ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 293

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
12. srpna 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2016/C 293/01

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)  ( 1 )

68


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

12.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 293/1


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 293/01)

Následující seznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení a harmonizované podpůrné normy pro materiály používané při výrobě tlakových zařízení. V případě harmonizované podpůrné normy pro materiály je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost omezen na technické údaje materiálů, které jsou v normě obsaženy, a nepředpokládá přiměřenost materiálu pro určité zařízení. Technické údaje uvedené v normě pro materiály se proto musejí posoudit z hlediska konstrukčních požadavků pro toto určité zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny základní požadavky směrnice o tlakových zařízeních na bezpečnost.

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejněnív Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3-8:2006

Přenosné hasicí přístroje – Část 8: Doplňující požadavky na EN 3–7 na konstrukce, odolnost proti tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s maximálním dovoleným tlakem 30 bar nebo nižším

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 19:2016

Průmyslové armatury Značení kovových armatur

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Hořáky na kapalná paliva s automatickým řízením s ventilátorem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 764-4:2014

Tlaková zařízení – Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 764-5:2014

Tlaková zařízení – Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Tlaková zařízení – Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 3: Příruby ze slitin mědi

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 4: Příruby ze slitin hliníku

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1171:2015

Průmyslové armatury – Litinová šoupátka

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogenické nádoby – Materiály – Část 1: Požadavky na houževnatost při teplotách pod - 80 oC

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogenické nádoby – Materiály – Část 2: Požadavky na houževnatost při teplotách mezi - 80 oC a - 20 oC

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1349:2009

Regulační armatury – Ocelová šoupátka

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1515-4:2009

Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Volba šroubů a matic pro zařízení podléhající Směrnici pro tlaková zařízení 97/23/EC

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1562:2012

Slévárenství – Temperované litiny

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1563:2011

Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1564:2011

Slévárenství – Izotermicky kalená litina s kuličkovým grafitem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1591-1:2013

Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočtová metoda

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1626:2008

Kryogenické nádoby – Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1653:1997

Měď a slitiny mědi – Desky, plechy a kotouče pro bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplé vody

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 1759-3:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class – Část 3: Příruby ze slitin mědi

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class – Část 4: Příruby ze slitin hliníku

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1797:2001

Kryogenické nádoby – Kompatibilita plynu s materiálem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1866-2:2014

Pojízdné hasicí přístroje – Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1866-3:2013

Pojízdné hasicí přístroje – Část 3: Doplňující poadavky k EN 1866-1 na pevnost v tlaku a konstrukci hasicích přístrojů CO2

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1983:2013

Průmyslové armatury – Kulové kohouty z oceli

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1984:2010

Průmyslové armatury – Ocelová šoupátka

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily (ISO 4126-1:2013)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 3: Kombinace pojistných ventilů s bezpečnostním zařízením s průtržnými membránami (ISO 4126-3:2006)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením (ISO 4126-4:2013)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 7: Pojistné ventily (ISO 4126-7:2013)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Svařování – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 2: Hliník a jeho slitiny (ISO 9606-2:2004)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 3: Měď a slitiny mědi (ISO 9606-3:1999)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 4: Nikl a slitiny niklu (ISO 9606-4:1999)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Svařování – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu (ISO 9606-5:2000)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Nedestruktivní zkouení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT (ISO 9712:2012)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 1: Všeobecné požadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10028-3:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10028-4:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10028-5:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky válcované

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10028-6:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10028-7:2007

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 7: Korozivzdorné oceli

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10204:2004

Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Ocelové odlitky pro tlakové nádoby

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10216-2:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10216-3:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10216-4:2013

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10216-5:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 10217-2:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 10217-3:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 10217-4:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 10217-5:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 10217-6:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 10217-7:2014

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky pro volné výkovky

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 10222-2:1999

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 10222-5:1999

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků ptro kontrolu

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 4: Tvářené austenitické a austeniticko-feritické oceli se stanovením požadavků na kontrolu

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10269:2013

Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro pouití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10272:2007

Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10273:2007

Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10305-4:2016

Ocelové trubky pro přesné pouití – Technické dodací podmínky – Část 4: Bezevé trubky taené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 10305-6:2016

Ocelové trubky pro přesné pouití – Technické dodací podmínky – Část 6: Svařované trubky taené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polyvinylidenfluorid (PVDF) – Specifikace pro součásti a systém (ISO 10931:2005)

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 12178:2003

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Hladinoznaky – Požadavky, zkoušení a značení

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12263:1998

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku – Požadavky a zkoušky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Průmyslové armatury Zkouení armatur Část 1: Tlakové zkouky, postupy zkouek a přejímací kriteria Závazné poadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12284:2003

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Ventily – Požadavky, zkoušení a značení

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12288:2010

Průmyslové armatury – Šoupátka ze slitin mědi

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12392:2016

Hliník a slitiny hliníku – Tvářené výrobky – Zvláštní poadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12420:2014

Měď a slitiny mědi – Výkovky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12434:2000

Kryogenické nádoby – Kryogenické ohebné hadice

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12451:2012

Měď a slitiny mědi – Trubky bezevé kruhové pro výměníky tepla

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12452:2012

Měď a slitiny mědi – Trubky bezevé válcované, ebrované, pro výměníky tepla

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12516-1:2014

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12516-2:2014

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 3: Experimentální metoda

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12516-4:2014

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných ne ocel

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12542:2010

Zařízení a přísluenství na LPG -Stabilní svařované ocelové válcové zásobníky, vyráběné sériově pro skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) s objemem do 13 m3 – Konstrukce a výroba

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12735-1:2016

Měď a slitiny mědi – Trubky bezevé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 1: Trubky pro potrubní systémy

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12735-2:2016

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 2: Trubky pro zařízení

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12778:2002

Nádobí – Tlakové hrnce pro domácí použití

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 12778:2002/AC:2003

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 12952-1:2015

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 1: Obecné poadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 2: Materiály pro části kotlů a přísluenství namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-3:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-5:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-6:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení části kotle namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-7:2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení -Část 7: Poadavky na výstroj kotle

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Válcové kotle – Část 11: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 18: Návody na obsluhu

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Válcové kotle – Část 1: Veobecné poadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12953-2:2012

Válcové kotle – Část 2: Materiály pro části kotlů a přísluenství namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12953-3:2016

Válcové kotle Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Válcové kotle – Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Válcové kotle – Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Válcové kotle – Část 6: Požadavky na výstroj kotle

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Válcové kotle – Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Válcové kotle – Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Válcové kotle – Část 9: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Válcové kotle – Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Válcové kotle – Část 13: Pokyny pro provoz

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 1: Výchozí materiály – Technické přejímací a podmínky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 2: Sendvičové materiály – Chemická odolnost

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13121-3:2016

Nadzemní sklolaminátové nádre a nádoby – Část 3: Návrh, výpočet a provedení

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13134:2000

Tvrdé pájení – Zkouška postupu pájení

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13136:2013

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim přísluná potrubí – Výpočtové postupy

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13175:2014

Zařízení a příslušenství na LPG – Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13348:2016

Měď a slitiny mědi – Trubky bezevé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13371:2001

Kryogenické nádoby – Spojky pro provoz při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13397:2001

Průmyslové armatury – Membránové armatury z kovových materiálů

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13445-1:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 1: Všeobecně

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 13445-1:2014/A1:2014

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 13445-2:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13445-3:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 13445-3:2014/A1:2015

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 13445-4:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13445-5:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13445-6:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13445-8:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 13445-8:2014/A1:2014

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13480-1:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Všeobecně

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13480-2:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 13480-2:2012/A1:2013

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 13480-3:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13480-4:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

 

EN 13480-4:2012/A2:2015

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 13480-5:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 13480-5:2012/A1:2013

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 13480-6:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13480-8:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky na potrubí z hliníku a hliníkových slitin

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 13480-8:2012/A1:2014

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

 

EN 13480-8:2012/A2:2015

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 13547:2013

Průmyslové armatury – Kulové kohouty ze slitin mědi

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Tvrdé pájení – Kvalifikační zkouka pájení a páječe (ISO 13585:2012)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13709:2010

Průmyslové armatury – Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13789:2010

Průmyslové armatury – Litinové uzavírací ventily

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13831:2007

Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalaci ve vodě

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13835:2012

Slévárenství – Austenitické litiny

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13923:2005

Sklolaminátové vinuté tlakové nádoby – Materiál, konstrukce, výroba a zkoušení

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 14129:2014

Zařízení a přísluenství na LPG – Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 3: Provozní požadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN 14222:2003

Válcové kotle z korozivzdorné oceli

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Tlaková zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Tlaková zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Plynem plněné akumulátory pro energetické aplikace

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení – Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Kotle pro ústřední vytápění – Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, s jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší provozní teplotou 110 oC

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 14570:2014

Zařízení a přísluenství na LPG – Vybavení nadzemních a podzemních nádrí na LPG

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 14585-1:2006

Soupravy kovových vlnitých hadic pro tlakové účely – Část 1: Požadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Kovové vlnovce na dilataci tlakových spojů

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem, vyšším než 0,5  bar pro průmyslové instalace a s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové instalace – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady (ISO 15493:2003)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování (ISO 15613:2004)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu (ISO 15614-1:2004)

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin (ISO 15614-2:2005)

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 4: Oprava hliníkových odlitků svařováním (ISO 15614-4:2005)

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin (ISO 15614-5:2004)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkoušky postupu svařování – Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a jejich slitin (ISO 15614-6:2006)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování (ISO 15614-7:2007)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouka postupu svařování – Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí (ISO 15614-8:2016)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 11: Elektronové a laserové svařování (ISO 15614-11:2002)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Svařování – Třecí svařování kovových materiálů (ISO 15620:2000)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Netopené tlakové nádoby – Doplňující poadavky na konstrukci a výrobu tlakových nádob a jejich části ze edé litiny s taností rovnou nebo mení ne 15 %

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Průmyslové armatury – Kulové ventily z termoplastů (ISO 16135:2006)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Průmyslové armatury – Klapka z termoplastů (ISO 16136:2006)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z termoplastů (ISO 16137:2006)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Průmyslové armatury – Membránové armatury z termoplastů (ISO 16138:2006)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Průmyslové armatury – Šoupátka z termoplastů (ISO 16139:2006)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 16767:2016

Průmyslové armatury Zpětné ventily z oceli a z litiny

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 2: Provozní poadavky (ISO 21009-2:2015)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Kryogenické nádoby – Tlakové pojistné přísluenství pro provoz při nízkých teplotách – Část 3: Dimenzování a stanovení kapacity (ISO 21013-3:2016)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Průmyslové armatury – Uzavírací ventily z termoplastů (ISO 21787:2006)

Toto je první zveřejnění

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a Cenelec rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 293/26


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 293/02)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejněnív Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

Norma se má vztahovat na tento článek (články) směrnice 2014/53/EU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických nebo navigačních informací (NAVTEX) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Článek 32; Článek 3.3.g

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Článek 32

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy „D“ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

Toto je první zveřejnění

 

 

Článek 32; Článek 3.3.g

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Obchodně dostupná radioamatérská zařízení – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Článek 32

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Nízkovýkonové aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P) pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Článek 32

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Toto je první zveřejnění

 

 

Článek 32

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 293/29


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 293/03)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejnění v Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu – Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách

13.5.2016

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků

13.5.2016

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek

13.5.2016

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál

13.5.2016

 

 

CEN

EN 1155:1997

Stavební kování – Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří – Požadavky a zkušební metody

13.5.2016

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016

Pozn. 3

 

CEN

EN 12015:2014

Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Vyzařování

13.5.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetická kompatibilita – Norma souboru výrobků pro výtahy, pohyblivé schod a pohyblivé chodníky- Imunita

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13309:2010

Stavební stroje – Elektromagnetická kompatibilita strojů s vlastním zdrojem energie

13.5.2016

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu

13.5.2016

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria (ISO 14982:1998)

13.5.2016

 

 

CEN

EN 16361:2013

Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, jiné než kývavé, určené pro instalaci s motorickým ovládáním, bez vlastnosti požární odolnosti a kouřotěsnosti

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-1:2011

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz – Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz – Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz – Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz – Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50121-1:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 1: Všeobecně

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-1: Drážní vozidla – Vlak a celkové vozidlo

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-2: Drážní vozidla – Zařízení

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 50121-4:2006/AC:2008

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 50121-5:2006/AC:2008

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 50130-4:2011

Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních, poplachových zabezpečovacích, tísňových systémů, systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Elektronické taxametry

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50270:2006

Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Systémy silniční dopravní signalizace – Elektromagnetická kompatibilita

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Norma skupiny výrobku pro obráběcí a tvářecí stroje – Část 1: Emise

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje – Část 2: Odolnost

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz – Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí – Požadavky na odolnost

13.5.2016

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Skupinová norma – Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

13.5.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky – Měřicí vybavení (třídy přesnosti A, B a C)

IEC 62052-11:2003 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch – Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém – Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech – Norma skupiny výrobků

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci – Zdokonalený obrazový systém řízení (A-VDGS)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

Norma EMC pro sítě – Část 1: Telekomunikační sítě po vedení používající telefonní vedení

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

Norma EMC pro sítě – Část 2: Telekomunikační sítě po vedení používající koaxiální kabely

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016

Pozn. 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50557:2011

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření – Část 1: Zařízení pro domácí použití

13.5.2016

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Pozn. 2.1

9.10.2016

Cenelec

EN 55011:2009

Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

CISPR 11:2009 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Vozidla, čluny a spalovací motory – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení

CISPR 12:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise

CISPR 14-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků

CISPR 14-2:1997

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 55015:2006

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

CISPR 15:2005

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 55015:2013

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Pozn. 2.1

12.6.2016

Cenelec

EN 55022:2010

Zařízení informační techniky – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

CISPR 22:2008 (Modifikovaná)

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 55022:2010/AC:2011

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření

CISPR 24:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na emisi

CISPR 32:2012

Toto je první zveřejnění

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

Pozn. 2.1

5.3.2017

 

EN 55032:2012/AC:2013

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití – Část 1: Vyzařování

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití – Část 2: Odolnost

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

IEC 60034-1:2010 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 31: Zvláštní bezpečnostní a EMC požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy

IEC 60204-31:2013

13.5.2016

EN 60204-31:1998

Pozn. 2.1

28.5.2016

Cenelec

EN 60255-26:2013

Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

IEC 60255-26:2013

13.5.2016

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Elektronické spínače

IEC 60669-2-1:2002 (Modifikovaná) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Modifikovaná)

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60730-1:2010 (Modifikovaná)

13.5.2016

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Pozn. 2.1

28.6.2016

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky horáku

IEC 60730-2-5:2000 (Modifikovaná)

Toto je první zveřejnění

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

1.12.2008

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Modifikovaná)

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

1.12.2008

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Modifikovaná)

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

IEC 60730-2-6:2007 (Modifikovaná)

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

IEC 60730-2-7:2008 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

IEC 60730-2-8:2000 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modifikovaná)

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

IEC 60730-2-9:2008 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

IEC 60730-2-14:1995 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání průtoku vzduchu, průtoku vody a hladiny vody

IEC 60730-2-15:2008 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 2: Provozní podmínky – Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita

IEC 60870-2-1:1995

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 60945:2002

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

IEC 60947-1:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.5.2016

Pozn. 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Spínací a řídicí přístroje nn – Část 2: Jističe

IEC 60947-2:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

IEC 60947-3:2008

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Spínací a řídicí přístroje nn – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

IEC 60947-4-1:2009

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

IEC 60947-4-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

IEC 60947-4-3:2014

13.5.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Pozn. 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

IEC 60947-5-1:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Bezdotykové spínače

IEC 60947-5-2:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním v podmínkách poruchy (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Požadavky na bezdotykové spínače s analogovým výstupem

IEC 60947-5-7:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Průtokové spínače

IEC 60947-5-9:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6-1: Spínače s více funkcemi – Přepínací zařízení

IEC 60947-6-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.5.2016

Pozn. 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6-2: Spínače s více funkcemi – Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

IEC 60947-8:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Zařízení pro obloukové svařování – Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

IEC 60974-10:2014

13.5.2016

EN 60974-10:2007

Pozn. 2.1

13.3.2017

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)

IEC 61000-3-2:2014

13.5.2016

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Pozn. 2.1

30.6.2017

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

IEC 61000-3-3:2013

13.5.2016

EN 61000-3-3:2008

Pozn. 2.1

18.6.2016

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-11: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí – Zařízení se jmenovitým proudem <=75 A, které je předmětem podmíněného připojení

IEC 61000-3-11:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-12: Meze – Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a <= 75 A připojeným do veřejných sítí nízkého napětí

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

IEC 61000-6-1:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

IEC 61000-6-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

IEC 61000-6-3:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

IEC 61000-6-4:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Obecná pravidla

IEC 61008-1:2010 (Modifikovaná)

13.5.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Pozn. 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Modifikovaná)

13.5.2016

Pozn. 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61009-1:2012

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Obecná pravidla

IEC 61009-1:2010 (Modifikovaná)

13.5.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Pozn. 2.1

18.6.2017

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programovatelné řídicí jednotky – Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky

IEC 61131-2:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem – Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

IEC 61204-3:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 1: Obecné požadavky

IEC 61326-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 2-1: Konkrétní požadavky – Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí

IEC 61326-2-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 2-2: Konkrétní požadavky – Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích

IEC 61326-2-2:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 2-3: Konkrétní požadavky – Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu

IEC 61326-2-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 2-4: Konkrétní požadavky – Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 2-5: Konkrétní požadavky – Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1

IEC 61326-2-5:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecné pravidla

IEC 61439-1:2011

13.5.2016

 

 

EN 61439-1:2011 neposkytuje předpoklad shody bez další části této normy.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče

IEC 61439-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

IEC 61439-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Rozvaděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče (ACS)

IEC 61439-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

IEC 61439-5:2010

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Rozvaděče nízkého napětí – Část 6: Přípojnicové rozvody

IEC 61439-6:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití – Elektromagnetická kompatibilita

IEC 61543:1995

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016

Pozn. 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely – EMC požadavky odolnosti

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000  V a se stejnosměrným napětím do 1 500  V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Výkonná měřicí a sledovací zařízení

IEC 61557-12:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Systémy elektrických výkonových pohonu s nastavitelnou rychlostí – Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

IEC 61800-3:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Časová relé pro průmyslové a domovní užití – Část 1: Požadavky a zkoušky

IEC 61812-1:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Elektrická příslušenství – Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

IEC 62020:1998

13.5.2016

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Modifikovaná)

13.5.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 62026-1:2007

13.5.2016

 

 

EN 62026-1:2007 neposkytuje předpoklad shody bez další části této normy.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení (CDI) – Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i)

IEC 62026-2:2008 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení (CDI) – Část 3: DeviceNet

IEC 62026-3:2008

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení (CDI) – Část 7: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky – Část 11: Elektroměry

IEC 62052-11:2003

13.5.2016

 

 

EN 62052-11:2003 neposkytuje předpoklad shody bez další části souboru EN 62053.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky – Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže

IEC 62052-21:2004

13.5.2016

 

 

EN 62052-21:2004 neposkytuje předpoklad shody bez dalších částí souboru EN 62054.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5 , 1 a 2)

IEC 62053-11:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)

IEC 62053-21:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)

IEC 62053-23:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Měření elektrické energie (AC) – Ovládání tarifu a zátěže – Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání

IEC 62054-11:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Měření elektrické energie (AC) – Ovládání tarifu a zátěže – Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače

IEC 62054-21:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Odporová svařovací zařízení – Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

IEC 62135-2:2007

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Statické přepínací systémy (STS) – Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

IEC 62310-2:2006 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

IEC 62423:2009 (Modifikovaná)

13.5.2016

EN 62423:2009

Pozn. 2.1

19.6.2017

Cenelec

EN 62586-1:2014

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení – Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny

IEC 62586-1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení – Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu

IEC 62586-2:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Obecné požadavky pro obloukové ochrany

IEC

IEC 62606:2013 (Modifikovaná)

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení telekomunikační sítě; Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony

13.5.2016

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 293/52


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 293/04)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejnění v Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru – Část 1: Společné požadavky

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru – Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předpřípravu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Výbušná prostředí Prevence a ochrana proti výbuchu Část 1: Základní koncepce a metodika

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Zařízení a součásti určené pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu v podzemních dolech

8.4.2016

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1755:2015

Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1839:2012

Stanovení mezí výbušnosti plynů a par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1953:2013

Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty – Bezpečnostní požadavky

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovny – Stroje pro ponořování a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Stroje pro dodávku a/nebo cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem – Bezpečnostní požadavky

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje pro míchání nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Míchací stroje pro povrchovou úpravu v automobilovém průmyslu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13012:2012

Benzínové čerpací stanice – Konstrukce a provoz výdejních pistolí

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Systémy zjišťování netěsností – Část 1: Všeobecné zásady

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13237:2012

Prostředí s nebezpečím výbuchu – Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok „fr“

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 3: Ochrana pevným závěrem „d“

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva – Technické požadavky a metody zkoušení/posouzení – Část 1: Zařízení pro zabránění přeplnění

Toto je první zveřejnění

EN 13616:2004

Pozn. 2.1

11.7.2017

CEN

EN 13617-1:2012

Benzínové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Benzínové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Benzínové čerpací stanice - Část: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Benzínové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13760:2003

Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily – Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13821:2002

Prostředí s nebezpečím výbuchu – Prevence a ochrana proti výbuchu – Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Jeřáby- Offshore jeřáby - Část 1: Offshore jeřáby pro všeobecné použití

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku dp/dt max rozvířeného prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – Část 3: Stanovení spodní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14373:2005

Systémy pro potlačení výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14460:2006

Zařízení odolná výbuchovému tlaku

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14491:2012

Systémy pro odlehčení výbuchu prachu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Jeřáby – Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem – Část 1: Vrátky se strojním pohonem

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Jeřáby – Mechanicky poháněné rumpály a kladkostroje – Část 2: Mechanicky poháněné kladkostroje

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14522:2005

Stanovení teploty vznícení plynů a par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Ochranné systémy – Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Ochranné systémy – Část 2: Pasivní vodní protivýbuchové uzávěry

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Ochranné systémy – Část 4: Automatické zhášecí systémy pro razicí kombajny

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Výroba oceli druhého tavení – Stroje a zařízení na úpravu roztavené oceli

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Zařízení a příslušenství na LPG – Konstrukce a požadavky na zařízení LPG pro automobilové čerpací stanice – Část 1: Výdejní stojany

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení a zařízení pro výrobu oceli v elektrické obloukové peci

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14756:2006

Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14797:2006

Zařízení pro odlehčení výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14973:2015

Dopravní pásy pro použití na podzemní instalace – Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14983:2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v dolech – Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14986:2007

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14994:2007

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systémy pro oddělení výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15188:2007

Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodika hodnocení nebezpečí vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzínové čerpací stanice – Bezpečnostní požadavky na konstrukci ponorných čerpadel

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15794:2009

Stanovení bodů výbušnosti pro hořlavé kapaliny

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15967:2011

Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku pro plyny a páry

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16009:2011

Bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu souhlasíme bez připomínek

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16020:2011

Protiexplozní komíny

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16447:2014

Protiexplosní izolační klapka ventilů

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Protiexplozní pojistky – Funkční požadavky, zkušební metody a vymezení použití

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Výbušné atmosféry Část 36: Neelektrická zařízení pro použití ve výbušných atmosférách – Základní metody a požadavky (ISO 80079-36:2016)

Toto je první zveřejnění

EN 13463-1:2009

Pozn. 2.1

31.10.2019

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Výbušné atmosféry – Část 37: Neelektrická zařízení pro použití ve výbušných atmosférách -nTypy ochrany pro neelektrická zařízení – bezpečná konstrukce ch, hlídání iniciačních zdrojů „bh a kapalinový závěr kh (ISO 80079-37:2016)

Toto je první zveřejnění

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Pozn. 2.1

31.10.2019

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrostatická ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Ruční stříkací zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot

8.4.2016

EN 50050:2006

Pozn. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrostatická ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Ruční stříkací zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot

8.4.2016

EN 50050:2006

Pozn. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrostatická ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Ruční stříkací zařízení pro nanášení hořlavých vloček

8.4.2016

EN 50050:2006

Pozn. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku – Funkční požadavky a metody zkoušek

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stabilní zařízení pro elektrostatické nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stabilní zařízení pro elektrostatické nanášení hořlavých práškových barev – Bezpečnostní požadavky

8.4.2016

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Pozn. 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček – Bezpečnostní požadavky

8.4.2016

EN 50223:2010

Pozn. 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku – Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 2-1: Metody zkoušek – Metody pro stanovení minimálních teplot vznícení prachu

8.4.2016

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu a/nebo hořlavého prachu

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku

8.4.2016

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Bezpečnostní zařízení přispívající k bezpečné funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky

IEC 60079-0:2011 (Modifikovaná) + IS1:2013

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016

Pozn. 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“

IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-1:2007

Pozn. 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Výbušné atmosféry – Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“

IEC 60079-2:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Pozn. 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Výbušné atmosféry – Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem „q“

IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-5:2007

Pozn. 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Výbušné atmosféry – Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem „o“

IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2007

Pozn. 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Výbušné atmosféry – Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e“

IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2007

Pozn. 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079-11:2012

Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016

EN 60079-27:2008

Pozn. 2.1

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n“

IEC 60079-15:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Výbušné atmosféry – Část 18: Ochrana zařízení zapouzdřením „m“

IEC 60079-18:2014

8.4.2016

EN 60079-18:2009

Pozn. 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Výbušné atmosféry – Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par, zkušební metody a data

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Výbušné atmosféry – Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

IEC 60079-25:2010

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016

EN 60079-26:2007

Pozn. 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-28:2015

Výbušné atmosféry – Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

IEC 60079-28:2015

8.4.2016

EN 60079-28:2007

Pozn. 2.1

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

IEC 60079-29-1:2007 (Modifikovaná)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Výbušné atmosféry – Část 29-4: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

IEC 60079-29-4:2009 (Modifikovaná)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Výbušné atmosféry – Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Všeobecné a zkušební požadavky

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Výbušné atmosféry – Část 31: Zařízení proti vznícení prachu ochranným závěrem „t“

IEC 60079-31:2013

8.4.2016

EN 60079-31:2009

Pozn. 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Výbušné atmosféry – Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly – Obecné požadavky – Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Výbušné atmosféry – Část 34: Aplikace systémů kvality pro elektrická a neelektrická zařízení (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 293/64


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 293/05)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejnění v Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Pozn. 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy určené pro dopravu osob a nákladů – Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou jízdní dráhou

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Ověřování a zkoušky – Část 50: Pravidla pro návrh, výpočty, ověřování a zkoušky součástí výtahu

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Pozn. 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-58:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

20.4.2016

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

20.4.2016

Pozn. 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 71: Výtahy odolné vandalům

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní aplikace pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Výtahy pro hasiče

20.4.2016

EN 81-72:2003

Pozn. 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-73:2016

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy určené pro dopravu osob a nákladů – Část 73: Chování výtahů v případě požáru

Toto je první zveřejnění

EN 81-73:2005

Pozn. 2.1

31.8.2018

CEN

EN 81-77:2013

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Výtahy pro přepravu osob a zboží – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetická kompatibilita – Norma souboru výrobků pro výtahy, pohyblivé schod a pohyblivé chodníky- Imunita

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3: Informace pro používání a údržbu

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy

20.4.2016

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

20.4.2016

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 293/68


Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 293/06)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejnění v Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Systémy managementu kvality Základní principy a slovník (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Pozn. 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Systémy managementu kvality Požadavky (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Pozn. 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Pozn. 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Systémy environmentálního managementu Všeobecné směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Pozn. 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Environmentální management – Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (Environmentální značení typu II) (ISO 14021:2016)

Toto je první zveřejnění

EN ISO 14021:2001

Pozn. 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2000

Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy (ISO 14024:1999)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Pozn. 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Environmentální management – Slovník (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Skleníkové plyny – Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Skleníkové plyny – Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Skleníkové plyny – Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Pozn. 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost (ISO 15189:2012, opravená verze 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Pozn. 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratorní medicína – Požadavky na referenční měřicí laboratoře (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Posuzování shody – Slovník a základní principy (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Posuzování shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Pozn. 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Pozn. 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Pozn. 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Zemědělské stroje – Stacionární vybírače pro kruhová sila – Bezpečnost (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 1: Všeobecné požadavky (ISO/IEC 17050-1:2004, opravená verze 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Pozn. 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 2: Podpůrná dokumentace (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Posuzování shody – Požadavky na certifikační orgány výrobků, procesů a služeb (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Pozn. 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Posuzování shody – Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Směrnice pro auditování systémů managementu (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Pozn. 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2006

Vyšetření u pacienta (VUP) – Požadavky na kvalitu a způsobilost (ISO 22870:2006)

5.10.2011

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.