ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 26

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
26. ledna 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2015/C 026/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2015/C 026/02

Spojené věci C-103/12 a C-165/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. listopadu 2014 – Evropský parlament (C-103/12), Evropská komise (C-165/12) v. Rada Evropské unie Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí 2012/19/EU — Právní základ — Článek 43 odst. 2 a 3 SFEU — Dvoustranná dohoda o poskytnutí přístupu k přebytkům přípustného odlovu — Výběr zainteresovaného třetího státu, jemuž Unie poskytne přístup k živým zdrojům — Výlučná ekonomická zóna — Politické rozhodnutí — Stanovení rybolovných práv

2

2015/C 026/03

Spojené věci C-22/13, C-61/13 až C-63/13 a C-418/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 26. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Napoli, Corte costituzionale – Itálie) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) v. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo v. Comune di Napoli (C-63/13) a Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari v. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS — Po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou — Školství — Veřejný sektor — Zástupy na uprázdněných a volných místech do doby, než proběhnou výběrová řízení — Ustanovení 5 bod 1 — Opatření k předcházení zneužívání smluv na dobu určitou — Pojem objektivní důvody ospravedlňující použití takových smluv — Sankce — Zákaz změny na pracovní poměr na dobu neurčitou — Absence práva na náhrady škody

3

2015/C 026/04

Věc C-66/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Green Network SpA v. Autorità per l'energia elettrica e il gas Řízení o předběžné otázce — Vnitrostátní program podpory spotřeby elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie — Povinnost výrobců a dovozců elektřiny dodat do vnitrostátní distribuční soustavy určité množství elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo v případě nedostatku takových zdrojů, nakoupit u příslušného orgánu zelená osvědčení — Důkaz tohoto dodání vyžadující předložení osvědčení o zeleném původu vyrobené nebo dovezené elektřiny — Přijetí osvědčení vydaných ve třetím státě, jež je podřízeno uzavření dvoustranné dohody mezi tímto třetím státem a dotyčným členským státem nebo dohody mezi správcem vnitrostátní distribuční soustavy tohoto členského státu a obdobným orgánem uvedeného třetího státu — Směrnice 2001/77/ES — Vnější pravomoc Společenství — Loajální spolupráce

4

2015/C 026/05

Věc C-310/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Novo Nordisk Pharma GmbH v. S Řízení o předběžné otázce — Směrnice 85/374/EHS — Ochrana spotřebitelů — Odpovědnost za vadné výrobky — Věcná působnost směrnice — Zvláštní systémy odpovědnosti existující v okamžiku oznámení této směrnice — Přípustnost vnitrostátního systému odpovědnosti, který umožňuje získat informace o vedlejších účincích léčivých přípravků

5

2015/C 026/06

Věc C-356/13: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 – Evropská komise v. Polská republika Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/676/EHS — Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů — Nedostatečná identifikace vod, které jsou nebo by mohly být zasaženy znečištěním — Nedostatečné označení ohrožených oblastí — Akční programy — Neúplná opatření

5

2015/C 026/07

Věc C-404/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court of the United Kingdom – Spojené království) – The Queen, na žádost: ClientEarth v. The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Kvalita ovzduší — Směrnice 2008/50/ES — Mezní hodnoty pro oxid dusičitý — Povinnost požádat o prodloužení lhůty společně s předložením plánu kvality ovzduší — Sankce

6

2015/C 026/08

Spojené věci C-581/13 P a C-582/13 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 – Intra-Presse v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Golden Balls Ltd Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Článek 8 odst. 5 — Slovní ochranná známka GOLDEN BALLS — Námitky majitele starší slovní ochranné známky Společenství BALLON D’OR — Relevantní veřejnost — Podobnost označení — Nebezpečí záměny

7

2015/C 026/09

Věc C-666/13: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – Rohm Semiconductor GmbH v. Hauptzollamt Krefeld Řízení o předběžné otázce — Celní unie — Sazební zařazení zboží — Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Čísla 8541 a 8543 — Moduly pro přenos a příjem dat na krátkou vzdálenost — Podpoložky 8543 89 95 a 8543 90 80 — Pojem ‚části a součásti elektrických strojů a přístrojů

7

2015/C 026/10

Věc C-40/14: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon v. Utopia SARL Řízení o předběžné otázce — Celní unie a společný celní sazebník — Osvobození od dovozního cla — Zvířata speciálně připravená pro laboratorní účely — Veřejné nebo veřejně prospěšné zařízení nebo schválené soukromé zařízení — Dovozce, jehož zákazníky jsou taková zařízení — Obaly — Klece sloužící k přepravě zvířat

8

2015/C 026/11

Věc C-487/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 4. listopadu 2014 – SC Total Waste Recycling SRL v. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Věc C-488/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Oradea (Rumunsko) dne 4. listopadu 2014 – SC Max Boegl România SRL a další v. RA Aeroportul Oradea a další

10

2015/C 026/13

Věc C-489/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Spojené království) dne 4. listopadu 2014 – A v. B

10

2015/C 026/14

Věc C-491/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Španělsko) dne 5. listopadu 2014 – Rossa dels Vents Assessoria S.L. v. U Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

Věc C-495/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itálie) dne 6. listopadu 2014 – Antonio Tita a další v. Ministero della Giustizia a další

12

2015/C 026/16

Věc C-499/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie van België (Belgie) dne 10. listopadu 2014 – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert v. Belgický stát

12

2015/C 026/17

Věc C-502/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 10. listopadu 2014 – Buzzi Unicem SpA a další v. Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE a další

13

2015/C 026/18

Věc C-509/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Španělsko) dne 13. listopadu 2014 – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) v. Luis Aira Pascual a další

14

2015/C 026/19

Věc C-514/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. listopadu 2014 Éditions Odile Jacob SAS proti rozsudku Tribunálu (desátého senátu) vydanému dne 5. prosince 2014 ve věci T-471/11, Odile Jacob v. Komise

14

2015/C 026/20

Věc C-517/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. listopadu 2014 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. září 2014 ve věci T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. v. Evropská komise

15

2015/C 026/21

Věc C-524/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. listopadu 2014 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 9. září 2014 ve věci T-461/12, Hansestadt Lübeck v. Evropská komise

16

2015/C 026/22

Věc C-527/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 21. listopadu 2014 – Ukamaka Mary Jecinta Oruche a Nzubechukwu Emmanuel Oruche v. Spolková republika Německo

19

2015/C 026/23

Věc C-530/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. listopadu 2014 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 11. září 2014 ve věci T-425/11, Řecko v. Komise

19

2015/C 026/24

Věc C-535/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2014 Vadzimem Ipatau proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 23. září 2014 ve věci T-646/11, Ipatau v. Rada

20

2015/C 026/25

Věc C-539/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Castellón (Španělsko) dne 27. listopadu 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo a María del Carmen Abril García v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

Věc C-540/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2014 společností DK Recycling und Roheisen GmbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 26. září 2014 ve věci T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH v. Evropská komise

21

2015/C 026/27

Věc C-551/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. prosince 2014 Arctic Paper Mochenwangen GmbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 26. září 2014 ve věci T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen GmbH v. Evropská komise

22

 

Tribunál

2015/C 026/28

Věc T-57/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. prosince 2014 – Castelnou Energía v. Komise Státní podpory — Elektrická energie — Vyrovnání dodatečných výrobních nákladů — Povinnost veřejné služby vyrábět určitý objem elektrické energie z vnitrostátního uhlí — Mechanismus přednostního zásobování — Rozhodnutí nevznášet námitky — Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem — Žaloba na neplatnost — Osobní dotčení — Podstatné ovlivnění stavu hospodářské soutěže — Přípustnost — Nezahájení formálního vyšetřovacího řízení — Vážné obtíže — Služba obecného hospodářského zájmu — Bezpečnost dodávek elektrické energie — Článek 11 odst. 4 směrnice 2003/54/ES — Volný pohyb zboží — Ochrana životního prostředí — Směrnice 2003/87/ES

24

2015/C 026/29

Věc T-661/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. prosince 2014 – Itálie v. Komise EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Mléčné výrobky — Účelově vázané příjmy — Klíčové kontroly — Opožděnost — Paušální oprava — Právní základ — Článek 53 nařízení (ES) č. 1605/2002 — Opakovaný výskyt

25

2015/C 026/30

Věc T-75/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. prosince 2014 – Boehringer Ingelheim Pharma v. OHIM – Nepentes Pharma (Momarid) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Momarid — Starší slovní ochranná známka Společenství LONARID — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Relevantní veřejnost — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009

25

2015/C 026/31

Věc T-272/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. prosince 2014 – Max Mara Fashion Group v. OHIM – Mackays Stores (M&Co.) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství M&Co. — Starší obrazová ochranná známka Společenství a vnitrostátní ochranná známka MAX&Co. — Starší slovní vnitrostátní ochranná známka MAX&CO. — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

26

2015/C 026/32

Spojené věci T-494/13 a T-495/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. prosince 2014 – Sales & Solutions v. OHIM – Inceda (WATT a WATT) Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství WATT a slovní ochranná známka Společenství WATT — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009

27

2015/C 026/33

Věc T-595/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. prosince 2014 – BSH v. OHIM – LG Electronics (compressor technology) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství compressor technology — Starší národní slovní ochranné známky KOMPRESSOR — Relativní důvod pro zamítnutí — Částečné zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

27

2015/C 026/34

Věc T-289/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Ledra Advertising v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability pro Kypr — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ

28

2015/C 026/35

Věc T-290/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – CMBG v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability Kypru — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádá jakýkoliv právní základ

29

2015/C 026/36

Věc T-291/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Eleftheriou a Papachristofi v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability pro Kypr — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ

29

2015/C 026/37

Věc T-292/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Evangelou v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability pro Kypr — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ

30

2015/C 026/38

Věc T-293/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Theophilou v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability pro Kypr — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ

31

2015/C 026/39

Věc T-294/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Fialtor v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability pro Kypr — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ

31

2015/C 026/40

Věc T-298/13: Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2014 – LemonAid Beverages v. OHIM – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

32

2015/C 026/41

Věc T-320/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – DelSolar (Wujiang) v. Komise Dumping — Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Číny — Prozatímní antidumpingové clo — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

33

2015/C 026/42

Věc T-125/14: Usnesení Tribunálu ze dne 21. října 2014 – Gappol Marzena Porczyńska v. OHIM – Gap (ITM) (GAPPol) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Zrušení napadeného rozhodnutí — Bezpředmětnost sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

33

2015/C 026/43

Věc T-674/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – SEA v. Komise Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Povinnost zajistit navrácení podpory poskytnuté veřejným provozovatelem letiště ve prospěch dceřiné společnosti pověřené službami řízení — Likvidace uvedené společnosti — Založení nové společnosti pověřené službami řízení — Rozhodnutí Komise zahájit formálního vyšetřovací řízení ve věci státní podpory za účelem přezkumu existence hospodářské návaznosti mezi oběma společnostmi — Návrh na odklad vykonatelnosti — Zjevná nepřípustnost žaloby v hlavním řízení — Nepřípustnost — Neexistence naléhavosti

34

2015/C 026/44

Věc T-688/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 28. listopadu 2014 – Airport Handling v. Komise Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Povinnosti zajistit navrácení podpory poskytnuté veřejným provozovatelem letiště ve prospěch dceřiné společnosti pověřené službami řízení — Vstup uvedené společnosti do likvidace — Založení nové společnosti pověřené službami řízení — Rozhodnutí Komise zahájit formálního vyšetřovací řízení ve věci státní podpory za účelem přezkumu existence hospodářské návaznosti mezi oběma společnostmi — Návrh na odklad vykonatelnosti — Zjevná nepřípustnost žaloby v hlavním řízení — Nepřípustnost — Neexistence naléhavosti

35

2015/C 026/45

Věc T-703/14 R: Usnesení soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních ze dne 27. října 2014 – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net v. Komise Řízení o předběžných opatřeních — Dotace — Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) — Výzva k úhradě určená subdodavateli — Návrh na odklad vykonatelnosti — Věc neumožňující nařízení předběžných opatření

35

2015/C 026/46

Věc T-750/14: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2014 – Segimerus v. OHIM – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

Věc T-753/14: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2014 – Ice Mountain Ibiza v. OHIM – Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

Věc T-755/14: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2014 – Herbert Smith Freehills v. Komise

37

2015/C 026/49

Věc T-764/14: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2014 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Komise

38

2015/C 026/50

Věc T-770/14: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2014 – Itálie v. Komise

39

2015/C 026/51

Věc T-774/14: Žaloba podaná dne 17. listopadu 2014 – Ica Foods v. OHIM – San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

Věc T-777/14: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2014 – Fon Wireless v.OHIM – Henniger (NEOFON – FON ET AL.)

41

2015/C 026/53

Věc T-778/14: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2014 – Ugly v. OHIM – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

Věc T-781/14: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2014 – TVR Automotive v. OHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Soud pro veřejnou službu

2015/C 026/55

Věc F-4/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. prosince 2014 – Cwik v. Komise Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Hodnotící posudek — Hodnocené období 1995/1997 — Plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně — Návrh na zrušení hodnotícího posudku — Nepředložení věci smíšenému hodnotícímu výboru — Zpoždění při vypracování hodnotícího posudku — Žaloba na náhradu škody

43

2015/C 026/56

Věc F-109/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 3. prosince 2014 – DG v. ENISA Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Ukončení smlouvy — Neexistence odůvodnění — Nedodržení hodnotícího postupu — Zjevně nesprávné posouzení

43

2015/C 026/57

Věc F-110/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. prosince 2014 – Migliore v. Komise Povýšení — Certifikační řízení — Řízení v roce 2013 — Vyloučení z konečného seznamu úředníků, kteří se mohou účastnit vzdělávacího programu — Článek 45 a služebního řádu

44

2015/C 026/58

Věc F-142/11 DEP: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. prosince 2014 – Erik Simpson v. Rada Veřejná služba — Řízení — Určení výše nákladů řízení

45

2015/C 026/59

Věc F-106/14: Žaloba podaná dne 9. října 2014 – ZZ v. Komise

45

2015/C 026/60

Věc F-108/14: Žaloba podaná dne 10. října 2014 – ZZ v. Komise

46

2015/C 026/61

Věc F-110/14: Žaloba podaná dne 15. října 2014 – ZZ v. Komise

46

2015/C 026/62

Věc F-112/14: Žaloba podaná dne 17. října 2014 – ZZ a další v. Komise

47

2015/C 026/63

Věc F-116/14: Žaloba podaná dne 23. října 2014 – ZZ v. Komise

47

2015/C 026/64

Věc F-118/14: Žaloba podaná dne 23. října 2014 – ZZ v. Rada

48


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2015/C 026/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 16, 19.1.2015

Dřívější publikace

Úř. věst. C 7, 12.1.2015

Úř. věst. C 462, 22.12.2014

Úř. věst. C 448, 15.12.2014

Úř. věst. C 439, 8.12.2014

Úř. věst. C 431, 1.12.2014

Úř. věst. C 421, 24.11.2014

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/2


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. listopadu 2014 – Evropský parlament (C-103/12), Evropská komise (C-165/12) v. Rada Evropské unie

(Spojené věci C-103/12 a C-165/12) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Rozhodnutí 2012/19/EU - Právní základ - Článek 43 odst. 2 a 3 SFEU - Dvoustranná dohoda o poskytnutí přístupu k přebytkům přípustného odlovu - Výběr zainteresovaného třetího státu, jemuž Unie poskytne přístup k živým zdrojům - Výlučná ekonomická zóna - Politické rozhodnutí - Stanovení rybolovných práv“)

(2015/C 026/02)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Evropský parlament (zástupci: L. G. Knudsen, I. Liukkonen a I. Díez Parra, zmocněnci) (C-103/12), Evropská komise (zástupci: A. Bouquet a E. Paasivirta, zmocněnci) (C-165/12)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: A. Westerhof Löfflerová a A. de Gregorio Merino, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Česká republika (zástupci: M. Smolek, E. Ruffer a D. Hadroušek, zmocněnci), Španělské království (zástupce: N. Díaz Abad, zmocněnkyně), Francouzská republika (zástupci: G. de Bergues, D. Colas a N. Rouam, zmocněnci), Polská republika (zástupci: B. Majczyna a M. Szpunar, zmocněnci)

Výrok

1)

Rozhodnutí Rady 2012/19/EU ze dne 16. prosince 2011, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany, se zrušuje.

2)

Účinky rozhodnutí 2012/19/EU se zachovávají do doby, než vstoupí v přiměřené lhůtě ode dne vyhlášení tohoto rozsudku v platnost nové rozhodnutí založené na náležitém právním základě, a to čl. 43 odst. 2 SFEU ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) SFEU.

3)

Radě Evropské unie se ukládá náhrada nákladů řízení.

4)

Česká republika, Španělské království, Francouzská republika a Polská republika ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 157, 2.6.2012.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/3


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 26. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Napoli, Corte costituzionale – Itálie) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) v. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo v. Comune di Napoli (C-63/13) a Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari v. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

(Spojené věci C-22/13, C-61/13 až C-63/13 a C-418/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sociální politika - Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS - Po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou - Školství - Veřejný sektor - Zástupy na uprázdněných a volných místech do doby, než proběhnou výběrová řízení - Ustanovení 5 bod 1 - Opatření k předcházení zneužívání smluv na dobu určitou - Pojem ‚objektivní důvody‘ ospravedlňující použití takových smluv - Sankce - Zákaz změny na pracovní poměr na dobu neurčitou - Absence práva na náhrady škody“)

(2015/C 026/03)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soudy

Tribunale di Napoli a Corte costituzionale

Účastníci původního řízení

Žalobci: Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino a Gemma Zangari (C-418/13)

Žalovaní: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C-22/13, C-61/13, C-62/13), Comune di Napoli (C-63/13) a Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

za přítomnosti: Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL) a Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) (C-22/13 a C-61/13 až C-62/13)

Výrok

Ustanovení 5 bod 1 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, uzavřené dne 18. března 1999 a tvořící přílohu směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, musí být vykládáno v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je úprava dotčená ve věcech v původních řízeních, která do doby, než proběhnou výběrová řízení na přijetí stálých zaměstnanců státních škol, umožňuje obnovování pracovních smluv na dobu určitou za účelem obsazení uprázdněných a volných míst pedagogických, jakož i administrativních, technických a pomocných pracovníků, aniž jsou stanoveny konkrétní lhůty pro dokončení těchto výběrových řízení, a současně vylučuje, aby tito pracovníci mohli získat náhradu újmy, kterou případně utrpěli z důvodu takového obnovování. Tato právní úprava totiž podle všeho neumožňuje vyvodit objektivní a transparentní kritéria za účelem ověření toho, zda obnovení takových smluv opravdu odpovídá skutečné potřebě, je způsobilé dosáhnout sledovaného cíle a je za tímto účelem nezbytné, a dále nestanoví žádné opatření k předcházení a postihování zneužívání po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou, což musí ověřit předkládající soudy.


(1)  Úř. věst. C 86, 23.3.2013.

Úř. věst. C 141, 18.5.2013.

Úř. věst. C 313, 26.10.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/4


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Green Network SpA v. Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Věc C-66/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Vnitrostátní program podpory spotřeby elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie - Povinnost výrobců a dovozců elektřiny dodat do vnitrostátní distribuční soustavy určité množství elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo v případě nedostatku takových zdrojů, nakoupit u příslušného orgánu ‚zelená osvědčení‘ - Důkaz tohoto dodání vyžadující předložení osvědčení o zeleném původu vyrobené nebo dovezené elektřiny - Přijetí osvědčení vydaných ve třetím státě, jež je podřízeno uzavření dvoustranné dohody mezi tímto třetím státem a dotyčným členským státem nebo dohody mezi správcem vnitrostátní distribuční soustavy tohoto členského státu a obdobným orgánem uvedeného třetího státu - Směrnice 2001/77/ES - Vnější pravomoc Společenství - Loajální spolupráce“)

(2015/C 026/04)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Green Network SpA

Žalovaná: Autorità per l'energia elettrica e il gas

za přítomnosti: Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Výrok

1)

Smlouva o ES musí být vykládána v tom smyslu, že s ohledem na ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou, má Evropské společenství výlučnou vnější pravomoc, která brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které stanoví možnost zprostit se povinnosti nakoupit zelená osvědčení odpovídající dodávce zelené elektřiny dovezené ze třetího státu na vnitrostátní spotřebitelský trh, a to z důvodu uzavření předchozí dohody mezi členským státem a dotyčným třetím státem, podle které je zaručeno, že takto dovezená elektřina je vyrobená z obnovitelných zdrojů energie, za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v článku 5 uvedené směrnice.

2)

Unijní právo brání tomu, aby poté, co vnitrostátní soud upustil od aplikace takového vnitrostátního ustanovení, jako je ustanovení uvedené v bodě 1 výroku tohoto rozsudku, z důvodu, že toto ustanovení není v souladu s tímto právem, uvedený soud místo něj aplikoval dřívější vnitrostátní ustanovení, které je v podstatě obdobné uvedenému ustanovení, které stanoví možnost zprostit se povinnosti nakoupit zelená osvědčení odpovídající dodávce zelené elektřiny dovezené ze třetího státu na vnitrostátní spotřebitelský trh, a to z důvodu uzavření předchozí dohody mezi správcem vnitrostátní distribuční soustavy a obdobným místním orgánem dotyčného třetího státu, v níž jsou určeny způsoby ověření nezbytné pro osvědčení toho, že takto dovezená elektřina je elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů energie.


(1)  Úř. věst. C 147, 25.5.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/5


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Novo Nordisk Pharma GmbH v. S

(Věc C-310/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Směrnice 85/374/EHS - Ochrana spotřebitelů - Odpovědnost za vadné výrobky - Věcná působnost směrnice - Zvláštní systémy odpovědnosti existující v okamžiku oznámení této směrnice - Přípustnost vnitrostátního systému odpovědnosti, který umožňuje získat informace o vedlejších účincích léčivých přípravků“)

(2015/C 026/05)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Novo Nordisk Pharma GmbH

Žalovaná: S

Výrok

Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES ze dne 10. května 1999, musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, jako je ta, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, jež zavádí zvláštní systém odpovědnosti ve smyslu článku 13 této směrnice, který po změně této právní úpravy, k níž došlo po dni oznámení uvedené směrnice dotyčnému členskému státu, stanoví, že spotřebitel je oprávněn požadovat od výrobce léčivého přípravku informace o vedlejších účincích tohoto přípravku.


(1)  Úř. věst. C 260, 7.9.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/5


Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 – Evropská komise v. Polská republika

(Věc C-356/13) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 91/676/EHS - Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů - Nedostatečná identifikace vod, které jsou nebo by mohly být zasaženy znečištěním - Nedostatečné označení ohrožených oblastí - Akční programy - Neúplná opatření“)

(2015/C 026/06)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve a K. Herrmann, zmocněnci)

Žalovaná: Polská republika (zástupce: B. Majczyna, zmocněnec)

Výrok

1)

Polská republika tím, že nedostatečně identifikovala vody, které by mohly být zasaženy znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, že nedostatečně označila ohrožené oblasti a že přijala akční programy, jako jsou ty, jež jsou upraveny v článku 5 směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, obsahující opatření, jež nebyla v souladu s touto směrnicí, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 3 směrnice 91/676 ve spojení s přílohou I a z článku 5 uvedené směrnice ve spojení s přílohou II částí A bodem 2, jakož i přílohou III částí 1 bodem 1 této směrnice.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Polské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 344, 23.1.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/6


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court of the United Kingdom – Spojené království) – The Queen, na žádost: ClientEarth v. The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Věc C-404/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Životní prostředí - Kvalita ovzduší - Směrnice 2008/50/ES - Mezní hodnoty pro oxid dusičitý - Povinnost požádat o prodloužení lhůty společně s předložením plánu kvality ovzduší - Sankce“)

(2015/C 026/07)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court of the United Kingdom

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: The Queen, na žádost: ClientEarth

Žalovaná: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Výrok

1)

Článek 22 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu musí být vykládán v tom smyslu, že k tomu, aby bylo možné prodloužit nejvýše o pět let lhůtu stanovenou touto směrnicí ke splnění mezních hodnot pro oxid dusičitý uvedených v příloze XI této směrnice, ukládá toto ustanovení členskému státu povinnost o to požádat a vyhotovit plán kvality ovzduší, jestliže se s ohledem na existující údaje a navzdory provádění příslušných opatření ke snížení znečištění ze strany tohoto státu objektivně ukazuje, že v dané zóně nebo aglomeraci nebude možné splnit tyto hodnoty v uvedené lhůtě. Směrnice 2008/50 neobsahuje žádnou výjimku z povinnosti vyplývající z uvedeného čl. 22 odst. 1.

2)

V případě, kdy se ukazuje, že v určité zóně nebo aglomeraci členského státu nelze splnit mezní hodnoty pro oxid dusičitý stanovené v příloze XI směrnice 2008/50 po datu 1. ledna 2010 uvedeném v této příloze, a tento členský stát nepožádal o prodloužení této lhůty v souladu s čl. 22 odst. 1 směrnice 2008/50, vypracování plánu kvality ovzduší podle čl. 23 odst. 1 druhého pododstavce této směrnice neumožňuje samo o sobě mít za to, že tento stát přesto splnil povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 13 uvedené směrnice.

3)

Pokud členský stát nesplnil požadavky vyplývající z čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2008/50, a přitom nepožádal o prodloužení lhůty za podmínek stanovených v článku 22 této směrnice, musí příslušný vnitrostátní soud, který věc případně projednává, přijmout vůči vnitrostátnímu orgánu jakékoliv nezbytné opatření, jako je soudní příkaz, aby tento orgán vypracoval plán vyžadovaný touto směrnicí za podmínek v ní stanovených.


(1)  Úř. věst. C 274, 21.9.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/7


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 – Intra-Presse v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Golden Balls Ltd

(Spojené věci C-581/13 P a C-582/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Ochranná známka Společenství - Nařízení (ES) č. 40/94 - Článek 8 odst. 1 písm. b) - Článek 8 odst. 5 - Slovní ochranná známka GOLDEN BALLS - Námitky majitele starší slovní ochranné známky Společenství BALLON D’OR - Relevantní veřejnost - Podobnost označení - Nebezpečí záměny“)

(2015/C 026/08)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Intra-Presse (zástupci: P. Péters, T. de Haan, advokáti)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec), Golden Balls Ltd (zástupce: M. Edenborough QC)

Výrok

1)

Rozsudky Tribunálu Evropské unie Golden Balls v. OHIM – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-448/11, EU:T:2013:456) a Golden Balls v. OHIM – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-437/11, EU:T:2013:441) se zrušují v rozsahu, v němž jimi byly zamítnuty dva návrhy na zrušení podané společností Intra-Presse SAS.

2)

Ve zbývající části se kasační opravné prostředky zamítají.

3)

Bod 2 výroku rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 22. června 2011 (věc R 1432/2010-1) a bod 1 výroku rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 26. května 2011 (věc R 1310/2010-1) se zrušují.

4)

Společnost Intra-Presse SAS, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a společnost Golden Balls Ltd ponesou vlastní náklady řízení související s řízením v prvním stupni i s řízením o kasačním opravném prostředku.


(1)  Úř. věst. C 24, 25.1.2014.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/7


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – Rohm Semiconductor GmbH v. Hauptzollamt Krefeld

(Věc C-666/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Celní unie - Sazební zařazení zboží - Společný celní sazebník - Kombinovaná nomenklatura - Čísla 8541 a 8543 - Moduly pro přenos a příjem dat na krátkou vzdálenost - Podpoložky 8543 89 95 a 8543 90 80 - Pojem ‚části a součásti elektrických strojů a přístrojů“)

(2015/C 026/09)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Rohm Semiconductor GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Krefeld

Výrok

1)

Kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1832/2002 ze dne 1. srpna 2002, musí být vykládána v tom smyslu, že moduly tvořené vzájemným propojením LED, fotodiody a několika dalších polovodičových zařízení, které mohou být používány jako infračervené vysílače a přijímače, pokud jsou elektricky napájeny prostřednictvím přístrojů, v nichž jsou použity, spadají do čísla 8543 této nomenklatury.

2)

Kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení č. 2658/87, ve znění nařízení č. 1832/2002, musí být vykládána v tom smyslu, že takové moduly, jako jsou moduly dotčené ve věci v původním řízení, které jsou použity v přístrojích, pro jejichž mechanickou nebo elektrickou funkčnost nejsou nezbytné, netvoří části nebo součásti ve smyslu podpoložky 8543 90 80 této nomenklatury, ale spadají pod její podpoložku 8543 89 95, týkající se ostatních elektrických strojů a přístrojů s vlastní individuální funkcí, jinde v kapitole 85 nomenklatury neuvedených a nezahrnutých.


(1)  Úř. věst. C 85, 22.3.2014.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/8


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon v. Utopia SARL

(Věc C-40/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Celní unie a společný celní sazebník - Osvobození od dovozního cla - Zvířata speciálně připravená pro laboratorní účely - Veřejné nebo veřejně prospěšné zařízení nebo schválené soukromé zařízení - Dovozce, jehož zákazníky jsou taková zařízení - Obaly - Klece sloužící k přepravě zvířat“)

(2015/C 026/10)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon

Odpůrkyně: Utopia SARL

Výrok

1)

Článek 60 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla, ve znění Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, musí být vykládán v tom smyslu, že pokud jsou zvířata speciálně připravená pro laboratorní účely, která dovozce doveze na území Evropské unie, určena veřejným nebo veřejně prospěšným zařízením nebo schváleným soukromým zařízením, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, může tento dovozce využít osvobození od dovozního cla stanoveného v tomto článku pro tento druh zboží, přestože sám takovým zařízením není.

2)

Všeobecné pravidlo 5 b) kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, musí být vykládáno v tom smyslu, že klece sloužící k přepravě živých zvířat určených k laboratornímu výzkumu nespadají do kategorie obalů, které se zařazují se zbožím, které obsahují.


(1)  Úř. věst. C 102, 7.4.2014.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 4. listopadu 2014 – SC Total Waste Recycling SRL v. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Věc C-487/14)

(2015/C 026/11)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: SC Total Waste Recycling SRL

Žalovaná: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Předběžné otázky

1)

Je čl. 2 bod 35 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 (1) třeba vykládat tak, že v sousloví přeprava odpadů, která se uskutečňuje „způsobem, který není výslovně uveden ve formuláři oznámení nebo v průvodním dokladu“, se odkazuje na druhy přepravy uvedené v přílohách IA a IB uvedeného nařízení (silniční, železniční, námořní, letecká, vnitrozemská vodní doprava)?

2)

Je skutečnost, že příslušnému orgánu nebyla oznámena podstatná změna v podrobnostech nebo podmínkách odsouhlasené přepravy ve smyslu čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1013/2006, třeba vykládat tak, že jde o přepravu odpadu, která se uskutečňuje „způsobem, který není výslovně uveden ve formuláři oznámení nebo v průvodním dokladu“ ve smyslu čl. 2 bodu 35 písm. d) nařízení č. 1013/2006 a tedy o nedovolenou přepravu?

3)

Je v případě, kdy je odpad dopraven na území tranzitní země přes jiný hraniční přechod, než který byl uveden ve formuláři oznámení nebo v průvodním dokladu, třeba mít za to, že došlo k podstatné změně v podrobnostech nebo podmínkách odsouhlasené přepravy ve smyslu čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1013/2006?

4)

Pokud je odpad dopravený na území tranzitní země jinudy, než bylo uvedeno ve formuláři oznámení nebo v průvodním dokladu, považován za nedovolenou přepravu, lze z toho důvodu uloženou pokutu, jejíž výše dosahuje výše pokuty ukládané tomu, kdo poruší povinnost získat souhlas s přepravou a předložit předchozí písemné oznámení, považovat za přiměřenou?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, s. 1).


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/10


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Oradea (Rumunsko) dne 4. listopadu 2014 – SC Max Boegl România SRL a další v. RA Aeroportul Oradea a další

(Věc C-488/14)

(2015/C 026/12)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Oradea

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA, SC Construcții Napoca SA

Žalované: RA Aeroportul Oradea, SC Porr Construct SRL, Teerag-Asdag Aktiengesellschaft, SC Col-Air Trading SRL, AVZI SA, Trameco SA, Iamsat Muntenia SA

Předběžná otázka

Musí být ustanovení čl. 1 odst. 1, 2 a 3 směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (1) a čl. 1 odst. 1, 2 a 3 směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (2), ve znění směrnice 2007/66/ES (3), vykládána v tom smyslu, že brání právní úpravě, která přístup k přezkumným řízením proti rozhodnutím veřejných zadavatelů podmiňuje povinností složit předem „záruku řádného chování“, jako je záruka upravená v článku 271a a v článku 271b nařízení vlády s mocí zákona č. 34/2006?


(1)  Úř. věst. L 395, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 76, s. 14.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 335, s. 31).


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/10


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Spojené království) dne 4. listopadu 2014 – A v. B

(Věc C-489/14)

(2015/C 026/13)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: A

Odpůrce: B

Předběžné otázky

1)

Jak je třeba pro účely čl. 19 odst. 1 a 3 (1) chápat výraz „určena“ za okolností, kdy:

a)

navrhovatel v řízení před soudem, který řízení zahájil jako první („první řízení“), neučinil v podstatě žádné úkony krom podání návrhu na zahájení řízení k tomuto soudu, a sice nepředložil návrh (Assignation) ve lhůtě pro podání žaloby (Requête), v důsledku čehož první řízení skončilo bez rozhodnutí uplynutím lhůty v souladu s místní (francouzskou) právní úpravou prvního řízení, tj. 30 měsíců po prvním organizačním jednání;

b)

první řízení skončí výše uvedeným způsobem velmi krátce (3 dny) poté, co bylo v Anglii zahájeno řízení na soudě, u něhož bylo řízení zahájeno později („druhé řízení“), takže ve Francii nedošlo k vydání rozsudku a nehrozí, že budou v prvním a druhém řízení vydána neslučitelná rozhodnutí; a

c)

vzhledem k jinému časovému pásmu, v kterém se nachází Spojené království, by navrhovatel v řízení, které bylo zahájeno jako první, mohl po skončení prvního řízení vždy podat návrh na rozvod ve Francii dříve, než by mohl návrh na rozvod podat navrhovatel v Anglii?

2)

Je třeba výraz „určena“ chápat v tom smyslu, že navrhovatel v prvním řízení musí učinit úkony k postupu v prvním řízení s patřičnou péčí a rychlostí pro vyřešení sporu (ať již soudně či dohodou), nebo je navrhovatel oprávněn neučinit v prvním řízení poté, co si zajistil příslušnost podle článku 3 a čl. 19 odst. 1, žádné hmotněprávní úkony směřující k vyřešení sporu v prvním řízení, jak bylo uvedeno výše, a zajistit si tím tak jednoduše přerušení druhého řízení a zablokování celého sporu?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. 2003 L 338, s. 1).


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/11


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Španělsko) dne 5. listopadu 2014 – Rossa dels Vents Assessoria S.L. v. U Hostels Albergues Juveniles S.L.

(Věc C-491/14)

(2015/C 026/14)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Rossa dels Vents Assessoria S.L.

Žalovaná: U Hostels Albergues Juveniles S.L.

Předběžná otázka

Je třeba čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES (1) ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, vykládat v tom smyslu, že výlučné právo majitele ochranné známky zakázat všem třetím osobám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou se vztahuje na třetí osobu, jež je majitelem pozdější ochranné známky, aniž je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejdříve prohlášena za neplatnou?


(1)  Úř. vest. L 299, s. 25.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itálie) dne 6. listopadu 2014 – Antonio Tita a další v. Ministero della Giustizia a další

(Věc C-495/14)

(2015/C 026/15)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Účastníci původního řízení

Žalobci: Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini

Žalovaní: Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Předběžná otázka

Brání zásady stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES (1) ze dne 11. prosince 2007 a ve směrnicích Rady 89/665/EHS (2) a 92/13/EHS (3) o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek takovým italským právním ustanovením, jako je ustanovení o jednotném poplatku stanoveném v článku 9, čl. 13 odst. 6a a 6a.1 a čl. 14 odst. 3b nařízení prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května 2002 (jak bylo postupně novelizováno následnými právními předpisy) a čl. 1 odst. 27 zákona č. 228 ze dne 24. prosince 2012, která stanoví vysoký jednotný poplatek za přístup ke správnímu soudnictví v oblasti veřejných zakázek?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 335, s. 31).

(2)  Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Úř. věst. L 395, s. 33).

(3)  Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 76, s. 14).


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie van België (Belgie) dne 10. listopadu 2014 – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert v. Belgický stát

(Věc C-499/14)

(2015/C 026/16)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van Cassatie van België

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert

Odpůrce: Belgický stát

Předběžné otázky

Musí být zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej, deklarované u celních orgánů odděleně, neboť je to odůvodněné, avšak jde zjevně o jeden celek, který je jako takový určen k prodeji v maloobchodě, považováno za zboží zařazené do souprav (sad) v balení pro drobný prodej ve smyslu pravidla 3 b) všeobecných pravidel pro výklad kombinované nomenklatury podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), ve znění nařízení Komise (ES) č. 1214/2007 ze dne 20. září 2007 (2), pokud je zboží po celním prohlášení zabaleno dohromady pro účely společného prodeje v maloobchodě?


(1)  Úř. věst. L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382.

(2)  Úř. věst. L 286, s. 1.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 10. listopadu 2014 – Buzzi Unicem SpA a další v. Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE a další

(Věc C-502/14)

(2015/C 026/17)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Buzzi Unicem SpA, Colacem SpA, Cogne Acciai Speciali SpA, Olon SpA, Laterlite SpA

Žalovaní: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

Předběžné otázky

1)

Je rozhodnutí Evropské komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 neplatné v tom, že při výpočtu bezplatných povolenek nezohlednilo podíl emisí souvisejících se spalováním odpadních plynů – nebo procesních plynů – ani emisí souvisejících s kombinovanou výrobu tepla, čímž porušilo článek 290 SFEU a čl. 10a odst. 1, 4 a 5 směrnice 2003/87/ES (1), překročilo meze zmocnění uděleného směrnicí a porušilo cíle této směrnice (podpora energeticky účinnějších technologií a dodržování požadavků hospodářského rozvoje a zaměstnanosti)?

2)

Je rozhodnutí Evropské komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 neplatné s ohledem na unijní zásady užitečného účinku a proporcionality uvedené v článku 5 SEU, jelikož neoprávněně zasáhlo do legitimního očekávání žalujících společností, že si ponechají majetek, který představuje počet dočasně přidělených povolenek, které jim příslušely na základě ustanovení uvedené směrnice, čímž byly žalobkyně zbaveny hospodářského přínosu spojeného s tímto majetkem?

3)

Je rozhodnutí Evropské komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 neplatné v tom, že při výpočtu bezplatných povolenek nezohlednilo emise ze zařízení, která do působnosti uvedené směrnice spadají až od roku 2013, jelikož byla začleněna do systému obchodování s emisními povolenkami směrnicí 2009/29/ES?

4)

Je rozhodnutí Evropské komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 neplatné v části, v níž stanovuje opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví, z důvodu porušení čl. 296 druhého pododstavce SFEU a článku 41 Listiny základních práv, neboť není náležitě odůvodněno?

5)

Je rozhodnutí Evropské komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 neplatné v části, v níž stanovuje opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví, neboť porušuje procesní normy stanovené v čl. 10a odst. 1 a čl. 23 odst. 3 směrnice 2003/87/ES?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, s. 32).


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Španělsko) dne 13. listopadu 2014 – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) v. Luis Aira Pascual a další

(Věc C-509/14)

(2015/C 026/18)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Odpůrci: Luis Aira Pascual a další

Předběžná otázka

Brání čl. 1 písm. b) směrnice Rady 2001/23/ES (1) ze dne 12. března 2001 ve spojení s čl. 4 odst. 1 téže směrnice takovému výkladu španělského právního předpisu, který ji má učinit účinnou, podle něhož povinnost převzetí práv a povinností nevzniká v případě, kdy veřejnoprávní podnik, který je nositelem určité služby vyplývající z jeho vlastní činnosti, pro jejíž vykonávání jsou důležité určité hmotné prvky a kterou poskytoval prostřednictvím zadání zakázky, přičemž zhotoviteli uložil povinnost používat tyto prvky, které patří do jeho vlastnictví, se následně rozhodne, že smlouvu neprodlouží a bude ji provádět sám a prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců, přičemž vyloučí zaměstnance zhotovitele, takže služba je nadále poskytována pouze s tou změnou, že jsou nahrazeni pracovníci vykonávající tuto činnost vykonávajících a že jsou převedeni k jinému zaměstnavateli?


(1)  Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (Úř. věst. L 82, s. 16).


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/14


Kasační opravný prostředek podaný dne 14. listopadu 2014 Éditions Odile Jacob SAS proti rozsudku Tribunálu (desátého senátu) vydanému dne 5. prosince 2014 ve věci T-471/11, Odile Jacob v. Komise

(Věc C-514/14 P)

(2015/C 026/19)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Éditions Odile Jacob SAS (zástupci: J.-F. Bellis, O. Fréget a L. Eskenazi, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Lagardère SCA, Wendel.

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Prohlásit kasační opravný prostředek za přípustný a opodstatněný.

Zrušit rozsudek Tribumálu ze dne 5. září 2014 ve věci T-471/11, Editions Odile Jacob SAS v. Evropská komie, a rozhodnout ve věci samé.

Vyhovět návrhovým žádáním žalobkyně v prvním stupni, a tedy zrušit rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2011, SG-Greffe(2011) D/C(2011)3503, přijaté ve věci COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP na základě rozsudku Tribunálu ze dne 13. září 2010 ve věci T-452/04, Editions Odile Jakob v. Evropská komise, kterým Komise znovu schválila společnost Wendel jako nabyvatele aktiv převedených na základě závazků spojených s rozhodnutím Komise ze dne 7. ledna 2004, kterým bylo povoleno spojení podniků Lagardère/Natexis/VUP.

Uložit Evropské komisi a vedlejším účastnicím řízení náhradu nákladů řízení v obou stupních, včetně nákladů vynaložených v řízení o předběžném opatření a v rektifikačním řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka předkládá tři důvody na podporu kasačního opravného prostředku.

Zaprvé tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když nekonstatoval, že Komise porušila článek 266 SFEU a článek 47 Listiny základních práv. Pochybení, které ovlivnilo legalitu prvního schvalovacího rozhodnutí, způsobilo rovněž protiprávnost napadeného rozhodnutí, jelikož nebyl napraven nedostatek nezávislosti zplnomocněnce po celou dobu jeho zplnomocnění. V důsledku toho skutečnost, že Komise přijala napadené rozhodnutí, podle navrhovatelky představuje porušení pravidel řádného a spravedlivého soudního řízení a soudní přezkum aktů Komise činí neúčinným.

Zadruhé má navrhovatelka za to, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že rozhodnutí o podmínečném schválení mohlo představovat právní základ pro nové schvalovací rozhodnutí.

Zatřetí navrhovatelka tvrdí, že Tribunál porušil právní kritéria pro posouzení nezávislosti postupníka převáděných aktiv vůči postupci, a dopustil se nesprávného právního posouzení a zkreslení skutečností spojených s tímto posouzením.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/15


Kasační opravný prostředek podaný dne 17. listopadu 2014 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. září 2014 ve věci T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. v. Evropská komise

(Věc C-517/14 P)

(2015/C 026/20)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (zástupci: M. Loschelder, V. Schoene, advokáti)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Nizozemské království, Nederlandse Zuivelorganisatie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit napadené usnesení a zrušit nařízení Komise (EU) č. 1121/2010 ze dne 2. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Edam Holland (CHZO)] (1);

podpůrně vrátit věc Tribunálu;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení před Tribunálem a nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod: Tribunál zastává názor, že účastnici řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) nesvědčí právní zájem na podání žaloby, jelikož napadené nařízení uvádí, že „Edam“ představuje druhové označení. Dotčená formulace, která je uvedena v nařízení o zápisu, je pouhou tautologií. V důsledku toho, na rozdíl od toho, co uvádí Tribunál, by zrušení nařízení o zápisu poskytlo členům výhodu zakládající jejich právní zájem na podání žaloby. Z tohoto důvodu je žaloba přípustná. Ze stejného důvodu je rovněž opodstatněná. Dotčeného upřesnění se totiž dovolávali nizozemští žadatelé. V důsledku toho se Komise dopustila pochybení tím, že navzdory tomu k uvedenému upřesnění nepřistoupila.

Druhý důvod: Navrhovatelka tvrdí, že v minulosti její členové dodávali do Nizozemska mléko, u něhož bylo povoleno zpracování na sýr gouda nebo edam a které bylo skutečně na tyto sýry zpracováno. Tribunál z toho nedovodil existenci právního zájmu na podání žaloby. Tato argumentace je totiž ze skutkového hlediska nepřesná. Tribunál se tím dopustil zkreslení skutkového stavu, jelikož tento argument byl přesný. Mimoto, podle Tribunálu, námitka a žaloba navrhovatelky nebyly podány jménem „producentů mléka“. To rovněž představuje zkreslení skutkového stavu, jelikož námitka byla podána za členy navrhovatelky, jelikož její členové zpracovávají mléko (mléko prodávané v Nizozemsku je zpracovaným mlékem) a uvádějí na trh mléko nebo sýry.

Třetí důvod: Tribunál byl toho názoru, že zamítnutí námitky nepředstavuje řádný zájem na podání žaloby na straně navrhovatelky. Z právního hlediska totiž nebyla námitka podána navrhovatelkou, nýbrž Spolkovou republikou Německo. To neodpovídá právu použitelnému s ohledem na nařízení č. 510/2006 a Tribunál, na rozdíl od toho, co zastává, o této otázce dosud nerozhodoval, pokud jde o základní nařízení. Mezi základním nařízením č. 510/2006 (2) a předchozím nařízením, tedy nařízením Rady (EHS) č. 2081/92 (3), existují rozdíly, které Tribunál nezkoumal a které mají každopádně za následek, že se takoví oponenti, jako je navrhovatelka, podle základního nařízení domáhají svého práva na námitku.

Čtvrtý důvod: Tribunál odmítl argumentaci navrhovatelky, podle které modré logo týkající se CHZO Unie poskytuje nizozemským producentům konkurenční výhodu vůči členům navrhovatelky. To je nepřesné. Konkurenční výhoda existuje a zakládá právní zájem na podání žaloby u členů navrhovatelky, pokud jde o zrušení nařízení o zápisu.


(1)  Úř. věst. L 317, s. 14.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 93, s. 12).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 208, s. 1).


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/16


Kasační opravný prostředek podaný dne 20. listopadu 2014 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 9. září 2014 ve věci T-461/12, Hansestadt Lübeck v. Evropská komise

(Věc C-524/14 P)

(2015/C 026/21)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche, R. Sauer, zmocněnci)

Další účastník řízení: Hansestadt Lübeck, dříve Flughafen Lübeck GmbH

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

prohlásil žalobu v prvním stupni za nepřípustnou;

podpůrně: prohlásil žalobu v prvním stupni za bezpředmětnou;

podpůrně: prohlásil za neopodstatněnou tu část čtvrtého žalobního důvodu, kterou je vytýkáno porušení čl. 107 odst. 1 SFEU v souvislosti s kritériem selektivity, a věc, pokud jde o ostatní části čtvrtého žalobního důvodu, jakož i první až třetí a pátý žalobní důvod, vrátil k projednání Tribunálu;

uložil žalobci v řízení v prvním stupni náhradu nákladů řízení v prvním stupni a nákladů řízení o kasačním opravném prostředku, resp. podpůrně v případě, že věc bude vrácena k projednání Tribunálu, vyhradil rozhodnutí o nákladech řízení v prvním stupni a o nákladech řízení o kasačním opravném prostředku konečnému rozsudku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: neexistence osobní dotčenosti.

Podle názoru Tribunálu je Hansestadt Lübeck (hanzovní město Lübeck), ve svém postavení právního nástupce veřejného podniku, který až do 1. ledna 2013 provozoval letiště Lübeck, napadeným rozhodnutím osobně dotčeno, protože tento veřejný podnik na základě poskytnutí státních podpor vykonával pravomoci, které byly přeneseny pouze na něj. Tento závěr vychází z následujícího skutkového stavu: veřejný podnik navrhuje (letištní) ceník regulačnímu orgánu (spolkové) země, který je oprávněn ceník schválit nebo zamítnout (body 29 až 34 sporného rozsudku).

Podle názoru Komise Tribunál sice správně zjistil skutkový stav, přesto ale veřejný podnik, který až do 1. ledna 2013 provozoval letiště Lübeck, právně nesprávně považoval za schvalovací orgán, který vykonával vlastní, pouze jemu přenesené pravomoci. Podle judikatury Soudního dvora je při přezkumu osobní dotčenosti veřejného nebo soukromého subjektu, který provádí režim podpor (jako veřejný podnik, který až do 1. ledna 2013 provozoval letiště Lübeck), rozhodující, zda jeho obchodní vedení a politiku může stanovit on sám, nebo stát (1). Skutkový stav zjištěný Tribunálem ukazuje, že stát tyto pravomoci má, a to ze dvou důvodů. Ceník potřebuje předchozí schválení regulačním orgánem (spolkové) země. Sám regulační orgán je vázán předpisy spolkového práva o letištních poplatcích. Pouhá skutečnost, že provozovatel letiště musí ceník navrhnout, proto neznamená, že on sám může stanovit své obchodní vedení a cíle sledované ceníkem.

Konstatováním, že pravomoc provést přípravný krok k poskytnutí podpor (v projednávaném případě navržení ceníku regulačnímu orgánu) představuje výkon určité vlastní pravomoci poskytovat podpory, se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, protože pojem „osobně dotčen“ vyložil příliš široce.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: neexistence právního zájmu na podání žaloby.

Tribunál zastává názor, že Hansestadt Lübeck má ve svém postavení právního nástupce veřejného podniku, který až do 1. ledna 2013 provozoval letiště Lübeck, ještě i po prodeji letiště Lübeck soukromému investorovi právní zájem na podání žaloby. Tribunál nepovažoval za nezbytné určit, zda povinnost přerušit režim podpor skončila dne 1. ledna 2013, protože ceník na základě okolnosti, že již nebyly použity žádné státní prostředky, již nepředstavoval státní podporu. I pokud by tomu tak bylo, žalobce v prvním stupni by si podle názoru Tribunálu zachoval právní zájem na podání žaloby, protože formální vyšetřovací řízení ještě nebylo ukončeno a napadené rozhodnutí proto ještě vyvolává právní účinky.

První argument Tribunálu je chybný, protože i v případě neexistence konečného rozhodnutí o ukončení formálního vyšetřovacího řízení může napadené rozhodnutí ztratit svůj jediný právní účinek, totiž povinnost přerušit opatření podpory po dobu vyšetřování, pokud toto opatření podpory skončí z důvodů, které nemají žádnou souvislost s formálním vyšetřovacím řízením (v projednávaném případě privatizace letiště).

Druhý argument Tribunálu je v rozporu s judikaturou, která vyžaduje vzniklý a trvající zájem. V projednávaném případě se riziko přerušení opatření před 1. lednem 2013 nenaplnilo, protože letiště bylo privatizováno. Hansestadt Lübeck svůj zájem na tom, aby byla žaloba po privatizaci letiště zachována, neprokázalo.

Z těchto důvodů se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že žalobce v prvním stupni má trvající zájem.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: nesprávný výklad pojmu selektivita ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.

Aby bylo možné určit, zda je ceník veřejného podniku selektivní, musí být podle názoru Tribunálu přezkoumáno, zda platí nediskriminačně pro všechny uživatele a potenciální uživatele zboží nebo služeb poskytovaných tímto veřejným podnikem (bod 53 rozsudku).

Tento názor je v příkrém rozporu s judikaturou Soudního dvora, podle níž opatření nepředstavuje všeobecné opatření daňové nebo hospodářské politiky a je tedy selektivní, pokud platí jen pro určité hospodářské odvětví nebo pro určité podniky tohoto hospodářského odvětví (2). Soudní dvůr proto rozhodl, že zvýhodněné tarify pro zboží a služby stanovené veřejným podnikem jsou selektivní, i pokud jich mohou využít všichni uživatelé a potenciální uživatelé (3). Ve svém stanovisku ve věci Deutsche Lufthansa použil generální advokát Mengozzi tuto judikaturu na situaci, která přesně odpovídala projednávanému případu, totiž na letištní ceník se slevami pro určité velké uživatele, a potvrdil selektivitu opatření (4).

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: nedostatečné a rozporuplné odůvodnění.

Odůvodnění Tribunálu je chybné. Zaprvé chybí podstatná část přezkumu selektivity, a to stanovení cíle, který ceník sleduje. Neboť v souvislosti s tímto systémem musí být zjištěno, který podnik se nachází ve srovnatelné právní a skutečné situaci. Zadruhé je odůvodnění Tribunálu rozporuplné, protože nejprve používá judikaturu týkající se selektivity daňových opatření (bod 51 a 53 sporného rozsudku) a poté konstatuje, že není relevantní (bod 57 sporného rozsudku).

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: chybné použití přísného měřítka soudního přezkumu na rozhodnutí o zahájení řízení.

Tribunál sice uvádí správné právní kritérium, ve svém odůvodnění ale zcela pomíjí, že se v projednávaném případě jedná o rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení, které podléhá jen zjednodušenému soudnímu přezkumu, zejména pokud jde o odůvodnění (5). Ve sporném rozsudku chybí jakékoli vysvětlení k tomu, proč ceník nebyl natolik zjevně selektivní, že Komise nemohla zahájit formální vyšetřovací řízení.


(1)  Rozsudek DEFI v. Komise, 282/85, Recueil 1986, s. 2649, bod 18.

(2)  Rozsudky Itálie v. Komise, C-66/02, Sb. rozh. 2005, s. I-10901, bod 99, a Unicredito, C-148/04, Sb. rozh. 2005, s. I-11137, bod 45.

(3)  Viz zejména rozsudek GEMO, C-126/01, Recueil 2003, s. I-13769, bod 35 až 39.

(4)  Stanovisko ve věci Deutsche Lufthansa, C-284/12, Sb. rozh. 2013, s. I-00000,bod 47 až 55.

(5)  Viz naposled usnesení Stahlwerk Bous v. Komise, T-172/14 R, Sb. rozh. s. II-0000, body 39 až 78 a uvedená judikatura.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 21. listopadu 2014 – Ukamaka Mary Jecinta Oruche a Nzubechukwu Emmanuel Oruche v. Spolková republika Německo

(Věc C-527/14)

(2015/C 026/22)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci původního řízení

Žalobci: Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche

Žalovaná: Spolková republika Německo

Vedlejší účastníci řízení: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

Předběžná otázka

Je třeba článek 7 odst. 2 první pododstavec směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (1) vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která první vstup rodinného příslušníka osoby usilující o sloučení rodiny podmiňuje tím, aby rodinný příslušník před vstupem prokázal, že se dokáže jednoduchým způsobem dorozumět německy?


(1)  Úř. věst. L 251, s. 12; Zvl. vyd. 19/06, s. 224.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/19


Kasační opravný prostředek podaný dne 21. listopadu 2014 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 11. září 2014 ve věci T-425/11, Řecko v. Komise

(Věc C-530/14 P)

(2015/C 026/23)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: A. Bouchagiar, P.-J. Loewenthal, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Řecká republika

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 11. září 2014, oznámený Komisi dne 12. září 2014, ve věci T-425/11, Řecko v. Komise (ECLI:EU:T:2014:768);

vrátit věc Tribunálu k novému rozhodnutí;

rozhodnout o nákladech tohoto řízení později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek je založen na jediném důvodu kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně vyložil a použil čl. 107 odst. 1 SFEU, když rozhodl, že sporné opatření neposkytuje výhodu veřejným kasinům. Tento jediný důvod kasačního opravného prostředku Komise se dělí na tři části.

Zaprvé v bodech 52 až 58 napadeného rozsudku Tribunál porušil čl. 107 odst. 1 SFEU, když rozhodl, že veřejná kasina nezískala výhody z placení nižších odvodů za každého vstupujícího zákazníka na základě sporného opatření, jelikož odváděné částky představovaly 80 % ze stanovených cen vstupenek, které vybrala veřejná a soukromá kasina.

Zadruhé v bodech 59 až 68 napadeného rozsudku Tribunál porušil čl. 107 odst. 1 SFEU, když rozhodl, že nestačí, aby Komise posuzovala výhodu poskytnutou sporným opatřením jako přímou daňovou diskriminaci de iure, ale že Komise měla založit existenci zvýhodnění na ekonomické analýze účinků sporného opatření.

Zatřetí v bodech 74 až 80 napadeného rozsudku Tribunál porušil čl. 107 odst. 1 SFEU, když rozhodl, že praxe volného vstupu nemůže posilovat zvýhodnění vyplývající ze sporného opatření, neboť toto opatření neposkytuje výhodu, a dále že aby bylo možno přijmout tento argument, Komise byla povinna prokázat, že v praxi byl počet umožněných volných vstupů příliš vysoký ve srovnání s cíli řeckých právních předpisů, které takovou praxi povolily, a že v důsledku toho byly porušeny podmínky stanovené předmětnou vnitrostátní právní úpravou.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/20


Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2014 Vadzimem Ipatau proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 23. září 2014 ve věci T-646/11, Ipatau v. Rada

(Věc C-535/14 P)

(2015/C 026/24)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Vadzim Ipatau (zástupce: M. Michalauskas, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2014 (věc T 646/11),

rozhodnout s konečnou platností ve věci nebo vrátit věc k rozhodnutí Tribunálu,

uložit Radě náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatel předkládá čtyři důvody.

Zaprvé navrhovatel tvrdí, že se Tribunál dopustil porušení práva na účinnou soudní ochranu, když podání žádosti o právní pomoc upřel odkladný účinek, pokud jde o lhůtu stanovenou pro podání žaloby na neplatnost proti napadenému aktu.

Zadruhé Tribunálu vytýká, že se dopustil porušení práva na obhajobu. Tribunál totiž rozhodl, že Rada nebyla povinna sdělit navrhovateli důkazy v jeho neprospěch ani mu poskytnout příležitost být vyslechnut před přijetím rozhodnutí 2012/642/SZBP (1) a prováděcího nařízení č. 1017/2012 (2).

Zatřetí se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že důvody stanovené ve sporných aktech jsou dostatečné.

Začtvrté se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že sporné akty nebyly nepřiměřené.


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 285, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1017/2012 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 307, s. 7).


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Castellón (Španělsko) dne 27. listopadu 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo a María del Carmen Abril García v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Věc C-539/14)

(2015/C 026/25)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Castellón

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Juan Carlos Sánchez Morcillo a María del Carmen Abril García

Odpůrkyně: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Předběžná otázka

Je třeba čl. 7 odst. 1 směrnice 93/13/EHS (1), ve spojení s článkem 47, čl. 34 odst. 3 a článkem 7 Listiny základních práv Evropské unie (2), vykládat v tom smyslu, že brání takovému procesnímu předpisu, jako je čl. 695 odst. 4 španělského Ley de Enjuiciamiento Civil, který při úpravě opravného prostředku proti rozhodnutí o námitce proti výkonu rozhodnutí týkajícího se majetku, který byl zatížen hypotékou nebo byl zastaven, umožňuje podat odvolání jen proti usnesení, jímž je rozhodnuto o zastavení řízení, neuplatnění zneužívající klauzule nebo zamítnutí námitky založené na zneužívajícím charakteru některé klauzule, což má za bezprostřední následek to, že prodávající nebo poskytovatel navrhující výkon rozhodnutí má více možností odvolání než spotřebitel, proti němuž výkon rozhodnutí směřuje?


(1)  Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/002, s. 288).

(2)  Úř. věst. 2000, C 364, s. 1.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/21


Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2014 společností DK Recycling und Roheisen GmbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 26. září 2014 ve věci T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH v. Evropská komise

(Věc C-540/14 P)

(2015/C 026/26)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: DK Recycling und Roheisen GmbH (zástupci: S. Altenschmidt a P.-A. Schütter, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

1)

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 26. září 2014 ve věci T 630/13 v rozsahu, v němž v bodě 2 výroku žalobu ve zbývající části zamítá,

2)

vyhověl v plném rozsahu návrhovým žádáním předloženým v prvním stupni v bodě 1 žaloby zrušením čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (C/2013) 5666, 2013/448/EU (1) v rozsahu, v němž se do seznamu zařízení patřících do směrnice 2003/87/ES zamítá zápis zařízení s identifikačním kódem DE000000000001320 a DE-new-14220-0045 uvedených v příloze I bodu A, kterou Německo předložilo Komisi v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 2003/87/ES, jakož i příslušných předběžných ročních povolenek, které mají být tímto zařízením bezplatně přiděleny,

3)

podpůrně zrušil rozsudek uvedený v bodě 1 a vrátit věc Tribunálu,

4)

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka vytýká porušení unijního práva ve smyslu článku 58 odst. 1 druhé věty třetí hypotézy statutu Soudního dvora. V rozporu se základními právy a zásadou proporcionality Tribunál uznal, že Komisí učiněné zamítnutí bezplatných přidělení povolenek na základě klauzule nepřiměřených obtíží členského státu je v souladu s právem Unie. Napadený rozsudek porušuje práva, která navrhovatelce vyplývají z článků 16 a 17 Listiny základních práv Evropské unie.

V rámci předloženého důvodu navrhovatelka tvrdí, že Komise v rozhodnutí 2011/278/EU, v ustanoveních týkajících se bezplatných přidělení povolenek nestanovila žádné preventivní opatření pro dostatečnou individuální ochranu základních práv. Podle rozhodnutí 2011/278/EU se přidělení bezplatných povolenek uskutečňuje na základě standardních výpočetních faktorů. Rozhodnutí však neobsahuje pravidlo, které by umožňovalo dodatečné přidělení bezplatných povolenek v takových případech, kdy přidělení na základě standardních výpočtových faktorů vede v konkrétním případě k nadměrnému zatížení nebo k nepřiměřeným obtížím.

Zamítnutí žaloby porušuje základní práva Listiny a zásadu proporcionality. Tribunál se omezil na zohlednění typického zatěžujícího dopadu na systém obchodování s emisemi a systém přidělování kvót podle rozhodnutí 2011/278/EU. V rozporu s judikaturou Soudního dvora Tribunál zcela opomenul potřebnou individuální ochranu základních práv navrhovatelky.


(1)  Úř. věst. L 240, s. 27.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/22


Kasační opravný prostředek podaný dne 2. prosince 2014 Arctic Paper Mochenwangen GmbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 26. září 2014 ve věci T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen GmbH v. Evropská komise

(Věc C-551/14 P)

(2015/C 026/27)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (zástupce: S. Kobes, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 26. září 2014 ve věci T-634/13 v rozsahu, v němž byla žaloba zamítnuta;

vyhovět prvoinstančnímu návrhovému žádání, aby byl zrušen čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES [C(2013) 5666, 2013/448/EU] (1) v rozsahu, v němž bylo odmítnuto začlenění zařízení uvedeného v příloze I bodě A s identifikačním kódem zařízení DE000000000000563 do seznamu zařízení, na které se vztahuje směrnice 2003/87/ES (2), který Komisi podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2003/87/ES předložilo spolu s příslušným předběžným celkovým množstvím bezplatných povolenek na emise k přidělení tomuto zařízení Německo;

podpůrně zrušit rozsudek označený pod bodem 1 a vrátit věc Tribunálu;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek vytýká porušení unijního práva ve smyslu čl. 58 odst. 1 druhé věty statutu Soudního dvora. Tribunál v rozporu se základními právy a zásadou proporcionality považoval odmítnutí Komise bezplatně přidělit povolenky na emise skleníkových plynů na základě ustanovení členského státu o případech nepřiměřené tvrdosti, za slučitelné s unijním právem. Napadený rozsudek porušuje práva účastnice řízení podávající opravný prostředek, která pro ni vyplývají z článků 16 a 17 Listiny základních práv EU.

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek k uvedenému důvodu kasačního opravného prostředku uvádí, že Komise při úpravě bezplatného přidělování povolenek na emise skleníkových plynů nezajistila dostatečnou ochranu individuálních základních práv. Povolenky na emise skleníkových plynů jsou podle rozhodnutí 2011/278/EU (3) bezplatně přidělovány prostřednictvím typizovaných výpočtových faktorů. Toto rozhodnutí však neobsahuje žádnou úpravu, která povoluje dodatečné bezplatné přidělení povolenek na emise skleníkových plynů v takových případech, kdy přidělení na základě typizovaných výpočtových faktorů vede k nadměrné zátěži nebo nepřijatelné tvrdosti.

Zamítnutí žaloby je v rozporu se základními právy Listiny a zásadou proporcionality. Tribunál zohlednil pouze účinky zátěže systému obchodování s emisemi a systému přidělování podle rozhodnutí 2011/278/EU. V rozporu s judikaturou Soudního dvora Tribunál zcela opominul nezbytnou ochranu individuálních základních práv účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek.


(1)  Úř. věst. L 240, s. 27.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, s. 32; Zvl. vyd. 15/07, s. 631).

(3)  Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 130, s. 1; Zvl. vyd. 15/29, s. 257).


Tribunál

26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/24


Rozsudek Tribunálu ze dne 3. prosince 2014 – Castelnou Energía v. Komise

(Věc T-57/11) (1)

(„Státní podpory - Elektrická energie - Vyrovnání dodatečných výrobních nákladů - Povinnost veřejné služby vyrábět určitý objem elektrické energie z vnitrostátního uhlí - Mechanismus přednostního zásobování - Rozhodnutí nevznášet námitky - Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem - Žaloba na neplatnost - Osobní dotčení - Podstatné ovlivnění stavu hospodářské soutěže - Přípustnost - Nezahájení formálního vyšetřovacího řízení - Vážné obtíže - Služba obecného hospodářského zájmu - Bezpečnost dodávek elektrické energie - Článek 11 odst. 4 směrnice 2003/54/ES - Volný pohyb zboží - Ochrana životního prostředí - Směrnice 2003/87/ES“)

(2015/C 026/28)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Castelnou Energía, SL (Madrid, Španělsko) (zástupci: původně E. Garayar Gutiérrez, poté C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel a C. del Pozo de la Cuadra, poté C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril a D. Antón Vega a nakonec C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril a C. Vila Gisbert, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: É. Gippini Fournier a C. Urraca Caviedes, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalobkyni: Greenpeace-España (Madrid, Španělsko) (zástupci: původně N. Ersbøll, S. Rating a A. Criscuolo, poté N. Ersbøll a S. Rating, advokáti)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Španělské království (zástupci: původně J. Rodríguez Cárcamo, poté M. Muñoz Pérez a N. Díaz Abad, poté N. Díaz Abad a S. Centeno Huerta a nakonec A. Rubio González aM. Sampol Pucurull, advokáti); Hidroeléctrica del Cantábrico, SA (Oviedo, Španělsko) (zástupci: J. Álvarez de Toledo Saavedra a J. Portomeñe López, advokáti); E.ON Generación, SL (Santander, Španělsko) (zástupci: původně E. Sebastián de Erice Malo de Molina a S. Rodríguez Bajón, poté S. Rodríguez Bajón, advokáti); Comunidad Autónoma de Castilla y León (zástupci: původně K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte a M. Peristeraki, advokáti, poté S. Cisnal de Ugarte); a Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madrid, Španělsko) (zástupci: původně K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte a M. Peristeraki, adovkáti, poté S. Cisnal de Ugarte a A. Baumann, advokáti)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise C (2010) 4499 ze dne 29. září 2010 týkajícího se státní podpory N 178/2010 ve formě vyrovnání veřejné služby spojené s mechanismem přednostního odběru ve prospěch některých elektráren využívajících vnitrostátní uhlí, která byla oznámena Španělským královstvím.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Castelnou Energía, SL ponese vlastní náklady a ukládá se jí náhrada nákladů vynaložených Evropskou komisí.

3)

Španělské království, Greenpeace-España, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, E.ON Generación, SL, Comunidad Autónoma de Castilla y León a Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 80, 12.3.2011.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/25


Rozsudek Tribunálu ze dne 2. prosince 2014 – Itálie v. Komise

(Věc T-661/11) (1)

(„EZOZF - Záruční sekce - EZZF a EZFRV - Výdaje vyloučené z financování - Mléčné výrobky - Účelově vázané příjmy - Klíčové kontroly - Opožděnost - Paušální oprava - Právní základ - Článek 53 nařízení (ES) č. 1605/2002 - Opakovaný výskyt“)

(2015/C 026/29)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, ve spolupráci s G. Aiellem a P. Grassem, avvocati dello Stato)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: P. Rossi a D. Nardi, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení prováděcího rozhodnutí Komise 2011/689/ES ze dne 14. října 2011 o vyloučení některých výdajů uskutečněných členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) z financování Evropské unie (Úř. věst. L 270, s. 33), v rozsahu, v němž ukládá Italské republice paušální opravu ve výši 7 0 9 12  382 eur na základě nesrovnalostí při kontrolách týkajících se mléčných kvót, zjištěných v italských regionech Abruzzo, Lazio, Marche, Apulie, Sardinie, Kalábrie, Furlánsko-Julské Benátsko a Valle d’Aosta v hospodářských letech 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Italská republika ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 49, 18.2.2012.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/25


Rozsudek Tribunálu ze dne 2. prosince 2014 – Boehringer Ingelheim Pharma v. OHIM – Nepentes Pharma (Momarid)

(Věc T-75/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství Momarid - Starší slovní ochranná známka Společenství LONARID - Relativní důvod zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Relevantní veřejnost - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 026/30)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Německo) (zástupci: původně V. von Bomhard a D. Slopek, poté V. von Bomhard, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: L. Rampini, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Nepentes Pharma sp. z o.o. (Varšava, Polsko) (zástupci: C. Bercial Arias, K. Dimidjian-Lecompte a C. Casalonga, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 28. listopadu 2012 (věc R 2292/2011-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG a Nepentes S.A.

Výrok

1.

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)(OHIM) ze dne 28. listopadu 2012 (věc R 2292/2011-4) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká „chemických látek pro farmaceutické použití“.

2.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení


(1)  Úř. věst. C 101, 6.4.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 3. prosince 2014 – Max Mara Fashion Group v. OHIM – Mackays Stores (M&Co.)

(Věc T-272/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství M&Co. - Starší obrazová ochranná známka Společenství a vnitrostátní ochranná známka MAX&Co. - Starší slovní vnitrostátní ochranná známka MAX&CO. - Relativní důvod zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 026/31)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Max Mara Fashion Group Srl (Turín, Itálie) (zástupce: F. Terrano, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Mackays STores Ltd (Renfrew, Spojené království) (zástupci: A. Gould, K. Passmore, solicitors, J. Baldwin, barrister, a M. Howe, QC)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 7. března 2013 (věc R 1199/2012-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi Max Mara Fashion Group Srl a Mackays Stores Ltd

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Max Mara Fashion Group Srl se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 207, 20.7.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 4. prosince 2014 – Sales & Solutions v. OHIM – Inceda (WATT a WATT)

(Spojené věci T-494/13 a T-495/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Společenství WATT a slovní ochranná známka Společenství WATT - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 026/32)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sales & Solutions GmbH (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupce: K. Gründig-Schnelle, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: G. Schneider, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Inceda Holding GmbH (Kolín, Německo) (zástupci: J. Wald a D. Thrun, advokáti)

Předmět věci

Ve věci T-494/13 žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ze dne 15. července 2013 (věc R 1192/2012-4) a ve věci T 495/13 žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ze dne 15. července 2013 (věc R 1193/2012-4), které se týkají řízení o prohlášení neplatnosti mezi společností Inceda Holding GmbH a společností Sales & Solutions GmbH.

Výrok

1.

Žaloby se zamítají.

2.

Sales & Solutions GmbH ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a společnosti Inceda Holding GmbH ve spojených věcech T-494/13 a T-495/13.


(1)  Úř. věst. C 344, 23.11.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 4. prosince 2014 – BSH v. OHIM – LG Electronics (compressor technology)

(Věc T-595/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství compressor technology - Starší národní slovní ochranné známky KOMPRESSOR - Relativní důvod pro zamítnutí - Částečné zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 026/33)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Mnichov, Německo) (zástupce: S. Biagosch, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: M. Fischer a A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: LG Electronics, Inc. (Soul, Jižní Korea)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 5. září 2013 (věc R 1176/2012-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi LG Electronics, Inc. a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 39, 8.2.2014.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/28


Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Ledra Advertising v. Komise a ECB

(Věc T-289/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody - Program podpory stability pro Kypr - Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS - Pravomoc Tribunálu - Příčinná souvislost - Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ“)

(2015/C 026/34)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ledra Advertising Ltd (Nikósie, Kypr) (zástupci: C. Paschalides, solicitor, a A. Paschalides, advokát)

Žalované: Evropská komise (zástupci: B. Smulders a J. P. Keppenne, zmocněnci); a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussianem, W. Devroem a D. Artsem, advokáty)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení bodů 1.23 až 1.27 memoranda o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřeného mezi Kyperskou republikou a Evropským mechanismem stability (EMS) dne 26. dubna 2013 a zadruhé návrh na náhradu škody údajně způsobené žalobkyni v důsledku zahrnutí bodů 1.23 až 1.27 do tohoto memoranda a porušení povinnosti Komise vykonávat dohled.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Ledra Advertising Ltd ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou (ECB).


(1)  Úř. věst. C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/29


Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – CMBG v. Komise a ECB

(Věc T-290/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody - Program podpory stability Kypru - Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS - Pravomoc Tribunálu - Příčinná souvislost - Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádá jakýkoliv právní základ“)

(2015/C 026/35)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: CMBG Ltd (Tortola, Britské Panenské ostrovy, Spojené království) (zástupci: C. Paschalides, solicitor, a A. Paschalides, advokát)

Žalované: Evropská komise (zástupci: B. Smulders a J. P. Keppenne, zmocněnci) a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussianem, W. Devroem a D. Artsem, advokáty)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení bodů 1.23 až 1.27 memoranda o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřeného mezi Kyperskou republikou a Evropským mechanismem stability (EMS) dne 26. dubna 2013 a zadruhé návrh na náhradu škody údajně způsobené žalobkyni v důsledku zahrnutí bodů 1.23 až 1.27 do tohoto memoranda a porušení povinnosti Komise vykonávat dohled.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

CMBG Ltd ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou (ECB).


(1)  Úř. věst. C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/29


Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Eleftheriou a Papachristofi v. Komise a ECB

(Věc T-291/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody - Program podpory stability pro Kypr - Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS - Pravomoc Tribunálu - Příčinná souvislost - Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ“)

(2015/C 026/36)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Andreas Eleftheriou (Dherynia, Kypr); Eleni Eleftheriou (Dherynia); a Lilia Papachristofi (Dherynia) (zástupci: C. Paschalides, solicitor, a A. Paschalides, advokát)

Žalované: Evropská komise (zástupci: B. Smulders a J. P. Keppenne, zmocněnci); a Evropská centrální banka (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussianem, W. Devroem a D. Artsem, advokáty)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení bodů 1.23 až 1.27 memoranda o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřeného mezi Kyperskou republikou a Evropským mechanismem stability (EMS) dne 26. dubna 2013 a zadruhé návrh na náhradu škody údajně způsobené žalobkyni v důsledku zahrnutí bodů 1.23 až 1.27 do tohoto memoranda a porušení povinnosti Komise vykonávat dohled.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou a Lilia Papachristofi ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou.


(1)  Úř. věst. C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/30


Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Evangelou v. Komise a ECB

(Věc T-292/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody - Program podpory stability pro Kypr - Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS - Pravomoc Tribunálu - Příčinná souvislost - Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ“)

(2015/C 026/37)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Christos Evangelou (Derynia, Kypr); Yvonne Evangelou (Derynia) (zástupci: C. Paschalides, solicitor a A. Paschalides, advokát)

Žalované: Evropská komise (zástupci: B. Smulders a J. P. Keppenne, zmocněnci) a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussianem, W. Devroem a D. Artsem, advokáty)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení bodů 1.23 až 1.27 memoranda o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřeného mezi Kyperskou republikou a Evropským mechanismem stability (EMS) dne 26. dubna 2013 a zadruhé návrh na náhradu škody údajně způsobené žalobkyni v důsledku zahrnutí bodů 1.23 až 1.27 do tohoto memoranda a porušení povinnosti Komise vykonávat dohled.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Christos Evangelou et Yvonne Evangelou ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou.


(1)  Úř. věst. C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/31


Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Theophilou v. Komise a ECB

(Věc T-293/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody - Program podpory stability pro Kypr - Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS - Pravomoc Tribunálu - Příčinná souvislost - Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ“)

(2015/C 026/38)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Christos Theophilou (Nikósie, Kypr); a Eleni Theophilou (Nikósie, Kypr) (zástupci: C. Paschalides, solicitor, a A. Paschalides, advokát)

Žalované: Evropská komise (zástupci: B. Smulders a J.-P. Keppenne, zmocněnci), a Evropská centrální banka (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussianem, W. Devroem a D. Artsem, advokáty)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení bodů 1.23 až 1.27 memoranda o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřeného mezi Kyperskou republikou a Evropským mechanismem stability (EMS) dne 26. dubna 2013 a zadruhé návrh na náhradu škody údajně způsobené žalobkyni v důsledku zahrnutí bodů 1.23 až 1.27 do tohoto memoranda a porušení povinnosti Komise vykonávat dohled.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Christos Theophilou a Eleni Theophilou ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou.


(1)  Úř. věst. C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/31


Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Fialtor v. Komise a ECB

(Věc T-294/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody - Program podpory stability pro Kypr - Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS - Pravomoc Tribunálu - Příčinná souvislost - Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ“)

(2015/C 026/39)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Fialtor Ltd (Belize City, Belize) (zástupci: C. Paschalides, solicitor, a A. Paschalides, advokát)

Žalované: Evropská komise (zástupci: B. Smulders a J. P. Keppenne, zmocněnci) a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussianem, W. Devroem a D. Artsem, advokáty)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení bodů 1.23 až 1.27 memoranda o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřeného mezi Kyperskou republikou a Evropským mechanismem stability (EMS) dne 26. dubna 2013 a zadruhé návrh na náhradu škody údajně způsobené žalobkyni v důsledku zahrnutí bodů 1.23 až 1.27 do tohoto memoranda a porušení povinnosti Komise vykonávat dohled.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Fialtor Ltd ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou.


(1)  Úř. věst. C 226, 3.8.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/32


Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2014 – LemonAid Beverages v. OHIM – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid)

(Věc T-298/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2015/C 026/40)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: LemonAid Beverages GmbH (Hamburk, Německo) (zástupci: U. Lüken a J. Natzel, advokáti, a P. Brownlow, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Pret a Manger (Europe) Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupci: A. Tsoutsanis, advokát, a S. Croxon, solicitor)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 13. března 2013 (věc R 276/2012-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Pret à Manger (Europe) Ltd a LemonAid Beverages GmbH

Výrok

1.

O žalobě již není třeba rozhodovat.

2.

Žalobkyně a další účastnice řízení před odvolacím senátem ponesou vlastní náklady řízení a každá z nich polovinu nákladů řízení vynaložených žalovaným.


(1)  Úř. věst. C 215, 27.7.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/33


Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – DelSolar (Wujiang) v. Komise

(Věc T-320/13) (1)

(„Dumping - Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Číny - Prozatímní antidumpingové clo - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2015/C 026/41)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: DelSolar (Wujiang) Ltd (Wujiang City, Čína) (zástupci: původně L. Catrain González, advokát, E. Wright a H. Zhu, barristers, poté L. Catrain González a E. Wright)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: L. Flynn a T. Maxian Rusche, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení nařízení Komise (EU) č. 513/2013 ze dne 4. června 2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (EU) č. 182/2013, kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu pocházejícího nebo odesílaného z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 152, s. 5), v rozsahu, v němž se vtahuje na žalobkyni.

Výrok

1)

Není důvodné rozhodnout ve věci samé.

2)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 215, 27.7.2013.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/33


Usnesení Tribunálu ze dne 21. října 2014 – Gappol Marzena Porczyńska v. OHIM – Gap (ITM) (GAPPol)

(Věc T-125/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Zrušení napadeného rozhodnutí - Bezpředmětnost sporu - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2015/C 026/42)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: PP Gappol Marzena Porczyńska (Lodž, Polsko) (zástupce: J. Gwiazdowska, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupkyně: D. Walicka, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, Kalifornie, Spojené státy) (zástupce: M. Siciarek, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 2. prosince 2013 (věc R R 686/2013 1) týkajícímu se námitkového řízení mezi Gap (ITM), Inc. a PP Gappol Marzena Porczyńska.

Výrok

1)

O žalobě již není třeba rozhodnout.

2)

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společnostmi PP Gappol Marzena Porczyńska a Gap (ITM), Inc.


(1)  Úř. věst. C 142, 12.5.2014.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/34


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – SEA v. Komise

(Věc T-674/14 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Státní podpory - Povinnost zajistit navrácení podpory poskytnuté veřejným provozovatelem letiště ve prospěch dceřiné společnosti pověřené službami řízení - Likvidace uvedené společnosti - Založení nové společnosti pověřené službami řízení - Rozhodnutí Komise zahájit formálního vyšetřovací řízení ve věci státní podpory za účelem přezkumu existence hospodářské návaznosti mezi oběma společnostmi - Návrh na odklad vykonatelnosti - Zjevná nepřípustnost žaloby v hlavním řízení - Nepřípustnost - Neexistence naléhavosti“)

(2015/C 026/43)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Società per azioni esercizi aeroportuali SEA (Segrate, Itálie) (zástupci: F. Gatti, J.-F. Bellis, F. Di Gianni a A. Scalini, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: S. Noë et G. Conte, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na předběžná opatření, jehož cílem je v zásadě odložení vykonatelnosti rozhodnutí Komise C (2014) 4537 final ze dne 9. července 2014 o zahájení formálního vyšetřovací řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU, jehož předmětem je založení společnosti Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Itálie – Založení Airport Handling].

Výrok

1)

Návrh na předběžná opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/35


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 28. listopadu 2014 – Airport Handling v. Komise

(Věc T-688/14 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Státní podpory - Povinnosti zajistit navrácení podpory poskytnuté veřejným provozovatelem letiště ve prospěch dceřiné společnosti pověřené službami řízení - Vstup uvedené společnosti do likvidace - Založení nové společnosti pověřené službami řízení - Rozhodnutí Komise zahájit formálního vyšetřovací řízení ve věci státní podpory za účelem přezkumu existence hospodářské návaznosti mezi oběma společnostmi - Návrh na odklad vykonatelnosti - Zjevná nepřípustnost žaloby v hlavním řízení - Nepřípustnost - Neexistence naléhavosti“)

(2015/C 026/44)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Airport Handling SpA (Somma Lombardo, Itálie) (zástupci: R. Cafari Panico a F. Scarpellini, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: S. Noë a G. Conte, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na předběžná opatření, jehož cílem je v zásadě odložení vykonatelnosti rozhodnutí Komise C (2014) 4537 final ze dne 9. července 2014 o zahájení formálního vyšetřovací řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU, jehož předmětem je založení společnosti Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Itálie – Založení Airport Handling].

Výrok

1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

Usnesení ze dne 29. září 2014 vydané ve věci T-688/14 R se zrušuje.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/35


Usnesení soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních ze dne 27. října 2014 – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net v. Komise

(Věc T-703/14 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Dotace - Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) - Výzva k úhradě určená subdodavateli - Návrh na odklad vykonatelnosti - Věc neumožňující nařízení předběžných opatření“)

(2015/C 026/45)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE (Kaisariani, Řecko) (zástupce: K. Damis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: R. Lyal a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad vykonatelnosti výzvy k úhradě určené žalobkyni v rámci grantové dohody a jakéhokoli jiného souvisejícího aktu.

Výrok

1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/36


Žaloba podaná dne 6. listopadu 2014 – Segimerus v. OHIM – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

(Věc T-750/14)

(2015/C 026/46)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Segimerus Ltd (Preston, Spojené království) (zástupce: F. Henkel, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Německo)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatel: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Společenství „ELGO“ – Přihláška ochranné známky Společenství č. 1 0 2 92  498

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 22. srpna 2014 ve věci R 473/2014-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí námitkového oddělení a vrátil věc námitkovému oddělení,

podpůrně zrušil napadené rozhodnutí a vrátil věc odvolacímu senátu,

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 75 druhé věty nařízení č. 207/2009


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/36


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2014 – Ice Mountain Ibiza v. OHIM – Etyam (ocean beach club ibiza)

(Věc T-753/14)

(2015/C 026/47)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Španělsko) (zástupci: J. L. Gracia Albero a F. Miazzetto, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Etyam, SL (Baleárské ostrovy, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvek „ocean beach club ibiza“ – Přihláška č. 1 0 6 10  491

Řízení před OHIM: Částečné námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 31. července 2014 ve věci R 2293/2013-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a

určil, že náklady tohoto řízení ponese OHIM, a to včetně veškerých nákladů dosud vynaložených v rámci nižších řízení před námitkovým oddělením a před prvním odvolacím senátem OHIM, která předcházela této žalobě.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 75 nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/37


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2014 – Herbert Smith Freehills v. Komise

(Věc T-755/14)

(2015/C 026/48)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Herbert Smith Freehills LLP (Londýn, Spojené království) (zástupce: P. Wytinck, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise GESTDEM 2014/2070 ze dne 24. září 2014 a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Svou žalobou se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí GESTDEM 2014/2070 ze dne 24. září 2014, kterým Komise zamítla žádost žalobkyně podanou na základě nařízení č. 1049/2001 (1) o přístup k některým dokumentům týkajícím se přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (2).

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise porušila čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001, neboť se na žádný z nezpřístupněných dokumentů, které Komise identifikovala, nevztahuje výjimka na ochranu soudního řízení.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise porušila čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001, neboť se na některé z nezpřístupněných dokumentů, které Komise identifikovala, nevztahuje výjimka na ochranu právního poradenství.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise porušila čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001, neboť je dán převažující veřejný zájem na zpřístupnění identifikovaných dokumentů na základě žádosti žalobkyně o zpřístupnění dokumentů.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43).

(2)  Úř. věst. L 127, s. 1.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/38


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2014 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Komise

(Věc T-764/14)

(2015/C 026/49)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: European Dynamics Luxembourg SA (Lucemburk, Lucembursko) a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Řecko) (zástupci: M. Sfyri a I. Ampazis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise Ares(2014) 2903214 ze dne 5. září 2014, kterým Komise odmítla nabídku žalobkyň v rámci omezeného zadávacího řízení EuropeAid/135040/C/SER/MULTI;

nařídit obnovení původní situace a

uložit Komisi náhradu všech nákladů řízení žalobkyň.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby uvádějí žalobkyně následující.

Napadené rozhodnutí musí být podle jejich názoru zrušeno ve smyslu čl. 263 SFEU z následujících důvodů:

 

Zaprvé zkušenost uchazečů byla hodnocena ve fázi zadávacího řízení, přestože již byla přezkoumána v předvýběrové fázi řízení.

 

Zadruhé Komise porušila povinnost odůvodnit své rozhodnutí tím, že nedostatečně odůvodnila zařazení technické nabídky žalobkyň a tím, že nesdělila úplné složení vítězného konsorcia a základní prvky hospodářské nabídky.

 

Zatřetí se Komise dopustila řady zjevně nesprávných posouzení při hodnocení technické nabídky žalobkyň a zároveň porušila zásadu rovného zacházení s uchazeči.

 

Začtvrté Komise porušila finanční nařízení a zásadu transparentnosti, která je v něm stanovena.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/39


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2014 – Itálie v. Komise

(Věc T-770/14)

(2015/C 026/50)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: P. Gentili, avvocato dello Stato a G. Palmieri, zmocněnkyně)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil sdělení ze dne 11. září 2014 Ref Ares (2014) 2975571, jímž Evropská komise oznámila Italské republice, že ke dni 31. prosince 2013 dojde k automatickému odnětí prostředků v souvislosti se závazky EFRR, na něž odkazuje Program přeshraniční spolupráce Itálie – Malta 2007-2013, a při rozhodování o věci samé prohlásil, že výdaje a žádosti o platbu, jež jsou předmětem projednávané věci, jsou přípustné.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z nedostatku odůvodnění podle čl. 296 odst. 2 SFEU.

Žalobkyně v tomto ohledu uvádí, že Komise v napadeném rozhodnutí tím, že stroze uvedla, že chyba nacházející se v názvu opravného rozhodnutí ze dne 31. prosince 2012 neměla vliv na obsah rozhodnutí jako takového a na provádění programu, nezohlednila význam skutečnosti, že rozhodnutí o výdajích, jež přijal Regione, mělo být předběžně zkontrolováno Účetním dvorem, že mezi vyhlášením opravy a jejím uskutečněním uběhly čtyři měsíce, aniž by pro to byly známy důvody, což mohlo vést ke vzniku pochybností o tom, že oprava, která se měla provést, byla většího rozsahu než oprava, která se měla omezit pouze na název rozhodnutí ze dne 31. prosince 2012, že činnost Regione, jenž upustil od přijetí závazků před oficiálním uznáním opravy (dne 28. března 2013), byla správná, z čehož vyplývá, že činnost v opačném smyslu by byla nesprávná.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení zásady partnerství při řízení strukturálních fondů a zásady spolupráce mezi členskými státy a orgány Evropské unie a respektování ústavní struktury a identity členských států.

Žalobkyně v tomto ohledu uvádí, že Komise nespolupracovala s členským státem, aby mohl co nejefektivněji provádět operativní program bez porušení povinností a že mimo jiné nezohlednila procesní omezení vnitřní kontroly, zejména Účetního dvora, jimž se musel dotčený stát podrobit.

3.

Třetí důvod vychází z porušení čl. 96 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že situace, jež nestala v projednávané věci, vznikla příčinou vyšší moci, která zabránila předložení žádosti o platby v souvislosti s projekty dotčenými tímto pozměňujícím rozhodnutím. Původní chyba Komise při oznámení tohoto rozhodnutí, příslib bezodkladně následující po urychlené opravě týkající se pouze názvu, mlčení, jež přetrvávalo čtyři měsíce, což naznačovalo, že existovaly jiné podstatnější chyby, které je třeba opravit, tak vnitrostátním správním orgánům zabránily dovést řízení projektů až k žádosti o platbu.

4.

Čtvrtý a poslední žalobní důvod vychází z tvrzení o porušení zásady proporcionality.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/40


Žaloba podaná dne 17. listopadu 2014 – Ica Foods v. OHIM – San Lucio (GROK)

(Věc T-774/14)

(2015/C 026/51)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ica Foods SpA (Pomezia, Itálie) (zástupce: A. Nespega, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: San Lucio Srl (San Gervasio Bresciano, Itálie)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Majitelka sporné ochranné známky: další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: slovní ochranná známka „GROK“ – ochranná známka Společenství č. 4 4 39  956

Řízení před OHIM: řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 9. září 2014 ve věci R 1815/2013-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí, které bylo přijato v řízení o prohlášení neplatnosti č. 6374C týkajícím se ochranné známky Společenství GROK, č. 4439956, z důvodu porušení článků 62 a 63 nařízení o ochranné známce Společenství nebo z důvodu porušení článku 8 nařízení č. 40/94 nebo pro nedostatek odůvodnění z důvodů uvedených výše;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

porušení článků 62 a 63 nařízení o ochranné známce Společenství tím, že OHIM žalobkyni neoznámil lhůtu stanovenou pro předložení vyjádření k odvolání, čímž došlo k porušení zásady kontradiktornosti;

porušení článku 8 nařízení č. 40/94 a nedostatek odůvodnění, pokud jde o podobnost mléčných výrobků společnosti San Lucio a výrobků, na které se vztahují zápisy ochranných známek společnosti Ica;

porušení článku 8 nařízení č. 40/94 a nedostatek odůvodnění, pokud jde o podobnost ochranné známky GROK společnosti San Lucio a ochranné známky CRIK CROK společnosti Ica;

porušení článku 8 nařízení č. 40/94 a nedostatek odůvodnění, pokud jde o proslulost ochranné známky CRIK CROK společnosti Ica.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/41


Žaloba podaná dne 26. listopadu 2014 – Fon Wireless v.OHIM – Henniger (NEOFON – FON ET AL.)

(Věc T-777/14)

(2015/C 026/52)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fon Wireless Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupci: J. Devaureix a L. Montoya Terán, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastník v řízení před odvolacím senátem: Andreas Henniger (Starnberg, Německo)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Majitel sporné ochranné známky: Další účastník v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Společenství „Neofon“ – Přihláška ochranné známky Společenství č. 10 674 893

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 15. září 2014 ve věci R 2519/2013-4.

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a následně učinil kroky nezbytné k zabezpečení účinnosti rozhodnutí Tribunálu;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/41


Žaloba podaná dne 26. listopadu 2014 – Ugly v. OHIM – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

(Věc T-778/14)

(2015/C 026/53)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ugly Inc. (New York, Spojené státy) (zástupci: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert a C. Mackey, solicitors)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Group Lottuss Corp., SL (Barcelona, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Společenství „COYOTE UGLY“ – Přihláška č. 1 226 198

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. září 2014 ve věci R 1369/2013-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí námitkového oddělení a odvolacího senátu a vrátil zpět námitky námitkovému oddělení ze účelem jejich opětovného posouzení;

uložil další účastnici v řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1, 2 a 4 nařízení č. 207/2009.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/42


Žaloba podaná dne 20. listopadu 2014 – TVR Automotive v. OHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Věc T-781/14)

(2015/C 026/54)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Spojené království) (zástupci: A. von Mühlendahl a H. Hartwig, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastník v řízení před odvolacím senátem: Fabio Cardoni (Milán, Itálie)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Další účastník v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Přihláška č. 11 132 602

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 8. září 2014 ve věci R 2532/2013-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil OHIM a panu Cardonimu náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


Soud pro veřejnou službu

26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/43


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. prosince 2014 – Cwik v. Komise

(Věc F-4/13) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Hodnotící posudek - Hodnocené období 1995/1997 - Plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně - Návrh na zrušení hodnotícího posudku - Nepředložení věci smíšenému hodnotícímu výboru - Zpoždění při vypracování hodnotícího posudku - Žaloba na náhradu škody“)

(2015/C 026/55)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michael Cwik (Tervuren, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým byl přijat hodnotící posudek žalobce za období let 1995 až 1997, a návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. března 2012 o konečném znění nového hodnotícího posudku M. Cwika za hodnocené období 1995/1997 se zrušuje.

2)

Evropská komise zaplatí M. Cwikovi částku 15  000 eur jako náhradu utrpěné nemajetkové újmy.

3)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

4)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené M. Cwikem.


(1)  Úř. věst. C 108, 13.4.2013, s. 38.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/43


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 3. prosince 2014 – DG v. ENISA

(Věc F-109/13) (1)

(„Veřejná služba - Dočasný zaměstnanec - Ukončení smlouvy - Neexistence odůvodnění - Nedodržení hodnotícího postupu - Zjevně nesprávné posouzení“)

(2015/C 026/56)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: DG (zástupkyně: L. Levi a A. Tymen, advokátky)

Žalovaná: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (zástupci: původně P. Empadinhas, zmocněnec, C. Meidanis, advokát, poté P. Empadinhas a S. Purser, zmocněnci, C. Meidanis, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o ukončení pracovního poměru žalobkyně, na uložení povinnosti ji opětovně začlenit a zaplatit jí finanční dávky, které měla obdržet od ukončení její pracovní smlouvy s odečtením případného ušlého příjmu za toto období, zvýšené o úroky vypočtené na základě sazby stanovené ECB zvýšené o tři body, a návrh na náhradu nemajetkové újmy, kterou žalobkyně údajně utrpěla.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

DG ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací.


(1)  Úř. věst. C 15, 18.1.2014, s. 21.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/44


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. prosince 2014 – Migliore v. Komise

(Věc F-110/13) (1)

(„Povýšení - Certifikační řízení - Řízení v roce 2013 - Vyloučení z konečného seznamu úředníků, kteří se mohou účastnit vzdělávacího programu - Článek 45 a služebního řádu“)

(2015/C 026/57)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Nunzio Migliore (Sterrebeek, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, A. Tymen a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a M. G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým se žalobce vylučuje ze seznamu uchazečů, kteří se mohou účastnit vzdělávacího programu „certifikace“ v roce 2013.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Nunzio Migliore ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 24, 25.1.2014, s. 41.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/45


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. prosince 2014 – Erik Simpson v. Rada

(Věc F-142/11 DEP) (1)

(„Veřejná služba - Řízení - Určení výše nákladů řízení“)

(2015/C 026/58)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Erik Simpson (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Velardo, avocat)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a A. F. Jensen, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba – návrh na zrušení rozhodnutí o nepovýšení žalobce do platové třídy AD9 po úspěšné účasti ve výběrovém řízení EPSO/AD/113/07 „Vedoucí odboru (AD9) v oblasti překladu pro češtinu, estonštinu, maďarštinu, litevštinu, lotyštinu, maltštinu, polštinu, slovenštinu a slovinštinu“, a návrh na náhradu škody a úroky.

Výrok usnesení

Celková částka, kterou Rada Evropské unie nahradí Eriku Simpsonovi z titulu nahraditelných nákladů řízení ve věci F-142/11, se stanoví na 8  600 eur a zvyšuje se o sazbu daně z přidané hodnoty případně splatné z této částky.


(1)  Úř. věst. C 65, 3.3.2012, s. 26.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/45


Žaloba podaná dne 9. října 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-106/14)

(2015/C 026/59)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupkyně: M. Velardo, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o přiznání žalobci jen 2,5 dne dodatečné dovolené od 1. ledna 2014 z titulu „dovolené ve vlasti“ místo toho, aby mu přiznala „dobu na cestu“ v délce 5 dní, na které měl nárok na základě článku 7 přílohy V Služebního řádu úředníků, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise vyplývající ze strany „Práva“ webové stránky SYSPER a potvrzené rozhodnutím Komise č. R/396/14 ze dne 2. července 2014 o zamítnutí stížnosti týkající se přiznání žalobci jen 2,5 dne dodatečné dovolené od 1. ledna 2014 z titulu „dovolené ve vlasti“ namísto přiznání „doby na cestu“ v délce 5 dní, na které měl předtím nárok na základě čl. 7 prvního pododstavce přílohy V služebního řádu úředníků Evropské unie, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie,

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/46


Žaloba podaná dne 10. října 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-108/14)

(2015/C 026/60)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o bonifikaci žalobcova nároku na důchod týkající se převodu tohoto nároku do unijního důchodového systému na základě nových OPU k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Návrhová žádání žalobce

Určit, že článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu je protiprávní;

zrušit rozhodnutí ze dne 16. ledna 2014 o bonifikaci nároku na důchod, který žalobce získal před svým nástupem do služebního poměru, v rámci převodu tohoto nároku do důchodového systému orgánů Evropské unie na základě obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/46


Žaloba podaná dne 15. října 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-110/14)

(2015/C 026/61)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí týkajícího se výpočtu bonifikace nároku na důchod v důchodovém systému Unie za použití nových obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu.

Návrhová žádání žalobce

Určit, že článek 9 obecných prováděcích ustanovení ze dne 3. března 2011 k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu je protiprávní, a tudíž nepoužitelný;

zrušit rozhodnutí ze dne 24. května 2013 týkající se výpočtu bonifikace nároků na důchod nabytých žalobcem před jeho nástupem do služby v rámci převodu těchto nároků do důchodového systému institucí Evropské unie na základě obecných prováděcích ustanovení ze dne 3. března 2011 k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/47


Žaloba podaná dne 17. října 2014 – ZZ a další v. Komise

(Věc F-112/14)

(2015/C 026/62)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí OOJ zařadit žalobce podle nových pravidel služebního postupu a povyšování platných po reformě služebního řádu úředníků z 1. ledna 2014 na pracovní místo druhu „hlavní administrátor v přechodném období“ v důsledku čehož, podle žalobců, jim byl odňat nárok na povýšení do platové třídy AD 14, a dále konstatování protiprávnosti čl. 30 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu.

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí zařazující žalobce na pracovní místo druhu „hlavní administrátor v přechodném období“,

prohlásit protiprávnost čl. 30 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu,

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/47


Žaloba podaná dne 23. října 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-116/14)

(2015/C 026/63)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: L. Y. Levi, advokát)

Žalovaný: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výkonného ředitele Evropského úřadu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) který zrušil předchozí rozhodnutí, kterým byla žalobkyně jmenována dočasnou zaměstnankyní ve třídě AD8, a návrh na náhradu majetkové a nemajetkové újmy, kterou žalobkyně údajně utrpěla.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí výkonného ředitele EIOPA ze dne 24. února 2014, kterým bylo zrušeno předchozí rozhodnutí ze dne 7. listopadu 2013, jímž žalobkyně byla předběžně jmenována od 16. září 2013 dočasnou zaměstnankyní ve třídě AD8 v návaznosti na otevřené výběrové řízení zahájené oznámením o volném pracovním místě 1327TAAD08;

zrušit rozhodnutí ze dne 24. července 2014, kterým se zamítá stížnost podaná žalobkyní dne 25. března 2014;

uložit žalované náhradu hmotné újmy spočívající v rozdílu v platu mezi platem vypláceným žalobkyni ve třídě AD6 od 16. září 2013, a platem, který se váže k platové třídě AD8, zvýšeném o úroky z prodlení vypočtené na základě sazby Evropské centrální banky zvýšené o dva procentní body;

podpůrně uložit žalované nákladu hmotné újmy spočívající v rozdílu mezi platem v platové třídě AD8 od 16. září 2013 do 24. února 2014, zvýšeném o úroky z prodlení vypočtené na základě sazby Evropské centrální banky zvýšené o dva procentní body;

uložit žalované náhradu nehmotné újmy stanovené ex aequo et bono na 20  000 eur;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.


26.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/48


Žaloba podaná dne 23. října 2014 – ZZ v. Rada

(Věc F-118/14)

(2015/C 026/64)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. C. Garcia-Hirschfeld)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Rady týkající se zařazení úředníků platových tříd AD 9 až AD 14 na pozice označené jako pozice se zvláštní odpovědností na pracovním místě typu „vedoucí oddělení nebo rovnocenné pracovní místo“ nebo „poradce nebo rovnocenné pracovní místo“ před dnem 31. prosince 2015 a neuvádějící žalobce mezi úředníky v tomto zařazení.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování č. 6/14 ze dne 3. ledna 2014 a následné rozhodnutí přidělit 34 úředníků Rady na pracovní místo typu „vedoucí oddělení nebo rovnocenné pracovní místo“;

bude-li třeba, zrušit rozhodnutí ze dne 23. července 2014 o zamítnutí stížnosti;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.