ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 325

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
2. října 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2015/C 325/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie — Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky ( 1 )

1

2015/C 325/02

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie — Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky ( 2 )

13


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

 

(2)   Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

2.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 325/1


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 325/01)

Datum přijetí rozhodnutí

16.10.2013

Číslo podpory

SA.34982 (2013/N)

Členský stát

Polsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Pomoc dla Gaz-System S.A. na realizację sześciu Inwestycji w sieci przesyłowe gazu ziemnego.

Právní základ

1.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

3.

Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie „Polityki energetycznej dla Polski do 2030 roku“;

4.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r. (znak: C 2007/6321), zmieniony decyzją KE z dnia 21 grudnia 2011 r. (znak: K(2011)9376);

5.

Szczegółowy opis priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;

6.

Lista Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;

Typ opatření

podpora ad hoc

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Cíl

Rozvoj odvětví

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: PLN 1  949,57 (v milionech)

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Potrubní doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Instytut Nafty i Gazu (INiG)

ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

07.05.2014

Číslo podpory

SA.36591 (2014/NN)

Členský stát

Irsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Alleged aid to Waste to Energy facility in Ireland

Právní základ

Project Agreement between the Dublin City Council, on behalf of several local authorities, and Dublin Waste to Energy Limited (DWTEL)

Typ opatření

Jednotlivá podpora

Dublin Waste to Energy Limited

Cíl

Forma podpory

Rozpočet

Míra podpory

Opatření nepředstavuje podporu

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Příprava k likvidaci a likvidace odpadů; kromě nebezpečných

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Dublin City Council

Civic Offices

Wood Quay, Dublin 8,

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

17.03.2014

Číslo podpory

SA.37479 (2014/N)

Členský stát

Belgie

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Fonds FWB-RTBF pour les séries belges

Právní základ

1)

Quatrième contrat de gestion de la RTBF 2013-2017 du 26 décembre 2012 (Moniteur Belge du 1er mars 2013);

2)

La convention relative à la mise en place du Fonds FWB-RTBF pour les séries belges;

3)

Cahier des Charges du Fonds FWB-RTBF pour les séries belges.

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Kultura

Forma podpory

Vratná dotace

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 15,226 (v milionech)

Míra podpory

85 %

Délka trvání programu

do 31.12.2017

Hospodářská odvětví

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles

Service Général de l'Audiovisuel et des Multimédias

Radio-Télévision belge de la Communauté Culturelle Française (RTBF)

44, Boulevard Léopold II

1080 Bruxelles

Belgique

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

23.07.2014

Číslo podpory

SA.38632 (2014/N)

Členský stát

Německo

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien – EEG 2014

Právní základ

Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2014)

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Ochrana životního prostředí, Rozvoj odvětví

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Roční rozpočet: EUR 22  000 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

Od 01.08.2014

Hospodářská odvětví

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY; PLYNU; PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Gesetzgeber und Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

17.07.2015

Číslo podpory

SA.39050 (2015/N)

Členský stát

Polsko

Region

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Pomoc dla OGP Gaz-System S.A. na realizację Inwestycji w sieci przesyłowe gazu ziemnego w Polsce.

Právní základ

1.

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa partnerstwa.

2.

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3.

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Typ opatření

Jednotlivá podpora

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Cíl

Rozvoj odvětví

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: PLN 3  131,5 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

01.01.2016 – 31.12.2022

Hospodářská odvětví

Potrubní doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

23.07.2015

Číslo podpory

SA.39078 (2014/N)

Členský stát

Dánsko

Region

DANMARK

Název (a/nebo jméno příjemce)

Finansiering av den faste forbindelse over Femern Baelt

Právní základ

LOV nr 575 af 04/05/2015 Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende

landanlæg i Danmark

Typ opatření

Jednotlivá podpora

Femern A/S

Cíl

Realizace významného projektu na podporu společné Evropy

Forma podpory

Záruka, Půjčka/vratné zálohy

Rozpočet

Míra podpory

Opatření nepředstavuje podporu

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Výstavba mostů a tunelů

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Transportministeriet

Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København H

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

12.08.2015

Číslo podpory

SA.39962 (2014/N)

Členský stát

Česká republika

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Program podpory modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy

Právní základ

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů

Návrh Operačního programu Doprava 2014-2020, schválený usnesením vlády ČR ze dne 9. července 2014 č. 558

Strategie podpory logistiky veřejných zdrojů, schválená usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2009 č. 1571

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Rozvoj odvětví, Regionální rozvoj, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: CZK 2  500 (v milionech)

Roční rozpočet: CZK 416 (v milionech)

Míra podpory

49 %

Délka trvání programu

01.04.2015 – 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Železniční nákladní doprava, Vnitrozemská nákladní vodní doprava, Manipulace s nákladem

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerstvo dopravy

nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

12.05.2015

Číslo podpory

SA.41045 (2015/N)

Členský stát

Finsko

Region

KESKI-SUOMI

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Muutos vuosien 2014–2020 aluetukikarttaan – väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

Ändring av regionalstödskartan 2014–2020 – användning av befolkningsreserven

Právní základ

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnosta (7/2014)

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014)

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista (445/2014). Asetus, jossa tukialueet määritetään, tullaan päivittämään

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (716/2014)

Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014)

Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014)

Statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (445/2014). Den statsrådsförordning som definierar regionerna kommer att uppdateras.

Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (716/2014)

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Míra podpory

Délka trvání programu

12.05.2015 – 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Närings-, trafik- och miljöcentralen

PL 32, 00023 Valtioneuvosto

PB 32, 00023 Statsråde

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

18.08.2015

Číslo podpory

SA.41275 (2015/N)

Členský stát

Maďarsko

Region

Baranya

Název (a/nebo jméno příjemce)

Development of Mohacs Port

Právní základ

Transport Operational Programme

Typ opatření

Jednotlivá podpora

Municipality of Mohács

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: HUF 4  52 9 2 45  122 (v milionech)

Míra podpory

97,93 %

Délka trvání programu

Od 31.05.2015

Hospodářská odvětví

Vnitrozemská nákladní vodní doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1011 Budapest, Fő utca 44-50

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

22.07.2015

Číslo podpory

SA.41372 (2015/N)

Členský stát

Rakousko

Region

OESTERREICH

Název (a/nebo jméno příjemce)

TOP-Tourismus-Impuls 2014 – 2020, Teil D: TOP-Restrukturierung

Právní základ

Richtlinien des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über den TOP-TOURISMUS-IMPULS 2014 – 2020

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Restrukturalizace podniků v obtížích, MSP

Forma podpory

Přímý grant, Záruka, Úroková subvence, Půjčka/vratné zálohy, Jiná

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 8,775 (v milionech)

Roční rozpočet: EUR 1,35 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Ostatní pozemní osobní doprava j. n., Ubytování, Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních, Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování, Kempy a tábořiště, Ostatní ubytování, Stravování a pohostinství, Stravování v restauracích; u stánků a v mobilních zařízeních, Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb, Poskytování cateringových služeb, Poskytování ostatních stravovacích služeb, Pohostinství, Promítání filmů, Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí, Technické zkoušky a analýzy, Činnosti cestovních kanceláří a agentur, Sportovní a rekreační vzdělávání, Činnosti muzeí, Činnosti heren; kasin a sázkových kanceláří, Sportovní činnosti, Provozování sportovních zařízení, Činnosti fitcenter, Zábavní a rekreační činnosti, Činnosti lunaparků a zábavních parků, Kadeřnické; kosmetické a podobné činnosti, Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Stubenring 1, 1010 Wien

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

24.07.2015

Číslo podpory

SA.41373 (2015/N)

Členský stát

Rakousko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 – 2020

Právní základ

Richtlinie des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014-2020

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Záchrana podniků v obtížích, MSP

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 8,775 (v milionech)

Roční rozpočet: EUR 1,35 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Ostatní pozemní osobní doprava j. n., Ubytování, Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních, Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování, Kempy a tábořiště, Ostatní ubytování, Stravování a pohostinství, Stravování v restauracích; u stánků a v mobilních zařízeních, Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb, Poskytování cateringových služeb, Poskytování ostatních stravovacích služeb, Pohostinství, Promítání filmů, Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí, Technické zkoušky a analýzy, Činnosti cestovních kanceláří a agentur, Sportovní a rekreační vzdělávání, Činnosti muzeí, Činnosti heren; kasin a sázkových kanceláří, Sportovní činnosti, Provozování sportovních zařízení, Činnosti fitcenter, Zábavní a rekreační činnosti, Činnosti lunaparků a zábavních parků, Kadeřnické; kosmetické a podobné činnosti, Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Stubenring 1, 1010 Wien

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

16.04.2015

Číslo podpory

SA.41503 (2015/N)

Členský stát

Řecko

Region

ELLADA

Název (a/nebo jméno příjemce)

Resolution of Panellinia Bank through a transfer order to Piraeus Bank (Funding gap)

Právní základ

Law 4261/2014 (Gov. Gazette A 107 5-5-2014)

See also attached documentation as provided by the Bank of Greece

Typ opatření

Jednotlivá podpora

Panellinia Bank

Cíl

Náprava vážné poruchy v hospodářství

Forma podpory

Jiná – Řešení krizové situace banky Panellinia pomocí příkazu k převodu na banku Piraeus (nedostatek finančních prostředků). Nedostačující prostředky pokryje Fond pro řešení krizí.

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 32 7 8 40  000 (v milionech)

Míra podpory

Délka trvání programu

Od 17.04.2015

Hospodářská odvětví

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Hellenic Deposit and Investment Guarantee Fund

6 Amerikis Str-2nd Floor, Athens 10671, Greece

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

03.06.2015

Číslo podpory

SA.41618 (2015/N)

Členský stát

Francie

Region

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Carte française des zones d’aide à finalité régionale (décisions SA 38182 (2014-N)) – 1ère utilisation de la réserve nationale de zonage

Právní základ

Décret no 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Rozpočet

Míra podpory

10 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


2.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 325/13


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky

(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

(2015/C 325/02)

Datum přijetí rozhodnutí

14.08.2015

Číslo podpory

SA.39008 (2014/N)

Členský stát

Nizozemsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Diergezondheidsfonds

Právní základ

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Choroby zvířat

Forma podpory

Dotované služby

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 863 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2021

Hospodářská odvětví

Živočišná výroba, Smíšené hospodářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

13.05.2015

Číslo podpory

SA.39640 (2014/N)

Členský stát

Německo

Region

HESSEN

Název (a/nebo jméno příjemce)

Hessen – Erhaltung des Weinbaus in hessischen Steillagen

Právní základ

Richtlinienentwurf für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM-Richtlinien)

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na agroenvironmentální a klimatické závazky

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 3,9 (v milionech)

Roční rozpočet: EUR 0,65 (v milionech)

Míra podpory

25 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba; myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Mainzer Straße 80, D-65189 Wiesbaden

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

23.06.2015

Číslo podpory

SA.39677 (2014/N)

Členský stát

Francie

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Aides aux actions de promotion des produits agricoles

Právní základ

Articles L. 621-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, articles D. 684-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Les services de l’État gestionnaires d’aides, les collectivités territoriales ainsi que les établissements et autres organismes publics compétents peuvent accorder des aides sur la base du présent régime cadre. Les références mentionnées ci-dessus ne sont donc pas exhaustives.

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na propagační opatření týkající se zemědělských produktů

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 310 (v milionech)

Roční rozpočet: EUR 62 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ; LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, DGPAAT

3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 07 SP

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

20.03.2015

Číslo podpory

SA.39942 (2014/N)

Členský stát

Německo

Region

BADEN-WUERTTEMBERG

Název (a/nebo jméno příjemce)

Baden-Württemberg: Förderung Baumschnitt – Streuobst

Právní základ

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für die Förderung des Baumschnitts bei Streuobstbäumen (VwV Förderung Baumschnitt – Streuobst)

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na agroenvironmentální a klimatické závazky

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 3,5 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 3

Konrad-Adenauer-Str. 20, 72072 Tübingen

Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 3

Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart

Regierungspräsidium Freiburg

Bertoldstraße 43, 79098 Freiburg

Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 3

Schlossplatz 1-6, 76131 Karlsruhe

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

13.08.2015

Číslo podpory

SA.39954 (2014/N)

Členský stát

Německo

Region

DEUTSCHLAND

Název (a/nebo jméno příjemce)

Bund: Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ – Förderbereich Forsten

Právní základ

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ — Förderbereich Forsten

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na spolupráci v odvětví lesnictví, Podpora na investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů, Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením lesnictví, Podpora na zalesňování a zakládání lesů, Podpora na specifické činnosti a zásahy v odvětví lesnictví, jejichž primárním cílem je přispět k zachování nebo obnovení lesního ekosystému, biologické rozmanitosti nebo tradiční krajiny, Podpora na ochranu lesů před lesními požáry, přírodními pohromami, nepříznivými klimatickými jevy, které mohou být přirovnány k přírodní pohromě, jinými nepříznivými klimatickými jevy, škůdci rostlin a katastrofickými událostmi a obnovu lesů po těchto událostech

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 420 (v milionech)

Roční rozpočet: EUR 70 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Zuständige Behörden der Länder

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

29.05.2015

Číslo podpory

SA.40079 (2015/NN)

Členský stát

Česká republika

Region

Czech Republic

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Podpora poskytovaná Vinařským Fondem

Právní základ

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících předpisů

Vyhláška č. 97/2006, o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Reklama (AGRI)

Forma podpory

Přímý grant, Dotované služby

Rozpočet

Celkový rozpočet: CZK 420 (v milionech)

Roční rozpočet: CZK 70 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

01.01.2015 – 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Pěstování vinných hroznů, Výroba vína z vinných hroznů

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Vinařský fond

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, Česká republika

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

29.06.2015

Číslo podpory

SA.40354 (2014/N)

Členský stát

Německo

Region

DEUTSCHLAND

Název (a/nebo jméno příjemce)

Bund: Nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse

Právní základ

Bund: Nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na ochranu lesů před lesními požáry, přírodními pohromami, nepříznivými klimatickými jevy, které mohou být přirovnány k přírodní pohromě, jinými nepříznivými klimatickými jevy, škůdci rostlin a katastrofickými událostmi a obnovu lesů po těchto událostech, Přírodní pohromy nebo mimořádné okolnosti, Nepříznivé klimatické podmínky

Forma podpory

Přímý grant, Úroková subvence, Zvýhodněná půjčka

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 300 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ; LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Bund, Länder

http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-Agrarsozialpolitik/GAK/_Texte/Adressen.html

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

21.04.2015

Číslo podpory

SA.40406 (2014/N)

Členský stát

Německo

Region

BAYERN

Název (a/nebo jméno příjemce)

Bayern – Richtlinie über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNP Wald 2015)

Právní základ

Bayern – Richtlinie über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNPWaldR 2015)

Änderung der Richtlinien über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald vom 12.11.2013

Richtlinie über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNPWaldR 2012) vom 28.12.2011

Richtlinien über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNPWaldR 2007) vom 30.03.2010

Richtlinien über Zuwendungen nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNPWaldR 2007) vom 24.05.2007

Bayerisches Waldgesetz

Bundesnaturschutzgesetz

Bundeswaldgesetz

Bayerisches Naturschutzgesetz

Bayerische Haushaltsordnung – BayHO nebst Verwaltungsvorschriften

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 24 (v milionech)

Roční rozpočet: EUR 4 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in den Landkreisen sowie den kreisfreien Städten Bayerns

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

24.06.2015

Číslo podpory

SA.40476 (2015/N)

Členský stát

Kypr

Region

Cyprus

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες Χώρες

Právní základ

1.

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.791, ημερομηνίας 3.10.2003.

2.

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Γεωργικό και τον Δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014 – 2020 (Κεφάλαιο 1.3.2)

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora vývozu a internacionalizace, Rozvoj odvětví

Forma podpory

Přímý grant, Dotované služby

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 1 (v milionech)

Roční rozpočet: EUR 0,1 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

01.01.2015 – 31.12.2020

Hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ; LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

1421, Λευκωσία, Κύπρος

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

17.08.2015

Číslo podpory

SA.41388 (2015/N)

Členský stát

Lotyšsko

Region

Latvia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai

Právní základ

1)

Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumi Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā“;

2)

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 ‚Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā‘“.

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Investice v zemědělských podnicích

Forma podpory

Úroková subvence

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 85,373 (v milionech)

Míra podpory

90 %

Délka trvání programu

do 30.12.2019

Hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ; LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

22.07.2015

Číslo podpory

SA.42253 (2015/N)

Členský stát

Česká republika

Region

Czech Republic

Název (a/nebo jméno příjemce)

Náhrada škody způsobené chorobami zvířat nebo škůdci rostlin

Právní základ

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (§ 67 a 68)

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 76).

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na náklady na prevenci a eradikaci chorob zvířat a škůdců rostlin a podpora na náhradu škody způsobené chorobami zvířat a škůdci rostlin

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba; myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Hroznová 63/2, 650 06 Brno

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm