ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 346

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 58
19. října 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2015/C 346/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2015/C 346/02

Věc C-296/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovinsko) dne 18. června 2015 – Medisanus d. o. o. v. Splošna Bolničnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Věc C-341/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichts Wien (Rakousko) dne 8. července 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Věc C-360/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 13. července 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort v. X BV

4

2015/C 346/05

Věc C-366/15: Žaloba podaná dne 14. července 2015 – Evropská komise v. Rumunsko

5

2015/C 346/06

Věc C-390/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Trybunał Konstytucyjny (Polsko) dne 20. července 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Věc C-391/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Španělsko) dne 20. července 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. a další v. Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Věc C-416/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 29. července 2015 – Selena România Srl v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Věc C-419/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 30. července 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG v. Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Věc C-420/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgie) dne 30. července 2015 – trestní řízení proti  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Věc C-437/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. srpna 2015 Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 4. června 2015 ve věci T-222/14, Deluxe Laboratories v. OHIM (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Věc C-455/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varbergs tingsrätt (Švédsko) dne 28. srpna 2015 – P v. Q

11

2015/C 346/13

Věc C-459/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. srpna 2015 společností Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 25. června 2015 ve věci T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction v. Rada

11

 

Tribunál

2015/C 346/14

Věc T-446/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – Dow AgroSciences a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos v. Komise Přípravky na ochranu rostlin — Účinná látka trifluralin — Nezařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS — Nařízení (ES) č. 33/2008 — Zkrácený postup pro posuzování — Zjevně nesprávné posouzení — Zásada zákazu diskriminace — Proporcionalita

13

2015/C 346/15

Věc T-234/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2015 – Amitié v. Komise Rozhodčí doložka — Dotace — Finanční podpora — Pozastavení platby — Návrh na vrácení přiznaných výdajů — Náhrada škody — Úroky z prodlení — Oznámení o dluhu — Smluvní odpovědnost — Vzájemný návrh

13

2015/C 346/16

Věc T-503/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. září 2015 – Spojené království v. Komise EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Režim jednotné platby — Klíčové kontroly — Sekundární kontroly

15

2015/C 346/17

Věc T-564/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2015 – Ministry of Energy of Iran v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Íránu s cílem zamezit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Nesprávné posouzení — Porušení základních práv — Proporcionalita

15

2015/C 346/18

Věc T-577/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. září 2015 – NIOC a další v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Iránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Infrastátní entita — Aktivní legitimace a právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Povinnost uvést odůvodnění — Uvedení a volba právního základu — Pravomoc Rady — Zásada předvídatelnosti unijních aktů — Pojem, přidružená entita — Zjevně nesprávné posouzení — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Proporcionalita — Právo vlastnit majetek

16

2015/C 346/19

Věc T-82/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Panasonic a MT Picture Display v. Komise Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce — Právo na obhajobu — Důkaz o účasti na kartelové dohodě — Jediné a trvající protiprávní jednání — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Přiměřenost — Pokuty — Soudní přezkum v plné jurisdikci

17

2015/C 346/20

Věc T-84/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Samsung SDI a další v. Komise Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce — Jediné a trvající protiprávní jednání — Doba trvání protiprávního jednání — Spolupráce v průběhu správního řízení — Sdělení o spolupráci z roku 2006 — Snížení pokuty — Výpočet výše pokuty — Zohlednění tržeb podniků dle kritéria místa dodání — Zohlednění průměrné hodnoty tržeb vykázaných za dobu trvání protiprávního jednání

18

2015/C 346/21

Věc T-91/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – LG Electronics v. Komise Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce — Jediné a trvající protiprávní jednání — Přičitatelnost protiprávního jednání společného podniku k tíži mateřské společnosti — Rovné zacházení — Metoda výpočtu výše pokuty — Zohlednění hodnoty tržeb z katodových trubic prostřednictvím zpracovaných výrobků — Promlčecí lhůta — Proporcionalita — Délka správního řízení

19

2015/C 346/22

Věc T-92/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Philips v. Komise Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Celosvětový trh katodových elektronek pro televizory a počítačové obrazovky — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu produkce — Jediné a trvající protiprávní jednání — Přičitatelnost protiprávního jednání společného podniku mateřské společnosti — Rovné zacházení — Metoda pro výpočet pokuty — Zohlednění hodnoty prodejů katodových elektronek ve zpracovaných produktech — Zohlednění průměrné hodnoty prodejů v době protiprávního jednání — Zohlednění celkového obratu skupiny — Proporcionalita — Délka správního řízení

20

2015/C 346/23

Věc T-104/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Toshiba v. Komise Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce — Důkaz o účasti na kartelové dohodě — Jediné a trvající protiprávní jednání — Přičitatelnost protiprávního jednání — Společná kontrola — Pokuty — Plná jurisdikce

21

2015/C 346/24

Věc T-245/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. září 2015 – Spojené království v. Komise EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Režim jednotné platby — Klíčové kontroly — Sekundární kontroly — Články 51, 53, 73 a 73a nařízení (ES)č. 796/2004

22

2015/C 346/25

Věc T-346/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – Řecko v. Komise EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Opatření pro rozvoj venkova — Agroenvironmentální opatření — Přiměřenost kontrol — Paušální finanční opravy

22

2015/C 346/26

Věc T-525/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – H&M Hennes & Mauritz v. OHIM – Yves Saint Laurent (Kabelky) (Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový vzor) Společenství znázorňující kabelky — Starší (průmyslový) vzor — Důvod neplatnosti — Individuální povaha — Článek 6 nařízení (ES) č. 6/2002 — Povinnost uvést odůvodnění

23

2015/C 346/27

Věc T-526/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – H&M Hennes & Mauritz v. OHIM – Yves Saint Laurent (kabelky) (Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový vzor) Společenství znázorňující kabelky — Starší (průmyslový) vzor — Důvod neplatnosti — Individuální povaha — Článek 6 nařízení (ES) č. 6/2002 — Povinnost uvést odůvodnění

24

2015/C 346/28

Věc T-714/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2015 – Gold Crest v. OHIM (MIGHTY BRIGHT) Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství MIGHTY BRIGHT — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

25

2015/C 346/29

Věc T-168/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Pérez Gutiérrez v. Komise Mimosmluvní odpovědnost — Veřejné zdraví — Směrnice 2001/37/ES — Výroba, prezentace a prodej tabákových výrobků — Barevné fotografie, které Komise navrhla jako zdravotní varování na baleních tabákových výrobků — Rozhodnutí 2003/641/ES — Nedovolené použití podobizny zemřelé osoby — Osobní újma vdovy zemřelé osoby

25

2015/C 346/30

Věc T-225/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. září 2015 – iNET24 Holding v. OHIM (IDIRECT24) Ochranná známka Společenství — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství — Slovní ochranná známka IDIRECT24 — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009

26

2015/C 346/31

Věc T-254/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. září 2015 – Warenhandelszentrum v. OHIM (NEW MAX) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství NEW MAX — Starší obrazová ochranná známka Společenství MAX — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

27

2015/C 346/32

Věc T-278/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Dairek Attoumi v. OHIM – Diesel (DIESEL) (Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství DIESEL — Starší mezinárodní slovní ochranná známka DIESEL — Důvod neplatnosti — Užívání označení s rozlišovací způsobilostí — Nebezpečí záměny — Článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 6/2002 — Důkaz o skutečném užívání — Přerušení správního řízení

28

2015/C 346/33

Věc T-530/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Verein StHD v. OHIM (Zobrazení černé stužky) Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství znázorňující černou stužku — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

28

2015/C 346/34

Věc T-584/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Inditex v. OHIM – Ansell (ZARA) Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Společenství ZARA — Skutečné používání — Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009

29

2015/C 346/35

Věc T-660/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – SV Capital v. EBA Hospodářská a měnová politika — Žádost o zahájení šetření údajného porušení unijního práva — Rozhodnutí EBA — Rozhodnutí odvolacího senátu evropských orgánů dohledu — Uplatnění i bez návrhu — Nepříslušnost autora aktu k jeho přijetí — Žaloba na neplatnost — Lhůta k podání žaloby — Opožděnost — Částečná nepřípustnost

30

2015/C 346/36

Věc T-344/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 1. září 2015 – Francie v. Komise Řízení o předběžných opatřeních — Přístup k dokumentům orgánů — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty předané francouzskými orgány Komisi v rámci postupu upraveného ve směrnici 98/34/ES — Námitka Francie proti zpřístupnění dokumentů — Rozhodnutí o zpřístupnění dokumentů třetí osobě — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Fumus boni juris — Zvážení zájmů

30

2015/C 346/37

Věc T-367/15: Žaloba podaná dne 9. července 2015 – Renfe-Operadora v. OHIM (AVE)

31

2015/C 346/38

Věc T-472/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. srpna 2015 Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) proti rozsudku vydanému dne 3. června 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-78/14, Gross v. ESVČ

32

2015/C 346/39

Věc T-478/15: Žaloba podaná dne 21. srpna 2015 – Rumunsko v. Komise

33

2015/C 346/40

Věc T-501/15: Žaloba podaná dne 31. srpna 2015 – Nizozemsko v. Komise

35

2015/C 346/41

Věc T-502/15: Žaloba podaná dne 1. září 2015 – Španělsko v. Komise

36

 

Soud pro veřejnou službu

2015/C 346/42

Věc F-28/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 9. září 2015 – De Loecker v. ESVČ Veřejná služba — Zaměstnanci ESVČ — Dočasný zaměstnanec — Vedoucí delegace ve třetí zemi — Ztráta důvěry — Převedení do sídla ESVČ — Předčasné ukončení pracovní smlouvy — Výpověď — Odůvodnění rozhodnutí — Článek 26 služebního řádu — Právo na obhajobu — Právo být vyslechnut

38

2015/C 346/43

Věc F-9/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 7. září 2015 – Verhelst v. EMA

38


 


CS

 

S ohledem na ochranu osobních dat nelze zobrazit některé údaje obsažené v tomto vydání, a proto byla publikovaná nová autentické verze.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2015/C 346/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 337, 12.10.2015

Dřívější publikace

Úř. věst. C 328, 5.10.2015

Úř. věst. C 320, 28.9.2015

Úř. věst. C 311, 21.9.2015

Úř. věst. C 302, 14.9.2015

Úř. věst. C 294, 7.9.2015

Úř. věst. C 279, 24.8.2015

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovinsko) dne 18. června 2015 – Medisanus d. o. o. v. Splošna Bolničnica Murska Sobota

(Věc C-296/15)

(2015/C 346/02)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Medisanus d. o. o.

Žalovaná: Splošna Bolničnica Murska Sobota

Předběžná otázka

1)

Musí být směrnice 2004/18/ES (1), a konkrétně její čl. 23 odst. 2 a 8 a článek 2, ve spojení se

směrnicí 2001/83/ES (2), konkrétně s jejím článkem 83,

směrnicí 2002/98/ES (3), konkrétně s jejím čl. 4 odst. 2,

SFEU, konkrétně s jejím článkem 18,

vykládána v tom smyslu, že brání požadavku léčivých přípravků vyrobených průmyslově „ze slovinské plazmy“ (požadavku založeném na právních předpisech Republiky Slovinsko – čl. 6 odst. 71 ZZdr-2)?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30. 4. 2004, s. 114.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, Úř. věst. L 311, 28. 11. 2001, s. 67.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek a kterou se mění směrnice 2001/83/ES, Úř. věst. L 33, 8. 2. 2003, s. 30.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichts Wien (Rakousko) dne 8. července 2015 – Hans Maschek

(Věc C-341/15)

(2015/C 346/03)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Wien

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: Hans Maschek

Odpůrce: Magistratsdirektion der Stadt Wien

Předběžné otázky

1)

Je vnitrostátní právní úprava, jakou představuje předmětné ustanovení § 41a odst. 2 Wiener Besoldungsordnung (Vídeňský platový řád) z roku 1994, který pracovníkovi, jenž na vlastní žádost k určitému dni ukončí pracovní poměr, nepřiznává zásadně žádnou náhradu za nevyčerpanou dovolenou ve smyslu článku 7 směrnice 2003/88/ES (1), slučitelná s článkem 7 směrnice 2003/88?

V případě záporné odpovědi se klade otázka, zda [je v souladu s článkem 7 směrnice 2003/88/ES] vnitrostátní ustanovení, podle něhož je každý zaměstnanec, který na svou vlastní žádost ukončí pracovní poměr, povinen učinit vše pro to, aby si do ukončení svého pracovního poměru vybral veškerou nevyčerpanou dovolenou na zotavenou, na niž má nárok, a aby nárok na náhradu za nevyčerpanou dovolenou v případě ukončení pracovního poměru na žádost pracovníka vznikal jen tehdy, když pracovník žádající o vyčerpání dovolené na zotavenou nemůže svou dovolenou na zotavenou v rozsahu odpovídajícím rozsahu dovolené, na kterou se vztahuje žádost o náhradu, vyčerpat, a to ani v době po podání žádosti o ukončení pracovního poměru.

2)

Je nutno z vycházet z toho, že nárok na odškodnění za nevyčerpanou dovolenou vzniká jen tehdy, když pracovník, který v důsledku pracovní neschopnosti nebyl schopen svou dovolenou vyčerpat ještě před ukončením svého pracovního poměru, a) svého zaměstnavatele bez zbytečného odkladu (v zásadě tedy přede dnem ukončení pracovního poměru) o této své pracovní neschopnosti (která vznikla například v důsledku onemocnění) uvědomí a b) svou pracovní neschopnost (která vznikla například v důsledku onemocnění) bez zbytečného odkladu (v zásadě tedy přede dnem ukončení pracovního poměru) doloží (například lékařským potvrzením o pracovní neschopnosti)?

V případě záporné odpovědi se klade otázka, zda vnitrostátní ustanovení, podle něhož nárok na odškodnění za nevyčerpanou dovolenou vzniká jen tehdy, když pracovník, který v důsledku pracovní neschopnosti nebyl schopen svou dovolenou vyčerpat ještě před ukončením svého pracovního poměru, a) svého zaměstnavatele bez zbytečného odkladu (v zásadě tedy před datem ukončení pracovního poměru) o této své pracovní neschopnosti (která byla například následkem onemocnění) uvědomí a b) svou pracovní neschopnost (která byla například následkem onemocnění) bez zbytečného odkladu (v zásadě tedy před datem ukončení pracovního poměru) doloží (například lékařským potvrzením o pracovní neschopnosti), je v souladu s článkem 7 směrnice 2003/88?

3)

Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 18. března 2004, C342/01 [Gomez], bod 31; ze dne 24. ledna 2012, C282/10 [Dominguez], body 47–50; ze dne 3. května 2012, C337/10 [Neidei], bod 37) je na volném uvážení členských států, zda zákonem stanoví, že pracovník má nárok na dovolenou nebo na náhradu za nevyčerpanou dovolenou přesahující minimální výši nároku zaručenou článkem 7 směrnice 2003/88. Přímo uplatnitelné jsou také nároky, které přiznává článek 7 směrnice 2003/88 (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 24. ledna 2012, C282/10 [Dominguez], body 34–36; ze dne 12. června 2014, C118/13 [Boilacke], bod 28).

Vyplývá z tohoto výkladu článku 7 směrnice 2003/88, že v situaci, kdy vnitrostátní zákonodárce přiznává určitému okruhu osob výrazně vyšší nárok na náhradu za nevyčerpanou dovolenou, než jaký zakládá uvedené ustanovení této směrnice, v důsledku přímé použitelnosti článku 7 směrnice 2003/88 přísluší vyšší nárok na náhradu za nevyčerpanou dovolenou, než jaký zakládá uvedené ustanovení této směrnice, přiznávaný podle vnitrostátní právní úpravy pouze osobám na základě tohoto ustanovení zvýhodněným, také osobám, jejichž nárok na náhradu za nevyčerpanou dovolenou byl na základě příslušného vnitrostátního předpisu uznán v rozporu s touto směrnicí jako oprávněný?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby; Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9; Zvl. vyd. 05/04 s. 381.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 13. července 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort v. X BV

(Věc C-360/15)

(2015/C 346/04)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Žalobce: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Žalovaná: X BV

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 2 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (1) vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení se vztahuje na poplatky účtované vnitrostátním orgánem za zpracování žádosti o schválení času, místa a způsobu provádění výkopových prací v souvislosti s pokládkou kabelů pro veřejnou elektronickou komunikační síť?

2)

Musí být kapitola III směrnice 2006/123/ES vykládána v tom smyslu, že se vztahuje i na čistě vnitrostátní skutkové stavy?

3)

Musí být směrnice 2006/123/ES v souvislosti s jejím devátým bodem odůvodnění vykládána v tom smyslu, že se nevztahuje na vnitrostátní právní úpravu, která vyžaduje, aby plánované provádění činností souvisejících s pokládkou, údržbou a odstraněním kabelů pro veřejnou elektronickou telekomunikační síť na veřejných pozemcích bylo ohlášeno radě obce, která není oprávněna k tomu, aby ohlášené činnosti zakázala, ale může stanovit podmínky týkající se místa, času a způsobu provádění činností, podpory společného využívání zařízení a odsouhlasení zamýšlených činností provozovateli dalších podpovrchových staveb?

4)

Musí být čl. 4 odst. 6 směrnice 2006/123/ES vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení se vztahuje na rozhodnutí o schválení týkající se místa, času a způsobu provádění výkopových prací v souvislosti s pokládkou kabelů pro veřejnou elektronickou komunikační síť v situaci, kdy příslušný vnitrostátní orgán není oprávněn tyto práce jako takové zakázat?

5)

a)

Pokud se na základě odpovědí na výše uvedené otázky ukáže, že čl. 13 odst. 2 směrnice 2006/123/ES se na projednávanou věc vztahuje: má pak toto ustanovení přímý účinek?

b)

V případě kladné odpovědi na otázku 5a.: Je přípustné, aby náklady účtované na základě čl. 13 odst. 2 směrnice 2006/123/ES byly v tomto případě vypočítány na základě odhadu nákladů na vyřizování všech žádostí, na základě nákladů spojených se všemi žádostmi, které jsou s předmětnou žádostí srovnatelné, anebo na základě nákladů spojených s jednotlivými žádostmi?

c)

V případě kladné odpovědi na otázku 5a.: Podle jakých kritérií se mají u konkrétních žádostí o povolení započítávat nepřímé a fixní náklady podle čl. 13 odst. 2 směrnice 2006/123/ES?


(1)  Úř. věst. L 376, s. 36.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/5


Žaloba podaná dne 14. července 2015 – Evropská komise v. Rumunsko

(Věc C-366/15)

(2015/C 346/05)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae, zmocněnci)

Žalované: Rumunsko

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Rumunsko tím, že nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Komise 2013/28/EU ze dne 17. května 2013, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (1), nebo v každém případě tím, že jejich znění nesdělilo Komisi, nesplnilo své povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 2 odst. 1 této směrnice;

uložit Rumunsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice do vnitrostátního právního řádu uplynula dne 22. srpna 2013.


(1)  Úř. věst. L 135, s. 14.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Trybunał Konstytucyjny (Polsko) dne 20. července 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Věc C-390/15)

(2015/C 346/06)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Trybunał Konstytucyjny

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) (veřejný ochránce práv)

Další účastníci řízení: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Maršálek Sejmu Polské republiky, Prokurator Generalny (generální prokurátor)

Předběžné otázky

1)

Je bod 6 přílohy III směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), ve znění pozměněném směrnicí Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (2), neplatný, neboť v legislativním postupu nebyl respektován zásadní formální požadavek týkající se konzultace s Evropským parlamentem?

2)

Je čl. 98 odst. 2 výše uvedené směrnice Rady 2006/112/ES ve spojení s bodem 6 přílohy III této směrnice neplatný, neboť porušuje zásadu daňové neutrality, pokud vylučuje uplatňování snížené sazby daně u knih vydávaných v digitální formě, a jiných elektronických publikací?


(1)  Úř. věst. L 347, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 116, s. 18.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Španělsko) dne 20. července 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. a další v. Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Věc C-391/15)

(2015/C 346/07)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Účastníci původního řízení

Žalobci: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A., Cysur Obras y Medioambiente S.A.

Žalovaný: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Další účastníci řízení: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. a Ayuntamiento de Marbella

Předběžné otázky

1)

Má být čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 89/665 (1) s ohledem na zásady loajální spolupráce a užitečného účinku směrnice vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jakou představuje čl. 310 odst. 2 zákona č. 30/2007 ze dne 30. října 2007 o zakázkách ve veřejném sektoru [nyní čl. 40 odst. 2 královského legislativního nařízení č. 3/2011 ze dne 14. listopadu 2011, kterým se kodifikuje zákon o zakázkách ve veřejném sektoru], v tom rozsahu, v jakém znemožňuje přezkoumat v rámci zvláštního přezkumného řízení v oblasti zadávání veřejných zakázek takové akty vydané zadavateli, jako například rozhodnutí o přijetí nabídky některého z uchazečů, jimž je vytýkáno porušení ustanovení týkajících se odůvodnění technické a ekonomické způsobilosti, obsažených ve vnitrostátních a unijních právních předpisech?

2)

Pokud bude odpověď na první otázku kladná, má se mít za to, že čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 89/665 mají přímý účinek?


(1)  Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Úř. věst. L 395, s. 33; Zvl. vyd. 06/01, s. 246).


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 29. července 2015 – Selena România Srl v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Věc C-416/15)

(2015/C 346/08)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Selena România Srl

Odpůrce: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Vedlejší účastník: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Předběžné otázky

1)

Musí být prováděcí nařízení Rady (EU) č. 21/2013  (1) [kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu a Thajska či nikoli] vykládáno v tom smyslu, že se vztahuje i na dovozy provedené rezidenty Evropské unie z Tchaj-wanu před dnem 17. ledna 2013, tj. v roce 2012, avšak po přijetí prováděcího nařízení Rady (EU) č. 791/2011  (2) [o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky]?

2)

Vztahuje se konečné antidumpingové clo, jak je uvedeno v článku 1 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 21/2013, i na dovozy provedené rezidenty Evropské unie z Tchaj-wanu v období před 17. lednem 2013, jakož i před přijetím nařízení Komise (EU) č. 437/2012  (3) [o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Tchaj-wanu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu a Thajska či nikoliv, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu], avšak po přijetí nařízení Rady (EU) č. 791/2011 ?


(1)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 21/2013 ze dne 10. ledna 2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu a Thajska či nikoli (Úř. věst. L 11, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 791/2011 ze dne 3. srpna 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 204, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 437/2012 ze dne 23. května 2012 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Tchaj-wanu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu a Thajska či nikoliv, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 134, s. 12).


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 30. července 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG v. Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Věc C-419/15)

(2015/C 346/09)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Odpůrkyně: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Předběžné otázky

1)

Brání čl. 33 odst. 2 první věta nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (1) uplatnění nároků vyplývajících z porušení zapsaného průmyslového vzoru Společenství nabyvatelem licence, který není zapsán v rejstříku průmyslových vzorů Společenství?

2)

V případě záporné odpovědi na první otázku: Může nabyvatel výlučné licence průmyslového vzoru Společenství uplatnit nároky na náhradu škody, kterou utrpěl, na základě zmocnění uděleného majitelem práv v řízení o právním sporu zahájeném jím samotným podle čl. 32 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o průmyslových vzorech Společenství, anebo může pouze podle odstavce 4 tohoto článku vstoupit do řízení, které zahájil samotný majitel práv z důvodu porušení jeho průmyslového vzoru Společenství?


(1)  Úř. věst. L 3, s. 1.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgie) dne 30. července 2015 – trestní řízení proti  U (*1)

(Věc C-420/15)

(2015/C 346/10)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Účastník původního trestního řízení

 U (*1)

Předběžné otázky

Jsou články 2 a 3 královského nařízení ze dne 20. července 2001 o registraci vozidel (arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules) v rozporu s články 18, 20, 45, 49 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož podle nich musí být vozidla náležející osobě s bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie, než je Belgie, která jsou zaregistrována v tomto jiném členském státě, zaregistrována v Belgii – byť jen k průjezdu tímto státem – má-li tato osoba bydliště též v Belgii?


(*1)  Údaje vymazané v rámci zajištění ochrany jednotlivců ve spojitosti se zpracováním osobních dat.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/9


Kasační opravný prostředek podaný dne 10. srpna 2015 Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 4. června 2015 ve věci T-222/14, Deluxe Laboratories v. OHIM (Deluxe)

(Věc C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (zástupce: S. Palmero Cabezas, zmocněnec)

Další účastnice řízení: Deluxe Laboratories, Inc.

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Zrušit napadený rozsudek;

uložit žalobkyni v řízení před Tribunálem náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

OHIM se domnívá, že napadený rozsudek by měl být zrušen v rozsahu, v němž Tribunál porušil čl. 75 první větu nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (1) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto nařízení, z důvodů, které jsou podrobně uvedeny níže a které lze shrnout následovně:

1.

Tribunál se dopustil pochybení, když vyloučil možnost obecného odůvodnění v souvislosti s různými výrobky a službami, když vnímání označení s ohledem na každý z nich je jednotné a tudíž odůvodnění použité v souvislosti s každým z nich je neměnné.

2.

Uložit OHIM povinnost opakovat systematicky stejné odůvodnění pro každý z výrobků nebo služeb, nebo stejnorodou kategorii výrobků nebo služeb, by znamenalo učinit z povinnosti uvést odůvodnění povinnost čistě formální.

3.

Odvolací senát výslovně určil důvody, pro které by bylo označení ve vztahu k jakémukoliv z dotčených výrobků nebo služeb vnímáno pouze jako údaj o vysoké kvalitě tohoto výrobku nebo služby.

4.

Stačí, že výrobky a služby mají společné charakteristiky, aby bylo možné použít jedno odůvodnění v souvislosti se všemi, jestliže označení nemá v důsledku této charakteristiky rozlišovací způsobilost. V projednávaném případě je touto společnou charakteristikou to, že každý z dotčených výrobků nebo služeb, bez výjimky, může mít vyšší či nižší kvalitu, takže údaj o vysoké kvalitě by byl vnímán v souvislosti s každým z nich jako pouhý prodejní argument.

5.

Tribunál se dopustil pochybení tím, že nesprávně vyložil pojem „dostatečně stejnorodé“ kategorie výrobků nebo služeb, který zavedla judikatura, což jej vedlo k tomu, že bezdůvodně omezil kritéria posouzení tohoto pojmu. V projednávaném případě umožňuje společná charakteristika konstatovaná odvolacím senátem mít za to, že dotčené výrobky a služby tvoří dostatečně stejnorodou kategorii, která umožňuje obecné odůvodnění.

6.

Napadený rozsudek není v souladu se stávající judikaturou, konkrétně s usnesením ze dne 11. prosince 2014, C-253/14 P, FTI Touristik GmbH v. OHIM, (BigXtra), EU:C:2014:2445.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/11


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varbergs tingsrätt (Švédsko) dne 28. srpna 2015 – P v. Q

(Věc C-455/15)

(2015/C 346/12)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Varbergs tingsrätt

Účastníci původního řízení

Žalobce: P

Žalovaná: Q

Předběžná otázka

Musí Varbergs tingsrätt podle čl. 23 písm. a) nařízení Brusel II (1) nebo jiného ustanovení a bez ohledu na článek 24 tohoto nařízení odmítnout uznat rozhodnutí soudu prvního stupně v Šilute ze dne 18. února 2015, a pokračovat tudíž v řízení ve věci práva péče o dítě, které u něj právě probíhá?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 243).


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/11


Kasační opravný prostředek podaný dne 28. srpna 2015 společností Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 25. června 2015 ve věci T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction v. Rada

(Věc C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (zástupci: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea a J. Iriarte Ángel, advokáti)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Zrušit rozsudek Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 25. června 2015 ve věci T-95/14;

rozhodnout s konečnou platností spor v tom smyslu, že bude vyhověno návrhovým žádáním žalobkyně, nyní navrhovatelky, v prvním stupni řízení; to znamená zrušit článek 1 rozhodnutí 2013/661/SZBP (1) ze dne 15. listopadu 2013 a článek 1 prováděcího nařízení (EU) 1154/2013 (2) ze dne 15. listopadu 2013 v rozsahu, v němž se týkají společnosti IOEC nebo mohou na ni mít vliv, a vyřadit její jméno z příslušných příloh uvedených předpisů;

uložit Radě náhradu nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka tři důvody:

Nesprávné právní posouzení v tom, že rozsudek nesprávně tvrdí, že Rada splnila svou povinnost uvést odůvodnění a neporušila právo na účinnou soudní ochranu.

Nesprávné právní posouzení v tom, že rozsudek tvrdí, že opatření přijatá proti navrhovatelce byla podložena důkazy, zatímco ve skutečnosti postrádají jakýkoliv faktický základ a rozsudek je založen na domněnkách. To vedlo rovněž ke zneužití pravomoci a k porušení použitelných právních pravidel a zásady rovného zacházení.

Nesprávné právní posouzení v tom, že rozsudek nesprávně tvrdí, že bylo respektováno právo společnosti IOEC vlastnit majetek, jakož i zásada proporcionality.


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/661/SZBP ze dne 15. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 306, s. 18).

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1154/2013 ze dne 15. listopadu 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 306, s. 3).


Tribunál

19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/13


Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – Dow AgroSciences a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos v. Komise

(Věc T-446/10) (1)

(„Přípravky na ochranu rostlin - Účinná látka trifluralin - Nezařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS - Nařízení (ES) č. 33/2008 - Zkrácený postup pro posuzování - Zjevně nesprávné posouzení - Zásada zákazu diskriminace - Proporcionalita“)

(2015/C 346/14)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Spojené království) a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugalsko) (zástupci: K. Van Maldegem a C. Mereu, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně P. Ondrůšek a F. Wilman, poté P. Ondrůšek a G. von Rintelen, zmocněnci, ve spolupráci s J. Stuyckem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2010/355/EU ze dne 25. června 2010 o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 160, s. 30).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Dow AgroSciences Ltd a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 346, 18.12.2010.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/13


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2015 – Amitié v. Komise

(Věc T-234/12) (1)

(„Rozhodčí doložka - Dotace - Finanční podpora - Pozastavení platby - Návrh na vrácení přiznaných výdajů - Náhrada škody - Úroky z prodlení - Oznámení o dluhu - Smluvní odpovědnost - Vzájemný návrh“)

(2015/C 346/15)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Amitié Srl (Bologna, Itálie) (zástupci: D. Bogaert, M. Picat a C. Siciliano, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: F. Moro a S. Delaude, zmocněnci, původně ve spolupráci s R. Van der Hout a A. Krämer, poté R. Van der Hout a A. Köhler, advokáti)

Předmět věci

Žaloba na základě čl. 272 SFEU a čl. 340 prvního pododstavce SFEU, kterou má být určeno, že částky vyplacené žalobkyni z titulu smlouvy o dotacích a dvou smluv o finanční podpoře, které uzavřela se Společenstvím zastoupeným Komisí, jakož i finanční pokutu a úroky z prodlení, které Komise požaduje po žalobkyni vzhledem k závěrům finančního auditu, nedluží nebo alespoň nedluží v plném rozsahu, a kterou má být dále určeno, že právo Komise vztáhnout závěry z auditu na jinou smlouvu o dotacích zaniklo a konečně že Komise založila smluvní odpovědnost Unie, když s ohledem na předběžné závěry auditu přerušila platby plynoucí žalobkyni na základě dvou jiných smluv o dotacích, a kterou má být Komisi uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku, kterou nevyplatila na základě smluv o dotacích, jejichž plnění pozastavila, a na základě jiné smlouvy o finanční pomoci, jakož i úroky z prodlení, a náhradu škody, která žalobkyni vznikla z toho důvodu, že Komise zneužila práva, která měla na základě smluv o finanční pomoci či o dotacích, které byly předmětem finančního auditu, a smluv o dotacích, jejichž plnění bylo po tomto auditu pozastaveno.

Výrok rozsudku

1)

Není třeba rozhodovat o návrhových žádáních společnosti Amitié Srl znějících na to, aby bylo vzato na vědomí, že se Evropská komise rozhodla nezpochybňovat částky, které jí nebyly zaplaceny ze smlouvy o dotacích ECP-2007-DILI-517005 týkající se programu Athena (Access to cultural heritage networks across Europe) a smlouvy ECP-2008-DILI-538025 týkající se programu Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Společnost Amitié zaplatí Komisi zaprvé částku ve výši 50 458,23 eur včetně úroků z prodlení v sazbě 4,5 % za rok od 6. dubna 2012 do úplného zaplacení této částky, zadruhé, částku ve výši 261 947,36 eur včetně úroků z prodlení v sazbě 4,5 % za rok od 28. prosince 2012 do úplného zaplacení této částky, zatřetí, částku ve výši 358 712,35 eur, včetně úroků z prodlení v sazbě 4,5 % za rok od 8. května 2012 do úplného zaplacení této částky a začtvrté, částku ve výši 5 045,82 eur včetně úroků z prodlení v sazbě 4,5 % za rok od 23. června 2012 do úplného zaplacení této částky.

4)

Společnost Amitié ponese vlastní náklady a nahradí čtyři pětiny nákladů Komise.

5)

Komise ponese jednu pětinu vlastních nákladů.


(1)  Úř. věst. C 243, 11. 8. 2012.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/15


Rozsudek Tribunálu ze dne 4. září 2015 – Spojené království v. Komise

(Věc T-503/12) (1)

(„EZOZF - Záruční sekce - EZZF a EZFRV - Výdaje vyloučené z financování - Režim jednotné platby - Klíčové kontroly - Sekundární kontroly“)

(2015/C 346/16)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: původně C. Murrell, poté E. Jenkinson a M. Holt a nakonec M. Holt, zmocněnci, ve spolupráci s D. Wyatt, QC a s V. Wakefield, barrister)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: N. Donnelly, P. Rossi a K. Skelly, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení prováděcího rozhodnutí Komise 2012/500/EU ze dne 6. září 2012, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 244, s. 11), v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká čtyř položek uvedených v jeho příloze, které se týkají paušální opravy ve výši 5 % uplatněné na výdaje vynaložené v Severnímu Irsku (Spojené království) v rozpočtovém roce 2008, jež činí 277 231,60 eura a 13 671 588,90 eura, a v rozpočtovém roce 2009, jež činí 270 398,26 eura a 15 844 193,29 eur.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponese vedle vlastních nákladů řízení náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 26, 26. 1. 2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/15


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2015 – Ministry of Energy of Iran v. Rada

(Věc T-564/12) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření vůči Íránu s cílem zamezit šíření jaderných zbraní - Zmrazení finančních prostředků - Povinnost uvést odůvodnění - Právo na obhajobu - Právo na účinnou soudní ochranu - Nesprávné posouzení - Porušení základních práv - Proporcionalita“)

(2015/C 346/17)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Ministry of Energy of Iran (Teherán, Írán) (zástupkyně: M. Lester, barrister)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bishop a A. de Elera, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Rady 2012/635/SZBP ze dne 15. října 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 282, s. 58), a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 945/2012 ze dne 15. října 2012, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 282, s. 16).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Ministry of Energy of Iran se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 55, 23.2.2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/16


Rozsudek Tribunálu ze dne 4. září 2015 – NIOC a další v. Rada

(Věc T-577/12) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vůči Iránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní - Zmrazení finančních prostředků - Žaloba na neplatnost - Infrastátní entita - Aktivní legitimace a právní zájem na podání žaloby - Přípustnost - Povinnost uvést odůvodnění - Uvedení a volba právního základu - Pravomoc Rady - Zásada předvídatelnosti unijních aktů - Pojem, přidružená entita - Zjevně nesprávné posouzení - Právo na obhajobu - Právo na účinnou soudní ochranu - Proporcionalita - Právo vlastnit majetek“)

(2015/C 346/18)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapur, Singapur); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Londýn, Spojené království); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teherán, Irán); Karoon Oil & Gas Production Co. (Chúzistán, Irán); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teherán); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teherán); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Chúzistán); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Šíráz, Irán); Maroun Oil & Gas Co. (Ahváz, Irán); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Chúzistán); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Irán); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Chúzistán); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Chorramšahr, Irán); West Oil & Gas Production Co. (Kermánšáh, Irán); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mašhad, Irán); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teherán) a Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Bušéhr, Irán) (zástupce: J. M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: V. Piessevaux a M. Bishop, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady 2012/635/SZBP ze dne 15. října 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 282, s. 58), jakož i prováděcího nařízení Rady (EU) č. 945/2012 ze dne 15. října 2012, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 282, s. 16), v rozsahu v němž se tyto akty týkají žalobkyň, a návrh na prohlášení, že se na žalobkyně nepoužijí čl. 20 odst. 1 písm. c) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Iránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, s. 39), ve znění rozhodnutí 2012/635, jakož i čl. 23 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) a Pars Special Economic Energy Zone ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 79, 16. 3. 2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Panasonic a MT Picture Display v. Komise

(Věc T-82/13) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP - Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce - Právo na obhajobu - Důkaz o účasti na kartelové dohodě - Jediné a trvající protiprávní jednání - Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 - Přiměřenost - Pokuty - Soudní přezkum v plné jurisdikci“)

(2015/C 346/19)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Panasonic Corp. (Kadoma, Japonsko); a MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Japonsko) (zástupci: R. Gerrits a A.-H. Bischke, advokáti, M. Hoskins, QC, a S. K. Abram, barrister)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Biolan, M. Kellerbauer a G. Koleva, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise C (2012) 8839 final ze dne 5. prosince 2012 v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.437 – Katodové trubice pro obrazovky televizorů a počítačové monitory) v rozsahu, v němž se týká žalobkyň, jakož i podpůrně žádost o snížení částky pokuty uložené žalobkyním

Výrok rozsudku

1)

Částka pokut uložených čl. 2 odst. 2 písm. f), h) a i) rozhodnutí Komise C (2012) 8839 final ze dne 5. prosince 2012 v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.437 – Katodové trubice pro obrazovky televizorů a počítačové monitory) se stanoví na 128 866 000 eur, pokud jde o společnost Panasonic Corp., za její přímou účast na protiprávním jednání týkajícím se trhu barevných katodových trubic pro obrazovky televizorů, dále na 82 826 000 eur, pokud jde o společnosti Panasonic, Toshiba Corp. a MT Picture Display Co. Ltd, v rámci jejich společné a nerozdílné odpovědnosti, a na 7 530 000 eur, pokud jde o společnosti Panasonic a MT Picture Display, v rámci jejich společné a nerozdílné odpovědnosti.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Každá účastnice řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 101, 6.4.2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/18


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Samsung SDI a další v. Komise

(Věc T-84/13) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP - Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce - Jediné a trvající protiprávní jednání - Doba trvání protiprávního jednání - Spolupráce v průběhu správního řízení - Sdělení o spolupráci z roku 2006 - Snížení pokuty - Výpočet výše pokuty - Zohlednění tržeb podniků dle kritéria místa dodání - Zohlednění průměrné hodnoty tržeb vykázaných za dobu trvání protiprávního jednání“)

(2015/C 346/20)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Korejská republika), Samsung SDI Germany GmbH (Berlín, Německo) a Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malajsie) (zástupci: původně G. Berrisch, advokát, D. Hull, solicitor, a L.-A. Grelier, advokát, poté M. Hull a L.-A. Grelier, poté L.-A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca, advokáti, a J. Flynn, QC)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Biolna, G. Meessen a H. van Vliet, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise C(2012) 8839 final ze dne 5. prosince 2012 týkající se řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.437 – Katodové trubice pro televizní obrazovky a počítačové monitory) a návrh na snížení pokut uložených žalobkyním.

Výrok rozsudku

1)

O žalobě již není třeba rozhodovat v rozsahu, v němž se týká společnosti Samsung SDI Germany GmbH.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Společnostem Samsung SDI Co. Ltd a Samsung SDI (Malaysia) Bhd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – LG Electronics v. Komise

(Věc T-91/13) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP - Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce - Jediné a trvající protiprávní jednání - Přičitatelnost protiprávního jednání společného podniku k tíži mateřské společnosti - Rovné zacházení - Metoda výpočtu výše pokuty - Zohlednění hodnoty tržeb z katodových trubic prostřednictvím zpracovaných výrobků - Promlčecí lhůta - Proporcionalita - Délka správního řízení“)

(2015/C 346/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: LG Electronics, Inc. (Soul, Jižní Korea) (zástupci: G. van Gerven a T. Franchoo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně C. Hödlmayr, M. Kellerbauer a P. Van Nuffel, poté M. Kellerbauer, P. Van Nuffel a A. Biolan, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise C (2012) 8839 final ze dne 5. prosince 2012 v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.437 – Katodové trubice pro televizory a počítačové monitory), a na snížení pokuty uložené žalobkyni.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti LG Electronics, Inc. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Philips v. Komise

(Věc T-92/13) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Celosvětový trh katodových elektronek pro televizory a počítačové obrazovky - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP - Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu produkce - Jediné a trvající protiprávní jednání - Přičitatelnost protiprávního jednání společného podniku mateřské společnosti - Rovné zacházení - Metoda pro výpočet pokuty - Zohlednění hodnoty prodejů katodových elektronek ve zpracovaných produktech - Zohlednění průměrné hodnoty prodejů v době protiprávního jednání - Zohlednění celkového obratu skupiny - Proporcionalita - Délka správního řízení“)

(2015/C 346/22)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Nizozemsko) (zástupci: J. de Pree a S. Molin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně C. Hödlmayr, M. Kellerbauer a P. Van Nuffel, poté M. Kellerbauer, P. Van Nuffel a A. Biolan, a nakonec M. Kellerbauer, P. Van Nuffel a V. Bottka, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise C (2012) 8839 final ze dne 5. prosince 2012 v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Smlouvy o EHP (věc COMP/39437 – elektronky pro obrazovky televizorů a počítačů) a podpůrně návrh na zrušení nebo snížení pokuty uložené žalobkyni.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Koninklijke Philips Electronics NV se ukládá náhrada nákladů.


(1)  Úř. věst. C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/21


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Toshiba v. Komise

(Věc T-104/13) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP - Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce - Důkaz o účasti na kartelové dohodě - Jediné a trvající protiprávní jednání - Přičitatelnost protiprávního jednání - Společná kontrola - Pokuty - Plná jurisdikce“)

(2015/C 346/23)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Toshiba Corp. (Tokyo, Japonsko) (zástupci: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz a P. Berghe, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: M. Biolan, V. Bottka a M. Kellerbauer, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2012) 8839 final, ze dne 5. prosince 2012, v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.437 – Katodové trubice pro obrazovky televizorů a počítačové monitory), v rozsahu, v němž se vztahuje na žalobkyni a podpůrně návrh na zrušení nebo snížení výše pokuty, která jí byla uložena.

Výrok rozsudku

1)

Článek 1 odst. 2 písm. d) rozhodnutí Komise C (2012) 8839 final, ze dne 5. prosince 2012, v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.437 – Katodové trubice pro obrazovky televizorů a počítačové monitory) se částečně zrušuje v rozsahu, v němž konstatuje, že se Toshiba Corp. od 16. května 2000 do 31. března 2003 účastnila celosvětové kartelové dohody na trhu katodových trubic pro barevné televizory.

2)

Článek 2 odst. 2 písm. g) tohoto rozhodnutí se zrušuje v rozsahu, v němž se jím společnosti Toshiba ukládá pokuta ve výši 28 048 000 eur z důvodu její přímé účasti na celosvětové kartelové dohodě na trhu katodových trubic pro barevné televizory.

3)

Výše pokuty uložené společnosti Toshiba v čl. 2 odst. 2 písm. h) uvedeného rozhodnutí na základě její společné a nerozdílné odpovědnosti se společností Panasonic Corp. a MT Picture Display Co. Ltd se stanovuje na 82 826 000 eur.

4)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

5)

Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 114, 20. 4. 2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/22


Rozsudek Tribunálu ze dne 4. září 2015 – Spojené království v. Komise

(Věc T-245/13) (1)

(„EZOZF - Záruční sekce - EZZF a EZFRV - Výdaje vyloučené z financování - Režim jednotné platby - Klíčové kontroly - Sekundární kontroly - Články 51, 53, 73 a 73a nařízení (ES)č. 796/2004“)

(2015/C 346/24)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: původně C. Murrell, M. Holt a E. Jenkinson, poté M. Holt, zmocněnci, ve spolupráci s D. Wyattem, QC, a V. Wakefieldem, barrister)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: P. Rossi a K. Skelly, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení prováděcího rozhodnutí Komise 2013/123/EU ze dne 26. února 2013, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 67, s. 20) v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká položky uvedené v příloze 1, která se týká extrapolované opravy ve výši 5,19 % uplatněné na náklady vynaložené v Severním Irsku (Spojené království) v rozpočtovém roce 2010, dosahující částky 16 513 582,57 eura.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponese vedle vlastních nákladů řízení náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 189, 29. 6. 2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/22


Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – Řecko v. Komise

(Věc T-346/13) (1)

(„EZOZF - Záruční sekce - EZZF a EZFRV - Výdaje vyloučené z financování - Opatření pro rozvoj venkova - Agroenvironmentální opatření - Přiměřenost kontrol - Paušální finanční opravy“)

(2015/C 346/25)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: původně I.-K. Chalkias, X. Basakou a A.-E. Vasilopoulou, poté A. E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos a O. Tsirkinidou, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Marcoulli a D. Triantafyllou, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení prováděcího rozhodnutí Komise 2013/214/EU ze dne 2. května 2013, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 123, s. 11).

Výrok rozsudku

1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/214/EU ze dne 2. května 2013, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), se zrušuje v rozsahu, v němž ukládá Řecké republice finanční opravu ve výši 2 %, pokud jde o dílčí agroenvironmentální opatření „Ekologické zemědělství“ a „Ekologický chov“.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Řecká republika a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 245, 24.8.2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/23


Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – H&M Hennes & Mauritz v. OHIM – Yves Saint Laurent (Kabelky)

(Věc T-525/13) (1)

(„(Průmyslový) vzor Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Zapsaný (průmyslový vzor) Společenství znázorňující kabelky - Starší (průmyslový) vzor - Důvod neplatnosti - Individuální povaha - Článek 6 nařízení (ES) č. 6/2002 - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2015/C 346/26)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburk, Německo) (zástupci: H. Hartwig a A. von Mühlendahl, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Yves Saint Laurent SAS (Paříž, Francie) (zástupce: N. Decker, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 8. července 2013 (věc R 207/2012-3), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG a Yves Saint Laurent SAS.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů vzniklých společnosti Yves Saint Laurent SAS v řízení před odvolacím senátem Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 359, 7. 12. 2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/24


Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – H&M Hennes & Mauritz v. OHIM – Yves Saint Laurent (kabelky)

(Věc T-526/13) (1)

(„(Průmyslový) vzor Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Zapsaný (průmyslový vzor) Společenství znázorňující kabelky - Starší (průmyslový) vzor - Důvod neplatnosti - Individuální povaha - Článek 6 nařízení (ES) č. 6/2002 - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2015/C 346/27)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburk, Německo) (zástupci: H. Hartwig a A. von Mühlendahl, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Yves Saint Laurent SAS (Paříž, Francie) (zástupce: N. Decker, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 8. července 2013 (věc R 208/2012–3), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG a Yves Saint Laurent SAS.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů vzniklých společnosti Yves Saint Laurent SAS v řízení před odvolacím senátem Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/25


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2015 – Gold Crest v. OHIM (MIGHTY BRIGHT)

(Věc T-714/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství MIGHTY BRIGHT - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 346/28)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Gold Crest LLC (Goleta, Spojené státy) (zástupci: P. Rath a W. Festl-Wietek, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Bonne, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 8. října 2013 (věc R 2038/2012-2) týkajícímu se přihlášky slovního označení MIGHTY BRIGHT jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnost Gold Crest LLC ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 61, 1. 3. 2014.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/25


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Pérez Gutiérrez v. Komise

(Věc T-168/14) (1)

(„Mimosmluvní odpovědnost - Veřejné zdraví - Směrnice 2001/37/ES - Výroba, prezentace a prodej tabákových výrobků - Barevné fotografie, které Komise navrhla jako zdravotní varování na baleních tabákových výrobků - Rozhodnutí 2003/641/ES - Nedovolené použití podobizny zemřelé osoby - Osobní újma vdovy zemřelé osoby“)

(2015/C 346/29)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Španělsko) (zástupce: J. Soler Puebla, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Baquero Cruz a C. Cattabriga, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na náhradu škody směřující jednak k získání náhrady škody údajně utrpěné žalobkyní v důsledku nedovoleného použití podobizny jejího zemřeného manžela mezi fotografiemi navrženými Komisí jako zdravotní varování na baleních tabákových výrobků, podle čl. 5 odst. 3 první odrážka směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (Úř. věst. L 194, s. 26), a rozhodnutí Komise 2003/641/ES ze dne 5. září 2003 o používání barevných fotografií nebo jiných ilustrací jako zdravotních varování na baleních tabákových výrobků (Úř. věst. L 226, s. 24), a jednak, ke stažení podobizny jejího zemřelého manžela a k zákazu jejího používání v Evropské unii.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Ana Pérez Gutiérrez ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 135, 5.5.2014.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 3. září 2015 – iNET24 Holding v. OHIM (IDIRECT24)

(Věc T-225/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství - Slovní ochranná známka IDIRECT24 - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 346/30)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Švýcarsko) (zástupci: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger a V. Dalichau, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně A. Pohlmann a S. Hanne, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 4. února 2014 (věc R 1867/2013-5) týkajícímu se mezinárodního zápisu slovní ochranné známky IDIRECT24 s vyznačením Evropského společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti iNET24 Holding AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 184, 16.6.2014.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 3. září 2015 – Warenhandelszentrum v. OHIM (NEW MAX)

(Věc T-254/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství NEW MAX - Starší obrazová ochranná známka Společenství MAX - Relativní důvod pro zamítnutí - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 346/31)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Warenhandelszentrum Ltd (Nový Ulm, Německo) (zástupce: F. P. Hirschel, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně A. Pohlmann, poté S. Hanne, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hamburk, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 29. ledna 2014 (věc R 2035/2012-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG a Warenhandelszentrum Ltd.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Warenhandelszentrum Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 194, 24.6.2014.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/28


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Dairek Attoumi v. OHIM – Diesel (DIESEL)

(Věc T-278/14) (1)

(„(Průmyslový) vzor Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství DIESEL - Starší mezinárodní slovní ochranná známka DIESEL - Důvod neplatnosti - Užívání označení s rozlišovací způsobilostí - Nebezpečí záměny - Článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 6/2002 - Důkaz o skutečném užívání - Přerušení správního řízení“)

(2015/C 346/32)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Španělsko) (zástupci: E. Manresa Medina a J. Manresa Medina, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: O. Mondéjar Ortuño a V. Melgar, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Diesel SpA (Breganze, Itálie) (zástupci: F. Celluprica a F. Fischetti, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 18. února 2014 (věc R 855/2012-3) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společností Diesel SpA a Mansour Dairek Attoumim.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Mansour Dairek Attoumimu se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 253, 4.8.2014.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/28


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Verein StHD v. OHIM (Zobrazení černé stužky)

(Věc T-530/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství znázorňující černou stužku - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 346/33)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zürich, Švýcarsko) (zástupce: P. Brauns, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 5. května 2014 (věc R 1940/2013–4) týkajícímu se přihlášky obrazového označení znázorňujícího černou stužku jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 303, 8.9.2014.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Inditex v. OHIM – Ansell (ZARA)

(Věc T-584/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o zrušení - Slovní ochranná známka Společenství ZARA - Skutečné používání - Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 346/34)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně:: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Španělsko) (zástupce: C. Duch Fonoll, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastníci před Tribunálem: Zainab Ansell a Roger Ansell (Moshi, Tanzánie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 19. května 2014 (věc R 1118/2013-2) týkajícímu se řízení o zrušení mezi Zainab Ansell a Roger Ansell, na jedné straně a Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) na straně druhé.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 339, 29. 9. 2014.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/30


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – SV Capital v. EBA

(Věc T-660/14) (1)

(„Hospodářská a měnová politika - Žádost o zahájení šetření údajného porušení unijního práva - Rozhodnutí EBA - Rozhodnutí odvolacího senátu evropských orgánů dohledu - Uplatnění i bez návrhu - Nepříslušnost autora aktu k jeho přijetí - Žaloba na neplatnost - Lhůta k podání žaloby - Opožděnost - Částečná nepřípustnost“)

(2015/C 346/35)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: SV Capital OÜ (Tallin, Estonsko) (zástupce: M. Greinoman, advokát)

Žalovaný: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (zástupci: J. Overett Somnier a Z. Giotaki, zmocněnci, ve spolupráci s F. Tuytschaeverem, advokátem)

Vedlejší účastnice podporující žalovaného: Evropská komise (zástupci: W. Mölls a K. P. Wojcik, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí EBA C 2013 002 ze dne 21. února 2014, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o zahájení šetření estonského a finského orgánu dohledu nad finančním sektorem podle čl. 17 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, s. 12) z důvodu údajného porušení práva Evropské unie, a dále návrh na zrušení rozhodnutí odvolacího senátu evropských orgánů dohledu 2014-C1-02 ze dne 14. července 2014, kterým bylo zamítnuto odvolání podané proti výše uvedenému rozhodnutí

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí odvolacího senátu evropských orgánů dohledu 2014-C1-02 ze dne 14. července 2014 se zrušuje.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 431, 1.12.2014.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/30


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 1. září 2015 – Francie v. Komise

(Věc T-344/15 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Přístup k dokumentům orgánů - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty předané francouzskými orgány Komisi v rámci postupu upraveného ve směrnici 98/34/ES - Námitka Francie proti zpřístupnění dokumentů - Rozhodnutí o zpřístupnění dokumentů třetí osobě - Návrh na odklad vykonatelnosti - Naléhavost - Fumus boni juris - Zvážení zájmů“)

(2015/C 346/36)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Francouzská republika (zástupci: Alabrune, G. de Bergues, D. Colas a F. Fize, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Baquero Cruz a F. Clotuche-Duvieusart, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí GESTDEM 2014/6046 ze dne 21. dubna 2015 týkajícího se potvrzující žádosti o přístup k dokumentům na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331), kterým Komise zpřístupnila dva dokumenty francouzských orgánů, které jí byly předány v rámci postupu podle směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. L 204, s. 37; Zvl. vyd. 13/20, s. 337).

Výrok

1)

Vykonatelnost rozhodnutí Evropské komise GESTDEM 2014/6046 ze dne 21. dubna 2015 týkajícího se potvrzující žádosti o přístup k dokumentům na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, kterým Komise zpřístupnila dva dokumenty francouzských orgánů, které jí byly předány v rámci postupu podle směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, se odkládá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/31


Žaloba podaná dne 9. července 2015 – Renfe-Operadora v. OHIM (AVE)

(Věc T-367/15)

(2015/C 346/37)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Španělsko) (zástupci: J.-B. Devaureix, advokát, a M.Hernández Sandoval, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvek „AVE“ – Žádost restitutio in integrum – Přihláška č. 5 640 198

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 24. dubna 2015, ve věci R 712/2014-5

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a vyhověl žádosti restitution in integrum a v důsledku toho konstatoval přípustnost opravného prostředku podaného žalobkyní proti usnesení zrušovacího oddělení ze dne 4. února 2014, a že příslušné řízení má být vedeno před pátým odvolacím senátem OHIM;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Neúplné uvedené skutkových okolností v napadeném rozhodnutí, nesrovnalosti v průběhu řízení, které žalobkyni bránily v obhajobě a v dodržování povinnosti řádné péče.

Nesprávné posouzení důkazů, nepoměr mezi údajným formálním selháním žalobkyně a důsledky z toho odvozenými, kvůli kterým byla žalobkyně zbavena práva odvolat se proti rozhodnutí, které škodí jejím zájmům, a nadměrná přísnost přijatého rozhodnutí.

Nemožnost obhajoby žalobkyně způsobená tím, že jí není dovoleno napadnout hmotněprávní důvody částečného prohlášení ochranné známky „AVE“ za neplatnou.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/32


Kasační opravný prostředek podaný dne 13. srpna 2015 Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) proti rozsudku vydanému dne 3. června 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-78/14, Gross v. ESVČ

(Věc T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) (zástupci: S. Marquardt a M. Silva, zmocněnci)

Další účastník řízení: Philipp Oliver Gross (Brusel, Belgie)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Navrhovatelka navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (třetího senátu) ze dne 3. června 2015 ve věci F-78/14 (Gross v. ESVČ);

vyhověl návrhovým žádáním předloženým navrhovatelkou v řízení v prvním stupni;

uložil odpůrci náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka sedm důvodů kasačního opravného prostředku, z nichž některé se týkají systému hodnocení a jiné systému povyšování.

K systému hodnocení

1.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení článku 43 služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“), pravidel v oblasti rozložení důkazního břemene, zákazu rozhodnout ultra petita a práv navrhovatelky na obhajobu.

2.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z překročení mezí soudního přezkumu. Navrhovatelka tvrdí, že Soud pro veřejnou službu (dále jen „SVS“) v napadeném rozsudku opakovaně překračuje meze svého přezkumu a zřejmě jí chce uložit povinnost zavést určitý systém hodnocení.

3.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení, pokud jde o nedostatek objektivity nevyčísleného hodnotícího systému a z porušení článku 43 služebního řádu úředníků.

4.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení článku 266 SFEU, jelikož SVS částečným zrušením napadeného rozhodnutí znemožnil provedení napadeného rozsudku, aniž by došlo k dalším porušením právních předpisů. Navrhovatelka uvádí, že pokud je článek 4 napadeného rozhodnutí protiprávní, musí být při provádění napadeného rozsudku provedeno nové srovnávací posouzení zásluh navrhovatelky se zásluhami ostatních úředníků její platové třídy, připadajících v úvahu pro povýšení, a to na základě hodnotících zpráv, které – jak rozhodl SVS – neumožňují provést toto posouzení na objektivním a srovnatelném základě.

K systému povyšování

5.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení zákazu rozhodnout ultra petita a práv navrhovatelky na obhajobu.

6.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení pravidel týkajících se rozložení důkazního břemene.

7.

Sedmý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení, pokud jde o porušení článku 45 služebního řádu úředníků navrhovatelkou.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/33


Žaloba podaná dne 21. srpna 2015 – Rumunsko v. Komise

(Věc T-478/15)

(2015/C 346/39)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Žalobce: Rumunsko (zástupci: R. Radu, A. Buzoianu, E. Gane, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise přijaté v podobě dopisu č. BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 ze dne 11. června 2015, kterým se Rumunsku nařizuje odvést hrubou částku ve výši 1 079 513,03 eura z titulu vlastních zdrojů;

uložil žalované náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z nedostatku pravomoci Evropské komise k přijetí napadeného rozhodnutí

Unijní právo neobsahuje žádné ustanovení, které by Komisi svěřovalo pravomoc k tomu, aby členskému státu uložila povinnost zaplatit peněžitou částku odpovídající ztrátě vlastních zdrojů Unie, k níž došlo v důsledku prominutí cla, o němž rozhodl jiný členský stát, jenž byl pověřen jeho vyměřením, výběrem a odvodem do unijního rozpočtu z titulu tradičních vlastních zdrojů.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z nedostatečného a nenáležitého odůvodnění napadeného rozhodnutí

Napadené rozhodnutí není dostatečně a náležitě odůvodněno, jak to vyžaduje článek 296 SFEU. Napadené rozhodnutí neobsahuje právní základ k jeho přijetí, který nelze zjistit ani na základě jiných skutečností obsažených v dopise. Krom toho Komise v obsahu napadeného rozhodnutí neuvádí právní argumentaci, na základě níž dospěla k uložení platební povinnosti Rumunsku.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z nesprávného výkonu pravomoci Komise

Shledá-li Tribunál, že uvedený orgán jednal v mezích pravomocí přiznaných Smlouvami, Rumunsko tvrdí, že tento orgán vykonal svou pravomoc nesprávně, čímž porušil zásadu řádné správy a právo rumunského státu na obranu.

Komise porušila povinnosti řádné péče a řádné správy tím, že před přijetím napadeného rozhodnutí pečlivě neposoudila všechny relevantní informace, které měla k dispozici, ani si nevyžádala další potřebné informace. Komise neprokázala přímou příčinnou souvislost mezi skutky vytýkanými Rumunsku a ztrátou vlastních zdrojů Unie. Komise mimoto neodůvodnila částku požadovanou od Rumunska tím, že by vycházela z částky cla odpovídající hodnotě předmětného tranzitu, ale vycházela výlučně z hodnoty, kterou jí sdělila Spolková republika Německo.

Postup Komise nebyl předvídatelný a neumožnil Rumunsku využít právo na svoji obranu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení zásad právní jistoty a legitimního očekávání

Komise neoznačila ani neupřesnila právní normy, na jejichž základě určila platební povinnost napadeným rozhodnutím, takže jejich použitelnost nemohlo Rumunsko předvídat. Rumunsko nemohlo předtím, než obdrželo dopis Komise, předvídat svoji povinnost uhradit požadovanou částku do unijního rozpočtu, ani o této povinnosti nemohlo vědět. Rumunsko má dále za to, že přijetím napadeného rozhodnutí a uložením Rumunsku platební povinnosti pět let poté, co nastaly relevantní skutkové okolnosti, a navzdory závěrům, k nimž Komise dospěla v rámci dialogu s rumunskými orgány během tohoto období, Komise nerespektovala legitimní očekávání Rumunska ohledně neexistence jeho povinnosti k úhradě celního dluhu souvisejícího s předmětným tranzitem.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/35


Žaloba podaná dne 31. srpna 2015 – Nizozemsko v. Komise

(Věc T-501/15)

(2015/C 346/40)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Nizozemské království (zástupci: M. Bulterman, B. Koopman a H. Stergiou)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí,

v rozsahu, v němž se týká finanční opravy ve výši 336 064,53 eur (2009), 403 863,66 eur (2010) a 230 786,49 eur (2011) provedené v souvislosti se skutečností, že Evropská komise měla za to, že sankční režim je uplatňován příliš shovívavě,

v rozsahu, v němž se týká finanční opravy provedené v souvislosti s částečnou kontrolou tří povinných požadavků v roce 2009 (1 597 182 eur, 15,53 eur a 358,20 eur), čtyř povinných požadavků v roce 2010 (1 630 540,68 eur a 6 520,50 eur) a čtyř povinných požadavků v roce 2011 (1 631 326,51 eur), pokud jde o posouzení Evropské komise, že Nizozemsko porušilo povinný požadavek na hospodaření č. 8,

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce se domáhá částečného zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1119 ze dne 22. června 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [oznámeno pod číslem C(2015) 4076] (Úř. věst. L 182, s. 39).

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 24 nařízení (ES) č. 73/2009 (1) a článku 71 nařízení (ES) č. 1122/2009 (2) v důsledku závěru o přílišné shovívavosti při uplatňování nizozemského sankčního režimu, který je v rozporu s těmito ustanoveními.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článků 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 73/2009 v důsledku závěru, který je v rozporu s těmito ustanoveními a se zásadou právní jistoty a spočívá v tom, že Nizozemsko údajně provedlo částečnou kontrolu povinného požadavku na hospodaření (SMR) č. 8 stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 73/2009. Komise se podle názoru žalobce nesprávně domnívala, že nizozemský sankční režim nesplňuje všechny požadavky stanovené nařízením (ES) č. 21/2004 (3) a články 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 73/2009.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, s. 16).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (Úř. věst. L 316, s. 65).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, s. 8).


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/36


Žaloba podaná dne 1. září 2015 – Španělsko v. Komise

(Věc T-502/15)

(2015/C 346/41)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Španělské království (zástupce: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil částečně prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2015, kterým se vylučují z financování z prostředků Evropské unie určité výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v rozsahu, v němž se týká Španělského království;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

V souvislosti s Comunidad Autónoma de Cataluña:

1.

Uplatněná paušální oprava v čisté výši 1 689 689,03 eur a použitá metoda výpočtu jsou v rozporu s čl. 31 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a směrnicemi v dokumentu Komise VI/5330/97 ze dne 23. prosince 1997 (Pokyny pro výpočet finančních dopadů při přípravě rozhodnutí o schválení roční uzávěrky záruční sekce EZOZF) a dokumentu AGRI-64043-2005 (Communication from the Commission, on how the Commission intends in the context of the EAGGF-Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context of cross-compliance control system implemented by the Member State), protože není důvodné použít paušální odhad, jelikož Španělské království předložilo konkrétní hodnocení skutečného rizika pro fond. Uplatnění opravy ze strany Komise je nejen nesprávné, ale i nepřiměřené a není odůvodněné.

2.

Kumulace paušální opravy ve výši 2 % obecně a konkrétní opravy ve výši 609 337,80 eur, jakož i metoda výpočtu jsou v rozporu s čl. 31 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a dokumenty Komise o pokynech pro výpočet finančních oprav, protože nelze u téhož porušení povinností nelze současně použít a kumulovat dvě metody výpočtu. Takový postup je nejen právně nesoudržný, ale i zcela nepřiměřený a není odůvodněný.

3.

Oprava uplatněná v souvislosti s rokem podání žádosti 2009, rozpočtovým rokem 2011 a 2012, je v rozporu s čl. 31 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, představuje porušení zásady loajální spolupráce a vede k nemožnosti Španělského království hájit se, jelikož Komise neoprávněně vztáhla finanční opravu na období po uplynutí 24 měsíců před oznámením, a nedostatky byly navíc Španělským královstvím napraveny.

V souvislosti s Comunidad Autónoma de Canarias:

4.

Uplatněná paušální oprava ve výši 1 689 689,03 eur a použitá metoda výpočtu jsou v rozporu s čl. 31 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a pokyny v dokumentu Komise AGRI/D/40474/2010-REV 1.


Soud pro veřejnou službu

19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/38


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 9. září 2015 – De Loecker v. ESVČ

(Věc F-28/14) (1)

(„Veřejná služba - Zaměstnanci ESVČ - Dočasný zaměstnanec - Vedoucí delegace ve třetí zemi - Ztráta důvěry - Převedení do sídla ESVČ - Předčasné ukončení pracovní smlouvy - Výpověď - Odůvodnění rozhodnutí - Článek 26 služebního řádu - Právo na obhajobu - Právo být vyslechnut“)

(2015/C 346/42)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobce: Stéphane De Loecker (Brusel, Belgie) (zástupci: původně J.-N. Louis a D. de Abreu Caldas, advokáti, poté J.-N. Louis a N. de Montigny advokáti)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (zástupci: S. Marquardt a M. Silva, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Vysoké představitelky Evropské unie, kterým rozvázala smlouvu dočasného zaměstnance uzavřené se žalobcem, odmítla vyslechnout jej v souvislosti s psychickým obtěžováním, zamítla jeho žádost o jmenování externího vyšetřovatele a o zaznamenání jeho stížnosti jako žádosti.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Stéphane De Loecker ponese vlastní náklady řízení a nahradí veškeré náklady vynaložené Evropskou službou pro vnější činnost.


(1)  Úř. věst. C 184, 16.6.2014, s. 44.


19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/38


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 7. září 2015 – Verhelst v. EMA

(Věc F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 118, 13.4.2015, s. 46.