ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 59

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
15. února 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 059/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 059/02

Věc C-586/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. listopadu 2015 společností Lotte Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 15. září 2015 ve věci T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

2

2016/C 059/03

Věc C-595/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. listopadu 2015 National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) a dalšími proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 4. září 2015 ve věci T-577/12, NIOC a další v. Rada Evropské unie

3

2016/C 059/04

Věc C-626/15: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2015 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

5

2016/C 059/05

Věc C-633/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Velká Británie) dne 30. listopadu 2015 – London Borough of Ealing v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

6

2016/C 059/06

Věc C-640/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Irsko) dne 2. prosince 2015 – Minister for Justice and Equality v. Tomas Vilkas

7

2016/C 059/07

Věc C-657/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. prosince 2015 Viasat Broadcasting UK Ltd proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. září 2015 ve věci T-674/11, TV2/Danmark v. Evropská komise

8

2016/C 059/08

Věc C-659/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Německo) dne 9. prosince 2015 – trestní řízení proti Robertu Caldararuovi

9

2016/C 059/09

Věc C-660/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. prosince 2015 Viasat Broadcasting UK Ltd proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. září 2015 ve věci T-125/12: Viasat Broadcasting UK Ltd v. Evropská komise

9

2016/C 059/10

Věc C-665/15: Žaloba podaná dne 14. prosince 2015 – Evropská komise v. Portugalská republika

10

 

Tribunál

2016/C 059/11

Věc T-486/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Orange Polska v. Komise Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Polský telekomunikační trh — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 102 SFEU — Podmínky uložené historicky zavedeným operátorem pro povolení placeného přístupu nových operátorů k síti a velkoobchodním službám širokopásmového připojení — Legitimní zájem na konstatování protiprávního jednání — Pokuty — Povinnost uvést odůvodnění — Závažnost protiprávního jednání — Polehčující okolnosti — Proporcionalita — Soudní přezkum v plné jurisdikci — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006

12

2016/C 059/12

Věc T-242/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – SNCF v. Komise Státní podpory — Podpory poskytnuté Francií ve prospěch společnosti Sernam SCS — Podpory na restrukturalizaci a rekapitalizaci, záruky a vzdání se pohledávek ze strany SNCF vůči Sernam — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem — Zneužití podpory — Navrácení — Hospodářská návaznost — Kritérium soukromého investora

13

2016/C 059/13

Věc T-275/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Itálie v. Komise Jazykový režim — Oznámení o otevřeném výběrovém řízení na pozici administrátor — Výběr druhého jazyka ze tří jazyků — Jazyk komunikace s uchazeči výběrového řízení — Nařízení č. 1 — Článek 1d odst. 1, čl. 27 první pododstavec a článek 28 písm. f) služebního řádu — Zásada zákazu diskriminace — Proporcionalita

13

2016/C 059/14

Věc T-295/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Itálie v. Komise Jazykový režim — Opravy oznámení o otevřených výběrových řízeních na pozici administrátor — Nová výběrová řízení — Výběr druhého jazyka ze tří jazyků — Nařízení č. 1 — Článek 1d odst. 1, článek 27 a čl. 28 písm. f) služebního řádu — Zásada zákazu diskriminace — Proporcionalita

14

2016/C 059/15

Věc T-510/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Itálie v. Komise Jazykový režim — Oznámení o otevřených výběrových řízeních na pozici překladatel — Výběr druhého jazyka ze tří jazyků — Jazyk komunikace s uchazeči výběrových řízení — Nařízení č. 1 — Článek 1d odst. 1, článek 27 a článek 28 písm. f) služebního řádu — Zásada zákazu diskriminace — Proporcionalita

15

2016/C 059/16

Spojené věci T-515/13 a T-719/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Španělsko v. Komise Státní podpory — Stavba lodí — Ustanovení daňových právních předpisů použitelná na určité dohody uzavřené za účelem financování a nákupu plavidel — Rozhodnutí prohlašující podporu za částečně neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizující její částečné vrácení — Žaloba na neplatnost — Osobní dotčení — Přípustnost — Výhoda — Selektivní charakter — Ovlivnění obchodu mezi členskými státy — Narušení hospodářské soutěže — Povinnost uvést odůvodnění

16

2016/C 059/17

Věc T-624/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Bice International v. OHIM – Bice (bice) Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka společenství bice — Starší národní obrazová ochranná známka 1926 BiCE RISTORANTE — Neexistence skutečného užívání starší ochranné známky — Článek 57 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009

17

2016/C 059/18

Věc T-79/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Olympus Medical Systems v. OHIM (3D) Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství 3D — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009

17

2016/C 059/19

Věc T-673/14: Usnesení Tribunálu ze dne 8. prosince 2015 – Itálie v. Komise Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Doprava — Založení společnosti Airport Handling SpA — Rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU — Akt, který nelze napadnout žalobou — Opatření podpory zcela provedeny v době podání žaloby — Nepřípustnost

18

2016/C 059/20

Věc T-224/15: Usnesení Tribunálu ze dne 10. prosince 2015 – Cofely Solelec a další v. Parlament Žaloba na neplatnost — Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zrušení napadeného aktu — Nevydání rozhodnutí ve věci

18

2016/C 059/21

Věc T-543/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann a další v. ECHA Řízení o předběžných opatřeních — REACH — Dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání — Zařazení společnosti na seznam dodavatelů účinné látky uvedený v článku 95 nařízení (EU) č. 528/2012 — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti

19

2016/C 059/22

Věc T-669/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann a další v. ECHA Řízení o předběžných opatřeních — REACH — Dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání — Zařazení společnosti na seznam dodavatelů účinné látky uvedený v článku 95 nařízení (EU) č. 528/2012 — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti

20

2016/C 059/23

Věc T-600/15: Žaloba podaná dne 22. října 2015 – PAN Europe a další v. Komise

20

2016/C 059/24

Věc T-630/15: Žaloba podaná dne 10. listopadu 2015 – Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland v. Komise

21

2016/C 059/25

Věc T-631/15: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2015 – Stena Line Scandinavia v. Komise

22

2016/C 059/26

Věc T-673/15: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2015 – Guardian Europe v. Evropská Unie

23

2016/C 059/27

Věc T-682/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2015 Patrickem Wanèguem proti usnesení vydanému dne 15. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-21/15, Wanègue v. Výbor regionů

24

2016/C 059/28

Věc T-684/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2015 Roderichem Weissenfelsem proti rozsudku vydanému dne 24. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-92/14, Weissenfels v. Parlament

26

2016/C 059/29

Věc T-688/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2015 Peter Schönberger proti usnesení vydanému dne 30. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-14/12, Schönberger v. Účetní dvůr

27

2016/C 059/30

Věc T-692/15: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2015 – HTTS v. Rada

28

2016/C 059/31

Věc T-698/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. prosince 2015 Juhou Tapio Silvanem proti rozsudku vydanému dne 22. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-83/14, Silvan v. Komise

28

2016/C 059/32

Věc T-705/15: Žaloba podaná dne 2. prosince 2015 – Syriatel Mobile Telecom v. Rada

30

2016/C 059/33

Věc T-707/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Souruh v. Rada

30

2016/C 059/34

Věc T-708/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Cham a Bena Properties v. Rada

31

2016/C 059/35

Věc T-709/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Almashreq Investment Fund v. Rada

32

2016/C 059/36

Věc T-710/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Drex Technologies v. Rada

32

2016/C 059/37

Věc T-711/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Othman v. Rada

33

2016/C 059/38

Věc T-712/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Crédit Mutuel Arkéa v. ECB

33

2016/C 059/39

Věc T-714/15: Žaloba podaná dne 2. prosince 2015 – Makhlouf v. Rada

34

2016/C 059/40

Věc T-715/15: Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – BBY Solutions v. OHIM – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

35

2016/C 059/41

Věc T-716/15: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2015 – Gallardo Blanco v. OHIM – Expasa Agricultura y Ganadería (Vyobrazení udidla ve tvaru písmene H)

36

2016/C 059/42

Věc T-718/15: Žaloba podaná dne 9. prosince 2015 – PTC Therapeutics International v. EMA

37

2016/C 059/43

Věc T-719/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. prosince 2015 LP proti usnesení vydanému dne 28. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-73/14

37

2016/C 059/44

Věc T-720/15: Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – Komise v. CINAR

38

2016/C 059/45

Věc T-722/15: Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns v. Komise

38

2016/C 059/46

Věc T-723/15: Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – Genossenschaftsverband Bayern v. Komise

40

2016/C 059/47

Věc T-727/15: Žaloba podaná dne 14. prosince 2015 – Justice & Environment v. Komise

41

2016/C 059/48

Věc T-729/15: Žaloba podaná dne 17. prosince 2015 – MSD Animal Health Innovation a Intervet international v. EMA

41

2016/C 059/49

Věc T-737/15: Žaloba podaná dne 18. prosince 2015 – Hydro Aluminium Rolled Products v. Komise

42

2016/C 059/50

Věc T-738/15: Žaloba podaná dne 18. prosince 2015 – Aurubis a další v. Komise

43

2016/C 059/51

Věc T-743/15: Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – Vinnolit v. Komise

44

2016/C 059/52

Věc T-745/15: Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – FH Scorpio v. OHIM – Eckes-Granini Group (YO!)

45

2016/C 059/53

Věc T-746/15: Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – Biofa v. Evropská komise

46

2016/C 059/54

Věc T-750/15: Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft a další v. Komise

47

2016/C 059/55

Věc T-755/15: Žaloba podaná dne 30. prosince 2015 – Lucembursko v. Komise

48

2016/C 059/56

Věc T-756/15: Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft v. OHIM – Federation Internationale des Logis (T)

49

2016/C 059/57

Věc T-759/15: Žaloba podaná dne 29. prosince 2015 – Fiat Chrysler Finance Europe v. Komise

49

2016/C 059/58

Věc T-760/15: Žaloba podaná dne 23. prosince 2015 – Nizozemsko v. Komise

50

2016/C 059/59

Věc T-482/15: Usnesení Tribunálu ze dne 7. prosince 2015 – Ahrend Furniture v. Komise

51

 

Soud pro veřejnou službu

2016/C 059/60

Věc F-148/15: Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – ZZ v. Komise

52

2016/C 059/61

Věc F-151/15: Žaloba podaná dne 23. prosince 2015 – ZZ v. Komise

52


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2016/C 059/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 48, 8.2.2016

Dřívější publikace

Úř. věst. C 38, 1.2.2016

Úř. věst. C 27, 25.1.2016

Úř. věst. C 16, 18.1.2016

Úř. věst. C 7, 11.1.2016

Úř. věst. C 429, 21.12.2015

Úř. věst. C 414, 14.12.2015

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/2


Kasační opravný prostředek podaný dne 12. listopadu 2015 společností Lotte Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 15. září 2015 ve věci T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-586/15 P)

(2016/C 059/02)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Lotte Co. Ltd (zástupkyně: M. Knitter, advokátka)

Další účastníci řízení: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 15. září 2015 (T-483/12) a zamítnout žalobu proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ze dne 3. září 2012 ve věci R 2103/2010-4;

podpůrně zrušit napadený rozsudek a vrátit věc Tribunálu;

uložit žalované (Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH) náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) vytýká Tribunálu, že porušil čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení č. 207/2009“). Konkrétně uplatňuje nesprávné právní posouzení ve třech případech:

1.

Navrhovatelka vytýká Tribunálu, že použil nesprávná kritéria pro posouzení rozsahu, v němž čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 umožňuje, aby se ochranná známka uplatněná na podporu námitek tak, jak je konkrétně užívána, lišila od ochranné známky tak, jak je zapsána. V tomto ohledu uvádí, že Tribunál nesprávně určil rozlišovací prvky ochranné známky uplatněné na podporu námitek na základě kritérií používaných pro prokázání nebezpečí záměny. Otázka, zda jsou některé prvky charakteristické nebo dominantní v rámci ochranné známky, která je rozhodující pro prokázání nebezpečí záměny, nemůže být zohledněna stejným způsobem při posouzení týkajícím se rozsahu, v němž ochranná známka může být řádně užívána v odlišné podobě. V tomto rámci se nejedná o konstatování nebezpečí záměny. Naopak je důležité vědět, zda podoba, v níž je ochranná známka užívána, se liší od ochranné známky tak, jak je zapsaná, pouze tak nepatrně, že obě označení mohou být považována za obecně srovnatelná.

2.

Tribunál krom toho podle navrhovatelky nezohlednil všechny relevantní skutečnosti za účelem určení rozlišovacích prvků ochranné známky uplatněné na podporu námitek. Podle ní se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že převzal kritéria odvolacího senátu, aniž by sám přezkoumal některé jiné prvky, z nichž je komplexní ochranná známka uplatněná na podporu námitek složena.

3.

Podle názoru navrhovatelky si odůvodnění rozsudku Tribunálu protiřečí a obsahuje logické omyly, pokud jde o stanovení podoby, v níž je ochranná známka užívána. Tribunál uvádí, že užívané označení se může odlišovat od podoby, v níž bylo zapsáno, pouze „zanedbatelnými prvky“ a užívané označení a zapsaná ochranná známka musí být považovány za „globálně rovnocenné“, aby se mohlo jednat o oprávněné užívání. Podle navrhovatelky si Tribunál protiřečí a dopouští se logických omylů při použití těchto kritérií posouzení. Tribunál krom toho provádí rigidní přezkum, zda se podoba, v níž je ochranná známka užívána, skládá ze tří prvků, které považuje za rozlišovací. Na základě těchto kritérií má Tribunál za to, že ochranná známka je užívána oprávněně, přičemž nezohledňuje, že do podoby, v níž je ochranná známka užívána, bylo přidáno několik prvků, což podle navrhovatelky vede k tomu, že užívané označení a zapsanou ochrannou známku nelze považovat za „globálně rovnocenné“.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/3


Kasační opravný prostředek podaný dne 14. listopadu 2015 National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) a dalšími proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 4. září 2015 ve věci T-577/12, NIOC a další v. Rada Evropské unie

(Věc C-595/15 P)

(2016/C 059/03)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek:

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co.,Maroun Oil & Gas Co.,Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co.,East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (zástupce: J.-M. Thouvenin, advokát)

Další účastnice řízení:

Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Tribunálu Evropské unie (sedmého senátu) ze dne 4. září 2015 ve věci T-577/12,

vyhovět návrhovým žádáním navrhovatelek, které předložily k Tribunálu Evropské unie,

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1.

První důvod kasačního opravného prostředku je založen na tvrzení navrhovatelek, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení v bodě 44 napadeného rozsudku tím, že rozhodl, že na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 945/2012 ze dne 15. října 2012 (1) je třeba z důvodu uvedení čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) č. 267/2012 (2) nahlížet tak, že jasně stanoví, že tento čl. 46 odst. 2 je jeho právním základem.

2.

Ve druhém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení v bodech 55 až 57 napadeného rozsudku, ve kterých bylo shrnuto tvrzení, podle kterého „z čl. 215 odst. 2 nevyplývá, že individuální omezující opatření vůči fyzickým nebo právnickým osobám a skupinám nebo nestátním subjektům musí být přijata v souladu s postupem upraveným v čl. 215 odst. 1 SFEU“. Na jedné straně čl. 215 odst. 1, jediné ustanovení SFEU věnované restriktivním opatřením, jasně uvádí, že řízení použitelné na tato opatření je to, které stanoví, a žádné jiné nestanoví; na druhé straně článek 291 SFEU je neslučitelný s článkem 215 odst. 2 SFEU; podpůrně čl. 291 odst. 2 SFEU nelze považovat za článek, který může Radě poskytnout právní základ pro přijetí omezujících opatření doplňující právní základ, který představuje čl. 215 odst. 2 SFEU; konečně a podpůrně v případě rozhodnutí, že čl. 291 odst. 2 SFEU může Radě poskytnout dodatečný právní základ pro přijetí omezujících opatření doplňující právnímu základ, který představuje čl. 215 odst. 2 SFEU, zůstává použití takového právního základu v projednávané věci nadále protiprávní.

3.

Ve třetím důvodu kasačního opravného prostředku, který je předložen podpůrně v případě, že bude rozhodnuto, že použití čl. 291 odst. 2 SFEU jako základ pro přijetí individuálních omezujících opatření je v rámci politiky přijímání omezujících opatření původně založených na článku 215 SFEU právně možné, navrhovatelky tvrdí, že Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když v bodech 75 až 83 svého rozsudku v podstatě rozhodl, že Rada Evropské unie, slovy čl. 291 odst. 2, „náležitě odůvodnila“ použití takového mimořádného postupu, které bylo v projednávané věci jediné možné. Na jedné straně musí být požadované odůvodnění výslovné, na druhé straně i v případě, že by implicitní odůvodnění mohlo tento požadavek splnit, v projednávaném případě není splněn, jelikož Tribunál vyložil dotyčná ustanovení nesprávně.

4.

Ve čtvrtém důvodu kasačního opravného prostředku, který je předložen podpůrně v případě, že bude rozhodnuto, že použití čl. 291 odst. 2 SFEU jako základ pro přijetí individuálních omezujících opatření je v rámci politiky přijímání omezujících opatření založených na článku 215 SFEU právně možné, navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když v bodě 87 svého rozsudku rozhodl, že článek 46 odst. 2 nařízení č. 267/2012 „ponechává Radě pravomoc provést ustanovení čl. 23 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení“, což postačuje ke splnění povinnosti uvést odůvodnění, týkající se uvedení právního základu tohoto ustanovení, kterým je článek 291 odst. 2 SFEU. Podle navrhovatelek vyvodil Tribunál tento závěr na základě nesprávného právního výkladu čl. 46 odst. 2 nařízení č. 267/2012.

5.

V pátém důvodu kasačního opravného prostředku, který je předložen podpůrně v případě, že bude rozhodnuto, že použití čl. 291 odst. 2 SFEU jako základ pro přijetí individuálních omezujících opatření je v rámci politiky přijímání omezujících opatření založených na článku 215 SFEU právně možné, navrhovatelky tvrdí, že Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, v bodech 86 až 88 svého rozsudku, tím, že měl za to, že povinnost uvést odůvodnění právních aktů Unie nevyžaduje od Rady, aby výslovně uvedla, že nařízení č. 267/2012 bylo založeno na čl. 291 odst. 2 SFEU, pokud jde o právní základ čl. 46 odst. 2 nařízení č. 267/2012.

6.

V šestém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že v bodech 100 a 103 a také v bodech 108 a 110 rozhodl, že dodržení, prostřednictvím omezujících opatření přijatých Unií, zásad právní jistoty a předvídatelnosti zákona, z nichž vyplývá, že uvedená opatření unie musí být jasná a přesná, se ověřuje s ohledem na pravidla judikatury týkající se jednotného výkladu aktů Unie, které požadují, aby tyto akty byly vykládány a uplatňovány s ohledem na znění stanovená v jiných úředních jazycích.

7.

V sedmém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení v bodě 134 napadeného rozsudku tím, že rozhodl, že čl. 23 odst. 2 písm. d) nařízení č. 267/2012 (sporné kritérium) je v souladu se zásadami právního státu a obecněji s právem Evropské unie, protože „není svévolný ani diskreční“, a v bodě 140 napadeného rozsudku tím, že rozhodl, že „sporné kritérium omezuje pravomoc posouzení Rady zavedením objektivních kritérií a zaručuje stupeň předvídatelnosti požadovaný unijním právem“. V tomto ohledu navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že vyložil sporné kritérium s odkazem na rozsudek ze dne 13. března 2012, Melli Bank v. Rada (C-380/09 P).

8.

V osmém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky podpůrně tvrdí, že za předpokladu, že smysl, který je třeba přidělit pojmu „spojení“ je smysl, který mu dal Tribunál, je třeba konstatovat, že byl v projednávané věci uplatněn nesprávným způsobem.


(1)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 945/2012 ze dne 15. října 2012, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 282, s. 16).

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, s. 1).


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/5


Žaloba podaná dne 23. listopadu 2015 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

(Věc C-626/15)

(2016/C 059/04)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Bouquet, E. Paasivirta, C. Hermes, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobkyně

částečně zrušit rozhodnutí Rady ze dne 11. září 2015 obsažené v závěrech předsedy Výboru stálých zástupců ze dne 11. září 2015, kterým bylo schváleno předložení diskusního dokumentu jménem Unie a jejích členských států k budoucímu návrhu určenému Komisi na zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě s cílem vytvořit chráněnou mořskou oblast ve Weddellově moři, a převzaté ve shrnující zprávě ze dne 23. září 2015 z 2554. zasedání Výboru stálých zástupců (dokument 11837/15, bod 65, s. 19 a 20, a dokument 11644/1/15/REV), a to v rozsahu, v němž Rada určila, že diskusní dokument má být předložen jménem Unie a jejích členských států, místo aby byl předložen jménem samotné Unie;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Touto žalobou se Komise domáhá, aby Soudní dvůr zrušil rozhodnutí Rady ze dne 11. září 2015 v rozsahu, v němž Rada určila, že diskusní dokument pro Komisi o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě s cílem vytvořit chráněnou mořskou oblast ve Weddellově moři má být předložen jménem Unie a jejích členských států, místo aby byl předložen jménem samotné Unie.

Komise je toho názoru, že napadené rozhodnutí, které vychází z toho, že se v dané oblasti jedná o sdílenou pravomoc, a že by tedy měl být diskusní dokument předmětem rozhodování vzájemnou dohodou a měl by být předložen jménem Unie a jejích členských států, je protiprávní, neboť tak Komisi brání v předložení tohoto dokumentu jménem samotné Unie v rozporu s výlučnou pravomocí Unie v dané oblasti (a v rozporu s výsadami Komise při zastupování Unie).

Na podporu své žaloby na zrušení napadeného rozhodnutí předkládá Komise dva žalobní důvody.

Zaprvé Komise tvrdí, že přijetím napadeného aktu Rada porušila výlučnou pravomoc Unie v oblasti zachování mořských biologických zdrojů podle čl. 3 odst. 1 písm. d) SFEU. Komise má za to, že Rada nerespektovala právní kontext opatření, kterého se napadený akt týká, a to jak v rámci Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě, tak v rámci Unie. Komise má dále za to, že Rada nerespektovala cíl a obsah tohoto opatření.

Zadruhé Komise podpůrně tvrdí, že i kdyby dané opatření nemělo být považováno za opatření na zachování mořských biologických zdrojů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. d) SFEU, Rada přijetím napadeného aktu každopádně porušila výlučnou pravomoc Unie, neboť Unie je v dané oblasti nadána externí výlučnou pravomocí, protože zamýšlené opatření může ovlivnit unijní pravidla či změnit jejich působnost ve smyslu čl. 3 odst. 2 SFEU. Komise má za to, že Rada opomněla skutečnost, že zamýšlené opatření může ovlivnit nebo změnit dvě nařízení sekundárního práva (nařízení (ES) č. 600/2004 (1) a nařízení (ES) č. 601/2004 (2)). Komise má dále za to, že Rada nevzala do úvahy ovlivnění nebo změnu rámcového postoje Unie z června 2014.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 600/2004 ze dne 22. března 2004 kterým se stanoví některá technická opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (Úř. věst. L 97, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (Úř. věst. L 97, s. 16).


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Velká Británie) dne 30. listopadu 2015 – London Borough of Ealing v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-633/15)

(2016/C 059/05)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci původního řízení

Odvolatel: London Borough of Ealing

Odpůrce: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžné otázky

1)

Je Spojené království podle posledního odstavce článku 133 HSDPH (1) oprávněno uložit podmínku obsaženou v písm. d) tohoto článku veřejnoprávním subjektům, (i) za okolností, kdy příslušná plnění byla k 1. lednu 1989 Spojeným královstvím považována za zdanitelná, ale jiné sportovní služby byly k tomuto datu osvobozeny od daně a (ii) za okolností, kdy příslušná plnění nebyla nejprve osvobozena od daně vnitrostátním právem před tím, než se Spojené království rozhodlo uložit podmínku obsaženou v článku 133 písm. d)?

2)

Pokud je odpověď na první otázku kladná, je Spojené království oprávněno ukládat podmínku obsaženou v písm. d) článku 133 HSDPH neziskovým veřejnoprávním subjektům, aniž by tato podmínka byla také uplatňována vůči jiným než veřejnoprávním neziskovým subjektům?

3)

Pokud je odpověď na druhou otázku kladná, je Spojené království oprávněno odejmout osvobození od daně obsažené v článku 132 odst. 1 písm. m) všem veřejnoprávním neziskovým subjektům, aniž by v každém jednotlivém případě zohlednilo, zda by poskytnutí osvobození mohlo způsobit narušení hospodářské soutěže na úkor obchodních podniků podléhajících DPH?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1).


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Irsko) dne 2. prosince 2015 – Minister for Justice and Equality v. Tomas Vilkas

(Věc C-640/15)

(2016/C 059/06)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Minister for Justice and Equality

Odpůrce: Tomas Vilkas

Předběžné otázky

1)

Předpokládá nebo umožňuje článek 23 rámcového rozhodnutí (1) opakovanou dohodu o novém datu předání?

2)

V případě kladné odpovědi, je tomu tak v některé nebo ve všech následujících situacích: jestliže předání vyžádané osoby ve lhůtě stanovené v odstavci 2 již zabránily okolnosti, které jsou mimo kontrolu kteréhokoli z dotčených členských států, a z tohoto důvodu je uzavřena dohoda o novém datu předání, přičemž

i)

je zjištěno, že dotčené okolnosti nadále trvají; nebo

ii)

již skončily, ale je zjištěn jejich opětovný výskyt; nebo

iii)

již skončily a zároveň vznikly jiné okolnosti, které zabránily nebo mohou zabránit předání vyžádané osoby ve stanovené lhůtě a které lze vztáhnout k uvedenému novému datu předání?


(1)  Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, s. 1)


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/8


Kasační opravný prostředek podaný dne 7. prosince 2015 Viasat Broadcasting UK Ltd proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. září 2015 ve věci T-674/11, TV2/Danmark v. Evropská komise

(Věc C-657/15 P)

(2016/C 059/07)

Jednací jazyk: dánština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Viasat Broadcasting UK Ltd (zástupci: M. Honoré a S. Kalsmose-Hjelmborg, advokáti)

Další účastníci řízení: TV2 Danmark A/S, Evropská komise, Dánské království

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit bod 1 výroku rozsudku Tribunálu ze dne 24. září 2015 ve věci T-674/11 TV2/Danmark v. Komise (první návrhové žádání) a

zrušit tu část rozsudku Tribunálu ze dne 24. září 2015 ve věci T-674/11 TV2/Danmark v. Komise, v níž Tribunál prohlásil třetí části prvního žalobního důvodu za opodstatněnou (druhé návrhové žádání), a

rozhodnout ve prospěch Komise s ohledem na žalobu na neplatnost podanou TV2 a Dánským královstvím a

uložit TV2/Danmark a Dánskému království, žalobcům v prvním stupni, náhradu nákladů řízení vynaložených společností Viasat.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V souvislosti s prvním návrhovým žádáním společnost Viasat tvrdí, že Tribunál nesprávně konstatoval, že Komise pochybila, když příjmy z reklamy účtované společností TV2 Reklame A/S v letech 1995 a 1996 považovala za státní podporu.

Společnost Viasat dále uvádí, že v případě příjmů z reklamy za roky 1995 a 1996 došlo k převodu státních prostředků, neboť příjmy z reklamy byly převedeny prostřednictvím společnosti TV2 Reklame A/S a fondu TV2, přičemž oba tyto subjekty byly pod státní kontrolou. O skutečném využití prostředků dále rozhodovalo ministerstvo kultury (Kulturministeren) a parlamentní finanční výbor (Folketingets Finansudvalg). Tribunál rovněž nesprávně rozhodl, že TV2 měla k prostředkům ve fondu TV2 zcela či zčásti právní nárok.

V souvislosti s druhým návrhovým žádáním společnost Viasat tvrdí, že Tribunál pochybil, když potvrdil tvrzení žalobkyně, podle kterého byla v dané věci splněna druhá podmínka stanovená rozsudkem Altmark (body 88 až 111). Společnost Viasat poznamenává, že Tribunál ve svém rozsudku posuzuje pouze výklad napadeného rozhodnutí, který měla Komise dle názoru Tribunálu ve svých písemnostech před ním předložit, avšak nezkoumá odůvodnění napadeného rozhodnutí. V bodech 114 až 116 napadeného rozhodnutí není nic, co by svědčilo o tom, že druhá podmínka stanovená rozsudkem Altmark zahrnuje požadavek efektivity ve vztahu k příjemci náhrady.

Tribunál měl tedy rozhodnout o tom, zda Komise mohla oprávněně požadovat v souvislosti s druhou podmínkou stanovenou rozsudkem Altmark, že musí být dána předvídatelnost nejen s ohledem na budoucí příjmy z reklamy TV2 (tj. příjem), ale také s ohledem na náklady spojené s výpočtem náhrady.

Společnost Viasat tvrdí, že požadavek Komise na dostatečný stupeň transparentnosti nákladů je logickým a nezbytným důsledkem velké volnosti veřejného poskytovatele služeb v odvětví rozhlasového a televizního vysílání: viz mimo jiné bod 214 rozsudku BUPA v. Komise, T-289/03, EU:T:2008:29.

Potřeba transparentnosti nákladů je rovněž významná ve vztahu k dalším kritériím stanoveným rozsudkem Altmark: viz rozsudek Tribunálu ve věci Viasat v. Komise, T-125/12, EU:T:2015:687, body 80 až 83.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Německo) dne 9. prosince 2015 – trestní řízení proti Robertu Caldararuovi

(Věc C-659/15)

(2016/C 059/08)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Účastníci původního trestního řízení

Robert Caldararu

Další účastník řízení: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Předběžné otázky

1)

Je třeba čl. 1 odst. 3 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (1) (2002/584/SVV) vykládat tak, že vydání za účelem výkonu trestu je nepřípustné, existují-li závažné indicie svědčící o tom, že vazební podmínky ve vydávajícím členském státě porušují základní práva dotčené osoby i obecné právní zásady, jak jsou stanoveny v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, nebo jej vykládat tak, že vykonávající stát v těchto případech může nebo musí rozhodnutí o přípustnosti vydání podmínit zárukami dodržení vazebních podmínek? Může nebo musí vykonávající stát formulovat konkrétní minimální požadavky na vazební podmínky, jež mají být zaručeny?

2)

Je třeba článek 5 a čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV) vykládat tak, že vydávající soudní orgán je oprávněn též přijmout záruky dodržování vazebních podmínek, anebo je postup v tomto smyslu ponechán na vnitrostátní úpravě příslušností vydávajícího členského státu?


(1)  Úř. věst. L 190, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 34.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/9


Kasační opravný prostředek podaný dne 8. prosince 2015 Viasat Broadcasting UK Ltd proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. září 2015 ve věci T-125/12: Viasat Broadcasting UK Ltd v. Evropská komise

(Věc C-660/15 P)

(2016/C 059/09)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Viasat Broadcasting UK Ltd (zástupci: M. Honoré a S. Kalsmose-Hjelmborg, advokáti)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Dánské království, TV2/Danmark A/S

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek ve věci T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd v. Komise a

zrušit rozhodnutí Komise 2011/839/EU (1) ze dne 20. dubna 2011 týkajícího se opatření přijatých Dánskem (C 2/03) ohledně TV2/Danmark (Úř. věst. L 340, s. 1);

určit, že žalovaná v řízení v prvním stupni nahradí náklady řízení vynaložené společností Viasat v řízení před Tribunálem a v řízení před Soudním dvorem nebo

podpůrně

zrušit napadený rozsudek;

vrátit věc Tribunálu a

určit, že o nákladech řízení v obou stupních bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého návrhu Viasat Broadcasting UK Ltd uvádí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když určil, že v rámci svého přezkumu podle čl. 106 odst. 2 SFEU nebyla Komise povinna zohlednit skutečnost, že podpora společnosti TV2 byla poskytnuta, aniž byly dodrženy základní zásady transparentnosti a účinnosti nákladů.

Konkrétněji, Viasat Broadcasting UK Ltd uvádí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že i) vycházel z rozsudku ve věci M6 v. Komise (T-568/08 et T-573/08, EU:T:2010:272) a související judikatury za účelem zamítnutí jejích návrhových žádání, ii) rozhodl, že její argumentace vede „do slepé uličky“, iii) odmítl význam jednak sdělení Komise nazvaného „Rámec společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby“ z roku 2005 (Úř. věst.C 297, s. 4) a sdělení Komise týkajícího se unijního rámce pro podpory v podobě vyrovnání za závazek veřejné služby z roku 2011 (Úř. věst. C 8, s. 15) a jednak sdělení o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání z roku 2009 (Úř. věst. 257, s. 1,) a iv) rozhodl, že sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání z roku 2001 (Úř. věst. C 320, s. 5) bránil Komisi, aby použila metodu, která podle společnosti Viasat vyplývá z čl. 106 odst.2 SFEU.


(1)  rozhodnutí Komise 2011/839/EU ze dne 20. dubna 2011 týkající se opatření přijatých Dánskem (C-2/03) ohledně TV2/Danmark (Úř. věst. L 340, s. 1)


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/10


Žaloba podaná dne 14. prosince 2015 – Evropská komise v. Portugalská republika

(Věc C-665/15)

(2016/C 059/10)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: P. Guerra e Andrade a J. Hottiaux, zmocněnci)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Portugalská republika tím, že nezajistila propojení se sítí řidičských průkazů Evropské unie, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 7 odst. 5 písm. d) směrnice 2006/126/ES (1), a

uložil Portugalské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Ze směrnice 2006/126 a z judikatury vyplývá, že členský stát, který vydává řidičský průkaz, musí ověřit, zda jsou splněny minimální požadavky pro vydání řidičského průkazu.

Nicméně pokud portugalský stát není propojen se sítí řidičských průkazů Evropské unie (RESPER), není s to ověřit, zda jsou splněny minimální požadavky pro vydání řidičského průkazu. Konkrétně nemůže ověřit, zda žadatel již je držitelem jiného řidičského průkazu v jiném členském státě.

Kromě toho vzhledem k tomu, že Portugalsko není propojeno se sítí RESPER, nemohou jiné členské státy společně s Portugalskem ověřovat, zda jsou splněny minimální požadavky pro vydání řidičského průkazu.

Stejně tak nemohou členské státy vykonávat společně s Portugalskem žádnou kontrolu v případech, kdy zjevně nejsou splněny minimální požadavky pro vydání řidičského průkazu.

Portugalsko tudíž tím, že není propojeno se sítí RESPER, maří zásadní účel povinnosti zajistit propojení i směrnice 2006/126, kterým je zvýšit bezpečnost silničního provozu a usnadnit volný pohyb osob.

Článek 7 odst. 5 písm. d) směrnice jasně stanoví, že členské státy mají povinnost využívat síť řidičských průkazů Evropské unie zejména k provádění kontrol a konkrétně k zabránění tomu, aby určitá osoba byla držitelem více než jednoho řidičského průkazu.

Článek 16 odst. 2 směrnice stanoví, že členské státy měly čl. 7 odst. 5 směrnice používat od 19. ledna 2013.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (Úř. věst. L 403, s. 18).


Tribunál

15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/12


Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Orange Polska v. Komise

(Věc T-486/11) (1)

(„Hospodářská soutěž - Zneužití dominantního postavení - Polský telekomunikační trh - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 102 SFEU - Podmínky uložené historicky zavedeným operátorem pro povolení placeného přístupu nových operátorů k síti a velkoobchodním službám širokopásmového připojení - Legitimní zájem na konstatování protiprávního jednání - Pokuty - Povinnost uvést odůvodnění - Závažnost protiprávního jednání - Polehčující okolnosti - Proporcionalita - Soudní přezkum v plné jurisdikci - Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006“)

(2016/C 059/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Orange Polska S.A., původně Telekomunikacja Polska S.A. (Varšava, Polsko) (zástupci: původně M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, advokáti, A. Howard, barrister, a C. Vajda, QC, poté M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, A. Howard a D. Beard, QC)

Žalovaná: Evropká komise (zástupci: původně B. Gencarelli, K. Mojzesowicz a G. Koleva, poté K. Mojzesowicz, G. Koleva a M. Malferrari a nakonec G. Koleva, M. Malferrari, É. Gippini Fournier a J. Szczodrowski, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyni: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (Varšava, Polsko) (zástupci: P. Rosiak a K. Karasiewicz, advokáti)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: European Competitive Telecommunications Association (zástupci: původně P. Alexiadis a J. MacKenzie, poté J. MacKenzie, solicitors)

Předmět věci

Návrh na úplné nebo částečné zrušení rozhodnutí Komise C (2011) 4378 final ze dne 22. června 2011 v řízení podle článku 102 SFEU (věc COMP/39.525 – Polské telekomunikace) a návrh na snížení pokuty uložené Komisí v článku 2 tohoto rozhodnutí.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Orange Polska S. A. ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji a European Competitive Telecommunications Association ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 340, 19.11.2011.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/13


Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – SNCF v. Komise

(Věc T-242/12) (1)

(„Státní podpory - Podpory poskytnuté Francií ve prospěch společnosti Sernam SCS - Podpory na restrukturalizaci a rekapitalizaci, záruky a vzdání se pohledávek ze strany SNCF vůči Sernam - Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem - Zneužití podpory - Navrácení - Hospodářská návaznost - Kritérium soukromého investora“)

(2016/C 059/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Société nationale des chemins de fer français SNCF (Paříž, Francie) (zástupci: P. Beurier, O. Billard a V. Landes, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: T.Maxian Rusche a B. Stromsky, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyni: Francouzská republika (zástupci: původně D. Colas a J. Gstalter, poté D. Colas a J. Rossi a nakonec D. Colas a J. Bousin, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Mory SA, v likvidaci (Pantin, Francie) a Mory Team, v likvidaci (Pantin) (zástupci: B. Vatier et F. Loubières, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2012/398/EU ze dne 9. března 2012, týkajícího se státní podpory SA. 12522 (C 37/08) – Francie – Použití rozhodnutí „Sernam 2“ (Úř. věst. L 195, s. 19).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba společnosti Société nationale des chemins de fer français (SNCF) se zamítá.

2)

SNCF ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Francouzská republika ponese vlastní náklady řízení.

4)

Mory a Mory Team ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 273, 8.9.2012.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/13


Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Itálie v. Komise

(Věc T-275/13) (1)

(„Jazykový režim - Oznámení o otevřeném výběrovém řízení na pozici administrátor - Výběr druhého jazyka ze tří jazyků - Jazyk komunikace s uchazeči výběrového řízení - Nařízení č. 1 - Článek 1d odst. 1, čl. 27 první pododstavec a článek 28 písm. f) služebního řádu - Zásada zákazu diskriminace - Proporcionalita“)

(2016/C 059/13)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: G. Palmieri zmocněnkyně, ve spolupráci s P. Gentilim a S. Fiorentinem, avvocati dello Stato)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall, B. Eggers a G. Gattinara, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalobkyni: Španělské království (zástupkyně: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a B. Beutler, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/249/13, pro sestavení dvou rezervních seznamů pro obsazení volných míst administrátorů v oblastech makroekonomie a finanční ekonomie (Úř. věst. 2013, C 75 A, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/249/13, pro sestavení dvou rezervních seznamů pro obsazení volných míst administrátorů v oblastech makroekonomie a finanční ekonomie se zrušuje.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Italskou republikou.

3)

Španělské království a Spolková republika Německo ponesou vlastní náklady řízení související s vedlejším účastenstvím.


(1)  Úř. věst. C 207, 20. 7. 2013.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/14


Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Itálie v. Komise

(Věc T-295/13) (1)

(„Jazykový režim - Opravy oznámení o otevřených výběrových řízeních na pozici administrátor - Nová výběrová řízení - Výběr druhého jazyka ze tří jazyků - Nařízení č. 1 - Článek 1d odst. 1, článek 27 a čl. 28 písm. f) služebního řádu - Zásada zákazu diskriminace - Proporcionalita“)

(2016/C 059/14)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, ve spolupráci s P. Gentili a S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall, B. Eggers a G. Gattinara, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalobkyni: Španělské královtsví (zástupce: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Předmět věci

Návrh na zrušení opravy oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/177/10, pro sestavení seznamu úspěšných uchazečů na pozici administrátor v oblastech evropská veřejná správa, právo, ekonomie, audit a informační a komunikační technologie (Úř. věst. 2013, C 82 A, s. 1), jakož i opravy oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/178/10 a EPSO/AD/179/10, pro sestavení seznamů úspěšných uchazečů na pozici administrátorů v oblastech knihovnictví, resp. informační vědy a audiovizuální média (Úř. věst. 2013, C 82 A, s. 6).

Výrok rozsudku

1)

Oprava oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/177/10, pro sestavení seznamu úspěšných uchazečů na pozici administrátor v oblastech evropská veřejná správa, právo, ekonomie, audit a informační a komunikační technologie, zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. března 2013 a oprava oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/178/10 a EPSO/AD/179/10, pro sestavení seznamů úspěšných uchazečů na pozici administrátorů v oblastech knihovnictví, resp. informační vědy a audiovizuální média, zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. března 2013, jejíž povaha a obsah byl popsán v bodech 68 až 70 tohoto rozsudku, se zrušuje.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Italskou republikou.

3)

Španělské království ponese vlastní náklady řízení související s jeho vedlejším účastenstvím.


(1)  Úř. věst. C 207, 20. 7. 2013.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/15


Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Itálie v. Komise

(Věc T-510/13) (1)

(„Jazykový režim - Oznámení o otevřených výběrových řízeních na pozici překladatel - Výběr druhého jazyka ze tří jazyků - Jazyk komunikace s uchazeči výběrových řízení - Nařízení č. 1 - Článek 1d odst. 1, článek 27 a článek 28 písm. f) služebního řádu - Zásada zákazu diskriminace - Proporcionalita“)

(2016/C 059/15)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, ve spolupráci s P. Gentilim a S. Fiorentinem, avvocati dello Stato)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalobkyni: Španělské království (zástupkyně: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a B. Beutler, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 a EPSO/AD/266/13 za účelem sestavení rezervního seznamu uchazečů na pozici překladatel dánského, anglického, francouzského, italského, maltského, nizozemského a slovinského jazyka (Úř. věst. 2013, C 199 A, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 a EPSO/AD/266/13 za účelem sestavení rezervního seznamu uchazečů na pozici překladatel dánského, anglického, francouzského, italského, maltského, nizozemského a slovinského jazyka se zrušuje.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Italskou republikou.

3)

Španělské království a Spolková republika Německo ponesou vlastní náklady řízení související s jejich návrhy na vstup do řízení jako vedlejší účastníci.


(1)  Úř. věst. C 336, 16. 11. 2013.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/16


Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Španělsko v. Komise

(Spojené věci T-515/13 a T-719/13) (1)

(„Státní podpory - Stavba lodí - Ustanovení daňových právních předpisů použitelná na určité dohody uzavřené za účelem financování a nákupu plavidel - Rozhodnutí prohlašující podporu za částečně neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizující její částečné vrácení - Žaloba na neplatnost - Osobní dotčení - Přípustnost - Výhoda - Selektivní charakter - Ovlivnění obchodu mezi členskými státy - Narušení hospodářské soutěže - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2016/C 059/16)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobci: Španělské království (zástupci: původně N. Díaz Abad, poté M. Sampol Pucurull, abogados del Estado) (věc T-515/13), Lico Leasing, SA (Madrid, Španělsko) a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (Madrid) (zástupci: M. Merola a A. Sánchez, advokáti) (věc T-719/13)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: V. Di Bucci, M. Afonso, É. Gippini Fournier a P. Němečková, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2013) 4426 final ze dne 17. července 2013 o státní podpoře SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06), kterou poskytlo Španělsko – Daňový režim určitých dohod o finančním leasingu známý též pod názvem „španělský systém zdanění leasingu“ (Úř. věst. 2014, L 114, s. 1)

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Komise 2014/200/EU ze dne 17. července 2013 o státní podpoře SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06), kterou poskytlo Španělsko – Daňový režim určitých dohod o finančním leasingu známý též pod názvem „španělský systém zdanění leasingu“, se zrušuje.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Španělským královstvím a společnostmi Lico Leasing, SA, a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA.


(1)  Úř. věst. C 336, 16.11.2013.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Bice International v. OHIM – Bice (bice)

(Věc T-624/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Slovní ochranná známka společenství bice - Starší národní obrazová ochranná známka 1926 BiCE RISTORANTE - Neexistence skutečného užívání starší ochranné známky - Článek 57 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009“)

(2016/C 059/17)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Bice International Ltd (Dubaj, Spojené arabské emiráty) (zástupci: původně N. Gibb, solicitor a D. McFarland, barrister, poté D. McFarland)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Bice AG (Baar, Švýcarsko) (zástupce: D. Pauli, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 23. května 2014 (věc R 1249/2013-1), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Bice International Ltd a Bice AG

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Bice International Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 351, 6.10.2014.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Olympus Medical Systems v. OHIM (3D)

(Věc T-79/15) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství 3D - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2016/C 059/18)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Olympus Medical Systems Corp. (Tokio, Japonsko) (zástupci: A. Ebert-Weidenfeller a C. Opatz, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: K. Doherty a A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 11. prosince 2014 (věc R 1708/2014-2) týkajícímu se přihlášky obrazového označení 3D jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Olympus Medical Systems Corp. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 118, 13.4.2015.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/18


Usnesení Tribunálu ze dne 8. prosince 2015 – Itálie v. Komise

(Věc T-673/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Státní podpory - Doprava - Založení společnosti Airport Handling SpA - Rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU - Akt, který nelze napadnout žalobou - Opatření podpory zcela provedeny v době podání žaloby - Nepřípustnost“)

(2016/C 059/19)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, ve spolupráci s S. Fiorentino a A. De Stefano, avvocati dello Stato)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Conte a S. Noë, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2014) 4537 final ze dne 9. července 2014 o zahájení formálního vyšetřovacího řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU týkajícího se založení společnosti Airport Handling [Státní podpora SA.21420 (2.014/C) (ex 20 14/NN) (ex 20 13/PN)].

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Italské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 409, 17. 11. 2014.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/18


Usnesení Tribunálu ze dne 10. prosince 2015 – Cofely Solelec a další v. Parlament

(Věc T-224/15) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Veřejné zakázky na stavební práce - Zadávací řízení - Odmítnutí nabídky uchazeče - Zrušení napadeného aktu - Nevydání rozhodnutí ve věci“)

(2016/C 059/20)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Lucembursko) Mannelli & Associés SA (Bertrange, Lucembursko) a Cofely Fabricom (Brusel, Belgie) (zástupci: původně V. Elvinger a S. Marx, poté S. Marx, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: L. Chrétien a M. Mraz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Generálního ředitelství Evropského parlamentu pro infrastrukturu a logistiku č. 103299 ze dne 27. dubna 2015, kterým byla odmítnuta nabídka žalobkyň týkající se části 75 „Elektřina – silnoproud“, v rámci zadávacího řízení INLO-D-UPIL-T-14-A04, týkajícího se projektu rozšíření a rekonstrukce budovy Konrad Adenauer v Lucemburku (Lucembursko) a kterým byla dotčená veřejná zakázka zadána jinému uchazeči.

Výrok

1)

O projednávané žalobě již není třeba rozhodnout.

2)

Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé společnostem Cofely Solelec, Mannelli & Associés SA a Cofely Fabricom.


(1)  Úř. věst. C 205, 22.6.2015.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/19


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann a další v. ECHA

(Věc T-543/15 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - REACH - Dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání - Zařazení společnosti na seznam dodavatelů účinné látky uvedený v článku 95 nařízení (EU) č. 528/2012 - Návrh na odklad vykonatelnosti - Neexistence naléhavosti“)

(2016/C 059/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlín, Německo), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim na Rýně, Německo), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Německo) a Diversey Europe Operations BV (Utrecht, Nizozemsko) (zástupci: K. Van Maldegem, M. Grunchard a P. Sellar, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (zástupci: C. Buchanan a W. Broere, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí ECHA ze dne 17. června 2015 týkajícího se zařazení společnosti O. na seznam dodavatelů účinné látky uvedený v čl. 95 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, s. 1)

Výrok

1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/20


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann a další v. ECHA

(Věc T-669/15 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - REACH - Dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání - Zařazení společnosti na seznam dodavatelů účinné látky uvedený v článku 95 nařízení (EU) č. 528/2012 - Návrh na odklad vykonatelnosti - Neexistence naléhavosti“)

(2016/C 059/22)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlín, Německo), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim na Rýně, Německo), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Německo) a Diversey Europe Operations BV (Utrecht, Nizozemsko) (zástupci: K. Van Maldegem, M. Grunchard a P. Sellar, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (zástupci: C. Buchanan a W. Broere, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Evropské agentury pro chemické látky ze dne 16. července 2015 týkajícího se zařazení společnosti B. na seznam dodavatelů účinné látky uvedený v čl. 95 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, s. 1)

Výrok

1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/20


Žaloba podaná dne 22. října 2015 – PAN Europe a další v. Komise

(Věc T-600/15)

(2016/C 059/23)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobci: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brusel, Belgie), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgie), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Itálie) (zástupci: B. Kloostra, advokát, A. van den Biesen, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1295 (1); a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že Komise přijetím napadeného nařízení a schválením uvedení sulfoflaxoru na trh porušila články 4 a 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 (2) a přílohu I a přílohu II nařízení (ES) č. 1107/2009.

Komise jednala v rozporu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 nebo neuplatnila správně požadavky na schválení účinných látek, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1107/2009;

Komise jednala rovněž v rozporu s článkem 4 ve spojení s čl. 6 písm. f) nařízení (ES) č. 1107/2009 a v rozporu s bodem 1.1 a 2.2 přílohy II nařízení nebo neuplatnila správně požadavky na schválení účinných látek, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1107/2009; a

Komise jednala v rozporu s článkem 4 ve spojení s čl. 6 písm. i) nařízení (ES) č. 1107/2009 nebo neuplatnila správně požadavky na schválení účinných látek, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1107/2009.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené nařízení porušuje právo včelařů na vlastnictví a jejich svobodu podnikání, jak jsou zakotveny v článcích 16 a 17 Listiny základních práv Evropské unie (3).

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že Komise tím, že přijala napadené rozhodnutí, jednala v rozporu se zásadou řádné správy, konzistencí rozhodovací praxe a povinností řádné péče.


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1295 ze dne 27. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka sulfoxaflor a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 199, s. 8).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS 2011 (Úř. věst. L 309, s. 1)

(3)  Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. 2000, C 326, s. 1).


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/21


Žaloba podaná dne 10. listopadu 2015 – Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland v. Komise

(Věc T-630/15)

(2016/C 059/24)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Scandlines Danmark ApS (Kodaň, Dánsko), Scandlines Deutschland GmbH (Hamburk, Německo) (zástupkyně: L. Sandberg-Mørch, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou a opodstatněnou,

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 23. července 2015 o státní podpoře SA.39078 (2014/IN) (Dánsko) na financování projektu Fehmarn Belt Fixed Link a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že Komise dospěla k nesprávnému závěru, že finanční prostředky poskytnuté společnosti Femern A/S na dánská železniční spojení s vnitrozemím nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise dospěla k nesprávnému závěru, že opatření týkající se podpory poskytnuté společnosti Femern A/S na pevné spojení (Fixed Link) jsou slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU. Komise se dopustila nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení tím, že učinila závěr, že projekt Fehmarn Belt Fixed Link byl ve společném evropském zájmu, a shledala, že podpora byla nezbytná a přiměřená. Komise se rovněž dopustila nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení, pokud jde o zamezení neoprávněným narušením hospodářské soutěže, vyváženost a mobilizaci státních záruk.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že Komise porušila svou povinnost zahájit formální vyšetřovací řízení. Žalobkyně tvrdí, že existují důkazy o vážných obtížích souvisejících s délkou a okolnostmi předběžného vyšetřovacího řízení. Krom toho poukazují na nedostatečnou a neúplnou analýzu, pokud jde o finanční prostředky poskytnuté společnosti Femern A/S na dánská železniční spojení s vnitrozemím, společný evropský zájem na projektu Fehmarn Belt Fixed Link, nezbytnost a přiměřenost podpory a zamezení neoprávněným narušením hospodářské soutěže a vyváženost.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise nesplnila svou povinnost uvést odůvodnění. Komise neposkytla odůvodnění v souvislosti s dánskými železničními spojeními s vnitrozemím, společným evropským zájmem na projektu Fehmarn Belt Fixed Link, nezbytností a přiměřeností podpory a konečně v souvislosti s neoprávněnými narušeními hospodářské soutěže a vyvážeností.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/22


Žaloba podaná dne 11. listopadu 2015 – Stena Line Scandinavia v. Komise

(Věc T-631/15)

(2016/C 059/25)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Švédsko) (zástupci: P. Alexiadis, Solicitor, L. Sandberg-Mørch, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou a opodstatněnou,

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 23. července 2015 o státní podpoře SA.39078 (2014/IN) (Dánsko) na financování projektu Fehmarn Belt Fixed Link a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody:

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že Komise dospěla k nesprávnému závěru, že finanční prostředky poskytnuté společnosti Femern A/S na dánská železniční spojení s vnitrozemím nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise dospěla k nesprávnému závěru, že opatření týkající se podpory poskytnuté společnosti Femern A/S na pevné spojení (Fixed Link) jsou slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU. Komise se dopustila nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení tím, že učinila závěr, že projekt Fehmarn Belt Fixed Link byl ve společném evropském zájmu, a shledala, že podpora byla nezbytná a přiměřená. Komise se rovněž dopustila nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení, pokud jde o zamezení neoprávněným narušením hospodářské soutěže, vyváženost a mobilizaci státních záruk.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že Komise porušila svou povinnost zahájit formální vyšetřovací řízení. Žalobkyně tvrdí, že existují důkazy o vážných obtížích souvisejících s délkou a okolnostmi předběžného vyšetřovacího řízení. Krom toho poukazují na nedostatečnou a neúplnou analýzu, pokud jde o finanční prostředky poskytnuté společnosti Femern A/S na dánská železniční spojení s vnitrozemím, společný evropský zájem na projektu Fehmarn Belt Fixed Link, nezbytnost a přiměřenost podpory a zamezení neoprávněným narušením hospodářské soutěže a vyváženost.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise nesplnila svou povinnost uvést odůvodnění. Komise neposkytla odůvodnění v souvislosti s dánskými železničními spojeními s vnitrozemím, společným evropským zájmem na projektu Fehmarn Belt Fixed Link, nezbytností a přiměřeností podpory a konečně v souvislosti s neoprávněnými narušeními hospodářské soutěže a vyvážeností.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/23


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2015 – Guardian Europe v. Evropská Unie

(Věc T-673/15)

(2016/C 059/26)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Guardian Europe Sàrl (Bertrange, Lucembursko) (zástupci: F. Louis, advokát, a C. O’Daly, solicitor)

Žalovaní: Evropská Unie, zastoupená Evropskou komisí a Soudním dvorem Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

1) přiznal žalobkyni náhradu následujících škod způsobených tím, že Tribunál nerozhodl v přiměřené lhůtě: a) náklady na záruku ve výši 936 000 EUR, b) náklady obětované příležitosti/ušlý zisk ve výši 1 671 000 EUR a c) nemajetková ztráta ve výši 14,8 milionu EUR,

2) stanovil v rozsahu, v jakém to bude třeba, úrok z částek požadovaných v bodě 1) výše na úrovni průměrné sazby Evropské centrální banky platné v příslušném okamžiku pro hlavní refinanční operace, navýšené o dva procentní body,

3) přiznal žalobkyni náhradu škod způsobených tím, že Komise a Tribunál porušily zásadu rovného zacházení, a to v následujících částkách: a) náklady na záruku ve výši 1 547 000 EUR, b) náklady obětované příležitosti/ušlý zisk ve výši 9 292 000 EUR a c) nemajetková ztráta ve výši 14,8 milionu EUR,

4) stanovil v rozsahu, v jakém to bude třeba, úrok z částek požadovaných v bodě 3) výše na úrovni průměrné sazby Evropské centrální banky platné v příslušném okamžiku pro hlavní refinanční operace, navýšené o dva procentní body, a

5) uložil žalovaným náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že žalobkyně má vůči Evropské unii nárok na náhradu škody podle článku 268 SFEU a čl. 340 druhého pododstavce SFEU v důsledku toho, že Tribunál porušil její práva na rozhodnutí věci v přiměřené lhůtě podle článku 47 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Skutečnost, že nebylo rozhodnuto v přiměřené lhůtě, způsobila žalobkyni tři druhy ztráty v době od 12. února 2010 od 27. září 2012: 1) zvýšené náklady v souvislosti s bankovní zárukou na částku pokuty, kterou žalobkyně nezaplatila Komisi okamžitě po přijetí rozhodnutí č. C(2007)5791 final ze dne 28. listopadu 2007 ve věci COMP/39165 – Ploché sklo, 2) náklady obětované příležitosti, neboť nízká úroková sazba z částky pokuty, která byla žalobkyni vrácena opožděně v návaznosti na rozsudku Soudního dvora z roku 2014, byla nižší než potenciální míra návratnosti, které by žalobkyně dosáhla, kdyby namísto zaplacení pokuty Komisi v roce 2008 tuto částku investovala do svého podnikání, a 3) nemajetková újma vyplývající z rozhodnutí, jímž byla v listopadu 2007 žalobkyni neprávem uložena nevyšší pokuta, a z toho, že Tribunál nerozhodl v přiměřené lhůtě, což bylo Soudním dvorem opožděně napraveno v listopadu 2014.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že žalobkyně má vůči Evropské unii nárok na náhradu škody podle článku 268 SFEU a čl. 340 druhého pododstavce SFEU, neboť Evropská komise a Tribunál zjevně porušily zásadu rovného zacházení a žalobkyni diskriminovaly. Rozhodnutím č. C(2007)5791 final ze dne 28. listopadu 2007 ve věci COMP/39165 – Ploché sklo, byly z výpočtu pokut uložených dalším adresátům rozhodnutí neprávem vyloučeny interní prodeje a nebyla jím napravena z toho vyplývající diskriminace žalobkyně, která coby neintegrovaný výrobce žádné interní prodeje nemá. Tribunál chybu Komise dále zhoršil, když vyloučení těchto interních prodejů, tak jak bylo učiněno uvedeným rozhodnutím, potvrdil. Tato chyba byla napravena až Soudním dvorem v listopadu 2014, když byla pokuta stanovená rozhodnutím snížena o 44,4 milionů EUR. Toto snížení pokuty však žalobkyni nenahradilo škodu za dobu od listopadu 2007 do listopadu 2014 způsobenou tím, že jí byla neoprávněně uložena nadměrná pokuta, což budilo dojem, že nesla zvláštní odpovědnost za kartel výrobků plochého skla, a rovněž to vedlo k dodatečným finančním nákladům. Protiprávní jednání Komise a Tribunálu způsobilo žalobkyni stejné tři druhy ztrát, jaké jsou uvedeny v rámci prvního žalobního důvodu, avšak po delší dobu, tj. od listopadu 2007 do listopadu 2014.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/24


Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2015 Patrickem Wanèguem proti usnesení vydanému dne 15. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-21/15, Wanègue v. Výbor regionů

(Věc T-682/15 P)

(2016/C 059/27)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Patrick Wanègue (Dilbeek, Belgie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Další účastník: Výbor regionů Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Tribunál:

zrušil usnesení ze dne 15. září 2015 ve věci F-21/15, kterým Soud pro veřejnou službu (druhý senát) částečně zamítl jako zjevně postrádající právní základ a částečně odmítl jako nepřípustnou žalobu podanou dne 5. února 2015 navrhovatelem na Výbor regionů,

rozhodnul o žalobě a vyhověl návrhovým žádáním navrhovatele,

uložil Výbor regionů náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatel pět důvodů kasačního opravného prostředku.

1.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení čl. 51 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu (dále jen „Soud“), jakož i ze zásady rovnosti účastníků řízení, jelikož lhůta dvou měsíců stanovená pro předložení žalobní odpovědi, prodloužená o lhůtu deseti dnů z důvodu vzdálenosti, byla určena od okamžiku oznámení o odstranění vad žaloby, a nikoliv od doručení žaloby, takže žalobní odpověď Výboru regionů (VR) byla vložena do spisu, přestože byla předložena po lhůtě, jelikož Soud z této odpovědi vycházel při zamítnutí žaloby usnesením na základě článku 81 jednacího řádu a jelikož byl navrhovatel zbaven možnosti navrhnout vydání rozsudku pro zmeškání na základě článku 121 jednacího řádu.

2.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení zásady výkladu ustanovení práva Evropské unie v jejich kontextu a povinnosti uvést odůvodnění, jelikož Soud v bodech 64 až 70 svého usnesení vyložil článek 56 služebního řádu úředníků Evropské unie bez přihlédnutí k článku 55 ani k rozhodnutím přijatým VR na tomto základě a neodpověděl na argumenty, které navrhovatel založil na těchto ustanoveních, jakož i z nesprávných právních posouzení, jelikož tak nerespektoval dosah a cíl článků 55 a 56 služebního řádu a článku 3 jeho přílohy VI, jakož i článků 2 a 4 rozhodnutí č. 048/03 o podmínkách poskytování paušálních náhrad za přesčasové hodiny určitých úředníků kategorií C a D, kteří jsou nuceni pravidelně pracovat přesčas (dále jen „rozhodnutí č. 48/03“).

3.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení zásad výkladu ustanovení služebního řádu v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a rozhodnutí č. 48/03 v souladu s článkem 31 Listiny, jakož i povinnosti uvést odůvodnění rozsudků a zásady správnosti podání, jelikož Soud v bodech 71 až 74 svého usnesení nezohlednil článek 6 rozhodnutí č. 48/03 pro účely výkladu čl. 31 odst. 2 Listiny, právně dostačujícím způsobem neodpověděl na argumenty, které navrhovatel vyvodil z uvedených ustanovení, a nerespektoval předmět a důvody jeho žaloby.

4.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení zásady správnosti podání a zásady přezkumu žalob na základě skutečností existujících při přijetí napadeného aktu, jelikož Soud měl v bodě 77 svého usnesení za to, že navrhovatel své argumenty vycházející ze zásady rovného zacházení založil na důsledcích sporného rozhodnutí, a každopádně je na základě těchto důsledků zamítl, jakož i z porušení povinnosti uvést odůvodnění, zásady výkladu ustanovení služebního řádu v souladu se zásadou rovnosti a z této posledně uvedené zásady, jelikož Soud v bodě 77, jakož i bodech 78 až 80 svého usnesení na argumenty navrhovatele neodpověděl právně dostačujícím způsobem.

5.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení zásady správnosti podání a čl. 50 odst. 1 písm. e) jednacího řádu Soudu, jelikož uvedený soud měl v bodě 82 svého usnesení za to, že námitka protiprávnosti uplatněná navrhovatelem není v rozporu s uvedeným ustanovením podpořena žádnými argumenty, a je tedy zjevně nepřípustná, a dále z následné protiprávnosti bodů 54 až 57 usnesení.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/26


Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2015 Roderichem Weissenfelsem proti rozsudku vydanému dne 24. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-92/14, Weissenfels v. Parlament

(Věc T-684/15 P)

(2016/C 059/28)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Roderich Weissenfels (Freiburg, Německo) (zástupce: G. Maximini, Rechtsawalt)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Navrhovatel navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozsudek,

vyhověl návrhovým žádáním uvedeným v žalobě podané v řízení v prvním stupni, a

následně uložil Parlamentu povinnost k náhradě požadované nemajetkové újmy, jakož i k náhradě nákladů v obou stupních řízení, včetně nákladů postupu před zahájením soudního řízení a všech nezbytných nákladů a výdajů žalobce.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tímto kasačním opravným prostředkem se navrhovatel domáhá zrušení rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 24. září 2015, Weissenfels v. Parlament (F-92/14, Sb. VS, EU:F:2015:110).

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatel čtyři důvody kasačního opravného prostředku.

1.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení požadavku nestrannosti (článek 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie).

Navrhovatel tvrdí, že jak soudní řízení, které vedlo k vydání napadeného rozsudku, tak i samotný rozsudek, jsou poznamenány soustavně se opakujícími porušeními požadavku nestrannosti. Tato porušení jsou patrná ve vedlejších postupech, jakož i v protiprávních jednáních podstatných z hlediska rozhodnutí.

2.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z odepření spravedlnosti, z porušení zákonitostí logiky, ze zkreslení skutkových okolností, ohledně odepření přezkumu otázky, zda byly naplněny skutkové podstaty trestného činu.

3.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení zákonitostí logiky, ze zkreslení skutkových okolností a ze zjevně nesprávného posouzení sporného pomlouvačného tvrzení obsaženého v emailu ze dne 10. dubna 2002.

4.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze zkreslení skutkových okolností a předmětu sporu, z porušení zákonitostí logiky, z nedodržení a porušení práva ohledně poskytnutí osobních údajů navrhovatele třetím osobám.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/27


Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2015 Peter Schönberger proti usnesení vydanému dne 30. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-14/12, Schönberger v. Účetní dvůr

(Věc T-688/15 P)

(2016/C 059/29)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Peter Schönberger (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: O. Mader, advokát)

Další účastník řízení: Účetní dvůr Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Navrhovatel navrhuje, aby Tribunál:

zrušil sporné rozhodnutí;

vyhověl návrhovým žádáním učiněným v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel kasačního opravného prostředku se tímto opravným prostředkem domáhá zrušení usnesení ze dne 30. září 2015, Schönberger v. Účetní dvůr (F-14/12 RENV, Sb. VS, EU:F:2015:112).

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatel sedm důvodů kasačního opravného prostředku.

1.

První důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné použití článku 81 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu

Navrhovatel kasačního opravného prostředku tvrdí, že Soud pro veřejnou službu (dále jen „Soud“) v napadeném usnesení nesprávně použil článek 81 svého jednacího řádu a tím porušil jeho právo být vyslechnut a právo na spravedlivý proces.

2.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: záměna odůvodnění prostřednictvím zohlednění opožděně předložených argumentů

Podle názoru navrhovatele kasačního opravného prostředku Soud provedl právně chybnou záměnu odůvodnění tím, že se opíral o argumenty, které byly žalovaným předloženy opožděně.

3.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: zkreslení skutkového stavu

Podle názoru navrhovatele kasačního opravného prostředku Soud zkreslil stanovisko Účetního dvora tím, že v napadeném usnesení tvrdí, že Účetní dvůr konstatoval, že porovnání zásluh navrhovatele kasačního opravného prostředku se zásluhami ostatních úředníků způsobilých pro povýšení by nevedlo k povýšení navrhovatele, přestože Účetní dvůr pouze uvedl, že navrhovatel by nebyl automaticky povýšen, pokud by bylo k dispozici větší množství míst.

4.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné použití jednoho kritéria pro povýšení

Navrhovatel kasačního opravného prostředku dále uvádí, že pro posouzení jeho zásluh Soud nesprávně použil jedno kritérium pro povýšení, které jde nad rámec kritérií Účetního dvora a je zbytečně přísné, tím, že je požadován důkaz toho, že navrhovatel byl mezi 53 úředníky způsobilými pro povýšení tím, který měl nejvyšší zásluhy.

5.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávně provedené srovnávací posouzení nesené míry odpovědnosti

Navrhovatel kasačního opravného prostředku dále namítá, že srovnávací posouzení jím nesené míry odpovědnosti Soudem bylo provedeno bez jakéhokoli faktického základu a vychází nesprávně z toho, že přednost má automaticky vedoucí oddělení.

6.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávný přezkum použitelné kvóty pro povýšení

Navrhovatel kasačního opravného prostředku v této souvislosti uvádí, že otázka použitelné kvóty pro povýšení se týká věcné podstaty právního sporu. Tato otázka proto neměla být projednána v rámci přezkumu přípustnosti.

7.

Sedmý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné použití zásady rovného zacházení

Navrhovatel kasačního opravného prostředku konečně tvrdí, že Soud zásadu rovného zacházení použil nesprávně a v rozporu s ustálenou judikaturou, tím, že pominul skutečnost, že tato zásada je porušena, pokud orgány překročí svou diskreční pravomoc a svévolnou diferenciací přijímají opatření, která jsou v rozporu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropské unie.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/28


Žaloba podaná dne 25. listopadu 2015 – HTTS v. Rada

(Věc T-692/15)

(2016/C 059/30)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburg, Německo) (zástupci: M. Schlingmann a M. Bever, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

uložil Radě Evropské unie zaplacení náhrady škody žalobkyni ve výši 2 516 221,50 eur z důvodu majetkové a nemajetkové újmy, která byla žalobkyni způsobena jejím zařazením na seznam osob a subjektů v příloze V nařízení (ES) č. 423/2007 a příloze VIII nařízení (EU) č. 961/2010,

uložil Radě Evropské unie zaplacení úroků z prodlení ve výši procentní sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní operace refinancování zvýšené o dva procentní body od 17. října 2015 do úplného zaplacení výše uvedené částky,

uložil Radě náhradu nákladů řízení, zejména nákladů žalobkyně.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně uvádí jediný důvod, kterým vytýká Radě, že porušila právní předpisy na ochranu individuálních zájmů, které nepřipouštějí žádný prostor pro uvážení, tím, že ji neoprávněně zařadila na seznam osob a subjektů, jejichž veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny.

Žalobkyni byla způsobena majetková a nemajetková újma, která je přímým důsledkem omezujících opatření, které vůči ní Rada neoprávněně přijala.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/28


Kasační opravný prostředek podaný dne 2. prosince 2015 Juhou Tapio Silvanem proti rozsudku vydanému dne 22. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-83/14, Silvan v. Komise

(Věc T-698/15 P)

(2016/C 059/31)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Juha Tapio Silvan (Brusel, Belgie) (zástupci: N. de Montigny a J.-N. Louis, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Navrhovatel navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl, že

rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. září 2015 ve věci F-83/14 (Tapio Silvan v. Komise) se zrušuje;

nově ve věci rozhodl

a vyslovil, že

rozhodnutí nepovýšit navrhovatele se zrušuje;

Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel uplatňuje na podporu kasačního opravného prostředku tři důvody.

1.

První důvod kasačního opravného prostředku je založen na přípustnosti žalobních důvodů a předložených důkazů, který se dělí na dvě části:

První část je založena na porušení procesních pravidel a nesprávném právním posouzení, kterého se dopustil Soud pro veřejnou službu rozhodnutím o nepřípustnosti žalobního důvodu vycházejícího z neprovedení srovnávacího přezkumu zásluh ze strany OOJ;

Druhá část je založena na nesprávném právním posouzení, kterého se dopustil Soud pro veřejnou službu, když neposoudil důkazy předložené navrhovatelem, které prokazují neprovedení srovnávacího přezkumu ze strany OOJ ve všech fázích řízení o povýšení.

2.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku je založen na porušení článku 45 a neprovedení srovnávacího přezkumu zásluh, který se dělí na dvě části:

První část je založena jednak na nesprávném právním posouzení, kterého se dopustil Soud pro veřejnou službu v rámci analýzy předložených důkazů, a na zkreslení důkazů předložených účastníky řízení, na neprovedení účinného soudního přezkumu, jakož i na nedostatku odůvodnění, a jednak na nesprávném posouzení, nedostatku odůvodnění, neprovedení skutečného soudního přezkumu, jakož i na zkreslení důkazů;

Druhá část je založena jednak na nesprávném právním posouzení žalobních důvodů navrhovatele, jelikož Soud pro veřejnou službu konstatoval, že navrhovatel nevznesl námitku protiprávnosti obecných prováděcích ustanovení (OPU) C(2011) 8190 k článku 45 služebního řádu, která přijala Evropská komise dne 14. listopadu 2011, jelikož ve fázi společného výboru pro povyšování se nepočítalo s žádným srovnávacím přezkumem, a jednak na nesprávném posouzení a zkreslení předložených důkazů.

3.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku je založen na nesprávném posouzení v rámci analýzy zásluh, který se dělí na dvě části:

První část je založena ne nesprávném právním posouzení, kterého se dopustil Soud pro veřejnou službu při posouzení důkazního břemene;

Druhá část je založena na nesprávném posouzení a zkreslení předložených důkazů.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/30


Žaloba podaná dne 2. prosince 2015 – Syriatel Mobile Telecom v. Rada

(Věc T-705/15)

(2016/C 059/32)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damašek, Sýrie) (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

určil, že je žaloba přípustná a opodstatněná;

uložil Evropské unii povinnost nahradit škodu, která žalobkyni vznikla, ve výši, kterou Tribunál určí ex aequo et bono;

podpůrně nařídil jmenovat znalce za účelem určení rozsahu škody, která žalobkyni vznikla;

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod vycházející z toho, že žalobkyni vznikla nemajetková újma z důvodu poškození její pověsti a majetková újma z důvodu přerušení smluvních vztahů, ztráty materiálu a ušlého zisku v přímé souvislosti s opatřeními přijatými Radou Evropské unie, za něž tento orgán nese odpovědnost.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/30


Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Souruh v. Rada

(Věc T-707/15)

(2016/C 059/33)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Souruh SA (Damašek, Sýrie) (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

určil, že je žaloba přípustná a opodstatněná;

uložil Evropské unii povinnost nahradit škodu, která žalobkyni vznikla, ve výši, kterou Tribunál určí ex aequo et bono;

podpůrně nařídil jmenovat znalce za účelem určení rozsahu škody, která žalobkyni vznikla;

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod vycházející z toho, že žalobkyni vznikla nemajetková újma z důvodu poškození její pověsti a majetková újma z důvodu přerušení smluvních vztahů, ztráty materiálu a ušlého zisku v přímé souvislosti s opatřeními přijatými Radou Evropské unie, za něž tento orgán nese odpovědnost.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/31


Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Cham a Bena Properties v. Rada

(Věc T-708/15)

(2016/C 059/34)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Cham Holding Co. SA (Damašek, Sýrie) a Bena Properties Co. SA (Damašek) (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

prohlásil, že žaloba žalobkyň je přípustná a opodstatněná;

v důsledku toho uložil Evropské unii, aby nahradila újmu, která žalobkyním vznikla, a to ve výši, kterou Tribunál stanoví v souladu se zásadou spravedlnosti;

nařídil jmenování znalce za účelem zjištění celkového rozsahu újmy, která žalobkyním vznikla;

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně uplatňují na podporu žaloby tři hlavní žalobní důvody a jeden podpůrný žalobní důvod, které vycházejí z újmy, jež žalobkyním vznikla a za kterou nese odpovědnost Rada Evropské unie.

1.

První žalobní důvod vychází z protiprávnosti aktů přijatých Radou, jelikož Rada nedostála své povinnosti obezřetnosti a povinnosti postupovat s řádnou péčí, a to tím, že svá rozhodnutí zařadit žalobkyně na seznam založila na nejednoznačných a nekonkrétních důvodech bez ohledu na judikaturu, která jí ukládá, aby svá rozhodnutí konkrétně odůvodnila, a tím, že nedodržela svoji povinnost vyslechnout žalobkyně předtím, než je ponechá na seznamech sankcí. Omezující opatření přijatá vůči žalobkyním jsou kromě toho neodůvodněná a nepřiměřená a porušují jejich právo na dobrou pověst a právo vlastnit majetek.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z nemajetkové újmy, která žalobkyním vznikla tím, že jejich zařazení na seznamy sankcí poškodilo jejich dobrou pověst.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z majetkové újmy, která žalobkyním vznikla tím, že byly zařazeny na seznamy osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, jelikož na základě této skutečnosti žalobkyně přišly o mnoho smluv a zdrojů příjmu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod, který je uplatněn podpůrně, vychází z objektivní odpovědnosti Evropské unie za újmu způsobenou žalobkyním v důsledku jejich zařazení na seznamy osob a subjektů, na které se vztahují sankce vůči Sýrii.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/32


Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Almashreq Investment Fund v. Rada

(Věc T-709/15)

(2016/C 059/35)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Almashreq Investment Fund (Damašek, Sýrie) (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

určil, že je žaloba přípustná a opodstatněná;

uložil Evropské unii povinnost nahradit škodu, která žalobci vznikla, ve výši, kterou Tribunál určí ex aequo et bono;

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce jediný žalobní důvod vycházející z toho, že žalobci vznikla nemajetková újma z důvodu poškození jeho pověsti v přímé souvislosti s opatřeními přijatými Radou Evropské unie, za něž tento orgán nese odpovědnost.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/32


Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Drex Technologies v. Rada

(Věc T-710/15)

(2016/C 059/36)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Drex Technologies SA (Tortola, Britské Panenské ostrovy) (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu žalobkyně za přípustnou a opodstatněnou,

v důsledku toho uložil Evropské unii povinnost nahradit veškerou škodu, která byla žalobkyni způsobena, a to v částce, kterou spravedlivě stanoví Tribunál,

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů tohoto řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jeden žalobní důvod vycházející z toho, že žalobkyni byla způsobena nemajetková újma, která spočívá v poškození její dobré pověsti a je v přímé příčinné souvislosti s opatřeními přijatými Radou Evropské unie, přičemž odpovědnost za tuto újmu nese posledně uvedená.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/33


Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Othman v. Rada

(Věc T-711/15)

(2016/C 059/37)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Razan Othman (Damašek, Sýrie) (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

určil, že je žaloba přípustná a opodstatněná;

uložil Evropské unii povinnost nahradit škodu, která žalobci vznikla, ve výši, kterou Tribunál určí ex aequo et bono;

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce jediný žalobní důvod vycházející z toho, že žalobci vznikla nemajetková újma z důvodu poškození jeho pověsti v přímé souvislosti s opatřeními přijatými Radou Evropské unie, za něž tento orgán nese odpovědnost.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/33


Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Crédit Mutuel Arkéa v. ECB

(Věc T-712/15)

(2016/C 059/38)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Francie) (zástupce: H. Savoie, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. října 2015 (ECB v. SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28) stanovující obezřetnostní požadavky pro Groupe Crédit Mutuel.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. října 2015 (dále jen „rozhodnutí“) je protiprávní, neboť porušuje ustanovení unijního práva omezující pravomoci ECB v oblasti obezřetnostního dohledu pouze na úvěrové instituce. Tento žalobní důvod se dělí na čtyři části.

První část, podle níž právo použitelné na ECB v oblasti bankovního dohledu striktně omezuje její pravomoc pouze na úvěrové a další finanční instituce.

Druhá část, podle níž Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) není úvěrovou institucí a dohled ECB nad Crédit Mutuel by se jí neměl týkat.

Třetí část, podle níž je nemožnost ECB vykonávat nad CNCM obezřetnostní dohled potvrzena tím, že jak ECB uznala, nedisponuje žádnou sankční pravomocí.

Čtvrtá část, podle níž při nemožnosti uložení jakýchkoliv opatření CNCM rozhodnutí zbytečně a právně pomýleným způsobem ukládá nápravná opatření skupině Crédit Mutuel, která nemá právní existenci.

2.

Druhá žalobní důvod vychází z toho, že rozhodnutí musí být zrušeno rovněž z důvodu, že mělo protiprávně za to, že celá Crédit Mutuel představuje skupinu ve smyslu unijních ustanovení použitelných na oblast obezřetnostního dohledu. Tento žalobní důvod se dělí na tři části:

První část, podle níž je obecnou zásadou zakotvenou unijní právní úpravou obezřetnostní dohled úvěrových institucí na individuálním základě a dále konsolidovaný dohled na úrovni skupin vzájemných pojišťoven, pokud se dají považovat za jediný subjekt.

Druhá část, podle níž právní podmínky stanovené unijní právní úpravou, které umožňují konsolidovaný obezřetnostní dohled na úrovni bankovních skupin, nejsou splněny.

Třetí část, podle níž žádná ze tří podmínek umožňujících konsolidovaný dohled na úrovni celé Crédit Mutuel není v projednávaném případě splněna.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že rozhodnutí musí být zrušeno rovněž proto, že protiprávně zvyšuje požadavek na kmenový kapitál tier 1 pro skupinu Crédit Mutuel Arkéa z 8 % na 11 %. Tento žalobní důvod se dělí na dvě části:

První část, podle níž je rozhodnutí stiženo nesprávným právním posouzením.

Druhá část, podle níž je rozhodnutí stiženo rovněž nesprávnými posouzeními.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/34


Žaloba podaná dne 2. prosince 2015 – Makhlouf v. Rada

(Věc T-714/15)

(2016/C 059/39)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Rami Makhlouf (Damašek, Sýrie) (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

určil, že je žaloba přípustná a opodstatněná;

uložil Evropské unii povinnost nahradit škodu, která žalobci vznikla, ve výši, kterou Tribunál určí ex aequo et bono;

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce jediný žalobní důvod vycházející z toho, že žalobci vznikla nemajetková újma z důvodu poškození jeho pověsti v přímé souvislosti s opatřeními přijatými Radou Evropské unie, za něž tento orgán nese odpovědnost.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/35


Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – BBY Solutions v. OHIM – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

(Věc T-715/15)

(2016/C 059/40)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: BBY Solutions, Inc. (Minneapolis, Spojené státy americké) (zástupce: A. Poulter, Solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Worldwide Sales Corporation España, SL (Sant Vicenç dels Horts, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatel sporné ochranné známky: žalobkyně

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvek „BEST BUY GEEK SQUAD“ – ochranná známka Společenství č. 6 064 001

Řízení před OHIM: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 23. září 2015 ve spojených věcech R 517/2015-2 a R 437/2015-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž vyhovuje námitkám,

zrušil rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 22. prosince 2014 ve věci námitky č. 1 354 630 v rozsahu, v němž vyhovuje námitkám,

vyhověl přihlášce ochranné známky Společenství č. 6 064 001,

rozhodl, že OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/36


Žaloba podaná dne 30. listopadu 2015 – Gallardo Blanco v. OHIM – Expasa Agricultura y Ganadería (Vyobrazení udidla ve tvaru písmene H)

(Věc T-716/15)

(2016/C 059/41)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Juan Gallardo Blanco (Los Barrios, Španělsko) (zástupce: E. Estella Garbayo, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Expasa Agricultura y Ganadería, SA (Jerez de la Frontera, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatel: Žalobce

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství (Vyobrazení udidla ve tvaru písmene H) – Přihláška č. 10 424 323

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Usnesení druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 29. září 2015, ve věci R 1502/2014-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil usnesení druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 29. září 2015;

zrušil usnesení přijaté námitkovým oddělením OHIM dne 14. dubna 2014;

změnil předchozí usnesení a zapsal v plném rozsahu ochrannou známku Společenství č. 10 424 323;

uložil žalovanému náhradu nákladů vynaložených v tomto řízení, jakož i v námitkovém a odvolacím řízením před OHIM.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 4, čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/37


Žaloba podaná dne 9. prosince 2015 – PTC Therapeutics International v. EMA

(Věc T-718/15)

(2016/C 059/42)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: PTC Therapeutics International Ltd (Dublin, Irsko) (zástupci: M. Demetriou, QC, C. Thomas, Barrister, G. Castle, B. Kelly a H. Billson, Solicitors)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské agentury pro léčiva EMA/722323/2015 ze dne 25. listopadu 2015 o zpřístupnění informace o léčivém přípravku třetí osobě podle nařízení (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43), jelikož rozhodnutí se týká důvěrné obchodní informace, jejíž zpřístupnění poškozuje práva žalobkyně a z tohoto důvodu je rozhodnutí v rozporu s unijním právem,

vrátil napadené rozhodnutí EMA k dalšímu zvážení týkajícímu se redakce důvěrných částí po poradě se žalobkyní a

uložil EMA náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z tvrzení, že dotčený dokument je chráněn na základě čl. 4 odst. 2 nebo čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1049/2001.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z tvrzení, že dotčený dokument představuje v celém svém rozsahu důvěrnou obchodní informaci, která je chráněna na základě čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z tvrzení, že zpřístupnění dokumentu by porušilo rozhodovací proces EMA.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z tvrzení, že EMA řádně nezvážila zájmy, jak je vyžadováno právními předpisy.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z tvrzení, že řádné zvážení zájmů vyžadované právními předpisy by vedlo k rozhodnutí nezpřístupnit žádnou část tohoto dokumentu.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/37


Kasační opravný prostředek podaný dne 8. prosince 2015 LP proti usnesení vydanému dne 28. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-73/14

(Věc T-719/15 P)

(2016/C 059/43)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: LP (La Haye, Nizozemsko) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Další účastník řízení: Evropský policejní úřad (Europol)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Navrhovatelka navrhuje, aby Tribunál:

zrušil usnesení ze dne 28. září 2015, vydané ve věci F-73/14, rozhodl ve věci a případně vrátil věc Soudu pro veřejnou službu;

uložil Evropskému policejnímu úřadu (Europol) náhradu nákladů řízení v obou stupních

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka jediný důvod kasačního opravného prostředku, vycházející ze skutečnosti, že napadené usnesení je opakovaně stiženo nesprávným právním posouzením a je v rozporu s právem Evropské unie, zejména pokud jde o povinnost uvést odůvodnění, povinnost péče a zjevně nesprávné posouzení.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/38


Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – Komise v. CINAR

(Věc T-720/15)

(2016/C 059/44)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: D. Waelbroeck, advokát, A. Duron, advokátka, S. Delaude, zmocněnkyně, L. Di Paolo, zmocněnkyně, a J. Estrada de Solà, zmocněnec)

Žalovaná: CINAR Ltd (Londýn, Spojené království)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

uložil žalované povinnost proplatit žalobkyni 25 616 britských liber;

uložil žalované povinnost zaplatit úrok z částky 25 616 britských liber v sazbě Evropské centrální banky pro hlavní refinanční operace k datu 1. prosince 2005 (2,09 %) navýšené o jeden a půl procentního bodu za období od 6. prosince 2005 do data připsání vracených prostředků na účet; a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod vycházející z toho, že žalovaná porušila své smluvní povinnosti týkající se odůvodnění nárokovaných výdajů. Jelikož finanční částka dlužná žalované činí méně než celková částka zaplacená žalobkyní formou zálohy, žalobkyně tvrdí, že v souladu se smlouvou má požadovanou částku zaplatit žalovaná.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/38


Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns v. Komise

(Věc T-722/15)

(2016/C 059/45)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e. V. (Mertingen, Německo) (zástupci: C. Bittner a N. Thies, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž

v článku 1 konstatuje, že státní podpora v souvislosti s kontrolami jakosti mléka prováděnými v Bavorsku v dotčených mlékárenských podnicích byla poskytnuta v rozporu s čl. 108 odst. 3 SFEU a že je v období od 1. ledna 2007 neslučitelná s vnitřním trhem;

v článcích 2 až 4 nařizuje příjemcům vrácení této podpory a úroků;

uložil žalované náhradu nákladů řízení vynaložených žalobcem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Touto žalobou se žalobce domáhá částečného zrušení rozhodnutí Komise C(2015) 6295 final ze dne 18. září 2015 o státní podpoře poskytnuté Německem na kontroly jakosti mléka podle zákona o mléku a tucích SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 [2012/NN]).

Na podporu žaloby uplatňuje žalobce šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod: porušení čl. 108 odst. 2 SFEU, jakož i čl. 6 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 první věta nařízení (EU) 659/1999 (1)

Žalobce uvádí, že napadené rozhodnutí je založeno na skutkových a právních hlediscích, která nebyla předmětem rozhodnutí o zahájení řízení.

2.

Druhý žalobní důvod: Porušení čl. 107 odst. 1 SFEU tím, že dávky byly kvalifikovány jako státní prostředky

Podle názoru žalobce nelze dávky kvalifikovat jako státní, neboť nepodléhaly stálé státní kontrole a nebyly k dispozici vnitrostátním orgánům. Vnitrostátní orgány pouze platby bavorských mlékárenských podniků postoupily sdružení pro kontrolu jakosti mléka (Milchprüfring), pověřenému kontrolou jakosti mléka.

3.

Třetí žalobní důvod: porušení čl. 107 odst. 1 SFEU tím, že financování kontrol jakosti mléka je kvalifikováno jako státní podpora zvýhodňující bavorské mlékárny

Na tomto místě se uvádí, že náklady kontrol jakosti mléka nepředstavují zátěž, kterou by měly za běžných okolností nést bavorské mlékárny. Kontroly byly provedeny ve veřejném zájmu. Kromě toho byly údajné výhody mlékáren kompenzovány zátěží ve formě povinnosti hradit dávku.

4.

Čtvrtý žalobní důvod (podpůrně): Porušení čl. 107 odst. 3 SFEU

Žalobce uplatňuje argument, že žalovaná v období let 2000 až 2006 považovala sporné prostředky za prostředky slučitelné s vnitřním trhem. Od té doby nedošlo ke změně sporných prostředků. Tyto okolnosti jsou argumentem pro to, že prostor pro uvážení žalované byl omezen do té míry, že měla sporné prostředky poskytnuté od 1. ledna 2007 považovat za slučitelné s vnitřním trhem.

5.

Pátý žalobní důvod (podpůrně): Porušení čl. 108 odst. 1 a 3 SFEU tím, že financování kontrol jakosti mléka bylo kvalifikováno jako nová podpora podléhající oznamovací povinnosti

6.

Šestý žalobní důvod (podpůrně): Porušení zásady legitimního očekávání

Žalobce konečně uvádí, že Komise konstatovala pro období let 2000 až 2006, že financování kontrol jakosti mléka bylo slučitelné s vnitřním trhem. Kromě toho označila financování kontrol jakosti mléka ještě v únoru 2012 za existující podporu. Vzbudila tím legitimní očekávání, že každopádně nebude požadováno vrácení údajných podpor.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1).


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/40


Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – Genossenschaftsverband Bayern v. Komise

(Věc T-723/15)

(2016/C 059/46)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Genossenschaftsverband Bayern e. V. (Mnichov, Německo) (zástupci: C. Bittner a N. Thies, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené usnesení v rozsahu, v němž

v článku 1 konstatuje, že státní podpora v souvislosti s kontrolami jakosti mléka prováděnými v Bavorsku v dotčených mlékárenských podnicích byla poskytnuta v rozporu s čl. 108 odst. 3 SFEU a že je v období od 1. ledna 2007 neslučitelná s vnitřním trhem;

v článcích 2 až 4 nařizuje příjemcům vrácení této podpory a úroků;

uložil žalované náhradu nákladů řízení žalobce.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Touto žalobou se žalobce domáhá částečného zrušení rozhodnutí Komise C(2015) 6295 final ze dne 18. září 2015 o státní podpoře poskytnuté Německem na kontroly jakosti mléka podle zákona o mléku a tucích SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 [2012/NN]).

Na podporu žaloby uplatňuje žalobce šest žalobních důvodů, které jsou v podstatě totožné s důvody uplatňovanými ve věci T-722/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns v. Komise, nebo jsou těmto důvodům podobné


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/41


Žaloba podaná dne 14. prosince 2015 – Justice & Environment v. Komise

(Věc T-727/15)

(2016/C 059/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Association Justice & Environment, z.s. (Brno, Česká republika) (zástupkyně: S. Podskalská, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil za neplatné od samého počátku rozhodnutí Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise ze dne 19. srpna 2015 s referenčním číslem Ref GestDem č. 2015/4284, kterým byla zamítnuta žádost o přístup k dokumentům a rozhodnutí ze dne 15. října 2015 s referenčním číslem Ares(2015)4311297, kterým generální tajemník jménem Komise zamítl potvrzující žádost a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobkyně tvrdí, že napadená rozhodnutí jsou protiprávní, neboť jsou v rozporu s: i) článkem 15 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve článek 255 ES); ii) čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2006 (1); iii) čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1367/2006 (2) a iv) Úmluvou EHS/OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí („Aarhuská úmluva“) ve spojení s rozhodnutím Rady ze dne 17. února 2005 o uzavření Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství (2005/370/ES) (3).


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 124, s. 1.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/41


Žaloba podaná dne 17. prosince 2015 – MSD Animal Health Innovation a Intervet international v. EMA

(Věc T-729/15)

(2016/C 059/48)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: MSD Animal Health Innovation GmbH (Schwabenheim, Německo) a Intervet international BV (Boxmeer, Nizozemsko) (zástupci: J. Stratford, QC, C. Thomas, barrister, P. Bogaert, advokát, B. Kelly a H. Billson, solicitors)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí agentury EMA ze dne 25. listopadu 2015, sdělené žalobkyním dne 3. prosince 2015, zpřístupnit třetím stranám v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. 2001 L 145, s. 43, Zvl. vyd. 01/003, s. 331), informace o veterinárním léčivém přípravku v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká obchodních důvěrných informací, jejichž zpřístupnění by porušilo práva žalobkyň, a v němž je rozhodnutí v rozporu s unijními právními předpisy,

uložil agentuře EMA náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že dotčené dokumenty jsou chráněny na základě čl. 4 odst. 2 a čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1049/2001 podle obecné domněnky důvěrnosti.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že dotčené dokumenty jako celek představují důvěrné obchodní informace, které jsou chráněny podle čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že zpřístupnění dokumentů by ohrozilo rozhodovací proces agentury EMA.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že agentura EMA neprovedla posouzení vyváženosti, jak to vyžadují právní předpisy.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že výsledkem řádného posouzení vyváženosti, jak to vyžadují právní přepisy, by bylo rozhodnutí neposkytnout přístup k žádné části dokumentů, nebo přinejmenším rozhodnutí o zpřístupnění pouze částí navržených žalobkyněmi.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/42


Žaloba podaná dne 18. prosince 2015 – Hydro Aluminium Rolled Products v. Komise

(Věc T-737/15)

(2016/C 059/49)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich, Německo) (zástupci: U. Karpenstein a K. Dingemann, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil v souladu s článkem 264 SFEU rozhodnutí Komise (EU) 2015/1585 ze dne 25. listopadu 2014 o režimu podpory SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (který zavedlo Německo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů a uživatelů s vysokou spotřebou energie) (oznámeno pod číslem C(2014) 8786 final),

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod: neexistence státních prostředků

Žalobkyně uvádí, že žalovaná nesprávně vycházela z toho, že výjimka ve prospěch uživatelů s vysokou spotřebou energie podle zákona EEG 2012 se provádí za použití „státních prostředků“ ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. Příplatek EEG totiž platí pouze soukromé osoby a vybrané prostředky rovněž nelze – pro nedostatek stálé kontroly a s ní spojeného skutečného dispozičního oprávnění orgánů – připisovat státu.

2.

Druhý žalobní důvod: neexistence selektivity

Žalobkyně tvrdí, že zvláštní vyrovnávací pravidlo není, jak předpokládá čl. 107 odst. 1 SFEU, selektivní, nýbrž představuje logickou a systematickou výjimku v systému právní úpravy EEG.

3.

Třetí žalobní důvod: porušení zásady ochrany legitimního očekávání

V této souvislosti se uvádí, že žalovaná vzbudila legitimní očekávání žalobkyně, protože více než deset let neprovedla přezkum systému příplatku EEG – který jí byl znám – z hlediska práva upravujícího státní podpory. Žalovaná kromě toho nepožaduje vrácení srovnatelných podpor v jiných členských státech.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/43


Žaloba podaná dne 18. prosince 2015 – Aurubis a další v. Komise

(Věc T-738/15)

(2016/C 059/50)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Aurubis AG (Hamburk, Německo) Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG (Stolberg, Německo), Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Německo), Dow Olefinverbund GmbH (Schkopau, Německo), Rheinkalk GmbH (Wülfrath, Německo), Siltronic AG (Mnichov, Německo), Vestolit GmbH (Marl, Německo) a Wacker Chemie AG (Mnichov) (zástupci: Rechtsanwälte C. Arhold a N. Wimmer)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil čl. 3 odst. 1 sporného rozhodnutí

v rozsahu, v němž Komise konstatuje, že snížení příspěvku určeného na financování podpory vyráběné z obnovitelných zdrojů (příplatek EEG) v průběhu let 2013 a 2014 ve prospěch uživatelů s vysokou spotřebou energie (zvláštní vyrovnávací pravidlo, Besondere Auschgleichsregelung, „BesAR“) představují státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU;

podpůrně, v rozsahu, v němž Komise konstatuje, že BesAR představuje státní podporu poskytnutou protiprávně, v rozporu s čl. 107 odst. 3 SFEU;

zrušil články 6, 7 a 8 sporného rozhodnutí v rozsahu, v němž Komise nařizuje vrácení podpory, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně svou žalobou navrhují částečné zrušení rozhodnutí Komise (EU) 2015/1585 ze dne 25. listopadu 2014 v řízení o státní podpoře SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) – Německo, Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů a snížení příplatku EEG pro uživatele s vysokou spotřebou energie C (2014) 8786 final (1)

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení čl. 107 odst. 1 SFEU

Žalobkyně tvrdí, že BesAR není státní podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož u něj nedochází k převodu státních prostředků. Kromě toho neposkytuje žádnou selektivní hospodářskou výhodu podnikům s vysokou spotřebou energie.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článku 108 SFEU

Komise porušila článek 108 SFEU tím, že nařídila (částečné) vrácení, jelikož zákon o EEG z roku 2012 mohl být kvalifikován nanejvýš jako stávající podpora, a nikoliv jako nová, protiprávně poskytnutá podpora.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení zásady legitimního očekávání

Žalobkyně tvrdí, že navrácení údajně protiprávně poskytnutých podpor porušuje legitimní očekávání, které měly žalobkyně ohledně legality vnitrostátní právní úpravy a že ke vzniku legitimního očekávání vedlo zejména rozhodnutí Komise o zákonu EEG z roku 2000.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 108 odst. 1 SFEU ve spojení s článkem 18 jednacího řádu

Žalobkyně v rámci čtvrtého žalobního důvodu Komisi vytýkají, že Spolkové republice Německo před zahájením formálního vyšetřovacího řízení nenavrhla užitečná opatření.


(1)  Úř. věst. L. 250, s. 122.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/44


Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – Vinnolit v. Komise

(Věc T-743/15)

(2016/C 059/51)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Německo) (zástupce: M. Geipel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2015/1585 ze dne 25. listopadu 2014 o režimu podpory SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (který zavedlo Německo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů a uživatelů s vysokou spotřebou energie), zejména konstatování uvedené v článcích 1 a 3, že zvláštní vyrovnávací pravidlo podle zákona EEG 2012 pá povahu podpory a jeho neslučitelnost s vnitřním trhem, jakož i povinnost uvedenou v článcích 2, 6 a 7 požadovat částečné vrácení zvýhodnění za roky 2013 a 2014 od zvýhodněných podniků.

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod: neexistence podpory ve smyslu článku 107 SFEU

Žalobkyně tvrdí, že omezení příplatku EEG pro uživatele s vysokou spotřebou energie stanovené v Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (zákon o upřednostňování energií z obnovitelných zdrojů, dále jen „EEG“) představuje modifikaci občanskoprávního vyrovnávacího mechanismu. Žádné zvýhodnění není poskytováno ze státních nebo státem kontrolovaných prostředků.

2.

Druhý žalobní důvod: v každém případě se nejedná o novou podporu

Žalobkyně dále tvrdí, že omezení příplatku EEG pro uživatele s vysokou spotřebou energie nepředstavuje novou podporu ve smyslu článku 108 SFEU, protože mechanismus financování podpory energií z obnovitelných zdrojů ve Spolkové republice Německo byl v minulosti Komisí kvalifikován jako slučitelný s právem upravujícím státní podpory a doposud nebyl podstatně změněn.

3.

Třetí žalobní důvod: porušení zásady ochrany legitimního očekávání

Žalobkyně v této souvislosti uvádí, že Komise svým rozhodnutím porušila legitimní očekávání dotčeného podniku, protože mechanismus financování podpory energií z obnovitelných zdrojů ve Spolkové republice Německo byl v minulosti Komisí kvalifikován jako slučitelný s právem upravujícím státní podpory a doposud nebyl podstatně změněn.

4.

Čtvrtý žalobní důvod: nedostatek pravomoci Komise

Žalobkyně konečně tvrdí, že Komise svým rozhodnutím překročila svou pravomoc tím, že nepřípustným způsobem omezila prostory pro uvážení, které na základě primárního a sekundárního práva přísluší Spolkové republice Německo při úpravě podpory energií z obnovitelných zdrojů.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/45


Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – FH Scorpio v. OHIM – Eckes-Granini Group (YO!)

(Věc T-745/15)

(2016/C 059/52)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: polština

Účastníci řízení

Žalobce: FH Scorpio (Łódź, Polsko) (zástupce: R. Rumpel, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Německo)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvek „YO!“ – Přihláška č. 11 208 436.

Řízení před OHIM: Námitkové řízení.

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 2. října 2015 ve věci R 1546/2014-2.

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za opodstatněnou;

zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v jakém se týká zápisu ochranné známky „YO!“ 011208436;

změnil napadené rozhodnutí v tom smyslu, že toto označení bude zapsáno pro všechny přihlášené výrobky a služby;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/46


Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – Biofa v. Evropská komise

(Věc T-746/15)

(2016/C 059/53)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Biofa AG (Münsingen, Německo) (zástupci: Rechtsanwälte C. Stallberg a S. Knoblich)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2069 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se schvaluje základní látka hydrogenuhličitan sodný (Úř. věst. L 301 ze dne 18. listopadu 2015, s. 42);

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení ochrany údajů

Na údaje žalobkyně týkající se jejího přípravku na ochranu rostlin VitiSan® se vztahuje ochrana údajů stanovená v článku 59 nařízení (ES) č. 1107/2009 (1). V důsledku toho použití těchto údajů pro účely schválení hydrogenuhličitanu sodného jako základní látky porušuje ochranu údajů žalobkyně.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z podpůrné povahy řízení o postupu schvalování základních látek

Schválení hydrogenuhličitanu sodného jako základní látky porušuje zásadu subsidiarity použitelnou v rámci právní úpravy ochrany rostlin, jelikož existuje schválený přípravek na ochranu rostlin žalobkyně VitiSan® obsahující srovnatelnou aktivní látku hydrogenuhličitan draselný.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení zásady priority při postupu schvalování základních látek

Na základě zásady priority žádost o schválení hydrogenuhličitanu sodného jako aktivní látky podaná žalobkyní blokuje schválení hydrogenuhličitanu sodného jako základní látky.

4.

Čtvrtý důvod vycházející z porušení vlastnického práva žalobkyně

Nepovolené používání údajů žalobkyně pro účely schválení hydrogenuhličitanu sodného jako základní látky porušuje její právo duševního vlastnictví, které je stanoveno v čl. 17 odst. 2 Listiny základních svobod Evropské unie (dále jen „Listina“).

5.

Pátý důvod vycházející z porušení ochrany důvěrných obchodních informací

Nepovolené použití údajů žalobkyně pro účely schválení hydrogenuhličitanu sodného jako základní látky porušuje rovněž ochranu důvěrných obchodních informací stanovenou v článku 7 Listiny.

6.

Šestý důvod vycházející z porušení obecné zásady rovného zacházení

Nepovolené používání údajů žalobkyně pro účely schválení hydrogenuhličitanu sodného jako základní látky porušuje rovněž zásadu rovného zacházení. Zatímco žalobkyně musela vynaložit značné investice, aby shromáždila údaje nezbytné pro povolení, tyto údaje byly použity žalovanou ve prospěch třetích osob, které tyto požadavky nesplnily.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z porušení zásady legitimní důvěry

Konečně, nepovolené použití údajů žalobkyně pro účely schválení hydrogenuhličitanu sodného jako základní látky představuje porušení zásady ochrany legitimního očekávání. Žalobkyně mohla legitimně očekávat, že údaje týkající se přípravku na ochranu rostlin VitiSan® budou použity výlučně v souladu s ochranou údajů.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, s. 1).


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/47


Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft a další v. Komise

(Věc T-750/15)

(2016/C 059/54)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Německo), RWE Power AG (Essen, Německo), Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Německo) (zástupci: U. Karpenstein, K. Dingemann a M. Kottmann, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí C(2014) 5081 final přijaté Komisí dne 23. července 2014 v řízení o státní podpoře SA.38632 (2014/N) (ex 2013/NN) – Německo – EEG 2014 – reforma zákona o energii z obnovitelných zdrojů v rozsahu, v němž označuje za státní podporu režim použitelný na stávající zařízení pro samozásobování elektrickou energií, uvedený v § 61 odst. 3 a 4 zákona EEG z roku 2014, a v němž v bodě 5 druhé odrážce (s. 75) prohlašuje tento režim za slučitelný s vnitřním trhem pouze do 31. prosince 2017,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod: absence selektivní výhody pro určité podniky

Svým prvním žalobním důvodem žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí režim použitelný na stávající zařízení pro samozásobování elektrickou energií (§ 61 odst. 3 a 4 zákona EEG z roku 2014) nesprávně označuje za selektivní opatření, a tedy za státní podporu.

2.

Druhý žalobní důvod: neposkytnutí státních prostředků

Svým druhým žalobním důvodem žalobkyně tvrdí, že podpora obnovitelných zdrojů financovaná příplatkem EEG není placena ze státních, nýbrž ze soukromých prostředků. Výběr ani použití příplatku EEG není neustále pod veřejnou kontrolou – jak vyžaduje judikatura. Krom toho, dotčená ustanovení nezatěžují veřejné rozpočty, neboť celková výše příplatku EEG není snižována osvobozením samozásobování ze stávajících zařízení.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/48


Žaloba podaná dne 30. prosince 2015 – Lucembursko v. Komise

(Věc T-755/15)

(2016/C 059/55)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Lucemburské velkovévodství (zástupci: D. Holderer, zmocněnkyně, a D. Waelbroeck, S. Naudin a A. Steichen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil tuto žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2015 o státní podpoře SA.38375, kterou poskytlo Lucemburské velkovévodství společnosti Fiat;

podpůrně zrušil rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2015 o státní podpoře SA.38375, kterou poskytlo Lucemburské velkovévodství společnosti Fiat, v rozsahu, v němž nařizuje navrácení dotčené podpory;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 107 SFEU, neboť Komise nepředložila důkaz o selektivitě sporného daňového rozhodnutí.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článku 107 SFEU a povinnosti Komise uvést odůvodnění, neboť Komise nepředložila důkaz o zvýhodnění ani o omezení hospodářské soutěže.

3.

Třetí žalobní důvod, uváděný podpůrně, vycházející z porušení čl. 14 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, neboť Komise nařídila navrácení podpory v rozporu se zásadou právní jistoty a s právem na účinnou procesní obranu.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/49


Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft v. OHIM – Federation Internationale des Logis (T)

(Věc T-756/15)

(2016/C 059/56)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Mülheim an der Ruhr, Německo) (zástupce: H. Prange, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Federation Internationale des Logis (Paříž, Francie)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatel sporné ochranné známky: žalobkyně

Sporná ochranná známka: slovní ochranná známka Společenství „T“ – Přihláška č. 11 623 022

Řízení před OHIM: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 31. srpna 2015 ve věci R 2653/2014-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil a změnil toho v tom smyslu, že se námitky v plném rozsahu zamítají;

uložil OHIM a případně dalšímu účastníkovi v řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení, včetně nákladů odvolacího řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/49


Žaloba podaná dne 29. prosince 2015 – Fiat Chrysler Finance Europe v. Komise

(Věc T-759/15)

(2016/C 059/57)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Fiat Chrysler Finance Europe (FCFE) (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: J. Rodriguez, solicitor, M. Engel a G. Maisto, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

určil, že žaloba na neplatnost je přípustná;

zrušil články 1 až 4 rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2015 určeného Lucemburskému velkovévodství („Lucembursko“) ve věci SA.38375 (2914/C ex 2014 NN) („napadené rozhodnutí“);

uložil Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených FCFE.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí je v rozporu s článkem 107 SFEU, neboť Komise uplatnila pojem „selektivní výhoda“ nesprávným způsobem a neprokázala, že předběžná dohoda o převodních cenách může narušit hospodářskou soutěž.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí je v rozporu s čl. 296 odst. 2 SFEU, a z nesplnění povinnosti uvést odůvodnění, neboť v něm není vysvětleno, jakým způsobem se zásada tržního odstupu dovozuje z unijního práva, či dokonce v čem tato zásada spočívá, a důsledky předběžné dohody o převodních cenách pro hospodářskou soutěž jsou v něm popsány povrchně.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí je v rozporu se zásadou právní jistoty, neboť Komise definuje zásadu tržního odstupu novátorsky, což vytváří naprostou nejistotu a nejasnost v otázce, kdy může předběžná dohoda o převodních cenách, potažmo jakákoli analýza převodních cen, být v rozporu s unijní právní úpravou státních podpor.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí je v rozporu se zásadou ochrany legitimního očekávání, neboť Komise vzbudila legitimní očekávání, že pro účely státní podpory posuzuje předběžné dohody o převodních cenách na základě pokynů OECD, a její náhlý odklon od nich představuje porušení zásady ochrany legitimního očekávání.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/50


Žaloba podaná dne 23. prosince 2015 – Nizozemsko v. Komise

(Věc T-760/15)

(2016/C 059/58)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Nizozemské království (zástupkyně: M. Bulterman, B. Koopman a M. de Ree, zmocněnkyně)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2015 č. spisu C(2015) 7143 final o státní podpoře SA.38374 (2014/C ex 2014/NN), kterou Nizozemsko poskytlo společnosti Starbucks;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z nesprávného použití čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož se Komise domnívala, že „Advanced Pricing Agreement“ (dále jen „dohoda APA“) má selektivní povahu.

Zaprvé, Komise dostatečně a odděleně neprokázala, že je naplněno kritérium selektivnosti.

Zadruhé, Komise použila v rozporu s právem všeobecný nizozemský systém daně z příjmů právnických osob jako rámec zdanění. Podle žalobce je správným rámcem zdanění pro dohodu APA čl. 8b odst. 1 zákona o dani z příjmů právnických osob (Wet op de Vennootschapsbelasting) a výnos o započtení cen (Verrekenprijsbesluit). V dohodě APA nebyl tento rámec zdanění použit.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z nesprávného použití čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož Komise přezkoumává podle zásady obvyklých tržních podmínek vyplývající z unijního práva, zda existuje výhoda. Taková zásad však neexistuje, a není tedy ani součástí přezkumu podpory.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z nesprávného použití čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož Komise vychází z předpokladu, že dohoda APA poskytuje společnosti Starbucks Manufacturing EMEA BV výhodu v důsledku zvolení „Transactional Net Margin Method“ jako metody započtení cen.

Komise v rozporu s právem tvrdí, že metoda dohodnutá v dohodě APA nepředstavuje spolehlivý výchozí bod pro tržní výsledky. Nemůže prokázat ani to, že odměna vyplacená společnosti Alki a příplatek k celkovým nákladům na zelená zrna neměly žádnou skutečnou hodnotu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z nesprávného použití čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož Komise uvádí, že dohoda APA poskytuje společnosti Starbucks Manufacturing EMEA BV výhodu v důsledku způsobu použití „Transactional Net Margin Method“.

Komise vychází neprávem z předpokladu, že „Transactional Net Margin Method“ dohodnutá v dohodě APA byla nesprávně použita a že má za následek poskytnutí výhody společnosti Starbucks Manufacturing EMEA BV. Komise neprokázala, že by podle jejího názoru lepší použití „Transactional Net Margin Method“ mělo za následek vyšší zdanitelný zisk a že neexistovala žádná výhoda.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti řádní péče, jelikož Komise nevyhodnotila všechny relevantní údaje, nezahrnula je do rozhodnutí a také se opírala o anonymní údaje, které nebyly každopádně nikdy sděleny nizozemské vládě.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/51


Usnesení Tribunálu ze dne 7. prosince 2015 – Ahrend Furniture v. Komise

(Věc T-482/15) (1)

(2016/C 059/59)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 337, 12. 10. 2015.


Soud pro veřejnou službu

15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/52


Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – ZZ v. Komise

(Věc F-148/15)

(2016/C 059/60)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: P. Vanden Casteele, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise výběrového řízení EPSO/AD/306/15 – právníci lingvisté francouzského jazyka (AD7), o nepřipuštění žalobce do další fáze výběrového řízení z důvodu, že žalobce neměl úroveň vzdělání odpovídající úplnému právnickému vzdělání dosaženému v belgické, francouzské nebo lucemburské instituci vyššího vzdělávání.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí o výběru a jmenování přijatá v rámci „oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/306/15 na základě kvalifikačních předpokladů a na základě zkoušek“ vyhrazeného pro „Právníky lingvisty (AD 7) francouzského jazyka (FR)“ (Úřední věstník EU, 21. května 2015), včetně rozhodnutí, na které je poukázáno v emailu ze dne 24. září 2015 doručeném žalobci, že „po posouzení vaší žádosti, (…) vás výše uvedená výběrová komise nemůže připustit do další fáze výběrového řízení“.


15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/52


Žaloba podaná dne 23. prosince 2015 – ZZ v. Komise

(Věc F-151/15)

(2016/C 059/61)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues a A. Tymen, advokáty)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků, kterým žalobci odmítnuto přiznání pozůstalostního důchodu a vyplacení náhrady údajně utrpěné morální a hmotné škody.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků ze dne 13. či 14. dubna 2015, kterým bylo žalobci odmítnuto udělení pozůstalostního důchodu;

jakož i podle potřeby zrušit rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2015 o zamítnutí stížnosti žalobce ze dne 15. června 2015;

uložit vyplacení náhrady hmotné škody utrpěné žalobcem;

uložit vyplacení náhrady morální škody utrpěné žalobcem ohodnocené ex aequo et bono na 5 000 eur;

uložit Komisi náhradu veškerých nákladů řízení.