ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 448

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
15. prosince 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 448/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 448/02

Věc C-399/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 18. srpna 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. a další v. Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Věc C-412/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgerichts Rüsselsheim (Německo) dne 29. srpna 2014 – Dagmar Wedel, Rudi Wedel v. Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Věc C-433/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 22. září 2014 – trestní řízení proti Domenicovi Rosovi

4

2014/C 448/05

Věc C-434/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 22. září 2014 – trestní řízení proti Raffaelovi Mignoneovi

4

2014/C 448/06

Věc C-435/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 22. září 2014 – trestní řízení proti Maurovi Barlettovi

5

2014/C 448/07

Věc C-436/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 22. září 2014 – trestní řízení proti Davidemu Cazzorlovi

6

2014/C 448/08

Věc C-437/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 22. září 2014 – trestní řízení proti Nicolu Seminariovi

6

2014/C 448/09

Věc C-439/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 24. září 2014 – SC Star Storage SA v. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Věc C-448/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Německo) dne 26. září 2014 – Davitas GmbH v. Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Věc C-452/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 29. září 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute v. Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Věc C-454/14: Žaloba podaná dne 30. září 2014 – Evropská komise v. Španělské království

9

2014/C 448/13

Věc C-455/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. září 2014 H proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 10. července 2014 ve věci T-271/10: H v. Rada Evropské unie, Evropská komise, Policejní mise Evropské unie v Bosně a Hercegovině (EUPM)

10

2014/C 448/14

Věc C-458/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 3. října 2014 – Promoimpresa srl v. Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Věc C-460/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 6. října 2014 – Johannes Evert Antonius Massar v. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Věc C-462/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 8. října 2014 – trestní řízení proti Lorenzu Carluccim

12

2014/C 448/17

Věc C-465/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Centrale Raad van Beroep (Nizozemsko) dne 9. října 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank v. F. Wieland a H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Věc C-467/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bergamo (Itálie) dne 13. října 2014 – trestní řízení proti Baldo Chiara

14

2014/C 448/19

Věc C-472/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 20. října 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB a Anders Rantén v. Riksåklagaren

15

 

Tribunál

2014/C 448/20

Věc T-362/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. listopadu 2014 – Vtesse Naworks v. Komise Státní podpory — Podpora za účelem zavedení širokopásmových sítí příští generace v regionu Cornwall a na ostrovech Scilly — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem — Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU — Žaloba na neplatnost — Nedostatek podstatného dotčení soutěžního postavení — Aktivní legitimace — Procesní práva zúčastněných stran — Částečná nepřípustnost — Neexistence pochybností, které by odůvodňovaly zahájení formálního vyšetřovacího řízení

16

2014/C 448/21

Věc T-422/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. listopadu 2014 – Computer Resources International (Lucembursko) v. Evropská komise Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Poskytování informatických služeb v oblasti vývoje a údržby software, poradenství a pomoci pro různé druhy IT aplikací — Odmítnutí nabídky uchazeče — Nabídka s neobvykle nízkou cenou — Článek 139 odstavec 1 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 — Povinnost odůvodnění — Volba právního základu — Zneužití pravomoci

17

2014/C 448/22

Věc T-632/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. listopadu 2014 – Řecko v. Komise EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Nařízení (ES) č. 1782/2003 — Režim nároků na jednotnou platbu — Loajální spolupráce — Spravedlnost — Proporcionalita — Vnitrostátní rezervy — Kritéria poskytnutí — Paušální finanční oprava — Riziko pro fond — Nařízení (ES) č. 1493/1999 — Odvětví vinařství — Programy destilace a plateb ve prospěch používání některých moštů — Podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic

17

2014/C 448/23

Věc T-283/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. listopadu 2014 – FIS’D v. Komise Akční program Erasmus Mundus — Rámcová dohoda o partnerství — Zvláštní dohoda o grantu — Rozhodnutí EACEA vypovědět rámcovou dohodu a změnit zvláštní dohodu — Správní opravný prostředek podaný ke Komisi — Rozhodnutí Komise o zamítnutí správního opravného prostředku jako neopodstatněného — Porušení dohod a správního a finančního manuálu

18

2014/C 448/24

Věci T-307/12 a T-408/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. listopadu 2014 – Mayaleh v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Sýrii — Zmrazení finančních prostředků — Funkce guvernéra syrské centrální banky — Žaloba na neplatnost — Sdělení aktu, kterým se stanoví omezující opatření — Lhůta pro podání žaloby — Přípustnost — Právo na obhajobu — Spravedlivý proces — Povinnost uvést odůvodnění — Důkazní břemeno — Právo na účinnou soudní ochranu — Proporcionalita — Právo vlastnit majetek — Právo na soukromý a rodinný život — Uplatnění omezení vstupu na státního příslušníka členského státu — Volný pohyb občanů Unie

19

2014/C 448/25

Věc T-463/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. listopadu – Popp a Zech v. OHIM – Müller-Boré & Partner (MB) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství MB — Starší obrazová ochranná známky Společenství MB&P — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 42 odstavec 2 a článek 15 odstavec 1 nařízení (ES) č. 207/2009 — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení č. 207/2009

20

2014/C 448/26

Věc T-669/13 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. listopadu 2014 – Komise v. Thomé Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Přijímání — Oznámení o výběrovém řízení — Odmítnutí přijetí do zaměstnání — Existence diplomu, který je v souladu s oznámením o výběrovém řízení z důvodu homologace — Finanční a morální újma

20

2014/C 448/27

Věc T-166/13: Usnesení Tribunálu ze dne 14. října 2014 – Ben Ali v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku — Zmrazení finančních prostředků — Prodloužení platnosti — Důsledky zrušení dřívějších opatření, jimiž se zmrazují finanční prostředky — Nevydání rozhodnutí ve věci samé — Mimosmluvní odpovědnost — Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná

21

2014/C 448/28

Věc T-324/13: Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Mallis a Malli v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost — Program podpory stability Kypru — Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru — Nesprávné označení žalované strany v žalobě — Nepřípustnost

22

2014/C 448/29

Věc T-328/13: Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost — Program podpory stability Kypru — Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru — Nesprávné označení žalované strany v žalobě — Nepřípustnost

22

2014/C 448/30

Věc T-329/13: Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Chatzithoma v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost — Program podpory stability Kypru — Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru — Nesprávné označení žalované strany v žalobě — Nepřípustnost

23

2014/C 448/31

Věc T-330/13: Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Chatziioannou v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost — Program podpory stability Kypru — Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru — Nesprávné označení žalované strany v žalobě — Nepřípustnost

24

2014/C 448/32

Věc T-331/13: Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Nikolaou v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost — Program podpory stability Kypru — Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru — Nesprávné označení žalované strany v žalobě — Nepřípustnost

24

2014/C 448/33

Věc T-332/13: Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Christodoulou a Stavrinou v. Komise a ECB Žaloba na neplatnost — Program podpory stability Kypru — Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru — Nesprávné označení žalované strany v žalobě — Nepřípustnost

25

2014/C 448/34

Věc T-517/14: Žaloba podaná dne 7. července 2014 – Pelikan v. OHIM – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Věc T-662/14: Žaloba podaná dne 15. září 2014 – Maďarsko v. Komise

26

2014/C 448/36

Věc T-678/14: Žaloba podaná dne 22. září 2014 – Slovensko v. Komise

27

2014/C 448/37

Věc T-698/14: Žaloba podaná dne 19. září 2014 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Komise

28

2014/C 448/38

Věc T-699/14: Žaloba podaná dne 27. září 2014 – Topps Europe v. Komise

29

2014/C 448/39

Věc T-703/14: Žaloba podaná dne 2. října 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net v. Komise

30

2014/C 448/40

Věc T-705/14: Žaloba podaná dne 26. září 2014 – Unichem Laboratories v. Komise

31

2014/C 448/41

Věc T-709/14: Žaloba podaná dne 3. října 2014 – Tri-Ocean Trading v. Rada

32

2014/C 448/42

Věc T-716/14: Žaloba podaná dne 9. října 2014 – Tweedale v. EFSA

33

2014/C 448/43

Věc T-719/14: Žaloba podaná dne 10. října 2014 – Tri Ocean Energy v. Rada

34

2014/C 448/44

Věc T-735/14: Žaloba podaná dne 24. října 2014 – Gazprom Neft v. Rada

35

2014/C 448/45

Věc T-736/14: Žaloba podaná dne 27. října 2014 – Monster Energy v. OHIM – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Věc T-741/14: Žaloba podaná dne 27. října 2014 – Hersill v. OHIM – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 448/47

Věc F-4/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 6. listopadu 2014 – DH v. Parlament Veřejná služba — Úředník ve zkušební době — Článek 34 služebního řádu — Zpráva o průběhu zkušební doby prokazující zjevnou nezpůsobilost úředníka ve zkušební době — Prodloužení doby trvání zkušební doby — Nové pracovní zařazení — Propuštění na konci zkušební doby — Podmínky průběhu zkušební doby — Odborná nezpůsobilost — Povinnost řádné péče — Zásada řádné správy

38

2014/C 448/48

Věc F-68/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 5. listopadu 2014 – CY v. ECB Úmrtí žalobce — Znovuotevření ústní části řízení — Vzdání se pokračování ve věci právním nástupcem — Nevydání rozhodnutí ve věcí samé

38

2014/C 448/49

Věc F-90/14: Žaloba podaná dne 4. září 2014 – ZZ v. Evropská komise

39

2014/C 448/50

Věc F-92/14: Žaloba podaná dne 10. září 2014 – ZZ v. Evropský parlament

40

2014/C 448/51

Věc F-99/14: Žaloba podaná dne 29. září 2014 – ZZ v. Rada

40

2014/C 448/52

Věc F-100/14: Žaloba podaná dne 29. září 2014 – ZZ a další v. Rada

41

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2014/C 448/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 439, 8.12.2014

Dřívější publikace

Úř. věst. C 431, 1.12.2014

Úř. věst. C 421, 24.11.2014

Úř. věst. C 409, 17.11.2014

Úř. věst. C 395, 10.11.2014

Úř. věst. C 388, 3.11.2014

Úř. věst. C 380, 27.10.2014

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 18. srpna 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. a další v. Freistaat Sachsen

(Věc C-399/14)

(2014/C 448/02)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobci: Grüne Liga Sachsen e.V. a další

Žalovaný: Freistaat Sachsen

Vedlejší účastník: Landeshauptstadt Dresden

Zúčastněná osoba: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 6 odst. 2 směrnice 92/43/EHS (1) o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále také jen „směrnice o ochraně přírodních stanovišť“) vykládán v tom smyslu, že je nutno projekt výstavby mostu, který byl povolen před zápisem určité lokality na seznam lokalit významných pro Společenství a jenž přímo nesouvisí s touto lokalitou, podrobit ještě před jeho realizací posouzení důsledků pro lokalitu, pokud tato lokalita byla na tento seznam zapsána až po vydání povolení projektu, avšak ještě před zahájením jeho realizace, přičemž před vydáním povolení byl proveden pouze odhad rizik/předběžné posouzení?

2)

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Musí vnitrostátní orgán při dodatečném posouzení splnit požadavky uvedené v čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť již tehdy, pokud z těchto požadavků chtěl preventivně vycházet při odhadu rizik/předběžném posouzení, který předcházel vydání povolení?

3)

V případě kladné odpovědi na otázku 1 a záporné odpovědi na otázku 2:

Jaké požadavky musí být podle čl. 6 odst. 2 směrnice o ochraně přírodních stanovišť kladeny na dodatečné posouzení povolení vydaného pro určitý projekt a k jakému okamžiku se má toto posouzení vztahovat?

4)

Musí být v rámci doplňujícího řízení, jehož účelem je zhojit zjištěné pochybení při dodatečném posouzení provedeném podle čl. 6 odst. 2 směrnice o ochraně přírodních stanovišť nebo při posouzení důsledků pro lokalitu podle čl. 6 odst. 3 této směrnice, zohledněna prostřednictvím vhodné úpravy požadavků na posouzení skutečnost, že stavba mohla být postavena a uvedena do provozu, protože rozhodnutí o schválení plánu bylo okamžitě vykonatelné a existovalo nenapadnutelné zamítavé rozhodnutí o předběžném opatření? Platí tento závěr v každém případě pro dodatečné nezbytné posouzení alternativních řešení v rámci rozhodnutí podle čl. 6 odst. 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť?


(1)  Úř. věst. L 206, s. 7.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgerichts Rüsselsheim (Německo) dne 29. srpna 2014 – Dagmar Wedel, Rudi Wedel v. Condor Flugdienst GmbH

(Věc C-412/14)

(2014/C 448/03)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgerichts Rüsselsheim

Účastníci původního řízení

Žalobci: Dagmar Wedel, Rudi Wedel

Žalovaná: Condor Flugdienst GmbH

Předběžné otázky

1)

Musejí se mimořádné okolnosti ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení (1) vztahovat přímo na rezervovaný let?

2)

V případě záporné odpovědi na první otázku: kolik předcházejících letů letadla použitého při plánovaném letu je relevantních k tomu, aby se jednalo o mimořádné okolnosti? Existuje časové omezení pro zohlednění mimořádných okolností během předcházejících letů? A pokud ano, jak má být stanoveno?

3)

Pro případ, že jsou mimořádné okolnosti, které nastanou při předcházejících letech, relevantní pro pozdější let: musí se přiměřená opatření, která má provozující letecký dopravce přijmout podle čl. 5 odst. 3 nařízení, vztahovat pouze na zabránění mimořádným okolnostem nebo i na odvrácení delšího zpoždění?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, s. 1)


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 22. září 2014 – trestní řízení proti Domenicovi Rosovi

(Věc C-433/14)

(2014/C 448/04)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Domenico Rosa

Předběžné otázky

1)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány v rozsudku Soudního dvora Evropské unie č. 72 ze dne 16. února 2012 (ve spojených věcech C-72/10 a C-77/10), vykládat v tom smyslu, že brání vyhlášení veřejné zakázky týkající se koncesí s kratší dobou platnosti, než měly koncese udělené v minulosti, pokud byla uvedená veřejná zakázka vyhlášena z důvodu zhojení následků vyplývajících z protiprávního vyloučení určitého počtu hospodářských subjektů z předchozích zadávacích řízení?

2)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby požadavek časového sladění dob platnosti koncesí představoval adekvátní odůvodnění kratší doby platnosti koncesí nabízených v zadávacím řízení, ve srovnání s dobou platnosti koncesí udělených v minulosti?

3)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládat v tom smyslu, že brání uložení povinnosti bezplatně převést právo užívat hmotný a nehmotný majetek, který je tvořen sítí provozování a sběru sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese nebo v důsledku rozhodnutí o zániku koncese či jejího odebrání?


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 22. září 2014 – trestní řízení proti Raffaelovi Mignoneovi

(Věc C-434/14)

(2014/C 448/05)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Raffaele Mignone

Předběžné otázky

1)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány v rozsudku Soudního dvora Evropské unie č. 72 ze dne 16. února 2012 (ve spojených věcech C-72/10 a C-77/10), vykládat v tom smyslu, že brání vyhlášení veřejné zakázky týkající se koncesí s kratší dobou platnosti, než měly koncese udělené v minulosti, pokud byla uvedená veřejná zakázka vyhlášena z důvodu zhojení následků vyplývajících z protiprávního vyloučení určitého počtu hospodářských subjektů z předchozích zadávacích řízení?

2)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby požadavek časového sladění dob platnosti koncesí představoval adekvátní odůvodnění kratší doby platnosti koncesí nabízených v zadávacím řízení, ve srovnání s dobou platnosti koncesí udělených v minulosti?

3)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládat v tom smyslu, že brání uložení povinnosti bezplatně převést právo užívat hmotný a nehmotný majetek, který je tvořen sítí provozování a sběru sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese nebo v důsledku rozhodnutí o zániku koncese či jejího odebrání?


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 22. září 2014 – trestní řízení proti Maurovi Barlettovi

(Věc C-435/14)

(2014/C 448/06)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Mauro Barletta

Předběžné otázky

1)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány v rozsudku Soudního dvora Evropské unie č. 72 ze dne 16. února 2012 [ve spojených věcech C-72/10 a C-77/10], vykládat v tom smyslu, že brání vyhlášení veřejné zakázky týkající se koncesí s kratší dobou platnosti, než měly koncese udělené v minulosti, pokud byla uvedená veřejná zakázka vyhlášena z důvodu zhojení následků vyplývajících z protiprávního vyloučení určitého počtu hospodářských subjektů z předchozích zadávacích řízení?

2)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby požadavek časového sladění dob platnosti koncesí představoval adekvátní odůvodnění kratší doby platnosti koncesí nabízených v zadávacím řízení, ve srovnání s dobou platnosti koncesí udělených v minulosti?

3)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládat v tom smyslu, že brání uložení povinnosti bezplatně převést právo užívat hmotný a nehmotný majetek, který je tvořen sítí provozování a sběru sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese nebo v důsledku rozhodnutí o zániku koncese či jejího odebrání?


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 22. září 2014 – trestní řízení proti Davidemu Cazzorlovi

(Věc C-436/14)

(2014/C 448/07)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Davide Cazzorla

Předběžné otázky

1)

Musí být článek 49 a následující SFEU a článek 56 a následující SFEU, jak jsou vyloženy v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. února 2012 [ve spojených věcech C-72/10 a C-77/10], vykládány v tom smyslu, že brání vyhlášení zadávacího řízení na udělení koncesí platných po kratší dobu, než byly koncese udělované v minulosti, když bylo uvedené zadávací řízení vyhlášeno za účelem nápravy důsledků plynoucích z nezákonného vyloučení určitého počtu subjektů z předchozích zadávacích řízení?

2)

Musí být článek 49 a následující SFEU a článek 56 a následující SFEU, jak jsou vyloženy ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládány v tom smyslu, že brání možnosti, aby byla kratší doba platnosti koncesí udělovaných v zadávacím řízení, než byla doba platnosti koncesí udělovaných v minulosti dostatečně odůvodněná požadavkem stejného uplynutí doby platnosti koncesí?

3)

Musí být článek 49 a následující SFEU a článek 56 a následující SFEU, jak jsou vyloženy ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládány v tom smyslu, že brání stanovení povinnosti bezplatně postoupit užití hmotného a nehmotného majetku, který tvoří síť provozování her a sběru sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese nebo z důvodu rozhodnutí o zániku nebo odnětí?


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 22. září 2014 – trestní řízení proti Nicolu Seminariovi

(Věc C-437/14)

(2014/C 448/08)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Nicola Seminario

Předběžné otázky

1)

Musí být článek 49 a následující SFEU a článek 56 a následující SFEU, jak jsou vyloženy v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. února 2012 [ve spojených věcech C-72/10 a C-77/10], vykládány v tom smyslu, že brání vyhlášení zadávacího řízení na udělení koncesí platných po kratší dobu, než byly koncese udělované v minulosti, když bylo uvedené zadávací řízení vyhlášeno za účelem nápravy důsledků plynoucích z nezákonného vyloučení určitého počtu subjektů z předchozích zadávacích řízení?

2)

Musí být článek 49 a následující SFEU a článek 56 a následující SFEU, jak jsou vyloženy ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládány v tom smyslu, že brání možnosti, aby byla kratší doba platnosti koncesí udělovaných v zadávacím řízení, než byla doba platnosti koncesí udělovaných v minulosti dostatečně odůvodněná požadavkem stejného uplynutí doby platnosti koncesí?

3)

Musí být článek 49 a následující SFEU a článek 56 a následující SFEU, jak jsou vyloženy ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládány v tom smyslu, že brání stanovení povinnosti bezplatně postoupit užití hmotného a nehmotného majetku, který tvoří síť provozování her a sběru sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese nebo z důvodu rozhodnutí o zániku nebo odnětí?


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 24. září 2014 – SC Star Storage SA v. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (INCDI)

(Věc C-439/14)

(2014/C 448/09)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: SC Star Storage SA

Odpůrce: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (INCDI)

Předběžná otázka

Musí být ustanovení čl. 1 odst. 1 třetího pododstavce a odst. 3 směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (1), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007 (2), vykládána v tom smyslu, že brání právní úpravě, která přístup k přezkumným řízením proti rozhodnutím veřejných zadavatelů podmiňuje povinností složit předem „záruku řádného chování“, jako je záruka upravená v článku 271a a v článku 271b [Ordonanța de urgență a Guvernului (nařízení s mocí zákona)] č. 34/2006?


(1)  Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Úř. věst. L 395, s. 33; Zvl. vyd. 06/01, s. 246).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 335, s. 31).


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Německo) dne 26. září 2014 – Davitas GmbH v. Stadt Aschaffenburg

(Věc C-448/14)

(2014/C 448/10)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Davitas GmbH

Žalované: Stadt Aschaffenburg

Za účasti: Landesanwaltschaft Bayern

Předběžné otázky

Jde v případě výrobku s názvem „De Tox Forte“, který prodává žalobkyně, o potravinu nebo složku potravin s novou molekulární strukturou ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 258/97 (1)?

Postačí k tomu, aby mohla být na tuto otázku podána kladná odpověď, zejména okolnost, že tento výrobek obsahující látku klinoptilolit ve své zvláštní primární molekulární struktuře před 15. květnem 1997 ještě nebyl používán jako potravina, nebo je navíc nezbytné, aby byl tento výrobek vyráběn postupem, který vede k nové nebo záměrně modifikované molekulární struktuře, a že tedy musí jít o látku, která předtím v takové formě v přírodním prostředí neexistovala?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin, Úř. věst. L 43, s. 1; Zvl. vyd. 13/18, s. 244.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 29. září 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute v. Doc Generici srl

(Věc C-452/14)

(2014/C 448/11)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Žalovaní v prvním stupni a, pokud jde o prvně uvedenou, navrhovatelka: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Žalobkyně v prvním stupni a odpůrkyně v odvolacím řízení: Doc Generici srl

Předběžné otázky

1)

Je třeba čl. 3 odst. 2 písm. a) platného znění nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 (1) vykládat v tom smyslu, že za změny registrace typu I – a zejména, pokud jde o změny relevantní v původním řízení, typu I A – jedná-li se o stejné změny týkající se více registrací stejného držitele, musí být zaplacen jeden poplatek ve stanovené výši, nebo tolik poplatků, kolik je registrací dotčených změnou?

2)

Je za podmínek projednávané věci dána možnost nebo povinnost, jak rozhodl tento senát, položit otázku Soudnímu dvoru?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků (Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1; Zvl. vyd. 13/15, s. 3).


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/9


Žaloba podaná dne 30. září 2014 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-454/14)

(2014/C 448/12)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano a D. Loma-Osorio Lerena, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Španělské království tím, že v případě jednotlivých skládek uvedených v bodě 26 této žaloby [skládky odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné v Ortuelle (Baskicko), jakož i v Zuritě a v Juan Grande (Kanárské ostrovy)] nepřijalo opatření nezbytná k tomu, aby byl provozovatel vyzván k vypracování plánu úprav místa skládky, a k zajištění úplného provedení tohoto plánu v souladu s požadavky směrnice, s výjimkou požadavků uvedených v bodě 1 přílohy I, nejpozději osm let ode dne stanoveného v čl. 18 odst. 1 směrnice Rady 1999/31/ES (1) ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, nesplnilo povinnosti, které pro něj v případě všech jednotlivých výše uvedených skládek vyplývají z čl. 14 písm. c) uvedené směrnice;

určil, že Španělské království tím, že v případě jednotlivých skládek uvedených v bodě 37 této žaloby [9 skládek odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné [Vélez Rubio (Almería), Alcolea de Cinca (Huesca), Sariñena (Huesca), Tamarite de Litera (Huesca), Somontano–Barbastro (Huesca), Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), Barranco Seco (Puntallana, La Palma), Jumilla (Murcie) a Legazpia (Gipuzkoa)] a 19 skládek inertních odpadů [Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cádiz), Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), Hoya del Pino (Siles, Jaén), Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaíra, Sevilla), El Patarín (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Sevilla), Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Sevilla), El Chaparral (Écija, Sevilla), Carretera A-92, km 57,5 (Morón de la Frontera, Sevilla), Carretera 3118 Fuente Leona – Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), Llanos del Campo (Grazalema–Benamahoma, Cádiz) Andrada Baja (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Andújar, Jaén) La Chacona (Cabra, Córdoba) a Chaparral–La Sombrerera (Puerto Serrano, Cádiz)]] nepřijalo nezbytná opatření, aby v souladu s čl. 7 písm. g) a článkem 13 směrnice 1999/31 byl v nejkratším termínu ukončen provoz těch skládek, které neobdržely v souladu s článkem 8 téže směrnice povolení k pokračování provozu, nesplnilo povinnosti, které pro něj v případě všech jednotlivých výše uvedených skládek vyplývají z čl. 14 písm. b) uvedené směrnice;

uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na základě šetření, která Komise provedla v rámci řízení o nesplnění povinnosti 2001/2071, a analýzy odpovědí od španělských orgánů bylo prokázáno nesplnění povinností podle směrnice 1999/31 uvedených ve výzvě dopisem, a sice povinností vyplývajících z čl. 14 písm. a) a c) směrnice 1999/31 a povinností vyplývajících z čl. 14 písm. b) uvedené směrnice.

Tato žaloba se týká i skládky v Barranco de Sedases, která je předmětem řízení o nesplnění povinnosti 2012/4068, spojeného s výše uvedeným řízením, neboť Španělské království v souvislosti s touto skládkou nesplnilo podle názoru žalobkyně povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 14 písm. b) směrnice 1999/31.

Na základě analýzy odpovědí vyňala Komise z řízení 45 skládek, které buď nelze považovat za skládky existující k 16. červenci 2001, nebo byly povoleny či upraveny v souladu s ustanoveními směrnice 1999/31. Nicméně vzhledem k tomu, že stav nesplnění povinností přetrvává, jelikož španělské orgány v některých případech nepřijaly opatření nezbytná k tomu, aby byl provozovatel vyzván k vypracování plánu úprav místa skládky, a k zajištění úplného provedení tohoto plánu v souladu s požadavky směrnice, a v dalších případech nepřijaly nezbytná opatření, aby byl v nejkratším termínu ukončen provoz těch skládek, které neobdržely povolení k pokračování provozu, čímž Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 14 písm. c) a b) směrnice 1999/31, rozhodla se Komise podat k Soudnímu dvoru tuto žalobu.


(1)  Úř. věst. L 182, s. 1; Zvl. vyd. 15/04, s. 228.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/10


Kasační opravný prostředek podaný dne 29. září 2014 H proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 10. července 2014 ve věci T-271/10: H v. Rada Evropské unie, Evropská komise, Policejní mise Evropské unie v Bosně a Hercegovině („EUPM“)

(Věc C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: H (zástupce: M. Velardo, advokát)

Další účastníci řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání účastníka podávajícího kasační opravný prostředek

zrušit usnesení Tribunálu ze dne 10. července 2014 ve věci T-271/10 H v. Rada Evropské unie, Evropská komise a „EUPM“ v rozsahu, v němž zamítá žalobu navrhovatele znějící na zrušení rozhodnutí ze dne 7. dubna 2010 podepsaného vedoucím úřadu EUPM, kterým byl navrhovatel přidělen na pozici „Trestněprávní poradce-prokurátor“ v regionální kanceláři v Banja Luce (Bosna a Hercegovina), a v případě potřeby i rozhodnutí ze dne 30. dubna 2010 podepsané vedoucím mise, které je uvedeno v článku 6 rozhodnutí Rady 2009/906/SZBP ze dne 8. prosince 2009 o Policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BaH) (1), a v druhé řadě i náhrada škody;

vrátit věc Tribunálu k opětovnému rozhodnutí

uložit žalovanému v prvním stupni náhradu nákladů řízení

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastník podávající kasační opravný prostředek předkládá následující důvody kasačního opravného prostředku:

Porušení práva na obhajobu

Porušení článku 114 jednacího řádu

Nesprávné právní posouzení

Porušení unijního práva


(1)  Úř. věst. L 322, s. 22.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/11


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 3. října 2014 – Promoimpresa srl v. Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

(Věc C-458/14)

(2014/C 448/14)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Promoimpresa srl

Žalovaný: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

Předběžná otázka

Brání zásady svobody usazování, zákazu diskriminace a ochrany hospodářské soutěže, uvedené v článcích 49, 56 a 106 SFEU, jakož i zásada odůvodněnosti, která je v nich obsažena, vnitrostátní právní úpravě, která v důsledku po sobě jdoucích legislativních zásahů stanoví opakované prodloužení doby platnosti koncesí na veřejný majetek na březích moří, jezer a řek s hospodářským významem, jejichž doba trvání se prodlužuje ze zákona o alespoň jedenáct let, čímž se zachovává výlučné právo téhož koncesionáře na hospodářské využití majetku, ačkoli doba platnosti stanovená v koncesi, která mu byla udělena, již uplynula, s následným vyloučením jakékoli možnosti zainteresovaných hospodářských subjektů, aby získaly koncesi na veřejný majetek na základě veřejného zadávacího řízení?


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 6. října 2014 – Johannes Evert Antonius Massar v. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Věc C-460/14)

(2014/C 448/15)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Žalobce: Johannes Evert Antonius Massar

Žalovaná: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Předběžné otázky

1)

Je pojem „správní řízení“ v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 87/344/EHS (1) ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany třeba vykládat v tom smyslu, že pod něj spadá řízení před UWV, v němž zaměstnavatel žádá o povolení k propuštění, aby mohl ukončit pracovní smlouvu se zaměstnancem (pojištěným pro případ krytí výloh právní ochrany)?

2)

2. Pokud odpověď na první otázku závisí na znacích zvláštního řízení, případně ve spojení se skutkovými okolnostmi věci: Podle jakých znaků a skutkových okolností má vnitrostátní soud v tomto případě určit, zda je uvedené řízení třeba považovat za správní řízení ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice?


(1)  Úř. vest. L 185, s. 77


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 8. října 2014 – trestní řízení proti Lorenzu Carluccim

(Věc C-462/14)

(2014/C 448/16)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Lorenzo Carlucci

Předběžné otázky

1)

Musí být článek 49 a následující SFEU a článek 56 a následující SFEU, jak jsou vyloženy v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. února 2012 [ve spojených věcech C-72/10 a C-77/10], vykládány v tom smyslu, že brání vyhlášení zadávacího řízení na udělení koncesí platných po kratší dobu, než byly koncese udělované v minulosti, když bylo uvedené zadávací řízení vyhlášeno za účelem nápravy důsledků plynoucích z nezákonného vyloučení určitého počtu subjektů z předchozích zadávacích řízení?

2)

Musí být článek 49 a následující SFEU a článek 56 a následující SFEU, jak jsou vyloženy ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládány v tom smyslu, že brání možnosti, aby byla kratší doba platnosti koncesí udělovaných v zadávacím řízení, než byla doba platnosti koncesí udělovaných v minulosti dostatečně odůvodněná požadavkem stejného uplynutí doby platnosti koncesí?

3)

Musí být článek 49 a následující SFEU a článek 56 a následující SFEU, jak jsou vyloženy ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládány v tom smyslu, že brání stanovení povinnosti bezplatně postoupit užití hmotného a nehmotného majetku, který tvoří síť provozování her a sběru sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese nebo z důvodu rozhodnutí o zániku nebo odnětí?


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Centrale Raad van Beroep (Nizozemsko) dne 9. října 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank v. F. Wieland a H. Rothwangl

(Věc C-465/14)

(2014/C 448/17)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Centrale Raad van Beroep

Účastníci původního řízení

Žalobce: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Žalovaní: F. Wieland, H. Rothwangl

Předběžné otázky

1)

Je třeba článek 3, jakož i čl. 94 odst. 1 a 2 nařízení č. 1408/71 (1) vykládat v tom smyslu, že bývalému námořníkovi, který byl členem posádky zámořské lodi s domovským přístavem v členském státu, neměl bydliště na pevnině a nebyl státním příslušníkem členského státu, po přistoupení státu, jehož státní příslušnost tento námořník má, k Unii (respektive k právnímu předchůdci Unie) nebo po nabytí účinnosti nařízení č. 1408/71 pro tento stát, nesmí být (zčásti) odepřen starobní důchod pouze z důvodu, že uvedený bývalý námořník nebyl v době (požadovaného) pojištění státním příslušníkem (prvně jmenovaného) členského státu?

2)

Je třeba vykládat články 18 SFEU a 45 SFEU v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, podle níž byl námořník, který byl členem posádky zámořské lodi s domovským přístavem v tomto členském státu, neměl bydliště na pevnině a nebyl státním příslušníkem členského státu, vyloučen z účasti na důchodovém pojištění, zatímco podle této právní úpravy se za pojištěnce považuje námořník, který je státním příslušníkem členského státu, ve kterém má zámořská loď svůj domovský přístav, ale jinak se nachází ve stejné situaci, pokud stát, jehož je prvně jmenovaný námořník státním příslušníkem, mezitím – v době stanovení důchodu – přistoupil k Unii (právnímu předchůdci Unie), nebo pokud nařízení č. 1408/71 nabylo mezitím účinnosti pro tento stát?

3)

Je třeba otázky 1 a 2 zodpovědět stejným způsobem v případě (bývalého) námořníka, který měl v období výkonu své činnosti státní příslušnost státu, který přistoupil k Unii (právnímu předchůdci Unie) později, ale v době tohoto přistoupení nebo nabytí účinnosti nařízení č. 1408/71 pro uvedený stát a v době uplatnění svého nároku na starobní důchod není státním příslušníkem členského státu, na kterého se však naposledy uvedené nařízení přesto uplatní podle článku 1 nařízení č. 859/2003 (2)?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 35).

(2)  Nařízení rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (Úř. věst. L 124, s. 1; 05/04, .s 317).


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bergamo (Itálie) dne 13. října 2014 – trestní řízení proti Baldo Chiara

(Věc C-467/14)

(2014/C 448/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bergamo

Účastnice původního trestního řízení

Baldo Chiara

Předběžné otázky

1)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, i s ohledem na zásady vytýčené v rozsudku Soudního dvora Evropské unie č. 72 ze dne 16. února 2012 [ve spojených věcech C-72/10 a C-77/10], vykládat v tom smyslu, že brání vyhlášení veřejné zakázky na koncese s kratší dobou platnosti, než měly koncese udělené v minulosti?

2)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, i s ohledem na zásady vytýčené v rozsudku Soudního dvora Evropské unie č. 72 ze dne 16. února 2012, vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby požadavek časového sladění dob platnosti koncesí představoval adekvátní odůvodnění kratší doby platnosti koncesí nabízených v zadávacím řízení, ve srovnání s dobou platnosti koncesí udělených v minulosti?

3)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, i s ohledem na zásady vytýčené v rozsudku Soudního dvora Evropské unie č. 72 ze dne 16. února 2012, vykládat v tom smyslu, že brání uložení povinnosti bezplatně převést právo užívat hmotný a nehmotný majetek, který je tvořen sítí provozování a sběru sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese nebo v důsledku rozhodnutí o zániku koncese či jejího odebrání?


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 20. října 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB a Anders Rantén v. Riksåklagaren

(Věc C-472/14)

(2014/C 448/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta domstolen

Účastníci původního řízení

Žalobci: Canadian Oil Company Sweden AB a Anders Rantén

Žalovaný: Riksåklagaren

Předběžné otázky

1)

Je v rozporu s nařízením REACH (1), pokud osoba, která za účelem podnikání dováží chemické výrobky do Švédska – a vzniká jí tak oznamovací povinnost podle nařízení REACH – musí podle švédských právních předpisů oznámit tyto výrobky Kemikalieinspektionen pro účely registrace ve švédském registru výrobků?

2)

Pokud bude odpověď na první otázku záporná, je s ohledem na výjimky v článku 36 SFEU oznamovací povinnost podle švédského práva v rozporu s článkem 34 SFEU?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


Tribunál

15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/16


Rozsudek Tribunálu ze dne 5. listopadu 2014 – Vtesse Naworks v. Komise

(Věc T-362/10) (1)

(„Státní podpory - Podpora za účelem zavedení širokopásmových sítí příští generace v regionu Cornwall a na ostrovech Scilly - Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem - Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU - Žaloba na neplatnost - Nedostatek podstatného dotčení soutěžního postavení - Aktivní legitimace - Procesní práva zúčastněných stran - Částečná nepřípustnost - Neexistence pochybností, které by odůvodňovaly zahájení formálního vyšetřovacího řízení“)

(2014/C 448/20)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Vtesse Naworks Ltd (Hertford, Spojené království) (zástupce: H. Mercer, QC)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Stromsky a L. Armati, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Polská republika (zástupci: původně M. Szpunar a B. Majczyna, poté B. Majczyna, zmocněnci); Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: původně S. Behzadi-Spencer a L. Seeboruth, poté L. Seeboruth, J. Beeko a L. Christie, zmocněnci, původně ve spolupráci s K. Bacon, poté ve spolupráci s S. Lee, barristers); a British Telecommunications plc (Londýn, Spojené království) (zástupci: původně M. Nissen a J. Gutiérrez Gisbert, poté M. Nissen a G. van de Walle de Ghelcke a nakonec G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés, advokáti, a J. Holmes, barrister)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2010) 3204 ze dne 12. května 2010, kterým se opatření podpory „Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband“ poskytující podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj za účelem zavádění širokopásmových sítí příští generace v regionu Cornwall a na ostrovech Scilly, prohlašuje za slučitelné s čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU (státní podpora č. 461/2009 – Spojené království).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost Vtesse Networks Ltd ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí, jakož i společností British Telecommunications plc.

3)

Polská republika, jakož i Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 288, 23.10.2010.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 5. listopadu 2014 – Computer Resources International (Lucembursko) v. Evropská komise

(Věc T-422/11) (1)

(„Veřejné zakázky na služby - Zadávací řízení - Poskytování informatických služeb v oblasti vývoje a údržby software, poradenství a pomoci pro různé druhy IT aplikací - Odmítnutí nabídky uchazeče - Nabídka s neobvykle nízkou cenou - Článek 139 odstavec 1 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 - Povinnost odůvodnění - Volba právního základu - Zneužití pravomoci“)

(2014/C 448/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Computer Resources International (Lucembursko) SA (Dommeldange, Lucembursko) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně S. Delaude a D. Calciu, poté S. Delaude, zmocněnci, ve spolupráci s E. Petritsi, advokát)

Předmět věci

žaloba na zrušení rozhodnutí Úřadu pro publikace Evropské unie ze dne 22. července 2011 nevybrat nabídky podané konsorciem tvořeným žalobkyní a další společností pro části 1 a 3 v zadávacím řízení AO 10340, týkajícím se poskytování informatických služeb v oblasti vývoje a údržby software, poradenství a pomoci pro různé druhy IT aplikací (Úř. věst. 2011/S 66-106099), a uzavřít rámcové smlouvy s jinými uchazeči (JO 2011/S 66 106099).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Computer Resources International (Luxembourg) SA se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů řízení souvisejících s řízením o předběžném opatření.


(1)  Úř. věst. C 290, 1. 10. 2011.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. listopadu 2014 – Řecko v. Komise

(Věc T-632/11) (1)

(„EZOZF - Záruční sekce - EZZF a EZFRV - Výdaje vyloučené z financování - Nařízení (ES) č. 1782/2003 - Režim nároků na jednotnou platbu - Loajální spolupráce - Spravedlnost - Proporcionalita - Vnitrostátní rezervy - Kritéria poskytnutí - Paušální finanční oprava - Riziko pro fond - Nařízení (ES) č. 1493/1999 - Odvětví vinařství - Programy destilace a plateb ve prospěch používání některých moštů - Podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic“)

(2014/C 448/22)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: I. Chalkias a S. Papaïoannou, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Triantafyllou a A. Marcoulli, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení prováděcího rozhodnutí Komise 2011/689/EU ze dne 14. října 2011 o vyloučení některých výdajů uskutečněných členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) z financování Evropské unie (Úř. věst. L 270, s. 33) v rozsahu, v němž se týká Řecké republiky

Výrok rozsudku

1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/689/EU ze dne 14. října 2011 o vyloučení některých výdajů uskutečněných členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) se zrušuje v rozsahu, v němž ukládá Řecké republice paušální opravu týkající se nároků z vnitrostátní rezervy pro nové zemědělce.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Evropská komise a Řecká republika ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 39, 11.2.2012.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/18


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. listopadu 2014 – FIS’D v. Komise

(Věc T-283/12) (1)

(„Akční program Erasmus Mundus - Rámcová dohoda o partnerství - Zvláštní dohoda o grantu - Rozhodnutí EACEA vypovědět rámcovou dohodu a změnit zvláštní dohodu - Správní opravný prostředek podaný ke Komisi - Rozhodnutí Komise o zamítnutí správního opravného prostředku jako neopodstatněného - Porušení dohod a správního a finančního manuálu“)

(2014/C 448/23)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: FIS’D – Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Itálie) (zástupci: původně S. Bariatti a A. Sodano, poté F. Sutti a A. Boso Caretta, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně M. Van Hoof, poté C. Cattabriga a D. Roussanov a nakonec C. Cattabriga, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) (zástupci: H. Monet, zmocněnec, ve spolupráci s M. Merolou a C. Santacrocem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2012 [Ref. Ares (2012) 446225], kterým byl zamítnut správní opravný prostředek podaný proti rozhodnutí Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) ze dne 13. ledna 2012, ve kterém posledně uvedená předčasně vypověděla rámcovou dohodu o partnerství 2011/0181, kterou uzavřela s Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (univerzita středomořských studií v Reggio Calabria, Itálie), a změnila zvláštní dohodu o grantu, kterou uzavřela s uvedenou univerzitou.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

FIS’D – Formazione integrata superiore del design ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 243, 11.8.2012.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 5. listopadu 2014 – Mayaleh v. Rada

(Věci T-307/12 a T-408/13) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření vůči Sýrii - Zmrazení finančních prostředků - Funkce guvernéra syrské centrální banky - Žaloba na neplatnost - Sdělení aktu, kterým se stanoví omezující opatření - Lhůta pro podání žaloby - Přípustnost - Právo na obhajobu - Spravedlivý proces - Povinnost uvést odůvodnění - Důkazní břemeno - Právo na účinnou soudní ochranu - Proporcionalita - Právo vlastnit majetek - Právo na soukromý a rodinný život - Uplatnění omezení vstupu na státního příslušníka členského státu - Volný pohyb občanů Unie“)

(2014/C 448/24)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Adib Mayaleh (Damašek, Sýrie) (zástupci: G. Karouni a C. Dumont, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: J.-P. Hix a V. Piessevaux, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení zaprvé prováděcího rozhodnutí Rady 2012/256/SZBP ze dne 14. května 2012, kterým se provádí rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 126, s. 9), zadruhé prováděcího nařízení Rady (EU) č. 410/2012 ze dne 14. května 2012, kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. L 126, s. 3), zatřetí rozhodnutí Rady 2012/739/SZBP ze dne 29. listopadu 2012 o omezujících opatřeních vůči Sýrii a o zrušení rozhodnutí 2011/782/SZBP (Úř. věst. L 330, s. 21), začtvrté prováděcího nařízení Rady (EU) č. 363/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. L 111, s. 1, oprava v Úř. věst. 2013, L 127, s. 27) a zapáté rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 147, s. 14).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba ve věci T-307/12 se zamítá.

2)

Není namístě rozhodovat o žalobě ve věci T 408/13.

3)

Adibu Mayalehovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 273, 8. 9. 2012.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. listopadu – Popp a Zech v. OHIM – Müller-Boré & Partner (MB)

(Věc T-463/12) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství MB - Starší obrazová ochranná známky Společenství MB&P - Skutečné užívání starší ochranné známky - Článek 42 odstavec 2 a článek 15 odstavec 1 nařízení (ES) č. 207/2009 - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“)

(2014/C 448/25)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobci: Eugen Popp (Mnichov, Německo); a Stefan M. Zech (zástupci: původně C. Rohnke a M. Jacob, poté M. Jacob a F. Thiering, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: D. Walicka, zmocněnkyně)

Další účastník řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastník před Tribunálem: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (Mnichov) (zástupci: původně T. Koerl a E. Celenk, poté K. Kern a B. Maneth, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 19. července 2012 (věc R 506/2011-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi Müller-Boré & Partner Patentanwälte, na straně jedné, a Eugenem Poppem a Stefanem M. Zechem, na straně druhé.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Eugenovi Poppovi a Stefanu M. Zechovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 379, 8.12.2012.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 5. listopadu 2014 – Komise v. Thomé

(Věc T-669/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Přijímání - Oznámení o výběrovém řízení - Odmítnutí přijetí do zaměstnání - Existence diplomu, který je v souladu s oznámením o výběrovém řízení z důvodu homologace - Finanční a morální újma“)

(2014/C 448/26)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci)

Další účastník řízení: Florence Thomé (Brusel, Belgie) (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 7. října 2013, Thomé v. Komise (F-97/12, Sb. VS, EU:F:2013:142), který směřuje ke zrušení tohoto rozsudku

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Evropské komise se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 52, 22.2.2014.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/21


Usnesení Tribunálu ze dne 14. října 2014 – Ben Ali v. Rada

(Věc T-166/13) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku - Zmrazení finančních prostředků - Prodloužení platnosti - Důsledky zrušení dřívějších opatření, jimiž se zmrazují finanční prostředky - Nevydání rozhodnutí ve věci samé - Mimosmluvní odpovědnost - Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)

(2014/C 448/27)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francie) (zástupce: A. de Saint Rémy, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: G. Étienne a A. De Elera, zmocněnci)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení rozhodnutí Rady 2013/72/SZBP ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. L 32, s. 20) v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká žalobce, a zadruhé návrh na náhradu škody

Výrok

1)

Ve vztahu k panu Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali již není třeba rozhodovat o návrhových žádáních znějících na zrušení rozhodnutí Rady 2013/72/SZBP ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku.

2)

Ve zbývající části se žaloba se zamítá.

3)

Pan Ben Ali a Rada Evropské unie ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 156, 1.6.2013.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/22


Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Mallis a Malli v. Komise a ECB

(Věc T-324/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Program podpory stability Kypru - Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru - Nesprávné označení žalované strany v žalobě - Nepřípustnost“)

(2014/C 448/28)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobci: Konstantinos Mallis (Larnaka, Kypr); a Elli Konstantinou Malli (Larnaka) (zástupci: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, advokáti)

Žalované: Evropská komise (zástupci: B. Smulders, J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci) a Evropská centrální banka (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussianem, W. Devroem a D. Artsem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení prohlášení Euroskupiny ze dne 25. března 2013, které se týká zejména restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Konstantinos Mallis a Elli Konstantinou Malli ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou (ECB.


(1)  Úř. věst. C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/22


Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou v. Komise a ECB

(Věc T-328/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Program podpory stability Kypru - Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru - Nesprávné označení žalované strany v žalobě - Nepřípustnost“)

(2014/C 448/29)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Nicosie, Kypr) (zástupci: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, advokáti)

Žalované: Evropská komise (zástupci: B. Smulders, J. P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci); a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení prohlášení Euroskupiny ze dne 25. března 2013, které se týká zejména restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou (ECB).


(1)  Úř. věst. C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/23


Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Chatzithoma v. Komise a ECB

(Věc T-329/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Program podpory stability Kypru - Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru - Nesprávné označení žalované strany v žalobě - Nepřípustnost“)

(2014/C 448/30)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobci: Petros Chatzithoma (Makedonitissa, Kypr) a Elenitsa Chatzithoma (Makedonitissa) (zástupci: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, advokáti)

Žalované: Evropská komise (zástupci: B. Smulders, J. P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci) a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussianem, W. Devroem a D. Artsem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení prohlášení Euroskupiny ze dne 25. března 2013, týkajícího se zejména restrukturalizace bankovního odvětví na Kypru

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Petros Chatzithoma a Elenitsa Chatzithoma ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou (ECB).


(1)  Úř. věst. C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/24


Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Chatziioannou v. Komise a ECB

(Věc T-330/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Program podpory stability Kypru - Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru - Nesprávné označení žalované strany v žalobě - Nepřípustnost“)

(2014/C 448/31)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Lella Chatziioannou (Nicosie, Kypr) (zástupci: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, advokáti)

Žalované: Evropská Komise (zástupci: B. Smulders, J. P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci) a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení prohlášení Euroskupiny ze dne 25. března 2013, které se týká zejména restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Lella Chatziioannou ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou (ECB).


(1)  Úř. věst. C 252, 31. 8. 2013.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/24


Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Nikolaou v. Komise a ECB

(Věc T-331/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Program podpory stability Kypru - Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru - Nesprávné označení žalované strany v žalobě - Nepřípustnost“)

(2014/C 448/32)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci

Žalobce: Marinos Nikolaou (Strovolos, Kypr) (zástupci: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, advokáti)

Žalované: Evropská komise (zástupci: B. Smulders, J. P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci); a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussian, W. Devroe a D. Arts, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení prohlášení Euroskupiny ze dne 25. března 2013, které se týká zejména restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Marinos Nikolaou ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou (ECB).


(1)  Úř. věst. C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/25


Usnesení Tribunálu ze dne 16. října 2014 – Christodoulou a Stavrinou v. Komise a ECB

(Věc T-332/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Program podpory stability Kypru - Prohlášení Euroskupiny týkající se restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru - Nesprávné označení žalované strany v žalobě - Nepřípustnost“)

(2014/C 448/33)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Chrysanthi Christodoulou (Paphos, Kypr) a Maria Stavrinou (Larnaka, Kypr) (zástupci: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, advokáti)

Žalované: Evropská komise (zástupci: B. Smulders, J. P. Keppenne, M. Konstantinidis, zmocněnci), a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan a F. Athanasiou, zmocněnci, ve spolupráci s W. Bussianem, W. Devroem a D. Artsem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení prohlášení Euroskupiny ze dne 25. března 2013, které se týká zejména restrukturalizace bankovního sektoru na Kypru.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Chrysanthi Christodoulou a Maria Stavrinou ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou (ECB).


(1)  Úř. věst. C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/26


Žaloba podaná dne 7. července 2014 – Pelikan v. OHIM – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

(Věc T-517/14)

(2014/C 448/34)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hannover, Německo) (zástupce: A. Nordemann, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Francie)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka „be.bag“ – mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie č. 1192/2013-1

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 3. dubna 2014 ve věci R 1192/2013-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí částečně zrušil;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/26


Žaloba podaná dne 15. září 2014 – Maďarsko v. Komise

(Věc T-662/14)

(2014/C 448/35)

Jednací jazyk: maďarština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Maďarská republika (zástupci: M. Z. Fehér a G. Koós, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil čl. 45 odst. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, a to v rozsahu, v jakém obsahuje výraz: „ze seznamu stanoveného podle čl. 4 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1307/2013 vyberou druhy, které jsou z ekologického hlediska nejvhodnější, čímž se vyloučí druhy, které zjevně nejsou původní“.

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobkyně tvrdí, že čl. 45 odst. 8 nařízení v přenesené pravomoci překračuje rámec stanovený v nařízení (EU) č. 1307/2013 (1), a ve skutečnosti vyprazdňuje obsah možností udělených členským státům tím, že zavádí restriktivní požadavek, tkerý předpokládá jiný výklad možností státům poskytnutých základním legislativním aktem.

Dále má žalobkyně za to, že odůvodění napadeného nařízení neobsahuje dostačuíjcí a podrobné odůvodnění. Má za to, že změna zmocňujícího ustanovení takového rozsahu v praxi neumožňuje jasně pochopit zmocňující ustanovení, které Komise použila jako základ, a jeho přesný rozsah, což prakticky znemožňuje přezkum nezbytný z hlediska právní jistoty.

Žalobkyně také tvrdí, že Komisí přijaté předpisy zavádějí diskriminaci mezi uvedenými rostlinnými druhy stromoví zvanými rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, a konkrétněji, mezi zemědělci, kteří je chtějí pěstovat. Plantáže a pěstitelé obou druhů se nachází v totožné situaci, pročež nění odůvodněné, mězi nimi rozlišovat na záakdlě druhů, které chtějí pěstovat.

Dále žalobkyně tvrdí, že při sjednávání zmocňujícího naříezní Komise bránila i tomu, aby členské státy měly možnost kvalifikovat jako plochy využívané v ekologickém zájmu plochy, na kterých rostou rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích. Podle žalobkyně vše nasvědčuje tomu, že chtěla této možnosti zabránit prostřednictvím napadeného předpisu, čímž se dopustila překročení pravomoci.

Konečně žalobkyně tvrdí, že napadené nařízení porušuje zejména zásadu právní jistoty, neboť jednak jeho článek 45 odst. 8 není v několika ohledech jasný, a jednak proto, že nařízení nazaručuje dostatečné přechodné období před nabytím účinnosti za účelem přípravy na tak významnou změnu. Tvrdí, že je porušena také zásada legitimního očekávání, neboť Komise v ustnaovení o nabytí účinnosti nezohlednila, že v zemědělství je nezbytně třeba delší přechodné období. Rovněž tvrdí, že napadený akt porušuje právo vlastnit majetek zakotvené v článku 17 Listiny základních práv Evropské unie.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, s. 608).


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/27


Žaloba podaná dne 22. září 2014 – Slovensko v. Komise

(Věc T-678/14)

(2014/C 448/36)

Jednací jazyk: slovenština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Slovenská republika (zástupkyně: B. Ricziová, zmocněnkyně)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil rozhodnutí Komise obsažené v dopise ze dne 15. července 2014, kterým Komise požaduje od Slovenské republiky zpřístupnění finančních prostředků odpovídajících ztrátě tradičních vlastních zdrojů, za neplatné; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z nedostatku pravomoci Komise

Podle Slovenské republiky Komise nemá k vydání napadené rozhodnutí pravomoc. Žádné ustanovení práva EU nesvěřují Komisi pravomoc jednat, tak jak jednala přijetím napadeného rozhodnutí, a to pravomoc, aby v návaznosti na vyčíslení výše ztráty tradičních vlastních zdrojů v podobě nevybraného dovozního cla zavázala členský stát, který nebyl odpovědný za vyměření a výběr uvedeného cla, aby zpřístupnil finanční prostředky v jí stanovené výši, která podle ní odpovídá uvedené ztrátě.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení požadavku právní jistoty

Pokud by Komise k vydání napadeného rozhodnutí pravomoc měla (quod non), v tomto případě Komise podle Slovenské republiky porušila zásadu právní jistoty. Povinnost Slovenské republiky, kterou jí ukládá napadené rozhodnutí, nebylo podle jejího názoru před jeho vydáním možné rozumně předpokládat.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z nesprávného provedení pravomoci Komise

Pokud by Slovenská republika pravomoc k vydání napadeného rozhodnutí měla a vydáním napadeného rozhodnutí by zároveň jednala v souladu se zásadou právní jistoty (quod non), Komise svoji pravomoc podle Slovenské republiky v tomto případě nevykonala správně. V první řadě se Komise dopustila zjevně nesprávného posouzení, když žádá od Slovenské republiky finanční prostředky navzdory tomu, že ke ztrátě finančních zdrojů nedošlo vůbec, respektive k ní došlo v přímém důsledku událostí, které Komise připisuje Slovenské republice. V druhé řadě se Komise dopustila porušení práva Slovenské republiky na obhajobu a zásady řádné správy věcí veřejných.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění napadeného rozhodnutí

Slovenská republika v rámci tohoto žalobního důvodu tvrdí, že odůvodnění napadeného rozhodnutí má víceré nedostatky, kvůli kterým je třeba ho označit za nedostatečné, což představuje porušení podstatných procesních předpisů a je zároveň v rozporu s požadavkem právní jistoty. Komise podle Slovenské republiky v napadeném rozhodnutí neuvedla právní základ tohoto rozhodnutí, taktéž vůbec neobjasnila původ a základ některých svých závěrů. Konečně je odůvodnění napadeného rozhodnutí podle Slovenské republiky v určitém ohledu zmatečné.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/28


Žaloba podaná dne 19. září 2014 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Komise

(Věc T-698/14)

(2014/C 448/37)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbruck, Lucembursko) Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Řecko) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014) ze dne 11. července 2014, kterým Komise zařadila v rámci předmětného zadávacího řízení pro položku 1 nabídku žalobkyň na čtvrté místo;

zrušil rozhodnutí Komise DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014) ze dne 31. července 2014, kterým Komise vyloučila nabídku předloženou žalobkyněmi v rámci předmětného zadávacího řízení pro položku 2;

zrušil rozhodnutí Komise DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014) ze dne 31. července 2014, kterým Komise zařadila v rámci předmětného zadávacího řízení pro položku 3 nabídku žalobkyň na třetí místo;

uložil Komisi náhradu škody vzniklé žalobkyním v důsledku ztráty příležitosti být zařazeny na první místo pro zmíněné tři položky rámcové smlouvy, přičemž tato škoda se odhaduje na osm set tisíc eur (EUR 8 00  000) pro položku 1, na čtyři sta tisíc eur (EUR 4 00  000) pro položku 2 a na dvě stě tisíc eur (EUR 2 00  000) pro položku 3, spolu s úroky plynoucími ode dne vyhlášení rozsudku; a

uložil Komisi náhradu všech nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně namítají, že napadená rozhodnutí, kterými Komise odmítla jejich nabídku v rámci otevřeného nabídkového řízení DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III pro tři samostatné projekty (položky), musí být na základě článku 263 SFEU zrušena pro porušení unijních právních předpisů, konkrétně z tří následujících důvodů:

1.

první důvod vycházející z porušení povinnosti odůvodnění ze strany Komise, neboť Komise podala v souvislosti s technickou nabídkou žalobkyň nedostatečné odůvodnění;

2.

druhý důvod vycházející z porušení finančního nařízení, jakož i jeho prováděcího nařízení a zadávací dokumentace ze strany Komise, ohledně otázky mimořádně nízkých nabídek;

3.

třetí důvod vycházející z porušení zásady volné hospodářské soutěže ze strany Komise, neboť Komise stanovila závazné podmínky pro předložení nabídek, a uchazečům tak neumožnila volně vypracovat nabídku, s cílem vybrat nabídku ekonomicky nejvýhodnější.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/29


Žaloba podaná dne 27. září 2014 – Topps Europe v. Komise

(Věc T-699/14)

(2014/C 448/38)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Spojené království) (zástupci: R. Vidal a A. Penny, Solicitors, a B. Kennelly, Barrister)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2014 ve věci AT.39899 – poskytnutí licencí na práva duševního vlastnictví ke sběratelským předmětům s fotbalovou tematikou – kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně, že některé národní fotbalové řídící orgány a sdružení hráčů spolu s Panini S.p.A., Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol a Deutscher Fußball-Bund porušují články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z tvrzení, že žalovaná závažným způsobem porušila procesní práva žalobkyně, a dopustila se tak nesprávného právního posouzení.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z tvrzení, že rozhodnutí žalované je založeno na nesprávných skutkových zjištěních a je výsledkem zjevně nesprávného posouzení, a žalovaná se tak dopustila nesprávného právního posouzení nebo nesprávného posouzení skutkových okolností.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/30


Žaloba podaná dne 2. října 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net v. Komise

(Věc T-703/14)

(2014/C 448/39)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Diktyo Amyntikon Biomichanion Net (Kaisariani, Řecko) (zástupce: K. Damis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

nařídil vypracování znaleckého posudku, aby byl přezkoumán údajný závěr v auditní zprávě auditorské společnosti KPMG AG, který Evropská komise chybně a protiprávně přijala a podle něhož „neexistují alternativní důkazy, které by potvrdily skutečné vykázané náklady na zaměstnance“. Tato skutečnost je pro rozhodnutí v projednávané věci zásadní, neboť na nákladech na zaměstnance závisí i nepřímé náklady. Žalobkyně mimoto zdůrazňuje, že auditní zpráva auditorské společností KPMG AG, k níž společnost DABNET AEBE předložila písemné připomínky, jakož i žádost o přezkum se všemi potřebnými důkazy, byla Evropskou komisí přijata bez dostatečného odůvodnění a bez jakékoli reakce ve vztahu k předloženým důkazům; a

určil, že výzva k úhradě č. 3241409008, zaslaná žalobkyni dne 31. července 2014, kterou byla od žalobkyně požadována úhrada 64  574,73 eur z důvodu smlouvy týkající se projektu FP7-SME-2007-222303 „FIREBOB“, na základě závěrů auditu 12-BAI176-003, je v rozporu se smluvními závazky Komise a je neopodstatněná, a dále že náklady vynaložené žalobkyní v rámci sporné smlouvy jsou uznatelnými náklady, a tudíž uložil Komisi povinnost vystavit dobropis na částku de 64  574,73 eur.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z rozhodčí doložky. Žalobkyně zaprvé tvrdí, že předložené důkazy plně prokazují zapojení zaměstnanců žalobkyně do projektu „FIREROB“, zadruhé že se v žádném bodě auditní zprávy neuvádí, že zaměstnanci žalobkyně nedokončili dílo vykonávané v rámci smlouvy „FIREROB“, nebo že žalobkyně předložila nepravdivé informace, a zatřetí že se žalobkyně zavázala poskytnout zaměstnance v počtu 12,2 osob za měsíc a celkově poskytla 21,92 osob za měsíc, aniž požadovala změnu již schváleného rozpočtu.

2.

Druhý žalobní důvod vychází ze zneužití práva. Žalobkyně tvrdí, že žádost Komise o vrácení částky 64  574,73 eur, jinými slovy částky odpovídající přibližně pětinásobků přímé dotace poskytnuté žalobkyni (13  474,00 eur) za dílo, které žalobkyně řádně vykonala, je nepřiměřená a je v rozporu se zásadou plnění smluv v dobré víře.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení zásady legitimního očekávání. Žalobkyně tvrdí, že jí bylo upřeno zákonné právo předložit své důvodné připomínky přímo auditorovi pověřenému Evropskou komisí a poskytnout vysvětlení k nepodloženým tvrzením autora návrhu auditní zprávy.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází ze zásady proporcionality. Žalobkyně tvrdí, že článek II.24 odst. 1 přílohy smlouvy „FIREROB“ přiznává Komisi možnost nepožadovat náhradu škody, jelikož žalobkyně vykonala dílo, které bylo ohodnoceno velmi kladně a které podle technické zprávy Evropské komise vedlo k dosažení vědeckých výsledků na velmi vysoké úrovni.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/31


Žaloba podaná dne 26. září 2014 – Unichem Laboratories v. Komise

(Věc T-705/14)

(2014/C 448/40)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, Indie) (zástupci: S. Mobley, H. Sheraton a K. Shaw, Solicitors)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2014 v řízení podle článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (věc Comp/AT. 39.612 – perindopril (Servier)) v plném rozsahu a podpůrně zrušil či snížil uloženou pokutu, a to v rozsahu, v němž se týká společnosti Unichem, a

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dvanáct žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z nedostatku pravomoci Komise přijmout vůči společnosti Unichem rozhodnutí podle čl. 101 odst. 1 SFEU.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise nepoužila správné právní kritérium „objektivní nutnosti“ při určování, zda patentová dohoda spadá do působnosti čl. 101 odst. 1 SFEU.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise porušila zásadu rovného zacházení, když na dohodu společnosti Unichem neuplatnila pokyny k nařízení o blokové výjimce pro převody technologií.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z tvrzení, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení, když dohodu kvalifikovala tak, že porušuje čl. 101 odst. 1 SFEU „svým účelem“.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise nesprávně uplatnila vlastní právní kritérium porušení účelu čl. 101 odst. 1 SFEU na konkrétní situaci společnosti Unichem.

6.

Šestý žalobní důvod vychází z tvrzení, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení, když dospěla k závěru, že dohoda má protisoutěžní účinky.

7.

Sedmý žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise porušila svou povinnost uvést odůvodnění podle článku 296, neboť neodůvodnila, proč podle ní může být společnost Unichem považována za přímo odpovědnou za porušení čl. 101 odst. 1 SFEU, ačkoli není potenciálním konkurentem společnosti Servier.

8.

Osmý žalobní důvod vychází podpůrně z toho, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení, když neuznala, že dohoda vyhovuje kritériím pro uplatnění výjimky podle čl. 101 odst. 3 SFEU.

9.

Devátý žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise porušila právo na obhajobu, zásadu řádné správy a svou povinnost nejednat z pozice moci při opatřování právem chráněným dokumentů, které mají být použity v neprospěch společnosti Unichem.

10.

Desátý žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise porušila obecnou unijní zásadu rovného zacházení při výpočtu pokuty, když se společností Unichem zacházela odlišně bez objektivního odůvodnění.

11.

Jedenáctý žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise porušila při ukládání pokuty společnosti Unichem obecnou unijní zásadu proporcionality, vlastní pokyny o ukládání pokut a předchozí rozhodovací praxi.

12.

Dvanáctý žalobní důvod vychází z tvrzení, že Komise porušila svou povinnost uvést odůvodnění podle článku 296 SFEU v souvislosti s výpočtem pokuty a posouzením závažnosti tvrzeného protiprávního jednání společnosti Unichem.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/32


Žaloba podaná dne 3. října 2014 – Tri-Ocean Trading v. Rada

(Věc T-709/14)

(2014/C 448/41)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Tri-Ocean Trading (George Town, Kajmanské ostrovy) (zástupci: P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, a N. Sheikh, Solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Rady 2014/488/SZBP ze dne 22. července 2014, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 793/2014 ze dne 22. července 2014, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že Rada nedodržela kritérium pro zařazení na seznam, a to kritérium, že dotyčná osoba je „odpovědná za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii“, nebo je osobou, která „poskytuje podporu syrskému režimu a má z něj prospěch“, nebo je s takovými osobami spojena. Radě se nepodařilo prokázat opodstatněnost důvodů, kterých se vůči dotyčnému subjektu dovolávala.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že Rada porušila právo žalobkyně na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Žalobkyně nikdy neobdržela „závažné a věrohodné důkazy“ nebo „konkrétní důkazy a informace“, které by odůvodňovaly přijetí omezujících opatření vůči ní, jak to vyžaduje judikatura Soudního dvora.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že Rada dostatečně neodůvodnila rozhodnutí o jejím zařazení na seznam.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že Rada vážně porušila základní právo žalobkyně vlastnit majetek a právo na dobrou pověst. Omezující opatření byla uložena bez odpovídajících záruk, které by žalobkyni umožnily vysvětlit svůj případ Radě. Rada neprokázala, že tento vážný zásah do práva žalobkyně vlastnit majetek je oprávněný a přiměřený. Zásah do práv žalobkyně má kromě finančního dopadu také za následek poškození její pověsti.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že se Rada dopustila zjevně nesprávného posouzení. Krom jediného důvodu pro její zařazení chybí jakékoliv informace či důkazy o tom, že žalobkyně skutečně „podporovala syrský režim“, a měla z něj prospěch.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/33


Žaloba podaná dne 9. října 2014 – Tweedale v. EFSA

(Věc T-716/14)

(2014/C 448/42)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Antony C. Tweedale (Brusel, Belgie) (zástupce: B. Kloostra, advokát)

Žalovaný: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl, že EÚBP jednal v souvislosti s rozhodnutím Komise ze dne 10. srpna 2011 v rozporu s Aarhuskou úmluvou, nařízením (ES) č. 1049/2001 a nařízením (ES) č. 1367/2006;

zrušil rozhodnutí EÚBP ze dne 30. července 2014;

uložil EÚBP náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z tvrzení, že EÚBP tím, že přijal napadené rozhodnutí jednal v rozporu s čl. 4 odst. 4 Úmluvy Organizace spojených národů o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí ze dne 25. června 1998 (dále jen „Aarhuská úmluva“), která byl schválena rozhodnutím Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005, jakož i v rozporu s čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (dále jen „Aarhurské nařízení“) a čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. EÚBP v napadeném rozhodnutí v rozporu s těmito ustanoveními neuznal povinnost zpřístupnit informace týkající se emisí do životního prostředí, obsažené ve vyžádaných dokumentech.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z tvrzení, že EÚBP přijetím napadeného rozhodnutí jednal v rozporu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001, jakož i v rozporu se svojí povinností provést na základě čl. 4 odst. 4 Aarhuské úmluvy výklad důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001 v souladu s Aarhuskou úmluvou.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/34


Žaloba podaná dne 10. října 2014 – Tri Ocean Energy v. Rada

(Věc T-719/14)

(2014/C 448/43)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Tri Ocean Energy (Káhira, Egypt) (zástupci: P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, a N. Sheikh, Solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Rady 2014/678/SZBP ze dne 26. září 2014, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1013/2014 ze dne 26. září 2014, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že Rada nedodržela kritérium pro zařazení na seznam, a to kritérium, že dotyčná osoba je „odpovědná za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii“, nebo je osobou, která „poskytuje podporu syrskému režimu a má z něj prospěch“, nebo je s takovými osobami spojena. Radě se nepodařilo prokázat opodstatněnost důvodů, kterých se vůči dotyčnému subjektu dovolávala.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že Rada porušila právo žalobkyně na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Žalobkyně nikdy neobdržela „závažné a věrohodné důkazy“ nebo „konkrétní důkazy a informace“, které by odůvodňovaly přijetí omezujících opatření vůči ní, jak to vyžaduje judikatura Soudního dvora.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že Rada dostatečně neodůvodnila rozhodnutí o jejím zařazení na seznam.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že Rada vážně porušila základní právo žalobkyně vlastnit majetek a právo na dobrou pověst. Omezující opatření byla uložena bez odpovídajících záruk, které by žalobkyni umožnily vysvětlit svůj případ Radě. Rada neprokázala, že tento vážný zásah do práva žalobkyně vlastnit majetek je oprávněný a přiměřený. Zásah do práv žalobkyně má kromě finančního dopadu také za následek poškození její pověsti.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že se Rada dopustila zjevně nesprávného posouzení. Krom jediného důvodu pro její zařazení chybí jakékoliv informace či důkazy o tom, že žalobkyně skutečně „podporovala syrský režim“, a měla z něj prospěch. Rada rovněž nesprávně označovala žalobkyni jako „Tri Ocean Trading“ nebo jako „Tri-Ocean Energy“, což by naznačovalo, že se jedná o jednu a tutéž společnost. Žalobkyně je přitom samostatná společnost, která se liší od společnosti Tri Ocean Trading.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/35


Žaloba podaná dne 24. října 2014 – Gazprom Neft v. Rada

(Věc T-735/14)

(2014/C 448/44)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Gazprom Neft OAO (Sankt-Petěrburg, Rusko) (zástupci: L. Van den Hende a S. Cogman, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil článek 4 rozhodnutí Rady Evropské unie 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014;

zrušil článek 3 a odstavce 3 a 4 článku 4 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014; a

uložil Radě náhradu nákladů řízení, které žalobkyně vynaloží v tomto řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 296 SFEU.

Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí SZBP a napadené nařízení nejsou dostatečně odůvodněny a porušují tedy článek 296 SFEU.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z nevhodného právního základu napadených ustanovení.

Žalobkyně tvrdí, že článek 215 SFEU je nevhodným právním základem sporných ustanovení napadeného nařízení, jelikož neexistují dostatečné vazby mezi žalobkyní a i) ruskou vládou a ii) zjevným cílem, jehož má být sankcemi dosaženo. Tyto zásady by měly být relevantní také pro použití článku 29 SEU jakožto právního základu pro omezující opatření přijatá proti třetím zemím.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení zásady proporcionality a základních práv

Žalobkyně uvádí, že sporná ustanovení nejsou v souladu se zásadou proporcionality a základními právy. Sporná ustanovení představují nepřiměřený zásah do svobody podnikání žalobkyně a jejího práva na vlastnictví, jelikož nejsou vhodná (a tedy ani nezbytná) k dosažení jejich cílů a v každém případě ukládají zátěž, která výrazně převažuje nad jakýmkoli možným užitkem.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/36


Žaloba podaná dne 27. října 2014 – Monster Energy v. OHIM – Home Focus (MoMo Monsters)

(Věc T-736/14)

(2014/C 448/45)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Monster Energy Company (Corona, Spojené státy) (zástupce: P. Brownlow, Solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Home Focus Development Ltd (Tortola, Britské Panenské ostrovy)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatel: žalobkyně

Sporná ochranná známka: slovní ochranná známka „MoMo Monsters“ – přihláška č. 1 0 5 13  372

Řízení před OHIM: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 7. srpna 2014 ve věci R 1167/2013-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí,

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/37


Žaloba podaná dne 27. října 2014 – Hersill v. OHIM – KCI Licensing (VACUP)

(Věc T-741/14)

(2014/C 448/46)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Hersill, SL (Móstoles, Španělsko) (zástupce: M. Aznar Alonso, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Spojené státy)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Přihláška ochranné známky Společenství č. 9 9 43  499

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 14. srpna 2014 ve věci R 1520/2013-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil tuto žalobu za odůvodněnou a napadené rozhodnutí zrušil;

uložil OHIM a další účastnici řízení před odvolacím senátem, pokud vystupují jako účastníci v tomto řízení, náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a pravidla 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95;

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 .


Soud pro veřejnou službu

15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/38


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 6. listopadu 2014 – DH v. Parlament

(Věc F-4/14) (1)

(„Veřejná služba - Úředník ve zkušební době - Článek 34 služebního řádu - Zpráva o průběhu zkušební doby prokazující zjevnou nezpůsobilost úředníka ve zkušební době - Prodloužení doby trvání zkušební doby - Nové pracovní zařazení - Propuštění na konci zkušební doby - Podmínky průběhu zkušební doby - Odborná nezpůsobilost - Povinnost řádné péče - Zásada řádné správy“)

(2014/C 448/47)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: DH (zástupci: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: S. Alves a M. Ecker, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o propuštění žalobce na konci zkušební doby.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

DH ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.


(1)  Úř. věst. C 61, 1.3.2014, s. 22.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/38


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 5. listopadu 2014 – CY v. ECB

(Věc F-68/13) (1)

(„Úmrtí žalobce - Znovuotevření ústní části řízení - Vzdání se pokračování ve věci právním nástupcem - Nevydání rozhodnutí ve věcí samé“)

(2014/C 448/48)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: CY (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: E. Carlini a F. Feyerbacher, zmocněnci, B. Wägenbaur, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o ukončení administrativního vyšetřování vedeného z důvodu psychického obtěžování, jehož byl žalobce obětí a zprávy z vyšetřování, jakož i přiznání náhrady škody za údajně utrpěnou nemajetkovou újmu.

Výrok usnesení

1)

Řízení se zastavuje.

2)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 274, 21.9.2013, s. 31.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/39


Žaloba podaná dne 4. září 2014 – ZZ v. Evropská komise

(Věc F-90/14)

(2014/C 448/49)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: Hans-Robert Ilting, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zaprvé, návrh na zrušení rozhodnutí, jímž se žalobci od 1. září 2013 nepřiznává příspěvek na dítě z důvodu, že se jeho dítě již neúčastní „vzdělávání nebo odborné přípravy“ ve smyslu článku 2 přílohy VII služebního řádu; zadruhé, návrh na uložení povinnosti zaměstnavateli spočívající ve vyplácení tohoto příspěvku žalobci a zpětném doplacení všech léčebných výdajů souvisejících s onemocněním jeho dcery, a to zpětně od 1. září 2013.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí žalované číslo jednací HR.D.2/AS/ac/Ares(2014) ze dne 5. června 2014 o jeho stížnosti evidované dne 12. února 2014 u útvaru HR.D.2 – „Oddělení stížností a dohledu nad řízením“ s číslem jednacím R/227/14;

uložit orgánu oprávněnému ke jmenování, aby jeho dceru bez přerušení a zpětně, a to od 1. září 2013, uznal za nezaopatřené dítě účastnící se vzdělávání a z tohoto důvodu mu nadále bez přerušení a zpětně od 1. září 2013 vyplácel příspěvek na dítě pro jeho dceru, jakož i bez přerušení a zpětně od 1. září 2013 jeho dceři nadále poskytoval náhradu léčebných výdajů.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/40


Žaloba podaná dne 10. září 2014 – ZZ v. Evropský parlament

(Věc F-92/14)

(2014/C 448/50)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: Günther Maximini, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Návrh, zaprvé na zrušení zamítavého rozhodnutí Parlamentu, kterým Parlament odmítl zabránit škodě, která žalobci vznikla z důvodu porušení jeho osobnostních práv a ustanovení nařízení 45/2011 v rámci rozhodování v předcházející věci a zadruhé, na náhradu nemajetkové újmy a úroků z prodlení z důvodu škody údajně způsobené žalobci.

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soud pro veřejnou službu

zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 5. března 2014, kterým byla zamítnuta žádost žalobce ze dne 16. prosince 2013 o náhradu škody, jakož i konkludentní zamítnutí jeho stížnosti ze dne 24. března 2014 podané proti tomuto rozhodnutí, jakož i podpůrně dodatečně vydané rozhodnutí o zamítnutí ze dne 29. července 2014, které bylo vydáno neidentifikovaným vystavovatelem;

uložil žalovanému zaplatit žalobci částku ve výši 30  000 eur jako náhradu nemajetkové újmy a úroky z prodlení ve výši 5 % nad základní úrokovou sazbou z částky 25  000 eur od 1. února 2014 a z částky 5  000 eur od 1. května 2014;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení vynaložených před podáním žaloby, jakož i všech nezbytných výdajů a nákladů žalobce.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/40


Žaloba podaná dne 29. září 2014 – ZZ v. Rada

(Věc F-99/14)

(2014/C 448/51)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupkyně: M. Velardo, advokátka)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Částečné zrušení dvou sdělení zaměstnancům Rady v rozsahu, v jakém spojují nárok na proplacení cestovních výdajů z místa výkonu zaměstnání do místa původu a nárok na dobu na cestu s nárokem na příspěvek na práci v zahraničí a nárokem na příspěvek za pobyt v zahraničí a uložení povinnosti žalované zaplatit žalobkyni náhradu škody za údajně způsobenou majetkovou a nemajetkovou újmu

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit na základě článku 270 SFEU rozhodnutí obsažené ve sdělení zaměstnancům 13/14 (rozhodnutí č. 2/2014) ze dne 9. ledna 2014, kterým byla změněna pravidla vztahující se na dobu na cestu v návaznosti na to, že ode dne 1. ledna 2014 je účinné ustanovení článku 7 přílohy V služebního řádu, jakož i sdělení zaměstnancům 9/14 (rozhodnutí č. 12/2014), kterým byla změněna pravidla týkající se cestovních výdajů v návaznosti na to, že ode dne 1. ledna 2014 je účinné ustanovení článku 8 přílohy VII služebního řádu, přičemž tato ustanovení byla změněna nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zveřejněným v Úředním věstníku L 287 ze dne 29. října 2013. Návrh na zrušení se týká pouze části těchto sdělení zaměstnancům, která spojuje nárok na proplacení cestovních výdajů a nárok na dobu na cestu s nárokem na příspěvek na práci v zahraničí nebo nárokem na příspěvek za pobyt v zahraničí, jakož i článku 6 sdělení zaměstnancům 9/14, který zavádí nová kritéria stanovení místa původu,

uložit žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 1 69  051,96 eur jako náhradu způsobené majetkové újmy a částku 40  000 eur jako náhradu nemajetkové újmy,

uložit žalované povinnost zaplatit náhradu škody a úroky z prodlení a kompenzační úroky v rámci sazby 6,75 eur za způsobenou majetkovou a nemajetkovou újmu,

uložit Radě náhradu nákladů řízení.


15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/41


Žaloba podaná dne 29. září 2014 – ZZ a další v. Rada

(Věc F-100/14)

(2014/C 448/52)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Určení, že článek 7 přílohy V a článek 8 přílohy VII služebního řádu úředníků, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků a PŘOZ, jsou nepoužitelné, a zrušení rozhodnutí o odnětí nároku na náhradu nákladů na cestu z místa zaměstnání do místa původu a zrušení doby na cestu.

Návrhová žádání žalobců

Určit, že článek 7 přílohy V služebního řádu a článek 8 přílohy VII služebního řádu jsou protiprávní;

zrušit rozhodnutí nepřiznávat již žalobcům od roku 2014 dobu na cestu a náhradu ročních nákladů na cestu;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.