ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.CA2014.074.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 74A

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
13. března 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

2014/C 074A/01

Oznámení o otevřeném výběrovém řízení – EPSO/AD/276/14 – Administrátoři (AD 5)

1

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÝCH V ŘADĚ C A ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

Níže najdete seznam Úředních věstníků řady C A publikovaných v tomto roce.

Pokud není uvedeno jinak, jsou Úřední věstníky publikovány ve všech jazykových verzích.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

CS

 


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

13.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 74/1


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

EPSO/AD/276/14

ADMINISTRÁTOŘI (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá otevřené výběrové řízení se zkouškami pro sestavení rezervního seznamu uchazečů na pozici administrátor (1).

Cílem tohoto výběrového řízení je sestavit rezervní seznam pro obsazení volných míst úředníků v orgánech Evropské unie.

Před podáním přihlášky si pečlivě přečtěte Obecná pravidla platná pro otevřená výběrová řízení, která byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie C 60 A ze dne 1. března 2014 a na internetové stránce úřadu EPSO.

Tento dokument je nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomůže vám porozumět pravidlům upravujícím postupy a způsoby přihlašování.

OBSAH

I.

OBECNÝ RÁMEC

II.

NÁPLŇ PRÁCE

III.

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IV.

VSTUPNÍ TESTY

V.

HODNOTÍCÍ CENTRUM

VI.

REZERVNÍ SEZNAM

VII.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

I.   OBECNÝ RÁMEC

Počet úspěšných uchazečů: 137

II.   NÁPLŇ PRÁCE

AD 5 je stupněm nástupu na profesní dráhu administrátora v orgánech EU pro absolventy. Administrátoři zaměstnaní v této třídě mohou v orgánech EU – pod dohledem nadřízených – vykonávat tři hlavní typy činností: koncipování politik, jejich praktické provádění a řízení zdrojů. Hledáme zejména uchazeče s potenciálem kariérního rozvoje.

Obecným úkolem administrátorů je podporovat osoby odpovědné za rozhodování při plnění poslání příslušného orgánu či instituce.

Hlavními úkoly, které však mohou být u jednotlivých orgánů různé, jsou zejména:

koncipování, provádění, sledování a kontrola programů a akčních plánů,

řízení zdrojů, zejména zaměstnanců, financí a vybavení,

asistence osobám odpovědným za rozhodování, a to formou písemných nebo ústních příspěvků,

příprava stručných analytických zpráv o politikách,

externí komunikace a interní podávání zpráv a komunikace,

vztahy s vnějšími zúčastněnými subjekty a s členskými státy,

koordinace a konzultace mezi útvary a orgány, pokud jde o politiky,

koordinace pracovních skupin vytvořených členskými státy, orgány a dalšími vnějšími zúčastněnými subjekty,

vypracovávání smluv, příprava výzev k podávání návrhů a nabídkových řízení a účast v hodnotících výborech, které sledují postupy výběru a přidělování návrhů.

III.   PODMÍNKY PŘIJETÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

K datu uzávěrky elektronického zápisu musíte splňovat všechny následující obecné a specifické podmínky:

1.

Obecné podmínky

a)

Být občanem jednoho z členských států Evropské unie.

b)

Požívat svých občanských práv.

c)

Splňovat veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby.

d)

Poskytovat morální záruky vyžadované pro výkon výše uvedených funkcí.

2.

Specifické podmínky

2.1

Diplom

Úroveň vzdělání, která odpovídá úplnému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň tří let, doložená diplomem.

Studenti posledního ročníku univerzitního studia se mohou účastnit výběrového řízení, pokud diplom o ukončení studia získají nejpozději 31. července 2014.

2.2

Odborná praxe

Není požadována žádná odborná praxe.

2.3

Jazykové znalosti (2)

Jazyk 1

Hlavní jazyk:

důkladná znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie

Jazyk 2

Druhý jazyk (musí být odlišný od jazyka 1):

uspokojivá znalost němčiny, angličtiny nebo francouzštiny

Vzhledem k rozsudku vydanému Soudním dvorem Evropské unie (velkým senátem) ve věci Italská republika v. Evropská komise, C-566/10 P, si orgány Unie přejí uvést důvody pro omezení výběru druhého jazyka v tomto výběrovém řízení pouze na určitý počet úředních jazyků Unie.

Informujeme proto uchazeče, že možnosti výběru druhého jazyka jsou v tomto výběrovém řízení vymezeny v souladu se služebním zájmem, který vyžaduje, aby se noví kolegové přijatí do služebního poměru mohli okamžitě zapojit do pracovního procesu a byli ve své každodenní práci schopni efektivní komunikace. V opačném případě by mohlo být efektivní fungování orgánů vážně narušeno.

Na základě dlouhodobé praxe orgánů Unie – pokud jde o jazyky používané pro interní komunikaci – a při současném zohlednění potřeb útvarů v oblasti externí komunikace a zpracovávání spisů jsou nejčastěji používanými jazyky nadále angličtina, francouzština a němčina. Tyto tři jazyky jsou navíc v Evropské unii nejrozšířenějšími druhými jazyky a jsou nejčastěji studované jako druhé jazyky. Tím je dána úroveň vzdělání a odborné způsobilosti, kterou lze od uchazeče o pracovní místa v orgánech Evropské unie v současné době očekávat, tj. znalost alespoň jednoho z těchto jazyků. Při zvažování služebního zájmu a potřeb a schopností uchazečů a při současném zohlednění konkrétní oblasti tohoto výběrového řízení je tudíž oprávněné uspořádat zkoušky v těchto třech jazycích, a zajistit tak, aby všichni uchazeči ovládali alespoň jeden z těchto tří úředních jazyků na pracovní úrovni, ať je jejich první úřední jazyk jakýkoli. Tento způsob posouzení specifických schopností umožní orgánům Unie, aby u uchazečů vyhodnotily, zda jsou schopni podat okamžitý pracovní výkon v prostředí, které se podobá situaci na daném pracovním místě.

Ze stejných důvodů je vhodné omezit jazyk pro komunikaci mezi uchazečem a orgánem, včetně jazyka, v němž mají být sepsány přihlášky. Tento požadavek ostatně zajišťuje, že údaje uchazečů na jejich vlastních přihláškách mohou být lépe porovnány a zkontrolovány.

Všichni uchazeči, včetně těch, jejichž první úřední jazyk patří mezi uvedené tři jazyky, musí navíc – v zájmu rovného zacházení se všemi uchazeči – absolvovat některé zkoušky ve svém druhém jazyce, který je jedním ze tří uvedených.

Tím není dotčena pozdější jazyková příprava k získání schopnosti pracovat ve třetím jazyce v souladu s čl. 45 odst. 2 služebního řádu.

IV.   VSTUPNÍ TESTY

Vstupní testy se provádějí na počítači a jsou pořádány úřadem EPSO. Výběrová komise stanoví úroveň obtížnosti testů a schválí jejich znění na základě návrhů úřadu EPSO.

1.

Pozvání

K testům budete pozváni, pokud přihlášku potvrdíte ve stanovené lhůtě (viz oddíl VII).

Upozornění:

1.

potvrzením přihlášky prohlašujete, že splňujete obecné i specifické podmínky uvedené v oddílu III;

2.

pro účast na testech je nutné si rezervovat konkrétní datum testu; tato rezervace musí být bezpodmín ečně provedena ve lhůtě, která vám bude sdělena prostřednictvím účtu EPSO.

2.

Podoba a hodnocení

Série testů spočívajících v otázkách s výběrem z více možných odpovědí, na jejichž základě se vyhodnotí obecné schopnosti a dovednosti uchazečů v oblasti:

Test a)

verbálního uvažování

hodnocení: 0 až 20 bodů

Test b)

numerického uvažování

hodnocení: 0 až 10 bodů

požadované minimum: 5 bodů

Test c)

abstraktního uvažování

hodnocení: 0 až 10 bodů

 

Součet bodů za testy a) a c) musí být nejméně 15

Test d)

test ověřující situační úsudek

hodnocení: 0 až 40 bodů

požadované minimum: 24 bodů

3.

Jazyk testů

Jazyk 1: testy a), b) a c)

Jazyk 2: test d)

V.   HODNOTÍCÍ CENTRUM

1.

Pozvání

Do hodnotícího centra budete pozváni:

pokud jste ve všech vstupních testech získali minimální požadovaný počet bodů,

pokud patříte (3) mezi uchazeče, kteří získali nejvyšší počet bodů z testů a), c) a d) dohromady, a

pokud je na základě posouzení informací, které jste uvedli v elektronické přihlášce (4), zřejmé, že splňujete obecné a specifické podmínky oddílu III.

Vstupní test b) je vyřazovací a body za něj získané nebudou připočteny k bodům získaným v ostatních testech pro určení uchazečů, kteří budou pozváni do hodnotícího centra.

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra odpovídá zhruba 2,5násobku cílového počtu úspěšných uchazečů uvedeného v tomto oznámení o otevřeném výběrovém řízení a bude zveřejněn na internetových stránkách úřadu EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Hodnotící centrum

V hodnotícím centru se hodnotí vaše obecné schopnosti (5) prostřednictvím následujících testů, jejichž náplň potvrzuje výběrová komise:

e)

případová studie;

f)

cvičení ve skupině;

g)

ústní prezentace;

h)

strukturovaný pohovor.

Budete pozváni k účasti na případové studii (6) (která je nedílnou součástí hodnotícího centra) a k dalším částem zkoušky v hodnotícím centru, které se obvykle konají v Bruselu během jednoho nebo jednoho a půl dne.

Každá obecná schopnost bude hodnocena podle následující tabulky:

 

Případová studie

Cvičení ve skupině

Ústní prezentace

Strukturovaný pohovor

Analýza a řešení problémů

x

 

x

 

Komunikace

x

 

x

 

Orientace na kvalitu a výsledky

x

 

x

 

Vzdělávání a rozvoj

 

x

 

x

Stanovování priorit a organizace práce

x

x

 

 

Odolnost

 

 

x

x

Práce v kolektivu

 

x

 

x

Řídící schopnosti

 

x

 

x

3.

Jazyk v hodnotícím centru

Jazyk 2

4.

Hodnocení

0 až 10 bodů za každou obecnou schopnost

požadované minimum:

 

3 body za každou schopnost

 

50 bodů z 80 za všech 8 obecných schopností

VI.   REZERVNÍ SEZNAM

1.

Zápis

Výběrová komise zapíše vaše jméno na rezervní seznam:

pokud patříte mezi uchazeče (7), kteří získali požadovaný minimální počet bodů a jeden z nejvyšších počtů bodů za všechny hodnotící zkoušky (viz počet úspěšných uchazečů v oddíle I)

a pokud na základě posouzení dokladů uchazečů splňujete všechny podmínky účasti.

Výše uvedené požadavky se ověřují v sestupném pořadí podle výsledků až do dosažení počtu uchazečů, kteří mohou být zapsáni na rezervní seznam a kteří skutečně splňují všechny podmínky přijetí.

Doklady uchazečů umístěných pod touto hranicí se neověřují. Jestliže z tohoto ověření vyplyne, že prohlášení (8) uchazečů učiněná v elektronické přihlášce nejsou příslušnými doklady podložena, budou dotyční uchazeči z výběrového řízení vyloučeni.

2.

Pořadí

Uchazeči jsou na seznamech seřazeni podle abecedy.

VII.   PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

1.

Elektronický zápis

Zapsat se musíte elektronicky podle pokynů uvedených na internetových stránkách úřadu EPSO, konkrétně v návodu pro zápis.

Lhůta (včetně potvrzení): 15. dubna 2014 do 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

2.

Spis uchazeče

Pokud jste mezi uchazeči pozvanými do hodnotícího centra, budete při příchodu do hodnotícího centra vyzváni (9), abyste předložili úplnou dokumentaci k přihlášce (podepsaný formulář elektronické přihlášky a doklady).

Podmínky: viz bod 2.1.7 Obecných pravidel platných pro výběrová řízení.


(1)  Každým výrazem, kterým se v tomto oznámení odkazuje na osobu mužského pohlaví, se odkazuje rovněž na osobu ženského pohlaví.

(2)  Viz společný evropský referenční rámec pro jazyky (CECR) – požadovaná úroveň: první jazyk = C1, druhý jazyk = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/cs/resources/european-language-levels-cefr)

(3)  V případě, že by se na posledním místě nacházelo několik uchazečů se stejným hodnocením, budou do hodnotícího centra pozváni všichni tito uchazeči.

(4)  Tyto informace budou ověřeny na základě dokladů. Teprve poté bude sestaven rezervní seznam (viz oddíl VI bod 1 a oddíl VII bod 2).

(5)  Definice těchto schopností jsou uvedeny v bodě 1.2 Obecných pravidel platných pro otevřená výběrová řízení.

(6)  Z organizačních důvodů se tyto případové studie mohou konat v testovacích centrech v členských státech nezávisle na ostatních zkouškách probíhajících v hodnotícím centru.

(7)  V případě, že by na posledním místě skončilo několik uchazečů se stejným hodnocením, budou na rezervní seznam zapsáni všichni tito uchazeči.

(8)  Prohlášení jsou ověřována úřadem EPSO z hlediska obecných podmínek a výběrovou komisí z hlediska specifických podmínek.

(9)  Datum vaší schůzky v hodnotícím centru vám bude sděleno s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím vašeho účtu EPSO.