ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.358.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 358

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
7. prosince 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2013/C 358/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) ( 1 )

1

2013/C 358/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)) ( 1 )

1

2013/C 358/03

Sdělení Komise o nepožadovaném množství, které se přičte k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2014 v rámci určitých kvót otevřených Unií pro produkty v odvětví drůbežího masa

2

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2013/C 358/04

Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2013 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Chorvatsko, Maďarsko, Portugalsko a Spojené království

3

2013/C 358/05

Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2013 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

5

 

Evropská komise

2013/C 358/06

Směnné kurzy vůči euru

9

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2013/C 358/07

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a k návrhu nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, které předložila Komise

10

2013/C 358/08

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Komise o Akčním plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století

13

2013/C 358/09

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení, předloženému Komisí

15

2013/C 358/10

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Komise o Digitální agendě pro Evropu – digitalizaci jako hnací síle evropského růstu

17

2013/C 358/11

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu Komise na nařízení o hlášení událostí v civilním letectví, kterým se zrušuje směrnice 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007, nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 a článek 19 nařízení (EU) č. 996/2010

19

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2013/C 358/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

22

2013/C 358/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

24

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)

(Text s významem pro EHP)

2013/C 358/01

Dne 28. listopadu 2013 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32013M7038. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management))

(Text s významem pro EHP)

2013/C 358/02

Dne 29. listopadu 2013 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32013M7043. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/2


Sdělení Komise o nepožadovaném množství, které se přičte k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2014 v rámci určitých kvót otevřených Unií pro produkty v odvětví drůbežího masa

2013/C 358/03

Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 (1) otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa. Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce října 2013 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2014 pro kvóty 09.4212, 09.4217, 09.4218 a 09.4256 se týkají množství nižších, než jsou množství dostupná. Podle čl. 7 odst. 4 druhé věty nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (2) se množství, pro něž nebyly podány žádosti, přičítají k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí, tj. od 1. dubna do 30. června 2014, a jsou uvedena v příloze tohoto sdělení.


(1)  Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA

Pořadové číslo kvóty

Nepožadovaná množství, která se přičtou k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2014

(v kg)

09.4212

44 864 920

09.4217

12 369 400

09.4218

9 276 800

09.4256

3 245 004


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/3


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 2. prosince 2013

o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Chorvatsko, Maďarsko, Portugalsko a Spojené království

2013/C 358/04

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na seznam návrhů na jmenování předložených Radě vládami členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím ze dne 22. dubna 2013 (2) Rada jmenovala členy a náhradníky Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období od 22. dubna 2013 do 28. února 2016, s výjimkou několika členů.

(2)

Vlády Chorvatska, Maďarska, Portugalska a Spojeného království předložily návrhy na jmenování pro několik míst, která je třeba obsadit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členy a náhradníky Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou na období končící dnem 28. února 2016 jmenováni:

I.   ZÁSTUPCI VLÁD

Členský stát

Členové

Náhradníci

Chorvatsko

Zdravko MURATTI

Inga ŽICOVÁ

Ilija TADIĆ

Portugalsko

 

António SANTOS


II.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNANCŮ

Členský stát

Členové

Náhradníci

Maďarsko

Károly GYÖRGY

Szilárd SOMLAI


III.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

Členský stát

Členové

Náhradníci

Chorvatsko

Amira RIBIČIČOVÁ

Nenad SEIFERT

Milica JOVANOVIČOVÁ

Spojené království

 

Hannah MURPHYOVÁ

Článek 2

Dosud nenavržené členy a náhradníky jmenuje Rada později.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 2. prosince 2013.

Za Radu

předseda

E. GUSTAS


(1)  Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 7.


7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/5


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 2. prosince 2013

o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

2013/C 358/05

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na seznamy kandidátů na jmenování předložené vládami členských států a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutími ze dne 22. listopadu 2010 (2), 7. března 2011 (3), 12. července 2011 (4), 20. září 2011 (5) a 29. října 2012 (6) jmenovala členy a náhradníky řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2013.

(2)

Členové a náhradníci řídící rady, kteří zastupují vlády členských států a organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů, by měli být jmenováni na období tří let.

(3)

Komise jmenuje do řídící rady své vlastní zástupce,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členy a náhradníky řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek jsou na období od 1. prosince 2013 do 30. listopadu 2016 jmenováni:

I.   ZÁSTUPCI VLÁD

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

Michel DE GOLS

Alain PIETTE

Bulharsko

Teodora TODOROVA

Iskren ANGELOV

Česká republika

Vlastimil VÁŇA

Veronika ŽIDLÍKOVÁ

Dánsko

Lone HENRIKSENOVÁ

Lis WITSØ-LUNDOVÁ

Německo

Andreas HORST

Sebastian JOBELIUS

Estonsko

Eva PÕLDISOVÁ

Ester RÜNKLAOVÁ

Irsko

Paul CULLEN

Mary O’SULLIVANOVÁ

Řecko

Stamatia PISIMISIOVÁ

Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Chorvatsko

Narcisa MANOJLOVIĆOVÁ

Olivera FIŠEKOVIĆOVÁ

Španělsko

Paloma GARCÍA GARCÍAOVÁ

José Ignacio MARTÍN FERNÁNDEZ

Francie

Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAUOVÁ

Marie-Soline CHOMELOVÁ

Itálie

Aviana Maria Teresa BULGARELLIOVÁ

Carla ANTONUCCIOVÁ

Kypr

Andreas MYLONAS

Orestis MESSIOS

Lotyšsko

Ineta TĀRE

Ineta VJAKSE

Litva

Rita SKREBIŠKIENĖ

Evaldas BACEVIČIUS

Lucembursko

Nadine WELTEROVÁ

Gary TUNSCH

Maďarsko

 

 

Malta

Roderick MIZZI

Anthony AZZOPARDI

Nizozemsko

Roel GANS

Martin BLOMSMA

Rakousko

Stephanie MATTESOVÁ

Petra PENCSOVÁ

Polsko

Jerzy CIECHAŃSKI

Joanna MACIEJEWSKA

Portugalsko

Manuel MADURO ROXO

Isilda FERNANDESOVÁ

Rumunsko

Alexandru ALEXE

Liliana Ramona MOȘTENESCUOVÁ

Slovinsko

Vladka KOMELOVÁ

Andraž BOBOVNIK

Slovensko

Silvia GREGORCOVÁ

 

Finsko

Antti NÄRHINEN

Maija LYLY-YRJÄNÄINENOVÁ

Švédsko

Hannes KANTELIUS

Håkan NYMAN

Spojené království

Ciaran DEVLIN

Shyamala BALENDRAOVÁ


II.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNANCŮ

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

Herman FONCK

François PHILIPS

Bulharsko

Ivan KOKALOV

Vesselin MITOV

Česká republika

Hana MÁLKOVÁ

Tomáš PAVELKA

Dánsko

Jan KAHR FREDERIKSEN

Heidi RØNNE MØLLEROVÁ

Německo

Marika HÖHNOVÁ

Ghazaleh NAZZIBIOVÁ

Estonsko

Kalle KALDA

Kadi ALATALUOVÁ

Irsko

Sally Anne KINAHANOVÁ

Peter RIGNEY

Řecko

Panagiotis SYRIOPOULOS

Panagiotis KORDATOS

Chorvatsko

Marija HANŽEVAČKIOVÁ

Dijana ŠOBOTAOVÁ

Španělsko

Antonia RAMOSOVÁ YUSTE

Ramon BAEZA

Francie

Emmanuel COUVREUR

Rafaël NEDZYNSKI

Itálie

Fausto DURANTE

Cinzia DEL RIOVÁ

Kypr

Nicolaos EPISTITHIOU

 

Lotyšsko

Ruta PORNIECE

 

Litva

Kristina KRUPAVIČIENĖ

Danute ŠLIONSKIENĖ

Lucembursko

Véronique EISCHENOVÁ

Vincent JACQUET

Maďarsko

Melinda KELEMEN

Erzsébet HANTIOVÁ

Malta

 

 

Nizozemsko

Erik PENTENGA

Sonja BALJEUOVÁ

Rakousko

Dinah DJALINOUS-GLATZOVÁ

Adi BUXBAUM

Polsko

Bogdan OLSZEWSKI

Piotr OSTROWSKI

Portugalsko

Armando da COSTA FARIAS

Vítor Manuel VICENTE COELHO

Rumunsko

Adrian MARIN

Luminița VINTILĂOVÁ

Slovinsko

Pavle VRHOVEC

Maja KONJAROVÁ

Slovensko

Erik MACÁK

 

Finsko

Juha ANTILA

Leila KURKIOVÁ

Švédsko

Mats ESSEMYR

Sten GELLERSTEDT

Spojené království

Paul SELLERS

Elena CRASTAOVÁ


III.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

Kris DE MEESTER

Roland WAEYAERT

Bulharsko

Dimitar BRANKOV

Nikola ZIKATANOV

Česká republika

Vladimíra DRBALOVÁ

Pavla BŘEČKOVÁ

Dánsko

Karen ROIYOVÁ

Berit TOFT FIHLOVÁ

Německo

Lutz MÜHL

Renate HORNUNG-DRAUSOVÁ

Estonsko

Eve PÄÄRENDSONOVÁ

Marika MERILAIOVÁ

Irsko

Brendan McGINTY

Eamonn McCOY

Řecko

Rena BARDANIOVÁ

Ekaterini DASKALAKI

Chorvatsko

Davor MAJETIC

Nenad SEIFERT

Španělsko

Miguel CANALES GUTIÉRREZ

Javier BLASCO de LUNA

Francie

Emmanuel JAHAN

 

Itálie

Stefania ROSSIOVÁ

Paola ASTORRIOVÁ

Kypr

Lena PANAYIOTOU

Polyvios POLYVIOU

Lotyšsko

Ilona KIUKUCĀNE

Anita LĪCE

Litva

 

 

Lucembursko

Fabio STUPICI

Magalie LYSIAKOVÁ

Maďarsko

Antal CSUPORT

Adrienn BÁLINTOVÁ

Malta

Martin BORG

 

Nizozemsko

W.M.J.M. VAN MIERLO

Gerard A. M. VAN DER GRIND

Rakousko

Katharina LINDNEROVÁ

Heidrun MAIER-DE-KRUIJFFOVÁ

Polsko

Anna KWIATKIEWICZOVÁ

 

Portugalsko

Marcelino Peralta PENA COSTA

António VERGUEIRO

Rumunsko

Doru Claudian FRUNZULICĂ

Ștefan RĂDEANU

Slovinsko

Tatjana PAJNKIHAROVÁ

Igor ANTAUER

Slovensko

Martin HOŠTÁK

 

Finsko

Jenni RUOKONENOVÁ

Minna ETU-SEPPÄLÄOVÁ

Švédsko

Sverker RUDEBERG

Niklas BECKMAN

Spojené království

Neil CARBERRY

Rob WALL

Článek 2

Dosud nenavržené členy a náhradníky bude Rada jmenovat později.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 2. prosince 2013.

Za Radu

předseda

E. GUSTAS


(1)  Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 322, 27.11.2010, s. 8.

(3)  Úř. věst. C 83, 17.3.2011, s. 4.

(4)  Úř. věst. C 208, 14.7.2011, s. 3.

(5)  Úř. věst. C 278, 22.9.2011, s. 2.

(6)  Úř. věst. C 334, 31.10.2012, s. 2.


Evropská komise

7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/9


Směnné kurzy vůči euru (1)

6. prosince 2013

2013/C 358/06

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3661

JPY

japonský jen

139,63

DKK

dánská koruna

7,4600

GBP

britská libra

0,83580

SEK

švédská koruna

8,9261

CHF

švýcarský frank

1,2231

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

8,4340

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,480

HUF

maďarský forint

302,25

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7030

PLN

polský zlotý

4,1938

RON

rumunský lei

4,4610

TRY

turecká lira

2,7876

AUD

australský dolar

1,5065

CAD

kanadský dolar

1,4548

HKD

hongkongský dolar

10,5937

NZD

novozélandský dolar

1,6663

SGD

singapurský dolar

1,7119

KRW

jihokorejský won

1 444,01

ZAR

jihoafrický rand

14,3055

CNY

čínský juan

8,3103

HRK

chorvatská kuna

7,6425

IDR

indonéská rupie

16 298,17

MYR

malajsijský ringgit

4,4192

PHP

filipínské peso

60,139

RUB

ruský rubl

45,0410

THB

thajský baht

44,133

BRL

brazilský real

3,2237

MXN

mexické peso

17,8348

INR

indická rupie

84,1550


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


Evropský inspektor ochrany údajů

7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/10


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a k návrhu nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, které předložila Komise

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/07

1.   Úvod

1.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ)

1.

Dne 26. září 2012 přijala Komise dva návrhy nařízení, a to nařízení o zdravotnických prostředcích (dále jen „navrhované nařízení o ZP“) (1) a nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „navrhované nařízení o DIV“) (2). Tyto návrhy byly dne 2. října 2012 zaslány evropskému inspektorovi ochrany údajů ke konzultaci.

2.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá, že je Komisí konzultován, a doporučuje, aby byl odkaz na tuto konzultaci zařazen do preambule navrhovaných nařízení.

1.2   Cíle a působnost navrhovaných nařízení

3.

Cílem navrhovaných nařízení je zajistit bezpečnost zdravotnických prostředků (ZP) (3) a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (DIV) (4) a jejich volný pohyb v rámci vnitřního trhu. Mění se jimi a vyjasňuje působnost stávajících právních předpisů tak, aby zohledňovala vědecký a technologický pokrok. Navrhovaná nařízení zahrnují právní rámce pro využití existující elektronické databáze (databanky Eudamed) (5) na úrovni EU s cílem usnadnit koordinaci mezi jednotlivými orgány a zajišťovat tak rychlou a důslednou reakci na problémy související s bezpečností, zvýšit sledovatelnost prostředků v celém dodavatelském řetězci a vyjasnit práva a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů. Dále posilují různé úrovně dohledu tím, že vyjasňují a rozšiřují postavení a pravomoci veřejných orgánů vůči hospodářským aktérům.

1.3   Cíl stanoviska EIOÚ

4.

Navrhovaná nařízení budou mít dopad na práva jednotlivců v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů. Kromě jiného se zabývají zpracováním citlivých údajů (údajů o zdravotním stavu) v ústřední databázi na úrovni EU, které zahrnuje osobní údaje, dozor nad trhem (6) a uchovávání záznamů.

5.

EIOÚ vítá, že se Komise v navrhovaných nařízeních snažila zaručit náležité uplatňování právních předpisů EU týkajících se ochrany osobních údajů. EIOÚ se nicméně domnívá, že je zapotřebí určité vyjasnění, především co se týče citlivých údajů, zejména proto, že tato kategorie osobních údajů bude zpracovávána a uchovávána v databázi uvedené v navrhovaných nařízeních. EIOÚ odhalil určité nejednoznačnosti a nesrovnalosti ve způsobu, jakým navrhovaná nařízení řeší otázku, zda a které kategorie osobních údajů budou zpracovávány, především jedná-li se o zpracovávání a uchovávání citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu.

3.   Závěry

40.

EIOÚ vítá zvláštní pozornost, jež je v navrhovaných nařízeních věnována přímo ochraně údajů, vidí však prostor pro další zlepšení.

41.

EIOÚ doporučuje:

v článku 85 navrhovaného nařízení o ZP a v článku 81 navrhovaného nařízení o DIV vyjasnit odkaz na směrnici 95/46/ES upřesněním, že příslušná ustanovení se použijí v souladu s vnitrostátními předpisy, které provádějí směrnici 95/46/ES,

vložit do článku 85 navrhovaného nařízení o ZP a do článku 81 navrhovaného nařízení o DIV výslovný odkaz na článek 8 směrnice 95/46/ES a článek 10 nařízení (ES) č. 45/2001.

vložit obdobné odstavce týkající se účelu zpracování údajů, práv subjektů údajů a doby uchovávání údajů, jaké jsou obsaženy v článku 27 navrhovaného nařízení o ZP, do článku 35 navrhovaného nařízení o DIV, a to v souladu s úpravami navrženými v tomto stanovisku.

zahrnout do navrhovaných nařízení definici pojmu „subjekt“.

jednoznačně z modulu databanky Eudamed pro klinické zkoušky vyloučit zahrnutí veškerých údajů o zdravotním stavu pacientů.

vložit do navrhovaného nařízení o ZP a do navrhovaného nařízení o DIV ustanovení, která jasně vymezí, za jakých situací a s jakými zárukami budou informace obsahující údaje o zdravotním stavu pacientů zpracovávány a uchovávány v databázi Eudamed v souvislosti s vigilancí a dozorem po uvedení na trh. Navrhované nařízení by mělo především vyžadovat, aby Komise provedla posouzení rizik, dříve než budou v databázi Eudamed zpracovávány a uchovávány jakékoli údaje o zdravotním stavu pacientů.

uvést v samostatném bodě odůvodnění k oběma navrhovaným nařízením, že jakákoli prováděcí opatření přijatá na základě navrhovaných nařízení by měla podrobně uvádět důsledky funkčních a technických charakteristik databáze Eudamed pro ochranu údajů a že by měl být konzultován EIOÚ.

výslovně uvést, že pravidelná hlášení uvedená v článku 61 navrhovaného nařízení o ZP a v článku 59 navrhovaného nařízení o DIV by měla obsahovat pouze anonymní údaje.

doplnit do čl. 8 odst. 6 obou nařízení následující větu: „Než dojde k jakémukoli zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu pacientů, výrobci od subjektu údajů získají výslovný souhlas v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.“

vložit do navrhovaných nařízení ustanovení upravující to, jak by měly být osobní údaje spravovány, pokud jde o dozor vykonávaný příslušnými orgány.

doplnit do navrhovaných nařízení maximální lhůtu pro uchovávání osobních údajů. Zvolená lhůta by měla být nezbytná a přiměřená účelu, za nímž jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány.

konzultovat EIOÚ v souvislosti jakýmkoli aktem v přenesené pravomoci či prováděcím aktem přijatým v souladu s navrhovanými nařízeními, který by mohl mít dopad na zpracování osobních údajů.

V Bruselu dne 8. února 2013.

Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů


(1)  COM(2012) 542 final.

(2)  COM(2012) 541 final.

(3)  Mezi zdravotnické prostředky patří výrobky jako náplasti, kontaktní čočky, zubní výplně, rentgenové přístroje, kardiostimulátory, prsní implantáty nebo náhrady kyčelního kloubu.

(4)  Mezi diagnostické zdravotnické prostředky in vitro patří výrobky používané k zajištění bezpečnosti krevní transfúze (např. v souvislosti s krevními skupinami), odhalování infekčních onemocnění (např. HIV), sledování průběhu onemocnění (např. cukrovky) a provádění rozborů krve (např. měření cholesterolu).

(5)  Zřízena rozhodnutím Komise 2010/227/EU, (Úř. věst. L 102, 23.4.2010, s. 45).

(6)  Co se týče například plánu dozoru nad trhem, od výrobců se vyžaduje, aby zavedli a udržovali aktualizovaný systematický postup pro shromažďování a přezkum zkušeností získaných v souvislosti s jejich prostředky uvedenými na trh. Ten by zahrnoval shromažďování, záznam a posuzování stížností a zpráv od zdravotnických pracovníků, pacientů nebo uživatelů týkajících se podezření na nežádoucí příhody v souvislosti s prostředkem.


7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/13


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Komise o „Akčním plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století“

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/08

1.   Úvod

1.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů

1.

Dne 6. prosince 2012 přijala Komise sdělení o „Akčním plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století“ (dále jen „sdělení“) (1). Tento návrh byl zaslán dne 7. prosince 2012 evropskému inspektorovi ochrany údajů ke konzultaci.

2.

Před přijetím sdělení bylo evropskému inspektorovi ochrany údajů umožněno předat Komisi neformální připomínky. Vítá skutečnost, že některé z jeho připomínek jsou ve sdělení zohledněny.

1.2   Cíle a působnost sdělení a cíl stanoviska evropského inspektora ochrany údajů

3.

Sdělení zavádí akční plán pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020. Akční plán představuje názor, že jsou-li informační a komunikační technologie využívány v oblasti zdravotní péče a zajišťování tělesné a duševní pohody, mohou zvyšovat účinnost a účelnost systémů zdravotní péče, pomáhat jednotlivým občanům a otevírat trhy v oblasti zdravotnictví a zajišťování tělesné a duševní pohody inovacím.

4.

Na toto stanovisko evropského inspektora ochrany údajů je třeba nahlížet z hlediska narůstajícího významu elektronického zdravotnictví v rozvíjející se informační společnosti a z hlediska probíhající politické debaty o elektronickém zdravotnictví v EU. Stanovisko se zaměřuje zejména na to, co pro iniciativy v oblasti elektronického zdravotnictví vyplývá ze základního práva na ochranu údajů. Vyjadřuje se rovněž k oblastem, ve kterých lze podle sdělení činit další kroky.

3.   Závěry

33.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá pozornost, která je v navrhovaném sdělení věnována přímo ochraně údajů, vidí však i prostor pro další zlepšení.

34.

Evropský inspektor ochrany údajů zdůrazňuje, že při zavádění iniciativ v oblasti elektronického zdravotnictví by průmysl, členské státy i Komise měly náležitě zohledňovat požadavky na ochranu údajů. Zejména:

zdůrazňuje, že osobní údaje zpracovávané pomocí informačních a komunikačních technologií v rámci elektronického zdravotnictví a zajišťování tělesné a duševní pohody, se často týkají údajů o zdravotním stavu, jež vyžadují vyšší úroveň ochrany, a upozorňuje na pokyny, které již obdrželi správci a zpracovatelé údajů působící v této oblasti,

konstatuje, že sdělení se nezmiňuje o současném právním rámci na ochranu údajů, který je stanoven směrnicí 95/46/ES a směrnicí 2002/58/ES a který obsahuje příslušné platné zásady pro ochranu údajů, a připomíná Komisi, že tato pravidla musí být dodržována při přijímání jakýchkoliv krátkodobých nebo střednědobých opatření do té doby, než vstoupí v platnost navrhované přepracované nařízení o ochraně údajů,

konstatuje, že sdělení neobjasňuje význam práv subjektů údajů na přístup k údajům a na informace v kontextu elektronického zdravotnictví; vyzývá proto Komisi, aby správce údajů působící v oblasti elektronického zdravotnictví upozornila na nutnost poskytovat jednotlivcům jasné informace o zpracovávání jejich osobních údajů v aplikacích elektronického zdravotnictví,

konstatuje, že sdělení v souvislosti se zpracováváním údajů v elektronickém zdravotnictví podle stávajícího právního rámce neupozorňuje na dostupné pokyny prostřednictvím konkrétních odkazů na příslušné dokumenty, a doporučuje Komisi, aby se při přípravě takových pokynů obrátila na pracovní skupinu zřízenou podle článku 29, v níž jsou zastoupeny vnitrostátní orgány členských států EU pro ochranu údajů, i na evropského inspektora ochrany údajů,

doporučuje, aby Komise před přijetím zelené knihy o rámci EU pro mobilní zdravotnictví a mobilní aplikace na podporu zdraví a tělesné a duševní pohody konzultovala evropského inspektora ochrany údajů,

konstatuje, že sdělení nezdůrazňuje, že jakékoliv vytěžování údajů využívající neanonymní zdravotní údaje je přípustné jen za výjimečných okolností a za podmínky, že budou plně dodrženy pravidla pro ochranu údajů, a vyzývá Komisi, aby správce údajů na tuto skutečnost upozornila,

zdůrazňuje, že k vytváření profilů by mělo docházet jen ve výjimečných případech a za podmínky, že budou dodrženy přísné požadavky na ochranu údajů (stanovené např. v článku 20 navrhovaného nařízení o ochraně údajů), a doporučuje Komisi, aby tuto důležitou povinnost správcům údajů připomněla,

připomíná Komisi, že při jakékoliv budoucí činnosti zaměřené na usnadnění dalšího šíření těchto technologií a na rozvíjení dovedností a znalostí uživatelů by měly být řádně dodržovány zásady ochrany údajů,

doporučuje, aby Komise v kontextu rozvoje evropského rámce interoperability elektronického zdravotnictví provedla před tím, než budou učiněny jakékoli další kroky, posouzení dopadů na ochranu údajů,

vyzývá Komisi, aby se při posuzování interoperability zdravotních záznamů zabývala možnými návrhy právních předpisů na úrovni EU, jelikož se domnívá, že by pro tuto interoperabilitu byl přínosem pevný právní základ, který by zahrnoval zvláštní záruky ochrany údajů.

V Bruselu dne 27. března 2013.

Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů


(1)  COM(2012) 736 final.


7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/15


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení, předloženému Komisí

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/09

1.   Úvod

1.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů

1.

Dne 12. prosince 2012 přijala Komise návrh nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení (dále jen „navrhované nařízení“) (1). Tento návrh byl zaslán dne 13. prosince 2012 evropskému inspektorovi ochrany údajů ke konzultaci.

2.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá, že jej Komise konzultuje a že je do preambulí navrhovaného právního nástroje zařazen odkaz na toto stanovisko.

3.

Před přijetím navrhovaného nařízení bylo evropskému inspektorovi ochrany údajů umožněno předat Komisi neformální připomínky.

4.

Evropský inspektor ochrany údajů lituje skutečnosti, že v navrhovaném nařízení je zohledněno jen několik jeho připomínek. Ačkoliv je nyní jeden článek přímo věnován ochraně údajů, záruky nebyly přiměřeně posíleny.

1.2   Cíle a působnost navrhovaného nařízení

5.

Navrhovaným nařízením se mění nařízení o úpadkovém řízení za účelem vyřešení nedostatků, které se objevily při jeho praktickém uplatňování (2). Zaměřuje se mimo jiné na záležitosti týkající se působnosti nařízení, určení členského státu příslušného k zahájení řízení, zahájení vedlejších řízení a pravidel pro zveřejňování rozhodnutí o zahájení nebo o ukončení úpadkových řízení.

6.

Z opatření, která budou mít dopad na ochranu údajů, návrh počítá s povinným zveřejňováním rozhodnutí o zahájení nebo ukončení řízení a podporuje a upravuje přeshraniční výměnu informací mezi zúčastněnými stranami.

7.

Takto zveřejněné a/nebo předané informace mohou umožnit (přímo i nepřímo) identifikovat dlužníky, věřitele a správce podstaty zapojené do řízení. Uplatňují se tudíž právní předpisy EU o ochraně údajů. Přesněji řečeno, směrnice 95/46/ES se uplatní při zpracování údajů zúčastněnými stranami v členských státech a příslušnými vnitrostátními orgány a nařízení (ES) č. 45/2011 se uplatní při zpracování údajů Komisí prostřednictvím portálu e-justice.

1.3   Cíl stanoviska evropského inspektora ochrany údajů

8.

Navrhované nařízení může ovlivnit práva jednotlivců související se zpracováním jejich osobních údajů, jelikož se zabývá kromě jiného zveřejňováním osobních údajů v rejstříku, který je bezplatně veřejně dostupný na internetu, propojením stávajících vnitrostátních rejstříků a přeshraniční výměnou informací mezi zúčastněnými stranami.

9.

Ačkoliv evropský inspektor ochrany údajů vítá snahu Komise zaručit v navrhovaném nařízení správné uplatnění předpisů EU týkajících se ochrany osobních údajů, nalezl určité nedostatky a rozpory ve způsobu, jakým navrhované nařízení řeší záležitosti týkající se osobních údajů.

3.   Závěry

54.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá pozornost, která je v navrhovaném nařízení věnována přímo ochraně údajů, vidí však i prostor pro další zlepšení.

55.

Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje:

zařadit do preambulí všech návrhů odkaz na toto stanovisko,

aby byl v článku 46a navrhovaného nařízení upřesněn odkaz na směrnici 95/46/ES doplněním toho, že ustanovení směrnice se uplatní v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici 95/46/ES,

aby ve všech případech, kde se počítá se zpracováváním osobních údajů, byly zavedeny konkrétní a účinné záruky ochrany údajů,

posoudit nezbytnost a přiměřenost navrhovaného systému zveřejňování rozhodnutí o zahájení a ukončení úpadkových řízení na internetu a ověřit, zda povinné zveřejňování nepřekračuje meze toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaného cíle veřejného zájmu, a zda téhož cíle nelze dosáhnout méně omezujícími opatřeními; na základě výsledku tohoto přezkumu přiměřenosti by povinné zveřejňování mělo být v každém případě doplněno odpovídajícími ochrannými opatřeními, která zajistí bezvýhradné dodržování práv dotčených osob, bezpečnost a věrnost údajů a jejich odstranění po uplynutí přiměřené lhůty.

56.

Evropský inspektor ochrany údajů dále doporučuje:

objasnit způsob fungování vnitrostátních databází a databáze EU v souvislosti se záležitostmi týkajícími se ochrany údajů tím, že se do navrhovaných nařízení začlení podrobnější ustanovení, a to v souladu se směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/2001; ustanovení o vytvoření databáze (databází) pak musí zejména i) stanovit, za jakým účelem jsou údaje zpracovávány, a stanovit, jaká použití jsou s tímto účelem slučitelná; ii) určit, které subjekty (příslušné orgány, Komise) budou mít přístup k jakým údajům uloženým v databázi, a zda budou mít možnost tyto údaje pozměnit; iii) zaručit všem subjektům údajů, jejichž osobní údaje mohou být ukládány a vyměňovány, právo na přístup k údajům a na příslušné informace; iv) stanovit a omezit lhůtu pro uchovávání osobních údajů na minimum nezbytné pro splnění daného účelu,

aby v tomto návrhu byly stanoveny alespoň hlavní zásady decentralizovaného systému propojení insolvenčních rejstříků, jako je nezbytnost a přiměřenost (přičemž další záruky by měl poskytnout připravovaný legislativní návrh Komise týkající se portálu e-justice),

upřesnit, zda budou nějaká data uložena na portálu e-justice; pokud ano, měly by být doplněny zvláštní záruky.

V Bruselu dne 27. března 2013.

Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů


(1)  COM(2012) 744 final.

(2)  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení (dále jen „návrh“).


7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/17


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Komise o „Digitální agendě pro Evropu – digitalizaci jako hnací síle evropského růstu“

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/10

I.   Úvod

1.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ)

1.

Dne 18. prosince 2012 schválila Komise sdělení o „Digitální agendě pro Evropu – digitalizaci jako hnací síle evropského růstu“ (dále jen „sdělení“) (1).

2.

Evropský inspektor ochrany údajů dostal příležitost poskytnout Komisi neformální připomínky ke sdělení ještě před jeho přijetím. EIOÚ vítá skutečnost, že některé z jeho připomínek jsou ve sdělení zohledněny.

3.

S ohledem na význam tohoto tématu se evropský inspektor ochrany údajů rozhodl přijmout toto stanovisko z vlastního podnětu.

1.2   Cíle a oblast působnosti sdělení a zaměření stanoviska evropského inspektora ochrany údajů

4.

Komise předložila sdělení jako součást strategie Evropa 2020. Doplňuje jím digitální agendu, která byla přijata dne 19. května 2010 (2). Cílem tohoto nového sdělení o digitální agendě je dále posílit vedoucí postavení Evropy v digitální oblasti a pomoci dokončit do roku 2015 jednotný digitální trh.

5.

Ve sdělení je stanoveno sedm klíčových oblastí politiky, v nichž bude Komise vyvíjet zvláštní úsilí, aby umožnila a povzbudila rozvoj digitální ekonomiky:

evropská ekonomika bez hranic – jednotný digitální trh,

urychlení inovace veřejného sektoru,

nabídka a poptávka v oblasti velmi rychlého internetu,

cloud computing,

důvěra a bezpečnost,

podnikání, digitální zaměstnanost a dovednosti,

nad rámec VaVaI (3): odvětvový program pro klíčové technologie.

6.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá navržené politické kroky, které mají povzbudit používání nových technologií jak podniky, tak i jednotlivci. EIOÚ však zdůrazňuje, že tato opatření musí být doprovázena vhodnými kroky, které zajistí respektování ochrany údajů a soukromí.

7.

Některé důležité úkoly, které se objevily v souvislosti s politickými opatřeními EU v oblasti digitální agendy, již byly zdůrazněny, a evropský inspektor ochrany údajů je analyzoval ve svém stanovisku ze dne 18. března 2010 ke sdělení k digitální agendě z roku 2010 (4). EIOÚ zejména zdůrazňuje potřebu automaticky a již ve fázi návrhu zakotvit ochranu soukromí do návrhu nových informačních a komunikačních technologií (IKT). EIOÚ se v tomto stanovisku proto vyjádří k oblastem, v nichž mají být podle sdělení podniknuty další kroky.

III.   Závěry

26.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá skutečnost, že ve sdělení byla určitá míra pozornosti věnována také ochraně soukromí a údajů. EIOÚ nicméně zdůrazňuje, že při provádění iniciativ uvedených v digitální agendě by průmysl, členské státy i Komise měly přiměřeně zohledňovat požadavky na ochranu údajů. Zejména pak:

lituje, že Komise ve svém sdělení výrazným způsobem nezdůraznila význam respektování ochrany soukromí a údajů při provádění činností, které jsou ve sdělení uvedeny. EIOÚ proto upozorňuje správce údajů na nezbytnost dodržovat pravidla ochrany soukromí a údajů při navrhování i při zavádění nových informačních a komunikačních technologií v digitálním prostředí,

lituje, že Komise nepoukázala na současný právní rámec ochrany údajů stanovený směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES a na návrh obecného nařízení o ochraně údajů, které obsahují příslušná pravidla a zásady, které je třeba brát v potaz při zavádění IKT v digitálním prostředí,

lituje, že Komise nezdůraznila zásadu „ochrany soukromí již ve fázi návrhu“, která by se podle článku 23 navrhovaného nařízení o ochraně soukromí stala právní povinností. Z tohoto důvodu připomíná správcům údajů a projektantům informačních a komunikačních technologií nezbytnost zahrnutí ochrany soukromí při vývoji nových IKT v digitálním prostředí již do fáze návrhu,

doporučuje, aby se za účelem posílení evropské kapacity uplatnit ve všech příslušných odvětvích zásadu ochrany soukromí již ve fázi návrhu používaly nástroje z oblasti výzkumu a vývoje a aby pracovní programy tento cíl zohledňovaly,

zdůrazňuje, že interoperabilita databází jednotlivých států by se měla plně řídit zásadami ochrany údajů, zejména omezením účelu zpracování. EIOÚ Komisi dále připomíná, že by měl existovat vhodný právní základ pro využívání interoperability jako prostředku usnadňujícího sdílení údajů, spolu s přiměřenými zárukami ochrany údajů,

doporučuje, aby Komise před přijetím doporučení ohledně záruk pro uživatele otevřeného internetu konzultovala EIOÚ,

připomíná správcům i uživatelům, že i když cloud computing přináší specifické problémy související s ochranou údajů, orgány ochrany údajů poskytnou ke zmíněným problémům rozsáhlé pokyny v oblasti použití současných právních předpisů na ochranu údajů a evropský inspektor ochrany údajů v otázkách dopadu navrhovaného nařízení o ochraně údajů. Toto poradenství by mělo hodnověrné, aby posilovalo důvěru jednotlivců a spotřebitelů, čímž se následně zajistí úspěšné zavádění těchto nových technologických prostředků.

V Bruselu dne 10. dubna 2013.

Peter HUSTINX

evropský inspektor ochrany údajů


(1)  COM(2012) 784 final.

(2)  KOM(2010) 245 v konečném znění.

(3)  Výzkum, vývoj a inovace.

(4)  Viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k podpoře důvěry v informační společnost prostřednictvím posílení ochrany údajů a soukromí ze dne 18. března 2010, které je zveřejněno na webových stránkách http://www.edps.europa.eu


7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/19


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu Komise na nařízení o hlášení událostí v civilním letectví, kterým se zrušuje směrnice 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007, nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 a článek 19 nařízení (EU) č. 996/2010

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/11

1.   Úvod

1.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů

1.

Komise schválila dne 18. prosince 2012 návrh nařízení o hlášení událostí v civilním letectví, kterým se zrušuje směrnice 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007, nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 a článek 19 nařízení (EU) č. 996/2010 (dále jen „návrh“) (1). Tento návrh byl zaslán dne 8. ledna 2013 evropskému inspektorovi ochrany údajů ke konzultaci.

2.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá, že jej Komise konzultuje a že je v preambuli návrhu toto stanovisko zmíněno. Před přijetím návrhu bylo evropskému inspektorovi ochrany údajů umožněno předat Komisi neformální připomínky.

1.2   Cíle a oblast působnosti návrhu

3.

Tři nástroje, které mají být návrhem zrušeny, upravují hlášení událostí takto: směrnice 2003/42/ES (2) ukládá každému členskému státu povinnost zřídit povinný systém hlášení událostí. Na základě tohoto předpisu jsou pracovníci v oblasti letectví povinni hlásit události (3), ke kterým dochází v jejich denní provozní činnosti, a to prostřednictvím systému zřízeného jejich organizací (4). Kromě toho mají členské státy shromažďovat, ukládat, chránit a navzájem si vyměňovat informace o událostech. Tento předpis doplňují dvě prováděcí pravidla: nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 (5), kterým se zakládá evropská centrální evidence, jež obsahuje veškeré události v civilním letectví shromážděné členskými státy, a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (6), které stanovuje pravidla pro šíření informací obsažených v této evidenci.

4.

Návrh vychází ze směrnice 2003/42/ES a jeho cílem je zlepšit dosavadní systémy hlášení událostí v civilním letectví na vnitrostátní i evropské úrovni. Mimo jiné navrhuje toto:

zajistit, aby byly hlášeny všechny relevantní události a aby nahlášené a uložené údaje byly úplné a vysoce kvalitní,

doplnit povinný systém o dobrovolný systém hlášení,

požadovat, aby povinnost hlásit události a zajistit zanesení těchto hlášení do evropské centrální evidence měly nejen členské státy, ale i organizace,

podporovat hlášení prostřednictvím harmonizované ochrany jednotlivců před postihem ze strany nadřízených nebo před soudním stíháním za nahlášení událostí,

zajistit přiměřený přístup k informacím obsaženým v evropské centrální evidenci.

1.3   Cíl stanoviska evropského inspektora ochrany údajů

5.

Z návrhu vyplývá, že zaměstnanci budou události hlásit svým organizacím, které je poté uloží do databáze a nahlásí příslušným vnitrostátním, k tomu určeným orgánům nebo Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (EASA). Tyto orgány spolu s agenturou EASA a Komisí předají informace o událostech v civilním letectví do evropské centrální evidence spravované Komisí. Komise navíc zpracuje údaje vztahující se k zúčastněným osobám, které požadují přístup k informacím uloženým v evropské centrální evidenci.

6.

Evropský inspektor ochrany údajů uznává, že záměrem návrhu není regulovat zpracování osobních údajů. Informace, které budou ukládány, hlášeny a předávány, se však mohou vztahovat k fyzickým osobám, které lze přímo či nepřímo identifikovat, např. k osobám podávajícím hlášení, třetím osobám zapojeným do nahlášené události a zúčastněným osobám žádajícím o přístup k informacím (7). Nahlášené informace se nemusejí nutně omezovat jen na technické problémy, ale mohou se týkat například i agresivních cestujících, nezpůsobilosti posádky nebo incidentů souvisejících se zdravotními problémy (8).

7.

Z tohoto důvodu analyzuje toto stanovisko prvky návrhu, které se týkají zpracování osobních údajů. Vychází při tom z předchozího stanoviska evropského inspektora ochrany údajů (9) k jednomu z nařízení, které je návrhem zrušeno (10).

4.   Závěry

46.

Evropský inspektor ochrany údajů vítá pozornost věnovanou ochraně osobních údajů, zejména pokud jde o „anonymizování“ převážné části údajů zpracovávaných při hlášení událostí. Přesto ale připomíná, že zpracovávané údaje stále zůstávají osobními údaji, a tudíž vítá konstatování, že se na ně vztahují právní předpisy EU o ochraně údajů. To, co návrh stanovuje, lze v nejlepším případě pokládat za částečné anonymizování.

47.

Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje vyjasnit rozsah „anonymizování“. Zejména pak navrhuje toto zpřesnění textu:

v preambuli vyjasnit, že pojem anonymizování ve smyslu tohoto návrhu je relativní a není totožný s úplným anonymizováním. Navíc by preambule měla v souladu s výše uvedenými doporučeními také vysvětlovat, že opatření anonymizování a úplného anonymizování by se měla uplatňovat v různých kontextech,

v článku 16 upřesnit, že údaje dostupné nezávislým osobám, které tyto údaje používají, by měly být anonymizovány nebo by měly být co nejdříve smazány, neexistuje-li oprávněná potřeba je uložit, např. z důvodu souladu s jinými zákonnými povinnostmi organizace,

kvůli vyjasnění rozsahu pojmu „anonymizování“ evropský inspektor ochrany údajů doporučuje nahradit v čl. 16. odst. 1 a 2 anglický výraz „personal data“ (osobní údaje) výrazem „personal details“ (osobní údaje) a doplnit odkaz na možnost identifikace prostřednictvím technických údajů v souladu s čl. 2 odst. 1,

podle čl. 5 odst. 6 mohou členské státy a organizace zřídit doplňkový systém hlášení. Mělo by být upřesněno, že tyto informace by rovněž měly být anonymizovány. Evropský inspektor ochrany údajů proto doporučuje vyjasnit v čl. 16 odst. 2, že osobní údaje, které jsou obsaženy v systémech shromažďování a zpracování bezpečnostních informací zřízených v souladu s čl. 5 odst. 6, by měly být rovněž anonymizovány,

v čl. 13 odst. 10. upřesnit, že informace by měly být před zveřejněním anonymizovány (11),

v čl. 11 odst. 4. upřesnit, že informace, které byly zpřístupněny zúčastněným osobám uvedeným v příloze III a nesouvisejí s jejich zařízením, operacemi nebo oblastí činnosti, by neměly být v souladu s čl. 11 odst. 4 poskytovány pouze v souhrnné nebo anonymizované podobě, ale měly by být plně anonymizovány.

48.

Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby se v návrhu přesně stanovilo, kdo bude správcem každé databáze. Rovněž doporučuje v přílohách I a II a v čl. 5 odst. 6 definovat všechny kategorie údajů, které se mají zpracovávat, a obdobně je vyjasnit i v čl. 7 odst. 1 a v čl. 11 odst. 1. Pokud není možno blíže určit všechny kategorie událostí a údajů, které se mají zpracovávat v souladu s čl. 7 odst. 1, čl. 5 odst. 3 a 6 a č. 11 odst. 1, mělo by být v těchto článcích přinejmenším uvedeno, že další informace, které nejsou požadovány v rámci návrhu, by neměly obsahovat zvláštní kategorie údajů definované v článku 8 směrnice 95/46/ES a v článku 10 nařízení (ES) č. 45/2001 („citlivé údaje“).

49.

Evropský inspektor ochrany údajů rovněž doporučuje, aby byla přesně stanovena období, po něž se budou údaje uchovávat v databázích, práva subjektů údajů a bezpečnostní opatření, která je třeba uplatňovat.

50.

Pokud jsou údaje předány organizacím ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, měly by se tyto organizace zavázat, že budou dodržovat přiměřená ochranná opatření, která budou stanovena v závazném nástroji. Tato ochranná opatření mohou být založena na zásadách ochrany údajů obsažených ve standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí, které přijala Komise a které by mohly být doplněny do přílohy návrhu.

51.

Pokud jde o zpracování údajů zúčastněných osob požadujících přístup do evropské centrální evidence, evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby byla v návrhu konkrétněji určena opatření na ochranu údajů, která se budou uplatňovat při zpracování údajů týkajících se třetích stran (např. jak dlouho budou tyto údaje uchovávány poté, co bude umožněn nebo zamítnut přístup těchto osob do evropské centrální evidence, a kdo k těmto údajům bude mít přístup). Formulář uvedený v příloze IV by měl obsahovat kromě poznámky o přístupu k informacím (12) také poznámku o ochraně osobních údajů.

52.

A na závěr, nutnost zpracování citlivých údajů na základě jakéhokoli důvodu uvedeného v čl. 8 odst. 2 až 4 směrnice 95/46/ES a čl. 10 odst. 2 až 4 nařízení (ES) č. 45/2001 by měla být vysvětlena v preambuli návrhu. Evropský inspektor ochrany údajů také doporučuje, aby byla přijata další ochranná opatření ve vztahu ke zpracování zvláštních kategorií údajů, např. přísnější bezpečnostní opatření, zákaz zpřístupnění souvisejících kategorií údajů třetím osobám, které nepodléhají právním předpisům EU o ochraně osobních údajů, a omezení zpřístupnění údajů dalším zúčastněným osobám. Navíc zpracování těchto kategorií údajů může podléhat předběžné kontrole ze strany vnitrostátních orgánů členských států EU pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

V Bruselu dne 10. dubna 2013.

Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů


(1)  COM(2012) 776 final.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví (Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 23).

(3)  Událostí se rozumí jakákoli významná událost v kontextu bezpečnosti letectví a zahrnuje zejména incidenty, nehody a vážné incidenty (viz čl. 2 odst. 8 návrhu).

(4)  „Organizace“ je v návrhu definována jako „jakákoli organizace, která poskytuje letecké výrobky a/nebo služby, a zahrnuje zejména provozovatele letadel, organizace oprávněné k údržbě, organizace odpovědné za typový návrh a/nebo výrobu letadla, poskytovatele letových navigačních služeb a certifikovaná letiště“ (viz čl. 2 odst. 9 návrhu).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování informací o událostech v civilním letectví do centrální evidence (Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 3).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 ze dne 24. září 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro šíření informací o událostech v civilním letectví zúčastněným osobám (Úř. věst. L 295, 14.11.2007, s. 7).

(7)  Pokud jde o osobní údaje, viz zejména oddíl 3.1.

(8)  Viz příloha I návrhu „Seznam incidentů, které v rámci povinného systému hlášení událostí podléhají hlášení“.

(9)  Viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví (Úř. věst. C 132, 21.5.2010, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 35).

(11)  To znamená, že je třeba se ujistit, že jednotlivce není možno identifikovat žádnými prostředky, u nichž se dá přiměřeně předpokládat, že budou použity správcem nebo jinou osobou.

(12)  Bod 7 přílohy IV.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/22


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2013/C 358/12

1.

Komise dne 29. listopadu 2013 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“), TPG LundyCO, L.P. („TPG“) a Barclays PLC („Barclays“) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií kontrolu nad podnikem Intertain Limited („Intertain“).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Goldman Sachs je podnik operující v oblasti globálního investičního bankovnictví a správy cenných papírů a investic, který poskytuje v celosvětovém měřítku širokou škálu služeb diverzifikované zákaznické základně, která zahrnuje podniky, finanční instituce, vlády a soukromé osoby s velkým jměním,

TPG je investiční společnost náležející do skupiny TPG Group, celosvětové společnosti zaměřené na soukromé investice, která spravuje skupinu fondů investujících do řady společností prostřednictvím nákupů a podnikových restrukturalizací,

Barclays je provozní společnost skupiny Barclays Group, která je celosvětovým poskytovatelem finančních služeb a zabývá se osobním bankovnictvím, kreditními kartami, podnikovým a investičním bankovnictvím a službami spojenými se správou majetku a investic,

Intertain je anglická společnost s ručením omezeným, která provozuje bary a kulturní zařízení typu „comedy club“ ve Spojeném království.

3.

Evropská komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/24


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2013/C 358/13

1.

Komise dne 2. prosince 2013 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Allianz IARD SA („Allianz“, Francie), součást skupiny Allianz (Německo), Axa France IARD SA („Axa“, Francie), součást skupiny Axa (Francie), Covéa Risk SA („Covéa“, Francie), součást skupiny Covéa (Francie), Generali France Assurances SA („Generali“, Francie), součást skupiny Assicurazioni Generali (Itálie), a organizace Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances („CSCA“, Francie) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování společnou kontrolu nad podnikem Netproassur SASU („Netproassur“, Francie) nákupem akcií v nově vytvořené společnosti vytvářející společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Allianz: pojišťovací společnost (uvádění pojistných produktů v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti na trh ve Francii),

podniku Axa: pojišťovací společnost (uvádění pojistných produktů v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti na trh ve Francii),

podniku Covéa: pojišťovací společnost (uvádění pojistných produktů v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti na trh ve Francii),

podniku Generali: pojišťovací společnost (uvádění pojistných produktů v oblasti životního a neživotního pojištění na trh ve Francii),

organizace CSCA: francouzská národní organizace zaměstnavatelů působících v oblasti zprostředkování pojištění, založená jako konfederace odborových svazů,

podniku Netproassur: vývoj, realizace a využívání projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií souvisejících se zprostředkováním pojištění a zajištění.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).