ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 201A

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
18. června 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

2015/C 201A/01

Oznámení o otevřených výběrových řízeních — EPSO/AD/310/15 — 1. Kurátor (AD 7) — 2. Muzejní pedagog (AD 7) — 3. Konzervátor/restaurátor – konzervace a správa sbírek (AD 7) — EPSO/AST/136/15 — 1. Asistent kurátora (AST 3) — 2. Asistent pro konzervaci a správu sbírek (AST 3)

1


CS

 


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

18.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 201/1


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH

EPSO/AD/310/15

1.

Kurátor (AD 7)

2.

Muzejní pedagog (AD 7)

3.

Konzervátor/restaurátor – konzervace a správa sbírek (AD 7)

EPSO/AST/136/15

1.

Asistent kurátora (AST 3)

2.

Asistent pro konzervaci a správu sbírek (AST 3)

(2015/C 201 A/01)

Lhůta pro registraci: do 23. července 2015, 12:00 hodin (poledne) bruselského času

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá otevřená výběrová řízení na základě kvalifikačních předpokladů a se zkouškami za účelem sestavení rezervních seznamů, z nichž bude Evropský parlament vybírat nové zaměstnance veřejné služby na pozici „administrátorů“ (funkční skupina AD) a „asistentů“ (funkční skupina AST) pro Dům evropských dějin.

Počet úspěšných uchazečů pro jednotlivé profily výběrových řízení:

Kurátor (AD 7): 20

Muzejní pedagog (AD 7): 15

Konzervátor/restaurátor (konzervace a správa sbírek) (AD 7): 5

Asistent kurátora (AST 3): 10

Asistent pro konzervaci a správu sbírek (AST 3): 5

Právně závazným rámcem pro tato výběrová řízení je toto oznámení spolu s obecnými pravidly platnými pro otevřená výběrová řízení zveřejněnými v  Úředním věstníku Evropské unie C 70 A ze dne 27. února 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC).

Toto oznámení se týká dvou výběrových řízení, která jsou zaměřena na několik profilů. V každém výběrovém řízení se můžete přihlásit jen pro jeden profil. Tuto volbu musíte učinit při podání elektronické přihlášky a po jejím odeslání ji již nebudete moci měnit.

JAKOU NÁPLŇ PRÁCE MOHU OČEKÁVAT?

Kurátoři budou odpovídat za přípravu muzejních expozic, zejména dočasných a putovních výstav, za aktualizaci stálé expozice, výzkum související s obsahovou náplní a sbírkovými předměty, rozšiřování muzejní sbírky a redakci souvisejících publikací. Budou rovněž zastupovat Dům evropských dějin vůči externím subjektům. Asistenti kurátora budou napomáhat kurátorovi či kurátorům s některými výše uvedenými úkoly.

Muzejní pedagogové budou pověřeni vypracováním a prováděním vzdělávací strategie a vzdělávacích programů souvisejících s expozicemi. Jejich úkolem bude vytvářet přitažlivou a různorodou vzdělávací nabídku pro všechny cílové skupiny. Budou rovněž spolupracovat se školami a pořádat semináře.

Konzervátoři/restaurátoři budou odpovídat za uchovávání sbírky Domu evropských dějin i vypůjčených exponátů: budou sledovat prostředí, v němž jsou sbírkové předměty skladovány a vystaveny, vést záznamy o konzervaci, posuzovat stav sbírkových předmětů, navrhovat konzervační a restaurátorské práce a odhadovat související náklady. Budou rovněž dohlížet na smlouvy s externími dodavateli. Asistenti konzervátorů/restaurátorů budou konzervátorům/restaurátorům napomáhat s některými výše uvedenými úkoly souvisejícími s uchováváním sbírek.

Podrobnější informace o typické náplni práce pro každé výběrové řízení a každý profil jsou uvedeny v PŘÍLOZE I.

SPLŇUJI POŽADAVKY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

V době, kdy odešlete svou přihlášku, musíte splňovat VŠECHNY tyto podmínky:

Obecné podmínky

požívat veškerých svých občanských práv jako občan členského státu EU

splňovat veškeré povinnosti uložené vnitrostátními zákony o vojenské službě

splňovat požadavky na bezúhonnost vyžadované pro příslušnou náplň práce

Zvláštní podmínky: jazyky

jazyk 1: minimálně úroveň C1 v jednom z 24 úředních jazyků EU

jazyk 2: minimálně úroveň B2 v angličtině, francouzštině nebo němčině; jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1

podrobné informace o jazykových úrovních naleznete ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europass.cedefop.europa.eu/cs/resources/european-language-levels-cefr)

Zvláštní podmínky: kvalifikace a odborná praxe

konkrétní informace o kvalifikaci a odborné praxi pro jednotlivé profily výběrových řízení najdete v PŘÍLOZE II.

podrobné informace o diplomech jsou uvedeny v příloze I obecných pravidel platných pro otevřená výběrová řízení ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC)

Zvoleným druhým jazykem musí být angličtina, francouzština nebo němčina . Jedná se o hlavní pracovní jazyky orgánů EU a ve služebním zájmu je nutné, aby noví zaměstnanci byli schopni okamžitě se zapojit do pracovního procesu a ve své každodenní práci efektivně komunikovat alespoň v jednom z těchto jazyků.

Podrobnější informace o jazycích ve výběrových řízeních EU jsou uvedeny v PŘÍLOZE III.

JAK VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROBÍHÁ?

1)    Testy na počítači – otázky s výběrem odpovědí

Pokud počet uchazečů pro jednotlivé výběrové řízení a profil překročí určitou hranici , kterou stanoví úřad EPSO jakožto orgán příslušný ke jmenování, budou všichni uchazeči, kteří odeslali svou přihlášku ve stanovené lhůtě, pozváni k sérii testů na počítači v podobě otázek s výběrem odpovědí. Tyto testy se budou konat ve střediscích akreditovaných úřadem EPSO.

Pokud bude počet uchazečů nižší než stanovená hranice , budou se tyto testy místo toho konat v hodnotícím centru (bod 3).

Testy na počítači s výběrem odpovědí budou uspořádány takto:

Test

Jazyk

Otázky

Délka

Minimální požadovaný počet bodů

verbální uvažování

jazyk 1

20 otázek

35 min.

10/20

numerické uvažování

jazyk 1

10 otázek

20 min.

numerické a abstraktní uvažování kombinovaně: 10/20

abstraktní uvažování

jazyk 1

10 otázek

10 min.

Tyto testy jsou vyřazovací a nepřipočítávají se k ostatním testům konaným v hodnotícím centru.

2)    Výběr na základě kvalifikačních předpokladů

Nejprve se podle údajů, které uchazeči uvedli v elektronických přihláškách, ověří splnění požadavků pro účast ve výběrovém řízení. Použije se jeden ze dvou níže popsaných postupů.

Jestliže byly jako první uspořádány testy na počítači s výběrem odpovědí, bude se podle přihlášek uchazečů ověřovat splnění požadavků pro účast ve výběrovém řízení v sestupném pořadí podle hodnocení, které uchazeči získali, dokud počet způsobilých uchazečů nedosáhne hranice uvedené v bodě 1. Přihlášky ostatních uchazečů se nebudou ověřovat.

Jestliže nebyly jako první uspořádány testy na počítači s výběrem odpovědí, ověří se splnění požadavků pro účast ve výběrovém řízení u přihlášek všech uchazečů.

Pouze mezi způsobilými uchazeči vybranými výše uvedeným postupem pak proběhne výběr na základě kvalifikačních předpokladů podle informací, které uchazeči uvedli v části přihlášky „hodnocení zkušeností“ (EN – Talent Screener, FR – évaluateur de talent, DE – Talentfilter). Výběrová komise přidělí každému z  výběrových kritérií váhu, která bude odrážet jeho relativní význam (1 až 3), a každou odpověď uchazeče ohodnotí 0 až 4 body.

Výběrová komise poté udělené body vynásobí vahou každého kritéria a výsledky sečte, aby našla uchazeče, jejichž profily nejlépe odpovídají příslušné náplni práce.

Seznamy kritérií pro jednotlivé profily a výběrová řízení jsou uvedeny v PŘÍLOZE II.

3)    Hodnotící centrum

Do této fáze bude pozván maximálně trojnásobek počtu úspěšných uchazečů pro výběrové řízení a profil. Pokud při výběru na základě kvalifikačních předpokladů získáte jedno z  nejvyšších celkových hodnocení, budete na jeden až dva dny pozváni do hodnotícího centra, s nejvyšší pravděpodobností do Bruselu , kde se zúčastníte testů ve svém jazyce 2 .

V případě, že testy na počítači s výběrem odpovědí popsané v bodě 1 nebyly uspořádány jako první , absolvujete je rovněž v hodnotícím centru.

V hodnotícím centru bude prostřednictvím čtyř testů (pohovory na základě obecných kompetencí, pohovory na základě specifických kompetencí, cvičení ve skupině a případová studie) hodnoceno v případě výběrového řízení na pozice AST sedm obecných kompetencí a v případě výběrového řízení na pozice AD osm obecných kompetencí, jakož i specifické kompetence požadované pro každé výběrové řízení a každý profil. Testy budou uspořádány takto:

Kompetence

Testy

1.

Analýza a řešení problémů

Případová studie

Cvičení ve skupině

2.

Komunikace

Případová studie

Pohovor na základě obecných kompetencí

3.

Orientace na kvalitu a výsledky

Případová studie

Pohovor na základě obecných kompetencí

4.

Vzdělávání a rozvoj

Cvičení ve skupině

Pohovor na základě obecných kompetencí

5.

Stanovování priorit a organizace práce

Případová studie

Cvičení ve skupině

6.

Odolnost

Cvičení ve skupině

Pohovor na základě obecných kompetencí

7.

Práce v kolektivu

Cvičení ve skupině

Pohovor na základě obecných kompetencí

8.

Vedení (hodnotí se pouze ve výběrovém řízení pro úroveň AD)

Cvičení ve skupině

Pohovor na základě obecných kompetencí

Minimální počet bodů požadovaný pro úroveň AST

3/10 za kompetenci a 35/70 celkem

Minimální počet bodů požadovaný pro úroveň AD

3/10 za kompetenci a 40/80 celkem

Váha obecných kompetencí

45 % celkového hodnocení


Kompetence

Test

Kompetence specifické pro obor

Pohovor na základě specifických kompetencí

Minimální požadovaný počet bodů (úrovně AST a AD)

50/100

Váha specifických kompetencí

55 % celkového hodnocení

4)    Rezervní seznam

Výběrová komise ověří doklady uchazečů a sestaví pro každé výběrové řízení a pro každý profil rezervní seznam způsobilých uchazečů, kteří po hodnotícím centru získali nejlepší hodnocení. Seznam se sestavuje až do dosažení požadovaného počtu úspěšných uchazečů. Jména úspěšných uchazečů budou na seznamu seřazena podle abecedy.

KDY A KDE SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Přihlášku podejte elektronicky prostřednictvím internetových stránek úřadu EPSO na adrese http://jobs.eu-careers.eu

do 23. července 2015, 12:00 hodin (poledne) bruselského času.


PŘÍLOHA I

NÁPLŇ PRÁCE

EPSO/AD/310/15

1.   Kurátor (AD 7)

Kurátoři budou odpovídat za přípravu muzejních expozic, především dočasných a putovních výstav. Budou pověřeni prováděním rešerší týkajících se obsahové náplně výstav, vyhledáváním vhodných sbírkových předmětů a jejich správou a rozvojem ve spolupráci s architekty výstav. Souběžně s tím budou odpovídat za aktualizaci stálé expozice a rozšiřování muzejní sbírky.

Mezi jejich úkoly patří:

kurátorství dočasných a putovních výstav muzea v souladu s nejnáročnějšími normami v oblasti muzejnictví,

aktualizace a obnova stálé expozice,

vyhledávání sbírkových předmětů a obrazových, filmových i dalších materiálů k vystavení,

zkoumání a rozšiřování některých částí vlastní sbírky,

příprava textů a publikací souvisejících s výstavami pro širokou veřejnost a v souladu s akademickými standardy,

spolupráce v oblasti vlastní specializace s dalšími muzei a externími subjekty,

zastupování Domu evropských dějin před odborným publikem z řad akademické obce a muzeí,

koordinace týmu asistentů kurátorů.

2.   Muzejní pedagog (AD 7)

Pedagogové budou zajišťovat, aby si různé cílové skupiny i individuální návštěvníci odnesli z návštěvy výstavy co nejkvalitnější vzdělávací zážitek.

Mezi jejich úkoly patří:

příprava vzdělávací a výchovné strategie a vzdělávacích programů,

organizace provádění těchto programů,

přispívání k tvorbě vzdělávací složky dočasných a putovních výstav,

koncepce vzdělávacích zdrojů, jejichž prostřednictvím budou různé cílové skupiny informovány o obsahové náplni muzea,

spolupráce s učiteli, školami, spolupracovníky a dodavateli služeb,

řízení různých smluv o službách,

řízení týmu pedagogických asistentů,

účast na přípravě obsahové náplně výstav a spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu,

průvodcovské služby pro různé cílové skupiny a pořádání seminářů.

3.   Konzervátor/restaurátor – konzervace a správa sbírek (AD 7)

Konzervátor/restaurátor bude odpovídat za uchovávání vlastní sbírky i vypůjčených sbírkových předmětů. Vyžaduje se všeobecná znalost technik konzervace různých materiálů.

Mezi jeho úkoly patří:

správa muzejní sbírky a řízení toku sbírkových předmětů,

dohled nad realizací strategie rozšiřování sbírek Domu evropských dějin,

příprava rozhodnutí o tématech souvisejících se sbírkou, například rozhodnutí o pořízení nových sbírkových předmětů, otevřeném přístupu ke sbírkám a otázkách souvisejících s autorskými právy,

dohled nad prostředím, v němž budou sbírky vystaveny nebo uskladněny, a zajišťování jeho příslušného monitorování a kontroly,

posuzování stavu sbírkových předmětů,

vedení kompletních konzervátorských záznamů o stavu sbírkových předmětů, včetně vizuálních záznamů,

provádění preventivní konzervace sbírkových předmětů,

dohled nad konzervačními pracemi prováděnými externími dodavateli,

navrhování restaurátorských prací a odhad souvisejících nákladů,

příprava a dodržování vhodných standardů, získávání informací o nejnovějších metodách a postupech v oblasti správy a konzervace sbírek prostřednictvím výzkumu a školení,

řízení týmu asistentů konzervátora/restaurátora.

EPSO/AST/136/15

1.   Asistent kurátora (AST 3)

Asistenti kurátora budou napomáhat kurátorovi či kurátorům odpovídajícím za určité části stálé expozice. V rámci své specializace budou pověřeni prováděním výzkumu souvisejícího s výstavami a muzejní sbírkou a přispíváním k řízení a organizaci dočasných a putovních výstav.

Mezi jejich úkoly patří:

pomoc kurátorům při jejich výzkumu týkajícím se obsahové náplně a sbírky,

pomoc při výzkumu týkajícím se obsahové náplně,

asistence při vyhledávání sbírkových předmětů, obrazového, filmového a dalšího materiálu k vystavení,

poskytování organizační podpory při přípravě dočasných a putovních výstav,

asistence při vypracování textů a publikací souvisejících s výstavami pro širokou veřejnost a v souladu s akademickými standardy,

spolupráce v oblasti vlastní odbornosti s dalšími muzei a zúčastněnými stranami.

2.   Asistent pro konzervaci a správu sbírek (AST 3)

Asistent pro konzervaci a správu sbírek bude pomáhat konzervátorovi/restaurátorovi odpovědnému za konzervaci a správu sbírek s uchováváním a správou vlastní sbírky i zapůjčených sbírkových předmětů. Asistenti budou odpovídat za manipulaci se sbírkovými předměty, kontrolu jejich stavu, jejich konzervaci, přepravu a související témata.

Mezi jejich úkoly patří:

sledování a řízení prostředí, v němž budou sbírky vystaveny nebo uskladněny,

posuzování stavu sbírkových předmětů,

vedení kompletních konzervátorských záznamů o stavu sbírkových předmětů, včetně vizuálních záznamů,

provádění preventivní konzervace sbírkových předmětů,

dohled nad konzervačními pracemi prováděnými externími dodavateli,

navrhování restaurátorských prací a odhadování souvisejících nákladů,

manipulace s doručenými nebo odesílanými sbírkovými předměty a dohled nad jejich odpovídajícím balením a přepravou, posuzování stavu zapůjčených sbírkových předmětů,

příprava a dodržování vhodných standardů, získávání informací o nejnovějších metodách a postupech v oblasti správy a konzervace sbírek prostřednictvím výzkumu a školení,

pomoc při organizaci přepravy sbírkových předmětů, včetně využívání kurýrních služeb.

Konec PŘÍLOHY I, kliknutím se vrátíte k hlavnímu textu.


PŘÍLOHA II

VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ PRAXE A KRITÉRIA VÝBĚRU

EPSO/AD/310/15

Kurátor (AD 7)

1.   Vzdělání a odborná praxe

Minimálně čtyřleté dokončené vysokoškolské vzdělání doložené diplomem v oboru historie nebo v podobném příbuzném oboru následované minimálně šestiletou odbornou praxí v oboru souvisejícím s profilem.

2.   Výběrová kritéria

Při výběru na základě kvalifikačních předpokladů bere výběrová komise v úvahu následující kritéria:

1.

doktorát (Ph.D.) v oboru historie nebo v podobném oboru relevantním pro náplň práce;

2.

postgraduální vzdělání jiné než doktorát v oboru historie, muzeologie nebo v jiném podobném oboru relevantním pro náplň práce;

3.

odborná praxe jako kurátor historicky zaměřených výstav;

4.

odborná praxe v oblasti vyhledávání obsahové náplně a/nebo výstavních exponátů různé povahy, jako jsou předměty, obrazy a/nebo videozáznamy;

5.

odborná praxe v oblasti výzkumu a/nebo rozšiřování muzejní sbírky;

6.

odborná praxe v oblasti přípravy textů pro širokou veřejnost, zejména textů k výstavám, článků do katalogů a mluveného doprovodu pro audiovizuální díla;

7.

odborná praxe v oblasti redakce textů podle akademických standardů;

8.

odborná praxe při používání odborných norem v muzejnictví;

9.

zapojení do mezinárodních odborných sítí a/nebo účast na mezinárodních konferencích v oborech relevantních pro náplň práce;

10.

odborná praxe v řízení týmu;

11.

odborná praxe v mezinárodním a/nebo interdisciplinárním prostředí;

12.

odborná praxe v redakci textů v anglickém, francouzském nebo německém jazyce.

Muzejní pedagog (AD 7)

1.   Vzdělání a odborná praxe

Minimálně čtyřleté dokončené vysokoškolské vzdělání doložené diplomem v oboru muzejní pedagogika, muzeologie, historie nebo v souvisejících oborech následované minimálně šestiletou odbornou praxí v oboru souvisejícím s profilem.

2.   Výběrová kritéria

Při výběru na základě kvalifikačních předpokladů bere výběrová komise v úvahu následující kritéria:

1.

odborná praxe v oblasti přípravy programu muzea;

2.

odborná praxe v oblasti koncepce a/nebo provádění vzdělávacích činností, například seminářů a/nebo komentovaných prohlídek pro různé cílové skupiny;

3.

odborná praxe v oblasti koncepce vzdělávací složky výstav (např. doprovodných materiálů);

4.

odborná praxe v oblasti koncepce a/nebo redakce vzdělávacích materiálů uzpůsobených obsahu výstav a/nebo cílovým skupinám;

5.

odborná praxe v koncepci průzkumů veřejného mínění a/nebo v hodnocení spokojenosti návštěvníků;

6.

odborná praxe při používání odborných norem v muzejnictví;

7.

zapojení do mezinárodních odborných sítí a/nebo účast na mezinárodních konferencích v oborech relevantních pro náplň práce;

8.

odborná praxe v oblasti projektového řízení, včetně řízení projektových týmů;

9.

odborná praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek;

10.

odborná praxe v mezinárodním a/nebo interdisciplinárním prostředí;

11.

odborná praxe v redakci textů v anglickém, francouzském nebo německém jazyce.

Konzervátor/restaurátor – konzervace a správa sbírek (AD 7)

1.   Vzdělání a odborná praxe

Minimálně čtyřleté dokončené vysokoškolské vzdělání doložené diplomem v oboru konzervátorství/restaurátorství, muzeologie nebo v souvisejících oborech následované minimálně šestiletou odbornou praxí v oboru souvisejícím s profilem.

2.   Výběrová kritéria

Při výběru na základě kvalifikačních předpokladů bere výběrová komise v úvahu následující kritéria:

1.

postgraduální vzdělání v oboru restaurátorství, muzeologie nebo v oboru relevantním pro náplň práce;

2.

odborná praxe v oblasti sbírky a/nebo správy sbírkových předmětů;

3.

odborná praxe v oblasti posuzování stavu sbírkových předmětů a/nebo odhadování nezbytnosti restaurátorských prací a/nebo nákladů na ně;

4.

odborná praxe v oblasti řízení klimatu a osvětlení v depozitářích, ve výstavních sálech a/nebo vitrínách;

5.

odborná praxe v oblasti manipulace se sbírkovými předměty;

6.

odborná praxe v oblasti zpracování informací o parametrech výstavních prostor (facility report);

7.

odborná praxe v oblasti preventivní konzervace různých sbírkových předmětů nebo materiálů;

8.

odborná praxe při používání odborných norem v muzejnictví;

9.

zapojení do mezinárodních odborných sítí a/nebo účast na mezinárodních konferencích v oborech relevantních pro náplň práce;

10.

odborná praxe v řízení týmu;

11.

odborná praxe v mezinárodním a/nebo interdisciplinárním prostředí;

12.

odborná praxe v redakci textů v anglickém, francouzském nebo německém jazyce.

EPSO/AST/136/15

Asistent kurátora (AST 3)

1.   Vzdělání a odborná praxe

Postsekundární vzdělání doložené diplomem v oboru historie nebo v oboru souvisejícím s profilem následované minimálně tříletou odbornou praxí v oboru muzejních výstav

NEBO

středoškolské vzdělání doložené diplomem umožňujícím přístup k postsekundárnímu vzdělání následované minimálně šestiletou odbornou praxí v souvisejícím oboru, z toho minimálně třemi roky v oblasti muzejních výstav.

2.   Výběrová kritéria

Při výběru na základě kvalifikačních předpokladů bere výběrová komise v úvahu následující kritéria:

1.

postgraduální vzdělání v oboru historie, muzeologie nebo v jiném oboru relevantním pro náplň práce;

2.

odborná praxe v oboru kurátorství historicky zaměřených výstav;

3.

odborná praxe v oblasti vyhledávání obsahové náplně a/nebo výstavních exponátů různé povahy, jako jsou předměty, obrazy a/nebo videozáznamy;

4.

odborná praxe v oblasti přípravy textů pro širokou veřejnost, zejména textů k výstavám, článků do katalogů a/nebo mluveného slova pro audiovizuální díla;

5.

odborná praxe při používání odborných norem v muzejnictví;

6.

zapojení do mezinárodních odborných sítí a/nebo účast na mezinárodních konferencích v oboru relevantním pro náplň práce;

7.

odborná praxe v mezinárodním a/nebo interdisciplinárním prostředí;

8.

odborná praxe v redakci textů v anglickém, francouzském nebo německém jazyce.

Asistent pro konzervaci a správu sbírek (AST 3)

1.   Vzdělání a odborná praxe

Postsekundární vzdělání doložené diplomem v oboru konzervátorství-restaurátorství následované minimálně tříletou odbornou praxí v oboru souvisejícím s profilem

NEBO

středoškolské vzdělání doložené diplomem umožňujícím přístup k postsekundárnímu vzdělání následované minimálně šestiletou odbornou praxí v oboru souvisejícím s profilem.

2.   Výběrová kritéria

Při výběru na základě kvalifikačních předpokladů bere výběrová komise v úvahu následující kritéria:

1.

vzdělání v oblasti konzervačních technik pro různé sbírkové předměty nebo materiály;

2.

odborná praxe v oblasti konzervace a/nebo restaurování různých sbírkových předmětů nebo materiálů;

3.

odborná praxe v oblasti posuzování stavu sbírkových předmětů a/nebo odhadování nezbytnosti restaurátorských prací a/nebo souvisejících nákladů;

4.

odborná praxe v oblasti kontroly klimatu a osvětlení v depozitářích, ve výstavních sálech a/nebo vitrínách nebo odborná praxe v oblasti zpracování informací o parametrech výstavních prostor (facility reports);

5.

odborná praxe ve vedení odborných záznamů o stavu sbírkových předmětů, včetně vizuálních záznamů;

6.

odborná praxe v oblasti preventivní konzervace škály sbírkových předmětů nebo materiálů;

7.

odborná praxe v oblasti manipulace s doručenými a/nebo odesílanými sbírkovými předměty a/nebo dohledu nad jejich odpovídajícím balením a přepravou;

8.

odborná praxe při používání odborných norem v muzejnictví;

9.

zapojení do mezinárodních odborných sítí a/nebo účast na mezinárodních konferencích v oboru relevantním pro náplň práce;

10.

odborná praxe v mezinárodním a/nebo interdisciplinárním prostředí;

11.

odborná praxe v redakci textů v anglickém, francouzském nebo německém jazyce.

Konec PŘÍLOHY II, kliknutím se vrátíte k hlavnímu textu.


PŘÍLOHA III

JAZYKY

Vzhledem k rozsudku vydanému Soudním dvorem Evropské unie (velkým senátem) ve věci Itálie v. Komise, C-566/10 P, orgány EU níže uvádějí důvody pro omezení výběru druhého jazyka v tomto výběrovém řízení pouze na určitý počet úředních jazyků EU.

Informujeme proto uchazeče, že možnosti výběru druhého jazyka jsou v tomto výběrovém řízení vymezeny v souladu se služebním zájmem, který vyžaduje, aby se noví kolegové přijatí do služebního poměru mohli okamžitě zapojit do pracovního procesu a byli ve své každodenní práci schopni efektivní komunikace. V opačném případě by mohlo být vážně narušeno efektivní fungování orgánů.

Je dlouhodobou praxí používat pro interní komunikaci v orgánech EU a v Domě evropských dějin převážně angličtinu, francouzštinu a němčinu a tyto jazyky jsou rovněž nejčastěji potřebné při externí komunikaci a vyřizování úředních věcí. Angličtina, francouzština a němčina jsou navíc v Evropské unii nejrozšířenějšími druhými jazyky a jsou nejčastěji studovány jako druhé jazyky. Tím je dána úroveň vzdělání a odborné způsobilosti, kterou lze od uchazečů o pracovní místa v orgánech Evropské unie v současné době očekávat, tj. znalost alespoň jednoho z těchto jazyků. Při zvažování služebního zájmu i potřeb a schopností uchazečů a při současném zohlednění konkrétního oboru tohoto výběrového řízení je tudíž oprávněné uspořádat zkoušky v těchto třech jazycích, a zajistit tak, aby všichni uchazeči ovládali alespoň jeden z těchto tří úředních jazyků na pracovní úrovni, ať je jejich první úřední jazyk jakýkoli. Tento způsob posouzení specifických kompetencí umožňuje orgánům Unie vyhodnotit schopnost uchazečů podat okamžitý pracovní výkon v prostředí, které se velmi podobá reálné pracovní situaci.

Ze stejných důvodů je vhodné omezit jazyk pro komunikaci mezi uchazečem a orgánem, včetně jazyka, v němž mají být sepsány přihlášky. Tento požadavek dále zajišťuje, že údaje uchazečů na přihláškách mohou být lépe porovnány a zkontrolovány.

V zájmu rovného zacházení musí všichni uchazeči – včetně těch, jejichž první úřední jazyk patří mezi tři uvedené jazyky, – absolvovat určitý test nebo zkoušku ve svém druhém jazyce, který si ze tří uvedených zvolí.

Není tím dotčena možnost pozdější jazykové přípravy k získání schopnosti pracovat ve třetím jazyce, jak vyžaduje čl. 45 odst. 2 služebního řádu.

Konec PŘÍLOHY III, kliknutím se vrátíte k hlavnímu textu.