ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 186

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
25. května 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2016/C 186/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7772 – Western Digital/Sandisk) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2016/C 186/02

Směnné kurzy vůči euru

2

 

Evropský účetní dvůr

2016/C 186/03

Zvláštní zpráva č. 8/2016 – Železniční nákladní doprava v EU: stále není na správné cestě

3

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2016/C 186/04

Shrnutí předběžného stanoviska evropského inspektora ochrany údajů o dohodě mezi USA a Evropskou unií o ochraně osobních údajů v souvislosti s předcházením, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů

4

2016/C 186/05

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k výměně informací o státních příslušnících třetích zemí s ohledem na Evropský informační systém rejstříku trestů (ECRIS)

7

2016/C 186/06

Shrnutí doporučení evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži

10


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2016/C 186/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8024 – NTT Data International/IT Services Business of Dell) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

13

2016/C 186/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8048 – Ardagh/Ball Rexam Divestment Business) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

14

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2016/C 186/09

Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

15


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

25.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 186/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.7772 – Western Digital/Sandisk)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 186/01)

Dne 4. února 2016 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32016M7772. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

25.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 186/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

24. května 2016

(2016/C 186/02)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1168

JPY

japonský jen

122,56

DKK

dánská koruna

7,4365

GBP

britská libra

0,76513

SEK

švédská koruna

9,3060

CHF

švýcarský frank

1,1079

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

9,3355

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,025

HUF

maďarský forint

316,00

PLN

polský zlotý

4,4358

RON

rumunský lei

4,5083

TRY

turecká lira

3,3035

AUD

australský dolar

1,5597

CAD

kanadský dolar

1,4684

HKD

hongkongský dolar

8,6743

NZD

novozélandský dolar

1,6604

SGD

singapurský dolar

1,5445

KRW

jihokorejský won

1 329,32

ZAR

jihoafrický rand

17,4501

CNY

čínský juan

7,3226

HRK

chorvatská kuna

7,4950

IDR

indonéská rupie

15 278,26

MYR

malajsijský ringgit

4,5959

PHP

filipínské peso

52,267

RUB

ruský rubl

74,4262

THB

thajský baht

39,914

BRL

brazilský real

3,9639

MXN

mexické peso

20,5852

INR

indická rupie

75,5780


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


Evropský účetní dvůr

25.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 186/3


Zvláštní zpráva č. 8/2016

„Železniční nákladní doprava v EU: stále není na správné cestě“

(2016/C 186/03)

Evropský účetní dvůr Vás tímto informuje o vydání zvláštní zprávy č. 8/2016 „Železniční nákladní doprava v EU: stále není na správné cestě“.

Zpráva je k dispozici k nahlédnutí či stažení na internetové stránce Účetního dvora http://eca.europa.eu nebo na internetové stránce EU Bookshop https://bookshop.europa.eu.


Evropský inspektor ochrany údajů

25.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 186/4


Shrnutí předběžného stanoviska evropského inspektora ochrany údajů o dohodě mezi USA a Evropskou unií o ochraně osobních údajů v souvislosti s předcházením, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese www.edps.europa.eu)

(2016/C 186/04)

Toto stanovisko vychází z obecného požadavku, že mezinárodní dohody uzavřené EU musí být v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a musí respektovat základní práva, která tvoří jádro právních předpisů EU. Konkrétně je prováděno hodnocení s cílem analyzovat soulad obsahu zastřešující dohody s články 7, 8 a 47 Listiny základních práv Evropské unie a s článkem 16 SFEU, které zajišťující ochranu osobních údajů.

SHRNUTÍ

Vyšetřování a stíhání trestné činnosti je legitimním politickým cílem a mezinárodní spolupráce zahrnující výměnu informací je důležitější než kdykoliv dříve. Až dosud EU postrádala robustní společný rámec v této oblasti, a proto neexistují žádné konzistentní záruky základních práv a svobod jednotlivců. Jak EIOÚ prohlašuje už dlouhou dobu, EU potřebuje udržitelné mechanismy pro sdílení osobních údajů s třetími zeměmi pro účely prosazování práva, které by byly plně kompatibilní se smlouvami EU a Listinou základních práv.

Proto vítáme a aktivně podporujeme úsilí Evropské komise o dosažení první „zastřešovací dohody“ s USA. Tato mezinárodní dohoda o prosazování práva si klade za cíl poprvé stanovit ochranu údajů jako základ pro sdílení informací. I když jsme si vědomi, že není možné zcela replikovat terminologii a definice právních předpisů EU v dohodě se třetí zemí, záruky pro jednotlivce musí být jasné a účinné, aby byly plně v souladu s primárním právem EU.

Evropský soudní dvůr v posledních letech potvrdil zásady ochrany údajů, včetně spravedlnosti, přesnosti a relevance informací, nezávislého dohledu a individuálních práv jednotlivců. Tyto zásady jsou relevantní pro veřejné orgány stejně jako pro soukromé společnosti bez ohledu na jakákoliv formální zjištění EU o přiměřenosti, pokud jde o opatření na ochranu údajů třetích stran; ve skutečnosti se stávají ještě důležitějšími vzhledem k citlivosti údajů potřebných pro vyšetřování trestné činnosti.

Toto stanovisko si klade za cíl poskytnout konstruktivní a objektivní rady orgánům EU s tím, jak se Komise blíží k dokončení tohoto delikátního úkolu s širokými důsledky nejen pro spolupráci EU a USA při prosazování práva, ale i pro budoucí mezinárodní dohody. „Zastřešující dohoda“ je sice oddělena od nedávno oznámené dohody mezi EU a USA o předávání osobních údajů v komerčním prostředí nazvané „Privacy Shield“, ale je třeba ji chápat v souvislosti s ní. Další úvahy mohou být nezbytné pro analýzu vzájemného působení těchto dvou nástrojů a reformy rámce EU pro ochranu osobních údajů.

Dříve, než bude dohoda předložena ke schválení Parlamentu, doporučujeme, aby strany pečlivě zvážily významné skutečnosti, které nastaly od minulého září, kdy signalizovaly svůj úmysl uzavřít dohodu, jakmile bude přijat zákon o soudní nápravě. Vítáme mnohé zamýšlené záruky, ale domníváme se, že by měly být posíleny, také v souvislosti s rozsudkem ve věci Schrems z října, který má za následek zrušení tzv. Bezpečného přístavu, a s politickou dohodou EU o reformě v oblasti ochrany údajů z prosince, která se týká předávání informací i soudní a policejní spolupráce.

EIOÚ identifikoval tři zlepšení, která doporučuje provést v textu, aby byl zajištěn soulad s Listinou a článkem 16 Smlouvy:

upřesnění, že všechna opatření se vztahují na všechny osoby, nejen na občany EU,

zajištění, že ustanovení pro soudní nápravu budou účinná ve smyslu Listiny,

upřesnění, že předávání citlivých údajů ve velkém není povoleno.

Toto stanovisko nabízí dodatečná doporučení pro vyjasnění předpokládaných záruk formou průvodního vysvětlujícího dokumentu. Zůstáváme institucím k dispozici pro další poradenství i dialog v této záležitosti.

I.   Kontext parafované dohody

1.

Dne 3. prosince 2010 Rada přijala rozhodnutí, kterým pověřila Komisi zahájením jednání o dohodě mezi Evropskou unií (EU) a Spojenými státy americkými (USA) o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracovávání pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, včetně terorismu, v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (dále jen „smlouva“) (1).

2.

Jednání mezi Komisí a USA byla oficiálně zahájena dne 29. března 2011 (2). Dne 25. června 2014 generální prokurátor USA oznámil, že budou přijata legislativní opatření s cílem zajistit soudní nápravu, pokud jde o právo na soukromí v USA pro občany EU (3). Po několika kolech jednání, které trvalo 4 roky, byla dohoda parafována dne 8. září 2015. Podle Komise je cílem podepsat a formálně uzavřít dohodu teprve poté, co bude v USA přijat zákon o soudní nápravě (4).

3.

Evropský parlament musí souhlasit s parafovaným zněním dohody, zatímco Rada ji musí podepsat. Protože se tak dosud nestalo a tato dohoda není formálně podepsána, chtěli bychom poznamenat, že jednání mohou být znovu otevřena ke konkrétním bodům. Právě v této souvislosti EIOÚ vydává toto stanovisko, které vychází z textu parafované dohody, jak je zveřejněn na webových stránkách Evropské komise (5). Jedná se o předběžné stanovisko, které vychází z první analýzy složitého právního textu a které nijak neovlivňuje dodatečná doporučení, jež mohou být vydána na základě dalších dostupných informací, včetně legislativního vývoje v USA, jako je přijetí zákona o soudní nápravě. EIOÚ určil tři hlavní body, které vyžadují zlepšení, a také upozorňuje na další aspekty, pro které doporučuje významná objasnění. S těmito zlepšeními lze dohodu považovat za dohodu v souladu s primárním právem EU.

V.   Závěry

53.

EIOÚ vítá záměr vytvořit právně závazný nástroj s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany pro osobní údaje předávané mezi EU a USA za účelem předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, včetně terorismu.

54.

Většina podstatných ustanovení dohody je formulována tak, aby byla plně nebo částečně v souladu se základními zárukami práva na ochranu osobních údajů v EU (např. pokud jde o práva subjektu údajů, nezávislý dohled a právo na soudní přezkum).

55.

Ačkoliv dohoda technicky nepředstavuje rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany, vytváří obecný předpoklad o souladu pro předávání založená na konkrétním právním základě, v rámci dohody. Proto je nezbytné zajistit, aby tento „předpoklad“ byl dále posílen všemi potřebnými zárukami v textu dohody tak, aby bylo zabráněno porušení Listiny, zejména článků 7, 8 a 47.

56.

Existují tři nezbytná zlepšení, která EIOÚ doporučuje provést v textu, aby byl zajištěn soulad s Listinou a článkem 16 SFEU:

1)

upřesnění, že všechna opatření se vztahují na všechny osoby, nejen na občany EU;

2)

zajištění, že ustanovení pro soudní nápravu budou účinná ve smyslu Listiny;

3)

upřesnění, že předávání citlivých údajů ve velkém není povoleno.

57.

Vedle toho za účelem právní jistoty EIOÚ doporučuje, aby následující zlepšení nebo objasnění byla zavedena do textu dohody nebo do vysvětlujících prohlášení, která mají být připojena k dohodě, nebo v prováděcí fázi dohody, jak je uvedeno v rámci tohoto stanoviska:

1)

že čl. 5 odst. 3 je třeba vykládat tak, že respektuje úlohu orgánů dohledu tak, aby byl v souladu s čl. 8 odst. 3 Listiny;

2)

že zvláštní právní důvody pro předávání (čl. 5 odst. 1) musí být plně v souladu se zárukami stanovenými v dohodě a že v případě kolize ustanovení mezi konkrétním právním základem a dohodou má přednost dohoda;

3)

že v případě neúčinné ochrany pro údaje přenášené orgánům na úrovni států budou příslušná opatření podle čl. 14 odst. 2 zahrnovat, podle potřeby, opatření týkající se údajů již sdílených;

4)

že definice operací zpracování a osobních informací (článek 2) budou upraveny tak, aby byly sladěny s jejich dobře zavedeným chápáním podle právních předpisů EU; v případě, že strany neprovedou plné sladění těchto definic, by vyjasnění mělo být provedeno ve vysvětlujících dokumentech doprovázejících dohodu tak, aby se použití těchto dvou pojmů podstatně nelišilo od jejich chápání v právních předpisech EU;

5)

že indikativní seznam „zvláštních podmínek“, kdy jsou údaje předávány hromadně (čl. 7 odst. 3), by měl být zahrnut do vysvětlujícího prohlášení;

6)

že strany mají v úmyslu použít ustanovení týkající se oznámení o narušení bezpečnosti informací (článek 10) na jedné straně s cílem omezit co nejvíce opomenutí oznámení a k zabránění nadměrnému zpožďování oznámení;

7)

že ustanovení o uchovávání údajů v čl. 12 odst. 1 se doplňuje o specifikaci „pro specifické účely, pro které byly předány“ s ohledem na zásady omezení účelu, na které se odvolávají strany dohody;

8)

že strany dohody zvažují zvýšení svého úsilí s cílem zajistit, aby omezení výkonu práva na přístup byla omezena na to, co je nezbytné pro zachování určeného veřejného zájmu a posílení závazku transparentnosti;

9)

že podrobné vysvětlující prohlášení k dohodě bude výslovně obsahovat (článek 21):

seznam orgánů dohledu, které mají pravomoc v této záležitosti, a mechanismů, kterými se strany budou vzájemně informovat o budoucích změnách;

seznam účinných pravomocí, které mohou uplatňovat;

identitu a souřadnice kontaktního místa, které pomůže s identifikací příslušného orgánu dohledu (viz čl. 22 odst. 2).

58.

Nakonec by EIOÚ chtěl připomenout potřebu zajistit, aby jakýkoli výklad, použití a zavedení opatření v rámci dohody bylo provedeno v případě nejasnosti a zřejmé kolize ustanovení způsobem, který je v souladu s ústavními principy EU, zejména s ohledem na článek 16 SFEU a články 7 a 8 Listiny, bez ohledu na vítaná zlepšení, jež budou provedena na základě doporučení v tomto stanovisku.

V Bruselu dne 12. února 2016.

Giovanni BUTTARELLI

evropský inspektor ochrany údajů


(1)  Viz tisková zpráva Evropské komise 10/1661 zveřejněná dne 3. prosince 2010, která je k dispozici zde: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1661_en.htm.

(2)  Viz tisková zpráva Evropské komise 11/203 zveřejněná dne 29. března 2011, která je k dispozici zde: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-203_en.htm.

(3)  Viz tisková zpráva 14-668 kanceláře generálního prokurátora zveřejněná dne 25. června 2014, která je k dispozici zde: http://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-holder-pledges-support-legislation-provide-eu-citizens-judicial-redress.

(4)  Viz tisková zpráva Evropské komise 15/5612 zveřejněná dne 8. září 2015, která je k dispozici zde: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm.

(5)  Text je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/dp-umbrella-agreement_en.pdf.


25.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 186/7


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k výměně informací o státních příslušnících třetích zemí s ohledem na Evropský informační systém rejstříku trestů (ECRIS)

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese www.edps.europa.eu)

(2016/C 186/05)

S rozšířením výměny informací o trestních rejstřících v EU na státní příslušníky třetích zemí (TCN) v systému ECRIS (Evropský informační systém rejstříků trestů) zákonodárce EU již delší dobu počítá. Návrh rozšířit ECRIS i na TCN byl urychlen bezpečnostní agendou EU, která uznala, že ECRIS „nepracuje efektivně pro neobčany EU odsouzené v EU“.

Rámec ECRIS v současné době využívá státní příslušnost odsouzeného k členskému státu jako centrální bod pro výměnu informací. To je důvod, proč je vytvoření paralelního systému oprávněno pro státní příslušníky třetích zemí. Komise se rozhodla provádět výměnu informací týkajících se trestních rejstříků státních příslušníků třetích zemí v rámci decentralizovaného systému, a to prostřednictvím využití index-filtru pro každý zúčastněný členský stát. Index-filtr bude aktualizován o konkrétní informace pokaždé, když bude státní příslušník třetí země odsouzen, a bude odeslán jiným členským státům.

EIOÚ pečlivě analyzoval legislativní návrh a vydává doporučení s cílem pomoci zákonodárci zajistit, že nová opatření budou v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů, a to zejména s články 7 a 8 Listiny základních práv.

Ačkoliv EIOÚ vítá návrh decentralizovaného systému EU sloužícího ke zpracování dat z rejstříků trestů TCN založený na vyhledávací funkci „nalezeno/nenalezeno“ a použití takových technických opatření, aby byly omezeny zásahy do práva na respektování soukromého života a ochranu osobních údajů, EIOÚ uvádí tři hlavní obavy a další dodatečná doporučení, jak jsou dále podrobně popsány ve stanovisku.

Za prvé, musí být zaveden odpovídající režim pro TCN, takový jako existuje pro občany EU, pokud jde o zpracování otisků prstů, který vezme do úvahy specifičnost národních trestních systémů, a tudíž splní požadavky nezbytnosti a přiměřenosti zpracovávání osobních údajů.

Za druhé, text návrhu nepřesně označuje informace v index-filtru za „anonymní“. EIOÚ doporučuje vyjasnit, že informace zpracovávané za účelem ECRIS-TCN jsou osobní údaje, které prošly procesem pseudonymizace, a nikoli anonymní údaje.

Zatřetí, EIOÚ se domnívá, že vytvoření jiného typu systému pro zpracování dat pro občany EU, kteří mají státní příslušnost třetí země, než systému zavedeného pro občany EU nesplňuje požadavky nezbytnosti dle právních předpisů EU v oblasti ochrany údajů a mohlo by vést k diskriminaci. Proto EIOÚ doporučuje, aby se opatření uvedená v návrhu týkala pouze TCN a nikoliv také občanů EU, kteří mají rovněž státní příslušnost třetí země.

I.   ÚVOD A ZÁKLADNÍ INFORMACE

I.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů

1.

Dne 19. ledna 2016 zveřejnila Evropská komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a pokud jde o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a který nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV (1) (dále jen „návrh“). EIOÚ byl konzultován neformálně před zveřejněním návrhu. EIOÚ však lituje, že neobdržel žádost o stanovisko po zveřejnění návrhu.

I.2   Cíl návrhu

2.

ECRIS je elektronický systém pro výměnu informací o dřívějších rozsudcích vynesených proti konkrétní osobě trestními soudy v EU pro účely trestního řízení proti osobě, a pokud to dovoluje vnitrostátní právo, i pro jiné účely. Tento systém vychází z rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV (2) (dále jen „rámcové rozhodnutí“) a rozhodnutí Rady 2009/316/SVV (3).

3.

Podle důvodové zprávy k návrhu základním principem ECRIS je, že úplné informace o předchozím odsouzení občana členských států EU lze získat od členského státu, jejímž je daná osoba státním příslušníkem, který může poskytnout vyčerpávající a aktuální informace o rejstříku trestů svých státních příslušníků na vyžádání bez ohledu na to, kde v EU k odsouzení došlo. Tato architektura způsobuje, že v současné době je obtížné pro orgány vyměňovat si informace o odsouzeních týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (dále jen: TCN) prostřednictvím ECRIS, protože „pro TCN neexistuje žádný členský stát, jehož by byl příslušníkem“ a „aby byl získán kompletní přehled o trestním rejstříku dané osoby, musí být žádost odeslána všem odsuzujícím členským státům“ (4).

4.

Proto je cílem návrhu zlepšit účinnost systému ECRIS, pokud jde o výměnu informací týkajících se trestních rejstříků TCN.

5.

Důvodová zpráva popisuje systém, který byl vybrán k dosažení tohoto cíle. Systém bude organizován decentralizovaným způsobem, což znamená, že nebude existovat jediná databáze EU, která by obsahovala příslušné informace, ale každý členský stát bude udržovat datový soubor. Členské státy budou muset extrahovat údaje o identitě z rejstříku trestů a zadat je do samostatného souboru - „index-filtru“ vždy, když bude odsouzen TCN. Data budou převedena na „zámky a klíče“. Index-filtr bude distribuován do všech členských států, což jim umožní vyhledávat nezávisle, ve svých vlastních prostorách. Tento systém umožní členským státům, aby porovnávaly svá vlastní data se souborem a aby zjišťovaly, zda existují další záznamy v rejstříku trestů v jiných členských státech (systém „nalezeno/nenalezeno“).

II.   ZÁVĚR

37.

Jak již bylo uvedeno ve stanovisku EIOÚ k návrhu ECRIS z roku 2006, „pro státní příslušníky třetích zemí by mohl být potřebný alternativní systém“, protože „z pochopitelných důvodů navrhovaný systém nemůže fungovat v těchto případech“ (5). Proto vítáme současný návrh a uznáváme význam účinné výměny informací získaných z rejstříku trestů odsouzených osob, a to zejména v souvislosti s přijetím Agendy EU o bezpečnosti (6).

38.

Po pečlivé analýze návrhu EIOÚ předkládá následující doporučení, aby byl zajištěn soulad s právními předpisy EU o ochraně údajů:

1)

Pokud jde o povinné používání otisků pro TCN, měl by být vytvořen odpovídající režim pro TCN, jaký existuje pro občany EU, v souladu s platnými pravidly pro snímání otisků prstů na národní úrovni;

2)

Odkazy na anonymní údaje by měly být odstraněny z návrhu a nahrazeny přesnými odkazy na proces pseudonymizace;

3)

Údaje, které mají být uloženy na národní úrovni, pokud jde o odsouzené občany EU a odsouzené TCN, by neměly být rozdílně kategorizovány, tedy stejný režim, který v současnosti existuje pro občany EU (tj. „nepovinné údaje“, „dodatečné údaje“), by měl být rozšířen také na TCN;

4)

Použití systému index-filtru by mělo být omezeno pouze na osobní údaje TCN, tj. na kategorii osob, do níž nepatří občané EU, kteří také mají občanství třetí země.

39.

Kromě toho EIOÚ předkládá následující doporučení, která by posílila ochranu osobních údajů zpracovávaných pro účely ECRIS-TCN:

1)

Preambule návrhu by měla zahrnovat odkaz na DPD, aby vyjasnila vztah mezi těmito nástroji;

2)

Další záruky týkající se zpracování otisků prstů by měly být poskytnuty v prováděcích zákonech, které má navrhnout Komise, pokud jde o proces registrace, zdůraznění úrovně přesnosti a zavedení záložního postupu;

V Bruselu dne 13. dubna 2016.

Giovanni BUTTARELLI

evropský inspektor ochrany údajů


(1)  COM(2016) 7 final, 2016/0002 (COD), Štrasburk, 19. ledna 2016.

(2)  Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 23).

(3)  Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (rámcové rozhodnutí), Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 23. a rozhodnutí Rady 2009/316/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 33).

(4)  Důvodová zpráva k návrhu, s. 3.

(5)  Stanovisko EIOÚ k návrhu rámcového rozhodnutí Rady o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříků trestů mezi členskými státy (COM(2005) 690 v konečném znění) (Úř. věst. C 313, 20.12.2006, s. 26, odstavce 15 a 18.

(6)  „Evropský program pro bezpečnost“ – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Štrasburk ze dne 28. dubna 2015, COM(2015) 185 v konečném znění.


25.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 186/10


Shrnutí doporučení evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži

[Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese www.edps.europa.eu.]

(2016/C 186/06)

Shrnutí

Evropa dnes čelí naléhavé migrační krizi a zvýšené hrozbě terorismu. Proto chce EU posílit správu svých vnějších hranic. V této souvislosti si navrhované nařízení o evropské pohraniční a pobřežní stráži klade za cíl stanovit obecné zásady evropské integrované správy hranic a posílí mandát agentury Frontex.

Evropský inspektor ochrany údajů uznává tuto potřebu účinnějšího zvládnutí migrace a posílení vnitřní bezpečnosti, která si vyžaduje zpracovávání osobních údajů. Nicméně návrh Komise by také mohl způsobit závažný zásah do práv migrantů a uprchlíků, zranitelné skupiny lidí, která potřebuje zvláštní ochranu.

Toto stanovisko se zabývá pěti hlavními aspekty ochrany údajů a vyzývá k dalším zlepšením navrhovaného znění tak, aby byl zajištěn plný soulad se zásadami ochrany osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů se domnívá, že tento soulad bude klíčem k úspěchu iniciativy a k její schopnosti obstát při právním přezkoumání. Konkrétně doporučujeme:

pro účely návrhu, samostatné posouzení nezbytnosti a přiměřenosti opatření pro splnění dvou identifikovaných cílů migrace a bezpečnosti s tím, že cíle budou podnětem k uplatnění rozdílných pravidel na ochranu osobních údajů,

pokud jde o shromažďování osobních údajů, objasnění měřítka a rozsahu zpracování ze strany agentury, protože z tohoto návrhu plyne, že nová agentura se promění v úschovnu osobních údajů, ve které by mělo být shromažďováno obrovské množství osobních údajů,

jasné vymezení odpovědností mezi novou agenturou a členskými státy EU tak, aby nedocházelo k zastření odpovědnosti každého správce údajů za závazky v oblasti ochrany údajů,

vyjasnění předávání osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím s ohledem na to, že takové předávání musí vycházet buďto z posouzení přiměřenosti, nebo z použití vhodných ochranných opatření,

pokud jde o základní práva migrantů a uprchlíků, záruky v tom smyslu, že migranti a uprchlíci budou informováni o svých právech takovým způsobem, aby jim mohli přiměřeně porozumět a mohli je uplatňovat.

Celkově musí být nová agentura dostatečně vybavena a schopna dostát své odpovědnosti za dodržování pravidel na ochranu osobních údajů a za ochranu zájmů a práv jednotlivců, na něž se zpracovávané osobní údaje vztahují.

1.   Kontext návrhu

1.

Dne 15. prosince 2015 Komise vydala důležitý soubor opatření, známý spíše jako „balíček týkající se hranic“ (1), s cílem posílit správu vnějších hranic Evropské unie a lépe chránit schengenský prostor. Hlavní iniciativou tohoto balíčku je návrh nařízení, kterým se zřizuje evropská pohraniční a pobřežní stráž (2) (dále jen „návrh“) a který stanoví obecné zásady evropské integrované správy hranic a který navazuje na vlastní program pro migraci Komise (3) a do jisté míry i na program pro bezpečnost (4), oba byly projednávány již dříve, na jaře roku 2015.

2.

Dne 17. prosince 2015 Evropská rada vyzvala k urychlenému přijetí návrhu a požádala Radu EU o dosažení politické dohody ještě za stávajícího předsednictví (5). Spoluzákonodárci urychlili svá jednání k návrhu. Nizozemské předsednictví má v úmyslu dodržet požadovanou lhůtu (6), zatímco Evropský parlament předběžně naplánoval plenární zasedání, které by mělo návrh projednat, na začátek června (7).

3.

Evropský inspektor ochrany údajů si je vědom migrační krize i hrozby terorismu, kterým EU v současnosti čelí, jakož i důležitosti přijetí rychlých a smysluplných opatření pro řešení této situace na úrovni EU. Vítá snahu Evropské komise o urychlenou reakci na současný vývoj událostí. Nicméně, úlohou evropského inspektora ochrany údajů je připomínat důležitost respektování základního práva na ochranu osobních údajů a poskytovat poradenství, pokud jde o lepší způsoby, jak zahrnout opatření na ochranu údajů do nových legislativních opatření, a to ve světle článků 7 a 8 Listiny základních práv EU (8) (dále jen „listina“) a článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je nám líto, že výše uvedená agenda nebyla předložena ke konzultaci evropskému inspektorovi ochrany údajů v ranější fázi legislativního procesu.

4.

V tomto stanovisku evropský inspektor ochrany údajů určil pět hlavních oblastí, ve kterých je třeba další zlepšení navrhovaného znění, tak, aby bylo zajištěno dodržování rámce pro ochranu údajů. Zaměří své poznámky na účely návrhu, shromažďování osobních údajů, odpovědnost za zpracování osobních údajů, předávání osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím a na respektování základních práv migrantů a uprchlíků. Nakonec zvýrazní aspekty návrhu, ve kterých jsou zapotřebí důležitá vyjasnění.

8.   Závěr

Evropský inspektor ochrany údajů vítá celou řadu aspektů návrhu, zejména skutečnost, že do textu byly zahrnuty některé záruky, například omezení doby uchovávání údajů. Nicméně, s ohledem na možné narušení základních práv migrantů a uprchlíků se evropský inspektor ochrany údajů domnívá obecněji, že by mělo být provedeno samostatné posouzení nezbytnosti a přiměřenosti zpracovávání předpokládaného pro každý jednotlivý účel návrhu. Také by měla být ověřena slučitelnost mezi různými účely zpracování, jak je předpokládána v čl. 45 odst. 1 návrhu.

Za účelem zajištění právní jistoty a dodržování zásad ochrany údajů doporučuje evropský inspektor ochrany údajů zavedení zejména následujících vylepšení a vysvětlení do konečného znění této iniciativy:

Určení a omezení účelu

výslovněji a odděleněji uvést dva účely sledované návrhem v celém textu,

zajistit slučitelnost ve způsobu, jakým jsou údaje zpracovávány, a výslovně odkazovat na slučitelnost účelů v čl. 45 odst. 1,

přepracovat čl. 45 odst. 3 tak, aby výslovně zakazoval další zpracování uchovávaných osobních údajů pro jiné účely než ty, které jsou definovány v čl. 45 odst. 1.

Odpovědnosti agentury

objasnit rozsah zpracování ze strany agentury, pokud jde o osobní údaje shromážděné během společných operací a dalších operačních úkolů, a to zahrnutím vyčerpávajícího seznamu kategorií údajů, které mohou být agenturou použity anebo jí mohou procházet, do článku 46,

vyhnout se nejednoznačnosti, pokud jde o rozdělení odpovědnosti za zpracování údajů a dodržování zásad mezi agenturu, hostitelský členský stát a domovský členský stát v případě společných operací,

vyjasnit v článku 46, za jakých okolností budou údaje shromážděné na hranicích členskými státy předány agentuře, čímž agentuře vzniknou povinnosti správce údajů.

Kvalita a zabezpečení údajů

vyjasnit čl. 46 odst. 1 písm. c) tak, aby nemohl být vykládán jako obecné svolení se sběrem těchto dat, bez ohledu na kategorie osob uvedených v čl. 46 odst. 1 písm. a) a b),

jasně definovat odpovědnost za bezpečnost zařízení používaného EBCG a zmiňovaného v článcích 37 a 38, a to ve všech fázích životního cyklu zařízení.

Předávání

uvést odkazy na mezinárodní organizace v čl. 44 odst. 4, pokud jde o zákaz předávat osobní údaje, a uvést do souladu čl. 51 odst. 4,

vyjasnit článek 51 přepracováním jeho odstavce 4 a rozdělením do dvou ustanovení s cílem řešit odděleně spolupráci subjektů v rámci EU a spolupráci s mezinárodními organizacemi.

Práva subjektů údajů

upřesnit v článku 72, že práva na ochranu údajů a související stížnosti bude inspektor ochrany údajů řešit samostatně,

zajistit, aby informace poskytované subjektům údajů v této souvislosti byly sdělovány způsobem přiměřeným věku, s použitím jasného a srozumitelného jazyka a bez použití právní terminologie,

zahrnout národní orgány pro ochranu údajů do seznamu orgánů uvedených v čl. 15 odst. 3 písm. l),

odebrat možnost, aby styční úředníci měli přístup k vnitrostátním a evropským informačním systémům, z článku 11 odst. 4, nejsou-li poskytnuty důkazy o takové potřebě.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Giovanni BUTTARELLI

evropský inspektor ochrany údajů


(1)  Balíček týkající se hranic zahrnuje celkem 13 legislativních dokumentů: návrh zřídit evropskou pohraniční a pobřežní stráž doprovázený sdělením Komise, návrh na doplnění Schengenského hraničního kodexu zavedením povinných systematických kontrol občanů EU při vstupu do EU a při opuštění EU, návrh zřídit evropský cestovní doklad pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, praktickou příručku pro zavedení a správu evropského systému ostrahy hranic, zprávu o aktuálním stavu zřizování hotspotů v Řecku, zprávu o aktuálním stavu zřizování hotspotů v Itálii, návrh na dočasné pozastavení závazků Švédska v rámci přerozdělovacího mechanismu EU, doporučení Komise o dobrovolném programu přijímání osob z humanitárních důvodů s Tureckem, zprávu o aktuálním stavu činnosti navazující na zasedání vedoucích představitelů týkající se uprchlických toků na západobalkánské trase, návrh na změnu zakládací listiny Evropské agentury pro kontrolu rybolovu a návrh na změnu zakládací listiny Evropské agentury pro námořní bezpečnost. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/index_en.htm.

(2)  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (COM(2015) 671 v konečném znění).

(3)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropský program pro migraci“, Brusel, 13. května 2015, COM(2015) 240 v konečném znění; již v té době Komise zjistila, že: „Zintenzivnění aktivit v oblasti Středozemního moře odhaluje realitu, že správa vnějších hranice je stále více sdílenou odpovědností. Stejně jako evropský systém pohraniční stráže, který by reprezentoval nový přístup k funkcím pobřežní stráže v EU, a hledání iniciativ, jako je sdílení prostředků, společná cvičení a dvojí využívání zdrojů, stejně jako možnost přechodu směrem k evropské pobřežní stráži.“

(4)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „program pro bezpečnost“, Štrasburk, 28. dubna 2015, COM(2015) 185 v konečném znění.

(5)  Viz závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. prosince 2015, které jsou k dispozici na adrese: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-28-2015-INIT/en/pdf.

(6)  Viz hlavní výsledky jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dne 25. února 2016, které jsou k dispozici na internetových stránkách Rady na adrese: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2016/02/25/.

(7)  Viz stránka na Legislativní observatoři Evropského parlamentu k tomuto tématu: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0310(COD).

(8)  Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1).


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

25.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 186/13


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8024 – NTT Data International/IT Services Business of Dell)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 186/07)

1.

Komise dne 18. května 2016 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik NTT Data International L.L.C. („NTT Data“, Spojené státy) patřící do skupiny NTT získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů a aktiv kontrolu nad celým podnikem a některými dceřinými společnostmi podniku Dell Services, který je informačně-technologickým útvarem podniku Dell Inc. („Dell“, Spojené státy).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku NTT Data: podnik NTT Data je dceřinou společností telekomunikační společnosti Nippon Telegraph and Telephone Corporation (Japonsko),

—   podniku Dell Services: podnik Dell Services poskytuje širokou škálu služeb v oblasti IT a obchodu, včetně infrastruktury, cloudových řešení, aplikací a obchodně-procesních služeb komerčním a vládním zákazníkům pod značkou Dell.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8024 – NTT Data International/IT Services Business of Dell lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


25.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 186/14


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8048 – Ardagh/Ball Rexam Divestment Business)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 186/08)

1.

Komise dne 18. května 2016 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Ardagh SA („Ardagh“, Lucembursko) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojení kontrolu nad aktivy, kterých se zbavuje podnik Ball Corporation, aby získal povolení regulačních orgánů pro nabytí podniku Rexam PLC („prodávaná aktiva podniků Ball a Rexam“) nákupem akcií a aktiv.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Ardagh: výroba pevných obalů pro odvětví potravin, nápojů a spotřebního zboží,

—   prodávaných aktiv podniků Ball a Rexam: výroba nápojových plechovek. V EHP tvoří prodávaná aktiva podniků Ball a Rexam osm závodů podniku Ball na výrobu nápojových plechovek, dva závody podniku Ball na výrobu víček, dva závody podniku Rexam na výrobu nápojových plechovek a některá podpůrná a inovační zařízení v Německu a Spojeném království. K prodávaným aktivům podniků Ball a Rexam patří také aktiva mimo EHP, zejména ve Spojených státech a Brazílii.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8048 – Ardagh/Ball Rexam Divestment Business lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Evropská komise

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


JINÉ AKTY

Evropská komise

25.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 186/15


Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(2016/C 186/09)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti o zápis námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1).

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„SICILIA“

č. EU: IT-PGI-0005-01305 – 29.1.2015

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Název

„Sicilia“

2.   Členský stát nebo třetí země

Itálie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.5. Oleje a tuky (máslo, margarín, olej atd.)

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Při balení musí mít produkt s chráněným zeměpisným označením „Sicilia“ tyto vlastnosti:

Chemicko–fyzikální rozbor

kyselost (vyjádřená jako podíl kyseliny olejové): nejvýše 0,5 %,

hodnota peroxidů: ≤ 12 mEqO2/kg,

celkové množství polyfenolů: ≥ 100 mg/kg.

Organoleptické hodnocení (pomocí metody COI)

Produkt se vyznačuje osobitou chutí a organoleptickými ukazateli trávy, rajčete a artyčoku, jež navzdory intenzitě, která se mění podle půdních, klimatických, agronomických a technologických faktorů, činí z extra panenského olivového oleje „Sicilia“ jedinečný produkt ve své kategorii.

Interval mediánu

minimální

maximální

Ovocná chuť a vůně zralé olivy

≥ 2

≤ 8

Ovocná chuť a vůně zelené olivy

≥ 2

≤ 8

Tráva a/nebo rajče a/nebo artyčok

> 2

≤ 8

Hořký

> 2

≤ 7

Štiplavý

> 2

≤ 8

Senzorický profil olivového oleje „Sicilia“ tvoří přímé a nepřímé čichové ukazatele (vůně a chuť) související s dochutí „rajčete (listu, zeleného či zralého plodu)“ a „artyčoku“, již lze identifikovat samostatně nebo v kombinaci. Vedle toho lze téměř vždy cítit vůni „čerstvé trávy“.

Další typická zvláštnost olivového oleje „Sicilia“ se týká kategorie zařazení, tj. kategorie ovocné chuti, již lze téměř vždy zařadit mezi průměrnou a intenzivní ovocnou chuť, ačkoli je velmi vyvážená, pokud jde o ukazatele pozitivních znaků, jakými jsou hořkost a pikantnost.

3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Region Sicílie byl v průběhu času díky své centrální poloze ve Středomoří mnohokrát pod nejrůznější nadvládou, jež na něj měla vliv v mnoha oblastech (kulturní, architektonický, náboženský, kulinářský atd.). Právě v pěstování a zpracování oliv se symbolicky odráží tento dlouhý proces obohacování v oblasti kultury, pěstitelských technik a odrůdové biodiverzity. Díky těmto okolnostem se Sicílie stala bohatým regionem, pokud jde o počet pěstovaných odrůd, ale i používaných pěstitelských technik, což přispělo k vytvoření jedinečného a nenapodobitelného charakteru vyplývajícího z pěstování oliv a produkce olivového oleje.

Chráněné zeměpisné označení „Sicilia“ se uděluje produktu získanému z níže uvedených odrůd oliv, jež se v olivových hájích pěstují samostatně nebo v kombinaci a které jsou podle významu a míry zastoupení rozděleny takto:

 

Nejrozšířenější odrůdy:

 

Biancolilla, Cerasuola, Moresca, Nocellara del Belice, Nocellara Etnea, Ogliarola Messinese a Tonda Iblea.

 

Méně rozšířené odrůdy:

 

Aitana, Bottone di gallo, Brandofino, Calatina, Cavalieri, Crastu, Erbano, Giarraffa, Lumiaru, Marmorigna, Minuta, Nasitana, Nerba, Nocellara messinese, Olivo di Mandanici, Piricuddara, Santagatese, Vaddarica, Verdello, Verdese, Zaituna a jejich synonyma. Vedle odrůd pěstovaných v olivových hájích se mohou rovněž používat jiné odrůdy, jejichž podíl může tvořit maximálně 10 %. Více než 10 % zastoupení jiných odrůd v rámci zemědělského podniku vylučuje možnost zapsat plochy osázené olivovníky do systému kontroly CHZO „Sicilia“.

Hlavní odrůdy pokrývají v regionu více než 85 % plochy osázené olivovníky.

Olej, který lze získat ze všech výše uvedených odrůd, pěstovaných samostatně nebo v kombinaci, vykazuje organoleptický profil, jenž je již popsán v bodě 3.2 a který průměrný spotřebitel snadno identifikuje díky jeho charakteristické vůni a chuti, jež jsou vymezeny ve středně vysokém senzorickém rozsahu a na základě počitku souvisejícího s již popsanými ukazateli, tj. „zeleným či zralým rajčetem“, „artyčokem“ a „čerstvou trávou“.

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Všechny fáze produkce, tj. pěstování, sklizeň a lisování oliv, musí probíhat ve vymezené zeměpisné oblasti.

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Extra panenský olivový olej s CHZO „Sicilia“ se skladuje i stáčí v oblasti produkce, jež je vymezena ve specifikaci, a to jak ze zřejmého důvodu nesouvislosti území se zbytkem kontinentu, tak proto, aby se produkt při přepravě nevystavoval působení chemicko–fyzikálních faktorů, jež by mělo za následek rozklad oxidační stability, a tudíž zhoršení kvality zejména polyfenolů, které jsou jedním z parametrů, jež extra panenský olivový olej s CHZO „Sicilia“ odlišují od ostatních produktů v dané kategorii. Na Sicílii je navíc síť 251 balíren (údaje Agea z roku 2013) rovnoměrně rozložených po celém území ostrova a díky znalostem, jež během času nastřádaly, jsou zárukou zachování ukazatelů kvality. Produkt s chráněným zeměpisným označením „Sicilia“ se musí na trh uvádět ve vhodných nádobách o objemu nejvýše pět litrů.

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

K chráněnému zeměpisnému označení „Sicilia“ je zakázáno doplňovat jakékoli jiné označení, které není v této specifikaci produkce výslovně stanoveno, včetně přídavných jmen: „fine“ (jemný), „scelto“ (vybraný), „selezionato“ (výběrový) nebo „superiore“ (znamenitý). Přípustné jsou pravdivé a doložitelné odkazy na metody jednotlivých producentů, jako např.: „monovarietale“ (jednoodrůdový), za nímž je uveden název použité odrůdy, „raccolto a mano“ (ruční sklizeň) apod. Je povoleno pravdivé použití jmen, obchodních firem nebo soukromých značek, pokud nemají pochvalný charakter nebo nejsou s to uvést spotřebitele v omyl. Název zemědělského podniku, statku, zemědělské usedlosti se smí uvádět, pouze pokud byl produkt získán výhradně z oliv sklizených v olivových hájích, jež jsou součástí zemědělského podniku. Odkaz na balení v podniku zpracovávajícím olivy nebo ve sdružení podniků zpracovávajících olivy či v podniku nalézajícím se v oblasti produkce lze učinit pouze v tom případě, že balení proběhlo v témže podniku. Použití jiných zeměpisných označení je zakázáno. Chráněné zeměpisné označení „Sicilia“ musí být na etiketě uvedeno jasným a nesmazatelným písmem tak, aby je bylo možné odlišit od všech dalších označení na etiketě. Název musí rovněž splňovat normy pro označování stanovené v platných právních předpisech. Na etiketě se musí povinně uvést rok produkce oliv, z nichž byl olej vyroben.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Oblast produkce extra panenského olivového oleje s CHZO „Sicilia“ zahrnuje celé správní území regionu Sicílie.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Jedinečná zeměpisná poloha Sicílie vytváří přírodní podmínky umožňující vyprodukovat extra panenský olivový olej s osobitými chemicko-fyzikálními a organoleptickými vlastnostmi, jež jsou popsány ve specifikaci produkce.

Oddělenost území od kontinentu se, pokud jde o biodiverzitu, v případě tohoto druhu projevuje v jedinečné škále odrůd, jež se odlišuje od jiných oblastí, v nichž se olivy pěstují.

Půdně-klimatické a lidské faktory, jež jsou s územím úzce spjaty, předurčují organoleptický profil extra panenského olivového oleje s CHZO „Sicilia“.

Souvislost s územím, olivami a sicilskou kulturou dala vzniknout extra panenskému olivovému oleji „Sicilia“, jehož dobrou pověst dokládají četná uznání od odborníků z odvětví i od spotřebitelů.

Je třeba zdůraznit, že právní předpisy producentům olivového oleje pod přísnou pokutou zakazují na etiketě uvádět zeměpisné odkazy a že zmíněné předpisy výrazně odrazovaly od uvádění odkazů na označení při promočních akcích, a to včetně internetových stránek.

Navzdory výše uvedeným skutečnostem dala souvislost s územím, olivami a sicilskou kulturou vzniknout extra panenskému olivovému oleji, který se na Sicílii produkuje a jehož dobrou pověst dokládají četná uznání od odborníků z odvětví i od spotřebitelů.

Podniky produkující extra panenský olivový olej „Sicilia“ získávaly v posledních desetiletích na všech významných soutěžích olivového oleje neustále mnohá ocenění:

na soutěži Orciolo d’Oro obsadily 1., 2. a 3. místo ve všech nebo alespoň v jedné z kategorií „lehkého“, „středního“ a „intenzivního“ olivového oleje, přičemž častěji bodovaly v kategoriích „středního“ a „intenzivního“ olivového oleje, a to v letech 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2012. V letech 2009 a 2010 obsadily 1. a 2. místo, v roce 2011 3. místo a v roce 2013 místo první.

Na soutěži Sol D’Oro získal produkt ocenění Sol D’Oro v letech 2009, 2010 a 2011, ocenění Sol D’Argento v letech 2009, 2012 a 2013 a konečně ocenění Sol di Bronzo v letech 2010, 2011, 2012 a 2013.

Na soutěži Sirena D’Oro di Sorrento obdržel 1., 2. a 3. cenu v letech 2003, 2004, 2005, 2006 a 2. a 3. cenu v letech dalších.

Na soutěži Leon D’Oro v roce 2007 podniky produkující extra panenský olivový olej „Sicilia“ vyhrály 1., 2. a 3. cenu, v letech 2010 a 2012 pak cenu první.

Na soutěži Premio Montiferru obsadil od roku 1996 olivový olej „Sicilia“ ve všech třech kategoriích patnáctkrát první místo a vedle toho několikrát 2. a 3. místo.

Tato dobrá pověst je dána věcnou hodnotou produktu (chemicko-fyzikálními a organoleptickými vlastnostmi) a vnímáním jeho nehmotné hodnoty, již si vydobyl během několika staletí dějin olivovníku a olivového oleje na Sicílii.

Důkazem dobré pověsti extra panenského olivového oleje „Sicilia“ jsou rovněž sebrané historické dokumenty, z nichž je patrné, že někteří producenti oleje požadovali, aby na etiketě jejich produktů byl uveden sicilský původ.

Před rokem 1992 byla shromážděna celá řada faktur z let 1988 a 1989, na nichž byl údaj „Sicilia“. Některé faktury určené pro zahraniční trh se týkají rovněž let 1996 a 2000.

Zřejmý odkaz na název je rovněž v Katalogu sicilských olejů vydaném v letech 1997 až 2009.

Součástí dokumentace je rovněž celá řada etiket obsahujících výraz „Sicilia“ na lahvích s olivovým olejem, jenž byl stáčen a etiketou opatřen mimo Itálii (Carluccio’s London – Olio extra vergine d’oliva – Sicilia), dále pak několik etiket olivového oleje Agata a Valentina Extra Virgin Sicilian Olive Oil distribuovaného v USA a oleje Trader Giotto’s, které evokují název „Sicilia“. Dále je třeba zmínit etikety výrobny oleje Barbera uvádějící název „Sicilia“ a určené pro zahraniční trhy, jakož i etikety podniku EFFe1 srl, na nichž je uveden název „Sicilia“.

Během času se kvalita produkovaného extra panenského olivového oleje „Sicilia“ zvyšovala, a tím i jeho dobrá pověst na všech trzích. Kvůli tomu je tento olej obětí padělání, což pro producenty znamená značnou hospodářskou újmu.

Oblast produkce extra panenského olivového oleje s CHZO „Sicilia“ může podle Köppenovy klasifikace podnebí spadat do mírného a vlhkého podnebí (typu C), v němž se průměrná teplota nejchladnějšího měsíce pohybuje v rozpětí +18 až –3 °C, anebo spíše do subtropického vlhkého mezotermálního podnebí se suchým létem (typ Csa), tj. do typického středomořského podnebí charakterizovaného průměrnou teplotou v nejteplejším měsíci nad 22 °C a režimem srážek, jenž se vyznačuje tím, že většina srážek padá v chladném období (podzim až zima).

Středomořské podnebí (Cs) je v rámci typů mírného podnebí nejméně rozšířené a v případě Sicílie vykazuje mnoho charakteristických aspektů, jež mají značný vliv na chemické a zejména organoleptické složení extra panenského olivového oleje a velmi ho odlišují od oleje produkovaného v přilehlých zeměpisných oblastech, a to především pokud jde o poměr mezi mononenasycenými mastnými kyselinami a polynenasycenými mastnými kyselinami (MuFA/PuFA) a kvalitu biofenolů a těkavých aromatických sloučenin (alkoholů, aldehydů a esterů).

Vlastnosti extra panenského olivového oleje s CHZO „Sicilia“ závisejí rovněž na slunečním záření, teplotě, vlhkosti a větru. Zmíněné faktory mají značný vliv na fyziologii olivovníku a jsou určující pro dormanci a vegetativní probuzení a všechny další fenologické fáze (kvetení, nasazení na plod, růst plodů, zabarvování plodů, zrání). Množství slunečního záření potřebného pro fotosyntézu v této oblasti Středomoří předurčuje podmínky pro větší akumulaci biomasy v různých orgánech rostliny, jež spolu s omezenou dostupností vody a mírnými teplotami způsobuje zvýšený obsah celkového množství biofenolů a především specifických fenolických látek, jakož i prekursorů sloučenin způsobujících aromatičnost oleje. Omezená dostupnost vody a všechny výše uvedené klimatické podmínky, jež lépe definují ostrovní povahu, nesou rovněž odpovědnost za neustálou přítomnost ukazatelů hořkosti a pikantnosti, jež jsou v olivovém oleji s CHZO „Sicilia“ zastoupeny v mediánových hodnotách, které jsou vždy vyšší než 2 a v každém případě lze na jejich základě olej zařadit převážně do „intenzivní“ a „střední“ kategorie. Výše uvedené půdní a klimatické faktory neovlivňují pouze míru růstu, jež souvisí s fotosyntézou (množstvím slunečního záření, plochou a rozložením listů), ale i proces dýchání rostlinné buňky, přičemž metabolickými cestami vzniká široká škála rostlinných metabolitů: aminokyseliny, lipidy a příslušné sloučeniny, izoprenoidy (např.: terpeny včetně skvalenu, mentolu a limonenu, jež rostlinám, květům a plodům dodávají charakteristickou vůni, a biosyntetické prekursory sterolů) a porfyriny (související s chlorofylem a fotosyntézou).

Profil popsaný v bodě 3.2 vymezuje jedinečnou povahu olivového oleje s CHZO „Sicilia“ a systematicky jej prokazuje neustálá přítomnost ukazatelů zeleného rajčete, artyčoku a čerstvé trávy, jež se mohou projevit díky výše uvedeným klimatickým podmínkám a organoleptickým vlastnostem, které jsou vždy spjaty s nejrozšířenějšími odrůdami uvedenými v bodě 3.3.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

Úplné znění specifikace je k dispozici na internetové adrese: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

nebo

lze vstoupit přímo na domovskou stránku ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví (www.politicheagricole.it), kliknout na „Prodotti DOP IGP“ (Produkty s CHOP a CHZO – na obrazovce nahoře vpravo), dále pak na „Prodotti DOP IGP STG“ (Produkty s CHZO, CHOP, ZTS – na levé straně obrazovky) a nakonec na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (Specifikace produkce, jež jsou předmětem zkoumání EU).


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.