ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 153

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
29. dubna 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

DOPORUČENÍ

 

Evropská rada pro systémová rizika

2016/C 153/01

Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 24. března 2016, kterým se mění doporučení ESRB/2015/2 o hodnocení přeshraničních účinků opatření makroobezřetnostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě (ESRB/2016/3)

1


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2016/C 153/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa) ( 1 )

4

2016/C 153/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr) ( 1 )

4


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2016/C 153/04

Směnné kurzy vůči euru

5

2016/C 153/05

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

6


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2016/C 153/06

Sdělení Komise zveřejněné v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci AT.39745 – informační trh CDS – ISDA

7

2016/C 153/07

Sdělení Komise zveřejněné v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci AT.39745 – informační trh CDS – Markit

10

2016/C 153/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8002 – Apollo Management / Açoreana Seguros) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

13

2016/C 153/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation) ( 1 )

14

2016/C 153/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

15

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2016/C 153/11

Zveřejnění žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012

16


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Usnesení, doporučení a stanoviska

DOPORUČENÍ

Evropská rada pro systémová rizika

29.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/1


DOPORUČENÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

ze dne 24. března 2016,

kterým se mění doporučení ESRB/2015/2 o hodnocení přeshraničních účinků opatření makroobezřetnostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě

(ESRB/2016/3)

(2016/C 153/01)

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (1), a zejména na článek 3 a články 16 až 18 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (2), a zejména na čl. 458 odst. 8 tohoto nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2011/1 ze dne 20. ledna 2011, kterým se přijímá jednací řád Evropské rady pro systémová rizika (3), a zejména na čl. 15 odst. 3 písm. e) a články 18 až 20 tohoto rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu zajištění účinnosti a konzistentnosti makroobezřetnostní politiky musí tvůrci politiky řádně zohlednit přeshraniční účinky opatření makroobezřetnostní politiky, která přijímají jednotlivé členské státy, a je-li to důvodné, přijmout vhodná reciproční opatření makroobezřetnostní politiky za účelem jejich řešení.

(2)

Rámec pro dobrovolnou reciprocitu opatření makroobezřetnostní politiky stanovený v doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2015/2 (4) by měl zajistit, že všechna opatření makroobezřetnostní politiky založená na expozicích, která byla aktivována v jednom členském státě, budou recipročně uplatněna v ostatních členských státech.

(3)

S ohledem na nedávné legislativní změny v Belgii týkající se navýšení rizikové váhy o pět procentních bodů, které se uplatňuje podle čl. 458 odst. 2 písm. d) bodu vi) nařízení (EU) č. 575/2013 na expozice úvěrových institucí, které používají přístup založený na interním ratingu, z belgických hypotečních úvěrů, se generální rada Evropské rady pro systémová rizika rozhodla zahrnout toto belgické opatření do seznamu opatření makroobezřetnostní politiky, jejichž reciproční uplatnění se doporučuje podle doporučení ESRB/2015/2,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

ODDÍL 1

ZMĚNY

Doporučení ESRB/2015/2 se mění takto:

1)

V oddíle 1 se dílčí doporučení C 1) nahrazuje tímto:

„1.

Příslušným orgánům se doporučuje, aby recipročně uplatnily opatření makroobezřetnostní politiky, která byla přijata jinými příslušnými orgány a jejichž reciproční uplatnění doporučila ESRB. Doporučuje se, aby byla recipročně uplatněna tato opatření:

Belgie:

navýšení rizikové váhy o pět procentních bodů, které se uplatňuje podle čl. 458 odst. 2 písm. d) bodu vi) nařízení (EU) č. 575/2013 na expozice úvěrových institucí, které používají přístup založený na interním ratingu, z belgických hypotečních úvěrů, jak je podrobněji uvedeno v příloze.“

2)

Text uvedený v příloze se doplňuje jako příloha doporučení ESRB/2015/2.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. března 2016.

Předseda ESRB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 58, 24.2.2011, s. 4.

(4)  Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2015/2 ze dne 15. prosince 2015 o hodnocení přeshraničních účinků opatření makroobezřetnostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě (Úř. věst. C 97, 12.3.2016, s. 9).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Belgie

Navýšení rizikové váhy o pět procentních bodů, které se uplatňuje podle čl. 458 odst. 2 písm. d) bodu vi) nařízení (EU) č. 575/2013 na expozice úvěrových institucí, které používají přístup založený na interním ratingu (úvěrové instituce s přístupem IRB), z belgických hypotečních úvěrů

I.   Popis opatření

1.

Belgické opatření spočívá v navýšení rizikových vah, které úvěrové instituce s přístupem IRB uplatňují na hodnotu expozice belgických hypotečních úvěrů, o pět procentních bodů. Konkrétně to znamená, že riziková váha vypočítávaná v souladu s čl. 154 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 se pro retailové expozice zajištěné obytnými nemovitostmi, které se nacházejí v Belgii, navyšuje o pět procentních bodů. Například riziková váha ve výši 10 procent, kterou úvěrové instituce s přístupem IRB uplatňují na belgické hypoteční úvěry, se zvýší na 15 procent.

II.   Reciprocita

2.

V souladu s čl. 458 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013 se příslušným orgánům doporučuje, aby uvedené belgické opatření recipročně uplatnily na hodnotu expozic belgických hypotečních úvěrů poskytnutých pobočkami s vnitrostátním povolením, které se nacházejí v Belgii a které jsou pobočkami úvěrových institucí s přístupem IRB usazených v jurisdikci příslušného orgánu. Pro účely tohoto odstavce se uplatňuje lhůta stanovená v dílčím doporučení C 3).

3.

Pokud se v ostatních členských státech nenacházejí úvěrové instituce s přístupem IRB, které mají v Belgii pobočky s podstatnými expozicemi na belgickém hypotečním trhu, mohou příslušné orgány rozhodnout, že nebudou čl. 458 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013 uplatňovat. Pokud bylo v souladu s čl. 458 odst. 9 nařízení (EU) č. 575/2013 přijato nové rozhodnutí o prodloužení doby uplatňování belgického opatření, příslušným orgánům se doporučuje, aby přezkoumaly situaci a v případě potřeby toto belgické opatření recipročně uplatnily.

4.

Příslušným orgánům se též doporučuje, aby uvedené belgické opatření recipročně uplatnily na hodnotu expozic belgických hypotečních úvěrů přímo poskytnutých úvěrovými institucemi s přístupem IRB usazenými v jejich jurisdikcích. V souladu s dílčím doporučením C 2) se příslušným orgánům doporučuje, aby po konzultaci s ESRB uplatnily opatření makroobezřetnostní politiky, které je k dispozici v jejich jurisdikci a jehož účinek je v nejvyšší míře rovnocenný uvedené reciprocitě, a to včetně přijetí opatření a uplatnění pravomocí v oblasti dohledu stanovených v hlavě VII kapitole 2 oddíle IV směrnice 2013/36/EU. Příslušným orgánům se doporučuje přijmout rovnocenné opatření do šesti měsíců.

5.

Pokud se v ostatních členských státech nenacházejí úvěrové instituce s přístupem IRB, které mají podstatné přímé expozice na belgickém hypotečním trhu, mohou příslušné orgány rozhodnout, že dotčené opatření nebudou recipročně uplatňovat. Pokud bylo v souladu s čl. 458 odst. 9 nařízení (EU) č. 575/2013 přijato nové rozhodnutí o prodloužení doby uplatňování belgického opatření, příslušným orgánům se doporučuje, aby přezkoumaly situaci a v případě potřeby toto belgické opatření recipročně uplatnily.“


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

29.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/4


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 153/02)

Dne 20. dubna 2016 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32016M7980. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/4


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 153/03)

Dne 2. prosince 2015 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v němčině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32015M7817. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

29.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/5


Směnné kurzy vůči euru (1)

28. dubna 2016

(2016/C 153/04)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1358

JPY

japonský jen

122,84

DKK

dánská koruna

7,4432

GBP

britská libra

0,77838

SEK

švédská koruna

9,1763

CHF

švýcarský frank

1,0974

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

9,2460

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,045

HUF

maďarský forint

310,70

PLN

polský zlotý

4,3880

RON

rumunský lei

4,4723

TRY

turecká lira

3,1963

AUD

australský dolar

1,4906

CAD

kanadský dolar

1,4262

HKD

hongkongský dolar

8,8111

NZD

novozélandský dolar

1,6287

SGD

singapurský dolar

1,5273

KRW

jihokorejský won

1 295,54

ZAR

jihoafrický rand

16,3328

CNY

čínský juan

7,3562

HRK

chorvatská kuna

7,4800

IDR

indonéská rupie

14 977,23

MYR

malajsijský ringgit

4,4251

PHP

filipínské peso

53,309

RUB

ruský rubl

73,5195

THB

thajský baht

39,804

BRL

brazilský real

3,9907

MXN

mexické peso

19,6713

INR

indická rupie

75,5310


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


29.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/6


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2016/C 153/05)

Image

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země : Republika San Marino

Pamětní motiv : 400. výročí smrti Williama Shakespeara

Popis návrhu : Návrh zobrazuje portrét básníka. Na pravé straně jsou v půlkruhu uvedeny letopočty „1616–2016“ a název vydávající země „San Marino“ a v dolní části pravé strany iniciály umělce „MB“. Na levé straně je uveden také v půlkruhu nápis „William Shakespeare“ a v dolní části levé strany je zobrazena značka mincovny „R“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise : 85 000 mincí

Datum emise : září 2016


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

29.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/7


Sdělení Komise zveřejněné v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci AT.39745 – informační trh CDS – ISDA

(2016/C 153/06)

1.   Úvod

(1)

Pokud Komise hodlá přijmout rozhodnutí, kterým by nařizovala ukončení protiprávního jednání, a dotčené strany navrhnou Komisi závazky, kterými reagují na její výhrady vyjádřené v předběžném posouzení, může Komise podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (1) svým rozhodnutím prohlásit tyto závazky pro dotyčné podniky za závazné. Takové rozhodnutí může být přijato na dobu určitou a musí konstatovat, že pominuly důvody pro zásah Komise. Podle čl. 27 odst. 4 téhož nařízení Komise zveřejní stručné shrnutí případu a hlavní obsah závazků. Zúčastněné strany mohou předložit svá vyjádření ve lhůtě, kterou Komise stanoví. V rozhodnutí podle článku 9 Komise neshledala, že by došlo k protiprávnímu jednání.

2.   Shrnutí případu

(2)

Dne 1. července 2013 přijala Komise prohlášení o námitkách ve smyslu článku 10 nařízení Komise (ES) č. 773/2004 (2) týkající údajného porušení článku 101 Smlouvy a článku 53 Dohody o EHP Mezinárodní asociací pro swapy a deriváty (ISDA) v souvislosti s úvěrovými deriváty. Prohlášení o námitkách stanoví předběžné posouzení z hlediska hospodářské soutěže a může sloužit jako základ pro závazky ve smyslu článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003.

(3)

Ve svém prohlášení o námitkách se Komise domnívá, že by mohlo dojít k jednosměrnému jednorázovému přechodu z mimoburzovního trhu (OTC) s úvěrovými deriváty na potenciálně nový burzovní trh s úvěrovými deriváty, jelikož swapy úvěrového selhání (CDS) obchodované na burze nebo úvěrové futures by byly vhodnou náhradou za likvidní a standardizované swapy úvěrového selhání obchodované mimoburzovně. Swap úvěrového selhání je srovnatelný s pojistnou smlouvou na podnikové nebo státní dluhy (tedy dluhopisy nebo úvěry), kdy kupující swapu úvěrového selhání platí čtvrtletní platby prodávajícímu swapu úvěrového selhání na pokrytí ztrát v důsledku dluhů v případě, že se dlužník dostane do platební neschopnosti. Ačkoli jsou investiční banky zabývající se mimoburzovním obchodováním potřebné jako dvoustranní zprostředkovatelé mezi kupujícími a prodávajícími (dále jen „prodejci CDS“) a hrají důležitou úlohu poskytovatelů likvidity v počáteční fázi obchodu, později jsou v prostředí obchodování all-to-all a anonymního obchodování jako zprostředkovatelský článek vypuštěny.

(4)

ISDA je obchodní sdružení zastupující odvětví finančních derivátů. ISDA má širokou členskou základnou zahrnující zejména prodejce CDS. V roce 2003 ISDA vymezila definice úvěrových derivátů, které slouží jako standardní dokumentace pro mimoburzovně obchodované úvěrové deriváty. Definice úvěrových derivátů rovněž zahrnují metodiku pro vypořádání smluv CDS po úvěrové události prostřednictvím aukce úvěrové události, která poskytuje stranám smlouvy o úvěrovém derivátu cenu odpovídající zbytkové hodnotě nesplaceného podkladového dluhopisu. Tato cena je rovněž označována jako „konečná cena“ (tzv. Final Price) nebo konečná cena ISDA. Sdružení ISDA je držitelem vlastnických práv na metodiku konečné ceny a zejména práva udělovat licenci na používání konečné ceny pro zúčtování smluv o úvěrových derivátech obchodovaných na burze.

(5)

Podle prohlášení o námitkách začala Deutsche boerse (Eurex) v březnu 2007 nabízet úvěrové futures obchodované na burze a zahájila CMDX, společný podnik zajišťovacích fondů Citadel a Chicago Mercantile Exchange, jehož účelem bylo poskytovat úvěrové futures obchodované na burze od konce roku 2008. Podle prohlášení o námitkách obě entity požadovaly, aby ve svých úvěrových derivátech obchodovaných na burze mohly odkazovat na konečnou cenu ISDA s cílem stanovit cenu svých úvěrových futures po úvěrové události. Podle prohlášení o námitkách ISDA společnostem Eurex (v roce 2007) a CMDX (v roce 2008) udělit licenci na používání konečné ceny odmítla. V prohlášení o námitkách byl také uveden předběžný názor, že správní rada ISDA v roce 2007 přijala usnesení, podle něhož je udělování licence na používání konečné ceny pro účely obchodování na burze vyloučeno. Podle prohlášení o námitkách bylo toto usnesení uplatněno v dohodě o užívání na internetové stránce www.creditfixings.com. Znění dohody o užívání se od té doby nezměnilo a platí doposud.

(6)

V prohlášení o námitkách byla vyjádřena předběžná obava týkající se hospodářské soutěže, že chování ISDA mohlo zabránit potenciálním účastníkům na trhu úspěšně zahájit činnost obchodní platformy all-to-all pro úvěrové deriváty obchodované na burze. ISDA popírá, že by stanovení konečné ceny bylo k vypořádání úvěrových derivátů obchodovaných na burze nezbytné, a vyjádřila obavy, že v případě, že by pro účely obchodování na burze byla udělována licence na použití konečné ceny, mohla být ohrožena integrita aukce úvěrových událostí. ISDA se zejména obává toho, že by uchazeči mohli být schopni během aukce úvěrové události její výsledky manipulovat s cílem těžit z otevřených smluv obchodovaných mimo aukci na burze.

(7)

V prohlášení o námitkách byla údajná odmítnutí udělení licence na použití konečné ceny ze strany ISDA posouzena jako rozhodnutí sdružení podniků, která omezují potenciální hospodářskou soutěž ve smyslu článku 101 Smlouvy a článku 53 Dohody o EHP.

3.   Hlavní obsah nabídnutých závazků

(8)

ISDA nesouhlasí s předběžnými závěry obsaženými v prohlášení o námitkách, nabídla nicméně Komisi závazky týkající se chování a závazky organizační povahy podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003 (dále jen „závazky“), aby reagovala na výhrady Komise týkající se hospodářské soutěže v souvislosti s tím, jak ISDA uděluje licence na používání jí stanovené konečné ceny. Klíčové body těchto závazků jsou popsány níže.

a)   Závazky týkající se chování

(9)

ISDA se zavazuje udělovat licenci na používání konečné ceny pro účely obchodování na burze každému žadateli za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek (FRAND) v jednací lhůtě 120 dnů (s možností prodloužení dohody o 30 dnů).

(10)

ISDA je osvobozena od povinností vyplývajících z jejích závazků a může podat u jakéhokoli soudu zadržovací žalobu na kteréhokoli žadatele pro porušení práv ISDA ve věci konečné ceny, aniž by to bylo v rozporu se závazky, pokud:

i)

žadatel nesouhlasí s ustanoveními licenční smlouvy o používání konečné ceny nebo je neplní,

ii)

žadatel čelí platební neschopnosti a neposkytuje záruky na úhradu licenčních poplatků,

iii)

obchodní licence na konečnou cenu pozbyla platnosti za podmínek stanovených v bodu 17 závazků.

(11)

Podle bodu 17 závazků může ISDA rovněž ukončit licenci za určitých přesně popsaných podmínek, pokud prokáže, že účastníci aukci zmanipulovali na základě specifických charakteristik úvěrového derivátu obchodovaného na burze, který měl licenci ISDA. ISDA považuje toto ochranné opatření za nezbytné pro ochranu integrity aukce, pokud by jiná méně důrazná opatření nerozptýlila obavy týkající se manipulace aukce.

(12)

ISDA může rovněž požádat licencované obchodní systémy, aby v dobré víře spolupracovaly se správcem aukce tak, že poskytnou některé anonymní a souhrnné informace, například o čistých otevřených pozicích licencovaných úvěrových futures. Kromě toho může ISDA v dobré víře usilovat o spolupráci s licencovanými obchodními systémy na zlepšování pravidel aukcí úvěrových událostí, konkrétně na snížení rizika manipulace aukcí odkazem na úvěrové deriváty obchodované na burze.

(13)

Tyto závazky obsahují dva druhy mechanismů pro řešení sporů.

(14)

ISDA se zavazuje, že v případě sporu ohledně obchodních podmínek licenční dohody, tj. podmínek „FRAND“, bude souhlasit s tím, že rozhodčí šetření povede nezávislý hlavní právník zvolený žadatelem. Pokud rozhodčí nález není vydán v rámci stanovené lhůty, ISDA a žadatel se budou řídit soudním řízením.

(15)

Pokud vznikne spor týkající konkrétního podezření z manipulace aukce a ISDA plánuje ukončení licence, technický odborník jednající jako kontrolní správce vyslechne ISDA, licencované obchodní systémy a organizátory aukce. Na základě návrhů všech stran a vlastní zkušenosti správce rozhodne, zda je nutné schválit žádost ISDA o ukončení licence, nebo zda existují jiné méně rušivé prostředky na ochranu integrity aukce úvěrové události, včetně změn pravidel pro aukce nebo formy úvěrových derivátů obchodovaných na burze. Kontrolní správce je jmenován GŘ pro hospodářskou soutěž Evropské komise na základě tří návrhů ISDA. Každý uchazeč musí mít odbornou praxi v provádění aukcí v obchodních systémech.

(16)

Rozhodnutí kontrolního správce jsou pro zúčastněné strany konečná, nemají však vliv na rozhodnutí Evropské komise.

(17)

Konečně ISDA se rovněž zavazuje dát správci/správcům internetových stránek www.creditfixings.com pokyn, aby odstranil/odstranili veškerá omezení bránící použití konečné ceny pro účely obchodování.

b)   Závazky organizační povahy

(18)

ISDA se zavazuje změnit své postupy pro udělování licencí na používání konečné ceny, aby z rozhodování o licencích ISDA byli vyloučeni prodejci swapů úvěrového selhání. Pravomoc udělovat licence na používání konečné ceny již nebude mít správní rada ISDA ani její podvýbor, jehož členy mohou být prodejci swapů úvěrového selhání, ale bude svěřena výkonnému řediteli ISDA. Ačkoli se ISDA může v čistě technických otázkách i nadále obracet na své členy s cílem vyvíjet metodiky aukcí úvěrových událostí, nesmí se tyto konzultace přímo ani nepřímo týkat opodstatněnosti jednotlivých žádostí o licence. Pokud jednotlivé žádosti o licence vyžadují změny postupu či organizace aukce, může si ISDA vyžádat technické konzultace u nezávislých odborníků.

(19)

Tyto závazky se ISDA zavazuje provádět s účinkem ode dne oznámení rozhodnutí Komise o závazcích po dobu 10 let. Kontrolní správce bude Komisi každoročně podávat zprávu o provádění těchto závazků.

(20)

Znění závazků je zveřejněno na internetové stránce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Výzva k předkládání připomínek

(21)

S výhradou tržního testu má Komise v úmyslu přijmout rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003, kterým prohlásí závazky, jejichž shrnutí je uvedeno výše a jež jsou zveřejněny na internetové stránce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, za závazné.

(22)

V souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003 vyzývá Komise zúčastněné třetí strany, aby k navrhovaným závazkům předložily svá vyjádření. Vyjádření musí být Komisi doručena nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění tohoto sdělení. Zúčastněné třetí strany se vyzývají, aby předložily takovou verzi připomínek, v níž budou všechny informace, jež tyto třetí strany považují za obchodní tajemství, a jiné důvěrné informace podle potřeby vypuštěny a nahrazeny shrnutím nedůvěrné povahy nebo slovy „obchodní tajemství“ či „důvěrné“. Třetí strany mohou rovněž ve výjimečných případech předložit vyjádření anonymně a za těchto okolností mohou poskytnout znění, které neobsahuje důvěrné informace, s uvedením identity podniku.

(23)

Vyjádření a připomínky by měly pokud možno obsahovat odůvodnění a uvádět relevantní skutečnosti. Pokud v jakékoli části navržených závazků zjistíte problém, Komise Vás v takovém případě vyzve k navržení možného řešení.

(24)

Vyjádření s uvedením jednacího čísla AT.39745 informační trh CDS lze Komisi zaslat buď e-mailem (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) nebo poštou na adresu:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. S účinkem ode dne 1. prosince 2009 se články 81 a 82 Smlouvy o ES staly články 101 a 102 Smlouvy o fungování EU. Oba soubory ustanovení jsou v podstatě totožné. Pro účely tohoto sdělení by měly být odkazy na články 101 a 102 SFEU v případě jejich použitelnosti chápány jako odkazy na články 81 a 82 Smlouvy o ES.

(2)  Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18.


29.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/10


Sdělení Komise zveřejněné v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci AT.39745 – informační trh CDS – Markit

(2016/C 153/07)

1.   Úvod

(1)

Pokud Komise hodlá přijmout rozhodnutí, kterým by nařizovala ukončení protiprávního jednání, a dotčené strany navrhnou Komisi závazky, kterými reagují na její výhrady vyjádřené v předběžném posouzení, může Komise podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (1) svým rozhodnutím prohlásit tyto závazky pro dotyčné podniky za závazné. Takové rozhodnutí může být přijato na dobu určitou a musí konstatovat, že pominuly důvody pro zásah Komise. Podle čl. 27 odst. 4 téhož nařízení Komise zveřejní stručné shrnutí případu a hlavní obsah závazků. Zúčastněné třetí strany mohou předložit svá vyjádření ve lhůtě, kterou Komise stanoví. V rozhodnutí podle článku 9 Komise neshledala, že by došlo k protiprávnímu jednání.

2.   Shrnutí případu

(2)

Dne 1. července 2013 přijala Komise prohlášení o námitkách ve smyslu článku 10 nařízení Komise (ES) č. 773/2004 (2) týkající údajného porušení článku 101 Smlouvy a článku 53 Dohody o EHP společností Markit, které má dopad na trh s krátkodobými úvěrovými deriváty obchodovanými na mimoburzovním trhu a na potenciální trh s krátkodobými úvěrovými deriváty obchodovanými na burze. Prohlášení o námitkách může sloužit jakožto předběžné posouzení ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003.

(3)

Podle prohlášení o námitkách by mohlo dojít k jednosměrnému jednorázovému přechodu z mimoburzovního trhu (OTC) s úvěrovými deriváty na potenciálně nový burzovní trh s úvěrovými deriváty, jelikož swapy úvěrového selhání (CDS) obchodované na burze nebo úvěrové futures by byly vhodnou náhradou za likvidní a standardizované swapy úvěrového selhání obchodované mimoburzovně. Ačkoli jsou investiční banky zabývající se mimoburzovním obchodováním potřebné jako dvoustranní zprostředkovatelé mezi kupujícími a prodávajícími a hrají důležitou úlohu poskytovatelů likvidity v počáteční fázi obchodu, později jsou v prostředí obchodování all-to-all a anonymního obchodování jako zprostředkovatelský článek vypuštěny.

(4)

Markit je společnost poskytující finanční informace a služby, která shromažďuje a zpeněžuje údaje o úvěrových derivátech a dalších kategoriích aktiv. V roce 2008 vlastnila společnost Markit všechna práva na indexy iTraxx a CDX (dále jen „indexy“), která získala o rok dříve od některých prodejců swapů úvěrového selhání. Prodejci i nadále hráli důležitou úlohu v poradních výborech společnosti Markit pro index, a to i v poradenství poskytovanému společnosti Markit při licencování indexů pro nové typy produktů. Podle prohlášení o námitkách hodlaly hedgeový fond Citadel a Chicago Mercantile Exchange v roce 2008 zahájit obchodování swapy úvěrového selhání na burze prostřednictvím společného podniku (CMDX). Obrátily se na společnost Markit se žádostí o licenci pro indexy iTraxx a CDX s cílem spustit platformu, jež by umožnila uživatelům obchodovat swapy úvěrového selhání jak mimoburzovně (OTC), tak případně také all-to-all (a to i prostřednictvím systému Central Limit Order Book, „CLOB“). Společnost Markit údajně odmítla udělit licenci pro indexy iTraxx CDX pro jiné účely než žádosti o kotaci (RFQ) mimoburzovního obchodování a zúčtování. Podle prohlášení o námitkách společnost Markit výslovně vyloučila obchodování prostřednictvím systému CLOB z oblasti působnosti udělované licence, s výjimkou obchodování all-to-all.

(5)

V prohlášení o námitkách byla vyjádřena předběžná obava týkající se hospodářské soutěže, že toto chování mohlo společnostem Citadel a CME bránit v úspěšném zahájení činnosti obchodní platformy pro úvěrové deriváty obchodované na burze. Podle prohlášení o námitkách se společnost Markit rozhodla neudělit licenci pro indexy pro účely obchodování na burze po konzultaci prodejců swapů úvěrového selhání ve svých třech poradních výborech pro indexy.

(6)

Podle prohlášení o námitkách představovalo údajné odmítnutí udělení licence ze strany společnosti Markit rozhodnutí sdružení podniků, které omezuje potenciální hospodářskou soutěž ve smyslu článku 101 Smlouvy a článku 53 Dohody o EHP.

3.   Hlavní obsah nabídnutých závazků

(7)

Společnost Markit nesouhlasí s předběžnými závěry obsaženými v prohlášení o námitkách, nabídla nicméně závazky týkající se chování a závazky organizační povahy podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003, aby reagovala na výhrady Komise týkající se hospodářské soutěže. Klíčové body těchto závazků jsou popsány níže.

a)   Závazky týkající se chování

(8)

Pokud jde o udělování licencí, Markit se při posuzování žádostí o licence podaných s cílem vytvářet finanční produkty obchodované na burze (včetně swapů, futures a opcí) na bázi indexu iTraxx nebo CDX nebo následné produkty nebo s nimi obchodovat zavazuje jednat a udělovat licence za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek. Pokud stávající licence udělená společností Markit stále vylučuje použití indexu pro obchodování na burze, zavazuje se Markit takovou licenci změnit nebo nabídnout novou za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek. Společnost Markit může odmítnout udělit licenci indexu za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek v případě, že:

(a)

navrhovaný produkt obchodovaný na burze s sebou nese právní nebo regulační rizika nebo velmi významné riziko ztráty dobré pověsti pro Markit nebo indexy, které nelze odpovídajícím způsobem řešit prohlášením nebo jinými smluvními ustanoveními; nebo

(b)

obchodní systém nemá dostatečné zkušenosti ani zdroje, aby vyvinul a zahájil obchodování na burze s navrhovaným produktem. Uvedení nového produktu nepředstavuje samo o sobě nedostatečnou zkušenost.

(9)

Pokud stávající licence obsahuje období výhradního práva a pokud jsou závazky a podmínky výhradních práv neslučitelné, budou závazky platit až po skončení povinného období výhradního práva. Nové období výhradního práva nemůže být poskytnuto. Závazek dodržovat spravedlivé, přiměřené a nediskriminační podmínky nebrání společnosti Markit v poskytování preferenčních nebo výhodných podmínek pro počáteční období ne delší než dva roky, pokud vytvoření a rozvíjení nového produktu na bázi indexu vyžaduje podstatné investice předem a pokud je se srovnatelnými subjekty zacházeno stejně.

(10)

Markit bude usilovat o dosažení dohody s dožadující stranou do tří měsíců od podání jednotlivých žádostí o licenci za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek, přičemž může být jednací lhůta za určitých podmínek prodloužena na šest měsíců. Jakmile začne platit čl. 37 odst. 1 nařízení MiFIR (3), nesmí tato jednací lhůta překročit lhůtu stanovenou tímto nařízením, v současné době tři měsíce. Pokud se zúčastněné strany nejsou schopny dohodnout na podmínkách do konce jednací lhůty, může dožadující strana písemně požádat společnost Markit, aby byla záležitost řešena rozhodčím řízením vedeným nezávislou třetí stranou, která by rozhodla o vhodném postupu a způsobu určení spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek.

(11)

Spory týkající se určení spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek nebo ty, které vyplývají z odmítnutí udělit licenci z důvodů uvedených výše v bodě 8 písm. a) a b), budou postoupeny tříčlennému rozhodčímu výboru, jehož rozhodnutí jsou závazná. Rozhodčí řízení se bude řídit právními předpisy Anglie a Walesu a podléhat pravidlům Mezinárodního rozhodčího soudu v Londýně. Pokud rozhodci neučiní rozhodnutí ve lhůtě devíti měsíců, dožadující strana může postoupit věc soudům Anglie a Walesu.

b)   Závazky organizační povahy

(12)

Společnost Markit se zavazuje zvýšit počet členů svých dvou zbývajících poradních výborů pro index CDS (IMC a CDX) (dále jen „výbory“), tak aby kromě prodejců swapů úvěrového selhání zahrnovaly řadu dalších důležitých účastníků trhu. Výbory budou mít nejméně 25 členů, včetně až čtyř tvůrců trhu produktů zastoupených na indexu nebo podkladovém trhu, kteří nepatří mezi velké prodejce, nejméně šesti nákupních společností, které nejsou prodejci, nebo jiných správců aktiv a nejméně pět obchodních platforem, burz, clearingových center nebo podobně zainteresovaných účastníků trhu. Členové jsou jmenováni na dobu dvou let (prodloužení možné), členství je rotační a nejméně 50 % původních členů v každé kategorii se změní po prvním roce.

(13)

Společnost Markit se dále zavazuje změnit mandát těchto výborů s cílem omezit jednání o technických, provozních a administrativních záležitostech. Společnost Markit zakáže jednání o rozhodnutích o licencích nebo o podmínkách, obchodních aspektech nebo návrzích týkajících se vytváření příjmů v souvislosti s indexy CDX a iTraxx, o přínosech nově navrhovaných finančních produktů obchodovaných na burze odkazujících na tyto indexy nebo o přínosech jakékoli nové obchodní platformy nebo podobné platformy určené pro obchodování produkty, které na tyto indexy odkazují („vyloučené otázky“). Právní zástupce společnosti Markit se účastní všech zasedání a telekonferencí, zaznamenává je a vypracuje písemný zápis. Tyto zápisy a nahrávky a také dokumenty předložené k diskusi archivuje společnost Markit po dobu pěti let.

(14)

Kontrolního správce jmenuje společnost Markit po schválení Komisí. Správce každoročně podá Komisi zprávu o tom, zda společnost Markit dodržuje navržené závazky. Kontrolní správce ověří zejména to, zda obchodníci nepřiměřeným způsobem neovlivňují rozhodnutí o licencích ve výborech společnosti Markit a zda se neprojednávají vyloučené otázky.

(15)

S ohledem na budoucí zpřístupnění konečné ceny za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek všem žádajícím právním subjektům odstraní společnost Markit z internetových stránek www.creditfixings.com ujednání, která vylučují používání konečné ceny pro obchodování na burze a nebude vyžadovat povolení pro používání konečné ceny ani platbu licenčních poplatků, v případě, že ISDA licenci udělila.

(16)

Společnost Markit se zavazuje provádět tyto závazky s účinností ode dne oznámení rozhodnutí Komise podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 dokud bude vlastnit a kontrolovat indexy, nebo po dobu 10 let, podle toho, co nastane dříve.

(17)

Znění závazků je zveřejněno na internetové stránce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Výzva k předkládání připomínek

(18)

S výhradou tržního testu má Komise v úmyslu přijmout rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003, kterým prohlásí závazky, jejichž shrnutí je uvedeno výše a jež jsou zveřejněny na internetové stránce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, za závazné.

(19)

V souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003 vyzývá Komise zúčastněné třetí strany, aby k navrhovaným závazkům předložily svá vyjádření. Vyjádření musí být Komisi doručena nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění tohoto sdělení. Zúčastněné třetí strany se dále vyzývají, aby předložily takovou verzi připomínek, v níž budou všechny informace, jež tyto třetí strany považují za obchodní tajemství, a jiné důvěrné informace podle potřeby vypuštěny a nahrazeny shrnutím nedůvěrné povahy nebo slovy „obchodní tajemství“ či „důvěrné“. Třetí strany mohou rovněž ve výjimečných případech předložit vyjádření anonymně a za těchto okolností mohou poskytnout znění, které neobsahuje důvěrné informace, s uvedením identity podniku.

(20)

Vyjádření a připomínky by měly pokud možno obsahovat odůvodnění a uvádět relevantní skutečnosti. Pokud v jakékoli části navržených závazků zjistíte problém, Komise Vás v takovém případě vyzve k navržení možného řešení.

(21)

Vyjádření s uvedením jednacího čísla AT.39745 informační trh CDS lze Komisi zaslat buď e-mailem (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) nebo poštou na adresu:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. S účinkem ode dne 1. prosince 2009 se články 81 a 82 Smlouvy o ES staly články 101 a 102 Smlouvy o fungování EU. Oba soubory ustanovení jsou v podstatě totožné. Pro účely tohoto sdělení by měly být odkazy na články 101 a 102 SFEU v případě jejich použitelnosti chápány jako odkazy na články 81 a 82 Smlouvy o ES.

(2)  Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.


29.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/13


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8002 – Apollo Management / Açoreana Seguros)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 153/08)

1.

Komise dne 21. dubna 2016 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým investiční fondy spravované dceřinými společnostmi podniku Apollo Management LP („Apollo“, USA) prostřednictvím zvláštní účelové jednotky Eagle Holdings Sàrl („Calm Eagle“, Lucembursko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů výlučnou kontrolu nad podnikem Açoreana Seguros, SA („Açoreana“, Portugalsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Apollo: investiční fondy zapojené do různých podnikatelských činností po celém světě, jako je životní a neživotní pojištění, chemický průmysl, služby výletních lodí, logistika, papírenství a kovoprůmysl,

—   podniku Açoreana: poskytování produktů a služeb životního a neživotního pojištění v Portugalsku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


29.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/14


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 153/09)

1.

Komise dne 21. dubna 2016 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Norwegian Air Resources Holding Ltd („NARH“, Irsko), kontrolovaný podnikem Norwegian Air Shuttle ASA (dále jen „Norwegian“, Norsko), a podnik OSM Aviation Group Ltd (dále jen „OSM Aviation Holding“, Kypr), kontrolovaný podnikem Shiphold Ltd (dále jen „Shiphold“, Kypr), získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů společnou kontrolu nad celým podnikem OSM Aviation Ltd (dále jen „OSM Aviation“, Kypr).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podnik NARH je zdrojovou společností zajišťující podniku Norwegian, který působí na trhu služeb letecké osobní dopravy, obsazení posádek a služby spojené s řízením posádek,

podnik OSM Aviation Holding je holdingová společnost kontrolovaná podnikem Shiphold, který působí na trhu námořní dopravy a majitelů lodí,

podnik OSM Aviation je společnost působící v oblasti řízení posádek, která poskytuje různým leteckým společnostem celou škálu služeb, včetně zaměstnávání a řízení jak letových posádek, tak palubních průvodčích.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation lze Komisi zaslat faxem (č. faxu +32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


29.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/15


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 153/10)

1.

Komise dne 22. dubna 2016 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Pillarstone Italy SpA („Pillarstone“, Itálie), investiční fond kontrolovaný podnikem KKR & Co LP („KKR“, USA), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů kontrolu nad celým podnikem Sirti SpA („Sirti“, Itálie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podnik Pillarstone je fond, který je nepřímo kontrolován podnikem KKR. Byl zřízen jako investiční nástroj, který má společnostem zajišťovat nový kapitál,

podnik KKR je globální investiční společnost, která spravuje investice ve více kategoriích aktiv, mj. soukromého kapitálu, energetiky, infrastruktury, nemovitostí, úvěrových strategií a hedgeových fondů,

podnik Sirti je společnost se sídlem v Itálii, která působí v oblasti poskytování stavebních služeb. Těžištěm její činnosti je projektování, technické řešení, provádění, údržba a správa sítí a systémů pro odvětví telekomunikace, energetiky, železnice, dopravy a televizního vysílání. Kromě toho působí v oblasti IT služeb a poskytuje tyto služby v odvětví telekomunikací a státních a veřejných služeb. Působí převážně v Itálii, ale některé své činnosti provozuje i v jiných evropských zemích, včetně Švédska.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8001 – Pillarstone/Sirti lze Komisi zaslat faxem (č. faxu +32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


JINÉ AKTY

Evropská komise

29.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 153/16


Zveřejnění žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012

(2016/C 153/11)

Evropská komise schválila tuto změnu menšího rozsahu v souladu s čl. 6 odst. 2 třetím pododstavcem nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 (1).

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY MENŠÍHO ROZSAHU

Žádost o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012  (2)

„PROSCIUTTO DI NORCIA“

č. EU: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015

CHOP ( ) CHZO ( X ) ZTS ( )

1.   Seskupení žadatelů a oprávněný zájem

Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia

Via Solferino n. 26

06046 Norcia

ITALIA

e-mail: info@prosciuttodinorcia.com

Sdružení na ochranu CHZO „Prosciutto di Norcia“ (Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia) je oprávněno k podání žádosti o změnu ve smyslu čl. 13 odst. 1 vyhlášky ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví č. 12511 ze dne 14. října 2013.

2.   Členský stát nebo třetí země

Itálie

3.   Položka specifikace produktu, jíž se změna týká

Popis produktu

Důkaz původu

Metoda produkce

Souvislost

Označování

Jiná [normativní aktualizace, kontrolní subjekt, balení]

4.   Druh změny (změn)

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, jež nevyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu.

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, jež vyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu.

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, pro niž nebyl zveřejněn jednotný dokument (nebo jeho ekvivalent).

Změna specifikace produktu jako zapsané ZTS, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 čtvrtého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012.

5.   Změna (změny):

Metoda produkce

Článek 3 specifikace „Suroviny“ se mění takto:

Věta „c) prasat – potomků kanců jiných plemen nebo hybridních kanců za předpokladu, že pocházejí ze systému výběru nebo křížení s cílem, který není neslučitelný s cíli italské plemenné knihy pro …“

se nahrazuje tímto:

„c)

prasat – potomků kanců jiných plemen nebo hybridních kanců určených k produkci prasat těžké hmotnostní kategorie“.

Touto změnou se má objasnit věta „Původ prasat není ze zeměpisného hlediska omezen“, jež je ve specifikaci uvedena bezprostředně po bodu „c)“ následujícího odstavce.

Navrhovaná změna navíc není v rozporu se zásadou otevřeného tržního hospodářství a volné soutěže, přičemž jí není dotčeno plné provádění a uplatňování článků 101 a 119 a následujících Smlouvy o EU. Tuto změnu je třeba považovat za změnu „menšího rozsahu“, neboť se na jejím základě nezvyšují omezení týkající se uvádění surovin pro produkt na trh a jsou splněny obecné požadavky stanovené v čl. 53 odst. 3 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 1151/2012.

Věta „Krmivo spolu s chovatelskými technikami přispívá k vyprodukování prasete těžké hmotnostní kategorie díky mírným denním přírůstkům.“

se nahrazuje tímto:

„Krmivo spolu s chovatelskými technikami přispívá k vyprodukování prasete těžké hmotnostní kategorie.“

Věta „Ve smyslu této specifikace mají chovatelské techniky, povolené krmivo, jeho množství a způsob použití za cíl vyprodukovat tradiční těžké prase, čehož se má v průběhu času dosáhnout mírnými denními přírůstky a krmivem odpovídajícím obecné platné úpravě.“

se nahrazuje tímto:

„Ve smyslu této specifikace mají chovatelské techniky, povolené krmivo, jeho množství a způsob použití za cíl vyprodukovat tradiční těžké prase, čehož se má v průběhu času dosáhnout krmivem odpovídajícím obecné platné úpravě.“

Důvodem této změny je skutečnost, že přídavné jméno „mírný“ není specifikováno a lze je vykládat různě. Chov prasat těžké hmotnostní kategorie spočívá v metodách výživy a výkrmu, jež musí splňovat požadavky pro hmotnostní kategorie prasat v chovu uvedené v článku 3 specifikace, přičemž odkazuje zejména na tabulky 1, 2 a 3 týkající se „povolených krmiv“, „obsahu sušiny“ celkem a z obilovin, jakož i dalších upřesnění, pokud jde o omezení souběžného používání syrovátky a podmáslí, souběžného používání dehydratovaných brambor a manioku a obsahu dusíku vázaného na zbytkové produkty destilace. Z uvedených skutečností vyplývá, že při dodržení specifikace a platných předpisů lze při odlišném složení krmiva dosáhnout různých hodnot denního hmotnostního přírůstku, jež se různí natolik, že nelze snadno definovat „mírný“ denní přírůstek.

Věta „Prasata jsou posílána na porážku nejdříve po uplynutí doby devíti měsíců, nejdéle však po uplynutí doby patnácti měsíců od narození.“

se nahrazuje tímto:

„Prasata jsou posílána na porážku nejdříve po uplynutí 215 dnů, nejdéle však po uplynutí 450 dnů od narození.“

Důvodem této změny je skutečnost, že ve složení krmiva pro prasata a technice chovu/dávkování krmiva, přestože nadále odpovídají specifičnostem prasete těžké hmotnostní kategorie uvedeným ve specifikaci CHZO „Prosciutto di Norcia“, došlo ke značnému pokroku a za stejných genetických podmínek se zvýšil průměrný denní přírůstek prasat chovaných na výkrm, aniž by se zhoršila kvalita masa porážených/zpracovávaných kusů. V důsledku toho prasata často dosahují minimální hmotnosti stanovené ve specifikaci mnohem dříve než ve věku 9 měsíců (již zhruba ve věku 7–7,5 měsíce) a rovněž maximální hmotnosti dané specifikací dosahují o dost dříve než ve věku 15 měsíců. Zkracuje se tak doba, kdy se prasata posílají na porážku, čímž se na vstupu snižuje objem suroviny. Trh s vepřovým masem se tak stává nestabilnějším a chovatelé jsou vystaveni sankcím, pokud prasata nesplňují požadavky týkající se hmotnosti či věku. Návrh snížit minimální věk prasat posílaných na porážku na 215 dnů by tak chovatelům a jatkám ponechal více volného prostoru, a to i v případě vyšších průměrných denních přírůstků, aniž by však byli sankcionováni chovatelé, kteří se snaží držet krok se stále se zdokonalujícími chovnými metodami, pokud jde o krmné dávky pro prasata na výkrm. Při tomto jejich úsilí nicméně není ohrožena již zmiňovaná kvalita masa.

Věta „Získaná jatečně upravená těla musí být klasifikována jako jatečně upravená těla těžké hmotnostní kategorie podle nařízení (EHS) č. 3220/84, rozhodnutí Komise 2001/468/ES ze dne 8. června 2001, ministerské vyhlášky ze dne 11. července 2002 a podle charakteristik pro prostřední skupiny oficiálního systému hodnocení zmasilosti.“

se nahrazuje tímto:

„Získaná jatečně upravená těla musí být klasifikována jako jatečně upravená těla těžké hmotnostní kategorie podle platných předpisů a podle charakteristik skupin ‚E‘, ‚U‘, ‚R‘ a ‚O‘ oficiálního systému hodnocení zmasilosti.“

Důvodem této změny je jak vývoj rámce použitelných předpisů, tak změny v technikách ovlivňující způsob produkce. Z hlediska předpisů představuje změna úpravu, jejímž prostřednictvím se specifikace uvádí do souladu s platnými předpisy, neboť jak nařízení (EHS) č. 3220/84, tak rozhodnutí Komise č. 2001/468/ES byla zrušena. Z technického hlediska znamená možnost zařazení kýty z jatečně upravených těl prasat těžké hmotnostní kategorie pro produkci šunky „Prosciutto di Norcia“ do skupiny zmasilosti „E“, i když tato skupina zahrnuje jatečně upravená těla s vyšším podílem libového masa (měřeno na hřbetu), než je jeho v současné době stanovený podíl ve skupině „U“, že se do zmíněné skupiny zařazují i kýty, jež by byly vhodné ke zpracování na šunku „Prosciutto di Norcia“, přičemž ve skutečnosti mají vrstvu tuku odpovídající skupině „U“.

Věta „Pro solení se používá mořský chlorid sodný se středně velkými zrny a malé množství pepře.“

se zrušuje.

Věta byla odstraněna, aby byla specifikace přehlednější, neboť údaje o solení a o mořském chloridu sodném shodujícím se s „mořskou solí“ a popis příslušných vět odkazují na „metodu zpracování“ popsanou v článku 4 specifikace produktu „Prosciutto di Norcia“, zatímco údaje o použití pepře jsou uvedeny nejen v článku 4, ale i v krocích stanovených v článku 5 „Zrání“.

Článek 4 specifikace „Metoda zpracování“ se mění takto:

Věta: „Dalším krokem při zpracovávání kýt je solení, které se provádí ve dvou fázích mořskou solí se středně velkými zrny.“

se nahrazuje tímto:

„Dalším krokem při zpracovávání kýt je solení, které se provádí ve dvou fázích mořskou solí.“

Důvodem této změny spočívající v odstranění údaje o velikosti zrn, jež byla obecně klasifikována jako „střední velikosti“, je odlišný režim provozu moderních solicích zařízení, jež se podle různých vlastností suroviny, teploty a relativní vlhkosti sama kalibrují.

Po větě „Kýty se nejprve připravují stlačením krevních cest a následně se potřou vlhkou solí a suchou solí.“

se vkládá nová věta, která zní:

„Při solení se přidává malé množství pepře v případech, kdy jej plstní sádlo používané při potírání (stuccatura) uvedeném v článku 5 neobsahuje.“

Toto doplnění bere v potaz předchozí změnu v článku 3 a je v souladu se specifikací organoleptických vlastností podle článku 6, v níž je popsána vůně produktu s chráněnou jakostí určeného ke spotřebě jako „typická“ a „mírně kořeněná“. Právě mírně kořeněnou vůni mu rovněž dodává plstní sádlo, jež může v souladu se specifikacemi podle článku 5 „Zrání“ obsahovat pepř.

Jiná

Článek 7 specifikace „Kontroly“ se mění takto:

Věta: „Kontrolu souladu produktu s touto specifikací provádí v souladu s články 10 a 11 nařízení (ES) č. 510/2006 jmenovaný kontrolní subjekt ‚3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.‘ se sídlem v Todi (PG), Fraz. Pantalla, tel. +39 07589571, fax +39 0758957257, e-mail: certificazione@parco3a.org.“

se nahrazuje tímto:

„Dodržování specifikace se ověřuje v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1151/2012. Kontrolním subjektem pověřeným ověřováním specifikace je ‚3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.‘ se sídlem v Todi (PG), Fraz. Pantalla, tel. +39 0758957201, fax +39 0758957257, e-mail: certificazione@parco3a.org.“

Touto změnou se pouze zohledňuje normativní aktualizace týkající se kontrolního subjektu a jeho nové telefonní číslo.

Článek 8 specifikace „Označování a obchodní úprava“ se mění takto:

Po větě:

„Označení je tvořeno logem s vypáleným textem ‚Prosciutto di Norcia‘“.

se vkládá nový odstavec, který zní:

„Produkt ‚Prosciutto di Norcia‘ lze rovněž uvádět ke spotřebě vykostěný, naporcovaný na kusy různého tvaru a hmotnosti nebo nakrájený na plátky. Takto upravený produkt se musí uvádět na trh zabalený ve vhodných nádobách či potravinářských obalech a náležitě opatřený pečetí a etiketou. Při přípravě vykostěné šunky vcelku nebo naporcované na kusy musí být označení opatřené vypálenou značkou vždy viditelné.“

Považovalo se za vhodné zařadit do specifikace výše uvedený odstavec, aby se ozřejmila úprava prodávaného produktu a aby byly vyslyšeny rozličné požadavky trhu, pokud jde o jeho balení.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„PROSCIUTTO DI NORCIA“

č. EU: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Název

„Prosciutto di Norcia“

2.   Členský stát nebo třetí země

Itálie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1   Druh produktu

Třída 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Šunka „Prosciutto di Norcia“ CHZO je syrová, uzrálá šunka, která v okamžiku uvedení ke spotřebě vykazuje typický hruškovitý tvar. Její hmotnost činí nejméně 8,5 kg a na řezu má kompaktní vzhled a barvu od narůžovělé po červenou. Vyznačuje se typickou, mírně kořeněnou vůní, jakož i lahodnou, nikoli však slanou chutí.

3.3   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Šunka „Prosciutto di Norcia“ je z kýty prasat tradičních plemen Large White italiana a Landrace italiana, geneticky vylepšených v souladu s plemennou knihou, nebo potomků kanců týchž plemen; prasat – potomků kanců plemene Duroc italiana, geneticky vylepšených v souladu s italskou plemennou knihou. Vedle toho jsou přípustní potomci kanců jiných plemen nebo hybridních kanců určených k produkci prasat těžké hmotnostní kategorie. Původ prasat není ze zeměpisného hlediska omezen.

Jsou však vyloučeni nositelé opačných znaků, přičemž zvláštní důraz se klade na odolnost vůči stresu (PSS), genetické typy a zvířata, která nejsou považovaná za způsobilá pro účely této specifikace produkce, a čistokrevná zvířata plemen Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc a Spotted Poland.

Používaná krmiva musí splňovat obchodní normy. Krmivo spolu s chovatelskými technikami přispívá k vyprodukování prasete těžké hmotnostní kategorie o hmotnosti 160 kg s přípustnou odchylkou 10 %.

Pro krmení prasat od 30 do 80 kilogramů živé hmotnosti se používá krmivo uvedené v tabulkách č. 1 a č. 2 specifikace produkce, přičemž se zajistí, aby suchá složka sestávající z obilovin tvořila nejméně 45 % celkového množství. Pro krmení prasat nad 80 kilogramů živé hmotnosti se používají výhradně položky uvedené v tabulce č. 2, přičemž se zajistí, aby suchá složka sestávající z obilovin tvořila nejméně 55 % celkového množství.

Souběžné používání syrovátky a podmáslí nesmí překročit 15 litrů na kus za den.

Obsah dusíku vázaného na zbytkové produkty destilace musí být nižší než 2 %.

Souběžné používání dehydratovaných brambor a manioku nesmí překročit 15 % suché složky přídělu. U všech výše uvedených parametrů se připouští tolerance do 10 %.

Složení podávaného přídělu musí být takové, aby splňovalo potřeby zvířat v různých fázích chovu s ohledem na cíle specifikace produkce.

Obohacování přídělů o minerály a vitamíny je povoleno v mezích stanovených platnou obecnou úpravou.

3.4   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Fáze produkce a zrání šunky „Prosciutto di Norcia“ musí probíhat v rámci oblasti produkce vymezené v bodě 4.

3.5   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Produkt „Prosciutto di Norcia“ lze uvádět ke spotřebě vykostěný, naporcovaný na kusy různého tvaru a hmotnosti nebo nakrájený na plátky. Takto upravený produkt se musí uvádět na trh zabalený ve vhodných nádobách či potravinářských obalech a náležitě opatřený pečetí a etiketou. Při přípravě vykostěné šunky vcelku nebo naporcované na kusy musí být označení opatřené vypálenou značkou vždy viditelné.

3.6   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Šunka „Prosciutto di Norcia“ se uvádí ke spotřebě s náležitým označením, které produkt identifikuje. Označení je tvořeno logem s vypáleným textem „Prosciutto di Norcia“. Název chráněného zeměpisného označení „Prosciutto di Norcia“ musí být na etiketě uveden zřetelným a nesmazatelným písmem, které lze snadno odlišit od jakéhokoli jiného textu uvedeného na etiketě, a musí za ním bezprostředně následovat výraz „Indicazione geografica protetta“ (chráněné zeměpisné označení) a/nebo zkratka „IGP“ (CHZO) povinně přeložená do jazyka země, kde se produkt prodává. Tyto údaje se vážou na logo označení. Je zakázáno přidávat jakékoliv jiné označení, které není výslovně stanoveno.

Je však dovoleno použití označení, která odkazují na jména, obchodní firmy nebo soukromé značky, pokud taková označení nemají pochvalný charakter nebo nejsou s to uvést spotřebitele v omyl, jakož i případných názvů podniků chovajících prasata, z jejichž chovů produkt pochází.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Zeměpisná oblast produkce šunky „Prosciutto di Norcia“ zahrnuje obce Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto, Poggiodomo položené v nadmořské výšce nad 500 metrů.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Zeměpisná oblast podle bodu 4 se vyznačuje vysokými horskými hřbety, které zabraňují přílivu vlhkého vzduchu od moře a převažujícími vápencovými formacemi, které umožňují distribuci dešťových srážek. Tyto charakteristiky spolu se znalostmi a specializací obyvatel nabytými v průběhu času v oblasti pastýřství a zpracování vepřového masa umožnily, aby se v této zeměpisné oblasti vytvořily optimální přírodní podmínky a lidský potenciál pro produkci jakostní šunky.

Šunka „Prosciutto di Norcia“ se na řezu vyznačuje kompaktním vzhledem, narůžovělou až červenou barvou a má typickou, mírně kořeněnou vůni a lahodnou, nikoli však slanou chuť.

Požadavky na šunku „Prosciutto di Norcia“ jsou úzce spojeny s podmínkami prostředí a lidskými činiteli, které charakterizují její zpracování. Přírodní prostředí oblasti je obzvláště příhodné pro proces zrání, a to díky výše zmíněným klimatickým poměrům a povaze půd. Mimoto umění uchovávání vepřového masa v oblasti Nursino bylo věhlasné již za dob Římanů. Vzhledem k chudému charakteru horského zemědělství a nečinnosti, k níž byli v chladném období nuceni, se obyvatelé oblasti specializovali na činnosti spojené s pastýřstvím. Pastýřství bylo podporováno v období římské republiky a římského císařství a později i církevním státem, jehož cílem bylo zhodnotit venkovské oblasti Lazia. Zemědělci se tak stali odborníky na anatomii, zabíjačku, zpracování a uchovávání vepřového masa typickým, dodnes zachovaným způsobem, kdy se maso prodávalo, solilo a nechávalo zrát v okolních oblastech.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

Úplné znění specifikace je k dispozici na internetové adrese: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

nebo

lze vstoupit přímo na domovskou stránku ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví (www.politicheagricole.it), kliknout na „Prodotti DOP IGP“ (Produkty s CHOP a CHZO – na obrazovce nahoře vpravo), dále pak na „Prodotti DOP IGP STG“ (Produkty s CHZO, CHOP, ZTS – na levé straně obrazovky) a nakonec na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (Specifikace produkce, jež jsou předmětem zkoumání EU).


(1)  Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.