ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 398

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
30. listopadu 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2015/C 398/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2015/C 398/02

Věc C-346/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d’appel de Mons – Belgie) – Ville de Mons v. Base Company SA, dříve KPN Group Belgium SA Řízení o předběžné otázce — Sítě a služby elektronických komunikací — Směrnice 2002/20/ES — Článek 13 — Poplatek za oprávnění instalovat zařízení — Působnost — Obecní právní úprava stanovící poplatkovou povinnost vlastníkům sloupů a stožárů pro mobilní telefonní služby

2

2015/C 398/03

Věc C-59/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg – Německo) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 — Ochrana finančních zájmů Evropské unie — Článek 1 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 první pododstavec — Zpětné vymáhání vývozní náhrady — Promlčecí lhůta — Začátek běhu (dies a quo) — Jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu — Vznik škody — Trvající protiprávní jednání — Jednorázové protiprávní jednání

3

2015/C 398/04

Věc C-66/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Finanzamt Linz v. Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz Řízení o předběžné otázce — Články 49 SFEU, 54 SFEU, 107 SFEU a čl. 108 odst. 3 SFEU — Svoboda usazování — Státní podpora — Zdanění skupin podniků — Nabytí účasti na kapitálu dceřiné společnosti — Odpis goodwillu — Omezení na podíly ve společnostech, které jsou rezidenty

3

2015/C 398/05

Věc C-73/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 – Rada Evropské unie v. Evropská komise Žaloba na neplatnost — Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu — Mezinárodní tribunál pro mořské právo — Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov — Řízení o posudku — Předložení písemného stanoviska Evropské komise jménem Evropské unie — Neexistence předchozího schválení obsahu tohoto stanoviska Radou Evropské unie — Článek 13 odst. 2 SEU, článek 16 SEU a čl. 17 odst. 1 SEU — Článek 218 odst. 9 SFEU a článek 335 SFEU — Zastupování Evropské unie — Zásady svěřených pravomocí a institucionální rovnováhy — Zásada loajální spolupráce

4

2015/C 398/06

Věc C-362/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court – Irsko) – Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner Řízení o předběžné otázce — Osobní údaje — Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním těchto údajů — Listina základních práv Evropské unie — Články 7, 8 a 47 — Směrnice 95/46/ES — Články 25 a 28 — Předávání osobních údajů třetím zemím — Rozhodnutí 2000/520/ES — Předávání osobních údajů do Spojených států — Neodpovídající úroveň ochrany — Platnost — Stížnost fyzické osoby, jejíž osobní údaje byly předány z Evropské unie do Spojených států — Pravomoci vnitrostátních orgánů dozoru

5

2015/C 398/07

Věc C-471/14: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Wien – Rakousko) – Seattle Genetics Inc. v. Österreichisches Patentamt Řízení o předběžné otázce — Duševní a průmyslové vlastnictví — Hromadně vyráběné léčivé přípravky — Nařízení (ES) č. 469/2009 — Článek 13 odst. 1 — Dodatkové ochranné osvědčení — Doba — Pojem den vydání první registrace v Evropské unii — Zohlednění dne vydání rozhodnutí o registraci nebo dne oznámení tohoto rozhodnutí

6

2015/C 398/08

Věc C-456/14: Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 3. září 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha – Španělsko) – Manuel Orrego Arias v. Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2001/40/ES — Vzájemné uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí — Článek 3 odst. 1 písm. a) — Pojem trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody v délce nejméně jednoho roku — Rozhodnutí o vyhoštění státního příslušníka třetí země z důvodu odsouzení za trestný čin — Situace, na kterou se nevztahuje směrnice 2001/40 — Zjevný nedostatek pravomoci

7

2015/C 398/09

Věc C-548/14 P: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. září 2015 – Arnoldo Mondadori Editore SpA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), Grazia Equity GmbH Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Přihláška slovní ochranné známky GRAZIA — Námitky majitele starších mezinárodních slovních a obrazových ochranných známek, starší slovní a obrazové známky Společenství a starších národních slovních a obrazových ochranných známek obsahujících slovní prvek GRAZIA — Zamítnutí námitek — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 5 — Dobré jméno

8

2015/C 398/10

Spojené věci C-585/14, C-587/14 a C-588/14: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 3. září 2015 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14) v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj a Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj Řízení o předběžné otázce — Vnitrostátní zdanění — Článek 110 SFEU — Daň vybíraná členským státem při první registraci motorových vozidel nebo při prvním zápisu změny vlastníka těchto vozidel — Rovné daňové zacházení s ojetými motorovými vozidly z jiných členských států a s podobným motorovými vozidly dostupnými na domácím trhu

8

2015/C 398/11

Věc C-13/15: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. září 2015 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – trestní řízení proti Cdiscount SA Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Směrnice 2005/29/ES — Ochrana spotřebitelů — Nekalé obchodní praktiky — Snížení ceny — Vyznačení nebo uvedení referenční ceny

9

2015/C 398/12

Věc C-62/15 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 8. září 2015 – DTL Corporación, SL v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Generia — Námitka podaná majitelem starší obrazové ochranné známky Společenství Generalia generación renovable — Částečné zamítnutí zápisu — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Nebezpečí záměny — Článek 64 odst. 1 — Pravomoci odvolacího senátu — Článek 75 druhá věta — Právo být vyslechnut

10

2015/C 398/13

Věc C-136/15 P: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 19. června 2015 – Mohammad Makhlouf v. Rada Evropské unie Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Článek 169 odst. 2 — Nezbytný obsah podání kasačního opravného prostředku — Zjevná nepřípustnost

11

2015/C 398/14

Věc C-615/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. prosince 2014 AQ proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 15. prosince 2014 ve věci T-168/11, AQ v. Evropský parlament

11

2015/C 398/15

Věc C-309/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. června 2015 společností Real Express Srl proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 21. dubna 2015 ve věci T-580/13, Real Express Srl v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

12

2015/C 398/16

Věc C-412/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hessisches Finanzgericht (Německo) dne 28. července 2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH v. Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Věc C-441/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Bremen (Německo) dne 12. srpna 2015 – Madaus GmbH v. Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Věc C-457/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 28. srpna 2015 – Vattenfall Europe Generation AG v. Spolková republika Německo

14

2015/C 398/19

Věc C-461/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 28. srpna 2015 – E.ON Kraftwerke GmbH v. Spolková republika Německo

15

2015/C 398/20

Věc C-464/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Wiener Neustadt (Rakousko) dne 2. září 2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG v. Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H a další

16

2015/C 398/21

Věc C-465/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 3. září 2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH v. Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Věc C-470/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 7. září 2015 – Lufthansa Cargo AG, další účastník řízení: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Věc C-492/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 21. září 2015 – R v. S a T

18

2015/C 398/24

Věc C-514/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. září 2015 HIT Groep BV proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 15. července 2015 ve věci T-436/10, Hit Groep v. Komise

18

2015/C 398/25

Věc C-517/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. září 2015 společnostmi AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 15. července 2015 ve věci T-465/12, AGC Glass Europe a další v. Evropská komise

20

2015/C 398/26

Věc C-520/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 28. září 2015 – Aiudapds -Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery a dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Posudek 1/14: Posudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 1. září 2015 – Maltská republika

22

2015/C 398/28

Věc C-196/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. září 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Aachen – Německo) – Horst Hoeck v. Řecká republika

22

2015/C 398/29

Věc C-265/14: Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 1. září 2015 – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG v. Evropská komise

23

2015/C 398/30

Věc C-423/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 31. července 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Fazenda Pública v. Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Věc C-459/14: Usnesení předsedy druhého senátu Soudního dvora ze dne 16. července 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Fadil Cocaj v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Věc C-527/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. září 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche v. Bundesrepublik Deutschland, za přítomnosti: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Věc C-3/15: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. července 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hannover – Německo) – Alexandra Stück v. Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Věc C-172/15: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 27. srpna 2015 – Evropská komise v. Španělské království

24

2015/C 398/35

Věc C-209/15: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 14. září 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Centrale Raad van Beroep – Nizozemsko) – Korpschef van politie v. W. F. de Munk

25

 

Tribunál

2015/C 398/36

Věc T-299/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – European Dynamics Luxembourg a další v. OHIM Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Poskytování externích služeb týkajících se řízení programů a projektů a technického poradenství v oblasti informačních technologií — Zařazení uchazeče v rámci kaskádového řízení — Kritéria pro zadání — Rovnost příležitostí — Transparentnost — Zjevně nesprávné posouzení — Povinnost uvést odůvodnění — Mimosmluvní odpovědnost — Ztráta příležitosti

26

2015/C 398/37

Věc T-216/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2015 – Technion a Technion Research & Development Foundation v. Komise Finanční pomoc — Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace — Inkasování částek vyplacených Komisí v rámci smlouvy o výzkumu na základě závěrů finančního auditu — Započtení pohledávek — Částečné překvalifikování žaloby — Návrh na určení neexistence smluvní pohledávky — Rozhodčí doložka — Finančně uznatelné náklady — Bezdůvodné obohacení — Povinnost uvést odůvodnění

27

2015/C 398/38

Věc T-250/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2015 – Corporción Empresarial de Materiales de Construcción v. Komise Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s chlorečnanem sodným v EHP — Pozměňovací rozhodnutí zkracující zjištěnou délku účasti na kartelové dohodě — Výpočet výše pokuty — Promlčení — Článek 25 nařízení (ES) č. 1/2003

28

2015/C 398/39

Věc T-275/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2015 – FC Dynamo-Minsk v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Bělorusku — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Lhůta k úpravě návrhových žádání — Částečná nepřípustnost — Subjekt vlastněný nebo ovládaný subjektem, vůči kterému jsou namířena omezující opatření — Povinnost uvést odůvodnění — Nesprávné posouzení

29

2015/C 398/40

Věc T-276/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2015 – Chyzh a další v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Bělorusku — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Lhůta k úpravě návrhových žádání — Částečná nepřípustnost — Subjekt vlastněný nebo ovládaný osobou nebo subjektem, vůči kterému jsou namířena omezující opatření — Povinnost uvést odůvodnění — Nesprávné posouzení

30

2015/C 398/41

Věc T-403/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Intrasoft International v. Komise Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Technická podpora pro srbskou celní správu na podporu modernizace celního systému — Střet zájmů — Odmítnutí nabídky uchazeče zastoupením Unie v Srbské republice — Implicitní zamítnutí stížnosti podané proti odmítnutí nabídky

32

2015/C 398/42

Věc T-79/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Accorinti a další v. ECB Mimosmluvní odpovědnost — Hospodářská a měnová politika — ECB — Národní centrální banky — Restrukturalizace řeckého veřejného dluhu — Program nákupu cenných papírů — Dohoda o výměně cenných papírů výlučně ve prospěch centrálních bank Eurosystému — Zapojení soukromého sektoru — Doložky o společném postupu věřitelů — Posílení zajištění ve formě programu zpětného podporujícího kvalitu cenných papírů jakožto zajištění — Soukromí věřitelé — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům — Legitimní očekávání — Rovné zacházení — Odpovědnost za normativní právní akt — Neobvyklá a zvláštní újma

33

2015/C 398/43

Věc T-103/13 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Komise v. Cocchi a Falcione Kasační opravný prostředek — Vedlejší kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Převedení vnitrostátních nároků na důchod — Návrhy na započtení příspěvkových let — Akt, který nezasahuje nepříznivě do právního postavení — Nepřípustnost žaloby v prvním stupni řízení — Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu

33

2015/C 398/44

Věc T-358/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Itálie v. Komise EZFRV — Schvalování účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z EZFRV — Rozhodnutí, kterým se určitá částka v rámci plánu rozvoje venkova regionu Basilicata prohlašuje za částku jednorázovou — Článek 30 nařízení (ES) č. 1290/2005 — Povinnost uvést odůvodnění

34

2015/C 398/45

Věc T-534/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Panrico v. OHIM – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství Krispy Kreme DOUGHNUTS — Starší slovní a obrazové národní a mezinárodní ochranné známky DONUT, DOGHNUTS, donuts a donuts cream — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009] — Nebezpečí neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména — Nebezpečí újmy — Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009

35

2015/C 398/46

Věc T-547/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Rosian Express v. OHIM (Tvar krabice na hru) Ochranná známka Společenství — Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství — Tvar krabice na hru — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Právo být vyslechnut — Článek 75 nařízení č. 207/2009

36

2015/C 398/47

Věc T-642/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2015 – Wolverine International v. OHIM – BH Stores (cushe) Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství — Obrazová ochranná známka cushe — Starší národní slovní ochranná známka SHE a starší národní obrazové ochranné známky she — Relativní důvod pro zamítnutí — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 57 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009 — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009

37

2015/C 398/48

Věc T-656/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – The Smiley Company v. OHIM (Tvar smajlíku s očima ve tvaru srdce) Ochranná známka Společenství — Přihláška trojrozměrné ochranné m Společenství — Tvar smajlíku s očima ve tvaru srdce — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

38

2015/C 398/49

Spojené věci T-659/13 a T-660/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Česká republika v. Komise Doprava — Směrnice 2010/40/EU — Inteligentní dopravní systémy — Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 — Poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla — Článek 3 odst. 1, článek 8 a čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci č. 885/2013 — Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 — Údaje a postupy pro bezplatné poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům — Článek 5 odst. 1, článek 9 a čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci č. 886/2013

39

2015/C 398/50

Věc T-689/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Bilbaina de Alquitranes a další v. Komise Životní prostředí a ochrana lidského zdraví — Klasifikace vysokoteplotní černouhelné smoly do kategorií akutní toxicita pro vodní prostředí a chronická toxicita pro vodní prostředí — Nařízení (ES) č. 1907/2006 a č. 1272/2008 — Zjevně nesprávné posouzení — Klasifikace látky na základě jejích složek

40

2015/C 398/51

Věc T-49/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks v. Komise Chráněné zeměpisné označení — Kołocz śląski nebo Kołacz śląski — Řízení o prohlášení neplatnosti — Právní základ — Nařízení (ES) č. 510/2006 — Nařízení (EU) č. 1151/2012 — Důvody zrušení — Základní práva

41

2015/C 398/52

Věc T-61/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2015 – Monster Energy v. OHIM – Balaguer (icexpresso + energy coffee) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství icexpresso + energy coffee — Starší slovní ochranné známky Společenství X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY a MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

42

2015/C 398/53

Věc T-78/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Benediktinerabtei St. Bonifaz v. OHIM – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — Starší obrazová ochranná známka Společenství SEIT 1908 ANDECHSER NATUR a starší národní obrazová ochranná známka ANDECHSER NATUR — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

42

2015/C 398/54

Věc T-90/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Secolux v. Komise Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Bezpečnostní kontroly — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zadání veřejné zakázky jinému uchazeči — Mimosmluvní odpovědnost

43

2015/C 398/55

Věc T-104/14 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Komise v. Verile a Gjergji Kasační opravný prostředek — Vzájemný kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Převod nároků na vnitrostátní důchod — Návrh na započtení příspěvkových let — Akt nezasahující nepříznivě do právního postavení — Nepřípustnost žaloby v prvním stupni — Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu — Právní jistota — Legitimní očekávání — Rovné zacházení

44

2015/C 398/56

Věc T-131/14 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Teughels v. Komise Kasační opravný prostředek — Vedlejší kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Převedení vnitrostátních nároků na důchod — Návrhy na započtení příspěvkových let — Akt, který nezasahuje nepříznivě do právního postavení — Nepřípustnost žaloby v prvním stupni řízení — Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu

45

2015/C 398/57

Věc T-186/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Atlantic Multipower Germany v. OHIM – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství NOxtreme — Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší národní obrazová ochranná známka X-TREME — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Skutečné užívání ochranné známky — Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 — Článek 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009

45

2015/C 398/58

Věc T-187/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Sonova Holding v. OHIM Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka Společenství FLEX — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) a čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009

46

2015/C 398/59

Věc T-227/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – CBM v. OHIM – Aeronautica Militare (Trecolore) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Trecolore — Národní obrazové a slovní ochranné známky a starší obrazové ochranné známky Společenství FRECCE TRICOLORI — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

47

2015/C 398/60

Věc T-228/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – CBM v. OHIM – Aeronautica Militare (TRECOLORE) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství TRECOLORE — Starší slovní a obrazové ochranné známky Společenství a starší slovní a obrazové národní ochranné známky FRECCE TRICOLORI — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

48

2015/C 398/61

Věc T-242/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – The Smiley Company v. OHIM (tvar obličeje s rohy) Ochranná známka Společenství — Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství — Tvar obličeje s rohy — Absolutní důvod pro zamítnutí — Rozlišovací způsobilost — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

48

2015/C 398/62

Věc T-243/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – The Smiley Company v. OHIM (Tvar obličeje) Ochranná známka Společenství — Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství — Tvar obličeje — Absolutní důvod pro zamítnutí — Rozlišovací způsobilost — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

49

2015/C 398/63

Věc T-244/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – The Smiley Company v. OHIM (Obličej ve tvaru hvězdy) Ochranná známka Společenství — Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství — Obličej ve tvaru hvězdy — Absolutní důvod pro zamítnutí — Rozlišovací způsobilost — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

50

2015/C 398/64

Věc T-251/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2015 – Promarc Technics v. OHIM – PIS (dveřní součást) (Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující dveřní součást — Starší mezinárodní (průmyslový) vzor tvořený americkým patentem — Důvod neplatnosti — Nedostatek individuální povahy — Absence odlišného celkového dojmu — Důkaz o zpřístupnění staršího (průmyslového) vzoru veřejnosti — Odborné kruhy specializované v daném oboru — Informovaný uživatel — Míra volnosti původce — Článek 6, čl. 7 odst. 1 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002

51

2015/C 398/65

Spojené věci T-292/14 a T-293/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Kypr v. OHIM (XAΛΛOYMI a HALLOUMI) Ochranná známka Společenství — Přihlášky slovních ochranných známek Společenství XAΛΛOYMI a HALLOUMI — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009

52

2015/C 398/66

Věc T-336/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Société des produits Nestlé v. OHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH) Ochranná známka Společenství — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství — Slovní ochranná známka NOURISHING PERSONAL HEALTH — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 — Povinnost zkoumat skutkové okolnosti i bez návrhu — Článek 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009

52

2015/C 398/67

Věc T-365/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – CBM v. OHIM – Aeronautica Militare (TRECOLORE) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství TRECOLORE — Národní obrazové a slovní ochranné známky a starší obrazové ochranné známky Společenství FRECCE TRICOLORI — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

53

2015/C 398/68

Věc T-642/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – JP Divver Holding Company v. OHIM (EQUIPMENT FOR LIFE) Ochranná známka Společenství — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství — Slovní ochranná známka EQUIPMENT FOR LIFE — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

54

2015/C 398/69

Věc T-658/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Jurašinović v. Rada Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty vyměněné v průběhu řízení s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii — Rozhodnutí přijaté v návaznosti na částečné zrušení původního rozhodnutí Tribunálem — Částečné zamítnutí přístupu — Výjimka týkající se ochrany mezinárodních vztahů

55

2015/C 398/70

Věc T-731/14: Usnesení Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias v. Rada Žaloba na neplatnost — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost

55

2015/C 398/71

Věc T-482/15 R: Usnesení předsedy čtvrtého senátu Tribunálu ze dne 15. října 2015 – Ahrend Furniture v. Komise Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky — Zadávací řízení — Dodávka nábytku — Odmítnutí nabídky jednoho uchazeče a zadání veřejné zakázky jinému uchazeči — Návrh na nařízení předběžných opatření — Nedostatek fumus boni iuris

56

2015/C 398/72

Věc T-540/15: Žaloba podaná dne 18. září 2015 – De Capitani v. Parlament

57

2015/C 398/73

Věc T-548/15: Žaloba podaná dne 22. září 2015 – Guiral Broto v. OHIM – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Věc T-552/15: Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Bank Refah Kargaran v. Rada

59

2015/C 398/75

Věc T-553/15: Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Export Development Bank of Iran v. Rada

60

2015/C 398/76

Věc T-554/15: Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Maďarsko v. Komise

62

2015/C 398/77

Věc T-555/15: Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Maďarsko v. Komise

63

2015/C 398/78

Věc T-556/15: Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Portugalsko v. Komise

64

2015/C 398/79

Věc T-564/15: Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Spliethoff's Bevrachtingskantoor v. Komise

65

2015/C 398/80

Věc T-565/15: Žaloba podaná dne 28. září 2015 – Excalibur City v. OHIM – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Věc T-566/15: Žaloba podaná dne 28. září 2015 – Excalibur City v. OHIM – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Věc T-568/15: Žaloba podaná dne 24. září 2015 – Morgese a další v. OHIM – All Star

68

2015/C 398/83

Věc T-569/15: Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Fondazione Casamica v. Komise a EASME

69

2015/C 398/84

Věc T-579/15: Žaloba podaná dne 5. října 2015 – For Tune v. OHIM – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Věc T-581/15: Žaloba podaná dne 1. října 2015 – Syndial v. Komise

71

2015/C 398/86

Věc T-587/15: Žaloba podaná dne 12. října 2015 – Rose Vision v. Komise

73

2015/C 398/87

Věc T-591/15: Žaloba podaná dne 13. října 2015 – Transavia Airlines v. Komise

74

2015/C 398/88

Věc T-594/15: Žaloba podaná dne 14. října 2015 – Metabolic Balance Holding v. OHIM (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Věc T-218/14: Usnesení Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Mabrouk v. Rada

77

2015/C 398/90

Věc T-517/14: Usnesení Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Pelikan v. OHIM – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Věc T-748/14: Usnesení Tribunálu ze dne 14. října 2015 – Montenegro v. OHIM (Tvar láhve)

77

 

Soud pro veřejnou službu

2015/C 398/92

Věc F-57/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. října 2015 – AQ v. Komise Veřejná služba — Úředníci — Nařízení č. 45/2001 — Zpracování osobních údajů získaných pro osobní účely — Správní šetření — Disciplinární řízení — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Disciplinární sankce — Proporcionalita

78

2015/C 398/93

Věc F-89/14: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. října 2015 – Arsène v. Komise Veřejná služba — Odměna — Příspěvek za práci v zahraničí — Podmínka stanovená čl. 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu — Desetileté referenční období — Počátek lhůty — Neutralizace období služby odpracovaných v mezinárodní organizaci — Uplatnění ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu na základě analogie — Obvyklé bydliště mimo stát přidělení před výkonem služby v mezinárodní organizaci — Článek 81 jednacího řádu — Zjevně neopodstatněná žaloba

78

2015/C 398/94

Věc F-123/15: Žaloba podaná dne 21. září 2015 – ZZ v. Komise

79

2015/C 398/95

Věc F-125/15: Žaloba podaná dne 22. září 2015 – ZZ v. Komise

80

2015/C 398/96

Věc F-29/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 20. října 2015 – Drakeford v. EMA

80


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2015/C 398/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 389, 23.11.2015

Dřívější publikace

Úř. věst. C 381, 16.11.2015

Úř. věst. C 371, 9.11.2015

Úř. věst. C 363, 3.11.2015

Úř. věst. C 354, 26.10.2015

Úř. věst. C 346, 19.10.2015

Úř. věst. C 337, 12.10.2015

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/2


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d’appel de Mons – Belgie) – Ville de Mons v. Base Company SA, dříve KPN Group Belgium SA

(Věc C-346/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sítě a služby elektronických komunikací - Směrnice 2002/20/ES - Článek 13 - Poplatek za oprávnění instalovat zařízení - Působnost - Obecní právní úprava stanovící poplatkovou povinnost vlastníkům sloupů a stožárů pro mobilní telefonní služby“)

(2015/C 398/02)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d’appel de Mons

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Ville de Mons

Odpůrkyně: Base Company SA, dříve KPN Group Belgium SA

Výrok

Článek 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby byl takový poplatek, jako je poplatek dotčený v původním řízení, ukládán vlastníkům takových samostatně stojících staveb, jako jsou vysílací sloupy a stožáry určené k umístění antén, které jsou nezbytné pro fungování mobilní telefonní sítě, které nemohly být umístěny na existujícím objektu.


(1)  Úř. věst. C 252, 31.8.2013.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/3


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg – Německo) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Věc C-59/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 - Ochrana finančních zájmů Evropské unie - Článek 1 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 první pododstavec - Zpětné vymáhání vývozní náhrady - Promlčecí lhůta - Začátek běhu (dies a quo) - Jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu - Vznik škody - Trvající protiprávní jednání - Jednorázové protiprávní jednání“)

(2015/C 398/03)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Výrok

1)

Článek 1 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 první pododstavec nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství musí být vykládány v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, kdy bylo porušení unijního právního předpisu zjištěno až poté, co nastalo poškození, začíná běžet promlčecí lhůta od okamžiku, kdy došlo jak k jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které představuje porušení unijního práva, tak k poškození rozpočtu Unie nebo rozpočtů Unií spravovaných.

2)

Článek 1 odst. 2 nařízení č. 2988/95 musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, k poškození dojde, jakmile je přijato rozhodnutí o přiznání vývozní náhrady dotčenému vývozci.


(1)  Úř. věst. C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/3


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Finanzamt Linz v. Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

(Věc C-66/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Články 49 SFEU, 54 SFEU, 107 SFEU a čl. 108 odst. 3 SFEU - Svoboda usazování - Státní podpora - Zdanění skupin podniků - Nabytí účasti na kapitálu dceřiné společnosti - Odpis goodwillu - Omezení na podíly ve společnostech, které jsou rezidenty“)

(2015/C 398/04)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Finanzamt Linz

Žalovaní: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

za přítomnosti: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH

Výrok

Článek 49 SFEU brání takovým právním předpisům členského státu, jako jsou ty, o které se jedná v původním řízení, které v rámci zdanění skupiny společností umožňují mateřské společnosti, aby v případě nabytí podílu ve společnosti, která je rezidentem a stane se členem takové skupiny, odepsala goodwill do výše 50 % kupní ceny podílu, zatímco v případě nabytí podílu ve společnosti, která není rezidentem, to zakazují.


(1)  Úř. věst. C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/4


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 – Rada Evropské unie v. Evropská komise

(Věc C-73/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu - Mezinárodní tribunál pro mořské právo - Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov - Řízení o posudku - Předložení písemného stanoviska Evropské komise jménem Evropské unie - Neexistence předchozího schválení obsahu tohoto stanoviska Radou Evropské unie - Článek 13 odst. 2 SEU, článek 16 SEU a čl. 17 odst. 1 SEU - Článek 218 odst. 9 SFEU a článek 335 SFEU - Zastupování Evropské unie - Zásady svěřených pravomocí a institucionální rovnováhy - Zásada loajální spolupráce“)

(2015/C 398/05)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Rada Evropské unie (zástupci: A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan a R. Liudvinaviciute-Cordeiro, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: K. Banks, A. Bouquet, E. Paasivirta a P. Van Nuffel, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalobkyni: Česká republika (zástupci: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil a M. Hedvábná, zmocněnci), Řecká republika (zástupci: G. Karipsiadis a K. Boskovits, zmocněnci), Španělské království (zástupce: M. Sampol Pucurull, zmocněnec), Francouzská republika (zástupci: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize a N. Rouam, zmocněnci), Litevská republika (zástupci: D. Kriaučiūnas a G. Taluntytė, zmocněnci), Nizozemské království (zástupci: M. Bulterman, M. Gijzen a M. de Ree, zmocněnci), Rakouská republika (zástupci: C. Pesendorfer a G. Eberhard, zmocněnci), Portugalská republika (zástupci: M. L. Inez Fernandes a M. L. Duarte, zmocněnci), Finská republika (zástupci: J. Heliskoski a H. Leppo, zmocněnci), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: E. Jenkinson a M. Holt, zmocněnci, ve spolupráci s J. Holmesem, barrister)

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Radě Evropské unie se ukládá náhrada nákladů řízení.

3)

Česká republika, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Litevská republika, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika a Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 93, 29.3.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/5


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court – Irsko) – Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner

(Věc C-362/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Osobní údaje - Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním těchto údajů - Listina základních práv Evropské unie - Články 7, 8 a 47 - Směrnice 95/46/ES - Články 25 a 28 - Předávání osobních údajů třetím zemím - Rozhodnutí 2000/520/ES - Předávání osobních údajů do Spojených států - Neodpovídající úroveň ochrany - Platnost - Stížnost fyzické osoby, jejíž osobní údaje byly předány z Evropské unie do Spojených států - Pravomoci vnitrostátních orgánů dozoru“)

(2015/C 398/06)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení

Žalobce: Maximillian Schrems

Žalovaný: Data Protection Commissioner

Výrok

1)

Článek 25 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003, ve spojení s články 7, 8 a 47 Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že takové rozhodnutí přijaté na základě tohoto ustanovení, jako je rozhodnutí Komise 2000/520/ES ze dne 26. července 2000 podle směrnice 95/46 o odpovídající ochraně poskytované podle zásad „bezpečného přístavu“ a s tím souvisejících „často kladených otázek“ vydaných Ministerstvem obchodu Spojených států, v němž Evropská komise konstatuje, že třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, nebrání tomu, aby orgán dozoru členského státu ve smyslu článku 28 této směrnice, ve znění změn, posoudil žádost osoby týkající se ochrany jejích práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají a které byly předány z členského státu do této třetí země, pokud tato osoba tvrdí, že právo a praxe platné v této zemi nezajišťují odpovídající úroveň ochrany.

2)

Rozhodnutí 2000/520 je neplatné.


(1)  Úř. věst. C 351, 6. 10. 2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/6


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Wien – Rakousko) – Seattle Genetics Inc. v. Österreichisches Patentamt

(Věc C-471/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Duševní a průmyslové vlastnictví - Hromadně vyráběné léčivé přípravky - Nařízení (ES) č. 469/2009 - Článek 13 odst. 1 - Dodatkové ochranné osvědčení - Doba - Pojem ‚den vydání první registrace v Evropské unii‘ - Zohlednění dne vydání rozhodnutí o registraci nebo dne oznámení tohoto rozhodnutí“)

(2015/C 398/07)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Wien

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Seattle Genetics Inc.

Žalovaný: Österreichisches Patentamt

Výrok

1)

Článek 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „den vydání první registrace v [Evropské unii]“ je definován unijním právem.

2)

Článek 13 odst. 1 nařízení č. 469/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že „den vydání první registrace v [Unii]“ ve smyslu tohoto ustanovení je den, kdy bylo rozhodnutí o registraci oznámeno tomu, komu je určeno.


(1)  Úř. věst. C 462, 22.12.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/7


Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 3. září 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha – Španělsko) – Manuel Orrego Arias v. Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Věc C-456/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Prostor svobody, bezpečnosti a práva - Směrnice 2001/40/ES - Vzájemné uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí - Článek 3 odst. 1 písm. a) - Pojem ‚trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody v délce nejméně jednoho roku‘ - Rozhodnutí o vyhoštění státního příslušníka třetí země z důvodu odsouzení za trestný čin - Situace, na kterou se nevztahuje směrnice 2001/40 - Zjevný nedostatek pravomoci“)

(2015/C 398/08)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha

Účastníci původního řízení

Žalobce: Manuel Orrego Arias

Žalovaný: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Výrok

Soudní dvůr Evropské unie zjevně nemá pravomoc odpovědět na otázku, kterou mu položil Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španělsko) rozhodnutím ze dne 4. září 2014 (věc C-456/14).


(1)  Úř. věst. C 439, 8.12.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/8


Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. září 2015 – Arnoldo Mondadori Editore SpA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), Grazia Equity GmbH

(Věc C-548/14 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora - Ochranná známka Společenství - Nařízení (ES) č. 40/94 - Přihláška slovní ochranné známky GRAZIA - Námitky majitele starších mezinárodních slovních a obrazových ochranných známek, starší slovní a obrazové známky Společenství a starších národních slovních a obrazových ochranných známek obsahujících slovní prvek ‚GRAZIA‘ - Zamítnutí námitek - Článek 8 odst. 1 písm. b) - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 5 - Dobré jméno“)

(2015/C 398/09)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Arnoldo Mondadori Editore SpA (zástupci: G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice a E. Varese, advokáti)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (zástupce: A. Schifko, zmocněnec), Grazia Equity GmbH (zástupce: M. Müller, advokát)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnost Arnoldo Mondadori Editore SpA ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).

3)

Společnost Grazia Equity GmbH ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 73, 2.3.2015.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/8


Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 3. září 2015 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14) v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj a Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

(Spojené věci C-585/14, C-587/14 a C-588/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Vnitrostátní zdanění - Článek 110 SFEU - Daň vybíraná členským státem při první registraci motorových vozidel nebo při prvním zápisu změny vlastníka těchto vozidel - Rovné daňové zacházení s ojetými motorovými vozidly z jiných členských států a s podobným motorovými vozidly dostupnými na domácím trhu“)

(2015/C 398/10)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Cluj

Účastníci původního řízení

Žalobci: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14), Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

Žalovaní: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14), Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)

Výrok

1)

Článek 110 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby členský stát zavedl takovou daň z motorových vozidel, jako je daň stanovená v zákoně č. 9/2012 ze dne 6. ledna 2012 o dani z emisí škodlivých látek z motorových vozidel (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), které podléhají dovezená ojetá vozidla při jejich první registraci v tomto členském státě a vozidla již registrovaná v uvedeném členském státě při prvním zápisu změny vlastníka těchto vozidel v tomto státě.

2)

Článek 110 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát osvobodil od takové daně, jaká je stanovena v zákoně č. 9/2012, již registrovaná vozidla, za která byla uhrazena dříve platná daň, pokud hodnota této zůstatkové daně zahrnutá do hodnoty těchto vozidel je nižší než nová daň. Tak tomu musí být v případě, kdy dřívější daň musela být spolu s úroky vrácena z důvodu její neslučitelnosti s unijním právem.


(1)  Úř. věst. C 107, 30. 3. 2015.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/9


Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. září 2015 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – trestní řízení proti Cdiscount SA

(Věc C-13/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Směrnice 2005/29/ES - Ochrana spotřebitelů - Nekalé obchodní praktiky - Snížení ceny - Vyznačení nebo uvedení referenční ceny“)

(2015/C 398/11)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastnice původního trestního řízení

Cdiscount SA

Výrok

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) musí být vykládána tak, že brání takovým vnitrostátním předpisům, o jaké se jedná v původním řízení, které obecně, bez posouzení jednotlivých případů umožňujícího zjistit nekalý charakter, zakazují oznámení o snížení ceny, která při označení nebo uvedení ceny neuvádějí referenční cenu, za předpokladu, že tyto předpisy sledují cíle související s ochranou spotřebitelů. Je na předkládajícím soudu, aby posoudil, zda tomu tak je ve věci v původním řízení.


(1)  Úř. věst. C 107, 30.3.2015.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/10


Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 8. září 2015 – DTL Corporación, SL v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

(Věc C-62/15 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora - Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Generia - Námitka podaná majitelem starší obrazové ochranné známky Společenství Generalia generación renovable - Částečné zamítnutí zápisu - Nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 8 odst. 1 písm. b) - Nebezpečí záměny - Článek 64 odst. 1 - Pravomoci odvolacího senátu - Článek 75 druhá věta - Právo být vyslechnut“)

(2015/C 398/12)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: DTL Corporación, SL (zástupce: A. Zuazo Araluze, advokát)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

DTL Corporación, SL ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 146, 4. 5. 2015.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/11


Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 19. června 2015 – Mohammad Makhlouf v. Rada Evropské unie

(Věc C-136/15 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora - Článek 169 odst. 2 - Nezbytný obsah podání kasačního opravného prostředku - Zjevná nepřípustnost“)

(2015/C 398/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Mohammad Makhlouf (zástupce: G. Karouni, avocat)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie (zástupci: G. Étienne a M.-M. Joséphidès, zmocněnci)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Mohammad Makhlouf ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 311, 21.9.2015.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/11


Kasační opravný prostředek podaný dne 29. prosince 2014 AQ proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 15. prosince 2014 ve věci T-168/11, AQ v. Evropský parlament

(Věc C-615/14 P)

(2015/C 398/14)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: AQ

Další účastník řízení: Evropský parlament

Usnesením ze dne 17. září 2015 rozhodl Soudní dvůr (sedmý senát) o vyškrtnutí věci z rejstříku z důvodu zjevné nepřípustnosti.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/12


Kasační opravný prostředek podaný dne 18. června 2015 společností Real Express Srl proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 21. dubna 2015 ve věci T-580/13, Real Express Srl v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-309/15 P)

(2015/C 398/15)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Real Express Srl (zástupce: C. Anitoae, advokát)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Zrušit usnesení Tribunálu ze dne 21. dubna 2015 ve věci T-580/13.

Vykonat přezkum v plné jurisdikci a na základě dostupných informací vyhovět žalobě Real Express Srl proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ze dne 16. září 2013 ve věci R 1519/2012-4 nebo alternativně vrátit věc zpět Tribunálu k novému projednání.

Uložit OHIM a další účastnici řízení, aby navrhovatelce nahradily náklady řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1.

Tribunál při přijímání usnesení považoval všechny argumenty navrhovatelky za přípustné kromě bodů 23 a 25 žaloby, kde tvrdila, že další účastnice řízení nejednala v dobré víře, když přihlašovala pro totožné třídy totožnou ochrannou známku Společenství REAL, jejíhož zrušení se domáhala navrhovatelka z důvodu dřívějších práv v Rumunsku. Čtvrtému odvolacímu senátu byla předložena příslušná osvědčení soudu. Tribunál nepřihlédl k povinnostem, které má odvolací senát v souladu s čl. 63 odst. 2 a čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009 (1).

2.

V bodech 38 a 39 napadeného usnesení Tribunál nesprávné aplikoval pravidlo 15 odst. 2 písm. h bod iii), 17 odst. 1 a odst. 4 nařízení Rady (ES) 2868/1995 (2) a článek 75 a čl. 78 odst. 1 psím. a) a b) nařízení 207/2009. V bodu 41 a 42 napadeného usnesení Tribunál nesprávně aplikoval čl. 80 odst. 1, 2 a 3 nařízení 207/2009, pravidlo 53 a 53a nařízení 2868/1995 a nepřihlédnul k straně 4 bodu 5 sdělení č. 11/98 předsedy Úřadu z Příručky k řízení před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), část A obecná pravidla, článek 6 zpětvzetí rozhodnutí, zrušení zápisu a oprava chyb. V bodech 43, 44 a 45 napadeného usnesení Tribunál nesprávně aplikoval čl. 63 odst. 2 a článek 64 nařízení č. 207/2009 a neuznal tak, že odvolací senátu porušil zásadu právní jistoty a procesní ekonomie a cíl námitkového řízení, když nesplnil povinnost umožnit před zápisem spor ohledně ochranných známek a v rozporu s pravidly nezohlednil skutečnosti, okolnosti a důkazy uvedené společností Real Express Srl, které byly relevantní pro výsledek námitkového řízení.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189).


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hessisches Finanzgericht (Německo) dne 28. července 2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH v. Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

(Věc C-412/15)

(2015/C 398/16)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Hessisches Finanzgericht

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

Žalovaný: Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 132 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES (1) vykládán v tom smyslu, že dodání lidské krve zahrnuje i dodání krevní plazmy získané z lidské krve?

2)

V případě kladné odpovědi na otázku 1: Platí to i pro krevní plazmu, která není přímo určena pro terapeutické účely, ale výlučně k výrobě léčivých přípravků?

3)

V případě záporné odpovědi na otázku 2: Záleží při zatřídění pod krev pouze na přijatém účelovém určení nebo i na abstraktně existující možnosti použití krevní plazmy?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1).


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Bremen (Německo) dne 12. srpna 2015 – Madaus GmbH v. Hauptzollamt Bremen

(Věc C-441/15)

(2015/C 398/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Bremen

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Madaus GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Bremen

Předběžná otázka

Musí být kombinovaná nomenklatura v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 927/2012 ze dne 9. října 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, vykládána v tom smyslu, že výchozí látku s označením „DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250“ pro výrobu kalciových tablet ve formě jednoduchých tablet, šumivých tablet a žvýkacích tablet, složených z chemicky jednotného uhličitanu vápenatého ve formě prášku a modifikovaného škrobu přidaného pro lepší vlastnosti tablety s vypočteným obsahem škrobu nižším než 5 % hmotnostních – podle nařízení Komise (EU) č. 118/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2008, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů – je třeba zařadit do podpoložky 3824 9097 990?


(1)  Úř. věst. L 256, s. 1, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 927/2012 ze dne 9. října 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, Úř. věst. L 304, s. 1.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 28. srpna 2015 – Vattenfall Europe Generation AG v. Spolková republika Německo

(Věc C-457/15)

(2015/C 398/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Vattenfall Europe Generation AG

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

1)

Vede zařazení kategorie „činnosti spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MW“ do přílohy I směrnice 2003/87/ES (1) k tomu, že tím povinnost zařízení pro výrobu elektrické energie obchodovat s emisemi vzniká okamžikem první emise skleníkových plynů, a tím možná před okamžikem první výroby elektrické energie tímto zařízením?

2)

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Musí být čl. 19 odst. 2 rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011 (2011/278/EU) (2) vykládán v tom smyslu, že emise skleníkových plynů, ke kterým dochází před zahájením běžného provozu zařízení uvedeného v příloze I směrnice 2003/87/ES, vyvolávají již od okamžiku první emise během fáze výstavby tohoto zařízení povinnost provozovatele zařízení vykazovat emise a odevzdat emisní povolenky?

3)

V případě kladné odpovědi na druhou otázku:

Musí být čl. 19 odst. 2 rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011 (2011/278/EU) vykládán v tom smyslu, že brání použití vnitrostátního prováděcího předpisu, § 18 odst. 4 Zuteilungsverordnung 2020 (nařízení o přidělování 2020), na zařízení pro výrobu elektrické energie, pokud jde o určení začátku povinnosti obchodovat s emisemi?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32; Zvl. vyd. 15/07, s. 631).

(2)  Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 2772) (Úř. věst. L 130, 17.5.2011, s. 1).


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 28. srpna 2015 – E.ON Kraftwerke GmbH v. Spolková republika Německo

(Věc C-461/15)

(2015/C 398/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: E.ON Kraftwerke GmbH

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

1)

Které informace patří mezi příslušné informace ve smyslu čl. 24 odst. 1 rozhodnutí 2011/278/EU (1)? Má být toto omezení chápáno kvalitativně nebo kvantitativně, patří k nim zejména i takové informace týkající se plánovaných nebo skutečných změn kapacity, úrovně činnosti a provozu zařízení, které nemají přímo za následek zrušení, resp. úpravu rozhodnutí o přidělení povolenek podle článku 19 až 21 rozhodnutí 2011/278/EU a nevedou ke vzniku povinnosti předložit informace podle čl. 24 odst. 2 rozhodnutí 2011/278/EU?

2)

V případě, že je třeba na první otázku odpovědět záporně: Má být čl. 24 odst. 1 rozhodnutí 2011/278/EU vykládán v tom smyslu, že členskému státu zakazuje požadovat od provozovatele zařízení také takové informace týkající se plánovaných nebo skutečných změn kapacity, úrovně činnosti a provozu zařízení, které nemají za následek zrušení, resp. úpravu rozhodnutí o přidělení povolenek podle článku 19 až 21 rozhodnutí 2011/278/EU?


(1)  Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 2772), Úř. věst. L 130, s. 1.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Wiener Neustadt (Rakousko) dne 2. září 2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG v. Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H a další

(Věc C-464/15)

(2015/C 398/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Wiener Neustadt

Účastníci/Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Admiral Casinos & Entertainment AG

Žalovaní: Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha

Předběžná otázka

Musí být článek 56 SFEU vykládán v tom smyslu, že při posuzování proporcionality vnitrostátních právních předpisů, které stanoví monopol na trhu s hazardními hrami, je pro jejich přípustnost z hlediska unijního práva podstatný nejen účel úpravy, ale i její účinky, které lze s určitostí konstatovat?


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 3. září 2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH v. Hauptzollamt Duisburg

(Věc C-465/15)

(2015/C 398/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Duisburg

Předběžná otázka

Má být čl. 2 odst. 4 písm. b) třetí odrážka směrnice Rady (ES) č. 2003/96, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (1), vykládán v souvislosti s postupem výroby surového železa ve vysokých pecích v tom smyslu, že i elektřina pro pohon turbodmychadlových strojů má být považována za elektřinu používanou zejména pro účely chemické redukce?


(1)  Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny; Úř. věst. L 283, s. 51; Zvl. vyd. 09/01, s. 405.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 7. září 2015 – Lufthansa Cargo AG, další účastník řízení: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Věc C-470/15)

(2015/C 398/22)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Lufthansa Cargo AG

Další účastník řízení: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 3 odst. 1 písm. c) bod ii) první věta Dohody o letecké dopravě uzavřené mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé (Úř. věst. 2007, L 134) vykládán v tom smyslu, že leteckému dopravci Společenství z členského státu A poskytuje účinné právo vyložit v jiném členském státě B náklad naložený ve třetím státě, po mezipřistání ve Spojených státech, kde není tento náklad vyložen, a že v tomto ohledu není nezbytné dovolávat se dvoustranné dohody mezi členským státem B a třetím státem?

2)

Může letecký dopravce Společenství vůči jiným členským státům, než je členský stát, ve kterém má tento letecký dopravce svou hlavní provozovnu, odvozovat práva z Dohody o letecké dopravě uzavřené mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé?

3)

Brání článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednávání a provádění dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách (Úř. věst. L 195; Zvl. vyd. 07/08, s. 193, opraveno v Úř. věst. 2007, L 204) tomu, aby při přezkumu, zda bylo učiněno zadost kritériu usazování ve smyslu článku 49 Smlouvy o fungování Evropské unie, tak jak bylo upřesněno v judikatuře Soudního dvora, bylo mimo jiné vyžadováno, aby letecký dopravce Společenství s hlavní provozovnou v členském státě A umístil část flotily, složené alespoň ze dvou letadel, v členském státě B?


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 21. září 2015 – R v. S a T

(Věc C-492/15)

(2015/C 398/23)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshofs

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: R

Odpůrci: S a T

Předběžná otázka

Brání čl. 35 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (dále jen „nařízení Brusel IIa“) přerušení řízení o neuznání rozhodnutí podle čl. 21 odst. 3 resp. o prohlášení vykonatelnosti podle čl. 28 a násl. nařízení odvolacím soudem, pokud byl v členském státě výkonu podán návrh na změnu rozhodnutí členského státu původu o svěření dítěte do péče, které má být prohlášeno vykonatelným, a členský stát výkonu je mezinárodně příslušný k tomuto návrhu na změnu?


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/18


Kasační opravný prostředek podaný dne 25. září 2015 HIT Groep BV proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 15. července 2015 ve věci T-436/10, Hit Groep v. Komise

(Věc C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: HIT Groep BV (zástupci: G. van der Wal a L. Parret, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

určit, že uplatňované důvody kasačního opravného prostředku jsou opodstatněné, zrušit napadený rozsudek, (dodatečně) určit, že žaloba navrhovatelky podaná proti spornému rozhodnutí (1) je opodstatněná a zrušit sporné rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká navrhovatelky, zejména čl. 1 bod 9 písm. b), čl. 2 bod 9 a čl. 4 bod 22, podpůrně zrušit pokutu uloženou navrhovatelce v čl. 2 bodu 9 sporného rozhodnutí resp. ji snížit v rozsahu, který bude Soudní dvůr považovat za přiměřený, přinejmenším však zrušit napadený rozsudek a vrátit věc k rozhodnutí Tribunálu v souladu s rozsudkem Soudního dvora;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení vzniklých navrhovatelce v prvostupňovém řízení a v řízení o kasačním opravném prostředku včetně nákladů jejího právního zastoupení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

a)

V bodech 174 až 188 a v bodě 224 napadeného rozsudku Tribunál rozhodl neoprávněně, nesprávně, neúplně, resp. nesrozumitelně odůvodnil a v napadeném rozsudku a uvedl v rozporu s čl. 296 odst. 2 SFEU, čl. 41 odst. 2 písm. c) Listiny základních práv Evropské unie (2) (dále jen: Listina), čl. 23 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení č. 1/2003, čl. 7 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen: EÚLP), článkem 49 Listiny a s obecnými právními zásadami, zejména zásadou proporcionality, že Komise při uplatnění horní hranice pokuty pro navrhovatelku, platné podle čl. 23 odst. 2 druhého pododstavce nařízení č. 1/2003 (3), mohla vycházet z obratu navrhovatelky v (účetním) období roku 2003 a že tím, že vycházela z tohoto účetního období, neporušila zásadu proporcionality; Tribunál proto žalobu (nynější) navrhovatelky zamítl a uložil jí náhradu nákladů řízení.

b)

Tribunál neprávem, nesprávně a v rozporu s čl. 296 odst. 2 SFEU, čl. 41 odst. 2 písm. c) a čl. 49 odst. 3 Listiny a s obecnými právními zásadami, zejména se zásadou proporcionality, neposoudil proporcionalitu pokuty, která byla uložena navrhovatelce Komisí; (přinejmenším) v tomto rozsahu není rozsudek Tribunálu odůvodněn resp. je odůvodněn nedostatečně (nesrozumitelně); Tribunál proto žalobu (nynější) navrhovatelky zamítl a uložil jí náhradu nákladů řízení.

Na rozdíl od rozhodnutí Tribunálu je odchýlení od čl. 23 odst. 2 druhého pododstavce nařízení č. 1/2003 (v projednávaném případě) nepřípustné a nesprávné. Takové odchýlení – v rámci něhož se namísto předchozího účetního období (2009) uplatní v rámci tohoto ustanovení účetní období roku 2003 – je v rozporu s tímto ustanovením a jeho účelem. Článek 23 odst. 2 druhý pododstavec nařízení č. 1/2003 má zabránit tomu, aby byla pokuta uložena ve výši, která přesahuje platební schopnost podniku v okamžiku, v němž je činěn odpovědným za protiprávní jednání a v němž je mu Komisí uložena finanční sankce. Toto ustanovení je zárukou zásady proporcionality, která není dodržena, došlo-li k odchýlení od jeho znění.

Odchýlení od tohoto ustanovení (jeho znění) porušuje (v projednávaném případě) i čl. 7 odst. 1 EÚLP, článek 49 Listiny a zásadu proporcionality (zásadu legality a požadavek určitosti).

Rozsudky Soudního dvora, v nichž bylo umožněno odchýlení od výslovného znění čl. 23 odst. 2 druhého pododstavce nařízení č. 1/2003 (rozsudky ze dne 7. června 2007, Britannia Alloys & Chemicals v. Komise, C-76/06 P, EU:C:2007:326, a ze dne 14. května 2014, 1. garantovaná v. Komise, C-90/13 P, EU:C:2014:326), byly přijaty (dlouho) poté, co došlo k projednávaným skutečnostem, na jejichž základě byla navrhovatelce uložena pokuta. Retroaktivní použití této judikatury tudíž porušuje čl. 7 odst. 1 EÚLP a článek 49 Listiny.

Pokud by mohlo být odchýlení od čl. 23 odst. 2 druhé věty nařízení č. 1/2003 ve výjimečných případech přípustné, vyžaduje podrobné odůvodnění; v napadeném rozsudku však v rozporu s čl. 7 odst. 1 EÚLP a čl. 41 odst. 2 písm. c) Listiny takové odůvodnění není resp. je nedostatečné.

Dodržení zásady proporcionality vyžaduje, aby unijní soud (v každém případě) (následně) zkoumal při odchýlení od čl. 23 odst. 2 druhé věty nařízení č. 1/2003, zda pokuta odpovídá cíli tohoto ustanovení a zásadě proporcionality, což Tribunál v napadeném rozsudku (a Komise ve sporném rozhodnutí) neprovedl, přinejmenším to však neodůvodnil resp. to odůvodnil nedostatečně.


(1)  Rozhodnutí Komise K(2010) 4387 v konečném znění ze dne 30. června 2010 týkajícího se řízení podle článku 101 [SFEU] a článku 53 dohody o EHP (věc COMP/38.344 – Předpínací ocel) ve znění pozměňovacího rozhodnutí K (2010) 6676 v konečném znění ze dne 30. září 2010 a rozhodnutí Komise K(2011) 2269 v konečném znění ze dne 4. dubna 2011.

(2)  Úř. věst. 2000, C 364, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích [101 SFEU] a [102 SFEU] (Úř. věst. L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/20


Kasační opravný prostředek podaný dne 25. září 2015 společnostmi AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 15. července 2015 ve věci T-465/12, AGC Glass Europe a další v. Evropská komise

(Věc C-517/15 P)

(2015/C 398/25)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (zástupci: L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent a F. Hoseinian, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Navrhovatelky navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 15. července 2015 ve věci T-465/12, AGC Glass Europe SA a další v. Evropská komise,

zrušil rozhodnutí Komise C(2012) 5719 final ze dne 6. srpna 2012 (napadené rozhodnutí), kterým byla zamítnuta žádost AGC o důvěrné nakládání s některými informacemi obsaženými v rozhodnutí ve věci COMP/39. 125 – automobilové sklo, a podpůrně, aby věc vrátil Tribunálu, a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky překládají následující tři důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty:

1.

Tribunál se dopustil pochybení, když určil, že pravomoci úředníka pro slyšení podle rozhodnutí předsedy Evropské komise 2011/695/EU ze dne 13. října 2011 o mandátu úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže (1) nezahrnují posouzení zásad ochrany legitimního očekávání a rovného zacházení. V rozsudku je navíc zkreslen skutkový stav, neboť je v něm uvedeno, že úředník pro slyšení analyzoval argumenty předložené navrhovatelkami v souvislosti se zásadami ochrany legitimního očekávání a rovného zacházení.

2.

Tribunál se dopustil pochybení, když učinil závěr, že napadené rozhodnutí neporušovalo zásady ochrany legitimního očekávání a rovného zacházení. Vzhledem k tomu, že o shovívavost požádaly pouze navrhovatelky, mají právo na to, aby jejich důvěrné informace nebyly zveřejněny, neboť by jejich zveřejnění umožnilo třetím osobám zjistit zdroj sebeobviňujících prohlášení předložených Komisi v rámci programu shovívavosti.

3.

Rozsudek trpí nedostatkem odůvodnění v souvislosti s pravomocí úředníka pro slyšení a v souvislosti s použitelností zásad ochrany legitimního očekávání a rovného zacházení. Tribunál tak nesplnil svou povinnost podle článku 296 SFEU a článků 36 a 53 statutu Soudního dvora. Tribunál konkrétně nezdůvodňuje, proč se odchýlil od ustálené judikatury, na niž se navrhovatelky odvolávaly.


(1)  Úř. věst. L 275, s. 29.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 28. září 2015 – Aiudapds -Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery a dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Věc C-520/15)

(2015/C 398/26)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Aiudapds – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale

Odpůrci: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Předběžná otázka

Brání čl. 47 druhý pododstavec Listiny základních práv Evropské unie (2000/C 364/01), který stanoví, že každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem, a zakotvuje právo na spravedlivý proces, a článek 54 této listiny, který zakazuje zneužití tohoto práva, jakož i čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950, který stanoví, že každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, vnitrostátní právní úpravě, která ve smyslu článku 10 nařízení prezidenta republiky č. 1199 ze dne 24. listopadu 1971 a článku 48 legislativního nařízení č. 104 ze dne 2. července 2010 umožňuje, aby se pouze jeden z účastníků jediného stupně řízení o mimořádném opravném prostředku před Consiglio di Stato domohl předání věci Tribunale Amministrativo Regionale rozhodujícímu v prvním stupni bez souhlasu nebo účasti navrhovatele nebo jakéhokoli jiného účastníka tohoto řízení?


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/22


Posudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 1. září 2015 – Maltská republika

(Posudek 1/14) (1)

(2015/C 398/27)

Jednací jazyk: všechny úřední jazyky

Žadatelka

Maltská republika (zástupci: A. Buhagiar a P. Grech, zmocněnci)

Posudek 1/14 je vyškrtnut z rejstříku Soudního dvora.


(1)  Úř. věst. C 315, 15.9.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/22


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. září 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Aachen – Německo) – Horst Hoeck v. Řecká republika

(Věc C-196/14) (1)

(2015/C 398/28)

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 194, 24.6.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/23


Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 1. září 2015 – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG v. Evropská komise

(Věc C-265/14) (1)

(2015/C 398/29)

Jednací jazyk: španělština

Předseda třetího senátu Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 253, 4.8.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/23


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 31. července 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Fazenda Pública v. Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

(Věc C-423/14) (1)

(2015/C 398/30)

Jednací jazyk: portugalština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 439, 8.12.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/23


Usnesení předsedy druhého senátu Soudního dvora ze dne 16. července 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Fadil Cocaj v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Věc C-459/14) (1)

(2015/C 398/31)

Jednací jazyk: maďarština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 7, 12.1.2015.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/24


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. září 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche v. Bundesrepublik Deutschland, za přítomnosti: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

(Věc C-527/14) (1)

(2015/C 398/32)

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2015.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/24


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. července 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hannover – Německo) – Alexandra Stück v. Swiss International Air Lines AG

(Věc C-3/15) (1)

(2015/C 398/33)

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 118, 13. 4. 2015.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/24


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 27. srpna 2015 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-172/15) (1)

(2015/C 398/34)

Jednací jazyk: španělština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 198, 15.6.2015.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/25


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 14. září 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Centrale Raad van Beroep – Nizozemsko) – Korpschef van politie v. W. F. de Munk

(Věc C-209/15) (1)

(2015/C 398/35)

Jednací jazyk: nizozemština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 254, 3.8.2015.


Tribunál

30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – European Dynamics Luxembourg a další v. OHIM

(Věc T-299/11) (1)

(„Veřejné zakázky na služby - Zadávací řízení - Poskytování externích služeb týkajících se řízení programů a projektů a technického poradenství v oblasti informačních technologií - Zařazení uchazeče v rámci kaskádového řízení - Kritéria pro zadání - Rovnost příležitostí - Transparentnost - Zjevně nesprávné posouzení - Povinnost uvést odůvodnění - Mimosmluvní odpovědnost - Ztráta příležitosti“)

(2015/C 398/36)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lucembursko); Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Řecko) a European Dynamics Belgium SA (Brusel, Belgie) (zástupci: původně N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, poté I. Ampazis, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: N. Bambara a M. Paolacci, zmocněnci, ve spolupráci s P. Wytinckem a B. Hoorelbekem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí OHIM přijatého v rámci otevřeného zadávacího řízení AO/021/10 s názvem „Externí služby týkající se řízení programů a projektů a technické poradenství v oblasti informačních technologií“, které bylo žalobkyním oznámeno dopisem za dne 28. března 2011, v němž byla nabídka první žalobkyně zařazena na třetí místo podle mechanismu kaskády pro účely uzavření rámcové smlouvy, jakož i návrhy na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí OHIM přijaté v rámci otevřeného zadávacího řízení AO/021/10 s názvem „Externí služby týkající se řízení programů a projektů a technické poradenství v oblasti informačních technologií“, které bylo European Dynamics Luxembourg SA oznámeno dopisem za dne 28. března 2011, v němž byla její nabídka zařazena na třetí místo podle mechanismu kaskády pro účely uzavření rámcové smlouvy, nabídka konsorcia Unisys SLU a Charles Oakes & Co. Sàrl na první místo a nabídka ETIQ Consortium (by everis a Trasys) na druhé místo, se zrušuje.

2)

Evropská unie je povinna nahradit škodu, která vznikla European Dynamics Luxembourg z titulu ztráty příležitosti uzavřít rámcovou smlouvu jakožto první smluvní strana v rámci systému kaskády.

3)

Ve zbývající části se návrh na náhradu škody zamítá.

4)

Účastníci řízení oznámí Tribunálu ve lhůtě tří měsíců od data vyhlášení rozsudku vyčíslenou částku náhrady škody stanovenou vzájemnou dohodou.

5)

V případě neuzavření takové dohody účastnící řízení zašlou Tribunálu v téže lhůtě své vyčíslené návrhy.

6)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 232, 6. 8. 2011.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2015 – Technion a Technion Research & Development Foundation v. Komise

(Věc T-216/12) (1)

(„Finanční pomoc - Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace - Inkasování částek vyplacených Komisí v rámci smlouvy o výzkumu na základě závěrů finančního auditu - Započtení pohledávek - Částečné překvalifikování žaloby - Návrh na určení neexistence smluvní pohledávky - Rozhodčí doložka - Finančně uznatelné náklady - Bezdůvodné obohacení - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2015/C 398/37)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Technion – Israel Institute of Technology (Haifa Izrael) a Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (zástupce: D. Grisay, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupkyně: D. Calciu a F. Moro, zmocněnkyně, ve spolupráci L. Defalque a S. Woog, poté L. Defalque a J. Thiry, advokátky)

Předmět věci

Zaprvé návrh podaný na základě článku 263 SFEU na zrušení rozhodnutí Komise o započtení, obsaženého v dopise zaslaném dne 13. března 2012 institutu Technion – Israel Institute of Technology, jehož účelem je zpětné vymáhání částky 97  118,69 eura, která odpovídá výši upravených částek pro smlouvu č. 034984 (Mosaica), navýšených o úroky, na základě závěrů finančního auditu týkajícího se mimo jiné této smlouvy uzavřené v rámci šestého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace přispívajícího k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002-2006), a zadruhé návrh podaný na základě článku 272 SFEU na určení neexistence pohledávky, kterou má Komise údajně vůči institutu Technion na základě smlouvy Mosaica a která je předmětem sporného započtení.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Technion – Israel Institute of Technology a Technion Research & Development Foundation Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 243, 11.8.2012.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/28


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2015 – Corporción Empresarial de Materiales de Construcción v. Komise

(Věc T-250/12) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh s chlorečnanem sodným v EHP - Pozměňovací rozhodnutí zkracující zjištěnou délku účasti na kartelové dohodě - Výpočet výše pokuty - Promlčení - Článek 25 nařízení (ES) č. 1/2003“)

(2015/C 398/38)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Corporción Empresarial de Materiales de Construcción, SA, původně Uralita, SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: K. Struckmann, advokát, a G. Forwood, barrister)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně N. von Lingen, R. Sauer a J. Bourke, poté M. Sauer a J. Norris-Usher, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení čl. 1 odst. 2 a článku 2 rozhodnutí C (2012) 1965 final ze dne 27. března 2012, kterým se mění rozhodnutí C (2008) 2626 final ze dne 11. června 2008 v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/38.695 – Chlorečnan sodný)

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 243, 11.8.2012.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2015 – FC Dynamo-Minsk v. Rada

(Věc T-275/12) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření vůči Bělorusku - Zmrazení finančních prostředků - Žaloba na neplatnost - Lhůta k úpravě návrhových žádání - Částečná nepřípustnost - Subjekt vlastněný nebo ovládaný subjektem, vůči kterému jsou namířena omezující opatření - Povinnost uvést odůvodnění - Nesprávné posouzení“)

(2015/C 398/39)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Fotbalový klub „Dynamo-Minsk“ ZAO (Minsk, Bělorusko) (zástupci: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, advokát, a M. Lester, barrister)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: F. Naert a E. Finnegan, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení prováděcího rozhodnutí Rady 2012/171/SZBP ze dne 23. března 2012, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 87, s. 95), prováděcího nařízení Rady (EU) č. 265/2012 ze dne 23. března 2012, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 87, s. 37), rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 285, s. 1), prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1017/2012 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 307, s. 7), rozhodnutí Rady 2013/534/SZBP ze dne 29. října 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/642 (Úř. věst. L 288, s. 69), prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1054/2013 ze dne 29. října 2013, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 288, s. 1), rozhodnutí Rady 2014/750/SZBP ze dne 30. října 2014, kterým se mění rozhodnutí 2012/642 (Úř. věst. L 311, s. 39), a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1159/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 311, s. 2), a to v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobce.

Výrok rozsudku

1)

Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/171/SZBP ze dne 23. března 2012, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, prováděcí nařízení Rady (EU) č. 265/2012 ze dne 23. března 2012, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1017/2012 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, rozhodnutí Rady 2014/750/SZBP ze dne 30. října 2014, kterým se mění rozhodnutí 2012/642, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1159/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, se zrušují v rozsahu, v němž se týkají Fotbalového klubu „Dynamo-Minsk“ ZAO.

2)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná v části, v níž směřuje ke zrušení rozhodnutí Rady 2013/534/SZBP ze dne 29. října 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/642, a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1054/2013 ze dne 29. října 2013, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení č. 765/2006.

3)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

4)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vynaložil Fotbalový klub „Dynamo-Minsk“ ZAO.


(1)  Úř. věst. C 250, 18.8.2012.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/30


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2015 – Chyzh a další v. Rada

(Věc T-276/12) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření vůči Bělorusku - Zmrazení finančních prostředků - Žaloba na neplatnost - Lhůta k úpravě návrhových žádání - Částečná nepřípustnost - Subjekt vlastněný nebo ovládaný osobou nebo subjektem, vůči kterému jsou namířena omezující opatření - Povinnost uvést odůvodnění - Nesprávné posouzení“)

(2015/C 398/40)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Bělorusko), Triple TAA (Minsk), NefteKhimTrading STAA (Minsk), Askargoterminal ZAT (Minsk), Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Bělorusko), Variant TAA (Berezovsky, Bělorusko), Triple-Dekor STAA (Minsk), KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Bělorusko), Altersolutions SZAT (Minsk), Prostoremarket SZAT (Minsk), AquaTriple STAA (Minsk), Rakovsky brovar TAA (Minsk), TriplePharm STAA (Logoysk, Bělorusko) a Triple-Veles TAA (Molodechno, Bělorusko) (zástupci: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, advokát, a M. Lester, barrister)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: F. Naert a E. Finnegan, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení prováděcího rozhodnutí Rady 2012/171/SZBP ze dne 23. března 2012, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 87, s. 95), prováděcího nařízení Rady (EU) č. 265/2012 ze dne 23. března 2012, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 87, s. 37), rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 285, s. 1), prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1017/2012 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 307, s. 7), rozhodnutí Rady 2013/534/SZBP ze dne 29. října 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/642 (Úř. věst. L 288, s. 69), prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1054/2013 ze dne 29. října 2013, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 288, s. 1), rozhodnutí Rady 2014/750/SZBP ze dne 30. října 2014, kterým se mění rozhodnutí 2012/642 (Úř. věst. L 311, s. 39), a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1159/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 311, s. 2), a to v rozsahu, v němž se týkají žalobců.

Výrok rozsudku

1)

Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/171/SZBP ze dne 23. března 2012, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, prováděcí nařízení Rady (EU) č. 265/2012 ze dne 23. března 2012, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1017/2012 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, se zrušují v rozsahu, v němž se týkají Yuryho Aleksandroviche Chyzhe a společností Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA a Triple-Veles TAA.

2)

Rozhodnutí Rady 2013/534/SZBP ze dne 29. října 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/642, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1054/2013 ze dne 29. října 2013, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, se zrušují v rozsahu, v němž se týkají společností NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar a Triple-Veles.

3)

Rozhodnutí Rady 2014/750/SZBP ze dne 30. října 2014, kterým se mění rozhodnutí 2012/642, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1159/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, se zrušují v rozsahu, v němž se týkají Y. A. Chyzhe a společností Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant a Rakovsky brovar.

4)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná v části, v níž směřuje ke zrušení rozhodnutí 2013/534 a prováděcího nařízení č. 1054/2013 v rozsahu, v němž se týkají Y. A. Chyzhe a společností Triple, Variant a TriplePharm.

5)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

6)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Y. A. Chyzhem a společnostmi Triple, NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant, Rakovsky brovar, TriplePharm a Triple-Veles.


(1)  Úř. věst. C 250, 18.8.2012.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/32


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Intrasoft International v. Komise

(Věc T-403/12) (1)

(„Veřejné zakázky na služby - Zadávací řízení - Technická podpora pro srbskou celní správu na podporu modernizace celního systému - Střet zájmů - Odmítnutí nabídky uchazeče zastoupením Unie v Srbské republice - Implicitní zamítnutí stížnosti podané proti odmítnutí nabídky“)

(2015/C 398/41)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Intrasoft International SA (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: F. Erlbacher a E. Georgieva, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení dopisu Komise, jednající prostřednictvím zastoupení Evropské unie při Srbské republice, ze dne 10. srpna 2012, ve kterém je uvedeno, že zakázku na služby týkající se zadávacího řízení EuropeAid/131367/C/SER/RS, nazvaného „Technická podpora pro srbskou celní správu na podporu modernizace celního systému“ (JO 2011/S 160-262712), nelze zadat konsorciu, jehož součástí je Intrasoft International SA, a dále návrh na zrušení údajného implicitního rozhodnutí o zamítnutí stížnosti podané žalobkyní proti dopisu ze dne 10. srpna 2012.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí o odmítnutí nabídky konsorcia, jehož součástí byla Intrasoft International SA, obsažené v dopise ze dne 10. srpna 2012, vypracovaném zastoupením Evropské unie v Srbské republice jako veřejným zadavatelem pověřeným Evropskou komisí, a týkající se zadávacího řízení EuropeAid/131367/C/SER/RS, nazvaného „Technická podpora pro srbskou celní správu na podporu modernizace celního systému“, se zrušuje.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření.


(1)  Úř. věst. C 343, 10. 11. 2012.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/33


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Accorinti a další v. ECB

(Věc T-79/13) (1)

(„Mimosmluvní odpovědnost - Hospodářská a měnová politika - ECB - Národní centrální banky - Restrukturalizace řeckého veřejného dluhu - Program nákupu cenných papírů - Dohoda o výměně cenných papírů výlučně ve prospěch centrálních bank Eurosystému - Zapojení soukromého sektoru - Doložky o společném postupu věřitelů - Posílení zajištění ve formě programu zpětného podporujícího kvalitu cenných papírů jakožto zajištění - Soukromí věřitelé - Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům - Legitimní očekávání - Rovné zacházení - Odpovědnost za normativní právní akt - Neobvyklá a zvláštní újma“)

(2015/C 398/42)

Jednací jazyk: italština

Účastníci/Účastnice řízení

Žalobci: Alessandro Accorinti (Nichelino, Itálie) a 24 dalších žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze k rozsudku (zástupci: S. Sutti, R. Spelta a G. Sanna, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka ECB (zástupci: původně S. Bening a P. Papapaschalis, poté P. Senkovic a P. Papapaschalis a nakonec P. Senkovic, zmocněnci, ve spolupráci s E. Castellani, B. Kaiser a T. Lübbig, advokáti)

Předmět věci

Žaloba na náhradu škody směřující k náhradě škody, která vznikla žalobcům v důsledku přijetí rozhodnutí ECB 2012/3/EU ze dne 5. března 2012 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů (Úř. věst. L 77, s. 19), jakož i jiných rozhodnutí ECB přijatých v souvislosti s restrukturalizací řeckého veřejného dluhu.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Alessandru Accorintimu a ostatním žalobcům, jejichž jména jsou uvedena v příloze, se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 101, 6. 4. 2013.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/33


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Komise v. Cocchi a Falcione

(Věc T-103/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Vedlejší kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Převedení vnitrostátních nároků na důchod - Návrhy na započtení příspěvkových let - Akt, který nezasahuje nepříznivě do právního postavení - Nepřípustnost žaloby v prvním stupni řízení - Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu“)

(2015/C 398/43)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara a D. Martin, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgie) a Nicola Falcione (Brusel, Belgie) (zástupci: původně S. Orlandi, J. N. Louis a D. de Abreu Caldas, poté S. Orlandi, advokáti)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 11. prosince 2012, Cocchi a Falcione v. Komise (F-122/10, Sb. VS, EU:F:2012:180), a znějící na zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 11. prosince 2012, Cocchi a Falcione v. Komise (F-122/10), se zrušuje v části, v níž prohlašuje za přípustný a opodstatněný návrh na zrušení aktu ze dne 12. února 2010 adresovaného Evropskou komisí Nicolu Falcionemu a aktu ze dne 23. února 2010 adresovaného Evropskou komisí Giorgiu Cocchimu (přičemž oba akty byly v uvedeném rozsudku kvalifikovány jako „rozhodnutí“) v rozsahu, v němž byly těmito akty vzaty zpět návrhy učiněné G. Cocchimu a N. Falcionemu uvádějící výsledek případného převedení jejich nároků na důchod v dodatečně započitatelných letech.

2)

Vedlejší kasační opravný prostředek se zamítá.

3)

Žaloba podaná G. Cocchim a N. Falcionem k Soudu pro veřejnou službu ve věci F-122/10 se zamítá v části, v níž směřuje k tomu, aby akt ze dne 12. února 2010 adresovaný Komisí N. Falcionemu a akt ze dne 23. února 2010 adresovaný Komisí G. Cocchimu byly zrušeny v rozsahu, v němž byly těmito akty vzaty zpět návrhy učiněné G. Cocchimu a N. Falcionemu uvádějící výsledek případného převedení jejich nároků na důchod v dodatečně započitatelných letech.

4)

G. Cocchi a N. Falcione ponesou vlastní náklady řízení související s tímto řízením a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí v souvislosti s řízením o vedlejším kasačním opravném prostředku. Komise ponese vlastní náklady řízení související s řízením o kasačním opravném prostředku.

5)

G. Cocchi a N. Falcione, jakož i Komise ponesou vlastní náklady řízení související s řízením v prvním stupni.


(1)  Úř. věst. C 129, 4.5.2013.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/34


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Itálie v. Komise

(Věc T-358/13) (1)

(„EZFRV - Schvalování účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z EZFRV - Rozhodnutí, kterým se určitá částka v rámci plánu rozvoje venkova regionu Basilicata prohlašuje za částku jednorázovou - Článek 30 nařízení (ES) č. 1290/2005 - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2015/C 398/44)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: G. Palmieri a B. Tidore, zmocněnkyně, ve spolupráci s M. Salvatorellim, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Aquilina a P. Rossi, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení prováděcího rozhodnutí Komise 2013/209/EU ze dne 26. dubna 2013 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2012 (Úř. věst. L 118, s. 23), a to v rozsahu, v němž je tímto prováděcím rozhodnutím částka 5 0 06  487,10 eur vztahující se k plánu rozvoje venkova pro region Basilicata (Itálie) klasifikována jako „jednorázová částka“.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Italské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 252, 31. 8. 2013.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/35


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Panrico v. OHIM – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Věc T-534/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Společenství Krispy Kreme DOUGHNUTS - Starší slovní a obrazové národní a mezinárodní ochranné známky DONUT, DOGHNUTS, donuts a donuts cream - Relativní důvody pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009] - Nebezpečí neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména - Nebezpečí újmy - Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 398/45)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Panrico, SA (Esplugues de Llobregat, Španělsko) (zástupce: D. Pellisé Urquiza, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Palmero Cabezas, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: HDN Development Corp. (Frankfort, Kentucky, Spojené státy) (zástupci: H. Granado Carpenter a M. Polo Carreño, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 25. července 2013 (věc R 623/2011 4) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Panrico, SA a HDN Development Corp.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Panrico, SA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 9, 11.1.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/36


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Rosian Express v. OHIM (Tvar krabice na hru)

(Věc T-547/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství - Tvar krabice na hru - Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Povinnost uvést odůvodnění - Právo být vyslechnut - Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 398/46)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Rosian Express SRL (Medias, Rumunsko) (zástupkyně: E. Grecu a A. Tigau, advokátky)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: V. Melgar a A. Geavela, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 11. července 2013 (věc R 797/2013-5), týkajícímu se přihlášky trojrozměrného označení tvořeného tvarem krabice na hru k zápisu jako ochranná známka Společenství

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Rosian Express SRL se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 367, 14.12.2013.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/37


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2015 – Wolverine International v. OHIM – BH Stores (cushe)

(Věc T-642/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství - Obrazová ochranná známka cushe - Starší národní slovní ochranná známka SHE a starší národní obrazové ochranné známky she - Relativní důvod pro zamítnutí - Skutečné užívání starší ochranné známky - Článek 57 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009 - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 398/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Wolverine International, LP (George Town, Kajmanské ostrovy, Spojené království) (zástupci: M. Plesser a R. Heine, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: BH Store BV (Curaçao, Curaçao, nizozemské autonomní území) (zástupce: T. Dolde, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. září 2013 (věc R 1269/2012-4) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi BH Store BV a Wolverine International, LP

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Wolverine International, LP se ukládá náhrada nákladů řízení s výjimkou nákladů vynaložených společností BH Store BV před zrušovacím oddělením Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).

3.

Návrh společnosti BH Store týkající se náhrady nákladů řízení, vynaložených před zrušovacím oddělením OHIM, se zamítá.


(1)  Úř. věst. C 85, 22.3.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/38


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – The Smiley Company v. OHIM (Tvar smajlíku s očima ve tvaru srdce)

(Věc T-656/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška trojrozměrné ochranné m Společenství - Tvar smajlíku s očima ve tvaru srdce - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/48)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Smiley Company SPRL (Brusel, Belgie) (zástupci: A. Freitag a C. Albrecht, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. Geroulakos a A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 8. října 2013 (věc R 997/2013-4) týkajícímu se se přihlášky trojrozměrného označení představujícího tvar smajlíku s očima ve tvaru srdce jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti The Smiley Company SPRL se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 61, 1. 3. 2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/39


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Česká republika v. Komise

(Spojené věci T-659/13 a T-660/13) (1)

(„Doprava - Směrnice 2010/40/EU - Inteligentní dopravní systémy - Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 - Poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla - Článek 3 odst. 1, článek 8 a čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci č. 885/2013 - Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 - Údaje a postupy pro bezplatné poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům - Článek 5 odst. 1, článek 9 a čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci č. 886/2013“)

(2015/C 398/49)

Jednací jazyk: čeština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Česká republika (zástupci: M. Smolek a J. Vláčil, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupkyně: J. Hottiaux, Z. Malůšková a K. Walkerová, zmocněnkyně)

Předmět věci

Ve věci T-659/13 návrh na zrušení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla (Úř. věst. L 247, s. 1), a podpůrně návrh na zrušení čl. 3 odst. 1, článku 8 a čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci č. 885/2013, a ve věci T-660/13 návrh na zrušení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o údaje a postupy pro poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně (Úř. věst. L 247, s. 6), a podpůrně návrh na zrušení čl. 5 odst. 1, článku 9 a čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci č. 886/2013.

Výrok rozsudku

1)

Věci T-659/13 a T-660/13 se spojují pro účely rozsudku.

2)

Žaloby se zamítají.

3)

České republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 45, 15.2.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/40


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Bilbaina de Alquitranes a další v. Komise

(Věc T-689/13) (1)

(„Životní prostředí a ochrana lidského zdraví - Klasifikace vysokoteplotní černouhelné smoly do kategorií akutní toxicita pro vodní prostředí a chronická toxicita pro vodní prostředí - Nařízení (ES) č. 1907/2006 a č. 1272/2008 - Zjevně nesprávné posouzení - Klasifikace látky na základě jejích složek“)

(2015/C 398/50)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Španělsko); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Česká republika); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Španělsko); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Dánsko); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Spojené království); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Nizozemsko); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Německo); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgie); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polsko); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Spojené království); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Španělsko); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Německo); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Rakousko); SGL Carbon (Passy, Francie); SGL Carbon, SA (La Coruña, Španělsko); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polsko) a ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Německo); a Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Německo) (zástupci: K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar a M. Grunchard, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: P. J. Loewenthal a K. Talabér-Ritz, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyně: GrafTech Iberica, SL (Navarra, Španělsko) (zástupci: C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar a M. Grunchard, advokáti)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (zástupci: M. Heikkilä, W. Broere a C. Jacquet, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 261, s. 5), v rozsahu, v němž klasifikuje látku vysokoteplotní černouhelná smola (Einecs: 266-028-2) do kategorií akutní toxicita pro vodní prostředí, kategorie 1 (H400) a chronická toxicita pro vodní prostředí, kategorie 1 (H410).

Výrok rozsudku

1)

Nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, se zrušuje v rozsahu, v němž klasifikuje látku vysokoteplotní černouhelná smola (Einecs: 266-028-2) do kategorií akutní toxicita pro vodní prostředí, kategorie 1 (H400) a chronická toxicita pro vodní prostředí, kategorie 1 (H410).

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé společnostem Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Allemagne), SGL Carbon GmbH (Autriche), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH a GrafTech Iberica, SL.

3)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 85, 22.3.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/41


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks v. Komise

(Věc T-49/14) (1)

(„Chráněné zeměpisné označení - ‚Kołocz śląski‘ nebo ‚Kołacz śląski‘ - Řízení o prohlášení neplatnosti - Právní základ - Nařízení (ES) č. 510/2006 - Nařízení (EU) č. 1151/2012 - Důvody zrušení - Základní práva“)

(2015/C 398/51)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Berlín, Německo) (zástupci: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert a J. Saatkamp, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Guillem Carrau a D. Triantafyllou, zmocněnci)

Předmět věci

Žádost o zrušení prováděcího rozhodnutí Komise 2013/663/EU ze dne 14. listopadu 2013, kterým se zamítá žádost o zrušení zápisu názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 [Kołocz śląski/kołacz śląski (CHZO)] (Úř. věst. L 306, s. 40)

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 112, 14.4.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/42


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2015 – Monster Energy v. OHIM – Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Věc T-61/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství icexpresso + energy coffee - Starší slovní ochranné známky Společenství X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY a MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/52)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Monster Energy Company (Corona, Kalifornie, Spojené státy) (zástupce: P. Brownlow, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupkyně: M. Rajh, zmocněnkyně)

Další účastník řízení před odvolacím senátem OHIM: Luis Yus Balaguer (Movera, Španělsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 15. listopadu 2013 (věc R 821/2013-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Monster Energy Company a L. Y. Balaguerem

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost Monster Energy Company ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 129, 28.4 2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/42


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Benediktinerabtei St. Bonifaz v. OHIM – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

(Věc T-78/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 - Starší obrazová ochranná známka Společenství SEIT 1908 ANDECHSER NATUR a starší národní obrazová ochranná známka ANDECHSER NATUR - Relativní důvod pro zamítnutí - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/53)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (Mnichov, Německo) (zástupci: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: A. Poch a S. Hanne, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Německo) (zástupce: S. Jackermeier, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 14. listopadu 2013 (věc R 1272/2012-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi Andechser Molkerei Scheitz GmbH a Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 135, 5. 5. 2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/43


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Secolux v. Komise

(Věc T-90/14) (1)

(„Veřejné zakázky na služby - Zadávací řízení - Bezpečnostní kontroly - Odmítnutí nabídky uchazeče - Zadání veřejné zakázky jinému uchazeči - Mimosmluvní odpovědnost“)

(2015/C 398/54)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Lucembursko) (zástupci: N. Prüm-Carré a E. Billot, advokáti)

Žalovaná: Evorpská komise (zástupci: S. Delaude a S. Lejeune, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2013, kterým byly odmítnuty nabídky podané žalobkyní v rámci zadávacího řízení na poskytování služeb týkajících se bezpečnostních kontrol, a návrh na náhradu škody, která byla v důsledku tohoto rozhodnutí údajně způsobena.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 135, 5.5.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/44


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Komise v. Verile a Gjergji

(Věc T-104/14 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Vzájemný kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Převod nároků na vnitrostátní důchod - Návrh na započtení příspěvkových let - Akt nezasahující nepříznivě do právního postavení - Nepřípustnost žaloby v prvním stupni - Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu - Právní jistota - Legitimní očekávání - Rovné zacházení“)

(2015/C 398/55)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: J. Currall, G. Gattinara a D. Martin, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Marco Verile (Cadrezzate, Itálie) a Anduela Gjergji (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, J. N. Louis a M. de Abreu Caldas, poté J. N. Louis a N. de Montigny, advokáti)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (pléna) ze dne 11. prosince 2013, Verile a Gjergji v. Komise (F-130/11, Sb. VS, EU:F:2013:195) znějící na zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (pléna) ze dne 11. prosince 2013, Verile a Gjergji v. Komise (F-130/11) se zrušuje.

2)

Žaloba podaná Marcem Verilem a Adnuela Gjergji k Soudu pro veřejnou službu ve věci F-130/11 se zamítá.

3)

M. Verile a A. Gjergji, jakož i Evropská komise ponesou každý vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 151, 19.5.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/45


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Teughels v. Komise

(Věc T-131/14 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Vedlejší kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Převedení vnitrostátních nároků na důchod - Návrhy na započtení příspěvkových let - Akt, který nezasahuje nepříznivě do právního postavení - Nepřípustnost žaloby v prvním stupni řízení - Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu“)

(2015/C 398/56)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Catherine Teughels (Eppengen, Belgie) (zástupci: L. Vogel a B. Braun, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (pléna) ze dne 11. prosince 2013, Teughels v. Komise (F-117/11, Sb. VS, EU:F:2013:196), a znějící na zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (pléna) ze dne 11. prosince 2013, Teughels v. Komise (F-117/11), se zrušuje.

2)

Žaloba Catherine Teughels podaná k Soudu pro veřejnou službu ve věci F-117/11 se zamítá.

3)

Catherine Teughels ponese vlastní náklady vynaložené v tomto řízení a náklady vynaložené Evropskou komisí v řízení o kasačním opravném prostředku. Komise ponese vlastní náklady vynaložené v řízení o vedlejším kasačním opravném prostředku.

4)

Catherine Teughels a Komise ponesou každá vlastní náklady vynaložené v řízení v prvním stupni.


(1)  Úř. věst. C 159, 26. 5. 2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/45


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Atlantic Multipower Germany v. OHIM – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

(Věc T-186/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Slovní ochranná známka Společenství NOxtreme - Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší národní obrazová ochranná známka X-TREME - Relativní důvody pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Skutečné užívání ochranné známky - Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 - Článek 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 398/57)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Hamburk, Německo) (zástupce: W. Berlit, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Německo) (zástupci: D. Jochim a R. Egerer, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 29. ledna 2014 (věc R 764/2013 4), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG a Nutrichem Diät + Pharma GmbH

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/46


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Sonova Holding v. OHIM

(Věc T-187/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Slovní ochranná známka Společenství FLEX - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) a čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/58)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sonova Holding AG (Stäfa, Švýcarsko) (zástupce: C. Hawkes, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: L. Rampini, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 12. prosince 2013 (věc R 357/2013-2) týkajícímu se přihlášky slovního označení FLEX jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Sonova Holding AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 151, 19.5.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/47


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – CBM v. OHIM – Aeronautica Militare (Trecolore)

(Věc T-227/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství Trecolore - Národní obrazové a slovní ochranné známky a starší obrazové ochranné známky Společenství FRECCE TRICOLORI - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/59)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: CBM Creative Brands Marken GmbH (Curich, Švýcarsko) (zástupci: U. Lüken, M. Grundmann a N. Kerger, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Řím, Itálie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 29. ledna 2014 (věc R 253/2013-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Aeronautica Militare Stato Maggiore a CBM Creative Brands Marken GmbH.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

CBM Creative Brands Marken GmbH ponese náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 245, 28. 7. 2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/48


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – CBM v. OHIM – Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Věc T-228/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství TRECOLORE - Starší slovní a obrazové ochranné známky Společenství a starší slovní a obrazové národní ochranné známky FRECCE TRICOLORI - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/60)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: CBM Creative Brands Marken GmbH (Curych, Švýcarsko) (zástupci: U. Lüken, M. Grundmann a N. Kerger, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastník řízení před odvolacím senátem OHIM: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Řím, Itálie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 29. ledna 2014 (věc R 594/2013-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi Aeronautica Militare Stato Maggiore a společností CBM Creative Brands Marken GmbH

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

CBM Creative Brands Marken GmbH ponese náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/48


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – The Smiley Company v. OHIM (tvar obličeje s rohy)

(Věc T-242/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství - Tvar obličeje s rohy - Absolutní důvod pro zamítnutí - Rozlišovací způsobilost - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/61)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Smiley Company SPRL (Brusel, Belgie) (zástupci: A. Freitag a C. Albrecht, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. Geroulakos a A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 16. ledna 2014 (věc R 836/2013-1) týkajícímu se přihlášky trojrozměrného označení tvořeného tvarem obličeje s rohy jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 16. ledna 2014 (věc R 836/2013-1) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká odepření zápisu přihlašované ochranné známky pro „ovoce a zeleninu konzervované, zmražené, sušené a vařené; mléčné výrobky“.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Účastníci řízení ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/49


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – The Smiley Company v. OHIM (Tvar obličeje)

(Věc T-243/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství - Tvar obličeje - Absolutní důvod pro zamítnutí - Rozlišovací způsobilost - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/62)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Smiley Company SPRL (Brusel, Belgie) (zástupci: A. Freitag a C. Albrecht, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. Geroulakos a A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 16. ledna 2014 (věc R 837/2013-1), týkajícímu se přihlášky trojrozměrného označení ve tvaru obličeje jako ochranné známky Společenství

Výrok

1)

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 16. ledna 2014 (věc R 837/2013-1) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká zamítnutí přihlášky ochranné známky požadované pro „konzervované, zmrazené, sušené a vařené ovoce a zeleninu; mléčné výrobky“.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Účastníci řízení ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/50


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – The Smiley Company v. OHIM (Obličej ve tvaru hvězdy)

(Věc T-244/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství - Obličej ve tvaru hvězdy - Absolutní důvod pro zamítnutí - Rozlišovací způsobilost - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/63)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Smiley Company SPRL (Brusel, Belgie) (zástupci: A. Freitag a C. Albrecht, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. Geroulakos a A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 16. ledna 2014 (věc R 838/2013-1) týkajícímu se přihlášky trojrozměrného označení zobrazujícího obličej ve tvaru hvězdy jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)(OHIM) ze dne 16. ledna 2014 (věc R 838/2013-1) se zrušuje v rozsahu, v němž se zamítá zápis ochranné známky pro „konzervované, mražené, sušené a zavařené ovoce a zeleninu; mléčné výrobky“.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Účastníci řízení ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/51


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2015 – Promarc Technics v. OHIM – PIS (dveřní součást)

(Věc T-251/14) (1)

(„(Průmyslový) vzor Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující dveřní součást - Starší mezinárodní (průmyslový) vzor tvořený americkým patentem - Důvod neplatnosti - Nedostatek individuální povahy - Absence odlišného celkového dojmu - Důkaz o zpřístupnění staršího (průmyslového) vzoru veřejnosti - Odborné kruhy specializované v daném oboru - Informovaný uživatel - Míra volnosti původce - Článek 6, čl. 7 odst. 1 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002“)

(2015/C 398/64)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Zabierzów, Polsko) (zástupce: J. Radłowski, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: D. Walicka a A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Polsko) (zástupce: D. Kulig, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 29. ledna 2014 (věc R 1464/2012-3) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) a Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 212, 7. 7. 2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/52


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Kypr v. OHIM (XAΛΛOYMI a HALLOUMI)

(Spojené věci T-292/14 a T-293/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihlášky slovních ochranných známek Společenství XAΛΛOYMI a HALLOUMI - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/65)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Kyperská republika (zástupci: S. Malynicz, barrister, a V. Marsland, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Geroulakos, zmocněnec)

Předmět věci

Dvě žaloby podané proti dvěma rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 19. února 2014 (věc R 1849/2013-4 a věc R 1503/2013-4) týkajícím se přihlášek slovního označení XAΛΛOYMI a slovního označení HALLOUMI k zápisu jako ochranných známek Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Kyperská republika ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 245, 28. 7. 2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/52


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Société des produits Nestlé v. OHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Věc T-336/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství - Slovní ochranná známka NOURISHING PERSONAL HEALTH - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 75 nařízení č. 207/2009 - Povinnost zkoumat skutkové okolnosti i bez návrhu - Článek 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 398/66)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švýcarsko) (zástupci: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht a S. Cobet-Nüse, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: O. Mondéjar Ortuño, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 12. března 2014 (věc R 149/2013-4) týkajícímu se mezinárodního zápisu slovní ochranné známky NOURISHING PERSONAL HEALTH označujícímu Evropské společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Société des produits Nestlé SA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 261, 11. 8. 2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/53


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – CBM v. OHIM – Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Věc T-365/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství TRECOLORE - Národní obrazové a slovní ochranné známky a starší obrazové ochranné známky Společenství FRECCE TRICOLORI - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/67)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: CBM Creative Brands Marken GmbH (Curych, Švýcarsko) (zástupci: U. Lüken, M. Grundmann a N. Kerger, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Aeronautica Militare Stato Maggiore (Řím, Itálie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 1. dubna 2014 (věc R 411/2013-5) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Aeronautica Militare – Stato Maggiore et CBM Creative Brands Marken GmbH.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

CBM Creative Brands Marken GmbH ponese náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 253, 4.8.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/54


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – JP Divver Holding Company v. OHIM (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Věc T-642/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství - Slovní ochranná známka EQUIPMENT FOR LIFE - Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 398/68)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: JP Divver Holding Company (Newry, Spojené království) (zástupci: A. Frank a E. Bertram, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: L. Rampini, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. června 2014 (věc R 64/2014-2) týkajícímu se mezinárodního zápisu slovní ochranné známky EQUIPMENT FOR LIFE s vyznačením Evropského společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti JP Divver Holding Company Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 431, 1.12.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/55


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. října 2015 – Jurašinović v. Rada

(Věc T-658/14) (1)

(„Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty vyměněné v průběhu řízení s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii - Rozhodnutí přijaté v návaznosti na částečné zrušení původního rozhodnutí Tribunálem - Částečné zamítnutí přístupu - Výjimka týkající se ochrany mezinárodních vztahů“)

(2015/C 398/69)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ivan Jurašinović (Angers, Francie) (zástupci: O. Pfligersdorffer a S. Durieu, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: E. Rebasti a A. Jensen, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady ze dne 8. července 2014, kterým se odepírá úplný přístup k některým dokumentům vyměněným s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v rámci procesu s M. Gotovinou, přijatého v návaznosti na částečné zrušení původního rozhodnutí rozsudkem ze dne 3. října 2012, Jurašinović v. Rada (T-63/10, Sbírka rozhodnutí, EU:T:2012:516).

Výrok rozsudku

1)

Není namístě rozhodnout o žalobě v rozsahu, v němž se návrhová žádání znějící na zrušení rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 8. července 2014, kterým se Ivanu Jurašinovići odepírá úplný přístup k některým dokumentům vyměněným s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v rámci řízení s A. Gotovinou, přijatého v návaznosti na rozsudek ze dne 3. října 2012, Jurašinović v. Rada (T-63/10, Sbírka rozhodnutí, EU:T:2012:516), týkají dokumentů č. 7, 25, 33, 34 a 36.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Ivan Jurašinović ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Radou.


(1)  Úř. věst. C 380, 27.10.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/55


Usnesení Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias v. Rada

(Věc T-731/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině - Neexistence bezprostředního dotčení - Nepřípustnost“)

(2015/C 398/70)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias (Skydra, Řecko) (zástupce: K. Chrysogonos, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: S. Boelaert a I. Rodios, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, s. 1).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

3)

O návrhu Evropské komise na vstup do řízení jako vedlejší účastnice není třeba rozhodovat.

4)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, Rada a Komise ponesou vlastní náklady řízení související s návrhem na vstup vedlejšího účastníka do řízení.


(1)  Úř. věst. C 16, 19. 1. 2015.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/56


Usnesení předsedy čtvrtého senátu Tribunálu ze dne 15. října 2015 – Ahrend Furniture v. Komise

(Věc T-482/15 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Veřejné zakázky - Zadávací řízení - Dodávka nábytku - Odmítnutí nabídky jednoho uchazeče a zadání veřejné zakázky jinému uchazeči - Návrh na nařízení předběžných opatření - Nedostatek fumus boni iuris“)

(2015/C 398/71)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ahrend Furniture (Zaventem, Belgie) (zástupci: původně A. Lepièce, V. Dor a S. Engelen, poté A. Lepièce, V. Dor, S. Engelen a F. Caillol, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: S. Delaude a J. Estrada de Solà, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Komise, kterým byla položka č. 1 zadávacího řízení OIB.DR.2/PO/2014/055/622 týkajícího se veřejné zakázky „Dodávka nábytku“ zadána jinému uchazeči, a podpůrně návrh na nařízení předložení dokumentů týkajících se finančního posouzení nabídek a na pozastavení výkonu téhož rozhodnutí až do uplynutí nové odkladné lhůty v délce deseti dnů od zaslání těchto dokumentů.

Výrok

1)

Návrh na nařízení předběžných opatření se zamítá.

2)

Usnesení ze dne 26. srpna 2015 vydané ve věci T- 482/15 R se zrušuje.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/57


Žaloba podaná dne 18. září 2015 – De Capitani v. Parlament

(Věc T-540/15)

(2015/C 398/72)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Emilio De Capitani (Brusel, Belgie) (zástupci: O. Brouwer a J. Wolfhagen, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropského parlamentu A (2015) 4931 ze dne 8. června 2015 o zamítnutí úplného přístupu k dokumentům LIBE-2013-0091-02 a LIBE 2013-0091-03 týkajícím se legislativního návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV,

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení v případě vedlejšího účastenství.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z nesprávného právního posouzení a nesprávného použití čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43).

Žalobce tvrdí, že se Evropský parlament dopustil nesprávného právního posouzení a nesprávně použil čl 4 odst. 3 první pododstavec nařízení č. 1049/2001, neboť:

přístup k požadovaným dokumentům, které jsou součástí legislativního procesu, konkrétně, skutečně a nehypoteticky nenarušuje legislativní rozhodovací proces,

Evropský parlament nebere v úvahu, že zejména po přijetí Lisabonské smlouvy podléhají přípravné legislativní dokumenty zásadě nejširšího možného přístupu,

v případě, že by byl čl. 4 odst. 3 použitelný na přípravné legislativní práce i po vstupu Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv Evropské unie v platnost, Evropský parlament by se dopustil nesprávného právního posouzení a nesprávné by použil kritérium převažujícího veřejného zájmu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z nedostatku odůvodnění podle článku 296 SFEU

Podle žalobce Evropský parlament neodůvodnil odepření přístupu k požadovaným dokumentům na základě čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce nařízení č. 1049/2001, jelikož neuvedl důvody, (i) proč by úplné zpřístupnění požadovaných dokumentů skutečně a konkrétně narušilo dotčený rozhodovací proces a (ii) proč v tomto případě neexistuje převažující veřejný zájem.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/58


Žaloba podaná dne 22. září 2015 – Guiral Broto v. OHIM – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Věc T-548/15)

(2015/C 398/73)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španělsko) (zástupce: J. de Castro Hermida, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Německo)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Společenství „Café del Sol“ – Přihláška č. 6 1 05  985

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. července 2015, ve věci R 2755/2014-5

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil a prohlásil za přípustnou námitku založenou na španělské ochranné známce č. 2348110 ve třídě 42 mezinárodní nomenklatury, která má přednost a jejímž majitelem je Ramón Giral Broto;

po prohlášení uvedené námitky za přípustnou potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení v tom smyslu, že zamítne přihlášku ochranné známky Společenství CAFE DEL SOL č. 006104608 pro „služby zajišťující stravování a nápoje; dočasné ubytování“ ve třídě 43 mezinárodní nomenklatury, podanou německou obchodní společností Gastro & Soul GmbH, nebo, pokud k tomu Tribunál není příslušný, vrátil věc zpět odvolacímu senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu s pokynem považovat námitku za přípustnou;

připustil jako důkazy vedle důkazů předložených v rámci správního řízení i dokumenty přiložené k této žalobě pod číslem 1 až 4, jak jsou uvedeny v seznamu příloh připojenému k žalobě.

Dovolávané žalobní důvody

Odvolací senát rozhodl v napadeném rozhodnutí ultra petita, jelikož žalobce neuvedl nepřípustnost námitky mezi důvody odvolání;

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/59


Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Bank Refah Kargaran v. Rada

(Věc T-552/15)

(2015/C 398/74)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Bank Refah Kargaran (Teherán, Írán) (zástupce: J.-M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál rozhodl:

že Rada Evropské unie tím, že přijala a ponechala v platnosti omezující opatření, které přijala vůči BRK a které bylo zrušeno rozsudkem Tribunálu ze dne 6. září 2013 (věc T-24/11), založila mimosmluvní odpovědnost Evropské unie;

že Evropská unie je tudíž povinna nahradit újmu, která v důsledku toho vznikla žalobkyni;

že majetková újma se stanoví na částku 6 8 6 51  318 eur, k níž je třeba přidat zákonné úroky a jakoukoliv další částku, která by byla odůvodněná;

že nemajetková újma se stanoví na částku 5 2 5 47  415 eur, k níž je třeba přidat zákonné úroky a jakoukoliv další částku, která by byla odůvodněná;

podpůrně, že všechny částky požadované z titulu nemajetkové újmy nebo jejich část mají být považovány za součást majetkové újmy a mají být takto zaznamenávány; a

že se Radě ukládá náhrada nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně na podporu žaloby uplatňuje pět žalobních důvodů – dva se týkají vzniku mimosmluvní odpovědnosti Evropské unie a tři se týkají újmy vyplývající z protiprávnosti, které se dopustila Rada Evropské unie.

Ke vzniku mimosmluvní odpovědnosti Evropské unie

1.

První žalobní důvod vychází z protiprávnosti jednání vytýkaného Radě (přijala a ponechala v platnosti rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků žalobkyně), která byla náležitě konstatována rozsudkem ze dne 6. září 2013, Bank Refah Kargaran v. Rada, T-24/11, Sb. rozh., EU:T:2013:403.

2.

Druhý žalobní důvod vychází ze skutečnosti, že protiprávnost, které se Rada dopustila, je dostatečně závažným porušením právních pravidel, jejichž předmětem je přiznání práv jednotlivcům.

K újmě vyplývající z protiprávnosti, které se dopustila Rada Evropské unie

3.

Třetí žalobní důvod vychází z ukončení činností žalobkyně ve spolupráci s institucemi v Evropské unii, a to v důsledku zmrazení jejích finančních prostředků.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z ušlého zisku, který je důsledkem zablokování úvěrových linek.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z nemajetkové újmy.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/60


Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Export Development Bank of Iran v. Rada

(Věc T-553/15)

(2015/C 398/75)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Export Development Bank of Iran (Teherán, Írán) (zástupce: J. M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál rozhodl:

že Rada Evropské unie tím, že přijala a ponechala v platnosti omezující opatření, které přijala vůči EDBI a které bylo zrušeno rozsudkem Tribunálu ze dne 6. září 2013 (věci T-4/11 a T-5/11), založila mimosmluvní odpovědnost Evropské unie;

že Evropská unie je tudíž povinna nahradit újmu, která v důsledku toho vznikla žalobkyni;

že majetková újma se stanoví na částku 5 6 4 70  860 USD, tj. 5 0 5 08  718 eur podle stávajícího kurzu, k níž je třeba přidat zákonné úroky a jakoukoliv další částku, která by byla odůvodněná;

že nemajetková újma se stanoví na částku 7 4 1 32  366 USD, tj. 6 6 20  613eur podle stávajícího kurzu, k níž je třeba přidat zákonné úroky a jakoukoliv další částku, která by byla odůvodněná;

podpůrně, že všechny částky požadované z titulu nemajetkové újmy nebo jejich část mají být považovány za součást majetkové újmy a mají být takto zaznamenávány; a

že se Radě ukládá náhrada nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně na podporu žaloby uplatňuje šest žalobních důvodů – dva se týkají vzniku mimosmluvní odpovědnosti Evropské unie a čtyři se týkají újmy vyplývající z protiprávnosti, které se dopustila Rada Evropské unie.

Ke vzniku mimosmluvní odpovědnosti Evropské unie

1.

První žalobní důvod vychází z protiprávnosti jednání vytýkaného Radě (přijala a ponechala v platnosti rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků žalobkyně), která byla náležitě konstatována rozsudkem ze dne 6. září 2013, Export Development Bank of Iran v. Rada, T-4/11 a T-5/11, EU:T:2013:400.

2.

Druhý žalobní důvod vychází ze skutečnosti, že protiprávnost, které se Rada dopustila, je dostatečně závažným porušením právních pravidel, jejichž předmětem je přiznání práv jednotlivcům.

K újmě vyplývající z protiprávnosti, které se dopustila Rada Evropské unie

3.

Třetí žalobní důchod vychází z ukončení činností žalobkyně v oblasti dokumentárního akreditivu, jakožto přímého důsledku protiprávního opatření.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z ušlého zisku, který je důsledkem toho, že žalobkyni je znemožněn přístup k jejím zmraženým finančním prostředkům v Evropské unii.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z újmy, která vznikla v důsledku přerušení devizových transferů.

6.

Šestý žalobní důvod vychází z nemajetkové újmy.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/62


Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Maďarsko v. Komise

(Věc T-554/15)

(2015/C 398/76)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Maďarsko (zástupci: M.Z. Fehér a G. Koós)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

částečně zrušil rozhodnutí Komise C(2015)4805 ze dne 15. července 2015 o příspěvcích podniků tabákového průmyslu na zdravotní péči v rozsahu, v němž je tímto rozhodnutím požadováno pozastavení uplatňování progresivních sazeb příspěvku i snížení příspěvků v případě investic, stanovených zákonem č. XCIV z roku 2014, o příspěvcích podniků tabákového průmyslu na zdravotní péči v roce 2015 (a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény), přijatým maďarským parlamentem;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce následující žalobní důvody.

1.

Překročení mezí posuzovací pravomoci, zjevně nesprávné posouzení a porušení zásady proporcionality

Žalobce zaprvé tvrdí, že Komise se tím, že požadovala předmětné pozastavení, dopustila zjevně nesprávného posouzení, čímž překročila meze své posuzovací pravomoci a porušila navíc zásadu proporcionality.

2.

Porušení zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení

Žalobce zadruhé uvádí, že praxi Komise v oblasti pozastavování lze kvalifikovat jako nesoudržnou, čímž dochází k porušení zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení.

3.

Nedodržení povinnosti uvést odůvodnění a porušení zásady řádné správy i práva na účinnou procesní obranu

Žalobce zatřetí zejména tvrdí, že Komise v souvislosti s požadováním předmětného pozastavení nesplnila povinnost uvést odůvodnění.

4.

Povinnost loajální spolupráce a právo na účinnou soudní ochranu

V této souvislosti žalobce tvrdí, že v důsledku toho, že Komise požadovala předmětné pozastavení, byla porušena základní práva a záruky, jako povinnost loajální spolupráce a právo na účinnou soudní ochranu.

5.

Rozporuplnost a nedostatečná přesnost ustanovení rozhodnutí

Žalobce v tomto ohledu uvádí, že když Komise rozhodovala o pozastavení, nevzala v úvahu skutečnost, že u daní odváděných na základě daňového přiznání nejsou maďarské orgány s to zabránit „přiznání“ podpory, a dodává, že rozhodnutí Komise je navíc v souvislosti s předmětem pozastavení rozporuplné. Komise tedy neformulovala jasné pravidlo chování, ačkoli od maďarských orgánů vyžaduje provedení daného rozhodnutí.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/63


Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Maďarsko v. Komise

(Věc T-555/15)

(2015/C 398/77)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Maďarsko (zástupci: M. Z. Fehér a G. Koós)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

částečně zrušil rozhodnutí Komise C(2015)4808 ze dne 15. července 2015 o změně z roku 2014 týkající se poplatku za inspekci v potravinovém řetězci la v rozsahu, v němž je tímto rozhodnutím požadováno pozastavení uplatňování progresivních sazeb poplatku za inspekci v potravinovém řetězci v Maďarsku;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce následující žalobní důvody.

1.

Překročení mezí posuzovací pravomoci, zjevně nesprávné posouzení a porušení zásady proporcionality

Žalobce zaprvé tvrdí, že Komise se tím, že požadovala předmětné pozastavení, dopustila zjevně nesprávného posouzení, čímž překročila meze své posuzovací pravomoci a porušila navíc zásadu proporcionality.

2.

Porušení zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení

Žalobce zadruhé uvádí, že praxi Komise v oblasti pozastavování lze kvalifikovat jako nesoudržnou, čímž dochází k porušení zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení.

3.

Nedodržení povinnosti uvést odůvodnění a porušení zásady řádné správy i práva na účinnou procesní obranu

Žalobce zatřetí zejména tvrdí, že Komise v souvislosti s požadováním předmětného pozastavení nesplnila povinnost uvést odůvodnění.

4.

Povinnost loajální spolupráce a právo na účinnou soudní ochranu

Žalobce konečně tvrdí, že v důsledku toho, že Komise požadovala předmětné pozastavení, byla porušena základní práva a záruky, jako povinnost loajální spolupráce a právo na účinnou soudní ochranu.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/64


Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Portugalsko v. Komise

(Věc T-556/15)

(2015/C 398/78)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Portugalská republika (zástupci: L. Fernanes, M. Figueiredo, P. Estêvão a J. Almeida, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise C(2015) 4076 (1) v rozsahu, v němž z důvodu „nedostatků v LPIS“ vylučuje z financování částku 13 7 3 89  156,95 EUR odpovídající výdajům vykázaným Portugalskou republikou v rámci opatření Ostatní přímé podpory, Plochy, v rozpočtových letech 2010, 2011 a 2012;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně následující žalobní důvody.

A –

K rozpočtovým rokům 2009 a 2010:

porušení zásady proporcionality a článku 5 SEU, neboť skutečnost, že Komise bez řádného odůvodnění odmítla výpočet předložený portugalskými orgány, přestože výpočty a předpoklady byly naprosto stejné jako výpočty a předpoklady, které Komise již akceptovala při dřívějších šetřeních, představuje spolu s uplatněním paušální opravy, ačkoli v plnění Akčního plánu IACS došlo prokazatelně k mnohým zlepšením, jednoznačné porušení zásady loajální spolupráce.

B –

K rozpočtovému roku 2011:

1.

porušení zásady loajální spolupráce spočívající v tom, že Komise v souvislosti s rozdíly ve fungování systému identifikace zemědělských pozemků (SIZP) a geografického informačního systému (GIS) pro rozpočtový rok 2011 zmařila veškeré úsilí vynaložené portugalskými orgány, zejména jimi přijatá opatření – Akční plán schválený certifikačním subjektem, který byl s odkazem specificky na hospodářský rok 2011 plněn se souhlasem a s vědomím Komise;

2.

porušení zásady kontradiktornosti spočívající v tom, že v uvědomění podle článku 11 nařízení (ES) č. 885/06 (2) v souvislosti s hospodářským rokem 2011 jsou jako předmět šetření uvedeny nesrovnalosti odhalené na úrovni SIZP, nicméně rozhodnutí je založeno na protiprávní konsolidaci nároků, o kterém není v písemnosti zaslané podle citovaného článku 11 žádná zmínka, takže portugalské orgány neměly možnost se k němu vyjádřit;

3.

porušení článku 11 nařízení (ES) č. 885/06 spočívající v tom, že rozhodnutí nebylo řádně odůvodněno, neboť jeho odůvodnění je nepřesné a jako takové je v rozporu se smyslem a cílem čl. 11 odst. 1 nařízení č. 885/2006.

C –

Navýšení/Sazby paušální opravy – K rozpočtovým rokům 2009 až 2011:

porušení čl. 31 odst. 2 nařízení č. 1290/2005 (3) a zásady proporcionality, jakož i sankční povahy AGRI/61 495/2002-REV1 spočívající v tom, že přijatá opatření (roz. rozhodnutí) nejsou přiměřená ani nezbytná pro dosažení sledovaného cíle a překračují meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné, neboť portugalské orgány provádějí výpočty v souladu s pokyny Komise a posléze se tento orgán rozhodl uplatnit paušální opravu.


(1)  Prováděcí rozhodnutí ze dne 22. června 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 182, s. 39).

(2)  Nařízení Komise (ES) ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (Úř. věst. L 171, s. 90).

(3)  Nařízení Rady (ES) ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, s. 1).


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/65


Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Spliethoff's Bevrachtingskantoor v. Komise

(Věc T-564/15)

(2015/C 398/79)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Nizozemsko) (zástupce: P. Galzener, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí ze dne 17. července 2015, kterým byl odmítnut návrh předaný žalobkyní v reakci na výzvu k předkládání návrhů v rámci prováděcího rozhodnutí Komise C(2014)1921 final ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví víceletý pracovní program 2014 pro finanční pomoc v rámci Nástroje pro propojení Evropy,

uložil Komisi přijmout do tří měsíců ode dne vydání rozsudku Tribunálu nové rozhodnutí ohledně návrhu žalobkyně, v němž zohlední tento rozsudek,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení

Posouzení návrhu žalobkyně je chybné, pokud jde o kritéria pro udělení související s vhodností, dopadem a kvalitou. Pokud by byl návrh z pohledu těchto kritérií posouzen správně, musel by být vybrán ke spolufinancování Evropskou unií.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení zásady rovnosti

Komise porušila v napadeném rozhodnutí zásadu rovnosti tím, že nevybrala návrh žalobkyně, zatímco vybrala další obdobné návrhy týkající se technologií pro snižování emisí.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/66


Žaloba podaná dne 28. září 2015 – Excalibur City v. OHIM – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Věc T-565/15)

(2015/C 398/80)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Česká republika) (zástupce: E. Engin-Deniz, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Ferrero SpA (Alba, Itálie)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Společenství „MERLIN'S KINDERWELT“ – Přihláška č. 1 1 2 01  969

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 9. července 2015, ve věci R 1538/2014-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zcela zrušil napadené rozhodnutí,

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/67


Žaloba podaná dne 28. září 2015 – Excalibur City v. OHIM – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Věc T-566/15)

(2015/C 398/81)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Česká republika) (zástupce: E. Engin-Deniz, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Ferrero SpA (Alba, Itálie)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvky „MERLIN’S KINDERWELT“ – Přihláška č. 1 1 2 02  066

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 16. července 2015, ve věci R 1617/2014-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

změnil napadené rozhodnutí v tom smyslu, že zamítne námitky;

případně zrušil napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 26. května 2014 ve věci námitky č. B 002152844.

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/68


Žaloba podaná dne 24. září 2015 – Morgese a další v. OHIM – All Star

(Věc T-568/15)

(2015/C 398/82)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Giuseppe Morgese (Barletta, Itálie), Pasquale Morgese (Barletta, Itálie), Felice D’Onofrio (Barletta, Itálie) (zástupce: D. Russo, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: All Star CV (Hilversum, Nizozemsko)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobci

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvek „2 STAR 2S“ – Přihláška č. 1 0 1 61  065

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 1. července 2015, ve věci R 1906/2014-5

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí a výrok odvolacího senátu;

žalobci požadují přiznání náhrady nákladů vzniklých v souvislosti s touto přihláškou a řízením před pátým odvolacím senátem a spolu s jakýmkoliv dalším opatřením či rozhodnutím, které by Tribunál mohl považovat za vhodné.

Dovolávaný žalobní důvod

V napadeném rozhodnutí se dospělo k nesprávnému závěru ohledně povahy a prvků ochranných známek, což mohlo významně ovlivnit relevantní spotřebitele.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/69


Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Fondazione Casamica v. Komise a EASME

(Věc T-569/15)

(2015/C 398/83)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Fondazione Casamica (Salerno, Itálie) (zástupce: M. Lamberti, advokát)

Žalované: Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadený akt: Results of the evaluation- Ineligible proposal. Proposal: A4A, 699442- Opatření ref. Ares (2015)3187639, oznámené dne 29. července 2015 a přijaté Evropskou komisí, Easme Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, jelikož je protiprávní z uvedených důvodů;

prohlásil za přípustnou žádost o účast Proposal number: A4A, 699442, acronym:A4A, title:Archeology 4 All a připustil k účasti na zadávacím řízení žalobkyni a partnery, sdružené v konsorciu vytvořeném za účelem účasti v uvedeném řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Účelem zadávacího řízení, jež je předmětem projednávané žaloby, je vytvoření, vymezení a rozvoj modelu přístupného cestovního ruchu, který při identifikaci obtíží souvisejících s postižením turistů nabízí efektivní řešení prostřednictvím prototypu, který lze doporučit v každém místě kulturního a archeologického zájmu.

Požadavky na předložení projektu zahrnovaly, kromě adekvátní a dlouhodobé zkušenosti ve specifickém odvětví a právnické osoby úzce související s cíli nabídky, přítomnost subjektu veřejné správy na celostátní, regionální nebo místní úrovni.

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z přípustnosti žádosti.

Soprintendenza Archeologia della Campania (Inspektorát pro archeologické dědictví v Kampánii) je subjektem, který je součástí veřejné správy, coby územní ředitelství ministerstva kulturního dědictví, kulturních činností a cestovního ruchu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z právní povahy Soprintendenza, který je součástí konsorcia

Předseda Rady ministrů vyhláškou č. 171 ze dne 29. srpna 2014 zavedl jako organizační řídící jednotky na územní úrovni, jež tvoří součást struktury řídících orgánů ministerstva na celostátní úrovni, Soprintendenze (inspektoráty), jejichž povaha, právní forma a funkce vznikají jako součást právní a správní struktury ministerstva, v rámci níž jsou definovány, takže nejsou ministerstvem delegovány, a tudíž tyto Soprintendenze nemohou být považovány za subjekty jednající na základě přenesení pravomoci správním orgánem.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/70


Žaloba podaná dne 5. října 2015 – For Tune v. OHIM – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Věc T-579/15)

(2015/C 398/84)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: For Tune sp. z o.o. (Varšava, Polsko) (zástupkyně: K. Popławska, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hamburk, Německo)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvek „fortune“ – Přihláška č. 1 1 5 25  491

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 7. srpna 2015, ve věci R 2808/2014-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil OHIM a další účastnici v řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/71


Žaloba podaná dne 1. října 2015 – Syndial v. Komise

(Věc T-581/15)

(2015/C 398/85)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Itálie) (zástupci: L. Acquarone a S. Grassi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál zrušil nebo změnil oznámení Evropské komise – Generálního sekretariátu Ref. Ares (20015) 3238796 ze dne 8. srpna 2015 nadepsané „Rozhodnutí generálního sekretariátu jménem Komise v souladu s článkem 4 prováděcích ustanovení nařízení (ES) č. 1049/2001“, jehož předmětem je „Potvrzující žádost o přístup k dokumentům podle nařízení (ES) č. 1049/2001 – GESTDEM 2015/2796“, kterým bylo potvrzeno zamítnutí generálním ředitelstvím pro životní prostředí Evropské komise oznámením ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) ze dne 16. června 2015 žádosti o přístup k dokumentům předložené společností Syndial SpA oznámením INAMB-10/15 ze dne 6. května 2015, doručeným potvrzenou elektronickou poštou dne 8. května 2015, a v důsledku toho konstatoval právo společnosti Syndial na nahlédnutí do dokumentace týkající se řízení o nesplnění povinnosti č. 2009/4426 a nařídil úplné nebo částečné předložení aktů a dokumentů, kterých se týká žádost o přístup uvedená ve výše zmíněném oznámení INAMB-10/15 ze dne 6. května 2015, doručeném potvrzenou elektronickou poštou dne 8. května 2015, a aby konstatoval právo společnosti Syndial být formálně vyslechnuta Komisí za účelem objasnění a potvrzení dostupných informací, které tvoří podklad dotčeného řízení o nesplnění povinnosti.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení a nesprávného použití čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001.

Žalobkyně tvrdí, že v projednávaném případě nebyla správně posouzena meze výjimky namítané Komisí vůči přístupu k dokumentům týkajícím se řízení o nesplnění povinnosti č. 2009/4426, a sice meze, jež je tvořena existencí „převažujícího veřejného zájmu na zpřístupnění“ ve smyslu výše uvedeného čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001.

povolený a nyní již uskutečněný sanační projekt, který měl být proveden přímo společností Syndial (vlastníkem plochy) v lokalitě Cengio, je plně v souladu se zásadami Společenství v oblasti obnovy a sanace oblastí zasažených kontaminací vzniklou v minulosti.

Postoj přijatý Italskou republikou v rámci řízení č. 2009/4426 patrně nečekaně obětoval veřejný zájem sledovaný na celostátní úrovni nekritickým sdílením námitek vznesených Komisí a zapomněl, že řízení, které vedlo k povolení projektu sanace lokality, bylo v souladu s povolovacím postupem stanoveným ve vnitrostátním právu, a sice řízení u téhož ministerstva, které dnes zpochybňuje jeho platnost. Umožnit společnosti Syndial ověřit, zda je skutečně kontrolováno dodržení souladu se zásadami Společenství, proto představuje relevantní převažující veřejný zájem, který odůvodňuje zpřístupnění ve smyslu čl. 4 odst. 2.

Zájem, na němž spočívají žádosti společnosti Syndial není – ostatně oprávněným – soukromým zájmem, nýbrž zahrnuje relevantnější veřejný zájem, jehož cílem je účinná ochrana spravedlnosti, řádný průběh dotčeného řízení Společenství a interní správní činnosti (jež jsou předmětem výslovné ochrany ve smyslu článku 41 Listiny základních práv Evropské unie a článku 97 Ústavy Italské republiky), který souvisí nejen s právem na obhajobu jednotlivce (který má přímý zájem na účincích rozhodnutí přijatých v řízení o nesplnění povinnosti), nýbrž i zejména se základním právem na informace o životním prostředí, které je potvrzeno v zásadách unijního práva (čl. 191 odst. 2 a odst. 3 první pododstavec ve vztahu k zásadě zakotvené v článku 11 SFEU, provedeném též prostřednictvím přistoupení Evropské unie k Aarhuské úmluvě ze dne 27. června 1998).

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení a nesprávného použití čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1049/2001. Protiprávní částečné odepření přístupu.

Obecný předpoklad o nepřípustnosti zpřístupnění stanovený v čl. 4 odst. 2 třetí odrážce nařízení č. 1049/2001 „nevylučuje právo dotčených osob, aby prokázaly, že se na daný dokument, jehož zpřístupnění je požadováno, nevztahuje uvedený předpoklad, nebo že existuje převažující veřejný zájem na jeho zpřístupnění ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení č. 1049/2001“ (viz rozsudek Tribunálu ze dne 25. března 2015, T-456/13, bod 64).

V projednávaném případě se jedná o žádost o dokumenty, jejichž zpřístupnění není v rozporu s žádným veřejným zájmem, ale naopak přispívá k jeho naplnění, neboť pouze po seznámení se s těmito dokumenty z nich lze vyvodit užitečné informace nejen pro vyvrácení z technického a právního hlediska výtek, které jsou základem řízení o nesplnění povinnosti, ale také prokázat platnost řízení, které bylo vedeno s plným souhlasem příslušných orgánů s cílem určit nejvhodnější projekt sanace lokality Cengio, která dříve patřila ACNA, v souladu se zásadami Společenství v oblasti obnovy lokalit zasažených kontaminací vzniklou v minulosti a udržitelnosti opatření na ochranu životního prostředí, a s cílem realizace tohoto projektu.

Přístup mohl být omezen na uvedení dokumentů založených do spisu Italskou republikou po utajení dokumentů, které se již ve spisu nacházejí.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/73


Žaloba podaná dne 12. října 2015 – Rose Vision v. Komise

(Věc T-587/15)

(2015/C 398/86)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Rose Vision, S.L. (Pozuelo de Alarcón, Španělsko) (zástupce: J. Marín López, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zaprvé, na základě článku 263 SFEU zrušil rozhodnutí Komise C(2015) 5449 final ze dne 28. července 2015, týkající se povinnosti společnosti Rose Vision, S.L., navrátit celkovou částku 5 35  613,20 eur s příslušenstvím;

zadruhé, na základě článku 272 SFEU rozhodl, že Komise porušila v souvislosti se závěrečnou zprávou o auditu 11-INFS-025 a s auditem 11-BA119-016 provedeným u společnosti Rose Vision v rámci její účasti na projektech „Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)“, „Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Latin America (FIRST)“, „Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)“, „Support Action for the NEM European Technology Platform (4NEM)“ a „Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)“ bod II.14 odst. 1 písm. a) a bod II.22 odst. 5 všeobecných podmínek FP7;

zatřetí, na základě článku 272 SFEU rozhodl, že závěrečná zpráva o auditu 11-INFS-025 a zpráva o auditu 11-BA119-016, vyhotovené v rozporu s bodem II.14 odst. 1 písm. a) a bodem II.22 odst. 5 všeobecných podmínek FP7, jsou ze smluvního hlediska absolutně neplatné a neúčinné;

začtvrté, na základě článku 272 SFEU ve spojení s čl. 340 prvním pododstavcem SFEU rozhodl, že Rose Vision nedluží Komisi částku 5 35  613,20 eur s příslušenstvím, zmíněnou v rozhodnutí Komise C(2015) 5449 final ze dne 28. července 2015;

zapáté, na základě článku 272 SFEU ve spojení s čl. 340 prvním pododstavcem SFEU uložil Komisi povinnost zaplatit společnosti Rose Vision částky dlužné z titulu účasti společnosti Rose Vision na projektech FP7, které v současnosti dosahují 1 95  571,13 eur za projekty Komise sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM a SFERA a 2 17  729,37 eur s příslušenstvím za projekty Evropské agentury pro výzkum E-Sponder a MaPEer SME. Obě částky, které jsou pouze prozatímní a budou přesně vypočteny v pozdějším stadiu tohoto řízení, vzrostou v každém případě o úroky podle bodu II.5 odst. 5 všeobecných podmínek FP7;

a zašesté, na základě článku 272 SFEU ve spojení s čl. 340 prvním a druhým pododstavcem SFEU uložil Komisi smluvní náhradu škody vzniklé společnosti Rose Vision porušením bodu II.14 odst. 1 písm. a), bodu II.22 odst. 5 a bodu II.5 odst. 3 písm. d) všeobecných podmínek FP7, jakož i mimosmluvní náhradu škody vzniklé zařazením společnosti Rose Vision do kategorie výstrah W2 systému včasného varování (EWS), a to ve výši uvedené v bodě 114 této žaloby nebo v jiné výši, kterou Tribunál uzná ex aequo et bono za přiměřenou.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že závěrečná zpráva o auditu 11-INFS-025 ze dne 9. října 2012 a závěrečná zpráva o auditu11-BA119-016 ze dne 22. dubna 2013, podle nichž nelze na výdaje vynaložené společností Rose Vision poskytnout dotaci, neboť nejsou skutečné, jsou v rozporu s bodem II.4 odst. 1 písm. a) všeobecných podmínek FP7.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že závěrečná zpráva o auditu 11-INFS-025 ze dne 9. října 2012 a závěrečná zpráva o auditu 11-BA119-016 ze dne 22. dubna 2013 jsou v rozporu s bodem II.22 odst. 5 všeobecných podmínek FP7.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že pozastavení plateb společnosti Rose Vision ze strany Komise na všechny projekty Sedmého rámcového programu, jichž se Rose Vision účastní, jakož i pozastavení plateb, o kterém rozhodla Agentura v návaznosti na pozastavení plateb ze strany Komise, představují porušení bodu II.5 odst. 3 písm. d) všeobecných podmínek FP7.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že zařazení společnosti Rose Vision do kategorie výstrah W2 systému včasného varování (EWS) postrádá v souladu s právním názorem vyjádřeným v rozsudku Tribunálu ze dne 22. dubna 2012, T-320/09, Planet v. Komise, právní základ.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/74


Žaloba podaná dne 13. října 2015 – Transavia Airlines v. Komise

(Věc T-591/15)

(2015/C 398/87)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Transavia Airlines (Schiphol, Nizozemsko) (zástupci: R. Elkerbout a M. R. Baneke, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil čl. 1 odst. 3 a (v rozsahu, v němž se týkají čl. 1 odst. 3) články 3, 4 a 5 rozhodnutí Evropské komise;

uložil Komise náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se domáhá částečného zrušení rozhodnutí Komise (EU) 2015/1227 ze dne 23. července 2014 o státní podpoře SA.22614 (C 53/07) poskytnuté Francií ve prospěch Obchodní a průmyslové komory Pau-Béarn a společností Ryanair, Airport Marketing Services a Transavia [oznámeno pod číslem C(2014) 5085] (Úř. věst. 2015, L 201, s. 109).

Na podporu své žaloby předkládá žalobkyně šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení zásady řádné správy zakotvené v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie a porušení práva na obhajobu.

Žalobkyni nebyla před přijetím napadeného rozhodnutí poskytnuta možnost, aby vyjádřila svůj názor.

Komise nebyla oprávněna zamítnout žádost žalobkyně ze dne 25. srpna 2015 o zpřístupnění některých dokumentů ze spisu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 107 odst. 1 SFEU v rozsahu, v němž byla údajná státní podpora nesprávně připsána francouzskému státu.

Komise nesprávně kvalifikovala „Obchodní a průmyslovou komoru v Pau–Béarn“ jako veřejný orgán.

Komise si při posouzení povahy „Obchodní a průmyslové komory Pau–Béarn“ protiřečí.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení čl. 107 odst. 1 SFEU v rozsahu, v němž bylo kritérium subjektu v tržním hospodářství uplatněno nesprávně.

Komise dostatečně nevysvětlila důvody, pro které uplatnila kritérium ziskovosti namísto toho, aby provedla srovnání s tržní cenou.

Komise uplatnila kritérium ziskovosti nesprávně, jelikož nezohlednila důvody letiště v Pau, které vedly k uzavření dohody se žalobkyní, přičemž zohlednila pouze krátkodobé výhledy a neuvedla jasně, které příjmy a výhody pro letiště v Pau vzala v úvahu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 107 odst. 1 SFEU v rozsahu, v němž byla hospodářská výhoda nesprávně považována za selektivní.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 107 odst. 1 SFEU v rozsahu, v němž nebylo posouzeno, zda předpokládané hospodářské výhody skutečně mají negativní dopady na hospodářskou soutěž.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 107 odst. 1 SFEU a čl. 108 odst. 2 SFEU v rozsahu, v němž se Komise dopustila nesprávného posouzení a dospěla k nesprávnému výkladu práva, když konstatovala, že podpora pro žalobkyni byla stejná jako kumulované ztráty letiště v Pau v období let 2006 – 2009, zatímco měla přezkoumat výhodu, kterou žalobkyně skutečně získala.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/76


Žaloba podaná dne 14. října 2015 – Metabolic Balance Holding v. OHIM (Metabolic Balance)

(Věc T-594/15)

(2015/C 398/88)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Německo) (zástupce: W. Riegger, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvek „Metabolic Balance“ – Přihláška č. 1 2 5 86  137

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 12. srpna 2015 ve věci R 2156/2014-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení, a to včetně nákladů řízení před odvolacím senátem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/77


Usnesení Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Mabrouk v. Rada

(Věc T-218/14) (1)

(2015/C 398/89)

Jednací jazyk: angličtina

Předseda osmého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 194, 24. 6. 2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/77


Usnesení Tribunálu ze dne 13. října 2015 – Pelikan v. OHIM – RMP (be.bag)

(Věc T-517/14) (1)

(2015/C 398/90)

Jednací jazyk: angličtina

Předseda šestého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 448, 15.12.2014.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/77


Usnesení Tribunálu ze dne 14. října 2015 – Montenegro v. OHIM (Tvar láhve)

(Věc T-748/14) (1)

(2015/C 398/91)

Jednací jazyk: angličtina

Předseda osmého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 7, 12. 1. 2015.


Soud pro veřejnou službu

30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/78


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. října 2015 – AQ v. Komise

(Věc F-57/14) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Nařízení č. 45/2001 - Zpracování osobních údajů získaných pro osobní účely - Správní šetření - Disciplinární řízení - Právo na obhajobu - Povinnost uvést odůvodnění - Disciplinární sankce - Proporcionalita“)

(2015/C 398/92)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AQ (zástupci: původně L. Massaux, advokát, poté H. Mignard, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Ehrbar, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým se po ukončení disciplinárního šetření ukládá důtka jakožto disciplinární sankce, a návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

AQ ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 421, 24.11.2014, s. 60.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/78


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. října 2015 – Arsène v. Komise

(Věc F-89/14) (1)

(„Veřejná služba - Odměna - Příspěvek za práci v zahraničí - Podmínka stanovená čl. 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu - Desetileté referenční období - Počátek lhůty - Neutralizace období služby odpracovaných v mezinárodní organizaci - Uplatnění ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu na základě analogie - Obvyklé bydliště mimo stát přidělení před výkonem služby v mezinárodní organizaci - Článek 81 jednacího řádu - Zjevně neopodstatněná žaloba“)

(2015/C 398/93)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Maria Lucia Arsène (Bukurešť, Rumunsko) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a T. S. Bohr, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým byl zamítnut návrh na přiznání příspěvku za práci v zahraničí, a na to, aby byla Komisi uložena povinnost tento příspěvek vyplatit spolu s úroky ode dne nástupu žalobkyně do služby.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

2)

M. L. Arsène ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 421, 24.11.2014, s. 62.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/79


Žaloba podaná dne 21. září 2015 – ZZ v. Komise

(Věc F-123/15)

(2015/C 398/94)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise výběrového řízení EPSO/AD/293/14 neudělit žalobci dostatečný počet bodů, aby byl pozván do hodnotícího centra.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 11. června 2015, kterým komise výběrového řízení EPSO/AD/293/14 odmítla žalobce pozvat na výběrové zkoušky pořádané v hodnotícím centru,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/80


Žaloba podaná dne 22. září 2015 – ZZ v. Komise

(Věc F-125/15)

(2015/C 398/95)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise nepovýšit žalobkyni do platové třídy AD8 v povyšovacím řízení za rok 2014 a náhrada údajně vzniklé nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 14. listopadu 2014 nepovýšit žalobkyni v povyšovacím řízení za rok 2014;

uložit Evropské komisi, aby z titulu vzniklé nemajetkové újmy zaplatila částku 15  000 eur;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/80


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 20. října 2015 – Drakeford v. EMA

(Věc F-29/13) (1)

(2015/C 398/96)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 207, 20.7.2013, s. 57.