ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 200

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
17. června 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2015/C 200/01

Směnné kurzy vůči euru

1


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropský parlament

2015/C 200/02

Výzva k předkládání návrhů IX-2016/01 – Granty poskytované politickým stranám na evropské úrovni

2

2015/C 200/03

Výzva k předkládání návrhů IX-2016/02 – Granty poskytované politickým nadacím na evropské úrovni

7

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2015/C 200/04

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7620 – FAM/Fanopi/Nefab) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

11

2015/C 200/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7634 – Mitsui/Gestamp/GRI) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

12


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

17.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 200/1


Směnné kurzy vůči euru (1)

16. června 2015

(2015/C 200/01)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1215

JPY

japonský jen

138,42

DKK

dánská koruna

7,4573

GBP

britská libra

0,71820

SEK

švédská koruna

9,1944

CHF

švýcarský frank

1,0465

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

8,7230

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,254

HUF

maďarský forint

311,88

PLN

polský zlotý

4,1448

RON

rumunský lei

4,4853

TRY

turecká lira

3,0707

AUD

australský dolar

1,4482

CAD

kanadský dolar

1,3843

HKD

hongkongský dolar

8,6949

NZD

novozélandský dolar

1,6058

SGD

singapurský dolar

1,5098

KRW

jihokorejský won

1 256,05

ZAR

jihoafrický rand

13,9607

CNY

čínský juan

6,9651

HRK

chorvatská kuna

7,5760

IDR

indonéská rupie

14 965,30

MYR

malajsijský ringgit

4,2107

PHP

filipínské peso

50,707

RUB

ruský rubl

60,8890

THB

thajský baht

37,789

BRL

brazilský real

3,5150

MXN

mexické peso

17,3283

INR

indická rupie

72,1229


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropský parlament

17.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 200/2


Výzva k předkládání návrhů IX-2016/01 – „Granty poskytované politickým stranám na evropské úrovni“

(2015/C 200/02)

Podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii přispívají politické strany na evropské úrovni k formování evropského politického uvědomění a k vyjadřování politické vůle občanů Unie. Článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie dále uvádí, že Evropský parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení pravidla, kterými se řídí politické strany na evropské úrovni podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii, a zejména pravidla pro jejich financování.

V této souvislosti zveřejňuje Parlament výzvu k předkládání návrhů na poskytnutí grantů politickým stranám na evropské úrovni.

1.   Základní právní akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 (dále jen „nařízení č. 2004/2003“), kterým se stanoví statut a financování politických stran na evropské úrovni (1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2004/2003 (dále jen „rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004“) (2).

Nařízení (ES, Euratom) č. 966/2002 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jen „finanční nařízení“) (3).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (dále jen „prováděcí pravidla“) (4).

2.   Cíl

Podle článku 2 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004„Evropský parlament zveřejní každý rok před koncem prvního pololetí roku, který předchází roku, v souvislosti s nímž se žádá o grant, výzvu k předkládání návrhů na poskytnutí grantů pro strany a nadace“.

Tato výzva k předkládání návrhů se týká žádostí o poskytnutí grantů na rozpočtový rok 2016, který zahrnuje období činnosti od 1. ledna do 31. Prosince 2016. Cílem grantu je podpořit roční pracovní program příjemce.

3.   Přípustnost

Žádosti jsou přípustné, pouze pokud jsou podány písemně na formuláři žádosti o grant uvedeném v příloze 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004 a pokud jsou ve stanovené lhůtě zaslány předsedovi Evropského parlamentu.

4.   Kritéria a podklady

4.1   Kritéria způsobilosti

Aby byla politická strana na evropské úrovni způsobilá k přidělení grantu, musí splňovat podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2004/2003, tedy:

a)

má právní subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo;

b)

musí být alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupena poslanci Evropského parlamentu nebo ve vnitrostátních či regionálních parlamentech nebo v regionálních shromážděních nebo obdržela alespoň v jedné čtvrtině členských států alespoň tři procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do Evropského parlamentu;

c)

dodržuje, zejména ve svém programu a při svých činnostech, zásady, na kterých je založena Evropská unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásadu právního státu;

d)

účastnila se voleb do Evropského parlamentu nebo vyjádřila úmysl se jich zúčastnit.

Pro účely ustanovení nařízení (ES) č. 2004/2003 může být poslanec Evropského parlamentu členem pouze jedné politické strany na evropské úrovni (čl. 10 odst. 1 poslední pododstavec nařízení (ES) č. 2004/2003).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se politickým stranám oznamuje, že Evropský parlament uplatňuje ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) tak, že poslanec Evropského parlamentu může být členem pouze té politické strany na evropské úrovni, k níž přísluší jeho vnitrostátní politická strana.

4.2   Kritéria vyloučení

Žadatelé musí dále potvrdit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v čl. 106 odst. 1 a článku 107 finančního nařízení.

4.3   Kritéria výběru

Žadatelé musí prokázat, že mají k dispozici právní a finanční prostředky nezbytné k úspěšnému plnění pracovního programu, který je předmětem žádosti o financování, a odbornou způsobilost a manažerské dovednosti nezbytné k úspěšnému splnění pracovního programu, pro nějž žádají o poskytnutí grantu.

4.4   Kritéria přidělení

V souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 2004/2003 budou disponibilní finanční prostředky pro rozpočtový rok 2016 rozděleny mezi politické strany na evropské úrovni, jejichž žádost o financování byla schválena s ohledem na kritéria způsobilosti, vyloučení a výběru, níže uvedeným způsobem:

a)

15 % prostředků bude rozděleno rovným dílem;

b)

85 % prostředků bude rozděleno mezi strany, jejichž členové byli zvolení do Evropského parlamentu, v poměru k počtu zvolených členů.

4.5   Podklady

K vyhodnocení výše uvedených kritérií musí žadatelé předložit níže uvedené podklady:

a)

originál průvodního dopisu, v němž je uvedena požadovaná výše grantu;

b)

řádně vyplněný a podepsaný formulář žádosti, který je přílohou 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004 (včetně písemného čestného prohlášení);

c)

stanovy politické strany (5);

d)

úřední osvědčení o registraci (6);

e)

nejnovější doklad o existenci politické strany;

f)

seznam ředitelů/členů správní rady (příjmení a jména, tituly nebo funkce ve straně, která podala žádost) (7);

g)

doklady potvrzující, že žadatel splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2004/2003;

h)

doklady potvrzující, že žadatel splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2004/2003 (8)  (9);

i)

politický program politické strany (10);

j)

souhrnná účetní závěrka za rok 2014 potvrzená externím kontrolním orgánem (11)  (12);

k)

popis ročního pracovního programu;

l)

předběžný provozní rozpočet pro příslušné období (od 1. ledna 2016 do 31. Prosince 2016) s uvedením nákladů splňujících podmínky pro financování z rozpočtu Společenství.

5.   Financování z rozpočtu EU

V článku 402 rozpočtu Parlamentu „Příspěvky evropským politickým stranám“ jsou v rozpočtovém roce 2016 k dispozici prostředky v celkové výši 31 400 000 EUR. Musí je schválit rozpočtový orgán.

Maximální částka, kterou Evropský parlament poskytne příjemci, nepřesáhne 85 % způsobilých provozních nákladů politických stran na evropské úrovni. Důkazní břemeno nese příslušná politická strana.

Financování má formu grantu na provozní náklady, jak stanoví finanční nařízení a prováděcí pravidla k finančnímu nařízení. Způsoby vyplácení grantu a povinnosti související s jeho využíváním budou stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí grantu, jehož vzor je uveden v příloze 2 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004.

6.   Postup a lhůta pro předkládání návrhů

6.1   Lhůta a předkládání žádostí

Žádosti mohou být předkládány do 30. září 2015. Žádosti předložené po stanovené lhůtě nebudou brány v potaz.

Žádosti musí být:

a)

vyhotoveny na formuláři žádosti o grant (příloha 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004);

b)

bezpodmínečně podepsány žadatelem nebo jeho řádně zplnomocněným zástupcem;

c)

zaslány ve dvou obálkách; obě obálky budou uzavřeny; Na vnitřní obálce musí být kromě názvu útvaru, kterému je zásilka určena a jehož adresa je uvedena ve výzvě k předkládání návrhů, uvedeno:

„CALL FOR PROPOSALS — 2016 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON“

Jsou-li použity samolepicí obálky, musí být přelepeny lepicí páskou, přes niž se odesílatel podepíše. Podpisem odesílatele se rozumí nejen jeho vlastnoruční podpis, ale současně i razítko jeho strany.

Na vnější obálce musí být uvedena adresa odesílatele a následující adresa příjemce:

EUROPEAN PARLIAMENT

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Na vnitřní obálce musí být uvedena následující adresa:

Prezident of the European Parliament

Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

odeslány nejpozději v poslední den lhůty stanovené ve výzvě k předkládání návrhů buď poštou jako doporučená zásilka, přičemž je rozhodující poštovní razítko, nebo prostřednictvím doručovací služby, přičemž je rozhodující datum potvrzení o převzetí.

6.2   Další postup a harmonogram

Pro poskytnutí grantů politickým stranám na evropské úrovni bude použit níže uvedený postup a harmonogram:

a)

odeslání žádostí Evropskému parlamentu (nejpozději 30. Září 2015);

b)

prozkoumání žádostí a provedení výběru příslušnými útvary Evropského parlamentu; prozkoumány budou pouze přípustné žádosti na základě kritérií způsobilosti, vyloučení a výběru uvedených ve výzvě pro předkládání návrhů;

c)

přijetí rozhodnutí o udělení grantů předsednictvem Evropského parlamentu (v zásadě nejpozději 1. Ledna 2016, jak stanoví článek 4 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004);

d)

oznámení rozhodnutí o poskytnutí grantů;

e)

vyplacení zálohy ve výši 80 % (do 15 dnů po přijetí rozhodnutí o poskytnutí grantů).

6.3   Další informace

Níže uvedené texty jsou k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu na následující adrese:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

nařízení (ES) č. 2004/2003;

b)

rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004;

c)

formulář žádosti o grant (příloha 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004).

Veškeré dotazy týkající se této výzvy k předkládání návrhů za účelem získání grantů zasílejte prosím s uvedením referenčních údajů o jejím zveřejnění elektronickou poštou na adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4   Zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (13) budou osobní údaje obsažené v žádosti o financování a v jejích přílohách zpracovány pro zřejmé a legitimní účely tohoto projektu v souladu se zásadou korektnosti, zákonnosti a proporcionality. Pro potřeby zpracování žádosti a za účelem ochrany finančních zájmů Společenství mohou být takové osobní údaje zpracovávány příslušnými útvary a orgány Evropského parlamentu a předány útvarům pro interní audit, Evropskému účetnímu dvoru, komisi pro finanční nesrovnalosti nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Jména členů a představitelů evropských politických stran, která jsou uvedena v žádosti o financování za účelem splnění kritéria zastoupení stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2004/2003, může Evropský parlament zveřejnit podle nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu (14). Politické strany se vyzývají k tomu, aby ke své žádosti přiložily prohlášení, v němž dotčení členové či představitelé strany svým podpisem potvrdí, že o dané věci byli informováni a že souhlasí se zveřejněním svého jména.

Každá dotčená osoba se proti tomu může odvolat u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).


(1)  Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 155, 12.6.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

(5)  Nebo čestné prohlášení, že poskytnuté dokumenty zůstaly beze změn.

(6)  Nebo čestné prohlášení, že poskytnuté dokumenty zůstaly beze změn.

(7)  Nebo čestné prohlášení, že poskytnuté dokumenty zůstaly beze změn.

(8)  Nebo čestné prohlášení, že poskytnuté dokumenty zůstaly beze změn.

(9)  Včetně seznamů zvolených osob uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) prvním pododstavci a v čl. 10 odst. 1 písm. b).

(10)  Nebo čestné prohlášení, že poskytnuté dokumenty zůstaly beze změn.

(11)  Nebo čestné prohlášení, že poskytnuté dokumenty zůstaly beze změn.

(12)  Pokud nebyla politická strana na evropské úrovni založena v průběhu tohoto roku.

(13)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


17.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 200/7


Výzva k předkládání návrhů IX-2016/02 – „Granty poskytované politickým nadacím na evropské úrovni“

(2015/C 200/03)

Podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii přispívají politické strany na evropské úrovni k formování evropského politického uvědomění a k vyjadřování politické vůle občanů Unie. Článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie dále uvádí, že Evropský parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení pravidla, kterými se řídí politické strany na evropské úrovni podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii, a zejména pravidla pro jejich financování.

Nařízení (ES) č. 2004/2003 v revidovaném znění z roku 2007 uznává úlohu politických nadací na evropské úrovni, které coby organizace přidružené k politickým stranám na evropské úrovni „mohou prostřednictvím svých aktivit podporovat a napomáhat plnění cílů politických stran na evropské úrovni, zejména pokud jde o jejich příspěvek k diskusi o problematice evropské veřejné politiky a evropské integrace, kupříkladu poskytováním prostoru pro nové myšlenky, analýzu a politické možnosti“. Toto nařízení zejména stanovuje, že Evropský parlament poskytuje politickým nadacím, které podají žádost a splňují podmínky stanovené v tomto nařízení, každoroční grant na provozní náklady.

V této souvislosti zveřejňuje Parlament výzvu k předkládání návrhů na poskytnutí grantů politickým nadacím na evropské úrovni.

1.   Základní právní akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 (dále jen „nařízení (ES) č. 2004/2003“), kterým se stanoví statut a financování politických stran na evropské úrovni (1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2004/2003 (dále jen „rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004“) (2).

Nařízení (ES, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (dále jen „finanční nařízení“) (3).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (dále jen „prováděcí pravidla“) (4).

2.   Cíl

Podle článku 2 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004„Evropský parlament zveřejní každý rok před koncem prvního pololetí roku, který předchází roku, v souvislosti s nímž se žádá o grant, výzvu k předkládání návrhů na poskytnutí grantů pro strany a nadace“.

Tato výzva k předkládání návrhů se týká žádostí o poskytnutí grantů na rozpočtový rok 2016, který zahrnuje období činnosti od 1. ledna do 31. prosince 2016. Cílem grantu je podpořit roční pracovní program příjemce.

3.   Přípustnost

Žádosti jsou přípustné, pouze pokud jsou podány písemně na formuláři žádosti o grant uvedeném v příloze 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004 a pokud jsou ve stanovené lhůtě zaslány předsedovi Evropského parlamentu.

4.   Kritéria a podklady

4.1.   Kritéria způsobilosti

Aby byla politická nadace na evropské úrovni způsobilá pro přidělení grantu, musí splňovat podmínky stanovené v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2004/2003, tedy:

a)

musí být přidružena k některé politické straně na evropské úrovni uznané podle tohoto nařízení, která toto přidružení potvrdí;

b)

musí mít právní subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo; tato právní subjektivita je oddělena od právní subjektivity politické strany na evropské úrovni, k níž je nadace přidružena;

c)

dodržuje, zejména ve svém programu a při svých činnostech, zásady, na kterých je založena Evropská unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásadu právního státu;

d)

nepodporuje ziskové cíle;

e)

její řídící orgán má geograficky vyvážené složení.

Kromě toho musí rovněž splňovat podmínky stanovené v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 2004/2003: „V rámci tohoto nařízení má každá politická strana a nadace na evropské úrovni právo vymezit konkrétní podobu jejich vztahu v souladu s vnitrostátním právem, včetně příslušné míry oddělení každodenního řízení a řídících struktur politické nadace na evropské úrovni na jedné straně a politické strany na evropské úrovni, k níž je tato nadace přidružena, na straně druhé“.

4.2.   Kritéria vyloučení

Žadatelé musí dále potvrdit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v čl. 106 odst. 1 a článku 107 finančního nařízení.

4.3.   Kritéria výběru

Žadatelé musí prokázat, že mají k dispozici právní a finanční prostředky nezbytné k úspěšnému plnění programu činnosti, který je předmětem žádosti o financování, a technické schopnosti a manažerské dovednosti nezbytné k úspěšnému splnění programu činnosti, na který má být grant poskytnut.

4.4.   Kritéria přidělení

V souladu s čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 2004/2003 budou disponibilní finanční prostředky pro rozpočtový rok 2016 rozděleny mezi politické nadace, jejichž žádost o financování byla schválena s ohledem na kritéria způsobilosti, vyloučení a výběru, níže uvedeným způsobem:

a)

15 % bude rozděleno rovným dílem;

b)

85 % bude rozděleno mezi politické nadace přidružené k politickým stranám na evropské úrovni, jejichž členové byli zvolení do Evropského parlamentu, v poměru k počtu zvolených členů.

4.5.   Podklady

K vyhodnocení výše uvedených kritérií musí žadatelé předložit níže uvedené podklady:

a)

originál průvodního dopisu, v němž je uvedena požadovaná výše grantu;

b)

řádně vyplněný a podepsaný formulář žádosti, který je přílohou 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004 (včetně písemného čestného prohlášení);

c)

stanovy politické nadace (5);

d)

úřední osvědčení o registraci (6);

e)

nejnovější doklad o existenci politické nadace;

f)

seznam ředitelů/členů správní rady (příjmení a jména, občanství, tituly nebo funkce v politické nadaci);

g)

politický program politické nadace (7);

h)

souhrnná účetní závěrka za rok 2014 potvrzená externím kontrolním orgánem (8);

i)

předběžný provozní rozpočet pro příslušné období (od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016) s uvedením nákladů splňujících podmínky pro financování z rozpočtu Unie;

j)

popis ročního pracovního programu;

k)

dokumenty potvrzující, že politická nadace splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 2004/2003.

5.   Financování z rozpočtu Unie

V článku 403 rozpočtu Parlamentu „Příspěvky evropským politickým nadacím“ jsou v rozpočtovém roce 2016 k dispozici prostředky v celkové výši 18 700 000 EUR. Tyto prostředky musí schválit rozpočtový orgán.

Maximální částka poskytnutá ze strany Evropského parlamentu příjemci nepřesáhne 85 % způsobilých provozních nákladů politických nadací na evropské úrovni. Důkazní břemeno nese dotčená politická nadace.

Financování má formu grantu na provozní náklady, jak stanoví finanční nařízení a prováděcí pravidla k finančnímu nařízení. Způsoby vyplácení grantu a povinnosti související s jeho využíváním budou stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí grantu, jehož vzor je uveden v příloze 2b rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004.

6.   Postup a lhůta pro předkládání žádostí

6.1.   lhůta a předkládání žádostí

Žádosti mohou být předkládány do 30. září 2015. Žádosti předložené po stanovené lhůtě nebudou brány v potaz.

Žádosti musí být:

a)

vyhotoveny na formuláři žádosti o grant (příloha 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004);

b)

bezpodmínečně podepsány žadatelem nebo jeho zplnomocněným zástupcem;

c)

zaslány ve dvou obálkách; obě obálky budou uzavřeny; na vnitřní obálce musí být kromě názvu útvaru, kterému je zásilka určena a jehož adresa je uvedena ve výzvě k předkládání návrhů, uvedeno:

„CALL FOR PROPOSALS – 2016 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON“

Jsou-li použity samolepicí obálky, musí být přelepeny lepicí páskou, přes niž se odesílatel podepíše. Podpisem odesílatele se rozumí nejen jeho vlastnoruční podpis, ale současně i razítko jeho organizace.

Na vnější obálce musí být uvedena adresa odesílatele a tato adresa příjemce:

EUROPEAN PARLIAMENT

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Na vnitřní obálce musí být uvedena následující adresa:

Prezident of the European Parliament

Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

odeslány nejpozději v poslední den lhůty stanovené ve výzvě k předkládání návrhů buď poštou jako doporučená zásilka, přičemž je rozhodující poštovní razítko, nebo prostřednictvím doručovací služby, přičemž je rozhodující datum potvrzení o převzetí.

6.2.   postup a harmonogram

Pro poskytnutí grantů politickým nadacím na evropské úrovni bude použit níže uvedený postup a harmonogram:

a)

odeslání žádostí Evropskému parlamentu (nejpozději 30. září 2015);

b)

prozkoumání žádostí a provedení výběru ze strany útvarů Evropského parlamentu; prozkoumány budou pouze přípustné žádosti na základě kritérií způsobilosti, vyloučení a výběru uvedených ve výzvě pro předkládání návrhů;

c)

přijetí rozhodnutí o udělení grantu předsednictvem Evropského parlamentu (v zásadě nejpozději 1. ledna 2016, jak stanoví článek 4 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004) a oznámení výsledku žadatelům;

d)

oznámení rozhodnutí o poskytnutí grantů;

e)

vyplacení zálohy ve výši 80 % (do 15 dnů po přijetí rozhodnutí o poskytnutí grantu).

6.3.   Další informace

Níže uvedené texty jsou k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu na následující adrese:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

nařízení (ES) č. 2004/2003;

b)

rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004;

c)

formulář žádosti o grant (příloha 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004).

Veškeré dotazy týkající se této výzvy k předkládání návrhů za účelem získání grantů zasílejte prosím s uvedením referenčních údajů o jejím zveřejnění elektronickou poštou na adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9) budou osobní údaje obsažené v žádosti o financování a v jejích přílohách zpracovávány pro zřejmé a legitimní účely tohoto projektu v souladu se zásadou korektnosti, zákonnosti a proporcionality. Pro potřeby zpracování žádosti a za účelem ochrany finančních zájmů Společenství mohou být takové osobní údaje zpracovávány příslušnými útvary a orgány Evropského parlamentu a předány útvarům pro interní audit, Evropskému účetnímu dvoru, komisi pro finanční nesrovnalosti nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Každá dotčená osoba se proti tomu může odvolat u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).


(1)  Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 155, 12.6.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

(5)  Nebo čestné prohlášení, že poskytnuté dokumenty zůstaly beze změn.

(6)  Nebo čestné prohlášení, že poskytnuté dokumenty zůstaly beze změn.

(7)  Nebo čestné prohlášení, že poskytnuté dokumenty zůstaly beze změn.

(8)  Pokud žádající subjekt nebyl zřízen v průběhu letošního roku.

(9)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

17.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 200/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7620 – FAM/Fanopi/Nefab)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 200/04)

1.

Komise dne 9. června 2015 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik FAM AB („FAM“, Švédsko), kontrolovaný společně nadacemi Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse a Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, a podnik Fanopi SA („Fanopi“, Lucembursko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování nákupem akcií nově založené společnosti představující společný podnik společnou kontrolu nad podnikem Nefab Packaging AB („Nefab“, Švédsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podnik FAM: poskytuje jednotlivým nadacím skupiny Wallenberg služby v oblasti správy majetku,

—   podnik Fanopi: drží jménem svých vlastníků účasti v různých podnicích,

—   podnik Nefab: dodává v celosvětovém měřítku kompletní řešení v oblasti přepravních obalů.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.7620 – FAM/Fanopi/Nefab lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


17.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 200/12


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7634 – Mitsui/Gestamp/GRI)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 200/05)

1.

Komise dne 9. června 2015 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Mitsui & CO., Ltd („Mitsui“, Japonsko) a podnik Holding Gonvarri, SL („Holding Gonvarri“, Španělsko) patřící do skupiny pod vedením podniku Acek Desarrollo y Gestión Industrial SL („Gestamp Group“, Španělsko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování nákupem podílů společnou kontrolu nad celým podnikem Gonvarri Eólica, SL a jeho dceřinými společnostmi, které podnikatelskou činnost vyvíjejí pod společným názvem Gestamp Renewable Industries („GRI“, Španělsko). Podnik GRI je v současnosti výlučně kontrolován podnikem Holding Gonvarri.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Mitsui je obchodní společnost, která má účast v řadě podniků působících v celosvětovém měřítku v oblasti komodit i dalších odvětvích a která se mj. zabývá dodávkami výrobků z oceli a vývojem a provozováním větrných elektráren,

Gestamp Group působí v celosvětovém měřítku v odvětví ocelářství, dodávek dílů pro automobilový průmysl a obnovitelných zdrojů energie,

GRI se zabývá výrobou a dodávkami kovových dílů pro větrné turbíny, zejména věží větrných elektráren a přírub.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.7634 – Mitsui/Gestamp/GRI lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.