ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 207A

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
3. července 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

2014/C 207A/01

Oznámení o otevřených výběrových řízeních — EPSO/AD/284/14 – Překladatelé německého jazyka (DE) — EPSO/AD/285/14 – Překladatelé řeckého jazyka (EL) — EPSO/AD/286/14 – Překladatelé španělského jazyka (ES) — EPSO/AD/287/14 – Překladatelé švédského jazyka (SV)

1

 

2014/C 207A/02

Přehled výběrových řízení zveřejněných v řadě C A úředního věstníku

8

CS

 


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

3.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 207/1


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH

EPSO/AD/284/14 – PŘEKLADATELÉ NĚMECKÉHO JAZYKA (DE)

EPSO/AD/285/14 – PŘEKLADATELÉ ŘECKÉHO JAZYKA (EL)

EPSO/AD/286/14 – PŘEKLADATELÉ ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA (ES)

EPSO/AD/287/14 – PŘEKLADATELÉ ŠVÉDSKÉHO JAZYKA (SV)

2014/C 207 A/01

 

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá otevřená výběrová řízení se zkouškami pro sestavení rezervního seznamu uchazečů na pozici překladatel (1) (AD5).

Cílem těchto výběrových řízení je sestavit rezervní seznamy pro obsazení volných míst v orgánech Evropské unie.

Před podáním přihlášky si pečlivě přečtěte Obecná pravidla platná pro otevřená výběrová řízení, která byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie řady C 60 A ze dne 1. března 2014 a na internetové stránce úřadu EPSO.

Uvedený dokument je nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomůže vám porozumět pravidlům upravujícím postupy a způsoby přihlašování.

OBSAH

I.

OBECNÝ RÁMEC

II.

NÁPLŇ PRÁCE

III.

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

IV.

VSTUPNÍ TESTY

V.

ZKOUŠKY Z PŘEKLADU

VI.

HODNOTÍCÍ CENTRUM

VII.

REZERVNÍ SEZNAMY

VIII.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

I.   OBECNÝ RÁMEC

1.

Počet úspěšných uchazečů

 

Varianta 1

Varianta 2

EPSO/AD/284/14 – DE

41

16

EPSO/AD/285/14 – EL

46

9

EPSO/AD/286/14 – ES

44

4

EPSO/AD/287/14 – SV

21

13

2.

Poznámky

Každé z těchto výběrových řízení má dvě varianty. Přihlásit se můžete pouze do jednoho výběrového řízení a do jedné varianty.

Volbu varianty je třeba provést při podání elektronické přihlášky. Po potvrzení a odeslání elektronické přihlášky již variantu nelze měnit.

Tato výběrová řízení jsou určena pro uchazeče, kteří dokonale  (2) ovládají psanou i mluvenou podobu jazyka výběrového řízení (na úrovni mateřského jazyka nebo na rovnocenné úrovni) a důkladně znají první a druhý zdrojový jazyk. Pokud vaše znalosti nejsou na této úrovni, doporučujeme vám, abyste se do výběrového řízení nezapisoval.

II.   NÁPLŇ PRÁCE

Třída AD 5 je třídou umožňující nastoupit profesní dráhu administrátora – na jazykové či jiné pozici – v evropských orgánech.

Hlavním úkolem jazykového administrátora (překladatele) je přispívat k plnění poslání orgánu či instituce, pro kterou pracuje, zajišťováním vysoce kvalitních překladů dokumentů ve stanovených lhůtách a poskytováním jazykového poradenství.

Mezi úkoly jazykového administrátora (překladatele) patří překlady a revize překladů nejméně ze dvou zdrojových jazyků do jazyka hlavního a související terminologické rešerše. Témata jsou mnohdy složitá a obvykle se týkají politiky, práva, ekonomiky, financí nebo vědy a techniky a vztahují se ke všem oblastem činností Evropské unie. Tyto úkoly vyžadují intenzivní používání příslušných počítačových nástrojů a aplikací.

III.   PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

K datu uzávěrky pro podávání elektronických přihlášek musíte splňovat všechny následující obecné a zvláštní podmínky:

1.

Obecné podmínky

a)

Být občanem některého z členských států Evropské unie.

b)

Požívat svých občanských práv.

c)

Mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby.

d)

Splňovat požadavky na bezúhonnost vyžadované pro výkon výše uvedených pracovních činností.

2.

Zvláštní podmínky

2.1

Diplom

Vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň tří let, doložené diplomem o ukončení studia.

2.2

Odborná praxe

Není požadována žádná odborná praxe.

2.3

Jazykové znalosti

VARIANTA 1

 

Jazyk 1

hlavní jazyk

dokonalá znalost jazyka výběrového řízení

Jazyk 2

první zdrojový jazyk (musí být jiný než jazyk 1)

důkladná znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny

Jazyk 3

druhý zdrojový jazyk (musí být jiný než jazyky 1 a 2)

důkladná znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny

VARIANTA 2

 

Jazyk 1

hlavní jazyk

dokonalá znalost jazyka výběrového řízení

Jazyk 2

první zdrojový jazyk (musí být jiný než jazyk 1)

důkladná znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny

Jazyk 3

druhý zdrojový jazyk (nesmí se jednat o jazyk 1, ani o angličtinu, němčinu nebo francouzštinu)

důkladná znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie

 

V souladu s rozsudkem vydaným Soudním dvorem Evropské unie (velkým senátem) ve věci Italská republika v. Komise, C-566/10 P, si orgány Unie přejí uvést důvody pro omezení volby druhého jazyka v tomto výběrovém řízení pouze na určitý počet úředních jazyků Unie.

 

Informujeme proto uchazeče, že možnosti volby druhého jazyka byly v tomto výběrovém řízení vymezeny ve služebním zájmu, neboť je třeba, aby noví pracovníci byli v rámci každodenní pracovní činnosti ihned schopni podávat pracovní výkon a efektivně komunikovat. V opačném případě by mohlo být vážně narušeno efektivní fungování orgánů.

 

Na základě dlouhodobé praxe orgánů Unie, pokud jde o jazyky používané pro interní komunikaci, a při současném zohlednění potřeb útvarů v oblasti externí komunikace a zpracovávání spisů jsou nejčastěji používanými jazyky nadále angličtina, francouzština a němčina. Tyto tři jazyky jsou navíc v Evropské unii nejrozšířenějšími druhými jazyky a jsou nejčastěji studované jako druhé jazyky. Tím je dána úroveň vzdělání a odborné způsobilosti, kterou lze od uchazeče o pracovní místa v orgánech Evropské unie v současné době očekávat, tj. znalost alespoň jednoho z těchto jazyků. Při zvažování služebního zájmu a schopností uchazečů a při současném zohlednění konkrétního oboru tohoto výběrového řízení je tudíž oprávněné uspořádat zkoušky v těchto třech jazycích, a zajistit tak, aby všichni uchazeči ovládali alespoň jeden z těchto tří úředních jazyků na pracovní úrovni, ať je jejich první úřední jazyk jakýkoli. Tento způsob posouzení specifických schopností umožňuje orgánům Unie zhodnotit, zda jsou uchazeči schopni ihned podávat pracovní výkon v prostředí, které se podobá reálné situaci, v níž by pracovali.

 

Ze stejných důvodů je vhodné omezit jazyk pro komunikaci mezi uchazečem a orgánem, včetně jazyka, v němž mají být sepsány přihlášky. Tento požadavek mimo jiné zaručuje jednotné porovnání a kontrolu uchazečů na základě jejich vlastních přihlášek.

 

Všichni uchazeči, včetně těch, jejichž první úřední jazyk patří mezi tři uvedené jazyky, musí navíc – v zájmu rovného zacházení se všemi uchazeči – absolvovat některé zkoušky ve svém druhém jazyce, který je jedním ze tří uvedených.

 

Není tím dotčena pozdější jazyková příprava k získání schopnosti pracovat ve třetím jazyce v souladu s čl. 45 odst. 2 služebního řádu.

IV.   VSTUPNÍ TESTY

Vstupní testy se provádějí na počítači a jsou pořádány úřadem EPSO. Výběrová komise stanoví úroveň obtížnosti testů a schválí jejich znění na základě návrhů úřadu EPSO.

1.

Pozvání

K testům budete pozváni, pokud ve stanovené lhůtě potvrdíte přihlášku (viz oddíl VIII).

Pozor:

1.

potvrzením přihlášky prohlašujete, že splňujete obecné i zvláštní podmínky uvedené v oddíle III;

2.

pro účast na testech si musíte rezervovat konkrétní datum; tato rezervace musí být bezpodmínečně provedena ve lhůtě, která vám bude sdělena prostřednictvím účtu EPSO.

2.

Podoba a hodnocení

Série testů spočívajících v otázkách s výběrem odpovědí, na jejichž základě se vyhodnotí vaše schopnosti v těchto oblastech:

Test a)

verbální uvažování

hodnocení: 0 až 20 bodů

Test b)

numerické uvažování

hodnocení: 0 až 10 bodů

požadovaný minimální počet bodů: 4 body

Test c)

abstraktní uvažování

hodnocení: 0 až 10 bodů

 

požadovaný minimální počet bodů po součtu bodů za testy a) a c): 15 bodů

Test d)

jazykové porozumění

hodnocení: 0 až 12 bodů

požadovaný minimální počet bodů: 6 bodů

Test e)

jazykové porozumění

hodnocení: 0 až 12 bodů

požadovaný minimální počet bodů: 6 bodů

3.

Jazyk testů

Jazyk 1: testy a), b) a c)

Jazyk 2: test d)

Jazyk 3: test e)

V.   ZKOUŠKY Z PŘEKLADU

1.

Pozvánka ke zkouškám

V rámci zkoušek z překladu, jejichž obsah je potvrzen výběrovou komisí, budete hodnocen z hlediska svých specifických schopností:

pokud jste ve všech vstupních testech získal požadovaný minimální počet bodů,

pokud patříte (3) mezi uchazeče, kteří získali jedno z nejlepších bodových hodnocení za testy a), c), d) a e) dohromady, a

pokud je na základě posouzení informací, které jste uvedl v elektronické přihlášce (4), zřejmé, že splňujete obecné i zvláštní podmínky oddílu III.

Vstupní test b) je vyřazovací, ale body za něj získané nebudou připočteny k bodům získaným za ostatní testy s cílem určit uchazeče, kteří budou pozváni ke zkouškám z překladu.

Počet uchazečů pozvaných ke zkouškám z překladu odpovídá v každém výběrovém řízení a v každé variantě přibližně trojnásobku počtu úspěšných uchazečů, který je uveden v tomto oznámení o výběrových řízeních, nesmí však být vyšší než čtyřnásobek počtu úspěšných uchazečů (5). Tento počet bude zveřejněn na internetových stránkách EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

Zkoušky z překladu budou uspořádány v testovacích centrech v členských státech.

2.

Podoba a hodnocení

f)

zkouška překladu z jazyka 2 do jazyka 1 (se slovníkem)

Trvání: 60 minut

g)

zkouška překladu z jazyka 3 do jazyka 1 (se slovníkem)

Trvání: 60 minut

V každé zkoušce z překladu lze získat 0 až 80 bodů.

Požadovaný minimální počet bodů pro každou zkoušku: 40 bodů.

Pokud uchazeč nezíská požadovaný minimální počet bodů za zkoušku f), zkouška g) se neopravuje.

VI.   HODNOTÍCÍ CENTRUM

1.

Pozvání

Na zkoušky v hodnotícím centru, které se konají zpravidla v Bruselu během jednoho dne, budete pozván, pokud jste ve zkouškách z překladu získal alespoň požadovaný minimální počet bodů a jedno z nejlepších hodnocení.

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra odpovídá v každém výběrovém řízení a v každé variantě zhruba dvojnásobku počtu úspěšných uchazečů, který je uveden v tomto oznámení o výběrových řízeních, a bude zveřejněn na internetových stránkách úřadu EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Hodnotící centrum

V hodnotícím centru budou vyhodnoceny vaše všeobecné schopnosti (6) v prvním zdrojovém jazyce pomocí následujících prvků, jejichž obsah je potvrzen výběrovou komisí:

h)

strukturovaného pohovoru;

i)

cvičení ve skupině;

j)

ústní prezentace.

Každá obecná schopnost bude hodnocena podle následující tabulky:

 

Strukturovaný pohovor

Práce ve skupině

Ústní prezentace

Analýza a řešení problémů

 

x

x

Komunikace

x

 

x

Orientace na kvalitu a výsledky

x

 

x

Vzdělávání a rozvoj

x

x

 

Stanovování priorit a organizace práce

 

x

x

Odolnost

x

 

x

Práce v kolektivu

x

x

 

Vedení

x

x

 


3.

Hodnocení

0 až 80 bodů za všechny obecné schopnosti (10 bodů za každou schopnost)

Požadovaný minimální počet bodů: 40 bodů za všech 8 obecných schopností.

4.

Váha

Celkové hodnocení vycházející z obou zkoušek z překladu (specifické schopnosti) a aktivit v hodnotícím centru (obecné schopnosti) se vypočítá takto:

Specifické schopnosti: zkoušky f) a g): 65 % celkového hodnocení

Obecné schopnosti: prvky h), i) a j): 35 % celkového hodnocení

VII.   REZERVNÍ SEZNAMY

1.

Zápis

Výběrová komise zapíše vaše jméno na rezervní seznam:

pokud patříte mezi uchazeče (7), kteří získali požadované minimální počty bodů a jedno z nejlepších hodnocení za celý soubor zkoušek z překladu a prvků v hodnotícím centru,

a pokud na základě posouzení dokladů splňujete všechny podmínky přijetí do výběrového řízení.

Výše uvedené požadavky se ověřují v sestupném pořadí podle výsledků až do dosažení počtu uchazečů, kteří mohou být zapsáni na rezervní seznam a kteří skutečně splňují všechny podmínky pro přijetí.

Doklady uchazečů, jejichž výsledky nedosahují stanoveného limitu, zkoumány nebudou. Jestliže z tohoto ověření vyplyne, že prohlášení (8) uchazečů učiněná v elektronické přihlášce nejsou podložena příslušnými doklady, budou dotyční uchazeči z výběrového řízení vyloučeni.

2.

Pořadí

Úspěšní uchazeči jsou na seznamech rozděleni podle výběrového řízení a varianty a jejich jména jsou seřazena podle abecedy.

VIII.   PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

1.

Elektronická přihláška

Přihlásit se musíte elektronicky podle pokynů uvedených na internetových stránkách úřadu EPSO, konkrétně v návodu k podání elektronické přihlášky.

Lhůta (včetně odeslání): 5. srpna 2014 do 12:00 hodin (poledne), bruselského času.

2.

Spis uchazeče

Pokud jste mezi uchazeči pozvanými do hodnotícího centra, budete při příchodu do hodnotícího centra vyzván, abyste předložil (9) svůj spis uchazeče (tedy vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku a požadované doklady).

Podmínky: viz bod 2.1.7 Obecných pravidel platných pro otevřená výběrová řízení.


(1)  Každým výrazem, kterým se v tomto oznámení odkazuje na osobu mužského pohlaví, se odkazuje rovněž na osobu ženského pohlaví.

(2)  Viz společný evropský referenční rámec pro jazyky (CECR) – (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp) – minimální požadovaná úroveň pro pracovní pozici překladatele: jazyk 1 = C2, jazyk 2 = C1, jazyk 3 = C1.

(3)  V případě, že by se na posledním místě nacházelo několik uchazečů se stejným hodnocením, budou do hodnotícího centra pozváni všichni tito uchazeči.

(4)  Tyto informace se ověří na základě předložených dokladů před sestavením rezervního seznamu (viz oddíl VII bod 1 a oddíl VIII bod 2).

(5)  Tyto limity by mohly být výjimečně překročeny v případech, kdy by to bylo nutné pro zařazení uchazečů s rovnocenným hodnocením nebo proto, aby se zabránilo nepříznivému dopadu zrušení otázky na uchazeče.

(6)  Definice těchto schopností je uvedena v bodě 1.2 Obecných pravidel platných pro otevřená výběrová řízení.

(7)  V případě, že by se na posledním místě nacházelo několik uchazečů se stejným hodnocením, budou na rezervní seznam zapsáni všichni tito uchazeči.

(8)  Prohlášení jsou ověřována úřadem EPSO z hlediska obecných podmínek a výběrovou komisí z hlediska zvláštních podmínek.

(9)  Datum testování v hodnotícím centru vám bude včas sděleno prostřednictvím vašeho účtu EPSO.


3.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 207/8


PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÝCH V ŘADĚ C A ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

2014/C 207 A/02

Níže najdete seznam Úředních věstníků řady C A publikovaných v tomto roce.

Pokud není uvedeno jinak, jsou Úřední věstníky publikovány ve všech jazykových verzích.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98

 

99

 

108

 

109

 

116

 

119

 

133

 

134

 

136

 

137

(DE/EN/FR)

140

 

145

 

152

 

160

 

163

 

164

 

176

 

178

 

180

 

182

 

185

 

186

 

188

 

195

 

207