ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 16

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 58
19. ledna 2015


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2015/C 016/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2015/C 016/02

Věc C-580/12 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. listopadu 2014 – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl v. Evropská komise (Kasační opravný prostředek – Kartelové dohody – Trh s plochým sklem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) – Stanovení cen – Výpočet výše pokuty – Zohlednění vnitřních prodejů podniků – Přiměřená lhůta – Přípustnost písemností s ohledem na jednání Tribunálu)

2

2015/C 016/03

Věc C-140/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 12. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Německo) – Annett Altmann a další v. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Směrnice 2004/39/ES – Článek 54 – Povinnost zachovat služební tajemství, kterou mají vnitrostátní orgány finančního dohledu – Informace týkající se podvodného investičního podniku, který je v soudem nařízené likvidaci)

3

2015/C 016/04

Věc C-201/13: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Brussel – Belgie) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW v. Helena Vandersteen a další (Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2001/29/ES – Autorské právo a práva s ním související – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Pojem parodie – Autonomní pojem unijního práva)

3

2015/C 016/05

Věc C-333/13: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sozialgericht Leipzig – Německo) – Elisabeta Dano, Florin Dano v. Jobcenter Leipzig (Volný pohyb osob – Občanství Unie – Rovné zacházení – Státní příslušníci členského státu, kteří nejsou hospodářsky činní a pobývají na území jiného členského státu – Vyloučení těchto osob z pobírání zvláštních nepříspěvkových peněžitých dávek na základě nařízení (ES) č. 883/2004 – Směrnice 2004/38/ES – Právo pobytu nad tři měsíce – Článek 7 odst. 1 písm. b) a článek 24 – Podmínka týkající se dostatečných prostředků)

4

2015/C 016/06

Věc C-402/13: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 5. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Anotato Dikastirio Kyprou – Kypr) – Cypra Ltd v. Kypriaki Dimokratia (Řízení o předběžné otázce – Zemědělství – Veterinární předpisy – Nařízení (ES) č. 854/2004 – Produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě – Úřední kontroly – Určení úředního veterinárního lékaře – Porážka zvířat)

5

2015/C 016/07

Věc C-416/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo – Španělsko) – Mario Vital Pérez v. Ayuntamiento de Oviedo (Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Listina základních práv Evropské unie – Článek 21 – Směrnice 2000/78/ES – Článek 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 – Diskriminace na základě věku – Vnitrostátní ustanovení – Podmínka přijetí příslušníků místní policie – Stanovení maximálního věku na 30 let – Odůvodnění)

6

2015/C 016/08

Věc C-443/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – Rakousko) – Ute Reindl, trestně odpovědná zástupkyně společnosti MPREIS Warenvertriebs GmbH v. Bezirkshauptmannschaft Innsbruck (Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů v oblasti veterinárních a hygienických předpisů – Nařízení (ES) č. 2073/2005 – Příloha I – Mikrobiologická kritéria pro potraviny – Salmonely v čerstvém drůbežím mase – Nedodržení mikrobiologických kritérií zjištěné ve fázi distribuce – Vnitrostátní právní úprava sankcionující provozovatele potravinářského podniku působícího pouze ve fázi maloobchodu – Soulad s unijním právem – Účinný, odrazující a přiměřený charakter sankce)

6

2015/C 016/09

Věc C-447/13 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 – Riccardo Nencini v. Evropský parlament („Kasační opravný prostředek – Poslanec Evropského parlamentu – Příspěvky na krytí výdajů vzniklých při plnění parlamentních povinností – Vydání bezdůvodného obohacení – Navrácení – Promlčení – Přiměřená lhůta“)

7

2015/C 016/10

Věc C-530/13: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Leopold Schmitzer v. Bundesministerin für Inneres (Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 2000/78/ES – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Článek 2 odst. 1 a odst. 2 písm. a) – Článek 6 odst. 1 – Diskriminace na základě věku – Vnitrostátní právní úprava, která započtení dob odborného vzdělávání a služby absolvovaných před dovršením 18. roku věku pro účely stanovení odměny podmiňuje prodloužením dob potřebných pro služební postup – Odůvodnění – Schopnost dosáhnout sledovaného cíle – Možnost napadnout prodloužení dob potřebných pro služební postup)

8

2015/C 016/11

Věc C-656/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího soudu České republiky – Česká republika) – L v. M (Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost ve věcech rodičovské zodpovědnosti – Nařízení (ES) č. 2201/2003 – Článek 12 odst. 3 – Dítě nesezdaných rodičů – Prorogace příslušnosti – Neexistence jiné související projednávané věci – Přijetí příslušnosti – Napadení příslušnosti soudu ze strany účastníka řízení, který podal návrh na zahájení řízení k témuž soudu)

8

2015/C 016/12

Věc C-112/14: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Nesplnění povinnosti státem – Svoboda usazování – Volný pohyb kapitálu – Články 49 SFEU a 63 SFEU – Články 31 a 40 Dohody o EHP – Vnitrostátní daňové právní předpisy – Přičtení zisků vlastníkům podílů ve společnostech s koncentrovanou vlastnickou strukturou – Rozdílné zacházení mezi společnostmi-rezidenty a společnostmi-nerezidenty – Čistě vykonstruované operace – Proporcionalita)

9

2015/C 016/13

Věc C-275/13: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 22. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Elcogás, SA v. Administración del Estado, Iberdrola, SA (Řízení o předběžné otázce – Státní podpory – Pojem podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků – Společnosti vlastnící zařízení na výrobu elektrické energie – Mimořádné financování)

10

2015/C 016/14

Věc C-348/13: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – BestWater International GmbH v. Michael Mebes, Stefan Potsch (Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Bundesgerichtshof – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Informační společnost – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odstavec 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem – Internetové odkazy umožňující přístup k chráněným dílům – Použití techniky framing)

10

2015/C 016/15

Věc C-466/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. října 2014 – Repsol YPF SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Obrazové označení představující písmeno R)

11

2015/C 016/16

Věc C-665/13: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal do Trabalho de Lisboa – Portugalsko) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins v. Via Directa – Companhia de Seguros SA (Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu – Listina základních práv Evropské unie – Zásada rovného zacházení a zásada zákazu diskriminace – Vnitrostátní právní úprava, kterou se stanoví snížení platů pro některé pracovníky ve veřejném sektoru – Neprovedení unijního práva – Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora)

11

2015/C 016/17

Věc C-669/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. října 2014 – Mundipharma GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), AFT Pharmaceuticals Ltd (Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Nařízení (ES) č. 40/94 – Přihláška slovní ochranné známky Maxigesic – Námitky majitele starší slovní ochranné známky OXYGESIC – Zamítnutí zápisu“)

12

2015/C 016/18

Věc C-139/14: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Baden-Württemberg – Německo) – Mineralquelle Zurzach AG v. Hauptzollamt Singen (Řízení o předběžné otázce – Společný celní sazebník – Sazební zařazení zboží – Kombinovaná nomenklatura – Zařazení zboží – Číslo sazebníku 2202 10 00 – Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná – Číslo sazebníku 2202 9010 11 – Ovocné nebo zeleninové šťávy, ředěné vodou nebo sodovkou)

12

2015/C 016/19

Věc C-246/14: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – Itálie) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani v. Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) (Řízení o předběžné otázce – Zásada ochrany legitimního očekávání – Vnitrostátní právní předpisy stanovící se zpětnou účinností snížení nároku na důchod – Čistě vnitrostátní situace – Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“)

13

2015/C 016/20

Věc C-254/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 5. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Općinski sud u Velikoj Gorici – Chorvatsko) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju v. Đuro Vladika (Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Politika Společenství v oblasti vody – Směrnice 2000/60/ES – Cena účtovaná spotřebiteli – Možnost účtování fixních nákladů – Skutečnosti, které nastaly před přistoupením Chorvatské republiky k Evropské unie – Zjevná nepříslušnost Soudního dvora)

14

2015/C 016/21

Věc C-356/14: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 5. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft v. Földművelésügyi Miniszter (Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora – Nedostatek upřesnění skutkového a právního kontextu sporu v původním řízení – Zjevná nepřípustnost)

14

2015/C 016/22

Věc C-366/14: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság – Maďarsko) – Herrenknecht AG v. Hév-Sugár kft (Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Zjevná nepřípustnost – Nedostatečné upřesnění skutkového kontextu a skutečností odůvodňujících nezbytnost odpovědi na předběžnou otázku)

15

2015/C 016/23

Věc C-394/14: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Rüsselsheim – Německo) – Sandy Siewert a další v. Condor Flugdienst GmbH (Řízení o předběžné otázce – Jednací řád – Článek 99 – Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Významné zpoždění letu – Právo cestujících na náhradu škody – Podmínky, které zprošťují leteckého dopravce své povinnosti nahradit cestujícím škodu – Pojem mimořádné okolnosti – Letadlo poškozené mobilními nástupními schůdky v průběhu předchozího letu)

15

2015/C 016/24

Věc C-243/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Philippem Adamem Krikorianem (Francie) dne 13. května 2014

16

2015/C 016/25

Věc C-401/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance de Namur (Belgie) dne 22. srpna 2014 – Bernard Leloup v. Belgický stát

16

2015/C 016/26

Věc C-469/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 14. října 2014 – Masterrind GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2015/C 016/27

Věc C-482/14: Žaloba podaná dne 30. října 2014 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

17

2015/C 016/28

Věc C-486/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg (Německo) dne 4. listopadu 2014 – trestní řízení proti Piotru Kossowskiemu

18

2015/C 016/29

Věc C-498/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel de Bruxelles (Belgie) dne 10. listopadu 2014 – RG (*1)  v. SF (*1) 

19

2015/C 016/30

Věc C-503/14: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2014 – Evropská komise v. Portugalská republika

20

2015/C 016/31

Věc C-519/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. září 2014 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 18. listopadu 2014 ve věci T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. Evropská komise

21

2015/C 016/32

Věc C-405/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. října 2014 – Evropská komise v. Rumunsko, vedlejší účastníci řízení: Estonská republika, Nizozemské království

22

2015/C 016/33

Věc C-483/13: Usnesení předsedy prvního senátu Soudního dvora ze dne 3. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena – Španělsko) – Unicaja Banco, SA v. Steluta Grigore

23

2015/C 016/34

Věc C-685/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Liège – Belgie) – Belgacom SA v. Commune de Fléron

23

2015/C 016/35

Věc C-54/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid – Španělsko) – Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

23

2015/C 016/36

Věc C-188/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia n 58 de Madrid – Španělsko) – Juan Pedro Ludeña Hormigos v. Banco de Santander SA

23

2015/C 016/37

Věc C-206/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. října 2014 – Evropská komise v. Estonská republika

24

2015/C 016/38

Věc C-208/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera – Španělsko) – Antonia Valdivia Reche v. Banco de Valencia SA

24

2015/C 016/39

Věc C-380/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Rüsselsheim – Německo) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner v. Condor Flugdienst GmbH

24

2015/C 016/40

Věc C-403/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 4. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad – Varna – Bulharsko) – Vekos Trade AD v. Direktor na Direkcia Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite

24

2015/C 016/41

Spojené věci T-303/06 RENV a T-337/06 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – UniCredit v. OHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB a UniCredit Wealth Management) (Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihlášky slovních ochranných známek Společenství UNIWEB a UniCredit Wealth Management – Starší národní slovní ochranné známky UNIFONDS a UNIRAK a starší národní obrazová ochranná známka UNIZINS – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Série nebo skupina ochranných známek – Nebezpečí asociace – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] – Návrhy na zrušení a změnu rozhodnutí podané vedlejším účastníkem – Článek 134 odst. 3 jednacího řádu)

25

2015/C 016/42

Věc T-450/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Simba Toys v. OHIM – Seven Towns (Tvar kostky se stranami majícími mřížkovou strukturu) (Ochranná známka Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Trojrozměrná ochranná známka Společenství – Kostka se stranami majícími mřížkovou strukturu – Absolutní důvody pro zamítnutí – Článek 76 odst. 1 první věta nařízení (ES) č. 207/2009 – Neexistence označení tvořeného výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 207/2009] – Neexistence označení tvořeného výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení č. 207/2009] – Neexistence označení tvořeného výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 207/2009] – Rozlišovací způsobilost – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] – Neexistence popisného charakteru – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009] – Rozlišovací způsobilost získaná užíváním – Článek 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009) – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 75 první věta nařízení č. 207/2009)

26

2015/C 016/43

Věc T-517/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – Alstom v. Komise (Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh se silovými transformátory – Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP – Ovlivnění obchodu mezi členskými státy – Pojem podnik – Přičitatelnost protiprávního jednání – Domněnka skutečného výkonu rozhodujícího vlivu mateřské společnosti na dceřinou společnost – Povinnost odůvodnění)

26

2015/C 016/44

Věc T-521/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – Alstom Grid v. Komise (Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh silových transformátorů – Rozhodnutí, jímž se konstatuje porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP – Dohoda o rozdělení trhu – Oznámení o spolupráci z roku 2002 – Ochrana před pokutou – Legitimní očekávání – Povinnost uvést odůvodnění)

27

2015/C 016/45

Věc T-153/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – Cantina Broglie 1 v. OHIM – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA) (Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství ZENATO RIPASSA – Starší národní slovní ochranná známka RIPASSO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

28

2015/C 016/46

Věc T-154/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – Cantina Broglie 1 v. OHIM – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO) (Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Ripassa ZENATO – Starší národní slovní ochranná známka RIPASSO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

28

2015/C 016/47

Věc T-173/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – Hesse et Lutter & Partner v. OHIM – Porsche (Carrera) (Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství Carrera – Starší slovní ochranná známka Společenství a starší národní slovní ochranná známka CARRERA – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 – Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky – Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 – Částečná změna strany sporu)

29

2015/C 016/48

Věc T-384/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Safa Nicu Sepahan v. Rada (Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní – Zmrazení finančních prostředků – Nesprávné posouzení skutkového stavu – Právo na účinnou soudní ochranu – Návrh znějící na náhradu škody)

30

2015/C 016/49

Věc T-512/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Ryanair v. Komise (Státní podpory – Odvětví letecké dopravy – Irská daň z letecké dopravy – Osvobození od daně při tranzitu a transferu cestujících – Rozhodnutí, kterým bylo shledáno, že se o státní podporu nejedná – Nezahájení formálního vyšetřovacího řízení – Vážné obtíže – Procesní práva účastníků řízení)

31

2015/C 016/50

Věc T-272/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. listopadu 2014 – Energetický a průmyslový a EP Investment Advisors v. Komise (Hospodářská soutěž – Správní řízení – Rozhodnutí, kterým bylo konstatováno odmítnutí podřídit se kontrole a uložena pokuta – Článek 23 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1/2003 – Presumpce neviny – Právo na obhajobu – Proporcionalita – Povinnost uvést odůvodnění)

31

2015/C 016/51

Věc T-374/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck v. OHIM – Beverage Trademark (KASTEEL) (Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis, ve kterém je vyznačeno Evropské společenství – Obrazová ochranná známka KASTEEL – Starší národní slovní ochranná známka CASTEL BEER – Relativní důvod pro zamítnutí – Skutečné užívání starší ochranné známky – Článek 42 odstavce 2 a 3, nařízení (ES) č. 207/2009 – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b), nařízení č. 207/2009 – Článek 76 odstavec 1, nařízení č. 207/2009)

32

2015/C 016/52

Věc T-375/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck v. OHIM – Beverage Trademark (KASTEEL) (Ochranná známka Společenství – Řízení o námitce – Mezinárodní zápis, ve kterém je vyznačeno Evropské společenství – Slovní ochranná známka KASTEEL – Starší národní slovní ochranná známka CASTEL BEER – Relativní důvod pro zamítnutí – Skutečné užívání starší ochranné známky – Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009 – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 – Článek 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009)

33

2015/C 016/53

Věc T-394/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Alfastar Benelux v. Rada (Veřejné zakázky na služby – Nabídkové řízení – Technická údržba, asistenční a intervenční služby na místě pro osobní počítače, tiskárny a periferní zařízení generálního sekretariátu Rady – Odmítnutí nabídky jednoho uchazeče a zadání zakázky jinému uchazeči – Rozhodnutí přijaté po zrušení původního rozhodnutí Tribunálem – Návrh na náhradu škody)

33

2015/C 016/54

Věc T-556/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Royalton Overseas v. OHIM – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF) (Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Společenství KAISERHOFF – Starší slovní národní ochranná známka KAISERHOFF – Přerušení správního řízení – Pravidlo 20 a 50 nařízení (ES) č. 2868/95 – Zkoumání skutečností z moci úřední – Článek 76 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009)

34

2015/C 016/55

Věc T-240/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. listopadu 2014 – Aldi Einkauf v. OHIM – Alifoods (Alifoods) (Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Alifoods – Starší mezinárodní slovní ochranná známka a starší slovní ochranná známka Společenství ALDI – Relativní důvod pro zamítnutí – Neexistence nebezpečí záměny – Neexistence podobnosti označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 – Pravidlo 19 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení (ES) č. 2868/95)

35

2015/C 016/56

Věc T-402/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Orange v. Evropská komise (Hospodářská soutěž – Správní řízení – Rozhodnutí o nařízení kontroly – Proporcionalita – Přiměřenost – Nezbytnost – Neexistence svévolného charakteru – Odůvodnění)

35

2015/C 016/57

Věc T-556/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller v. OHIM (Original Eau de Cologne) (Ochranná známka Společenství – Přihláška kolektivní slovní ochranné známky Společenství Original Eau de Cologne – Absolutní důvody pro zamítnutí – Článek 7 odst. 1 písm. b), c) a d) nařízení (ES) č. 207/2009)

36

2015/C 016/58

Věc T-17/13: Usnesení Tribunálu ze dne 6. listopadu 2014 – ANKO v. Komise (Rozhodčí doložka – Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013) – Smlouva týkající se projektu Pocemon – Vrácení částek zálohy – Dopis oznamující zaslání oznámení o dluhu – Upomínka – Nedostatek právního zájmu na podání žaloby – Nepřípustnost)

37

2015/C 016/59

Věc T-64/13: Usnesení Tribunálu ze dne 6. listopadu 2014 – ANKO v. Komise (Rozhodčí doložka – Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2002-2006) – Smlouva týkající se projektu Doc@Hand – Vrácení zaplacených částek – Dopis uvádějící zaslání oznámení o dluhu – Chybějící právní zájem na podání žaloby – Nepřípustnost)

37

2015/C 016/60

Věc T-20/14: Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2014 – Nguyen v. Parlament a Rada (Žaloba na neplatnost – Reforma služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie – Méně výhodný režim v oblasti paušální náhrady cestovních výdajů a prodloužení dovolené za kalendářní rok o další dny dovolené jako doby na cestu – Nedostatek osobního dotčení – Mimosmluvní odpovědnost – Příčinná souvislost – Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zcela neopodstatněná)

38

2015/C 016/61

Věc T-22/14: Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2014 – Bergallou v. Parlament a Rada (Žaloba na neplatnost – Reforma služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie – Méně výhodný režim v oblasti paušální náhrady cestovních výdajů a prodloužení dovolené za kalendářní rok o další dny dovolené jako doby na cestu – Nedostatek osobního dotčení – Mimosmluvní odpovědnost – Příčinná souvislost – Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zcela neopodstatněná)

39

2015/C 016/62

Věc T-23/14: Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2014 – Bos a další v. Parlament a Rada (Žaloba na neplatnost – Reforma služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie – Podstatné snížení počtu dnů dovolené za kalendářní rok v případě úředníků a zaměstnanců vyslaných do třetí země – Nedostatek osobního dotčení – Zjevná nepřípustnost)

39

2015/C 016/63

Věc T-27/14: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Česká republika v. Komise (Žaloba na neplatnost – Vnitřní trh se zemním plynem – Článek 22 směrnice 2003/55/ES – Dopis Komise, kterým žádá regulační orgán, aby zrušil své rozhodnutí o udělení výjimky – Akt, který nelze napadnout žalobou – Nepřípustnost)

40

2015/C 016/64

Věc T-731/14: Žaloba podaná dne 17. října 2014 – Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia v. Rada

41

2015/C 016/65

Věc T-732/14: Žaloba podaná dne 23. října 2014 – Sberbank of Russia v. Rada

41

2015/C 016/66

Věc T-733/14: Žaloba podaná dne 18. října 2014 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Parlament

42

2015/C 016/67

Věc T-734/14: Žaloba podaná dne 24. října 2014 – VTB Bank v. Rada

43

2015/C 016/68

Věc T-749/14: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2014 – Chung-Yuan Chang v. OHIM – BSH (AROMA)

44

2015/C 016/69

Věc T-772/14: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2014 – Musso v. Parlament

45

2015/C 016/70

Věc T-647/13: Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2014 – Meda v. OHIM – Takeda (PANTOPREM)

47

2015/C 016/71

Věc F-59/09 RENV: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 18. listopadu 2014 – De Nicola v. EIB (Veřejná služba – Vrácení věci Soudu po zrušení – Zaměstnanci EIB – Roční hodnocení – Interní předpisy – Přezkumné řízení – Právo být vyslechnut – Nerespektování ze strany odvolacího výboru – Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru – Psychické obtěžování – Nevydání rozhodnutí o návrhových žádáních směřujících k náhradě újmy)

48

2015/C 016/72

Věc F-156/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 18. listopadu 2014 – McCoy v. Výbor regionů (Veřejná služba – Úředníci – Žaloba na náhradu škody – Chybné jednání – Obtěžování nadřízenými – Nemoci z povolání – Náhrada škody přiznaná na základě článku 73 služebního řádu, která nepokrývá celý rozsah utrpěné újmy – Žádost o dodatečnou náhradu škody)

48

2015/C 016/73

Věc F-42/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. listopadu 2014 – EH v. Komise (Veřejná služba – Úředník – Odměňování – Rodinné přídavky – Pravidlo o zákazu souběhu vnitrostátních přídavků a přídavků podle služebního řádu – Pobírání vnitrostátních rodinných přídavků ze strany manželky úředníka – Neoznámení změny osobní situace úředníka administrativě – Disciplinární řízení – Disciplinární sankce – Zařazení do nižšího stupně – Přiměřenost – Odůvodnění – Polehčující okolnosti – Nedostatek řádné péče administrativy)

49

2015/C 016/74

Věc F-133/14: Žaloba podaná dne 17. listopadu 2014 – ZZ v. Komise

50

2015/C 016/75

Věc F-135/14: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2014 – ZZ v. EMA

50


 


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2015/C 016/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 7, 12.1.2015

Dřívější publikace

Úř. věst. C 462, 22.12.2014

Úř. věst. C 448, 15.12.2014

Úř. věst. C 439, 8.12.2014

Úř. věst. C 431, 1.12.2014

Úř. věst. C 421, 24.11.2014

Úř. věst. C 409, 17.11.2014

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/2


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. listopadu 2014 – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl v. Evropská komise

(Věc C-580/12 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Kartelové dohody - Trh s plochým sklem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) - Stanovení cen - Výpočet výše pokuty - Zohlednění vnitřních prodejů podniků - Přiměřená lhůta - Přípustnost písemností s ohledem na jednání Tribunálu“)

(2015/C 016/02)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl (zástupci: H.-G. Kamann a S. Völcker, advokáti, zmocnění O’Dalym, solicitor)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: A. Dawes a R. Sauer, zmocněnci)

Výrok

1)

Rozsudek Tribunálu Evropské unie Guardian Industries a Guardian Europe v. Komise (T-82/08, EU:T:2012:494) se zrušuje v rozsahu, v jakém zamítl žalobní důvod vycházející z porušení zásady zákazu diskriminace, pokud jde o výpočet pokuty uložené společně a nerozdílně společnostem Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl, a v jakém posledně uvedeným uložil náhradu nákladů řízení.

2)

Článek 2 rozhodnutí Komise C(2007) 5791 final ze dne 28. listopadu 2007 v řízení podle článku [81 ES] a článku 53 Dohody o EHP (Věc COMP/39165 – Ploché sklo) se zrušuje v rozsahu, v jakém společnostem Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl společně a nerozdílně ukládá pokutu ve výši148 000 000 eur.

3)

Výše pokuty uložené společně a nerozdílně společnostem Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl z důvodu protiprávního jednání konstatovaného v článku 1 uvedeného rozhodnutí se stanoví na částku 103 600 000 eur.

4)

Kasační opravný prostředek se ve zbývající části zamítá.

5)

Evropská komise ponese vlastní náklady související s řízením v prvním stupni, jakož i s řízením o kasačním opravném prostředku, a nahradí polovinu nákladů vynaložených společnostmi Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl v rámci obou uvedených řízení.

6)

Společnosti Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl ponesou polovinu vlastních nákladů řízení souvisejících s uvedenými řízeními.


(1)  Úř. věst. C, 55, 23.2.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/3


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 12. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Německo) – Annett Altmann a další v. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Věc C-140/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sbližování právních předpisů - Směrnice 2004/39/ES - Článek 54 - Povinnost zachovat služební tajemství, kterou mají vnitrostátní orgány finančního dohledu - Informace týkající se podvodného investičního podniku, který je v soudem nařízené likvidaci“)

(2015/C 016/03)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Účastníci původního řízení

Žalobci: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele

Žalovaný: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

za přítomnosti: Franka Schmitta

Výrok

Článek 54 odst. 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že vnitrostátní orgán dohledu může v rámci správního řízení vůči osobě, která tento orgán požádala, aniž by se jednalo o případ, na něž se vztahuje trestní právo nebo občanské soudní řízení, o přístup k informacím týkajícím se investičního podniku, který je nyní v soudem nařízené likvidaci, namítat povinnost zachovat služební tajemství, třebaže hlavní obchodní model tohoto podniku spočíval v podvodu velkého rozsahu s cílem úmyslného poškození investorů a několik osob odpovědných za uvedený podnik bylo pravomocně odsouzeno k trestům odnětí svobody.


(1)  Úř. věst. C 156, 1. 6. 2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/3


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Brussel – Belgie) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW v. Helena Vandersteen a další

(Věc C-201/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Směrnice 2001/29/ES - Autorské právo a práva s ním související - Právo na rozmnožování - Výjimky a omezení - Pojem ‚parodie‘ - Autonomní pojem unijního práva“)

(2015/C 016/04)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van beroep te Brussel

Účastníci původního řízení

Žalobci: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

Žalovaní: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

Výrok

1)

Článek 5 odst. 3 písm. k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2011 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „parodie“ uvedený v tomto ustanovení představuje autonomní pojem unijního práva.

2)

Článek 5 odst. 3 písm. k) směrnice 2001/29 musí být vykládán v tom smyslu, že podstatné znaky parodie jsou, že evokuje existující dílo a přitom se od něj zřetelně liší a že je komická nebo ironická. Pojem „parodie“ ve smyslu tohoto ustanovení nemusí splňovat podmínky, podle kterých by parodie měla vykazovat původní osobitost jinak než skrze zřetelné odlišnosti od parodovaného původního díla, měla by být racionálně připsatelná jinému autorovi než samotnému autorovi původního díla, měla by se týkat samotného původního díla nebo by měla uvádět zdroj parodovaného díla.

Uplatnění výjimky pro parodii ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. k) směrnice 2001/29 v určité konkrétní situaci však musí respektovat přiměřenou rovnováhu mezi zájmy a právy osob uvedených v článcích 2 a 3 této směrnice na straně jedné a svobodou projevu uživatele chráněného díla, který se dovolává výjimky pro parodii ve smyslu citovaného čl. 5 odst. 3 písm. k), na straně druhé.

Předkládající soud musí s přihlédnutím ke všem okolnostem věci v původním řízení posoudit, zda uplatnění výjimky pro parodii ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. k) směrnice 2001/29 za předpokladu, že kresba dotčená ve věci v původním řízení naplňuje uvedené podstatné znaky parodie, respektuje tuto přiměřenou rovnováhu.


(1)  Úř. věst. C 189, 29. 6. 2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/4


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sozialgericht Leipzig – Německo) – Elisabeta Dano, Florin Dano v. Jobcenter Leipzig

(Věc C-333/13) (1)

(„Volný pohyb osob - Občanství Unie - Rovné zacházení - Státní příslušníci členského státu, kteří nejsou hospodářsky činní a pobývají na území jiného členského státu - Vyloučení těchto osob z pobírání zvláštních nepříspěvkových peněžitých dávek na základě nařízení (ES) č. 883/2004 - Směrnice 2004/38/ES - Právo pobytu nad tři měsíce - Článek 7 odst. 1 písm. b) a článek 24 - Podmínka týkající se dostatečných prostředků“)

(2015/C 016/05)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Sozialgericht Leipzig

Účastníci původního řízení

Žalobci: Elisabeta Dano, Florin Dano

Žalovaný: Jobcenter Leipzig

Výrok

1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010 ze dne 9. září 2010, musí být vykládáno v tom smyslu, že „zvláštní nepříspěvkové peněžité dávky“ ve smyslu čl. 3 odst. 3 a článku 70 tohoto nařízení spadají do působnosti článku 4 uvedeného nařízení.

2)

Článek 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS ve spojení s jejím čl. 7 odst. 1 písm. b) a článek 4 nařízení č. 883/2004, ve znění nařízení č. 1244/2010, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání právní úpravě členského státu, podle které jsou státní příslušníci jiných členských států vyloučeni z pobírání některých „zvláštních nepříspěvkových peněžitých dávek“ ve smyslu čl. 70 odst. 2 nařízení č. 883/2004, zatímco státním příslušníkům hostitelského členského státu, kteří se nacházejí ve stejné situaci, jsou tyto dávky zaručeny, pokud těmto státním příslušníkům jiných členských států nenáleží v hostitelském členském státě právo pobytu na základě směrnice 2004/38.

3)

Soudní dvůr Evropské unie nemá pravomoc odpovědět na čtvrtou otázku.


(1)  Úř. věst. C 226, 3.8.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/5


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 5. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Anotato Dikastirio Kyprou – Kypr) – Cypra Ltd v. Kypriaki Dimokratia

(Věc C-402/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Zemědělství - Veterinární předpisy - Nařízení (ES) č. 854/2004 - Produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě - Úřední kontroly - Určení úředního veterinárního lékaře - Porážka zvířat“)

(2015/C 016/06)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Anotato Dikastirio Kyprou

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Cypra Ltd

Odpůrkyně: Kypriaki Dimokratia

Výrok

Ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006, musejí být vykládána v tom smyslu, že v zásadě nebrání tomu, aby příslušný orgán určil okamžik, kdy má dojí k porážce zvířat, za účelem jmenování úředního veterinárního lékaře ke kontrole porážky a odmítl vyslat takového veterinárního lékaře ve dnech a hodinách stanovených jatky, ledaže by bylo objektivně nezbytné, aby k porážce zvířat došlo v takový den, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 274, 21. 9. 2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/6


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo – Španělsko) – Mario Vital Pérez v. Ayuntamiento de Oviedo

(Věc C-416/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sociální politika - Rovné zacházení v zaměstnání a povolání - Listina základních práv Evropské unie - Článek 21 - Směrnice 2000/78/ES - Článek 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 - Diskriminace na základě věku - Vnitrostátní ustanovení - Podmínka přijetí příslušníků místní policie - Stanovení maximálního věku na 30 let - Odůvodnění“)

(2015/C 016/07)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo

Účastníci původního řízení

Žalobce: Mario Vital Pérez

Žalovaná: Ayuntamiento de Oviedo

Výrok

Článek 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která maximální věk pro přijetí příslušníků místní policie stanoví na 30 let.


(1)  Úř. věst. C 325, 9. 11. 2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/6


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – Rakousko) – Ute Reindl, trestně odpovědná zástupkyně společnosti MPREIS Warenvertriebs GmbH v. Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Věc C-443/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sbližování právních předpisů v oblasti veterinárních a hygienických předpisů - Nařízení (ES) č. 2073/2005 - Příloha I - Mikrobiologická kritéria pro potraviny - Salmonely v čerstvém drůbežím mase - Nedodržení mikrobiologických kritérií zjištěné ve fázi distribuce - Vnitrostátní právní úprava sankcionující provozovatele potravinářského podniku působícího pouze ve fázi maloobchodu - Soulad s unijním právem - Účinný, odrazující a přiměřený charakter sankce“)

(2015/C 016/08)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ute Reindl, trestně odpovědná zástupkyně společnosti MPREIS Warenvertriebs GmbH

Žalovaný: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Výrok

1)

Příloha II část E bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1086/2011 ze dne 27. října 2011, musí být vykládána v tom smyslu, že čerstvé drůbeží maso pocházející z populací zvířat vyjmenovaných v příloze I tohoto nařízení, musí splňovat mikrobiologické kritérium uvedené v řádku 1.28 kapitoly I přílohy I nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění nařízení č. 1086/2011, ve všech fázích distribuce, včetně fáze maloobchodu.

2)

Unijní právo, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, a nařízení č. 2073/2005, ve znění nařízení č. 1086/20011, musí být vykládáno v tom smyslu, že v zásadě nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která sankcionuje provozovatele potravinářského podniku, který působí pouze ve fázi distribuce za účelem uvedení potraviny na trh, z důvodu nedodržení mikrobiologického kritéria uvedeného v řádku 1.28 kapitoly I přílohy I nařízení č. 2073/2005. Přísluší vnitrostátnímu soudu, aby posoudil, zda sankce dotčená ve věci v původním řízení odpovídá zásadě proporcionality stanovené v čl. 17 odst. 2 nařízení č. 178/2002.


(1)  Úř. věst. C 344, 23.11.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/7


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 – Riccardo Nencini v. Evropský parlament

(Věc C-447/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Poslanec Evropského parlamentu - Příspěvky na krytí výdajů vzniklých při plnění parlamentních povinností - Vydání bezdůvodného obohacení - Navrácení - Promlčení - Přiměřená lhůta“)

(2015/C 016/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Riccardo Nencini (zástupce: M. Chiti, advokát)

Další účastník řízení: Evropský parlament (zástupci: S. Seyr a N. Lorenz, zmocněnci)

Výrok

1)

Rozsudek Tribunálu Evropské unie, Nencini v. Parlament (T-431/10 a T-560/10, EU:T:2013:290), se zrušuje v rozsahu, v němž se týká věci T-560/10.

2)

Rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 o navrácení některých částek, jež byly Riccardu Nencinimu, bývalému poslanci Evropského parlamentu, vyplaceny na náhradu cestovních výdajů a výdajů na parlamentní asistenci, jakož i oznámení o dluhu generálního ředitele finančního ředitelství Evropského parlamentu č. 315653 ze dne 13. října 2010, se zrušují.

3)

Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí tři čtvrtiny nákladů řízení vynaložených Riccardem Nencinim v rámci tohoto řízení o kasačním opravném prostředku.

4)

Evropský parlament ponese náklady řízení v prvním stupni ve věci T-560/10.

5)

Kasační opravný prostředek se ve zbývající části zamítá.


(1)  Úř. věst. C 304, 19.10.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/8


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Leopold Schmitzer v. Bundesministerin für Inneres

(Věc C-530/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sociální politika - Směrnice 2000/78/ES - Rovné zacházení v zaměstnání a povolání - Článek 2 odst. 1 a odst. 2 písm. a) - Článek 6 odst. 1 - Diskriminace na základě věku - Vnitrostátní právní úprava, která započtení dob odborného vzdělávání a služby absolvovaných před dovršením 18. roku věku pro účely stanovení odměny podmiňuje prodloužením dob potřebných pro služební postup - Odůvodnění - Schopnost dosáhnout sledovaného cíle - Možnost napadnout prodloužení dob potřebných pro služební postup“)

(2015/C 016/10)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Leopold Schmitzer

Žalovaný: Bundesministerin für Inneres

Výrok

1)

Článek 2 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která za účelem odstranění diskriminace na základě věku započítává doby odborného vzdělávání a služby před dovršením 18. roku věku, avšak zároveň stanoví prodloužení doby nezbytné k tomu, aby bylo možné postoupit z prvního do druhého platového stupně každé zaměstnanecké kategorie a každé platové třídy, o tři roky pouze v případě diskriminovaných úředníků.

2)

Články 9 a 16 směrnice 2000/78 musí být vykládány v tom smyslu, že úředník, který byl diskriminován na základě věku v důsledku způsobu určení rozhodného data zohledňovaného pro účely jeho služebního postupu, musí mít možnost dovolávat se článku 2 této směrnice za účelem zpochybnění diskriminačních účinků prodloužení dob potřebných pro služební postup, ačkoli na základě své žádosti dosáhl revize tohoto data.


(1)  Úř. věst. C 15, 18.1.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/8


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího soudu České republiky – Česká republika) – L v. M

(Věc C-656/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Prostor svobody, bezpečnosti a práva - Soudní spolupráce v občanských věcech - Příslušnost ve věcech rodičovské zodpovědnosti - Nařízení (ES) č. 2201/2003 - Článek 12 odst. 3 - Dítě nesezdaných rodičů - Prorogace příslušnosti - Neexistence jiné související projednávané věci - Přijetí příslušnosti - Napadení příslušnosti soudu ze strany účastníka řízení, který podal návrh na zahájení řízení k témuž soudu“)

(2015/C 016/11)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší soud České republiky

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: L

Žalovaný: M

za přítomnosti: R, K

Výrok

1)

Článek 12 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 musí být vykládán v tom smyslu, že pro účely řízení o rodičovské zodpovědnosti umožňuje založit příslušnost soudu členského státu, v němž dítě nemá obvyklé bydliště, i v případě, že u zvoleného soudu neprobíhá žádné jiné řízení.

2)

Článek 12 odst. 3 písm. b) nařízení č. 2201/2003 musí být vykládán v tom smyslu, že nelze mít za to, že příslušnost soudu, u něhož jeden z účastníků zahájil řízení ve věci rodičovské zodpovědnosti, „všechny strany řízení […] výslovně či jiným jednoznačným způsobem přijaly“ ve smyslu tohoto ustanovení, pokud žalovaný v tomto prvním řízení zahájí později u téhož soudu druhé řízení a při prvním úkonu, který mu náleží v rámci prvního řízení, namítá nepříslušnost tohoto soudu.


(1)  Úř. věst. C 85, 22. 3. 2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/9


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(Věc C-112/14) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Svoboda usazování - Volný pohyb kapitálu - Články 49 SFEU a 63 SFEU - Články 31 a 40 Dohody o EHP - Vnitrostátní daňové právní předpisy - Přičtení zisků vlastníkům podílů ve společnostech s koncentrovanou vlastnickou strukturou - Rozdílné zacházení mezi společnostmi-rezidenty a společnostmi-nerezidenty - Čistě vykonstruované operace - Proporcionalita“)

(2015/C 016/12)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Lyal a L. Armati, zmocněnci)

Žalované: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupce: L. Christie, zmocněnec)

Výrok

1)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska tím, že přijalo a zachovalo daňové právní předpisy týkající se přičtení zisků vlastníkům podílů („participators“) ve společnostech-nerezidentech, které stanovují rozdílné zacházení mezi tuzemskými a přeshraničními činnostmi, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z článku 63 SFEU a článku 40 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992.

2)

Spojenému království Velké Británie a Severního Irska se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 184, 16.6.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/10


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 22. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Elcogás, SA v. Administración del Estado, Iberdrola, SA

(Věc C-275/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Státní podpory - Pojem ‚podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků‘ - Společnosti vlastnící zařízení na výrobu elektrické energie - Mimořádné financování“)

(2015/C 016/13)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Elcogás, SA

Žalovaná: Administración del Estado, Iberdrola, SA

Výrok

Článek 107 odst. 1 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že částky poskytnuté soukromému podniku na výrobu elektrické energie, které jsou financovány všemi konečnými uživateli elektrické energie nacházejícími se na vnitrostátním území a převáděny podnikům v rámci odvětví elektrické energie prostřednictvím veřejného orgánu v souladu s předem stanovenými zákonnými kritérii, se považují za podporu poskytovanou státy nebo ze státních prostředků.


(1)  Úř. věst. C 226, 3.8.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/10


Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – BestWater International GmbH v. Michael Mebes, Stefan Potsch

(Věc C-348/13) (1)

(„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Bundesgerichtshof - Autorské právo a práva s ním související - Směrnice 2001/29/ES - Informační společnost - Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících - Článek 3 odstavec 1 - Sdělování veřejnosti - Pojem - Internetové odkazy umožňující přístup k chráněným dílům - Použití techniky ‚framing‘“)

(2015/C 016/14)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: BestWater International GmbH

Žalovaní: Michael Mebes, Stefan Potsch

Výrok

Pouhou skutečnost, že chráněné dílo, volně dostupné na internetové stránce, je vloženo na jinou internetovou stránku prostřednictvím odkazu používajícího techniku „framing“, jako je i ta ve věci v původním řízení, nelze kvalifikovat jako „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, jestliže tím dotčené dílo není sdělováno nové veřejnosti a ke sdělení nedochází za použití specifické technologie, která se liší od technologie původního sdělování.


(1)  Úř. věst. C 325, 9.11.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/11


Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. října 2014 – Repsol YPF SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

(Věc C-466/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Ochranná známka Společenství - Nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 8 odst. 1 písm. b) - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Obrazové označení představující písmeno ‚R‘“)

(2015/C 016/15)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Repsol YPF SA (zástupci J.-B. Devaureix a L. Montoya Terán, advokáti)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá.

2)

Repsol YPF SA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 313, 26.10.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/11


Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal do Trabalho de Lisboa – Portugalsko) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins v. Via Directa – Companhia de Seguros SA

(Věc C-665/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 53 odst. 2 jednacího řádu - Listina základních práv Evropské unie - Zásada rovného zacházení a zásada zákazu diskriminace - Vnitrostátní právní úprava, kterou se stanoví snížení platů pro některé pracovníky ve veřejném sektoru - Neprovedení unijního práva - Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora“)

(2015/C 016/16)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Účastníci původního řízení

Žalobce: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Žalovaná: Via Directa – Companhia de Seguros SA

Výrok

Soudní dvůr zjevně nemá pravomoc rozhodnout o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané rozhodnutím Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalsko) ze dne 28. října 2013 (věc C-665/13).


(1)  Úř. věst. C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/12


Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. října 2014 – Mundipharma GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), AFT Pharmaceuticals Ltd

(Věc C-669/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Ochranná známka Společenství - Nařízení (ES) č. 40/94“ - Přihláška slovní ochranné známky Maxigesic - Námitky majitele starší slovní ochranné známky OXYGESIC - Zamítnutí zápisu“)

(2015/C 016/17)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Mundipharma GmbH (zástupce: F. Nielsen, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: D. Walicka, zmocněnkyně), AFT Pharmaceuticals Ltd (zástupce: M. Nentwig, Rechtsanwalt)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Mundipharma GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/12


Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Baden-Württemberg – Německo) – Mineralquelle Zurzach AG v. Hauptzollamt Singen

(Věc C-139/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný celní sazebník - Sazební zařazení zboží - Kombinovaná nomenklatura - Zařazení zboží - Číslo sazebníku 2202 10 00 - Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná - Číslo sazebníku 2202 9010 11 - Ovocné nebo zeleninové šťávy, ředěné vodou nebo sodovkou“)

(2015/C 016/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Mineralquelle Zurzach AG

Žalovaný: Hauptzollamt Singen

Výrok

Kombinovaná nomenklatura, která je obsahem přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005, musí být vykládána v tom smyslu, že nápoj, jako je ten, o který se jedná v původním řízení, jenž se skládá především z vody, cukru, zahuštěné šťávy z pomerančů, citronů, vinných hroznů, ananasu, mandarinek, nektarinek a mučenek (pasiflór), meruňkové vlákniny, guavové dužniny, okyselující látky, směsi vitamínů a přírodních a umělých látek, a vykazuje 12 % obsah ovocné šťávy, spadá do podpoložky 2202 10 00 této nomenklatury.


(1)  Úř. věst. C 194, 24.6.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/13


Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – Itálie) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani v. Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

(Věc C-246/14) (1)

(Řízení o předběžné otázce - Zásada ochrany legitimního očekávání - Vnitrostátní právní předpisy stanovící se zpětnou účinností snížení nároku na důchod - Čistě vnitrostátní situace - Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“)

(2015/C 016/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani

Žalovaný: Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

Výrok

Soudní dvůr zjevně nemá pravomoc k tomu, aby odpověděl na otázky položené Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Itálie) ze dne 28. dubna 2014 (věc C-246/14).


(1)  Úř. věst. C 245, 28.7.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/14


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 5. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Općinski sud u Velikoj Gorici – Chorvatsko) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju v. Đuro Vladika

(Věc C-254/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora - Politika Společenství v oblasti vody - Směrnice 2000/60/ES - Cena účtovaná spotřebiteli - Možnost účtování fixních nákladů - Skutečnosti, které nastaly před přistoupením Chorvatské republiky k Evropské unie - Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“)

(2015/C 016/20)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Općinski sud u Velikoj Gorici

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Žalovaný: Đuro Vladika

Výrok

Soudní dvůr Evropské unie je zjevně nepříslušný k rozhodnutí o předběžné otázce předložené Općinski sud u Velikoj Gorici (Chorvatsko).


(1)  Úř. věst. C 253, 4.8.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/14


Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 5. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft v. Földművelésügyi Miniszter

(Věc C-356/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora - Nedostatek upřesnění skutkového a právního kontextu sporu v původním řízení - Zjevná nepřípustnost“)

(2015/C 016/21)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft

Žalovaný: Földművelésügyi Miniszter

Výrok

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) ze dne 16. června 2014 ve věci C-356/14 je zjevně nepřípustná.


(1)  Úř. věst. C 329, 22.9.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/15


Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság – Maďarsko) – Herrenknecht AG v. Hév-Sugár kft

(Věc C-366/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora - Zjevná nepřípustnost - Nedostatečné upřesnění skutkového kontextu a skutečností odůvodňujících nezbytnost odpovědi na předběžnou otázku“)

(2015/C 016/22)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Herrenknecht AG

Žalovaná: Hév-Sugár kft

Výrok

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság (Maďarsko) rozhodnutím ze dne 11. července 2014 (věc C-366/14) je zjevně nepřípustná.


(1)  Úř. věst. C 351, 6.10.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/15


Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Rüsselsheim – Německo) – Sandy Siewert a další v. Condor Flugdienst GmbH

(Věc C-394/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Jednací řád - Článek 99 - Letecká doprava - Nařízení (ES) č. 261/2004 - Významné zpoždění letu - Právo cestujících na náhradu škody - Podmínky, které zprošťují leteckého dopravce své povinnosti nahradit cestujícím škodu - Pojem ‚mimořádné okolnosti‘ - Letadlo poškozené mobilními nástupními schůdky v průběhu předchozího letu“)

(2015/C 016/23)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Rüsselsheim

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Žalovaná: Condor Flugdienst GmbH

Výrok

Článek 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, musí být vykládán v tom smyslu, že taková událost, jako je ve věci v původním řízení náraz mobilních nástupních schůdků náležejících letišti do letadla, nemůže být kvalifikována jako „mimořádná okolnost“, která zprošťuje leteckého dopravce své povinnosti nahradit cestujícím škodu v případě významného zpoždění letu provedeného tímto letadlem.


(1)  Úř. věst. C 372, 20.10.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Philippem Adamem Krikorianem (Francie) dne 13. května 2014

(Věc C-243/14)

(2015/C 016/24)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci původního řízení

Grégoire Krikorian a další

Žádost týkající se platnosti čl. 1 odst. 4 rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva (Úř. věst. L 328, s. 55) a výkladu tohoto rámcového rozhodnutí, jakož i čl. 6 odst. 1 a článku 13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950, článku 47 Listiny základních práv Evropské unie a konečně čl. 4 odst. 3 SEU a čl. 19 odst. 1 druhého pododstavce SEU.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance de Namur (Belgie) dne 22. srpna 2014 – Bernard Leloup v. Belgický stát

(Věc C-401/14)

(2015/C 016/25)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance de Namur

Účastníci původního řízení

Žalobce: Bernard Leloup

Žalovaný: Belgický stát

Usnesením ze dne 11. listopadu 2014 nařídil Soudní dvůr vyškrtnutí věci.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 14. října 2014 – Masterrind GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Věc C-469/14)

(2015/C 016/26)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Masterrind GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Předběžné otázky

1)

Je nutno právní úpravu obsaženou v bodě 1.4 kapitoly V přílohy 1 nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (1), podle níž musí být zvířatům po 14 hodinách cesty poskytnut odpočinek v délce nejméně jedné hodiny, zejména pro napojení a v případě potřeby k nakrmení předtím, než může přeprava pokračovat dalších 14 hodin, vykládat v tom smyslu, že přepravní intervaly mohou být přerušeny také odpočinkem delším než jedna hodina nebo více dobami odpočinku, z nichž jedna trvá nejméně jednu hodinu?

2)

Je platební agentura členského státu vázána poznámkou úředního veterinárního lékaře v místě výjezdu podle čl. 2 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 817/2010 ze dne 16. září 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy (2), s tím důsledkem, že zákonnost odmítnutí provést poznámku může zkoumat pouze orgán, kterému se přičítá jednání pohraničního veterinárního lékaře, nebo představuje poznámka úředního veterinárního lékaře pouhý úřední procesní úkon, který lze napadnout pouze současně opravnými prostředky, jež jsou přípustné proti rozhodnutí platební agentury ve věci samé?


(1)  Úř. věst. L 3, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 245, s. 16.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/17


Žaloba podaná dne 30. října 2014 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-482/14)

(2015/C 016/27)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: W. Mölls, J. Hottiaux a T. Maxian Rusche, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

Spolková republika Německo tím, že připustila, aby veřejné prostředky vyplacené na provoz železniční infrastruktury mohly být převedeny na poskytování přepravních služeb, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 1 směrnice 2012/34/EU (1) (čl. 6 odst. 1 směrnice 91/440/EHS).

Spolková republika Německo tím, že nezajistila, aby dodržování zákazu, podle kterého nesmí být veřejné prostředky určené na provoz železniční infrastruktury převáděny na poskytování služeb přepravy, mohlo být kontrolováno prostřednictvím typu účetnictví, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 4 směrnice 2012/34/EU (čl. 6 odst. 1 směrnice 91/440/EHS).

Spolková republika Německo tím, že nezajistila, aby poplatky za infrastrukturu mohly být používány výlučně na financování podnikatelské činnosti provozovatele infrastruktury, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 31 odst. 1 směrnice 2012/34/EU (čl. 7 odst. 1 směrnice 2001/14/ES).

Spolková republika Německo tím, že nezajistila, aby příspěvky z veřejných prostředků na poskytování veřejných služeb přepravy osob byly na příslušných účtech vykazovány odděleně, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 3 směrnice 2012/34/EU (čl. 9 odst. 4 směrnice 91/440/EHS) a z čl. 6 odst. 1 ve spojení s bodem 5 přílohy nařízení (ES) č. 1370/2007 (2).

Spolkové republice Německo se ukládá náhrada nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby předkládá žalobkyně následující argumenty:

Německo připouští, aby skupina Deutsche Bahn prostřednictvím dohod o rozdělení zisků využívala příjmy provozovatele železniční infrastruktury ve formě poplatků za infrastrukturu a veřejných prostředků k jiným účelům než na provoz infrastruktury. Tyto prostředky by mohly být použity jmenovitě na poskytování přepravních služeb. To je v rozporu s čl. 6 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 směrnice 2012/34/EU.

Účetnictví provozovatele infrastruktury navíc neumožňuje kontrolovat dodržení zákazu převádění veřejných prostředků na poskytování přepravních služeb. Německo to připouští, což je v rozporu s čl. 6 odst. 4 směrnice 2012/34/EU.

Německo konečně nezajišťuje, aby veřejné prostředky na poskytování veřejných služeb přepravy osob byly na příslušných účtech vykazovány odděleně. To je v rozporu s čl. 6 odst. 3 směrnice 2012/34/EU a s čl. 6 odst. 1 ve spojení s bodem 5 přílohy nařízení (ES) č. 1370/2007.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, s. 32).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, s. 1).


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg (Německo) dne 4. listopadu 2014 – trestní řízení proti Piotru Kossowskiemu

(Věc C-486/14)

(2015/C 016/28)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Účastník původního trestního řízení

Piotr Kossowski

Další účastník řízení: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Předběžné otázky

1)

Platí výhrady učiněné smluvními stranami při ratifikaci ÚPSD (1) podle čl. 55 odst. 1 písm. a) ÚPSD – konkrétně výhrada, kterou při uložení ratifikační listiny učinila Spolková republika Německo v písmeni a), podle které není vázána článkem 54 ÚPSD, „jestliže činy, na které se vztahuje rozsudek vynesený v zahraničí, byly spáchány zcela nebo částečně na jejím území […]“ – i po začlenění schengenského acquis do právního rámce Unie prostřednictvím Schengenského protokolu k Amsterodamské smlouvě ze dne 2. října 1997, který byl zachován v platnosti prostřednictvím Schengenského protokolu k Lisabonské smlouvě; jedná se v případě těchto výjimek o přiměřená omezení článku 50 Listiny (2) ve smyslu čl. 52 odst. 1 Listiny?

2)

V případě, že tomu tak není:

Je třeba zákaz dvojího trestu respektive dvojího stíhání obsažený v článku 54 ÚPSD a článku 50 Listiny vykládat v tom smyslu, že trestnímu stíhání osoby obviněné v jednom členském státě – v projednávané věci ve Spolkové republice Německo – brání skutečnost, že trestní stíhání této osoby v jiném členském státě – v projednávané věci v Polské republice – bylo státním zástupcem – aniž byly uloženy sankce za spáchaný čin a aniž bylo vedeno důkladné vyšetřování – ze skutkových důvodů zastaveno pro nedostatečně prokázané podezření ze spáchání trestného činu a toto řízení lze obnovit pouze tehdy, pokud vyjdou najevo podstatné okolnosti, jež dříve nebyly známy, přičemž takové nové okolnosti v projednávané věci neexistují?


(1)  Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích; Úř. věst. 2000, L 239, s. 19.

(2)  Listina základních práv Evropské unie; Úř. věst. 2014, C 326, s. 391.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel de Bruxelles (Belgie) dne 10. listopadu 2014 – RG (*1) v. SF (*1)

(Věc C-498/14)

(2015/C 016/29)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Žalobce: RG (*1)

Žalobkyně: SF (*1)

Předběžná otázka

Může být čl. 11 odst. 7 až 8 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (1) (tzv. nařízení Brusel IIa) vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát

v situacích souvisejících s únosy dítěte rodičem upřednostnil u řízení stanoveného těmito ustanoveními soudní specializaci, a to i tehdy, bylo-li již před některým soudem zahájeno řízení ve věci rodičovské zodpovědnosti vůči dítěti?

odebral soudu, u něhož bylo zahájeno řízení ve věci rodičovské zodpovědnosti vůči dítěti, příslušnost k rozhodnutí o péči o dítě, přestože je na základě mezinárodního i vnitrostátního práva příslušný k rozhodování o otázkách rodičovské zodpovědnosti vůči dítěti?


(*1)  Údaje vymazané nebo nahrazené v rámci zajištění ochrany osobních dat a/nebo důvěrné povahy.

(1)  Úř. věst. L 338, s. 1.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/20


Žaloba podaná dne 11. listopadu 2014 – Evropská komise v. Portugalská republika

(Věc C-503/14)

(2015/C 016/30)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Braga da Cruz a W. Roels, zmocněnci)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Portugalská republika tím, že přijala a ponechala v platnosti právní úpravu obsaženou v článcích 10 a 38 Código do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares [zákoníku o dani z příjmů fyzických osob, dále jen „CIRS“], podle nichž daňový poplatník, který (1) smění obchodní podíly a svůj domicil přenese do zahraničí, respektive který (2) postoupí aktiva a pasiva vztahující se k samostatné výdělečné činnosti výměnou za obchodní podíly v podniku-nerezidentovi, zahrne v prvně uvedeném případě – v souvislosti s předmětnou transakcí – veškeré nezapočítané příjmy do základu daně posledního zdaňovacího období, ve kterém byl daňový poplatník ještě považován za rezidenta, a ve druhém případě mu v důsledku příslušné transakce nesvědčí žádný odklad zdanění, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 21 SFEU, 45 SFEU a 49 SFEU, jakož i z článků 28 a 31 Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

uložil Portugalské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody

1.

Podle čl. 10 odst. 9 písm. a) CIRS platí, že přestane-li být akcionář, resp. společník, rezidentem v Portugalsku, zahrne se zisk ze směny obchodních podílů do zdanitelných příjmů zdaňovacího období kalendářního roku, ve kterém došlo ke změně domicilu. Podle citovaného zákonného ustanovení má příslušný zisk hodnotu odpovídající rozdílu mezi skutečnou hodnotou přijatých obchodních podílů a nabývací hodnotou dřívějších obchodních podílů. Naproti tomu v případě, kdy si akcionář, resp. společník, zachová domicil v Portugalsku, je hodnotou přijatých obchodních podílů hodnota převedených obchodních podílů, aniž je dotčeno zdanění peněžitých částek případně přidaných k převáděným podílům. Jinými slovy, je-li domicil v Portugalsku zachován, vede směna obchodních podílů k bezprostřednímu zdanění generovaného zisku jen tehdy, dojde-li k dodatečné platbě v penězích, a jen v rozsahu odpovídajícím této platbě. Nedojde-li k platbě tohoto typu, zdaní se generovaný zisk teprve tehdy, jsou-li přijaté obchodní podíly definitivně zcizeny, a to v okamžiku tohoto zcizení. Podle čl. 10 odst. 10 CIRS se stejný daňový režim uplatní na přidělení obchodních podílů, účastí nebo akcií v případech fúzí či rozdělení podléhajících článku 74 Código do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas [zákoníku o korporační dani].

2.

Podle čl. 38 odst. 1 písm. a) CIRS platí, že převedení aktiv a pasiv vztahujících se k samostatné výdělečné činnosti fyzickou osobou na obchodní společnost výměnou za obchodní podíly je v okamžiku realizace převodu osvobozeno od daně, je-li vedle jiných podmínek splněn požadavek, že právnická osoba, na kterou jsou aktiva a pasiva převáděna, má sídlo nebo skutečné vedení v Portugalsku. V takovém případě dojde ke zdanění teprve tehdy, zcizí-li přijímající právnická osoba daná aktiva a pasiva, a to v okamžiku tohoto zcizení. Takové daňové zacházení se ovšem neuplatní, má-li právnická osoba, na kterou byla aktiva a pasiva převedena, sídlo nebo skutečné vedení mimo území Portugalska. V takovém případě se generovaný zisk zdaní bezprostředně.

Hlavní argumenty

1.

K prvnímu žalobnímu důvodu Komise uvádí, že takové zdanění podle ní znevýhodňuje osoby, které se rozhodnou opustit území Portugalska, neboť je s těmito osobami zacházeno odlišně než s osobami, které toto území neopouští. Komise se domnívá, že odklad zdanění zisků generovaných směnou obchodních podílů by neměl být vyhrazen pro případy, kdy si daňový poplatník zachová domicil v Portugalsku, a nevztahovat se na případy, kdy daňový poplatník přenese svůj domicil do jiného členského státu nebo do některého ze států Dohody o EHP. Rozlišování, které článek 10 CIRS v tomto ohledu ponechává v platnosti, je tudíž neslučitelné s články 21 SFEU, 45 SFEU a 49 SFEU, jakož i s články 28 a 31 Dohody o EHP. Kromě toho by ochrana daňových pohledávek vyplývajících z očekávaných zisků měla být zajišťována v souladu se zásadou proporcionality zavedenou judikaturou Soudního dvora. V tomto sporu má Komise za to, že portugalská právní úprava překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení sledovaných cílů účinnosti daňového režimu, a že v této úpravě by mělo být uplatněno stejné pravidlo bez ohledu na to, zda si fyzická osoba zachová domicil na území Portugalska, či nikoli.

2.

V souvislosti s druhým žalobním důvodem Komise tvrdí, že zvýhodnění přiznané článkem 38 CIRS by vzhledem k článku 49 SFEU a článku 31 Dohody o EHP nemělo být vyhrazeno pro případy, kdy společnost přijímající aktiva má sídlo nebo skutečné vedení v Portugalsku. Podle Komise by Portugalsko mělo uplatnit totéž pravidlo bez ohledu a to, zda má právnická osoba, na kterou byla aktiva a pasiva převedena, sídlo nebo skutečné vedení na území Portugalska, nebo jinde. Ze stejných důvodů, jaké byly uvedeny v souvislosti s prvním žalobním důvodem, má Komise za to, že článek 38 CIRS překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení sledovaných cílů účinnosti daňového režimu. Podle Komise nesmí ke zdanění daňových poplatníků, kteří využijí práva na svobodu usazování tím, že výměnou za obchodní podíly v podniku-nerezidentovi převedou aktiva a pasiva do zahraničí, docházet v dřívějším okamžiku, než ke zdanění poplatníků, kteří takovou transakci uskuteční s podnikem-rezidentem v Portugalsku.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/21


Kasační opravný prostředek podaný dne 3. září 2014 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 18. listopadu 2014 ve věci T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. Evropská komise

(Věc C-519/14 P)

(2015/C 016/31)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (zástupci: M. Loschelder, V. Schoene, advokáti)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Nizozemské království, Nederlandse Zuivelorganisatie

Návrhová žádání účastnice podávající kasační opravný prostředek

zrušit napadené usnesení a zrušit nařízení Komise (EU) č. 1122/2010 ze dne 2. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Gouda Holland (CHZO)] (1);

podpůrně vrátit věc Tribunálu;

uložit Komisi náhradu nutných nákladů vynaložených účastnicí řízení podávající kasační opravný prostředek v řízení o žalobě a v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál má za to, že žalobce nemá žádný právní zájem na podání žaloby, neboť napadené nařízení obsahuje vysvětlení, že „Gouda“ je druhové označení. Sporná formulace v nařízení o zápisu je však tautologická. Na rozdíl od názoru Tribunálu by však zrušení nařízení o zápisu členům žalobce poskytlo zvýhodnění odůvodňující právní zájem na podání žaloby. Z tohoto důvodu by byla žaloba přípustná. Z téhož důvodu by byla také odůvodněná. Nizozemští žadatelé by totiž s objasněním souhlasili. Komise nejednala tudíž správně, když objasnění navzdory tomu neprovedla.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Žalobce tvrdil, že jeho členové v minulosti dodávali do Nizozemska mléko, které tam mohlo být zpracováváno k výrobě Goudy a Edamu a pravděpodobně bylo k výrobě Goudy a Edamu zpracováno. Tribunál z této skutečnosti nevyvodil žádný právní zájem na podání žaloby. Toto tvrzení je totiž podle Tribunálu věcně nesprávné. Tribunál tak zkreslil údaje obsažené ve spisu, neboť tvrzení je správné. Mimoto žalobce podle Tribunálu nárok neuplatnil a svou žalobu nepodal pro „producenty mléka“. Také toto představuje zkreslení údajů obsažených ve spisu, neboť nárok byl uplatněn pro členy žalobce, pokud tito členové zpracovávají mléko (mléko prodané do Nizozemska bylo zpracované mléko) nebo uvádějí na trh mléko nebo sýr.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál má za to, že zamítnutí námitek neodůvodňuje vlastní právní zájem žalobce na podání žaloby. Podle Tribunálu nebyly totiž námitky z hlediska práva námitkami žalobce, ale Spolkové republiky Německo. V působnosti základního nařízení č. 510/2006 (2) to neodpovídá právnímu stavu a Tribunál o této otázce ve vztahu k základnímu nařízení, na rozdíl od vyjádření Tribunálu, dosud nerozhodl. Mezi základním nařízením č. 510/2006 a jeho předchůdcem, nařízením (EHS) č. 2081/92 (3), existují rozdíly, které Tribunál neposoudil a které vedou k tomu, že v působnosti základního nařízení osoby, které podávají námitky, jako je žalobce, vykonávají v každém případě vlastní práva k podání námitek.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál odmítá tvrzení žalobce, že modré označení CHZO EU poskytuje nizozemským výrobců vůči členům žalobce soutěžní výhodu. To není správné. Soutěžní výhoda existuje a odůvodňuje právní zájem členů žalobce na tom, aby bylo nařízení o zápisu zrušeno.


(1)  Úř. věst. L 317, s. 22.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, Úř. věst. L 93, s. 12.

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, Úř. věst. L 208, s. 1; Zvl. vyd. 03/13, s. 4.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/22


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. října 2014 – Evropská komise v. Rumunsko, vedlejší účastníci řízení: Estonská republika, Nizozemské království

(Věc C-405/13) (1)

(2015/C 016/32)

Jednací jazyk: rumunština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 260, 7.9.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/23


Usnesení předsedy prvního senátu Soudního dvora ze dne 3. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena – Španělsko) – Unicaja Banco, SA v. Steluta Grigore

(Věc C-483/13) (1)

(2015/C 016/33)

Jednací jazyk: španělština

Předseda prvního senátu Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 352, 30.11.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/23


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Liège – Belgie) – Belgacom SA v. Commune de Fléron

(Věc C-685/13) (1)

(2015/C 016/34)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 61,1.3.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/23


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid – Španělsko) – Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Věc C-54/14) (1)

(2015/C 016/35)

Jednací jazyk: španělština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 135, 5.5.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/23


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia n 58 de Madrid – Španělsko) – Juan Pedro Ludeña Hormigos v. Banco de Santander SA

(Věc C-188/14) (1)

(2015/C 016/36)

Jednací jazyk: španělština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 223, 14.7.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/24


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. října 2014 – Evropská komise v. Estonská republika

(Věc C-206/14) (1)

(2015/C 016/37)

Jednací jazyk: estonština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 212, 7. 7. 2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/24


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera – Španělsko) – Antonia Valdivia Reche v. Banco de Valencia SA

(Věc C-208/14) (1)

(2015/C 016/38)

Jednací jazyk: španělština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 223, 14.7.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/24


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Rüsselsheim – Německo) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner v. Condor Flugdienst GmbH

(Věc C-380/14) (1)

(2015/C 016/39)

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 421, 24. 11. 2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/24


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 4. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad – Varna – Bulharsko) – „Vekos Trade“ AD v. Direktor na Direkcia „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite

(Věc C-403/14) (1)

(2015/C 016/40)

Jednací jazyk: bulharština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 395, 10. 11. 2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/25


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – UniCredit v. OHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB a UniCredit Wealth Management)

(Spojené věci T-303/06 RENV a T-337/06 RENV) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihlášky slovních ochranných známek Společenství UNIWEB a UniCredit Wealth Management - Starší národní slovní ochranné známky UNIFONDS a UNIRAK a starší národní obrazová ochranná známka UNIZINS - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Série nebo skupina ochranných známek - Nebezpečí asociace - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] - Návrhy na zrušení a změnu rozhodnutí podané vedlejším účastníkem - Článek 134 odst. 3 jednacího řádu“)

(2015/C 016/41)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: UniCredit SpA, dříve UniCredito Italiano SpA (Janov, Itálie) (zástupci: G. Floridia, R. Floridia a G. Sironi, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Bullock, zmocněnec)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupce: J. Zindel, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti dvěma rozhodnutím druhého odvolacího senátu OHIM ze dne ze dne 5. září 2006 (spojené věci R 196/2005-2 a R 211/2005-2) a ze dne 25. září 2006 (spojené věci R 456/2005-2 a R 502/2005-2), týkajícím se námitkových řízení mezi společnostmi Union Investment Privatfonds GmbH a UniCredito Italiano SpA

Výrok

1.

Žaloby se zamítají.

2.

Návrhy na zrušení a změnu rozhodnutí předložené společností Union Investment Privatfonds GmbH se zamítají.

3.

Společnosti UniCredit SpA se ukládá náhrada nákladů řízení, s výjimkou nákladů vynaložených společností Union Investment Privatfonds.

4.

Společnost Union Investment Privatfonds ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 326, 30.12.2006.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Simba Toys v. OHIM – Seven Towns (Tvar kostky se stranami majícími mřížkovou strukturu)

(Věc T-450/09) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Trojrozměrná ochranná známka Společenství - Kostka se stranami majícími mřížkovou strukturu - Absolutní důvody pro zamítnutí - Článek 76 odst. 1 první věta nařízení (ES) č. 207/2009 - Neexistence označení tvořeného výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku - Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 207/2009] - Neexistence označení tvořeného výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku - Článek 7 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení č. 207/2009] - Neexistence označení tvořeného výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu - Článek 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 207/2009] - Rozlišovací způsobilost - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] - Neexistence popisného charakteru - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009] - Rozlišovací způsobilost získaná užíváním - Článek 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009) - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 75 první věta nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 016/42)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Německo) (zástupce: O. Ruhl, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: D. Botis, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Seven Towns Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupci: původně M. Edenborough, QC, a B. Cookson, solicitor, poté K. Szamosi a M. Borbás, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 1. září 2009 (věc R 1526/2008-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Simba Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Simba Toys GmbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 11, 16.1.2010.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – Alstom v. Komise

(Věc T-517/09) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh se silovými transformátory - Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP - Ovlivnění obchodu mezi členskými státy - Pojem podnik - Přičitatelnost protiprávního jednání - Domněnka skutečného výkonu rozhodujícího vlivu mateřské společnosti na dceřinou společnost - Povinnost odůvodnění“)

(2015/C 016/43)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Alstom (Levallois-Perret, Francie) (zástupci: J. Derenne a A. Müller-Rappard, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně A. Bouquet, N. von Lingenat K. Mojzesowicz, poté A. Bouquet, K. Mojzesowicz a P. Van Nuffel, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na zrušení rozhodnutí Komise C(2009) 7601 final ze dne 7. října 2009 v řízení podle článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.129-Silové transformátory).

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Komise C(2009) 7601 final ze dne 7. října 2009 v řízení podle článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.129-Silové transformátory) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká společnosti Alstom.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 51, 27.2.2010.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – Alstom Grid v. Komise

(Věc T-521/09) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh silových transformátorů - Rozhodnutí, jímž se konstatuje porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP - Dohoda o rozdělení trhu - Oznámení o spolupráci z roku 2002 - Ochrana před pokutou - Legitimní očekávání - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2015/C 016/44)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Alstom Grid SAS, dříve Areva T&D SAS (Paříž, Francie) (zástupci: původně A. Schild, C. Simphal a E. Estellon, poté J. Derenne, A. Müller-Rappard a M. Domecq, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně A. Bouquet, N. von Lingen a K. Mojzesowicz, poté A. Bouquet, K. Mojzesowicz a P. van Nuffel, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2009) 7601 final ze dne 7. října 2009 v řízení podle článku 81 ES a článku 53 EHP (věc COMP/39.129-Silové transformátory).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Alstom Grid SAS se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 51, 27.2.2010.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/28


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – Cantina Broglie 1 v. OHIM – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

(Věc T-153/11) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství ZENATO RIPASSA - Starší národní slovní ochranná známka RIPASSO - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 016/45)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Itálie) (zástupkyně: A. Rizzoli, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Bullock, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Itálie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. prosince 2010 (věc R 183/2010-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona a společností Zenato Azienda Vitivinicola Srl

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Cantina Broglie 1 Srl se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 138, 7.5.2011.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/28


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – Cantina Broglie 1 v. OHIM – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO)

(Věc T-154/11) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Ripassa ZENATO - Starší národní slovní ochranná známka RIPASSO - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 016/46)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Itálie) (zástupkyně: A. Rizzoli, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Bullock, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Itálie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. prosince 2010 (věc R 700/2010-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona a společností Zenato Azienda Vitivinicola Srl.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Cantina Broglie 1 Srl se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 139, 7.5.2011.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – Hesse et Lutter & Partner v. OHIM – Porsche (Carrera)

(Věc T-173/11) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství Carrera - Starší slovní ochranná známka Společenství a starší národní slovní ochranná známka CARRERA - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky - Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 - Částečná změna strany sporu“)

(2015/C 016/47)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobci: Kurt Hesse (Norimberk, Německo) (zástupce: M. Krogmann, advokát) a Lutter & Partner GmbH (Garching, Německo) (zástupce: H. Lindner, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: G. Schneider, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Německo) (zástupce: E. Stolz, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 11. ledna 2011 (věc R 306/2010-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG a Kurtem Hessem.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Kurt Hesse a společnost Lutter & Partner GmbH ponesou vlastní náklady řízení, jakož i každý jednu polovinu nákladů vynaložených Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a společností Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.


(1)  Úř. věst. C 145, 14.5.2011.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/30


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Safa Nicu Sepahan v. Rada

(Věc T-384/11) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní - Zmrazení finančních prostředků - Nesprávné posouzení skutkového stavu - Právo na účinnou soudní ochranu - Návrh znějící na náhradu škody“)

(2015/C 016/48)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Safa Nicu Sepahan Co. (Isfahan, Írán) (zástupce: A. Bahrami, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: původně A. Vito a R. . Liudvinaviciute-Cordeiro, poté R. Liudvinaviciute-Cordeiro a I. Gurov, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení prováděcího nařízení Rady (EU) č. 503/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 136, s. 26) a nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, s. 1) a návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

V rozsahu, v němž se týkají Safa Nicu Sepahan Co., se zrušují:

bod 19 písm. B části I přílohy I prováděcího nařízení Rady (EU) č. 503/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu;

bod 61 písm. B části I přílohy IX nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010.

2)

Radě Evropské unie se ukládá, aby uhradila společnosti Safa Nicu Sepahan 50 000 eur jako nemajetkovou újmu, která jmenované společnosti byla způsobena.

3)

Náhrada újmy, která má být společnosti Safa Nicu Sepahan uhrazena, bude zvýšena o úroky z prodlení za období ode dne vyhlášení tohoto rozsudku do úplného zaplacení uvedené náhrady ve výši sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, která se použije v daném období, zvýšené o dva procentní body.

4)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

5)

Rada ponese vlastní náklady hlavního řízení a řízení o předběžných opatřeních a ukládá se jí náhrada poloviny nákladů obou řízení vynaložených společností Safa Nicu Sepahan. Společnost Safa Nicu Sepahan ponese polovinu vlastních nákladů vynaložených v hlavním řízení a v řízení o předběžných opatřeních.


(1)  Úř. věst. C 282, 24. 9. 2011.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/31


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Ryanair v. Komise

(Věc T-512/11) (1)

(„Státní podpory - Odvětví letecké dopravy - Irská daň z letecké dopravy - Osvobození od daně při tranzitu a transferu cestujících - Rozhodnutí, kterým bylo shledáno, že se o státní podporu nejedná - Nezahájení formálního vyšetřovacího řízení - Vážné obtíže - Procesní práva účastníků řízení“)

(2015/C 016/49)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ryanair Ltd (Dublin, Irsko) (zástupci: E. Vahida a I. G. Metaxas-Maragkidis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: L. Flynn, D. Grespan a T. Maxian Rusche, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a K. Petersen, zmocněnci); a Irsko (zástupci: E. Creedon, A. Joyce a E. McPhillips, zmocněnci, ve spolupráci s E. Reganem, SC)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise C (2011) 4932 final ze dne 13. července 2011, kterým bylo shledáno, že neuplatnění irské daně z letecké dopravy při tranzitu a transferu cestujících není státní podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU [státní podpora SA.29064 (2011C ex 2011/NN)].

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Komise C (2011) 4932 final ze dne 13. července 2011, kterým bylo shledáno, že neuplatnění irské daně z letecké dopravy při tranzitu a transferu cestujících není státní podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU [státní podpora SA.29064 (2011C ex 2011/NN)], se zrušuje.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Ryanair Ltd.

3)

Spolková republika Německo a Irsko ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 347, 26. 11. 2011.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/31


Rozsudek Tribunálu ze dne 26. listopadu 2014 – Energetický a průmyslový a EP Investment Advisors v. Komise

(Věc T-272/12) (1)

(„Hospodářská soutěž - Správní řízení - Rozhodnutí, kterým bylo konstatováno odmítnutí podřídit se kontrole a uložena pokuta - Článek 23 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1/2003 - Presumpce neviny - Právo na obhajobu - Proporcionalita - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2015/C 016/50)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Energetický a průmyslový holding a.s. (Brno, Česká republika) a EP Investment Advisors s.r.o. (Praha Česká republika) (zástupci: původně K. Desai, solicitor, J. Schmidt a M. Peristeraki, poté J. Schmidt, R. Klotz a M. Hofmann, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně A. Antoniadis a R. Sauer, poté R. Sauer a C. Vollrath, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2012) 1999 final ze dne 28. března 2012 v řízení podle čl. 23 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1/2003 (odmítnutí podřídit se kontrole) (věc COMP/39793 – EPH a další).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnostem Energetický a průmyslový holding a.s. a EP Investment Advisors s.r.o. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 250, 18. 8. 2012.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/32


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck v. OHIM – Beverage Trademark (KASTEEL)

(Věc T-374/12) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Mezinárodní zápis, ve kterém je vyznačeno Evropské společenství - Obrazová ochranná známka KASTEEL - Starší národní slovní ochranná známka CASTEL BEER - Relativní důvod pro zamítnutí - Skutečné užívání starší ochranné známky - Článek 42 odstavce 2 a 3, nařízení (ES) č. 207/2009 - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b), nařízení č. 207/2009 - Článek 76 odstavec 1, nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 016/51)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgie) (zástupce: P. Maeyaert, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Britské Panenské ostrovy, Spojené království) (zástupce: R. Dequiré-Portier, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 8. června 2012 (věc R 2551/2010-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi Beverage Trademark Co. Ltd BTM a Brouwerij Van Honsebrouck

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Brouwerij Van Honsebrouck ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vynaložili Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a Beverage Trademark Co. Ltd BTM.


(1)  Úř. věst. C 343, 10.11.2012.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/33


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck v. OHIM – Beverage Trademark (KASTEEL)

(Věc T-375/12) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o námitce - Mezinárodní zápis, ve kterém je vyznačeno Evropské společenství - Slovní ochranná známka KASTEEL - Starší národní slovní ochranná známka CASTEL BEER - Relativní důvod pro zamítnutí - Skutečné užívání starší ochranné známky - Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009 - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 - Článek 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009“)

(2015/C 016/52)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgie) (zástupce: P. Maeyaert, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Britské Panenské ostrovy, Spojené království) (zástupce: R. Dequiré-Portier advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 8. června 2012 (věc R 652/2011-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi Beverage Trademark Co. Ltd BTM et Brouwerij Van Honsebrouck.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Brouwerij Van Honsebrouck ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vynaložili Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a Beverage Trademark Co. Ltd BTM.


(1)  Úř. věst. C 343, 10. 11. 2012.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/33


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Alfastar Benelux v. Rada

(Věc T-394/12) (1)

(„Veřejné zakázky na služby - Nabídkové řízení - Technická údržba, asistenční a intervenční služby na místě pro osobní počítače, tiskárny a periferní zařízení generálního sekretariátu Rady - Odmítnutí nabídky jednoho uchazeče a zadání zakázky jinému uchazeči - Rozhodnutí přijaté po zrušení původního rozhodnutí Tribunálem - Návrh na náhradu škody“)

(2015/C 016/53)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Alfastar Benelux SA (Ixelles, Belgie) (zástupci: N. Keramidas a N. Korogiannakis, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Vitsentzatos, E. Chatziioakeimidou a M. Robert, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2012, kterým byla zamítnuta nabídka podaná žalobkyní v omezeného zadávacího řízení UCA-218-07 na poskytování technické údržby a asistenční a intervenční služby na místě pro osobní počítače, tiskárny a periferní zařízení generálního sekretariátu Rady, a zrušení rozhodnutí o zadání zakázky jinému uchazeči a dále návrh na náhradu škody, která jí údajně vznikla v důsledku zadání zakázky jinému uchazeči

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Alfastar Benelux SA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 331, 27.10.2012.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/34


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Royalton Overseas v. OHIM – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF)

(Věc T-556/12) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství KAISERHOFF - Starší slovní národní ochranná známka KAISERHOFF - Přerušení správního řízení - Pravidlo 20 a 50 nařízení (ES) č. 2868/95 - Zkoumání skutečností z moci úřední - Článek 76 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 016/54)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Royalton Overseas Ltd. (Road Town, Britské Panenské ostrovy, Spojené království) (zástupce: C. Năstase advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: S. C. Romarose Invest Srl (Bukurešť, Rumunsko) (zástupci: R.-G. Dragomir a G. L. Ilie, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 4. října 2012 (věc R 2535/2011-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi S.C. Romarose Invest Srl a Royalton Overseas Ltd.

Výrok

1.

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 4. října 2012 (věc R 2535/2011-1) týkající se námitkového řízení mezi S.C. Romarose Invest Srl a Royalton Overseas Ltd se zrušuje.

2.

OHMI ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada poloviny nákladů řízení vynaložených společností Royalton Overseas, včetně nezbytných nákladů vynaložených v řízení před odvolacím senátem OHIM.

3.

S.C. Romarose Invest ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada poloviny nákladů řízení vynaložených společností Royalton Overseas, včetně nezbytných nákladů vynaložených v řízení před odvolacím senátem OHIM.


(1)  Úř. věst. C 63, 2.3.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/35


Rozsudek Tribunálu ze dne 26. listopadu 2014 – Aldi Einkauf v. OHIM – Alifoods (Alifoods)

(Věc T-240/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Alifoods - Starší mezinárodní slovní ochranná známka a starší slovní ochranná známka Společenství ALDI - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Neexistence podobnosti označení - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Pravidlo 19 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení (ES) č. 2868/95“)

(2015/C 016/55)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Německo) (zástupci: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks a C. Fürsen, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Pohlmann, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Alifoods, SA (Alicante, Španělsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 25. února 2013 (věc R 407/2012-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG a Alifoods, SA.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 207, 20.7.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/35


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Orange v. Evropská komise

(Věc T-402/13) (1)

(„Hospodářská soutěž - Správní řízení - Rozhodnutí o nařízení kontroly - Proporcionalita - Přiměřenost - Nezbytnost - Neexistence svévolného charakteru - Odůvodnění“)

(2015/C 016/56)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Orange (Paříž, Francie) (zástupci: J.-P. Gunther a A. Giraud, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Dawes a F. Ronkes Agerbeek, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise C (2013) 4103 final ze dne 25. června 2013 a C (2013) 4194 final ze dne 27. června 2013 v řízení podle čl. 20 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003, určených společnostem France Télécom SA a Orange, jakož i všem společnostem, jež jsou jimi přímo či nepřímo kontrolovány.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Orange se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 313, 26. 10. 2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/36


Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014 – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller v. OHIM (Original Eau de Cologne)

(Věc T-556/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška kolektivní slovní ochranné známky Společenství Original Eau de Cologne - Absolutní důvody pro zamítnutí - Článek 7 odst. 1 písm. b), c) a d) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 016/57)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: T. Schulte-Beckhausen, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: D.Walicka, zmocněnkyně)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 21. srpna 2013 (věc R 2064/2012-14) týkajícímu se zápisu slovního označení Original Eau de Cologne jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 367, 14.12.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/37


Usnesení Tribunálu ze dne 6. listopadu 2014 – ANKO v. Komise

(Věc T-17/13) (1)

(„Rozhodčí doložka - Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013) - Smlouva týkající se projektu Pocemon - Vrácení částek zálohy - Dopis oznamující zaslání oznámení o dluhu - Upomínka - Nedostatek právního zájmu na podání žaloby - Nepřípustnost“)

(2015/C 016/58)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atény, Řecko) (zástupce:V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: R. Lyal a A. Cordewener, zmocněnci, ve spolupráci s S. Drakakakisem, advokátem)

Předmět věci

Žaloba podaná na základě článku 272 SFEU směřující k tomu, aby Tribunál určil, že zaprvé žalobkyně není povinna vrátit celou částku, kterou jí Komise vyplatila v souvislosti s projektem Pocemon, který byl uzavřen v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013), zadruhé žalobkyně není povinna zaplatit paušální náhradu škody v souvislosti s uvedeným projektem, a zatřetí Komise není oprávněna provést zápočet částek, které žalobkyni dluží.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Společnosti ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias se ukládá náhrada nákladů řízení


(1)  Úř. věst. C 79, 16. 3. 2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/37


Usnesení Tribunálu ze dne 6. listopadu 2014 – ANKO v. Komise

(Věc T-64/13) (1)

(„Rozhodčí doložka - Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2002-2006) - Smlouva týkající se projektu Doc@Hand - Vrácení zaplacených částek - Dopis uvádějící zaslání oznámení o dluhu - Chybějící právní zájem na podání žaloby - Nepřípustnost“)

(2015/C 016/59)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atény, Řecko) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupce: R. Lyal a A. Cordewener, zmocněnci, ve spolupráci s S. Drakakakisem, advokátem)

Předmět věci

Žaloba podaná na základě článku 272 SFEU, směřující k tomu, aby Tribunál zaprvé určil, že žalobkyně není povinna vrátit částku, kterou jí zaplatila Komise z titulu projektu Doc@Hand, uzavřeného v rámci šestého rámcového programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2002-2006), a zadruhé, že žalobkyně není povinna zaplatit pevně stanovené příspěvky z titulu téhož projektu

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Společnosti ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 86, 23.3.2013.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/38


Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2014 – Nguyen v. Parlament a Rada

(Věc T-20/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Reforma služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie - Méně výhodný režim v oblasti paušální náhrady cestovních výdajů a prodloužení dovolené za kalendářní rok o další dny dovolené jako doby na cestu - Nedostatek osobního dotčení - Mimosmluvní odpovědnost - Příčinná souvislost - Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zcela neopodstatněná“)

(2015/C 016/60)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Huynh Duong Vi Nguyen (Woluwe-Saint-Lambert, Belgie) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaní: Evropský parlament (zástupci: L. Visaggio a E. Taneva, zmocněnci); a Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a A. Bisch, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh, podaný na základě článku 263 SFEU, na zrušení čl. 1 odst. 65 písm. b) a odst. 67 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 287, s. 15), v rozsahu, v němž tato ustanovení vážou nárok na náhradu ročních cestovních výdajů a na dobu na tuto cestu na nárok na příspěvek za práci v zahraničí nebo příspěvek za pobyt v zahraničí, a návrh na náhradu škody na základě článku 340 SFEU, směřující k náhradě materiální a nemateriální újmy, kterou údajně žalobkyně utrpěla.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Huynh Duong Vi Nguyen ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.

3)

O návrhu Evropské komise na vstup do řízení jako vedlejší účastnice není třeba rozhodnout.


(1)  Úř. věst. C 112, 14.4.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/39


Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2014 – Bergallou v. Parlament a Rada

(Věc T-22/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Reforma služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie - Méně výhodný režim v oblasti paušální náhrady cestovních výdajů a prodloužení dovolené za kalendářní rok o další dny dovolené jako doby na cestu - Nedostatek osobního dotčení - Mimosmluvní odpovědnost - Příčinná souvislost - Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zcela neopodstatněná“)

(2015/C 016/61)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Amal Bergallou (Lot, Belgie) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaní: Evropský Parlament (zástupci: L. Visaggio a E. Taneva, zmocněnci) a Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer et A. Bisch, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh, podaný na základě článku 263 SFEU, na zrušení čl. 1 odst. 65 písm. b) a odst. 67 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 287, s. 15), v rozsahu, v němž tato ustanovení vážou nárok na náhradu ročních cestovních výdajů a na dobu na tuto cestu na nárok na příspěvek za práci v zahraničí nebo příspěvek za pobyt v zahraničí, a návrh na náhradu škody na základě článku 340 SFEU, směřující k náhradě materiální a nemateriální újmy, kterou údajně žalobkyně utrpěla.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Amal Bergallou ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.

3)

O návrhu Evropské komise na vstup do řízení jako vedlejší účastnice není třeba rozhodnout.


(1)  Úř. věst. C 112, 14.4.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/39


Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2014 – Bos a další v. Parlament a Rada

(Věc T-23/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Reforma služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie - Podstatné snížení počtu dnů dovolené za kalendářní rok v případě úředníků a zaměstnanců vyslaných do třetí země - Nedostatek osobního dotčení - Zjevná nepřípustnost“)

(2015/C 016/62)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Mark Bos (Ankara, Turecko); Estelle Kadouch (Jeruzalém, Israel); Siegfried Krahl (Lago Sul, Brazílie); a Eric Lunel (Dakar, Senegal) (zástupce: K. Frenc, advokát)

Žalovaní: Evropský parlament (zástupci: L. Visaggio a E. Taneva, zmocněnci); a Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a A. Bisch, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na neplatnost, podaná na základě článku 263 SFEU, proti čl. 1 bodu 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 287, s. 15), v rozsahu, v němž mění přílohu X nařízení (EHS) č. 31, (ESAE) č. 11, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 1962, 45, s. 1385).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá.

2)

Mark Bos, Estelle Kadouch, Siegfried Krahl a Eric Lunel ponesou, vedle vlastních nákladů řízení, náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.

3)

O návrhu Evropské komise na vstup do řízení jako vedlejší účastnice není třeba rozhodnout.


(1)  Úř. věst. C 112, 14.4.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/40


Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Česká republika v. Komise

(Věc T-27/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Vnitřní trh se zemním plynem - Článek 22 směrnice 2003/55/ES - Dopis Komise, kterým žádá regulační orgán, aby zrušil své rozhodnutí o udělení výjimky - Akt, který nelze napadnout žalobou - Nepřípustnost“)

(2015/C 016/63)

Jednací jazyk: čeština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Česká republika (zástupci: M. Smolek, J. Vláčil a T. Müller, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupkyně: K. Herrmann a P. Němečková, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí údajně obsaženého v dopise Komise C (2013) 7221 final ze dne 4. listopadu 2013, určeném ministrovi průmyslu a obchodu České republiky a předsedkyni českého Energetického regulačního úřadu, přijatého na základě čl. 22 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES (Úř. věst. L 176, s. 57; Zvl. vyd. 12/02, s. 230).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Česká republika ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/41


Žaloba podaná dne 17. října 2014 – Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia v. Rada

(Věc T-731/14)

(2015/C 016/64)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia (Skydra, Řecko) (zástupce: K. Chrysogonos, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, s. 1) a prohlásil za přípustnou žalobu na neplatnost v rozsahu, v němž se bude domnívat, že podmínky pro vyjádření se k přípustnosti žaloby na neplatnost jsou splněny; a

uložil Radě náhradu všech nákladů řízení žalobce.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce jeden žalobní důvod.

1.

První žalobní důvod vycházející z pochybení při volbě právního základu

Žalobce tvrdí, že napadené nařízení bylo nesprávně přijato na základě článku 215 SFEU, jelikož z cíle a obsahu nařízení vyplývá, že mělo být přijato na základě článku 207 SFEU týkajícího se společné obchodní politiky, takže toto nařízení mělo být předmětem řádného legislativního postupu. Žalobce zakládá svůj právní zájem na podání žaloby na skutečnosti, že napadený akt je právní akt, který ve smyslu čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU nevyžaduje přijetí prováděcích opatření a který se ho bezprostředně dotýká.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/41


Žaloba podaná dne 23. října 2014 – Sberbank of Russia v. Rada

(Věc T-732/14)

(2015/C 016/65)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Sberbank of Russia OAO (Moskva, Rusko) (zástupci: D. Rose, QC, M. Lester, barrister, P. Crowther a J. Fearns, solicitors)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014, nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP ze dne 8. září 2014 a nařízení Rady (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014 v rozsahu, v němž se týkají žalobkyně,

prohlásil nezákonnost ustanovení shrnutých v bodě 52 žaloby,

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že Rada se zjevně dopustila omylu, když dospěla k závěru, že kritéria umožňující zapsat žalobkyni na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření s ohledem na postup Ruska, kterým destabilizuje situaci na Ukrajině, byly v jejím případě splněny. Žalobkyně tvrdí, že nesplňuje kritéria umožňující, aby byla zapsána na tyto seznamy, a Rada tedy jednala ultra vires, když ji v rámci napadených aktů zapsala.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že Rada nesplnila svou povinnost odůvodnění v souvislosti se zapsáním žalobkyně na seznam opatření, neboť neposkytla přiměřené a dostačující odůvodnění umožňující zahrnout žalobkyni do napadených aktů.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že Rada nedodržela právo žalobkyně na obhajobu a účinný soudní přezkum, neboť ji neinformovala o jejím zahrnutí do napadených aktů a neposkytla žádný důkaz na podporu tohoto začlenění.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že zahrnutí žalobkyně do napadených aktů představuje bezdůvodné a nepřiměřené omezení jejích základních práv, včetně práva na ochranu jejích obchodních činností a její pověsti.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/42


Žaloba podaná dne 18. října 2014 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Parlament

(Věc T-733/14)

(2015/C 016/66)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: European Dynamics Luxembourg SA (Lucemburk, Lucembursko), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Řecko) (zástupci: E. Veletsanou a M. Sfyri, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí Evropského parlamentu č. D (2014)38802 ze dne 18. září 2014, kterým odmítl nabídku žalobkyň ve vztahu k položce 3 v rámci otevřeného zadávacího řízení č. 2014/S 066-111912, nazvaného „PE/ITEC-ITS14 – External provision of IT services“; a

uložil Evropskému parlamentu náhradu všech nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně následující žalobní důvody:

Žalobkyně tvrdí, že je třeba napadené rozhodnutí v souladu s článkem 263 SFEU zrušit, neboť Parlament nesplnil povinnost uvést odůvodnění tím, že ve vztahu k technické nabídce, kterou žalobkyně předložily v rámci sporného zadávacího řízení, dostatečně neodůvodnil.

Žalobkyně tvrdí, že odůvodnění ohledně známky udělené jejich technické nabídce, jakož i známek udělených ostatním uchazečům v souvislosti s položkou 3 sporného zadávacího řízení, jim neumožňuje seznámit se s důvody, které vedly k udělení známky jejich nabídce, ani s vlastnostmi a výhodami nabídek ostatních uchazečů. Žalobkyně namítají, že kdyby známky udělené jejich technické nabídce byly dostatečně odůvodněny, mohly by lépe bránit svá práva.

Žalobkyně mimoto tvrdí, že Parlament porušil zadávací dokumentaci (specifikaci zadávacího řízení a doplňující pokyny), které sám vypracoval a které jsou pro něj závazné, pokud jde o metodu hodnocení finančních nabídek uchazečů. Parlament tak porušil finanční nařízení, jakož i prováděcí nařízení k uvedenému nařízení, podle něhož zadavatel zajistí, aby zadávací řízení probíhalo v souladu se zadávací dokumentací a s obecnými zásadami unijního práva.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/43


Žaloba podaná dne 24. října 2014 – VTB Bank v. Rada

(Věc T-734/14)

(2015/C 016/67)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: VTB Bank OAO (Petrohrad, Rusko) (zástupci: M. Lester, Barrister, C. Claypoole, Solicitor, a J. Ruiz Calzado, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil na základě článku 263 SFEU rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 (1), nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 (2), rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP ze dne 8. září 2014 (3) a nařízení Rady (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014 (4) v rozsahu, v němž se týkají žalobkyně,

na základě článku 277 SFEU prohlásil za nezákonný/nepoužitelný článek 1 rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP, článek 5 nařízení č. 833/2014, článek 1 rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP a čl. 1 odst. 5 nařízení č. 960/2014.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že Rada řádně neodůvodnila nebo odůvodnila nedostatečně zapsání žalobkyně na seznamy v rozhodnutí 2014/512/SZBP, nařízení Rady (EU) č. 833/2014, rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 960/2014 (dále jen „napadené akty“). Rada musí uvést konkrétní důvody, proč se na určitý subjekt mají vztahovat dotčená omezující opatření. Rada nijak neodůvodnila své rozhodnutí o uplatnění napadených aktů na žalobkyni, nebo podpůrně, neuvedla dostatečné/přiměřené důvody a ani žalobkyni neinformovala o jejím zapsání na seznam, takže nesplnila tuto povinnost.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že se Rada dopustila zjevně nesprávného posouzení, když dospěla k závěru, že žalobkyně splňuje kritéria pro zapsání na seznamy v napadených aktech. Žalobkyně není řízena Ruským státem a nemá „výslovné zmocnění k podpoře konkurenceschopnosti ruského hospodářství, jeho diverzifikace a k podpoře investování“.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že Rada nezajistila právo žalobkyně na obhajobu a účinnou soudní ochranu. Rada žalobkyni neinformovala o jejím zapsání na seznamy v napadených aktech, neodůvodnila toto zapsání a nepředložila žádný důkaz na jeho podporu a neumožnila její předložit připomínky, čímž porušila její právo na obhajobu a účinnou soudní ochranu Tribunálem.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že Rada bezdůvodně a nepřiměřeně porušila základní práva žalobkyně, včetně jejího práva na ochranu vlastnictví, obchodní činnosti a dobré pověsti. Konkrétně zapsání žalobkyně na seznamy v napadených aktech představuje nespravedlivé a nepřiměřené omezení jejího práva na nerušené užívání jejího majetku zakotveného v článku 17 Listiny základních práv Evropské unie a v čl. 1 protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, jakož i její dobré pověsti.

5.

Pokud jde o prohlášení nezákonnosti, první žalobní důvod vycházející z toho, že článek 1 rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP, článek 5 nařízení č. 833/2014, článek 1 rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP a čl. 1 odst. 5 nařízení č. 960/2014 jsou nezákonné, neboť nejsou nezbytné nebo vhodné pro dosažení cílů, které by zjevně měly být dosaženy napadenými akty, to znamená vyvinout nátlak na ruskou vládu, aby změnila svou politiku vůči Ukrajině.

6.

Pokud jde o prohlášení nezákonnosti, druhý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené akty porušují závazky Evropské unie vyplývající z mezinárodního práva, včetně závazků Evropské unie vyplývajících z čl. II odst. 1 a článků XVI a XVII GATS, jakož i řadu ustanovení Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Ruskou federací. Kromě toho v důsledku napadených aktů členské státy porušují závazky, které pro ně vyplývají z dohod o přátelství, obchodu, plavbě a podobných dohod.


(1)  Úř. věst L 229, 31.7.2014, s. 13

(2)  Úř. věst L 229, 31.7.2014, s. 1

(3)  Úř. věst L 271, 12.9.2014, s. 54

(4)  Úř. věst L 271, 12.9.2014, s. 3.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/44


Žaloba podaná dne 4. listopadu 2014 – Chung-Yuan Chang v. OHIM – BSH (AROMA)

(Věc T-749/14)

(2015/C 016/68)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Peter Chung-Yuan Chang (San Diego, Spojené státy americké) (zástupce: A. Sanz-Bermell y Martínez, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Mnichov, Německo)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Majitel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis slovní ochranné známky AROMA s vyznačením Evropské unie – Mezinárodní zápis č. 924 502 s vyznačením Evropské unie

Řízení před OHIM: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 4. září 2014 ve věci R 1887/2013-4

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a v důsledku toho zamítl návrh na prohlášení neplatnosti podaný společností BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, a prohlásil za platné poskytnutí ochranné známky Společenství EM č. 924 502, pro výrobky zařazené do třídy 7 „elektrické kuchyňské spotřebiče, a to lisovače ovoce, odšťavňovače, elektrické přístroje na výrobu těstovin stroje pro domácnost, univerzální kuchyňské roboty a mixéry“ a do třídy 11 „elektrické kuchyňské spotřebiče, totiž elektrické sporáky, elektrické spotřebiče na výrobu chleba, přístroje na vaření na páře, grily, fritézy, toustovače, přístroje na výrobu vaflí, stolní ohřívače na polévku, hrnce na vaření a ohřívání rýže, sušičky potravin, pánve, tlakové hrnce, varné desky, toustovací a grilovací pece, spotřebiče na výrobu zmrzliny a hrnce“, pro požadované výrobky,

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/45


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2014 – Musso v. Parlament

(Věc T-772/14)

(2015/C 016/69)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: François Musso (Ajaccio, Francie) (zástupce: A. Gross, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

přijal tuto žalobu a prohlásil ji za opodstatněnou;

zrušil rozhodnutí ze dne 22. září 2014;

primárně z důvodu porušení zásady přiměřené lhůty, která ovlivňuje výkon práva na obhajobu;

podpůrně z důvodu formální vady, protože pohledávka nebyla jistá a přesná;

podpůrně, nařídil spojení této žaloby s žalobou podanou dne 8. srpna 2014 ve věci Musso v. Evropský parlament (číslo podání 633447, č. věci T-589/14);

dále podpůrně zrušil rozhodnutí ze dne 22. září 2014, které je dotčeno a vyplývá z rozhodnutí ze dne 26. června 2014, které je samo předmětem návrhu na zrušení podaného žalobou ze dne 8. srpna 2014 (Musso v. Evropský parlament, číslo podání 633447, č. věci T-589/14);

z důvodu formální vady, neboť na rozhodnutí ze dne 26. června 2014 chybí podpis předsedy;

podpůrně z důvodu porušení práva na obhajobu, neboť rozhodnutí ze dne 17. července 1996, které sloužilo jako základ pro rozhodnutí ze dne 26. června 2014, nebylo zveřejněno;

podpůrně z důvodu nedostatečného odůvodnění rozhodnutí ze dne 26. června 2014;

podpůrně z důvodu porušení zásady přiměřené lhůty, která ovlivňuje výkon práva na obhajobu;

podpůrně z důvodu porušení zásady nabytého práva;

vyhradil žalobci uplatnění všech ostatních nároků, pohledávek, žalobních důvodů a návrhů;

uložil žalovanému náhradu všech nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce osm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení zásady přiměřené lhůty, která ovlivňuje výkon práva žalobce na obhajobu, neboť rozhodnutí ze dne 22. září 2014, konkrétně napadená výzva k úhradě, byla vydána dvanáct let poté, co Parlament zjistil svoji pohledávku vůči žalobci.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z formální vady napadené výzvy k úhradě, neboť pohledávka Parlamentu nebyla ani jistá, ani přesná ve smyslu článku 81 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (1) a v každém případě ji nebylo možné ověřit.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z formální vady rozhodnutí ze dne 26. června 2014, po němž byla vydána napadená výzva k úhradě, neboť uvedené rozhodnutí nebylo podepsáno předsedou Parlamentu v souladu s jednacím řádem Evropského parlamentu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení práva žalobce na obhajobu, neboť rozhodnutí ze dne 17. července 1996, které sloužilo jako základ výše uvedeného rozhodnutí ze dne 26. června 2014, nebylo zveřejněno, což je v rozporu s článkem 28 jednacího řádu Evropského parlamentu.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení zásady kontradiktornosti.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění výše uvedeného rozhodnutí ze dne 26. června 2014.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z porušení zásady přiměřené lhůty, neboť Parlament čekal osm let, než vůči žalobci zahájil řízení o navrácení.

8.

Osmý žalobní důvod vycházející z porušení zásady nabytého práva, neboť rozhodnutí ze dne 26. června 2014, po němž byla vydána napadená výzva k úhradě, zpochybňuje nárok na důchod, který žalobce získal dne 3. srpna 1994.


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, s. 1).


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/47


Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2014 – Meda v. OHIM – Takeda (PANTOPREM)

(Věc T-647/13) (1)

(2015/C 016/70)

Jednací jazyk: němčina

Předseda devátého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 39, 8.2.2014.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/48


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 18. listopadu 2014 – De Nicola v. EIB

(Věc F-59/09 RENV) (1)

(„Veřejná služba - Vrácení věci Soudu po zrušení - Zaměstnanci EIB - Roční hodnocení - Interní předpisy - Přezkumné řízení - Právo být vyslechnut - Nerespektování ze strany odvolacího výboru - Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru - Psychické obtěžování - Nevydání rozhodnutí o návrhových žádáních směřujících k náhradě újmy“)

(2015/C 016/71)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola)

Žalovaná: EIB (zástupce: A. Dal Ferro)

Předmět věci

Zrušení povýšení, o kterých se rozhodlo dne 29. dubna 2008 a která nezahrnují jméno žalobce, jakož i zrušení hodnocení žalobce za rok 2007. Dále zrušení rozhodnutí Odvolacího výboru nadále rozhodovat bez ohledu na námitku podjatosti. Konečně konstatování skutečnosti, že žalobce byl obětí psychického obtěžování, jakož i uložení žalované, aby ukončila všechny činnosti psychického obtěžování a nahradila nemajetkovou a majetkovou újmu.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí odvolacího výboru Evropské investiční banky ze dne 14. listopadu 2008 se zrušuje.

2)

Není namístě rozhodnout o návrhových žádáních směřujících k náhradě tvrzené újmy způsobené psychickým obtěžováním.

3)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

4)

Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené C. De Nicolou ve věcech F-59/09, T-264/11 P a F-59/09 RENV.


(1)  Úř. věst. C 205, 29.8.2009, s. 49.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/48


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 18. listopadu 2014 – McCoy v. Výbor regionů

(Věc F-156/12) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Žaloba na náhradu škody - Chybné jednání - Obtěžování nadřízenými - Nemoci z povolání - Náhrada škody přiznaná na základě článku 73 služebního řádu, která nepokrývá celý rozsah utrpěné újmy - Žádost o dodatečnou náhradu škody“)

(2015/C 016/72)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: McCoy (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Výbor regionů (zástupci: S. Bachotet a J. C. Cañoto Argüelles, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto přiznání náhrady škody z důvodu chybného jednání Výboru regionů, a návrh na náhradu hmotné a nehmotné újmy.

Výrok rozsudku

1)

Výboru regionů Evropské unie se ukládá uhradit R. McCoyovi částku 20 000 eur.

2)

Ve zbývající části se žalobu zamítá.

3)

Výbor regionů Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených R. McCoyem.


(1)  Úř. věst. C 71, 9. 3. 2013, s. 31.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/49


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. listopadu 2014 – EH v. Komise

(Věc F-42/14) (1)

(„Veřejná služba - Úředník - Odměňování - Rodinné přídavky - Pravidlo o zákazu souběhu vnitrostátních přídavků a přídavků podle služebního řádu - Pobírání vnitrostátních rodinných přídavků ze strany manželky úředníka - Neoznámení změny osobní situace úředníka administrativě - Disciplinární řízení - Disciplinární sankce - Zařazení do nižšího stupně - Přiměřenost - Odůvodnění - Polehčující okolnosti - Nedostatek řádné péče administrativy“)

(2015/C 016/73)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: EH (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Ehrbar, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým byla žalobci uložena sankce spočívající v přeřazení o tři platové stupně níže z důvodu porušení pravidla o zákazu souběhu vnitrostátních rodinných přídavků a rodinných přídavků podle služebního řádu.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

EH ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 212, 7. 7. 2014, s. 45.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/50


Žaloba podaná dne 17. listopadu 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-133/14)

(2015/C 016/74)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, advokáti)

Žalovaná: Komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu nároků na důchod žalobce do důchodového systému Unie, které uplatňuje nová OPU týkající se článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2014, kterým se stanoví výpočet bonifikace nároků na důchod nabytých před nástupem do služby v Komisi;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/50


Žaloba podaná dne 25. listopadu 2014 – ZZ v. EMA

(Věc F-135/14)

(2015/C 016/75)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí přeložit žalobce do dočasné výslužby

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky ze dne 31. ledna 2014 přeložit žalobce do dočasné výslužby od 1. února 2014 až do údajného uplynutí jeho smlouvy dne 15. března 2014, společně s dopisem ze dne 14. března 2014, jenž měl údajně „vysvětlit“ důvod pro jeho přeložení do dočasné výslužby;

v případě nutnosti zrušit rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky ze dne 15. srpna 2014, jímž se zamítá žalobcova stížnost ze dne 24. dubna 2014 proti výše uvedeným rozhodnutím;

nahradit žalobci nemajetkovou újmu, jejíž výše se odhaduje na 20 000 eur;

uložit Evropské agentuře pro léčivé přípravky náhradu všech nákladů řízení vynaložených žalobcem.