ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 175

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
10. června 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 175/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 175/02

Spojené věci C-231/11 P až C-233/11 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Evropská komise v. Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelová dohoda — Trh projektů týkajících se plynem izolovaných spínacích přístrojů — Společná a nerozdílná odpovědnost za zaplacení pokuty — Pojem podniku — Zásada osobní odpovědnosti a personality trestu a sankcí — Pravomoc Tribunálu k přezkumu v plné jurisdikci — Zásada ne ultra petita — Zásady proporcionality a rovného zacházení

2

2014/C 175/03

Spojené věci C-247/11 P a C-253/11 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Areva v. Alstom SA, T&D Holding, původně Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, původně Areva T&D SA, Alstom Grid AG, původně Areva T&D AG, Evropská komise Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelová dohoda — Trh projektů týkajících se plynem izolovaných spínacích přístrojů — Přičitatelnost protiprávního jednání dceřiných společností mateřským společnostem — Povinnost uvést odůvodnění — Společná a nerozdílná odpovědnost za zaplacení pokuty — Pojem podniku — Faktická solidarita — Zásady právní jistoty a personality trestu a sankcí — Zásady proporcionality a rovného zacházení

3

2014/C 175/04

Věc C-616/11: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – T-Mobile Austria GmbH v. Verein für Konsumenteninformation Směrnice 2007/64/ES — Platební služby — Článek 4 bod 23 — Pojem platební prostředek — Platební příkazy zadané elektronicky a prostřednictvím papírového formuláře — Článek 52 odstavec 3 — Právo příjemce požadovat od plátce poplatky za použití platebního prostředku — Pravomoc členských států vydat obecný zákaz — Smlouva mezi mobilním operátorem a jednotlivci

4

2014/C 175/05

Věc C-190/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny – Polsko) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company v. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Řízení o předběžné otázce — Svoboda usazování — Volný pohyb kapitálu — Články 63 SFEU a 64 SFEU — Korporační daň — Rozdílné zacházení s dividendami vyplacenými investičním fondům rezidentům a dividendami vyplacenými investičním fondům nerezidentům — Vyloučení z daňového osvobození — Neodůvodněné omezení

5

2014/C 175/06

Věc C-288/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 – Evropská komise v. Maďarsko Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 95/46/ES — Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů — Článek 28 odst. 1 — Vnitrostátní orgány dozoru — Nezávislost — Vnitrostátní právní úprava, která předčasně ukončuje mandát orgánu dozoru — Zřízení nového orgánu dozoru a jmenování jiné osoby jeho předsedou

6

2014/C 175/07

Spojené věci C-293/12 a C-594/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Irsko, Rakousko) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl a další (C-594/12) v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General Elektronické komunikace — Směrnice 2006/24/ES — Veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí — Uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním takových služeb — Platnost — Články 7, 8 a 11 Listiny základních práv Evropské unie

6

2014/C 175/08

Věc C-435/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – ACI Adam BV a další v. Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding Řízení o předběžné otázce — Duševní vlastnictví — Autorská práva a práva s nimi související — Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti — Směrnice 2001/29/ES — Článek 5 odst. 2 písm. b) a odst. 5 — Právo na rozmnožování — Výjimky a omezení — Rozmnožování pro soukromé užití — Oprávněnost původu rozmnoženiny — Směrnice 2004/48/ES — Oblast působnosti

7

2014/C 175/09

Věc C-485/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemsko) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer v. Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Zemědělství — Společná zemědělská politika — Režimy přímých podpor — Nařízení (ES) č. 73/2009 — Integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor — Systém identifikace zemědělských pozemků — Podmínky pro poskytnutí podpory — Administrativní kontroly — Kontroly na místě — Nařízení (ES) č. 796/2004 — Určování ploch způsobilých pro poskytnutí podpory — Dálkový průzkum Země — Fyzická prohlídka zemědělských pozemků

8

2014/C 175/10

Věc C-583/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Riigikohus – Estonsko) – Sintax Trading OÜ v. Maksu- ja Tolliameti Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 1383/2003 — Opatření, která mají zabránit uvedení padělků a nedovolených napodobenin na trh — Článek 13 odst. 1 — Pravomoc celních orgánů určit, že došlo k porušení práva duševního vlastnictví

9

2014/C 175/11

Věc C-609/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Ehrmann AG v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Řízení o předběžné otázce — Informace a ochrana spotřebitelů — Nařízení (ES) č. 1924/2006 — Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin — Označování a obchodní úprava potravin — Článek 10 odst. 2 — Časová působnost — Článek 28 odst. 5 a 6 — Přechodná opatření

10

2014/C 175/12

Věc C-74/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – GSV kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Kódy TARIC 7019590010 a 7019590090 — Nařízení o uložení antidumpingového cla na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Číny — Rozdílné jazykové verze — Povinnost zaplatit antidumpingová cla

11

2014/C 175/13

Věc C-85/13: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Evropská komise v. Italská republika Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/271/EHS — Čištění městských odpadních vod — Články 3 až 5 a 10 — Příloha I A a B

11

2014/C 175/14

Věc C-115/13: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Evropská komise v. Maďarsko Nesplnění povinnosti státem — Spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů — Směrnice 92/83/EHS — Stanovení sazeb spotřební daně — Výroba lihu v lihovaru ze surovin dodaných soukromými pěstiteli podléhající sazbě spotřební daně rovnající se 0 — Osvobození lihu vyrobeného jednotlivci od spotřební daně

13

2014/C 175/15

Věc C-225/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Belgie) – Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix v. Région wallonne Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Odpady — Směrnice 75/442/EHS — Článek 7 odst. 1 — Plán pro nakládání s odpady — Vhodná místa nebo zařízení pro odstraňování odpadu — Pojem plán pro nakládání s odpady — Směrnice 1999/31/ES — Články 8 a 14 — Skládky, které jsou ke dni provedení této směrnice již povoleny nebo provozovány

13

2014/C 175/16

Věc C-269/13 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Acino AG v. Komise Kasační opravný prostředek — Humánní léčivé přípravky — Pozastavení uvádění některých šarží léčivých přípravků obsahujících účinnou látku klopidogrel na trh a jejich stažení — Změna registrací — Zákaz uvádění na trh — Nařízení (ES) č. 726/2004 a směrnice 2001/83/ES — Zásada předběžné opatrnosti — Proporcionalita — Povinnost uvést odůvodnění

14

2014/C 175/17

Věc C-28/13 P: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. února 2014 – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP v. Evropská centrální banka (ECB) Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Článek 169 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Nezbytný obsah kasačního opravného prostředku

15

2014/C 175/18

Věc C-33/13: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Polsko) – Marcin Jagiełło v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Daně — DPH — Šestá směrnice — Právo na odpočet — Zamítnutí — Faktura vydaná společností jednající pod krycím názvem

16

2014/C 175/19

Spojené věci C-97/13 a C-214/13: Usnesení Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Silvia Georgiana Câmpean v. Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria v. George Ciocoiu (C-214/13) Řízení o předběžné otázce — Vnitrostátní zdanění — Článek 110 SFEU — Daň za znečišťující emise z motorových vozidel při první registraci nebo při prvním přepisu vlastnického práva — Neutralita daně mezi dovezenými ojetými motorovými vozidly a podobnými motorovými vozidly, která se již nacházejí na tuzemském trhu

16

2014/C 175/20

Věc C-223/13: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. února 2014 – Nizozemské království v. Evropská komise Žaloba na neplatnost — Nařízení (EU) č. 93/2013 — Postoupení Tribunálu Evropské unie

17

2014/C 175/21

Věc C-301/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 6. února 2014 – El Corte Inglés, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Slovní ochranné známky CLUB GOURMET a CLUB DEL GOURMET — Zamítnutí námitek — Jednací řád Soudního dvora — Článek 181 — Kasační opravný prostředek zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný

18

2014/C 175/22

Věc C-372/13: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 30. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Polymeles Protodikeio Athinon – Řecko) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE v. SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Položené předběžné otázky, jež jsou totožné s otázkami, o kterých již Soudní dvůr rozhodl — Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) — Článek 27 — Patentovatelný předmět — Článek 70 — Ochrana existujících předmětů

18

2014/C 175/23

Věc C-397/13 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 29. ledna 2014 – Simone Gbagbo v. Rada Evropské unie, Evropská komise, Republika Pobřeží slonoviny Kasační opravný prostředek — Lhůta — Formální požadavky — Zjevná nepřípustnost

19

2014/C 175/24

Věc C-462/13: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 30. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Polymeles Protodikeio Athinon – Řecko) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE v. Minerva Farmakeftiki AE Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Položené předběžné otázky, jež jsou totožné s otázkami, o kterých již Soudní dvůr rozhodl — Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) — Článek 27 — Patentovatelný předmět — Článek 70 — Ochrana existujících předmětů

20

2014/C 175/25

Věc C-110/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Judecătoria Oradea (Rumunsko) dne 7. března 2014 – Horațiu Ovidiu Costea v. SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

Věc C-115/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Koblenz (Německo) dne 11. března 2014 – RegioPost GmbH & Co. KG v. Stadt Landau

21

2014/C 175/27

Věc C-124/14: Žaloba podaná dne 17. března 2014 – Evropská komise v. Italská republika

22

2014/C 175/28

Věc C-125/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 18. března 2014 – Iron & Smith Kft v. Unilever NV

23

2014/C 175/29

Věc C-126/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 17. března 2014 – UAB Sveda v. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

Věc C-132/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie

24

2014/C 175/31

Věc C-133/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

25

2014/C 175/32

Věc C-134/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

26

2014/C 175/33

Věc C-135/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

26

2014/C 175/34

Věc C-136/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie

27

2014/C 175/35

Věc C-146/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 28. března 2014 – Direktor na Direkcija Migracija pri Ministerstvo na vatrešnite raboti v. Bashir Mohamed Ali Mahdi

28

2014/C 175/36

Věc C-159/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad – Varna (Bulharsko) dne 4. dubna 2014 – Koela-N EOOD v. Direktor na Direkcija Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

29

2014/C 175/37

Věc C-160/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varas Cíveis de Lisboa (Portugalsko) dne 4. dubna 2014 – João Filipe Ferreira da Silva e Brito a další v. Estado português

30

2014/C 175/38

Věc C-165/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. dubna 2014 – Alfredo Rendón Marín v. Administración del Estado

31

2014/C 175/39

Věc C-168/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. dubna 2014 – Grupo Itevelesa S.L. a další v. Oca Inspección Técnica de Vehículos SA a další

31

2014/C 175/40

Věc C-169/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sección Tercera de la Audiencia Provincila de Castellón (Španělsko) dne 7. dubna 2014 – Juan Carlos Sánches Morcillo a María del Carmen Abril García v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

32

2014/C 175/41

Věc C-451/12: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Salamanca – Španělsko) – Josune Esteban Garcia v. Cachorros Plus CBF SCP

33

2014/C 175/42

Věc C-460/12: Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 7. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Krajského súdu v Prešove – Slovensko) – SKP k.s. v. Ján Bríla

33

2014/C 175/43

Věc C-298/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 31. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance d'Orléans – Francie) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA v. Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

Věc C-444/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Brașov – Rumunsko) – Imre Solyom, Luiza Solyom v. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Tribunál

2014/C 175/45

Věc T-340/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2014 – Evropaïki Dynamiki v. Komise Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení Úřadu pro publikace — Podpora při poskytování publikačních a komunikačních služeb v souvislost s internetovou stránkou CORDIS — Odmítnutí nabídek uchazeče a zadání zakázek jiným uchazečům — Zařazení nabídky uchazeče — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 148 odst. 1 a 3 prováděcích pravidel — Zjevně nesprávné posouzení — Mimosmluvní odpovědnost

35

2014/C 175/46

Věc T-623/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Pico Food v. OHIM – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška ochranné známky Společenství MILANÓWEK CREAM FUDGE — Starší národní obrazové ochranné známky znázorňující krávu, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT a SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Relativní důvod zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) a článek 76 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009

35

2014/C 175/47

Věc T-144/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Comsa v. OHIM – COMSA (COMSA) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství COMSA — Dřívější obchodní firma Comsa, SA — Relativní důvod zamítnutí — Neexistence užívání označení, jehož význam není pouze místní, v obchodním styku — Podobnost služeb — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009

36

2014/C 175/48

Věc T-150/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Řecko v. Komise Státní podpory — Bezúročné půjčky se státní zárukou poskytnuté řeckými orgány sdružením zemědělských družstev v odvětví obilovin — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem — Povinnost uvést odůvodnění — Výhoda — Podpory, které mají napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu

37

2014/C 175/49

Věc T-288/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – EI du Pont de Nemours v. OHIM –Zueco Ruiz (ZYTeL) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky ZYTeL — Starší slovní ochranná známka Společenství a ochranná známka ZYTEL, jež je všeobecně známá ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Zásah do rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky — Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009

37

2014/C 175/50

Věc T-386/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Elite Licensing v. OHIM – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství elite BY MONDARIZ — Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší mezinárodní obrazová ochranná známka ELITE — Jazyk řízení o odvolání — Lhůty — Přípustnost odvolání před odvolacím senátem — Pravidlo 48 odst. 2, pravidlo 49 odst. 1 a pravidlo 96 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95 — Neexistence nebezpečí záměny — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Poškození dobrého jména — Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009

38

2014/C 175/51

Věc T-488/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – CITEB a Belgo-Metal v. Parlament Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Renovace a rozšíření budovy Eastman v Bruselu — Odmítnutí nabídky uchazeče — Sdělení zprávy hodnotícího výboru — Povinnost uvést odůvodnění

38

2014/C 175/52

Věc T-501/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Farmaceutisk Laboratorium Ferring v. OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství OCTASA — Starší slovní národní ochranné známky PENTASA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

39

2014/C 175/53

Věc T-502/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Ferring v. OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství OCTASA — Starší slovní národní ochranné známky, ochranné známky Beneluxu a mezinárodní ochranné známky PENTASA a OCTOSTIM — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

40

2014/C 175/54

Věc T-209/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2014 – Olive Line International v. OHIM (OLIVE LINE) Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství OLIVE LINE — Absolutní důvod pro zamítnutí Motif absolu de refus — Nedostatek rozlišovací způsobilosti Absence de caractère distinctif — Článek 7 odst. 1 písm. b), nařízení (ES) č. 207/2009

40

2014/C 175/55

Věc T-249/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – MHCS v. OHIM – Ambra (DORATO) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství DORATO — Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší národní obrazová ochranná známka zobrazující etikety na hrdle láhve — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95

41

2014/C 175/56

Věc T-293/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – CNIEL v. Komise Státní podpory — Rámcový režim opatření přijatých zemědělskými mezioborovými organizacemi uznanými ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských organizací — Financování z dobrovolných příspěvků, které se stávají povinnými — Rozhodnutí prohlašující režim podpory za slučitelný se společným trhem — Zrušení rozhodnutí jeho autorem ab initio — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

41

2014/C 175/57

Věc T-302/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – CNIPT v. Komise Státní podpory — Rámcový režim akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví — Financování z dobrovolných příspěvků, které se změnily na povinné — Rozhodnutí prohlašující režim podpor slučitelným se společným trhem — Zpětvzetí rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

42

2014/C 175/58

Věc T-306/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Val’hor v. Komise Státní podpory — Rámcový režim činností prováděných mezioborovými zemědělskými organizacemi uznanými ve Francii ve prospěch příslušníků zastoupených zemědělských odvětví — Financování dobrovolnými příspěvky, které se staly povinnými — Rozhodnutí prohlašující režim podpory za slučitelný se společným trhem — Zrušení rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

43

2014/C 175/59

Věc T-313/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Onidol v. Komise Státní podpory — Rámcový režim akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví — Financování z dobrovolných příspěvků, které se změnily na povinné — Rozhodnutí prohlašující režim podpor slučitelným se společným trhem — Zpětvzetí rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

43

2014/C 175/60

Věc T-314/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Intercéréales a Grossi v. Komise Státní podpory — Rámcový režim akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví — Financování z dobrovolných příspěvků, které se změnily na povinné — Rozhodnutí prohlašující režim podpor slučitelným se společným trhem — Zpětvzetí rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

44

2014/C 175/61

Věc T-270/13: Usnesení Tribunálu ze dne 31. března 2014 – SACBO v. Komise a INEA Žaloba na neplatnost — Finanční pomoc Společenství ve prospěch projektů ve společném zájmu v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí — Nedostatek bezprostředního dotčení — Akt, který nelze napadnout žalobou — Přípravný akt — Nepřípustnost

44

2014/C 175/62

Věc T-644/13 R: Usnesení soudce Tribunálu příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních ze dne 4. února 2014 – Serco Belgium a další v. Komise Řízení o předběžných opatřeních — Veřejná zakázka — Zadávací řízení — Odmítnutí nabídky — Návrh na odklad vykonatelnosti — „Fumus boni juris

45

2014/C 175/63

Věc T-154/14: Žaloba podaná dne 7. března 2014 – ANKO v. Komise

46

2014/C 175/64

Věc T-155/14: Žaloba podaná dne 7. března 2014 – ANKO v. Komise

46

2014/C 175/65

Věc T-165/14: Žaloba podaná dne 7. března 2014 – ANKO v. Komise a REA

47

2014/C 175/66

Věc T-195/14: Žaloba podaná dne 19. března 2014 – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz v. OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA)

48

2014/C 175/67

Věc T-215/14: Žaloba podaná dne 8. dubna 2014 – Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo v. Komise

48

2014/C 175/68

Věc T-219/14: Žaloba podaná dne 2. dubna 2014 – Regione autonoma della Sardegna v. Komise

49

2014/C 175/69

Věc T-220/14: Žaloba podaná dne 2. dubna 2014 – Saremar v. Komise

50

2014/C 175/70

Věc T-222/14: Žaloba podaná dne 10. dubna 2014 – Deluxe Laboratories v. OHIM (deluxe)

51

2014/C 175/71

Věc T-144/13: Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology v. Komise

52

2014/C 175/72

Věc T-145/13: Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance v. Komise

52

2014/C 175/73

Věc T-146/13: Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology v. Komise

52

2014/C 175/74

Věc T-147/13: Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source v. Komise

52

2014/C 175/75

Věc T-575/13: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Lesaffre et Compagnie v. OHIM – Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

53

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 175/76

Věc F-14/14: Žaloba podaná dne 17. února 2014 – ZZ v. Komise

54

2014/C 175/77

Věc F-16/14: Žaloba podaná dne 24. února 2014 – ZZ v. Komise

54

2014/C 175/78

Věc F-20/14: Žaloba podaná dne 10. března 2014 – ZZ v. EHSV

55

2014/C 175/79

Věc F-24/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – ZZ v. OHIM

55

2014/C 175/80

Věc F-26/14: Žaloba podaná dne 24. března 2014 – ZZ v. Parlament

56

2014/C 175/81

Věc F-30/14: Žaloba podaná dne 28. března 2014 – ZZ v. Komise

56

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

2014/C 175/01

Poslední publikace

Úř. věst. C 159, 26.5.2014

Dřívější publikace

Úř. věst. C 151, 19.5.2014

Úř. věst. C 142, 12.5.2014

Úř. věst. C 135, 5.5.2014

Úř. věst. C 129, 28.4.2014

Úř. věst. C 112, 14.4.2014

Úř. věst. C 102, 7.4.2014

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/2


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Evropská komise v. Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA

(Spojené věci C-231/11 P až C-233/11 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Kartelová dohoda - Trh projektů týkajících se plynem izolovaných spínacích přístrojů - Společná a nerozdílná odpovědnost za zaplacení pokuty - Pojem podniku - Zásada osobní odpovědnosti a personality trestu a sankcí - Pravomoc Tribunálu k přezkumu v plné jurisdikci - Zásada ne ultra petita - Zásady proporcionality a rovného zacházení“)

2014/C 175/02

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: A. Antoniadis, R. Sauer a N. von Lingen, zmocněnci) (C-231/11 P), Siemens Transmission & Distribution Ltd (C-232/11 P), Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (C-233/11 P) (zástupci: H. Wollmann a F. Urlesberger, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (zástupci: H. Wollmann a F. Urlesberger, Rechtsanwälte), Evropská komise (zástupci: A. Antoniadis, R. Sauer a N. von Lingen, zmocněnci)

Předmět věci

Kasační opravné prostředky podané proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) ze dne 3. března 2011, Siemens Österreich a další v. Komise (spojené věci T-122/07 až T-124/07) – jejichž předmětem je návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise C(2006) 6762 final ze dne 24. ledna 2007 v řízení podle článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (Věc COMP/F/38.899 – Plynem izolované spínací přístroje) a podpůrně návrh na snížení pokuty uložené žalobkyním

Výrok

1)

Bod 2 výroku rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 3. března 2011, Siemens Österreich a další v. Komise (T-122/07 až T-124/07), se zrušuje v rozsahu, v němž zrušuje čl. 2 písm. j) a k) rozhodnutí Komise C(2006) 6762 final ze dne 24. ledna 2007 v řízení podle článku [81 ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/F/38.899 – Plynem izolované spínací přístroje).

2)

Bod 3 první odrážka výroku rozsudku Tribunálu ze dne 3. března 2011, Siemens Österreich a další v. Komise (T-122/07 až T-124/07), se zrušuje.

3)

Bod 3 druhá a čtvrtá odrážka výroku rozsudku Tribunálu ze dne 3. března 2011, Siemens Österreich a další v. Komise (T-122/07 až T-124/07), se zrušuje v rozsahu, v němž znamená stanovení podílů žalobkyň v prvním stupni, pokud jde o částky pokuty, které jim byly uloženy na základě jejich společné a nerozdílné odpovědnosti.

4)

Ve zbývající části se kasační opravné prostředky zamítají.

5)

Společnostem Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA a Nuova Magrini Galileo SpA se ukládá náhrada nákladů řízení souvisejících s kasačním opravným prostředkem ve věci C-231/11 P.

6)

Společnosti Siemens Transmission & Distribution Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení souvisejících s kasačním opravným prostředkem ve věci C-232/11 P.

7)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení souvisejících s kasačním opravným prostředkem ve věci C-233/11 P.

8)

Náklady řízení týkající se řízení v prvním stupni zůstávají rozděleny v souladu s body 5 až 7 výroku rozsudku Tribunálu ze dne 3. března 2011, Siemens Österreich a další v. Komise (T-122/07 až T-124/07).


(1)  Úř. věst. C 204, 9.7.2011.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/3


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Areva v. Alstom SA, T&D Holding, původně Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, původně Areva T&D SA, Alstom Grid AG, původně Areva T&D AG, Evropská komise

(Spojené věci C-247/11 P a C-253/11 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Kartelová dohoda - Trh projektů týkajících se plynem izolovaných spínacích přístrojů - Přičitatelnost protiprávního jednání dceřiných společností mateřským společnostem - Povinnost uvést odůvodnění - Společná a nerozdílná odpovědnost za zaplacení pokuty - Pojem podniku - ‚Faktická‘ solidarita - Zásady právní jistoty a personality trestu a sankcí - Zásady proporcionality a rovného zacházení“)

2014/C 175/03

Jednací jazyk: francouzština

Účastníce řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Areva (zástupci: A. Schild, C. Simphal a E. Estellon, advokáti) (C-247/11 P), Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, Alstom Grid AG (C-253/11 P) (zástupci: J. Derenne, A. Müller-Rappard a M. Lagrue, advokáti)

Další účastnice řízení: Alstom SA, T&D Holding, původně Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, původně Areva T&D SA, Alstom Grid AG, původně Areva T&D AG (zástupci: J. Derenne, A. Müller-Rappard a M. Lagrue, advokáti), Evropská komise (zástupci: V. Bottka a N. von Lingen, zmocněnci), Areva (zástupci: A. Schild, C. Simphal a E. Estellon, advokáti)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) ze dne 3. března 2011, Areva a další v. Komise (spojené věci T 117/07 a T 121/07), kterým Tribunál částečně zamítl žalobu na neplatnost rozhodnutí Komise K (2006) 6762 v konečném znění ze dne 24. ledna 2007 v řízení podle článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/F/38.899) – Plynem izolované spínací přístroje – Porušení práva na obhajobu – Nesplnění povinnosti uvést odůvodnění – Solidární odpovědnost za zaplacení pokuty – Přičitatelnost protiprávního jednání

Výrok

1)

Druhá odrážka bodu 3 výroku rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 3. března 2011, Areva a další v. Komise (T-117/07 a T-121/07) se zrušuje.

2)

Článek 2 písm. c) rozhodnutí Komise C (2006) 6762 final ze dne 24. ledna 2007 v řízení podle článku [81 ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/F/38.899 – Plynem izolované spínací přístroje) se zrušuje.

3)

Za protiprávní jednání zjištěná v čl. 1 písm. b) až f) rozhodnutí C(2006) 6762 final se ukládá společnosti Alstom SA pokuta ve výši 27 795 000 eur, společně a nerozdílně se společností Alstom Grid SAS, a společnostem Areva SA, T&D Holding SA a Alstom Grid AG pokuta ve výši 20 400 000 eur, společně a nerozdílně se společností Alstom Grid SAS.

4)

Ve zbývající části se kasační opravné prostředky zamítají.

5)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení týkající se jak řízení prvního stupně, tak i řízení o kasačních opravných prostředcích, a nahradí jednu pětinu nákladů řízení vynaložených společnostmi Areva SA, Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS a Alstom Grid AG v řízení prvního stupně a řízení o kasačních opravných prostředcích.

6)

Areva SA, Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS a Alstom Grid AG ponesou čtyři pětiny vlastních nákladů řízení vynaložených v řízení prvního stupně a řízení o kasačních opravných prostředcích.


(1)  Úř. věst. C 211, 16.7.2011.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/4


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – T-Mobile Austria GmbH v. Verein für Konsumenteninformation

(Věc C-616/11) (1)

(„Směrnice 2007/64/ES - Platební služby - Článek 4 bod 23 - Pojem ‚platební prostředek‘ - Platební příkazy zadané elektronicky a prostřednictvím papírového formuláře - Článek 52 odstavec 3 - Právo příjemce požadovat od plátce poplatky za použití platebního prostředku - Pravomoc členských států vydat obecný zákaz - Smlouva mezi mobilním operátorem a jednotlivci“)

2014/C 175/04

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: T-Mobile Austria GmbH

Žalovaný: Verein für Konsumenteninformation

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Oberster Gerichtshof – Výklad čl. 4 bodu 23 a čl. 52 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. L 319, s. 1) – Působnost – Pojem „platební prostředek“ – Vnitrostátní právní předpisy stanovující obecný zákaz požadovat poplatky za využití určitého platebního prostředku – Smlouva uzavřená mezi operátorem mobilních služeb a jednotlivci – Platba prostřednictvím podepsaného formuláře platebních příkazů v listinné podobě, prostřednictvím převodních systémů v listinné podobě nebo převodních systémů v elektronické podobě

Výrok

1)

Článek 52 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES, musí být vykládán v tom smyslu, že se uplatní na používání platebního prostředku v rámci smluvního vztahu mezi mobilním operátorem jakožto příjemcem a jeho zákazníkem jakožto plátcem.

2)

Článek 4 bod 23 směrnice 2007/64 musí být vykládán v tom smyslu, že jak postup zadání platebního příkazu prostřednictvím plátcem vlastnoručně podepsaného formuláře platebního příkazu, tak i elektronické zadání platebního příkazu představují platební prostředky ve smyslu tohoto ustanovení.

3)

Článek 52 odst. 3 směrnice 2007/64 musí být vykládán v tom smyslu, že přiznává členským státům pravomoc stanovit vůči příjemcům obecný zákaz požadovat od plátce poplatek za použití jakéhokoli platebního prostředku, pokud vnitrostátní právní úprava jako celek přihlíží k nutnosti povzbuzovat hospodářskou soutěž a podporovat používání účinných platebních prostředků, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 73, 10. 3. 2012.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/5


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny – Polsko) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company v. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Věc C-190/12) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Svoboda usazování - Volný pohyb kapitálu - Články 63 SFEU a 64 SFEU - Korporační daň - Rozdílné zacházení s dividendami vyplacenými investičním fondům rezidentům a dividendami vyplacenými investičním fondům nerezidentům - Vyloučení z daňového osvobození - Neodůvodněné omezení“)

2014/C 175/05

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Účastníci/Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Wojewódzki Sad Administracyjny w Bydgoszczy (Polsko) – Výklad článků 63 a 65 SFEU – Svoboda usazování a volný pohyb kapitálu – Daňové právní předpisy, které upravují osvobození od korporační daně u dividend vyplácených investičním fondům se sídlem na území členských států, avšak vylučují toto osvobození u investičních fondů usazených ve třetích státech

Výrok

1)

Článek 63 SFEU, týkající se volného pohybu kapitálu, se vztahuje na situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, kdy na základě vnitrostátní daňové právní úpravy nelze uplatnit daňové osvobození na dividendy vyplácené společnostmi usazenými v tomto členském státě ve prospěch investičního fondu se sídlem ve třetí zemi, zatímco takové osvobození se uplatní na investiční fondy se sídlem v uvedeném členském státě.

2)

Články 63 SFEU a 65 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní takové daňové právní úpravě členského státu, jako je úprava dotčená v původním řízení, na základě které nemohou být osvobozeny od daně dividendy vyplácené společnostmi se sídlem v tomto členském státě ve prospěch investičních fondů na území třetích států, existuje-li mezi tímto členským státem a dotčeným třetím státem smluvní závazek vzájemné správní pomoci, který umožňuje vnitrostátním daňovým orgánům ověřit informace případně předané investičními fondy. Přísluší předkládajícímu soudu, aby v rámci původního řízení přezkoumal, zda mechanismus výměny informací stanovený tímto rámcem spolupráce skutečně polským daňovým orgánům umožní ověřit v případě potřeby informace poskytnuté investičními fondy se sídlem na území Spojených států amerických týkající se podmínek jejich zakládání a výkonu činnosti za účelem prokázání toho, že fungují v právním rámci rovnocenném s právním rámcem Unie.


(1)  Úř. věst. C 209, 14.7.2012.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/6


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 – Evropská komise v. Maďarsko

(Věc C-288/12) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 95/46/ES - Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů - Článek 28 odst. 1 - Vnitrostátní orgány dozoru - Nezávislost - Vnitrostátní právní úprava, která předčasně ukončuje mandát orgánu dozoru - Zřízení nového orgánu dozoru a jmenování jiné osoby jeho předsedou“)

2014/C 175/06

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: K. Talabér-Ritz a B. Martenczuk, zmocněnci)

Žalovaný: Maďarsko (zástupce: M. Z. Fehér, zmocněnec)

Vedlejší účastník podporující žalobkyni: Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) (zástupci: I. Chatelier, A. Buchta, Z. Belényessy a H. Kranenborg, zmocněnci)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355) – Povinnost členských států pověřit dohledem nad dodržováním předpisů provádějících směrnici jeden nebo několik orgánů veřejné moci, které plní úkoly, jimiž jsou pověřeny, zcela nezávisle – Přijetí vnitrostátní právní úpravy, která předčasně ukončuje šestiletý mandát komisaře pro ochranu údajů – Zřízení národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací – Jmenování jiné osoby než komisaře pro ochranu údajů do funkce předsedy uvedeného úřadu na devítileté funkční období

Výrok

1)

Maďarsko tím, že předčasně ukončilo mandát orgánu dozoru na ochranu osobních údajů, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2)

Maďarsku se ukládá náhrada nákladů řízení.

3)

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 227, 28.7.2012.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/6


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Irsko, Rakousko) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl a další (C-594/12) v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

(Spojené věci C-293/12 a C-594/12) (1)

(„Elektronické komunikace - Směrnice 2006/24/ES - Veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí - Uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním takových služeb - Platnost - Články 7, 8 a 11 Listiny základních práv Evropské unie“)

2014/C 175/07

Jednací jazyky: angličtina a němčina

Předkládající soudy

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobci: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung; Michael Seitlinger; Christof Tschohl a další (C-594/12)

Žalovaní: Minister for Communications, Marine and Natural Resources; Minister for Justice, Equality and Law Reform; The Commissioner of the Garda Síochána; Ireland a the Attorney General

Za přítomnosti: Irish Human Rights Commission

Předmět věci

(Věc C-293/12)

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – High Court of Ireland – Výklad článků 3, 4 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úř. věst. L 105, s. 54) – Omezení práv žalobkyně v oblasti mobilní telefonie – Slučitelnost s čl. 5 odst. 4 a s článkem 21 SFEU – Slučitelnost s články 7, 8, 10 a 41 Listiny základních práv Evropské unie

(Věc C-594/12)

Žádost o rozhodnutí předběžné otázce – Verfassungsgerichtshof – Platnost článků 3 až 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úř. věst. L 105, s. 54) z hlediska článků 7, 9 a 11 Listiny základních práv Evropské unie – Výklad Listiny základních práv Evropské unie a zejména jejích článků 7, 8, 52 a 53, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31), jakož i nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, s. 1) – Návrh ústavněprávní povahy týkající se případné protiústavnosti některých ustanovení spolkového zákona o telekomunikacích, která provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí

Výrok

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES je neplatná.


(1)  Úř. věst. C 258, 25.8.2012.

Úř. věst. C 79, 16.3.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/7


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – ACI Adam BV a další v. Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

(Věc C-435/12) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Duševní vlastnictví - Autorská práva a práva s nimi související - Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti - Směrnice 2001/29/ES - Článek 5 odst. 2 písm. b) a odst. 5 - Právo na rozmnožování - Výjimky a omezení - Rozmnožování pro soukromé užití - Oprávněnost původu rozmnoženiny - Směrnice 2004/48/ES - Oblast působnosti“)

2014/C 175/08

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, B.A.S. Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Žalované: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko – Výklad čl. 5 odst. 2 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230) a článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32) – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Dodržování práv duševního vlastnictví – Náklady řízení – Oblast působnosti.

Výrok

1)

Unijní právo, konkrétně čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, ve spojení s odstavcem 5 tohoto článku, musí být vykládáno v tom smyslu, že brání takovým vnitrostátním právním předpisům, jaké jsou dotčeny v původním řízení, které situaci, kdy zdroj, z něhož je rozmnoženina pro soukromé užití pořízena, je oprávněný, neodlišují od situace, kdy je tento zdroj neoprávněný.

2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví musí být vykládána v tom smyslu, že se neuplatní na takové řízení, jako je původní řízení, v němž osoby povinné hradit spravedlivou odměnu navrhují, aby předkládající soud rozhodl v neprospěch instituce pověřené výběrem této odměny a jejím rozdělováním nositelům autorských práv, která se proti tomuto návrhu brání.


(1)  Úř. věst. C 399, 22.12.2012.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/8


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemsko) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer v. Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Věc C-485/12) (1)

(„Zemědělství - Společná zemědělská politika - Režimy přímých podpor - Nařízení (ES) č. 73/2009 - Integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor - Systém identifikace zemědělských pozemků - Podmínky pro poskytnutí podpory - Administrativní kontroly - Kontroly na místě - Nařízení (ES) č. 796/2004 - Určování ploch způsobilých pro poskytnutí podpory - Dálkový průzkum Země - Fyzická prohlídka zemědělských pozemků“)

2014/C 175/09

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci původního řízení

Žalobce: Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

Žalovaný: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemsko – Výklad článku 32 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 141, s. 18; Zvl. vyd. 03/44, s. 243) – Kontroly na místě u jednotné žádosti ve vztahu k režimům podpory na „plochu“ – Dálkový průzkum Země – Příslušný orgán, který na základě leteckých snímků dospěl k závěru o nepřesnosti prohlášení zemědělce, které se týká žádosti o podporu

Výrok

Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, ve znění nařízení Komise (ES) č. 972/2007 ze dne 20. srpna 2007, musí být vykládáno v tom smyslu, že pokud jsou křížové kontroly určené k ověřování způsobilosti pro podporu u pozemků vykázaných v žádosti zemědělce o jednotnou platbu doplněny z důvodu probíhající aktualizace systému identifikace zemědělských pozemků ověřením na základě novějších leteckých snímků, které vedlo k odhalení nesrovnalostí v prohlášení tohoto zemědělce, není příslušný orgán povinen uskutečnit prohlídku v terénu, ale v souladu s čl. 24 odst. 2 tohoto nařízení disponuje posuzovací pravomocí ohledně opatření, která v důsledku toho přijme. Uvedený orgán není zejména povinen přeměřovat v terénu dotčené pozemky, nemá-li žádné pochybnosti o údajích naměřených na základě leteckých snímků, které má k dispozici.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/9


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Riigikohus – Estonsko) – Sintax Trading OÜ v. Maksu- ja Tolliameti

(Věc C-583/12) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Nařízení (ES) č. 1383/2003 - Opatření, která mají zabránit uvedení padělků a nedovolených napodobenin na trh - Článek 13 odst. 1 - Pravomoc celních orgánů určit, že došlo k porušení práva duševního vlastnictví“)

2014/C 175/10

Jednací jazyk: estonština

Předkládající soud

Riigikohus

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Sintax Trading OÜ

Žalovaná: Maksu- ja Tolliameti

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Riigikohus – Výklad čl. 13 odst. 1 a článku 17, jakož i prvního, druhého a třetího bodu odůvodnění nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (Úř. věst. L 196, s. 7; Zvl. vyd. 02/03, s. 469) – Opatření pro zabránění uvedení na trh padělaného zboží a zboží porušujícího autorská práva – Řízení, ve kterém se má stanovit, zda došlo k porušení duševního vlastnictví – Pravomoc celních orgánů v oblasti konstatování porušení práva duševního vlastnictví – Právo celních orgánů zahájit z úřední povinnosti řízení o stanovení, zda došlo k porušení práva duševního vlastnictví, aniž je nezbytné, aby uvedené řízení zahájil majitel práva

Výrok

Článek 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo, musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby celní orgány bez jakéhokoliv podnětu majitele práva duševního vlastnictví samy zahájily a provedly řízení podle tohoto ustanovení za podmínky, že lze proti rozhodnutím, přijatým uvedenými orgány v této věci, podat opravné prostředky, které zaručí dodržování práv, která jednotlivcům plynou z unijního práva, a zejména z tohoto nařízení.


(1)  Úř. věst. C 55, 23.2.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/10


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Ehrmann AG v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

(Věc C-609/12) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Informace a ochrana spotřebitelů - Nařízení (ES) č. 1924/2006 - Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin - Označování a obchodní úprava potravin - Článek 10 odst. 2 - Časová působnost - Článek 28 odst. 5 a 6 - Přechodná opatření“)

2014/C 175/11

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ehrmann AG

Žalované: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Bundesgerichtshof – Výklad čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 28 odst. 5 a článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. L 404, s. 9), ve znění nařízení Komise (EU) č. 116/2010 ze dne 9. února 2010 (Úř. věst. L 37, s. 16) – Zdravotní tvrzení – Zvláštní podmínky – Časová působnost

Výrok

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, ve znění nařízení Komise (EU) č. 116/2010 ze dne 9. února 2010, musí být vykládáno v tom smyslu, že informační povinnosti stanovené v čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení platily již v roce 2010, pokud jde o zdravotní tvrzení, která nebyla zakázána na základě čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení ve spojení s čl. 28 odst. 5 a 6 téhož nařízení.


(1)  Úř. věst. C 101, 6.4.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/11


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – GSV kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Věc C-74/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný celní sazebník - Sazební zařazení zboží - Kombinovaná nomenklatura - Kódy TARIC 7019590010 a 7019590090 - Nařízení o uložení antidumpingového cla na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Číny - Rozdílné jazykové verze - Povinnost zaplatit antidumpingová cla“)

2014/C 175/12

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: GSV kft

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri FőigazgatóságaN

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Výklad čtrnáctého bodu odůvodnění a čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 138/2001 ze dne 16. února 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 43, s. 9) – Osvobození od antidumpingového cla uloženého na dovoz otevřených síťovin, které neodpovídají popisu uvedenému v kódu TARIC 7019590010, jak vyplývá z nařízení zveřejněných v jazyce dovozce – Zboží, které může být zařazeno do uvedeného kódu podle jiných jazykových verzí

Výrok

1)

Integrovaný sazebník Evropských společenství zavedený článkem 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku musí být vykládán v tom smyslu, že jeho kód 7019 59 00 10 může zahrnovat takové výrobky, jako jsou výrobky popsané předkládajícím soudem, tvořené zejména tkaninami vyrobenými ze skleněných vláken s otvory o velikosti buňky 4 mm na délku i na šířku o plošné hmotnosti větší než 35 g/m2, které jsou určené pro použití ve stavebnictví.

2)

Skutečnost, že výrobek uvedený v celním prohlášení dotčeném ve věci v původním řízení sice odpovídá vlastnostem upraveným kódem 7019 59 00 10 integrovaného sazebníku Evropských společenství a převzatým nařízeními, která jej podrobují antidumpingovým clům, ale neodpovídá názvu, který je mu dáván tímto kódem a těmito nařízeními, jak byla vyhlášena v jazyce členského státu původu deklaranta, o něž se tento deklarant výlučně opíral v celním prohlášení, nemůže vést ke zrušení jeho sazebního zařazení pod uvedený kód, které provedly celní orgány na základě všech ostatních jazykových verzí tohoto kódu a uvedených nařízení.


(1)  Úř. věst. C 164, 8. 6. 2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/11


Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-85/13) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 91/271/EHS - Čištění městských odpadních vod - Články 3 až 5 a 10 - Příloha I A a B“)

2014/C 175/13

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve a L. Cimaglia, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika (zástupkyně: G. Palmieri, zmocněnkyně, M. Russo, avvocato dello Stato)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí nebo neoznámení předpisů nezbytných k dosažení souladu s články 3, 4, 5 a 10 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, s. 40; Zvl. vyd. 15/02, s. 26), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008 (Úř. věst. L 311, s. 1), ve stanovené lhůtě

Výrok

1)

Italská republika tím, že nepřijala opatření nezbytná k zajištění, aby:

aglomerace Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio a Vigevano (Lombardie) s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE, které vypouštějí městské odpadní vody do recipientů považovaných za „citlivé oblasti“ podle čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, byly vybaveny stokovými soustavami v souladu s článkem 3 uvedené směrnice;

v aglomeracích Pescasseroli (Abruzzo), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Furlánsko-Julské Benátsko), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardinie), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicílie), Courmayeur (Valle d’Aosta) a Thiene (Veneto) s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE byly městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění v souladu s článkem 4 směrnice 91/271, ve znění nařízení č. 1137/2008;

v aglomeracích Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Furlánsko-Julské Benátsko), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinie), jakož i Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini a Trappeto (Sicílie) s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE, které vypouštějí do recipientů považovaných za „citlivé oblasti“ podle směrnice 91/271, ve znění nařízení č. 1137/2008, městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami, byly tyto vody před vypuštěním čištěny podle přísnějších požadavků, než je sekundární nebo jiné rovnocenné čištění, v souladu s článkem 5 uvedené směrnice, a

byly čistírny městských odpadních vod stavěné způsobem vyhovujícím požadavkům článků 4 až 7 směrnice 91/271, ve znění nařízení č. 1137/2008, projektovány, budovány, provozovány a udržovány tak, aby byla zaručena jejich dostatečná účinnost za všech běžných místních klimatických podmínek a aby se při projektování čistíren vzaly v úvahu sezónní rozdíly zatížení v aglomeracích Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Furlánsko-Julské Benátsko), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardie), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinie), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicílie), Courmayeur (Valle d’Aosta) a Thiene (Veneto),

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 3, 4 a 5, jakož i článku 10 směrnice 91/271, ve znění nařízení č. 1137/2008.

2)

Italské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 147, 25.5.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/13


Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Evropská komise v. Maďarsko

(Věc C-115/13) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů - Směrnice 92/83/EHS - Stanovení sazeb spotřební daně - Výroba lihu v lihovaru ze surovin dodaných soukromými pěstiteli podléhající sazbě spotřební daně rovnající se 0 - Osvobození lihu vyrobeného jednotlivci od spotřební daně“)

2014/C 175/14

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Barslev a A. Sipos, zmocněnci)

Žalovaný: Maďarsko (zástupci: M. Z. Fehér, K. Szíjjártó a K. Molnár, zmocněnci)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Porušení článků 19 až 21 směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, s. 21; Zvl. vyd. 09/01, s. 206) ve spojení s čl. 22 odst. 7 téže směrnice a s čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, s. 29; Zvl. vyd. 09/01, s. 213) – Stanovení spotřební daně – Výroba lihu v lihovaru ze surovin dodaných soukromými pěstiteli podléhající sazbě spotřební daně rovnající se 0 – Osvobození lihu vyrobeného jednotlivci od spotřební daně

Výrok

1)

Maďarsko tím, že přijalo a uplatňovalo právní předpisy, podle kterých se za podmínek stanovených těmito předpisy stanoví sazba spotřební daně z lihu vyrobeného v lihovaru ze surovin dodaných soukromými pěstiteli na 0 a osvobozuje od spotřební daně líh vyrobený jednotlivci, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 19 až 21 směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, ve znění Aktu o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, ve spojení s čl. 22 odst. 7 téže směrnice a s čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů.

2)

Maďarsku se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 129, 04.05.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/13


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Belgie) – Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix v. Région wallonne

(Věc C-225/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Životní prostředí - Odpady - Směrnice 75/442/EHS - Článek 7 odst. 1 - Plán pro nakládání s odpady - Vhodná místa nebo zařízení pro odstraňování odpadu - Pojem ‚plán pro nakládání s odpady‘ - Směrnice 1999/31/ES - Články 8 a 14 - Skládky, které jsou ke dni provedení této směrnice již povoleny nebo provozovány“)

2014/C 175/15

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobci: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix

Žalovaný: Région wallonne

za přítomnosti: Shanks SA

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Conseil d'État – Výklad článku 7 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech (Úř. věst. L 194, s. 39; Zvl. vyd. 15/01, s. 23) a čl. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, s. 30; Zvl. vyd. 15/07, s. 135) – Odstraňování odpadů – Pojem „plán pro nakládání s odpady“ – Vnitrostátní právní úprava, která nepovoluje podpovrchové skládky odpadů mimo místa stanovená plánem pro nakládání s odpady – Ustanovení, které odchylně od pravidla stanoví, že podpovrchové skládky odpadů, které byly povoleny před vstupem plánu pro nakládání s odpady v platnost, mohou po jeho vstupu v platnost být znovu povoleny – Pojem „plán a program“

Výrok

Článek 7 odst. 1 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech, ve znění rozhodnutí Komise 96/350/ES ze dne 24. května 1996, musí být vykládán v tom smyslu, že takové vnitrostátní normativní ustanovení, jaké je dotčeno ve věci v původním řízení a které odchylně od pravidla, podle kterého nelze povolit podpovrchovou skládku odpadů mimo místa stanovená plánem pro nakládání s odpady požadovaným uvedeným článkem, stanoví, že podpovrchové skládky odpadů, které byly povoleny před nabytím účinnosti tohoto plánu, mohou být nově povoleny na týchž parcelách po tomto nabytí účinnosti, nepředstavuje „plán pro nakládání s odpady“ ve smyslu uvedeného ustanovení směrnice 75/442, ve znění rozhodnutí 96/350.

Článek 8 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, ve znění směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011, však nebrání takovému vnitrostátnímu normativnímu ustanovení, které může mít svůj právní základ v článku 14 této směrnice a uplatňovat se na skládky, které byly v okamžiku jejího provedení již povoleny nebo provozovány, pokud jsou splněny ostatní podmínky uvedené v článku 14, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 207, 20. 7. 2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/14


Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Acino AG v. Komise

(Věc C-269/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Humánní léčivé přípravky - Pozastavení uvádění některých šarží léčivých přípravků obsahujících účinnou látku klopidogrel na trh a jejich stažení - Změna registrací - Zákaz uvádění na trh - Nařízení (ES) č. 726/2004 a směrnice 2001/83/ES - Zásada předběžné opatrnosti - Proporcionalita - Povinnost uvést odůvodnění“)

2014/C 175/16

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Acino AG (zástupci: R. Buchner a E. Burk, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: M. Šimerdová a B.-R. Killmann, zmocněnci)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 7. března 2013, Acino v. Komise (T-539/10) v rozsahu, ve kterém Tribunál zamítl návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2010) 2203, C(2010) 2205, C(2010) 2210 a C(2010) 2218 ze dne 29. března 2010, jakož i rozhodnutí Komise C(2010) 6430, C(2010) 6432, C(2010) 6434 a C(2010) 6435 ze dne 16. září 2010 o pozastavení uvádění humánních léčivých přípravků obsahujících účinnou látku klopidogrel a vyráběných v určité provozovně na trh, o stažení některých šarží těchto léčivých přípravků z trhu, o změně registrací, jakož i zákazu uvádění uvedených léčivých přípravků na trh – Zásada předběžné opatrnosti – Proporcionalita – Povinnost uvést odůvodnění

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnosti Acino AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 215, 27.7.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/15


Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. února 2014 – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP v. Evropská centrální banka (ECB)

(Věc C-28/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora - Článek 169 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora - Nezbytný obsah kasačního opravného prostředku“)

2014/C 175/17

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP (zástupci: M. Stephens a R. Lands, solicitors, jakož i T. Pitt-Payne, QC)

Další účastnice řízení: Evropská centrální banka (zástupkyně: M. López Torres a S. Lambrinoc, zmocněnkyně)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 29. listopadu 2012 ve věci T-590/10, Gabi Thesing a Bloomberg Finance LP v. Evropská centrální banka (ECB), kterým Tribunál zamítl žalobu na zrušení rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 21. října 2010, kterým byla navrhovatelkám zamítnuta žádost o přístup ke dvěma dokumentům týkajícím se veřejného dluhu a rozpočtového deficitu

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Gabi Thesing a společnosti Bloomberg Finance LP se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 101, 6.4.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/16


Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Polsko) – Marcin Jagiełło v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Věc C-33/13) (1)

(„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Daně - DPH - Šestá směrnice - Právo na odpočet - Zamítnutí - Faktura vydaná společností jednající pod krycím názvem“)

2014/C 175/18

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Účastníci původního řízení

Žalobce: Marcin Jagiełło

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Výklad čl. 4 odst. 1 a 2 ve spojení s čl. 5 odst. 1, jakož i čl. 17 odst. 2 písm. a) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1) – Právo na odpočet DPH zaplacené na vstupu – Odepření práva na odpočet DPH pro příjemce dodávky, v případě kdy dodavatel nebo prodejce použijí obchodní jméno jiné osoby – Zatajení skutečné činnosti prodejce – Faktura vystavená jinou osobou než prodejcem – Chybějící nezbytnost prokázat, že kupující věděl o skutečnosti, že dotčená transakce je spojená s trestným činem nebo jinou protiprávností spáchanou prodejcem nebo subjektem, který s ním spolupracuje

Výrok

Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 2001/115/ES ze dne 20. prosince 2001, se musí vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby se osobě povinné k dani odmítlo právo na odpočet daně z přidané hodnoty dlužné nebo zaplacené za zboží, které jí bylo dodané, z důvodu, že vzhledem k podvodům nebo nesrovnalostem, kterých se dopustila osoba, která vystavila fakturu za toto dodání, se toto dodání nepovažuje za skutečně vykonané uvedenou osobou, která vystavila fakturu, ledaže by se prokázalo, s ohledem na objektivní skutečnosti a bez toho, aby se od osoby povinné k dani považovala ověření, které není povinna učinit, že tato osoba povinná k dani věděla nebo měla vědět, že uvedená dodávka souvisela s podvodem na dani z přidané hodnoty, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 141, 18.5.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/16


Usnesení Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Silvia Georgiana Câmpean v. Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria v. George Ciocoiu (C-214/13)

(Spojené věci C-97/13 a C-214/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Vnitrostátní zdanění - Článek 110 SFEU - Daň za znečišťující emise z motorových vozidel při první registraci nebo při prvním přepisu vlastnického práva - Neutralita daně mezi dovezenými ojetými motorovými vozidly a podobnými motorovými vozidly, která se již nacházejí na tuzemském trhu“)

2014/C 175/19

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci původního řízení

Žalobci: Silvia Georgiana Câmpean (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria (C-214/13)

Žalovaní: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), George Ciocoiu (C-214/13)

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Tribunalul Sibiu – Daň za znečišťující emise z motorových vozidel při první registraci nebo při prvním přepisu vlastnického práva – Osvobození vozidel podléhajících této dani od dřívějších daní – Možnost pro tato zmíněná vozidla vrácení daní, jež byly uloženy, v rámci soudního řízení – Případné odrazování od uvádění ojetých vozidel zakoupených v jiných členských státech do provozu – Slučitelnost vnitrostátní právní úpravy s článkem 110 SFEU

Výrok

Článek 110 SFEU je třeba vykládat v tom smyslu, že brání takovému daňovému systému, jako je systém, který byl zaveden a posléze omezen vnitrostátní právní úpravou dotčenou ve sporech v původním řízení, jíž členský stát ukládá daň za znečišťující emise z motorových vozidel, jež je nastavena takovým způsobem, že odrazuje od uvádění ojetých vozidel zakoupených v jiných členských státech do provozu v tomto členském státě, aniž odrazuje od koupě ojetých vozidel téhož stáří a téhož opotřebení na tuzemském trhu.


(1)  Úř. věst. C 129, 4.5.2013.

Úř. věst. C 189, 29.6.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/17


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. února 2014 – Nizozemské království v. Evropská komise

(Věc C-223/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Nařízení (EU) č. 93/2013 - Postoupení Tribunálu Evropské unie“)

2014/C 175/20

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Nizozemské království (zástupci: M. Bulterman a J. Langer, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: M. Clausen a P. Van Nuffel, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli (Úř. věst. L 33, s. 14)

Výrok

1)

Věc C- 223/13 se vrací zpět Tribunálu Evropské unie.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 189, 29. 6. 2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/18


Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 6. února 2014 – El Corte Inglés, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

(Věc C-301/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Ochranná známka Společenství - Nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 8 odst. 1 písm. b) - Slovní ochranné známky CLUB GOURMET a CLUB DEL GOURMET - Zamítnutí námitek - Jednací řád Soudního dvora - Článek 181 - Kasační opravný prostředek zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný“)

2014/C 175/21

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: El Corte Inglés, SA (zástupci: J. L. Rivas Zurdo a E. Seijo Veiguela, abogados)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: O. Mondéjar Ortuño, zmocněnec)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 20. března 2013, El Corte Inglés v. OHIM – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11), kterým Tribunál zamítl žalobu proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 28. července 2011 (věc R 1946/2010-1), týkající se námitkového řízení mezi společnostmi El Corte Inglés, SA, a Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá.

2)

Společnosti El Corte Inglés SA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 207, 20.7.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/18


Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 30. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Polymeles Protodikeio Athinon – Řecko) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE v. SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

(Věc C-372/13) (1)

(„Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Položené předběžné otázky, jež jsou totožné s otázkami, o kterých již Soudní dvůr rozhodl - Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) - Článek 27 - Patentovatelný předmět - Článek 70 - Ochrana existujících předmětů“)

2014/C 175/22

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Polymeles Protodikeio Athinon

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE

Žalovaná: SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Polymeles Protodikeio Athinon – Výklad článků 27 a 70 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví („TRIPS“), která je přílohou Dohody o zřízení „Světové obchodní organizace“ (Úř. věst. 1994, L 336, s. 214) – Rozlišování mezi oblastmi spadajícími do práva Společenství a oblastmi spadajícími do pravomoci členských států – Oblast patentů – Chemické a farmaceutické výrobky

Výrok

1)

Článek 27 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je přílohou 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) podepsané v Marrákeši dne 15. dubna 1994 a schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994), spadá do společné obchodní politiky.

2)

Článek 27 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví musí být vykládán tak, že pokud neexistuje odchylka podle odstavce 2 nebo 3 tohoto článku, může vynález takového farmaceutického výrobku, jako je účinná chemická látka léčivého přípravku, být za podmínek stanovených v odstavci 1 téhož článku předmětem patentu.

3)

Patent, který byl získán na základě přihlášky, v níž byl uplatněn nárok na vynález výrobního postupu farmaceutického výrobku i na vynález tohoto farmaceutického výrobku jako takového, ale který byl udělen jen na výrobní postup, nemůže být v důsledku pravidel stanovených v článcích 27 a 70 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví považován od okamžiku, kdy tato dohoda vstoupila v platnost, za patent, který chrání i vynález tohoto farmaceutického výrobku.


(1)  Úř. věst. C 78, 15. 3. 2014.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/19


Usnesení Soudního dvora ze dne 29. ledna 2014 – Simone Gbagbo v. Rada Evropské unie, Evropská komise, Republika Pobřeží slonoviny

(Věc C-397/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Lhůta - Formální požadavky - Zjevná nepřípustnost“)

2014/C 175/23

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Simone Gbagbo (zástupce: J.-C. Tchikaya, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie (zástupci: B. Driessen a M. Chavrier, zmocněnci, Evropská komise, Republika Pobřeží slonoviny (zástupce: J.-P. Mignard, advokát)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) ze dne 25. dubna 2013, Gbagbo v. Rada (T-119/11), kterým Tribunál zamítl žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí Rady 2011/18/SZBP ze dne 14. ledna 2011 o změně rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny (Úř. věst. L 11, s. 36), a nařízení Rady (EU) č. 25/2011 ze dne 14. ledna 2011 o změně nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny (Úř. věst. L 11, s. 1), a to v rozsahu, v němž se týkají žalobkyně – Zmrazení finančních prostředků – Povinnost uvést odvodnění – Zjevně nesprávné posouzení

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá.

2)

Simone Gbagbo ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených Radou Evropské unie.

3)

Republika Pobřeží slonoviny ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 274, 21.9.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/20


Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 30. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Polymeles Protodikeio Athinon – Řecko) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE v. Minerva Farmakeftiki AE

(Věc C-462/13) (1)

(„Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Položené předběžné otázky, jež jsou totožné s otázkami, o kterých již Soudní dvůr rozhodl - Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) - Článek 27 - Patentovatelný předmět - Článek 70 - Ochrana existujících předmětů“)

2014/C 175/24

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Polymeles Protodikeio Athinon

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE

Žalovaná: Minerva Farmakeftiki AE

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Polymeles Protodikeio Athinon – Výklad článků 27 a 70 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví („TRIPS“), která je přílohou Dohody o zřízení „Světové obchodní organizace“ (Úř. věst. 1994, L 336, s. 214) – Rozlišování mezi oblastmi spadajícími do práva Společenství a oblastmi spadajícími do pravomoci členských států – Oblast patentů – Chemické a farmaceutické výrobky

Výrok

1)

Článek 27 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je přílohou 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) podepsané v Marrákeši dne 15. dubna 1994 a schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994), spadá do společné obchodní politiky.

2)

Článek 27 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví musí být vykládán tak, že pokud neexistuje odchylka podle odstavce 2 nebo 3 tohoto článku, může vynález takového farmaceutického výrobku, jako je účinná chemická látka léčivého přípravku, být za podmínek stanovených v odstavci 1 téhož článku předmětem patentu.

3)

Patent, který byl získán na základě přihlášky, v níž byl uplatněn nárok na vynález výrobního postupu farmaceutického výrobku i na vynález tohoto farmaceutického výrobku jako takového, ale který byl udělen jen na výrobní postup, nemůže být v důsledku pravidel stanovených v článcích 27 a 70 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví považován od okamžiku, kdy tato dohoda vstoupila v platnost, za patent, který chrání i vynález tohoto farmaceutického výrobku.


(1)  Úř. věst. C 78, 15.3.2014.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Judecătoria Oradea (Rumunsko) dne 7. března 2014 – Horațiu Ovidiu Costea v. SC Volksbank România SA

(Věc C-110/14)

2014/C 175/25

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Judecătoria Oradea

Účastníci původního řízení

Žalobce: Horațiu Ovidiu Costea

Žalovaná: SC Volksbank România SA

Předběžná otázka

Musí být pro účely definice pojmu „spotřebitel“ čl. 2 písm. b) směrnice Rady 93/13/EHS, ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (1) vykládán v tom smyslu, že do tohoto pojmu zahrnuje, nebo z něj naopak vylučuje fyzickou osobu, která vykonává povolání advokáta a uzavře s bankou smlouvu o úvěru, aniž by byl v této smlouvě upřesněn účel úvěru a když je v jejím rámci jako ručitel hypotéky uvedena advokátní kancelář dotyčné fyzické osoby?


(1)  Úř. věst L 95, s. 29


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Koblenz (Německo) dne 11. března 2014 – RegioPost GmbH & Co. KG v. Stadt Landau

(Věc C-115/14)

2014/C 175/26

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Koblenz

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: RegioPost GmbH & Co. KG

Žalovaná: Stadt Landau

Další účastnice: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG

Předběžné otázky

1)

Má se článek 56 Smlouvy odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ve spojení s čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (1) vykládat v tom smyslu, že je s ním v rozporu vnitrostátní úprava, která přikazuje veřejnému zadavateli, aby pověřil veřejnou zakázkou pouze podniky a jejich subdodavatele, kteří se při podání nabídky písemně zavážou k tomu, že budou platit spolupracovníkům pověřeným prováděním zakázky minimální mzdu stanovenou pro veřejné, avšak nikoli soukromé zakázky, pokud neexistuje všeobecně zákonem stanovená minimální mzda ani kolektivní smlouva, která by zavazovala potencionálního poskytovatele a eventuální subdodavatele?

2)

V případě, že bude první otázka zodpovězena záporně:

Má se unijní právo v oblasti zadávání veřejných zakázek, především článek 26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (2) vykládat v tom smyslu, že je s ní v rozporu vnitrostátní úprava, jakou je § 3 odst. 1 Landesgesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben, která upravuje povinné vyloučení nabídky pro případ, že se hospodářský subjekt nezaváže již při předložení nabídky formou zvláštního prohlášení k tomu, že by jím byl smluvně zavázán v případě získání zakázky i bez odevzdání tohoto prohlášení?


(1)  Úř. věst. L 18, s. 1; Zvl. vyd. 05/02, s. 431.

(2)  (Úř. věst. L 134, s. 114; Zvl. vyd. 06/07 d. 132)


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/22


Žaloba podaná dne 17. března 2014 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-124/14)

2014/C 175/27

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Cattabriga a M. van Beek, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Určit, že Italská republika tím, že „řídícím pracovníkům“ (tj. lékařům) ve státní zdravotní službě upřela nárok na průměrnou týdenní pracovní dobu nepřesahující 48 hodin a všemu zdravotnickému personálu ve státní zdravotní službě upřela nárok na jedenáct po sobě jdoucích hodin denního odpočinku, aniž mu poskytla rovnocennou náhradní dobu odpočinku, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 3, 6 a čl. 17 odst. 2 směrnice 2003/88/ES (1);

uložit Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Články 3 a 6 směrnice 2003/88/ES ukládají členským státům povinnost přijmout nezbytná opatření, aby každý pracovník měl nárok na minimální denní odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin během 24 hodin, a dále aby průměrná délka pracovní doby nepřekračovala pro každé období sedmi dnů včetně přesčasů 48 hodin. Jakákoli výjimka z těchto ustanovení, která není vyloučena, podléhá přesně stanoveným podmínkám.

Italský zákonodárce při provedení směrnice2003/88/ES údajně porušil tato ustanovení, když z působnosti pravidel týkajících se maximální průměrné týdenní pracovní doby vyloučil veškeré „řídící pracovníky“ ve státní zdravotní službě a z působnosti pravidel o denním odpočinku vyloučil veškerý zdravotnický personál v této službě.

Zaprvé Komise konkrétně namítá, že všichni lékaři pracující ve státní zdravotní službě v Itálii jsou oficiálně zahrnuti pod kategorii „řídící pracovníci“ na základě právních předpisů a národních kolektivních smluv souvisejících s touto službou, aniž by se těšili výsadám spojeným s vedoucími pozicemi nebo požívali jakékoli autonomie v oblasti pracovní doby. Zadruhé italské orgány nebyly schopny prokázat, že navzdory skutečnosti, že zdravotnickému personálu ve státní zdravotní službě je upřen nárok na denní odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin, má tento personál přesto ihned po skončení pracovní doby nárok na dostatečnou nepřetržitou náhradní dobu odpočinku.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, s. 9)


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 18. března 2014 – Iron & Smith Kft v. Unilever NV

(Věc C-125/14)

2014/C 175/28

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Törvényszék

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Iron & Smith Kft

Další účastnice řízení: Unilever NV

Předběžné otázky

1)

Postačí dobré jméno existující v členském státě pro získání dobrého jména ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 4 odst. 3 směrnice 2008/95/ES (1), kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice“), také v případě, kdy proti zápisu národní ochranné známky byly podány námitky na základě toho, že toto dobré jméno bylo získáno v jiném státě, než je dotčený členský stát?

2)

Lze v rámci použitých zeměpisných kritérií pro posouzení dobrého jména ochranné známky Společenství uplatnit zásady formulované Soudním dvorem Evropské unie v souvislosti se skutečným užíváním ochranné známky Společenství?

3)

Jestliže majitel starší ochranné známky Společenství získá dobré jméno ochranné známky v jiných zemích, než je členský stát, v němž byla podána národní přihláška, a které pokrývají podstatnou část území Evropské unie, lze bez ohledu na výše uvedené požadovat, aby předložil i dostačující důkaz ve vztahu k dotčenému členskému státu?

4)

V případě záporné odpovědi na předchozí otázku a s ohledem na zvláštnosti vnitřního trhu, může se stát, že by ochranná známka užívaná intenzivně v podstatné části území Evropské unie byla neznámá relevantnímu vnitrostátnímu spotřebiteli, takže by nebyl splněn další požadavek nutný pro existenci důvodu, který by v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice bránil zápisu ochranné známky, neboť by tato nemohla způsobit újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky Společenství ani z nich neoprávněně těžit? Jestliže by tomu bylo tak, jaké skutečnosti musí prokázat majitel ochranné známky Společenství, aby byl splněn zmíněný požadavek?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25).


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/24


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 17. března 2014 – UAB „Sveda“ v. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Věc C-126/14)

2014/C 175/29

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci původního řízení

Žalobkyně (odvolatelka): UAB „Sveda“

Žalovaná (odpůrkyně v odvolacím řízení): Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vedlejší účastník řízení: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Předběžná otázka

Lze článek 168 směrnice Rady 2006/112/ES (1) ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty vykládat v tom smyslu, že na jeho základě vzniká osobě povinné k dani nárok na odpočet DPH odvedené na vstupu při výrobě či pořízení takového investičního majetku určeného pro podnikatelské účely, jaký je dotčen v projednávané věci, který (i) je přímo určen pro bezplatné použití veřejností, ale (ii) lze jej považovat za prostředek k přilákání návštěvníků do oblasti, kde osoba povinná k dani zamýšlí dodávat zboží či poskytovat služby v rámci své ekonomické činnosti?


(1)  Úř. věst. L 347, s. 1.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/24


Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie

(Věc C-132/14)

2014/C 175/30

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský parlament (zástupci: I. Liukkonen a L. Visaggio, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce

zrušit nařízení Rady (EU) č. 1385/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013 (1);

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Evropský parlament se domáhá zrušení nařízení EU č. 1385/2013, které Rada přijala na základě článku 349 SFEU.

Parlament zpochybňuje tento právní základ zvolený Radou, jelikož článek 349 SFEU není právním základem pro všechna přijatá opatření, ale pouze pro ta z nich, která představují výjimky z uplatnění unijního práva vůči Mayotte. Napadené nařízení však upravuje i otázky týkající se společné rybářské politiky a ochrany veřejného zdraví, ačkoli tato opatření nevyplývají z konkrétní hospodářské a strukturálně sociální situace na Mayotte.

Podle Parlamentu měl být dotyčný akt přijat ve vztahu k jednotlivým otázkám, které upravuje, na základě čl. 43 odst. 2, čl. 168 odst. 4 bod b) a článku 349 SFEU, a nikoli pouze na základě posledně uvedeného článku.


(1)  Úř. věst. L 354, s. 86.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/25


Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

(Věc C-133/14)

2014/C 175/31

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Lyal, W. Mölls a D. Martin, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit směrnici Rady 2013/64/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice Rady 91/271/EHS a 1999/74/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EU (1),

zachovat účinky směrnice 2013/64/EU do vstupu nové směrnice založené na vhodných právních základech v platnost,

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise navrhuje zrušit směrnici 2013/64/EU, kterou Rada přijala na právním základě článku 349 SFEU.

Komise Radě vytýká, že přijala tuto směrnice, zatímco jí nabídla založit tento akt na odvětvových právních základech, a to čl. 43 odst. 2, článku 114, čl. 153 odst. 2, článku 168 a čl. 192 odst. 1 SFEU.

Domnívá se, že vzhledem k účelu a cíli napadené směrnice nemůže být článek 349 SFEU platně použit jako její právní základ. Článek 349 SFEU by se použil pouze v případě výjimky ze zásady použitelnosti primárního práva na nejvzdálenější regiony, jakou zavádí např. čl. 355 odst. 1 SFEU. Dotčená směrnice se přitom neodchyluje od Smluv, ale pouze přizpůsobuje sekundární právo stavu vzniklému na základě změny statusu ostrova Mayotte. Tento výklad je podepřen nejen zněním článku 349 SFEU, ale rovněž systémem právních základů Smlouvy, jakož i historickými souvislostmi vzniku tohoto článku.


(1)  Úř. věst. L 355, s. 8.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/26


Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

(Věc C-134/14)

2014/C 175/32

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Lyal, W. Mölls, D. Martin, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit směrnici Rady 2013/62/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice 2010/18/EU, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS (1);

zachovat účinky směrnice 2013/62/EU až do vstupu v platnost nové směrnice přijaté na správném právním základu;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise požaduje zrušení směrnice 2013/62/EU, kterou Rada přijala na základě článku 349 SFEU.

Komise vytýká Radě, že přijala tuto směrnici, i když Komise navrhla založit tento akt na odvětvovém právním základě, a sice čl. 155 odst. 2 SFEU.

Má za to, že vzhledem k cíli a účelu napadené směrnice nemůže být článek 349 SFEU platně užit jako její právní základ. Posledně uvedený článek 349 SFEU se použije jen tehdy, pokud jde o výjimku ze zásady uplatnění primárního práva na nejvzdálenější regiony, která je zakotvena v čl. 355 odst. 1 SFEU. Dotčená směrnice nestanoví výjimku ze Smluv, nýbrž pouze přizpůsobuje sekundární právo, aby odpovídalo situaci vytvořené změnou statusu Mayotte. Tento výklad je podle jejího názoru v rozporu nejen se zněním článku 349 SFEU, ale rovněž se systémem právních základů ve Smlouvě, jakož i z historickým původem tohoto článku.


(1)  Úř. věst. L 353, s. 7.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/26


Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

(Věc C-135/14)

2014/C 175/33

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Lyal, W. Mölls, a D. Bianchi, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit nařízení Rady (EU) č. 1385/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013 (1)

zachovat účinky nařízení (EU) č. 1385/2013 do doby, než vstoupí v platnost nové nařízení mající odpovídající právní základ,

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise se domáhá zrušení nařízení EU č. 1385/2013, které Rada přijala na základě článku 349 SFEU.

Komise Radě vytýká, že přijala toto nařízení, ačkoli navrhovala, aby tento akt vycházel z odvětvových právních základů, tj. čl. 43 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 bod b) SFEU. Podle Komise nelze v souladu s cílem a účelem napadeného nařízení použít jako platný právní základ článek 349 SFEU. Tento článek 349 SFEU se uplatní pouze v případě výjimek ze zásady uplatnění primárního práva na nejvzdálenější regiony, jak stanoví čl. 355 odst. 1 SFEU.

Předmětné nařízení však nestanoví výjimky ze smluv, ale pouze upravuje sekundární právo v reakci na situaci, která vyvstala se změnou statusu Mayotte. Tento výklad dokládá nejen znění článku 349 SFEU, ale i systém právních základů smlouvy, jakož i historické kořeny tohoto článku.


(1)  Úř. věst. L 354, 28/12/2013, s. 86.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/27


Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie

(Věc C-136/14)

2014/C 175/34

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský parlament (zástupci: J. Rodrigues a L. Visaggio, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

zrušit směrnici Rady 2013/64/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice Rady 91/271/EHS a 1999/74/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EU (1),

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Evropský parlament se domáhá zrušení směrnice 2013/64/EU, kterou Rada přijala na právním základě článku 349 SFEU.

Podle Parlamentu si Rady zvolila nesprávný právní základ, protože opatření, která jsou předmětem napadené směrnice, spadají do pravomocí Unie z titulu různých společných politik. Tato opatření měla být tedy přijata na odvětvových právních základech týkajících se oblastí životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví, tedy na základě čl. 43 odst. 2, článku 114, čl. 153 odst. 2, článku 168 a čl. 192 odst. 1 SFEU, a nikoliv na základě článku 349 SFEU.

Parlament je toho názoru, že opatření, jejichž cílem není reagovat na hospodářská a technická omezení, kterým čelí nejvzdálenější region, prostřednictvím výjimky z plného uplatňování unijního práva v dotyčném regionu, nemohou být platně založena na právním základě článku 349 SFEU. Tento článek se tak podle jeho názoru nevztahuje na opatření, jejichž cílem je pouze odložit uplatňování některých ustanovení unijního práva v nejvzdálenějším regionu.


(1)  Úř. věst. L 353, s. 8.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/28


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 28. března 2014 – Direktor na Direkcija „Migracija“ pri Ministerstvo na vatrešnite raboti v. Bashir Mohamed Ali Mahdi

(Věc C-146/14)

2014/C 175/35

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Sofia-grad

Účastníci původního řízení

Žalobce: Direktor na Direkcija „Migracija“ pri Ministerstvo na vatrešnite raboti

Žalovaný: Bashir Mohamed Ali Mahdi

Předběžné otázky

1)

Má být čl. 15 odst. 3 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES (1) ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ve spojení s články 6 a 47 Listiny základních práv Evropské unie a s právem na soudní přezkum a právem na účinnou [soudní ochranu] vykládán v tom smyslu, že:

a)

pokud je správní orgán podle vnitrostátního práva členského státu povinen provádět každý měsíc přezkum zajištění, aniž by existovala výslovná povinnost vydat správní opatření, a soudu musí z úřední povinnosti předložit seznam státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou z důvodu existence překážek vyhoštění zajištěni nad rámec zákonem stanovené maximální doby prvního zajištění, tento správní orgán buď musí v okamžiku uplynutí doby stanovené v individuálním rozhodnutí o prvním zajištění přijmout výslovné opatření, které se týká přezkumu zajištění s ohledem na důvody prodloužení doby zajištění stanovené unijním právem, anebo musí dotčenou osobu propustit?

b)

pokud vnitrostátní právní předpisy členského státu stanoví pravomoc soudu nařídit po uplynutí maximální doby prvního zajištění za účelem vyhoštění, která je stanovena vnitrostátním právem, prodloužení této doby zajištění, nahradit ji mírnějším opatřením anebo nařídit propuštění státního příslušníka třetí země, soud je v situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, povinen přezkoumat legalitu opatření spočívajícího v přezkumu zajištění, v němž jsou uvedeny právní a skutkové důvody, pro které je nezbytné prodloužit dobu zajištění, jakož i její délku, tak, že rozhodne o pokračování zajištění, o jejím nahrazení jiným opatřením nebo o propuštění dotčené osoby?

c)

umožňuje soudu přezkoumat legalitu opatření týkajícího se přezkumu zajištění, v němž jsou uvedeny pouze důvody, pro které nelze vykonat rozhodnutí o vyhoštění státního příslušníka třetí země, s ohledem na důvody prodloužení doby zajištění stanovené unijním právem, tak, že spor rozhodne pouze na základě skutečností a důkazů předložených správním orgánem, jakož i na základě námitek a skutečností uplatněných státním příslušníkem třetí země, přičemž vydá rozhodnutí o pokračování zajištění, o jejím nahrazení jiným opatřením nebo o propuštění dotčené osoby?

2)

Má být čl. 15 odst. 1 a 6 směrnice 2008/115 v situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, vykládán v tom smyslu, že samostatný důvod prodloužení doby zajištění spočívající v tom, že „dotčená osoba … [nemá] žádné doklady totožnosti“, uvedený ve vnitrostátních právních předpisech je s ohledem na unijní právo přípustný jakožto důvod, který lze subsumovat pod oba případy uvedené v čl. 15 odst. 6 směrnice, pokud lze podle vnitrostátního práva členského státu na základě uvedené okolnosti vycházet z odůvodněné domněnky, že dotčená osoba se pokusí vyhnout se výkonu rozhodnutí o vyhoštění, což zase představuje nebezpečí skrývání se ve smyslu právních předpisů tohoto členského státu?

3)

Má být čl. 15 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 15 odst. 6 směrnice 2008/115 ve spojení s body 2 a 13 jejího odůvodnění, které se týkají respektování základních práv a lidské důstojnosti státních příslušníků třetích zemí a použití zásady proporcionality, v situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, vykládán v tom smyslu, že připouští dospět k závěru o existenci odůvodněného nebezpečí skrývání se na základě okolností, že dotčená osoba nemá žádné doklady totožnosti, nelegálním způsobem překročila státní hranici a uvádí, že se nechce vrátit do země svého původu, přestože předtím vyplnila prohlášení o dobrovolném návratu do své země a uvedla správné údaje týkající se její totožnosti, přičemž tyto okolnosti spadají pod pojem „nebezpečí skrývání se“ u adresáta rozhodnutí o navrácení ve smyslu směrnice, který je ve vnitrostátním právu vymezen jako odůvodněná domněnka opírající se skutkové okolnosti a spočívající v tom, že dotčená osoba se pokusí vyhnout se výkonu rozhodnutí o navrácení?

4)

Má být čl. 15 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 15 odst. 4 a odst. 6 směrnice 2008/115 ve spojení s body 2 a 13 jejího odůvodnění, které se týkají respektování základních práv a lidské důstojnosti státních příslušníků třetích zemí a použití zásady proporcionality, v situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, vykládán v tom smyslu, že

а)

státní příslušník třetí země neprokáže žádnou ochotu spolupracovat při přípravě výkonu rozhodnutí o svém navrácení do země svého původu, pokud před pracovníkem velvyslanectví této země ústně prohlásí, že se do země svého původu nechce vrátit, přestože předtím vyplnila prohlášení o dobrovolném návratu do své země a uvedla správné údaje týkající se její totožnosti, a že dochází k průtahům při předání dokumentů způsobeným třetím státem a existuje reálný předpoklad pro vykonání rozhodnutí o navrácení, pokud velvyslanectví této země za těchto okolností nevystaví dokument nezbytný pro to, aby se dotčená osoba mohla přemístit do země svého původu, přestože potvrdila totožnost dotčené osoby?

b)

v případě propuštění státního příslušníka třetí země, které bylo uskutečněno z důvodu, že neexistuje reálný předpoklad pro vykonání rozhodnutí o vyhoštění této osoby, která nemá žádné doklady totožnosti, nelegálním způsobem překročila státní hranici a uvádí, že se nechce vrátit do země svého původu, je třeba vycházet z předpokladu, že členský stát je povinen vystavit přechodný dokument osvědčující status dotčené osoby, pokud velvyslanectví země původu za těchto okolností nevystaví dokument nezbytný pro to, aby se dotčená osoba mohla přemístit do země svého původu, přestože potvrdila totožnost dotčené osoby?


(1)  Úř. věst. L 348, s. 98.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/29


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad – Varna (Bulharsko) dne 4. dubna 2014 – „Koela-N“ EOOD v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(Věc C-159/14)

2014/C 175/36

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad – Varna

Účastníci původního řízení

Žalobkyně:„Koela-N“ EOOD

Žalovaný: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Předběžné otázky

1)

Je třeba článek 14 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1) vykládat v tom smyslu, že právo nakládat s hmotným majetkem jako vlastník zahrnuje rovněž právo přikázat přepravci, aby zboží dodal třetí osobě odlišné od příjemce uvedeného na faktuře, a v tomto smyslu představuje již samotné přijetí zboží touto třetí osobou důkaz o uskutečněných předchozích dodání zboží?

2)

Je třeba článek 14 odst. 1 směrnice Rady 2006/112 vykládat v tom smyslu, že skutečnost, že zboží není ve skutečném vlastnictví přímého dodavatele – nezávisle na tom, zda kupující zboží obdržel – znamená, že nejsou splněny podmínky existence dodání [zboží] podle směrnice?

3)

Představuje skutečnost, že předchozí dodavatelé v rámci dodavatelského řetězce neposkytli daňovým orgánům součinnost, jakož i chybějící nakládka zboží objektivní ukazatele, ze kterých lze vyvodit, že osoba povinná k dani věděla nebo musela vědět, že plnění, u kterého uplatňuje nárok na odpočet daně odvedené na vstupu, je součástí daňového podvodu?


(1)  Úř. věst. L 347, s. 1.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/30


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varas Cíveis de Lisboa (Portugalsko) dne 4. dubna 2014 – João Filipe Ferreira da Silva e Brito a další v. Estado português

(Věc C-160/14)

2014/C 175/37

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Varas Cíveis de Lisboa

Účastníci původního řízení

Žalobci: João Filipe Ferreira da Silva e Brito a další

Žalovaný: Estado português

Předběžné otázky

1.

Je třeba směrnici Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (1), zejména její čl. 1 odst. 1, vykládat v tom smyslu, že pojem „převod závodu“ zahrnuje situaci, kdy dochází ke zrušení společnosti působící na trhu charterových letů rozhodnutím většinového akcionáře, který je rovněž společností působící v oblasti letecké dopravy, a kdy v rámci likvidace mateřská společnost:

i)

převezme postavení zrušené společnosti ve smlouvách o nájmu letadel a v platných smlouvách o charterových letech uzavřených s cestovními kancelářemi;

ii)

vyvíjí činnost dříve uskutečňovanou zrušenou společností;

iii)

opětovně přijme některé ze zaměstnanců do té doby zaměstnaných u zrušené společnosti a pověří je totožnými úkoly;

iv)

převezme drobné vybavení zrušené společnosti?

2.

Je třeba článek 267 SFEU (bývalý článek 234 ES) vykládat v tom smyslu, že Supremo Tribunal de Justiça, s ohledem na skutkové okolnosti popsané v předchozí otázce a na okolnost, že nižší vnitrostátní soudy, které věc projednávaly, vydaly rozporná rozhodnutí, byl povinen položit Soudnímu dvoru Evropských společenství předběžnou otázku ohledně správného výkladu pojmu „převod závodu“ pro účely čl. 1 odst. 1 směrnice 2001/23/ES?

3.

Brání právo Společenství, zejména zásady uvedené Soudním dvorem Evropských společenství v rozsudku Köbler (2) ohledně odpovědnosti státu za újmu způsobenou jednotlivcům porušením práva Společenství vnitrostátním soudem rozhodujícím v posledním stupni, použití vnitrostátního předpisu, který vyžaduje jako základ nároku na odškodnění uplatněného proti státu předchozí zrušení rozhodnutí, jímž byla způsobena újma?


(1)  Úř. vest. L 82, s. 16

(2)  C-224/01, EU:C:2003:513


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/31


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. dubna 2014 – Alfredo Rendón Marín v. Administración del Estado

(Věc C-165/14)

2014/C 175/38

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Alfredo Rendón Marín

Žalovaná: Administración del Estado

Předběžná otázka

Je s článkem 20 Smlouvy o fungování Evropské unie, vykládaným s ohledem na rozsudky ze dne 19. října 2004 (věc C-200/02) (1) a ze dne 8. března 2011 (věc C-34/09) (2), slučitelná vnitrostátní právní úprava, která vylučuje možnost udělit rodiči nezletilého dítěte-občana Evropské unie závislého na svém rodiči povolení k pobytu proto, že rodič má v zemi podání žádosti záznam v rejstříku trestů, přestože je v důsledku toho nezletilé dítě, které musí rodiče doprovázet, nuceno nedobrovolně vycestovat z území Unie?


(1)  EU:C:2004:639

(2)  EU:C:2004:639


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/31


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. dubna 2014 – Grupo Itevelesa S.L. a další v. Oca Inspección Técnica de Vehículos SA a další

(Věc C-168/14)

2014/C 175/39

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera

Účastnice původního řízení

Navrhovatelky: Grupo Itevelesa S.L., Applus Iteuve Technology, Certio ITV S.L. a Asistencia Técnica Industrial SAE

Odpůrkyně: Oca Inspección Técnica de Vehículos SA a Generalidad de Cataluña

Předběžné otázky

1)

Vylučuje čl. 2 odst. 2 písm. [d)] směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/123/ES (1) ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu z rozsahu působnosti této směrnice činnosti spojené s technickými prohlídkami vozidel (TPV), jsou-li prováděny, v souladu s vnitrostátními předpisy, soukromými obchodními společnostmi pod dohledem správních orgánů členského státu?

2)

Je-li odpověď na předchozí otázku záporná (tedy spadají-li činnosti spojené s TPV v zásadě do působnosti směrnice 2006/123/ES), může se použít důvod vyloučení stanovený v čl. 2 odst. 2 písm. i) této směrnice, a to na základě skutečnosti, že soukromé společnosti poskytující tuto službu jsou oprávněny jako bezpečnostní opatření nařídit odstavení vozidel vykazujících takové bezpečnostní nedostatky, že jejich provoz by představoval bezprostřední nebezpečí?

3)

Jestliže je směrnice 2006/123/ES použitelná na činnosti spojené s TPV, dovoluje její výklad ve spojení s článkem 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES (2) ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (nebo s obdobným ustanovením dřívější směrnice 96/96/ES) podmínit v každém případě tyto činnosti předchozím správním povolením? Ovlivňují odpověď závěry uvedené v bodě 26 rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. října 2009 (věc C-438/08 (3))?

4)

Je vnitrostátní právní úprava, která podřizuje počet povolení pro zařízení provádějící TPV obsahu územního plánu, jenž mezi důvody omezení počtu těchto povolení uvádí zajištění dostatečného územního pokrytí, zajištění kvality služby a podporu hospodářské soutěže mezi provozovateli, a obsahuje za tím účelem prvky hospodářského plánování, slučitelná s články 10 a 14 směrnice 2006/123/ES a, případně – není-li daná směrnice použitelná – s článkem 43 Smlouvy o ES (nyní článek 49 Smlouvy o fungování Evropské unie)?


(1)  Úř. věst. L 376, s. 36

(2)  Úř. věst. L 141, s. 12

(3)  EU:C:2099:651


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/32


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sección Tercera de la Audiencia Provincila de Castellón (Španělsko) dne 7. dubna 2014 – Juan Carlos Sánches Morcillo a María del Carmen Abril García v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Věc C-169/14)

2014/C 175/40

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincila de Castellón

Účastníci původního řízení

Žalobci: Juan Carlos Sánches Morcillo a María del Carmen Abril García

Žalovaná: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Předběžné otázky

1)

Brání čl. 7 odst. 1 směrnice 93/13/EHS (1), který členským státům ukládá povinnost zajistit, aby v zájmu spotřebitelů existovaly přiměřené a účinné prostředky zabraňující dalšímu používání nepřiměřených podmínek ve smlouvách, které uzavírají prodávající nebo poskytovatelé se spotřebiteli, procesnímu předpisu, jako je čl. 695 odst. 4 španělského Ley de Enjuiciamiento Civil, který při úpravě opravného prostředku proti rozhodnutí o námitce proti výkonu rozhodnutí týkajícího se majetku, který byl zatížen hypotékou nebo byl zastaven, umožňuje podat odvolání jen proti usnesení, jímž je rozhodnuto o zastavení řízení nebo neuplatnění zneužívající klauzule, a vylučuje opravný prostředek v ostatních případech, což má za bezprostřední následek, že zatímco se oprávněná osoba může odvolat, když je vyhověno námitce povinné osoby a je rozhodnuto o zastavení řízení nebo o neuplatnění zneužívající klauzule, povinný spotřebitel nemůže podat opravný prostředek v případě, že je jeho námitka zamítnuta?

2)

Je v oblasti působnosti unijní právní úpravy na ochranu spotřebitele obsažené ve směrnici 93/13/EHS se zásadou práva na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a na rovnost zbraní, které prohlašuje článek 47 Listiny základních práv Evropské unie (2), slučitelné ustanovení vnitrostátního práva, jako je čl. 695 odst. 4 španělského Ley de Enjuiciamiento Civil, který při úpravě opravného prostředku proti rozhodnutí o námitce proti výkonu rozhodnutí týkajícího se majetku, který byl zatížen hypotékou nebo byl zastaven, umožňuje podat odvolání jen proti usnesení, jímž je rozhodnuto o zastavení řízení nebo neuplatnění zneužívající klauzule, a vylučuje opravný prostředek v ostatních případech, což má za bezprostřední následek, že zatímco se oprávněná osoba může odvolat, když je vyhověno námitce povinné osoby a je rozhodnuto o zastavení řízení nebo o neuplatnění zneužívající klauzule, povinný spotřebitel nemůže podat opravný prostředek v případě, že je jeho námitka zamítnuta?


(1)  Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, s. 29).

(2)  Úř. věst. 2000, C 364, s. 1.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/33


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Salamanca – Španělsko) – Josune Esteban Garcia v. Cachorros Plus CBF SCP

(Věc C-451/12) (1)

2014/C 175/41

Jednací jazyk: španělština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 339, 22.12.2012.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/33


Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 7. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Krajského súdu v Prešove – Slovensko) – SKP k.s. v. Ján Bríla

(Věc C-460/12) (1)

2014/C 175/42

Jednací jazyk: slovenština

Předseda osmého senátu Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 46, 16.2.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/33


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 31. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance d'Orléans – Francie) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA v. Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

(Věc C-298/13) (1)

2014/C 175/43

Jednací jazyk: francouzština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 215, 27.7.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/34


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Brașov – Rumunsko) – Imre Solyom, Luiza Solyom v. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

(Věc C-444/13) (1)

2014/C 175/44

Jednací jazyk: rumunština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 325, 9.11.2013.


Tribunál

10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/35


Rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2014 – Evropaïki Dynamiki v. Komise

(Věc T-340/09) (1)

(„Veřejné zakázky na služby - Nabídkové řízení Úřadu pro publikace - Podpora při poskytování publikačních a komunikačních služeb v souvislost s internetovou stránkou CORDIS - Odmítnutí nabídek uchazeče a zadání zakázek jiným uchazečům - Zařazení nabídky uchazeče - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 148 odst. 1 a 3 prováděcích pravidel - Zjevně nesprávné posouzení - Mimosmluvní odpovědnost“)

2014/C 175/45

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Řecko) (zástupci: N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně S. Delaude a N. Bambara, poté S. Delaude, zmocněnci, ve spolupráci s C. Erkelensem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Úřadu pro publikace Evropských společenství oznámeného žalobkyni dopisem ze dne 9. června 2009, kterým se odmítají její nabídky předložené v reakci na vyhlášení nabídkového řízení č. 10 017 (CORDIS) v rámci položky B, nazvané „Redakční a publikační služby“, a položky C, nazvané „Poskytování nových digitálních informačních služeb“, a přijímá její nabídka předložená v reakci na totéž nabídkové řízení, v rámci položky E, nazvané „Vývoj a řízení klíčových služeb“, a zařazuje se na třetí místo, a návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ponese 90 % vlastních nákladů řízení a ukládá se jí náhrada 90 % nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí, přičemž ta ponese 10 % vlastních nákladů řízení a ukládá se jí náhrada 10 % nákladů řízení vynaložených společností Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.


(1)  Úř. věst. C 267, 7.11.2009.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/35


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Pico Food v. OHIM – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

(Věc T-623/11) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška ochranné známky Společenství MILANÓWEK CREAM FUDGE - Starší národní obrazové ochranné známky znázorňující krávu, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT a SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE - Relativní důvod zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) a článek 76 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009“)

2014/C 175/46

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Pico Food GmbH (Tamm, Německo) (zástupce: M. Doglas, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: M. Vuijst a P. Geroulakos, zmocněnci)

Další účastník řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastník před Tribunálem: Bogumil Sobieraj (Milanówek, Polsko) (zástupce: O. Bischof, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 8. září 2011 (věc R 553/2010-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Pico Food GmbH a Bogumiłem Sobierajem.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnost Pico Food GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 32, 4. 2. 2012.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/36


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Comsa v. OHIM – COMSA (COMSA)

(Věc T-144/12) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství COMSA - Dřívější obchodní firma Comsa, SA - Relativní důvod zamítnutí - Neexistence užívání označení, jehož význam není pouze místní, v obchodním styku - Podobnost služeb - Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009“)

2014/C 175/47

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Comsa, SA (Barcelona, Španělsko) (zástupci: původně M. Aznar Alonso, poté A. Gómez López, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Constructora de obras municipales, SA (COMSA) (Madrid, Španělsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. ledna 2012 (spojené věci R 518/2011-2 a R 795/2011-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Comsa, SA a Constructora de obras municipales, SA (COMSA).

Výrok

1.

Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 10. ledna 2012 (spojené věci R 518/2011-2 a R 795/2011-2) týkající se námitkového řízení mezi společnostmi Comsa, SA a Constructora de obras municipales, SA (COMSA), se zrušuje v rozsahu, v němž zrušilo rozhodnutí námitkového oddělení pro služby zařazené do třídy 42 a povolilo zápis přihlašované ochranné známky pro tytéž služby.

2.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3.

Comsa ponese vlastní náklady řízení, jakož i tři čtvrtiny nákladů řízení vynaložených OHIM. OHIM ponese čtvrtinu vlastních nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 194, 30.6.2012.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/37


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Řecko v. Komise

(Věc T-150/12) (1)

(„Státní podpory - Bezúročné půjčky se státní zárukou poskytnuté řeckými orgány sdružením zemědělských družstev v odvětví obilovin - Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem - Povinnost uvést odůvodnění - Výhoda - Podpory, které mají napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu“)

2014/C 175/48

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: I. Chalkias, X. Basakou a A. Vasilopoulou, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně S. Thomas a D. Triantafyllou, poté M. Triantafyllou a P. Němečkova, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2012/320/EU ze dne 25. ledna 2012, týkající se podpor, které Řecko poskytlo pěstitelům obilí a družstvům v tomto odvětví (Úř. věst. L 164, s. 10)

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 184, 23.6.2012.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/37


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – EI du Pont de Nemours v. OHIM –Zueco Ruiz (ZYTeL)

(Věc T-288/12) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky ZYTeL - Starší slovní ochranná známka Společenství a ochranná známka ZYTEL, jež je všeobecně známá ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy - Relativní důvody pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Zásah do rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky - Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009“)

2014/C 175/49

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Delaware, Spojené státy) (zástupce: E. Armijo Chávarri, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Geroulakos, zmocněnec)

Další účastník řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastník před Tribunálem: Enrique Zueco Ruiz (Zaragoza, Španělsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 29. března 2012 (věc R 464/2011-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi EI du Pont de Nemours and Company a Enriquem Zuecem Ruizem.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

EI du Pont de Nemours and Company se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 273, 8.9.2012.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/38


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Elite Licensing v. OHIM – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)

(Věc T-386/12) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství elite BY MONDARIZ - Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší mezinárodní obrazová ochranná známka ELITE - Jazyk řízení o odvolání - Lhůty - Přípustnost odvolání před odvolacím senátem - Pravidlo 48 odst. 2, pravidlo 49 odst. 1 a pravidlo 96 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95 - Neexistence nebezpečí záměny - Neexistence podobnosti označení - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Poškození dobrého jména - Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009“)

2014/C 175/50

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Elite Licensing Company SA (Fribourg, Švýcarsko) (zástupce: J. Albrecht, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL (Mondariz, Španělsko) (zástupce: T. Andrade Boué, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 6. června 2012 (věc R 9/2011-5) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Elite Licensing Company SA a Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL

Výrok

1.

Rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 6. června 2012 (věc R 9/2011-5), týkající se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Elite Licensing Company SA a Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL, se zrušuje.

2.

OHIM ponese vlastní náklady a nahradí náklady vynaložené společností Elite Licensing Company.

3.

Společnost Aguas de Mondariz Fuente del Val ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 355, 17.11.2012.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/38


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – CITEB a Belgo-Metal v. Parlament

(Věc T-488/12) (1)

(„Veřejné zakázky na stavební práce - Zadávací řízení - Renovace a rozšíření budovy Eastman v Bruselu - Odmítnutí nabídky uchazeče - Sdělení zprávy hodnotícího výboru - Povinnost uvést odůvodnění“)

2014/C 175/51

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cit Blaton SA (CITEB) (Schaerbeek, Belgie) a Belgo-Metal (Wetteren, Belgie) (zástupce: R. Simar, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: F. Poilvache a L. Fedel, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Parlamentu ze 7. září 2012, kterým byla odmítnuta nabídka předložená žalobkyněmi v rámci oznámení o zakázce ze dne 19. května 2012, zveřejněného v dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie (Úř. věst. 2012/S 92-1563620) pod referenčním číslem NINLO.AO-2012-005-BRU-UPIB-02, jež se týkalo provedení renovace a rozšíření budovy Eastman v Bruselu (Belgie), a kterým byla tato zakázka zadána jinému uchazeči.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Cit Blaton SA (CITEB) a Belgo-Metal se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 9, 12. 1. 2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/39


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Farmaceutisk Laboratorium Ferring v. OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA)

(Věc T-501/12) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství OCTASA - Starší slovní národní ochranné známky PENTASA - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

2014/C 175/52

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Kodaň, Dánsko) (zástupci: původně I. Fowler, solicitor, A. Renck a J. Fuhrmann, advokáti, poté I. Fowler, A. Renck a D. Slopek, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Bullock, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Švýcarsko) (zástupce: T. Alkin, barrister)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 6. září 2012 (věc R 1214/2011-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S a Tillotts Pharma AG

Výrok

1.

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 6. září 2012 (věc R 1214/2011 4) se zrušuje.

2.

OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení společnosti Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S.

3.

Tillotts Pharma AG ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení Farmaceutisk Laboratorium Ferring.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/40


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Ferring v. OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA)

(Věc T-502/12) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství OCTASA - Starší slovní národní ochranné známky, ochranné známky Beneluxu a mezinárodní ochranné známky PENTASA a OCTOSTIM - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

2014/C 175/53

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ferring BV (Haarlem, Nizozemsko) (zástupci: I. Fowler, solicitor, A. Renck a J. Fuhrmann, advokáti, poté I. Fowler, A. Renck a D. Slopek, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Bullock, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Švýcarsko) (zástupce: T. Alkin, barrister)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 6. září 2012 (věc R 1216/2011-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Ferring BV a Tillotts Pharma AG

Výrok

1.

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 6. září 2012 (věc R 1216/2011-4) se zrušuje.

2.

OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení společnosti Ferring BV.

3.

Tillotts Pharma AG ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení Ferring.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/40


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2014 – Olive Line International v. OHIM (OLIVE LINE)

(Věc T-209/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství OLIVE LINE - Absolutní důvod pro zamítnutí Motif absolu de refus - Nedostatek rozlišovací způsobilosti Absence de caractère distinctif - Článek 7 odst. 1 písm. b), nařízení (ES) č. 207/2009“)

2014/C 175/54

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Olive Line International, SL (Madrid, Španělsko) (zástupce: M. Aznar Alonso, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: Ó. Mondéjar Ortuño, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 31. ledna 2013 (věc R 1447/2012-1) o přihlášce k zápisu obrazového označení OLIVE LINE jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Olive Line International, SL se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 178, 22. 6. 2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/41


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – MHCS v. OHIM – Ambra (DORATO)

(Věc T-249/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství DORATO - Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší národní obrazová ochranná známka zobrazující etikety na hrdle láhve - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Pravidlo 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95“)

2014/C 175/55

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: MHCS (Épernay, Francie) (zástupci: P. Boutron, N. Moya Fernández a L. É. Balleydier, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. Bullock, N. Bambara a A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Ambra S.A. (Varšava, Polsko) (zástupce: M. Kaczan-Parchimowicz, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 19. února 2013 (věc R 1877/20112) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi MHCS a Ambra S.A.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

MHCS se ukládá náhrada nákladů řízení včetně nutných nákladů řízení vynaložených společností Ambra S.A. v řízení před odvolacím senátem Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)).


(1)  Úř. věst. C 207, 20.7.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/41


Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – CNIEL v. Komise

(Věc T-293/09) (1)

(„Státní podpory - Rámcový režim opatření přijatých zemědělskými mezioborovými organizacemi uznanými ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských organizací - Financování z dobrovolných příspěvků, které se stávají povinnými - Rozhodnutí prohlašující režim podpory za slučitelný se společným trhem - Zrušení rozhodnutí jeho autorem ab initio - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

2014/C 175/56

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) (Paříž, Francie) (zástupci: původně A. Cabanes a V. Kostrzewski-Pugnat, poté A. Cabanes, A. C. Jeux a L. Sersiron a nakonec A. Cabanes, L. Sersiron a M. Spy, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Stromsky a C. Urraca Caviedes, poté B. Stromsky a S. Thomas a nakonec B. Stromsky, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2008) 7846 v konečném znění ze dne 10. prosince 2008 o státní podpoře č. 561/2008, jež se týká rámcového režimu opatření přijatých zemědělskými mezioborovými organizacemi uznanými ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských organizací.

Výrok

1)

Není důvodné rozhodnout ve věci samé.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 244, 10.10.2009.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/42


Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – CNIPT v. Komise

(Věc T-302/09) (1)

(„Státní podpory - Rámcový režim akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví - Financování z dobrovolných příspěvků, které se změnily na povinné - Rozhodnutí prohlašující režim podpor slučitelným se společným trhem - Zpětvzetí rozhodnutí - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

2014/C 175/57

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) (Paříž, Francie) (zástupci: V. Ledoux a B. Néouze, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Stromsky a C. Urraca Caviedes, poté B. Stromsky a S. Thomas a nakonec M. Stromsky, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2008) 7846 final ze dne 10. prosince 2008 o státní podpoře č. 561/2008, týkající se rámcového režimu akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví.

Výrok

1)

Není důvodné rozhodnout ve věci samé.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 244, 10. 10. 2009.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/43


Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Val’hor v. Komise

(Věc T-306/09) (1)

(„Státní podpory - Rámcový režim činností prováděných mezioborovými zemědělskými organizacemi uznanými ve Francii ve prospěch příslušníků zastoupených zemědělských odvětví - Financování dobrovolnými příspěvky, které se staly povinnými - Rozhodnutí prohlašující režim podpory za slučitelný se společným trhem - Zrušení rozhodnutí - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

2014/C 175/58

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Val’hor (Paříž, Francie) (zástupci: V. Ledoux a B. Néouze, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Stromsky a C. Urraca Caviedes, poté B. Stromsky a S. Thomas a nakonec M. Stromsky, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2008) 7846 final ze dne 10. prosince 2008 o státní podpoře č. 561/2008 týkající se rámcového režimu činností prováděných mezioborovými zemědělskými organizacemi uznanými ve Francii ve prospěch příslušníků zastoupených zemědělských odvětví.

Výrok

1)

O žalobě již není třeba rozhodovat.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 244, 10.10.2009.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/43


Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Onidol v. Komise

(Věc T-313/09) (1)

(„Státní podpory - Rámcový režim akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví - Financování z dobrovolných příspěvků, které se změnily na povinné - Rozhodnutí prohlašující režim podpor slučitelným se společným trhem - Zpětvzetí rozhodnutí - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

2014/C 175/59

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Organisation nationale interprofessionnelle des graines et fruits oléagineux (Onidol) (Paříž, Francie) (zástupci: původně B. Le Bret a L. Olza Moreno, poté B. Le Bret a C. Renner, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Stromsky a C. Urraca Caviedes, poté B. Stromsky a S. Thomas a nakonec B. Stromsky, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2008) 7846 final ze dne 10. prosince 2008 o státní podpoře č. 561/2008, týkající se rámcového režimu akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví

Výrok

1)

Není důvodné rozhodnout ve věci samé.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 244, 10.10.2009.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/44


Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Intercéréales a Grossi v. Komise

(Věc T-314/09) (1)

(„Státní podpory - Rámcový režim akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví - Financování z dobrovolných příspěvků, které se změnily na povinné - Rozhodnutí prohlašující režim podpor slučitelným se společným trhem - Zpětvzetí rozhodnutí - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

2014/C 175/60

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Intercéréales (Paříž, Francie) a Alain Grossi (Nîmes, Francie) (zástupci: původně B. Le Bret a L. Olza Moreno, poté B. Le Bret a C. Renner, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Stromsky a C. Urraca Caviedes, poté B. Stromsky a S. Thomas, a nakonec B. Stromsky, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2008) 7846 final ze dne 10. prosince 2008 o státní podpoře č. 561/2008, týkající se rámcového režimu akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví

Výrok

1)

Není důvodné rozhodnout ve věci samé.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 244, 10.10.2009.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/44


Usnesení Tribunálu ze dne 31. března 2014 – SACBO v. Komise a INEA

(Věc T-270/13) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Finanční pomoc Společenství ve prospěch projektů ve společném zájmu v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí - Nedostatek bezprostředního dotčení - Akt, který nelze napadnout žalobou - Přípravný akt - Nepřípustnost“)

2014/C 175/61

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně:: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO, SpA) (Grassobbio, Itálie) (zástupci: M. Muscardini a G. Greco, advokáti)

Žalované: Evropská komise (zástupci: J. Hottiaux a E. Montaguti, zmocněnci); a Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) (zástupci: I. Ramallo, zmocněnec a M. Merola, C. Santacroce a L. Armati, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA) ze dne 18. března 2013, které se týká některých výdajů vynaložených na vypracování studie o proveditelnosti intermodálního rozvoje letiště Bergame- Orio al Serio (Itálie), v důsledku finanční pomoci poskytnuté Komisí Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC, vnitrostátní orgánu pro italské civilní letectví).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Již není třeba rozhodovat o návrhu Polské republiky na vstup vedlejšího účastníka do řízení.

3)

Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Výkonnou agenturou pro inovace a sítě (INEA).


(1)  Úř. věst. C 207, 20. 7. 2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/45


Usnesení soudce Tribunálu příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních ze dne 4. února 2014 – Serco Belgium a další v. Komise

(Věc T-644/13 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Veřejná zakázka - Zadávací řízení - Odmítnutí nabídky - Návrh na odklad vykonatelnosti - „Fumus boni juris“)

2014/C 175/62

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Serco Belgium SA (Brusel, Belgie); SA Bull NV (Brusel); a Unisys Belgium SA (Brusel) (zástupci: V. Ost a M. Vanderstraeten, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: S. Delaude, L. Cappelletti a F. Moro, zmocněnci)

Předmět věci

Zaprvé návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. října 2013, kterým byla odmítnuta nabídka předložená seskupením, jehož členy byly žalobkyně, v nabídkovém řízení DIGIT/R2/PO/2012/026 – ITIC SM (správa služeb informačních technologií pro integrované a konsolidované IT prostředí stolních počítačů Komise) (Úř. věst. 2012/S 69-112095), a zakázka byla zadána jinému seskupení, zadruhé návrh to, aby bylo Komisi zakázáno zadat uvedenou rámcovou smlouvu, jakož i specifické zakázky v rámci této smlouvy, a zatřetí návrh na uložení jakéhokoli jiného vhodného opatření.

Výrok

1)

Návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/46


Žaloba podaná dne 7. března 2014 – ANKO v. Komise

(Věc T-154/14)

2014/C 175/63

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atény, Řecko) (zástupce: B. Christianos, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

určil, že celková částka ve výši 185 664,10 eur, kterou Komise již vyplatila žalobkyni na projekt OASIS, jakož i celková částka ve výši 465 062,84 eur, kterou Komise již vyplatila žalobkyni na projekt PERFORM, představují způsobilé výdaje;

určil, že částka ve výši 1 824,05 eur, kterou Komise nevyplatila na projekt OASIS a částka ve výši 637 117,17, kterou Komise nevyplatila jakožto finanční příspěvek na projekt PERFORM, představují způsobilé výdaje, které v důsledku toho Komise musí vyplatit společnosti ANKO, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba se týká odpovědnosti Komise ve smyslu článku 272 SFEU vyplývající ze smluv č. 215 754 a č. 215 952 o provedení projektů OASIS a PERFORM.

Žalobkyně zejména tvrdí, že přestože splnila své smluvní závazky, Komise v rozporu s výše uvedenými smlouvami, zásadou dobré víry, zákazem zneužití práva a zásadou proporcionality požádala z důvodu nezpůsobilých výdajů o vrácení částek vyplacených společnosti ANKO, a odmítá vyplatit zůstatek svého finančního příspěvku. Z tohoto důvodu žalobkyně zaprvé tvrdí, že Komise neplní své smluvní povinnosti, které má vůči společnosti ANKO, neboť odmítá téměř celý finanční příspěvek Komise na projekty OASIS a PERFORM z důvodu, že představuje nezpůsobilé výdaje. Zadruhé žalobkyně tvrdí, že požadování navrácení všech těchto částek je nepřiměřené a zneužívající.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/46


Žaloba podaná dne 7. března 2014 – ANKO v. Komise

(Věc T-155/14)

2014/C 175/64

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atény, Řecko) (zástupce: B. Christianos, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

Určil, že celková částka 325 823,16 eur, kterou Komise požaduje z důvodu neuznatelných výdajů a která již byla žalobkyni vyplacena v souvislosti s projektem PERSONA, jakož i celková částka 280 747,45 eur, kterou Komise požaduje z důvodu neuznatelných výdajů a která již byla vyplacena v souvislosti s projektem TERREGOV, jsou uznatelnými výdaji;

určil, že částka 6 752,74 eur představuje uznatelné výdaje, které společnost ANKO vynaložila v rámci projektu PERSONA, a Komise musí tuto částku společnosti ANKO proplatit;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětem této žaloby je odpovědnost Komise ve smyslu článku 272 SFEU za smlouvy a) č. 045 459 a b) č. 507 749 na uskutečnění projektů a) PERSONA a b) TERREGOV.

Žalobkyně zejména tvrdí, že ačkoli splnila své smluvní povinnosti, Komise po ní v rozporu s výše uvedenými smlouvami, zásadou legitimního očekávání, zákazem zneužití práva a zásadou proporcionality vymáhá vrácení částek vyplacených společnosti ANKO, jelikož se podle žalované jedná o neuznatelné výdaje. Žalobkyně z tohoto důvodu zaprvé tvrdí, že Komise porušuje smluvní povinnosti, které má vůči společnosti ANKO, tím, že popírá uznatelnost všech částek, které uvedené společnosti vyplatila v souvislosti s projekty PERSONA a TERREGOV, a tím, že tyto částky vymáhá jako částky bezdůvodně vyplacené. Zadruhé žalobkyně tvrdí, že vrácení všech těchto částek je nepřiměřené a protiprávní.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/47


Žaloba podaná dne 7. března 2014 – ANKO v. Komise a REA

(Věc T-165/14)

2014/C 175/65

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atény, Řecko) (zástupce: B. Christianos, advokát)

Žalované: Evropská komise a Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

určil, že pozastavení plateb, o kterém rozhodla a ponechala v platnosti REA, jednající na základě zmocnění Komise, je ve vztahu k částce, kterou Komise žalobkyni dluží z důvodu její účasti na projektu „Emergency Support System“ (ESS), nesplněním smluvních povinností ze strany Komise;

určil, že částka 125 253,82 eur, kterou Komise odmítá vyplatit za účast žalobkyně na projektu ESS, představuje uznatelné výdaje, které tudíž Komise musí společnosti ANKO proplatit;

určil, že celková částka 216 172,68 eur, kterou Komise již žalobkyni vyplatila z důvodu její účasti na projektu ESS, představuje uznatelné výdaje; a

uložil REA a Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětem této žaloby je odpovědnost REA a Komise ve smyslu článku 272 SFEU ve vztahu ke smlouvě č. 217 951 na uskutečnění projektu ESS.

Žalobkyně zejména tvrdí, že REA, která jednala na základě zmocnění Komise, neoprávněně pozastavila platby společnosti ANKO, v rozporu se smlouvou na projekt ESS. Žalobkyně též tvrdí, že použitím metody „extrapolace“ Komise bez právního důvodu a v rozporu se smlouvou i s platným právem popřela uznatelnost v podstatě všech výdajů společnosti ANKO v souvislosti s projektem ESS.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/48


Žaloba podaná dne 19. března 2014 – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz v. OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA)

(Věc T-195/14)

2014/C 175/66

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Paříž, Francie) (zástupce: D. Régnier, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Gerhard Reeh (Radnice, Česká republika)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ze dne 7. ledna 2014 ve věci R 2304/2012-1.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Gerhard Reeh

Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná známka se slovními prvky „PRIMA KLIMA“ pro výrobky a služby spadající do tříd 11 et 42

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek „PRIMAGAZ“ a národní slovní ochranné známky „PRIMALOTISSEMENT“, „PRIMACOMPTEUR“, „PRIMAVILLAGE“, „PRIMAFAMILLE“, „PRIMAPAC“, „PRIMAENERGY“, „PRIMA CHAUFFAGE“, „PRIMA CLIM“, „PRIMAGRILL“ a „PRIMAWATT“ pro výrobky zařazené do třídy 11

Rozhodnutí námitkového oddělení: zamítnutí námitek

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/48


Žaloba podaná dne 8. dubna 2014 – Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo v. Komise

(Věc T-215/14)

2014/C 175/67

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Polsko) a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia) (zástupce: T. Koncewicz, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. února 2014 ve věci SA.35 388, jímž bylo Polské republice uloženo vymoci od letiště Gdynia-Kosakowo neoprávněně vyplacené státní podpory;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně tyto žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející ze

svévolného jednání a zjevně nesprávného posouzení při zjišťování skutkového stavu, z něhož vycházelo napadené rozhodnutí, a následkem toho ze zneužití pravomoci a zjevně nesprávného posouzení důkazů Komisí.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z

neprovedení přezkumu faktorů a okolností relevantních pro právní posouzení investic do letiště Gdynia-Kosakowo Komisí.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z

Zneužití pravomoci Komisí ve smyslu judikatury, podle níž orgán, kterému byla přiznána určitá pravomoc, musí vyložit, z jakého důvodu byly některé důkazy a skutečnosti zohledněny, a jiné naopak odmítnuty.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z

porušení čl. 107 odst. 1 SFEU ve spojení s obecnou zásadou evropského práva – zásadou právní jistoty a loajality orgánu vůči právním subjektům – z důvodu jejich nesprávného uplatnění a výkladu.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z

porušení čl. 107 odst. 1 SFEU nesprávnou právní kvalifikací skutečností a důkazů, a tedy i napadeným rozhodnutím, jelikož se vychází z toho, že ve věci neexistovaly předpoklady pro konstatování, že opatření žalobkyň byla v souladu s kritériem soukromého investora a nebylo prokázáno, že investiční projekt bude realizován soukromým investorem, s tím důsledkem, že je na investice do letiště Gdynia-Kosakowo nahlíženo jako na protiprávní státní podporu.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/49


Žaloba podaná dne 2. dubna 2014 – Regione autonoma della Sardegna v. Komise

(Věc T-219/14)

2014/C 175/68

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Regione autonoma della Sardegna (zástupci: T. Ledda, S. Sau, G. Roberti, G. Bellitti a I. Perego, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zcela nebo zčásti zrušil napadené rozhodnutí, v rozsahu, v němž Komise:

kvalifikovala vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby podle zákona č. 15 ze dne 7. srpna 2012 a kapitálový vklad odsouhlasený valnou hromadou akcionářů společnosti Saremar dne 15. června 2012 jako státní podpory;

dospěla k závěru, že tato opatření jsou neslučitelná s vnitřním trhem, a nařídila vrácení příslušných částek;

prohlásil čl. 4 písm. f) rozhodnutí 2012/21/EU a bod 9 rámce Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011) na základě článku 277 SFEU za protiprávní a nepoužitelné;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba je namířena proti rozhodnutí Evropské komise ze dne 22. ledna 2014 o státních podporách SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C), které Regione Sardegna poskytl společnosti Saremar. Toto rozhodnutí prohlašuje neslučitelnou s vnitřním trhem podporu, kterou žalobce údajně poskytl společnosti Saremar na zabezpečení služby obecného hospodářského zájmu v oblasti kabotáže mezi Sardinií a pevninou, poskytované v období 2011 až 2012, s cílem optimalizovat hospodářskou dostupnost pro uživatele této služby.

Žalobce uplatňuje na podporu žaloby šest žalobních důvodů.

1.

Žalovaná podle tvrzení žalobce porušila čl. 106 odst. 2 [SFEU] tím, že nesprávně posoudila skutkový stav a své rozhodnutí dostatečně neodůvodnila, neboť se poté, co nepřesně definovala závazek veřejné služby společnosti Saremar, nedopustila pouze zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu, ale zasáhla do samotné podstaty rozhodnutí členského státu, čímž se vmísila do jeho hospodářsko a sociálně politického rozhodování.

2.

Žalovaná porušila čl. 107 odst. 1 a čl. 106 odst. 2 SFEU, když dospěla k závěru, že podmínky vytýčené v judikatuře Altmark nejsou v projednávané věci splněny. Komise v tomto ohledu nesprávně posoudila skutkový stav a své rozhodnutí dostatečně neodůvodnila, neboť mimo jiné shledala, že na trhu existovaly odpovídající záruky, které byly dostatečné k uspokojení potřeb veřejné služby vymezených příslušným regionem.

3.

Žalovaná dále porušila čl. 106 odst. 2 SFEU, jakož i rozhodnutí č. 2005/824/ES a 2012/21/EU, nesprávně posoudila skutkový stav a dostatečně neodůvodnila své rozhodnutí, neboť (i) shledala, že rozhodnutí 2005/824/ES nebylo použitelné ratione temporis (ii) nebo v každém případě dospěla k závěru, že zásady vytýčené ve zmíněných rozhodnutí nebyly v projednávané věci dodrženy.

4.

Žalovaná porušila čl. 106 odst. 2 SFEU, nesprávně posoudila skutkový stav a své rozhodnutí dostatečně neodůvodnila, neboť kvalifikovala společnost Soremar jako podnik v obtížích ve smyslu Pokynů EU pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.

5.

Žalovaná porušila čl. 106 odst. 2 SFEU tím, že nesprávně posoudila skutkový a právní stav, neboť dospěla k závěru, že podmínky slučitelnosti opatření stanovené v rámci Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011) nebyly splněny.

6.

Konečně, žalovaná porušila čl. 107 odst.1SFEU a nesprávně ze skutkového i právního hlediska posoudila povahu rekapitalizace společnosti Saremar provedené Regione Sardegna, když měla za to, že tato rekapitalizace přinesla společnosti Saremar výhodu a každopádně je v rozporu se zásadou investora v tržním hospodářství.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/50


Žaloba podaná dne 2. dubna 2014 – Saremar v. Komise

(Věc T-220/14)

2014/C 175/69

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA (Cagliari, Itálie) (zástupci: G. Roberti, G. Bellitti a I. Perego, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zcela nebo zčásti zrušil napadené rozhodnutí, v rozsahu, v němž Komise:

kvalifikovala vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby podle zákona č. 15 ze dne 7. srpna 2012 a kapitálový vklad odsouhlasený valnou hromadou akcionářů společnosti Saremar dne 15. června 2012 jako státní podpory;

dospěla k závěru, že tato opatření jsou neslučitelná s vnitřním trhem, a nařídila vrácení příslušných částek;

prohlásil čl. 4 písm. f) rozhodnutí 2012/21/EU a bod 9 rámce Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011) na základě článku 277 SFEU za protiprávní a nepoužitelné;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou totožné jako ve věci T-219/14, Regione autonoma della Sardegna v. Komise.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/51


Žaloba podaná dne 10. dubna 2014 – Deluxe Laboratories v. OHIM (deluxe)

(Věc T-222/14)

2014/C 175/70

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Deluxe Laboratories, Inc. (Burbank, Spojené státy americké) (zástupce: S. Serrat Viñas, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 22. ledna 2014 ve věci R 1250/2013-2;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná známka se slovním prvkem „deluxe“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 35, 37, 39, 40, 41, 42 a 45 – Přihláška ochranné známky Společenství č. 11 253 044

Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí návrhu

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody:

porušení článku 75 nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009;

porušení zásady ochrany legitimního očekávání, zásady nabytých práv a a zásady legality aktů Společenství


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/52


Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology v. Komise

(Věc T-144/13) (1)

2014/C 175/71

Jednací jazyk: francouzština

Předseda pátého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 123, 27.4.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/52


Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance v. Komise

(Věc T-145/13) (1)

2014/C 175/72

Jednací jazyk: francouzština

Předseda pátého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 123, 27. 4. 2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/52


Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology v. Komise

(Věc T-146/13) (1)

2014/C 175/73

Jednací jazyk: francouzština

Předseda pátého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 123, 27.4.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/52


Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source v. Komise

(Věc T-147/13) (1)

2014/C 175/74

Jednací jazyk: francouzština

Předseda pátého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 123, 27.4.2013.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/53


Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Lesaffre et Compagnie v. OHIM – Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

(Věc T-575/13) (1)

2014/C 175/75

Jednací jazyk: francouzština

Předseda šestého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 31, 1.2.2014.


Soud pro veřejnou službu

10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/54


Žaloba podaná dne 17. února 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-14/14)

2014/C 175/76

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: A. Carrozzini, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o provedení srážek v různé výši z příspěvku v invaliditě žalobce za duben až září 2013.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, obsažená v důchodových výměrech za duben až září 2013, snížit za výše uvedené měsíce příspěvek v invaliditě, na který měl žalobce nárok, ve výši 504,67 eur za duben, ve výši 504,72 eur za květen a ve výši 508,38 eur za červen až září;

quatenus oportet zrušit rozhodnutí, v jakékoliv formě, kterými byly zamítnuty stížnosti ze dne 16. července 2013 a 7. října 2013 podané proti výše uvedeným rozhodnutím;

zrušit všechna rozhodnutí obsažená ve sdělení ze dne 24. října 2013 nesoucím v pravém horním rohu na první stránce značku „Ref Ares(2013)3327388 – 24/10/2013“;

zrušit všechna rozhodnutí obsažená ve sdělení ze dne 17. května 2013;

uložit Komisi povinnost, aby žalobci zaplatila následující částky: 1) 504,67 eur, spolu s úroky z této částky ve výši 10 % ročně a s roční kapitalizací od 1. května 2013 do dne zaplacení této částky; 2) 504,72 eur, spolu s úroky z této částky ve výši 10 % ročně a s roční kapitalizací od 1. června 2013 do dne zaplacení této částky; 3) 508,38 eur, spolu s úroky z této částky ve výši 10 % ročně a s roční kapitalizací od 1. července 2013 do dne zaplacení této částky; 4) 508,38 eur, spolu s úroky z této částky ve výši 10 % ročně a s roční kapitalizací od 1. srpna 2013 do dne zaplacení této částky; 5) 508,38 eur, spolu s úroky z této částky ve výši 10 % ročně a s roční kapitalizací od 1. září 2013 do dne zaplacení této částky; 6) 508,38 eur, spolu s úroky z této částky ve výši 10 % ročně a s roční kapitalizací od 1. října 2013 do dne zaplacení této částky;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/54


Žaloba podaná dne 24. února 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-16/14)

2014/C 175/77

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí týkajícího se převodu nároků na důchod žalobkyně do důchodového systému Unie, kterým se uplatňujícího nová obecná prováděcí ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Návrhová žádání žalobkyně

Prohlásit článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu za protiprávní,

zrušit rozhodnutí ze dne 24. května 2013 o bonifikaci nároků na důchod nabytých žalobkyní před nástupem do služby v rámci jejich převodu do režimu důchodového zabezpečení orgánů Evropské unie v souladu s uplatněním obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/55


Žaloba podaná dne 10. března 2014 – ZZ v. EHSV

(Věc F-20/14)

2014/C 175/78

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: N. Nikolajsen, advokát)

Žalovaná: Evropský hospodářský a sociální výbor

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EHSV, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o odchod do předčasného důchodu bez snížení nároku na důchod na základě čl. 9 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí EHSV, kterým nebylo žalobkyni umožněno získat výhody plynoucí z čl. 9 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ve znění platném do 31. prosince 2013 pro rok 2013.

uložit EHSV náhradu nákladů řízení.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/55


Žaloba podaná dne 21. března 2014 – ZZ v. OHIM

(Věc F-24/14)

2014/C 175/79

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy žalobce za období od 1. října 2011 do 31. prosince 2012 a nárok na náhradu škody

Návrhová žádání žalobce

zrušit hodnotící zprávu vydanou žalobci za období od 1. října 2011 do 31. prosince 2012 vypracovanou a podepsanou hodnotitelem;

uložit OHIM povinnost zaplatit žalobci přiměřenou náhradu za nemajetkovou a majetkovou újmu, kterou žalobce utrpěl na základě napadené hodnotící zprávy, jejíž výše se ponechává na úvaze Soudu, avšak minimálně 500 eur;

uložit OHIM náhradu nákladů řízení.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/56


Žaloba podaná dne 24. března 2014 – ZZ v. Parlament

(Věc F-26/14)

2014/C 175/80

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi, C. Bernard-Glanz a A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o pomoc ve věci psychického obtěžování

Návrhová žádání žalobce

zrušit implicitní rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o pomoc ze dne 13. února 2013;

zrušit rozhodnutí ze dne 18. prosince 2013, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce ze dne 26. srpna 2013;

přiznat žalobci náhradu škody, která může kompenzovat jeho újmu, a to ve výši 7 500 eur za majetkovou újmu a ve výši 50 000 eur za morální újmu;

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.


10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/56


Žaloba podaná dne 28. března 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-30/14)

2014/C 175/81

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: V. Wellens, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, jímž se žalobci ukládá disciplinární sankce ve formě snížení platové třídy.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí, jímž se žalobci snižuje platová třída za to, že Komisi neohlásil, že vedle rodinných příspěvků na vyživované dítě podle čl. 67 odst. 2 služebního řádu pobírá vnitrostátní příspěvek téže povahy;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.