ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 389

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
23. listopadu 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2015/C 389/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2015/C 389/02

Věc C-303/13 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 – Evropská komise v. Jørgen Andersen, Dánské království, Danske Statsbaner SV (DSB) Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Státní podpory — Podpory poskytnuté dánskými orgány veřejnému podniku Danske Statsbaner (DSB) — Smlouvy o veřejných službách uzavřené za účelem poskytování služeb železniční přepravy cestujících mezi Kodaní (Dánsko) a Ystadem (Švédsko) — Rozhodnutí, jímž se prohlašuje podpora za slučitelnou s vnitřním trhem za určitých podmínek — Časová působnost hmotněprávních pravidel

2

2015/C 389/03

Věc C-650/13: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance de Bordeaux – Francie) – Thierry Delvigne v. Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde Řízení o předběžné otázce — Listina základních práv Evropské unie — Články 39 a 49 — Evropský parlament — Volby — Právo volit — Občanství Evropské unie — Zpětné použití méně přísného trestního zákona — Vnitrostátní právní úprava stanovící zákaz práva volit v případě pravomocného odsouzení pro trestný čin před 1. březnem 1994

3

2015/C 389/04

Věc C-23/14: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sø- og Handelsretten – Dánsko) – Post Danmark A/S v. Konkurrencerådet Řízení o předběžné otázce — Článek 82 ES — Zneužití dominantního postavení — Trh distribuce hromadných zásilek — Adresné reklamní zásilky — Systém retroaktivních slev — Vylučující účinek — Kritérium stejně výkonného soutěžitele — Stupeň pravděpodobnosti a závažnost protisoutěžního účinku

4

2015/C 389/05

Věc C-61/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Itálie) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato v. Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme a další Řízení o předběžné otázce — Směrnice 89/665/EHS — Veřejné zakázky — Vnitrostátní právní předpisy — Poplatky za přístup ke správním soudům v oblasti veřejných zakázek — Právo na účinný prostředek nápravy — Odrazující poplatky — Soudní přezkum správních aktů — Zásady efektivity a rovnocennosti — Užitečný účinek

5

2015/C 389/06

Věc C-69/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Sibiu – Rumusnko) – Dragoș Constantin Târșia v. Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor Řízení o předběžné otázce — Zásady rovnocennosti a efektivity — Překážka věci rozsouzené — Vydání bezdůvodného obohacení — Vrácení daní vybraných členským státem v rozporu s unijním právem — Konečné soudní rozhodnutí ukládající povinnost zaplatit daň neslučitelnou s unijním právem — Návrh na obnovu řízení v případě takového soudního rozhodnutí — Vnitrostátní právní předpisy, které umožňují obnovu řízení s ohledem na pozdější rozsudky Soudního dvora vydané v řízeních o předběžných otázkách pouze v případě konečných soudních rozhodnutí vydaných ve správních věcech

6

2015/C 389/07

Věc C-71/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. října 2015 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Information Rights) – Spojené království] – East Sussex County Council v. Information Commissioner Řízení o předběžné otázce — Aarhuská úmluva — Směrnice 2003/4/ES — Články 5 a 6 — Přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí — Poplatek za poskytnutí informací o životním prostředí — Pojem přiměřená částka — Náklady na vedení databáze a režijní výdaje — Přístup k právní ochraně — Správní a soudní přezkum rozhodnutí o uložení poplatku

6

2015/C 389/08

Věc C-203/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Španělsko) – Consorci Sanitari del Maresme v. Corporació de Salut del Maresme i la Selva Řízení o předběžné otázce — Článek 267 SFEU — Pravomoc Soudního dvora — Postavení předkládajícího orgánu coby soudu — Nezávislost — Obligatorní jurisdikce — Směrnice 89/665/EHS — Článek 2 — Orgány příslušné k přezkumnému řízení — Směrnice 2004/18/ES — Článek 1 odst. 8 a článek 52 — Postupy při zadávání veřejných zakázek — Pojem veřejnoprávní entita — Orgány veřejné správy — Zahrnutí

7

2015/C 389/09

Věc C-298/14: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Belgie) – Alain Laurent Brouillard v. Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb osob — Články 45 SFEU a 49 SFEU — Pracovníci — Zaměstnání ve veřejné správě — Směrnice 2005/36/ES — Uznávání odborných kvalifikací — Pojem regulované povolání — Připuštění do výběrového řízení na jmenování referendářů u Cour de cassation (Belgie)

8

2015/C 389/10

Věc C-354/14: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Cluj – Rumunsko) – SC Capoda Import-Export SRL v. Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb zboží — Opatření s rovnocenným účinkem — Výrobky ve volném oběhu v Německu — Výrobky podléhající v Rumunsku schvalovacím kontrolám — Prohlášení o shodě poskytnuté distributorem z jiného členského státu — Prohlášení považované za nedostatečné pro účely volného obchodování s těmito výrobky — Zásada vzájemného uznávání — Částečná nepřípustnost

9

2015/C 389/11

Věc C-404/14: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího soudu České republiky – Česká republika) – řízení zahájené na návrh Marie Matouškové, soudní komisařky Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti — Nařízení (ES) č. 2201/2003 — Článek 1 odst. 1 písm. b) — Věcná působnost — Dědická dohoda uzavřená mezi pozůstalým manželem a nezletilými dětmi zastoupenými opatrovníkem — Kvalifikace — Nutnost schválení takovéto dohody soudem — Opatření týkající se rodičovské zodpovědnosti, nebo opatření týkající se dědictví

10

2015/C 389/12

Věc C-489/14: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. října 2015 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Spojené království] – A v. B Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti — Nařízení (ES) č. 2201/2003 — Překážka litispendence — Článek 16 a čl. 19 odst. 1 a 3 — Řízení ve věci rozluky v prvním členském státě a řízení ve věci rozvodu v druhém členském státě — Příslušnost soudu, který řízení zahájil jako první — Pojem určená příslušnost — Ukončení prvního řízení a zahájení nového řízení ve věci rozvodu v prvním členském státě — Důsledky — Časový posun mezi členskými státy — Účinky na postup zahájení řízení u soudů

11

2015/C 389/13

Věc C-508/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu – Česká republika) – Český telekomunikační úřad v. T-Mobile Czech Republic a. s., Vodafone Czech Republic a. s. Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) — Výpočet nákladů na povinnosti univerzální služby — Zohlednění míry návratnosti vlastního kapitálu — Přímý účinek — Časová působnost

11

2015/C 389/14

Věc C-531/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2014 Giorgio Giorgis proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 25. září 2014 ve věci T-474/12: Giorgio Giorgis v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

12

2015/C 389/15

Věc C-421/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. července 2015 společností Yoshida Metal Industry Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 21. května 2015 ve spojených věcech T-331/10 RENV a T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

13

2015/C 389/16

Věc C-447/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským soudem v Ostravě (Česká republika) dne 18. srpna 2015 – Ivo Muladi v. Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Věc C-454/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hessisches Landesarbeitsgericht (Německo) dne 24. srpna 2015 – Jürgen Webb-Sämann v. Christopher Seagon (insolvenční správce majetku společnosti Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Věc C-456/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 28. srpna 2015 – BASF SE v. Spolková republika Německo

16

2015/C 389/19

Věc C-460/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 28. srpna 2015 – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG v. Spolková republika Německo

17

2015/C 389/20

Věc C-469/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. září 2015 společnostmi FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 16. června 2015 ve věci T-655/11, FSL Holdings a další v. Evropská komise

18

2015/C 389/21

Věc C-484/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Općinskim sudem u Novom Zagrebu (Chorvatsko) dne 11. září 2015 – Ibrica Zulfikarpašić v. Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Věc C-488/15: Žaloba podaná dne 14. září 2015 – Evropská komise v. Bulharská republika

20

2015/C 389/23

Věc C-523/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. září 2015 společností Westfälische Drahtindustrie GmbH a dalšími proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 15. července 2015 ve věci T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH a další v. Evropská komise

21

 

Tribunál

2015/C 389/24

Věc T-268/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – PPG a SNF v. ECHA REACH — Identifikace akrylamidu jako látky vzbuzující mimořádné obavy — Meziprodukty — Žaloba na neplatnost — Bezprostřední dotčení — Přípustnost — Proporcionalita — Rovné zacházení

24

2015/C 389/25

Věc T-674/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – TV2/Danmark v. Komise Státní podpory — Služba veřejnoprávního vysílání — Rozhodnutí prohlašující podporu za slučitelnou s vnitřním trhem — Podpora poskytnutá dánskými orgány ve prospěch dánské veřejnoprávní televizní stanice TV2/Danmark — Veřejné financování poskytnuté na vyrovnání nákladů spjatých s plněním závazků veřejné služby — Pojem podpora — Rozsudek Altmark

25

2015/C 389/26

Věc T-125/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Viasat Broadcasting UK v. Komise Státní podpory — Služba veřejnoprávního vysílání — Rozhodnutí prohlašující podpory za slučitelné s vnitřním trhem — Podpora poskytnutá dánskými orgány ve prospěch dánské veřejnoprávní televizní stanice TV2/Danmark — Veřejné financování poskytnuté na vyrovnání nákladů spjatých s plněním závazků veřejné služby — Slučitelnost podpory — Rozsudek Altmark

26

2015/C 389/27

Věc T-450/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Anagnostakis v. Komise Institucionální právo — Evropská občanská iniciativa — Hospodářská a měnová politika — Nesplácení veřejného dluhu — Zakotvení zásady stavu nouze — Odmítnutí registrace — Pravomoci Komise — Povinnost uvést odůvodnění

27

2015/C 389/28

Věc T-60/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Appelrath-Cüpper v. OHIM – Ann Christine Lizenzmanagement (AC) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství AC — Starší národní a mezinárodní obrazové ochranné známky AC ANN CHRISTINE a starší obrazové ochranné známky Společenství AC ANN CHRISTINE OCEAN a AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

27

2015/C 389/29

Věc T-114/13 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Cerafogli v. ECB Kasační opravný prostředek — Zaměstnanci ECB — Stížnost na diskriminaci a psychické obtěžování — Rozhodnutí ECB o ukončení administrativního řízení zahájeného v návaznosti na podání stížnosti — Odepření přístupu k důkazům během administrativního řízení — Zamítnutí žádosti směřující k nařízení, aby byly v průběhu soudního řízení předloženy důkazy — Právo na účinnou soudní ochranu — Nesprávné právní posouzení

28

2015/C 389/30

Věci T-124/13 a T-191/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Itálie a Španělsko v. Komise Jazykový režim — Oznámení o otevřených výběrových řízeních na pozici administrátor a asistent — Výběr druhého jazyka ze tří jazyků — Jazyk komunikace s uchazeči výběrových řízení — Nařízení č. 1 — Článek 1d odst. 1, článek 27 a článek 28 písm. f) služebního řádu — Zásada zákazu diskriminace — Proporcionalita

29

2015/C 389/31

Spojené věci T-156/13 a T-373/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. září 2015 – Petro Suisse Intertrade v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Entita působící pod úrovní státu — Aktivní legitimace a právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Právo být vyslechnut — Oznamovací povinnost — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Zjevně nesprávné posouzení — Právo vlastnit majetek

30

2015/C 389/32

Spojené věci T-261/13 a T-86/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Nizozemsko v. Komise HISC — Nařízení (ES) č. 2494/95 — Harmonizované indexy spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách (HISC-SDS) — Nařízení (EU) č. 119/2013 — Indexy cen obydlí obývaných jejich majiteli — Nařízení (EU) č. 93/2013 — Eurostat — Postup projednávání ve výborech — Prováděcí pravidla — Regulativní postup s kontrolou

31

2015/C 389/33

Věc T-360/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – VECCO a další v. Komise REACH — Zahrnutí oxidu chromového na seznam látek podléhajících povolení — Použití nebo kategorie použití osvobozené od požadavku povolení — Pojem, stávající zvláštní právní předpisy Společenství, které stanoví minimální požadavky týkající se ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí pro použití látky — Zjevně nesprávné posouzení — Proporcionalita — Právo na obhajobu — Zásada řádné správy“

32

2015/C 389/34

Věc T-364/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Mocek a Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna v. OHIM – Lacoste (KAJMAN) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství KAJMAN — Starší obrazová ochranná známka Společenství znázorňující krokodýla — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Návrhy na zrušení a změnu rozhodnutí podané vedlejší účastnicí — Článek 134 odst. 3 jednacího řádu ze dne 2. května 1991

33

2015/C 389/35

Věc T-400/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – L'Oréal v. OHIM – Cosmetica Cabinas (AINHOA) Ochranná známka Společenství — Prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství AINHOA — Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší mezinárodní obrazová ochranná známka NOA — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) a odstavec 5 nařízení (ES) č. 207/2009

34

2015/C 389/36

Věc T-426/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – L'Oréal v. OHIM – Cosmetica Cabinas (AINHOA) Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Společenství AINHOA — Skutečné užívání ochranné známky — Článek 15 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Tvar lišící se prvky, které nemění rozlišovací způsobilost

35

2015/C 389/37

Věc T-557/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Německo v. Komise EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Výdaje vynaložené v rámci evropského režimu kvót na výrobu bramborového škrobu — Právo na obhajobu

36

2015/C 389/38

Věc T-610/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Ecolab USA v. OHIM (GREASECUTTER) Ochranná známka Společenství — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství — Slovní ochranná známka GREASECUTTER — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009

37

2015/C 389/39

Věc T-624/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. října 2015 – The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Obrazová ochranná známka Darjeeling — Starší slovní a obrazové kolektivní ochranné známky Společenství DARJEELING — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009

37

2015/C 389/40

Věc T-625/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. října 2015 – The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Obrazová ochranná známka Darjeeling collection de lingerie — Starší kolektivní slovní a obrazové ochranné známky Společenství DARJEELING — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 5 nařízení č. 207/2009

38

2015/C 389/41

Věc T-626/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. října 2015 – The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Obrazová ochranná známka Darjeeling collection de lingerie — Starší kolektivní slovní a obrazová ochranná známka Společenství DARJEELING — Relativní důvody pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009

39

2015/C 389/42

Věc T-627/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. října 2015 – The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Obrazová ochranná známka Darjeeling — Starší kolektivní slovní ochranná známka Společenství a starší kolektivní obrazová ochranná známka Společenství DARJEELING — Relativní důvody pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009

40

2015/C 389/43

Věc T-633/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Reed Exhibitions v. OHIM (INFOSECURITY) Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky INFOSECURITY — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisná povaha — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění

41

2015/C 389/44

Věc T-684/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – Copernicus-Trademarks v. OHIM Bolloré (BLUECO) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství BLUECO — Starší slovní ochranná známka Společenství BLUECAR — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Návrh na změnu rozhodnutí podaný vedlejší účastnicí — Článek 65 odst. 4 nařízení č. 207/2009

42

2015/C 389/45

Věc T-720/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Gat Microencapsulation v. OHIM – BASF (KARIS) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství KARIS — Starší slovní ochranná známka Společenství CARYX a starší mezinárodní ochranná známka CARYX — Starší národní slovní ochranná známka AKRIS a starší slovní ochranná známka Beneluxu AKRIS — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

42

2015/C 389/46

Věc T-136/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Tilda Riceland Private v. OHIM – Siam Grains (BASmALI) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BASmALI — Starší nezapsaná ochranná známka nebo starší označení BASMATI — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009

43

2015/C 389/47

Věc T-193/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Cristiano di Thiene v. OHIM – Nautica Apparel (AERONAUTICA) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství AERONAUTICA — Starší slovní ochranné známky Společenství NAUTICA a NAUTICA BLUE — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

44

2015/C 389/48

Věc T-195/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Primagaz v. OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství PRIMA KLIMA — Starší obrazová ochranná známka Společenství PRIMAGAZ — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Relevantní veřejnost — Podobnost výrobků nebo služeb — Podobnost označení — Rozlišovací způsobilost slovního prvku s pochvalnou povahou — Pojmové srovnání — Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

45

2015/C 389/49

Věc T-205/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Schroeder v. Rada a Komise Mimosmluvní odpovědnost — Dumping — Dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů pocházejících z Číny — Nařízení (ES) č. 1355/2008 prohlášené Soudním dvorem za neplatné — Škoda údajně způsobená žalobkyni z důvodu přijetí nařízení — Žaloba na náhradu škody — Vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků — Přípustnost — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům — Článek 2 odst. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 384/96 [nyní čl. 2 odst. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 1225/2009] — Povinnost řádné péče — Příčinná souvislost

46

2015/C 389/50

Věc T-206/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Hüpeden v. Rada a Komise Mimosmluvní odpovědnost — Dumping — Dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů pocházejících z Číny — Nařízení (ES) č. 1355/2008 prohlášeno za neplatné Soudním dvorem — Škoda, kterou žalobkyně údajně utrpěla v důsledku přijetí nařízení — Žaloba na náhradu škody — Vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků — Přípustnost — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům — Článek 2 odst. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 384/96 [nyní článek 2 odst. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 1225/2009] — Povinnost náležité péče — Příčinná souvislost

46

2015/C 389/51

Věc T-209/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – Bopp v. OHIM (zeleně orámovaný osmiúhelník) Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ztvárňující zeleně orámovaný osmiúhelník — Absolutní důvod pro zamítnutí — Rozlišovací způsobilost — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

47

2015/C 389/52

Věc T-211/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Klement v. OHIM – Bullerjan (Tvar trouby) Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Trojrozměrná ochranná známka Společenství — Tvar trouby — Skutečné užívání ochranné známky — Článek 15 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povaha užívání ochranné známky — Podoba, která se liší v jednotlivostech neměnících rozlišovací způsobilost

48

2015/C 389/53

Věc T-317/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Klement v. OHIM – Bullerjan (Tvar trouby) Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Trojrozměrná ochranná známka Společenství — Tvar trouby — Skutečné užívání ochranné známky — Článek 15 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Způsob užívání ochranné známky — Tvar lišící se prvky, které nemění rozlišovací způsobilost

49

2015/C 389/54

Věc T-366/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – August Storck v. OHIM (2good) Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství 2good — Ochranná známka tvořená reklamním sloganem — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

49

2015/C 389/55

Věc T-369/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Sequoia Capital Operations v. OHIM – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství SEQUOIA CAPITAL — Starší slovní ochranná známka Společenství SEQUOIA — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Nebezpečí záměny

50

2015/C 389/56

Věc T-382/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Rintisch v. OHIM – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství — Slovní ochranná známka PROTICURD — Starší národní slovní ochranné známky PROTI a PROTIPLUS — Starší národní obrazová ochranná známka Proti Power — Relativní důvod pro zamítnutí — Přípustnost — Článek 59 nařízení (ES) č. 207/2009 a čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/96 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 — Skutečné užívání starších ochranných známek — Článek 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009

51

2015/C 389/57

Věc T-385/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Volkswagen v. OHIM (ULTIMATE) Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ULTIMATE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

51

2015/C 389/58

Věc T-588/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Mechadyne International v. OHIM (FlexValve) Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství FlexValve — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Právo na obhajobu — Povinnost odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009

52

2015/C 389/59

Věc T-591/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – BSH v. OHIM (PerfectRoast) Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství PerfectRoast — Zamítnutí zápisu — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009

53

2015/C 389/60

Věc T-641/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Dellmeier v. OHIM – Dell (LEXDELL) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství LEXDELL — Starší obrazová ochranná známka Společenství DELL — Relativní důvody pro zamítnutí — Zásah do rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky — Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009

54

2015/C 389/61

Věc T-707/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – Grundig Multimedia v. OHIM (DetergentOptimiser) Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství DetergentOptimiser — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Rovné zacházení

54

2015/C 389/62

Věc T-540/13: Usnesení Tribunálu ze dne 2. října 2015 – Société européenne des chaux et liants v. ECHA Žaloba na neplatnost — REACH — Uložení správního poplatku za chybu v prohlášení týkajícím se velikosti podniku — Jazykový režim — Lhůta pro podání žaloby — Nepřípustnost

55

2015/C 389/63

Věc T-38/14: Usnesení Tribunálu ze dne 5. října 2015 – Kafetzakis a další v. Parlament a další Žaloba pro nečinnost a na náhradu škody — Restrukturalizace řeckého veřejného dluhu — Účast soukromého sektoru — Újma související se snížením hodnoty dluhopisů poskytnutých jako odstupné — Prohlášení hlav států nebo vlád eurozóny a unijních orgánů — Prohlášení Euroskupiny — Neupřesnění vztahu příčinné souvislosti s uplatňovanou újmou — Nepřípustnost

56

2015/C 389/64

Věc T-350/14: Usnesení Tribunálu ze dne 5. října 2015 – Arvanitis a další v. Parlament a další „Žaloba pro nečinnost a žaloba na náhradu škody — Ukončení činnosti společnosti Olympiaki Aeroporia (OA) — Škoda údajně vzniklá dočasným zaměstnancům OA v důsledku nečinnosti žalovaných spočívající v tom, že nedohlíželi na uplatňování právních norem Evropské unie při jejich propouštění — Neuvedení příčinné souvislosti mezi tvrzenou škodou a chováním žalovaných — Nepřípustnost

56

2015/C 389/65

Věc T-413/14: Usnesení Tribunálu ze dne 5. října 2015 – Grigoriadis a další v. Parlament a další Žaloba pro nečinnost a žaloba na náhradu škody — Restrukturalizace řeckého veřejného dluhu — Zapojení soukromého sektoru — Škoda spočívající ve snížení hodnoty pohledávek — Prohlášení hlav států nebo předsedů vlád zemí eurozóny a unijních orgánů — Prohlášení Euroskupiny — Neuvedení příčinné souvislosti s tvrzenou škodou — Nepřípustnost

57

2015/C 389/66

Věc T-464/14 P: Usnesení Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Nieminen v. Rada Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Povyšování — Povyšovací řízení za roky 2010 a 2011 — Rozhodnutí o nepovýšení navrhovatele do platové třídy AD 12 — Právo na spravedlivý proces — Právo na obhajobu — Rozsah soudního přezkumu v prvním stupni — Zjevně nesprávné posouzení — Neexistence nesprávného právního posouzení nebo zkreslení — Kasační opravný prostředek zjevně nemající jakýkoliv právní základ

58

2015/C 389/67

Věc T-545/14: Usnesení Tribunálu ze dne 6. října 2015 – GEA Group v. OHIM (engineering for a better world) Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství engineering for a better world — Pouze potvrzující rozhodnutí — Právní moc potvrzeného rozhodnutí — Uplatnění bez návrhu — Nepřípustnost

59

2015/C 389/68

Věc T-497/15: Žaloba podaná dne 28. srpna 2015 – Oltis Group v. Komise

59

2015/C 389/69

Věc T-550/15: Žaloba podaná dne 23. září 2015 – Portugalsko v. Komise

60

2015/C 389/70

Věc T-551/15: Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Portugalsko v. Komise

62

2015/C 389/71

Věc T-561/15: Žaloba podaná dne 24. září 2015 – Universidad Internacional de la Rioja v. OHIM – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Věc T-572/15: Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Aldi v. OHIM – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Věc T-191/10: Usnesení Tribunálu ze dne 16. července 2015 – Greenwood Houseware (Zhuhai) a další v. Rada

65

2015/C 389/74

Věc T-267/15: Usnesení Tribunálu ze dne 7. října 2015 – db-Technologies Deutschland v. OHIM – MIP Metro (Sigma)

65

 

Soud pro veřejnou službu

2015/C 389/75

Věc F-113/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 15. října 2015 – DI v. EASO Veřejná služba — Zaměstnanci EASO — Smluvní zaměstnanec — Zkušební doba — Propuštění pro zjevnou nezpůsobilost — Žaloba na neplatnost — Soulad mezi žalobou a stížností — Neexistence — Zjevná nepřípustnost — Žaloba na náhradu škody

66

2015/C 389/76

Věc F-29/13 RENV: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. října 2015 – Drakeford v. EMA

66


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2015/C 389/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 381, 16.11.2015

Dřívější publikace

Úř. věst. C 371, 9.11.2015

Úř. věst. C 363, 3.11.2015

Úř. věst. C 354, 26.10.2015

Úř. věst. C 346, 19.10.2015

Úř. věst. C 337, 12.10.2015

Úř. věst. C 328, 5.10.2015

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/2


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 – Evropská komise v. Jørgen Andersen, Dánské království, Danske Statsbaner SV (DSB)

(Věc C-303/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Státní podpory - Podpory poskytnuté dánskými orgány veřejnému podniku Danske Statsbaner (DSB) - Smlouvy o veřejných službách uzavřené za účelem poskytování služeb železniční přepravy cestujících mezi Kodaní (Dánsko) a Ystadem (Švédsko) - Rozhodnutí, jímž se prohlašuje podpora za slučitelnou s vnitřním trhem za určitých podmínek - Časová působnost hmotněprávních pravidel“)

(2015/C 389/02)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: L. Armati a T. Maxian Rusche, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Jørgen Andersen (zástupci: J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke a M. Nissen, avocats), Dánské království (zástupci: C. Thorning a V. Pasternak Jørgensen, zmocněnci, ve spolupráci s R. Holdgaardem, advokat), Danske Statsbaner SV (DSB) (zástupce: M. Honoré, advokat)

Vedlejší účastník podporující J. Andersena: Dansk Tog (zástupci: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés a M. Nissen, avocats)

Výrok

1)

Rozsudek Tribunálu Evropské unie Andersen v. Komise (T-92/11, EU:T:2013:143) se zrušuje v rozsahu, v němž jím Tribunál zrušil čl. 1 druhý pododstavec rozhodnutí Komise 2011/3/EU ze dne 24. února 2010 o smlouvách o veřejných službách mezi dánským ministerstvem dopravy a Danske Statsbaner [státní podpora C 41/08 (ex NN 35/08)], pokud jde o podpory vyplacené od 3. prosince 2009 na základě druhé smlouvy o veřejných dopravních službách uzavřené na roky 2005 až 2014.

2)

Ve zbývající části se hlavní kasační opravný prostředek zamítá.

3)

Vedlejší kasační opravné prostředky se zamítají.

4)

Věc se vrací Tribunálu Evropské unie, aby z hlediska tří žalobních důvodů a s přihlédnutím k čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 rozhodl o legalitě rozhodnutí 2011/3 v rozsahu, v němž bylo v tomto rozhodnutí prohlášeno, že podpory vyplacené od 3. prosince 2009 na základě druhé smlouvy o veřejných dopravních službách uzavřené na roky 2005 až 2014 jsou slučitelné s vnitřním trhem.

5)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 252, 31. 8. 2013.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/3


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance de Bordeaux – Francie) – Thierry Delvigne v. Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Věc C-650/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Listina základních práv Evropské unie - Články 39 a 49 - Evropský parlament - Volby - Právo volit - Občanství Evropské unie - Zpětné použití méně přísného trestního zákona - Vnitrostátní právní úprava stanovící zákaz práva volit v případě pravomocného odsouzení pro trestný čin před 1. březnem 1994“)

(2015/C 389/03)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal d'instance de Bordeaux

Účastníci původního řízení

Žalobce: Thierry Delvigne

Žalovaní: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Výrok

Článek 39 odst. 2 a čl. 49 odst. 1 poslední věta Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby taková právní úprava členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, vyloučila ex lege ze skupiny osob, které mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, osoby, které byly stejně jako žalobce v původním řízení pravomocně odsouzeny v trestním řízení za závažný trestný čin před 1. březnem 1994.


(1)  Úř. věst. C 129, 28. 4. 2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/4


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sø- og Handelsretten – Dánsko) – Post Danmark A/S v. Konkurrencerådet

(Věc C-23/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 82 ES - Zneužití dominantního postavení - Trh distribuce hromadných zásilek - Adresné reklamní zásilky - Systém retroaktivních slev - Vylučující účinek - Kritérium stejně výkonného soutěžitele - Stupeň pravděpodobnosti a závažnost protisoutěžního účinku“)

(2015/C 389/04)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Sø- og Handelsretten

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Post Danmark A/S

Žalovaný: Konkurrencerådet

Výrok

1)

Pro určení, zda takový systém slev, jako je systém dotčený ve věci v původním řízení, zavedený podnikem v dominantním postavení, může mít vylučující účinek na trhu v rozporu s článkem 82 ES, je třeba posoudit veškeré okolnosti projednávaného případu, zejména kritéria a podmínky poskytování slev, rozsah dominantního postavení dotčeného podniku a zvláštní podmínky hospodářské soutěže na relevantním trhu. Okolnost, že uvedený systém slev zahrnuje většinu zákazníků na trhu, může být užitečným ukazatelem významu této praktiky a jejího dopadu na trh a může posílit pravděpodobnost protisoutěžního vylučujícího účinku.

2)

Uplatnění kritéria „stejně výkonného soutěžitele“ není nezbytnou podmínkou při konstatování zneužívající povahy systému slev ve smyslu článku 82 ES. V takové situaci, jako je situace ve věci v původním řízení, je uplatnění kritéria „stejně výkonného soutěžitele“ irelevantní.

3)

Článek 82 ES musí být vykládán v tom smyslu, že k tomu, aby mohl protisoutěžní účinek takového systému slev uplatňovaného podnikem v dominantním postavení, jako je systém dotčený ve věci v původním řízení, spadat do oblasti působnosti tohoto článku, musí být pravděpodobný, aniž by bylo nutné prokázat, že je závažný nebo významný.


(1)  Úř. věst. C 78, 15. 3. 2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/5


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Itálie) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato v. Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme a další

(Věc C-61/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Směrnice 89/665/EHS - Veřejné zakázky - Vnitrostátní právní předpisy - Poplatky za přístup ke správním soudům v oblasti veřejných zakázek - Právo na účinný prostředek nápravy - Odrazující poplatky - Soudní přezkum správních aktů - Zásady efektivity a rovnocennosti - Užitečný účinek“)

(2015/C 389/05)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Účastníci původního řízení

Žalobce: Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato

Žalovaní: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio die Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Za přítomnosti: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Výrok

1)

Článek 1 směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, jakož i zásada rovnocennosti a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která při podávání žaloby v rámci soudních řízení správních v oblasti veřejných zakázek ukládá povinnost zaplacení takových soudních poplatků, jako je jednotný poplatek dotčený ve věci v původním řízení.

2)

Článek 1 směrnice 89/665, jakož i zásada rovnocennosti a zásada efektivity nebrání vybírání několika soudních poplatků od jednotlivce, který podá několik soudních žalob týkajících se téhož zadání veřejné zakázky, ani tomu, aby byl tento jednotlivec, chce-li uplatnit další žalobní důvody týkající se téhož zadání veřejné zakázky v rámci probíhajícího soudního řízení, povinen uhradit další soudní poplatky. V případě námitek ze strany dotčeného účastníka řízení je nicméně věcí vnitrostátního soudu, aby posoudil předměty žalob podaných jednotlivcem nebo žalobní důvody uplatňované tímto jednotlivcem v rámci téhož řízení. Pokud vnitrostátní soud shledá, že uvedené předměty nejsou ve skutečnosti odlišné nebo že nepředstavují významné rozšíření předmětu již probíhajícího sporu, je povinen osvobodit tohoto jednotlivce od povinnosti platit kumulativní soudní poplatky.


(1)  Úř. věst. C 135, 5.5.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/6


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Sibiu – Rumusnko) – Dragoș Constantin Târșia v. Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

(Věc C-69/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Zásady rovnocennosti a efektivity - Překážka věci rozsouzené - Vydání bezdůvodného obohacení - Vrácení daní vybraných členským státem v rozporu s unijním právem - Konečné soudní rozhodnutí ukládající povinnost zaplatit daň neslučitelnou s unijním právem - Návrh na obnovu řízení v případě takového soudního rozhodnutí - Vnitrostátní právní předpisy, které umožňují obnovu řízení s ohledem na pozdější rozsudky Soudního dvora vydané v řízeních o předběžných otázkách pouze v případě konečných soudních rozhodnutí vydaných ve správních věcech“)

(2015/C 389/06)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Sibiu

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Dragoș Constantin Târșia

Odpůrce: Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

Výrok

Unijní právo, zejména zásady rovnocennosti a efektivity, musí být vykládáno v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, nebrání tomu, aby vnitrostátní soud neměl možnost obnovit řízení, jež vedlo ke konečnému soudnímu rozhodnutí vydanému v rámci občanskoprávního řízení, pokud se ukáže, že toto rozhodnutí je neslučitelné s výkladem unijního práva, který provedl Soudní dvůr Evropské unie po dni, ke kterému se rozhodnutí stalo konečným, třebaže taková možnost existuje u konečných soudních rozhodnutí neslučitelných s unijním právem, která byla vydána v rámci řízení o správní žalobě.


(1)  Úř. věst. C 142, 12. 5. 2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/6


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. října 2015 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Information Rights) – Spojené království] – East Sussex County Council v. Information Commissioner

(Věc C-71/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Aarhuská úmluva - Směrnice 2003/4/ES - Články 5 a 6 - Přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí - Poplatek za poskytnutí informací o životním prostředí - Pojem ‚přiměřená částka‘ - Náklady na vedení databáze a režijní výdaje - Přístup k právní ochraně - Správní a soudní přezkum rozhodnutí o uložení poplatku“)

(2015/C 389/07)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Information Rights)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: East Sussex County Council

Žalovaný: Information Commissioner

Za přítomnosti: Property Search Group, Local Government Association

Výrok

1)

Článek 5 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že poplatek ukládaný za poskytnutí určitého druhu informací o životním prostředí nemůže zahrnovat žádnou část výdajů vynaložených na vedení takové databáze, jako je databáze dotčená v původním řízení, používané pro tyto účely orgánem veřejné správy, avšak může zahrnovat režijní výdaje spojované s časem zaměstnanců tohoto orgánu, který věnují vyřizování individuálních žádostí o informace, odpovídajícím způsobem zohledněné při stanovení tohoto poplatku, pokud celková výše uvedeného poplatku nepřevyšuje přiměřenou mez.

2)

Článek 6 směrnice 2003/4 musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle níž je přiměřenost poplatku ukládaného za poskytnutí určitého druhu informací o životním prostředí předmětem pouze omezeného správního a soudního přezkumu, jak je stanoveno v anglickém právu, pokud je tento přezkum prováděn na základě objektivních skutečností a týká se v souladu se zásadami rovnocennosti a efektivity otázky, zda orgán veřejné správy ukládající tento poplatek dodržel podmínky stanovené v čl. 5 odst. 2 této směrnice, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 102, 7.4.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/7


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Španělsko) – Consorci Sanitari del Maresme v. Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Věc C-203/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 267 SFEU - Pravomoc Soudního dvora - Postavení předkládajícího orgánu coby soudu - Nezávislost - Obligatorní jurisdikce - Směrnice 89/665/EHS - Článek 2 - Orgány příslušné k přezkumnému řízení - Směrnice 2004/18/ES - Článek 1 odst. 8 a článek 52 - Postupy při zadávání veřejných zakázek - Pojem ‚veřejnoprávní entita‘ - Orgány veřejné správy - Zahrnutí“)

(2015/C 389/08)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Consorci Sanitari del Maresme

Odpůrce: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Výrok

1)

Článek 1 odst. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „hospodářský subjekt“ uvedený ve druhém pododstavci tohoto ustanovení zahrnuje orgány veřejné správy, které se tak mohou účastnit zadávacích řízení na veřejné zakázky, pokud jsou oprávněny nabízet na trhu služby za úplatu, a v rozsahu, v němž jsou takto oprávněny.

2)

Článek 52 směrnice 2004/18 musí být vykládán v tom smyslu, že i když obsahuje určité požadavky ohledně stanovování podmínek pro zápis hospodářských subjektů do vnitrostátních úředních seznamů a pro osvědčení, nestanoví vyčerpávajícím způsobem podmínky pro zápis těchto hospodářských subjektů do vnitrostátních úředních seznamů či podmínky pro získání osvědčení ani související práva a povinnosti veřejnoprávních entit. Směrnice 2004/18 musí být každopádně vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle níž vnitrostátní orgány veřejné správy oprávněné nabízet stavební práce, výrobky nebo služby uvedené v příslušném oznámení o zakázce nemohou být zapsány do těchto seznamů nebo nemohou být takto osvědčeny, zatímco právo účastnit se daného zadávacího řízení je vyhrazeno pouze subjektům, které jsou uvedeny na těchto seznamech nebo které mají toto osvědčení.


(1)  Úř. věst. C 235, 21.7.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/8


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Belgie) – Alain Laurent Brouillard v. Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

(Věc C-298/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Volný pohyb osob - Články 45 SFEU a 49 SFEU - Pracovníci - Zaměstnání ve veřejné správě - Směrnice 2005/36/ES - Uznávání odborných kvalifikací - Pojem ‚regulované povolání‘ - Připuštění do výběrového řízení na jmenování referendářů u Cour de cassation (Belgie)“)

(2015/C 389/09)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobce: Alain Laurent Brouillard

Žalovaní: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

Výrok

1)

Článek 45 SFEU musí být vykládán tak, že se použije na takovou situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, kdy je státní příslušník členského státu, který má bydliště a pracuje v tomto členském státu, držitelem diplomu získaného v jiném členském státu, kterého se dovolává, aby se přihlásil do výběrového řízení na místa referendářů u Cour de cassation prvního členského státu, a dále tak, že na takovou situaci se nevztahuje čl. 45 odst. 4 SFEU.

2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací musí být vykládána v tom smyslu, že funkce referendáře u Cour de cassation není „regulovaným povoláním“ ve smyslu této směrnice.

3)

Článek 45 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby za takových okolností, jako jsou okolnosti ve sporu v původním řízení, výběrová komise pro přijetí referendářů k soudu členského státu, pokud posuzuje přihlášku do tohoto výběrového řízení předloženou státním příslušníkem tohoto členského státu, podřídila účast ve výběrovém řízení držení diplomů vyžadovaných právní úpravou tohoto členského státu nebo uznání akademické rovnocennosti magisterského diplomu vydaného univerzitou jiného členského státu, aniž by zohlednila všechny diplomy, osvědčení a jiné doklady, jakož i relevantní odbornou praxi dotyčné osoby tím, že provede srovnání odborné kvalifikace, kterou tyto doklady osvědčují, s odbornou kvalifikací požadovanou touto právní úpravou.


(1)  Úř. věst. C 303, 8.9.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/9


Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Cluj – Rumunsko) – SC Capoda Import-Export SRL v. Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Věc C-354/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Volný pohyb zboží - Opatření s rovnocenným účinkem - Výrobky ve volném oběhu v Německu - Výrobky podléhající v Rumunsku schvalovacím kontrolám - Prohlášení o shodě poskytnuté distributorem z jiného členského státu - Prohlášení považované za nedostatečné pro účely volného obchodování s těmito výrobky - Zásada vzájemného uznávání - Částečná nepřípustnost“)

(2015/C 389/10)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Cluj

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: SC Capoda Import-Export SRL

Žalovaní: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Výrok

Článek 34 SFEU a čl. 31 odst. 1 a 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice), musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takovým vnitrostátním právním předpisům, jako jsou předpisy dotčené ve věci v původním řízení, které obchodování s novými náhradními částmi pro silniční motorová vozidla – v daném případě s vodními čerpadly a s filtry pohonných hmot – v jednom členském státě podmiňují uplatněním postupu certifikace nebo schvalování v tomto členském státě, jestliže tyto právní předpisy zároveň stanoví výjimky z uvedených postupů, na jejichž základě nebudou muset těmto postupům podléhat výrobky legálně vyrobené a obchodované v jiných členských státech, anebo v opačném případě jestliže dotčené části mohou představovat významné nebezpečí pro správné fungování systémů se zásadním významem pro bezpečnost vozidla nebo pro jeho vliv na životní prostředí a uvedený postup schvalování nebo certifikace je nezbytně nutný a přiměřený k dosažení cílů ochrany bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí.

Na podmínky, za kterých je nutno prokázat, že takové části byly již schváleny nebo certifikovány nebo že jde o původní části nebo o části odpovídající kvality, se v případě neexistence právní úpravy v unijním právu vztahuje s výhradou dodržení zásady rovnocennosti a zásady efektivity právo členských států.


(1)  Úř. věst. C 361, 13.10.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/10


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího soudu České republiky – Česká republika) – řízení zahájené na návrh Marie Matouškové, soudní komisařky

(Věc C-404/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Soudní spolupráce v občanských věcech - Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti - Nařízení (ES) č. 2201/2003 - Článek 1 odst. 1 písm. b) - Věcná působnost - Dědická dohoda uzavřená mezi pozůstalým manželem a nezletilými dětmi zastoupenými opatrovníkem - Kvalifikace - Nutnost schválení takovéto dohody soudem - Opatření týkající se rodičovské zodpovědnosti, nebo opatření týkající se dědictví“)

(2015/C 389/11)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší soud České republiky

Účastnice původního řízení

Marie Matoušková, soudní komisařka

Výrok

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 musí být vykládáno v tom smyslu, že schválení dědické dohody uzavřené opatrovníkem nezletilých dětí za tyto děti představuje opatření týkající se výkonu rodičovské zodpovědnosti ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, které proto spadá do rozsahu působnosti posledně uvedeného nařízení, a nikoli opatření týkající se dědictví ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. f) uvedeného nařízení, které je z rozsahu působnosti tohoto nařízení vyloučeno.


(1)  Úř. věst. C 431, 1. 12. 2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/11


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. října 2015 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Spojené království] – A v. B

(Věc C-489/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Soudní spolupráce v občanských věcech - Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti - Nařízení (ES) č. 2201/2003 - Překážka litispendence - Článek 16 a čl. 19 odst. 1 a 3 - Řízení ve věci rozluky v prvním členském státě a řízení ve věci rozvodu v druhém členském státě - Příslušnost soudu, který řízení zahájil jako první - Pojem ‚určená‘ příslušnost - Ukončení prvního řízení a zahájení nového řízení ve věci rozvodu v prvním členském státě - Důsledky - Časový posun mezi členskými státy - Účinky na postup zahájení řízení u soudů“)

(2015/C 389/12)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: A

Odpůrce: B

Výrok

Pokud jde o řízení ve věci rozluky a rozvodu zahájená mezi týmiž stranami u soudů dvou členských států, čl. 19 odst. 1 a 3 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 musí být vykládán v tom smyslu, že v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, kdy bylo řízení u soudu, který řízení zahájil jako první v prvním členském státě, ukončeno poté, co bylo řízení zahájeno u druhého soudu ve druhém členském státě, kritéria pro překážku litispendence již splněna nejsou, a v důsledku toho je třeba mít za to, že příslušnost soudu, který řízení zahájil jako první, určena není.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2015.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/11


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu – Česká republika) – Český telekomunikační úřad v. T-Mobile Czech Republic a. s., Vodafone Czech Republic a. s.

(Věc C-508/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) - Výpočet nákladů na povinnosti univerzální služby - Zohlednění míry návratnosti vlastního kapitálu - Přímý účinek - Časová působnost“)

(2015/C 389/13)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší správní soud

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: Český telekomunikační úřad

Další účastnice řízení o kasační stížnosti: T-Mobile Czech Republic a. s., Vodafone Czech Republic a. s.

za přítomnosti: O2 Czech Republic a. s., dříve Telefónica Czech Republic, a. s., UPC Česká republika, s. r. o.

Výrok

1)

Články 12 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby byl do čistých nákladů na povinnost poskytování univerzální služby zahrnut „přiměřený zisk“ poskytovatele této služby, jejž tvoří míra návratnosti vlastního kapitálu, kterou by požadoval podnik srovnatelný s poskytovatelem univerzální služby zvažující, zda bude s přihlédnutím k úrovni rizika službu obecného hospodářského zájmu poskytovat po celou dobu trvání pověření.

2)

Články 12 a 13 směrnice 2002/22 musí být vykládány v tom smyslu, že mají přímý účinek a jednotlivci se jich mohou přímo dovolávat před vnitrostátním soudem ke zpochybnění rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu.

3)

Směrnice 2002/22 musí být vykládána v tom smyslu, že se pro účely určení výše čistých nákladů na povinnosti univerzální služby poskytované určeným podnikem nepoužije na období před přistoupením České republiky k Evropské unii, tj. v rámci roku 2004 na období od 1. ledna do 30. dubna.


(1)  Úř. věst. C 56, 16.2.2015.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/12


Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2014 Giorgio Giorgis proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 25. září 2014 ve věci T-474/12: Giorgio Giorgis v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-531/14 P)

(2015/C 389/14)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Giorgio Giorgis (zástupci: I.M. Prado, A. Tornato, advokáti)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Usnesením ze dne 2. září 2015 Soudní dvůr (šestý senát) zamítl kasační opravný prostředek a uložil Giorgiovi Giorgisovi náhradu nákladů řízení.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/13


Kasační opravný prostředek podaný dne 29. července 2015 společností Yoshida Metal Industry Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 21. května 2015 ve spojených věcech T-331/10 RENV a T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Yoshida Metal Industry Co. Ltd (zástupci: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, Barrister)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Navrhovatelka se domáhá toho, aby Soudní dvůr:

a)

zrušil rozsudek sedmého senátu Tribunálu Evropské unie ze dne 21. května 2015 ve spojených věcech T-331/10 RENV a T-416/10 RENV;

b)

prohlásil za přípustnou její žalobu na neplatnost rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. května 2010 ve věci R1235/2008 podanou k Tribunálu a zrušil toto rozhodnutí;

c)

prohlásil za přípustnou její žalobu na neplatnost rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. května 2010 ve věci R1237/2008 podanou k Tribunálu a zrušil toto rozhodnutí;

d)

uložil OHIM a vedlejším účastnicím řízení, že ponesou vlastní náklady a nahradí náklady vynaložené navrhovatelkou, včetně nákladů, o kterých nebylo rozhodnuto v rozsudku Soudního dvora vydaného ve spojených věcech C-337/12 P a C-340/12 P, EU:C:2014:129 ze dne 6. března 2014.

Pokud Soudní dvůr nevyhoví hlavnímu nároku, navrhovatelka se podpůrně domáhá toho, aby:

a)

rozsudek sedmého senátu Tribunálu Evropské unie ze dne 21. května 2015 ve spojených věcech T-331/10 RENV a T-416/10 RENV byl zrušen v rozsahu, v němž se týká následujícího zboží, pro které byly zapsány ochranné známky Společenství č. 1 371 244 a č. 137 258, a sice: ve třídě 8, obtahovací brousky na kosy a držáky na brousky a ve třídě 21: nádoby pro použití v domácnosti a kuchyňské nádoby (ne z drahých kovů) a stojánky na odkládání nožů;

b)

její žaloba na neplatnost rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. května 2010 ve věci R1235/2008 podaná k Tribunálu byla prohlášena za přípustnou a aby bylo zrušeno toto rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká následujícího zboží, pro které byla zapsána ochranná známka Společenství č. 1371244, a sice ve třídě 8: obtahovací brousky na kosy a držáky na brousky a ve třídě 21: nádoby pro použití v domácnosti a kuchyňské nádoby (ne z drahých kovů) a stojánky na odkládání nožů;

c)

její žaloba na neplatnost rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. května 2010 ve věci R1235/2008 podaná k Tribunálu byla prohlášena za přípustnou a aby bylo zrušeno toto rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká následujícího zboží, pro které byla zapsána ochranná známka Společenství č. 1372580, a sice ve třídě 8: obtahovací brousky na kosy a držáky na brousky a ve třídě 21: nádoby pro použití v domácnosti a kuchyňské nádoby (ne z drahých kovů) a stojánky na odkládání nožů;

d)

uložil OHIM a vedlejším účastnicím řízení, že ponesou vlastní náklady a nahradí náklady vynaložené navrhovatelkou, včetně nákladů, o kterých nebylo rozhodnuto v rozsudku Soudního dvora vydaného ve spojených věcech C 337/12 P a C-340/12 P, EU:C:2014:129 ze dne 6. března 2014.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka dva důvody.

a)

První, který vychází ze skutečnosti, že Tribunál popřel smysl čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení (1) tím, že jej nesprávně vyložil a v důsledku toho nesprávně použil ve vztahu k obrazovým označením znázorněným v dotčených ochranných známkách Společenství.

b)

Druhý, který vychází ze skutečnosti, že Tribunál popřel navíc smysl čl. 53 odst. 3 nařízení tím, že nepřezkoumal použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení ve vztahu ke každé kategorii zboží, pro kterou byla obrazová označení znázorněná v dotčených ochranných známkách Společenství zapsána.

Souhrnně k podpoře prvního důvodu kasačního opravného prostředku:

Tribunál dospěl v bodě 39 napadeného rozsudku k závěru, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení se použije na jakékoli označení bez ohledu na to, zda je dvojrozměrné nebo trojrozměrné, pokud všechny základní vlastnosti označení plní technickou funkci. Tribunál však tím, že dospěl k tomuto závěru a použil jej na dotčené ochranné známky Společenství, se nesprávně odchýlil od závěru, který učinil Soudní dvůr v bodě 48 rozsudku vydaného ve spojených věcech C-48/09 P Lego Juris v. OHIM, EU:C:2010:516) (a v důsledku toho jej nepoužil), a sice že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení brání odmítnutí zápisu tvaru výrobku jako ochranné známky „z pouhého důvodu, že má užitné vlastnosti“. Výrazy „výlučně“ a „nezbytný“ slouží k užšímu omezení působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení tak, aby byl zamítnut zápis jen tvarů výrobku, které v sobě pouze zahrnují technické řešení.

Navrhovatelka tvrdí, že Tribunál měl následovat závěr uvedený ve věci Lego Juris, a sice že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení nestanoví žádný právní požadavek týkající se dvojrozměrných nebo trojrozměrných označení, při jehož nesplnění by byla označení považována označení zbavena funkčnosti a nebrání zápisu „smíšených označení“, která zahrnují vzhledově významné ozdobné prvky a zároveň „v sobě [ne]zahrnují pouze technické řešení“, avšak plní také rozlišovací funkci, kterou mají plnit ochranné známky Společenství. Tribunál se však podle navrhovatelky nesprávně odchýlil od relevantních legálních kritérií (a v důsledku toho je nepoužil) pro uplatnění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení tím, že nepoužil východisko, že obrazová označení znázorněná v dotčených ochranných známkách jsou „smíšená označení“ zahrnující ozdobné prvky (vizuálně významné vzory v podobě černých teček vytvořených vroubkováním a vybarvením vroubků), která mají rozlišovací způsobilost, což bylo potvrzeno v rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 31. října 2001 ve vztahu k bodu 5 rozsudku, proti němuž byl podán kasační opravný prostředek.

Navrhovatelka tvrdí, že pokud by Tribunál správně vyložil čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení a následně jej správně použil tím, že by uplatnil správný přístup ke způsobilosti vroubkování v tom smyslu, že může být funkční a zároveň rozlišující ve vztahu k obrazovým označením znázorněným v dotčených ochranných známkách, měl určit a určil by, že tento článek nevylučuje zápis dotčených označení a že rozhodnutí prvního odvolacího senátu v opačném smyslu jsou nesprávná a mají být zrušena.

Souhrnně k podpoře druhého důvodu kasačního opravného prostředku:

Podle navrhovatelky byl Tribunál povinen na základě čl. 53 odst. 3 nařízení mít za to, že podle čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nemohou být obrazová označení znázorněná v dotčených ochranných známkách „jen tvary výrobku, které v sobě pouze zahrnují technické řešení (v bodě 48 rozsudku Soudního dvora ve věci Lego Juris), ve vztahu ke všem kategoriím zboží, pro které byla označení zapsána nebo jen ve vztahu k některých kategoriím a v tomto případě měl určit ke kterým kategoriím. Tvrdí, že Tribunál nesplnil tento základní požadavek a neučinil tudíž zjištění, které nezbytně vyžaduje čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení.

Dále navrhovatelka tvrdí, že Tribunál nesplnil základní požadavek stanovený v čl. 52 odst. 3 nařízení, když uplatnil ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení na veškeré zboží, pro které byla obrazová označení znázorněná v dotčených ochranných známkách zapsána. Označení byla podle navrhovatelky zapsána konkrétně pro následující kategorie zboží, na které nemělo být legálně na základě požadavku čl. 52 odst. 3 nařízení použito ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení: třída 8: obtahovací brousky na kosy a držáky na brousky a třída 21: nádoby pro použití v domácnosti a kuchyňské nádoby (ne z drahých kovů) a stojánky na odkládání nožů.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským soudem v Ostravě (Česká republika) dne 18. srpna 2015 – Ivo Muladi v. Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Věc C-447/15)

(2015/C 389/16)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Krajský soud v Ostravě

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ivo Muladi

Žalovaný: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Předběžná otázka

Brání ustanovení článku 4 směrnice č. 2003/59/ES (1) vnitrostátní právní úpravě, která stanoví další podmínky pro osvobození od povinnosti získat výchozí kvalifikaci řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu?


(1)  Úř. věst. L 226, s. 4; Zvl. vyd. 07/07, s. 441.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hessisches Landesarbeitsgericht (Německo) dne 24. srpna 2015 – Jürgen Webb-Sämann v. Christopher Seagon (insolvenční správce majetku společnosti Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

(Věc C-454/15)

(2015/C 389/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Hessisches Landesarbeitsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobce: Jürgen Webb-Sämann

Žalovaný: Christopher Seagon (insolvenční správce majetku společnosti Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Předběžná otázka

Je vnitrostátní výklad právní úpravy, podle níž se na splatné mzdové nároky, které byly zaměstnavateli přenechány do úschovy, aby je k určitému dni odvedl penzijnímu fondu, přičemž zaměstnavatel však tyto nároky nepřevedl na zvláštní účet, proto nevztahuje právo na vyloučení věci podle § 47 InsO, v rozporu s úpravou článku 8 směrnice 94/2008 (1), resp. ostatními unijními právními předpisy?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (Úř. věst. L 283, s. 36).


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 28. srpna 2015 – BASF SE v. Spolková republika Německo

(Věc C-456/15)

(2015/C 389/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: BASF SE

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

1)

Je rozhodnutí 2013/448/EU (1) neplatné a v rozporu s cíli směrnice 2003/87/ES potud, pokud stanoví roční opravný koeficient pro všechna odvětví tak, že při stanovení maximálního ročního množství povolenek podle čl. 10a odst. 5 směrnice 2003/78 (industry cap) nebyly zohledněny emise z odpadových plynů používaných pro výrobu elektrické energie a emise připadající na výrobu tepla v kogeneračních zařízeních kombinujících výrobu tepla a elektřiny?

2)

Je rozhodnutí 2013/448/EU neplatné a v rozporu s cíli směrnice 2003/87/ES potud, pokud vytváří nerovnováhu tím, že vylučuje emise související se spalováním odpadových plynů a s teplem vyprodukovaným při kogeneraci ze základu výpočtu uvedeného v čl. 10a odst. 5 písm. a) a b), zatímco bezplatné přidělování, pokud jde o takové emise ze zařízení, na které se nevztahuje čl. 10a odst. 3 směrnice 2003/87/ES, se uskutečňuje podle čl. 10a odst. 1 a čl. 10a odst. 4 směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí 2011/278/EU (2)?

3)

Je rozhodnutí 2013/448/EU neplatné a v rozporu s cíli směrnice 2003/87/ES potud, pokud stanoví roční opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví tak, že při stanovení maximálního ročního množství povolenek podle čl. 10a odst. 5 směrnice 2003/87/ES (industry cap) nebyly vzaty v úvahu emise ze zařízení, na která se jako první začaly vztahovat povinnosti obchodování s povolenkami ve druhém období, a emise ze zařízení, která byla zařazena do obchodování s povolenkami na základě postupu „opt-in“?

4)

Je rozhodnutí 2013/448/EU neplatné a v rozporu s cíli směrnice 2003/87/ES potud, pokud stanoví jednotný opravný koeficient pro všechna odvětví tak, že při stanovení maximálního ročního počtu povolenek podle čl. 10a odst. 5 směrnice 2003/87/ES (industry cap) emise ze zařízení, která byla uzavřena před 30. červnem 2011, byly zohledněny jako započitatelné položky, zatímco emise ze zařízení, která byla poprvé uvedena do provozu ve druhém období, zohledněny nebyly?

5)

Je rozhodnutí 2013/448/EU neplatné a porušuje zásady řádné správy uplatňované v právním státu, které jsou stanoveny v článku 298 SFEU a v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie v rozsahu, v němž stanoví roční opravný koeficient pro všechna odvětví, jelikož výpočet opravného koeficientu nebyl zveřejněn?


(1)  Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 5666) (Úř. věst. 2013 L 240, s. 27).

(2)  Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem C(2011) 2772) (Úř. věst. 2011 L 130, s. 1).


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 28. srpna 2015 – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG v. Spolková republika Německo

(Věc C-460/15)

(2015/C 389/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

1)

Je nařízení Komise (EU) č. 601/2012 (1) neplatné a v rozporu s cíli směrnice 2003/87/ES (2) v rozsahu, v němž v čl. 49 odst. 1 druhé větě stanoví, že CO2, který není přemístěn podle článku 49 odst. 1 první věty, se považuje za emitovaný zařízením vyrábějícím CO2?

2)

Je nařízení Komise (EU) č. 601/2012 neplatné a v rozporu s cíli směrnice 2003/87/ES v rozsahu, v němž v příloze IV oddíle 10 stanoví, že CO2, který je na výrobu vysráženého uhličitanu vápenatého (PCC) přemístěn do jiného zařízení, se považuje za emitovaný zařízením vyrábějícím CO2?


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, s. 30).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, s. 32, Zvl. vyd. 15/07, s. 631).


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/18


Kasační opravný prostředek podaný dne 4. září 2015 společnostmi FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 16. června 2015 ve věci T-655/11, FSL Holdings a další v. Evropská komise

(Věc C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky): FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (zástupci: P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren, J. Auwerx, advocaten)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání navrhovatelek

Navrhovatelky navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek kvůli použití důkazů, které byly získány v naprostém rozporu s postupem stanoveným pro jejich získávání, a kvůli nesprávnému uplatnění sdělení o shovívavosti z roku 2002, a v důsledku toho v plném rozsahu zrušil rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2011;

podpůrně, částečně zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž Tribunál neprovedl úplný soudní přezkum pokuty uložené navrhovatelkám, a v důsledku toho podstatně snížil pokutu, která byla navrhovatelkám napadeným rozsudkem uložena;

dále podpůrně, částečně zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž Tribunál nesprávně konstatoval, že cílem nebo důsledkem porušení bylo omezení hospodářské soutěže, a v důsledku toho vrátil věc Tribunálu, ledaže by se Soudní dvůr domníval, že má k dispozici dostatek informací k tomu, aby sám zrušil rozhodnutí Komise;

v každém případě uložil Komisi náhradu nákladů, které navrhovatelky vynaložily v řízení před Soudním dvorem a Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky opírají svůj kasační opravný prostředek o čtyři důvody:

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení a porušil jejich právo na obhajobu a podstatné formální náležitosti, když zamítl jejich tvrzení týkající se protiprávnosti postoupení dokumentů získaných italskými daňovými orgány v průběhu vnitrostátního daňového šetření Komisi, a namítají důsledky této protiprávnosti. Zaprvé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že konstatoval, že Komise nemá na základě unijního práva zvláštní povinnost zabránit tomu, aby bylo v průběhu správní fáze vyšetřování v oblasti hospodářské soutěže nenapravitelně porušeno základní právo na obhajobu. Zadruhé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nezohlednil skutečnost, že Komise porušila právo navrhovatelek na obhajobu a podstatné formální náležitosti podle čl. 12 odst. 2 nařízení č. 1/2003 (1). Zatřetí, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že zkreslil jasný význam důkazů, které mu byly předloženy, když rozhodl, že skutečnost, že dokumenty, které Komise použila jako důkaz, byly získány neoprávněně, není relevantní.

V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že Komisi nevytkl, že přiznala ochranu před pokutami žadateli, pokud jde o jižní Evropu, čímž nedůsledně uplatnila sdělení o shovívavosti z roku 2002. Navrhovatelky konkrétně tvrdí, že ve vztahu k jižní Evropě neměla být žadateli přiznána žádná ochrana před pokutami, a že tudíž všechna ústní vyjádření žadatele o ochranu před pokutami a informace získané na základě žádostí o informace podaných na základě těchto ústních vyjádření měly být v projednávané věci vyňaty ze spisu.

Podpůrně, v rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že neposkytl účinnou soudní ochranu proti trestní sankci, kterou jim uložila Komise, a to přes neomezenou soudní pravomoc, kterou mu přiznává článek 31 nařízení č. 1/2003, a zásadu účinné soudní ochrany zakotvenou v článku 6 EÚLP a v článku 47 Listiny. Navrhovatelky dále tvrdí, že v důsledku neposkytnutí takové účinné soudní ochrany Tribunál nesprávně stanovil pokutu.

Dále podpůrně, v rámci čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně vyložil pojem porušení z hlediska cíle, což v konečném důsledku vedlo i k nesprávné právní kvalifikaci skutkového stavu a porušení práva navrhovatelek na obhajobu.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Općinskim sudem u Novom Zagrebu (Chorvatsko) dne 11. září 2015 – Ibrica Zulfikarpašić v. Slaven Gajer

(Věc C-484/15)

(2015/C 389/21)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ibrica Zulfikarpašić

Žalovaný: Slaven Gajer

Předběžná otázka

Jsou ustanovení exekučního zákona o evropském exekučním titulu v souladu s nařízením (ES) č. 805/2004 (1), tedy zahrnuje v Chorvatské republice pojem „soud“ v souvislosti s příkazem k nařízení výkonu založeným na veřejné listině ve vykonávacím řízení i notáře, jestliže notáři mohou vydávat potvrzení evropského exekučního titulu pro pravomocné a vykonatelné příkazy k nařízení výkonu založené na veřejných listinách, když vůči takovému příkazu nebyl podán odpor, a – v případě záporné odpovědi – může soud vydat potvrzení evropského exekučního titulu pro příkaz k nařízení výkonu založený na veřejné listině vydané notářem, když se uvedený příkaz s ohledem na obsah týká nesporného nároku, a jaký formulář je třeba v tomto případě použít?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úř. věst. L 143, s. 15; Zvl. vyd. 19/07, s. 38).


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/20


Žaloba podaná dne 14. září 2015 – Evropská komise v. Bulharská republika

(Věc C-488/15)

(2015/C 389/22)

Jednací jazyk: bulharština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Kružíková, E. Manhaeve, S. Petrovа)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Evropská komise navrhuje,

na základě systematického nedodržování jak ročních, tak i denních mezních hodnot PM10, trvající od roku 2007 nejméně do roku 2013 včetně, a to v následujících oblastech a aglomeracích: BG0001 aglomerace Sofia; BG0002 aglomerace Plovdiv; BG0004 severní Bulharsko; BG0005 jihozápadní Bulharsko a BG0006 jihovýchodní Bulharsko

jakož i s ohledem na systematické nedodržování denní mezní hodnoty PM10 trvající od roku 2007 nejméně do roku 2013 včetně a nedodržování roční mezní hodnoty PM10 v letech 2007, 2008 a od roku 2010 nejméně do roku 2013 včetně v oblasti BG0003 Varna

jakož i vzhledem k nedostatku doplňujících informací prokazujících, že došlo ke změně této situace nedodržování denních a ročních mezních hodnot PM10 ve výše uvedených oblastech a aglomeracích, určit, že Bulharsko nadále neplní své povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 13 odst. 1 ve spojení s přílohou XI směrnice (1);

vzhledem k tomu, že podle poslední výroční zprávy o kvalitě ovzduší za rok 2013 nadále dochází k překračování jak ročních, tak i denních mezních hodnot PM10 ve všech výše uvedených oblastech a aglomeracích, dále určit, že Bulharská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 druhého pododstavce směrnice a zejména povinnost zajistit, aby období překročení bylo co možná nejkratší, přičemž toto porušení nadále trvá;

uložit Bulharské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na základě posledních prezentovaných výročních zpráv o kvalitě ovzduší, jakož i na základě odpovědí bulharských orgánů na odůvodněné stanovisko, zastává Komise názor, že Bulharská republika až do dnešního dne nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 13 odst. 1 a které se týkají dodržování ročních a denních mezních hodnot přítomnosti mikroprachových částic v ovzduší (PM10), jakož i z čl. 23 odst. 1 druhého pododstavce směrnice pokud jde o povinnost vypracovat plány kvality ovzduší za účelem zajištění, aby období překročení bylo co možná nejkratší.

Komise považuje za nezbytné přizvat Soudní dvůr Evropské Unie pro účely určení, že Bulharská republika porušila tato ustanovení směrnice.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst.. L 152, s. 1).


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/21


Kasační opravný prostředek podaný dne 30. září 2015 společností Westfälische Drahtindustrie GmbH a dalšími proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 15. července 2015 ve věci T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH a další v. Evropská komise

(Věc C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (zástupce: C. Stadler, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Navrhovatelky navrhují, aby Soudní dvůr

1.

zrušil napadený rozsudek v části, v níž nepříznivě zasahuje do právního postavení účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek;

2.

podpůrně, zrušil napadený rozsudek v plném rozsahu a určil, že čl. 2 bod 8 rozhodnutí Komise K (2010) 4387 v konečném znění ze dne 30. června 2010 v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/38.344 – Předpínací ocel), ve znění rozhodnutí Komise K (2010) 6676 v konečném znění ze dne 30. září 2010 a rozhodnutí Komise C(2011) 2269 final ze dne 4. dubna 2011, jakož i ve znění dopisu generálního ředitele generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž ze dne 14. února 2011, za neplatný v rozsahu, v němž se týká navrhovatelek;

podpůrně, snížil pokutu uloženou navrhovatelkám v čl. 2 bodě 8 uvedeného rozhodnutí Komise,

3.

podpůrně, ohledně návrhových žádání uvedených v bodě 1 a 2, vrátil věc k novému projednání Tribunálu,

4.

uložil žalované v původním řízení náhradu veškerých nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek směřuje proti rozsudku šestého senátu Tribunálu Evropské unie ze dne 15. července 2015.

Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG a Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG opírají svůj kasační opravný prostředek o následující důvody:

Zaprvé se domnívají, že Tribunál porušil článek 261 SFEU a článek 31 nařízení 1/2003 (1), systém rozdělení pravomocí a institucionální rovnováhy, jakož i zásadu zajištění účinné soudní ochrany, neboť překročil meze jemu svěřené pravomoci soudního přezkumu v plné jurisdikci a v dané věci nepřezkoumal napadené rozhodnutí Komise, nýbrž přijal vlastní nezávislé rozhodnutí o peněžité pokutě. Tímto rozhodl namísto správních orgánů a odejmul navrhovatelkám možnost bránit se proti nesprávným skutkovým zjištěním, jelikož kasační opravné prostředky směřující proti rozhodnutím Tribunálu jsou omezeny na právní otázky.

Zadruhé, napadený rozsudek podle nich porušuje článek 261 SFEU a článek 31 nařízení 1/2003 v rozsahu, v jakém Tribunál chybně stanovil rozhodující okamžik pro posouzení skutkové a právní situace a v rámci – navíc nesprávného, jak již bylo uvedeno výše – výkonu pravomoci soudního přezkumu v plné jurisdikci vycházel z právního a skutkového stavu ke dni vydání svého rozhodnutí, resp. ze skutečností, které nastaly v letech 2011 až 2013, a tedy po vydání napadeného rozhodnutí Komise. Rozhodnutí uvedená Tribunálem, která je podle jeho názoru třeba chápat „v tomto smyslu“, neodůvodňují jeho stanovisko a z rozhodovací praxe evropských soudů naopak vyplývá, že dodatečné informace lze zohlednit pouze ve prospěch dotčených podniků a dále pouze tehdy, pokud již existovaly v okamžiku přijetí rozhodnutí Komise.

Zatřetí, Tribunál porušením zásady proporcionality a zásady rovného zacházení porušil základní práva navrhovatelek. Když Tribunál nezohlednil zásadu stanovenou v bodě 35 pokynů o metodě stanovování pokut, podle níž podniky, které jsou odkázány na placení pokuty ve splátkách, musí mít možnost tyto pokuty splatit zpravidla za 3 až 5 let, uložil navrhovatelkám nepřiměřenou pokutu, kterou by mohly splatit nanejvýš v průběhu extrémně dlouhého období. Kromě toho Tribunál v rámci své analýzy zásady rovného zacházení s ohledem na uplatnění zásad stanovených v bodě 35 pokynů o metodě stanovování pokut, jakož i ohledně stanovení rozhodujícího okamžiku nezohlednil srovnatelnost situací.

Nakonec, Tribunál porušil napadeným rozsudkem i základní procesní právo navrhovatelek na zajištění účinné právní ochrany, když se v rámci výkonu své pravomoci soudního přezkumu v plné jurisdikci omezil na výpočty pokuty provedené Komisí a na skutečnosti uvedené účastníky řízení. Takové přezkoumání nemůže splňovat kritéria kladená na soudní přezkum neutrálním orgánem, který musí být nezbytně proveden v plném rozsahu a bez omezení v rámci účinné soudní ochrany proti rozhodnutím Komise o ukládání peněžitých pokut.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).


Tribunál

23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/24


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – PPG a SNF v. ECHA

(Věc T-268/10) (1)

(„REACH - Identifikace akrylamidu jako látky vzbuzující mimořádné obavy - Meziprodukty - Žaloba na neplatnost - Bezprostřední dotčení - Přípustnost - Proporcionalita - Rovné zacházení“)

(2015/C 389/24)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Brusel, Belgie) a SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francie) (zástupci: R. Cana, D. Abrahams a E. Mullier, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (zástupci: M. Heikkilä, W. Broere a T. Zbihlej, zmocněnci, ve spolupráci s J. Stuyckem a A. M. Vandrommem, advokáty)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Nizozemské království (zástupce: B. Koopman, zmocněnec); a Evropská komise (zástupci: D. Kukovec, E. Manhaeve a K. Talabér Ritz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí ECHA, kterým je akrylamid (ES č. 201-173-7) identifikován jako látka, která splňuje kritéria stanovená v článku 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, s. 1), v souladu s článkem 59 uvedeného nařízení.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) a SNF SAS ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).

3)

Nizozemské království a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 274, 9.10.2010.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/25


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – TV2/Danmark v. Komise

(Věc T-674/11) (1)

(„Státní podpory - Služba veřejnoprávního vysílání - Rozhodnutí prohlašující podporu za slučitelnou s vnitřním trhem - Podpora poskytnutá dánskými orgány ve prospěch dánské veřejnoprávní televizní stanice TV2/Danmark - Veřejné financování poskytnuté na vyrovnání nákladů spjatých s plněním závazků veřejné služby - Pojem podpora - Rozsudek Altmark“)

(2015/C 389/25)

Jednací jazyk: dánština

Účastníci řízení

Žalobkyně: TV2/Danmark A/S (Odense, Dánsko) (zástupce: O. Koktvedgaard, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Stromsky, C. Støvlbæk a U. Nielsen, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalobkyni: Dánské království (zástupci: původně C. Vang a V. Pasternak Jørgensen, zmocněnci, poté V. Pasternak Jørgensen, ve spolupráci s K. Lundgaard Hansenem, advokátem, a nakonec C. Thorning, zmocněnec, ve spolupráci s K. Lundgaard Hansenem a R. Holdgaardem, advokáty)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Spojené království) (zástupci: S. Kalsmose-Hjelmborg a M. Honoré, advokáti)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise 2011/839/EU ze dne 20. dubna 2011, týkajícího se opatření přijatých Dánskem (C 2/03) ohledně TV2/Danmark (Úř. věst. L 340, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Komise 2011/839/EU ze dne 20. dubna 2011, týkající se opatření přijatých Dánskem (C 2/03) ohledně TV2/Danmark, se zrušuje v rozsahu, v němž Komise měla za to, že příjmy z reklamy za roky 1995 a 1996 vyplacené TV2/Danmark prostřednictvím fondu TV2 představují státní podporu.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

TV2/Danmark A/S ponese vlastní náklady řízení a nahradí tři čtvrtiny nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

4)

Komise ponese čtvrtinu svých nákladů řízení.

5)

Dánské království a Viasat Broadcasting UK Ltd ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 80, 17. 3. 2012.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Viasat Broadcasting UK v. Komise

(Věc T-125/12) (1)

(„Státní podpory - Služba veřejnoprávního vysílání - Rozhodnutí prohlašující podpory za slučitelné s vnitřním trhem - Podpora poskytnutá dánskými orgány ve prospěch dánské veřejnoprávní televizní stanice TV2/Danmark - Veřejné financování poskytnuté na vyrovnání nákladů spjatých s plněním závazků veřejné služby - Slučitelnost podpory - Rozsudek Altmark“)

(2015/C 389/26)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Spojené království) (zástupci: S. Kalsmose-Hjelmborg a M. Honoré, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: L. Flynn a B. Stromsky, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Dánské království (zástupci: původně C. Vang a V. Pasternak Jørgensen, zmocněnci, poté V. Pasternak Jørgensen, ve spolupráci s K. Lundgaard Hansenem, advokátem, a konečně C. Thorning, zmocněnec, ve spolupráci s K. Lundgaard Hansenem a R. Holgaardem, advokáty); a TV2/Danmark A/S (Odense, Dansko) (zástupce: O. Koktvedgaard, advokát)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise 2011/839/EU ze dne 20. dubna 2011 o opatřeních učiněných Dánskem (C 2/03) ve prospěch TV2/Danmark (Úř. věst. L 340, s. 1)

Výrok rozsudku

1)

Není důvodné rozhodnout o žalobě v části, v níž směřuje ke zrušení rozhodnutí Komise 2011/839/EU ze dne 20. dubna 2011 o opatřeních učiněných Dánskem (C 2/03) ve prospěch TV2/Danmark v rozsahu, v němž Komise měla za to, že příjmy z reklamy za roky 1995 a 1996 vyplacené společnosti TV2/Danmark prostřednictvím fondu TV2 představují státní podporu.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Společnost Viasat Broadcasting UK Ltd ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

4)

Dánské království ponese vlastní náklady řízení.

5)

Společnost TV2/Danmark A/S ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 138, 12.5.2012.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Anagnostakis v. Komise

(Věc T-450/12) (1)

(„Institucionální právo - Evropská občanská iniciativa - Hospodářská a měnová politika - Nesplácení veřejného dluhu - Zakotvení zásady ‚stavu nouze‘ - Odmítnutí registrace - Pravomoci Komise - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2015/C 389/27)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Alexios Anagnostakis (Atény, Řecko) (zástupce: A. Anagnostakis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: H. Krämer a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2012) 6289 final ze dne 6. září 2012, kterým se zamítá žádost o registraci evropské občanské iniciativy „Milion podpisů pro solidární Evropu“ podaná Komisi dne 13. července 2012.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Alexiosi Anagnostakisovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 399, 22. 12. 2012.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Appelrath-Cüpper v. OHIM – Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Věc T-60/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství AC - Starší národní a mezinárodní obrazové ochranné známky AC ANN CHRISTINE a starší obrazové ochranné známky Společenství AC ANN CHRISTINE OCEAN a AC ANN CHRISTINE INTIMATE - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/28)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupci: C. Schumann a A. Berger, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Vídeň, Rakousko) (zástupci: M. Hartmann, N. Voß a S. Fröhlich, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 28. listopadu 2012 (věc R 108/2012-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG a Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

Výrok

1.

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 28. listopadu 2012 (věc R 108/2012-4) se zrušuje v rozsahu, v němž částečně vyhovělo odvolání podanému společností Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG.

2.

OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

3.

Společnost Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH pro účely řízení před odvolacím senátem.


(1)  Úř. věst. C 101 6.4.2013.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/28


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Cerafogli v. ECB

(Věc T-114/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Zaměstnanci ECB - Stížnost na diskriminaci a psychické obtěžování - Rozhodnutí ECB o ukončení administrativního řízení zahájeného v návaznosti na podání stížnosti - Odepření přístupu k důkazům během administrativního řízení - Zamítnutí žádosti směřující k nařízení, aby byly v průběhu soudního řízení předloženy důkazy - Právo na účinnou soudní ochranu - Nesprávné právní posouzení“)

(2015/C 389/29)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Maria Concetta Cerafogli (Řím, Itálie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská centrální banka (zástupci: F. Feyerbacher a B. Ehlers, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2012, Cerafogli v. ECB (F-43/10, Sb. rozh. VS, EU:F:2012:184) a znějící na zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2012, Cerafogli v. ECB (F-43/10) se zrušuje.

2)

Věc se vrací Soudu pro veřejnou službu.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 114, 20.4.13.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Itálie a Španělsko v. Komise

(Věci T-124/13 a T-191/13) (1)

(„Jazykový režim - Oznámení o otevřených výběrových řízeních na pozici administrátor a asistent - Výběr druhého jazyka ze tří jazyků - Jazyk komunikace s uchazeči výběrových řízení - Nařízení č. 1 - Článek 1d odst. 1, článek 27 a článek 28 písm. f) služebního řádu - Zásada zákazu diskriminace - Proporcionalita“)

(2015/C 389/30)

Jednací jazyk: italština a španělština

Účastníci řízení

Žalobci: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, ve spolupráci s P. Gentilim, avvocato dello Stato) (věc T-124/13) a Španělské království (zástupci: původně S. Centeno Huerta, poté J. García Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (věc T-191/13)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: ve věci T-124/13 J. Currall, B. Eggers a G. Gattinara a ve věci T-191/13 J. Curral, J. Baquero Cruz a B. Eggers, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalobkyni Italskou republiku: Španělské království (zástupci: původně S. Centeno Huerta, poté J. García Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Předmět věci

Ve věci T-124/13 návrh na zrušení zaprvé oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AST/125/12 pro sestavení rezervního seznamu uchazečů na pozici asistent v oborech audit, účetnictví a finance a ekonomie a statistika (Úř. věst. 2012, C 394 A, s. 1), zadruhé oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AST/126/12 pro sestavení rezervního seznamu uchazečů na pozici asistent v oblastech biologie, vědy o živé přírodě a zdravotní vědy, chemie, fyziky a vědy o materiálech, jaderného výzkumu, stavebního a strojního inženýrství a elektrotechnického a elektronického inženýrství (Úř. věst. 2012, C 394 A, s. 11) a zatřetí oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/248/13 pro sestavení rezervního seznamu uchazečů na pozici administrátor (AD 6) v oblastech bezpečnosti budov a stavebního inženýrství pro speciální stavební techniky (Úř. věst. 2013, C 29 A, s. 1) a ve věci T-191/13 návrh na zrušení oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/248/13.

Výrok rozsudku

1)

Věci T-124/13 a T-191/13 se spojují pro účely rozsudku.

2)

Oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AST/125/12 pro sestavení rezervního seznamu uchazečů na pozici asistent v oborech audit, účetnictví a finance a ekonomie a statistika, oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AST/126/12 pro sestavení rezervního seznamu uchazečů na pozici asistent v oblastech biologie, vědy o živé přírodě a zdravotní vědy, chemie, fyziky a vědy o materiálech, jaderného výzkumu, stavebního a strojního inženýrství a elektrotechnického a elektronického inženýrství, jakož i oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/248/13 pro sestavení rezervního seznamu uchazečů na pozici administrátor (AD 6) v oblastech bezpečnosti budov a stavebního inženýrství pro speciální stavební techniky se zrušují.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Italskou republikou ve věci T-124/13 a náklady řízení vynaložené Španělským královstvím ve věci T-191/13.

4)

Španělské království ponese vlastní náklady řízení související s jeho vedlejším účastenstvím ve věci T-124/13.


(1)  Úř. věst. C 164, 8. 6. 2013.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/30


Rozsudek Tribunálu ze dne 18. září 2015 – Petro Suisse Intertrade v. Rada

(Spojené věci T-156/13 a T-373/14) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní - Zmrazení finančních prostředků - Žaloba na neplatnost - Entita působící pod úrovní státu - Aktivní legitimace a právní zájem na podání žaloby - Přípustnost - Právo být vyslechnut - Oznamovací povinnost - Povinnost uvést odůvodnění - Právo na obhajobu - Zjevně nesprávné posouzení - Právo vlastnit majetek“)

(2015/C 389/31)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Švýcarsko) (zástupci: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington a D. Sellers, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bishop a I. Rodios, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh znějící zaprvé na zrušení rozhodnutí Rady 2012/829/SZBP ze dne 21. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 356, s. 71), a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1264/2012 ze dne 21. prosince 2012, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 356, s. 55), a zadruhé na zrušení rozhodnutí Rady obsažené v dopise ze dne 14. března 2014, jehož účelem je zachovat omezující opatření přijatá vůči žalobkyni v platnosti.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost Petro Suisse Intertrade Co. SA ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 147, 25.5.2013.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/31


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Nizozemsko v. Komise

(Spojené věci T-261/13 a T-86/14) (1)

(„HISC - Nařízení (ES) č. 2494/95 - Harmonizované indexy spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách (HISC-SDS) - Nařízení (EU) č. 119/2013 - Indexy cen obydlí obývaných jejich majiteli - Nařízení (EU) č. 93/2013 - Eurostat - Postup projednávání ve výborech - Prováděcí pravidla - Regulativní postup s kontrolou“)

(2015/C 389/32)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Nizozemské království (zástupci: ve věci T-261/13 M. Bulterman, J. Langer a B. Koopman, a ve věci T-86/14 M. Bulterman a J. Langer, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: M. Clausen a P. Van Nuffel, zmocněnci)

Předmět věci

Ve věci T-261/13 návrh na zrušení nařízení Komise (EU) č. 119/2013 ze dne 11. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC, pokud jde o zavedení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách (Úř. věst. L 41, s. 1) a podpůrně návrh na zrušení čl. 1 bodu 2 nařízení č. 119/2013, jakož i ve věci T-86/14 návrh na zrušení nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli (Úř. věst. L 33, s. 14) a podpůrně návrh na zrušení čl. 4 odst. 1 nařízení č. 93/2013

Výrok rozsudku

1)

Ve věci T-261/13 se zrušuje čl. 1 bod 2 nařízení Komise (EU) č. 119/2013 ze dne ze dne 11. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC, pokud jde o zavedení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách.

2)

Ve věci T-86/14 se zrušuje čl. 4 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Nizozemským královstvím.


(1)  Úř. věst. C 189, 29.6.2013.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/32


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – VECCO a další v. Komise

(Věc T-360/13) (1)

(„REACH - Zahrnutí oxidu chromového na seznam látek podléhajících povolení - Použití nebo kategorie použití osvobozené od požadavku povolení - Pojem, stávající zvláštní právní předpisy Společenství, které stanoví minimální požadavky týkající se ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí pro použití látky“ - Zjevně nesprávné posouzení - Proporcionalita - Právo na obhajobu - Zásada řádné správy“)

(2015/C 389/33)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Německo) a dalších 185 žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze rozsudku (zástupci: C. Mereu, K. Van Maldegem, advokáti a J. Beck, solicitor)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: K. Talabér-Ritz a J. Tomkin, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalobce: Assogalvanica (Padov, Itálie) a dalších 31 vedlejších účastníků, jejichž jména jsou uvedena v příloze rozsudku (zástupci: C. Mereu, K. Van Maldegem, advokáti a J. Beck, solicitor)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (zástupci: W. Broere, M. Heikkilä a T. Zbihlej, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení nařízení Komise (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. L 108, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) a žalobci, jejichž jména jsou uvedena v příloze I, ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Assogalvanica a další vedlejší účastníci, jejichž jména jsou uvedena v příloze II, ponesou vlastní náklady řízení.

4)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 260, 7. 9. 2013.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/33


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Mocek a Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna v. OHIM – Lacoste (KAJMAN)

(Věc T-364/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství KAJMAN - Starší obrazová ochranná známka Společenství znázorňující krokodýla - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Návrhy na zrušení a změnu rozhodnutí podané vedlejší účastnicí - Článek 134 odst. 3 jednacího řádu ze dne 2. května 1991“)

(2015/C 389/34)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Eugenia Mocek a Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Polsko) (zástupci: K. Grala a B. Szczepaniak, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně P. Geroulakos, poté D. Gája, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Lacoste SA (Paříž, Francie) (zástupce: P. Gaultier, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. května 2013 (věc R 2466/2010-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Lacoste SA na jedné straně a společností Eugenia Mocek a Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna na straně druhé.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Návrhy na zrušení a změnu rozhodnutí podané společností Lacoste SA se zamítají.

3.

Společnost Eugenia Mocek a Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ponese veškeré náklady řízení týkající se žaloby a vlastní náklady řízení týkající se návrhů na zrušení a změnu rozhodnutí podaných společností Lacoste SA.

4.

Společnost Lacoste SA ponese vlastní náklady řízení týkající se jejích návrhů na zrušení a změnu rozhodnutí.


(1)  Úř. věst. C 260, 7. 9. 2013.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/34


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – L'Oréal v. OHIM – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Věc T-400/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Prohlášení neplatnosti - Slovní ochranná známka Společenství AINHOA - Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší mezinárodní obrazová ochranná známka NOA - Relativní důvody pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odstavec 1 písm. b) a odstavec 5 nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/35)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: L'Oréal (Paříž, Francie) (zástupci: M. H. Granado Carpenter a M. L. Polo Carreño advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: O. Mondéjar Ortuño et A. Schifko, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Španělsko) (zástupci: L. Monoya Terán a J.-B. Devaureix, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 6. června 2013 (věc R 1643/2012-1) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi L’Oréal a Cosmetica Cabinas, SL

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

L’Oréal se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 298, 12.10.2013.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/35


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – L'Oréal v. OHIM – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Věc T-426/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o zrušení - Slovní ochranná známka Společenství AINHOA - Skutečné užívání ochranné známky - Článek 15 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 - Tvar lišící se prvky, které nemění rozlišovací způsobilost“)

(2015/C 389/36)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: L'Oréal (Paříž, Francie) (zástupkyně: M. H. Granado Carpenter a M. L. Polo Carreño, advokátky)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: O. Mondéjar Ortuño a A. Schifko, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Španělsko) (zástupci: L. Montoya Terán a J. B. Devaureix, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 6. června 2013 (věc R 1642/2012-1) týkajícímu se řízení o zrušení mezi společnostmi L’Oréal a Cosmetica Cabinas, SL.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti L’Oréal se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 304, 19.10.2013.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/36


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Německo v. Komise

(Věc T-557/13) (1)

(„EZOZF - Záruční sekce - EZZF a EZFRV - Výdaje vyloučené z financování - Výdaje vynaložené v rámci evropského režimu kvót na výrobu bramborového škrobu - Právo na obhajobu“)

(2015/C 389/37)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a J. Möller, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a P. Rossi, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalobkyni: Nizozemské království (zástupci: M. K. Bulterman, C. S. Schillemans a J. Langer, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení prováděcího rozhodnutí Komise 2013/433/EU ze dne 13. srpna 2013, kterým se z financování Evropské unie vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 219, s. 49), v rozsahu, v němž se Spolkové republice Německo ukládá finanční oprava v rámci evropského režimu kvót na výrobu bramborového škrobu za roky 2003 až 2005 v celkové výši 6 1 92  951,34 eur.

Výrok rozsudku

1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/433/EU ze dne 13. srpna 2013, kterým se z financování Evropské unie vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), se zrušuje v rozsahu, v němž se Spolkové republice Německo ukládá finanční oprava v rámci evropského režimu kvót na výrobu bramborového škrobu za roky 2003 až 2005.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

3)

Nizozemské království ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 9, 11.1.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/37


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Ecolab USA v. OHIM (GREASECUTTER)

(Věc T-610/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství - Slovní ochranná známka GREASECUTTER - Absolutní důvody pro zamítnutí - Popisný charakter - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/38)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Spojené státy) (zástupci: G. Hasselblatt a V. Töbelmann, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: L. Rampini, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 5. září 2013 (věc R 1704-2012-2) týkajícímu se mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství slovní ochranné známky GREASECUTTER.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Ecolab USA, Inc. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 24, 25.1.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/37


Rozsudek Tribunálu ze dne 2. října 2015 – The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Věc T-624/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Obrazová ochranná známka Darjeeling - Starší slovní a obrazové kolektivní ochranné známky Společenství DARJEELING - Relativní důvody pro zamítnutí zápisu - Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/39)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Tea Board (Kalkata, Indie) (zástupci: A. Nordemann a M. Maier, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Palmero Cabezas, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Delta Lingerie (Cachan, Francie) (zástupci: G. Marchais a P. Martini-Berthon, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. září 2013 (věc R 1504/2012-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi The Tea Board a Delta Lingerie.

Výrok

1.

Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 17. září 2013 (věc R 1504/2012-2) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká výrobků, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka a které náležejí do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a „maloobchodního prodeje dámského spodního prádla a luxusního dámského spodního prádla, parfémů, toaletních vod a kosmetiky, prádla pro domácnost a koupelnových textilií“, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka a které náležejí do třídy 35 uvedené dohody.

2.

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

3.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady.


(1)  Úř. věst. C 45, 15. 2. 2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/38


Rozsudek Tribunálu ze dne 2. října 2015 – The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Věc T-625/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Obrazová ochranná známka Darjeeling collection de lingerie - Starší kolektivní slovní a obrazové ochranné známky Společenství DARJEELING - Relativní důvod pro zamítnutí - Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 5 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 389/40)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Tea Board (Kalkata, Indie) (zástupci: A. Nordemann a M. Maier, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Palmero Cabezas, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Delta Lingerie (Cachan, Francie) (zástupci: G. Marchais a P. Martini-Berthon, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. září 2013 (věc R 1502/2012-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi The Tea Board a Delta Lingerie.

Výrok

1.

Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 17. září 2013 (věc R 1502/2012-2) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká produktů dotčených přihlašovanou ochrannou známkou a zařazených do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, v platném znění, a „služeb maloobchodního prodeje dámského spodního prádla, parfémů, toaletních vod a kosmetiky, domácího a koupelnového textilu“, dotčených přihlašovanou ochrannou známkou a zařazených do třídy 35 ve smyslu uvedené dohody.

2.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 45, 15.2,2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/39


Rozsudek Tribunálu ze dne 2. října 2015 – The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

(Věc T-626/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Obrazová ochranná známka Darjeeling collection de lingerie - Starší kolektivní slovní a obrazová ochranná známka Společenství DARJEELING - Relativní důvody pro zamítnutí - Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/41)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Tea Board (Kalkata, Indie) (zástupci: A. Nordemann a M. Maier, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Palmero Cabezas, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Delta Lingerie (Cachan, Francie) (zástupci: G. Marchais a P. Martini-Berthon, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. září 2013 (věc R 1501/2012-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi The Tea Board a Delta Lingerie

Výrok

1.

Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 17. září 2013 (věc R 1501/2012-2) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká výrobků označených přihlašovanou ochrannou známkou spadajících do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a „služeb maloobchodního prodeje dámského spodního prádla a luxusního spodního prádla, parfémů, toaletních a kosmetických vod, prádla pro domácnost a textilií pro koupelny“, označených přihlašovanou ochrannou známkou a spadajících do třídy 35 ve smyslu uvedené dohody.

2.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/40


Rozsudek Tribunálu ze dne 2. října 2015 – The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Věc T-627/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Obrazová ochranná známka Darjeeling - Starší kolektivní slovní ochranná známka Společenství a starší kolektivní obrazová ochranná známka Společenství DARJEELING - Relativní důvody pro zamítnutí - Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/42)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Tea Board (Kalkata, Indie) (zástupci: A. Nordemann a M. Maier, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupkyně: S. Palmero Cabezas, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Delta Lingerie (Cachan, Francie) (zástupci: G. Marchais a P. Martini-Berthon, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 11. září 2013 (věc R 1387/2012-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi The Tea Board a Delta Lingerie

Výrok

1.

Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 11. září 2013 (věc R 1387/2012-2) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká výrobků označených přihlašovanou ochrannou známkou spadajících do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a „služeb maloobchodního prodeje dámského spodního prádla a luxusního spodního prádla, parfémů, toaletních a kosmetických vod, prádla pro domácnost a textilií pro koupelny“, označených přihlašovanou ochrannou známkou a spadajících do třídy 35 ve smyslu uvedené dohody.

2.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/41


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Reed Exhibitions v. OHIM (INFOSECURITY)

(Věc T-633/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky INFOSECURITY - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisná povaha - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2015/C 389/43)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Reed Exhibitions Ltd (Richmond, Spojené království) (zástupce: S. Malynicz, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: A. Poch a S. Hanne, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. září 2013 (věc R 1544/2012-5) týkajícímu se přihlášky slovního označení INFOSECURITY jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Reed Exhibitions Ltd ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 52, 22.2.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/42


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – Copernicus-Trademarks v. OHIM Bolloré (BLUECO)

(Věc T-684/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství BLUECO - Starší slovní ochranná známka Společenství BLUECAR - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Návrh na změnu rozhodnutí podaný vedlejší účastnicí - Článek 65 odst. 4 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 389/44)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Spojené královtsví) (zástupci: L. Pechan a S. Körber, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Bolloré SA (Érgue-Gaberic, Franci) (zástupci: původně B. Fontaine, poté O. Legrand, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 8. října 2013 (věc R 2029/2012-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Bolloré SA et Copernicus-Trademarks Ltd.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Návrhové žádání na změnu předložené společností Bolloré SA se zamítá.

3.

Společnosti Copernicus-Trademarks Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 52, 22. 2. 2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/42


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Gat Microencapsulation v. OHIM – BASF (KARIS)

(Věc T-720/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství KARIS - Starší slovní ochranná známka Společenství CARYX a starší mezinárodní ochranná známka CARYX - Starší národní slovní ochranná známka AKRIS a starší slovní ochranná známka Beneluxu AKRIS - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/45)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Gat Microencapsulation GmbH, původně Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Rakousko) (zástupci: S. Soler Lerma a M. C. March Cabrelles, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: I. Harrington, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: BASF SE (Ludwigshafen, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 28. října 2013 (věc R 1862/2012-5) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi BASF SE a Gat Microencapsulation AG.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Gat Microencapsulation GmbH se ukládá náhrada nákladů.


(1)  Úř. věst. C 71, 8.3.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/43


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Tilda Riceland Private v. OHIM – Siam Grains (BASmALI)

(Věc T-136/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BASmALI - Starší nezapsaná ochranná známka nebo starší označení BASMATI - Relativní důvod pro zamítnutí - Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/46)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Indie) (zástupci: S. Malynicz, barrister, N. Urwin a D. Sills, solicitors)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. Geroulakos a P. Bullock, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thajsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 18. prosince 2013 (věc R 1086/2012-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Tilda Riceland Private Ltd a Siam Grains Co. Ltd.

Výrok

1)

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 18. prosince 2013 (věc R 1086/2012-4) se zrušuje.

2)

OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených společností Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  Úř. věst. C 135, 5.5.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/44


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Cristiano di Thiene v. OHIM – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Věc T-193/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství AERONAUTICA - Starší slovní ochranné známky Společenství NAUTICA a NAUTICA BLUE - Relativní důvod zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Itálie) (zástupci: F. Fischetti a F. Celluprica, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. Bullock a N. Bambara, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, Spojené státy) (zástupci: C. Hawkes, solocitor a B. Brandreth, barrister)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. ledna 2014 (věc R 96/2013-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Nautica Apparel, Inc. a Cristiano di Thiene SpA.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Cristiano di Thiene SpA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 151, 19.5.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/45


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Primagaz v. OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA)

(Věc T-195/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství PRIMA KLIMA - Starší obrazová ochranná známka Společenství PRIMAGAZ - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Relevantní veřejnost - Podobnost výrobků nebo služeb - Podobnost označení - Rozlišovací způsobilost slovního prvku s pochvalnou povahou - Pojmové srovnání - Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky - Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/48)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Paříž, Francie) (zástupce: D. Régnier, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Další účastník řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastník před Tribunálem: Gerhard Reeh (Radnice, Česká republika) (zástupce: W. Reigger, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 7. ledna 2014 (věc R 2304/2012-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA a Gerhardem Reehem

Výrok

1.

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 7. ledna 2014 (věc R 2304/2012-1) se zrušuje v rozsahu, v němž odvolací senát zamítl odvolání, které mu bylo předloženo v souvislosti s výrobky „Osvětlovací a topná zařízení, sušičky a větrací přístroje; filtry s aktivním uhlím pro větrání“.

2.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3.

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 175, 10.6.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/46


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Schroeder v. Rada a Komise

(Věc T-205/14) (1)

(„Mimosmluvní odpovědnost - Dumping - Dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů pocházejících z Číny - Nařízení (ES) č. 1355/2008 prohlášené Soudním dvorem za neplatné - Škoda údajně způsobená žalobkyni z důvodu přijetí nařízení - Žaloba na náhradu škody - Vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků - Přípustnost - Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům - Článek 2 odst. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 384/96 [nyní čl. 2 odst. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 1225/2009] - Povinnost řádné péče - Příčinná souvislost“)

(2015/C 389/49)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamburk, Německo) (zástupce: K. Landry, advokát)

Žalované: Rada Evropské unie (zástupci: J.-P. Hix, zmocněnec, ve spolupráci původně s D. Geradinem a N. Tuominenem, poté s N. Tuominenem, advokáty) a Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche a R. Sauer, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na náhradu škody směřující k náhradě škody údajně způsobené přijetím nařízení Rady (ES) č. 1355/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 350, s. 35), jež bylo rozsudkem ze dne 22. března 2012, GLS (C-338/10, Sb. rozh. EU:C:2012:158) prohlášeno za neplatné.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti I. Schroeder KG (GmbH & Co.) se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 212, 7.7.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/46


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Hüpeden v. Rada a Komise

(Věc T-206/14) (1)

(„Mimosmluvní odpovědnost - Dumping - Dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů pocházejících z Číny - Nařízení (ES) č. 1355/2008 prohlášeno za neplatné Soudním dvorem - Škoda, kterou žalobkyně údajně utrpěla v důsledku přijetí nařízení - Žaloba na náhradu škody - Vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků - Přípustnost - Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům - Článek 2 odst. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 384/96 [nyní článek 2 odst. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 1225/2009] - Povinnost náležité péče - Příčinná souvislost“)

(2015/C 389/50)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci/Účastnice řízení

Žalobkyně: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Hambourg, Německo) (zástupce: K. Landry, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: J.-P. Hix, zmocněnec, původně ve spolupráci s D. Geradin a N. Tuominen, poté s N. Tuominen, advokáty) a Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche a R. Sauer, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na náhradu škody, která byla údajně způsobena žalobkyni z důvodu přijetí nařízení Rady (ES) č. 1355/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 350, s. 35), které bylo prohlášeno za neplatné rozsudkem Soudního dvora ze dne 22. března 2012 ve věci GLS (C-338/10, Sb. rozh., EU:C:2012:158).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 212, 7. 7. 2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/47


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – Bopp v. OHIM (zeleně orámovaný osmiúhelník)

(Věc T-209/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ztvárňující zeleně orámovaný osmiúhelník - Absolutní důvod pro zamítnutí - Rozlišovací způsobilost - Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/51)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Carsten Bopp (Glashütten, Německo) (zástupce: C. Russ, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně A. Pohlmann, poté S. Hanne, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 9. ledna 2014 (věc R 1276/2013-1) týkajícímu se přihlášky obrazového označení znázorňujícího zeleně orámovaný osmiúhelník.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Carsten Bopp ponese náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 151, 19.5.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/48


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Klement v. OHIM – Bullerjan (Tvar trouby)

(Věc T-211/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o zrušení - Trojrozměrná ochranná známka Společenství - Tvar trouby - Skutečné užívání ochranné známky - Článek 15 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 - Povaha užívání ochranné známky - Podoba, která se liší v jednotlivostech neměnících rozlišovací způsobilost“)

(2015/C 389/52)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Toni Klement (Dippoldiswalde, Německo) (zástupci: J. Weiser a A. Grohmann, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: A. Poch, D. Botis a A. Schifko, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 9. ledna 2014 (věc R 927/2013-1), týkajícímu se řízení o zrušení mezi Tonim Klementem a společností Bullerjan GmbH

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Tonimu Klementovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 245, 28.7.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/49


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Klement v. OHIM – Bullerjan (Tvar trouby)

(Věc T-317/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o zrušení - Trojrozměrná ochranná známka Společenství - Tvar trouby - Skutečné užívání ochranné známky - Článek 15 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 - Způsob užívání ochranné známky - Tvar lišící se prvky, které nemění rozlišovací způsobilost“)

(2015/C 389/53)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Toni Klement (Dippoldiswalde, Německo) (zástupci: J. Weiser a A. Grohmann, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně D. Walicka, poté A. Poch, D. Botis a A. Schifko, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 27. února 2014 (věc R 1656/2013-1) týkajícímu se řízení o zrušení mezi Tonim Klementem a společností Bullerjan GmbH

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Tonimu Klementovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 261, 11.8.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/49


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – August Storck v. OHIM (2good)

(Věc T-366/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství 2good - Ochranná známka tvořená reklamním sloganem - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/54)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: August Storck KG (Berlín, Německo) (zástupci: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum a T. Melchert, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Palmero Cabezas, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 27. února 2014 (věc R 996/2013-1) týkajícímu se přihlášky slovního označení 2good jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá

2)

August Storck KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/50


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Sequoia Capital Operations v. OHIM – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Věc T-369/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Slovní ochranná známka Společenství SEQUOIA CAPITAL - Starší slovní ochranná známka Společenství SEQUOIA - Relativní důvod pro zamítnutí - Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 - Nebezpečí záměny“)

(2015/C 389/55)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Kalifornie, Spojené státy) (zástupci: F. Delord, A. Rendle, solicitors, a G. Hollingworth, barrister)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně A. Pohlmann, poté S. Hanne, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Sequoia Capital LLP (Londýn, Spojené království)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 18. března 2014 (věc R 1457/2013-4) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Sequoia Capital LLP a Sequoia Capital Operations LLC.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Sequoia Capital Operations LLC se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/51


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Rintisch v. OHIM – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Věc T-382/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství - Slovní ochranná známka PROTICURD - Starší národní slovní ochranné známky PROTI a PROTIPLUS - Starší národní obrazová ochranná známka Proti Power - Relativní důvod pro zamítnutí - Přípustnost - Článek 59 nařízení (ES) č. 207/2009 a čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/96 - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 75 nařízení č. 207/2009 - Skutečné užívání starších ochranných známek - Článek 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 389/56)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Bernhard Rintisch (Bottrop, Německo) (zástupce: A. Dreyer, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Francie) (zástupce: C. Hertz-Eichenrode, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 14. března 2014 (věc R 609/2011-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi Bernhardem Rintischem a společností Compagnie laitière européenne SA

Výrok

1.

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 14. března 2014 (věc R 609/2011-4) se zrušuje.

2.

OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Bernhardem Rintischem.

3.

Compagnie laitière européenne SA ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 282, 25.8.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/51


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Volkswagen v. OHIM (ULTIMATE)

(Věc T-385/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství ULTIMATE - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/57)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Volkswagen AG (Wolfsburg, Německo) (zástupce: U. Sander, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupkyně: D. Walicka, zmocněnkyně)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 24. března 2014 (věc R 1787/2013-1) týkajícímu se přihlášky slovního označení ULTIMATE jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost Volkswagen AG ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/52


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Mechadyne International v. OHIM (FlexValve)

(Věc T-588/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství FlexValve - Absolutní důvody pro zamítnutí - Popisný charakter - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Právo na obhajobu - Povinnost odůvodnění - Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 389/58)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Spojené království) (zástupci: S. von Petersdorff-Campen a E. Schaper, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně A. Pohlmann, poté S. Hanne, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 3. června 2014 (věc R 2435/2013-4) týkajícímu se návrhu na zápis obrazového označení FlexValve jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá

2)

Společnosti Mechadyne International Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 361, 13.10.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/53


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – BSH v. OHIM (PerfectRoast)

(Věc T-591/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství PerfectRoast - Zamítnutí zápisu - Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu - Popisný charakter - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 389/59)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Mnichov, Německo) (zástupce: S. Biagosch, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. června 2014 (věc R 359/2014-5) týkajícímu se přihlášky slovního označení PerfectRoast

Výrok

1)

Rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 16. června 2014 (věc R 359/2014-5) se zrušuje v rozsahu, ve kterém zamítlo odvolání podané proti rozhodnutí průzkumového referenta zamítnout přihlášku ochranné známky Společenství PerfectRoast pro „ohřívače vody“, „ponorné ohřívače“ a „vařiče vajíček“.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 351, 6.10.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/54


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Dellmeier v. OHIM – Dell (LEXDELL)

(Věc T-641/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství LEXDELL - Starší obrazová ochranná známka Společenství DELL - Relativní důvody pro zamítnutí - Zásah do rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky - Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 - Nebezpečí záměny - Podobnost označení - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 389/60)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Alexandra Dellmeier (Mnichov, Německo) (zástupci: původně J. Khöber, poté H. Eckermann, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice v řízení před Tribunálem: Dell, Inc. (Round Rock, Texas, Spojené státy) (zástupci: A. Renck a E. Nicolás Gómez, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 4. června 2014 (věc R 966/2013-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Dell, Inc. a A. Dellmeier.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

A. Dellmeier se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 380, 27. 10. 2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/54


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2015 – Grundig Multimedia v. OHIM (DetergentOptimiser)

(Věc T-707/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství DetergentOptimiser - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Rovné zacházení“)

(2015/C 389/61)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Švýcarsko) (zástupci: S. Walter a M. Neuner, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: I. Harrington, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 9. července 2014 (věc R 172/2014-1) týkajícímu se přihlášky slovního označení DetergentOptimiser jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Grundig Multimedia AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 409, 17.11.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/55


Usnesení Tribunálu ze dne 2. října 2015 – Société européenne des chaux et liants v. ECHA

(Věc T-540/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost - REACH - Uložení správního poplatku za chybu v prohlášení týkajícím se velikosti podniku - Jazykový režim - Lhůta pro podání žaloby - Nepřípustnost“)

(2015/C 389/62)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin–Jallieu, Francie) (zástupce: J. Dezarnaud, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (zástupci: M. Heikkilä, A. Iber a C. Schultheiss, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Evropské agentury pro chemické látky SME (2013) 1665 ze dne 21. května 2013 v rozsahu, v němž žalobkyni ukládá správní poplatek.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Société européenne des chaux et liants ponese vedle vlastních nákladů náklady vynaložené Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).


(1)  Úř. věst. C 31, 1. 2. 2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/56


Usnesení Tribunálu ze dne 5. října 2015 – Kafetzakis a další v. Parlament a další

(Věc T-38/14) (1)

(„Žaloba pro nečinnost a na náhradu škody - Restrukturalizace řeckého veřejného dluhu - Účast soukromého sektoru - Újma související se snížením hodnoty dluhopisů poskytnutých jako odstupné - Prohlášení hlav států nebo vlád eurozóny a unijních orgánů - Prohlášení Euroskupiny - Neupřesnění vztahu příčinné souvislosti s uplatňovanou újmou - Nepřípustnost“)

(2015/C 389/63)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobci: Georgios Kafetzakis (Atény, Řecko) a dalších 102 žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze usnesení (zástupce: C. Papadimitriou, advokát)

Žalovaní: Evropský parlament (zástupci: A. Troupiotis a L. Visaggio, zmocněnci), Evropská rada, Euroskupina, Rada Evropské unie (zástupci: A. de Gregorio Merino, M. Balta a E. Dumitriu Segnana, zmocněnci), Evropská komise (zástupci: M. Konstantinidis, J. P. Keppenne a B. Smulders, zmocněnci) a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: P. Papapaschalis a P. Senkovic, zmocněnci)

Předmět věci

Zaprvé návrh na určení, že žalovaní protiprávně nepřijali nezbytná legislativní opatření tak, aby dluhopisy vlastněné žalobci – propuštěnými zaměstnanci Olympiaki Aeroporia – nebyly dotčeny plánem účasti soukromého sektoru na programu financování dluhu (PSI) ke snížení hodnoty dluhu řeckého státu, a zadruhé návrh na náhradu škody, která měla žalobcům vzniknout v důsledku této protiprávní nečinnosti.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Georgiosi Kafetzakisovi a dalším 102 žalobcům, jejichž jména jsou uvedena v příloze, se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 292, 1.9.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/56


Usnesení Tribunálu ze dne 5. října 2015 – Arvanitis a další v. Parlament a další

(Věc T-350/14) (1)

(„Žaloba pro nečinnost a žaloba na náhradu škody - Ukončení činnosti společnosti Olympiaki Aeroporia (OA) - Škoda údajně vzniklá dočasným zaměstnancům OA v důsledku nečinnosti žalovaných spočívající v tom, že nedohlíželi na uplatňování právních norem Evropské unie při jejich propouštění - Neuvedení příčinné souvislosti mezi tvrzenou škodou a chováním žalovaných - Nepřípustnost)

(2015/C 389/64)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobci: Athanasios Arvanitis (Rhodos, Řecko) a dalších 47 žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze k usnesení (zástupce: C. Papadimitriou, advokát)

Žalovaní: Evropský parlament (zástupci: L. Visaggio a A. Troupiotis, zmocněnci) Evropská rada; Euroskupina; Rada Evropské unie (zástupci: A. de Gregorio Merino a M. Balta, zmocněnci); Evropská komise (zástupci: J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci), a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: P. Papapaschalis a P. Senkovic, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na určení, že žalovaní v rozporu s právem opomenuli dohlížet na řádné uplatňování některých právních norem Evropské unie při propouštění žalobců, a návrh na přiznání náhrady škody údajně vzniklé žalobcům v důsledku této nečinnosti a opatření přijatých řeckými orgány v návaznosti na určitá rozhodnutí Komise, Euroskupiny a Evropské centrální banky.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Athanasiosovi Arvanitisovi a dalším 47 žalobcům, jejichž jména jsou uvedena v příloze k tomuto usnesení, se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 439, 8.12.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/57


Usnesení Tribunálu ze dne 5. října 2015 – Grigoriadis a další v. Parlament a další

(Věc T-413/14) (1)

(„Žaloba pro nečinnost a žaloba na náhradu škody - Restrukturalizace řeckého veřejného dluhu - Zapojení soukromého sektoru - Škoda spočívající ve snížení hodnoty pohledávek - Prohlášení hlav států nebo předsedů vlád zemí eurozóny a unijních orgánů - Prohlášení Euroskupiny - Neuvedení příčinné souvislosti s tvrzenou škodou - Nepřípustnost“)

(2015/C 389/65)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobci: Grigoris Grigoriadis (Atény, Řecko), Faidra Grigoriadou (Atény), Ioannis Tsolias (Soluň, Řecko), Dimitrios Alexopoulos (Soluň), Nikolaos Papageorgiou (Atény) a Ioannis Marinopoulos (Atény) (zástupce: C. Papadimitriou, advokát)

Žalovaní: Evropský parlament (zástupci: A. Troupiotis a L. Visaggio, zmocněnci); Evropská rada; Euroskupina; Rada Evropské unie (zástupci: A. de Gregorio Merino a M. Balta, zmocněnci); Evropská komise (zástupci: J. P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci), a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: P. Papapaschalis a P. Senkovic, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na určení, že žalovaní v rozporu s právem nejednali s cílem, aby dluhopisy držené žalobci nebyly dotčeny programem zapojení soukromého sektoru na programu financování dluhu (PSI), snižujícím hodnotu řeckého státního dluhu, a návrh na přiznání náhrady škody údajně vzniklé žalobcům v důsledku tohoto protiprávního opomenutí jednat.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Grigorisu Grigoriadisovi, Faidře Grigoriadou, Ioannisu Tsoliasovi, Dimitriosu Alexopoulosovi, Nikolaosu Papageorgiouovi a Ioannisu Marinopoulosovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 439, 8.12.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/58


Usnesení Tribunálu ze dne 8. října 2015 – Nieminen v. Rada

(Věc T-464/14 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Povyšování - Povyšovací řízení za roky 2010 a 2011 - Rozhodnutí o nepovýšení navrhovatele do platové třídy AD 12 - Právo na spravedlivý proces - Právo na obhajobu - Rozsah soudního přezkumu v prvním stupni - Zjevně nesprávné posouzení - Neexistence nesprávného právního posouzení nebo zkreslení - Kasační opravný prostředek zjevně nemající jakýkoliv právní základ“)

(2015/C 389/66)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci/Účastnice řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Risto Nieminen (Kraainem, Belgie) (zástupci: původně M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas a J. N. Louis, poté J. N. Louis, advokáti)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a E. Rebasti, zmocněnci)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 10. dubna 2014, Nieminen v. Rada (F-81/12, Sb. VS, EU:F:2014:50), a směřující ke zrušení tohoto rozsudku

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Risto Nieminenonovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 261, 11.8.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/59


Usnesení Tribunálu ze dne 6. října 2015 – GEA Group v. OHIM (engineering for a better world)

(Věc T-545/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství engineering for a better world - Pouze potvrzující rozhodnutí - Právní moc potvrzeného rozhodnutí - Uplatnění bez návrhu - Nepřípustnost“)

(2015/C 389/67)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: GEA Group AG (Düsseldorf, Německo) (zástupce: J. Schneiders, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně A. Pohlmann, poté S. Hanne, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 2. června 2014 (věc R 303/2014-4), týkajícímu se přihlášky k zápisu slovního označení „engineering for a better world“ jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá.

2)

Společnosti GEA Group se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 399, 29.9.2014.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/59


Žaloba podaná dne 28. srpna 2015 – Oltis Group v. Komise

(Věc T-497/15)

(2015/C 389/68)

Jednací jazyk: český

Účastníci řízení

Žalobkyně: Oltis Group a.s. (Olomouc, Česká republika) (zástupce: P. Konečný, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise o zamítnutí přihlášky, respektive přihlášek, žalobkyně do inovativních programů – The Innovation Programme IP 4 – IT Solutions for Attractive Railway Services a The Innovation Programme IP 5 – Technologies for Sustainable&Attractive European Freight v rámci projektu Shift2Rail,

přiznal žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně následovní důvody:

1.

Překročení pravomoci ze strany hodnotícího orgánu

V této souvislosti žalobkyně mezi jiným uplatňuje, že hodnotící orgán při svém postupu nemohl nahrazovat výlučné právo žalobkyně slučovat více samostatných přihlášek o získání statusu asociovaného člena společného podniku Shift2Rail do jedné a tímto svým jednáním pochybil. Dále je žalobkyně toho názoru, že v případě, že by podání dvou samostatných přihlášek do různých inovativních programů od jednoho uchazeče nebylo z pohledu hodnotícího orgánu v souladu se zadávací dokumentací, když tato takový případ neřeší, tak měla být na danou skutečnost upozorněna dle části 8.2 zadávací dokumentaci, a tedy jí mělo být zachováno právo s podanými přihláškami disponovat.

2.

Postup hodnotícího orgánu v rozporu se zadávací dokumentací

Na tomto místě žalobkyně tvrdí, že hodnotící orgán nejednal v souladu se zadávací dokumentací, když bez toho, aby jí vyrozuměl nebo vyzval k odstranění případných nejasností resp. vad, disponoval s přihláškami žalobkyně.

Dále je žalobkyně přesvědčena, že hodnotící orgán měl její žádosti posuzovat (i bodovat) odděleně, a to i po jejich sloučení do jedné přihlášky, když pouze tímto postupem je možné dostát principu objektivního posouzení a hodnocení. Postup hodnotícího orgánu, kdy přihlášky žalobkyně hodnotil společně, a tedy i bodoval hodnotící kritéria společně, je zavádějící, diskriminační, v rozporu se samotným základním principem zadávací dokumentace a vedoucí k nepřezkoumatelnému rozhodnutí.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/60


Žaloba podaná dne 23. září 2015 – Portugalsko v. Komise

(Věc T-550/15)

(2015/C 389/69)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Portugalská republika (zástupci: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão a J. Saraiva de Almeida, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise C(2015) 4076 (1) v rozsahu, v němž je z financování Evropskou unií vyloučena částka 8 2 60  006,65 eur odpovídající výdajům vykázaným Portugalskou republikou v rámci opatření „Ostatní přímé podpory – Ovce a kozy“ v rozpočtových letech 2010, 2011 a 2012.

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně níže uvedené žalobní důvody.

A –

Ve vztahu k hospodářským letům 2009 a 2010 – Kontroly v průběhu retenčního období:

1)

nesprávný výklad a uplatnění ustanovení čl. 34 odst. 2 nařízení č. 796/2004 (2) týkajících se konceptu kontrol, jež mají být prováděny „v průběhu retenčního období“;

2)

porušení zásady zákazu retroaktivity spočívající v tom, že Komise uplatnila čl. 2 bod 10 nařízení (EU) č. 1368/2011 (3) se zpětnou účinností v rozporu s právem, neboť unijní právní předpisy stanovily kontroly na místě rozložené „na celé retenční období“ teprve na základě změny článku 41 nařízení č. 1122/2009 (4);

3)

porušení zásady ochrany legitimního očekávání a zásady právní jistoty, neboť tyto zásady vyžadují, aby všechny akty orgánů, které vyvolávají právní účinky, byly jasné, přesné a aby se s nimi dotčené osoby seznámili tak, aby mohli s jistotou určit okamžik, od kterého je daný akt součástí právního řádu a odkdy začíná vyvolávat právní účinky;

4)

porušení zásady rovnosti spočívající v tom, že neexistence prováděcích pokynů k čl. 34 odst. 2 – které, kdyby existovaly, musely by mít písemnou podobu – představuje oslabení uvedené zásady, neboť není zaručeno, že opatření budou v souladu s touto zásadou přijímána jednotně pro všechny členské státy;

5)

porušení zásady proporcionality a porušení článku 5 SEU, neboť kontroly na místě prováděné portugalskými orgány spolehlivě dosahují cíle stanoveného v dotčených právních předpisech bez ohledu na to, zda k nim dochází na začátku, jak prosazuje Komise, nebo v pokročilejším stadiu či blíže ke konci, jestliže jsou prováděny v průběhu retenčního období a zároveň namátkově a nepředvídatelně.

B –

Ve vztahu k hospodářskému roku 2011 – Nové požadavky právních předpisů na elektronickou identifikaci:

1)

porušení článku 11 nařízení (ES) č. 885/06 (5) spočívající v tom, že rozhodnutí není řádně odůvodněné, neboť jeho odůvodnění i argumenty v něm obsažené jsou nepřesné, a tudíž v rozporu se smyslem i cílem čl. 11 odst. 1 nařízení č. 885/2006;

2)

porušení čl. 31 odst. 2 nařízení č. 1290/2005 (6) a porušení zásady proporcionality spočívající v tom, že v projednávaném sporu nedošlo k naplnění všech čtyř požadavků uvedených v pokynech Komise vydaných pro předmětnou oblast, přičemž se vyžaduje, aby všechny tyto čtyři požadavky byly naplněny kumulativně.


(1)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 4076 ze dne 22. června 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 182, s. 39).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 141, s. 18).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1368/2011 ze dne 21. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení, a nařízení (ES) č. 1122/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (Úř. věst. L 341, s. 33).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (Úř. věst. L 316, s. 65).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (Úř. věst. L 171, s. 90).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, s. 1).


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/62


Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Portugalsko v. Komise

(Věc T-551/15)

(2015/C 389/70)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Portugalská republika (zástupci: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão a J. Saraiva de Almeida, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise C(2015) 4076 (1) v rozsahu, v němž je z financování Evropskou unií vyloučena částka 5 01  445,57 eur odpovídající výdajům vykázaným Portugalskou republikou v rámci opatření týkajícího se lnu a konopí v hospodářském roce 1999/2000;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody:

1.

porušení čl. 5 odst. 2 nařízení č. 729/70 (2) spočívající v tom, že Komise neprokázala porušení pravidel týkajících se společné organizace zemědělských trhů;

2.

porušení čl. 5 odst. 2 nařízení č. 729/70 spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky pro uplatnění paušální finanční opravy ve výši 25 %, které Komise stanovila v jednotných pokynech uvedených v dokumentu č. VI/5330/97 (3);

3.

porušení článku 31 nařízení č. 1290/2005 (4) v souvislosti s výdaji vynaloženými dříve než v průběhu předchozích 24 měsíců spočívající v tom, že napadené rozhodnutí vyloučením výdajů vynaložených v letech 1999 a 2000 z financování Společenství odepírá financování výdajů vynaložených více než 24 měsíců před písemným sdělením, ve kterém Komise oznámila portugalským orgánům výsledky šetření vyplývající ze zrušení rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2006 (5).


(1)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 4076 ze dne 22. června 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 182, s. 39).

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 729/70 ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 94, s. 13).

(3)  Dokument Komise č. VI/5330/97-PT ze dne 23. prosince 1997„Obecné pokyny týkající se výpočtu finančních důsledků při přípravě rozhodnutí o auditu účtů záruční sekce EZOZF“.

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Komise 2006/334/ES ze dne 28. dubna 2006 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (Úř. věst. L 124, s. 21).


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/63


Žaloba podaná dne 24. září 2015 – Universidad Internacional de la Rioja v. OHIM – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

(Věc T-561/15)

(2015/C 389/71)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Španělsko) (zástupci: C. Lema Devesa a A. Porras Fernandez-Toledano, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Universidad de la Rioja (Logroño, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvky „UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR“ – Přihláška č. 11 738 093

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 22. června 2015 ve věci R 1914/2014-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž se jím odmítá zápis ochranné známky Společenství č. 11 738 093, a v důsledku toho nařídil zápis této známky;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

V napadeném rozhodnutí nejsou řádně určeni průměrní spotřebitelé jednotlivých výrobků a služeb.

V napadeném rozhodnutí chybí řádné posouzení nebezpečí záměny.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/64


Žaloba podaná dne 25. září 2015 – Aldi v. OHIM – Rouard (GOURMET)

(Věc T-572/15)

(2015/C 389/72)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Německo) (zástupci: C. Fürsen a N. Bertram, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastník v řízení před odvolacím senátem: Pierre-André Rouard (Madrid, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvek „GOURMET“ – Přihláška č. 1 0 5 09  446

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 24. července 2015, ve věci R 1985/2013-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 63 nařízení č. 207/2009 ve spojení s pravidlem obsaženým v čl. 20 odst. 7 nařízení č. 2868/95;

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/65


Usnesení Tribunálu ze dne 16. července 2015 – Greenwood Houseware (Zhuhai) a další v. Rada

(Věc T-191/10) (1)

(2015/C 389/73)

Jednací jazyk: angličtina

Předseda čtvrtého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 179, 3. 7. 2010.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/65


Usnesení Tribunálu ze dne 7. října 2015 – db-Technologies Deutschland v. OHIM – MIP Metro (Sigma)

(Věc T-267/15) (1)

(2015/C 389/74)

Jednací jazyk: němčina

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 245, 27.7.2015.


Soud pro veřejnou službu

23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/66


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 15. října 2015 – DI v. EASO

(Věc F-113/13)

(„Veřejná služba - Zaměstnanci EASO - Smluvní zaměstnanec - Zkušební doba - Propuštění pro zjevnou nezpůsobilost - Žaloba na neplatnost - Soulad mezi žalobou a stížností - Neexistence - Zjevná nepřípustnost - Žaloba na náhradu škody“)

(2015/C 389/75)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: DI (zástupce: I. Vlaic, advokát)

Žalovaný: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (zástupci: L. Cerdán Ortiz-Quintana, zmocněnec, D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) o ukončení pracovního poměru žalobce po skončení zkušební doby, která byla prodloužena o tři měsíce.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

2)

DI ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu.


23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/66


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. října 2015 – Drakeford v. EMA

(Věc F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.