ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 414

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
14. prosince 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2015/C 414/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2015/C 414/02

Věc C-552/13: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao – Španělsko) – Grupo Hospitalario Quirón SA v. Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky na služby — Směrnice 2004/18/ES — Článek 23 odstavec 2 — Poskytování veřejných služeb zdravotní péče — Zdravotnické služby spadající pod veřejné nemocnice poskytované v soukromých zařízeních — Požadavek poskytování služeb na území konkrétní obce

2

2015/C 414/03

Věc C-20/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundespatentgericht – Německo) – BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, dříve BGW Marketing- & Management-Service GmbH v. Bodo Scholz Řízení o předběžné otázce — Ochranné známky — Směrnice 2008/95/ES — Další důvody zamítnutí či neplatnosti — Slovní ochranná známka — Stejný sled písmen jako starší ochranná známka — Připojení popisného syntagmatu — Existence nebezpečí záměny

3

2015/C 414/04

Věc C-126/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Sveda UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Řízení o předběžné otázce — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Článek 168 — Nárok na odpočet — Odpočet daně zaplacené na vstupu z pořízení nebo výroby investičního majetku — Zážitková stezka, která je přímo určena pro bezplatné využití veřejností — Využití zážitkové stezky jako prostředku pro uskutečnění zdanitelných plnění

3

2015/C 414/05

Věc C-185/14: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varhoven administrativen sad – Bulharsko) – EasyPay AD, Finance Engineering AD v. Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut Předběžná otázka — Služba poštovních převodů — Směrnice 97/67/ES — Oblast působnosti — Vnitrostátní právní úprava přiznávající výlučné právo na poskytování služby poštovních převodů — Státní podpora — Hospodářská činnost — Služby obecného hospodářského zájmu

4

2015/C 414/06

Věc C-194/14 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. října 2015 – AC-Treuhand AG v. Evropská komise Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropské trhy cínových stabilizátorů a tepelných stabilizátorů ESBO/estery — Článek 81 odst. 1 ES — Působnost — Poradenská společnost nepůsobící na relevantních trzích — Pojmy dohoda mezi podniky a jednání ve vzájemné shodě — Výpočet výše pokut — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci

5

2015/C 414/07

Věc C-245/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Handelsgericht Wien – Rakousko) – Thomas Cook Belgium NV v. Thurner Hotel GmbH Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Nařízení (ES) č. 1896/2006 — Řízení o evropském platebním rozkazu — Opožděně podaný odpor — Článek 20 odst. 2 — Žádost o přezkum evropského platebního rozkazu — Námitka nepříslušnosti soudu původu — Evropský platební rozkaz vydaný chybně s ohledem na požadavky stanovené nařízením — Absence zjevné povahy — Absence výjimečných okolností

5

2015/C 414/08

Věc C-264/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta förvaltningsdomstolen – Švédsko) – Skatteverket v. David Hedqvist Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Články 2 odst. 1 písm. c) a 135 odst. 1 písm. d) až f) — Služby za úplatu — Směna virtuální měny bitcoin za tradiční měny — Osvobození od daně

6

2015/C 414/09

Věc C-277/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny – Polsko) – PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty — Šestá směrnice — Nárok na odpočet — Odepření — Prodej uskutečněný subjektem, který je považován za neexistující

7

2015/C 414/10

Věc C-347/14: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 21. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – New Media Online GmbH v. Bundeskommunikationssenat Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2010/13/EU — Pojmy pořad a audiovizuální mediální služba — Určení hlavního účelu audiovizuální mediální služby — Srovnatelnost služby s televizním vysíláním — Umístění krátkých videomateriálů do záložky internetových stránek novin

7

2015/C 414/11

Věc C-378/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen v. Tomislaw Trapkowski Řízení o předběžné otázce — Sociální zabezpečení — Nařízení (ES) č. 883/2004 — Článek 67 — Nařízení (ES) č. 987/2009 — Článek 60 odstavec 1 — Poskytování rodinných dávek v případě rozvodu — Pojem dotyčná osoba — Předpisy členského státu stanovující poskytování rodinných dávek rodiči, v jehož domácnosti dítě žije — Bydliště tohoto rodiče v jiném členském státě — Nepodání žádosti o přiznání rodinných dávek tímto rodičem — Případné právo druhého rodiče podat žádost o přiznání těchto dávek

8

2015/C 414/12

Věc C-425/14: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Itálie) – Impresa Edilux srl jako zmocněnkyně dočasného sdružení podniků, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) v. Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Směrnice 2004/18/ES — Důvody pro vyloučení z účasti na zadávacím řízení — Zakázka, která nedosahuje prahové hodnoty pro použití této směrnice — Základní pravidla Smlouvy o FEU — Prohlášení o akceptaci protokolu o legalitě týkajícího se boje proti trestné činnosti — Vyloučení kvůli nepředložení takového prohlášení — Přípustnost — Proporcionalita

9

2015/C 414/13

Věc C-523/14: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Gelderland – Nizozemsko) – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA v. VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Článek 1 — Oblast působnosti — Trestní oznámení s návrhem na přiznání náhrady škody v adhezním řízení — Článek 27 — Překážka litispendence — Řízení zahájené před soudem jiného členského státu — Probíhající soudní vyšetřování — Článek 30 — Den, ke kterému se soudní řízení považuje za zahájené

10

2015/C 414/14

Věc C-215/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varchoven kasacionen sad (Nejvyšší kasační soud, Bulharsko) – Vasilka Ivanova Gogova v. Ilja Dimitrov Iljev Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanskoprávních věcech — Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti — Nařízení (ES) č. 2201/2003 — Oblast působnosti — Článek 1 odst. 1 písm. b) — Přiznání, výkon, převedení a úplné nebo částečné odnětí rodičovské zodpovědnosti — Článek 2 — Pojem rodičovská zodpovědnost — Spor mezi rodiči ohledně vycestování jejich dítěte a vydání cestovního pasu tomuto dítěti — Prorogace příslušnosti — Článek 12 — Podmínky — Přijetí příslušnosti soudu, u něhož byl podán návrh — Nedostavení se odpůrce k soudu — Nezpochybnění soudní příslušnosti opatrovníkem ustanoveným odpůrci soudem, u něhož byl podán návrh

11

2015/C 414/15

Věc C-315/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Obvodním soudem pro Prahu 6 (Česká republika) dne 26. června 2015 – Marcela Pešková, Jiří Peška v. Travel Service a.s.

12

2015/C 414/16

Věc C-363/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. července 2015 společností Louis Vuitton Malletier proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 21. dubna 2015 ve věci T-359/12, Louis Vuitton Malletier v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

13

2015/C 414/17

Věc C-364/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. července 2015 Louis Vuitton Malletier proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 21. dubna 2015 ve věci T-360/12, Louis Vuitton Malletier v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

14

2015/C 414/18

Věc C-442/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. srpna 2015 společností Pensa Pharma, SA proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 3. června 2015 ve věci T-544/12, Pensa Pharma, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Ferring BV a Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

15

2015/C 414/19

Věc C-485/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 11. září 2015 – Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA v. Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

16

2015/C 414/20

Věc C-494/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 21. září 2015 – Tommy Hilfiger Licensing LLC a další v. DELTA CENTER a.s.

17

2015/C 414/21

Věc C-499/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) dne 22. září 2015 – W a V v. X

17

2015/C 414/22

Věc C-501/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. září 2015 Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 15. července 2015 ve věci T-24/13, Cactus S.A. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

18

2015/C 414/23

Věc C-503/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Španělsko) dne 23. září 2015 – Ramón Margarit Panicello v. Pilar Hernández Martínez

19

2015/C 414/24

Věc C-507/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van Koophandel Gent (Belgie) dne 24. září 2015 – Agro Foreign Trade & Agency Ltd v. Petersime NV

20

2015/C 414/25

Věc C-513/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 25. září 2015 – UAB Agrodetalė a Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

20

2015/C 414/26

Věc C-518/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour du travail de Bruxelles (Belgie) dne 28. září 2015 – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak

21

2015/C 414/27

Věc C-524/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bergamo (Itálie) dne 1. října 2015 – trestní řízení proti Lucovi Mencimu

22

2015/C 414/28

Věc C-525/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Álava (Španělsko) dne 5. října 2015 – Laboral Kutxa v. Esmeralda Martínez Quesada

22

2015/C 414/29

Věc C-530/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 8. října 2015 – Melitta France SAS a další v. Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

23

2015/C 414/30

Věc C-552/15: Žaloba podaná dne 23. října 2015 – Evropská komise v. Irsko

23

 

Tribunál

2015/C 414/31

Věc T-552/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Oil Turbo Compressor v. Rada Žaloba na neplatnost — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Lhůta k podání žaloby — Opožděnost — Nepřípustnost — Návrh na náhradu škody — Nepřípustnost

25

2015/C 414/32

Věc T-597/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Calida v. OHIM – Quanzhou Green Garments (dadida) Ochranná známka Společenství — Mezinárodní přihláška určující Evropské společenství — Obrazová ochranná známka dadida — Starší slovní ochranná známka Společenství CALIDA — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

25

2015/C 414/33

Věc T-636/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Trekstor v. OHIM – MSI Technology (MovieStation) Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství MovieStation — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 52 nařízení č. 207/2009

26

2015/C 414/34

Věc T-649/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – TrekStor v. OHIM (SmartTV Station) Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SmartTV Station — Absolutní důvody pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009

27

2015/C 414/35

Věc T-96/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Vimeo v. OHIM – PT Comunicações (VIMEO) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství VIMEO — Starší obrazová ochranná známka Společenství meo — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Chybějící koexistence ochranných známek — Nebezpečí záměny

27

2015/C 414/36

Věc T-130/14 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. října 2015 – Rada v. Simpson Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Postup v platové třídě — Zařazení do platové třídy — Rozhodnutí o nepřiznání platové třídy AD9 dotyčné osobě po úspěšné účasti ve veřejném výběrovém řízení pro stupeň AD9 — Zkreslení důkazů

28

2015/C 414/37

Věc T-137/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – I Castellani v. OHIM Chomarat (Zobrazení kruhu) Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka znázorňující kruh — Řádné užívání ochranné známky — Význam užívání — Článek 15 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Forma lišící se prvky, které nemění rozlišovací způsobilost — Právo účinně se v řízení hájit — Článek 75 nařízení č. 207/2009

29

2015/C 414/38

Věc T-264/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Hansen v. OHIM (WIN365) Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství WIN365 — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

29

2015/C 414/39

Věc T-431/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. října 2015 – Volkswagen v. OHIM (CHOICE) Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství CHOICE — Ochranná známka sestávající z reklamního sloganu — Absolutní důvod pro zamítnutí — Neexistence rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

30

2015/C 414/40

Věc T-714/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Bonney v. OHIM – Bruno (ATHEIST) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ATHEIST — Starší národní slovní ochranná známka athé — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009

31

2015/C 414/41

Věc T-822/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung v. OHIM (Cottonfeel) Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Cottonfeel — Absolutní důvody pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009

31

2015/C 414/42

Věc T-560/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. září 2015 LM proti usnesení vydanému dne 14. července 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-109/14, LM v. Komise

32

2015/C 414/43

Věc T-578/15: Žaloba podaná dne 30. září 2015 – Azur Space Solar Power v. OHIM (zobrazení fotovoltaického článku)

33

2015/C 414/44

Věc T-583/15: Žaloba podaná dne 5. října 2015 – Monster Energy v. OHIM (Vyobrazení mírového symbolu)

33

2015/C 414/45

Věc T-590/15: Žaloba podaná dne 12. října 2015 – Onix Asigurări v. EIOPA

34

2015/C 414/46

Věc T-592/15: Žaloba podaná dne 12. října 2015 – Novartis v. OHIM – SK Chemicals (Zobrazení náplasti)

35

2015/C 414/47

Věc T-593/15: Žaloba podaná dne 14. října 2015 – The Art Company B & S v. OHIM – G-Star Raw (THE ART OF RAW)

36

2015/C 414/48

Věc T-596/15: Žaloba podaná dne 19. října 2015 – Batmore Capital v. OHIM – Univers Poche (POCKETBOOK)

37

2015/C 414/49

Věc T-604/15: Žaloba podaná dne 27. října 2015 – Ertico – Its Europe v. Komise

38

 

Soud pro veřejnou službu

2015/C 414/50

Věc F-99/15: Žaloba podaná dne 6. července 2015 – ZZ a další v. EIB

40

2015/C 414/51

Věc F-100/15: Žaloba podaná dne 6. července 2015 – ZZ v. EIB

41

2015/C 414/52

Věc F-124/15: Žaloba podaná dne 22. září 2015 – ZZ v. Rada

42

2015/C 414/53

Věc F-126/15: Žaloba podaná dne 25. září 2015 – ZZ a další v. Soudní dvůr

42

2015/C 414/54

Věc F-127/15: Žaloba podaná dne 29. září 2015 – ZZ v. Komise

43

2015/C 414/55

Věc F-128/15: Žaloba podaná dne 30. září 2015 – ZZ a ZZ v. Komise

43

2015/C 414/56

Věc F-129/15: Žaloba podaná dne 30. září 2015 – ZZ v. Komise

44

2015/C 414/57

Věc F-131/15: Žaloba podaná dne 9. října 2015 – ZZ v. Komise

45

2015/C 414/58

Věc F-133/15: Žaloba podaná dne 12. října 2015 – ZZ v. Komise

45


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2015/C 414/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 406, 7.12.2015

Dřívější publikace

Úř. věst. C 398, 30.11.2015

Úř. věst. C 389, 23.11.2015

Úř. věst. C 381, 16.11.2015

Úř. věst. C 371, 9.11.2015

Úř. věst. C 363, 3.11.2015

Úř. věst. C 354, 26.10.2015

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/2


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao – Španělsko) – Grupo Hospitalario Quirón SA v. Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

(Věc C-552/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Veřejné zakázky na služby - Směrnice 2004/18/ES - Článek 23 odstavec 2 - Poskytování veřejných služeb zdravotní péče - Zdravotnické služby spadající pod veřejné nemocnice poskytované v soukromých zařízeních - Požadavek poskytování služeb na území konkrétní obce“)

(2015/C 414/02)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Grupo Hospitalario Quirón SA

Žalovaní: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Výrok

Článek 23 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby brání takovému požadavku, jako je požadavek dotčený ve věci v původním řízení, formulovaný jako technická specifikace v oznámeních o veřejných zakázkách na poskytování zdravotnických služeb, podle něhož musí být služby zdravotní péče, které jsou předmětem zadávacích řízení, poskytovány soukromými nemocničními zařízeními umístěnými pouze v konkrétní obci, která nemusí být nutně místem bydliště pacientů dotčených těmito službami, takže tento požadavek má automaticky za následek vyloučení uchazečů, kteří nemohou poskytovat tyto služby v takovém zařízení umístěném v této obci, kteří však splňují všechny ostatní podmínky těchto zadávacích řízení.


(1)  Úř. věst. C 24, 25.1.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/3


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundespatentgericht – Německo) – BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, dříve BGW Marketing- & Management-Service GmbH v. Bodo Scholz

(Věc C-20/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Ochranné známky - Směrnice 2008/95/ES - Další důvody zamítnutí či neplatnosti - Slovní ochranná známka - Stejný sled písmen jako starší ochranná známka - Připojení popisného syntagmatu - Existence nebezpečí záměny“)

(2015/C 414/03)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundespatentgericht

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, dříve BGW Marketing- & Management-Service GmbH

Žalovaný: Bodo Scholz

Výrok

Článek 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že v případě totožných či podobných výrobků a služeb může u relevantní veřejnosti existovat nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou tvořenou sledem písmen s rozlišovací způsobilostí, který je dominantním prvkem této ochranné známky s průměrnou rozlišovací způsobilostí, a pozdější ochrannou známkou, která přebírá tento sled písmen, k němuž je připojeno popisné syntagma, tvořené slovy, jejichž počáteční písmena odpovídají písmenům uvedeného sledu písmen, takže daný sled písmen je touto veřejností vnímán jako zkratka uvedeného syntagmatu.


(1)  Úř. věst. C 129, 28. 4. 2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/3


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – „Sveda“ UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Věc C-126/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - DPH - Směrnice 2006/112/ES - Článek 168 - Nárok na odpočet - Odpočet daně zaplacené na vstupu z pořízení nebo výroby investičního majetku - Zážitková stezka, která je přímo určena pro bezplatné využití veřejností - Využití zážitkové stezky jako prostředku pro uskutečnění zdanitelných plnění“)

(2015/C 414/04)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastnice původního řízení

Žalobkyně:„Sveda“ UAB

Žalovaná: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Další účastník: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Výrok

Článek 168 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti, jež jsou dány ve věci v původním řízení, přiznává osobě povinné k dani nárok na odpočet daně z přidané hodnoty zaplacené na vstupu v souvislosti s pořízením nebo výrobou investičního majetku pro účely zamýšlené ekonomické činnosti související s agroturistikou a rekreační turistikou, který je na jedné straně přímo určen pro bezplatné využití veřejností a na druhé straně může být prostředkem uskutečnění zdanitelných plnění, pokud existuje přímá a bezprostřední souvislost mezi výdaji týkajícími se plnění na vstupu a jedním nebo několika plněními na výstupu, jež zakládají nárok na odpočet, nebo se všemi ekonomickými činnostmi osoby povinné k dani, což musí ověřit předkládající soud na základě objektivních skutečností.


(1)  Úř. věst. C 175, 10.6.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/4


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varhoven administrativen sad – Bulharsko) – „EasyPay“ AD, „Finance Engineering“ AD v. Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Věc C-185/14) (1)

(„Předběžná otázka - Služba poštovních převodů - Směrnice 97/67/ES - Oblast působnosti - Vnitrostátní právní úprava přiznávající výlučné právo na poskytování služby poštovních převodů - Státní podpora - Hospodářská činnost - Služby obecného hospodářského zájmu“)

(2015/C 414/05)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varhoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelky:„EasyPay“ AD, „Finance Engineering“ AD

Další účastnice řízení: Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Výrok

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby, ve znění směrnice 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, musí být vykládána v tom smyslu, že do její působnosti nespadá služba poštovního převodu, jejímž prostřednictvím odesílatel, v projednávané věci stát, poukazuje peněžní částky příjemci s využitím poskytovatele všeobecné poštovní služby.

2)

Článek 107 odst. 1 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že v případě, že je provádění poštovních převodů k výplatě starobních důchodů hospodářskou činností, nevztahuje se toto ustanovení na situaci, kdy členský stát přizná výlučné právo na vyplácení starobních důchodů poštovními převody takovému podniku, jako je podnik dotčený ve věci v původním řízení, jde-li o službu obecného hospodářského zájmu, za niž je kompenzace poskytována jako protihodnota za plnění uskutečněná tímto podnikem za účelem plnění povinností veřejné služby.


(1)  Úř. věst. C 194, 24. 6. 2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/5


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. října 2015 – AC-Treuhand AG v. Evropská komise

(Věc C-194/14 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Evropské trhy cínových stabilizátorů a tepelných stabilizátorů ESBO/estery - Článek 81 odst. 1 ES - Působnost - Poradenská společnost nepůsobící na relevantních trzích - Pojmy ‚dohoda mezi podniky‘ a ‚jednání ve vzájemné shodě‘ - Výpočet výše pokut - Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 - Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

(2015/C 414/06)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: AC-Treuhand AG (zástupci: C. Steinle, I. Bodenstein a C. von Köckritz, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek a R. Sauer, zmocněnci)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnosti AC-Treuhand AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 184, 16. 6. 2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/5


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Handelsgericht Wien – Rakousko) – Thomas Cook Belgium NV v. Thurner Hotel GmbH

(Věc C-245/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Prostor svobody, bezpečnosti a práva - Nařízení (ES) č. 1896/2006 - Řízení o evropském platebním rozkazu - Opožděně podaný odpor - Článek 20 odst. 2 - Žádost o přezkum evropského platebního rozkazu - Námitka nepříslušnosti soudu původu - Evropský platební rozkaz vydaný chybně s ohledem na požadavky stanovené nařízením - Absence ‚zjevné‘ povahy - Absence ‚výjimečných‘ okolností“)

(2015/C 414/07)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Handelsgericht Wien

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Thomas Cook Belgium NV

Odpůrkyně: Thurner Hotel GmbH

Výrok

Článek 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, ve znění nařízení Komise (EU) č. 936/2012 ze dne 4. října 2012, musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, brání tomu, aby měl žalovaný, kterému byl v souladu s tímto nařízením doručen evropský platební rozkaz, oprávnění požádat o přezkum tohoto platebního rozkazu s tvrzením, že se soud původu chybně prohlásil za příslušný soud na základě údajně nepravdivých informací poskytnutých žalobcem ve formuláři návrhu na vydání tohoto platebního rozkazu.


(1)  Úř. věst. C 303, 8.9.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/6


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta förvaltningsdomstolen – Švédsko) – Skatteverket v. David Hedqvist

(Věc C-264/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) - Směrnice 2006/112/ES - Články 2 odst. 1 písm. c) a 135 odst. 1 písm. d) až f) - Služby za úplatu - Směna virtuální měny ‚bitcoin‘ za tradiční měny - Osvobození od daně“)

(2015/C 414/08)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci původního řízení

Žalobce: Skatteverket

Žalovaný: David Hedqvist

Výrok

1)

Článek 2 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že taková plnění, jako jsou ta, o která se jedná ve věci v původním řízení, která spočívají ve směně tradičních měn za jednotky virtuální měny „bitcoin“ a naopak a uskutečňují se oproti zaplacení určité částky odpovídající marži, kterou představuje rozdíl mezi cenou, za kterou dotyčný poskytovatel měnu nakoupil, a cenou, za kterou ji prodává svým zákazníkům, představují poskytnutí služby za úplatu ve smyslu tohoto ustanovení.

2)

Článek 135 odst. 1 písm. e) směrnice 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že takové poskytování služeb, jako je to, o které se jedná ve věci v původním řízení, které spočívá ve směně tradičních měn za jednotky virtuální měny „bitcoin“ a naopak a uskutečňuje se oproti zaplacení určité částky odpovídající marži, kterou představuje rozdíl mezi cenou, za kterou dotyčný poskytovatel měnu nakoupil, a cenou, za kterou ji prodává svým zákazníkům, představuje plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty ve smyslu tohoto ustanovení.

Článek 135 odst. 1 písm. d) a f) směrnice 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že takovéto poskytování služeb nespadá do rozsahu působnosti těchto ustanovení.


(1)  Úř. věst. C 245, 28. 7. 2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/7


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny – Polsko) – PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Věc C-277/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Daně - Daň z přidané hodnoty - Šestá směrnice - Nárok na odpočet - Odepření - Prodej uskutečněný subjektem, který je považován za neexistující“)

(2015/C 414/09)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Žalobci: PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Výrok

Ustanovení šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 2002/38/ES ze dne 20. května 2002, musí být vykládána v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní úpravě, jako je úprava dotčená v původním řízení, která osobě povinné k dani odepírá nárok na odpočet DPH splatné nebo zaplacené za zboží, které jí bylo dodáno, z důvodu, že faktura byla vystavena subjektem, jenž musí být s ohledem na kritéria stanovená touto právní úpravou považován za neexistující subjekt a je nemožné určit skutečnou totožnost dodavatele zboží, s výjimkou případu, kdy bylo s ohledem na objektivní skutečnosti a aniž bylo po osobě povinné k dani požadováno provést ověření, která jí nepříslušejí, prokázáno, že tato osoba povinná k dani věděla nebo musela vědět, že uvedené plnění bylo součástí podvodu ohledně daně z přidané hodnoty, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 303, 8.9.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/7


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 21. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – New Media Online GmbH v. Bundeskommunikationssenat

(Věc C-347/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Směrnice 2010/13/EU - Pojmy ‚pořad‘ a ‚audiovizuální mediální služba‘ - Určení hlavního účelu audiovizuální mediální služby - Srovnatelnost služby s televizním vysíláním - Umístění krátkých videomateriálů do záložky internetových stránek novin“)

(2015/C 414/10)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: New Media Online GmbH

Žalovaný: Bundeskommunikationssenat

Výrok

1)

Pojem „pořad“ ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) musí být vykládán v tom smyslu, že zahrnuje zpřístupnění krátkých videí, která odpovídají krátkým sekvencím z místních zpráv, sportu nebo zábavy, na subdoméně internetových stránek novin.

2)

Článek 1 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2010/13 musí být vykládán v tom smyslu, že při posuzování hlavního účelu služby, jež spočívá ve zpřístupnění videí nabízených v rámci elektronické verze novin, je třeba se zaměřit na zkoumání toho, zda tato služba jako taková má autonomní obsah a funkci v porovnání s obsahem a funkcí novinářské činnosti provozovatele dotčených internetových stránek a není jen neoddělitelným doplňkem této činnosti, zejména z důvodu propojení audiovizuální nabídky s nabídkou textovou. Posouzení tohoto přísluší předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 329, 22.9.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/8


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen v. Tomislaw Trapkowski

(Věc C-378/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sociální zabezpečení - Nařízení (ES) č. 883/2004 - Článek 67 - Nařízení (ES) č. 987/2009 - Článek 60 odstavec 1 - Poskytování rodinných dávek v případě rozvodu - Pojem ‚dotyčná osoba‘ - Předpisy členského státu stanovující poskytování rodinných dávek rodiči, v jehož domácnosti dítě žije - Bydliště tohoto rodiče v jiném členském státě - Nepodání žádosti o přiznání rodinných dávek tímto rodičem - Případné právo druhého rodiče podat žádost o přiznání těchto dávek“)

(2015/C 414/11)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen

Žalovaný: Tomislaw Trapkowski

Výrok

1)

Článek 60 odst. 1 druhá věta nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, musí být vykládán v tom smyslu, že fikce uvedená v tomto ustanovení může vést k tomu, že nárok na rodinné dávky bude přiznán osobě, která nemá bydliště na území členského státu povinného k vyplacení těchto dávek, pokud jsou splněny všechny další podmínky pro poskytnutí uvedených dávek stanovené vnitrostátním právem, což přísluší určit předkládajícímu soudu.

2)

Článek 60 odst. 1 třetí věta nařízení č. 987/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že nestanoví, že rodiči dítěte, pro něž jsou rodinné dávky poskytovány, který má bydliště v členském státě povinném k vyplacení těchto dávek, musí být nárok na uvedené dávky přiznán z důvodu, že druhý rodič, který má bydliště v jiném členském státě, o rodinné dávky nepožádal.


(1)  Úř. věst. C 395, 10.11.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/9


Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Itálie) – Impresa Edilux srl jako zmocněnkyně dočasného sdružení podniků, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) v. Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Věc C-425/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Veřejné zakázky - Směrnice 2004/18/ES - Důvody pro vyloučení z účasti na zadávacím řízení - Zakázka, která nedosahuje prahové hodnoty pro použití této směrnice - Základní pravidla Smlouvy o FEU - Prohlášení o akceptaci protokolu o legalitě týkajícího se boje proti trestné činnosti - Vyloučení kvůli nepředložení takového prohlášení - Přípustnost - Proporcionalita“)

(2015/C 414/12)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Impresa Edilux srl jako zmocněnkyně dočasného sdružení podniků, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Žalovaní: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

Výrok

Základní pravidla a obecné zásady Smlouvy o FEU, zejména zásada rovného zacházení a zásada zákazu diskriminace, jakož i povinnost transparentnosti, která z nich vyplývá, musejí být vykládány v tom smyslu, že nebrání ustanovení vnitrostátního práva, podle něhož může veřejný zadavatel stanovit, že ze zadávacího řízení se automaticky vyloučí zájemce nebo uchazeč, který spolu se svojí nabídkou nepředložil takové písemné přijetí závazků a prohlášení obsažených v protokolu o legalitě, jako je to, o něž se jedná ve věci v původním řízení, jehož cílem je bojovat proti pronikání organizovaného zločinu do oblasti veřejných zakázek. Avšak pokud tento protokol obsahuje prohlášení, že zájemce nebo uchazeč není ve vztahu ovládání či propojení s ostatními zájemci či uchazeči, neuzavřel a neuzavře dohodu s ostatními účastníky zadávacího řízení a nezadá formou subdodávky žádný druh práce jiným podnikům, které se zúčastnily tohoto řízení, nemůže vést nepředložení takových prohlášení k automatickému vyloučení zájemce nebo uchazeče z uvedeného řízení.


(1)  Úř. věst. C 431, 1. 12. 2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/10


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Gelderland – Nizozemsko) – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA v. VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

(Věc C-523/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Prostor svobody, bezpečnosti a práva - Soudní spolupráce v občanských věcech - Nařízení (ES) č. 44/2001 - Článek 1 - Oblast působnosti - Trestní oznámení s návrhem na přiznání náhrady škody v adhezním řízení - Článek 27 - Překážka litispendence - Řízení zahájené před soudem jiného členského státu - Probíhající soudní vyšetřování - Článek 30 - Den, ke kterému se soudní řízení považuje za zahájené“)

(2015/C 414/13)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Gelderland

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Žalovaní: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Výrok

1)

Článek 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je třeba vykládat v tom smyslu, že trestní oznámení s návrhem na přiznání náhrady škody v adhezním řízení podané u vyšetřujícího soudce spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení, pokud je jeho předmětem peněžité odškodnění za újmu tvrzenou oznamovatelem.

2)

Článek 27 odst. 1 nařízení č. 44/2001 je třeba vykládat v tom smyslu, že řízení je zahájeno ve smyslu tohoto ustanovení, když trestní oznámení s návrhem na přiznání náhrady škody v adhezním řízení bylo podáno vyšetřujícímu soudci, i když vyšetřování v dané věci ještě nebylo uzavřeno.

3)

Článek 30 nařízení č. 44/2001 je třeba vykládat v tom smyslu, že pokud účastník řízení učiní trestní oznámení s návrhem na přiznání náhrady škody v adhezním řízení vyšetřujícímu soudci podáním písemnosti, kterou podle použitelného vnitrostátního práva není třeba před tímto podáním doručit, je dnem, od kterého je třeba považovat řízení za zahájené, den podání tohoto trestního oznámení.


(1)  Úř. věst. C 34, 2.2.2015.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/11


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varchoven kasacionen sad (Nejvyšší kasační soud, Bulharsko) – Vasilka Ivanova Gogova v. Ilja Dimitrov Iljev

(Věc C-215/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Soudní spolupráce v občanskoprávních věcech - Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti - Nařízení (ES) č. 2201/2003 - Oblast působnosti - Článek 1 odst. 1 písm. b) - Přiznání, výkon, převedení a úplné nebo částečné odnětí rodičovské zodpovědnosti - Článek 2 - Pojem ‚rodičovská zodpovědnost‘ - Spor mezi rodiči ohledně vycestování jejich dítěte a vydání cestovního pasu tomuto dítěti - Prorogace příslušnosti - Článek 12 - Podmínky - Přijetí příslušnosti soudu, u něhož byl podán návrh - Nedostavení se odpůrce k soudu - Nezpochybnění soudní příslušnosti opatrovníkem ustanoveným odpůrci soudem, u něhož byl podán návrh“)

(2015/C 414/14)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varchoven kasacionen sad (Nejvyšší kasační soud, Bulharsko)

Účastníci původního řízení

Stěžovatelka: Vasilka Ivanova Gogova

Odpůrce: Ilja Dimitrov Iljev

Výrok

1)

Návrh, kterým jeden z rodičů žádá soud o nahrazení chybějícího souhlasu druhého rodiče s vycestováním jejich dítěte mimo členský stát bydliště tohoto dítěte a s vydáním cestovního pasu na jméno tohoto dítěte, spadá do věcné působnosti nařízení Rady č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000, a to i v případě, že se výsledným rozhodnutím vydaným v řízení o tomto návrhu budou muset řídit orgány členského státu, jehož je toto dítě státním příslušníkem, v rámci správního řízení o vydání tohoto cestovního pasu.

2)

Článek 12 odst. 3 písm. b) nařízení č. 2201/2003 musí být vykládán v tom smyslu, že příslušnost soudů, jimž byl předložen k rozhodnutí návrh ve věcech rodičovské zodpovědnosti, nelze považovat za „výslovně či jiným jednoznačným způsobem přijatou všemi stranami řízení“ ve smyslu tohoto ustanovení jen z toho důvodu, že opatrovník, který zastupuje odpůrce a který byl těmito soudy ustanoven vzhledem k nemožnosti doručit odpůrci návrh na zahájení řízení, nevznesl námitku nepříslušnosti uvedených soudů.


(1)  Úř. věst. C 236, 20.7.2015.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Obvodním soudem pro Prahu 6 (Česká republika) dne 26. června 2015 – Marcela Pešková, Jiří Peška v. Travel Service a.s.

(Věc C-315/15)

(2015/C 414/15)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Obvodní soud pro Prahu 6

Účastníci původního řízení

Žalobci: Marcela Pešková, Jiří Peška

Žalovaný: Travel Service a.s.

Předběžné otázky

1)

Je střet letounu s ptákem událostí ve smyslu bodu 22 rozsudku Soudního dvora EU ze dne 22. prosince 2008, C-549/07 (dále jen „Rozsudek Wallentin- Hermann“), nebo je mimořádnou okolností ve smyslu čtrnáctého bodu odůvodnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 (1) ze dne 11. 2. 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (2) (dále jen „Nařízení“), popř. jej nelze podřadit ani pod jeden z uvedených pojmů?

2)

Je-li střet letounu s ptákem mimořádnou okolností ve smyslu čtrnáctého bodu odůvodnění Nařízení, lze ze strany leteckého dopravce považovat za přiměřená opatření směřující k zabránění takového střetu preventivně-kontrolní mechanismy zaváděné zejména v okolí letišť (jako např. plašení ptáků hlukem, spolupráce s ornitology, eliminace míst typických pro shromažďování či nalétání ptáků, světelné plašení apod.)? Co je vdaném případě událostí ve smyslu bodu 22 Rozsudku Wallentin-Hermann?

3)

Je-li střet letounu s ptákem událostí ve smyslu bodu 22 Rozsudku Wallentin- Hermann, lze jej zároveň považovat za událost ve smyslu čtrnáctého bodu odůvodnění Nařízení a lze v takovém případě za mimořádnou okolnost ve smyslu čtrnáctého bodu odůvodnění Nařízení považovat souhrn technických a administrativních opatření, která je nutno po střetu letounu s ptákem, v důsledku kterého však nedošlo k poškození letounu, ze strany leteckého dopravce provést?

4)

Je-li souhrn technických a administrativních opatření prováděných po střetu letounu s ptákem, v důsledku kterého však nedošlo k poškození letounu, ve smyslu čtrnáctého bodu odůvodnění Nařízení mimořádnou okolností, lze po leteckém dopravci požadovat, aby již při plánování letů přihlédl k riziku, že bude nutné přistoupit k těmto technickým a administrativním opatřením po střetu letounu s ptákem a tuto skutečnost již zohlednil do letového řádu v rámci přiměřených opatření?

5)

Jak je třeba posoudit povinnost leteckého dopravce k náhradě škody ve smyslu čl. 7 Nařízení v případě, kdy je zpoždění způsobeno nejen administrativními a technickými opatřeními přijatými po střetu letounu s ptákem, v důsledku kterého nedošlo k poškození letounu, ale významnou měrou i opravou technické závady nesouvisející s uvedeným střetem letounu s ptákem?


(1)  Úř. věst. L 46, 17.2.2004; Zvl. vyd. 07/008, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 36, 4.2.1991, s. 5; Zvl. vyd. 07/001, s. 306.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/13


Kasační opravný prostředek podaný dne 13. července 2015 společností Louis Vuitton Malletier proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 21. dubna 2015 ve věci T-359/12, Louis Vuitton Malletier v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Věc C-363/15 P)

(2015/C 414/16)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Louis Vuitton Malletier (zástupci: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parrotta, avocats)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

Návrhová žádání

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 21. dubna 2015 ve věci T-359/12, oznámený navrhovatelce dne 29. dubna 2015,

uložil OHIM náhradu nákladů vynaložených navrhovatelkou v průběhu těchto řízení,

uložil společnosti Nanu-Nana náhradu nákladů vynaložených navrhovatelkou v průběhu těchto řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1.

Svým kasačním opravným prostředkem Louis Vuitton Malletier (dále jen „Louis Vuitton“ nebo „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 21. dubna 2015 ve věci T-359/12 (dále jen „rozsudek, který je předmětem kasačního opravného prostředku“), kterým Tribunál zamítl žalobu podanou společností Luis Vuitton proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 4. května 2012 ve věci R 1855/2011-1, kterým byl v plném rozsahu zrušen zápis obrazové ochranné známky Společenství č. 370445 z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti.

2.

Tento kasační opravný prostředek má prokázat, že se Tribunál závěrem o tom, že se na spornou ochrannou známku má uplatnit čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství (1) a že ustanovení čl. 7 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 nařízení o ochranné známce se na daný případ nepoužijí, dopustil pochybení.

3.

Zaprvé, potvrzením rozhodnutí odvolacího senátu zrušujícího napadenou ochrannou známku z důvodu, že nemá inherentní rozlišovací způsobilost, Tribunál porušil pravidla týkající se důkazního břemene v řízení o prohlášení neplatnosti.

4.

Navrhovatelka zejména tvrdí, že k tomu, aby dodržel zásady předpokladu platnosti, jemuž se těší ochranné známky Společenství, a rozdělení důkazního břemene v řízeních o prohlášení neplatnosti, měl Tribunál napadené rozhodnutí zrušit z důvodu, že Nanu-Nana nesplnila důkazní břemeno, které jí náleželo, jelikož nebyla schopna prokázat, jaké normy a zvyklosti panovaly v relevantním odvětví ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky, a že napadená ochranná známka se od nich významně neodchylovala.

5.

Zadruhé, tím, že požadoval, aby důkaz o rozlišovací způsobilosti získané užíváním byl předložen pro každý členský stát Evropské unie, Tribunál zcela zjevně nepostupoval v souladu s rozsudkem Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), podle něhož „i když je […] pravda, že získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky užíváním je třeba prokázat pro část Unie, ve které tato ochranná známka neměla takovou způsobilost ab initio, bylo by přílišné vyžadovat, aby důkaz o takovém získání byl poskytnut pro každý členský stát samostatně“ (bod 62).

6.

Navrhovatelka zejména zdůrazňuje, že pokud by Tribunál správně uplatnil rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. OHIM, došel by k závěru, že napadená ochranná známka získala rozlišovací způsobilosti užíváním, a v důsledku toho by zrušil rozhodnutí odvolacího senátu v tomto bodě.

7.

Ve světle předchozích úvah navrhovatelka žádá, aby Soudní dvůr rozsudek, který je předmětem kasačního opravného prostředku, zrušil a uložil OHIM a společnosti Nanu Nana náhradu nákladů řízení.


(1)  Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. L 78, s. 1).


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/14


Kasační opravný prostředek podaný dne 13. července 2015 Louis Vuitton Malletier proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 21. dubna 2015 ve věci T-360/12, Louis Vuitton Malletier v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Věc C-364/15 P)

(2015/C 414/17)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Louis Vuitton Malletier (zástupci: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parrotta, avvocati)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky)

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 21. dubna 2015 ve věci T-360/12, doručený navrhovatelce dne 29. dubna 2015;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení vzniklých navrhovatelce v tomto řízení;

uložil společnosti Nanu-Nana náhradu nákladů řízení vzniklých navrhovatelce v tomto řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1.

Tímto kasačním opravným prostředkem se Louis Vuitton Malletier (dále jen „Louis Vuitton“ nebo „navrhovatelka“) domáhá, aby Soudní dvůr zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 21. dubna 2015 ve věci T-360/12 (dále jen „napadený rozsudek“), jímž Tribunál zamítl žalobu Louis Vuitton proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 16. května 2012 ve věci R 1854/2011-1, jež prohlásilo přihlášku obrazové ochranné známky č. 658751 za neplatnou v plném rozsahu z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti.

2.

Tento kasační opravný prostředek je podán s cílem prokázat, že Tribunál nesprávně dospěl k závěru, že čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (1) je použitelný na spornou ochrannou známku.

3.

Tribunál porušil pravidla týkající se důkazního břemene v řízení o prohlášení neplatnosti tím, že přijal rozhodnutí odvolacího senátu, které prohlásilo spornou ochrannou známku za neplatnou, neboť nemá inherentní rozlišovací způsobilost.

4.

Navrhovatelka zejména tvrdí, že s cílem dosažení slučitelnosti se zásadou presumpce platnosti, jež se vztahuje na zapsané ochranné známky Společenství, a zásadou rozdělení důkazního břemene v případě žaloby na prohlášení neplatnosti, měl Tribunál změnit napadené rozhodnutí z toho důvodu, že společnost Nanu-Nana neunesla důkazní břemeno, jelikož nebyla schopna prokázat, jaké normy a zvyklosti existovaly v příslušném odvětví ke dni podání sporné ochranné známky a tudíž že se od nich sporná ochranná známka významně neodchylovala.

5.

S přihlédnutím k výše uvedenému navrhovatelka žádá Soudní dvůr, aby zrušil napadený rozsudek a uložil OHIM a společnosti Nanu-Nana náhradu nákladů řízení, které navrhovatelce vznikly v těchto řízeních.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1).


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/15


Kasační opravný prostředek podaný dne 12. srpna 2015 společností Pensa Pharma, SA proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 3. června 2015 ve věci T-544/12, Pensa Pharma, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Ferring BV a Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

(Věc C-442/15 P)

(2015/C 414/18)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Pensa Pharma, SA (zástupci: R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Ferring BV a Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

Návrhová žádání

Zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 3. června 2015 ve spojených věcech T-544/12 a T-546/12,

vyhovět žalobě na neplatnost podané společností Pensa Pharma, SA proti rozhodnutím odvolacího senátu ve věcech R 1883/2011-5 a R 1884/2011-5 a

uložit OHIM, jakož i dalším účastníkům řízení náhradu vynaložených nákladů.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) Tribunálu vytýká, že odmítnutím teze navrhovatelky, podle které byly argumenty předložené na jednání před Tribunálem přípustné, jelikož se nejednalo o nové argumenty, ale o rozvinutí právních argumentů uplatněných již dříve před odvolacím senátem, jakož i před Tribunálem, se dopustil závažného nesprávného právního posouzení.

2

Mimoto, Tribunál opomenul zohlednit to, že odvolací senát neodůvodnil potvrzení rozhodnutí zrušovacího oddělení vyhovujícího návrhu na prohlášení neplatnosti předloženému odpůrkyněmi v rámci spojených řízení sdružujících čtyři samostatné návrhy a ukládajícího navrhovatelce náhradu nákladů řízení vynaložených v rámci všech čtyř řízení zahájených před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu, přestože obě spojená rozhodnutí byla založena toliko na právech uplatňovaných nebo držených jedním z obou přihlašovatelů.

3

Napadený rozsudek Tribunálu je navíc založen na zkreslení skutkových okolností a důkazů, jakož i na nesprávném výkladu a zneužití pravomoci Tribunálu, který řádně neposoudil dostupné skutkové poznatky okolností ani správně neuplatnil právo v rámci druhého žalobního důvodu, založeného na porušení článku 8 nařízení (ES) č. 207/2009 (1). Pokud by Tribunál respektoval základní právní zásady, zahrnující právo na spravedlivý proces a povinnost odůvodnit rozhodnutí, musel by vyhovět žalobě, která mu byla předložena. Tím spíše, že Tribunál potvrdil rozhodnutí odvolacího senátu, přestože velmi dobře věděl, že základ těchto rozhodnutí, tedy existence národní ochranné známky v okamžiku přijetí rozhodnutí napadeného před Tribunálem zapsané v Beneluxu a ve Francii nebyla odpůrkyní prokázána, a dokonce ani tvrzena. Tribunál tedy porušil čl. 8 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jakož i čl. 53 odst. 1 nařízení č. 207/2009 v tom smyslu, že uplatnil chybná právní kritéria, jelikož měl za to, že zápisy ochranné známky navrhovatelky mají být zrušeny na základě starší ochranné známky zapsané v Beneluxu a ve Francii.

4

Uvedená pochybení jsou procesního i věcného rázu. V důsledku toho hodlá navrhovatelka nejprve osvětlit to, že se Tribunál dopustil pochybení tím, že argumenty předložené na jednání prohlásil za nepřípustné, a dále uvede důvody, pro které měl Tribunál dojít k závěru, že druhý žalobní důvod byl opodstatněný, vzhledem k ustáleným zásadám dodržování legality a ke skutkovým okolnostem.


(1)  Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. L 78, s. 1).


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 11. září 2015 – Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA v. Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

(Věc C-485/15)

(2015/C 414/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA

Odpůrkyně: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

Předběžná otázka

Brání zásady uvedené ve Smlouvě o Evropské unii, kterými jsou zásady zákazu diskriminace, rovného zacházení, transparentnosti, zveřejnění a hospodářské soutěže, takové vnitrostátní právní úpravě, kterou představují spojená ustanovení článku 10 zákona č. 537/93, článků 6, 7, 8 a 17 ministerské vyhlášky č. 521/1997, článku 17 nařízení s mocí zákona 67/97, čl. 3 odst. 2 legislativního nařízení č. 96/2005 a článku 11 nařízení s mocí zákona 216/2011, ve vztahu k článku 6 nařízení s mocí zákona č. 78/2010, v rozsahu, v němž tato vnitrostátní ustanovení mohou odůvodnit vynětí udělení čtyřicetileté koncese na celkový provoz letiště ze zadávání postupem veřejného zadávacího řízení?


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 21. září 2015 – Tommy Hilfiger Licensing LLC a další v. DELTA CENTER a.s.

(Věc C-494/15)

(2015/C 414/20)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší soud České republiky

Účastníci původního řízení

Žalobci: Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading B.V., RADO Uhren AG, Facton Kft., Lacoste S.A., Burberry Limited

Žalovaná: DELTA CENTER a.s.

Předběžné otázky

1)

Je osoba, která má pronajatý areál tržnice a jednotlivým trhovcům poskytuje k užívání stánky a pozemky, na kterých stánky mohou stát, prostředníkem, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví ve smyslu článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES (1) ze dne 29. dubna 2004, o dodržování práv duševního vlastnictví?

2)

Lze osobě, která má pronajatý areál tržnice a jednotlivým trhovcům poskytuje k užívání stánky a pozemky, na kterých stánky mohou stát, uložit opatření ve smyslu článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o dodržování práv duševního vlastnictví, za stejných podmínek, jaké Soudní dvůr Evropské unie formuloval pro uložení opatření provozovatelům on-line tržiště v rozsudku Soudního dvora ze dne 12. července 2011 ve věci C-324/09 L’Oréal a další proti e-Bay a dalším?


(1)  Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/002, s. 32.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) dne 22. září 2015 – W a V v. X

(Věc C-499/15)

(2015/C 414/21)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: W a V

Odpůrkyně: X

Předběžná otázka

Který členský stát – tedy Litevská republika nebo Nizozemské království – má na základě článků 8 až 14 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (1) příslušnost projednat věc týkající se změn místa bydliště, výše výživného na dítě a úpravy styku s dítětem, pokud jde o nezletilého V., který má obvyklé bydliště v Nizozemském království?


(1)  Úř. věst. L 338, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 243.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/18


Kasační opravný prostředek podaný dne 22. září 2015 Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 15. července 2015 ve věci T-24/13, Cactus S.A. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-501/15 P)

(2015/C 414/22)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení: Cactus S.A.

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Soudní dvůr:

vyhověl kasačnímu opravnému prostředku v plném rozsahu,

zrušil napadený rozsudek,

uložil společnosti Cactus S.A. náhradu nákladů řízení vynaložených Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Podle rozsudku Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) může uvedení označení třídy pokrývat veškeré výrobky nebo služby uvedené v abecedním seznamu této třídy. Takové uvedení však nemůže zakládat nároky vztahující se ke všem výrobkům nebo službám spadajícím do dané třídy. Tribunál uplatnil rozsudek Chartered Institute of Patent Attorneys (EU:C:2012:361) chybně a porušil článek 28 nařízení č. 207/2009 (1) a pravidlo 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, tím, že za služby kryté označením třídy 35 považoval veškeré služby spadající do této třídy. Vzhledem k tomu, že abecední seznam třídy 35 nezahrnuje služby maloobchodního prodeje jako takové ani služby „maloobchodního prodeje přírodních rostlin a květin a semen; čerstvého ovoce a zeleniny“, nejsou starší ochranné známky Společenství ve vztahu k těmto službám chráněny. Požadavek na specifikování výrobků nebo druhu výrobků dotčených službami maloobchodního prodeje, který se uplatní na všechny ochranné známky, včetně ochranných známek zapsaných před vydáním rozsudku Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02 EU:C:2005:425), brání rovněž závěru Tribunálu, podle něhož se abstraktní uvedení označení třídy 35 vztahuje na služby maloobchodního prodeje všech možných výrobků.

Konstatování, podle něhož pouhé užívání stylizovaného kaktusu nezasahuje do rozlišovací způsobilost starší obrazové ochranné známky ve smyslu čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, je stiženo čtyřmi nesprávnými právními posouzeními. Tím, že Tribunál svůj závěr založil toliko na sémantické shodě mezi logem a slovním prvkem, nezkoumal, do jaké míry se slovní prvek „cactus“ odlišuje a jaký význam má tento slovní prvek ve starší kombinované ochranné známce. Tribunál nepřihlédl k (případným) vzhledovým a fonetickým odlišnostem mezi logem a kombinovanou ochrannou známkou, svá zjištění chybně založil na předchozí známosti starší kombinované ochranné známky u veřejnosti v Lucembursku a nezohlednil vnímání evropskou veřejností jako celkem.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Španělsko) dne 23. září 2015 – Ramón Margarit Panicello v. Pilar Hernández Martínez

(Věc C-503/15)

(2015/C 414/23)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Ramón Margarit Panicello

Odpůrkyně: Pilar Hernández Martíne

Předběžné otázky

1)

Odporují články 34 a 35, čl. 207 odst. 2, čl. 207 odst. 3 a čl. 207 odst. 4 zákona 1/2000, které upravují správní řízení o zaplacení odměny, článku 47 Listiny základních práv Evropské unie (1), když vylučují možnost soudní kontroly? V případě kladné odpovědi:

Je soudní tajemník (Secretario Judicial) v rámci řízení podle článků 34 a 35 zákona 1/2000, „soudem“ pro účely článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie?

2)

Odporují články 34 a 35 zákona 1/2000 článku 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 směrnice 93/13/EHS (2) a čl. 6 odst. 1 písm. d) a článkům 11 a 12 směrnice 2005/29/ES (3) v tom, že vylučují kontrolu případných zneužívajících klauzulí nebo nekalých obchodních praktik, jež obsahují smlouvy uzavřené mezi advokáty a fyzickými osobami, které jednají pro účely, které nespadají do rámce jejich obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání, z úřední povinnosti?

3)

Odporují články 34 a 35 zákona 1/2000 článku 6 odst. 1, čl. 7 odst. 2 a [bodu 1 písm. q) přílohy] směrnice [93/13/EHS] v tom, že při rozhodování věci vylučují ve správním „řízení o zaplacení odměny“ provádění důkazů?


(1)  Úř. věst. 2000, C 364, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, s. 22).


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van Koophandel Gent (Belgie) dne 24. září 2015 – Agro Foreign Trade & Agency Ltd v. Petersime NV

(Věc C-507/15)

(2015/C 414/24)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank van Koophandel Gent

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Žalovaná: Petersime NV

Předběžná otázka

Je belgický zákon o smlouvách o obchodním zastoupení, kterým se do belgického vnitrostátního práva provádí směrnice o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců (1), slučitelný s touto směrnicí nebo s ustanoveními dohody o přistoupení, jejímž cílem je výslovně přistoupení Turecka k Evropské unii, nebo se závazky mezi Tureckem a Evropskou unií majícími za cíl odstranění omezení volného pohybu služeb mezi nimi, pokud tento belgický zákon o smlouvách o obchodním zastoupení stanoví, že se uplatní pouze na obchodní zástupce, kteří mají hlavní provozovnu na území Belgie, a není použitelný, pokud zmocnitel usazený v Belgii a obchodní zástupce usazený v Turecku výslovně určili rozhodné právo ve prospěch belgické právní úpravy?


(1)  Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců (Úř. věst. L 382, s. 17).


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 25. září 2015 – UAB „Agrodetalė“ a Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

(Věc C-513/15)

(2015/C 414/25)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci původního řízení

Zúčastněné strany: UAB „Agrodetalė“ a Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Předběžné otázky

1)

Vztahují se ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (1) na dodání použitých nebo ojetých vozidel vyrobených mimo Evropskou unii na trh Evropské unie a jejich registraci, nebo mohou členské státy upravit registraci takových vozidel v členském státě zvláštními vnitrostátními předpisy a stanovit požadavky pro takovou registraci (například povinnost souladu s požadavky směrnice 2003/37/ES)?

2)

Musí být čl. 23 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 2 písm. q) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS vykládán v tom smyslu, že stanoví, že se ustanovení této směrnice vztahují na strojní zařízení kategorií TI, T2 a T3 vyrobená po 1. červenci 2009?


(1)  Úř. věst. L 171, s. 1; Zvl. vyd. 13/31, s. 311.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour du travail de Bruxelles (Belgie) dne 28. září 2015 – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak

(Věc C-518/15)

(2015/C 414/26)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour du travail de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Ville de Nivelles

Odpůrce: Rudy Matzak

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 17 odst. 3 písm. c) bod iii) směrnice 2003/88 o některých aspektech úpravy pracovní doby (1) vykládán tak, že členské státy opravňuje, aby vyloučily určité kategorie požárníků, přijaté veřejnými požárními službami, ze souhrnu předpisů zajišťujících provedení této směrnice, včetně předpisu, jenž definuje pracovní dobu a dobu odpočinku?

2)

Vzhledem k tomu, že směrnice 2003/88 o některých aspektech úpravy pracovní doby stanoví pouze minimální normy, musí být vykládána tak, že nebrání tomu, aby vnitrostátní zákonodárce zachoval nebo přijal méně omezující definici pracovní doby?

3)

Musí být článek 2 směrnice 2003/88 o některých aspektech úpravy pracovní doby v části, v níž definuje základní pojmy používané v této směrnici, a především pojmy pracovní doba a doba odpočinku, s přihlédnutím k čl. 153 odst. 5 SFEU a cílům této směrnice vykládán tak, že se nepoužije na pojem pracovní doby, jenž musí umožňovat určení odměn hrazených v případě domácí pohotovosti?

4)

Brání směrnice 2003/88 o některých aspektech úpravy pracovní doby tomu, aby doba domácí pohotovosti byla považována za pracovní dobu, jestliže omezení pracovníka po dobu pohotovosti (jako je povinnost odpovídat na zavolání zaměstnavatele do 8 minut) velmi významně omezují možnosti věnovat se dalším činnostem, ačkoli se jedná o pohotovost v místě bydliště pracovníka?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381).


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bergamo (Itálie) dne 1. října 2015 – trestní řízení proti Lucovi Mencimu

(Věc C-524/15)

(2015/C 414/27)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bergamo

Účastník původního trestního řízení

Luca Menci

Předběžná otázka

Umožňuje ustanovení článku 50 [Listiny základních práv Evropské unie], vykládané ve světle článku 4 [protokolu] č. 7 [Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod] a příslušné judikatury Evropského soudu pro lidská práva, zahájit trestní řízení, jehož předmětem je skutek (nezaplacení DPH), za který byla obžalovanému uložena konečná správní sankce?


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Álava (Španělsko) dne 5. října 2015 – Laboral Kutxa v. Esmeralda Martínez Quesada

(Věc C-525/15)

(2015/C 414/28)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Álava

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Laboral Kutxa

Odpůrkyně: Esmeralda Martínez Quesada

Předběžná otázka

Je slučitelné se zásadou nezávaznosti uznanou v čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách (1), že účinky navrácení plynoucí z prohlášení neplatnosti v důsledku zneužívající povahy klauzule o minimálním úroku obsažené v úvěrové smlouvě se nepřenáší zpět k datu nabytí účinnosti zneužívající klauzule, ale k pozdějšímu datu?


(1)  Úř. věst. L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 8. října 2015 – Melitta France SAS a další v. Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Věc C-530/15)

(2015/C 414/29)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Délipapier, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Lucart France, Paul Hartmann AG, SCA Hygiène Products, SCA Tissue France, Group’Hygiène syndicat professionnel

Žalovaný: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Předběžná otázka

Soudnímu dvoru Evropské unie se předkládá otázka, zda směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013 (1) tím, že zahrnula „válcové dutinky“ (role, trubice, válce), na kterých jsou navinuty flexibilní výrobky prodávané spotřebitelům, jako jsou papír nebo plastové fólie, popřela smysl pojmu „obal“, který je definován v článku 3 směrnice 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 (2) a překročila rozsah oprávnění svěřeného Komisi z důvodu jejích prováděcích pravomocí.


(1)  Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 37, s. 10).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, s. 10).


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/23


Žaloba podaná dne 23. října 2015 – Evropská komise v. Irsko

(Věc C-552/15)

(2015/C 414/30)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Wasmeier, J. Tomkin, zmocněnci)

Žalované: Irsko

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že uložením plné výše registrační daně, když irský rezident registruje motorové vozidlo nabyté na základě leasingové smlouvy nebo pronajaté na základě nájemní smlouvy v jiném členském státě, bez zohlednění délky užívání, pokud ani není zamýšleno používat vozidlo zejména v Irsku trvale a ani se takto ve skutečnosti nepoužívá, a stanovením podmínek na vrácení této daně, které překračují to, co je striktně nezbytné a přiměřené, Irsko nesplnilo své povinnosti podle článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie,

uložit Irsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčené vnitrostátní předpisy

Irský zákon o financích z roku 1992 (Ireland's Finance Act, 1992) (v platném znění) stanoví uložení daně z registrace motorových vozidel dovezených do tohoto státu. V souladu s tímto zákonem, jsou dovozci vozidel povinni zaplatit při registraci celou daň uplatňovanou při trvalé registraci. Tento požadavek se vztahuje na všechna dovezená vozidla, bez ohledu na zamýšlenou nebo skutečnou dobu jejich používání v tomto státě a zahrnuje vozidla, která jsou pronajatá nebo získaná na základě leasingové smlouvy ze zahraničí na předem určenou omezenou dobu. Přestože irské orgány zavedly možnost získat následné vrácení přebytku zaplacené daně, takové vrácení lze udělit pouze po inspekci a vývozu dotčeného vozidla. Neexistuje žádné ustanovení o zaplacení úroků z přebytku daně, která byla vybrána, a za řízení týkající se vrácení daně se vybírá poplatek 500 eur.

Hlavní argumenty

Komise se domnívá, že Irský systém zdanění registrace motorových vozidel ukládá irským rezidentům, kteří chtějí dovézt pronajaté vozidlo, nebo vozidlo nabyté na základě leasingové smlouvy, na předem určenou omezenou dobu, nepřiměřenou peněžní platbu a nepřiměřenou finanční zátěž. Podle Komise dotčená vnitrostátní pravidla činí pronájem a leasing vozidel z jiných členských států podstatně složitějším a dražším, než je to při pronájmu a leasingu vozidel od podniků se sídlem v Irsku. Komise uvádí, že irská daň z registrace vozidel omezuje poskytování a přijímání služeb leasingu a pronájmu, je nepřiměřená, a proto představuje porušení článku 56 SFEU.


Tribunál

14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/25


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Oil Turbo Compressor v. Rada

(Věc T-552/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní - Zmrazení finančních prostředků - Lhůta k podání žaloby - Opožděnost - Nepřípustnost - Návrh na náhradu škody - Nepřípustnost“)

(2015/C 414/31)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Teherán, Írán) (zástupce: K. Kleinschmidt, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bishop a J. P. Hix, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak návrh na zrušení prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1245/2011 ze dne 1. prosince 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 319, s. 11), a nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, s. 1), v rozsahu, v němž se týkají žalobkyně, a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Společnost Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 359, 7.12.2013.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/25


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Calida v. OHIM – Quanzhou Green Garments (dadida)

(Věc T-597/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Mezinárodní přihláška určující Evropské společenství - Obrazová ochranná známka dadida - Starší slovní ochranná známka Společenství CALIDA - Relativní důvody pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 414/32)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Calida Holding AG (Sursee, Švýcarsko) (zástupci: R. Kaase a H. Dirksmeier, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: I. Harrington, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Quanzhou Green Garments Co. Ltd (Quanzhou, Čína)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. září 2013 (věc R-1190/2012-4) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Calida Holding AG a Quanzhou Green Garments Co. Ltd.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnost Calida Holding AG ponese náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 24, 25.1.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Trekstor v. OHIM – MSI Technology (MovieStation)

(Věc T-636/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Slovní ochranná známka Společenství MovieStation - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 52 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 414/33)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Trekstor Ltd (Hong-Kong, Čína) (zástupci: O. Spieker a M. Alber, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: G. Schneider a A. Schifko, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: MSI Technology GmbH (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: T. Lieb, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 24. září 2013 (věc R 1914/2012-4) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi TrekStor Ltd a MSI Technology GmbH.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

TrekStor Ltd ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).

3.

MSI Technology GmbH ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 39, 8. 2. 2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – TrekStor v. OHIM (SmartTV Station)

(Věc T-649/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství SmartTV Station - Absolutní důvody pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 414/34)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Čína) (zástupci: O. Spieker a M. Alber, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně M. Fischer, poté G. Schneider a A. Schifko, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 1. října 2013 (věc R 128/2013-4) týkajícímu se přihlášky k zápisu slovního označení „SmartTV Station“ jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

TrekStor Ltd ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).


(1)  Úř. věst. C 39, 8.2.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Vimeo v. OHIM – PT Comunicações (VIMEO)

(Věc T-96/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství VIMEO - Starší obrazová ochranná známka Společenství meo - Relativní důvod pro zamítnutí - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Chybějící koexistence ochranných známek - Nebezpečí záměny“)

(2015/C 414/35)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Vimeo LLC (New York, New York, Spojené státy) (zástupci: A. Poulter a M. Macdonald, solicitors)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. Bullock a N. Bambara, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: PT Comunicações, SA (Lisabon, Portugalsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 27. listopadu 2013 (věc R 1092/2013-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi PT Comunicações, SA a Vimeo LLC.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Vimeo LLC se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 135, 5.5.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/28


Rozsudek Tribunálu ze dne 22. října 2015 – Rada v. Simpson

(Věc T-130/14 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Postup v platové třídě - Zařazení do platové třídy - Rozhodnutí o nepřiznání platové třídy AD9 dotyčné osobě po úspěšné účasti ve veřejném výběrovém řízení pro stupeň AD9 - Zkreslení důkazů“)

(2015/C 414/36)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rada Evropské unie (zástupci: původně M. Bauer a A. Bisch, poté M. Bauer a E. Rebasti, zmocněnci)

Další účastník řízení: Erik Simpson (Brusel, Belgie) (zástupkyně: M. Velardo, advokátka)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2013, Simpson v. Rada (F-142/11, Sb. VS, EU:F:2013:201), který směruje k částečnému zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2013, Simpson v. Rada (F-142/11, Sb. VS, EU:F:2013:201) se zrušuje v rozsahu, v němž Soud pro veřejnou službu zrušil rozhodnutí, kterým Rada Evropské unie zamítla žádost E. Simpsona o povýšení do platové třídy AD9 podanou z důvodu, že uspěl ve výběrovém řízení EPSO/AD/113/07 a v rozsahu, v němž byla Radě uložena náhrada veškerých nákladů řízení (body 1 a 3 výroku tohoto rozsudku).

2)

Věc se vrací zpět Soudu pro veřejnou službu.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 135, 5.5.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – I Castellani v. OHIM Chomarat (Zobrazení kruhu)

(Věc T-137/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka znázorňující kruh - Řádné užívání ochranné známky - Význam užívání - Článek 15 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 - Forma lišící se prvky, které nemění rozlišovací způsobilost - Právo účinně se v řízení hájit - Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 414/37)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: I Castellani Srl (Meldola, Itálie) (zástupci: M. Caramelli, F. Boscariol de Roberto, I. Gatto a D. Martucci, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: M. Rajh a A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Compagnie Chomarat (Paříž, Francie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 13. prosince 2013 (věc R 1001/2012-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Compagnie Chomarat a I Castellani Srl.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

I Castellani Srl se ukládá náhrad nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 135, 5.5.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Hansen v. OHIM (WIN365)

(Věc T-264/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství WIN365 - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 414/38)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Robert Hansen (Mnichov, Německo) (zástupce: M. Pütz Poulalion, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 20. února 2014 (věc R 908/2013-4) týkajícímu se zápisu slovního označení WIN365 jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Robertu Hansenovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 194, 24.6.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/30


Rozsudek Tribunálu ze dne 22. října 2015 – Volkswagen v. OHIM (CHOICE)

(Věc T-431/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství CHOICE - Ochranná známka sestávající z reklamního sloganu - Absolutní důvod pro zamítnutí - Neexistence rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 414/39)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Volkswagen AG (Wolfsburg, Německo) (zástupce: U. Sander, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 3. dubna 2014 (věc R 2019/2013-1) týkajícímu se přihlášky slovního označení CHOICE jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost Volkswagen AG ponese náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 282, 25.8.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/31


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Bonney v. OHIM – Bruno (ATHEIST)

(Věc T-714/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství ATHEIST - Starší národní slovní ochranná známka athé - Relativní důvod pro zamítnutí - Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 414/40)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: David Bonney (Londýn, Spojené království) (zástupce: D. Farnsworth, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně L. Rampini, poté D. Walicka, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Vanessa Bruno (Paříž, Francie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 5. srpna 2015 (věc R 803/2013-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Vanessou Bruno a Davidem Bonneym.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

David Bonney ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 431, 1.12.2014.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/31


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2015 – Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung v. OHIM (Cottonfeel)

(Věc T-822/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství Cottonfeel - Absolutní důvody pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 414/41)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH (Gerolstein-Müllenborn, Německo) (zástupce: M. Straub, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Hanne, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 2. října 2014 (věc R 2579/2013-1) týkajícímu se přihlášky slovního označení Cottonfeel jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 46, 9.2.2015.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/32


Kasační opravný prostředek podaný dne 28. září 2015 LM proti usnesení vydanému dne 14. července 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-109/14, LM v. Komise

(Věc T-560/15 P)

(2015/C 414/42)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: LM (Ispra, Itálie) (zástupce: L. Ribolzi, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Navrhovatelka navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené usnesení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tento kasační opravný prostředek je podán proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 14. července 2015 (věc F-109/14), kterým se jako zjevně neopodstatněná zamítá žaloba směřující k tomu, aby bylo Komisi uloženo platit navrhovatelce v rámci pozůstalostního důchodu, který pobírá, 35 % starobního důchodu pobíraného jejím bývalým manželem v okamžiku úmrtí.

Na podporu svých tvrzení navrhovatelka uvádí, že Soud pro veřejnou službu nepřezkoumal žádost o zvýšení důchodu ve smyslu článku 25 Všeobecné deklarace lidských práv a Lisabonské smlouvy, která přiznává a respektuje práva starších osob vést důstojný a nezávislý život, a podílet se na společenském a kulturním životě.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/33


Žaloba podaná dne 30. září 2015 – Azur Space Solar Power v. OHIM (zobrazení fotovoltaického článku)

(Věc T-578/15)

(2015/C 414/43)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Německo) (zástupce: J. Nicodemus, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Sporná ochranná známka: mezinárodní zápis obrazové ochranné známky (zobrazení fotovoltaického článku) s vyznačením Evropské unie – přihláška č. 1201973

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 27. července 2015 ve věci R 2780/2014-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil zamítavé rozhodnutí OHIM,

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/33


Žaloba podaná dne 5. října 2015 – Monster Energy v. OHIM (Vyobrazení mírového symbolu)

(Věc T-583/15)

(2015/C 414/44)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Monster Energy Company (Corona, Spojené státy) (zástupce: P. Browlow, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství (Vyobrazení mírového symbolu) – Přihláška č. 11 363 611

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. července 2015, ve věci R 2788/2014-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

vrátil věc žalobkyně zpět druhému odvolacímu senátu k rozhodnutí ve věci žádosti restitutio in integrum ve vztahu k rozhodnutí prvního odvolacího senátu ze dne 11. prosince 2013 ve věci R 1285/2013-1;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 58, čl. 65 odst. 5, článku 75, čl. 81 odst. 1 a 4 nařízení č. 207/2009;

Porušení pravidla 65 nařízení č. 2868/95.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/34


Žaloba podaná dne 12. října 2015 – Onix Asigurări v. EIOPA

(Věc T-590/15)

(2015/C 414/45)

Jednací jazyk: rumunština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Onix Asigurări SA (Bukurešť, Rumunsko) (zástupce: M. Vladu, advokát)

Žalovaný: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

určil, že žalovaný nevykonal svou povinnost tím, že nepřijal rozhodnutí týkající se nesprávného použití čl. 40 odst. 6 směrnice Rady 92/49/EHS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (italský dozorový orgán pro pojištění);

podpůrně zrušil rozhodnutí odvolací komise BOA 2015 ze dne 3. srpna 2015 a rozhodnutí předsedy EIOPA-14-267 ze dne 6. června 2014 potvrzené stanoviskem EIOPA-14-653 ze dne 24. listopadu 2014;

určil, že žalovaný je odpovědný za újmu způsobenou žalobkyni tím, že nepřijal rozhodnutí v souladu s první odrážkou a přijal rozhodnutí uvedená ve druhé odrážce.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně 3 žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010:

neexistuje žádné právní rozhodnutí přijaté žalovaným o opodstatněnosti a účelnosti zahájení šetření;

rozhodnutí předsedy EIOPA-14-267 ze dne 6. června 2014 bylo vydáno, aniž byly splněny podmínky stanovené v čl. 39 odst. 1, 2 a 3 nařízení;

odůvodnění rozhodnutí předsedy EIOPA-14-267 ze dne 6. června 2014 neodkazuje na aspekty týkající se účelnosti zahájení šetření, neboť se ve skutečnosti týká procesních prostředků, které má žalobkyně k dispozici proti rozhodnutí italského národního orgánu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení podstatných procesních náležitostí ve vztahu k rozhodnutí odvolací komise BOA 2015 001 ze den 3. srpna 2015 a k rozhodnutí předsedy EIOPA-14-267 ze dne 6. června 2014:

rozhodnutí odvolací komise bylo přijato, aniž byla analyzována oprávněnost a opodstatněnost rozhodnutí předsedy EIOPA-14-267 ze dne 6. června 2014; odvolací komise vydala rozhodnutí, aniž by analyzovala všechny předložené argumenty;

rozhodnutí předsedy EIOPA-14-267 ze dne 6. června 2014 bylo vydáno, aniž byly splněny podmínky stanovené v čl. 39 odst. 1, 2 a 3 nařízení, a nebylo odůvodněno, ani přinejmenším co se týče základních aspektů této analýzy.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z existence věcné újmy a újmy na obrazu žalobkyně v očích veřejnosti (pokles obratu a zisku, poškození dobré pověsti) způsobených přímo a záměrně žalovaným v důsledku nepřijetí rozhodnutí a přijetím výše zmíněných rozhodnutí, která jsou neplatná.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/35


Žaloba podaná dne 12. října 2015 – Novartis v. OHIM – SK Chemicals (Zobrazení náplasti)

(Věc T-592/15)

(2015/C 414/46)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Novartis AG (Basilej, Švýcarsko) (zástupce: M. Douglas, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: SK Chemicals GmbH (Eschborn, Německo)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství (Zobrazení náplasti) – Přihláška č. 11 293 362

Řízení před OHIM: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 7. srpna 2015, ve věci R 2342/2014-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009;

Porušení zásady zajištění spravedlivého procesu odvolacím senátem OHIM.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/36


Žaloba podaná dne 14. října 2015 – The Art Company B & S v. OHIM – G-Star Raw (THE ART OF RAW)

(Věc T-593/15)

(2015/C 414/47)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Art Company B & S, SA (Quel, Španělsko) (zástupci: J. Villamor Muguerza a L. Sánchez Calderón, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: G-Star Raw CV (Amsterodam, Nizozemsko)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Společenství „THE ART OF RAW“ – Přihláška č. 11 093 036

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 9. července 2015, ve věci R 1980/2014-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil OHIM a přihlašovatelce ochranné známky Společenství (vstoupí-li do řízení) náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/37


Žaloba podaná dne 19. října 2015 – Batmore Capital v. OHIM – Univers Poche (POCKETBOOK)

(Věc T-596/15)

(2015/C 414/48)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Batmore Capital Ltd (Tortola, Britské Panenské ostrovy) (zástupce: D. Masson, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastník v řízení před odvolacím senátem: Univers Poche (Paříž, Francie)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: žalobkyně

Sporná ochranná známka: mezinárodní zápis obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek „POCKETBOOK“ s vyznačením Evropské unie – přihláška č. 1 034 872

Řízení před OHIM: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 30. července 2015 ve věci R 1952/2014-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou,

zrušil napadené rozhodnutí v plném rozsahu,

zaregistroval mezinárodní zápis ochranné známky č. 1 034 872 v rozsahu, v němž se týká Společenství,

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

nesprávné posouzení podobnosti výrobků a služeb,

nesprávné posouzení nebezpečí záměny kolidujících označení.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/38


Žaloba podaná dne 27. října 2015 – Ertico – Its Europe v. Komise

(Věc T-604/15)

(2015/C 414/49)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – Its Europe) (Brusel, Belgie) (zástupci: M. Wellinger a K. T’Syen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí validační komise Evropské komise ze dne 18. srpna 2015, jež shledala, že žalobkyni nelze považovat za mikropodnik, malý a střední podnik podle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních (Úř. věst. L 124, s. 36), a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně osm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí porušuje čl. 22 odst. 1 třetí pododstavec nařízení č. 58/2003 (1), neboť validační komise přijala napadené rozhodnutí více než dva měsíce po datu zahájení řízení před validační komisí.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí porušuje i) čl. 22 odst. 1 nařízení č. 58/2003, ii) právo žalobkyně na obhajobu a iii) zásadu řádné správy, neboť validační komise před přijetím napadeného rozhodnutí nevyslechla argumenty žalobkyně.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí porušuje i) zásadu právní jistoty, ii) zásadu řádné správy, iii) zásadu ochrany legitimního očekávání žalobkyně a (iv) zásadu překážky věci rozsouzené, neboť validační komise sice připustila, že argumenty žalobkyně předložené dne 7. února 2014 jsou správné, avšak své původní odůvodnění nahradila zcela novým odůvodněním, aniž byly dány nové a podstatné skutkové okolnosti.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí porušuje doporučení Komise 2003/361/ES (doporučení o MSP) v tom směru, že závěr napadeného rozhodnutí, podle něhož žalobkyni nelze považovat za podnik, je založen na kritériích, která nejsou upravena v doporučení o MSP, nýbrž v bodě 1.1.3.1 odst. 6 písm. c) rozhodnutí Komise 2012/838/EU (2).

5.

Pátý žalobní důvod vychází z toho, že závěr napadeného rozhodnutí, podle něhož nelze žalobkyni považovat za MSP, opomíjí jasné a jednoznačné znění doporučení o MSP a zakládá se na svévolném a zcela subjektivním výkladu doporučení o MSP.

6.

Šestý žalobní důvod vychází z toho, že v napadeném rozhodnutí je chybně učiněn závěr, že žalobkyni nelze považovat za MSP ve smyslu doporučení o MSP: žalobkyně je „podnik“ a je „samostatná“ ve smyslu přílohy doporučení o MSP.

7.

Sedmý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu nejvýhodnějšího zacházení podle rozhodnutí Komise 2012/838/EU a rovnocenné ustanovení programu Horizont 2020.

8.

Osmý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí trpí rozporným a nedostatečným odůvodněním, neboť validační komise nesplnila svou povinnost řádně své rozhodnutí odůvodnit.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 01/04, s. 235).

(2)  Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2012, kterým se přijímají pravidla zajišťující konzistentní ověřování existence a právního statusu, jakož i provozní a finanční způsobilosti účastníků nepřímých akcí podporovaných prostřednictvím grantu v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (Úř. věst. L 359, s. 45).


Soud pro veřejnou službu

14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/40


Žaloba podaná dne 6. července 2015 – ZZ a další v. EIB

(Věc F-99/15)

(2015/C 414/50)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ a další (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (EIB)

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení výplatních pásek za duben 2015 a příplatkových pásek za duben 2015, kterými se podle žalobců provádí rozhodnutí, jež nerespektují jejich práva na zvýšení platu, a návrh na náhradu vzniklé majetkové a nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí, kterými se vůči žalobcům uplatňuje rozhodnutí správní rady žalované ze dne 16. prosince 2014 omezující zvýšení platů na 2,7 %, a představenstva žalované ze dne 4. února 2015 o snížení platů, rozhodnutí obsažená ve výplatních páskách za duben 2015 a ve stejném rozsahu zrušit i všechna rozhodnutí obsažená v následných výplatních páskách;

zrušit výplatní pásky týkající se výkonnostních odměn za rok 2015;

žalované uložit povinnost

zaplatit rozdíl mezi odměnami vyplývajícími z výše uvedených rozhodnutí správní rady žalované ze dne 16. prosince 2014 a představenstva žalované ze dne 4. února 2015 a minimální tabulkou zásluhovosti; tento rozdíl v odměnách navýšit o úroky z prodlení od 12. dubna 2015 a následně každý dvanáctý den v měsíci až do úplného zaplacení, přičemž úroková sazba je stanovena ve výši sazby ECB navýšené o 3 body;

zaplatit rozdíl mezi odměnami vyplývajícími z uplatnění sazby ve výši 16,3 % na platový rozpočet vymezený v souladu se závazky žalované;

zaplatit náhradu škody, která vznikla v důsledku ztráty kupní síly, přičemž tato škoda je předběžně a ex aequo et bono vyčíslena ve výši 1,5 % měsíční odměny;

zaplatit každému žalobci 1  000 euro z titulu náhrady nemajetkové újmy;

uložit žalované náhradu veškerých nákladů.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/41


Žaloba podaná dne 6. července 2015 – ZZ v. EIB

(Věc F-100/15)

(2015/C 414/51)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Isola a G. Isola, advokáti)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy žalobce za rok 2013 a následných a souvisejících rozhodnutí EIB, jako je rozhodnutí nepovýšit jej do platové třídy D, jakož i náhrada údajně vzniklé majetkové a nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí odvolacího výboru ze dne 8. prosince 2014 a vrácení spisu tomuto výboru zpět k novému rozhodnutí po stanovení kritérií, která musí splnit při přijímání nového rozhodnutí;

zrušit pokyny ředitelství pro lidské zdroje vymezených ve sdělení „Zásady pro hodnocení zaměstnanců v hodnotícím řízení 2013“ v rozsahu, v němž stanoví, že konečné posouzení musí být vyjádřeno ve shrnutí slovně, aniž uvádí příslušné formulace;

— Podpůrně:

zrušit celou hodnotící zprávu za rok 2013 (v části hodnocení, kde žalobci nedává hodnocení „vynikající“ či „velmi dobré“ a nenavrhuje povýšení do třídy D, a konečně v rozsahu, v němž neupravuje jeho kariérní postup a nestanoví cíle pro rok 2014);

zrušit všechny související, následné i předcházející akty včetně aktů o povýšení zveřejněných ve sdělení „Performance Evaluation exercise 2013 – List of promotions and awards“ dne 31. března 2014;

určit, že došlo k jeho obtěžování;

určit, že byla založena odpovědnost Evropské unie za podněcování k obtěžování a došlo k porušení pravidel týkajících se „spravedlivého procesu“;

uložit žalovaným společně a nerozdílně povinnost zaplatit náhradu fyzické, nemajetkové a majetkové újmy popsané podrobně v bodech 112 až 120;

uložit žalovaným povinnost zaplatit společně a nerozdílně úroky z prodlení a kompenzaci měnového znehodnocení z přiznaných částek;

uložit oběma žalovaným náhradu nákladů řízení.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/42


Žaloba podaná dne 22. září 2015 – ZZ v. Rada

(Věc F-124/15)

(2015/C 414/52)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: T. Bontinck a A. Guillerme, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti předložené žalobcem o předčasný odchod do důchodu v rozsahu, v němž bylo přijato po vstupu v platnost nového služebního řádu, kterým tak bylo zrušeno předchozí příznivé rozhodnutí, jakož i návrh na náhradu údajně utrpěné majetkové a nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit napadené rozhodnutí ze dne 12. listopadu 2014 a v důsledku toho

Nahradit újmu utrpěnou žalobcem, stanovenou ve výši 85  353,96 eur (osmdesát pět tisíc třista padesát tři eur devadesát šest centů), s výhradou jejího zvýšení nebo snížení v průběhu řízení, navýšenou o úroky ode dne podání stížnosti ze dne 12. února 2015, vypočítané na základě sazeb stanovených Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, použitelné během dotčeného období, navýšených o dva body;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/42


Žaloba podaná dne 25. září 2015 – ZZ a další v. Soudní dvůr

(Věc F-126/15)

(2015/C 414/53)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Předmět a popis sporu

Náhrada škody žalobců, která jim byla způsobena ztrátou jejich důchodových nároků, které získali ve vnitrostátním systému, po jejich převodu do důchodového systému Evropské unie.

Návrhová žádání žalobců

Uložit Soudnímu dvoru jménem žalobců zaplatit částky uvedené v návrhu ve prospěch fondů nebo pojišťoven;

podpůrně, uložit Soudnímu dvoru zaplatit částku ve výši 61  121,08 eur ve prospěch ZZ, částku ve výši 1 29  440,98 eur ve prospěch [dalšího žalobce], částku ve výši 76  324,29 eur ve prospěch [dalšího žalobce] a částku ve výši 99  565,13 eur ve prospěch [dalšího žalobce], přičemž tyto částky musí být navýšeny o úroky ve výši 3,1 % ročně ode dne převodu jejich důchodových nároků do důchodového systému Evropské unie;

nebo podpůrně, rozhodnout, že se Soudní dvůr při převodu důchodových nároků žalobců dopustil pochybení;

uložit Soudnímu dvoru náhradu nákladů řízení.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/43


Žaloba podaná dne 29. září 2015 – ZZ v. Komise

(Věc F-127/15)

(2015/C 414/54)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: C. W. Godfrey, C. Antoine, M. Gomes Lopes, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se ukládá disciplinární trest ve formě krácení důchodu žalobce ve výši 185 eur po dobu dvanácti měsíců, s účinností od data, kdy bude v důchodu, a to z důvodu výkonu nepovolené vedlejší činnosti.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Evropské komise ze dne 16. prosince 2014 se všemi právními důsledky;

uložit Komisi náhradu veškerých nákladů řízení.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/43


Žaloba podaná dne 30. září 2015 – ZZ a ZZ v. Komise

(Věc F-128/15)

(2015/C 414/55)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a ZZ (zástupci: J.-N. Louis a N. de Montigny, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení buďto návrhu výpočtu nebo konečného výpočtu počtu odsloužených let, který se má zohlednit v systému důchodového zabezpečení Unie a který odpovídá nárokům žalobců na důchod nabytým ve vnitrostátních systémech, které chtějí převést do důchodového systému Unie, na základě nových obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu.

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí ze dne 30. dubna 2015, ze dne 1. července 2015 a ze dne 6. července 2015 stanovící započtení nároků žalobců na důchod nabytých před jejich nástupem do služby v Komisi do důchodového systému Společenství,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/44


Žaloba podaná dne 30. září 2015 – ZZ v. Komise

(Věc F-129/15)

(2015/C 414/56)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: H. Jeannin, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o tom, že pro účely výpočtu výše starobního důchodu žalobce se nezohlední počet odpracovaných roků v délce 26 dnů, které byly uznány v návaznosti na převod důchodových práv nabytých v rámci vnitrostátního systému do důchodového systému Evropské unie, jakož i návrh na náhradu údajně způsobené nemajetkové újmy žalobci v symbolické výši jedno euro.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti žalobce, jakož i implicitní rozhodnutí, kterým je rozhodnutí ze dne 6. února 2015 o přiznání a vyplácení nároků žalobce na důchod, tedy rozhodnutí o tom, že pro účely výpočtu výše uvedeného důchodu se nezohlední doba 26 dnů, které byly získány na základě převodu důchodových práv vyplývajících z francouzských důchodových systémů CNAVTS-ARRCO a MSA;

přiznat žalobci náhradu nemajetkové újmy v symbolické výši jedno euro.

uložit Komisi náhradu nákladů řízení ve výši 3  500 eur.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/45


Žaloba podaná dne 9. října 2015 – ZZ v. Komise

(Věc F-131/15)

(2015/C 414/57)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi a T. Martina, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o nepřeřazení žalobce do platové třídy AD13 v rámci přeřazovacího řízení za rok 2013.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí OOUPS o nepřeřazení žalobce do platové třídy AD13 v rámci přeřazovacího řízení za rok 2013;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


14.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/45


Žaloba podaná dne 12. října 2015 – ZZ v. Komise

(Věc F-133/15)

(2015/C 414/58)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise ukládající sankci trvalého přeřazení žalobce o dvě platové třídy níže na základě vyšetřování týkajícího se střetu zájmů, jakož i náhrady údajně utrpěné nemajetkové újmy

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 10. prosince 2014 ukládající žalobci sankci trvalého přeřazení žalobce z platové třídy AD11 do platové třídy AD9 v rámci stejné funkční skupiny;

Přiznat žalobci částku 1 00  000 eur jako náhradu škody navýšenou o úroky vzhledem k dlouhé době řízení;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.