ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 54

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
13. února 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2015/C 054/01

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)  ( 1 )

1

2015/C 054/02

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) — Ustanovení nařízení (EU) č. 305/2011 mají přednost před veškerými protichůdnými ustanoveními harmonizovaných norem ( 1 )

80

2015/C 054/03

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)  ( 1 )

127


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

13.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 54/1


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 054/01)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejněnív Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Normy vypracované výborem CEN

Normy typu A

Normy typu A upřesňují základní pojmy, terminologii a zásady navrhování, které se vztahují na všechny kategorie strojních zařízení. Použití samotných takovýchto norem sice poskytuje základní rámec pro náležité uplatňování směrnice o strojních zařízeních, nepostačuje však k zajištění shody s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedenými ve směrnici, a proto nevede k úplnému předpokladu shody.

CEN

EN ISO 12100:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Veobecné zásady pro konstrukci, posuzování rizika a sniování rizika (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2013)

Normy typu B

Normy typu B se zabývají zvláštními aspekty bezpečnosti strojních zařízení nebo zvláštními druhy ochranných opatření, jež lze použít u celé škály kategorií strojních zařízení. Použití specifikací uvedených v normách typu B vede k předpokladu shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými ve směrnici o strojních zařízeních, jež tyto normy zahrnují, pokud norma typu C nebo posouzení rizika provedené výrobcem prokazuje, že technické řešení uvedené v normě typu B je vhodné pro konkrétní kategorii nebo model dotyčného strojního zařízení. Použití norem typu B, které udávají specifikace pro bezpečnostní součásti, jež jsou uváděny na trh samostatně, vede k předpokladu shody s ohledem na dotyčné bezpečnostní součásti a základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle těchto norem.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení –Tělesné rozměry – Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení –Tělesné rozměry – Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Tělesné rozměry – Část 3: Antropometrické údaje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Funkční hlediska – Zásady pro konstrukci

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady pro projektování – Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Vizuální signály nebezpečí – Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 2: Sdělovače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 3: Ovládače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů

20.10.2010

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 1: Termíny a definice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 3: Ovládače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Vibrace – Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem – Část 1: Volba zkušebních metod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem – Část 2: Metoda značených atomů pro stanovení míry emise určitého polutantu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem – Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení emisí nebezpečných látek šířených vzduchem – Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením – Metoda značených atomů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem – Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem – Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem – Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem – Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem – Část 11: Index dekontaminace

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Výbušná prostředí Prevence a ochrana proti výbuchu Část 1: Základní koncepce a metodika

18.11.2011

EN 1127-1:2007

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2014)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Vibrace a rázy – Izolování vibrací strojů – Údaje používané při izolaci zdrojů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Přesné metody pro dozvukové místnosti (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli – Část 1: Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli – Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2012

Akustika Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti (ISO 3745:2012)

5.6.2012

EN ISO 3745:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2012)

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika Určení hladin akustického výkonu a hladin akustické energie pomocí akustického tlaku Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika Určení hladin akustického výkonu a hladin akustické energie pomocí akustického tlaku Technické/provozní metody pro pouití in situ vdozvukovém prostředí (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hydraulická fluidní technika – Veobecná pravidla a bezpečnostní poadavky pro zařízení a jejich součásti (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumatická fluidní technika – Veobecná pravidla a bezpečnostní poadavky pro zařízení a jejich součásti (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika – Určení hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu – Metoda měření v potrubí (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika – Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky – Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomie – Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory – Sluchové výstražné signály (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity. Část 1: Měření v bodech (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity – Část 3: Přesná metoda měření skenováním (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika a fotonika – Lasery a laserová zařízení – Slovník a značky (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Bezpečnost strojních zařízení – Integrované výrobní systémy – Základní poadavky (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2014

Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Směrnice pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech (ISO 11200:2014)

13.2.2015

EN ISO 11200:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbáním environmentální korekce (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech použitím přibližné environmentální korekce (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určení emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech použitím správné environmentální korekce (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika – Určení zvukové izolace krytů – Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika – Určení zvukové izolace krytů – Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika a fotonika – Lasery a laserová zařízení – Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 1: Plánování (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika – Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění – Laboratorní metoda třídy přesnosti 3 (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika – Určení zvukové izolace kabin – Laboratorní měření a měření in situ (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními – Část 1: Všeobecné zásady

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními – Část 2: Postup měření emise záření

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními – Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními – Bezpečnostní požadavky a zkoušení

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

 

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Bezpečnost strojních zařízení – Návod pro tvorbu ustanovení o vibracích v bezpečnostních normách

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Vibrace – Manipulační vozíky – Laboratorní hodnocení a specifikace vibrací na sedadle obsluhy

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 3: Chladné povrchy (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Vibrace a rázy – Vibrace ruky a paže – Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2011)

 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Českýnázev: Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2: Ověřování (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013

EN ISO 13849-2:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2013)

CEN

EN ISO 13850:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení z ohledem na rychlosti přibližování částí lidského těla (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak – Část 1: Veobecné zásady pro konstrukci a zkouení rohoí citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013

EN 1760-1:1997+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Bezpečnost strojních zařízení-Ochranné pomůcky citlivé na tlak- Část 2: Veobecné principy pro návrh a zkouení okrajů citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Bezpečnost strojních zařízení-Ochranné pomůcky citlivé na tlak- Část 3: Veobecné principy pro návrhh a zkouení nárazníků citlivých na tlak, krytů, drátů a podobných zařízení (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013

EN 1760-3:2004+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 13857:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu (ISO 14119:2013)

11.4.2014

EN 1088:1995+A2:2008

Pozn. 2.1

30.4.2015

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 2: Pracovní plošiny a lávky (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 4: Pevné žebříky (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Antropometrické poadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomie – Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony – Část 1: Veobecné poadavky (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15967:2011

Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku pro plyny a páry

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Vibrace – Ruční a rukou vedená strojní zařízení – Principy hodnocení emise vibrací (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2013)

CEN

EN 30326-1:1994

Vibrace – Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel – Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

 

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

Normy typu C

Normy typu C poskytují specifikace pro danou kategorii strojních zařízení. Různé druhy strojních zařízení, které patří do kategorie, na niž se vztahuje norma typu C, mají podobné předpokládané použití a představují podobná rizika. Normy typu C mohou odkazovat na normy typu A nebo B a udávat, které specifikace normy typu A nebo B jsou použitelné na příslušnou kategorii strojních zařízení. Jestliže se s ohledem na daný aspekt bezpečnosti strojního zařízení norma typu C odchyluje od specifikací v normě typu A nebo B, mají specifikace normy typu C přednost před specifikacemi normy typu A nebo B. Použití specifikací normy typu C na základě posouzení rizika, které provedl výrobce, vede k předpokladu shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedenými ve směrnici o strojních zařízeních, jež norma zahrnuje. Některé normy typu C jsou uspořádány jako řady sestávající z několika částí, přičemž část 1 normy obsahuje obecné specifikace, které se vztahují na danou skupinu strojních zařízení, a ostatní části normy obsahují specifikace pro zvláštní kategorie strojních zařízení, jež patří do dané skupiny, přičemž doplňují nebo mění obecné specifikace uvedené v části 1. U norem typu C, které jsou takto uspořádány, je předpoklad shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedenými ve směrnici o strojních zařízeních přiznán na základě použití obecné části 1 normy spolu s příslušnou konkrétní částí normy.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

8.9.2009

 

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů Výtahy určené pouze pro přepravu zboží – Část 31: Zboží přepravovatelné pouze pomocí výtahů

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a instalaci výtahů – Speciální výtahy pro přepravu osob a zboží – Část 40: Schodišťové výtahy a náklápěcí zvedací plošiny pro osoby se sníženou pohyblivostí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 43: Výtahy pro jeřáb

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 1: Konstrukce a montáž

26.5.2010

EN 115-1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Stroje pro zpracování plastů a pryže – Vstřikovací stroje – Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Hořáky na kapalná paliva s automatickým řízením s ventilátorem

18.11.2011

EN 267:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(29.2.2012)

CEN

EN 280:2013

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Přezkoušení a zkoušky

28.11.2013

EN 280:2001+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2015)

CEN

EN 289:2014

Stroje na plasty a prye – Kompresní lisy a přetlačování stroje – Bezpečnostní poadavky

13.2.2015

EN 289:2004+A1:2008

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 303-5:2012

Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW – Terminologie, poadavky, zkouení a značení

24.8.2012

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

24.8.2012

EN 378-2:2008+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2012)

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Bezpečnost balicích strojů – Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Bezpečnost balicích strojů – Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Bezpečnost balicích strojů – Část 5: Přebalovací stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Bezpečnost balicích strojů – Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek

28.11.2013

EN 415-6:2006+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2013)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Bezpečnost balicích strojů- Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Bezpečnost balicích strojů – Část 8: Páskovací stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Bezpečnost balicích strojů – Část 9: Metody měření hluku pro balicí stroje, balicí linky a přidružená zařízení, stupeň přesnosti 2 a 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-10:2014

Bezpečnost balicích strojů- Část 10: Veobecné poadavky

11.7.2014

 

 

CEN

EN 422:2009

Stroje pro zpracování plastů a pryže – Vyfukovací tvářecí stroje – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Potravinářské stroje – Hnětače těsta – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Potravinářské stroje – Planetové mixéry – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

28.11.2013

EN 474-1:2006+A3:2013

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

 

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro nakladače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

23.3.2012

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

28.11.2013

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2014)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 6: Požadavky pro dampry

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 7: Požadavky pro skrejpry

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 8: Požadavky pro grejdry

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 10: Požadavky pro rýhovače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 11: Požadavky pro kompaktory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 4: Specifické poadavky na stroje pro zhutňování

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Regálové zakladače-bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnost štípačů polen – Část 1: Klínové štípače

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnost štípačů polen – Část 2: Šroubové štípače

18.12.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu – Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál

8.4.2011

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

8.9.2009

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013

Zemědělské stroje – Rozmetadla hnoje – Bezpečnost

11.4.2014

EN 690:1994+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2014)

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje – Mechanické lisy – Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Hydraulické lisy

18.11.2011

EN 693:2001+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2012)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Zemědělské stroje – Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Zemědělské stroje – Stroje na řez vinné révy – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Zemědělské stroje – Kejdovače – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) – Bezpečnost

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2010)

 

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružené zařízení

20.10.2010

 

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu – Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů

8.4.2011

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Průmyslová tepelná zařízení – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Průmyslová tepelná zařízení – Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Lesnické stroje – Štěpkovače dřeva – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 13: Zarážecí nářadí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Kapalinová čerpadla a čerpací jednotky – Základní požadavky na bezpečnost

18.12.2009

 

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 4: Vázací řetězy – Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 5: Vázací řetězy – Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 6: Vázací řetězy – Specifikace k informacím pro užívání a údržbu poskytované výrobcem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla – Třída T (provedení T, DAT a DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem – Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky

15.11.2012

EN 848-1:2007+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2013)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem – Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem

15.11.2012

EN 848-2:2007+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2013)

CEN

EN 848-3:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem – Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky

5.4.2013

EN 848-3:2007+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2013)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Srovnávací frézky s ručním posuvem

24.8.2012

EN 859:2007+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné tloušťkovací frézky

24.8.2012

EN 860:2007+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky

24.8.2012

EN 861:2007+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Pásové zavlažovače – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Pivotové a čelní zavlažovače – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Stroje pro výrobu obuvi, zboží z přírodních a syntetických usní – Drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje – Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Stroje pro výrobu obuvi – Napínací stroje – Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kombinované obráběcí stroje na dřevo

5.6.2012

EN 940:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2012)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Stacionární tréninkové zařízení – Část 6: Běžecké trenaéry, dalí specifické bezpečnostní poadavky a metody zkouení

13.2.2015

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Koželužské stroje – Válcové stroje – Bezpečnostní požadavky

8.4.2011

 

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru – Část 1: Společné požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru – Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předpřípravu

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru – Část 3: Řezačky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru – Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresory a vývěvy – Požadavky na bezpečnost – Část 1: Vzduchové kompresory

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresory a vakuová čerpadla – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Vakuová čerpadla

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Kompresory a vakuová čerpadla – Bezpečnostní poadavky – Část 3: Procesní kompresory

11.4.2014

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Požární čerpadla – Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění – Část 1: Třídění – Všeobecné a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Požární čerpadla – Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění – Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 1: Společné požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 2: Odkorňovací bubny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní poadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 3: Navíječky a podélné řezačky

29.2.2012

EN 1034-3:1999+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 5: Archové řezačky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 6: Kalandry

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 7: Nádrže

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní poadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu – Část 8: Rafinační zařízení

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 14: Podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní poadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu – Část 16: Stroje na výrobu papíru a lepenky

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní poadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu Část 17: Stroje na výrobu tenkého jemného papíru

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní poadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu Část 21: Natírací stroje

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 22: Brusy na dřevovinu

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní poadavky pro konstrukci a výrobu npapírenských strojů a zařízení – Část 26: Stroje na balení kotoučů

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní poadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu Část 27: Manipulační zařízení kotoučů

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Stroje pro zpracování plastů a prye – nekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky – Část 1: Bezpečnostní poadavky na vytlačovací stroje

29.2.2012

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky – Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

13.2.2015

EN 1127-2:2002+A1:2008

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čepovací stroje – Část 1: Jednostranné čepovací stroje s posuvným stolem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čepovací stroje – Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čerpací stroje – Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čerpací stroje – Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čepovací stroje – Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Slévárenská strojní zařízení – Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Slévárenská strojní zařízení – Bezpečnostní požadavky na tryskače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Zemědělské stroje – Stacionární vybírače pro kruhová sila – Bezpečnost

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Vyrovnávací můstky- Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Stroje pro zpracování pryže a plastů – Míchací dvouválce – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem

23.3.2012

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Zvedáky vozidel

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Zdvihací plošiny – Stožárové šplhací pracovní plošiny

18.12.2009

 

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Upozornění: Toto zveřejnění se nevztahuje na bod 5.3.2.4, poslední pododstavec bodu 7.1.2.12, tabulku 8 a obrázek 9 normy EN 1495:1997, u nichž nelze předpokládat shodu s ustanoveními směrnice 2006/42/ES.

CEN

EN 1501-1:2011

Vozidla pro odvoz odpadu-Veobecné poadavky na bezpečnost – Část 1:Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vzadu

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(29.2.2012)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozidla pro odvoz odpadu a příslušející vyklápěcí zařízení – Všeobecné požadavky na bezpečnost – Část 2: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení – Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky – Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení – Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky – Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Vozidla pro odvoz odpadu-Veobecné poadavky na bezpečnost – Část 5: Zdvihací zařízení pro vozidla pro odvoz odpadu

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(29.2.2012)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Bezpečnost motorových vozíků – Další požadavky na automatické funkce vozíků

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Suičky a pece pro uvolňování hořlavých látek – Bezpečnostní poadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Průmyslová tepelná zařízení – Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Bezpečnost obráběcích strojů – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1554:2012

Dopravní pásy – Zkoušení třením bubnu

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1570-1:2011

Bezpečnostní poadavky na zdvihací stoly

29.2.2012

EN 1570:1998+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2012)

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Stroje pro zpracování plastů a pryže Reakční tvářecí stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky na dávkovací a míchací jednotky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Potravinářské stroje – Základní pojmy – Část 2: Hygienické požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Potravinářské stroje – Rotační stojanové pece – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Potravinářské stroje – Stroje na rozvalování těsta – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky – Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 4: Články – Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 6: Články – Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Potravinářské stroje – Stroje na krájení zeleniny – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Pístové spalovací motory – Bezpečnost – Část 1: Vznětové motory

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Zařízení a součásti určené pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu v podzemních dolech

8.9.2009

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu

28.11.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Zdvižná čela – Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Nákladní zdvižná čela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Zdvižná čela – Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hydraulické ploiny pro hasičské a záchranné jednotky – Bezpečnostní poadavky a zkouení

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Důlní stroje – Bezpečnostní požadavky na hydraulickou mechanizovanou výztuž – Část 1: Sekce výztuže a všeobecné požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Důlní stroje – Bezpečnostní požadavky na hydraulickou mechanizovanou výztuž – Část 2: Stojky a válce

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Důlní stroje – Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže – Část 3: Hydraulické ovládací systémy

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Pásové pily – Část 1: Tabulové pásové pily a pásové pily

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1807-2:2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Pásové pily – Část 2: Pily pro řezání klád

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny – Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce – Zkoušky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Vysokotlaké čističky Vysokotlaké stroje na vodní paprsek Bezpečnostní poadavky – Část 1: Veobecný popis

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Vysokotlaké čističky Vysokotlaké stroje na vodní paprsek Část 2: Hadice, hadicové vedení a spojky pro vysokotlaké čističky, vysokotlaké stroje na vodní paprsek, řezačky vodním paprskem a bezpečnostní zařízení k zajitění spojek hadicového vedení

8.9.2009

 

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Stroje pro výrobu obuvi – Obuvnické tvářecí stroje – Bezpečnostní poadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Požární automobily – Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení

28.11.2013

EN 1846-2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1846-3:2013

Poární automobily Část 3: Pevně zabudovaná zařízení – Bezpečnost a provedení

28.11.2013

EN 1846-3:2002+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2014)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Zemědělské stroje – Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

5.6.2012

EN 1870-4:2001+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

15.11.2012

EN 1870-5:2002+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

5.4.2013

EN 1870-7:2002+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-8:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

5.4.2013

EN 1870-8:2001+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2013)

CEN

EN 1870-9:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

15.11.2012

EN 1870-9:2000+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-10:2013

Bezpečnost dřevozpracujicích strojů- Kotoučové pily – Ćást 10: Automatické a poloautomatické horní a příčné pily s jednoduchým ostřím

28.11.2013

EN 1870-10:2003+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2013)

CEN

EN 1870-11:2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

11.4.2014

EN 1870-11:2003+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-12:2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

11.4.2014

EN 1870-12:2003+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

5.6.2012

EN 1870-13:2007+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

5.6.2012

EN 1870-14:2007+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-15:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

5.4.2013

EN 1870-15:2004+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-16:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

5.4.2013

EN 1870-16:2005+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-17:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (ručně ovládané radiální ramenové pily)

13.2.2015

EN 1870-17:2007+A2:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

Upozornění: Pokud jde o výběr ochranných krytů listu pily, toto zveřejnění se netýká odstavce 3 kapitoly 5.3.6.1 této normy, jehož uplatňování nezakládá předpoklad shody se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost podle bodu 1.4.2 přílohy I směrnice 2006/42/ES.

CEN

EN 1870-18:2013

Bezpečnost dřevozpracujicích strojů- Kotoučové pily – Ćást 18: Rozměrové pily

28.11.2013

EN 1870-1:2007+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1870-19:2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů- Kotoučové pily – Část 19: Kotoučové řezné stoly (s a bez posuvného stolu) a pily pouívané na stavbách

11.4.2014

EN 1870-1:2007+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2014)

CEN

EN 1889-1:2011

Důlní stroje – Mobilní podzemní stroje – Bezpečnost – Část 1: Stroje na pneumatikách

18.11.2011

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Důlní stroje – Mobilní podzemní stroje – Bezpečnost – Část 2: Lokomotivy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Pozemní pomocné zařízení pro letadla – Veobecné poadavky – Část 1: Základní bezpečnostní poadavky

28.11.2013

EN 1915-1:2001+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 3: Metody měření a snížení vibrací

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 4: Metody měření a snížení hluku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:2013

Rozpraovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty – Bezpečnostní poadavky

28.11.2013

EN 1953:1998+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.3.2014)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Potravinářské stroje – Nářezové stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami – Technická metoda (třída přesnosti 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Stroje pro zemní práce – Minimální přístupové rozměry (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Stroje pro zemní práce – Přístupové soustavy (ISO 2867:2011)

18.11.2011

EN ISO 2867:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2014)

CEN

EN ISO 3164:2013

Stroje pro zemní práce Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí – Specifikace prostoru vymezujícího deformace (ISO 3164:2013)

28.11.2013

EN ISO 3164:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 3266:2010

Šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Stroje pro zemní práce – Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluhy (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Stroje pro zemní práce – Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Stroje pro zemní práce Stroje na kolovém podvozku nebo na rychloběžnémnpásovém podvozku s gumovými pásy Výkonové poadavky a zkuební postupy pronbrzdové soustavy (ISO 3450:2011)

29.2.2012

EN ISO 3450:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2012)

CEN

EN ISO 3457:2008

Stroje pro zemní práce – Ochranné kryty – Definice a požadavky (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Stroje pro zemní práce – Laboratorní zkouky a poadavky na provedení ochranných konstrukcí chránících při převrácení – Část 1: Kovové konstrukce (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014

EN ISO 3691-5:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2014)

CEN

EN ISO 3691-6:2013

Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob (ISO 3691-6:2013)

11.7.2014

 

 

 

EN ISO 3691-6:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2013

Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: Veobecné poadavky (ISO 4254-1:2013)

28.11.2013

EN ISO 4254-1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 6: Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a sklízeče bavlny (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 10: Rotační obraceče a shrnovače (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 11: Sběrací lisy (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 12: Rotační ací stroje a cepové žací stroje (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012

EN 745:1999+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Zahradní stroje Bezpečnostní poadavky pro motorové žací stroje se spalovacím motorem Část 1: Terminologie a společné zkouky (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Zahradní stroje Bezpečnostní poadavky pro motorové žací stroje se spalovacím motorem Část 2: Ručně vedené žací stroje (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Zahradní stroje Bezpečnostní poadavky pro motorové žací stroje se spalovacím motorem Část 3: ací stroje s vezoucí se obsluhou (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5674:2009

Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Ochranné kryty kloubových hřídelů – Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Stroje pro zemní práce. Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů (ISO 6682:1986, včetně Amd 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Stroje pro zemní práce – Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchytky – Požadavky na provedení a zkoušky (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Stroje pro zemní práce – Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Bezpečnostní poadavky pro chemicky čisticí stroje – Část 1: Společné bezpečnostní poadavky (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Bezpečnostní poadavky pro chemicky čisticí stroje – Část 2: Stroje pouívající perchlorethylen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Bezpečnostní poadavky pro chemicky čisticí stroje – Část 3: Stroje pouívající hořlavá rozpoutědla (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Textilní stroje – Zkušební předpis pro hluk – Část 1: Společné požadavky (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Textilní stroje – Zkušební předpis pro hluk – Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015

Pozn. 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Textilní stroje – Zkušební předpis pro hluk – Část 3: Stroje pro netkané textilie (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015

Pozn. 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Textilní stroje – Zkušební předpis pro hluk – Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015

Pozn. 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Textilní stroje – Zkušební předpis pro hluk – Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015

Pozn. 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Textilní stroje – Zkušební předpis pro hluk – Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015

Pozn. 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Textilní stroje – Zkušební předpis pro hluk – Část 7: Barvicí a úpravnické stroje (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015

Pozn. 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboty pro výrobní prostředí – Poadavky na bezpečnost – Část 1: Roboty (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011

EN ISO 10218-1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.1.2013)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Roboty pro výrobní prostředí – Poadavky na bezpečnost – Část 2: Průmyslové robotové systémy a integrace (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen – Část 1: Společné požadavky (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen – Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen – Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen – Část 4: Sušiče (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen – Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen – Část 6: Žehlicí a fixační lisy (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Motorové ruční nůžky na živé ploty -Bezpečnost (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 10821:2005

Průmyslové šicí stroje – Bezpečnostní požadavky pro šicí stroje, jednotky a systémy (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Pístové spalovací motory – Spouštěcí začízení s ruční klikou – Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušení (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Pístové spalovací motory – Spouštěcí zařízení s ruční klikou – Část 2: Metoda zkoušení úhlu vypnutí (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Společné požadavky (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Stroje na netkané textilie (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 4: Stroje na zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 6: Stroje na výrobu plošných textilií (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 7: Barvicí a úpravnické stroje (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012

EN 792-1:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 2: Řezací a lemovací nářadí (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012

EN 792-2:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 3: Vrtačky a závitořezy (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-3:2010

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 4: Příklepové nářadí (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-4:2010

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 5: Příklepové vrtačky (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012

EN 792-5:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 6: Nářadí pro závitové spoje (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-6:2010

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 7: Brusky (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012

EN 792-7:2001+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2013)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 8: Letičky a rotační, vibrační a excentrické brusky (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012

EN 792-8:2001+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012

EN 792-9:2001+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(1.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 10: Nářadí na lisování (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012

EN 792-10:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 11: Prorážeče a nůžky (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012

EN 792-11:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní poadavky – Část 12: Pily s kmitavým pohybem kotouče nebo pilového listu (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013

EN 792-12:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11252:2013

Lasery a laserová zařízení – Laserové přístroje – Minimum poadavků na dokumentaci (ISO 11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2014)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Stroje pro laserové opracování – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Stroje pro laserové opracování – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Bezpečnost strojních zařízení – Stroje pro laserové opracování – Část 3: Snížení hluku a metody měření hluku pro stroje pro laserové opracování a ruční laserové opracování a související pomocné zařízení (třída přesnosti 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Lesnické stroje – Bezpečnostní poadavky a zkouení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 1: Jednotky se zabudovaným spalovacím motorem (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Lesnické stroje – Bezpečnostní poadavky a zkouení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 2: Jednotky se zdrojem energie neseným na zádech (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Lesnické stroje – Bezpečnostní poadavky a zkouení přenosných řetězových pil – Část 1: Řetězové pily pro lesní práce (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Lesnické stroje – Bezpečnostní poadavky a zkouení přenosných řetězových pil – Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní poadavky a zkouení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyínačů trávy – Část 1: Stroje s vestavěným spalovacím motorem (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní poadavky a zkouení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyínačů trávy – Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Lesnické stroje – Samojízdné stroje – Bezpečnostní poadavky (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2012)

CEN

EN 12001:2012

Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty – Bezpečnostní poadavky

15.11.2012

EN 12001:2003+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2013)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 3: Bezpečnostní požadavky na drtiče

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Hnětiče – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetická kompatibilita – Norma souboru výrobků pro výtahy, pohyblivé schod a pohyblivé chodníky- Imunita

28.11.2013

EN 12016:2004+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2014)

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Potravinářské stroje – Vyvalovací stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2014

Potravinářské stroje – Automatické dělicí stroje – Bezpečnostní a hygienické poadavky

13.2.2015

EN 12042:2005+A1:2010

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Potravinářské stroje – Přerušovače kynutí – Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní – Vysekávací a děrovací stroje – Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Bezpečnost manipulačních vozíků – Zkušební metody měření emisí hluku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Bezpečnost jeřábů – Zdravotní a bezpečnostní požadavky – Část 2: Omezující a indikující zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12110:2014

Stroje pro stavbu tunelů – Tlakové vzduchové komory – Bezpečnostní požadavky

13.2.2015

EN 12110:2002+A1:2008

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12111:2014

Stroje pro stavbu tunelů – Razicí stroje a kontinuální důlní dobývací stroje – Bezpečnostní požadavky

13.2.2015

EN 12111:2002+A1:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Nákladní stavební výtahy – Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Nákladní stavební výtahy – Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2012

Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi

5.4.2013

EN 12159:2000+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.5.2013)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Kapalinová čerpadla – Bezpečnostní požadavky – Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Stroje pro výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní – Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní – Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Potravinářské stroje – Kotoučové pily – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Potravinářské stroje – Pásové pily – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Kalandry – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní poadavky – Část 1: Schody pro cestující

28.11.2013

EN 12312-1:2001+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-2:2014

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní poadavky – Část 2: Cateringová vozidla

13.2.2015

EN 12312-2:2002+A1:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2014

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní poadavky – Část 4: Nástupní mosty pro cestující

11.7.2014

EN 12312-4:2003+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2014)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 8: Schody a plošiny pro údržbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 9: Nakládače kontejnerů/palet

28.11.2013

EN 12312-9:2005+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2014

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní poadavky – Část 14: Nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující

13.2.2015

EN 12312-14:2006+A1:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 17: Klimatizační zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Důlní stroje – Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Potravinářské stroje – Mlýnky na maso – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Stojanové stroje pro vrtání na jádro – Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Potravinářské stroje – Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 2: Definice, označování a klasifikace

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3: Informace pro používání a údržbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní – Zařízení na opravu obuvi – Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Stroje na zpracování pryže a plastů – Tepelné tvářecí stroje – Bezpečnostní požadavky

29.2.2012

EN 12409:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2012)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Obráběcí centra

8.9.2009

 

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi – Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Potravinářské stroje – Plnicí a pomocné stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Potravinářské stroje – Odstředivky na zpracování jedlých olejů a tuků – Bezpečnostní a hygienické požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Zemědělské stroje – Čelní nakládače – Bezpečnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Stroje pro výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní – Zkušební předpis pro hluk – Společné požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Odstředivky – Obecné bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika – Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí – Technická metoda

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovny – Stroje pro ponořování a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory – Bezpečnost

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Stroje pro dodávku a/nebo cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem – Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Hydraulické ohraňovací lisy

11.4.2014

EN 12622:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2014)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost – Část 2: Stroje pro výrobu bloků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost – Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost – Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost – Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost – Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost – Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost – Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost – Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost – Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost – Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Vrata – Montáž a použití

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:2014

Stroje pro zemní práce Stroje na kolovém podvozku Poadavky na řízení

11.7.2014

EN 12643:1997+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2014)

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení – Část 1: Návody k používání

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení – Část 2: Značení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Vibrátory betonové směsi a uhlazovací stroje – Bezpečnostní požadavky

18.11.2011

EN 12649:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2012)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Stroje pro výrobu obuvi z usní a syntetických usní – Hřebíkovací stroje – Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Objemové chladivové kompresory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Vrtačky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Ručně vedené motorové žací stroje – Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čtyřstranné frézky

28.11.2013

EN 12750:2001+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Tepelné čističky odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu – Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje pro míchání nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Míchací stroje pro povrchovou úpravu v automobilovém průmyslu

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací – Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Přídavná zařízení pro stroje s univerzálním pohonem – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Potravinářské stroje – Drtiče a mixéry – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Potravinářské stroje – Ruční mixéry a šlehače – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Potravinářské stroje – Ramenové mixéry – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Potravinářské stroje – Rotační mísové kutry – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2014

Dopravní pásy – Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením – Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku

13.2.2015

EN 12881-1:2005+A1:2008

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Dopravní pásy – Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením – Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Dopravní pásy pro všeobecné použití – Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 1: Společné bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Vrata – Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata – Požadavky a zkušební metody

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Lakovny – Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a spotřebiče, vybavené mechanicky poháněnými řeznými nástroji – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Jeřáby- Nakládací jeřáby

24.8.2012

EN 12999:2011

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2012)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014

Jeřáby – Mobilní jeřáby

13.2.2015

EN 13000:2010

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 1: Základní principy a požadavky

8.9.2009

 

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Bezpečnost jeřábů – Návrh veobecně – Část 2: Účinky zatížení

18.11.2011

EN 13001-2:2004+A3:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(18.11.2011)

 

EN 13001-2:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Jeřáby Návrh veobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

28.11.2013

EN 13001-3-1:2012

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2014)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Stroje pro čištění povrchu vozovek – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Stroje pro opravy povrchu vozovek – Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Stroje pro zimní údržbu – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení – Třídy přesnosti 2 a 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Stroje a strojní provozy pro výrobu a zpracování plochého skla – Požadavky na bezpečnost – Část 1: Vnitřní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla – Bezpečnostní poadavky – Část 2: Skladování, manipulace a přepravní zařízení vnitrozávodové dopravy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Řezací stroje

18.12.2009

 

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla – Bezpečnostní požadavky – Část 4: Naklápěcí stoly

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla – Bezpečnostní požadavky – Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla – Bezpečnostní požadavky – Část 6: Stroje pro vylamování

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla – Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla – Bezpečnostní požadavky – Část 9: Vymývací zařízení

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla – Bezpečnostní požadavky – Část 11: Stroje pro vrtání

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Podavač skloviny

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Manipulační stroje pro dosazování

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla – Bezpečnostní požadavky – Část 3: IS stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla – Bezpečnostní požadavky – Část 5: Lisy

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Bezpečnost manipulačních vozíků – Metody měření vibrací

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Stroje pro výrobu keramiky – Bezpečnost – Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Koželužské stroje – Štípací a pásové postřihovací stroje – Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Koželužské stroje – Válcové natírací stroje – Bezpečnostní požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Koželužské stroje – Rotující nádoby – Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Zemědělské stroje – Sklízeče brambor – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009+A1:2014

Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky

11.7.2014

EN 13120:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2014)

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Frézky (včetně vyvrtávaček)

8.9.2009

 

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Jeřáby-Bezpečnost- Návrh-Poadavky na zařízení

28.11.2013

EN 13135-2:2004+A1:2010

EN 13135-1:2003+A1:2010

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Zemědělské stroje – Sklízeče cukrovky a krmné řepy – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Jeřáby – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Jeřáby – Bezpečnost – Ručně poháněná zdvihací zařízení

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasiče a záchranné jednotky- Požadavky na bezpečnost a provedení

24.8.2012

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Potravinářské stroje – Stroje na loupání zeleniny – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Pevně umístěné brusky

8.9.2009

 

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Potravinářské stroje – Zvedače a sklápěče díží – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Stroje na těstoviny – Sušiče a chladiče – Bezpečnostní a hygienické požadavky

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Lakovny – Kombinované stříkací kabiny – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Stroje pro výrobu keramiky – Bezpečnost – Překládací rampy a vozy

8.9.2009

 

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Stroje na těstoviny – Lisy na těstoviny – Bezpečnostní a hygienické požadavky

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Stroje na těstoviny – Polevové stroje, stahovací a řezací stroje, tyčkové dopravníky, tyčkové zásobníky – Bezpečnostní a hygienické požadavky

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Potravinářské stroje – Mixéry s vodorovnými hřídeli – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Potravinářské stroje – Stroje na výrobu koláčů a dortů – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Objímky a zajištěné objímky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Ukončení ocelových drátěných lan Bezpečnost: Zalévání kovem a pryskyřicí

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Ukončení ocelových drátěných lan Bezpečnost Část 8: Koncovky k zalisování a lisování

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2013

Stroje pro zpracování plastů a prye – Stroje pro navíjení fólií nebo pásů – Bezpečnostní poadavky

28.11.2013

EN 13418:2004+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2013)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Meziřádkové žací jednotky – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Stroje na výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní – Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a na vysoušení nánosu lepidla – Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014

Roboty a robotická zařízení – Bezpečnostní poadavky pro neprůmyslové roboty – Roboty pro osobní pouití bez lékařské péči (ISO 13482:2014)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014

Stroje pro údržbu pozemních komunikací – Bezpečnostní požadavky

11.7.2014

EN 13524:2003+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2014)

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Lesnické stroje – Štěpkovače dřeva – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Stroje pro zemní práce – Ochranná konstrukce chránící při převrácení (TOPS) pro kompaktní lopatová rýpadla – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Potravinářské stroje – Solicí stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Bezpečnost jeřábů – Zdravotní a bezpečnostní požadavky – Část 2: Omezující a indikující zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Vnější clony – Funkční a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Míchací stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Jeřáby – Přístupy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Potravinářské stroje – Zakladače pecí s pevnými etážemi – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Benzínové čerpací stanice-Část 1: Bezpečnostní poadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

24.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2012)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Potravinářské stroje – Sušiče salátu – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Okenice – Funkční a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Zahradní zařízení – Motorové drtiče/štěpkovače – Bezpečnost

20.7.2011

 

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Zahradní zařízení – Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku – Bezpečnost

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Systémy zdvihacích vaků pro hasičské a záchranné jednotky – Požadavky na bezpečnost a provedení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2013

Potravinářské stroje – Chladicí tanky na mléko na farmách – Poadavky na konstrukci, provedení, vhodnost pouívání, bezpečnost a hygienu

28.11.2013

EN 13732:2002+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2014)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Pneumatické lisy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Jeřáby- Offshore jeřáby- Část 1: Offshore jeřáby pro veobecné pouití

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Stroje pro řezání podlah – Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Porcovací stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Stroje na řezání kostek – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Odřezávací stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání – Rovné a prohnuté třmeny – Třída 6 – Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Pily na studený kov

8.9.2009

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Kapalinová čerpadla – Bezpečnostní poadavky – Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajitění hygienického pouívání

24.8.2012

EN 13951:2003+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.10.2012)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Kráječe chleba – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

elezniční aplikace Kolej Bezpečnostní poadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Tabulové nůžky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv – Bezpečnost

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Řádkové secí stroje – Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Kolejové stroje pro stavbu a údržbu – Část 3: Všeobecné bezpečnostní požadavky

29.2.2012

EN 14033-3:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2012)

CEN

EN 14043:2014

Výšková poární technika – Automobilové žebříky se současnými pohyby – Poadavky na bezpečnost a provedení a zkuební metody

11.7.2014

EN 14043:2005+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2014)

CEN

EN 14044:2014

Výšková poární technika – Automobilové žebříky s postupnými pohyby – Poadavky na bezpečnost a provedení a zkuební metody

11.7.2014

EN 14044:2005+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.7.2014)

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Postupové a jednoúčelové stroje

8.9.2009

 

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Jeřáby – Ručně vedená manipulační zařízení

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Pístové spalovací motory – Vratné spouštěcí zařízení – Všeobecné bezpečnostní požadavky (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Zařízení pro povrchovou úpravu – Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení – Třídy přesnosti 2 a 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Požární čerpadla – Přenosné motorové stříkačky – Požadavky na bezpečnost a provedení zkoušky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Jeřáby – Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem – Část 1: Vrátky se strojním pohonem

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Jeřáby – Mechanicky poháněné rumpály a kladkostroje – Část 2: Mechanicky poháněné kladkostroje

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Jeřáby – Zařízení pro zdvihání osob – Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Nářezové stroje na bagety – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na protlačovací lisy pro železné a neželezné kovy

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky na bezpečnost na zařízení pro spojitou manipulaci při povrchové těžbě hnědého uhlí

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápustkové kování za tepla železných a neželezných kovů

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Výroba oceli druhého tavení – Stroje a zařízení na úpravu roztavené oceli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení a zařízení pro výrobu oceli v elektrické obloukové peci

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Požární čerpadla – Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění – Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Požární čerpadla – Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění – Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro stroje a zařízení na kontinuální lití oceli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Pásové řezačky na pěnové bloky – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Zahradní stroje – Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem – Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje a zahradní zařízení – Ručně vedené a ruční stroje – Určení dostupnosti horkých povrchů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Potravinářské stroje – Stroje na umývání nádobí s dopravníkem – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Potravinářské stroje – Stroje na mletí a výrobu mouky a krupice – Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Dopravní pásy pro použití v podzemí – Požadavky na elektrickou a tepelnou bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14985:2012

Jeřáby Otočné výložníkové jeřáby

23.3.2012

 

 

CEN

EN 15000:2008

Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením – Specifikace, provedení a požadavky na zkoušky pro indikátory momentu podélného zatížení a omezovače momentu podélného zatížení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014

Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby

11.7.2014

EN 15011:2011

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.8.2014)

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště – Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Jeřáby – Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Zařízení na odklízení sněhu – Bezpečnostní poadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Stroje na zpracování fólie na výrobu pytlů a sáčků – Bezpečnostní poadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní poadavky pro válcovací tratě pro válcování za tepla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní poadavky pro válcovací tratě pro válcování za studena

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy- Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Stroje a provozy pro těžbu a opracování přírodního kamene – Bezpečnostní poadavky pro násobné pily

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Stroje a zařízení pro těžbu a opracování přírodního kamene – Bezpečnost – Poadavky pro diamantové drátové pily

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Stroje a provozy pro těžbu a opracování přírodního kamene – Bezpečnost – Poadavky pro řetězové a pásové drážkovací stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Potravinářské stroje Automatické zpětné půlící stroje poraených zvířat Bezpečnostní a hygienické poadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzínové čerpací stanice – Část 5: Bezpečnostní požadavky na konstrukci ponorných čerpadel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009+A1:2013

Zahradní zařízení – Zahradní foukače, vysavače a foukače/vysavače – Bezpečnost

11.4.2014

EN 15503:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2014)

CEN

EN 15695-1:2009

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami – Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami – Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy

26.5.2010

 

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Bezpečnost pohyblivých pásů pro turistické a sportovní vyuití, pouívané k přepravě cestujících hlavně v horských oblastech

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Neelektrická ruční nářadí – Předpis pro měření hluku – Technická metoda (třída přesnosti 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Stroje pohybující se po koleji i silnici a připojená zařízení – Část 2: Všeobecné požadavky na bezpečnost

29.2.2012

EN 15746-2:2010

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2012)

CEN

EN 15774:2010

Potravinářské stroje Stroje na výrobu čerstvých a plněných těstovin (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette a gnocchi) Bezpečnostní a hygienické poadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Zemědělské stroje – Ochranné kryty pohyblivých částí přenosu energie – Otevírání ochranných krytů nástrojem

18.12.2009

 

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15830:2012

Terénní vozíky s proměnným vyloením Výhled obsluhy Zkuební metody a ověření

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15861:2012

Potravinářské stroje – Uzenářská zařízení – Bezpečnostní a hygienické poadavky

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15895:2011

Kazetově ovládané ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Upevňování a pevné značení nástrojů

18.11.2011

 

 

CEN

EN 15949:2012

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní poadavky na tyčové a drátové válcovací tratě, válcovací tratě, stavební válcovací tratě

5.6.2012

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

elezniční aplikace Kolej Přívěsy a přidruená zařízení – Část 2: Veobecné bezpečnostní poadavky

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

elezniční aplikace Kolej Přívěsy a přidruená zařízení – Část 2: Veobecné bezpečnostní poadavky

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15997:2011

Terénní vozidla – Bezpečnostní poadavky a zkuební metody

29.2.2012

 

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Motoricky poháněné dveřní sestavy – Bezpečnost při pouití – Poadavky a zkuební metody

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16029:2012

Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejnýchkomunikacích Bezpečnostní poadavky Jednostopá dvoukolová motorová vozidla

24.8.2012

 

 

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Zemědělské a lesnické stroje – Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv – Ochrana ivotního prostředí – Část 1: Veobecně (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Zemědělské a lesnické stroje Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv Ochrana ivotního prostředí – Část 2: Postřikovače s vodorovným výloníkem a podobné postřikovače (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Zemědělské a lesnické stroje Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv Ochrana ivotního prostředí – Část 3: Postřikovače pro keře a stromy (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16191:2014

Stroje pro stavbu tunelů – Bezpečnostní poadavky

13.2.2015

EN 815:1996+A2:2008

EN 12336:2005+A1:2008

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16203:2014

Bezpečnost motorových vozíků Ověření dynamické stability Vozíky s protiváhou

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16228-1:2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-2:2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geodetické inženýrství, těžbu a hornictví

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-3:2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 3: Horizontální směrové vrtací zařízení (HDD)

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-4:2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 4: Zakládací zařízení

13.2.2015

EN 996:1995+A3:2009

EN 791:1995+A1:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-5:2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 5: Soupravy na hloubení rýh pro zhotovení podzemních stěn

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-6:2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 6: Tryskací, injektážní a vstřikovací zařízení

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-7:2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Pozn. 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16230-1:2013

Motokáry pro volný čas – Část 1: Bezpečnostní poadavky a zkuební metody pro motokáry

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Samojízdné zemědělské stroje Posouzení stability Část 1: Zásady (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16246:2012

Zemědělské stroje – Rypadla – Bezpečnost

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16252:2012

Stroje pro stlačování odpadového materiálu nebo recyklovatelných sloek – Horizontální paketovací lisy – Bezpečnostní poadavky

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-1:2013

Manipulační vozíky – Bezpečnostní poadavky a ověření – Ćást 1: Dodatečné poadavky pro vozíky s vlastním pohonem, jiné ne bez řidiče, vozíky s proměnným vyloením a vozíky k přepravě nákladů

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-5:2013

Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Dodatečné požadavky na ruční vozíky

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16307-6:2014

Manipulační vozíky- Bezpečnostní požadavky a ověření – Ćást 6: Dodatečné požadavky na vozíky k přepravě nákladů a osob

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16327:2014

Haení poáru – Přetlakové proporcionální přiměšovací systémy (PPPS) a přiměšovací systémy se stlačeným vzduchem a pěnidlem (CASF)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16590-1:2014

Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro návrh a vývoj

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-2:2014

Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2: Etapa návrhu

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-3:2014

Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-4:2014

Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 19432:2012

Stavební stroje a zařízení pouívaná ve stavebnictví – Přenosné ruční pily se spalovacím motorem – Bezpečnostní poadavky (ISO 19432:2012)

15.11.2012

EN ISO 19432:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2013)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Zařízení pro ochranu rostlin Zádové postřikovače Část 1: Bezpečnostní poadavky a poadavky na ivotní prostření (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Zařízení pro ochranu rostlin Zádové postřikovače Část 2: Zkuební metody (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Zkušební předpis pro hluk – Třídy přesnosti 2 a 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Lesnické a zahradní stroje – Zkuební předpis pro vibrace přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem – Vibrace na rukojetích (ISO 22867:2011)

29.2.2012

EN ISO 22867:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 22868:2011

Lesnické stroje – Zkuební předpis pro hluk přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem – Technická metoda (třída přesnosti 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2010

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Soustruhy (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 23125:2010/A1:2012

24.8.2012

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2012)

CEN

EN ISO 28139:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Zádové postřikovače se spalovacím motorem – Bezpečnostní požadavky (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Obráběcí stroje Bezpečnost Elektroerozivní stroje (ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2014)

 

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 1: Úhlové a svislé brusky (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 2: Utahováky šroubů, matic a šroubováky (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 3: Leštičky a rotační vibrační a excentrické brusky (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkuební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 4: Přímé brusky (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 6: Pěchovačky (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 7: Prostřihávačky a nůžky (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 9: Očišťovací kladiva a jehlové škrabky (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkuební metody pro hodnocení emise vibrací –nČást 10: Úderná nářadí, kladiva a bourací kladiva (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkuební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 11: Kladiva na opracování kamene (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkuební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 12: Brusky s upínacím pouzdrem (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013

 

 

Normy vypracované výborem CENELEC

Normy vypracované výborem CENELEC nejsou v tomto seznamu klasifikovány jako normy typu A, B nebo C.

Cenelec

EN 50223:2010

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček – Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stabilní zařízení pro elektrostatické nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014

Bezpečnost spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Zvláštní požadavky na drtiče a štěpkovače napájené ze sítě

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Zvláštní požadavky na elektrické odstředivky prádla pro komerční účely

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Zvláštní požadavky na elektrické bubnové sušičky pro komerční účely

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Zvláštní požadavky na elektrické pračky pro komerční účely

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Bezpečnost elektrického ručního nářadí – Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole

5.6.2012

 

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Pozn. 3

22.7.2016

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené

IEC 60335-2-91:2008 (Modifikovaná)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě

IEC 60335

IEC 60335-2-92:2002 (Modifikovaná)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy

IEC 60335-2-94:2008 (Modifikovaná)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční elektrické zahradní vysavače, zahradní foukače/vysavače s drticím zařízením nebo bez a zahradní foukače, napájené ze sítě

IEC 60335-2-100:2002 (Modifikovaná)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60204-1:2005 (Modifikovaná)

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.2.2012)

Cenelec

EN 60204-11:2000

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1  000 V AC nebo 1  500 V DC a nepřesahující 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 31: Zvláštní bezpečnostní a EMC požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy

IEC 60204-31:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 33: Požadavky na polovodičové výrobní zařízení

IEC 60204-33:2009 (Modifikovaná)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60335-1:2010 (Modifikovaná)

5.6.2012

EN 60335-1:2002

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(21.11.2014)

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013

Pozn. 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013

Pozn. 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

IEC 60335-2-40:2002 (Modifikovaná)

28.11.2013

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Modifikovaná)

28.11.2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Modifikovaná)

28.11.2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(11.7.2014)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013

Pozn. 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013

Pozn. 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013

Pozn. 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013

Pozn. 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013

Pozn. 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití

IEC 60335-2-67:2012 (Modifikovaná)

15.11.2012

EN 60335-2-67:2009

Pozn. 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití

IEC 60335-2-68:2012 (Modifikovaná)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009

Pozn. 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití

IEC 60335-2-69:2012 (Modifikovaná)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009

Pozn. 2.1

28.3.2015

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-72: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj pro komerční použití

IEC 60335-2-72:2012 (Modifikovaná)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009

Pozn. 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Část 2-77: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy napájené ze sítě

IEC 60335-2-77:2002 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou

IEC 60335-2-79:2012 (Modifikovaná)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009

Pozn. 2.1

3.4.2015

Cenelec

EN 60745-1:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60745-1:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2013)

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky

IEC 60745-2-1:2003 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-1:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

IEC 60745-2-2:2003 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-2:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky

IEC 60745-2-3:20

IEC 60745-2-3:2006 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-3:2006/A1:2010 (Modifikovaná)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Modifikovaná)

28.11.2013

Pozn. 3

25.2.2016

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015

Pozn. 3

21.4.2016

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové

IEC 60745-2-4:2002 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-4:2002/A1:2008 (Modifikovaná)

26.5.2010

 

 

 

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

29.2.2012

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(14.11.2014)

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily

IEC 60745-2-5:2010 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

IEC 60745-2-6:2003 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-6:2003/A1:2006

IEC 60745-2-6:2003/A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče

IEC 60745-2-8:2003 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-8:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy

IEC 60745-2-9:2003 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-9:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

IEC 60745-2-11:2003 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-11:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu

IEC 60745-2-12:2003 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-12:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily

IEC 60745-2-13:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky

IEC 60745-2-14:2003 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-14:2003/A1:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

IEC 60745-2-15:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí nářadí

IEC 60745-2-16:2008 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

IEC 60745-2-17:2010 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí

IEC 60745-2-18:2003 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-18:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky

IEC 60745-2-19:2005 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily

IEC 60745-2-20:2003 (Modifikovaná)

IEC 60745-2-20:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů

IEC 60745-2-21:2002 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-22: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky

IEC 60745-2-22:2011 (Modifikovaná)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

Pozn. 3

17.12.2015

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-23: Zvláštní požadavky na brusky s upínacím pouzdrem a malá rotační nářadí

IEC 60745-2-23:2012 (Modifikovaná)

28.11.2013

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním v podmínkách poruchy (PDDB)

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Spínací a řídicí přístroje nn – Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013

Pozn. 3

3.12.2015

Cenelec

EN 61029-1:2009

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61029-1:1990 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

 

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.11.2013)

Cenelec

EN 61029-2-1:2012

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily

IEC 61029-2-1:1993 (Modifikovaná)

IEC 61029-2-1:1993/A1:1999

IEC 61029-2-1:1993/A2:2001

5.4.2013

EN 61029-2-1:2010

Pozn. 2.1

3.9.2015

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-3: Zvláštní požadavky na hoblovky a tloušťkovačky

IEC 61029-2-3:1993 (Modifikovaná)

IEC 61029-2-3:1993/A1:2001

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky

IEC 61029-2-4:1993 (Modifikovaná)

IEC 61029-2-4:1993/A1:2001 (Modifikovaná)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody

IEC 61029-2-6:1993 (Modifikovaná)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-8: Zvláštní požadavky na jednovřetenové svislé stolní frézky

IEC 61029-2-8:1995 (Modifikovaná)

IEC 61029-2-8:1995/A1:1999

IEC 61029-2-8:1995/A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2012

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily

IEC 61029-2-9:1995 (Modifikovaná)

5.4.2013

EN 61029-2-9:2009

Pozn. 2.1

3.9.2015

 

EN 61029-2-9:2012/A11:2013

28.11.2013

Pozn. 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-10: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky

IEC 61029-2-10:1998 (Modifikovaná)

20.10.2010

 

 

 

EN 61029-2-10:2010/A11:2013

28.11.2013

Pozn. 3

22.7.2016

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily

IEC 61029-2-11:2001 (Modifikovaná)

5.4.2013

EN 61029-2-11:2009

Pozn. 2.1

3.9.2015

 

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013

Pozn. 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity

IEC 61029-2-12:2010 (Modifikovaná)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 2: Požadavky na značení

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrické snímací ochranné zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

IEC 61496-1:2012

11.4.2014

EN 61496-1:2004

10.5.2015

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-2: Bezpečnostní požadavky – Funkční

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Bezpečnost strojních zarízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických rídicích systému souvisejících s bezpečností

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013

Pozn. 3

18.12.2015

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „.../AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.


13.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 54/80


Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Ustanovení nařízení (EU) č. 305/2011 mají přednost před veškerými protichůdnými ustanoveními harmonizovaných norem

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 054/02)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum platnosti normy jako harmonizované normy

Datum konce období souběžné existence

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Kamna na kapalná paliva a odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Osvětlovací stožáry – Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a z předpjatého betonu

 

1.10.2006

1.10.2007

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Osvětlovací stožáry – Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Osvětlovací stožáry – Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Osvětlovací stožáry – Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Elektrická požární signalizace – Část 2: Ústředna

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-3:2001

Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény

 

1.4.2003

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-4:1997

Elektrická požární signalizace – Část 4: Napájecí zdroj

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 54-5:2000

Elektrická požární signalizace – Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Elektrická požární signalizace – Část 7: Hlásiče kouře – Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace

 

1.4.2003

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-10:2002

Elektrická požární signalizace – Část 10: Hlásiče plamene – Bodové hlásiče

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Elektrická požární signalizace – Část 11: Tlačítkové hlásiče

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2002

Elektrická požární signalizace – Část 12: Hlásiče kouře – Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku

 

1.10.2003

31.12.2005

CEN

EN 54-16:2008

Elektrická požární signalizace – Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Elektrická požární signalizace – Část 17: Izolátory

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:2005

Elektrická požární signalizace – Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Elektrická požární signalizace – Část 20: Nasávací hlásiče

 

1.4.2007

1.7.2009

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Elektrická požární signalizace – Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010

Elektrická požární signalizace – Část 23: Požární poplachová zařízení – Optická výstražná zařízení

 

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008

Elektrická požární signalizace – Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů – Reproduktory

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Elektrická požární signalizace – Část 25: Komponenty využívající radiové spoje

 

1.1.2009

1.4.2011

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 179:2008

Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem pro použití na únikových cestách

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

 

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 1: Požadavky

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 6: Požadavky na kameninové šachty

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro ražení

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov

 

1.9.2011

1.9.2012

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 413-1:2011

Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 416-1:2009

Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 1: Požadavky na bezpečnost

 

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů – Část 7: Kompaktní lamináty a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a vnějších stěn a stropů

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:1995

Otopná tělesa – Část 1: Technické specifikace a požadavky

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 442-1:1995/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 450-1:2012

Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

 

1.5.2013

1.5.2014

CEN

EN 459-1:2010

Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011

Betonové taky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku

 

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012

Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody

 

1.8.2013

1.8.2013

CEN

EN 516:2006

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky

 

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

 

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž – Terminologie, požadavky, řízení jakosti

 

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Asfaltové vlnité desky – Specifikace výrobku a zkušební metody

 

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011

Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou – Specifikace výrobku a zkušební metody

 

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004

Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Vláknocementové trouby pro stoky a kanalizační přípojky – Část 2: Vstupní a revizní šachty

 

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí – Požadavky a metody zkoušení

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 621:2009

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW, pro vytápění prostorů nebytových objektů

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

 

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012

Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

 

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

 

1.1.2003

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 681-2:2000

Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 2: Termoplastické elastomery

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 3: Lehčená pryž

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 4: Lité polyurethanové těsnící části

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 682:2002

Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 771-1:2011

Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-2:2011

Specifikace zdicích prvků – Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-3:2011

Specifikace zdicích prvků – Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-4:2011

Specifikace zdicích prvků – Část 4: Pórobetonové tvárnice

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-5:2011

Specifikace zdicích prvků – Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-6:2011

Specifikace zdicích prvků – Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 777-1:2009

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 1: Sestava D, požadavky na bezpečnost

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 2: Sestava E, požadavky na bezpečnost

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 3: Sestava F, požadavky na bezpečnost

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 4: Sestava H, požadavky na bezpečnost

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW, pro vytápění bytových prostorů

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky

EN 845-1:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-2:2013

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: Překlady

EN 845-2:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-3:2013

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny

EN 845-3:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 858-1:2002

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov – Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

 

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 3: Přísady do malty pro zdění – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

 

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009

Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Přísady do betonu malty a injektážní malty – Část 5: Přísady pro stříkaný beton – Definice, požadavky, shoda, značení a označování štítky

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí – Požadavky a metody zkoušení

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

 

1.12.2012

1.6.2013

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2010

Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 998-2:2010

Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 1013:2012

Světlopropustné profilované plastové desky pro střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody

 

1.9.2013

1.9.2014

CEN

EN 1020:2009

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW, pro vytápění prostorů nebytových objektů

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Sklo ve stavebnictví – Zrcadla ze skla float se stříbrným povlakem, určená pro vnitřní použití – Část 2: Hodnocení shody, výrobková norma

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Sklo ve stavebnictví – Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice – Část 2: Hodnocení shody

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

 

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky pro posuzování shody nosných dílců

 

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod – Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod – Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Stavební kování – Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro použití na unikových cestách – Požadavky a zkušební metody

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Stavební kování – Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání – Požadavky a zkušební metody

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1155:1997

Stavební kování – Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří – Požadavky a zkušební metody

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1158:1997

Stavební kování – Zařízení pro koordinované zavírání dveří – Požadavky a zkušební metody

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Betonové prefabrikáty – Dutinové panely

 

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Hodnocení shody

 

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005

Pálené střešní tašky a tvarovky – Definice a specifikace výrobku

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

 

1.1.2013

1.1.2013

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 1319:2009

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW, pro vytápění bytových prostorů

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Stavební ložiska – Část 3: Elastomerová ložiska

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Stavební ložiska – Část 4: Válcová ložiska

 

1.2.2005

1.2.2006

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Stavební ložiska – Část 5: Hrncová ložiska

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Stavební ložiska – Část 6: Vahadlová ložiska

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Stavební ložiska – Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska

 

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Stavební ložiska – Část 8: Vodící ložiska a konstrukce

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody

 

1.2.2004

1.2.2005

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012

Desky z přírodního kamene pro venkovní dlabu – Požadavky a zkušební metody

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlabu – Požadavky a zkušební metody

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012

Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlabu – Požadavky a zkušební metody

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013

Cihelné dlažební prvky – Technické požadavky a zkušební metody

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 1423:2012

Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Dodatečný posyp – Balotina, protismykové přísady a jejich směsi

 

1.11.2012

1.11.2012

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 1433:2002

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy – Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

 

1.8.2003

1.8.2004

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457-1:2012

Komíny Pálené/keramické komínové vložky Část 1: Komínové vložky provozované za suchých podmínek – Požadavky a zkušební metody

 

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1457-2:2012

Komíny Pálené/keramické komínové vložky Část 2: Komínové vložky provozované za mokrých podmínek – Požadavky a zkušební metody

 

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009

Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2004

Výrobky z přírodního kamene – Obkladové desky – Požadavky

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 1504-2:2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 2: Systémy pro povrchovou ochranu

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 3: Opravy nosných a nenosných částí

 

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 4: Konstrukční lepidla

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 5: Injektáž betonu

 

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 6: Kotvení vyztužujících ocelových tyčí

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 7: Ochrana výstuže proti korozi

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Prefabrikované vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

 

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Borosilikátová skla – Část 1-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Sklokeramika – Část 2-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Komíny – Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny – Požadavky a zkušební metody

 

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Lapáky tuku – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Systémové komíny

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010

Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové vložky

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice

 

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004

Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Plastové bodové světlíky – Specifikace výrobku a zkušební metody

 

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Stavební kování – Jednoosé závěsy – Požadavky a zkušební metody

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Korozivzdorné oceli – Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z korozivzdorných ocelí pro konstrukční účely

 

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Korozivzdorné oceli – Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z korozivzdorných ocelí pro konstrukční účely

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Část 1: Technické dodací podmínky

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena – Část 1: Technické dodací podmínky

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Trubky a tvarovky z nelegovaných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné – Technické dodací podmínky

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Trubky z nelegované oceli vhodné ke sváření a řezání závitů – Technické dodací podmínky

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Spoje pro ocelové trubky a tvarovky pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Trubky a tvarovky z korozivzdorných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné – Technické dodací podmínky

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Ocelové odlitky pro stavebnictví

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Oceli k zušlechťování pro konstrukční účely – Technické dodací podmínky

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a specifikace

 

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12050-1:2001

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Konstrukční zásady a zkoušení – Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

 

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Konstrukční zásady a zkoušení – Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Konstrukční zásady a zkoušení – Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Konstrukční zásady a zkoušení – Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Výrobky z přírodního kamene – Tenké desky – Požadavky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Výrobky z přírodního kamene – Podlahové a schodišťové desky – Požadavky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče

 

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 5: Požadavky a zkušební metody na vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

 

1.10.2001

1.4.2004

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 8: Požadavky a zkušební metody na spoje

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 1: Technické podmínky pro kouřové zástěny

 

1.6.2006

1.9.2008

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

 

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2002

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

 

1.4.2004

1.4.2005

 

EN 12101-3:2002/AC:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 12101-6:2005

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků – Sestavy

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 7: Technické podmínky pro potrubí pro odvod kouře

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 8: Technické podmínky pro kouřové klapky

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 10: Technické podmínky pro dodávku energie

 

1.10.2006

1.5.2012

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

 

1.12.2004

1.6.2006

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 1: Sprinklery

 

1.4.2002

1.9.2005

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005