Productos Metálicos, S.A. proti usnesení Tribunálu (druhý senát) vydanému dne 25. ledna 2017 ve věci T-217/16, Internacional de productos metálicos v. Komise

(Věc C-145/17 P)

(2017/C 195/17)

Jazyk řízení: španělština

Účastnice řízení

Navrhovatelka: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (právní zástupci: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente a A. Monreal Lasheras, abogados)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání

Zrušit usnesení Tribunálu Evropské unie ze dne 25. ledna 2017 ve věci T-217/16.

Vrátit projednávanou věc T-217/16 Tribunálu Evropské unie, aby rozhodl o časovém omezení stanoveném v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU)2016/278 ze dne 26. února 2016.

Uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavni argumenty

1.

První důvod vychází z aktivní legitimace k podání žaloby na neplatnost k Tribunálu Evropské unie proti nařízení 2016/278 (1) v rozsahu, v němž předpokládá, že aktivní legitimace splňuje požadavky čl. 263 odst. 4 SFEU. Jak je Tribunálu známo, uvedené požadavky jsou: i) přímé a individuální dotčení napadeným aktem, nebo ii) přímé dotčení právními předpisy, které nezahrnují prováděcí opatření.

Pokud jde o přímé dotčení napadeným aktem, náš právní zástupce má za to, že Tribunál nijak nezpochybňuje požadavek přímého dotčení. Naproti tomu, pokud jde o individuálního dotčení, týká se společnosti Internacional de Productos Metálicos, S.A. (dále jen „IPM“), jelikož dotčené nařízení se vztahuje na všechny a každého jednotlivého dovozce, který do svého JCD zahrnul kódy kombinované nomenklatury nebo kódy TARIC týkající se výrobků, na které byla uložena antidumpingová cla v letech 2009 (nabytí účinnosti nařízení 91/2009) a 2016 (nabytí účinnosti nařízení 2016/278). Takto uvedení dovozci představují „úzký okruh hospodářských subjektů“, kterých se omezení účinků zrušení antidumpingových cel dotýká konkrétně a specificky.

Na druhou stranu, pokud jde o přímé dotčení právními předpisy, které nezahrnují prováděcí opatření, analýza se soustředí na potvrzení neexistence prováděcích aktů v nařízení 2016/278. V tomto kontextu finanční vyrovnání, na které Tribunál odkazuje jako na prováděcí akty nařízení, nejsou takovýmito prováděcími opatřeními, jelikož jedinými získanými vyrovnáními byla vyrovnání odvozená z ustanovení nařízení 91/2009 (2), přičemž nebylo získáno žádné vyrovnání odvozené z ustanovení napadeného nařízení (nařízení 2016/278). Důkazem toho je skutečnost, že samotná vyrovnání vyčíslená v daný moment společnosti IPM ze strany španělských celních orgánů byla přijata před nabytím účinnosti napadeného nařízení.

V tomto kontextu představuje napadený článek 2 autonomní pravidlo, které nevyžaduje žádný následný akt na vyvolání právních účinků ode dne nabytí účinnosti, jelikož se omezuje na zrušení některých antidumpingových cel s ohledem na jejich neslučitelnost s antidumpingovou dohodou a Dohodou GATT.

Krom toho nařízení ukládá povinnost zdržet se jednání – obsahuje příkaz, aby Španělské království znovu nepodniklo kroky k uložení antidumpingového cla –, a teda brání vydávání jakéhokoli celního aktu, který by mohl být napaden na základě vnitrostátního práva, přičemž podání žaloby na neplatnost je jediným způsobem, s nímž společnost IPM v souvislosti s napadením článku 2 nařízení 2016/278.

S ohledem na výše uvedené společnost IMP předpokládá, že je nepochybně aktivně legitimována podle článku 263 SFEU k podání žaloby na neplatnost článku 2 nařízení 2016/278, jelikož uvedené nařízení s ohledem na svoji vlastní povahu a obsah nezahrnuje žádné prováděcí opatření.

2.

V rámci druhého žalobního důvodu společnost IPM rozebírá žádost podanou Tribunálu, která se týká uznání retroaktivního účinku článku 1 napadeného nařízení. V této souvislosti a v rozporu s tím, co konstatuje Tribunál v napadeném usnesení, kde tvrdí, že nemá pravomoc vyhlásit retroaktivitu článku 1 nařízení, se společnost IPM domnívá, že uvedená retroaktivita je nevyhnutelným důsledkem zrušení článku 2 nařízení, jelikož uvedený článek stanoví časové omezení, jehož se týkala zamítnutá žaloba na neplatnost. Z toho důvodu žádost o určení retroaktivity článku 1 nařízení, kterou podala společnost IPM, je v celém rozsahu přípustná, jelikož je implicitně přijatá jako důsledek určené neplatnosti článku 2 nařízení.


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/278 ze dne 26. února 2016 o zrušení konečného antidumpingového cla uloženého na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířeného na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie (Úř. věst. L 52, s. 24).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 91/2009 ze dne 26. ledna 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 29, 2009, s. 1).


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyško) dne 27. března 2017 – SIA „E LATS“ v. Valsts ieņēmumu dienests

(Věc C-154/17)

(2017/C 195/18)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: SIA „E LATS“

Odpůrce: Valsts ieņēmumu dienests

Předběžné otázky

1)

Má být čl. 311 odst. bod. 1 směrnice Rady 2006/112/ES (1) ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty vykládán v tom smyslu, že za použité zboží mají být považovány použité výrobky získané obchodníkem, které obsahují drahé kovy nebo drahokamy (jako je tomu v posuzovaném případě) a které se opětovně prodávají hlavně proto, aby z nich drahé kovy a drahokamy, jež jsou v nich obsaženy, byly vyjmuty?

2)

Je v případě kladné odpovědi na první otázku pro účely omezení použitelnosti zvláštního režimu relevantní, zná-li obchodník úmysl pozdějšího kupce, jímž je vyjmutí drahých kovů nebo drahokamů obsažených v použitém zboží, nebo jsou relevantní objektivní charakteristiky obchodní operace (množství zboží, právní statut protistrany v obchodním vztahu, atd.)?


(1)  Úř. věst. L 347, s. 1.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 3. dubna 2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino v. Administración del Estado

(Věc C-169/17)

(2017/C 195/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Žalobce: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino

Žalovaná: Administración del Estado

Předběžné otázky

1)

Je třeba články 34 a 35 SFEU vykládat v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je čl. 8 odst. 1 královského nařízení č. 4/2014 ze dne 10. ledna 2014, kterým se schvalují požadavky na jakost masa, kýty, plece a sušeného karé z iberských prasat (Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico), který u produktů vyrobených nebo uváděných na trh ve Španělsku podmiňuje použití pojmu „iberské“ tím, že chovatelé prasat iberského plemene v systémech intenzivního výkrmu (živená krmivy) rozšíří celkovou minimální volnou podlahovou plochu na zvíře nad 110 kilogramů živé hmotnosti na 2 m2, i kdyby v daném případě bylo zjištěno, že cílem uvedeného opatření je zlepšit kvalitu produktů, na které se dané ustanovení vztahuje?

2)

Je třeba čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (1), ve spojení s článkem 12 téže směrnice vykládat v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je čl. 8 odst. 1 královského nařízení č. 4/2014 ze dne 10. ledna 2014, kterým se schvalují požadavky na jakost masa, kýty, plece a sušeného karé z iberských prasat, který u produktů vyrobených nebo uváděných na trh ve Španělsku podmiňuje použití pojmu „iberské“ tím, že chovatelé prasat iberského plemene v systémech intenzivního výkrmu (živená krmivy) rozšíří celkovou minimální volnou podlahovou plochu na zvíře nad 110 kilogramů živé hmotnosti na 2 m2, ačkoli cílem vnitrostátního předpisu je zlepšit kvalitu produktů, a nikoli konkrétně zlepšit ochranu prasat?

Je třeba v případě záporné odpovědi na předcházející otázku vykládat článek 12 směrnice [2008/120/ES] ve spojení s články 34 a 35 S[FEU] v tom smyslu, že brání tomu, aby takovým ustanovením, jako je čl. 8 odst. 1 královského nařízení č. 4/2012, bylo po producentech z jiných členských států vyžadováno – s cílem zlepšit kvalitu produktů vyráběných nebo uváděných na trh ve Španělsku, a nikoli ochranu prasat – splnění týchž podmínek chovu zvířat, které jsou po španělských producentech vyžadovány k tomu, aby produkty získané z jejich prasat mohly používat obchodní označení upravená uvedeným královským nařízením?

3)

Je třeba články 34 a 35 SFEU vykládat v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je čl. 8 odst. 2 královského nařízení č. 4/2014 ze dne 10. ledna 2014, kterým se schvalují požadavky na jakost masa, kýty, plece a sušeného karé z iberských prasat, kterým se stanoví minimální věk pro porážku prasat, z nichž se vyrábějí produkty kategorie „živená krmivy“, na 10 měsíců s cílem zlepšit [kvalitu] uvedených produktů?


(1)  Úř. věst. 2009, L 47, s. 5.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/15


Žaloba podaná dne 7. dubna 2017 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-181/17)

(2017/C 195/20)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: J. Hottiaux a J. Rius, zmocněnci)

Žalované: Španělské království

Návrhová žádání žalobkyně

prohlásit na základě článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, že Španělské království tím, že stanovilo minimální počet vozidel jako podmínku pro získání povolení provozovatele veřejné dopravy, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 3 a 5 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES;

uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětem žaloby Evropské komise podané proti Španělskému království je uplatnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. 2009, L 300, s. 51) (1).

Komise se domnívá, že stanovením podmínky pro získání povolení provozovatele veřejné dopravy, aby podniky měly alespoň tři vozidla, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 5 písm. b) uvedeného nařízení.


(1)  Úř. věst. 2009, L 300, s. 51


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/16


Žaloba podaná dne 20. dubna 2017 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-205/17)

(2017/C 195/21)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve a E. Sanfrutos Cano, zmocněnci)

Žalované: Španělské království

Návrhová žádání

Určit, že Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 260 odst. 1 SFEU, neboť nepřijalo všechna opatření nezbytná k výkonu rozsudku ze dne 14. dubna 2011, Komise v. Španělsko (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260);

uložit Španělskému království, aby Komisi zaplatilo pokutu ve výši 171 217,2 eur za každý den zpoždění výkonu rozsudku ze dne 14. dubna 2011, Komise v. Španělsko (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260), počínaje dnem vyhlášení rozsudku v projednávané věci, až do dne výkonu rozsudku ve věci C-343/10;

uložit Španělskému království, aby Komisi zaplatilo paušální částku ve výši 19 303,9 eur za den, počínaje dnem vyhlášení rozsudku ze dne 14. dubna 2011, Komise v. Španělsko (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260), až do dne výkonu rozsudku v projednávané věci nebo do dne plného výkonu rozsudku ve věci C-343/10, pokud nastane dříve;

uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise má za to, že Španělské království nepřijalo všechna opatření nutná k výkonu rozsudku Tribunálu, pokud jde o chybějící sběrné systémy pro městské odpadní vody v aglomeraci Valle de Güimar, podle článku 3 směrnice 91/271 (1), a chybějící čištění městských odpadních vod aglomerací Alhurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Valle de Güimar, Peníscola, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada-Moraira, Vigo a Santiago, podle čl. 4 odst. 1, 3 a případně 4 směrnice 91/271.


(1)  Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. 1991, L 135, s. 40).


Tribunál

19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2017 – Green Source Poland v. Komise

(Věc T-512/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - EFRR - Článek 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 - Zamítnutí poskytnutí finančního příspěvku na velký projekt - Podnik odpovědný za provedení projektu - Neexistence bezprostředního dotčení - Nepřípustnost“)

(2017/C 195/22)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Green Source Poland sp. z o.o. (Varšava, Polsko) (zástupci: M. Merola a L. Armati, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně M. Clausen a B.-R. Killmann, poté B.-R. Killmann a R. Lyal, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2014) 2289 final ze dne 7. dubna 2014, kterým se zamítá poskytnutí finančního příspěvku z Evropského fondu na regionální rozvoj (EFRR) na navrhovaný velký projekt, nazvaný „Nákup a realizace inovativních výrobních technologií pro biosložky na výrobu biopaliv“, který je součástí operačního programu „Inovativní ekonomika“ pro strukturální pomoc v rámci cíle „Konvergence“ v Polsku.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Společnost Green Source Poland sp. z o.o. ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 395, 10.11.2014.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2017 – Meta Group v. Komise

(Věc T-744/14) (1)

(„Rozhodčí doložka - Smlouvy o dotaci uzavřené v rámci šestého rámcového programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2002-2006) - Smlouvy o dotaci uzavřené v rámci rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (2007 – 2013) - Vrácení vyplacených částek - Zůstatek k výplatě z celkové částky finanční pomoci přiznané žalobkyni - Uznatelné náklady - Smluvní zodpovědnost“)

(2017/C 195/23)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Meta Group Srl (Řím, Itálie) (zástupci: A. Bartolini a A. Formica, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Recchia a R. Lyal, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 272 SFEU a znějící na konstatování toho, že Komise nesplnila finanční povinností vyplývajících z více dohod o dotaci, které uzavřela se žalobkyní na základě Šestého rámcového programu Evropských společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace přispívajícím k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002–2006) a rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (2007-2013), na určení protiprávní povahy započtení provedených Komisí na pohledávky uplatněné žalobkyní, na uložení Komisi, aby zaplatila žalobkyni částky, které je jí dlužná na základě uvedených smluv o dotacích, zvýšené o úroky z prodlení a měnovou inflaci a na získání náhrady škody, kterou žalobkyně údajně utrpěla

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá

2)

Společnosti Meta Group Srl se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 462, 22.12.2014.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/18


Rozsudek Tribunálu ze dne 28. dubna 2017 – Gameart v. Komise

(Věc T-264/15) (1)

(„Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty týkající se řízení o nesplnění povinnosti - Dokumenty vypracované členským státem - Žádost o přístup k dokumentům podaná členskému státu - Postoupení žádosti o přístup Komisi - Odepření přístupu - Pravomoc Komise - Dokument, který pochází od orgánu - Článek 5 nařízení (ES) č. 1049/2001“)

(2017/C 195/24)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Polsko) (zástupce: P. Hoffman, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Hottiaux, A. Buchet a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Polská republika (zástupci: B. Majczyna, M. Kamejsza a M. Pawlicka, zmocněnci), Evropský parlament (zástupci: D. Warin a A. Pospíšilová Padowska, zmocněnci) a Rada Evropské unie (zástupci: původně J.-B. Laignelot, K. Pleśniak a E. Rebasti, poté J.-B. Laignelot a E. Rebasti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2015 v rozsahu, v němž Komise zamítla žádost o přístup k dokumentům vypracovaným Polskou republikou, kterou jí Polská republika postoupila na základě čl. 5 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 18. února 2015 se zrušuje v rozsahu, v němž Komise zamítla žádost o přístup k dokumentům vypracovaným Polskou republikou, kterou jí Polská republika postoupila na základě čl. 5 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.

2)

Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

3)

Polská republika, Rada Evropské unie a Evropský parlament ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 254, 3.8.2015.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2017 – Germanwings v. Komise

(Věc T-375/15) (1)

(„Státní podpory - Podpora poskytnutá letecké společnosti využívající letiště Zweibrücken - Výhoda - Přičitatelnost státu - Povinnost odůvodnění - Legitimní očekávání - Přístup k dokumentům - Dokumenty související s řízením o kontrole státních podpor - Odepření přístupu k požadovaným dokumentům - Výjimka týkající se ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu“)

(2017/C 195/25)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Germanwings GmbH (Kolín n. Rýnem, Německo) (zástupce: A. Martin Ehlers, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně A. Buchet, T. Maxian Rusche, R. Sauer a K. Herrman, poté A. Buchet, T. Rusche, K. Herrman a S. Noë, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na základě článku 263 SFEU směřující zaprvé k částečnému zrušení rozhodnutí Komise (EU) 2016/152 ze dne 1. října 2014 o státní podpoře SA 27339 (12/C) (ex 11/NN), kterou poskytlo Německo letišti Zweibrücken a leteckým společnostem, které letiště využívají (Úř. věst. L 34, s. 68), a zadruhé ke zrušení rozhodnutí Komise GESTDEM 2015/1288 ze dne 11. května 2015, kterým se zamítá částečný přístup ke správnímu spisu týkajícímu se řízení o státní podpoře SA 27339.

Výrok rozsudku

1)

Článek 1 odst. 2 rozhodnutí Komise (EU) 2016/152 ze dne 1. října 2014 o státní podpoře SA 27339 (12/C) (ex 11/NN), kterou poskytlo Německo letišti Zweibrücken a leteckým společnostem, které letiště využívají (Úř. věst. L 34, s. 68), se v rozsahu, v němž se týká první dohody uzavřené mezi společnostmi Flughafen Zweibrücken GmbH a Germanwings GmbH, jakož i článek 3 odst. 4 písm. e) tohoto rozhodnutí, se zrušují.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí tři čtvrtiny nákladů řízení, které vynaložila Germanwings.

4)

Germanwings ponese jednu čtvrtinu vlastních nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 337, 12.10.2015.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2017 – JYSK v. Komise

(Věc T-403/15) (1)

(„Žaloba na neplatnost - EFRR - Článek 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 - Zamítnutí poskytnutí finančního příspěvku na velký projekt - Podnik odpovědný za provedení projektu - Neexistence bezprostředního dotčení - Nepřípustnost“)

(2017/C 195/26)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: JYSK sp. z o.o. (Radomsko, Polsko) (zástupce: H. Sønderby Christensen, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně R. Lyal, B. R. Killmann a M. Clausen, poté R. Lyal a B. R. Killmann, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2015) 3228 ze dne 11. května 2015, kterým se zamítá poskytnutí finančního příspěvku z Evropského fondu na regionální rozvoj (EFRR) na velký projekt nazvaný „Evropské centrum sdílených služeb – Inteligentní logistické systémy“ v rámci operačního programu „Inovativní ekonomika“, který vypracovala Polská republika pro programovací období 2007-2013.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Společnost JYSK sp. z o.o. ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 311, 21. 9. 2015.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2017 – Deere v. EUIPO – (EXHAUST-GARD)

(Věc T-622/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie EXHAUST-GARD - Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Právo se v řízení účinně bránit - Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

(2017/C 195/27)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Deere & Company (Wilmington, Delaware, Spojené státy) (zástupci: původně N. Weber a T. Heitmann, poté N. Weber, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: H. Kunz, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. září 2015 (věc R 196/2014-4) týkajícímu se přihlášky slovního označení EXHAUST-GARD jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Deere & Company se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 7, 11.1.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/21


Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2017 – Environmental Manufacturing v. EUIPO – Société Elmar Wolf (Znázornění vlčí hlavy)

(Věc T-681/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška k zápisu ochranné známky Evropské unie znázorňující vlčí hlavu - Starší mezinárodní obrazová ochranná známka Outils WOLF - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 195/28)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Spojené království) (zástupce: S. Malynicz, QC)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Société Elmar Wolf (Wissembourg, Francie) (zástupce: N. Boespflug, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. září 2015 (věc R 1252/2015-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Société Elmar Wolf a Environmental Manufacturing.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Environmental Manufacturing se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 38, 1.2.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/21


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2017 – BASF v. EUIPO – Evonik Industries (DINCH)

(Věc T-721/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o prohlášení neplatnosti - Slovní ochranná známka Evropské unie DINCH - Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu - Popisný charakter - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009“)

(2017/C 195/29)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: BASF SE (Ludwigshafen, Německo) (zástupci: A. Schulz a C. Onken, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: R. Pethke a M. Fischer, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Evonik Industries AG (Essen, Německo) (zástupci: A. Schabenberger, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 23. září 2015 (věc R 2080/2014-1) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Evonik Industries a BASF.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti BASF SE se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 68, 22.2.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/22


Rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2017 – Haw Par v. EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD)

(Věc T-25/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie GELENKGOLD - Starší obrazová ochranná známka Evropské unie představující tygra - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Podobnost označení - Překážka věci pravomocně rozsouzené - Zvýšená rozlišovací způsobilost starší ochranné známky nabytá užíváním - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Právo být vyslechnut - Článek 75 druhá věta nařízení č. 207/2009 - Série ochranných známek“)

(2017/C 195/30)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Haw Par Corp. Ltd (Singapur, Singapur) (zástupci: R. D. Härer, C. Schultze, J. Ossing, C. Weber, H. Ranzinger, C. Gehweiler a C. Brockmann, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupkyně: D. Walicka, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Rakousko) (zástupci: J. Sachs a C. Sachs, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. listopadu 2015 (věc R 1907/2015-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Haw Par a Cosmowell.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Haw Par Corp. Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 106 21.3.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/23


Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2017 – Enercon v. EUIPO – Gamesa Eólica (Odstíny zelené)

(Věc T-36/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o prohlášení neplatnosti - Ochranná známka Evropské unie spočívající v odstínech zelené - Absolutní důvody pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009“)

(2017/C 195/31)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Enercon GmbH (Aurich, Německo) (zástupci: S. Overhage, R. Böhm a A. Silverleaf, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Španělsko) (zástupkyně: A. Sanz Cerralbo, advokátka)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. října 2015 (věc R 597/2015-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Gamesa Eólica a Enercon.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Enercon GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 111, 29.3.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/23


Rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2017 – Kasztantowicz v. EUIPO – Gbb Group (GEOTEK)

(Věc T-97/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o zrušení - Slovní ochranná známka Evropské unie GEOTEK - Článek 51 odstavec 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 - Pravidlo 40 odstavec 5, nařízení (ES) č. 2868/95 - Důkaz o skutečném užívání ochranné známky - Opožděnost - Pravidlo 61 odstavce 2 a 3 a pravidlo 65 odstavec 1 nařízení č. 2868/95 - Oznámení stanovené lhůty majiteli ochranné známky faxem - Neexistence okolností, které mohou zpochybnit zprávu o předání poskytnutou EUIPO - Článek 78 nařízení č. 207/2009 - Pravidlo 57 nařízení č. 2868/95 - Návrh na výslech svědků - Prostor pro uvážení poskytnutý EUIPO“)

(2017/C 195/32)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Martin Kasztantowicz (Berlín, Německo) (zástupce: R. Ronneburger, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: D. Hanf a A. Söder, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Gbb Group Ltd (Letchworth, Spojené království)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. prosince 2015 (věc R 3025/2014-5) týkajícímu se řízení o zrušení mezi společností Gbb Group a M. Kasztantowiczem

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Martinu Kasztantowiczi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 145, 25.4.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/24


Rozsudek Tribunálu ze dne 5. května 2017 – PayPal v. EUIPO – Hub Culture (VENMO)

(Věc T-132/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o prohlášení neplatnosti - Slovní ochranná známka Evropské unie VENMO - Neexistence dobré víry - Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 195/33)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: PayPal, Inc. (San José, Kalifornie, Spojené státy americké) (zástupci: A. Renck, advokát, a I. Junkar, solicitor)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupkyně: D. Walicka, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Hub Culture Ltd (Hamilton, Bermudy, Spojené království) (zástupce: J. Hill, barrister)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. ledna 2016 (věc R 2974/2014-5) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Paypal a Hub Culture

Výrok

1.

Rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 12. ledna 2016 (věc R 2974/2014-5) se zrušuje.

2.

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností PayPal, Inc.

3.

Hub Culture Ltd ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 191, 30.5.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/24


Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2017 – Gfi PSF v. Komise

(Věc T-200/16) (1)

(„Veřejné zakázky na služby - Zadávací řízení - Rozvoj, údržba, vývoj a technická podpora pro internetové stránky - Odmítnutí nabídky uchazeče - Obdržená nabídka, která již byla otevřena - Článek 111 odst. 4 písm. b) finančního nařízení“)

(2017/C 195/34)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Gfi PSF Sàrl (Leudelange, Lucembursko) (zástupce: F. Moyse, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: S. Delaude a S. Lejeune, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Úřadu pro publikace Evropské unie (OP) ze dne 2. a 16. března 2016, kterými byla odmítnuta nabídka předložená žalobkyní v rámci zadávacího řízení týkajícího se zejména rozvoje, údržby, vývoje a technické podpory pro internetové stránky tohoto Úřadu (JO 2015/S 251-459901), a v případě potřeby potvrzujícího rozhodnutí OP ze dne 22. dubna 2016 na jedné straně a návrh založený na článku 268 SFEU a znějící na náhradu škody, která byla žalobkyni způsobena těmito rozhodnutími, na straně druhé.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Gfi PSF Sàrl se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 222, 20.6.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/25


Rozsudek Tribunálu ze dne 5. května 2017 – Messe Friedrichshafen v. EUIPO – El Corte Inglés (Out Door)

(Věc T-224/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Obrazová ochranná známka Evropské unie Out Door - Starší slovní ochranná známka Evropské unie OUTDOOR PRO - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 76 nařízení č. 207/2009“)

(2017/C 195/35)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Messe Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen, Německo) (zástupce: W. Schulte Hemming, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: M. Eberl a D. Hanf, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španělsko) (zástupce: J.L. Rivas Zurdo, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. února 2016 (věc R 2302/2011-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi El Corte Inglés a Messe Friedrichshafen.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Messe Friedrichshafen GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 232, 27.6.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2017 – CC v. Parlament

(Věc T-446/16 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Přijímání - Oznámení o výběrovém řízení - Otevřené výběrové řízení - Pochybení, ke kterým došlo při vedení seznamu úspěšných uchazečů - Mimosmluvní odpovědnost - Označení nových důkazů - Majetková újma - Rovné zacházení - Zkreslení skutkového stavu - Ztráta příležitosti“)

(2017/C 195/36)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: CC (zástupci: G. Maximini a C. Hölzer, advokáti)

Další účastník řízení: Evropský parlament (zástupci: M. Ecker a E. Despotopoulou, zmocněnci)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (samosoudce) ze dne 21. července 2016, CC v. Parlament (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), a znějící na zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (samosoudce) ze dne 21. července 2016, CC v. Parlament (F-9/12 RENV), se zrušuje v rozsahu, v němž Soud pro veřejnou službu zaprvé vypočítal ztrátu příležitosti paní CC být přijata do zaměstnání jako úřednice ve zkušební době Radou Evropské unie s vyloučením období mezi 16. únorem 2006 a 31. srpnem 2007 a zadruhé vypočítal ztrátu příležitosti paní CC být přijata do zaměstnání jako úřednice ve zkušební době ostatními orgány a institucemi Evropské unie na základě jiné metody, než je metoda, kterou použil v případě Rady.

2)

Ve zbývající části se kasační opravný prostředek zamítá.

3)

Věc se vrací zpět jinému senátu Tribunálu, než který rozhodoval o tomto kasačním opravném prostředku.

4)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 371, 10.10.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2017 – OU v. Komise

(Věc T-569/16) (1)

(„Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Disciplinární řízení - Dočasné zproštění - Krácení odměny - Důtka - Zpětné vyplacení - Článek 24 odst. 4 přílohy IX služebního řádu“)

(2017/C 195/37)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: OU (zástupci: J.-N. Louis a N. de Montigny, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupkyně: C. Ehrbar a F. Simonetti, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh založený na článku 270 SFEU a znějící zaprvé na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 13. března 2015, kterým se zamítá žádost žalobce o zpětné vyplacení částek, o které byla krácena jeho odměna během období šesti měsíců od 15. ledna 2007, a zadruhé na zpětné vyplacení uvedených částek spolu s úroky.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí ze dne 13. března 2015, kterým Evropská komise zamítla žádost pana OU o zpětné vyplacení částek, o které byla krácena jeho odměna v návaznosti na rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2006, se zrušuje.

2)

Komisi se ukládá zpětně vyplatit panu OU částky, o které byla krácena jeho odměna v návaznosti na rozhodnutí ze dne 14. prosince 2006.

3)

Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 211, 13.6.2016 (věc původně zapsaná u Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-141/15 a postoupená Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 28. dubna 2017 – Azoulay a další v. Parlament

(Věc T-580/16) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Dočasní zaměstnanci - Odměňování - Rodinné přídavky - Příspěvek na vzdělávání - Odmítnutí náhrady výdajů na vzdělávání - Článek 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu - Legitimní očekávání - Rovné zacházení - Zásada řádné správy“)

(2017/C 195/38)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Irit Azoulay (Brusel, Belgie), Andrew Boreham (Wansin-Hannut, Belgie), Mirja Bouchard (Villers-la-Ville, Belgie) a Darren Neville (Ohain, Belgie) (zástupce: Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: E. Taneva a L. Deneys, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 270 SFEU, kterým je usilováno o zrušení individuálních rozhodnutí Parlamentu ze dne 24. dubna 2015, kterými se odmítá přiznání příspěvků na vzdělávání za rok 2014/2015, a, bude-li toho třeba, o zrušení individuálních rozhodnutí Parlamentu ze dne 17. a 19. listopadu 2015, kterými se částečně zamítají stížnosti žalobců ze dne 20. července 2015.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Iritě Azoulay, Andrew Borehamovi, Mirje Bouchard a Darrenovi Nevillovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 145, 25.4 2016 (věc původně zapsaná u Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-9/16 a postoupená Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/28


Rozsudek Tribunálu ze dne 28. dubna 2017 – HN v. Komise

(Věc T-588/16) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Nařízení (EU, Euratom) č. 1023/2013 - Reforma služebního řádu - Nová pravidla pro služební postup a povyšování do platových tříd AD 13 a AD 14 - Úředníci zařazení do platové třídy AD 12 - Výkon zvláštní odpovědnosti - Článek 30 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu - Povyšovací řízení za rok 2014 - Žádost o zařazení na pozici ‚poradce nebo rovnocenné pracovní místo‘ - Neposkytnutí odpovědi ze strany orgánu oprávněného ke jmenování - Povyšovací řízení za rok 2015 - Nová žádost o zařazení na pozici ‚poradce nebo rovnocenné pracovní místo‘ nebo ‚vedoucí oddělení nebo rovnocenné pracovní místo‘ - Zamítnutí orgánem oprávněným ke jmenování - Potvrzující povaha zamítnutí zařazení na pozici ‚poradce nebo rovnocenné pracovní místo‘ - Požadavky související s postupem před zahájením soudního řízení - Nepřípustnost“)

(2017/C 195/39)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: HN (zástupci: F. Sciaudone a R. Sciaudone, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Ehrbar a A-C. Simon, zmocněnkyně, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Návrh založený na článku 270 SFEU a znějící zejména na zrušení „rozhodnutí o zamítnutí žádosti [žalobce], aby byl považován za osobu, která nese zvláštní odpovědnost, což by znamenalo jeho zařazení na pozici „poradce nebo rovnocenné pracovní místo“ ve smyslu čl. 30 odst. 3 přílohy XIII [nového] služebního řádu a ve smyslu rozhodnutí SEC(2013) 691 ze dne 18. prosince 2013 nazvaného „Oznámení Komise, jímž se mění předpisy týkající se složení kabinetů členů Komise a jejich mluvčích“.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

HN se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 251, 11.7.2016 (věc původně zapsaná u Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-18/16 a postoupená Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/28


Usnesení Tribunálu ze dne 17. března 2017 – Düll v. EUIPO

(Věc T-381/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o prohlášení neplatnosti - Zpětvzetí návrhu na zrušení - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2017/C 195/40)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Klaus Düll (Südergellersen, Německo) (zástupce: S. Wolff-Marting, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: S. Palmero Cabezas, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Cognitect, Inc. (Durham, Severní Karolína, Spojené státy)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. dubna 2016 (spojené věci R 1383/2015-2 a R 1481/2015-2), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společností Cognitect, Inc. a Klausem Düllem.

Výrok

1.

O žalobě již není třeba rozhodovat.

2.

Klaus Düll a Cognitect, Inc. ponesou vlastní náklady řízení a ukládá se jim každému náhrada poloviny nákladů vynaložených Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).


(1)  Úř. věst. C 364, 3.10.2016.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/29


Usnesení místopředsedy Tribunálu ze dne 10. dubna 2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte v. ACER

(Věc T-123/17 R)

(„Předběžné opatření - Energetika - Rozhodnutí ACER zamítající návrh na vstup do řízení ve věci A – 001 – 2017 (v konsolidovaném znění) - Návrh na odklad vykonatelnosti - Neexistence naléhavosti“)

(2017/C 195/41)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG (Vídeň, Rakousko) (zástupce: B. Rajal, advokát)

Žalovaná: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (zástupci: P. Martinet a E. Tremmel, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článků 278 a 279 SFEU směřující k odkladu vykonatelnosti rozhodnutí ACER ze dne 17. února 2017, kterým se zamítá návrh na vstup žalobkyně jako vedlejšího účastníka do řízení ve věci A-001-2017 (v konsolidovaném znění).

Výrok

1)

Návrh na vydání předběžného opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/30


Usnesení místopředsedy Tribunálu ze dne 21. dubna 2017 – Post Telecom v. EIB

(Věc T-158/17 R)

(„Řízení o předběžném opatření - Veřejné zakázky na služby - Zadávací řízení - Komunikační služby metropolitní sítě pro budovy a kanceláře skupiny Evropské investiční banky v Lucembursku - Odmítnutí nabídky uchazeče a zadání zakázky jinému uchazeči - Návrh na odklad vykonatelnosti - Neexistence naléhavosti“)

(2017/C 195/42)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Post Telecom SA (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: M. Thewes, C. Saettel a T. Chevrier, advokáti)

Žalovaná: Evropská investiční banka (EIB) (zástupci: T. Gilliams, P. Kiiver a C. Solazzo, zmocněnci, ve spolupráci s M. Belmessieri a B. Schutyserem, advokáty)

Předmět věci

Návrh založený na článcích 278 a 279 SFEU a znějící na odklad vykonatelnosti rozhodnutí EIB ze dne 6. ledna 2017, kterým byla odmítnuta nabídka předložená žalobkyní pro položku č. 1 zadávacího řízení OP-1305, nazvaného „Komunikační služby metropolitní a dálkové sítě pro skupinu Evropské investiční banky“, a rozhodnutí o zadání této položky jinému uchazeči

Výrok

1)

Návrh na vydání předběžného opatření se zamítá.

2)

Usnesení ze dne 15. března 2017 vydané ve věci T-158/17 R se zrušuje.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/30


Žaloba podaná dne 10. března 2017 – Claro Sol Cleaning v. EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

(Věc T-159/17)

(2017/C 195/43)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Claro Sol Cleaning, SLU (Madrid, Španělsko) (zástupce: N. Fernández Fernández Pacheco, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Solemo Oy (Helsinky, Finsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: žalobkyně

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Evropské unie „Claro Sol Facility Services desde 1972“ – přihláška č. 13 318 993

Řízení před EUIPO: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 9. ledna 2017 ve věci R 478/2016-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí vydané prvním odvolacím senátem EUIPO dne 9. ledna 2017 ve věci R 478/2016-1, kterým bylo částečně vyhověno odvolání podanému společností Solemo Oy a kterým bylo částečně zrušeno rozhodnutí vydané v námitkovém řízení č. B 2472267, týkajícím se přihlášky ochranné známky Evropské unie č. 13.318.993 „Claro Sol Facility Services desde 1972“, patřící žalobkyni, na základě čehož byl v celém rozsahu odmítnut zápis pro třídy 37 a 39 a částečně odmítnut zápis pro třídu 35,

zapsal ochrannou známku Evropské unie č. 13.318.993 „Claro Sol Facility Services desde 1972“ pro všechny služby spadající do tříd 35, 37 a 39 z důvodu neexistence nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na němž je chráněna starší národní ochranná známka „SOL“, zapsaná ve Finsku pod č. 250.356 a patřící další účastnici řízení,

uložil další účastnici řízení náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/31


Žaloba podaná dne 31. března 2017 – Calhau Correia de Paiva v. Komise

(Věc T-202/17)

(2017/C 195/44)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ana Calhau Correia de Paiva (Brusel, Belgie) (zástupci: V. Villante a G. Pandey, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil následující rozhodnutí a akty, a případně předtím určil, že oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/293/14 a dotčený jazykový režim jsou protiprávní a nepoužitelné na žalobkyni podle článku 277 SFEU:

rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) a výběrové komise ze dne 9. listopadu 2015 nezapsat jméno kandidátky na rezervní seznam výběrového řízení EPSO/AD/293/14;

rozhodnutí EPSO a výběrové komise ze dne 23. června 2016 nezrušit rozhodnutí ze dne 9. listopadu 2015 a potvrdit nezapsání jména kandidátky na rezervní seznam;

rozhodnutí EPSO ze dne 22. prosince 2016, kterým se zamítá správní stížnost podaná žalobkyní podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu proti rozhodnutí výběrové komise nezapsat její jméno na rezervní seznam výběrového řízení EPSO/AD/293/14 a proti negativnímu rozhodnutí o přezkumu;

rezervní seznam výběrového řízení EPSO/AD/293/14,

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 1 služebního řádu a zásad zákazu diskriminace, proporcionality a rovnosti příležitostí v rozsahu, v němž EPSO uložil pro zpracování případové studie používání klávesnice QWERTY EN, AZERTY FR/BE nebo QWERTZ DE, jakož i ze zjevně nesprávného posouzení.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení nařízení č. 1 z roku 1958, pokud jde o jazykový režim schválený a posílený oznámením o výběrovém řízení EPSO/AD/293/14, jakož i z námitky protiprávnosti a nepoužitelnosti tohoto oznámení.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení článku 1 služebního řádu a zásad zákazu diskriminace a proporcionality v rozsahu, v němž EPSO nebo výběrová komise omezily výběr druhého jazyka kandidátů ve výběrovém řízení na němčinu, angličtinu a francouzštinu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení zásady rovnosti příležitostí, pokud jde o přezkumný postup pro výběrová řízení EPSO.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 296 druhého pododstavce SFEU a článku 25 služebního řádu v rozsahu, v němž EPSO neodůvodnil své rozhodnutí schválit a podporovat určitý jazykový režim, jakož i z porušení oznámení o výběrovém řízení a Listiny základních práv Evropské unie v rozsahu, v němž EPSO vykonával funkce přidělené výběrové komisi.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/32


Žaloba podaná dne 3. dubna 2017 – GY v. Komise

(Věc T-203/17)

(2017/C 195/45)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: GY (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl, že

rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/293/14 ze dne 23. prosince 2016 o nepřipuštění žalobce do hodnotícího centra se zrušuje;

Evropské komisi se ukládá náhrada způsobené morální újmy stanovené ex aequo et bono na 5 000 eur;

Evropské komisi se v každém případě ukládá náhrada nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že výběrová komise porušila povinnost uvést odůvodnění, když žalobci nesdělila hodnotící kritéria, která přijala za účelem splnění povinností vyplývajících z rozsudku ze dne 20. července 2016, GY v. Komise, F-123/15, EU:F:2016:160.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že výběrová komise porušila oznámení o výběrovém řízení, když svévolně omezila své posouzení odborné praxe žalobce tím, že v případě tří otázek vycházela pouze z délky této praxe.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z několika zjevně nesprávných posouzení, kterých se dopustila výběrová komise a v důsledku kterých je rozhodnutí přiznat žalobci pouze 17 bodů z 56 (přičemž hranicí je 22 bodů) protiprávní.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/33


Žaloba podaná dne 3. dubna 2017 – Argus Security Projects v. Komise a EUBAM

(Věc T-206/17)

(2017/C 195/46)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Kypr) (zástupci: T. Bontinck a A. Guillerme, advokáti)

Žalovaní: Evropská komise, Mise Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí EUBAM Libye ze dne 24. ledna 2017, kterým se nahrazuje původní rozhodnutí ze dne 16. února 2014 o nevybrání nabídky podané společností Argus v rámci veřejného nabídkového řízení týkajícího se poskytování bezpečnostních služeb v rámci pomocné mise Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (smlouva EUBAM-13-020) a o zadání veřejné zakázky společnosti Garda;

uložil žalovaným náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 110 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. 2012, L 298, s. 1), pravidel stanovených v dokumentech pro zadání veřejné zakázky, konkrétně v bodech 4.1 a 12.1 pokynů pro uchazeče, a zásad rovného zacházení s uchazeči a zákazu diskriminace. Tento žalobní důvod se skládá ze tří částí:

první část vycházející z neexistence nasazení technických a operačních prostředků podle podmínek zakázky;

druhá část vycházející z neexistence nasazení personálních prostředků podle podmínek zakázky;

třetí část vycházející z umělé povahy plánu nasazení prostředků a kritika zohlednění minulých zkušeností uchazečů v nepřátelském prostředí.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z podstatné změny původních podmínek zakázky a z porušení zásady rovného zacházení. Tento žalobní důvod se skládá ze dvou částí:

první část vycházející z vyhodnocení personálních prostředků;

druhá část vycházející z vyhodnocení technických prostředků a plánu nasazeni prostředků.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/34


Žaloba podaná dne 7. dubna 2017 – Mabrouk v. Rada

(Věc T-216/17)

(2017/C 195/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisko) (zástupci: J R. Farthouat, N. Boulay, advokáti, a S. Crosby, Solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/119 ze dne 28. ledna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. 2017, L 23, s. 19), v rozsahu, v němž se vztahuje na žalobce; a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že zmrazení aktiv žalobce porušuje zásadu přiměřené lhůty zakotvenou v článku 6 EÚLP a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že zmrazení nemá dostatečný základ:

v rozporu s důkazy předloženým žalobcem má Rada za to, že aktiva žalobce jsou nelegitimní, ale neuvádí důvody;

Rada tím, že považuje aktiva žalobce za nelegitimní, činí nesprávné posouzení skutkového stavu, pokud vůbec učinila posouzení;

zmrazení je bezpředmětné, jelikož má pomoci Tunisku získat zpět zneužitá aktiva. Žádné z aktiv žalobce však nebylo zneužito.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že zmrazení tím, že k němu došlo po pádu prezidenta Ben Aliho, porušuje právo žalobce na práci.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že zmrazení je v každém případě nepřiměřené a porušuje právo žalobce vlastnit majetek.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/34


Žaloba podaná dne 18. dubna 2017 – Recylex a další v. Komise

(Věc T-222/17)

(2017/C 195/48)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Recylex SA (Paříž, Francie), Fonderie et Manufacture de Métaux (Anderlecht, Belgie) a Harz-Metall GmbH (Goslar, Německo) (zástupci: M. Wellinger, S. Reinart a K. Bongs, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

snížil výši pokuty, která jim byla uložena v rozhodnutí Evropské komise ze dne 8. února 2017 [C(2017) 900 final] v řízení podle článku 101 SFEU,

poskytl žalobkyním lhůtu pro její uhrazení, a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že se Komise dopustila pochybení tím, že na žalobkyně neuplatnila bod 26 (poslední odstavec) oznámení o shovívavosti (1), pokud jde o dobu trvání protiprávního jednání.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že se Komise dopustila pochybení tím, že na žalobkyně neuplatnila bod 26 (poslední odstavec) oznámení o shovívavosti, pokud jde o protiprávní jednání týkající se Francie.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že se Komise dopustila pochybení tím, že při stanovení výše pokuty uplatnila na základě bodu 37 pokynů pro výpočet pokut (2) zvláštní zvýšení ve výši 10 %.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že se Komise dopustila pochybení tím, že žalobkyním neposkytla snížení pokuty o 50 % podle bodu 26 první odrážky oznámení o shovívavosti.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí odporuje zásadám proporcionality a nediskriminace, jakož i zásadě individualizace trestu.

6.

Šestým žalobním důvodem je po Tribunálu požadováno, aby využil možnost soudního přezkumu v plné jurisdikci k tomu, aby žalobkyním poskytl lhůtu pro uhrazení zbývající části pokuty.


(1)  Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů (Úř. věst. 2006, C 298, 8.12.2006, s. 17) ve znění naposledy pozměněném oznámením Komise „Změny v oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů“ (Úř. věst. 2015, C 256, s. 1).

(2)  Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003 (Úř. věst. 2006, C 210, s. 2).


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/35


Žaloba podaná dne 19. dubna 2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry v. Komise

(Věc T-228/17)

(2017/C 195/49)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Čína) (zástupce: S. Hirsbrunner, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/141 ze dne 26. ledna 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. 2017, L 22, s. 14), v rozsahu, v němž se týká žalobkyně

uložil Komisi a případným vedlejším účastníkům podporujícím Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že se Komise údajně dopustila několika zjevně nesprávných posouzení tím, že měla za to, že příslušenství (fitinky) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli (dále jen „SSBWF“) jsou podle technických standardů USA a EU zaměnitelné.

Komise nesplnila svou povinnost, podle níž musí posoudit příslušné důkazy nestranně, v rozsahu, v němž jsou skutkové informace, které se týkají zaměnitelnosti a jsou uvedené v napadeném nařízení, nepřesné, protichůdné či zavádějící. Zejména je nepřesné tvrzení, podle kterého jediný spolupracující vývozce údajně nepředložil relevantní důkazy.

Komise měla stran SSBWF nesprávně za to, že uvedené výrobky měly dvojí osvědčení podle unijních a amerických standardů. V této souvislosti vycházela výlučně z nepodložených tvrzení, která na poslední chvíli uvedli stěžovatelé a která byla poprvé uvedena až v samotném napadeném nařízení.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že se Komise dopustila zjevně nesprávného posouzení a stran úpravy běžné hodnoty nesplnila povinnost uvést odpovídající odůvodnění a její argumentace byla rozporuplná.

Komise se při stanovení vhodné úrovně úprav nesprávně opírala o náklady a výrobní údaje unijního odvětví. Na základě neoprávněných důvodů odmítla návrh úpravy, který vycházel z údajů čínského trhu.

V této souvislosti byl napadeným nařízením porušen článek 20 základního nařízení a článek 296 SFEU a kromě toho nebylo uvedeno dostačující odůvodnění.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že stanovení období, které má být zohledněno, je stiženo zjevně nesprávným posouzením.

Komise postupovala svévolně, neboť nezohlednila alternativní období, ačkoliv díky předchozímu šetření by měla k dispozici příslušné údaje.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že postup přijímání sporného nařízení nebyl v souladu s obecnými zásadami unijního práva, jako je např. zásada řádné správy, transparentnosti a práva žalobkyně na obhajobu.

Komise žalobkyni neposkytla včas po poskytnutí prozatímních informací „dostupné informace“. V okamžiku, kdy Komise konečně tyto informace společně s dalšími údaji poprvé poskytla v souvislosti s poskytnutím konečných informací, neposkytla žalobkyni dostatek času k jejich řádnému posouzení.

Komise porušila právo žalobkyně na obhajobu, neboť jí neumožnila, aby se vyjádřila ke stěžejním zjištěním, která se opírala o tvrzení stěžovatele, která byla předložena na poslední chvíli a nebyla ověřena a jež byla poprvé uvedena v napadeném nařízení.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z toho, že v napadeném nařízení, které bylo přijato dne 26. ledna 2017, bylo nesprávně stanoveno antidumpingové clo ve vztahu k žalobkyni podle základního nařízení, které stanovuje formou výjimky metodiku srovnatelné země, pro výpočet běžné hodnoty dovozu z Čínské lidové republiky, přestože pravomoc EU uplatnit toto výjimečné zacházení zanikla dne 11. prosince 2016.

Evropská unie se zavázala, že bude uplatňovat zvláštní ustanovení Protokolu o přistoupení Číny k WTO, a to prostřednictvím rozhodnutí Rady, kterým se toto přistoupení schvaluje. Komise je jakožto unijní orgán povinna dodržovat při výkonu svých pravomocí mezinárodní závazky uzavřené Unií.

Napadené nařízení je dále neslučitelné se závazkem EU stanovit svá antidumpingová pravidla tak, aby byla v souladu s mezinárodním právem, zejména týkají-li se takové předpisy právě provádění mezinárodní dohody uzavřené Unií.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/37


Žaloba podaná dne 19. dubna 2017 – Německo v. Komise

(Věc T-229/17)

(2017/C 195/50)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze, J. Möller, a Rechtsanwälte M. Winkelmüller, F. van Schewick a M. Kottmann)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2017/133 ze dne 25. ledna 2017 o zachování odkazu na harmonizovanou normu EN 14342:2013 „Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení“ v Úředním věstníku Evropské unie s omezením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Úř. věst. 2017 L 21, s. 113),

zrušil Rozhodnutí Komise (EU) 2017/145 ze dne 25. ledna 2017 o zachování odkazu na harmonizovanou normu EN 14904:2006 „Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití: Specifikace“ v Úředním věstníku Evropské unie s omezením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Úř. věst. 2017 L 22, s. 62),

zrušil sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Úř. věst. 2017 C 76, s. 32) v rozsahu, v němž se vztahuje k harmonizované normě EN 14342:2013 „Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení“,

zrušil sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Úř. věst. 2017 C 76, s. 32) v rozsahu, v němž se vztahuje k harmonizované normě EN 14904:2006 „Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití: Specifikace“, jakož i

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení podstatných formálních náležitostí.

Spolková republika Německo tvrdí, že Komise při přijetí napadených rozhodnutí porušila podstatné formální náležitosti zakotvené v článku 18 nařízení (EU) č. 305/2011 (1). Komise tak neměla přijmout rozhodnutí na základě článku 5 směrnice 98/34/EG (2), povinná konzultace příslušného evropského normalizačního orgánu byla stižena nedostatky a napadená rozhodnutí nebyla přijata „na základě stanoviska“ výboru zřízeného podle článku 5 uvedené směrnice.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení povinnosti uvést odůvodnění.

V rámci druhého žalobního důvodu vytýká žalobkyně, že napadená rozhodnutí porušují povinnost uvést odůvodnění vyplývající z čl. 296 odst. 2 SFEU, neboť Komise se nevyjádřila k zásadní otázce podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011, zda dotčené harmonizované normy splňují požadavky stanovené v příslušném mandátu a základní požadavky na stavbu. Z toho vyplývá, že ani Spolková republika Německo ani soud nemohou posoudit, na jakých zásadních skutkových a právních úvahách Komise svá rozhodnutí založila.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení nařízení č. 305/2011

Dále žalobkyně tvrdí, že napadená rozhodnutí a napadené sdělení porušují hmotněprávní ustanovení nařízení (EU) č. 305/2011.

Zaprvé porušují napadená rozhodnutí a napadené sdělení čl. 17 odst. 5 první a druhý pododstavec nařízení (EU) č. 305/2011, neboť Komise v rozporu s uvedenými ustanovením nezkoumala, do jaké míry se dotčené harmonizované normy shodují s požadavky stanovené v příslušném mandátu a nerespektovala tak, že ve skutečnosti tyto požadavky nejsou splněny.

Zadruhé porušují napadená rozhodnutí a napadené sdělení čl. 18 odst. 2 ve spojení s čl. 3 odst. 1 a 2, jakož i čl. 17 odst. 3 první pododstavec nařízení (EU) č. 305/2011. Komise přehlédla, že normy týkající se postupu neobsahují postupy a kritéria pro zhodnocení vlastností ve vztahu k uvolňování takzvaných jiných nebezpečných látek a tím jsou, pokud jde o základní charakteristiku stavebních výrobků neúplné, čímž je ohroženo dodržování základních požadavků na stavby.

Konečně se Komise při přijetí napadených aktů dopustila nesprávného posouzení tím, že nerespektovala možnost poskytnutou čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011 uvést navrhované výhrady žalobkyně v odkazu na příslušnou harmonizovanou normu v Úředním věstníku.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Úř. věst. 2011 L 88, s. 5).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. 1998 L 217, s. 18).


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/38


Žaloba podaná dne 19. dubna 2017 – Siberian Vodka v. EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

(Věc T-234/17)

(2017/C 195/51)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Siberian Vodka AG (Herisau, Švýcarsko) (zástupce: O. Bischof, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG (Oelde, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: žalobkyně

Sporná ochranná známka: mezinárodní zápis „DIAMOND ICE“ s vyznačením Evropské unie – mezinárodní zápis č. 1 211 695

Řízení před EUIPO: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. února 2017 ve věci R 1171/2016-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 8. února 2017 ve věci R 1171/2016-4;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/39


Žaloba podaná dne 20. dubna 2017 – Dometic Sweden v. EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

(Věc T-235/17)

(2017/C 195/52)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Dometic Sweden AB (Solna, Švédsko) (zástupci: R. Furneaux a E. Humphreys, Solicitors)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „MOBILE LIVING MADE EASY“ – Přihláška č. 14 952 592

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. února 2017 ve věci R 1832/2016-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám, jejichž zápisu rozhodnutí vyhovělo,

zrušil přezkum EUIPO ze dne 10. srpna 2016 týkající se možnosti registrace přihlášky,

vrátil věc EUIPO k doplnění jeho rozhodnutí,

rozhodl o nákladech řízení před odvolacím senátem a řízení před Tribunálem.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení článku 75 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/39


Žaloba podaná dne 25. dubna 2017 – Gugler v. EUIPO – Gugler France (GUGLER)

(Věc T-238/17)

(2017/C 195/53)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Alexander Gugler (Maxdorf, Německo) (zástupce: M.-C. Simon, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Gugler France (Besançon, Francie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „GUGLER“ – Ochranná známka Evropské unie č. 3 324 902

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 31. ledna 2017, ve věci R 1008/2016-1

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž se týká výmazu ochranné známky Evropské unie č. 3 324 902 a povinnosti žalobce nést náklady na výmaz ve výši 550 eur.

uložil EUIPO, že ponese náklady řízení žalobce, které mu vznikly v souvislosti s tímto řízením.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení zásady řádné správy;

Porušení čl. 8 odst. 4 a čl. 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/40


Žaloba podaná dne 25. dubna 2017 – Německo v. Komise

(Věc T-239/17)

(2017/C 195/54)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Spolková republika Německo (zástupci: D. Klebs a T. Henze)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil článek 1 a přílohu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/264 ze dne 14. února 2017, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v rozsahu, v němž Zahlstelle Hauptzollamt Hamburg-Jonas vyloučil z financování Unií platby k tíži EZZF v celkové výši 1 964 861,71 eur, jakož i

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod: Neexistence nesprávného výpočtu a uvedení úroků

Porušení čl. 31 odst. 1 ve spojení s čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 (1) ve spojení s čl. 6 písm. h) nařízení (ES) č. 885/2006 (2) (resp. čl. 52 odst. 1 ve spojení s čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 (3) ve spojení s čl. 29 písm. f) prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 (4)) tím, že výdaje byly vyloučeny z financování, ačkoli německé orgány dodržely veškeré v relevantním okamžiku použitelné předpisy, zejména vypočítaly a uvedly úroky podle platných ustanovení v tabulce III podle nařízení (ES) č. 885/2006 (ve znění nařízení (ES) č. 1233/2007 (5)).

2.

Druhý žalobní důvod: Nedostatečné odůvodnění rozhodnutí

Porušení čl. 296 odst. 2 SFEU, neboť Komise nedostatečně a rozporuplně odůvodnila, proč by měla z čl. 31 odst. 1 ve spojení s čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 ve spojení s čl. 6 písm. h) nařízení (ES) č. 885/2006 ve znění nařízení (ES) č. 1233/2007 vyplývat povinnost členských států, že již v letech 2006 až 2008 bylo třeba v rámci nesrovnalostí u vývozní náhrady v tabulce III podle nařízení (ES) č. 885/2006 ve znění nařízení (ES) č. 1233/2007 uvést navrácení a příslušné úroky na společném řádku, a to i před zaplacením úroků (přičemž není popírána existence nároku na úrok jako takový). Dále Komise nedostatečně a rozporuplně odůvodnila, v čem konkrétně má spočívat porušení povinnosti klíčové kontroly.

3.

Třetí žalobní důvod: Uplynutí lhůty podle čl. 31 odst. 4 nařízení (ES) č. 1290/2005

Porušení čl. 31 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 1290/2005 a čl. 52 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013, neboť Komise své výtky (výpočet a uvedení úroků, jakož i neprovedení klíčových kontrol), na kterých se zakládalo vyloučení z financování, nesdělila písemně během 24 měsíců od okamžiku, kdy byly výdaje vynaloženy.

4.

Čtvrtý žalobní důvod: Nepřiměřená doba trvání řízení

Porušení článku 31 nařízení (ES) č. 1290/2005, jakož i článku 11 nařízení (ES) č. 885/2006 a článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013, jakož i článku 34 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 ve spojení se základní právní zásadou přiměřené doby trvání správního řízení a porušení práv obhajoby, neboť řízení před Komisí trvalo nepřiměřeně dlouho.

5.

Pátý žalobní důvod: Porušení zásady proporcionality

Porušení čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 a čl. 52 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, jakož i zásady proporcionality, neboť Komise nepovažovala paušální opravu ve výši 5 % za přiměřenou druhu a dosahu takového porušení. Zejména Komise nezohlednila okolnost, že Unii nevznikla finanční újma, že nikdy nehrozilo reálné riziko vzniku škody a že žalobkyni (pokud vůbec) lze přičítat jen minimální zavinění. Kromě toho porušila Komise zásadu proporcionality, neboť provedla bez zjevné souvislosti k vytýkaným účetním obdobím let 2006 až 2008 opravu ročního salda za rok 2010.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky

(Úř. věst. 2005, L 201, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (Úř. věst. 2006, L 171, s. 90).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 549).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. 2014, L 255, s. 59).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1233/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 885/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (Úř. věst. 2007, L 279, s. 10).


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/41


Žaloba podaná dne 25. dubna 2017 – Polská republika v. Komise

(Věc T-241/17)

(2017/C 195/55)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Polská republika (zástupce: B. Majczyna, zmocněnec)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/264 ze dne 14. února 2017, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v rozsahu, v němž vylučuje z financování Unií výdaje vynaložené schválenou platební agenturou Polské republiky ve výši 25 708 035,13 eur;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně uplatňuje jako žalobní důvod, že k porušení čl. 52 odst. 1 nařízení č. 1306/2013 (1) došlo tak, že pokud jde o výdaje vynaložené polskými orgány v rámci zvláštních opatření na podporu odvětví ovoce a zeleniny podle nařízení č. 585/2011 (2) jako vyrovnávací platby za nesklízení v roce 2011, došlo k finanční opravě zakládající se na nesprávném právním výkladu, ačkoli polské orgány vynaložily tyto výdaje v souladu s unijními předpisy a nedopustily se porušení zejména článku 85 nařízení č. 543/2011 (3).


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 549).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 585/2011 ze dne 17. června 2011 , kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny (Úř. věst. 2011, L 160, s. 71).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. 2011, L 157, s. 1).


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/42


Žaloba podaná dne 24. dubna 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik v. EUIPO (Национальный Продукт)

(Věc T-246/17)

(2017/C 195/56)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Německo) (zástupce: A. Lingenfelser, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „Национальный Продукт“ – přihláška č. 14 747 513

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 16. února 2017 ve věci R 1017/2016-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/43


Žaloba podaná dne 27. dubna 2017 – Azarov v. Rada

(Věc T-247/17)

(2017/C 195/57)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Mykola Janovyč Azarov (Kyjev, Ukrajina) (zástupci: G. Lansky a A. Egger, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

v souladu s článkem 263 SFEU zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/381 ze dne 3. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2017 L 58, s. 34), jakož i prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/374 ze dne 3. března 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2017 L 58, s. 1), v rozsahu, v nichž se týkají žalobce,

v souladu s článkem 64 jednacího řádu Tribunálu přijmul určitá organizační procesní opatření, zejména

položil Radě otázky,

vyzval Radu k předložení písemného nebo ústního vyjádření k určitým aspektům sporu,

požádal Radu a třetí osoby, mimo jiné Komisi, společnost EADS a Ukrajinu, o informace,

vyzval k předložení dokumentů nebo důkazů souvisejících s věcí,

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení základních práv.

V rámci tohoto žalobního důvodu se žalobce dovolává porušení práva vlastnit majetek a porušení práva na svobodné podnikání. Mimoto uplatňuje výtku související s nepřiměřeností uložených omezujících opatření.

2.

Druhý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/43


Žaloba podaná dne 24. dubna 2017 – avanti v. EUIPO (avanti)

(Věc T-250/17)

(2017/C 195/58)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: avanti GmbH (Hamburk, Německo) (zástupce: M. Bahmann, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „avanti“ – Přihláška č. 14 646 038

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. února 2017, ve věci R 801/2016-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

povolil zápis přihlášky ochranné známky podané dne 6. října 2015 u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pod č. 01464038 a ochrannou známku zveřejnil za účelem pokračování přihlašovacího řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení článku 7 nařízení č. 207/2009.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/44


Žaloba podaná dne 28. dubna 2017 – Robert Bosch v. EUIPO (Simply. Connected.)

(Věc T-251/17)

(2017/C 195/59)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Německo) (zástupci: S. Völker a M. Pemsel, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „Simply. Connected.“ – Přihláška č. 14 814 057

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 9. března 2017 ve věci R 948/2016-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení včetně nákladů odvolacího řízení.

Dovolávané žalobní důvody

porušení článku 64 nařízení č. 207/2009 ve spojení s článkem 263 SFEU;

porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/45


Žaloba podaná dne 28. dubna 2017 – Robert Bosch v. EUIPO (Simply. Connected.)

(Věc T-252/17)

(2017/C 195/60)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Německo) (zástupci: S. Völker a M. Pemsel, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „Simply. Connected“ – Přihláška č. 14 814 032

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 10. března 2017, ve věci R 947/2016-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení před odvolacím senátem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 64 nařízení č. 207/2009 ve spojení s článkem 263 Smlouvy o fungování Evropské unie;

porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.


19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/45


Žaloba podaná dne 28. dubna 2017 – Der Grüne Punkt v. EUIPO – Halston Properties (vyobrazení kruhu se dvěma šipkami)

(Věc T-253/17)

(2017/C 195/61)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupkyně: P. Goldenbaum, I. Rohr a N. Ebbecke, Rechtsanwältinnen)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Halston Properties, s. r. o. GmbH (Bratislava, Slovensko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie (vyobrazení kruhu se dvěma šipkami) – Ochranná známka Evropské unie č. 298 273

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 20. února 2017 ve věci R 1357/2015-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení;

uložil, aby vedlejší účastnice řízení pro případ, že se zúčastní řízení, nesla vlastní náklady řízení

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009.


Opravy

19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/47


Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci T-232/16 P

( Úřední věstník Evropské unie C 63 ze dne 27. února 2017 )

(2017/C 195/62)

Sdělení v Úř. věst. ve věci T-232/16 P, s. 28, Komise v. Frieberger a Vallin, zní takto:

„Rozsudek Tribunálu ze dne 19. ledna 2017 – Komise v. Frieberger a Vallin

(Věc T-232/16 P) (1)

(‚Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Reforma služebního řádu - Zvýšení věku odchodu do důchodu - Rozhodnutí, kterým se zamítá opětné zhodnocení započitatelných nároků na důchod - Zásada ne ultra petita - Nesprávné právní posouzení - Povinnost uvést odůvodnění‘)

(2017/C 063/39)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a G. Gattinara, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgie), Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgie) (zástupci: J.-N. Louis a N. de Montigny, advokáti)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (třetího senátu) ze dne 2. března 2016, Frieberger a Vallin v. Komise (F-3/15, EU:F:2016:26), znějící na zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (třetího senátu) ze dne 2. března 2016, Frieberger a Vallin v. Komise (F-3/15), se zrušuje.

2)

Žaloba, kterou Jürgen Frieberger a Benjamin Vallin podali k Soudu pro veřejnou službu ve věci F-3/15, se zamítá.

3)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení o kasačním opravném prostředku.

4)

Jürgenu Friebergerovi a Benjaminu Vallinovi se ukládá náhrada nákladů řízení před Soudem pro veřejnou službu, včetně nákladů vynaložených Evropskou komisí.

5)

Evropský parlament a Rada Evropské unie ponesou vlastní náklady řízení před Soudem pro veřejnou službu i tohoto řízení.“


(1)  Úř. věst. C 243, 4.7.2016.